Χημεία Προςανατολιςμού Γ -Επανάληψη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χημεία Προςανατολιςμού Γ -Επανάληψη"

Transcript

1 ΘΕΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2014 ΗΜΕΡΗΙΟ ΘΕΜΑ Α Για τισ προτάςεισ Α1 ζωσ και Α5 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό τησ πρόταςησ και, δίπλα, το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή επιλογή. Α1. Από τισ παρακάτω αλκοόλεσ δεν αφυδατϊνεται προσ αλκζνιο θ..: Α2. Με προςκικθ νεροφ ςε αλκίνιο, παρουςία Hg, HgSO4 και H2SO4, μπορεί να παραχκεί α. μόνο κετόνθ β. καρβονυλικι ζνωςθ γ. κυανιδρίνθ δ. αλκοόλθ. Α3. Από όλα τα ςτοιχεία τθσ 2θσ περιόδου του περιοδικοφ πίνακα τθ χαμθλότερθ τιμι ενζργειασ 1ου ιοντιςμοφ (Εi1) ζχει α. το αλκάλιο β. θ αλκαλικι γαία γ. το αλογόνο δ. το ευγενζσ αζριο. Α4. Το χθμικό ςτοιχείο Χ με θλεκτρονιακι δομι *Αr+3d 10 4s 2 4p 5 ανικει ςτθν α. 4θ περίοδο και ςτθν 7θ ομάδα του περιοδικοφ πίνακα β. 4θ περίοδο και ςτθν 17θ ομάδα του περιοδικοφ πίνακα γ. 5θ περίοδο και ςτθν 4θ ομάδα του περιοδικοφ πίνακα δ. 4θ περίοδο και ςτθν 5θ ομάδα του περιοδικοφ πίνακα. A5. Πξινο διάλυμα είναι το διάλυμα του α. CH 3 COONa 0,1 M β. CH 3 NH 3 Cl 0,1 M γ. KCN 0,1 M δ. NaCl 0,1 M ΘΕΜΑ Β Β1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη, τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι λανθαςμζνη.. α. Διάλυμα NaHSO 4 0,1 M ζχει ph > 7 ςτουσ 25 ο C. β. Διάλυμα NaHCO 3 1 M και Na 2 CO 3 1 M είναι ρυκμιςτικό διάλυμα. γ. Στθν ζνωςθ CH 2 =CH CH=CH 2 όλα τα άτομα του άνκρακα ζχουν sp 2 υβριδικά τροχιακά. δ. Θ προςκικθ HCN ςε καρβονυλικι ζνωςθ είναι αντίδραςθ ανοικοδόμθςθσ. Β2. α. Να αναφζρετε δφο διαφορζσ μεταξφ του ς και του π δεςμοφ. β. Οι τζςςερισ πρϊτεσ ενζργειεσ ιοντιςμοφ ενόσ ςτοιχείου είναι αντίςτοιχα Εi 1 = 738 kj/mol Εi 2 = 1450 kj/mol Εi 3 = 7, kj/mol Εi 4 = 1, kj/mol Σε ποια ομάδα του περιοδικοφ πίνακα ανικει το ςτοιχείο αυτό και γιατί; γ. Δίνεται πρωτολυτικόσ δείκτθσ ΘΔ με pκa = 5. Αν ο δείκτθσ προςτεκεί ςε ζνα διάλυμα χυμοφ μιλου, που ζχει pθ = 3, τι τιμι κα ζχει ο λόγοσ *Δ + / *ΘΔ+; Με δεδομζνο ότι θ όξινθ μορφι του δείκτθ ζχει χρϊμα κόκκινο και θ βαςικι κίτρινο, τι χρϊμα κα αποκτιςει το διάλυμα; δ. Διάλυμα άλατοσ ΝΘ 4 Α ζχει ph = 8. Με δεδομζνο ότι θ Κb τθσ ΝΘ3 είναι 10 5 να εξετάςετε αν θ τιμι Κa του ΘΑ είναι μεγαλφτερθ, μικρότερθ ι ίςθ του Δίνεται Κw = ΘEΜΑ Γ Γ1. α. Σε ζνα δοχείο περιζχεται 1-πεντίνιο ι 2-πεντίνιο. Ρϊσ κα διαπιςτϊςετε ποια από τισ 2 ουςίεσ περιζχεται ςτο δοχείο; β. Σε δφο δοχεία περιζχονται μεκανικόσ μεκυλεςτζρασ (ΘCΟΟCΘ3) και αικανικόσ αικυλεςτζρασ (CΘ3COOCH2CH3). Δεν ξζρουμε όμωσ ςε ποιο δοχείο περιζχεται θ κάκε ουςία. Ρϊσ κα διαπιςτϊςετε ςε ποιο δοχείο περιζχεται θ κακεμία; (Και ςτα δφο παραπάνω ερωτιματα να Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 1

2 γράψετε τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ που τεκμθριϊνουν τθν απάντθςι ςασ). Γ2. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χθμικϊν διεργαςιϊν. Με δεδομζνο ότι θ ζνωςθ Θ αλλάηει το χρϊμα όξινου διαλφματοσ Κ 2 Cr 2 O 7 από πορτοκαλί ςε πράςινο, να γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των ενϊςεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Η και Θ. Γ3. Oμογενζσ μίγμα δφο κορεςμζνων μονοςκενϊν αλκοολϊν (Α) και (Β) μάηασ 44,4 g χωρίηεται ςε τρία ίςα μζρθ. Στο 1 ο μζροσ προςκζτουμε περίςςεια Na, οπότε ελευκερϊνονται 2,24 L αερίου ςε πρότυπεσ ςυνκικεσ (stp). Στο 2 ο μζροσ προςκζτουμε περίςςεια SOCl 2 και ςτα οργανικά προϊόντα που προκφπτουν επιδροφμε με Μg ςε απόλυτο αικζρα. Στθ ςυνζχεια προςκζτουμε νερό, οπότε προκφπτει ζνα (1) μόνο οργανικό προϊόν. Στο 3 ο μζροσ προςκζτουμε διάλυμα Ι2/NaOH, οπότε καταβυκίηονται 0,05 mol κίτρινου ιηιματοσ. Να προςδιορίςετε το ςυντακτικό τφπο και τθν ποςότθτα ςε mol τθσ κάκε αλκοόλθσ ςτο αρχικό μίγμα. ΘΕΜΑ Δ Σε πζντε δοχεία περιζχονται τα επόμενα διαλφματα: διάλυμα ΝaΝΟ3 0,1 M (Y1) διάλυμα ΝΘ3 0,1 M (Y2) διάλυμα ΘCl 0,1 M (Y3) διάλυμα ΝaΟΘ 0,1 M (Y4) διάλυμα ΝΘ4Cl 0,1 M (Y5) Δ1. Nα βρείτε ποιο διάλυμα περιζχεται ςε κάκε δοχείο με βάςθ τα δεδομζνα του παρακάτω πίνακα. Δ2. Το κυριότερο όξινο ςυςτατικό του ξινιςμζνου γάλακτοσ είναι το γαλακτικό οξφ α. Για τθν ογκομζτρθςθ 10 ml του ξινιςμζνου γάλακτοσ απαιτοφνται 5 ml διαλφματοσ ΝaΟΘ 0,1 Μ. Να υπολογίςετε τθ ςυγκζντρωςθ του γαλακτικοφ οξζοσ ςτο ξινιςμζνο γάλα (κανζνα άλλο ςυςτατικό του γάλακτοσ δεν αντιδρά με ΝaΟΘ). β. Να προτείνετε από μία εργαςτθριακι δοκιμαςία για τθν ανίχνευςθ τθσ καρβοξυλομάδασ και τθσ υδροξυλομάδασ του γαλακτικοφ οξζοσ. (Να γράψετε τισ ςχετικζσ χθμικζσ εξιςϊςεισ). Δ3. Με ποια αναλογία όγκων πρζπει να αναμείξουμε το διάλυμα Υ4 (ΝaOH) με το διάλυμα Υ5 (ΝΘ 4 Cl), ϊςτε να προκφψει ρυκμιςτικό διάλυμα (Υ6) με ph = 9. Δ4. Σε ίςουσ όγκουσ V των διαλυμάτων Υ2 (ΝΘ3 0,1 Μ) Υ4 (ΝaΟΘ 0,1 Μ) Υ6 (ΝΘ3 / ΝΘ4Cl) προςτίκεται νερό όγκου x L, y L, ω L αντίςτοιχα, ϊςτε να μεταβλθκεί το ph τουσ κατά μία μονάδα. Να διατάξετε κατά αφξουςα ςειρά τισ τιμζσ x, y, ω και να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. Τα δεδομζνα του προβλιματοσ επιτρζπουν τισ γνωςτζσ προςεγγίςεισ. Δίνονται Κw = και κ = 25 ο C. ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΘΕΜΑ Α Για τισ προτάςεισ Α1 ζωσ και Α5 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό τησ πρόταςησ και, δίπλα, το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή επιλογή. ΘΕΜΑ Α Για τισ προτάςεισ Α1 ζωσ και Α5 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό τησ πρόταςησ και, δίπλα, το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή επιλογή. Α1. Θ θλεκτρονιακι δομι του 11 Na ςτθ κεμελιϊδθ κατάςταςθ είναι α. 1s 2 2s 2 2p 5 3s 2 β. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 γ. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 δ. 1s 2 2s 2 2p 6 3d 1 Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 2

3 Α2. Ζνα θλεκτρόνιο που ανικει ςτο τροχιακό 3px μπορεί να ζχει τθν εξισ τετράδα κβαντικϊν αρικμϊν α. (3, 1, 0, +1) β. (3, 2, 1, ½) γ. (3, 3, 1, +½) δ. (3, 1, 1, +½). Α3. Σε διάλυμα ΘCl 10 3 Μ προςκζτουμε αζριο ΘCl χωρίσ να μεταβλθκεί ο όγκοσ του διαλφματοσ. Το ph του διαλφματοσ που προκφπτει μπορεί να είναι ίςο με α. 4 β. 7 γ. 6 δ. 2. Α4. Θ ςτακερά ιοντιςμοφ αςκενοφσ οξζοσ ΘΑ δεν εξαρτάται από α. τθ φφςθ του θλεκτρολφτθ β. τθ φφςθ του διαλφτθ γ. τθ ςυγκζντρωςθ του θλεκτρολφτθ δ. τθ κερμοκραςία. A5. Το πολυμερζσ με ςυντακτικό τφπο ε. Το 24Cr ζχει περιςςότερα μονιρθ θλεκτρόνια από το 25Mn, όταν και τα δφο ςτοιχεία βρίςκονται ςτθ κεμελιϊδθ κατάςταςθ. Β2. α. Σε ζνα δοχείο περιζχεται υγρι ζνωςθ με μοριακό τφπο C 3 H 8 O. Να γράψετε τουσ πικανοφσ ςυντακτικοφσ τφπουσ τθσ ζνωςθσ. Ρϊσ κα ταυτοποιιςετε τθν ζνωςθ; Να γράψετε τα αντιδραςτιρια και τισ παρατθριςεισ ςτισ οποίεσ ςτθριχκικατε, για να κάνετε τθν παραπάνω ταυτοποίθςθ. Δεν απαιτείται θ γραφι χθμικϊν εξιςϊςεων. β. Στο σχήμα 1 δίνεται θ καμπφλθ ογκομζτρθςθσ αςκενοφσ οξζοσ ΘΑ από πρότυπο διάλυμα ΝaΟΘ. προκφπτει από τον πολυμεριςμό του μονομεροφσ ΘΕΜΑ Β Β1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη, τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι λανθαςμζνη. α. Στθν ζνωςθ CH3COOH τα δφο άτομα του άνκρακα ζχουν sp 3 υβριδικά τροχιακά. β. Θ προςκικθ διαλφματοσ ΚΟΘ ςε υδατικό διάλυμα ΚCN ζχει πάντα ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του ph του διαλφματοσ. γ. Το ςυηυγζσ οξφ τθσ αμμωνίασ είναι το NH 2. δ. Το προπενικό οξφ μπορεί να αποχρωματίςει διάλυμα Br 2 ςε CCl 4. Να εξθγιςετε γιατί θ μεταβολι του pθ του ογκομετροφμενου διαλφματοσ μεταξφ τθσ προςκικθσ όγκου πρότυπου διαλφματοσ α ml ζωσ β ml είναι μικρι. ΘΕΜΑ Γ. Γ1. α. Να γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των ενϊςεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Θ των χθμικϊν αντιδράςεων του σχήματος 2. β. Να γράψετε τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ των αντιδράςεων Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 3

4 Γ2. Ροςότθτα 24 g κορεςμζνθσ μονοςκενοφσ αλκοόλθσ Λ χωρίηεται ςε δφο ίςα μζρθ. Το 1ο μζροσ κερμαίνεται παρουςία Θ2SO4 ςτουσ 170ο C, οπότε παράγεται θ ζνωςθ Μ. Στθν ζνωςθ Μ προςτίκεται νερό ςε όξινο περιβάλλον και προκφπτει θ ζνωςθ Ν. Θ ζνωςθ Ν με περίςςεια καλίου δίνει τθν ζνωςθ Ξ. Στο 2 ο μζροσ προςτίκεται περίςςεια SOCl 2 και παράγεται θ οργανικι ζνωςθ Π. Οι ενϊςεισ Ξ και Π αντιδροφν μεταξφ τουσ. Τελικά προκφπτουν 0,2 mol μικτοφ αικζρα Ρ. Να προςδιορίςετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των ενϊςεων Λ, Μ, Ν, Ξ, Π και Ρ. Πλεσ οι αντιδράςεισ είναι ποςοτικζσ. Γ3. Ροςότθτα 8,6 g αερίου μίγματοσ αλκινίου και Θ 2, με αναλογία mol 2:3 αντίςτοιχα, διαβιβάηεται πάνω από κερμαινόμενο Ni. Τα αζρια προϊόντα μποροφν να αποχρωματίςουν μζχρι και 200 ml διαλφματοσ Br 2 ςε CCl 4 8% w/v. Να υπολογίςετε τθν ποςοτικι ςφςταςθ του αρχικοφ μίγματοσ ςε mol κακϊσ και τον ςυντακτικό τφπο του αλκινίου. Σχετικζσ ατομικζσ μάηεσ: C : 12, Br : 80, H : 1 ΘΕΜΑ Δ. Στο ςχολικό εργαςτιριο διακζτουμε: Ξφδι του εμπορίου το οποίο είναι υδατικό διάλυμα αικανικοφ οξζοσ 6% w/v (Διάλυμα Y1) Διάλυμα CΘ3COONa 0,5 M (Διάλυμα Y2) Δ1. Να υπολογίςετε το ph του ξυδιοφ του εμπορίου (Τ1). Δ2. Σε 400 ml ξυδιοφ (Τ1) προςκζτουμε 4,8 g ςκόνθσ Mg χωρίσ να μεταβλθκεί ο όγκοσ του διαλφματοσ. Να υπολογίςετε το ph του διαλφματοσ που προκφπτει. Δ3. Ροιοσ είναι ο μζγιςτοσ όγκοσ ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ με ph = 5 που μποροφμε να παραςκευάςουμε, αν ςτο εργαςτιριο διακζτουμε 1 L από το διάλυμα Τ1 και 1 L από το διάλυμα Τ2; Δ4. Αναμιγνφουμε ίςουσ όγκουσ υδατικοφ διαλφματοσ CΘ 3 COOΘ 1 Μ και υδατικοφ διαλφματοσ HCOOH. Στο τελικό διάλυμα που προκφπτει, ζχουμε *Θ 3 Ο + + = Μ. Να υπολογίςετε τθν αρχικι ςυγκζντρωςθ του υδατικοφ διαλφματοσ ΘCOOH. Για όλα τα ερωτιματα δίνονται: Για το CΘ 3 COOΘ: Κa = 10 5 και για το ΘCOOH: Κ a = Κ w = και κ = 25 ο C Σχετικζσ ατομικζσ μάηεσ: C : 12, O : 16, H : 1, Mg : 24 XHMEIA-BIOXHMEIA ΗΜΕΡΗΙΟ ΘΕΜΑ Α. Στισ προτάςεισ Α1 και Α2 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό τησ πρόταςησ και, δίπλα, το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή επιλογή. A1. Από τα παρακάτω διαλφματα τθ μικρότερθ τιμι ph ζχει το διάλυμα α) HΝO 3 0,1 Μ β) HF 0,1 Μ γ) H 2SO 4 0,1 Μ δ) ΝΘ 4Cl 0,1 Μ A2. Κατά τθν αραίωςθ υδατικοφ διαλφματοσ ΝΘ3 0,1 Μ α) ο βακμόσ ιοντιςμοφ τθσ ΝΘ 3 μειϊνεται β) θ ςτακερά ιοντιςμοφ Kb τθσ ΝΘ3 αυξάνεται γ) θ ςυγκζντρωςθ των OH αυξάνεται δ) ο αρικμόσ των mole των OH αυξάνεται. A3. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη, τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή τη λζξη Λάθος, αν η πρόταςη είναι λανθαςμζνη. α) Τα αντιδραςτιρια Grignard παραςκευάηονται με επίδραςθ Mg ςε διάλυμα RX ςε απόλυτο αικζρα. β) Σε κερμοκραςία μεγαλφτερθ από 25oC το ph του απεςταγμζνου νεροφ ζχει τιμι μικρότερθ από 7, ςυνεπϊσ το νερό είναι όξινο. γ) Το μοναδικό οργανικό οξφ που εμφανίηει αναγωγικό χαρακτιρα είναι το μεκανικό οξφ. Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 4

5 A4. Να γράψετε τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ των αντιδράςεων του νεροφ με τισ παρακάτω ενϊςεισ: α) CH 3 CN β) CH CH Να αναγράψετε, όπου χρειάηεται, τισ ςυνκικεσ αντίδραςθσ. A5. α) Με βάςθ το ςχιμα που ακολουκεί, να προςδιορίςετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των ενϊςεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Η. β) Να γράψετε τισ παρακάτω χθμικζσ εξιςϊςεισ: Θζμα Β Δίνεται εςτζρασ (Α) κορεςμζνου μονοκαρβοξυλικοφ οξζοσ με κορεςμζνθ μονοςκενι αλκοόλθ που ζχει μοριακό τφπο C 6 H 12 O 2. O εςτζρασ υδρολφεται ςε όξινο περιβάλλον και δίνει ενϊςεισ (Β) και (Γ). H ζνωςθ (Γ) οξειδϊνεται πλιρωσ με επίδραςθ όξινου διαλφματοσ ΚMnO4 και δίνει τθν ζνωςθ (Β). Β1. Με δεδομζνο ότι θ ζνωςθ (Γ) ζχει ευκφγραμμθ ανκρακικι αλυςίδα, να προςδιορίςετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των ενϊςεων (Α), (Β), (Γ) και να γράψετε τισ ςχετικζσ χθμικζσ εξιςϊςεισ. Β2. 0,1 mol τθσ ζνωςθσ (Β) διαλφονται ςτο νερό μζχρι όγκου 1 L, οπότε προκφπτει διάλυμα (Δ1) που ζχει ph=3. Να υπολογίςετε τθ ςτακερά ιοντιςμοφ τθσ ζνωςθσ (Β). Β3. Οριςμζνθ ποςότθτα τθσ ζνωςθσ (Β) διαλφεται ςτο νερό μζχρι τελικοφ όγκου 50 ml, οπότε προκφπτει διάλυμα (Δ2). Το διάλυμα (Δ2) ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα NaOH 0,2 Μ. Μετά τθν προςκικθ 50 ml προτφπου διαλφματοσ, καταλιγουμε ςτο ιςοδφναμο ςθμείο. Να υπολογίςετε τθ ςυγκζντρωςθ τθσ (Β) ςτο διάλυμα (Δ2) και το ph ςτο ιςοδφναμο ςθμείο. EΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΘΕΜΑ A Για τισ ημιτελείσ προτάςεισ Α1 και Α2 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό τησ πρόταςησ και, δίπλα, το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτο ςωςτό ςυμπλήρωμά τησ: Α1. Από τα παρακάτω υδατικά διαλφματα όξινο είναι το α. διάλυμα ΝaCl β. διάλυμα CH3NH3Cl γ. διάλυμα CH3COONa δ. διάλυμα NaF. Α2. Σε κερμοκραςία κ = 60ο C, για τθ ςτακερά ιοντιςμοφ του νεροφ (Kw), ιςχφει α. Kw = β. Kw > γ. Kw < δ. ότι δεν μποροφμε να προβλζψουμε. Α3. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη, τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι λανθαςμζνη. α. Θ φαινόλθ αντιδρά με διάλυμα ΝaΟH, ενϊ οι κορεςμζνεσ μονοςκενείσ αλκοόλεσ δεν αντιδροφν. β. Σε διάλυμα CH 3 COOΘ 0,1 Μ θ προςκικθ διαλφματοσ ΝaCl προκαλεί αφξθςθ του βακμοφ ιοντιςμοφ του CH 3 COOΘ. 2- γ. Το CO 3 είναι αμφολφτθσ. Α4. Να γράψετε τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ των αντιδράςεων: α. (COONa) 2 + KMnO 4 + H 2 SO 4 β. CH 2 =O + CuSO 4 + NaOH γ. CH 3 CH=O + AgNO 3 + NH 3 + H 2 O Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 5

6 Α5. Να γραφοφν οι ςυντακτικοί τφποι των ενϊςεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ και Λ των χθμικϊν αντιδράςεων του σχήματος 1. ΘΕΜΑ Β Θ αςπιρίνθ είναι ζνα αςκενζσ οργανικό μονοπρωτικό οξφ (ΘΑ), το οποίο ονομάηεται ακετυλοςαλικυλικό οξφ, ζχει Κa = και ςχετικι μοριακι μάηα Μr = 180. Β1. Να υπολογίςετε το βακμό ιοντιςμοφ του ακετυλοςαλικυλικοφ οξζοσ ςε διάλυμα (Δ1) ςυγκζντρωςθσ 0,1 Μ. Β2. Ζνα διςκίο αςπιρίνθσ μάηασ 0,25 g διαλφκθκε ςτο νερό και το διάλυμα (Δ 2 ) που δθμιουργικθκε ογκομετρικθκε με πρότυπο διάλυμα ΚΟΘ 0,02 Μ παρουςία δείκτθ φαινολοφκαλεΐνθσ. Ο όγκοσ του πρότυπου διαλφματοσ ΚΟΘ που καταναλϊκθκε κατά τθν ογκομζτρθςθ μζχρι το ιςοδφναμο ςθμείο ιταν 30 ml. Ροια είναι θ % w/w περιεκτικότθτα του διςκίου ςε ακετυλοςαλικυλικό οξφ; Διακζτουμε τα παρακάτω υδατικά διαλφματα: Διάλυμα Δ3 : H 2 B 0,1 Μ (Το H 2 B είναι ιςχυρό ςτον πρϊτο ιοντιςμό του και αςκενζσ ςτον δεφτερο με Κ α2 =10-4 Διάλυμα Δ4 : ΝαΟH 0,2 Μ Β3. Να υπολογίςετε το pθ του διαλφματοσ Δ3. Β4. 50 ml του διαλφματοσ Δ3 εξουδετερϊνονται πλιρωσ από το διάλυμα Δ4 και το διάλυμα που προκφπτει αραιϊνεται μζχρι τελικοφ όγκου 500 ml (διάλυμα Δ5). α. Να υπολογίςετε τον όγκο του διαλφματοσ Δ4 που απαιτικθκε για τθν εξουδετζρωςθ του διαλφματοσ Δ3. β. Να υπολογίςετε το ph του διαλφματοσ Δ5 ςε κερμοκραςία 25 ο C. ΘΕΜΑΣΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό καθεμιάσ από τισ παρακάτω ημιτελείσ προτάςεισ A1 ζωσ και Α4 και δίπλα του το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτο ςωςτό ςυμπλήρωμά τησ. Α1. Για το άτομο του υδρογόνου τα τροχιακά 2s και 2p x ζχουν α. ίδια ενζργεια β. ίδιo ςχιμα γ. ίδιο προςανατολιςμό δ. τίποτα από τα παραπάνω. Α2. H θλεκτρονιακι δομι που ανταποκρίνεται ςτθ κεμελιϊδθ κατάςταςθ του 27 Co είναι α. K 2 L 8 M 9 N 8 β. K 2 L 8 M 10 N 7 γ. K 2 L 8 M 15 N 2 δ. K 2 L 8 M 17 A3. υκμιςτικό είναι το διάλυμα α. Na 2 CO 3 0,1 M - ΝaΟΘ 0,1 M β. HCN 0,2 M- ΝaCN 0,1 M γ. CH 3 COOH 0,3 M- HCl 0,1 M δ. NH 3 0,01 M Ca(ΟΘ) 2 0,01 M Α4. Θ προςκικθ Θ 2 ςτο μεκυλο-προπζνιο δίνει ωσ προϊόν α. προπάνιο β. βουτάνιο γ. μεκυλο-προπάνιο δ. μεκυλο-βουτάνιο. Α5. Θ ζνωςθ CH 3 CH(OH)CH 3 αντιδρά με α. Na β. διάλυμα Ι 2 +ΝaΟΘ γ. SOCl 2 δ. όλα τα παραπάνω. ΘΕΜΑ Β. Β1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη τη λζξη ωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι λανθαςμζνη. α. Θ κζρμανςθ τθσ 2-βουτανόλθσ ςτουσ 170 ο C παρουςία πυκνοφ Θ 2 SO 4 δίνει ωσ κφριο προϊόν 1-βουτζνιο. β. Θ προςκικθ υδατικοφ διαλφματοσ ιςχυροφ οξζοσ ςε υδατικό διάλυμα CH 3 COOH ελαττϊνει πάντα τθν Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 6

7 τιμι του ph του τελικοφ διαλφματοσ. γ. Το 22 Τi 2+ και το 20 Ca ζχουν τθν ίδια θλεκτρονιακι δομι. δ. H επίδραςθ νεροφ ςε (CH 3 ) 2 CHMgCl δίνει ωσ προϊόν 2-προπανόλθ. Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας. Β2. Ροιον από τουσ παρακάτω δείκτεσ κα διαλζγατε για τθν ταυτοποίθςθ του ςθμείου εξουδετζρωςθσ του CH 3 COOH (Κ α =10-5 ) με ΝaΟΘ 0,1 M. Στθν παρζνκεςθ δίνονται οι περιοχζσ ph ςτισ οποίεσ οι δείκτεσ αλλάηουν χρϊμα. α. ερυκρό του κογκό (ph =3-5) β. κυανοφν τθσ βρωμοκυμόλθσ (ph 6-7,6) γ. φαινολοφκαλεΐνθ (ph 8,3-10,1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ΘΕΜΑ Γ Γ1. Να γράψετε τισ αντιδράςεισ του CH 3 CH 2 - C CH με: α) περίςςεια H 2, β) περίςςεια ΘCl, γ) H 2 O, δ) αμμωνιακό διάλυμα CuCl. Γ2. Δοχείο περιζχει μια από τισ παρακάτω ενϊςεισ: ςτθν ζνωςθ (Γ) καταβυκίηεται κίτρινο ςτερεό. Με προςκικθ περίςςειασ όξινου διαλφματοσ ΚΜnO 4 ςτθν ζνωςθ (Β) ελευκερϊνονται 0,6 mol CΟ 2. α. Να βρεκοφν οι ςυντακτικοί τφποι των ενϊςεων (Α), (Β) και (Γ). β. Να υπολογιςτεί ο απαιτοφμενοσ όγκοσ όξινου διαλφματοσ Κ 2 Cr 2 O 7 (0,1 M) που απαιτείται για να αντιδράςει με ποςότθτα τθσ ζνωςθσ (Γ) ίςθ με τθν αρχικά παραγόμενθ. ΘΕΜΑ Δ Δίνεται υδατικό διάλυμα NH 3 0,1 Μ (Y 1 ). Δ1. Να υπολογίςετε το ph του διαλφματοσ κακϊσ και τον βακμό ιοντιςμοφ τθσ NH 3 ςτο διάλυμα (Y 1 ). Δ2. Οριςμζνθ ποςότθτα διαλφματοσ (Y 1 ) εξουδετερϊνεται πλιρωσ με τθν απαραίτθτθ ποςότθτα HCOOH. Να προβλζψετε αν το τελικό διάλυμα είναι όξινο, ουδζτερο ι βαςικό και να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. Δ3. Σε μζροσ του διαλφματοσ (Y 1 ) προςκζτουμε νερό μζχρισ όγκου V, οπότε προκφπτει το διάλυμα (Y 2 ). Ογκομετροφμε το διάλυμα (Y 2 ) με πρότυπο υδατικό διάλυμα HCl 0,1 Μ. Στο ιςοδφναμο ςθμείο το ph είναι 5,5 και ο τελικόσ όγκοσ είναι 100 ml. Ροιοσ είναι ο όγκοσ του πρότυπου διαλφματοσ HCl που απαιτικθκε; Να υπολογίςετε τον λόγο των ολικϊν ςυγκεντρϊςεων NH 3 των διαλυμάτων (Y 1 ) και (Y 2 ). Δίνεται : Πλα τα διαλφματα βρίςκονται ςε κερμοκραςία 25 ο C όπου ιςχφει: Κ w =10-14, K ahcooh =10-4, K bnh3 =10-5 Ρϊσ κα διαπιςτϊςετε ποια από τισ ενϊςεισ παραπάνω περιζχεται ςτο δοχείο; Να γραφοφν οι ςχετικζσ αντιδράςεισ. Γ3. Οργανικι ζνωςθ (Α) ζχει μοριακό τφπο C 5 H 10 O 2. Με επίδραςθ κερμοφ υδατικοφ διαλφματοσ NaΟΘ ςτθν (Α) προκφπτουν δφο οργανικά προϊόντα (Β) και (Γ). Με προςκικθ διαλφματοσ Ι 2 / NaΟΘ Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 7

8 ΘΕΜΑΣΑ ΟΕΦΕ ΘΕΜΑ Α. ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α1.Ροια από τισ παρακάτω τετράδεσ κβαντικϊν αρικμϊν αντιςτοιχεί ςε θλεκτρόνιο ενόσ ατόμου με μεγαλφτερθ ενζργεια ; α. (3,1,1,1/2) β.(4,0,0,-1/2) γ. (3,2,-2,1/2) δ. (2,1,0,-1/2) Α2.Από τα παρακάτω αλκυλαλογονίδια ποιο εφκολα δίνει αντιδράςεισ υποκαταςτάςθσ το : α. CH 3 CH 2 F β. CH 3 CH 2 Cl γ. CH 3 CH 2 Br δ. CH 3 CH 2 Ι Α3.Θζλετε να παραςκευάςετε ςτο εργαςτιριο ρυκμιςτικό διάλυμα με ph=9.ροια από τα παρακάτω οξζα κα χρθςιμοποιιςετε μαηί με τα κατάλ-λθλα αντιδραςτιρια ϊςτε το διάλυμα να ζχει τθ μζγιςτθ ρυκμιςτικι δυνατότθτα: α. HA (K a =10-4 ) β. HB(K a =10-5 ) γ. ΘΓ(K a =10-8 ) δ. δεν ζχει ςθμαςία ποιο οξφ κα χρθςιμοποιιςουμε. A4.Να χαρακτηρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ ςωςτζσ ή λανθαςμζνεσ. α. Θ ενζργεια 2 ου ιοντιςμοφ του 19 Κ είναι μεγαλφτερθ τθσ αντίςτοιχθσ του 20 Ca. β. Στθν θλεκτρονιακι δομι Κ(2)L(8)M(19)N(2) παραβιάηεται ο κανόνασ του Hund. γ. Για τον προςδιοριςμό του ιςοδφναμου ςθμείου ςτθν ογκομζτρθςθ διαλφματοσ άγνωςτθσ ςυγκζντρωςθσ CH 3 COOH με πρότυπο διάλυμα NaOH θ βαςικι μορφι του δείκτθ μπορεί να ζχει pk b =5. H ογκομζτρθςθ πραγματοποιείται ςτουσ 25 ο C. δ.τα υβριδικά τροχιακά δε ςυμμετζχουν ςε π-δεςμοφσ. ε. Θ ρυκμιςτικι ικανότθτα ενόσ ρυκμιςτικοφ διαλφματοσ ελαττϊνεται με τθν αραίωςθ του ςε ςτακερι κερμοκραςία. Α5. Σασ δίνονται τα ςτοιχεία 26 Fe, 28 Ni α. Να αναφζρετε 3 κοινζσ ιδιότθτεσ των ςτοιχείων αυτϊν. β. Να εξθγιςετε που οφείλονται οι ιδιότθτεσ αυτζσ. ΘΕΜΑ Β. Β1. Δφο θλεκτρόνια α και β ζχουν τθν ίδια τετράδα κβαντικϊν αρικμϊν και ανικουν ςτα ςτοιχεία Α και Β τθσ 3 θσ περιόδου όπου ςχθματίηουν βαςικά οξείδια. Για τουσ ατομικοφσ αρικμοφσ ιςχφει θ ςχζςθ Η Β =Η Α +1. Αν το θλεκτρόνιο α είναι αυτό με τθ μεγαλφτερθ ενζργεια ςτο άτομο Α να βρείτε: α. Τουσ ατομικοφσ αρικμοφσ Η Α, Η Β β. Τισ πικανζσ τετράδεσ τω ν α και β Β2. α. Διακζτουμε ςε εργαςτιριο : Σε κερμοκραςία κ 1 ο C : Διάλυμα Δ-1 αςκενοφσ οξζοσ ΘΑ 0,1Μ με ph=3. Διάλυμα Δ-2 Na A 0,01M ph=8. Σε κερμοκραςία 25 ο C : Διάλυμα Δ-3 αςκενοφσ οξζοσ ΘΒ 0,01Μ με ph=3,5. i. Να βρείτε αν θ κερμοκραςία κ 1 είναι μικρότερθ, μεγαλφτερθ ι ίςθ με τουσ 25 ο C. ii. Να βρείτε ποιο από τα δφο οξζα ΘΑ, ΘΒ είναι ιςχυρότερο. Δίνεται ςτουσ 25 ο C ότι Κ w =10-14 β. Ογκομετροφμε αςκενζσ οξφ ΘΓ αγνϊςτου ςυγκζντρωςθσ με πρότυπο διάλυμα NaOH γνωςτισ ςυγκζντρωςθσ. Ροια από τισ παρακάτω καμπφλεσ ογκομζτρθςθσ είναι θ ςωςτι ; Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 8

9 Β3. Να γράψετε μία χθμικι εξίςωςθ για κάκε μία από τισ παρακάτω μετατροπζσ : α.ch 3 CH=O CH 3 COONa β. CH 3 CH 2 OH HCOOK γ. CH 3 CN CH 3 CH 2 NH 2 δ. ακετόνθ 2-προπανόλθ ε. HCOOK CO 2 ΘΕΜΑ Γ. Γ1. Να γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των οργανικϊν ενϊςεων Α ζωσ και Σ. Γ2. Να εξθγιςετε τθν διαδικαςία με τθν οποία κα διακρίνατε τισ ενϊςεισ Ε, Κ και Μ του παραπάνω διαγράμματοσ γράφοντασ και τισ κατάλλθλεσ χθμικζσ εξιςϊςεισ αν ζχετε ςτθν διάκεςθ ςασ τα αντιδραςτιρια: α. Διάλυμα οξινιςμζνο K 2 Cr 2 O 7. β. Αντιδραςτιριο Tollens Γ3. Ιςομοριακό μίγμα ακετυλενίου και προπινίου μάηασ 13,2g αντιδρά με περίςςεια Θ 2 Ο παρουςία Hg /HgSO 4 /H 2 SO 4 με αποτζλεςμα τθν παραςκευι ομογενοφσ μίγματοσ κορεςμζνων καρβονυλικϊν ενϊςεων. Το παραπάνω μίγμα μεταφζρεται ςε απόλυτο αικζρα που περιζχει 90gr CH 3 CH 2 MgI. Μετά από προςκικθ περίςςειασ νεροφ προκφπτει νζο ομογενζσ μίγμα υγρϊν οργανικϊν ενϊςεων. Να βρεκοφν οι ςυντακτικοί τφποι των οργανικϊν ενϊςεων κακϊσ και οι ποςότθτεσ αυτϊν. Δίνεται ότι όλεσ οι αντιδράςεισ είναι μονόδρομεσ και ποςοτικζσ και δίνουν τα κφρια προϊόντα. Δίνονται οι ςχετικζσ ατομικζσ μάηεσ A r των ςτοιχείων : C=12,H=1, I=127,Mg=24 ΘΕΜΑ Δ. Τρία διαφορετικά δοχεία περιζχουν τα διαλφματα: Υ1: HCOOH c 1 =1M Y2: HCOONa c 2 =0,5M Y3: NaHSO 4 c 3 =2M Δ1. Αναμειγνφουμε το Υ1 με το Υ2 με αναλογία όγκων 4:1. α. Να βρείτε το ποςοςτό% τθσ μεταβολισ του βακμοφ ιοντιςμοφ του HCOOH. β. Να εξθγιςετε τθ μεταβολι ςτο ph του διαλφματοσ Υ4 μετά από ςυνεχι αραίωςθ υπό ςτακερι κερμοκραςία. Δ2.Σε 3L του Υ3 προςκζτουμε 2L NaOH ςυγκζντρωςθσ c 4 M προκφπτοντασ διάλυμα Υ5 με ph=2.nα βρεκεί θ ςυγκζντρωςθ c 4. Δ3. Στο Υ1 ρυκμίηουμε το ph=1 χωρίσ μεταβολι του όγκου του προκφπτοντασ το Υ6. α. Να υπολογιςτεί ο βακμόσ ιοντιςμοφ του HCOOH ςτο διάλυμα. β. Στο διάλυμα Υ6 προςτίκεται ςτερεό ΚΟΘ χωρίσ μεταβολι όγκου μζχρι θ *ΟΘ - += Μ,προκφπτοντασ το διάλυμα Υ7. Να υπολογιςτεί θ *HCOO - + ςτο διάλυμα Υ7. Δίνεται: Πλα τα διαλφματα βρίςκονται ςτουσ 25 ο C όπου ιςχφει: K ahcooh =10-4 K ahso4 = Κ w =10-14 Τα δεδομζνα του προβλιματοσ επιτρζπουν τισ γνωςτζσ προςεγγίςεισ. Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 9

10 ΘΕΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΟ ΘΕΜΑ Α Για τισ προτάςεισ Α1 ζωσ και Α5 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό τησ πρόταςησ και, δίπλα, το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή επιλογή. Α1. Ο ςυμβολιςμόσ px κακορίηει τισ τιμζσ α. του δευτερεφοντοσ κβαντικοφ αρικμοφ β. του μαγνθτικοφ κβαντικοφ αρικμοφ γ. του αηιμουκιακοφ και του μαγνθτικοφ κβαντικοφ αρικμοφ δ. του κφριου και του δευτερεφοντοσ κβαντικοφ αρικμοφ. Α2. Ροια από τισ παρακάτω τετράδεσ κβαντικϊν αρικμϊν δεν είναι επιτρεπτι; α. n = 3, l = 2, ml = 2, ms = +½ β. n = 4, l = 4, ml = 4, ms = +½ γ. n = 2, l = 0, ml = 0, ms = ½ δ. n = 2, l = 1, ml = 1, ms = ½ Α3. Το ph διαλφματοσ αςκενοφσ οξζοσ ΘΑ ςυγκζντρωςθσ 10 3 Μ ςε κερμοκραςία 25 ο C μπορεί να είναι α. 2 β. 3 γ. 4 δ. 8. Α4. Στο προπζνιο β. Μποροφμε να διακρίνουμε τα ιςομερι βουτίνια (C 4 H6) με διάλυμα CuCl/NH 3. γ. Υδατικό διάλυμα που περιζχει CH 3 CΟΟH ςυγκζντρωςθσ 0,1 M, CH 3 CΟΟΝa ςυγκζντρωςθσ 0,1 M και NaCl ςυγκζντρωςθσ 0,1 M είναι ρυκμιςτικό διάλυμα. δ. Πλα τα ευγενι αζρια ζχουν θλεκτρονιακι δομι εξωτερικισ ςτιβάδασ ns 2 np 6. ε. Θ CH 3 ΟH δίνει αντίδραςθ ιοντιςμοφ ςτο νερό. Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ Β2. ίνονται τα ςτοιχεία 7 Χ, 12 Ψ, 8 Ο, 1 Θ. α. Να βρείτε τθ κζςθ των ςτοιχείων Χ και Ψ ςτον περιοδικό πίνακα, δθλαδι τθν ομάδα και τθν περίοδο. β. Ροιο από τα ςτοιχεία Χ και Ψ ζχει μεγαλφτερθ ενζργεια πρϊτου ιοντιςμοφ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. ΘEΜΑ Γ Γ1. ίνεται το παρακάτω διάγραμμα χθμικϊν διεργαςιϊν. τα άτομα του άνκρακα 1, 2, 3 ζχουν υβριδικά τροχιακά, αντίςτοιχα: α. sp 2, sp 2, sp 3 β. sp, sp 2, sp 3 γ. sp 3, sp 2, sp 2 δ. sp 2, sp, sp 3 A5. Ροια από τισ επόμενεσ θλεκτρονιακζσ δομζσ αντιςτοιχεί ςε ζνα άτομο φκορίου ( 9 F) ςε διεγερμζνθ κατάςταςθ; α. 1s 2 2s 2 2p 5 β. 1s 2 2s 1 2p 6 γ. 1s 2 2s 2 2p 6 δ. 1s 1 2s 1 2p 7. ΘΕΜΑ Β Β1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη, τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι λανθαςμζνη. α. Θ προςκικθ υδατικοφ διαλφματοσ ιςχυρισ βάςθσ ςε υδατικό διάλυμα NaF προκαλεί ςε κάκε περίπτωςθ αφξθςθ του pθ. Να γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των δζκα ενϊςεων Α, Β, Γ,, Ε, Η, Θ, Κ, Λ και Μ. Γ2. Ροςότθτα βουτενίου Α με ευκφγραμμθ ανκρακικι αλυςίδα αντιδρά πλιρωσ με Θ 2 Ο παρουςία Θ 2 SO 4, οπότε παράγονται οι ιςομερείσ ενϊςεισ Β (κφριο προϊόν) και Γ. Το μίγμα των Β και Γ απομονϊνεται και χωρίηεται ςε τρία ίςα μζρθ. Το 1ο μζροσ αντιδρά με περίςςεια μεταλλικοφ Na, οπότε παράγονται 1,12 L αερίου ςε πρότυπεσ ςυνκικεσ (STP). Στο 2ο μζροσ προςκζτουμε περίςςεια διαλφματοσ Ι 2 /NaOH, οπότε καταβυκίηονται 0,08 mol ιωδοφορμίου. Tο 3ο μζροσ οξειδϊνεται πλιρωσ με διάλυμα KMnO 4 ςυγκζντρωςθσ 0,1 M παρουςία Θ 2 SO 4. α. Να γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των ενϊςεων Α, Β και Γ. Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 10

11 β. Να υπολογίςετε τον όγκο του διαλφματοσ KMnO 4 που κα αποχρωματιςτεί από το 3 ο μζροσ. ΘΕΜΑ ίνονται τα διαλφματα: Υ1: ΘCOOH 0,1M Ka (ΘCOOH) = 10 4 Υ2: CΘ 3 COOH 1M Ka (CΘ 3 COOH) = 10 5 Υ3: NaOH 0,1 M 1. Ρόςα ml διαλφματοσ Υ3 πρζπει να προςκζςουμε ςε 1 L διαλφματοσ Υ1, ϊςτε να προκφψει διάλυμα με pθ = 4; 2. Αναμειγνφονται 500 ml του διαλφματοσ Υ1 με 500 ml του διαλφματοσ Υ2, οπότε προκφπτει διάλυμα Υ4. Να υπολογίςετε το pθ του διαλφματοσ Υ4. 3. Στο διάλυμα Υ4 προςτίκεται περίςςεια Mg. Να υπολογίςετε τον όγκο του εκλυόμενου αερίου ςε πρότυπεσ ςυνκικεσ (STP). 4. Είναι δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ τθσ ςυγκζντρωςθσ διαλφματοσ HCOOH με ογκομζτρθςθ με πρότυπο διάλυμα ΚMnO 4 παρουςία Θ 2 SO 4 ; Απαιτείται δείκτθσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ; ίνεται ότι: Πλα τα διαλφματα βρίςκονται ςε κερμοκραςία κ = 25 ο C. Κw = Τα δεδομζνα του προβλιματοσ επιτρζπουν τισ γνωςτζσ προςεγγίςεισ. ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΘΕΜΑ Α Για τισ προτάςεισ Α1 ζωσ και Α5 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό τησ πρόταςησ και, δίπλα, το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή επιλογή. Α1. Σε ζνα μόριο CH 2=CH CH=O ζχουμε: α. 6 ς (ςίγμα) και 2 π (πι) δεςμοφσ β. 5 ς (ςίγμα) και 1 π (πι) δεςμοφσ γ. 7 ς (ςίγμα) και 2 π (πι) δεςμοφσ δ. 5 ς (ςίγμα) και 4 π (πι) δεςμοφσ. Α2. Το ςτοιχείο Χ, που ανικει ςτθν τρίτθ περίοδο του περιοδικοφ πίνακα και του οποίου το ανιόν Χ 2 ζχει δομι ευγενοφσ αερίου, ζχει ατομικό αρικμό: α. 12 β. 16 γ. 20 δ. 34. Α3. Ζνα υδατικό διάλυμα CνΘ 2ν+1 CΟΟNH 4 0,1 Μ α. είναι όξινο β. είναι βαςικό γ. είναι ουδζτερο δ. δεν μποροφμε να γνωρίηουμε τθν οξφτθτά του. Α4. Ροια ζνωςθ ζχει βαςικό και αναγωγικό χαρακτιρα ςε υδατικό διάλυμα; α. HCOOH β. CH 3 COONa γ. (COONa) 2 δ. CH 3 NH 3 Cl. A5. Για τθν αντιμετϊπιςθ ςτομαχικϊν διαταραχϊν που οφείλονται ςτθν υπερζκκριςθ γαςτρικοφ υγροφ (ΘCl), μπορεί να χορθγθκεί: α. Μg(OH) 2 β. NaCl γ. C 6 H 5 OH δ. CH 3 CH 2 OH. ΘΕΜΑ Β Β1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη, τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι λανθαςμζνη. α. Σε υδατικό διάλυμα αςκενοφσ οξζοσ ΘΑ ιςχφει θ ςχζςθ Κ a (ΘΑ) Κ b (Α ) = K w. β. Υδατικό διάλυμα CH 3 ΝH 3 Cl ζχει μικρότερο ph από υδατικό διάλυμα Νa 2 CΟ 3. γ. Το άτομο του 24 Cr ςτθ κεμελιϊδθ του κατάςταςθ ζχει 4 μονιρθ θλεκτρόνια. δ. Αν ςε υδατικό διάλυμα ιςχφει 2 poh = pk w, τότε το διάλυμα είναι ουδζτερο. ε. Θ οξείδωςθ των πρωτοταγϊν και δευτεροταγϊν αλκοολϊν επιτυγχάνεται μόνο παρουςία οξειδωτικϊν μζςων, όπωσ KMnO 4 ι K 2 Cr 2 O 7 παρουςία H 2 SO 4. Να αιτιολογιςετε όλεσ τισ απαντιςεισ ςασ. Β2. Τζςςερα δοχεία περιζχουν το κακζνα μία από τισ ενϊςεισ: αικανικό οξφ, μεκανικό οξφ, οξαλικό νάτριο και 2-βουτανόλθ. Αν ςτθριχτοφμε ςτισ διαφορετικζσ χθμικζσ ιδιότθτεσ των παραπάνω ενϊςεων, πϊσ μποροφμε να βροφμε ποια ζνωςθ περιζχεται ςε κάκε δοχείο; Να γράψετε τισ χθμικζσ Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 11

12 εξιςϊςεισ των αντιδράςεων ςτισ οποίεσ βαςιςτικατε για να κάνετε τθ διάκριςθ. ΘEΜΑ Γ Γ1. Δίνεται το χήμα 1. Να γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των δζκα ενϊςεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ και Μ. Γ2. Αλκζνιο Α δεν ζχει ςτο μόριό του sp3 υβριδικά τροχιακά. α. Ροιοσ είναι ο ςυντακτικόσ τφποσ του αλκενίου; β. 5 g του Α πολυμερίηονται πλιρωσ, χωρίσ τθ χριςθ πρόςκετων ουςιϊν. Ρόςθ είναι θ μάηα του πολυμεροφσ που προκφπτει; γ. 0,6 mol του Α αντιδροφν πλιρωσ με νερό παρουςία H2SO4, οπότε προκφπτει θ οργανικι ζνωςθ Β. Θ Β αντιδρά πλιρωσ με 350 ml διαλφματοσ K 2 Cr 2 O 7 1 M παρουςία H 2 SO 4, οπότε προκφπτει μίγμα δφο οργανικϊν ενϊςεων Γ και Δ. Να βρείτε τθ ςφςταςθ, ςε mol, του μίγματοσ των Γ και Δ. ΘΕΜΑ Δ Δίνονται τα υδατικά διαλφματα: Y1: ΝΘ 3 0,2 Μ, Κ b (ΝΘ3) = 10 5 Y2: ΘCl 0,4 Μ Y3: ΝaOΘ 0,1 Μ Δ1. Αναμιγνφονται 500 ml του διαλφματοσ Υ1 με 500 ml του διαλφματοσ Y2, οπότε προκφπτει το διάλυμα Υ4. Να υπολογίςετε το ph του διαλφματοσ Υ4. Δ2. Σε 100 ml του διαλφματοσ Υ4 προςτίκενται 150 ml του διαλφματοσ Υ3, οπότε προκφπτει διάλυμα Υ5. Να υπολογίςετε το ph του διαλφματοσ Υ5, κακϊσ και τισ ςυγκεντρϊςεισ όλων των ιόντων του διαλφματοσ. Δ3. Δφο μακθτζσ Α και Β ογκομζτρθςαν, χωριςτά ο κακζνασ, 25 ml του ίδιου αγνϊςτου διαλφματοσ ΝΘ 3 με πρότυπο διάλυμα ΘCl 0,1 Μ. Ο μακθτισ Α χρθςιμοποίθςε ωσ δείκτθ φαινολοφκαλεΐνθ με περιοχι ph αλλαγισ χρϊματοσ 8,2-10 και προςδιόριςε τθ ςυγκζντρωςθ τθσ ΝΘ 3 ςτο ογκομετροφμενο διάλυμα ίςθ με C A. O μακθτισ Β χρθςιμοποίθςε ωσ δείκτθ κόκκινο του μεκυλίου με περιοχι ph αλλαγισ χρϊματοσ 4,7-6,2 και προςδιόριςε τθ ςυγκζντρωςθ τθσ ΝΘ 3 ςτο ογκομετροφμενο διάλυμα ίςθ με C Β. α. Ροιοσ μακθτισ προςδιόριςε ακριβζςτερα τθ ςυγκζντρωςθ τθσ ΝΘ3 ςτο ογκομετροφμενο διάλυμα; β. Ροια από τισ ςυγκεντρϊςεισ C A και C Β είναι μεγαλφτερθ; γ. Να αναφζρετε δφο παράγοντεσ που γενικότερα επθρεάηουν το κατακόρυφο τμιμα μιασ καμπφλθσ ογκομζτρθςθσ οξυμετρίασ ι αλκαλιμετρίασ. Για όλα τα ερωτιματα δίνονται: Πλα τα διαλφματα βρίςκονται ςε κερμοκραςία 25 C. Κ w = Τα δεδομζνα του προβλιματοσ επιτρζπουν να γίνουν οι γνωςτζσ προςεγγίςεισ. ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ A Για τισ προτάςεισ Α 1 και Α 2 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό τησ πρόταςησ και, δίπλα, το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή επιλογή. Α1. Ροιο από τα ακόλουκα υδατικά διαλφματα απαιτεί μεγαλφτερο όγκο διαλφματοσ NaOH για τθν πλιρθ εξουδετζρωςι του; α. 1 L διαλφματοσ CH 3 CΟΟΘ 0,1 Μ β. 1 L διαλφματοσ ΘCl 0,1 Μ γ. 1 L διαλφματοσ Θ 2 S 0,1 Μ δ. 1 L διαλφματοσ ΘCΟΟΘ 0,15 Μ. Α2. Ροιο από τα παρακάτω υδατικά διαλφματα ζχει τθ μικρότερθ τιμι ph, ςτουσ 25 ο C; Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 12

13 α. διάλυμα CH 3 CΟΟΝΘ 4 0,2 Μ β. διάλυμα ΝΘ 4 Cl 0,2 Μ γ. διάλυμα CH 3 CΟΟΘ 1 Μ δ. διάλυμα ΘCl 0,1 Μ. Δίνονται: Κ a CH3COOH = 10 5, Κ b NH3 = 10 5 Α3. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη, τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή Λάθος, αν η πρόταςη είναι λανθαςμζνη. α. Θ διάκριςθ τθσ φαινόλθσ (C 6 H 5 OH) από τθν αικανόλθ (C 2 H 5 OH) μπορεί να γίνει με διάλυμα ΝaΟH, παρουςία φαινολοφκαλεΐνθσ. β. Ο βακμόσ ιοντιςμοφ του νεροφ ςτουσ 25 ο C δεν επθρεάηεται από τθν προςκικθ αςκενοφσ οξζοσ. γ. Ο κανόνασ του Markovnikov δεν εφαρμόηεται ςτισ αντιδράςεισ προςκικθσ αντιδραςτθρίων Grignard ςε καρβονυλικζσ ενϊςεισ. Α4. Να ςυμπλθρϊςετε τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ των παρακάτω αντιδράςεων: α. CH 3 CH 2 Cl + CH 3 ONa β. CH 3 CHO + CuSO 4 + NaOH γ. CH 3 COOH + Na 2 CO 3 Α5. Δίνεται το χήμα 1. Να γράψετε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των ενϊςεων Α, Β, Γ,Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ και Μ όγκοσ του διαλφματοσ, οπότε προκφπτει διάλυμα Δ4 με pθ = 5. Β1. Να ςυγκρίνετε τθν ιςχφ των οξζων ΘΑ και ΘΒ και να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. Β2. 50 ml του διαλφματοσ Δ1 ογκομετροφνται με πρότυπο διάλυμα ΝaOH 0,01 Μ. Ρόςοσ όγκοσ πρότυπου διαλφματοσ απαιτείται για τθν ογκομζτρθςθ; Β3. 50 ml του διαλφματοσ Δ3 ογκομετροφνται με 75 ml πρότυπου διαλφματοσ ΝaOH ςυγκζντρωςθσ 1/15 Μ. Να προςδιοριςτεί θ *ΟΘ + ςτο ιςοδφναμο ςθμείο. Β4. α. Σε τι διαφζρει το τελικό ςθμείο από το ιςοδφναμο ςθμείο μιασ ογκομζτρθςθσ; β. Κατά τθ διάρκεια μιασ ογκομζτρθςθσ αλκαλιμετρίασ παρατθρικθκε μικρι διαρροι. Ρϊσ κα επθρεαςτεί το ιςοδφναμο και πϊσ το τελικό ςθμείο τθσ ογκομζτρθςθσ; Θ ςυγκζντρωςθ του ογκομετροφμενου διαλφματοσ κα βρεκεί μεγαλφτερθ ι μικρότερθ τθσ πραγματικισ; Να δικαιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. Δίνεται ότι: Πλα τα διαλφματα βρίςκονται ςε κερμοκραςία 25 C. Κ w = Τα δεδομζνα του προβλιματοσ επιτρζπουν να γίνουν οι γνωςτζσ προςεγγίςεισ. ΘΕΜΑ Β Σε 1 L υδατικοφ διαλφματοσ οξζοσ ΘΑ με pθ = 3 (διάλυμα Δ1) προςκζτουμε 0,1 mol άλατοσ ΝaΑ, χωρίσ να μεταβλθκεί ο όγκοσ του διαλφματοσ, οπότε προκφπτει διάλυμα Δ2 με pθ = 3. Σε 1 L υδατικοφ διαλφματοσ οξζοσ ΘΒ με pθ = 3 (διάλυμα Δ3) προςκζτουμε 0,1 mol άλατοσ ΝaΒ, χωρίσ να μεταβλθκεί ο Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 13

14 Ασκήσεις στην οξειδοαναγωγή. 1. Σασ δίνονται τα ςτοιχεία : 7Ν, 8 Ο, 9 F. Α. Να κατατάξετε τα ςτοιχειά κατά αφξουςα θλεκτραρνθτικότθτα,αιτιολογϊντασ τθν απάντθςθ ςασ. Β. Να υπόλογιςτεί κεωρθτικά ο αρικμόσ οξείδωςθσ του Ν ςτθν ζνωςθ F-Ν=Ο 2. Σασ δίνονται τα ςτοιχεία 6 C, 8 O, 17 Cl Με βάςθ το γεγονόσ ότι το Cl είναι θλεκτραρνθτικότερο του C και το Ο το ποιο θλεκτραρνθτικό ςτοιχείο, να υπολογιςτεί κεωρθτικά ο αρικμόσ οξείδωςθσ του C και του Cl ςτο φωςγζνιο: 3.Σασ δίνονται τα ςτοιχεία 20 Ca, 8 O, 17 Cl. Θ κατάταξθ των ςτοιχείων με βάςθ τθν θλεκτραρνθτικότθτα είναι: Ca<Cl<O Α. Να υπολογιςτεί πρακτικά ο αρικμόσ οξείδωςθσ του Cl ςτθ χλωράςβεςτο : CaOCl 2 Β. Να υπολογιςτεί ο αρικμόσ οξείδωςθσ του κάκε άτομου Cl ξεχωριςτά ςτθ χλωράςβεςτο: 4. Σασ δίνονται τα ςτοιχεία : 6C, 1 H, 8 O Ο άνκρακασ C είναι θλεκτραρνθτικότεροσ του Θ. Α. Να υπολογιςτοφν κεωρθτικά ο αρικμόσ οξείδωςθσ του κάκε ατόμου C ςτισ παρακάτω οργανικζσ ενϊςεισ: O C O C 3. CH 3 -CH 2 -OH Στισ ενϊςεισ να υπολογιςτεί πρακτικά ςυνολικά ο αρικμόσ οξείδωςθσ του C ςτθν ζνωςθ. 5.Να ςυμπλθρϊςετε τουσ ςυντελεςτζσ ςτισ παρακάτω αντιδράςεισ οξειδοαναγωγισ με βάςθ τθ μζκοδο τθσ μεταβολισ του αρικμοφ οξείδωςθσ. α. NH 3 + CuO N 2 + Cu β. CO +KMnO 4 +H 2SO 4 CO 2 + MnSO 4 + K 2SO 4 + H 2O γ.fecl 2 +K 2Cr 2O 7 + HCl FeCl 3 +CrCl 3 + KCl + H 2O 6 *. Σασ δίνεται μζταλλο Μ ζναν και μοναδικό αρικμό οξείδωςθσ. Οι ενζργειεσ ιοντιςμοφ του μετάλλου είναι : Ε i1 = 2000KJ/mol E i2 = 3000KJ/mol E i3 =15000KJ/mol Σασ δίνεται μία αντίδραςθ οξειδοναναγωγισ του μετάλλου Μ με αραιό νιτρικό οξφ : Μ + ΘΝΟ 3 Μ(ΝΟ 3 ) x + NO + H 2 O Α. Να υπολογιςτεί το x Β. Να τοποκετιςετε τουσ ςυντελεςτζσ ςτθν παραπάνω οξειδοαναγωγικι αντίδραςθ. 7 **. Δείγμα ορείχαλκου που ηυγίηει 12,85g (αποτελείται από Cu και Ηn) κατεργάηεται από πυκνό διάλυμα Δ-1 ΘΝΟ 3 με αποτζλεςμα να πραγματοποιοφνται οι παρακάτω οξειδοαναγωγικζσ αντιδράςεισ: Cu + HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + NO 2 +H 2 O Zn + HNO 3 Zn(NO 3 ) 2 + NO 2 +H 2 O Α. Να ςυμπλθρϊςετε τουσ ςυντελεςτζσ ςτισ παραπάνω αντιδράςεισ Β. 50mL του πυκνοφ διαλφματοσ Δ-1 ΘΝΟ 3 ογκομετροφνται με πρότυπο διάλυμα NaOH ςυγκζντρωςθσ 4Μ. Το ιςοδφναμο ςθμείο τθσ ογκομζτρθςθσ είναι τα 25mL. Nα υπολογιςτεί θ ςυγκζντρωςθ του διαλφματοσ Δ-1 του HNO 3 Γ. Αν ο όγκοσ του Δ-1 που απαιτικθκε για τθν κατεργαςία του κράματοσ είναι Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 14

15 400mL, να βρεκεί θ ςφςταςθ του μίγματοσ. 8 **. Α. Να ςυμπλθρωκοφν οι ςυντελεςτζσ ςτθν παρακάτω οξειδοαναγωγικι αντίδραςθ : H 2 S+KMnO 4 +H 2 SO 4 S+MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O Διακζτουμε διάλυμα Δ-1 KMnO 4 /H 2 SO 4 B. Για τον πλιρθ αποχρωματιςμό 2L διαλφματοσ Δ-1 απαιτείται θ διαβίβαςθ 11,2L H 2 S μετρθμζνα ςε stp ςυνκικεσ. Να υπολογιςτεί θ ςυγκζντρωςθ του Δ-1. Γ. 0,1mol εςτζρα A κορεςμζνου μονοκαρβοξυλικοφ οξζοσ B με κορεςμζνθ μονοςκενισ αλκοόλθ Γ κατεργάηεται με κερμό διάλυμα NaOH. Τα προϊόντα τθσ ςαπουνοποίθςθσ μποροφν να αποχρωματίςουν μζχρι και 1,6L KMnO 4, ενϊ ταυτόχρονα παράγονται και 4,48L(stp) αερίου που κολϊνει το αςβεςτόνερο. Να βρεκοφν οι ςυντακτικοί τφποι των Α, Β και Γ. 9 **. Σε δοχείο(ςφςτθμα) περιζχονται 6,72L μετρθμζνα ςε stp ςυνκικεσ αερίου μίγματοσ μεκανίου και αικανίου. Κατά τθν καφςθ του μίγματοσ απελευκερϊνονται ςτο εργαςτιριο (περιβάλλον) 334KJ,κερμότθτασ. Αν οι κερμοχθμικζσ εξιςϊςεισ καφςθσ των ςυςτατικϊν του αερίου μίγματοσ είναι : CH 4 +2 O 2 CO 2 + 2H 2 O +890KJ C 2 H 6 +7/2 O 2 2CO 2 +3H 2 O +1560KJ Να βρείτε: α. Τθ ςφςταςθ του μίγματοσ. β. Το πρόςθμο τθσ κερμότθτασ Q για: β1. Το ςφςτθμα β2. Το περιβάλλον γ. Αν οι αντιδράςεισ που ςασ δίνονται είναι ενδόκερμεσ ι εξϊκερμεσ. Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 15

16 10. 1mol κορεςμζνου μονοκαρβοξυλικοφ οξζοσ Α αντιδρά υπό κατάλλθλεσ ςυνκικεσ με 1mol κορεςμζνθσ μονοςκενοφσ αλκοόλθσ Β προσ ςχθματιςμό εςτζρα Γ και νερό με απόδοςθ 2/3. Α. Να υπολογιςτεί θ ςτακερά K c τθσ εςτεροποίθςθσ. Β. Αν επιδράςουμε ςτο μίγμα με Θ 2 SO 4 που προκαλεί αφυδάτωςθ (αφαίρεςθ Θ 2 Ο) προσ ποια κατεφκυνςθ κα αντιδράςει το ςφςτθμα ; Γ. Θ ποςότθτα του εςτζρα που προκφπτει από τθν παραπάνω ιςορροπία ςαπουνοποιείται πλιρωσ μετά από κατεργαςία με κερμό διάλυμα NaOH. Το μίγμα ςαπουνοποίθςθσ που προκφπτει: α. Μπορεί να αποχρωματίςει πλιρωσ 1L διαλφματοσ KMnO 4 /H 2 SO 4 β. Αντιδρά με αλκαλικό διάλυμα Ι 2 /ΝαΟΘ δίνοντασ κίτρινο ίηθμα ιωδοφόρμιο CHI 3. Nα βρείτε τουσ ςυντακτικοφσ τφπουσ των οργανικϊν ενϊςεων : Α, Β και Γ. 11. Στον καταλφτθ του αυτοκινιτου υπάρχει το μζταλλο 45 Rh όπου οι τοξικοί ρφποι ΝΟ, ΝΟ 2 και CO μετατρζπονται ςτουσ αβλαβείσ ρφπουσ Ν 2 και CO 2. Οι χθμικζσ εξιςϊςεισ των παραπάνω μετατροπϊν χωρίσ ςυντελεςτζσ είναι : ΝΟ + CO Ν 2 + CO 2 NO 2 + CO N 2 + CO 2 A. Να ςυμπλθρϊςετε τουσ ςυντελεςτζσ ςτισ χθμικζσ εξιςϊςεισ που ςασ δίνονται. Β. Να χαρακτθρίςετε τα ςϊματα NO, NO 2,CO ωσ αναγωγικά ι οξειδωτικά. Γ. Στον καταλφτθ του αυτοκινιτου ποιο άλλο μζταλλο μποροφμε να ςυναντιςουμε το 37 Rb ι το 46 Pd ; Αιτιολογιςτε τθν απάντθςθ ςασ. Δ. Ιςομοριακό μίγμα ΝΟ και ΝΟ 2 καταλαμβάνει όγκο ςε stp ςυνκικεσ ίςο με 17,92L. Το μίγμα διαβιβάηεται ςε καταλφτθ Rh όπου αντιδρά πλιρωσ με CO προσ ςχθματιςμό Ν 2 και CO 2. To ςυνολικό Ν 2 που παράγεται από τθν αντίδραςθ διαβιβάηεται ςε μικρό δοχείο όγκου 100mL όπου παρουςία Θ 2 ςε κερμοκραςία κ ο C αποκακίςταται μετά από 100s θ ιςορροπία : Ν 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) ΔΘ<0 Θ απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ είναι 25%. Δ1. Να υπολογιςτεί θ ςτακερά ιςορροπίασ K c Δ2. Να υπολογιςτεί θ ταχφτθτα τθσ αντίδραςθσ κακϊσ και θ ταχφτθτα κατανάλωςθσ του Θ 2 και θ ταχφτθτα παραγωγισ τθσ ΝΘ 3. Δ3. Ρωσ πρζπει να μεταβάλλουμε τθ κερμοκραςία ι τον όγκο του δοχείο ϊςτε να αυξιςουμε τθν απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ ; 12.Σασ δίνονται οι παρακάτω κερμοχθμικζσ εξιςϊςεισ: α.2al 2 O 3 2Al+3O KJ β. CH 4 +2Ο 2 CO 2 +2H 2 O+800KJ A. Nα χαρακτθρίςετε τισ αντιδράςεισ α και β ωσ ενδοκζρμεσ ι εξϊκερμεσ. Β. Να χαρακτθρίςετε τα ςϊματα CH 4, O 2,Al ωσ αναγωγικά ι οξειδωτικά. Γ. Να υπολογίςετε τθ μάηα ςε gr του Al 2 O 3 που κα διαςπαςτοφν μετά από τθν καφςθ 11,2L (stp) μεκανίου. Δίνονται A r : Al=27, O=16 Χ.Κ.Φιρφιρήσ Σελίδα 16

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λ β. Λ γ. Σ δ. Σ ε. Σ Β2.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΘΕΜΑ A 1 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 β α δ β Σ-Σ-Λ-Λ-Σ ΘΕΜΑ B Β1: α. 12Mg 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 15 P: 1s 2 2s 2 2p 6 3s

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολόγθςθ: Αντιδράςεισ αναγωγισ ονομάηονται οι αντιδράςεισ ςτισ οποίεσ. ελαττϊνεται ο αρικμόσ οξείδωςθσ ενόσ ι περιςςοτζρων ατόμων

Αιτιολόγθςθ: Αντιδράςεισ αναγωγισ ονομάηονται οι αντιδράςεισ ςτισ οποίεσ. ελαττϊνεται ο αρικμόσ οξείδωςθσ ενόσ ι περιςςοτζρων ατόμων ΑΠΑΝΣΘΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΡΓΑΝΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. α Α3. γ Α4. β Α5. δ ΘΕΜΑ Β Β1. α. ωςτό. Αιτιολόγθςθ: Αντιδράςεισ αναγωγισ ονομάηονται οι αντιδράςεισ ςτισ οποίεσ ελαττϊνεται ο αρικμόσ οξείδωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΗΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΑΤΑ ΘΕΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016 1 Ο ΘΕΜΑ Α1. Για την ισορροπία : 22( g) O2( g) 2 H2 O( g), θ C ισχύει ότι K c =0,25. Για την ισορροπία: H2 O( g) 2( g) O2( g), θ C, ισχύει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

τα άτομα του άνθρακα 1, 2, 3 έχουν υβριδικά τροχιακά, αντίστοιχα α. sp 2, sp 2, sp 3 β. sp, sp 2, sp 3 γ. sp 3, sp 2, sp 2 δ. sp 2, sp, sp 3 Μονάδες 5

τα άτομα του άνθρακα 1, 2, 3 έχουν υβριδικά τροχιακά, αντίστοιχα α. sp 2, sp 2, sp 3 β. sp, sp 2, sp 3 γ. sp 3, sp 2, sp 2 δ. sp 2, sp, sp 3 Μονάδες 5 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 5 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 7. 0 5. 0 5 ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α έως και Α5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο.

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ (ΚΤΚΛΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) Θζμα Α Α1: γ, Α2: δ, Α3: Λ Λ Α4: α. Παραςκευι κορεςμζνου μονοκαρβονικοφ οξζοσ, με υδρόλυςθ νιτριλίων ςε όξινο

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund;

Μονάδες 5 Α3. Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές παραβιάζει τον κανόνα του Hund; Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 1 6 Χ Η Μ Ε Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 0 0 0 1 6 ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο Βαθμός ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... -.. -.. ΘΕΜΑ 1 ο Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ. a. Ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Σε ένα µόριο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις A1 έως και Α5 και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Η ηλεκτρονιακή δοµή του 11 Νa

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) δ. CH Ν ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ δ. (2, -1, 1, ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. n, l, m l και m s Μονάδες ίνεται η ένωση CH

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. n, l, m l και m s Μονάδες ίνεται η ένωση CH ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ομάδα Χημικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Ομάδα Χημικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Χημικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ A Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Από τις παρακάτω αλκοόλες δεν αφυδατώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011

Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Προτεινόμενα θέματα για τις εξετάσεις 2011 Τάξη: Γ Γενικού Λυκείου Μάθημα: Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Tο ηλεκτρόνιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδες 5. A5. Όξινο διάλυμα είναι το διάλυμα του α. CH 3 COONa 0,1 M β. CH 3 NH 3 Cl 0,1 M γ. KCN 0,1 M δ. NaCl 0,1 M Μονάδες 5

Mονάδες 5. A5. Όξινο διάλυμα είναι το διάλυμα του α. CH 3 COONa 0,1 M β. CH 3 NH 3 Cl 0,1 M γ. KCN 0,1 M δ. NaCl 0,1 M Μονάδες 5 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 0 6. 0 6. 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΘΕΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : Για τις ερωτήσεις 11-14 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 ΘΕΜΑ A Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 200 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Χημικών www.othisi.gr ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 Δευτέρα, 0 Μαΐου 06 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦάσμαGROUP προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

ΦάσμαGROUP προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο ΦάσμαGROUP προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25 ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210. 50.20.990-50.27.990 25 ης Μαρτίου 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 210.50.60.845-50.50.658 Γραβιάς 85

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Καθηγητές Γ Λυκείου XHMEIA Γ Λυκείου Οργανική-Οξειδοαναγωγή- Θερμοχημεία-Χημική κινητική Δημητρακόπουλος Θοδωρής Τζελέπη Αναστασία ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Α3. Το συζυγές οξύ του NH. α. ΝΗ 3 β. NH. γ. ΝΗ 2 ΟΗ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Α3. Το συζυγές οξύ του NH. α. ΝΗ 3 β. NH. γ. ΝΗ 2 ΟΗ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 1 0 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 8.05.10 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/03/015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις A.1-A.5 να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες.

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. α. ΛΑΘΟΣ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2005 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2005 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Πέμπτη, 9 Ιουνίου 005 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. O μέγιστος

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις. έως. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η ενέργεια ιοντισµού του ατόµου

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ Α Α.1. Το μεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο έχει ένα στοιχείο με ατομικό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. n, l, m l και m s Μονάδες ίνεται η ένωση CH

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. n, l, m l και m s Μονάδες ίνεται η ένωση CH ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στην Οργανική.

Διαγώνισμα στην Οργανική. Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στην Οργανική. Θέμα 1 ο.... 1.1. Δεν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυμα της ουσίας: α) CH 3 CH 2 COONa, β)c 6 H 5 OH, γ) CH 3C CNa, δ) CH 3CH 2ONa. Μονάδες 2 1.2. Κατά την αναγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Στις ερωτήσεις Α.1 έως Α.6, να επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Στις ερωτήσεις Α.1 έως Α.6, να επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1 έως Α.6, να επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Α.1 Σε δύο όμοια δοχεία Δ 1 και Δ 2 έχουν αποκατασταθεί αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

22 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 22 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο 15 Μαρτίου 2008 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. γ (Το άτομο C που είναι γειτονικό με το άτομο C το οποίο συνδέεται με το ΟΗ δεν ενώνεται με άτομο Η).

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. γ (Το άτομο C που είναι γειτονικό με το άτομο C το οποίο συνδέεται με το ΟΗ δεν ενώνεται με άτομο Η). ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 ΘΕΜΑ Ο Α. γ (Το άτομο C που είναι γειτονικό με το άτομο C το οποίο συνδέεται με το ΟΗ δεν ενώνεται με άτομο Η). Α. β Α3. α Α4. β Α5. Β Β. α) Λ β) Λ (Το ιόν HSO

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.gr ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ-ι με τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ-ιι τιλθ-ι. τιλθ-ιι Γενικοί μοριακοί τφποι. Ομόλογεσ ςειρζσ Α.

1. Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ-ι με τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ-ιι τιλθ-ι. τιλθ-ιι Γενικοί μοριακοί τφποι. Ομόλογεσ ςειρζσ Α. 1 1. Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ-ι με τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ-ιι τιλθ-ι τιλθ-ιι Γενικοί μοριακοί τφποι Ομόλογεσ ςειρζσ Α. C ν Η 2ν+2 1. Εςτζρεσ των κορεςμζνων μονοκαρβοξυλικϊν οξζων με τισ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

S Μονάδες 5 Α3. Η αντίδραση

S Μονάδες 5 Α3. Η αντίδραση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Η μάζα του πρωτονίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 05 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Γενικές εξετάσεις 009 Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Θέμα ο Για τις ερωτήσεις. -. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. O τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από: ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Εάν κάθε τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Χημεία Γ λυκείου θ ε τ ι κ ών σπο υ δ ών

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Χημεία Γ λυκείου θ ε τ ι κ ών σπο υ δ ών Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α δ υ α δ ι κ ό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς 0 1 6 Χημεία Γ λυκείου θ ε τ ι κ ών σπο υ δ

Διαβάστε περισσότερα