Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Π Ρ Ω Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 22

2 A-1 Πλαίσιο Βασικής Αναπτυξιακής Πολιτικής και Νέοι Προσανατολισµοί A-1.1 Γενικά Σήµερα η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει σειρά σηµαντικότατων προβληµάτων προκλήσεων, στο πλαίσιο µιας παγκοσµιοποιηµένης πραγµατικότητος, στην οποία τα δεδοµένα αλλάζουν µε πρωτοφανείς ρυθµούς. Καθώς ο κόσµος γίνεται ολοένα και πιο αλληλεξαρτώµενος, τα προβλήµατα διεθνοποιούνται. Η φτώχεια, οι ασθένειες, ο υποσιτισµός, ο αναλφαβητισµός, η έλλειψη πρόσβασης σε πόσιµο νερό, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι περιφερειακές συγκρούσεις, το έλλειµµα δηµοκρατίας, αποτελούν προβλήµατα που επιδεινώνουν την αστάθεια του παγκοσµίου συστήµατος, καθώς γεννιούνται στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, επηρεάζουν όµως σηµαντικά τις ανεπτυγµένες. Η καταπολέµηση όλων αυτών των προβληµάτων προκλήσεων, αποτελεί µέγιστο ηθικό, πολιτικό και κοινωνικό ζήτηµα της δηµοκρατίας και µείζονα προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα, καθώς ως φαινόµενα τα προβλήµατα, δεν προσβάλουν µόνο τον πολιτισµό, αλλά θέτουν διαρκώς σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευηµερία. Κατ αυτή την έννοια, οι προσπάθειες που καταβάλλονται από το έτος 2000 από τη διεθνή κοινότητα των δωρητών και των αναπτυσσόµενων χωρών εταίρων για την υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (Millennium Development Goals [MDGs]), αποτελούν πλαίσιο πολιτικής για την επίτευξη οικονοµικής σταθερότητος και ευηµερίας, προς όφελος όλων των λαών του πλανήτη. Οι Στόχοι αυτοί προβλέπουν: την εξάλειψη της ακραίας εισοδηµατικής φτώχειας και της πείνας, τη γενίκευση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες, την προώθηση της ισότητος των φύλων και την παροχή ευκαιριών στις γυναίκες, τη µείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιµότητος, τη βελτίωση της υγείας των εγκύων, την καταπολέµηση του ιού του HIV/AIDS και άλλων ασθενειών, τη διασφάλιση της αειφορίας του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη παγκόσµιας συνεργασίας για τη βιώσιµη ανάπτυξη Λεπτοµερή στοιχεία περί των «Στόχων της Χιλιετίας» εµφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [I]. Το Ελληνικό πλαίσιο πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας, υποστηρίζει την ανάληψη συντονισµένων ενεργειών στην κατεύθυνση της επίτευξης των MDGs. Οι κύριοι προσανατολισµοί της Ελληνικής πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας συµπίπτουν µε τους υπόψη στόχους. Κατ αυτήν την έννοια γίνεται αποδεκτό ότι τελικός στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι η µείωση της φτώχειας, ιδιαίτερα στις µη προνοµιούχες από τις αναπτυσσόµενες χώρες, η σταθερή και βιώσιµη οικονοµική και κοινωνική τους ανάπτυξη, η αρµονική και προοδευτική τους ενσωµάτωση στη διεθνή οικονοµία και η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητος, µέσω της ενίσχυσης των δηµοκρατικών θεσµών και του κράτους δικαίου, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Επίσης, η κοινωνική πρόοδος, η ανάπτυξη και η οικονοµική ευηµερία όλων των λαών, καθώς και η διατήρηση και η αειφορία του περιβάλλοντος. 23

3 Ειδικότερα, ασκώντας πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας εδώ και µερικά χρόνια, η Ελλάς επιδιώκει να συνδυάσει τρεις παραµέτρους. Να εξασφαλίσει δηλαδή ότι οι στόχοι της Χώρας: είναι συµβατοί µε τη «ιακήρυξη της Χιλιετίας» (UN Millennium Declaration), κείµενο που αποτελεί µορφή οδικού χάρτη για τον 21ο αιώνα και µεταξύ άλλων περιλαµβάνει τους οκτώ «Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας» (MDGs), όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί από τα Ηνωµένα Έθνη (Η.Ε), είναι σύµφωνοι µε τις Ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες και είναι συµβατοί µε τις Εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες. Η πολιτική της Ελλάδος σχηµατικά αποτυπώνεται σε τρεις τεµνόµενους κύκλους. Ο ένας εµπεριέχει τους στόχους της Χιλιετίας, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν από τα Η.Ε. Ο δεύτερος εµπεριέχει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), όπως αυτές προσδιορίζονται από το Συµβούλιο Υπουργών Αναπτυξιακής Συνεργασίας και ο τρίτος εµπεριέχει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής. Ο κοινός χώρος προσδιορίζει το πεδίο δράσης της Ελλάδος. Η στρατηγική αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδος έχει ορίζοντα πενταετίας και είναι κατά το δυνατόν επικεντρωµένη τόσο γεωγραφικά όσο και θεµατικά. Ενώ κατά την προηγούµενη περίοδο γεωγραφικά είχε ως κύριο και σχεδόν αποκλειστικό στόχο, τα Βαλκάνια, κυρίως µέσω της υλοποίησης του Ελληνικού Σχεδίου για την Οικονοµική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), κατά την τελευταία διετία, χωρίς να εγκαταλείπεται η συγκεκριµένη περιοχή, όσο προχωρά η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής, τόσο διαµορφώνονται νέες προοπτικές αναπτυξιακής συνεργασίας προς, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή, την Υποσαχαρική Αφρική και την Ασία. Επίσης, τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν και νέοι θεµατικοί τοµείς όπως, της οικονοµικής ανάπτυξης, της εξασφάλισης πόσιµου νερού, της αειφορίας του περιβάλλοντος, της οικοδόµησης θεσµών, της καταπολέµησης της παράνοµης διακίνησης ατόµων και άλλοι, χωρίς βεβαίως να εγκαταλείπονται οι παραδοσιακοί τοµείς δράσης, όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Η Ελλάς πέρα από την ποσοτική αύξηση της βοήθειας, δίνει ιδιαίτερη σηµασία και στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητος της παρεχόµενης βοήθειας, σύµφωνα και µε τις αρχές που περιελήφθησαν στη «ιακήρυξη των Παρισίων» (Paris Declaration) του Μαρτίου Για τον σκοπό αυτό έχει υιοθετήσει τις βασικές αρχές άσκησης πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας που ισχύουν στο πλαίσιο της Ε.Ε. και της DAC. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον προγραµµατισµό, στόχος είναι για κάθε χώρα προτεραιότητος να υπάρχει Κείµενο Στρατηγικής (Country Strategy Paper), ενώ η Ελλάς προτίθεται να συµµετάσχει και στη διαδικασία Κοινού Προγραµµατισµού (Joint Programming) και Συγχρηµατοδότησης Προγραµµάτων (Co-Financing), που προωθείται σε επίπεδο Ε.Ε. Από την άλλη πλευρά, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητος της χορηγούµενης βοήθειας, η Ελλάς σκοπεύει να περιορίσει τον αριθµό των αποδεκτριών βοήθειας χωρών και να αυξήσει το µέγεθος των υλοποιούµενων έργων, καθώς και τη διάρκειά τους. Ήδη κατά τα δύο τελευταία έτη υλοποιούνται και ορισµένες δράσεις διετούς διάρκειας, πέραν των παρεµβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ. Οι χώρες προτεραιότητος για το έτος 2006 ήταν τριάντα οκτώ, επειδή προστέθηκαν περισσότερες Αφρικανικές χώρες. Με αρκετές από αυτές η Ελλάς έχει συνάψει Πρωτόκολλα Συνεργασίας. Συγκεκριµένα έχουν υπογραφεί µε τις κυβερνήσεις της Αρµενίας, της Γεωργίας, της Ουκρανίας και της Αιγύπτου. Στις χώρες αυτές προστίθενται, η Αλβανία, µε την οποία έχει ήδη υπογραφεί διµερής συνεργασία σε διάφορους τοµείς, η Αιθιοπία στην Αφρική και µία Αραβική χώρα η οποία πρόκειται σύντοµα να καθορισθεί. 24

4 Με αυτό τον τρόπο η Ελληνική πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας λαµβάνει ακόµη περισσότερο υπόψη τις ανάγκες των αναπτυσσοµένων χωρών και κυρίως των λιγότερο αναπτυγµένων και συµβαδίζει και υλοποιεί προτεραιότητες και κατευθύνσεις που χαράσσονται ή αποφασίζονται σε διεθνή όργανα, όπως η Ε.Ε, ο Ο.Ο.Σ.Α και τα Η.Ε. Για την επίτευξη του στόχου της αποδοτικότητoς και αποτελεσµατικότητoς της παρεχόµενης από την Ελλάδα αναπτυξιακής βοήθειας, πέρα από το σωστό σχεδιασµό στον προγραµµατισµό, αποτελεί κρίσιµο στοιχείο η διαδικασία υλοποίησης. Για την αντιµετώπιση αυτού του θέµατος, ήδη από το 2005 η HELLENIC AID, ξεκίνησε τη συνεργασία µε δωρήτριες χώρες που διαθέτουν σηµαντική εµπειρία στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και µε ιεθνείς Οργανισµούς. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι, αφενός η επίτευξη µεγαλύτερης αποδοτικότητος των προγραµµάτων που χρηµατοδοτεί το Ελληνικό Κράτος και αφετέρου η απόκτηση πολύτιµης εµπειρίας που θα αποκτήσουν οι Ελληνικοί Φορείς υλοποίησης που θα συµµετάσχουν σε κοινά προγράµµατα. Η HELLENIC AID έχει υπογράψει Μνηµόνιο µε το Παγκόσµιο Πρόγραµµα Τροφίµων (World Food Programme) των Η.Ε και ετοιµάζονται δύο ακόµα Μνηµόνια, µε τον FAO στη Ρώµη, για προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης και το UNAIDS στη Γενεύη, για προγράµµατα καταπολέµησης του AIDS. A-1.2 Η Ελλάς και η Αναπτυξιακή Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Αναπτυξιακή Πολιτική της Ε.Ε Συµµετοχή της Ελλάδος στα σχετικά όργανα της Ε.Ε Αποτελέσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (ΣΓΥΕΣ) µε αναπτυξιακή ατζέντα Εισαγωγή Το 2006, η Ε.Ε απέδειξε ότι παραµένει ένας σηµαντικός παίκτης εντός της διεθνούς κοινότητος των δωρητών, παρέχοντας το µεγαλύτερο ποσοστό Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Official Development Assistance ODA) παγκοσµίως και στηρίζοντας διεθνείς αποφάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητoς της βοήθειας, στην επίτευξη των οκτώ Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και στην µείωση της παγκόσµιας φτώχειας και των επιπτώσεων αυτής. Η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη, το εκέµβριο του 2005, απετέλεσε, για πρώτη φορά, την προσπάθεια για µια νέα πολιτική διάσταση της ανάπτυξης, δίδοντας στην πολιτική αυτή έναν κεντρικότερο ρόλο στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε. Παρουσιάζει ένα κοινό όραµα, το οποίο δεσµεύει το Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και καθένα εκ των 27 Κρατών Μελών. Παρέχει το πλαίσιο αναφοράς για µια αποτελεσµατική και συνεκτική αναπτυξιακή πολιτική, η οποία έχει ως στόχο την αντιµετώπιση παγκόσµιων προκλήσεων, όπως κλιµατικές αλλαγές, µετανάστευση, ενέργεια, ασφάλεια, και κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης. 25

5 Όσον αφορά στη δέσµευση που ανέλαβε η Ε.Ε στη ιάσκεψη του Monterrey για τη Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης το 2002, να αυξήσει δηλαδή συλλογικά την αναπτυξιακή βοήθειά της στο 0,39% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατός (ΑΕΕ) της, απεδείχθη ότι η Ε.Ε υπερέβη τον στόχο αυτό, παρέχοντας το 2006, το 0,42% του ΑΕΕ της για την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό το ποσοστό κατατάσσει την Ε.Ε στην πρώτη θέση των δωρητών παγκοσµίως (συγκριτικά, οι ΗΠΑ, ο µεγαλύτερος δωρητής εντός της DAC/ΟΟΣΑ, έφτασε το 2006 στο 0,17% ODA/ΑΕΕ), και αφήνει βάσιµες προσδοκίες για την επίτευξη των µελλοντικών στόχων της Ε.Ε για 0,56% το 2010 και 0,7% ODA το Η Ελλάς είχε ενεργό συµµετοχή στην προαναφερθείσα αναπτυξιακή πολιτική της Ε.Ε και τους στόχους της. Ζητήµατα όπως η αύξηση της αποτελεσµατικότητος και της ODA αποτελούν σταθερές δεσµεύσεις για την Ελλάδα, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στα 5-ετή διµερή αναπτυξιακά προγράµµατα της Ελλάδος. Η Χώρα µας επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις διαβουλεύσεις της Ε.Ε και συνέβαλλε αναλόγως στις συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή Συναίνεση, το ζήτηµα της συµπληρωµατικότητος και της κατανοµής των εργασιών, το νέο Χρηµατοδοτικό Μέσο για την Αναπτυξιακή Συνεργασία, όπως και για την Πολιτική Συνοχής υπέρ της Ανάπτυξης, για την µετανάστευση και την καταπολέµηση του HIV/AIDS. Η αναπτυξιακή ατζέντα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (ΣΓΥΕΣ) Σύµφωνα µε την συνήθη πρακτική, διεξήχθησαν το 2006 δύο συναντήσεις του ΣΓΥΕΣ, στις οποίες οι Υπουργοί Ανάπτυξης της Ε.Ε ήταν επικεφαλής της αναπτυξιακής ηµερήσιας διάταξης. ΣΓΥΕΣ 11 ης Απριλίου 2006: Το Συµβούλιο υιοθέτησε τα εξής Συµπεράσµατα: - Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης και Αποτελεσµατικότητα της Βοήθειας: Περισσότερη, καλύτερη, ταχύτερη παροχή: To Συµβούλιο επαναβεβαίωσε τη δέσµευσή του στην Συναίνεση του Monterrey, επίσης στην αύξηση της ODA της Ε.Ε, στις καινοτόµες πηγές χρηµατοδότησης, στην απάλειψη του χρέους, στην αποδέσµευση της βοήθειας, κλπ. Ως προς την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας, τονίσθηκε η δέσµευση για εξεύρεση επιχειρησιακών αρχών για την κατανοµή των εργασιών επί τόπου και διακρατικά, για πρόοδο στο θέµα του Κοινού Προγραµµατισµού, για την αποκέντρωση. Επίσης υιοθετήθηκε «Ένα κοινό πλαίσιο για την σύνταξη Κειµένων Στρατηγικής ανά Χώρα (CSPs) και αρχές για τον κοινό πολυετή προγραµµατισµό». - Πολιτική Συνοχής για την Ανάπτυξη (PCD): Πρόγραµµα Εργασιών : Το Συµβούλιο συµφώνησε στις εξής προτεραιότητες δράσης των Κρατών Μελών και της Επιτροπής για την συνοχή: στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων του Συµβουλίου, ούτως ώστε να ενσωµατώνονται τα αναπτυξιακά ζητήµατα πιο αποτελεσµατικά στις αποφάσεις της κάθε πολιτικής της Ε.Ε, στις ικανότητες της Επιτροπής για παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας της PCD, και στην εµπλοκή των κυβερνητικών µηχανισµών των Κρατών Μελών στην παρακολούθηση του δια-τοµεακού και δι-υπουργικού συντονισµού στους 12 θεµατικούς τοµείς. Οι Υπουργοί Ανάπτυξης συζήτησαν επίσης τα εξής θέµατα: - Ενέργεια στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, Μετανάστευση και Ανάπτυξη, το Χρηµατοδοτικό Μέσο για την Αναπτυξιακή και Οικονοµική Συνεργασία, το 10 ο ΕΤΑ και το Χρηµατοδοτικό Πρωτόκολλο µε την Εσωτερική Συµφωνία, η ανθρωπιστική βοήθεια, και το φόρουµ των Ηνωµένων Εθνών για την συνοχή του όλου συστήµατος. Οι Υπουργοί Εξωτερικών υιοθέτησαν Συµπεράσµατα για τους Ανθρώπινους Πόρους στον τοµέα της υγείας στις αναπτυσσόµενες χώρες, και µια σχετική ήλωση έσµευσης της Ε.Ε. 26

6 ΣΓΥΕΣ 17 ης Οκτωβρίου 2006: Υιοθετήθηκαν τα εξής Συµπεράσµατα: - Βοήθεια για το Εµπόριο: Τα Συµπεράσµατα απετέλεσαν την προετοιµασία ενός «αναπτυξιακού πακέτου» της Ε.Ε στο πλαίσιο της υπουργικής συνάντησης του ΠΟΕ/Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα, το εκέµβριο του 2006 στο Hong Kong, και συµπεριλάµβανε, µεταξύ άλλων, την οικονοµική δέσµευση της Ε.Ε να φτάσει, µέχρι το 2010, το ετήσιο ποσό των 2 δις. ΕΥΡΩ για την στήριξη του εµπορικού τοµέα. - Η ιακυβέρνηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη: Προς µια εναρµονισµένη προσέγγιση της Ε.Ε: Τα Συµπεράσµατα κάλυπταν ζητήµατα όπως την Πρωτοβουλία ιακυβέρνησης για τις χώρες ΑΚΕ, τον προγραµµατισµό των γραµµών κινήτρων, το Μηχανισµό Αξιολόγησης για την Αφρική ως ένα εργαλείο αυτό-εκτίµησης που να ενθαρρύνει τις µεταρρυθµίσεις, Αστάθεια και Εύθραυστες Χώρες, κλπ. - Συζήτηση Προσανατολισµού: Κατευθυντήριες Αρχές της Ε.Ε για την συµπληρωµατικότητα και την κατανοµή των εργασιών: Τα Συµπεράσµατα καλούν την Επιτροπή να προετοιµάσει Ανακοίνωση για την συµπληρωµατικότητα και την κατανοµή των εργασιών, εντός του Αναφέρονται ζητήµατα όπως µείωση των χωρών και τοµέων προτεραιότητος, συµφωνίες ηγετικού δωρητή, πλαίσιο κοινού προγραµµατισµού. - Συζήτηση Προσανατολισµού: Ενσωµάτωση θεµάτων ανάπτυξης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Συµβουλίου (Συνοχή των Πολιτικών υπέρ της Ανάπτυξης-PCD): Η συζήτηση του Συµβουλίου επικεντρώθηκε στους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί η στήριξη της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής από τις άλλες πολιτικές της Ε.Ε. Τα Συµπεράσµατα προβλέπουν µια συστηµατικότερη ενηµέρωση επί των επιπτώσεων των αποφάσεων της Ε.Ε στην αναπτυξιακή της πολιτική, µια αναθεώρηση του κυλιόµενου προγράµµατος εργασίας για την PCD, µια Εκθεση επί της εφαρµογής της PCD ανά διετία, την οποία θα παρουσιάσει η Επιτροπή για πρώτη φορά το Τα ακόλουθα θέµατα συζητήθηκαν επίσης από τους Υπουργούς: Η Στρατηγική της Ε.Ε για την Αφρική, η µεταρρύθµιση του συστήµατος των αναπτυξιακών οργάνων του ΟΗΕ, η βιοποικιλότητα στην αναπτυξιακή συνεργασία της Ε.Ε, η επικύρωση από τα εθνικά Κοινοβούλια της αναθεωρηµένης Συµφωνίας της Κοτονού, και η ανάγκη συνοχής µεταξύ της πολιτικής µετανάστευσης και ανάπτυξης. Οι Γενικοί ιευθυντές Ανάπτυξης (DGs) Οι Γενικοί ιευθυντές συναντώνται, κατόπιν πρόσκλησης της Ε. Επιτροπής, µερικές φορές ανά έτος, όχι µόνο για να προετοιµάσουν τα αναπτυξιακά ΣΓΥΕΣ, αλλά και για να συζητήσουν τρέχοντα ή νέα θέµατα στην διεθνή αναπτυξιακή ατζέντα. Το 2006 πραγµατοποιήθηκαν τρεις άτυπες συναντήσεις των Γενικών ιευθυντών. Εκτός των τρεχόντων θεµάτων, όπως είναι η παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράµµατος µιας Προεδρίας, η µετανάστευση και ανάπτυξη, η αποτελεσµατικότητα της βοήθειας, ή το 10ο ΕΤΑ και οι Πρωτοβουλίες για την Αφρική, συζητήθηκαν το ζήτηµα της ανερχόµενης «αναπτυξιακά» Κίνας, η αυξανόµενη επιρροή της στην Αφρική και η έρευνα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας. Α Συµµετοχή της Ελλάδος στις διαδικασίες εφαρµογής της αναπτυξιακής πολιτικής της Ε.Ε κατά γεωγραφική περιοχή Η Υ ΑΣ-3 ιεύθυνση εκπροσώπησε την Ελλάδα στις αρµόδιες επί της έγκρισης αναπτυξιακών προγραµµάτων και έργων ιαχειριστικές και Γεωγραφικές Επιτροπές της Ε.Ε, στις αρµοδιότητες των οποίων εντάσσονται επίσης η παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων αυτών. Χώρες ΑΚΕ και Επιτροπή ΕΤΑ 27

7 Οι Βαλκανικές χώρες και η Επιτροπή PHARE Οι Ανατολικοευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Κεντρικής Ασίας και η Επιτροπή TACIS Oι χώρες της Λατινικής Αµερικής και η Επιτροπή ALA Η Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία και η Επιτροπή MEDA Χώρες Αφρικής- Καραϊβικής- Ειρηνικού (ΑΚΕ) Συµµετοχή στις εργασίες της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ): Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης αποτελεί το κύριο µέσο παροχής κοινοτικής βοήθειας στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ, καθώς και των Υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Το Ταµείο αυτό δεν αποτελεί µέρος του γενικού κοινοτικού προϋπολογισµού, αλλά χρηµατοδοτείται από τα ΚΜ. Υπόκειται στους δικούς του δηµοσιονοµικούς κανόνες και διευθύνεται από ειδική επιτροπή στις εργασίες της οποίας συµµετέχει εκπρόσωπος της Υ ΑΣ-3 /νσης ως εθνικός εκπρόσωπος. Ο προϋπολογισµός του ΕΤΑ καθορίζεται κάθε φορά για µια περίοδο πέντε ετών και σε γενικές γραµµές η διάρκειά του ακολουθεί τους κύκλους των συµφωνιών/συµβάσεων εταιρικής σχέσης µεταξύ Ε.Ε και χωρών ΑΚΕ. Το τρέχον ΕΤΑ, του οποίου η σύναψη συµπίπτει µε την περίοδο σύναψης της συµφωνίας Κοτονού, έχει χρηµατοδοτηθεί µε ποσό εκατ. ΕΥΡΩ για µια πενταετή περίοδο, ενώ στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και επιπλέον εκατ. ΕΥΡΩ από αναπορρόφητα προηγούµενων ΕΤΑ. Οι χρηµατοδοτήσεις του ΕΤΑ αφορούν κυρίως τις µη επιστρεπτέες ενισχύσεις, τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, καθώς και τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τοµέα. Τα συστήµατα STABEX και SYSMIN που είχαν στόχο τη στήριξη της γεωργικής και µεταλλευτικής παραγωγής των χωρών αυτών καταργήθηκαν το 2000, στο πλαίσιο της συµφωνίας Κοτονού και αντικαταστάθηκαν από το σύστηµα FLEX το οποίο αντισταθµίζει τις απώλειες από τις εξαγωγές των χωρών ΑΚΕ όταν µειώνονται κάτω του 2%. Από την θα τεθεί σε ισχύ το 10ο ΕΤΑ για τη χρονική περίοδο µε συνολικό προϋπολογισµό δις. ΕΥΡΩ. Η εισφορά της Ελλάδος για την περίοδο αυτή θα ανέλθει σε 333,42 εκατ. ΕΥΡΩ. Η κυρωτική διαδικασία από τα Εθνικά Κοινοβούλια των ΚΜ βρίσκεται σε εξέλιξη. Όσον αφορά στις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη των Συµφωνιών Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης, µεταξύ της Ε.Ε και των κρατών ΑΚΕ, παρά τις δυσχέριες που παρατηρούνται, αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράµµατος, ώστε να τεθούν σε ισχύ από την Χώρες Ασίας και Λατινικής Αµερικής - ιαχειριστική Επιτροπή ALA Από το 1992 η ιαχειριστική Επιτροπή ALA αποτελεί το κύριο µέσο της Ε.Ε. για την οικονοµική τεχνική και χρηµατοδοτική συνεργασία µε στόχο την ανάπτυξη των χωρών της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής. Η συνεργασία αυτή, συµπληρωµατική της βοήθειας των ΚΜ αποδίδει µεταξύ άλλων πρωταρχική σηµασία στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στην αποτελεσµατική, δίκαιη και χρηστή κρατική διαχείριση, στην ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εν λόγω Επιτροπή παίζει σηµαντικό ρόλο στον αποτελεσµατικό συντονισµό των αναπτυξιακών δράσεων που προέρχονται από την Ε.Ε και τα ΚΜ, προκειµένου να ενισχυθεί η συνοχή και η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2006 στο πλαίσιο του προγράµµατος ALA προέβη σε εγκρίσεις συνολικού ύψους δις ΕΥΡΩ (Ασία 853 εκατ. ΕΥΡΩ, Λατινική Αµερική 356 εκατ. ΕΥΡΩ) και πληρωµές συνολικά δις. ΕΥΡΩ (Ασία 737 εκατ. ΕΥΡΩ, Λατινική Αµερική 343 εκατ. ΕΥΡΩ) (COM(2007) 349/ ). Η χώρα µας, αφενός σε διµερή βάση χρηµατοδοτεί προγράµµατα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, αφετέρου στο πλαίσιο της Ε.Ε συµµετέχει ενεργά και εποικοδοµητικά στις διαδικασίες σχετικά µε την χρηµατοδότηση της ανάπτυξης. 28

8 Η Ελλάς συµµετείχε στις συνεδριάσεις της ιαχειριστικής Επιτροπής ALA καθώς και στις σχετικές µε την αντικατάστασή της διεργασίες. Από 1ης Ιανουαρίου 2007 την Επιτροπή ALA διαδέχθηκε το νέο Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας το οποίο γεωγραφικά καλύπτει τις χώρες της Λατινικής Αµερικής, της Ασίας, της Κεντρικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής, της Νότιας Αφρικής, καθώς και τις χώρες ΑCP Πρωτοκόλλου Ζάχαρης. Το 2006 η Ελλάς, σε διµερές επίπεδο, ενέκρινε συνολικά ΕΥΡΩ για προγράµµατα που αφορούσαν στις χώρες της Ασίας (44,21 εκατ. ΕΥΡΩ), της Νότιας Αµερικής (1,11 εκατ. ΕΥΡΩ) και της Β. & Κεντρικής Αµερικής (0,46 εκατ. ΕΥΡΩ). Ευρωµεσογειακή Συνεργασία Πρόγραµµα MEDA Η διαδικασία της Βαρκελώνης δηµιουργήθηκε τον Νοέµβριο του 1995 µε την υιοθέτηση της οµώνυµης ιακήρυξης. Η Ελλάς συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία αυτή που αφορά στις χώρες µε τις οποίες άµεσα γειτνιάζει. Με τη ιακήρυξη της Βαρκελώνης οι Ευρωµεσογειακοί εταίροι έθεσαν τους τρεις πυλώνες της µεταξύ τους συνεργασίας: Την παγίωση της ειρήνης και σταθερότητος στην περιοχή µέσω της ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου Τη δηµιουργία µιας ζώνης ευηµερίας µέσω της αυξανόµενης οικονοµικής συνεργασίας και τη βαθµιαία δηµιουργία µιας ζώνης ελεύθερου εµπορίου Την προσέγγιση των λαών µέσω ανθρωπιστικής, πολιτιστικής και κοινωνικής συνεργασίας. Το πρόγραµµα MEDA είναι το βασικό χρηµατοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε για την υποβοήθηση της Ευρωµεσογειακής συνεργασίας. Το πρόγραµµα προσφέρει τεχνική και οικονοµική στήριξη που στοχεύει στην αναµόρφωση των οικονοµικοκοινωνικών δοµών των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου. Η χώρα µας συµµετείχε ενεργά στις εργασίες της ιαχειριστικής Επιτροπής MEDA, καθώς το χρηµατοδοτικό αυτό µέσο διαδέχθηκε από 1 ης Ιανουαρίου 2007 το Μέσο Ευρωπαϊκής Γειτονίας και Συνεργασίας, το οποίο γεωγραφικά αντικαθιστά το MEDA και το TACIS, µε την αντίστοιχη ιαχειριστική Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή παίζει σηµαντικό ρόλο στον αποτελεσµατικό συντονισµό των αναπτυξιακών δράσεων που προέρχονται από την Ε.Ε και τα κράτη µέλη, προκειµένου να ενισχύσει την συνοχή και την συµπληρωµατικότητα των προγραµµάτων συνεργασίας τους. Ενθαρρύνει επίσης τον συντονισµό και την συνεργασία µε τους διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και τους άλλους χορηγούς. Η Ε.Ε για το 2006 στο πλαίσιο του προγράµµατος MEDA σηµείωσε εγκρίσεις ύψους εκατ. ΕΥΡΩ και πληρωµές εκατ. ΕΥΡΩ (COM(2007)349/ ). Το 2006 η Ελλάς σε διµερές επίπεδο ενέκρινε συνολικά ΕΥΡΩ για προγράµµατα που αφορούσαν στις χώρες MEDA: Αλγερία (0,02 εκατ. ΕΥΡΩ), Αίγυπτο (2,61 εκατ. ΕΥΡΩ), Λίβανο (9,92 εκατ. ΕΥΡΩ), Συρία (2,28 εκατ. ΕΥΡΩ), Ιορδανία (1,10 εκατ. ΕΥΡΩ), Μαρόκο (0,07 εκατ. ΕΥΡΩ), Τυνησία (0,09 εκατ. ΕΥΡΩ), Παλαιστινιακή Αρχή (4,59 εκατ. ΕΥΡΩ). 29

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171 Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171 E-1 ιµερής Πολυµερής ODA Ε-1.1 Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια ιεθνείς Ροές Η παρασχεθείσα προς τις αναπτυσσόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2004-2007

Ελληνική ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2004-2007 Ελληνική ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2004-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2008 Η επιγραφή µε το Ελληνικό εθνόσηµο καθώς και o φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ. Βασικά θέματα προς Συζήτηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ. Βασικά θέματα προς Συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ Βασικά θέματα προς Συζήτηση: 1 Η έννοια της ανάπτυξης Η εξέλιξη των σχέσεων Βορρά Νότου υπό το πρίσμα της ΕΕ. Τα κύρια προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική επισκόπηση της αναπτυξιακής πολιτικής

Γενική επισκόπηση της αναπτυξιακής πολιτικής Γενική επισκόπηση της αναπτυξιακής πολιτικής Η αναπτυξιακή πολιτική βρίσκεται στο επίκεντρο των εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τότε που ιδρύθηκε, η ΕΕ έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη στις

Διαβάστε περισσότερα

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Greek Περιοδική Έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για το διάλογο µε τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα - Επικαιροποίηση

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για το διάλογο µε τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα - Επικαιροποίηση Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για το διάλογο µε τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα - Επικαιροποίηση 1. Εισαγωγή Στα συµπεράσµατα της 25ης Ιουνίου 2001, το Συµβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την από

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας)

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) Η Ελλάδα διαθέτει 15ετή εµπειρία στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία. Είναι επίσηµο µέλος της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών P6_TA(2009)0372 Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 ΕΥΡΩ-ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 Πέμπτη, 1η Μαΐου 2008 Λίμα (Περού) DV\721105.doc

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αφρική. Νομική βάση. Η Συμφωνία του Κοτονού

Αφρική. Νομική βάση. Η Συμφωνία του Κοτονού Αφρική Οι σχέσεις ΕΕ-Αφρικής διέπονται από εν μέρει αλληλεπικαλυπτόμενα πλαίσια πολιτικής. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι η Συμφωνία του Κοτονού (2000) και η Κοινή Στρατηγική Αφρικής-ΕΕ (JAES). Αμφότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2012/2288(INI) 10.6.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Journal on Development Development Co-operation - 2006 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 No 1 Summary in Greek Περιοδική έκδοση του ΟΟΣΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 28-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Ανθρώπινα δικαιώµατα Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Περισσότερο από 100 εκατοµµύρια παιδιά, τα περισσότερα κορίτσια, δεν πηγαίνουν καν στο σχολείο. 44 εκατοµµύρια από αυτά ζουν στην Αφρική, 32 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012», Βρυξέλλες 16 Οκτωβρίου 2012 Κύριοι Πρόεδροι, Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΕ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Μήνυμα προς την Α Διάσκεψη Κορυφής της Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CAC) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕE) Σαντιάγο Χιλής

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η. 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α» 3. Πρόγραµµα εργασιών της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο

Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Θεσµικά Όργανα για την Περιβαλλοντική Πολιτική σε ιεθνές Επίπεδο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Organization for Economic Co-operation and Development OECD) Ίδρυση 1960 Στόχος η

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX COM(2016) 62 2016/0036 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0197(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0197(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2016/0197(COD) 7.9.2016 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφρική. Νομική βάση. Η Συμφωνία του Κοτονού

Αφρική. Νομική βάση. Η Συμφωνία του Κοτονού Αφρική Οι σχέσεις ΕΕ-Αφρικής διέπονται από εν μέρει αλληλεπικαλυπτόμενα πλαίσια πολιτικής. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι η Συμφωνία του Κοτονού (2000) και η Κοινή Στρατηγική Αφρικής-ΕΕ (ΚΣΑΕ/JAES). Αμφότερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της υπογραφής, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των Φύλων και Εκπαίδευση

Ισότητα των Φύλων και Εκπαίδευση Έκθεση UNICEF: ΠΡΟΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ - Νο2 Πηγή: http://www.unicef.gr/reports/pfc05a.php Ισότητα των Φύλων και Εκπαίδευση Ηµεροµηνία έκδοσης: 18 Απριλίου 2005 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση προόδου: Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Λατινική Αμερική και Καραϊβική

Λατινική Αμερική και Καραϊβική Λατινική Αμερική και Καραϊβική Οι σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική είναι πολύπλευρες και αναπτύσσονται σε διάφορα επίπεδα. Η ΕΕ αλληλεπιδρά με ολόκληρη την περιοχή μέσω συνόδων κορυφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζόμενων και των ευκαιριών απασχόλησης στην κοινή αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 17.9.2014 B8-0000/2014 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 24 Ιουνίου 2010 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπή Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, Π.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» Εισήγηση: Σταμάτης Μηλίγγος Εμπειρογνώμων, Πρεσβευτής Α, Δ/ντής ΥΔΑΣ - 3 Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις του αιώνα που μόλις ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών»

Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» ΟΜΙΛΙΑ Βουλευτή β Αθηνών, πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Στο συνέδριο του ΚΕΠΠ με θέμα: «Η Ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ Εμπειρίες από την εισδοχή άλλων Βαλκανικών κρατών» Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η.. 2. Έγκριση του καταλόγου των Σηµείων «Α» 3. Αγροτική Ανάπτυξη Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα