Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Π Ρ Ω Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 22

2 A-1 Πλαίσιο Βασικής Αναπτυξιακής Πολιτικής και Νέοι Προσανατολισµοί A-1.1 Γενικά Σήµερα η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει σειρά σηµαντικότατων προβληµάτων προκλήσεων, στο πλαίσιο µιας παγκοσµιοποιηµένης πραγµατικότητος, στην οποία τα δεδοµένα αλλάζουν µε πρωτοφανείς ρυθµούς. Καθώς ο κόσµος γίνεται ολοένα και πιο αλληλεξαρτώµενος, τα προβλήµατα διεθνοποιούνται. Η φτώχεια, οι ασθένειες, ο υποσιτισµός, ο αναλφαβητισµός, η έλλειψη πρόσβασης σε πόσιµο νερό, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι περιφερειακές συγκρούσεις, το έλλειµµα δηµοκρατίας, αποτελούν προβλήµατα που επιδεινώνουν την αστάθεια του παγκοσµίου συστήµατος, καθώς γεννιούνται στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, επηρεάζουν όµως σηµαντικά τις ανεπτυγµένες. Η καταπολέµηση όλων αυτών των προβληµάτων προκλήσεων, αποτελεί µέγιστο ηθικό, πολιτικό και κοινωνικό ζήτηµα της δηµοκρατίας και µείζονα προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα, καθώς ως φαινόµενα τα προβλήµατα, δεν προσβάλουν µόνο τον πολιτισµό, αλλά θέτουν διαρκώς σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευηµερία. Κατ αυτή την έννοια, οι προσπάθειες που καταβάλλονται από το έτος 2000 από τη διεθνή κοινότητα των δωρητών και των αναπτυσσόµενων χωρών εταίρων για την υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (Millennium Development Goals [MDGs]), αποτελούν πλαίσιο πολιτικής για την επίτευξη οικονοµικής σταθερότητος και ευηµερίας, προς όφελος όλων των λαών του πλανήτη. Οι Στόχοι αυτοί προβλέπουν: την εξάλειψη της ακραίας εισοδηµατικής φτώχειας και της πείνας, τη γενίκευση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες, την προώθηση της ισότητος των φύλων και την παροχή ευκαιριών στις γυναίκες, τη µείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιµότητος, τη βελτίωση της υγείας των εγκύων, την καταπολέµηση του ιού του HIV/AIDS και άλλων ασθενειών, τη διασφάλιση της αειφορίας του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη παγκόσµιας συνεργασίας για τη βιώσιµη ανάπτυξη Λεπτοµερή στοιχεία περί των «Στόχων της Χιλιετίας» εµφαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [I]. Το Ελληνικό πλαίσιο πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας, υποστηρίζει την ανάληψη συντονισµένων ενεργειών στην κατεύθυνση της επίτευξης των MDGs. Οι κύριοι προσανατολισµοί της Ελληνικής πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας συµπίπτουν µε τους υπόψη στόχους. Κατ αυτήν την έννοια γίνεται αποδεκτό ότι τελικός στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας είναι η µείωση της φτώχειας, ιδιαίτερα στις µη προνοµιούχες από τις αναπτυσσόµενες χώρες, η σταθερή και βιώσιµη οικονοµική και κοινωνική τους ανάπτυξη, η αρµονική και προοδευτική τους ενσωµάτωση στη διεθνή οικονοµία και η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητος, µέσω της ενίσχυσης των δηµοκρατικών θεσµών και του κράτους δικαίου, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Επίσης, η κοινωνική πρόοδος, η ανάπτυξη και η οικονοµική ευηµερία όλων των λαών, καθώς και η διατήρηση και η αειφορία του περιβάλλοντος. 23

3 Ειδικότερα, ασκώντας πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας εδώ και µερικά χρόνια, η Ελλάς επιδιώκει να συνδυάσει τρεις παραµέτρους. Να εξασφαλίσει δηλαδή ότι οι στόχοι της Χώρας: είναι συµβατοί µε τη «ιακήρυξη της Χιλιετίας» (UN Millennium Declaration), κείµενο που αποτελεί µορφή οδικού χάρτη για τον 21ο αιώνα και µεταξύ άλλων περιλαµβάνει τους οκτώ «Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας» (MDGs), όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί από τα Ηνωµένα Έθνη (Η.Ε), είναι σύµφωνοι µε τις Ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες και είναι συµβατοί µε τις Εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες. Η πολιτική της Ελλάδος σχηµατικά αποτυπώνεται σε τρεις τεµνόµενους κύκλους. Ο ένας εµπεριέχει τους στόχους της Χιλιετίας, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν από τα Η.Ε. Ο δεύτερος εµπεριέχει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), όπως αυτές προσδιορίζονται από το Συµβούλιο Υπουργών Αναπτυξιακής Συνεργασίας και ο τρίτος εµπεριέχει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής. Ο κοινός χώρος προσδιορίζει το πεδίο δράσης της Ελλάδος. Η στρατηγική αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδος έχει ορίζοντα πενταετίας και είναι κατά το δυνατόν επικεντρωµένη τόσο γεωγραφικά όσο και θεµατικά. Ενώ κατά την προηγούµενη περίοδο γεωγραφικά είχε ως κύριο και σχεδόν αποκλειστικό στόχο, τα Βαλκάνια, κυρίως µέσω της υλοποίησης του Ελληνικού Σχεδίου για την Οικονοµική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), κατά την τελευταία διετία, χωρίς να εγκαταλείπεται η συγκεκριµένη περιοχή, όσο προχωρά η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής, τόσο διαµορφώνονται νέες προοπτικές αναπτυξιακής συνεργασίας προς, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή, την Υποσαχαρική Αφρική και την Ασία. Επίσης, τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν και νέοι θεµατικοί τοµείς όπως, της οικονοµικής ανάπτυξης, της εξασφάλισης πόσιµου νερού, της αειφορίας του περιβάλλοντος, της οικοδόµησης θεσµών, της καταπολέµησης της παράνοµης διακίνησης ατόµων και άλλοι, χωρίς βεβαίως να εγκαταλείπονται οι παραδοσιακοί τοµείς δράσης, όπως η εκπαίδευση και η υγεία. Η Ελλάς πέρα από την ποσοτική αύξηση της βοήθειας, δίνει ιδιαίτερη σηµασία και στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητος της παρεχόµενης βοήθειας, σύµφωνα και µε τις αρχές που περιελήφθησαν στη «ιακήρυξη των Παρισίων» (Paris Declaration) του Μαρτίου Για τον σκοπό αυτό έχει υιοθετήσει τις βασικές αρχές άσκησης πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας που ισχύουν στο πλαίσιο της Ε.Ε. και της DAC. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον προγραµµατισµό, στόχος είναι για κάθε χώρα προτεραιότητος να υπάρχει Κείµενο Στρατηγικής (Country Strategy Paper), ενώ η Ελλάς προτίθεται να συµµετάσχει και στη διαδικασία Κοινού Προγραµµατισµού (Joint Programming) και Συγχρηµατοδότησης Προγραµµάτων (Co-Financing), που προωθείται σε επίπεδο Ε.Ε. Από την άλλη πλευρά, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητος της χορηγούµενης βοήθειας, η Ελλάς σκοπεύει να περιορίσει τον αριθµό των αποδεκτριών βοήθειας χωρών και να αυξήσει το µέγεθος των υλοποιούµενων έργων, καθώς και τη διάρκειά τους. Ήδη κατά τα δύο τελευταία έτη υλοποιούνται και ορισµένες δράσεις διετούς διάρκειας, πέραν των παρεµβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ. Οι χώρες προτεραιότητος για το έτος 2006 ήταν τριάντα οκτώ, επειδή προστέθηκαν περισσότερες Αφρικανικές χώρες. Με αρκετές από αυτές η Ελλάς έχει συνάψει Πρωτόκολλα Συνεργασίας. Συγκεκριµένα έχουν υπογραφεί µε τις κυβερνήσεις της Αρµενίας, της Γεωργίας, της Ουκρανίας και της Αιγύπτου. Στις χώρες αυτές προστίθενται, η Αλβανία, µε την οποία έχει ήδη υπογραφεί διµερής συνεργασία σε διάφορους τοµείς, η Αιθιοπία στην Αφρική και µία Αραβική χώρα η οποία πρόκειται σύντοµα να καθορισθεί. 24

4 Με αυτό τον τρόπο η Ελληνική πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας λαµβάνει ακόµη περισσότερο υπόψη τις ανάγκες των αναπτυσσοµένων χωρών και κυρίως των λιγότερο αναπτυγµένων και συµβαδίζει και υλοποιεί προτεραιότητες και κατευθύνσεις που χαράσσονται ή αποφασίζονται σε διεθνή όργανα, όπως η Ε.Ε, ο Ο.Ο.Σ.Α και τα Η.Ε. Για την επίτευξη του στόχου της αποδοτικότητoς και αποτελεσµατικότητoς της παρεχόµενης από την Ελλάδα αναπτυξιακής βοήθειας, πέρα από το σωστό σχεδιασµό στον προγραµµατισµό, αποτελεί κρίσιµο στοιχείο η διαδικασία υλοποίησης. Για την αντιµετώπιση αυτού του θέµατος, ήδη από το 2005 η HELLENIC AID, ξεκίνησε τη συνεργασία µε δωρήτριες χώρες που διαθέτουν σηµαντική εµπειρία στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και µε ιεθνείς Οργανισµούς. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι, αφενός η επίτευξη µεγαλύτερης αποδοτικότητος των προγραµµάτων που χρηµατοδοτεί το Ελληνικό Κράτος και αφετέρου η απόκτηση πολύτιµης εµπειρίας που θα αποκτήσουν οι Ελληνικοί Φορείς υλοποίησης που θα συµµετάσχουν σε κοινά προγράµµατα. Η HELLENIC AID έχει υπογράψει Μνηµόνιο µε το Παγκόσµιο Πρόγραµµα Τροφίµων (World Food Programme) των Η.Ε και ετοιµάζονται δύο ακόµα Μνηµόνια, µε τον FAO στη Ρώµη, για προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης και το UNAIDS στη Γενεύη, για προγράµµατα καταπολέµησης του AIDS. A-1.2 Η Ελλάς και η Αναπτυξιακή Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Αναπτυξιακή Πολιτική της Ε.Ε Συµµετοχή της Ελλάδος στα σχετικά όργανα της Ε.Ε Αποτελέσµατα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (ΣΓΥΕΣ) µε αναπτυξιακή ατζέντα Εισαγωγή Το 2006, η Ε.Ε απέδειξε ότι παραµένει ένας σηµαντικός παίκτης εντός της διεθνούς κοινότητος των δωρητών, παρέχοντας το µεγαλύτερο ποσοστό Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Official Development Assistance ODA) παγκοσµίως και στηρίζοντας διεθνείς αποφάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητoς της βοήθειας, στην επίτευξη των οκτώ Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και στην µείωση της παγκόσµιας φτώχειας και των επιπτώσεων αυτής. Η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη, το εκέµβριο του 2005, απετέλεσε, για πρώτη φορά, την προσπάθεια για µια νέα πολιτική διάσταση της ανάπτυξης, δίδοντας στην πολιτική αυτή έναν κεντρικότερο ρόλο στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε. Παρουσιάζει ένα κοινό όραµα, το οποίο δεσµεύει το Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και καθένα εκ των 27 Κρατών Μελών. Παρέχει το πλαίσιο αναφοράς για µια αποτελεσµατική και συνεκτική αναπτυξιακή πολιτική, η οποία έχει ως στόχο την αντιµετώπιση παγκόσµιων προκλήσεων, όπως κλιµατικές αλλαγές, µετανάστευση, ενέργεια, ασφάλεια, και κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης. 25

5 Όσον αφορά στη δέσµευση που ανέλαβε η Ε.Ε στη ιάσκεψη του Monterrey για τη Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης το 2002, να αυξήσει δηλαδή συλλογικά την αναπτυξιακή βοήθειά της στο 0,39% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατός (ΑΕΕ) της, απεδείχθη ότι η Ε.Ε υπερέβη τον στόχο αυτό, παρέχοντας το 2006, το 0,42% του ΑΕΕ της για την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό το ποσοστό κατατάσσει την Ε.Ε στην πρώτη θέση των δωρητών παγκοσµίως (συγκριτικά, οι ΗΠΑ, ο µεγαλύτερος δωρητής εντός της DAC/ΟΟΣΑ, έφτασε το 2006 στο 0,17% ODA/ΑΕΕ), και αφήνει βάσιµες προσδοκίες για την επίτευξη των µελλοντικών στόχων της Ε.Ε για 0,56% το 2010 και 0,7% ODA το Η Ελλάς είχε ενεργό συµµετοχή στην προαναφερθείσα αναπτυξιακή πολιτική της Ε.Ε και τους στόχους της. Ζητήµατα όπως η αύξηση της αποτελεσµατικότητος και της ODA αποτελούν σταθερές δεσµεύσεις για την Ελλάδα, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στα 5-ετή διµερή αναπτυξιακά προγράµµατα της Ελλάδος. Η Χώρα µας επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις διαβουλεύσεις της Ε.Ε και συνέβαλλε αναλόγως στις συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή Συναίνεση, το ζήτηµα της συµπληρωµατικότητος και της κατανοµής των εργασιών, το νέο Χρηµατοδοτικό Μέσο για την Αναπτυξιακή Συνεργασία, όπως και για την Πολιτική Συνοχής υπέρ της Ανάπτυξης, για την µετανάστευση και την καταπολέµηση του HIV/AIDS. Η αναπτυξιακή ατζέντα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (ΣΓΥΕΣ) Σύµφωνα µε την συνήθη πρακτική, διεξήχθησαν το 2006 δύο συναντήσεις του ΣΓΥΕΣ, στις οποίες οι Υπουργοί Ανάπτυξης της Ε.Ε ήταν επικεφαλής της αναπτυξιακής ηµερήσιας διάταξης. ΣΓΥΕΣ 11 ης Απριλίου 2006: Το Συµβούλιο υιοθέτησε τα εξής Συµπεράσµατα: - Χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης και Αποτελεσµατικότητα της Βοήθειας: Περισσότερη, καλύτερη, ταχύτερη παροχή: To Συµβούλιο επαναβεβαίωσε τη δέσµευσή του στην Συναίνεση του Monterrey, επίσης στην αύξηση της ODA της Ε.Ε, στις καινοτόµες πηγές χρηµατοδότησης, στην απάλειψη του χρέους, στην αποδέσµευση της βοήθειας, κλπ. Ως προς την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας, τονίσθηκε η δέσµευση για εξεύρεση επιχειρησιακών αρχών για την κατανοµή των εργασιών επί τόπου και διακρατικά, για πρόοδο στο θέµα του Κοινού Προγραµµατισµού, για την αποκέντρωση. Επίσης υιοθετήθηκε «Ένα κοινό πλαίσιο για την σύνταξη Κειµένων Στρατηγικής ανά Χώρα (CSPs) και αρχές για τον κοινό πολυετή προγραµµατισµό». - Πολιτική Συνοχής για την Ανάπτυξη (PCD): Πρόγραµµα Εργασιών : Το Συµβούλιο συµφώνησε στις εξής προτεραιότητες δράσης των Κρατών Μελών και της Επιτροπής για την συνοχή: στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων του Συµβουλίου, ούτως ώστε να ενσωµατώνονται τα αναπτυξιακά ζητήµατα πιο αποτελεσµατικά στις αποφάσεις της κάθε πολιτικής της Ε.Ε, στις ικανότητες της Επιτροπής για παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας της PCD, και στην εµπλοκή των κυβερνητικών µηχανισµών των Κρατών Μελών στην παρακολούθηση του δια-τοµεακού και δι-υπουργικού συντονισµού στους 12 θεµατικούς τοµείς. Οι Υπουργοί Ανάπτυξης συζήτησαν επίσης τα εξής θέµατα: - Ενέργεια στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, Μετανάστευση και Ανάπτυξη, το Χρηµατοδοτικό Μέσο για την Αναπτυξιακή και Οικονοµική Συνεργασία, το 10 ο ΕΤΑ και το Χρηµατοδοτικό Πρωτόκολλο µε την Εσωτερική Συµφωνία, η ανθρωπιστική βοήθεια, και το φόρουµ των Ηνωµένων Εθνών για την συνοχή του όλου συστήµατος. Οι Υπουργοί Εξωτερικών υιοθέτησαν Συµπεράσµατα για τους Ανθρώπινους Πόρους στον τοµέα της υγείας στις αναπτυσσόµενες χώρες, και µια σχετική ήλωση έσµευσης της Ε.Ε. 26

6 ΣΓΥΕΣ 17 ης Οκτωβρίου 2006: Υιοθετήθηκαν τα εξής Συµπεράσµατα: - Βοήθεια για το Εµπόριο: Τα Συµπεράσµατα απετέλεσαν την προετοιµασία ενός «αναπτυξιακού πακέτου» της Ε.Ε στο πλαίσιο της υπουργικής συνάντησης του ΠΟΕ/Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα, το εκέµβριο του 2006 στο Hong Kong, και συµπεριλάµβανε, µεταξύ άλλων, την οικονοµική δέσµευση της Ε.Ε να φτάσει, µέχρι το 2010, το ετήσιο ποσό των 2 δις. ΕΥΡΩ για την στήριξη του εµπορικού τοµέα. - Η ιακυβέρνηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη: Προς µια εναρµονισµένη προσέγγιση της Ε.Ε: Τα Συµπεράσµατα κάλυπταν ζητήµατα όπως την Πρωτοβουλία ιακυβέρνησης για τις χώρες ΑΚΕ, τον προγραµµατισµό των γραµµών κινήτρων, το Μηχανισµό Αξιολόγησης για την Αφρική ως ένα εργαλείο αυτό-εκτίµησης που να ενθαρρύνει τις µεταρρυθµίσεις, Αστάθεια και Εύθραυστες Χώρες, κλπ. - Συζήτηση Προσανατολισµού: Κατευθυντήριες Αρχές της Ε.Ε για την συµπληρωµατικότητα και την κατανοµή των εργασιών: Τα Συµπεράσµατα καλούν την Επιτροπή να προετοιµάσει Ανακοίνωση για την συµπληρωµατικότητα και την κατανοµή των εργασιών, εντός του Αναφέρονται ζητήµατα όπως µείωση των χωρών και τοµέων προτεραιότητος, συµφωνίες ηγετικού δωρητή, πλαίσιο κοινού προγραµµατισµού. - Συζήτηση Προσανατολισµού: Ενσωµάτωση θεµάτων ανάπτυξης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Συµβουλίου (Συνοχή των Πολιτικών υπέρ της Ανάπτυξης-PCD): Η συζήτηση του Συµβουλίου επικεντρώθηκε στους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί η στήριξη της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής από τις άλλες πολιτικές της Ε.Ε. Τα Συµπεράσµατα προβλέπουν µια συστηµατικότερη ενηµέρωση επί των επιπτώσεων των αποφάσεων της Ε.Ε στην αναπτυξιακή της πολιτική, µια αναθεώρηση του κυλιόµενου προγράµµατος εργασίας για την PCD, µια Εκθεση επί της εφαρµογής της PCD ανά διετία, την οποία θα παρουσιάσει η Επιτροπή για πρώτη φορά το Τα ακόλουθα θέµατα συζητήθηκαν επίσης από τους Υπουργούς: Η Στρατηγική της Ε.Ε για την Αφρική, η µεταρρύθµιση του συστήµατος των αναπτυξιακών οργάνων του ΟΗΕ, η βιοποικιλότητα στην αναπτυξιακή συνεργασία της Ε.Ε, η επικύρωση από τα εθνικά Κοινοβούλια της αναθεωρηµένης Συµφωνίας της Κοτονού, και η ανάγκη συνοχής µεταξύ της πολιτικής µετανάστευσης και ανάπτυξης. Οι Γενικοί ιευθυντές Ανάπτυξης (DGs) Οι Γενικοί ιευθυντές συναντώνται, κατόπιν πρόσκλησης της Ε. Επιτροπής, µερικές φορές ανά έτος, όχι µόνο για να προετοιµάσουν τα αναπτυξιακά ΣΓΥΕΣ, αλλά και για να συζητήσουν τρέχοντα ή νέα θέµατα στην διεθνή αναπτυξιακή ατζέντα. Το 2006 πραγµατοποιήθηκαν τρεις άτυπες συναντήσεις των Γενικών ιευθυντών. Εκτός των τρεχόντων θεµάτων, όπως είναι η παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράµµατος µιας Προεδρίας, η µετανάστευση και ανάπτυξη, η αποτελεσµατικότητα της βοήθειας, ή το 10ο ΕΤΑ και οι Πρωτοβουλίες για την Αφρική, συζητήθηκαν το ζήτηµα της ανερχόµενης «αναπτυξιακά» Κίνας, η αυξανόµενη επιρροή της στην Αφρική και η έρευνα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας. Α Συµµετοχή της Ελλάδος στις διαδικασίες εφαρµογής της αναπτυξιακής πολιτικής της Ε.Ε κατά γεωγραφική περιοχή Η Υ ΑΣ-3 ιεύθυνση εκπροσώπησε την Ελλάδα στις αρµόδιες επί της έγκρισης αναπτυξιακών προγραµµάτων και έργων ιαχειριστικές και Γεωγραφικές Επιτροπές της Ε.Ε, στις αρµοδιότητες των οποίων εντάσσονται επίσης η παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων αυτών. Χώρες ΑΚΕ και Επιτροπή ΕΤΑ 27

7 Οι Βαλκανικές χώρες και η Επιτροπή PHARE Οι Ανατολικοευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Κεντρικής Ασίας και η Επιτροπή TACIS Oι χώρες της Λατινικής Αµερικής και η Επιτροπή ALA Η Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία και η Επιτροπή MEDA Χώρες Αφρικής- Καραϊβικής- Ειρηνικού (ΑΚΕ) Συµµετοχή στις εργασίες της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ): Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης αποτελεί το κύριο µέσο παροχής κοινοτικής βοήθειας στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ, καθώς και των Υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Το Ταµείο αυτό δεν αποτελεί µέρος του γενικού κοινοτικού προϋπολογισµού, αλλά χρηµατοδοτείται από τα ΚΜ. Υπόκειται στους δικούς του δηµοσιονοµικούς κανόνες και διευθύνεται από ειδική επιτροπή στις εργασίες της οποίας συµµετέχει εκπρόσωπος της Υ ΑΣ-3 /νσης ως εθνικός εκπρόσωπος. Ο προϋπολογισµός του ΕΤΑ καθορίζεται κάθε φορά για µια περίοδο πέντε ετών και σε γενικές γραµµές η διάρκειά του ακολουθεί τους κύκλους των συµφωνιών/συµβάσεων εταιρικής σχέσης µεταξύ Ε.Ε και χωρών ΑΚΕ. Το τρέχον ΕΤΑ, του οποίου η σύναψη συµπίπτει µε την περίοδο σύναψης της συµφωνίας Κοτονού, έχει χρηµατοδοτηθεί µε ποσό εκατ. ΕΥΡΩ για µια πενταετή περίοδο, ενώ στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και επιπλέον εκατ. ΕΥΡΩ από αναπορρόφητα προηγούµενων ΕΤΑ. Οι χρηµατοδοτήσεις του ΕΤΑ αφορούν κυρίως τις µη επιστρεπτέες ενισχύσεις, τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, καθώς και τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τοµέα. Τα συστήµατα STABEX και SYSMIN που είχαν στόχο τη στήριξη της γεωργικής και µεταλλευτικής παραγωγής των χωρών αυτών καταργήθηκαν το 2000, στο πλαίσιο της συµφωνίας Κοτονού και αντικαταστάθηκαν από το σύστηµα FLEX το οποίο αντισταθµίζει τις απώλειες από τις εξαγωγές των χωρών ΑΚΕ όταν µειώνονται κάτω του 2%. Από την θα τεθεί σε ισχύ το 10ο ΕΤΑ για τη χρονική περίοδο µε συνολικό προϋπολογισµό δις. ΕΥΡΩ. Η εισφορά της Ελλάδος για την περίοδο αυτή θα ανέλθει σε 333,42 εκατ. ΕΥΡΩ. Η κυρωτική διαδικασία από τα Εθνικά Κοινοβούλια των ΚΜ βρίσκεται σε εξέλιξη. Όσον αφορά στις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη των Συµφωνιών Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης, µεταξύ της Ε.Ε και των κρατών ΑΚΕ, παρά τις δυσχέριες που παρατηρούνται, αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του χρονοδιαγράµµατος, ώστε να τεθούν σε ισχύ από την Χώρες Ασίας και Λατινικής Αµερικής - ιαχειριστική Επιτροπή ALA Από το 1992 η ιαχειριστική Επιτροπή ALA αποτελεί το κύριο µέσο της Ε.Ε. για την οικονοµική τεχνική και χρηµατοδοτική συνεργασία µε στόχο την ανάπτυξη των χωρών της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής. Η συνεργασία αυτή, συµπληρωµατική της βοήθειας των ΚΜ αποδίδει µεταξύ άλλων πρωταρχική σηµασία στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στην αποτελεσµατική, δίκαιη και χρηστή κρατική διαχείριση, στην ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εν λόγω Επιτροπή παίζει σηµαντικό ρόλο στον αποτελεσµατικό συντονισµό των αναπτυξιακών δράσεων που προέρχονται από την Ε.Ε και τα ΚΜ, προκειµένου να ενισχυθεί η συνοχή και η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2006 στο πλαίσιο του προγράµµατος ALA προέβη σε εγκρίσεις συνολικού ύψους δις ΕΥΡΩ (Ασία 853 εκατ. ΕΥΡΩ, Λατινική Αµερική 356 εκατ. ΕΥΡΩ) και πληρωµές συνολικά δις. ΕΥΡΩ (Ασία 737 εκατ. ΕΥΡΩ, Λατινική Αµερική 343 εκατ. ΕΥΡΩ) (COM(2007) 349/ ). Η χώρα µας, αφενός σε διµερή βάση χρηµατοδοτεί προγράµµατα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, αφετέρου στο πλαίσιο της Ε.Ε συµµετέχει ενεργά και εποικοδοµητικά στις διαδικασίες σχετικά µε την χρηµατοδότηση της ανάπτυξης. 28

8 Η Ελλάς συµµετείχε στις συνεδριάσεις της ιαχειριστικής Επιτροπής ALA καθώς και στις σχετικές µε την αντικατάστασή της διεργασίες. Από 1ης Ιανουαρίου 2007 την Επιτροπή ALA διαδέχθηκε το νέο Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας το οποίο γεωγραφικά καλύπτει τις χώρες της Λατινικής Αµερικής, της Ασίας, της Κεντρικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής, της Νότιας Αφρικής, καθώς και τις χώρες ΑCP Πρωτοκόλλου Ζάχαρης. Το 2006 η Ελλάς, σε διµερές επίπεδο, ενέκρινε συνολικά ΕΥΡΩ για προγράµµατα που αφορούσαν στις χώρες της Ασίας (44,21 εκατ. ΕΥΡΩ), της Νότιας Αµερικής (1,11 εκατ. ΕΥΡΩ) και της Β. & Κεντρικής Αµερικής (0,46 εκατ. ΕΥΡΩ). Ευρωµεσογειακή Συνεργασία Πρόγραµµα MEDA Η διαδικασία της Βαρκελώνης δηµιουργήθηκε τον Νοέµβριο του 1995 µε την υιοθέτηση της οµώνυµης ιακήρυξης. Η Ελλάς συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία αυτή που αφορά στις χώρες µε τις οποίες άµεσα γειτνιάζει. Με τη ιακήρυξη της Βαρκελώνης οι Ευρωµεσογειακοί εταίροι έθεσαν τους τρεις πυλώνες της µεταξύ τους συνεργασίας: Την παγίωση της ειρήνης και σταθερότητος στην περιοχή µέσω της ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου Τη δηµιουργία µιας ζώνης ευηµερίας µέσω της αυξανόµενης οικονοµικής συνεργασίας και τη βαθµιαία δηµιουργία µιας ζώνης ελεύθερου εµπορίου Την προσέγγιση των λαών µέσω ανθρωπιστικής, πολιτιστικής και κοινωνικής συνεργασίας. Το πρόγραµµα MEDA είναι το βασικό χρηµατοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε για την υποβοήθηση της Ευρωµεσογειακής συνεργασίας. Το πρόγραµµα προσφέρει τεχνική και οικονοµική στήριξη που στοχεύει στην αναµόρφωση των οικονοµικοκοινωνικών δοµών των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου. Η χώρα µας συµµετείχε ενεργά στις εργασίες της ιαχειριστικής Επιτροπής MEDA, καθώς το χρηµατοδοτικό αυτό µέσο διαδέχθηκε από 1 ης Ιανουαρίου 2007 το Μέσο Ευρωπαϊκής Γειτονίας και Συνεργασίας, το οποίο γεωγραφικά αντικαθιστά το MEDA και το TACIS, µε την αντίστοιχη ιαχειριστική Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή παίζει σηµαντικό ρόλο στον αποτελεσµατικό συντονισµό των αναπτυξιακών δράσεων που προέρχονται από την Ε.Ε και τα κράτη µέλη, προκειµένου να ενισχύσει την συνοχή και την συµπληρωµατικότητα των προγραµµάτων συνεργασίας τους. Ενθαρρύνει επίσης τον συντονισµό και την συνεργασία µε τους διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και τους άλλους χορηγούς. Η Ε.Ε για το 2006 στο πλαίσιο του προγράµµατος MEDA σηµείωσε εγκρίσεις ύψους εκατ. ΕΥΡΩ και πληρωµές εκατ. ΕΥΡΩ (COM(2007)349/ ). Το 2006 η Ελλάς σε διµερές επίπεδο ενέκρινε συνολικά ΕΥΡΩ για προγράµµατα που αφορούσαν στις χώρες MEDA: Αλγερία (0,02 εκατ. ΕΥΡΩ), Αίγυπτο (2,61 εκατ. ΕΥΡΩ), Λίβανο (9,92 εκατ. ΕΥΡΩ), Συρία (2,28 εκατ. ΕΥΡΩ), Ιορδανία (1,10 εκατ. ΕΥΡΩ), Μαρόκο (0,07 εκατ. ΕΥΡΩ), Τυνησία (0,09 εκατ. ΕΥΡΩ), Παλαιστινιακή Αρχή (4,59 εκατ. ΕΥΡΩ). 29

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΗ 2004-2005

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΗ 2004-2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ «Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας» (Υ..Α.Σ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΗ 2004-2005

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +30-210-368-2252 fax: +30-210-368-2459 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr

τηλ.: +30-210-368-2252 fax: +30-210-368-2459 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +30-210-3683570 fax: +30-210-3683794 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr

τηλ.: +30-210-3683570 fax: +30-210-3683794 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006 ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ Κείµενο στρατηγικής 2002-2006 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ... 5 1.1. Γενικοί στόχοι... 5 1.2. Περιφερειακοί στόχοι της συνεργασίας... 6 1.3. ιµερείς

Διαβάστε περισσότερα

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45)

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ Κείµενο στρατηγικής 2002-2006 (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΛΒΑ ΟΡ...6 1.1. Γενικοί στόχοι...6 1.2. Περιφερειακοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 16 Σεπτεµβρίου 2010 EUCO 21/10 CO EUR 16 CONCL 3 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπείες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0219/2012 27.6.2012

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0219/2012 27.6.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 27.6.2012 A7-0219/2012 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την εξέλιξη των µακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το µέλλον, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΑΜ 2445 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Πέμπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 15 ΚΑΙ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 SN 200/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 15 ΚΑΙ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 SN 200/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 15 ΚΑΙ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 SN 200/1/01 REV 1 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στο Γκέτεµποργκ, στις 15 και 16 Ιουνίου, για να χαράξει πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης Διεθνείς αντιπαραθέσεις και συγκλίσεις για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης Διεθνείς αντιπαραθέσεις και συγκλίσεις για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή Σταύρος Ελ. Καλογιάννης Διεθνείς αντιπαραθέσεις και συγκλίσεις για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή Οι θέσεις της Ελλάδας την πενταετία 2004 2009 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογος... 9 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώµης Πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ευρώπη 2020 Η νέα Στρατηγική της Λισσαβόνας»µε

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο Παρίσι, 13 Ιουλίου 2008

Κοινή Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο Παρίσι, 13 Ιουλίου 2008 Κοινή Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο Παρίσι, 13 Ιουλίου 2008 Οι Ευρωμεσογειακοί Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, οι οποίοι πραγματοποίησαν συνάντηση, στο Παρίσι, στις 13 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ.

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ.11/11-6-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφόρησης του ΟΗΕ Μάρτιος 2005

Εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφόρησης του ΟΗΕ Μάρτιος 2005 3 Εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφόρησης του ΟΗΕ Μάρτιος 2005 Ανεπίσημη Μετάφραση: Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης ΟΗΕ (UNRIC) Residence Palace - Rue de la Loi 155- B 1040 - Brussels. Τηλ. 00 32 2 788.84.68

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα