ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: , Ηλεκτρον. /ση: ΠΡΟΣ: MODA CASA-Ζέρβα Ελευθερία Έπιπλα Κουζίνας- Ντουλάπες Υπνοδωµατίων-Έπιπλα Μπάνιου Λ. Βουλιαγµένης Άγιος ηµήτριος Αθήνα, 12 Απριλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 805 ΚΟΙΝ. : κ.. Γούναρη Αθήνα Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ259 Α ), µε σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από αναφοράς της κ..(αριθµ. πρωτ. εισερχ. 1893Α/ ), µεταξύ της ιδίας και της κ. Ζέρβα Ελευθερίας, νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας µε το διακριτικό τίτλο «MODA CASA» σας αποστέλλουµε την παρούσα, για να σας γνωρίσουµε τα κάτωθι: Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα:

2 Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την 22 η Μαΐου 2009 την αναφορά της κ... Στην αναφορά αυτή δόθηκε αριθµ. πρωτ. 1893Α/ Με το υπ αριθµ. πρωτ. Α/5044/ διαβιβαστικό έγγραφο διαβιβάστηκε στην εταιρεία η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της. Στη συνέχεια ( ) προβήκαµε στην αποστολή της µε αρ. πρωτ. Α/5799/ υποµνηστικής επιστολής στην ανωτέρω εταιρεία. Με το από 03/09/09 έγγραφο, το οποίο έλαβε αριθµ. πρωτ. Α/5965/ , η εταιρεία µε την επωνυµία «MODA CASA» µέσω της νοµίµου εκπροσώπου της, κ. Ζέρβα Ελευθερίας, εξέθεσε τις απόψεις της στο «Συνήγορο του Καταναλωτή». Εν συνεχεία, µε το υπ αριθ. πρωτ. Α/7234/ έγγραφό µας εκλήθησαν η εταιρεία µε την επωνυµία «MODA CASA» και η κ..για την επίτευξη συµβιβασµού την 13 η Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. στα γραφεία της Αρχής επί της Λ. Αλεξάνδρας 144. Η κ..στις προσυµφώνησε µε την εταιρεία «MODA CASA» την κατασκευή και αγορά κουζίνας ιταλικού εργοστασίου αξίας πέντε χιλιάδων εκατό (5.100) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (συνολικά Ευρώ), µε τη συµφωνία ότι µέχρι την υπογραφή της σύµβασης θα παρουσίαζε η κ. Ζέρβα Ελευθερία το σχέδιο κατασκευής της κουζίνας µε όλες τις προδιαγραφές και τις ιδιότητες (είδος ξύλου, µηχανισµοί συρταριών κ.λ.π). Η κ..κατέβαλε ως προκαταβολή διαδοχικά στις το ποσό των τριακοσίων (300) Ευρώ, στις επίσης ποσό τριακοσίων (300) Ευρώ, ενώ στις προκατέβαλε το ποσό των εννιακοσίων (900) Ευρώ. Μέχρι και σήµερα η εν λόγω εταιρεία δεν έχει υποβάλει το σχέδιο κατασκευής της κουζίνας. Αντ αυτού, σύµφωνα µε την αναφορά της κ.., η κ. Ζέρβα Ελευθερία απαιτούσε να καταβληθεί µέχρι τις επιπλέον προκαταβολή δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ ισχυριζόµενη δε, ότι σε περίπτωση που δεν καταβληθεί η προκαταβολή αυτή, η κ..θα έχανε και το ήδη καταβληθέν ποσό. Ακολούθησαν περαιτέρω διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το τίµηµα, καθώς και προσπάθεια να αλλάξουν οι όροι που είχαν προφορικά συµφωνηθεί. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η κ..διαπίστωσε πως η εταιρεία δεν είναι διατεθειµένη να αρχίσει την κατασκευή της κουζίνας, έχασε την εµπιστοσύνη της και επιθυµεί την επιστροφή της προκαταβολής των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ που κατέβαλε. Η εταιρεία «MODA CASA» στην απαντητική της επιστολή προς την Αρχή µας υποστηρίζει ότι εκείνη από την πλευρά της είχε έτοιµη τη σύµβαση, στην οποία αποτυπώνονταν όλοι οι όροι και οι προδιαγραφές κατασκευής της κουζίνας και ότι η κ..δεν προσήλθε στο κατάστηµα προκειµένου να υπογράψει τη σύµβαση και να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Τα ίδια υποστήριξε και ο εκπρόσωπος της εταιρείας και κατά την απόπειρα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Αρχής µας. Επιπλέον, ο κ. Ζέρβας Αλέξανδρος που εκπροσώπησε την εταιρεία 2

3 δήλωσε ότι δεν είναι διατεθειµένος να επιστρέψει την προκαταβολή και απηύθυνε πρόταση στην κ..να αγοράσει από το κατάστηµά του πράγµατα αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ, πρόταση την οποία η κ..δεν αποδέχτηκε, δεδοµένου ότι δεν είχε ανάγκη αγοράς κάποιου από τα προϊόντα που διατίθενται στην εν λόγω εταιρεία. Κατά τη συνάντηση στα γραφεία της Αρχής µας υπεγράφη δε και το από (αρ. πρωτ. Α/8400) πρακτικό συνάντησης για την επίτευξη συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς µεταξύ των δύο µερών, σύµφωνα µε το οποίο ο κ. Ζέρβας Αλέξανδρος δεσµεύτηκε να επανέλθει στην Αρχή µας εντός δέκα ηµερών από την υπογραφή του µε πρόταση για τη συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, αλλά δεν επανήλθε στην Αρχή µας µε κάποια πρόταση. Κατά τη µελέτη της υπό κρίση καταναλωτικής διαφοράς και για την έκδοση της παρούσας σύστασης-πορίσµατος, λήφθηκαν κυρίως υπόψη τα κατωτέρω στοιχεία: 1) Το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3297/2004 βάσει του οποίου «ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι αρµόδιος για την εξώδικη επίλυση διαφορών µεταξύ προµηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών, όπως οι έννοιες των προµηθευτών και των καταναλωτών ή των ενώσεών τους ορίζονται κάθε φορά στο Νόµο. Στο πλαίσιο αυτής της αρµοδιότητας ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους προµηθευτές, ιδίως όταν από την επιχειρηµατική συµπεριφορά τους θίγεται µεγάλος αριθµός καταναλωτών». 2) Η µε αρ. πρωτ. 1893Α/ αναφορά της κ..προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή µε αίτηµα την επιστροφή του ποσού Ευρώ, το οποίο κατέβαλε ως προκαταβολή για την κατασκευή των επίπλων κουζίνας. Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύµφωνα µε τα άρθρα του Αστικού Κώδικα «κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη της σύµβασης τα µέρη οφείλουν αµοιβαία να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη». Όποιος κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη σύµβασης προξενήσει υπαίτια στον άλλο ζηµία είναι υποχρεωµένος να την ανορθώσει ( ). Η συµπεριφορά των µερών κατά το προσυµβατικό στάδιο επιβάλλεται από το νόµο να είναι σύµφωνη µε τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, πρέπει να βασίζεται στη σχέση συνεργασίας και εµπιστοσύνης και οριοθετείται χρονικά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάρτιση σύµβασης έως τον τερµατισµό των διαπραγµατεύσεων, είτε από διακοπή αυτών λόγω έλλειψης σύµπτωσης δηλώσεων βουλήσεως των µερών είτε µε την κατάρτιση σύµβασης έγκυρης ή άκυρης, για οποιονδήποτε λόγο, προσυµφώνου ή κύριας και οριστικής. Παράλληλα δε, υπάρχει η υποχρέωση ενηµέρωσης, παροχής διασαφηστικών πληροφοριών και διευκρινίσεων σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, που µπορούν να ασκήσουν επιρροή για τη λήψη της απόφασης για κατάρτιση σύµβασης (Βασίλης Αντ. Βαθρακοκοίλης, Αναλυτική Ερµηνεία- Νοµολογία Αστικού Κώδικα,Τόµος Α Γενικές Αρχές- Γενικό & Ειδικό Ενοχικό ίκαιο, 2001,σελ.287επ.). 3

4 Σύµφωνα µε το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα «η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος». Η συµπεριφορά του πωλητή, τόσο κατά το προσυµβατικό στάδιο όσο και κατά την κατάρτιση της σύµβασης ή µεταγενεστέρως, πρέπει να συνάδει µε την ανωτέρω γενική αρχή και να ανταποκρίνεται στη συµπεριφορά που οφείλει να επιδείξει ο µέσος συνετός εκπρόσωπος του κλάδου ή του κύκλου του. Κατά τη διάταξη του άρθρου 683 του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση που τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύµβασης έργου τα χορηγεί ο εργολάβος, εφαρµόζονται οι διατάξεις της πώλησης (άρθρ. 513 επ. ΑΚ). Η πώληση, ως σύµβαση αµιγώς αµφοτεροβαρής, γεννά υποχρεώσεις (κύριες και παρεπόµενες) τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή. Η διάταξη του άρθρου 513 του Αστικού Κώδικα καθορίζει κύριες υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, πράγµα που σηµαίνει ότι είναι δυνατό να γεννηθούν σε βάρος τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή και άλλες, παρεπόµενες υποχρεώσεις, είτε δυνάµει του νόµου, είτε δυνάµει συµφωνίας των µερών, είτε δυνάµει της γενικής επιταγής περί καλόπιστης εκπλήρωσης των ενοχών του άρθρου 288 του Αστικού Κώδικα. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα άρθρα που ισχύουν για τις αρχές στις αµφοτεροβαρείς συµβάσεις και ειδικότερα το άρθρο 383 του Αστικού Κώδικα «αν ο ένας από τους συµβαλλοµένους βρίσκεται σε υπερηµερία ως προς την παροχή που οφείλει, έχει δικαίωµα ο άλλος να του τάξει εύλογη προθεσµία για εκπλήρωση, δηλώνοντας συνάµα ότι µετά την πάροδό της αποκρούει την παροχή. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία, ο τελευταίος έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει από την όλη σύµβαση». Ακόµα σύµφωνα µε το άρθρο 385 του Αστικού Κώδικα «δεν απαιτείται να ταχθεί στον υπερήµερο οφειλέτη προθεσµία για την εκπλήρωση της παροχής : 1. αν από την όλη στάση του προκύπτει ότι το µέτρο αυτό θα ήταν άσκοπο 2. αν ο δανειστής εξαιτίας της υπερηµερίας δεν έχει συµφέρον στην εκτέλεση της σύµβασης». Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 904 του Αστικού Κώδικα «όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια. Η υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε περίπτωση παροχής αχρεώστητης ή παροχής για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε ή αιτία παράνοµη ή ανήθικη..». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, για απαίτηση από αιτία µη επακολουθήσασα (causa non secuta) ικανός να ενάγει είναι εκείνος από την περιουσία του οποίου προέρχεται ο πλουτισµός ή εκείνος που υφίσταται τη ζηµία. Αδικαιολόγητος πλουτισµός είναι η βελτίωση της περιουσιακής κατάστασης προσώπου σε βάρος της περιουσίας άλλου, δηλαδή η θετική επαύξηση της περιουσίας ή αποφυγή µείωση αυτής, χωρίς τη συνδροµή των έννοµων προϋποθέσεων που δικαιολογούν την οριστική και νόµιµη διατήρηση της ωφέλειας αυτής από το λήπτη, δηλαδή χωρίς τη συνδροµή της προς τούτο νόµιµης αιτίας εδ. α ΑΚ). Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Η κ..κατέθεσε το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ ως προκαταβολή για την κατασκευή και αγορά της κουζίνας, χωρίς να υπογράψει σύµβαση. Η 4

5 καταγγέλλουσα, παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις της προς την εταιρεία, δεν έλαβε ποτέ γνώση των σχεδίων κατασκευής της κουζίνας και όπως αναφέρει στην καταγγελία της, η εταιρεία απαιτούσε να εισπράξει επιπλέον προκαταβολή ύψους δυο χιλιάδων (2.000) Ευρώ, προκειµένου να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τα σχέδια κατασκευής της κουζίνας, µε αποτέλεσµα η κ..να χάσει την εµπιστοσύνη της στην εταιρεία. Προσκοµίστηκαν δε, στην Αρχή µας το από ιδιωτικό συµφωνητικό και δελτίο παραγγελίας, καθώς και το από δελτίο παραγγελίας, τα οποία δεν φέρουν την υπογραφή της κ... Περαιτέρω, όπως αναφέρει σε επιστολή της προς την Αρχή, η κ..ενηµερώθηκε από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ότι τα εν λόγω έγγραφα δεν είχαν δεσµευτική ισχύ, γι αυτό και συµπεριελήφθησαν σε αυτά και επιπλέον έπιπλα (ντουλάπες) για τα οποία η κ..δεν ήταν σίγουρη ότι θα αγόραζε. Στην προκειµένη περίπτωση τα δύο µέρη βρίσκονταν σε προσυµβατικό στάδιο, δεδοµένου ότι δεν καταρτίστηκε η σύµβαση της πώλησης. Η προκαταβολή του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ και η µελλοντική κατάρτιση σύµβασης πώλησης (παράδοση της κουζίνας και πληρωµή του συµφωνηθέντος τιµήµατος) συνιστούν δύο αντικείµενα συναλλαγής, τα οποία βρίσκονται σε ανταλλακτικό σύνδεσµο µεταξύ τους και αλληλοδικαιολογούνται. Η πρώτη έχει ως αιτία τη δεύτερη. Εποµένως, είναι σαφές ότι η µη επακολούθηση της αντιπαροχής δικαιολογεί την απαίτηση επιστροφής του πλουτισµού, που αποκτήθηκε µεν νόµιµα, αλλά διατηρείται πλέον χωρίς νόµιµη αιτία από το λήπτη. Η καταβολή του ποσού της προκαταβολής είναι παροχή που γίνεται µε την προσδοκία επέλευσης του γεγονότος της πώλησης (Παρατηρήσεις Γιώργου Τσερκέζη, Αρµενόπουλος 1998, σελ.687). Επιπλέον, δεδοµένου ότι τα δύο µέρη βρίσκονταν σε προσυµβατικό στάδιο και η εταιρεία δεν είχε προλάβει να κατασκευάσει και να παραδώσει την κουζίνα, δεν είχε προλάβει να παράσχει υπηρεσίες, δηλαδή να κατασκευάσει τα έπιπλα, δεν παρέδωσε στην καταγγέλλουσα ούτε καν τα σχέδια µε τις προδιαγραφές και τις ιδιότητες αυτών και δεν προκύπτει ότι προέβη σε κάποια δαπάνη, η οποία να δικαιολογεί την παρακράτηση του ποσού των χιλίων πεντακοσίων Ευρώ από την καταγγέλλουσα. Κατέστη λοιπόν χωρίς νόµιµη αιτία και χωρίς να επακολουθήσει ο σκοπός για τον οποίο δόθηκε το παραπάνω ποσό πλουσιότερη σε βάρος της περιουσίας της καταγγέλλουσας, ο πλούτος δε αυτός σώζεται. Η περιουσία της ελαττώθηκε, ενώ αντίθετα αυξήθηκε η περιουσία της εταιρείας «MODA CASA» και ο πλουτισµός αυτός σώζεται (Ειρ. Θεσσαλ. 1164/1998).. ΣΥΣΤΑΣΗ Με δεδοµένο ότι η εταιρεία µε την επωνυµία «MODA CASA» κατέστη πλουσιότερη και διατηρεί τον πλουτισµό χωρίς νόµιµη αιτία από την περιουσία της καταγγέλλουσας, λαµβανοµένων υπόψη και των άρθρων 374 επ. του Αστικού Κώδικα, καλείται να επιστρέψει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) Ευρώ της προκαταβολής που κατεβλήθη από την τελευταία ως αχρεωστήτως καταβληθέν (άρ.904 επ.ακ). 5

6 Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος το Καταναλωτή: Ι) Καλεί την εταιρεία «MODA CASA» να του γνωστοποιήσει εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών, εάν αποδέχεται τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. ΙΙ) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η ανωτέρω εταιρεία δεν αποδεχθεί τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα σύσταση, τότε η παρούσα σύσταση πόρισµα πρέπει να δηµοσιοποιηθεί µε στόχο την ταχύτερη και συνολική διευθέτηση της διαφοράς. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος : Μάρκου ηµήτριος Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460734 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Κ... e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

2. Κ... e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 07 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 KOIN: e-mail: vsynigoros@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Θέμα: Πόρισμα Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Σχετ.: Η υπ αριθ. Πρωτ... αναφορά του Ψ αναφέροντα στον Συνήγορο του Καταναλωτή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια : Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστές : Α. Στέλιος Λουφόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: sloufopoulos@synigoroskatanaloti.gr Β. Ελένη Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2008 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ...

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2007 Αρ. πρωτ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστής: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: draftopoul@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 26 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: Αρμόδιος : κ. Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 12 ΠΡΟΣ: 1. HOLMES PLACE Health

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Διεύθυνση: th_ papad@synigoroskatanaloti. gr ΠΡΟΣ: 1. Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια : Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 01 Ιουνίου 2010 Αρ. πρωτ.: 1192

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 01 Ιουνίου 2010 Αρ. πρωτ.: 1192 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Όλγα Αλεξίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Iουλίου 2007 Αρ. πρωτ. 1230. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 27 Iουλίου 2007 Αρ. πρωτ. 1230. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα