Ασφάλεια & Υγεία. lούλιος 1995 " Τεύχος 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια & Υγεία. lούλιος 1995 " Τεύχος 3"

Transcript

1 Ασφάλεια & Υγεία lούλιος 1995 " Τεύχος 3 -

2 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 3Μ 8500 ΜΑΙΚΕΙ ΠΑ ΕΝΟΧΛΗΠΚΕΙ ΣΚΟΝΕΙ Αιιτή η μιlσκα 1Tρooφtρει πρoστασfα απ6 τις ενoxλι]τικlς σκόνες που δεν εfναι <\μεσα rnικfνδυνες. 3Μ 8710Ε ΜΑΙΚΕΙ ΠΑ ΨIλΕΙ ΣΚΟΝΕΙ ΠΡΟ1ΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: FFP1 S ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 4 φoρlς το MtγJστo EmTpεπτ6 Όριο Έκθεση (ΤΙV) Η lcijθιερα>μtwj μώκα ΎΚJ προο ι ωlί:ι από ψ!λtς σκ6νες διαμtrρoυ μtxρl 0.4 μικρι\. Zυyfζει μόνο 7 Υραμμι\ρια, εφαρμόζει τtλι;ια και μαλακιl στο πράromo xωρiς να προκαλει ερεθισμο6ς. ΧρηmμοποιεΙτω ευρύτατα με ιδιαfrερα ΙKιJV01TOIητικ(\ σιroπλtσματα στη βιομηχαν(α φciρμιlκων, τmμεvroβιoμηxανfα, XIJIlIoή βιομηχαν(α κλ 1Τ. 3Μ 8812 ΜΑΙΚΕΙ ΠΑ ΨIλΕΙ ΣΚΟΝΕΙ ΜΕ ΒΜΒ/ΔΑ EΚJ1NOHΣ ΠΡΟ1ΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: FFPlS ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 4 φoρ ς το MtγJστo Eπτrρεπτ6 Όριο Έκθεσης ΠΙΥ) Έχει csλα τα χαραιαηρισnιαi 1TJς 8710 και επιπλtov αυξημtνη ι\νεση που πpooφtρει η ειδικά σχεδιασμένη βαφιδα εκ11\'oljς. Συσιήνεται lδιαfrερα σε περnττιooεις με αυξημένο Ρυθμ6 αναπνoιjς ΜΥιο εvrατιιojς ερyωfας. 3Μ 8800 ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΝΕΣ /ΙΤΜΟΝΙΔΙΑ ΠΡΟ1ΥΠΟ: ΕΝ 149, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: FFP2S, ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΙ-ΙΣΗΣ: 12 φoρ ς το MtγJσro Eπτrρεπτ6 Οριο Εκθεσης ΠΙΥ) Συν(στατm για χριjση σε βαριές βιομ!jxo"1κlς ερyασfες μικρής σιινιjθo>e; διάρκειας. Ιδιαfτερα σιιμπ<j)'!jς και cmlεκτική. 3Μ 8810 ΜΑΙΚΕΙ ΠΑ ΨIλΕΙ ΣΚΟΝΕΙ/ ΠΑτΟΝIΔΙΑ ΠΡΟ1ΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: FFP2S ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 12 φoρ ς το MtγJστo Επιτρεπτό Όριο Έκθεσης ΠΙΥ) Μι\σκα κατηυοριας P2S για πρoσrασfα από ψιλές σκόνες σε ιδια(τερα βεβαρημένο περιβι\λ/ον. Παρέχει επ(σης πρoστασfα από σrαyoνιδια (mists) με βι\ση το νερό. 3Μ 8822 ΜΑΙΚΕΙ ΓΙΑ ΨIλΕΙ ΣΚΟΝΕΙ/ ΠΑτΟΝIΔΙΑ ΜΕ ΒΜΒ/ΔΑ ΠΡΟ1ΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑΤΗΓΟPlA: FFP2S ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 12 φορές το MtγJστo Επιτρεπτό Όριο Έκθεσης πιv) Συν(στατm για xριjση σε θερμό "'" υγρό περιβι\λ/ον ερyασfας. Erναι ιδια(τερασυμπαγής για να αντέχει σε τέτοιο πφβι\λ/ονκαι εfναj εφοδιασμένημε βαλβiδα ειmνoή<;που προσφέρει αυξημtνη ι\νεση κατι\ την εκπνοή. 3Μ 8825 ΜΑΙΚΕΙ ΠΑ ΣΚΟΝΕΙ/ΣΤΑτΟΝ/ΔΙΑ ΠΡΟ1ΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: FFP2SL ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 12 φoρ ς το MtγJστo Eπτrρεπτ6 'Οριο Εκθεσης (ΤιΥ) ΙδιΜκή για xριjση σε πφβι\λλσν ερyασfας βεβαρημtνo με ψιλές σκόνες. σταyoνtδκl Έχει ιδιαfrερo 0J(I\μα που βοηθά στην με(mση 1TJς αντ{στασης 1TJς αναπνoιjς ενώ η βαλβιδα εκ'πvoljς πρ.οσφέρει αυξημtνη ι\νεση. 3Μ 9920 ΜΑΣΚΕΣ ΠΑ ΚΑΙ1ΝΟΥΣ ΣΥΓΚΟΜΗΣΕΩΝ ΠΡΟ1ΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: FFP2S ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 12 φoρ ς το MtγJσro Eπτrρrnτό Όριο Έκθεσης (ΤιΥ) για σκόνες 6 φoρ ς για καπνοός σιιyκoλ/ιjσεoιν. Προσφέρει πρoστασfα από τους καπνοός σuyκoλ/ιjσειoν (weldίng fumes). Από ειδικ6 βραδ6icαυσro υλικό και με βαλβιδα ειcτινoής. η μόσκα 3Μ 9920 απoτελεf την μεyαλuπρη ευμση για πρασrασ!α 1TJς αναπνoιjς από τους ιamνo6c; τιαν σuyκoλ/ιjσειoν. 3Μ 9913 ΜΑΣΚΕΣ ΠΑ ΕΛΑΦΡΕΙ ΣYΓΚENTPΩΣEJΣ ΟΡΓΑΝ/ΚΩΝ ΑΤΜΩΝ ΚΑΙ ΔYΣOΣMJAΣ ΠΡΟ1ΥΠΟ: ΕΝ 149 ΚΑΤΗΓΟPlA: FFPlS ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: 4 φoρlς το MtγJσro Emτρεπτό Όριο Έκθεσης (TLV) ΎΚJ σκόνες. Eλαφρiς oυyισ;vτρώσεις ορυανικών δjαλιπmν. Η μοναδική μιισκα 1TJς 3Μ για πρoσroσfα από ψ!λtς σκ6νες κω xαμηλtς σιιyκεντριboεις ορυανικών oυσιmv. Efναι εφoδιαoμtνη με ένο στpιbμα ενερυού 6νθρακος που καταιφατεf τους ορυανικο6ς αφούς πρooφ ρoνrας ασφ(wια, οιυουριι\ και ι\νεση. 3Μ 4251 ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑΑΤΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΠΡΟ1ΥΠΟ: ΕΝ 405 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: FFA1P1 ΕΓΚΡΙΣΗ: CE ΜΕΠΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗΣ: ΟΡΥανικΟΙ AτμoIμtxρι10χτιν ~ ρpm. Σκ6νες4 χτιν. Οι μιlσκες αι>τ/ς της κατηυοριας mrρtxooν ιινετη, σfyouρη ΚCD υψηλού επmtooυ προο ιοοι.:ι. Avτιι«Jθ(σrανmι εξ α/οκλήροιι μόλις κορεσθούν, πρooφtραντας trσι εmπλι:oν ευκομα, ι\νεση και υγιεινή. ΓΕΝ/ΚΟΙ ΑΝΤ/ΠΡΟΣΩΠΟI!ΔIΑΝΟΜΕ/Σ ORINOS 1=1...,,-.. ΓιιΜ::ι Xι.npcfw a 1Jι6uιtις. λα.ιιιαι:ισb T~ 456m (2.0 Π'ΜιΜΕΙ), Φa(: τφ. δψε6'636666

3 ΙούλΙος 1995, Τεύχος 3 Ασφάλεια & Υγεία IDI~jp)n.~Jr~JlR~Wm~ Εκδίδεται από το Συνδεσμο Ασφάλειας ι αι ΥγεΙας Κυπρου ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μάριος Κουρτελλής Αναατάσιος Γιαννάκη Γιώργος Σπύρου Σταύρος Λάμπρου ΥΠΕνΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΥΠΕνΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Μάριος Κουρτελλής ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γιωργος Σπύρου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αχιλλεας Γ. Καλλίμαχος. Πρόεδρος Αθως Χαραλάμπους. Γραμματέας Χρίστος ΑρσαλΙδης, Ταμίας Αναστάσιος Γιαννάκη Αντώνης Θεοδότου Μάριος Κουρτελλής Γιάννος Σανταμάς ΔΙΕνΘΥΝΣΗ ΙΥΝΔΕΣΜον Τ Κ. 7510, Λευκωσία Τηλ Η αναδημοσιευση επιτρεπεται με ανα φορά στην πηγη και εφόσον σlόλουν δυο αντιγραφα του δημοαιεομaτος στη Γραμματεια ταυ Συνδεσμου. Τα ενυπόγραφα αρθρα εκφραζουν τις από εις των συυγραφεων τους. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να στει\.ει συνεργασία στο περιοδικο παρακαλείται όπως επικοινωνησει με τη Συντακτική Επιτροπη ή με τη ΓραμμaτεΙα του Συν δέσμου στη διευθυνση του Συνδεσμου της Σύνταξης 3 Διακήρυξη - ΕθνΙΚ11 Πολιτική για την Επαγγελματικτl Ασφάλεια και Υγεία 4- Περίληψη Διακήρυξης '1 ινέα από το Λιοικητικό Σιιμβούλιο 8 Μέσα Προσωπικής Προστα-, σιας Jl11 Χρήση εξοπλισμού - Οι απογοητεί'σεις της καθημερινής ζωής και τα ανθρ(οπινα λάθη 113 Το Ευθυμογράφημα μας 115 Κατοικία &.4 ναψυχή 11'1 Ειδ1ίσεις 22 ΕπαγγελματικόςΚαρκ ίνος μια "Κοινωνική Ασθένεια" 23.4σφαλείςκαι Ανασφαλείς Α.λήθειες '2$ Η Ανάπτυξη και η έννοια του όρου "Κουλτούρα Ασcrάλειας" 2li Κατηγορείστε Το Κόστος των Ατυχημάτων στην Εργασία 33 Επι,στολές 315 Οδηγός Ύλης στα Αγγλικά (Eng/ish Section) '. Ασφάλεια & Υγεία -Ιούλιος 1995,

4 της Σύνταξης Το καθιερωμένο πλέον περιοδικό Ασφάλεια & Υγεία εκδίδεται για τρίτη φορά και περιέχει άρθρα, μελέτες και νέες μόνιμες στήλες. Ο Γραμματέας του Συνδέσμου ανέλαβε να μας παρουσιάζει τα Νέα από το Λιοικητικό Συμβούλιο, ο Γιώργος Σπύρου τη στήλη Κατηγορείστε... και ο Μάριος Κουρτελλής τις επιστολές. Η στήλη Κατηγορείστε... φιλοδοξεί να σας παρουσιάζει επιλεκτικά δείγματα προσφάτων αποφάσεων των δικαστηρίων για ποινικές κυρίως υποθέσεις που αφορούν θέματα ασφάλειας, υγείας και ευημερίας των εργαζομένων. Στόχος της στήλης Κατηγορείστε... είναι η ενημέρωσή σας ώστε να σχηματίσετε ίδια γνώμη για το τι σημαίνει... παραβαίνω τις πρόνοιες της νομοθεσίας.. Ακόμη μια καινοτομία στο τεύχος αυτό είναι οι έγχρωμες διαφημίσεις στο εξώφυλλο. Με ικανοποίηση προσέξαμε ότι υλικό από το Τεύχος 2 του Ασφάλεια & Υγεία κρίθηκε αρκετά ενδιαφέρον ώστε να αναδημοσιευθεί σε εφημερίδες των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μόνη παράλειψή τους ήταν η μη αναφορά στην πηγή που είναι υποχρεωτική στην περίmωση του.4.σφά).εια & Υγεία. Στις ο Σύνδεσμος διοργάνωσε Εκπαιδευτική Ημερίδα με τέσσερεις διαλέξεις και θέματα Κουλτούρα Ασφάλειας, αντιμετώπιση πυρκαγιών στο Κυπριακό Διϋλιστήριο, Μετέωρη Βουτιά και Εργασίες με Αμιαντούχα Υλικά. Η επιτυχία της Ημερίδας σίγουρα ενθαρρύνει τη διοργάνωση της επόμενης, ώστε να καθιερωθεί πια ως μόνιμος θεσμός του Συνδέσμου. Μεγάλου ενδιαφέροντος προβλέπεται η συνδιοργάνωση Συνεδρίου με θέμα την Επαγγελματική Ασφάλεια & Υγεία από το Σύνδεσμο μας και το Σύλλογο Επιθεωρητών του Ελληνικού Υπουργείου Εργασίας στην Αθήνα το Νοέμβριο του Με ιδιαίτερη ικανοποίηση φαίνεται να δέχτηκαν την είδηση τα Μέλη του Συνδέσμου και με δικαιολογημένη ανυπομονησία αναμένονται οι τελικές διευθετήσεις. Το Ασφάλεια & Υγεία θα βρίσκεται εκεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για να σας μεταφέρει ενδιαφέροντα θέματα και τον παλμό του Συνεδρίου στο επόμενο μας τεύχος. Κατά την τελευταία συνεδρία του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας που έγινε στις αποφασίστηκε όπως η Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας για το 1995 πραυματοποιηθεί μεταξύ και Το θέμα της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας θα είναι "Πρόληψη - Ασφαλείς Μέθοδοι Εργασίας". Είναι δεδομένο ότι στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων οι ασφαλείς μέθοδοι εργασίας και η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων στην εφαρμογή τους αποτελούν πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να συνυπάρχει μαζί με τους ασφαλείς χώρους, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Σε αντίθεση με τη φιλοσοφία του περί Εργοστασίων Νόμου, ο οποίος στηρίζεται αποκλειστικά στην παροχή ασφαλών χώρων και μέσων εργασίας, η εφαρμογή ασφαλών μεθόδων εργασίας αποτελεί μια από τις κύριες πρόνοιες του προτεινόμενου νέου περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου. Επίσης η εφαρμογή ασφαλών μεθόδων εργασίας προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλων διοικητικών διευθετήσεων στην εrιχείρηση ώστε να ενσωματώνεται η διάσταση της ασφάλειας και υγείας μέσα στους υπόλοιπους παραγωγικούς στόχους της επιχείρησης. Το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον και αναμένουμε να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και παρουσίασης στο επόμενο τεύχος. Περιμένουμε λοιπόν από τα μέλη να ετοιμάσουν σχετικά άρθρα και μελέτες. Ευχαριστίες οφείλονται στο κ. Νίκο ΧατζηΙωάννου Κουρρά, φιλόλογο, για τη διόρθωση και φιλολογική επιμέλεια των κειμένων. ο :Εύvra " Ασφάλεια & Υγεία -Ιούλιος 1995, 2

5 Διακήρυξη Εθνική ΠοΑιτlκή Υια την ΕααπεΑματlκή Ασφάλεια και ΥΥεία Σε ειδική τελετή που έγινε στις 15 Μα'ϊου 1995 στο ξενοδοχείο "Φιλοξενία" στη Λευκωσία, υπογράφτηκε η "Διακήρυξη - Εθνική Πολιτική για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία". Η Διακήρυξη καθορίζει τις γενικές αρχές που θα διέπουν τις ενέργειες και τις πράξεις των τριών κοινωνικών εταίρων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, την πρόληψη των ~ ατυχημάτων και ασθενειών στην εργασία, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή σε επιτροπές/σώματα, την κατάρτιση και επιμόρφωση των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων, καθώς και την επιστημονική έρευνα στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Τη Διακήρυξη υπέγραψαν εκ μέρους της Κυβέρνησης ο γπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κος Ανδρέας Μουσιούτας, εκ μέρους της ΟΕΒ ο Γενικός Διευθυντής της κος Αντώνης Πιερίδης, εκ μέρους του ΚΕΒΕ ο Πρόεδρος του κος Φάνος Επιφανίου, εκ μέρους της ΠΕΟ ο Γενικός Γραμματέας κος Αβραάμ Αντωνίου και εκ μέρους της ΣΕΚ ο Γενικός Γραμματέας κος Μιχαλάκης Ιωάννου. Τη Διακήρυξη προσυπόγραψαν επίσης εκ μέρους της ΔΕΟΚ ο Γραμματέας Οικοδόμων και Ξυλουργών κος Ξενής ΧατζηχΡιστοδούλου, εκ μέρους της ΠΟΑΣ ο Γενικός Γραμματέας κος Κυριάκος Ναθαναήλ και εκ μέρους της ΠΑ.Σγ.Δ.Υ. ο Γενικός Γραμματέας κος Ανδρέας Πολυβίου. Το Ασφάλεια & Υγεία δημοσιεύει, για χάρη των αναγνωστών του, περίληψη των προνοιών της Διακήρυξης. Όσοι από τους αναγνώστες επιθυμούν να έχουν το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αντιλαμβανόμαστε ότι μπορούν να το εξασφαλίσουν από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας που βρίσκονται στην οδό Απελλή αρ. 12 στη Λευκωσία (απέναντι από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) ή από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. Ασφάλεια & Υγεία - Ιούλιος 1995, 3

6 ι Περίληψη Διακήρυξης Ι Εισαγωγή Η Εθνική Πολιτική, την οποία εξαγγέλλει το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα με την παρούσα Διακήρυξη, αποτελεί το θεμελιώδη κώδικα που θα καθοδηγεί τις ενέργειες του κράτους στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και εγκαθιδρύει ένα ουσιώδες πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τους εργοδότες και τους εργοδοτούμενους. των επαγγελματικών κινδύνων για εξάλειψη των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών και την ισόρροπη συμμετοχή των τριών μερών σε επιτροπές/σώματα. Επίσης υπογραμμίζεται η ανάγκη ενημέρωσης, διαβούλευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης των εργοδοτών και εργοδοτουμένων και των εκπροσώπων τους. Παράλληλα προάγεται η επιστημονική έρευνα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Η Διακήρυξη αναγνω.ρίζεl: Υποχρεώσεις Εργοδοτών ότι η Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία είναι βασικό συστατικό της κοινωνικής προόδου και ευημερίας η επίτευξη της οποίας δεν πρέπει να εξαρτάται μόνο από οικονομικά κριτήρια. την ανάγκη διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης με τις πρόνοιες των σχετικών Διεθνών Συμβάσεων που κυρώθηκαν από την Κύπρο και την εναρμόνιση με το Κεκτημένο της Ευρωπαίκής Ένωσης ότι οι καλές συνθήκες ασφάλειας και υγείας στην εργασία συμβάλλουν στην ελάπωση των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Επίσης αποτρέπουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και βοηθούν στην προσέλευση και παραμονή εξειδικευμένων εργατών στις επιχειρήσεις. Υποχρεώνονται να προστατεύουν τη ζωή, αρτιμέλεια, υγεία και ευημερία των εργοδοτουμένων κατά την εργασία, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων, την εκπαίδευση και ενημέρωση των εργοδοτουμένων, την οργάνωση της ασφάλειας στους τόπους εργασίας και την παροχή των αναγκαίων μέσων στους εργοδοτούμενους. Παράλληλα κάθε εργοδότης οφείλει να μην εκθέτει σε κίνδυνο τρίτα πρόσωπα που μπορεί να επηρεαστούν και να συνεργάζεται με άλλους εργοδότες όταν μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Επίσης πρέπει να συνεργάζεται με τους εργοδοτουμένους ή/και τους εκπροσώπους τους για την προαγωγή και εφαρμογή μέτρων προστασίας και να μεριμνά για την απομάκρυνση των εργοδοτουμένων σε ασφαλή χώρο, όταν υπάρχει σοβαρός και αναπόφευκτος κίνδυνος. Γενικές Αρχές Υποχρεώσεις Εργοδοτουμένων Στην Εθνική Πολιτική διακηρύσσεται ότι η προστασία των εργαζομένων και η περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών και του περιβάλλοντος εργασίας επιτυυχάνεται ακολουθώντας τις αρχές της πρόληψης Οι εργοδοτούμενοι οφείλουν να χρησιμοποιούν σωστά τον εξοπλισμό εργασίας, τα μηχανήματα, τις ουσίες, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και τους μη->- Ασφάλεια & Υγεία - lούλιος 1995, 4

7 χανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εγκαταστάσεων και κτιρίων. Οφείλουν επίσης να συνεργάζονται με τον εργοδότη τους και να αναφέρουν αμέσως όλες τις καταστάσεις που παρουσιάζουν σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, καθώς και τις ελλείψεις που διαπιστώνουν στα συστήματα προστασίας. Υποχρεώσεις του Κράτους Το Κράτος οφείλει να προωθεί κατάλληλη νομοθεσία και τεχνικά πρότυπα για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων και να διασφαλίζει την εφαρμογή τους μέσω μιας αποτελεσματικής γπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας. Πρέπει επίσης να προάγει την επιστημονική έρευνα στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας καθώς και την ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων. Τέλος οφείλει να φροντίζει για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ευρύτερων ομάδων πληθυσμού στα θέματα πρόληψης και προστασίας από κινδύ ανάmυξη και διάδοση των γνώσεων σχετικά με τους επαγγελματικούς κινδύνους και τις τεχνικές πρόληψής τους. εκπαίδευση και απόκτηση προσόντων για πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων με την ένταξη των θεμάτων ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων και με την προαγωγή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων και εκπαιδευ- ~ τών δημιουργία συνθηκών εργασίας με τις οποίες να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής στην εργασία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εφαρμογή του κατάλληλου σχεδιασμού, με την την προώθηση και διάδοση τεχνικών προτύπων, την υποστήριξη νους για την ασφάλεια και υγεία. Η Κυβέρνηση και οι Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που υπογράφουν τη Διακήρυξη αναλαμβάνουν να διαβουλεύονται και συνεργάζονται για την εφαρμογή της. Στόχοι και μέτρα για εφαρμογή της Διακήρυξης Οι συγκεκριμένοι στόχοι που θα επιδιωχθούν και τα μέτρα που θα ληφθούν κατά προτεραιότητα για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία είναι: των επιχειρήσεων για βελτίωση της πληροφόρησης και με την επαρκή στελέχωση και οργάνωση της Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας οργάνωση της δραστηριότητας πρόληψης και διασφάλιση της επίβλεψης της ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Η οργάνωση θα υλοποιηθεί με την ολοκληρωμένη συνεργασία των μερών που εμπλέκονται ενεργά στην πρόληψη καθώς και τη χρήση υπηρεσιών προσοντούχων τεχνικών στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. 11 Ασφάλεια & Υγεία - lούλιος 1995, 5

8 SAFETY ΑΤ WORΚ ΤΗΕ RANGE Οπ offcr is a widc rnngc of (Jrotcctivc safety and worl<.ίng aμμarel. Ρ a - PROTECTIVE & WORΚING GLOVES - SAFETY FOOTWEAR - PROTECTlVE CLOTHING r ~ ΑΙΙ - SAFETY HEADGEAR - FACE, ΕΥΕ, EAR AND RESPIRATORY PROTECTlON OUALITY products οη offer are tnanufacιurc,l ίη accoruancc Witι1 thc Iatcst Europcun sthitunrus ΗΩι1 conform tu the ncccssary high stnndarιjs of comfort and μγοιοcιίοη. EXPERlENCE k e ι '!~ [ / Ι,.. Ι i Ι The safety and protectivc itcms οη offcr are manufactured by cumvanies with a long standing history and an cxcmpiary rcputatiun ίη thc "roduction of industrial safciy apijarcl. Thcsc comijanics have,οιηο of thc most adv:ιnccd R & D "rogral1lmcs and qualίty colltrol systcms ίο thi~ inιjustry. This cnsurcs cunsistant (Jruuuct 4ualiIy and ai1 ahiliry tu anιίcίμ:ιιe and ωcοι changing custonter dcmands. t PARΚETEX TRADlNG LTD 42Β ΚΥrίaΙωs Μ:ιιsίs strcct Ρ.Ο.Βοχ 4296 Tel.(02) , 356]80, F:ιχ: (2) 356]80 Engomi - Nicosia Ασφάλεια & Υγεία - lούλιος 1995, 6

9 Νέα ααό το Διοικητικό ΣuμΡoύAιo ~ Από το Γραμματέα Άθω Χαραλάμπους Ο Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 12 ΜαΙου 1995 στο Ξενοδοχείο ''Europa'' στη Λευκωσία, κοινωνική εκδήλωση για τους Λειτουργούς Ασφάλειας με στόχο τη γνωριμία τους με το Σύνδεσμο. Ο Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παρέχεται τεχνική υποστήριξη προς τα Μέλη, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των Μελών, σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να έχει τη μορφή παροχής συμβουλών, εξασφάλισης εξειδικευμένων πληροφοριών κ.τλ Ο Την περίοδο από 1/1/95 μέχρι ΙΠ/95 εξετάστηκαν 12 αιτήσεις για εγγραφή νέων Μελών στο Σύνδεσμο. Οκτώ αιτητές ενεγράφησαν ως Πλήρη Μέλη, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερεις ως Συνδεδεμένα Μέλη. Έτσι ο συνολικός αριθμός των Μελών ανήλθε στα 57 άτομα. Είναι φανερό ότι ο Σύνδεσμος αυξάνεται τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό. στις αρχές Σεπτεμβρίου θα καθορίσει το ύψος της επιχορήγησης προς τα Μέλη που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο. Ο Μέσα στα πλαίσια των επιδιώξεων του Συνδέσμου για τη συνεχή επιμόρφωση των Μελών του, πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτική Ημερίδα στις 24 Ιουνίου Την Ημερίδα παρακολούθησαν 33 Μέλη και φίλοι του Συνδέσμου. Σ' αυτήν παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα θέματα: "Κουλτούρα Ασφάλειας" που παρουσίασε ο Γραμματέας του Συνδέσμου Άθως Χαραλάμπους, 'Άντιμετώπιση πυρκαγιών στο Κυπριακό Διϋλιστήριο" που παρουσίασε ο Λειτουργός Ασφάλειας, Γλαύκος Θεοδότου, "Μετέωρη Βουτιά" που παρουσίασε ο Επιθεωρητής Μηχανικός Μάριος Κουρτελλής, Ο Καταβάλλονται προσπάθειες, σε συνεργασία με το Τμήμα Εργασίας και το Σύλλογο των Επιθεωρητών του Υπουργείου Εργασίας της Ελλάδας, για τη διοργάνωση το προσεχές φθινόπωρο του πρcίjτoυ Ελλαδο Κυπριακού Συνεδρίου για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, στην Αθήνα. Έχει ήδη σταλεί σχετική επιστολή προς όλα τα Μέλη. Όσα από τα Μέλη ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, και δεν το έχουν πράξει ακόμη, προτρέπονται να ενημερώσουν σχετικά τον Γραμματέα, το αργότερο μέχρι τέλος Αυγούστου Από Ελληνικής πλευράς έχουν προταθεί οι εξής περίοδοι για την πραγματοποίηση του: 23,24 και 25 Νοεμβρίου ή 30 Νοεμβρίου, 1 και 2 Δεκεμβρίου. Πολύ σύντομα θα έχουν οριστικο c ποιηθεί οι ημερομηνίες και θα υπάρξει ανάλογη πληροφόρηση. Το Δ.Σ. σε συνεδρία του "Εργασίες με αμιαντούχα υλικά" που παρουσίασε ο Λειτουργός Ασφάλειας της ΑΗΚ, Γιώργος Φλωρίδης. ο Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επαναδιόρισε τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Αχιλλέα Καλλίμαχο ως Μέλος του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας. Ο Το Συμβούλιο αφού διαπίστωσε την ανάγκη για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πουνα επιτρέπει την ανέλιξη των Συνδεδεμένων Μελών σε Πλήρη Μέλη, αν το επιθυμούν, ενέκρινε σχετικά κριτήρια. Η απόφαση του Συμβουλίου θα τεθεί, για ενημέρωση των Μελών, στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Ασφάλεια & Υγεία - lούλιος 1995, 7

10 ~ WRVΣEυillm Του Σταύρου Λάμπρου κανόνα υπάρχουν, όπως περι- ποιούν συνεχώς τα μέσα προ- Επιθεωρητή Λσφαλείας γράφεται πιο κάτω: σωπικής προστασίας. Μέλους Σ.Λ.Υ.Κ. Είσοδος σε ελεγχόμενη πε. Με τον ορισμό Μέσα Προσω- ριοχή: Περίπτωση όπου ο χρόπικής Προστασίας (ΜΠΠ) ή νος έκθεσης στον κίνδυνο είναι Μέσα Ατομικής Προστασίας σχετικά σύντομος, όπως είναι η (ΜΑΠ) εwοούμε τα κράνη, τα είσοδος σε ηχομονωμένη αίθου- Ίυαλιά, τις μάσκες, τις ανα- σα, όπου λειτουργεί ένα θορυπνευστικές συσκευές ή τις στο- βώδες μηχάνημα, για σκοπούς λές, τα γάντια ασφαλείας Κ.Τ.λ. ρύθμισης, ελέγχου Κ.Τ.λ. Στην το καθένα από τα οποία έχει περίπτωση αυτή θα χρησιμοσκοπό να προστατεύει τον άν- ποιηθεί προσωπική προστασία θρωπο από ανάλογους κινδύ- γιατί είναι προφανές ότι έχουν νους. ήδη ληφθεί μέτρα αντιμετώπι- Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο Head protection σης του θορύβου στην πηγή. από την αρχή ότι τα μέσα αυτά must be worn Δυστυχώς, έχει παρατηρηθεί χρησιμοποιούνται ως η τελευ- ότι σε πολλούς χώρους εργαταία γραμμή άμυνας για προ- Ε. Π' σίας οι κίνδυνοι δεν αντιμετω-... κτακτη αναγκη: εριπτωση... στασια απο τους κινδυνους αυ-.. δ. ~. πιtονται στην πηγη και η Διευ- ".. πυρκαγιας η ιαρροης ΤΟζικων -.. τους, οταν, δηλαδη, ειναι.. δ λ δ' λι θυνση υποδεικνυει την αναγκη.. ουσιων, οταν η α η η συνο -.. αδυνατη η αντιμετωπιση τους... λ χρησης προσωπικης προστα-. κη οργανωση ασφα ειας, για... στην πηγη.. λό έ. ε σιας ως τον κανονα και τη λυση καποιους γους, χει αποτυχ ι όβλ Ορισμένα στο πρ Ι ~ ~ [Ο)] ~ g Ι ""ψ~ώπwης,q (j) Ο).. (J ρατηρηθεί.~τι του κινδυνου ~ l*j \.1J οπου χρεια~εστην πηγή είναι _ ται η προσωπικαι τα εξής: κή προστασία, 1) Αντικατάσταση ΕΠικίνδυ- και δεν τίθεται ζήτημα αντιμε- ο βαθμός χρήσης της είναι χανων ουσιών με άλλες ακίνδυνες τώπισης των κινδύνων στην μηλός. ή λιγότερο ΕΠικίνδυνες. πηγή. Τότε θα ενεργοποιηθεί το 2) Εγκλεισμός μηχανών ή σχέδιο έκτακτης δράσης και το γραμμών παραγωγής ώστε να προσωπικό διάσωσης δεν έχει μη ΕΠιτρέπεται η διαρροή τοξι- άλλη εκλογή από τη χρήση 3) Χρήση νερού κατά την κοπή ή τριβή υλικών ώστε να μη διαφεύγει σκόνη. 4) Εγκατάσταση τοπικού τεχνητού εξαερισμού για απομάκρυνση τοξικών ουσιών. Ως γενικός κανόνας, η προσωπική προστασία δεν πρέπει να χρειάζεται σε κανονικές συνθήκες εργασίας, σε μια αίθουσα εργασίας για παράδειγμα. Εξαιρέσεις στο βασικό αυτό κών ουσιών. μέσων προσωπικής προστασίας. Ανάγκη συνεχούς χρήσης: Περίπτωση εργασιών συντήρησης, καθαρισμού Κ.Τ.λ. όπως είναι η είσοδος σε περιορισμένους χώρους π.χ. σε σιλό. Μια άλλη περίπτωση είναι η χρήση των ΜΠΠ από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια εγχειρήσεων. Οι κατηγορίες αυτές των εργαζομένων επιβάλλεται να χρησιμο- Ευθύνη της Διεύθυνσης Όταν η χρήση ΜΠΠ ΕΠιβάλλεται, είναι ευθύνη της Διεύθυνσης να αξιολογήσει τον κίνδυνο και να προμηθεύσει τον κατάλληλο και αποτελεσματικό εξοπλισμό όπως ΕΠίσης και να ε.ίτιβλέψει για τη χρήση του α;τό τους εργαζόμενους. Ευθύ\'η των Εργαζομένων Όταν η χρήση μέσων προσωπικής προστασίας ΕΠιβάλλεται, οι εργαζόμενοι είναι υποχρε- ~ Ασφάλεια & Υγεία - lούλιος 1995, 8

11 ωμένοι να τα χρησιμοποιούν και να μη τα καταστρέφουν. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΠΠ Κριτήρια επιλογής ΜΠΠ γεί στη μείωση της αποτελεσμα-. τικοτητας του εξοπλισμού. Π.χ. Ι. Τυπος προστασίας: Η απο- τα φιλτρα για τις μάσκες έχουν τελεσματικότητα του ε1ο0πλι- ημερομηνία λήξης και όρια ~πoσμού εξαρτάται από την ~λήρη τελεσματικής χρήσης. Ιματισμός Τα μειονεκτήματα που περι- αντίληψή μας για τον κίνδυνο που δεν καθαρίζεται μπορεί τεγράφονται πιο κάτω καταδει- που πρόκειται να αντιμετωπι- λικά να έχει ως αποτέλεσμα την κνύουν ότι η επιλογή των στεί. Π.χ. υπάρχουν γυαλιά έκθεση του ερίαζόμενου στην ΜΠΠ, ως της μόνης μεθόδου ασφαλείας με φακούς που αντέ- τοξική ουσία που επρόκειτο να αντιμετώπισης των κινδύνων, χουν σε προσκρούσεις σωματι- αντιμετωπιστεί. θα πρέπει να γίνεται με πολλή δίων με διαφορετική δύναμη ή 2.4 Αποδοχή: Εξοπλισμός ο περισκεψη: που δεν αντέχουν στην πρό- οποίος δεν έχει αποτελεσματική Ι. Ο εξοπλισμός, για να είναι σκ~oυση πυρακτωμένων σωμα- εφαρμογή στην ανατομία του αποτελεσματικός, θα πρέπει να τιδιων. Δεν μπορεί να χρησιμο- εργαζόμενου δεν είναι άνετος, προσαρμόζεται στην ανατομία ποιηθεί μάσκα σε συνθήκες αλλά αντίθετα περιορίζει την του κάθε εργαζόμενου ξεχωρι- μειωμένου οξυγόνου, αλλά ανα- οξύτητα των αισθήσεων. Αν δεν στά. Δυστυχώς αυτό δεν συιι- πνευστική συσκευή. είναι συντηρημένος ή δεν χρησιβαίνει συχνά γιατί οι κατασκε~- 2. Επίπεδα προστασίας μοποιείται σωστά λόγω απουαστές αναγκαστικά προσφέρουν Για να διατηρηθούν τα επίπε- σίας εκπαίδευσης, δεν θα είναι μέσους όρους μεγεθών, με ανα- δα προστασίας του εξοπλισμού αποδεκτός από τους εργαζόμεπόφευκτο αποτέλεσμα τη μείω- όπως έχει σχεδιαστεί, θα πρέπει νους. Το αποτέλεσμα θα είναι ή ση της αποτελεσματικότητας. να προσεχθούν τα πιο κάτω: μερική χρήση, ή αποφυγή χρή- 2. Ο εξοπλισμός αυτός σης και :ελικά η έ',(θεση στον μπορεί να μειώσει την. ~ κινδυνο. οξύτητα όλων των αισθή- 11 Από τα πιο πάνω σεω: (π.χ. όρ~ση, αφή,. Θ I.II~I πρoκ~πτει το.συμπέραακοη) με αποτελεσμα να ~ ~ σμα οτι η χρηση ΜΠΠ μη μπορεί ο εργαζόμενος ως μεθόδου αντιμετώνα αντιληφθεί άλλους εξίσου 2.1 Εφαρμογή: Επειδή ο εξο- πισης συγκεκριμένων κινδύνων, σοβαρούς κινδύνους από αυ- πλισμός κατασκευάζεται σε μέ- που απειλούν την ασφάλεια και τούς που θα αντιμετωπιστούν σους όρους μεγεθών θα ήταν υγεία των εργαζομένων, δεν από τα ΜΠΠ. Μπορεί επίσης σωστό και παραγωγικό, η Διεύ- είναι μια απλή διαδικασία αγονα επιφέρει δυσκολία στην ανα- θυνση, σε συνεργασία με τον ράς κάποιων μασκών ή κάπνοή ή στη διακίνηση. προμηθευτή, να προσφέρει ποιων γαντιών, η παράδοσή 3. Οταν ο εξοπλισμός αυτός στους εργ~ζόμενoυς :0 δικαίω- τους. στους εργαζόμενους και... αποτύχει (π.χ. λόγω απουσίας μα επι~oγης του μεγεθους που ό,τι ηθελε προκυψει. συντήρησης) ο εργαζόμενος εφαρμοζει καλύτερα στη δική Η προσπάθεια αυτή εντάσσεεκτίθεται ξαφνικά στον κίνδυ- τους ανατομία. ται μέσα στα πλαίσια ενός ολονο, ενώ αυτός είχε τη ψευδαί- 2.2 Εκπαίδευση: Οι εργαζό- κληρωμένου σχεδίου για αποτεσθηση ότι ο κίνδυνος αντιμετω- μενοι πρέπει να πληροφορού- λεσματική οργάνωση ασφάλειας πιζόταν αποτελεσματικά. νται για το συγκεκριμένο κίνδυ- και υγείας στο οποίο Διεύθυνση 4. Υπάρχει πιθανότητα χρή_ νο ~oυ θα αντιμετ~πίσoυν, με και εργαζόμενοι συνεργάζονται, σης εξοπλισμού που είναι σχε- ποιο τρ?πο μπορει να βλάψει π. χ.. μεσα από μια επιτροπή διασμένος για αντιμετώπιση τη~ υγεια τους, όπως επίσης ασφαλειας, για αντιμετώπιση διαφορετικού κινδύνου (π.χ. πρεπει να εκπαιδεύονταιγια τη των συγκεκριμένων κινδύνων. μάσκες σκόνης για αντιμετώπ(- σωστή χρήση του εξοπλισμού, Επειδή το. θέμα σχετίζεται με ση αερίων). Π.χ. αναπνευστικές συσκευές. Η αξιολόγηση κινδύνων, αξιολό- 5. Οταν ο εργαζόμενο _ ε~αίδευση πρέπει να περιλαμ- γηση, επιλογή και αγορά κατάλσιμοποιεί ΜΠΠ θ' ς χρη βανει και την αντιμετώπιση ληλου εξοπλισμού, συντήρηση,, κα ισταται. βλ' β ~ 'δ β' αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχον α ης του εςοπλισμού εκπαι ευση, ελτιωση ανθρώπιτη. δ.. δική του ασφάλεια. Αυτό αποτε- κατα.τη ιαρ.κεια της χρήσης ~ς συμπεριφορ.α ς Κ.Τ.λ. θα λεί τουλάχιστο μείωση τη~ _ του, οπως επισης και τα όρια ηταν παραγωγικο να εμπλέκο- ~ ευ π ' 'λ' θύνης που νομικά και νομολο- ροστασιας.που παρεχει. ντ~ι Ο α τα τμηματα μιας,επιγιακά φέρει η Διεύθυνση, 2.3 Συντηρηση: Αίτουσία συ- χειρφης στη διαδικασια ληψης ντηρησης και καθαρισμού οδη- αποφασεων. Ασφάλεια & Υγεία - lούλιος 1995, 9

12 Η ΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ! f t Ι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ; - -_ι... Τέρμα, ~ στσυς καπνούς ~ στις οκόνες ~ στο χνούδι ~ στις ανεπιθύμητες μυρωδιές κ λ η. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΓΚΑΡΑΖ ~ ΦΙΛΤΡΑ AAF" m.m: :=::!Ι U) α: ι.u!:ί u.. α: <:{ PREfllTERS Ζ <:{ U α: ι.u 2 <:{..., ~ "~, '--' '" Τα πασίγνωστσ φίλτρσ της American ΑίΓ τώρα κοντά σας! FiIters, ΗΕΡΑ FllTERS Εγγυημένες λύσεις στον βιομηχανικό εξαερισμό και εξαερισμό γκαράζ Βιομήχανοι, ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες γκαρόζ και άλλων δημόαιων χώρων, μην πειραμστίζεστε με την υγεία αας, την υγείσ του προσωπικού σας ή των πελστών σας. Ο εξαερισμός είναι σπαραίτητος κοι νομικά υποχρεωτικός Με δοκιμααμένα κσι σίγαυρο συστήματα ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ κατασκευασμένων στην Ευρώπη και Αμερική, σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές, σσς εγγυόμαστε λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα εξαερισμού. Ο εξ,ε",μος,η δoil~ε'; μ,ς ε,φ CΙ~ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: Νο Α. Sophocleous Ltd Αγίας Ελένης 36, Εμπορικό κέντρο.γαλαξιασ,. 40ς όραφας. Γραφεία 408, Τηλ Φαξ: , Λευκωσία Ασφάλεια & Υγεία -Ιούλιος 1995, 10

13 ~ ~~( τ Υ -f}vr...:.~ ΟΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ λαθη Του Α. Χαραλάμπους Ανώτερου Επιθεωρητή Ασφαλείας Μέλους Σ.Α.Υ.Κ Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα δυσκολευόσαστε αφάνταστα να σερβίρετε το τσάι σας με μια τσαγέρα όπως αυτή που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Φυσικά στην περίπτωση της τσαγέρας είτε θα την επιστρέφατε στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε ως ελαττωματική είτε μάλλον,θα τη φυλάγατε για μπιμπελό! Δύσκολα όμως θα επιστρέφατε πίσω το καινούργιο βίντεο που αγοράσατε επειδή δεν μπορέσατε, παρά τη βοήθεια κάποιου φίλου σας με μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρολογία, να το συντονίσετε εύκολα με την τηλεόραση σας, να το προγραμματίσετε έτσι ώστε να μαγνητοσκοπεί όταν λείπετε από το σπίτι, για να δείτε αργότερα το αγαπημένο σας σήριαλ, και ίσως για να βλέπετε ωραίες στιγμές που γυρίσατε με την κάμερά σας. Δε ξέρω αν και σείς είχατε παρόμοιες εμπειρίες, αλλά αξίζει τον κόπο να σταθούμε λιγάκι κριτικά με τα "αντικείμενα" αυτά. Λοιπόν, αρκεί να ρίξετε μια ματιά στο νέο σας τηλέφωνο και να το συγκρίνετε με το παλιό σας τηλέφωνο με το κυκλικό κατράν. Κουμπιά με τους δέκα αριθμούς και άλλα με τους εξής συμβολισμούς:. #, *, R, FLASH, REDIAL, MEMOR Υ, HOLD κ.ο.κ. Στα νέα μας γραφεία εγκαταστάθηκε πριν μερικούς μήνες ένα νέο υπεραυτόματο τηλεφωνικό σύστημα, που με διάφορους συνδυασμούς αριθμών και συμβόλων προσφέρει πολλές δυνατότητες επικοινωνίας, μέχρι συνεδρίαση τριών ατόμων από τηλεφώνου!. Λοιπόν 9 μήνες μετά, ακόμα και εγώ που μελέτησα σε βάθος τον τεχνικό κατάλογο και μου έγινε επίδειξη από τους τεχνικούς της εταιρείας (κι' αυτοί μπερδεύονταν κατά τη διάρκεια της επίδειξης!) τυγχάνει να τα θαλασσώνω. Θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες, παραδείγματα, αλλά μπορείτε, για παράδειγμα, να (J",r.εφτείτε για το τι κάνουν τα διάφορα κουμπιά του ψυγείου σας; Φαντάζομαι ότι όπως και η γυναίκα μου που χρησιμοποιεί μόνο το κουμπί της αυτόματης απόψυξης και του θερμοστάτη. Δοκιμάσατε να οδηγήσετε ένα αυτοκίνητο άλλης μάρκας από το δικό σας; Κατά πάσα πιθανότητα, αν οδηγείτε συνήθως ευρω- ~ παϊκό και πάρετε ένα γιαπωνέζικο, θα δείτε τους καθαριστήρες να δουλεύουν μόλις προσπαθήσετε να ανάψετε τα φώτα ή τα τραφικέιτορς) κλπ. Σκεφτείτε επίσης πόσες φορές ανάψατε λάθος "μάτι" στη Ύ"Ααζιέρα σας, ιδιαίτερα μόλις πήρατε μια καινούργια, διαφορετικής μάρκας από την προηγούμενή σας. Μα τέλος πάντων, τι συμβαίνει με τις περισσότερες συσκευές και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά στη ζωή και τη" εργασία μας; Διερωτούμαι κάποτε αν κατασκευάστηκαν όχι για να μας διευκολ ύνουν αλλά για να μας βασανίζουν! Και το χειρότερο ατυχήματα. να μας προκαλούν και Φυσικά τα πράγματα χειροτερεύουν όταν πρόκειται για μηχανήματα και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην εργασία. Γιατί τότε τα λάθη έχουν καμμιά φορά πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Ο Rasmussen (1987), κατέταξε τα ανθρώπινα λάθη, που συμβαίνουν κατά την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τον εξοπλισμό και το περιβάηον, σε τρεις κύριες κατηγορίες. Πιστεύω θα ήταν χρήσιμο να τις γνωρίσουμε για να μπορούμε να κρίνουμε καλύτερα την καταλληλότητα του εξοπλισμού, του περιβάλλοντος αλλά και των διαδικασιών. >- Ασφάλεια & Υγεία - lούλιος 1995, 11

14 ο Παραλείψεις και λάθη ικα vοτήτωv. (Skill - based mjstakes) Στην περίπτωση αυτή, το άτομο γνωρίζει πολύ καλά το χειρισμό του συστήματος (= εξοπλισμός, περιβάλλον και διαδικασίες) και εκτελεί την εργασία χωρίς να χρειάζεται να σκεφτεί. Έχει μια πλήρη εξοικείωση με το σύστημα. Όμως μια οποιαδήποτε διαφοροποίηση σ' αυτό που ήδη έχει συνηθίσει να κάνει, ή ακόμα χωρίς εύλογη αιτία, κάνει κάποιο λάθος. Για παράδειγμα, μια πολύ έμπειρη δακτυλογράφοςπου ενώ πρέπει να πατήσει το "enter" πατά το "delete". Ο Λάθη καvόvωv (Ru1e - based eποrs) Ελαφρά διαφορετική κατηγορία λαθών από την προηγούμενη. Στην περίπτωση αυτή το άτομο προσπαθεί να κατατάξει την κατάσταση σε μια γνωστή κατάσταση με την οποία είναι εξοικειωμένο. Αν αποτύχει, τότε προκύπτει το λάθος. Για παράδειγμα, του ανατίθεται για χειρισμό μια νέα μηχανή, ελαφρά διαφορετική από αυτή με την οποία εργαζόταν. Δεν κρίθηκε αναγκαίο να εκπαιδευτεί στη νέα μηχανή, αφού μόνο ελάχιστες διαφορές είχε από την παλιά. Τα λάθη κανόνων στην περίπτωση αυτή είναι 100% προβλεπτά. Ο Λάθη γvώσεωv (Knowledge - based eποrs) Η πιο πολύπλοκη περίπτωση, συμβαίνει όταν το άτομο βρεθεί μπροστά σε μια εντελώς νέα γι' αυτό κατάσταση, στην οποία έχει να σκεφτεί και να αποφασίσει τι πρέπει να κάμει. Το άτομο προσπαθεί επίσης να σκεφτεί τι θα προκύψει από τυχόν ενέργειά του. Το θέμα είναι κατά πόσο το άτομο έχει τις γνώσεις, τις οδηγίες και την ικανότητα (φυσική και πνευματική) για να μπορέσει να αντιδράσει σωστά. Σκεφτείτε για παράδειγμα το ξέσπασμα μιας πυρκαϊάς στο κτίριο! Είναι λοιπόν αναγκαίο, στο σχεδιασμό ενός σωστού στρατηγικού πλάνου πρόληψης των ατυχημάτων, να κατανοηθεί και να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο τρόπος αντίδρασης και συμπεριφοράς των ανθρώπων στο σύστημα. Τα συστήματα με τα οποία οι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι, πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να λαμβάνουν υπόψη τα πιο πάνω, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο "φιλικά ". Στη στρατηγική για τη μείωση των λαθών και των συνεπειών τους, στόχος πρέπει να είναι η "μετατόπιση" των λαθών στο χαμηλότερο και λιγότερο σοβαρό επίπεδο λαθών που είναι οι παραλείψεις και τα λάθη ικανοτήτων. Α υτό συνεπάγεται την αύξηση της απόδοσης του ανθρώπινου παράγοντα, για να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και έτσι να μειώσει τα λάθη και τις συνέπειες τους. Στην αύξηση της απόδοσης μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα οι πιο κάτω σημαντικοί παράγοντες: Ασφάλεια & Υγεία - lούλιος 1995, 12 Ο Η Κατάρτιση των ανθρώπων για να επιτευχθεί η εξοικείωση τους με το σύστημα. Η σημασία της κατάρτισης είναι πρωταρχική, ιδιαίτερα στις περιπ:τώσεις νέων συστημάτων, όπου τα λάθη είναι και τα πιο σοβαρά. Όμως η ικανοποιητική απόδοση δεν εξαρτάται απόλυτα από την κατάρτιση. Ο Χρειάζεται τα άτομα να είναι κατάλληλα επιλεγμένα για το συγκεκριμένο σύστημα. Ά.ρα τίθεται θέμα σωστής επιλογής των ατόμων για την εργασία που προορίζονται για να αναλάβουν. Ο Επιπρόσθετα είναι αναγκαία μια αποτελεσματική επίβλεψη και εποπτεία για να διασφαλίζεται η διατήρηση των επιπέδων με τη συνεχή καθοδήγηση και παρακολούθηση της προόδου. Ο Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική απόδοση είναι η παροχή ικα "οποιητικώ" κιvήτρωv, έτσι ώστε το άτομο να μην αντιδρά "παθητικά" ή και αρνητικά στο σύστημα. Στον καθορισμό των κινήτρων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες και οι ανάγκες των ανθρώπων τόσο οι ψυσικές όσο και οι ψυχικές. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Noπnal A.D. The psychology ofevery day thjngs, Basjc Books Inc., Pub/jshers, New York, Cooper Μ. - Health and Safety Trajnjng, Technjcal (Pub/jshjng) Communjcatjons Ltd, Health and Safety Executjve - Human Factors jn Indusrrίal Safery, HMSO 1989.

15 Δευτέρα του Κατακλυσμού,αι όχι Τρίτη και δεκατρ: Το Ευθυμογράφημαμα; υ Αναστάσιου Γιαννάκη :ιθεωρητή Μηχανικού Μέλους Σ.Α.Υ.κ. >, Ήταν Δευτέρα του Κατακλυσμού. Ο κ. Πολυχρονίδης ξεκίνησε μαζί με τα δυσ εγγονάκια του, το Νίκο και τη 3> ~...~ ~ Ι ι Δέσπω, ηλικίας επτά και πέντε χρονών για το πανηγύρι του Κατακλυσμού. Γνώριζε τι τον περίμενε. Άγχος, σπρωξίματα, φασαρία και δύσ αγγελούδια να τον τροβούν αριστερά, δεξιά. Δεν μπορούσε όμως να αρνηθεί, γιατί είχε υποσχεθεί στα παίδάκια αυτή την εξόρμηση και οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται, όπως συνήθιζε να λέει. Όταν έφθασαν στην περιοχή της παραλίας, αντιμετώπισαν ουρές από αυτοκίνητα αλλά ο κ. Πολυχρονίδης με λίγο μόχθο και πολλή υπομονή κατάφερε να σταθμεύσει σε κάποιο παραλιακό πλαγιόδρομο. Πλήθος ανθρώπων προχωρούσε, ανάμεσα από κινούμενα αυτοκίνητα, προς την προκυμαία. Τα εγγονάκια τραβούσαν τον παππού σαν αφινιασμένα άλογα αλλά αυτός τα κρατούσε σταθερά στο πεζοδρόμιο. "Παππού, γιατί δεν πάμε από το δρόμο, όπως κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Θα προχωρούμε πιο γρήγορα "φώναξε Ο Νίκος" "Δεν γίνεται, παίδάκι μου", μουρμούρισε ο κ. Πολυχρονίδης. "Αν οι άλλοι κάνουν μια ανοησία, δεν πρέπει να την κάνουμε και μεις". "Μα παππού", πετάχτηκε η Δέσπω, "θα προσέχουμε από τα αυτοκίνητα, δεν πρέπει να φοβάσαι". ''Εσείς μπορεί να προσέχετε, οι οδηγοί όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα σας προσέξουν. Άλλωστε οι δρόμοι έγιναν για τα αυτοκίνητα και τα πεζοδρόμια για τους πεζους. Αν δεν περπατούμε στα πεζοδρόμια, τότε θα επιτρέψουμε στους οδηγούς των αυτοκινήτων να νικήσουν. Γιατί αυτοί θα χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια σαν χώρους στάθμευσης και τους δρόμους για να διακινούνται τα οχήματα τους. Ακόμη λίγη υπομονή και φθάνουμε στο πανηγύρι. Εγώ βλέπω ήδη τα περίπτερα και μυρίζομαι τους σίταρους. Πάμε κοντά, θα σας αγοράσω από ένα σακκο"λάκι". Προχώρησαν και έφθασαν σ' ένα καροτσάκι όπου ψηνόταν λαχταριστή και μυρωδάτη σιταροπούλα. "Παππουλάκο, πώς ψήνουν τις σιταροπούλες;" ρώτησε η Δέσπω. "Δεν βλέπεις το μάτι του γχαζιού και τη φλόγα που ζεσταίνει την κατσαρόλα;" παροτήρησε ο Νίκος. "Να και ο κύλινδρος του γκαζιού ακουμπισμένος στο πεζοδρόμιο. Παππού, εσί, όταν ήρθες στο σπίτι μας την περασμένη βδομάδα, δεν επέμενες ότι το γκάζι είναι επικίνδυνο και χρειάζονται προφυλάξεις; Μας εξήγησες ότι ο κίλυνδρο; του γκαζιού πρέπει να μένει φυλαγμένος κάπου έξω από το σπίτι και το λάστιχο που φέρνει το γκάζι στο μάτι να είναι σκληρό σαν το χαλκό. Εδώ όμως γύρω από το καροτσάκι έχει τόσους ανθρώπους, το λάστιχο του γκαζιού είναι απλωμένο στο δρόμο και το πατά ο σιταροπούλης". "Το γκάζι είναι και εδώ επικίνδυνο, παιδιά μου, και το λάστιχο πρέπει να μην ταλαιπωρείται. Θα πω μια κουβέντα στον σιταροπούλη" απάντησε ο κ. Πολυχρονίδης. Ο σιταροπούλης όμως δεν είχε διάθεση για τέτοιες ιστορίες. ''Τι ασφάλεια, κινδύνους και πράσινα άλογα, Θ',ιειέ" ωrάύtησε ο σιταρωτούλης στην παρατήρηση που του έκανε ο ανήσυχος πα.-ιπούς. "Χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και ποτέ μου δε... είχα ατύχημα με το γκάζι. Μην ανησυχείς. Εγώ προσέχω". Έτσι ο κ. Πολυχρονίδης,αφού ξεροκατάπιε μια - δυο φορές, προχώρησε πιο κάτω με τα παίδάκια. "Παππού, παππού, να φάμε και λίγους λoιr,ιoυμάδες" άρχισαν να qχι.:ινάζoυν τα παιδάκια όταν αντίκρυσαν τα λουκουματζίδικα. "Παππουλάκι, τον είδες εκείνο τον κύριο που ψήνει λουκουμάδες, το μάγουλο του είναι βυσινί σαν παντζάρι" ψέλλισε η Δέσπω. ''Ο καημένος" Έίπε ο Νίκος. "Θα κάηκε από το καυτό λάδι των λουκουμάδων". "Λες να κάηκε και κανένας άλλος που περίμενε να αγοράσει λουκουμάδες"; ρώτησε φοβισμένη η Δέσπω. "Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το καυτό λάδι" είπε ο κ. Πολυχρονίδης στην ε',ύονούλα του. ''Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μένεις μακρυά από το τηγάνι, ανεξάρτητα εάν αυτό είναι του λoιr/.oυματζή ή της μαμάς σου". Σύντομα η μικρή παρέα τελείωσε το ξεχαθάρισμα των λουκουμάδων και ξαναμπήκε στο κινούμενο πλήθος. Όταν έφθασαν στην άκρη της προκυμαίας αντίκρυσαν μπροστά στο μώλο μερικά πλοιάρια με πολύχρωμα φωτάκια. "Παππού, να πάμε μια βαρκάδα με τις βαρκούλες; Ά τε, παππού", άρχισαν να παρακαλούν τα παιδιά. Η ιδέα.όμως δεν άρεσε στον κ. Πολυχρονίδη. Δεν ήθελε να διακινδυνεύει με δυο παιδάκια μέσα στην κατασκότεινη νύκτα για να κάνει ένα νυκτερινό περίπατο με βάρκα. Σαν παππούς όμως δεν είχε τη δύναμη να αρνηθεί στα παιδιά και έδωσε τη σll'(,ιατάθεση του. Τότε τα παιδάκια τρέχοντας σαν κατσικάκια, πέρασαν από το μώλο στη βάρκα περνώντας πάνω από ένα χοντρό και πλατύ μαδέρι που χρησίμευε σαν γέφυρο επιj3ίβασης. Ο κ. Πολυχρονίδης όμως έμεινε πίσω. Δίσταζε. Δεν υπήρχαν ούτε σχοινιά ούτε κάγκελα στις πλευρές του μαδεριού. "Έλα, παππού", του φώναζαν τα παίδιά. "Έλα, κύριος", του φώναξε και ο βαρκάρης aπλώνοντας το χέρι. "Δεν χρειάζεται γέφυρα για να μπεις στη βάρκα. Μόνο λίγη ισορροπία και προσοχή". Ο κύριος Πολυχρονίδης με την ψυχή στο στόμα κατάφερε να επιj3ιj3ασθεί και να καθήσει ανάμεσα στα παιδάκια. Μέσα στη βάρκα είχε και άλλα παιδιά. Φώναζαν, τραγουδούσαν και σκαρφάλωναν στις πλευρές του πλοιαρίου. Οι συνοδοί τους αγωνίζονταν να τα κρατήσουν, για να τα αποτρέψουν από το να κάνουν μια νυχτερινή βουτιά. Η βάρκα κουνιόταν συνέχεια και ο κ. Πολυχρονίδης ανησυχούσε. Η ανησυχία του μεγάλωνε καθώς έβλεπε και άλλους επιβάτες να μ.-ιαίνουν στο πλεούμενο. Πόσους άραγε σχέφτηκε ο κ. Πολυχρονίδης μπορεί να μεταφέρει ασφαλισμένα μια ψαρόβαρκα που για τη γιορτή μετατράπηκε σε μεταφορικό μέσο αφού αφαιρέθηκαν τα παρογάδια και τα δίκτυα; Οι σκέψεις του όμως διακόπtr~αν από το ξεκίνημα της μηχανής του πλοιαρίου. Τα ;ταίδιά άρχισαν το τραγούδι. ~ Συνέχεια στη σελίδα 27 Ασφάλεια & Υγεία - lούλιος 1995, 13

16 Γi\,, \ ~ ~.---- _.~. Ι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ~Y. I'avlides ~mochin~tooliltd 3Α. Θησέως Τ.Τ. 130" ΤΗΛ ΤΕΛ ΕΞ 4558 ΠΑΜΑ CY ΠΕΡΙΟΧΗ Ρ.Ι.Κ, ΛεΥΚΩΣIΑ --~~; I~ 'LYMOVENT 9 Ασφάλπα & Υγεία -Ιούλιος 1995, Ι-!

17 Jk:(lJiiffNU!Cl,Ik.ιΙ1 'Y<1Z'ι/P1Yx'Ji ΟΙΚΙΑΚΑ του Ευθύ60υλου Οικονόμου Επιθεωρητή Ασφάλειας Μέλους Σ,Α,Υ,Κ Τα χημικά είναι γύρω μας. Όλοι μας σήμερα, είτε το θέλουμε είτε όx~ αναπνέουμε σε καθημερινή βάση χιλιάδες χημικές ουσίες, δηλητηριώδεις και μη, στο σπίτι ή στο χώρο εργαmας μας. Υπολογίζεται ότι κάθε άνθρωπος έρχεται σε επαφή με xημjκές ενώσεις (κατά μέσο όρο), από τις οποίες έχουν βρεθεί κατά καιρούς ως καρκινογόνες ή ότι βοηθούν την ανάπτυξη καρκινωμάτων, ενώ για έχει αποδειχθεί φουική η δράση τους. Αναπνέουμε ατμοσφαιρικό αέρα, ο οποίος είνω μείγμα χημικών αερίων, πίνουμε νερό το οποίο αποτελείται από υδρογόνο κω οξυγόνο, ντυνόμαστε με συνθετικές ή χημικά επεξεργασμένες ίνες, ζούμε σε σπίτια τα οποία χτίστηκαν από υλικά χημικών διεργασιών, όπως τούβλα, μπετόν, γυαλί, μέταλλα, χημικώς επεξεργασμένη ξυλεία και πλαστικά. Όλω οι χώροι είναι χημικώς διακοσμημένοι, όπως πογιές και ταπετσαρίες, και όταν αρρωστωνουμε χρησιμοποιούμε χημικά φαρμακευτικά παρασκευάσματα (φάρμακα). Η χημεία βρίσκεται πλέον παντού στη ζωή μας. Οι διάφορες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα, που αριθμούν ήδη μερικές εκατοντάδες χιλιάδες στις οποίες κάθε χρόνο προστίθενται περίπου νέες ουσίες, θεωρούνται απαραίτητες στην καθημερινή μας ζωή για να την κάνουμε πιο εύκολη, πιο ευχάριστη, πιο ξέγνωαστη. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε πως έρχεται σε επαφή το ανθρώπινο σώμα με αυτές τις χημικές oυσiες: α) Δια της αναπνοής β) Δια της κατάποσης Υ) Δια της απορρόφησης από το δέρμα. Με κάποιες προϋποθέσεις μπορούν να βοηθήσουν ΟΙ χημικές ουσίες, χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργούν ιιροβλήματα στην υγεία μας και το περιβάλλον. Απαιτείτω σωστός σχεδιασμός, ΠΟ1ότητα και επαρκής πληροφόρηση (σύμβολα, σήμανση κ.λπ.). Η οικία, που είναι ο μοναδικός χώρος της απόλυτης ηρεμίας, κρύβει κινδύνους. Δυστυχώς τα ατυχήματα και ω άλλες επιπτώσεις από. χημικές ουσίες στο σπίτι, κυρίως σε παιδιά και γέροντες, δεν έχουν όρια, προκαλούνται όμως σχεδόν πάντα από την αμέλεια των ενοίκων τους. Ενόσω ο τρόπος ζωής αλλάζει και εξελίσσεται τόσο ΟΙ παγίδες αυξάνονται. Τώρα κάθε πρόοδος φέρνει καινούργιους κινδύνους. Οι χημικές ουσίες εντός της 01 κίας προέρχονται κυρίως από: α) Χρήση χημικών σε διάφορους χώρους μιας οικίας. β) Το εξωτερικό περιβάλλον. γ) Τα Ο1κοδομικά και διακοσμητικά υλικά. ΚΙΗΔ\,ΗΟΣ, nρο,ι.ι;\ι'ιε~ι: ~o από ~o πο\διό. lic ~ην ι:πα,ή μπορcι '1'0 npokα~l:αc, εikoύμα~α. Επ\κΙνδυνο εσν. Kα~απoθι:Ι. Πρώτες Βοήθει ε<: ti,l1ιο: Βεn~ύvtε ~α ομέο,,< με νερό. ιςα~άπoσπ: Βεn;\ύν~ε ~o o~όμα με ένα πo~lipι νερό ή Iό~α. ~8επ~ύνιε με νερό :&ι.ισ~α~ιl(ά, Περιέχει 1.7'% κσυοτική οόδα και δ' ι.ιπox~"p,4δε< Hσ~ριo. Προ'Ιόν λct1ε, 9999 λευκ"οία ΚΟΥΖΙΝΑ * Συντηρητικά επίπλων και ξύλου ' δ) Διάφορες δραστηριότητες των ανθρώπων. α) ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ Μερικά χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάφορους χώρους της οικίας είναι: ΧΗΜΙΚΑ * Καθαριστικά (δαπέδων, τζαμιών, μετάλλων, φούρνων κ.λπ.) * Στιλβωτικά (σιλικόνες & υδρογονάνθρακες) * Εντομοκτόνα * Oυσiες ξεβουλωμάτων νεροχυτών (ΝαΟΗ) * ΝΟχ, CO KAl 80' από την καύση κεροζίνης και υγραερίου ΜΠΑΝΙΟ * Απορρυπαντικά λυτής της Σχεδιάγραμμα αρ. 1 ΓΚΑΡΑΖ * ΠΟΥιές > της λε t πουν στοιχεtα. Ποιά etval; ετικέττaς δύο 1. Πώς μπορεtς να αποφύrεις κtvδυνο. τον Π,χ. r>ασικά φόρεσε rάντια. χρησιμοποιησέ το σε αεpι~όμενo χώρο. 2. Σήμαναη: ί8j ({] * Αηολιπαντικά * Στιλβωτικά (π.χ. για τα νύχια) * Καθαριστικά (μπάνιου & τουαλέττας) ΧΩΡΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ * Απορρυπαντικά * Απολιπαντικά * Αντισηπτικά * Στιλβωτικά Ασφάλεια & Υγεία - lούλιος 1995, 15 /

18 * Υγρά φρένων αυτοκινήτων * Στιλβωτικά αυτοκινήτων * Γράσο αυτοκινήτων * Λάδια αυτοκινήτων * Εντομοκτ;όνα Συντηρητικά ξύλου * Λιπάσματ;α * Διαλυτ;ικά πογιάδων Π.χ. θίνερ * Φάρμακα για τρωκτικά ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ * Στ;ιλβωτ;ικά Π.χ. κοσμημάτων, για τα νύχια Γόμες (οξικό οξύ, οξικός ανυδρίτης) * Λάκες, σπρέϋς * Χρώματα οε σπρέϋς ΑΠΟθΗΚΗ :ιj< Λιπάσματα * Πογιές * Εντομοκτόνα * Αντιοξειδωτικά μετάλλων /~ ΠΡΟΟΟΧΗ: Epεθ~~ε~ τα μάτια. Xpηαιμoπo~ηoε ιάντια Kα~ nροοτστεuτικά ιια ια μάτια. Λπαρεί να ερεθίσει τα μάτ~σ εάν έpθε~ οε άμεση επσ,ή. Εάν έpθε~ σε επσ,ή με τα μάτια'xρησ~μoπσιησε ά,οσνο νερό ΙΙΟ Ι5 ~cπτά. Ειδοποίησε τσ (~στρό σε περιπτqοη καιάποσης. Πιές ένα πoτήp~ νερό. ΜΟΡlΟσανίδα (φορμόλη) δ) ΔΡ ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΆΝΘΡΩΠΟΥ Πετρέλαιο * Θέρμανση- Ξύλο Κάρβουνο (καύση του περιέχει πάνω ααό 280 χημικές Αυτής της της λείπουν στοιχεία. Ποιά είναι; ετικέττας δύο ~ασιkά 1. Το όνομα και η διεύθυνση κατασκευαστή του oυσiες) * Κάπνισμα- Καπνός τσιγάρου περιέχει πάνω από 450 χημικές ουσiες Προσμίξεις διαφόρων χημικών ουσιών: π. Χ εντός της τουαλέττας το όξινο θειϊκό Κάλλιο μαζί με χλωρίνη ελευθερώνει χλώριο (Cl,) (τοξική oυσiα) * Μεταφερόμενες επιβλαβείς ουσίες από άλλους χώρους: Π.χ. δια μέσου υποδημάτων ή κου ρούχων (Μόλυβδος, Αρσε- του ή αντιπροσώπου. Χρησιμοποίησε μέσα ατομικής πρoστασiας (γάντια, γυαλιά πρoστασiας, φόρμες κ.λπ.), Καθάρισε το χώρο μr.νά τη χρησιμοποίηση ουσιών, Ασφαλής ααόρριψη των υηολειμμάτων ή δοχείων, Απόφυγε το αεροσόλ, Αγόραοε την ολιγότερο βλαβερή χημική ουσία ή διάλεξε πιο ασφαλές αντικατάστατο, Αγόρασε μόνο την ποσότητα που χρειάζεσαι, όχι περισσότερο, Είχε δημοσιευτεί στον τύπο ότι στην Κύπρο θα υπάρξει στο Υπουργείο Υγείας, Κέντρο Δηλητηριάσεων και Τοξικολογiας. Να γνωρίζεις το τηλέφωνο τούτου του κέντρου, Ποτέ μην τοποθετείς χημική ουσία σε διαφορετικό δοχείο από το δικό του (π. χ. λάδι αυτοκινήτου μέσα σε γυάλινο δοχείο αεριούχων ποτών). Ένα πολύ βασικό σημείο στην πρόληψη ατυχήματος, ή για καλύτερη ασφαλή χρήση χημικών οικιακών προϊόντων, είναι οι ετικέττες των δοχείων των διαφόρων προϊόντων. (1) Αυτές οι ετικέττες πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά και: να είναι γραμμένες σε γλώσσα που μπορεί να διαβάσει ο χρήστης ή ο καταναλωτής, να υπάρχει μία μόνο λέξη, εντελώς στην αρχή της ετικέττας, που να υποδηλώνει την επικινδυνότητα της ουσίας Π.χ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ - προ ΣΟΧΗ - ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ - ΤΟ:::ΙΚΟ, Συσταιικσ:Νcρό.λμμQνίο εi.ιδ~ Kα~ Χρώμσ * Χημικά Πισίνας * Οικοδομικά υλικά β) Ε:::ΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εξάτμιση αυτοκινήτων (Μόλυβδος, Διοξείδιο του θείου, Οξεiδια Αζώτου) Υδρογονάνθρακες Όζον (ο') * Οργανικές ουσίες γ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΔΙΑΚΟ ΣΜΗΤΙΚΑ Υ ΛΙΚΑ * Μονωτικά (πολυμερή ή ανόργονα) Επιπλα (διαλύτες) Χαλιά (Polyvinylchloride) 2. Δή~ωση: "Πpoφυ~άEτε το από τα παιδιά" Σχεδιάγραμμα αρ. 2 νικό, ίνες αμιάντου κ.λπ.). Διάφοροι τρόποι πρόληψης κω προστασίας από τη χρήση χημικών ουσιών είνου οι εξής: (1) Διάβασε προσεκτικά τις ετικέττες των διαφόρων δοχείων χημικών ουσιών, Μην αναμιγνύεις χημικά προϊόντα, Χρησιμοποίησε τις ουσίες εντός της οοοας σε καλά αεριζόμενους χώρους, Αποθήκευσε τις ουσίες σε καλά κλειστά δοχεία., Αποθήκευσε τις ουσίες μακριά και μη προσιτές σε παιδιά κω κατοικίδια ζώα, Λέξη που να υποδηλώνει τον κίνδυνο Π.χ. Επικίνδυνοι ΟΙ ατμοί ευφλέκτων, τοξικών Κ.λπ. Μία μικρή δήλωση που να υποδηλώνει τον τρόπο αποφυγής του κινδύνου, π. χ. χρησιμοποίησε την ουσία σε αεριζόμενο χώρο. Το όνομα ή τη χημική ονομασία της επικίνδυνης ουσίας. Οδηγίες για ασφαλή χρήση της ουσίας. Οδηγiες για Πρώτες Βοήθειες. Το όνομα και διεύθυνση αυτού που το κατασκεύασε ή του μεταπωλητή. Δήλωση: 'Άποθηκεύσατέ το σε χώρο όπου δεν μπορεί να έλθει σε επαφή με παιδιά'" Βλέπε σχεδιαγράμματα 1 & 2. Αναφορά: (Ι): ''ΤΗΕ HAZARD HOUSE WORΚBOOK" California Environmental Protection Agency. Department of Toxic Substances control. Ασφάλεια & Υγεία -Ιούλιος 1995, 16

19 Ειδήσεις Τη στήλη επιμελείται ο Σταύρος Λάμπρου Η αυξανόμενη χρήση επικίνδυνων ενζύμων Research News, Νο 1 ΝΙΟΗ, Sweden Η χρήση ενζύμων στην εργασία μπορεί να προκαλέσει άσθμα και αλλεργίες. Τα ένζυμα είναι πρωτείνες - καταλύτες και συναντώνται σε διάφορες μορφές, όπως στερεά, σε σκόνη ή διαλυμένα σε νερό. Ένζυμα χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες φαρμάκων, απορρυπαντικών, τα αρτοποιεία Κ.Τ.λ. Οι ουσίες αυτές συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας ως σκόνη ή σωματίδια που φέρονται από πολύ μικρά σταγονίδια υγρών τα οποία συμπεριφέρονται ως αέρια (aerosols). Στη συνέχεια λοιπόν μπορούν να καταλήξουν στους αναπνευστικούς αγωγούς και να προκαλέσουν τις πιο πάνω αναφερθείσες παθήσεις. Στη Σουηδία διερευνάται η σχέση της μορφής και των ιδιοτήτων συγκεκριμένων ενζύμων, με το μέγεθος της βλάβης που προκαλούν σε διάφορες κατηγορίες ατόμων, όπως επίσης και η πιθανότητα ανάπτυξης ευαισθησίας στα ένζυμα αυτά. Θα ήταν επίσης χρήσιμο και διαφωτιστικό να σημειωθεί ότι ορισμένα κοινά αλλεργιογόνα που συναντώνται εκτός των χώρων εργασίας είναι ένζυμα. Η χρήση ενζύμων στη βιομηχανία αυξάνεται με ρυθμό 8 12% το χρόνο. Τέσσερεις εργάτες νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο λιπασμάτων στις ΗΠΑ Chemical & Engineering News 19,12,1994 Τα ξημερώματα της 13ης Δεκεμβρίου 1994 σημειώθηκε έκρηξη σε εργοστάσιο αζωτούχων λιπασμάτων, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Sioux και τον ποταμό Μισσούρι, στις ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα ήταν τέσσερεις νεκροί και δεκαοχτώ τραυματίες, μέλη του προσωπικού του εργοστασίου που εργοδοτεί 119 άτομα σε τρεις βάρδιες. Την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν τριάντα εργαζόμενοι στο εργοστάσιο. Το συμβάν ισοπέδωσε το μισό εργοστάσιο και προκάλεσε την εκκένωση πέραν των 2,500 κατοίκων από την περιοχή, λόγω του συννέφου αμμωνίας που δημιουργήθηκε. Επίσης, απαγόρείlτηκε η τροχαία και αεροπορική κίνηση στην περιοχή. Εκπρόσωπος του εργοστασίου δήλωσε ότι "η έκρηξη σημειώθηκε χωρίς προειδοποίηση" και ότι τα αίτια διερευνώνται. Κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρομαγνητικάπεδία Research News, Νο 1 ΝΙΟΗ, Sweden Η ε;τίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον ανθρώπινο οργανισμό, σε συχνότητες σχετικές με αυτές που χρησιμοποιούνται στην κινητή τηλεφωνία, μετρείται σε βαττ (watt) ανά χιλιόγραμμο σωματικού ιστού (wlkg) που αποτελεί τη μονάδα μέτρησης του "Ρυθμού ειδικής απορρόφησης" (Specific Absoτp Ιίοη Rate). Ο ρυθμός απορρόφη-,~ σης της ενέργειας αυτής από τον οργανισμό, σχετίζεται με μη φυσιολογική άνοδο της θερμοκρα- ~ σίας ολοκλήρου ή μέρους του σώματος. Ο Διεθνής Οργανισμός Ραδιολογικής Προστασίας (lnternationa1 Radiation Protection Association) όπως και η Ευρωπα"ίκή Επιτροπή και η Ευρωπα'ίκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) καθόρισαν τις εξής κατευθυντήριες γραμμές, σχετικά με τα όρια έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Οι πιο κάτω τιμές αποτελούν μέσους όρους "Ρυθμού Ειδικής Απορρόφησης" για έξι λεπτά: α) 0,4 w/kg για ολόκληρο το σώμα β) 2w/O,lkg για τα άκρα γ) lw/o,lkg για άλλα μέρη του σώματος Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με κινητά τηλέφωνα η ενέρ-~ Περιοδικό Ασφάλεια & Υγεία Σύνδεσμο; Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, Τ. Κιβ. 7510, Λευκωσία. Αγαπητή Σύνταξη, Παρακαλώ όπως μου αποστέλλετε το περιοδικό Ασφάλεια & Υγεία Ονοματεπώνυμο:. Διεύθυνση:. Τηλέφωνο:. Ημερομηνία:.. (Υπογραφή) Ασφάλεια & Υγεία - lούλιος 1995, 17

20 γεια αυτή είναι συνήθως 0,6W. Έρευνα στη Σουηδία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η άνοδος της θερμοκρασίας του ανθρώπινου ιστού κατά τη διάρκεια συνομιλίας με κινητά τηλέφωνα είναι αμελητέα και δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. Παγκόσμια, γίνονται πολλές έρευνες σχετ ικά με τ ις συνέπειες στην έκθεση σε ραδιοσυχνότητες. Αναφορές έχουν γίνει για κάποιες συνέπειες πάνω στο νευρικό σύστημα, τον εγκέφαλο, τα μάτια κ.τλ Όμως χρειάζεται να γίνει περισσότερη έρευνα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Έκθεση συγκολλητώνσε ενώσεις αλουμινίου και μαγγανίου των πιο πάνω μετάλλων στο αίμα και τα ούρα όπως επίσης μετρήθηκαν ηλεκτρικά σήματα από τον εγκέφαλο των εργαζομένων οι οποίοι απάντησαν και σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, μετρήθηκε επίσης η ικανότητα μνήμης, οσμής και συγχρονισμού κινήσεων. Παρατηρήθηκε ότ ι στους εργαζόμενους, που είχαν εκτεθεί στις ψηλότερες συγκεντρώσεις ενώσεων αλουμινίου και μαγγανίου, είχαν μειωθεί οι δυνατότητες επιδέξιων κινήσεων, καθώς επίσης και η δυνατότητα γρήγορης αντίδρασης. Σημείωση σύνταξης: Η κατάσταση αυτή μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει και σε ατυχήματα. Μπορεί, δηλαδή, να αποτελέσει ένα από τα μη εμφανή ή τα κρυφά αίτια των ατυχημάτων. εμπόδια ασφαλείας (safety barriers) και έπεσε μέσα στο πηγάδι. Το αποτέλεσμα ήταν η σύγκρουση του ανελκυστήρα με την αμαξοστοιχία. Στο τέλος, ο κλωβός του ανελκυστήρα που είχε αρχικά ύψος 2,5Om συμπιέστηκε στο μισό μέτρο. Στο άρθρο υπάρχουν κι άλλες λεπτομέρειες, π.χ. ότι πέρυσι είχαν 485 θανάτους και 7899 τραυματισμούς στα ορυχεία της Νότιας Αφρικής. Όμως το άρθρο τελειώνει με την επιγραφή που υπάρχει στην είσοδο προς το πηγάδι του ατυχήματος; "SAFETY IS EVERYBODY'S BUSINESS" δηλαδή; 'Ή ΑΣΦΑ ΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ" Συνεργασία: Αδάμος Αδαμίδης Θάνατος100 εργατών σε χρυσωρυχείο στη Νότια Αφρική Κόστος Ατυχημάτων στην Ελλάδα.:<~ - Research News, Νο 1 ΝΙΟ", Sweden " έκθεση σε ενώσεις αλουμινίου και μαγγανίου, ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις ή σύντομα χρονικά διαστήματα, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Μπορεί να προκληθούν, μεταξύ άλλων, μειωμένη μυ ίκή ικανότητα, αδεξιότητα στις κινήσεις, συναισθηματική αστάθεια, διαταραχές στην ομιλία και την ικανότητα συγκέντρωσης. Στη Σουηδία, έγινε έρευνα στην οποία συγκρίθηκαν τρεις διαφορετικές ομάδες συγκολλητών η κάθε μια από τις οποίες εκτίθεται σε ενώσεις αλουμινίου, μαγγανίου και σιδήρου αντίστοιχα. Κατά την έρευνα, μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις Time, Το πρόσφατο πολύνεκρο δυστύχημα σε χρυσωρυχείο της Νότιας Αφρικής δεν πέρασε απαρατήρητο. Ίσως μάλιστα να θύμισε σε μερικούς συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 'ΆSΤΟΝ UNIVERSITY" (Τμήμα Εργασίας ) μια συγκεκριμένη περίπτωση πτώσης ανελκυστήρα σε Βρετανικό ανθρακωρυχείο που μελετήθηκε sιudy). (Markham Colliery case Για το παρόν συμβάν δεν έχουμε πολυσέλιδη έκθεση αλλά δυο στήλες στο περιοδικό ΤΙΜΕ ( ). Από την πρώτη παράγραφο παρουσιάζονται τα γνωστά στοιχεία. Περιγράφεται η ρουτίνα της κατάβασης 100 εργατών στο βάθος των 2300m με ένα ανελκυστήρα μεγάλης ταχύτητας και ελε"ι'χόμενης καθόδου. Η ρουτίνα αυτή διακόπηκε αφού πέρασαν το βάθος των 1700 μέτρων, οπότε μια ηλεκτροκίνητη αμαξοστοιχία μεταφοράς μεταλλεύματος, προερχόμενη από πλάγια σήραγγα, έσπασε τρία Μονόστηλο στο ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (29-1-]995) αναφέρει ότι το ετήσιο κόστος των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα είναι περισσότερο από 50 εκατομμύρια κυπριακές λίρες (25 δισεκατομμύρια δραχμές). Κάθε χρόνο συνταξιοδοτούνται πρόωρα εργαζόμενοι για λόγους υγείας. Συνεργασία: Αδάμος Αδαμίδης Αμίαντος στην Ιταλία Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα Financial Times (9 Φεβρουαρίου 1995) στην Ιταλία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα απαλλαγής από τον αμίαντο. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2500 βαγόνια, μονωμένα με kg ίνες αμιάντου το καθένα, βρίσκονται σκορπισμένα στην Ιταλία. Το κόστος για απαλλαγή υπολογίζεται σε ί9600 (18600 δολλάρια) για κάθε βαγόνι.~ Ασφάλεια & Υγεία - lούλιος 1995, 18

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1325 K.AJI. 134/97 Αρ. 3145,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1325 K.AJI. 134/97 Αρ. 3145, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1325 K.AJI. 134/97 Αρ. 3145, 24.4.97 Αριθμός 134 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στην Εργασία Κανονισμοί του 1997, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου Διαγωνισμός Αφίσας 2010 με θέμα την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

10 Δεκεμβρίου Διαγωνισμός Αφίσας 2010 με θέμα την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.24.04.1.3/2 Αρ. Τηλ.: 22 800651 Αρ. Φαξ.: 22 428273 10 Δεκεμβρίου 2009 ΕΠΕΙΓΟΝ Διευθυντές/ντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Θέμα: Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού Νομοθετικές υποχρεώσεις με βάση την Κ.Δ.Π. 347/2015 σχετικά με πληροφορίες που αφορούν κυρίως στις επικίνδυνες ουσίες και στη φύση των κινδύνων, που είναι δυνατόν να

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαρισμού είναι δυνατό να εκτεθούν σε μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών, μερικές

Διαβάστε περισσότερα

SLIC

SLIC SLIC www.chemicalscampaign.eu Εισαγωγή Οι εργασίες στη διαδικασία παραγωγής στα αρτοποιεία εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως η σκόνη από τα άλευρα και άλλα συστατικά, τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου Διαγωνισμός Αφίσας 2009 με θέμα την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Εκτίμηση Κινδύνου

27 Φεβρουαρίου Διαγωνισμός Αφίσας 2009 με θέμα την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Εκτίμηση Κινδύνου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.04.1.3 Αρ. Τηλ.: 22 800651 Αρ. Φαξ.: 22 428273 ΕΠΕΙΓΟΝ 27 Φεβρουαρίου 2009 Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Νομοθετικές υποχρεώσεις με βάση την Κ.Δ.Π. 347/2015 σχετικά με πληροφορίες που αφορούν κυρίως στις επικίνδυνες ουσίες και στη φύση των κινδύνων, που είναι δυνατόν να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Fog ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: FOG Κωδικός: 2.07.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Αποτρέπει το θάμβωμα που εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες στα τζάμια και τους καθρέπτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)»

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 24/9-8/10-15/10-22/10-29/10 2015 Χώρος Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ Έλεγχος Ποιότητας Υλικών ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ O σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλει σε πολλούς ανθρώπους να περνούν τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρομαι στο πιο πάνω, για το οποίο έχετε ενημερωθεί με σχετική εγκύκλιο ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2009 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Αναφέρομαι στο πιο πάνω, για το οποίο έχετε ενημερωθεί με σχετική εγκύκλιο ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2009 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 9.42.01.1/4 Αρ. Τηλ.: 22809527 Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 19 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΠ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΠ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. Περιγραφή 1.1. Ανάγνωση Ετικέτας Διαβάζετε πάντα την ετικέτα του σκευάσματος και ακολουθείτε τις οδηγίες κατά τη χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ειδικά τις συστάσεις ασφάλειας. Κάθε συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Θέμα: Εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ: 5.28.34.2/4 22800965 22428277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 18 Αυγούστου 2006 Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δημοτικής, Μέσης, Μέσης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1465 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1465 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1465 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 2010 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ουσίες και Χημικές Οντότητες Μια διδακτική προσέγγιση

Ουσίες και Χημικές Οντότητες Μια διδακτική προσέγγιση Ουσίες και Χημικές Οντότητες Μια διδακτική προσέγγιση Γενικά Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Η Χημεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της σύστασης των ουσιών καθώς και με τις μεταβολές τους κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

2016 Μάσκες. Εργαλεία Καθαρισμού. Μέσα Ατομικής Προστασίας Μέσα Διαχείρισης Προϊόντων ELCAWEAR ΑΕ.

2016 Μάσκες. Εργαλεία Καθαρισμού. Μέσα Ατομικής Προστασίας Μέσα Διαχείρισης Προϊόντων ELCAWEAR ΑΕ. Μέσα Ατομικής Προστασίας Μέσα Διαχείρισης Προϊόντων Εργαλεία Καθαρισμού. 2016 Μάσκες ELCAWEAR ΑΕ 2016 Μάσκα Κώνου FFP1 Αναδιπλούμενη ISSA DS7510 FFP1-NR EN 149:2001+A1.2009 Για ελαφριά προστασία από τοξική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Προϊόντα που προορίζονται για το ευρύ κοινό (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ Αμαλία Τσαγκάρη 2.3.2015 Με βάση το εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου 2014 Επιχειρηματίες Εργοδότες, Ενημερωθείτε σωστά για το Νόμο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των ασφαλισμένων, τις πρόσφατες τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας Συζητήσεις Ασφάλειας Χρυσοί Κανόνες Βραβεία Ασφάλειας Στατιστικά στοιχεία Εργαζόμενοι σε προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 05.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά μηχανήματα καθαρισμού. - Ασφαλέστερη & καθαρότερη βιομηχανική παραγωγή

Βιομηχανικά μηχανήματα καθαρισμού. - Ασφαλέστερη & καθαρότερη βιομηχανική παραγωγή Βιομηχανικά μηχανήματα καθαρισμού - Ασφαλέστερη & καθαρότερη βιομηχανική παραγωγή Βιομηχανία τροφίμων! Ο συνεργάτης σας θα πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες που υπάρχουν στη βιομηχανία τροφίμων. Η Nilfisk

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III

Ενημέρωση Κοινού με βάση την Κ.Δ.Π 347/201. Seveso III με βάση την Κ.Δ.Π 347/201 Seveso III Συνεργατική Εταιρεία Σύνεργκαζ Λτδ Μάρτιος 1 2016 1. Εισαγωγή Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ, Η ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Η ΦΥΣΙΚΗ, Η ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Εισαγωγικό Μάθημα 2 Η ΦΥΣΙΚΗ, Η ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τι μελετούν η φυσική και η χημεία Συνεχίζοντας την εισαγωγή μας στις φυσικές επιστήμες, θα σταθούμε ξεχωριστά στο αντικείμενο μελέτης καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005.

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005. ΓΡΗΓ. ΠΕΛΩΡΙΑ ΗΣ Π.Μ. Μ.Μ.Μ. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) /νση Προγραµµατισµού & Συντονισµού Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2016 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Σκοπός της άσκησης 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τα σφάλματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος T.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία Τηλ.: 22 55 16 16, Φαξ: 22 55 17 17

Διαβάστε περισσότερα

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Τι είναι HACCP; Hazard = Κίνδυνος Analysis = Ανάλυση Critical = Κρίσιμο Το ΑΚΚΣΕ είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να διασφαλίσει την υγιεινή και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ: http //blgs.sch.gr/anianiuris ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νιανιούρης Αντώνης (email: anianiuris@sch.gr) Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε Διηγούμαστε ή αφηγούμαστε ένα γεγονότος, πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Συμβαίνει κι αυτό: ο όγκος ενός σώματος να 'ναι μεγάλος, αλλά η μάζα του να 'ναι μικρή Από την καθημερινή μας ζωή, ξέρουμε τι σημαίνει πυκνό και αραιό: πυκνό δάσος, αραιά

Διαβάστε περισσότερα

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 ========================================================================

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 3. Ταπώστε τις εισόδους του κεντρικού εξαερισμού, για να μη διαδοθεί η ουσία αν είναι πτητική και ενημερώστε για τη 4. Διώξτε τους εργαζόμενους έξω από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Περιβαλλοντικές μελέτες Πιστοποιητικά πυρασφάλειας Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου Συμβουλευτικές υπηρεσίες Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ 1 Ποιότητας ISO 9001 Ασφάλειας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Πληροφόρηση κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Eυρύ κοινό ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης αυτοκινήτου, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έλεγχος του Καπνίσματος Υποχρεώσεις από την εφαρμογή των Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νομών του 2002 έως 2004 και των Περί προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Τροποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 31.08.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1540/2014 του/της F. P., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή βιομηχανικού λιμένα στη Λάρνακα

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Eldorado Gold 6 Χώρες, (Καναδάς, Βραζιλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Κίνα), 7287 Εργαζόμενοι.

Eldorado Gold 6 Χώρες, (Καναδάς, Βραζιλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Κίνα), 7287 Εργαζόμενοι. Eldorado Gold 6 Χώρες, (Καναδάς, Βραζιλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Κίνα), 7287 Εργαζόμενοι. Eldorado Gold στην Ελλάδα 3 Εταιρείες, 1020 Εργαζόμενοι, (1966 συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των εργολάβων).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISOPA. Walk the Talk ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISOPA. Walk the Talk ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ISOPA Walk the Talk ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Η ανάγνωση του (ε)δδα του προμηθευτή σας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ γιατί περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και στην

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Design Lab@Thessaloniki

Design Lab@Thessaloniki Design Lab@Thessaloniki ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΜΠΕΔΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ! ABOUT Το Design Lab έχει πλέον καθιερωθεί ως κομβικό σημείο συνάντησης αρχιτεκτόνων, διακοσμητών και κατασκευαστών

Διαβάστε περισσότερα