ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών"

Transcript

1 ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών ΔΙΑΤΑΓH ΠΛΗΡΩΜHΣ - ΑΡΝHΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤAΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠH ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖHΤΗΣΗ ΤΗΣ - ΑΠOΔΕΙΞΗ

2

3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών ΔΙΑΤΑΓH ΠΛΗΡΩΜHΣ - ΑΡΝHΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤAΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠH ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖHΤΗΣΗ ΤΗΣ - ΑΠOΔΕΙΞΗ Ανάτυπο από το «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ» Τεύχος 2 / Έτος 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα Τηλ.: Fax:

4 108 ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Διαταγή πληρωμής - Αρνήσεις και ενστάσεις στην ανακοπή και στη συζήτηση της - Απόδειξη ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Δικηγόρος Αθηνών * και ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Δικηγόρος Αθηνών * Οι λόγοι ανακοπής του άρθρου 632 ή 633 ΚΠολΔ κατά διαταγής πληρωμής μπορεί να περιέχουν είτε ενστάσεις είτε αρνήσεις και όχι μόνο ενστάσεις. Αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται με την ανακοπή είναι μόνο όσα περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο στην ανακοπή. Ο καθ ου η ανακοπή έχει το βάρος αποδείξεως όλων των προϋποθέσεων των άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔ, αποδεικνύει δε μόνον με τα έγγραφα που είχε επικαλεσθεί και επισυνάψει στην αίτησή του. Τους υπόλοιπους ισχυρισμούς του ο καθ ου η ανακοπή και όλους τους ισχυρισμούς του ο ανακόπτων αποδεικνύουν με όλα τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στις διατάξεις της διαδικασίας με την οποία δικάζεται η ανακοπή. Α. Διαταγή πληρωμής - Ανακοπή 1) Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται με την ειδική διαδικασία των άρθρων 632 επ. ΚΠολΔ για χρηματικές απαιτήσεις, με ταχεία διαδικασία και χωρίς κλήτευση του οφειλέτη. 2) Οι περισσότερες διαταγές πληρωμής εκδίδονται για απαιτήσεις εμπόρων, γι αυτό απασχολούνται με τις διαταγές πληρωμής κυρίως δικηγόροι ασχολούμενοι με το εμπορικό δίκαιο. 3) Στο άρθρο 623 ΚΠολΔ ορίζεται ότι η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να αποδεικνύονται μόνον με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. 4) Στο δε άρθρο 624 ΚΠολΔ ορίζονται οι αρνητικές διαδικαστικές προϋποθέσεις, ότι για την έκδοση διαταγής πληρωμής δεν πρέπει η απαίτηση να εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή, ενώ το οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να είναι ορισμένο. 5) Η ανακοπή του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ γίνεται καθολικά δεκτό ότι είναι ανακοπή του άρθρου 583 επ. ΚΠολΔ. Κατά δε το άρθρο 585 παρ. 1 ΚΠολΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις για την άσκηση αγωγής, την εισαγωγή για συζήτηση και την συζήτηση. Μεταξύ των οποίων είναι το άρθρο 216 ΚΠολΔ, που ορίζει τα στοιχεία της αγωγής και κατά το οποίο πρέπει η αγωγή να είναι σαφής και ορισμένη. Β. Σκοπός της δίκης μετά την ανακοπή 1) Σκοπός της δίκης, όπως γίνεται ομοίως καθολικά δεκτό, που ανοίγεται με την ανακοπή του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ, είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους της διαταγής πληρωμής, με αίτημα την ακύρωση αναδρομικώς, εν όλω ή εν μέρει, της διαταγής πληρωμής 1, η οποία σε παραδοχή λόγου της ανακοπής ακυρώνεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου 2. * 1. Χ. Παπαδάκης, Διαταγή Πληρωμής, 2011, σελ. 203, Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 14 αρ. 3, ΑΠ Ολ 10/1997 ΕλλΔνη 1997,768 = ΝοΒ 1998,326, πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση έχει λύσει πολλά θέματα της διαταγής πληρωμής. 2. ΑΠ Ολ 10/1997 ΕλλΔνη 1997,768 = ΝοΒ 1998,326, ΕφΑθ 1294/2009 ΕλλΔνη 2011,188. 2) Επίσης, σκοπός της δίκης είναι ο έλεγχος της υπάρξεως της απαιτήσεως, που αποτελεί για την διαταγή πληρωμής προκριματικό θέμα, όμως εφ όσον υπάρχει σχετικός σαφής και ορισμένος λόγος ανακοπής 3. 3) Εξετάζεται η διαταγή πληρωμής όπως είχε την στιγμή της εκδόσεως σε σχέση με τους προτεινόμενους ισχυρισμούς του ανακόπτοντος, που υπήρχαν κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Ενώ δεν είναι παραδεκτοί οψιγενείς ισχυρισμοί του ανακόπτοντος 4. Γ. Μεταβίβαση της υποθέσεως 1) Ακριβέστερα η υπόθεση με την άσκηση ανακοπής του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ δεν μεταβιβάζεται στο σύνολό της, αλλά μόνον στα όρια που καθορίζονται από τους λόγους της ανακοπής και τους πρόσθετους λόγους ανακοπής 5. Αυτό σε συνδυασμό με το αίτημα της ανακοπής και την αίτηση για έκδοση της συγκεκριμένης διαταγής πληρωμής 6. 2) Μεταβιβάζονται οι λόγοι ανακοπής και οι περιεχόμενοι σε αυτούς ισχυρισμοί, που είναι σαφείς και ορισμένοι, εφαρμοζομένου ως προς αυτό του άρθρου 216 ΚΠολΔ, όπως πιο πάνω ανεφέρθη. 3) Η ανακοπή αποτελεί εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο 7. Ενώ η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής δεν είναι εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, είναι όμως δικόγραφο, ώστε 3. Γ. Νικολόπουλος, Σκοπός, Φύση και Ρύθμιση Διαταγής Πληρωμής κ.λπ., σελ. 77, Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 3 αρ Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 14 αρ. 5, για οψιγενείς ισχυρισμούς και πότε είναι και δεν είναι οψιγενείς οι ισχυρισμοί. 5. Πρβλ. άρθρο 522 ΚΠολΔ και την ερμηνεία του. ΑΠ Ολ 10/1997 ΕλλΔνη 1997,768 = ΝοΒ 1998/326, ότι: «στο μέτρο των υποβαλλομένων λόγων ανακοπής», Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 14 αρ Χ. Παπαδάκης, Διαταγή Πληρωμής, 2011, σελ. 160, ότι το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή εξετάζει την αοριστία της αιτήσεως και όταν δεν υφίσταται σχετικός λόγος ανακοπής. 7. Κ. Κεραμεύς, ένδικα Μέσα, έκδοση Δ, 2007, σελ. 10, Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 28 αρ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

5 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) 109 εφαρμόζεται σ αυτή το άρθρο 118 ΚΠολΔ, όπως ορίζεται και στο άρθρο 626 παρ. 2 ΚΠολΔ, ιδίως ενδιαφέρον έχει για το ορισμένο της αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής το άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι θα πρέπει να αναφέρεται το αντικείμενο του δικογράφου κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο. 4) Γενικώς, τόσο στην έκδοση της διαταγής πληρωμής, όσο και στην συζήτηση της ανακοπής, κατά το άρθρο 591 παρ. 1 ΚΠολΔ «Τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και στις ειδικές διαδικασίες, εκτός αν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των διαδικασιών αυτών» 8. Επομένως, για τα εξεταζόμενα εδώ θέματα, εφαρμόζονται τα άρθρα 261 και 262 ΚΠολΔ. Δ. Νομικός χαρακτηρισμός 1) Ο νόμος, άρθρο 632 ΚΠολΔ, προβλέπει ότι ο καθ ου η διαταγή πληρωμής δικαιούται να ασκήσει ανακοπή, με την οποία εισάγεται η υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκασή της μέσα στα όρια των λόγων ανακοπής, όπως ανεφέρθη. 2) Κατά τα λοιπά η φύση των ισχυρισμών του ανακόπτοντος παραμένει αναλλοίωτη. Και ειδικώτερα δεν είναι όλοι οι ισχυρισμοί και οι λόγοι ανακοπής του ανακόπτοντος ενστάσεις, όπως υποστηρίζεται. 3) Διότι η πρόταση στον γραπτό ή στον προφορικό λόγο 9 διαπιστώσεως ότι ορισμένος ισχυρισμός του ανακόπτοντος είναι ένσταση ή άρνηση είναι κρίση. 4) Πάσα δε κρίση είναι συνεπτυγμένος συλλογισμός και πας συλλογισμός είναι ανεπτυγμένη κρίση. Και ειδικώτερα πάσα νομική κρίση είναι πόρισμα νομικού συλλογισμού 10. 5) Για να ελεγχθεί δε η ορθότης ορισμένης κρίσεως, θα πρέπει να αναλυθεί στον αντίστοιχό της συλλογισμό, με μείζονα πρόταση, εδώ όχι νομικό κανόνα, αλλά τα χαρακτηριστικά στοιχεία που έχει γενικώς η ορισμένη έννοια, ελάσσονα πρόταση τα στοιχεία που έχει η προς εξέταση έννοια, και συμπέρασμα, ότι είναι ή όχι όπως η έννοια της μείζονος προτάσεως. Και έτσι θα γίνει έλεγχος της κρίσεως αυτής από τυπική και ουσιαστική πλευρά 11. 6) Ακόμη, ο νομικός χαρακτηρισμός που δίδουμε σε πραγματικό ή πραγματικά γεγονότα είναι νομική κρίση, που θα πρέπει, για να ελεγχθεί, να αναλυθεί σε νομικό συλλογισμό, όπως αμέσως πιο πάνω ανεφέρθη. 8) Τον νομικό δε χαρακτηρισμό δίνει κυριαρχικά το δικαστήριο, με βάση τα στοιχεία, στα οποία αναλύεται ο ορισμένος νομικός χαρακτηρισμός, από τα οποία αποτελείται η ορισμένη έννοια, ένσταση, άρνηση κ.λπ. 9) Ελέγχεται δε αναιρετικώς ως παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ο εσφαλμένος νομικός χαρακτηρισμός ) Κατ ακολουθίαν αυτών, αν ο ισχυρισμός είναι άρνηση ή ένσταση εξαρτάται από το περιεχόμενο του ισχυρισμού, ενώ δεν εξαρτάται από την θέση του προτείνοντος τον ισχυρισμό, ως ενάγοντος, εναγομένου, ανακόπτοντος, εκκαλούντος κ.λπ. Ε. Βάρη επικλήσεως και αποδείξεως α. Προβλεπόμενα βάρη 1) Στα εξεταζόμενα εδώ θέματα υπάρχουν τρία (3) βάρη. 2) Ένα είναι το βάρος επικλήσεως και προτάσεως, που προβλέπεται στο άρθρο 106 ΚΠολΔ και επιβάλλεται από αυτό στους διαδίκους. 3) Δεύτερο είναι το βάρος αποδείξεως που κατανέμεται στους διαδίκους κυρίως από το άρθρο 338 παρ. 1 ΚΠολΔ. 4) Τρίτο είναι το βάρος απαντήσεως, με σπουδαιότερο της αρνήσεως, που επιβάλλεται από το άρθρο 261 ΚΠολΔ. β. Βάρος - Υποχρέωση 5) Το βάρος ομοιάζει με την υποχρέωση, διότι προβλέπεται ότι το έχει ορισμένο πρόσωπο, που θα πρέπει να προβεί στην ορισμένη πράξη. Αν όμως παραλείψει επέρχονται εις βάρος του ορισμένες προβλεπόμενες έννομες συνέπειες, όπως στην υποχρέωση 13. 6) Διαφέρει δε το βάρος από την υποχρέωση, διότι ουδείς υφίσταται που να μπορεί να εξαναγκάσει τον έχοντα το βάρος προκειμένου να προβεί στην προβλεπόμενη πράξη. Έτσι ούτε να τον εξαναγκάσει να προβεί σε επίκληση, ούτε να προβεί σε απόδειξη, ούτε να απαντήσει 14. γ. Στο ίδιο πρόσωπο τα βάρη επικλήσεως και αποδείξεως 7) Γίνεται καθολικά δεκτό ότι συνήθως το ίδιο πρόσωπο έχει και τα δύο βάρη. Τόσο το βάρος επικλήσεως, όσο και το βάρος αποδείξεως 15. 7) Νομικοί δε χαρακτηρισμοί είναι τόσο η άρνηση, όσο και η ένσταση, αλλά και η αιτιολογημένη άρνηση. 8. ΑΠ Ολ 10/1997 ΕλλΔνη 1997,768 = ΝοΒ 1998,326 ότι εφαρμόζονται τα άρθρα 224 και 583 επ. ΚΠολΔ, ΑΠ 1859/2011 ΕπισκΕΔ 2012,142 ότι εφαρμόζεται το άρθρο 224 ΚΠολΔ, Χ. Παπαδάκης, Διαταγή Πληρωμής, 2011, σελ. 95, 168 ότι εφαρμόζονται τα άρθρα 22 επ. ΚΠολΔ. 9. Π. Ζέπος, Λογική και Ερμηνεία του Δικαίου, ΕΕΝ 1970, Γ. Μητσόπουλος, Μελέται Ι, σελ. 39 και σημ. 20 (στη σελ. 16 στο τέλος), Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Π. Ζέπος, Λογική και Ερμηνεία του Δικαίου ΕΕΝ 1970,693, Γ. Μητσόπουλος, ένθ ανωτ., σελ. 95, Μ. Καράσης, Έννοια και χαρακτήρας του υπαγωγικού συλλογισμού ως τρόπου εφαρμογής του δικαίου ΕλλΔνη 1991, Γ. Μητσόπουλος, Μελέται Ι, σελ. 99, ΑΠ 240/2008 ΕλλΔνη 2008,1624, ΑΠ 431/2005 ΕλλΔνη 2005,1058, ΑΠ 111/1996 ΕλλΔνη 1996,1347 = ΝοΒ 1998,338. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 2 αρ. 173 και εκεί παραπομπές σε ΑΠ 887/1974, ΑΠ 431/2005 ΕλλΔνη 2005, Βάρος του κομιστή επιταγής είναι ότι θα πρέπει αφ ενός να εμφανίσει προς πληρωμή την επιταγή στην πληρώτρια ή άλλη κατά το άρθρο 88 Ν 1969/1991 τράπεζα και αφ ετέρου σε ανυπαρξία υπολοίπου να επιμεληθεί να γίνει βεβαίωση αρνήσεως πληρωμής, κατά το άρθρο 40 Ν 5960/ Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 761, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ. 2. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

6 110 ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ 8) Με συνέπεια, αν παραλείψει την επίκληση των πραγματικών γεγονότων του ορισμένου ισχυρισμού να μην αποτελούν τα μη προταθέντα πραγματικά γεγονότα και ο αντίστοιχος ισχυρισμός αντικείμενο της δίκης 16. Η δε τυχόν γενομένη απόδειξη γι αυτά απαραδέκτως έγινε και δεν λαμβάνεται υπ όψη. 9) Αν δε παραλείψει να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα, που συνιστούν τον ισχυρισμό αυτόν ή δεν τα αποδείξει επιτυχώς, επέρχονται εις βάρος του οι αντικειμενικές έννομες συνέπειες. δ. Το βάρος επικλήσεως στην διαταγή πληρωμής και στην ανακοπή 10) Όμως στην ανακοπή του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ ο άνω κανόνας διασπάται. Και το βάρος επικλήσεως όλων γενικώς των ισχυρισμών, είτε ενστάσεων είτε αρνήσεων, έχει ο ανακόπτων, που το ασκεί με την ανακοπή και το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων. 11) Εισάγονται δε στη δίκη παραδεκτώς, σύμφωνα με τα άρθρα 583 επ. ΚΠολΔ 17, μόνον οι ισχυρισμοί που περιέχονται στην ανακοπή και το δικόγραφο των προσθέτων λόγων ανακοπής. 12) Η διαταγή πληρωμής δε θεωρείται έγκυρη ως προς τα τμήματά της που δεν έχουν προσβληθεί, ως άνω, με λόγο ανακοπής, και όταν η διαταγή πληρωμής πάσχει στα μη προσβληθέντα τμήματά της. 13) Για την απόδειξη δε στην διαταγή πληρωμής και στη συζήτηση της ανακοπής αναφέρεται κατωτέρω. ΣΤ. Το βάρος αποδείξεως 1) Το βάρος αποδείξεως διακρίνεται σε υποκειμενικό και σε αντικειμενικό. 2) Το υποκειμενικό μεν αφορά στον διάδικο που βαρύνεται να προσκομίσει τις αποδείξεις. 3) Το αντικειμενικό δε βάρος αποδείξεως καθορίζει εις βάρος τίνος επέρχονται οι συνέπειες της μη αποδείξεως των αποδεικτέων πραγματικών γεγονότων 18. 4) Εξ άλλου, αυτό δε είναι σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση, ποιος φέρει το βάρος αποδείξεως δεν καθορίζεται από την δικονομική θέση που έχει ο διάδικος, ως ενάγων, εναγόμενος κ.λπ. 5) Αλλά ποιος φέρει το βάρος αποδείξεως καθορίζεται από την ουσιαστική έννομη σχέση και την σχέση που έχει προς 16. Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 750, Κ. Κεραμεύς, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, σελ , Γ. Νικολόπουλος, Το Δίκαιο Αποδείξεως, σελ. 54, Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 761, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ. 1, Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ, σελ αυτήν κάθε διάδικος και τον προβαλλόμενο από αυτόν ισχυρισμό 19. 6) Έτσι δεν μεταβάλλεται το βάρος αποδείξεως στην αρνητική αναγνωριστική αγωγή, σε σχέση με την αγωγή για το ίδιο αντικείμενο 20. 7) Οι αμέσως πιο πάνω διαπιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στη δίκη της ανακοπής του άρθρου 632 ή 633 ΚΠολΔ. Έτσι, το βάρος αποδείξεως δεν φέρει ο ανακόπτων, αλλά φέρει το βάρος αποδείξεως όποιος θα το έφερε, αν είχε ασκηθεί αγωγή, αντί για αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, εκτός από την απόδειξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται από τα άρθρα 623 και 624 ΚΠολΔ, που το βάρος αποδείξεως φέρει ο αιτών την έκδοση διαταγής πληρωμής. 8) Για το βάρος αποδείξεως ορίζεται στο άρθρο 338 παρ. 1 ΚΠολΔ ότι: «Κάθε διάδικος οφείλει να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα που είναι αναγκαία για να υποστηρίξει την αυτοτελή αίτησή και ανταίτησή του». 9) Για την απάντηση ορίζεται στο άρθρο 261 ΚΠολΔ, για δε την ένσταση στο άρθρο 262 ΚΠολΔ. α. Το προϊσχύσαν 10) Στο προϊσχύσαν δίκαιο υφίσταντο για τα τρία αυτά θέματα περισσότερα άρθρα. 11) Υπήρχε το άρθρο 248 ΠολΔ 21, το οποίο είχε σχεδόν το ίδιο περιεχόμενο με το άνω άρθρο 338 ΚΠολΔ. 12) Ακόμη, υπήρχαν τα άρθρα ΠολΔ για την απάντηση και τα άρθρα ΠολΔ για την ένσταση. Αντί για τα δεκαεννέα αυτά άρθρα περιελήφθησαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δύο μόνον άρθρα. Διότι εθεωρήθη ότι τα άλλα είτε προέκυπταν από το άρθρο 338 ΚΠολΔ 22, είτε έλυναν θεωρητικά θέματα. Όμως ήσαν λίαν διδακτικά, όπως το αναγραφόμενο στο άρθρο 552 εδ. 1 ΠολΔ, που ισχύει και σήμερα, ότι: «η ένστασις, αντιλέγοντος του ενάγοντος, δέον να αποδεικνύεται υπό του εναγομένου» και τα αναγραφόμενα στο άρθρο 545 ΠολΔ ότι: «Η απάντησις... δεν περιέχει νέους πραγματικούς ισχυρισμούς» και το άρθρο 546 ΠολΔ ότι: «Κύρια προσόντα εκάστης απαντήσεως είναι: 1) Ειδική απάντησις προς έκαστον ουσιώδες κεφάλαιον της ιστορικής διηγήσεως του ενάγοντος». 13) Για την κατανομή του βάρους αποδείξεως έχουν υποστηριχθεί διάφορες θεωρίες, πλην ουδεμία δεν λύνει όλα τα αναφυόμενα ζητήματα ) Γίνονται δε εκ τούτου δεκτά ότι ο υποβάλλων αυτοτελή αίτηση οφείλει να προτείνει, να επικαλεσθεί και να απο- 19. Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 767, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Κ. Σούρλος, Πολιτική Δικονομία, Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 763, όπου και παράθεση των θεωριών αυτών. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

7 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) 111 δείξει πάντα τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αποτελούν την προϋπόθεση της παραδοχής της αιτήσεώς του, έκαστη δε αίτηση είναι το συμπέρασμα νομικού συλλογισμού, του οποίου μείζων πρόταση είναι ο εφαρμοστέος κανών δικαίου και ελάσσων τα πραγματικά γεγονότα ) Ακόμη, ότι ο επικαλούμενος δικαίωμά του θα πρέπει να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα, τα παραγωγικά του. Ενώ ο αντίδικός του θα ισχυρισθεί ενιστάμενος και θα αποδείξει τους παρακωλύοντες, αναστέλλοντες, καταργούντες 25 ή κατ άλλη ορολογία τους δικαιοκωλυτικούς, δικαιοανασταλτικούς και δικαιοφθόρους ισχυρισμούς ) Ακόμη, ότι επικαλούμενος κανόνα γενικής φύσεως αποδεικνύει τα πραγματικά γεγονότα, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του. Ενώ ο επικαλούμενος εξαιρετικής φύσεως κανόνα αποδεικνύει τα πραγματικά γεγονότα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του ) Σε άρνηση το βάρος αποδείξεως φέρει ο καθ ου η άρνηση, ο οποίος είχε προτείνει τον αυτοτελή ισχυρισμό. 18) Όμως διευκρινίζεται ότι η αντίκρουση διαδικαστικών προϋποθέσεων δεν είναι ένσταση, αλλά άρνηση της προϋποθέσεως των αποτελούντων την βάση της προϋποθέσεως αυτής γεγονότων ) Είναι δε τυχαίο γεγονός η θέση του διαδίκου, ως ενάγοντος κ.λπ., ώστε δεν μεταβάλλεται το βάρος αποδείξεως, που αυτό καθορίζεται από την έννομη σχέση, για την οποία πρόκειται 29, όπως ανεφέρθη. 20) Δεν καθορίζεται το βάρος αποδείξεως από την θέση του διαδίκου, ως ενάγοντος, εναγομένου, ανακόπτοντος, που είναι τυχαίο γεγονός, αλλά από την θέση του στην έννομη σχέση, για την οποία πρόκειται η απόδειξη, και από το αν προτείνει αυτοτελή ισχυρισμό ή όχι, όπως πιο πάνω ανεφέρθη 30. Ζ. Σχέση επικλήσεως και αποδείξεως 1) Κατά το άρθρο 106 ΚΠολΔ «Το δικαστήριο ενεργεί μόνο ύστερα από αίτηση διαδίκου και αποφασίζει με βάση τους πραγματικούς ισχυρισμούς που προτείνουν και αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά». 2) Κατά δε το άρθρο 335 ΚΠολΔ «Αντικείμενο απόδειξης είναι μόνο τα πραγματικά γεγονότα που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης». 3) Έτσι, με θετική θεώρηση αντικείμενο αποδείξεως μπορεί να είναι μόνον τα πραγματικά γεγονότα. Από τα πραγματικά δε γεγονότα όσα έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Και από αυτά μόνον όσα έχουν εισφερθεί στην δίκη από τους διαδίκους, με την αγωγή, ανακοπή κ.λπ., ή με ένσταση, αντένσταση κ.λπ. 4) Με αρνητική δε θεώρηση, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της αποδείξεως πραγματικά γεγονότα που δεν έχουν εισφερθεί στην δίκη, όπως αμέσως πιο πάνω αναφέρεται, έστω και αν είναι ουσιώδη. Επίσης δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της αποδείξεως ο,τιδήποτε άλλο, που δεν είναι πραγματικό γεγονός, όπως ο νομικός χαρακτηρισμός ή το ασκούμενο δικαίωμα για το οποίο αμέσως κατωτέρω, π.χ. το αξιούμενο υπόλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού. 5) Θα πρέπει δηλαδή να έχει υπάρξει τόσο επίκληση των πραγματικών γεγονότων, όσο και απόδειξη των πραγματικών αυτών γεγονότων. 6) Αν δεν έχουν εισφερθεί τα πραγματικά γεγονότα, δεν μπορεί η παράλειψη αυτή να καλυφθεί, διορθωθεί κ.λπ., έστω και αν τα πραγματικά αυτά γεγονότα έχουν αποδειχθεί. Η απόδειξη γι αυτά είναι απαράδεκτη, δεν θα έπρεπε να είχε γίνει, ενώ και αν έγινε είναι άχρηστη, άνευ εννόμων συνεπειών, δεν επηρεάζει τη δίκη, αφού δεν υπήρξε η αναγκαία εισφορά στην δίκη των πραγματικών γεγονότων 31. 7) Δεν μπορεί δε να είναι αντικείμενο αποδείξεως το αξιούμενο δικαίωμα, το οποίο δεν είναι πραγματικό γεγονός και αποτελεί αντικείμενο δικαστικής κρίσεως 32. 8) Κατ ακολουθίαν του αμέσως πιο πάνω αναφερομένου δεν είναι ορθή η άποψη ότι είναι ορισμένη η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση αλληλόχρεο λογαριασμό, όταν στην αίτηση αναφέρεται μόνον το αξιούμενο υπόλοιπο, που είναι το δικαίωμα, που γι αυτό ο αιτών επικαλείται ότι το υπόλοιπο αποδεικνύεται από το επισυναπτόμενο στην αίτηση αντίγραφο του λογαριασμού. Ενώ θα έπρεπε να αναφέροντο στην αίτηση τα κονδύλια χρεώσεων και πιστώσεων, που αυτά αποτελούν πραγματικά γεγονότα και είναι αντικείμενο αποδείξεως και από την συσχέτιση των οποίων προκύπτει το αιτούμενο υπόλοιπο. 24. Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 4, Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ, σελ , Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 767, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 750, Κ. Κεραμεύς, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, σελ , Γ. Νικολόπουλος, Το Δίκαιο της Αποδείξεως, σελ. 54, Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ, σελ. 44, Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 11 αρ. 481, όπου οι άνω παραπομπές. Ε. Μιχελάκης, Περί του αντικειμένου της δικονομικής αποδείξεως, 1944, επανέκδοση Αντ. Σάκκουλας, 1987, σελ. 27 ότι «το μη εισαχθέν εν τη δίκη παρά του διαδίκου πραγματικόν υλικόν δεν λαμβάνεται υπ' όψιν». 32. Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 335 αρ. 6, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 335 αρ. 4, Γ. Νικολόπουλος, Το Δίκαιο της Αποδείξεως, σελ. 57, Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεων, έκδοση Γ, σελ. 45, Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 11 αρ. 484 επ., όπου οι άνω παραπομπές. Επίσης, Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 750, Ε. Μιχελάκης, Περί του αντικειμένου της δικονομικής αποδείξεως, 1944, επανεκτύπωση Αντ. Σάκκουλας, 1987, σελ. 33. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

8 112 ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Η. Ένσταση - Άρνηση - Αιτιολογημένη άρνηση 1) Η διάκριση και οριοθέτηση μεταξύ της ενστάσεως και της (απλής) αρνήσεως είναι εύκολη, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών στοιχείων που έχουν, ως κατωτέρω. 2) Δυσκολία παρουσιάζεται στην διαπίστωση της αιτιολογημένης αρνήσεως σε σχέση με την ένσταση. 3) Νομίζομε όμως ότι στην ανακοπή του άρθρου 632 ή 633 ΚΠολΔ η δυσκολία διακρίσεως της αιτιολογημένης αρνήσεως από την ένσταση, αν δεν εξαλείφεται ολοσχερώς, μειώνεται σε μεγάλο βαθμό, όπως αναπτύσσομε κατωτέρω. Θ. Ένσταση 1) Αρχικώς ο όρος exceptio (ένσταση) σήμαινε την εξαίρεση από την condemnatio και ήτο περιορισμός στην εξουσία του δικαστή να καταδικάσει τον εναγόμενο. Ακολούθως εξελίχθη και έλαβε το περιεχόμενο και την λειτουργία που έχει σήμερα 33. 2) Η ένσταση είναι ισχυρισμός του εναγομένου που προτείνει κατά του ενάγοντος, με τον οποίο ο εναγόμενος επιδιώκει την απόρριψη της εναντίον του αγωγής. 3) Έχει δε η ένσταση τα κατωτέρω χαρακτηριστικά στοιχεία, που την διακρίνουν από την άρνηση 34. α. Χαρακτηριστικά στοιχεία της ενστάσεως 4) Πρώτο: Ο ενιστάμενος με την ασκούμενη από αυτόν ένσταση αποδέχεται μερικά ή όλα τα πραγματικά γεγονότα της βάσεως της εναντίον του αγωγής 35. 5) Δεύτερο: Συγχρόνως προτείνει κατά του ενάγοντος νέα πραγματικά γεγονότα, που είναι ξένα, διαφορετικά από τα αποτελούντα την βάση της αγωγής 36. 6) Τρίτο: Η αγωγή έχει βάση τα πραγματικά γεγονότα ορισμένου νομικού κανόνα, η δε ένσταση προϋποθέτει, όπως ανεφέρθη, τα πραγματικά αυτά γεγονότα και προτείνονται νέα διαφορετικά πραγματικά γεγονότα, άλλου νομικού κανόνα, που είναι αντίθετος προς τον νομικό κανόνα της βάσεως της αγωγής 37. 7) Τέταρτο: Ο ενιστάμενος, με την άσκηση της ενστάσεώς του, επιδιώκει την ανατροπή των εννόμων συνεπειών, οι οποίες επιδιώκονται με την άσκηση της αγωγής. 33. Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ 1950, Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ 1950,401, που αφορά σε αγωγή διαζυγίου και όπου ιστορική εξέλιξη της ενστάσεως. 35. Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ, 1950,403, ότι δέχεται την ιστορική και νομική βάση της αγωγής. 36. Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 3, Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομίας, υπό 261 αρ. 21, σελ Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 3. 8) Πέμπτο: Τα προτεινόμενα από τον ενιστάμενο νέα γεγονότα και συνολικά η ένσταση αποτελεί αυτοτελή (ουσιώδη) ισχυρισμό 38. 9) Έτσι, ένσταση αποτελεί ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι αγόρασε τα αναφερόμενα στην αγωγή εμπορεύματα, αλλά έχει εξοφλήσει το τίμημά των. 10) Διακρίνονται δε οι ενστάσεις αναλόγως του χρονικού σημείου γενέσεως και ασκήσεως του ασκούμενου δικαιώματος κατά του οποίου βάλλουν, σε παρακωλύουσες την γέννεση του ασκούμενου δικαιώματος, σε αναστέλλουσες την άσκηση του δικαιώματος, σε καταργούσες το δικαίωμα εν όλω ή εν μέρει. Χαρακτηρίζονται δε δικαιοκωλυτικές, δικαιοανασταλτικές και δικαιοφθόρες αντίστοιχα ) Για να είναι ορισμένη η ένσταση θα πρέπει να περιέχεται, κατά το άρθρο 262 ΚΠολΔ, σαφής έκθεση των γεγονότων που τη θεμελιώνουν και ορισμένη αίτηση. Όπως λέγεται, ο ενιστάμενος εν τω ενιστάσθαι είναι ενάγων ) Επίσης, ένσταση καθ όλα τα αναφερόμενα στοιχεία, προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες, που ονομάζεται αντένσταση, είναι ο όμοιος, ως άνω, ισχυρισμός που προτείνει ο ενάγων κατά του εναγομένου, με τον οποίο αντικρούει ασκηθείσα εναντίον του ένσταση από τον εναγόμενο. Ι. Άρνηση 1) Όπως ανεφέρθη, κατά το άρθρο 261 ΚΠολΔ, ο εναγόμενος έχει το βάρος να απαντήσει στους ισχυρισμούς της εναντίον του αγωγής. 2) Η απάντηση είναι είτε η παραδοχή των πραγματικών ισχυρισμών του ενάγοντος, ή αντιθέτως η άρνηση των πραγματικών ισχυρισμών που περιέχονται στην αγωγή. 3) Άρνηση δε αποτελεί ο ισχυρισμός του εναγομένου, με τον οποίο αμφισβητεί και αποκρούει εν όλω ή εν μέρει τα πραγματικά γεγονότα της εναντίον του αγωγής 41, που είναι παραγωγικά της διαγνωστέας εννόμου συνέπειας 42. 4) Επίσης, άρνηση αποτελεί ο ισχυρισμός οποιουδήποτε διαδίκου, με τον οποίο αμφισβητεί και αποκρούει εν όλω ή εν μέρει τα πραγματικά γεγονότα ενστάσεως του αντιδίκου του. 5) Άρνηση προβάλλει ο διάδικος όταν εμφανίζει τα πραγματικά γεγονότα της αγωγής και άρα τα νομικά γεγονότα ότι δεν υπήρξαν ή υπήρξαν μεν, αλλά διαφορετικά από ότι αναφέρονται στην αγωγή Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 4, που παραπέμπει σε Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ, σελ , Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Α, σελ Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ, 1950, Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ. 1107, Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ, 1950,401 (404). Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

9 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) 113 6) Όμως, καθορίζεται από την θεωρία και την νομολογία ποια είναι τα αναγκαία γεγονότα της αρνήσεως, για να θεωρηθεί ορισμένη. 7) Για τον καθορισμό των αναγκαίων γεγονότων της απαντήσεως νομίζομε διευκολύνει το άρθρο 545 ΠολΔικ, που πιο πάνω αναφέρομε, κατά το οποίο «Η απάντησις είναι κατάφασις ή άρνησις των παρά του ενάγοντος προς υποστήριξιν της αγωγής αναφερομένων και δεν περιέχει νέους πραγματικούς ισχυρισμούς». 8) Με την αναφορά δε από το άρθρο 261 ΚΠολΔ στην αλήθεια, επιβάλλεται η συμπληρωματική εφαρμογή του άρθρου 116 ΚΠολΔ, στο οποιο, για το ενδιαφέρον εδώ τμήμα του, ορίζεται ότι: «να εκθέτουν τα πραγματικά γεγονότα που αναφέρονται στην υπόθεση, έτσι ακριβώς όπως τα γνωρίζουν με πληρότητα και σύμφωνα με την αλήθεια, αποφεύγοντας διφορούμενες και ασαφείς εκφράσεις» 44. 9) Προκύπτοντος έτσι δικονομικού βάρους η απάντηση να είναι σαφής και πλήρης ) Θα πρέπει έτσι ειδικώτερα να υπάρξει ειδική άρνηση κάθε συγκεκριμένου ισχυρισμού 46, όπως ορίζετο στο άρθρο 546 ΠολΔικ, που πιο πάνω αναφέραμε. 11) Αν η απάντηση είναι ασαφής υπάρχει πρόβλημα για την δικονομική μεταχείριση, αν υπάρχει άρνηση ) Δεν είναι σαφής η άρνηση όταν είναι συμπερασματική, ενδοιαστική, υποθετική, αντιφατική. Οπότε είναι εφαρμοστέα η διάταξη του άρθρου 261 εδ. β ΚΠολΔ ) Αντικείμενα αρνήσεως είναι όσα χρήζουν αποδείξεως 49. Έτσι, δεν αποτελούν αντικείμενο του βάρους αρνήσεως όσα δεν έχουν χαρακτήρα πραγματικών γεγονότων και γι αυτό γενικώς δεν αποτελούν αντικείμενο αποδείξεως ) Χωρίς την άρνηση δεν γεννάται το βάρος αποδείξεως. Ώστε τα μη αμφισβητηθέντα γεγονότα αποτελούν άνευ ετέρου στοιχεία της ελάσσονος προτάσεως του δικανικού συλλογισμού 51. α. Χαρακτηριστικά στοιχεία της αρνήσεως 15) Έχει δε η άρνηση τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, που την διακρίνουν από την ένσταση. 16) Πρώτο: Ο αρνούμενος με την άρνησή του αρνείται και αποκρούει μερικά ή όλα από τα πραγματικά γεγονότα της εναντίον του αγωγής. 44. Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ. 1110, που παραπέμπει σε Χ. Φραγκίστα, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, σελ Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ ) Δεύτερο: Ο αρνούμενος δεν προτείνει νέα πραγματικά γεγονότα 52. Αυτό ακριβώς ορίζετο στο άρθρο 545 της προϊσχυσάσης ΠολΔικ, που προαναφέραμε. 18) Τρίτο: Τα προτεινόμενα πραγματικά γεγονότα είναι της νομικής διατάξεως που αποτελεί την βάση της αγωγής. 19) Τέταρτο: Ο εναγόμενος με την άρνησή του επιδιώκει την ανατροπή των εννόμων συνεπειών της κατ αυτού αγωγής. 20) Πέμπτο: Η άρνηση δεν αποτελεί αυτοτελή (ουσιώδη) ισχυρισμό 53. ΙΑ. Αιτιολογημένη άρνηση 1) Και με την αιτιολογημένη άρνηση ο εναγόμενος αμφισβητεί και αποκρούει τα πραγματικά γεγονότα της αγωγής που έχει ασκηθεί από τον ενάγοντα, όπως και στην απλή άρνηση. 2) Στην πλήρη μορφή της αποτελείται από δύο τμήματα, αφ ενός ένα τμήμα την άρνηση, όπως στην χωρίς αιτιολογία, και δεύτερο τμήμα, αιτιολογία της αρνήσεως. Π.χ. Σε αγωγή κατ αυτού για χορήγηση δανείου 5.000, ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι δεν έχει λάβει δάνειο από τον ενάγοντα το ποσό των 5.000, αλλά έχει λάβει από αυτόν ως δωρεά. 3) Λόγω της εμπλοκής των δύο, ως άνω τμημάτων, η αιτιολογημένη άρνηση είναι πιο δύσκολο να διαπιστωθεί και ίσως να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένσταση, ιδίως αν δεν είναι πλήρης η διατύπωσή της ή ακόμη πιο πολύ όταν στο άνω παράδειγμα λείπει η άρνηση για το δάνειο και αναφέρεται μόνον ότι έλαβα ως δωρεά. 4) Η αιτιολογημένη άρνηση έχει εν μέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά στοιχεία από ότι η απλή άρνηση. Μερικά από αυτά ομοιάζουν με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ενστάσεως, προκαλώντας σύγχυση αν πρόκειται για άρνηση ή ένσταση. α. Χαρακτηριστικά στοιχεία της αιτιολογημένης αρνήσεως 5) Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αιτιολογημένης αρνήσεως είναι τα ακόλουθα: 6) Πρώτο: Ο αρνούμενος με το ένα σκέλος της αιτιολογημένης αρνήσεώς του αρνείται και αποκρούει μερικά ή όλα τα πραγματικά γεγονότα της εναντίον του αγωγής. 7) Δεύτερο: Ο αρνούμενος με το δεύτερο σκέλος αιτιολογεί την άρνηση του πρώτου σκέλους. 8) Τρίτο: Με το πρώτο σκέλος ο αρνούμενος δεν προτείνει νέα πραγματικά γεγονότα, αλλά αυτά είναι της νομικής διατάξεως που είναι βάση της αγωγής. 9) Τέταρτο: Με το δεύτερο σκέλος της αιτιολογημένης αρνήσεως προτείνονται νέα πραγματικά γεγονότα, διαφορετικά από τα πραγματικά γεγονότα της βάσεως της αγωγής. Όμως τα νέα αυτά πραγματικά γεγονότα είναι μεν από άλλο νομικό 52. Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 3, χωρίς να εμπλουτίζει το πραγματικό της διαφοράς. 53. Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 3, που παραπέμπει σε ΑΠ Ολ 469/1984 ΝοΒ 1985,65 (67). Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

10 114 ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ κανόνα σε σχέση με τον νομικό κανόνα της αγωγής, αλλά δεν προϋποθέτουν και δεν βρίσκονται σε αντίθεση, όπως στην ένσταση 54, προς τον νομικό κανόνα της βάσεως της αγωγής. 10) Πέμπτο: Με την αιτιολογημένη άρνηση ο αρνούμενος επιδιώκει την ανατροπή των εννόμων συνεπειών, οι οποίες επιδιώκονται με την αγωγή. ΙΒ. Σε διαταγή πληρωμής 1) Κατά το άρθρο 623 ΚΠολΔ επιβάλλεται η άμεση απόδειξη, που είναι μόνον με έγγραφα 55 για την απαίτηση, που είναι η έννομη σχέση, και το οφειλόμενο ποσό 56. Έτσι κατά τα άρθρα 394 παρ. 2 και 395 ΚΠολΔ δεν επιτρέπεται η απόδειξη με μάρτυρες και με δικαστικά τεκμήρια αντιστοίχως 57. 2) Κατά δε το άρθρο 624 ΚΠολΔ, η απαίτηση να μην εξαρτάται από αναβλητική αίρεση, ούτε να εξαρτάται από προθεσμία, ούτε να εξαρτάται από όρο, σε απαίτηση δε που εξαρτάται από αντιπαροχή, κατ εξαίρεση, ο αιτών θα πρέπει να ισχυρισθεί και να αποδείξει εγγράφως, ως άνω, ότι έχει προεκπληρώσει την παροχή που τον βαρύνει 58. ΙΓ. Σε ανακοπή 1) Όπως ανεφέρθη, με την ανακοπή του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ η υπόθεση μεταβιβάζεται μέσα στα όρια των λόγων της ανακοπής και του δικογράφου των προσθέτων λόγων ανακοπής. 2) Επίσης, κατ εφαρμογή του άρθρου 591 παρ. 1 ΚΠολΔ, εφαρμόζονται και στην διαταγή πληρωμής και άρα και στην συζήτηση της ανακοπής του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ τα άρθρα 261 και 262 ΚΠολΔ. 3) Ο χαρακτηρισμός δε κάποιου ισχυρισμού ως ενστάσεως, αρνήσεως ή αιτιολογημένης αρνήσεως αποτελεί νομικό χαρακτηρισμό που γίνεται ή ελέγχεται με βάση νομικό συλλογισμό, με μείζονα πρόταση τα άνω χαρακτηριστικά στοιχεία της εξεταζομένης έννοιας, π.χ. της αρνήσεως, και ελάσσονα πρόταση τα στοιχεία της δικαζομένης περιπτώσεως. 4) Εξ άλλου δεν υφίσταται διάταξη νόμου, με την οποία να διαφοροποιείται ο χαρακτηρισμός της αρνήσεως του ανακόπτοντος και να χαρακτηρίζεται αυτή ως ένσταση ή το αντίστροφο. 5) Έτσι, και στην συζήτηση της ανακοπής θα ισχύουν οι αναφερθέντες κανόνες για τον νομικό χαρακτηρισμό των αρνήσεων, θα αποτελούν δε άρνηση οι ισχυρισμοί του ανακό- 54. Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ, 1950,401 (405), Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ ΑΠ 933/2011 ΝοΒ 2012, Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 7 αρ. 20 επ. 57. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 7 αρ. 14 και ΑΠ 933/2011 ΝοΒ 2012,334, για αντιπαροχή, που οριοθετεί τι ακριβώς ισχυρίζεται και αποδεικνύει ο αιτών. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 12 αρ. 7. πτοντος, που θα ήσαν αρνήσεις σε δίκη μετά από αγωγή κατ αυτού. Και αντίστοιχα θα αποτελούν ενστάσεις οι ενστάσεις. 6) Έτσι, αφού έχει προσδιορισθεί το άνω πλαίσιο μένει να διευκρινισθούν μερικά από τα θέματα που ανακύπτουν στην ανακοπή και στη συζήτηση της ανακοπής, για τα οποία ακολούθως. 7) Όλους τους ισχυρισμούς του ο ανακόπτων, τόσο τις ενστάσεις του όσο και τις αρνήσεις του προτείνει με την ανακοπή του άρθρου 632 ή 633 ή με δικόγραφο προσθέτων λόγων. 8) Οι λόγοι δε ανακοπής που περιέχουν ενστάσεις ή αρνήσεις του ανακόπτοντος θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις τόσο ως λόγων ανακοπής του άρθρου 632 ή 633 ΚΠολΔ, όσο και τις προϋποθέσεις ως ενστάσεις ή αρνήσεις των άρθρων 262 και 261 ΚΠολΔ. 9) Η ανακοπή του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ, όπως ανεφέρθη, είναι είδος ανακοπής του άρθρου 583 επ. ΚΠολΔ, κατά δε το εφαρμοζόμενο άρθρο 585 ΚΠολΔ, οι διατάξεις για την άσκηση της αγωγής εφαρμόζονται και στην ανακοπή. 10) Μεταξύ άλλων εφαρμόζονται το άρθρο 216 παρ. 1 εδ. α ΚΠολΔ, κατά το οποίο η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117 ΚΠολΔ, πρέπει να περιέχει «σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή», και άρα τα ίδια να περιέχει και η ανακοπή. 11) Σαφής είναι ο ευδιάκριτος, ο ευκόλως εννοούμενος, ο ακριβής, σαφήνεια δε είναι η καθαρότης των νοημάτων ) Ορισμένος είναι ο χωριζόμενος δι ορίου από τινός ) Πλήρης δε είναι ο περιέχων ην δύναται να περιλάβει ποσότητα, ο ουδέν κενόν έχων, άρτιος καθ όλην την μάζα του, ώστε θεωρείται επαρκής (τουτέστιν αρκετός) ) Στο δε εφαρμοστέο για την αίτηση κατά το άρθρο 626 παρ. 2 ΚΠολΔ άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ ορίζεται ότι τα δικόγραφα πρέπει να αναφέρουν «το αντικείμενο του δικογράφου κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο». 15) Κατά την συζήτηση της ανακοπής πρώτα θα εξετασθεί το παραδεκτό και το ορισμένο της ανακοπής και κάθε λόγου ανακοπής, μετά αν πληρούνται οι προϋποθέσεις κάποιας άλλης νομικής διατάξεως, όπως των άρθρων 262 και 261 ΚΠολΔ. 16) Θα πρέπει δηλαδή κάθε λόγος ανακοπής, κάθε λόγος που περιέχει ένσταση ή άρνηση ή αιτιολογημένη άρνηση, να έχει τόσο σαφές όσο και ορισμένο περιεχόμενο, άλλως θα πάσχει αοριστία και θα απορριφθεί και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. 17) Ώστε, αν λόγος ανακοπής περιέχει ισχυρισμό, π.χ. αρνήσεως ή αιτιολογημένης αρνήσεως, που λόγω του ελλιπούς περιεχομένου του προκύπτουν αμφιβολίες αν προτείνεται άρ- 59. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 2 αρ Γ. Μητσόπουλος, Μελέται Ι, σελ. 8, για σχέση της περιγραφής και του ορισμένου. 61. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 2 αρ και 198 επ. και για τις τρεις έννοιες. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

11 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) 115 νηση και ακόμη περισσότερο αν προτείνεται αιτιολογημένη άρνηση ή ένσταση και αυτό οφείλεται στο ελλιπές περιεχόμενο του ισχυρισμού και λόγου ανακοπής, ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αόριστος, άσχετα αν σε δίκη που ανοίγεται με αγωγή θα εθεωρείτο, κατά τα άρθρα 262 και 261 ΚΠολΔ, ο ισχυρισμός αυτός ως επαρκής. Διότι εδώ εξετάζεται ο ίδιος ισχυρισμός και ως λόγος ανακοπής, όπως ανεφέρθη. α. Ο καθ ου η ανακοπή 18) Ο καθ ου η ανακοπή δεν δικαιούται να προτείνει νέα στοιχεία 62, ούτε νέους ισχυρισμούς σε σχέση με την αίτησή του. 19) Επίσης δεν δικαιούται να προτείνει νέα ιστορική βάση 63 και γενικώς άλλη βάση από αυτή της αιτήσεώς του ) Το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή ευρίσκεται στην θέση του δικαστή, που εξέδωσε την διαταγή πληρωμής και εντός των ορίων των λόγων της ανακοπής επιτρέπεται και επανεκτιμά την υπόθεση ) Έτσι για την απόδειξη των εν γένει προϋποθέσεων της εκδόσεως της διαταγής πληρωμής ο καθ ου η ανακοπή δικαιούται να χρησιμοποιήσει μόνον τα έγγραφα που έχει επικαλεσθεί στην αίτησή του και επισυνάψει σ αυτή 66, ενώ είναι απαράδεκτη η προσαγωγή και επίκληση νέων εγγράφων, που δεν είχαν επισυναφθεί στην αίτηση 67, 68. Προσάγει δε και επικαλείται πάλι μόνον τα άνω έγγραφα Στ. Πανταζόλουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2001, σελ. 28. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 14 αρ Στ. Πανταζόλουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2001, σελ. 30, που παραπέμπει σε ΑΠ 1870/1986 ΕλλΔνη 1988,281. ΜΠρΑθ 118/2008, αδημοσίευτη. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ ΑΠ Ολ 10/1997 ΕλλΔνη 1997,768 = ΝοΒ 1998/326. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ ΑΠ 782/1994 ΕλλΔνη 1995,838, ΕφΠειρ 793/1999 ΕλλΔνη 2000,493. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ ΑΠ 1345, 1347/2011 ΝοΒ 2012,669, ΕφΑθ 7531/2007 ΕλλΔνη 2008,910, ΕιρΜαρ 89/2004 ΑρχΝομ 2008,212, με σημ. Χρ. Νικολαΐδη = Δ 2008,1418. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ Στ. Πανταζόλουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2001, σελ. 64, ΑΠ 412/1999 ΕΕμπΔ 2000,299, ΑΠ 782/1994 ΕλλΔνη 1995,838, ΕφΠειρ 793/1999 ΕλλΔνη 2000,493, που παραπέμπει σε ΑΠ 1408/1987 ΕΕΝ 1988,755, ΕφΑθ 2701/1995 ΕλλΔνη 30,143. ΕφΠειρ 793/1999 ΕλλΔνη 2000,299, ΕφΑθ 7304/1985 ΝοΒ 33,1207. Επίσης ΕφΑθ 11036/1990 ΝοΒ 1991, ΑΠ 1503/2008 ΧρΙΔ 2009,414. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ ΑΠ 933/2011 ΝοΒ 2012,334, Χ. Παπαδάκης, Διαταγή Πληρωμής, 2011, σελ Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ ) Ενώ για να αποκρούσει ο καθ ου η ανακοπή τους ισχυρισμούς του ανακόπτοντος, που δεν αφορούν τις αμέσως πιο πάνω προϋποθέσεις, π.χ. ένσταση παραγραφής, ένσταση συμψηφισμού, ένσταση ελαττωμάτων των πωληθέντων κ.λπ., δικαιούται να χρησιμοποιήσει όλα τα αποδεικτικά μέσα, τα ίδια που δικαιούται και ο ανακόπτων και προβλέπονται στις διατάξεις της διαδικασίας με την οποία δικάζεται η ανακοπή 70. β. Ο ανακόπτων 23) Ο ανακόπτων στην συζήτηση της ανακοπής του αποδεικνύει με παν προβλεπόμενο από τον νόμο αποδεικτικό μέσο, που προβλέπεται στην διαδικασία με την οποία εκδικάζεται η ανακοπή του 71. ΙΔ. Συμπεράσματα 1) Ο χαρακτηρισμός ισχυρισμού ως ενστάσεως, αρνήσεως ή αιτιολογημένης αρνήσεως αποτελεί νομικό χαρακτηρισμό, που προσδιορίζεται με βάση το περιεχόμενο του ισχυρισμού. 2) Η κρίση για τον χαρακτηρισμό ως ενστάσεως κ.λπ. επαληθεύεται με τον αντίστοιχο νομικό συλλογισμό, που μείζων πρόταση αποτελούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ορισμένης εννοίας, π.χ. ένσταση, ελάσσων τα στοιχεία του συγκεκριμένου ισχυρισμού και συμπέρασμα ότι πρόκειται ή όχι για την συγκεκριμένη έννοια. 3) Σε κάθε περίπτωση, ο νομικός χαρακτηρισμός δίδεται από το δικαστήριο και ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο ως παράβαση νόμου. 4) Αυτά ισχύουν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και σε έκδοση διαταγής πληρωμής, σε ανακοπή κατ αυτής, του άρθρου 632 ή 633 ΚΠολΔ, και σε συζήτηση της ανακοπής. Δηλαδή η ένσταση, η άρνηση και η αιτιολογημένη άρνηση είναι αντίστοιχα ένσταση, άρνηση και αιτιολογημένη άρνηση και δεν γίνονται ένσταση. 5) Οποιοσδήποτε δε ισχυρισμός του ανακόπτοντος, ένσταση, άρνηση, αιτιολογημένη άρνηση, για να καταστεί αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται με την ανακοπή, θα πρέπει να περιέχεται στην ανακοπή, ως λόγος ανακοπής, να είναι σαφής και ορισμένος. 6) Έτσι, αφού στην ανακοπή θα πρέπει οι ισχυρισμοί της ενστάσεως, της αρνήσεως και της αιτιολογημένης αρνήσεως να είναι ορισμένοι, κατά τα άρθρα 216 παρ. 1 εδ. α και 118 αρ. 4 ΚΠολΔ, σε αμφιβολία ως προς την φύση του ισχυρισμού, π.χ. αν είναι ένσταση ή αιτιολογημένη άρνηση, απορρίπτεται ο ισχυρισμός και ο λόγος ανακοπής ως αόριστοι. 70. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

12

Σχόλια στην Εφ.Αθ. 5253/2012 Η άνω Εφ.Αθ. 5253/2012 εδημοσιεύθη στο ΔΕΕ 2013 σελ. 69 72. Είχε δικάσει έφεση του υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, που είχε

Σχόλια στην Εφ.Αθ. 5253/2012 Η άνω Εφ.Αθ. 5253/2012 εδημοσιεύθη στο ΔΕΕ 2013 σελ. 69 72. Είχε δικάσει έφεση του υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, που είχε Σχόλια στην Εφ.Αθ. 5253/2012 Η άνω Εφ.Αθ. 5253/2012 εδημοσιεύθη στο ΔΕΕ 2013 σελ. 69 72. Είχε δικάσει έφεση του υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, που είχε εκδοθεί με βάση επιταγή εκδόσεως του καθ' ου η διαταγή

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Γνησιότητα και πλαστότητα ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων

Γνησιότητα και πλαστότητα ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων Γνησιότητα και πλαστότητα ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων (Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών) i I.-Έννοιες Γνησιότητα υπό στενή έννοια: υποδηλώνει την προέλευση, δηλαδή την κατάρτιση του εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---] Γέσιου Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν Δίκην Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας 20 παρ.1 Σ Εισαγωγή Η τήρηση του Συντάγματος από αυτούς που ασκούν την κρατική εξουσία, δηλαδή από τα όργανα του κράτους εξαρτάται κατά πολύ από το εάν υπάρχουν και λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-39 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-39 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-39 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αναβολή συζήτησης Αριθµός απόφασης: 202 - Αναβολή συζήτησης αίτησης αναίρεσης. - Κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Παραίτηση από το δικαίωµα της αγωγής Αριθµός απόφασης: 736 Έτος: 2011 - Παραίτηση από δικόγραφο και δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους) ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί ισχύος προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων από συμβασιούχους) Της Παναγιώτας Αποστολοπούλου του Αποστόλου, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ Δ.Σ.Α. 24.183),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πίνακας:...2. 1. Διεκδίκηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ενώπιον του ΙΚΑ...3. 2. Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση...

Περιεχόμενα. Πίνακας:...2. 1. Διεκδίκηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ενώπιον του ΙΚΑ...3. 2. Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση... Περιεχόμενα Πίνακας:.....2 1. Διεκδίκηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ενώπιον του ΙΚΑ...3 2. Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση...3 3. Διαφορές που αφορούν την απονομή συνταξιοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 17 Ιανουαρίου 2001, με την παρουσία και της γραμματέως Δήμητρας Φαραγγά, για να δικάσει μεταξύ:

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 17 Ιανουαρίου 2001, με την παρουσία και της γραμματέως Δήμητρας Φαραγγά, για να δικάσει μεταξύ: Αριθμός 338/2001 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Διονύσιο Κατσιρέα, Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη και Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Της αναιρεσείουσας: Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία " ", που εδρεύει. στη και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο

Της αναιρεσείουσας: Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  , που εδρεύει. στη και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο Αριθμός 933/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Βασίλειο Φούκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Εμμανουήλ Καλούδη), Γεώργιο Χρυσικό,

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 585 8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 113/2010 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες). (Δικηγόροι: Ελένη Τσιμπούκη-Μιχοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΓΥΗΤΗ (ΑΡΘΡΟ 88ΚΠΟλΔ) Η νομική φύση και η λειτουργία του στην ειδική διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών

ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΓΥΗΤΗ (ΑΡΘΡΟ 88ΚΠΟλΔ) Η νομική φύση και η λειτουργία του στην ειδική διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΓΥΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Παρπαρίνου, Π.Ε.Δ. Αγ. Αρ. 5934/09 ΜΕΤΑΞΥ:- Δημήτρη Δημητρίου, εκ Λευκωσίας ΕΝΑΓΟΝΤΑ - και -

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Παρπαρίνου, Π.Ε.Δ. Αγ. Αρ. 5934/09 ΜΕΤΑΞΥ:- Δημήτρη Δημητρίου, εκ Λευκωσίας ΕΝΑΓΟΝΤΑ - και - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Παρπαρίνου, Π.Ε.Δ. Αγ. Αρ. 5934/09 ΜΕΤΑΞΥ:- Δημήτρη Δημητρίου, εκ Λευκωσίας ΕΝΑΓΟΝΤΑ - και - 1. Mega Equity Securities Financial Services Public Ltd, εκ Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 5124 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Σώρευση αγωγών Αριθµός απόφασης: 448 - Σώρευση αγωγών στο ίδιο δικόγραφο. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ»,

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ», 1 Ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1) Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ», που εδρεύει στη νήσο Μήλο Κυκλάδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας

Άρθρο 1 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας Άρθρο 1 Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας 1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί ρητές πράξεις που εκδίδονται σε βάρος του από

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Άνθιµος Απόστολος: Η έλευση ενός "Νέου" θεσµού - διαµεσολάβηση ηµοσίευση: Αρµενόπουλος, 2010, σελίδα 469

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΘΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Αυτό το παράρτηµα είναι µόνο συµβουλευτικό. Σε µερικές περιπτώσεις αυτές οι διαδικασίες προτείνεται να αλλάζουν. Απευθύνεται πρωτίστως στους προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟΣ 2011 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Βασίλειος Σταματόπουλος Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ

ΜΑΙΟΣ 2011 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Βασίλειος Σταματόπουλος Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ ΜΑΙΟΣ 2011 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Βασίλειος Σταματόπουλος Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ., Υπ. ΔΝ 1) Από τα δεδομένα του τεθέντος πρακτικού συνάγεται ότι η εν θέματι υποσχετική και ετεροβαρής σύμβαση εγγυητικής επιστολής - ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Ασ. Δικηγόρος Αθηνών 2 η Συνάντηση- Σημειώσεις Δικαιοδοσία τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (άρθ. 1): 1) ιδιωτικές διαφορές (ύπαρξη ή ανυπαρξία έννομων σχέσεων και δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική Εργασία Τσιότρα Χριστίνας Με θέμα: «Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Φλώρινας Αριθμός αποφάσεως 66/2000 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Ειρηνοδικείο Φλώρινας Αριθμός αποφάσεως 66/2000 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Ειρηνοδικείο Φλώρινας Αριθμός αποφάσεως 66/2000 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Δικαστής: Ταρσή Γαλάτου Δικηγόροι: Ι. Τσομπάνος, Π. Μαρκόπουλος Απόσπασμα: Κατά τη διάταξη του άρθρου 984 του ΑΚ, η νομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 359 8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 57/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ευγενία Μπιτσακάκη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Τσαούσογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Πρόλογοι... 11 - Συνοπτικός πίνακας περιεχομένων... 17 - Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων... 21 ΜΕΡΟΣ 1ο ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ - ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα