ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών"

Transcript

1 ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών ΔΙΑΤΑΓH ΠΛΗΡΩΜHΣ - ΑΡΝHΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤAΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠH ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖHΤΗΣΗ ΤΗΣ - ΑΠOΔΕΙΞΗ

2

3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Αθηνών ΔΙΑΤΑΓH ΠΛΗΡΩΜHΣ - ΑΡΝHΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤAΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠH ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖHΤΗΣΗ ΤΗΣ - ΑΠOΔΕΙΞΗ Ανάτυπο από το «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ» Τεύχος 2 / Έτος 2013 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα Τηλ.: Fax:

4 108 ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Διαταγή πληρωμής - Αρνήσεις και ενστάσεις στην ανακοπή και στη συζήτηση της - Απόδειξη ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Δικηγόρος Αθηνών * και ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Δικηγόρος Αθηνών * Οι λόγοι ανακοπής του άρθρου 632 ή 633 ΚΠολΔ κατά διαταγής πληρωμής μπορεί να περιέχουν είτε ενστάσεις είτε αρνήσεις και όχι μόνο ενστάσεις. Αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται με την ανακοπή είναι μόνο όσα περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο στην ανακοπή. Ο καθ ου η ανακοπή έχει το βάρος αποδείξεως όλων των προϋποθέσεων των άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔ, αποδεικνύει δε μόνον με τα έγγραφα που είχε επικαλεσθεί και επισυνάψει στην αίτησή του. Τους υπόλοιπους ισχυρισμούς του ο καθ ου η ανακοπή και όλους τους ισχυρισμούς του ο ανακόπτων αποδεικνύουν με όλα τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στις διατάξεις της διαδικασίας με την οποία δικάζεται η ανακοπή. Α. Διαταγή πληρωμής - Ανακοπή 1) Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται με την ειδική διαδικασία των άρθρων 632 επ. ΚΠολΔ για χρηματικές απαιτήσεις, με ταχεία διαδικασία και χωρίς κλήτευση του οφειλέτη. 2) Οι περισσότερες διαταγές πληρωμής εκδίδονται για απαιτήσεις εμπόρων, γι αυτό απασχολούνται με τις διαταγές πληρωμής κυρίως δικηγόροι ασχολούμενοι με το εμπορικό δίκαιο. 3) Στο άρθρο 623 ΚΠολΔ ορίζεται ότι η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να αποδεικνύονται μόνον με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. 4) Στο δε άρθρο 624 ΚΠολΔ ορίζονται οι αρνητικές διαδικαστικές προϋποθέσεις, ότι για την έκδοση διαταγής πληρωμής δεν πρέπει η απαίτηση να εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή, ενώ το οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να είναι ορισμένο. 5) Η ανακοπή του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ γίνεται καθολικά δεκτό ότι είναι ανακοπή του άρθρου 583 επ. ΚΠολΔ. Κατά δε το άρθρο 585 παρ. 1 ΚΠολΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις για την άσκηση αγωγής, την εισαγωγή για συζήτηση και την συζήτηση. Μεταξύ των οποίων είναι το άρθρο 216 ΚΠολΔ, που ορίζει τα στοιχεία της αγωγής και κατά το οποίο πρέπει η αγωγή να είναι σαφής και ορισμένη. Β. Σκοπός της δίκης μετά την ανακοπή 1) Σκοπός της δίκης, όπως γίνεται ομοίως καθολικά δεκτό, που ανοίγεται με την ανακοπή του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ, είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους της διαταγής πληρωμής, με αίτημα την ακύρωση αναδρομικώς, εν όλω ή εν μέρει, της διαταγής πληρωμής 1, η οποία σε παραδοχή λόγου της ανακοπής ακυρώνεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου 2. * 1. Χ. Παπαδάκης, Διαταγή Πληρωμής, 2011, σελ. 203, Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 14 αρ. 3, ΑΠ Ολ 10/1997 ΕλλΔνη 1997,768 = ΝοΒ 1998,326, πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση έχει λύσει πολλά θέματα της διαταγής πληρωμής. 2. ΑΠ Ολ 10/1997 ΕλλΔνη 1997,768 = ΝοΒ 1998,326, ΕφΑθ 1294/2009 ΕλλΔνη 2011,188. 2) Επίσης, σκοπός της δίκης είναι ο έλεγχος της υπάρξεως της απαιτήσεως, που αποτελεί για την διαταγή πληρωμής προκριματικό θέμα, όμως εφ όσον υπάρχει σχετικός σαφής και ορισμένος λόγος ανακοπής 3. 3) Εξετάζεται η διαταγή πληρωμής όπως είχε την στιγμή της εκδόσεως σε σχέση με τους προτεινόμενους ισχυρισμούς του ανακόπτοντος, που υπήρχαν κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Ενώ δεν είναι παραδεκτοί οψιγενείς ισχυρισμοί του ανακόπτοντος 4. Γ. Μεταβίβαση της υποθέσεως 1) Ακριβέστερα η υπόθεση με την άσκηση ανακοπής του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ δεν μεταβιβάζεται στο σύνολό της, αλλά μόνον στα όρια που καθορίζονται από τους λόγους της ανακοπής και τους πρόσθετους λόγους ανακοπής 5. Αυτό σε συνδυασμό με το αίτημα της ανακοπής και την αίτηση για έκδοση της συγκεκριμένης διαταγής πληρωμής 6. 2) Μεταβιβάζονται οι λόγοι ανακοπής και οι περιεχόμενοι σε αυτούς ισχυρισμοί, που είναι σαφείς και ορισμένοι, εφαρμοζομένου ως προς αυτό του άρθρου 216 ΚΠολΔ, όπως πιο πάνω ανεφέρθη. 3) Η ανακοπή αποτελεί εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο 7. Ενώ η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής δεν είναι εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, είναι όμως δικόγραφο, ώστε 3. Γ. Νικολόπουλος, Σκοπός, Φύση και Ρύθμιση Διαταγής Πληρωμής κ.λπ., σελ. 77, Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 3 αρ Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 14 αρ. 5, για οψιγενείς ισχυρισμούς και πότε είναι και δεν είναι οψιγενείς οι ισχυρισμοί. 5. Πρβλ. άρθρο 522 ΚΠολΔ και την ερμηνεία του. ΑΠ Ολ 10/1997 ΕλλΔνη 1997,768 = ΝοΒ 1998/326, ότι: «στο μέτρο των υποβαλλομένων λόγων ανακοπής», Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 14 αρ Χ. Παπαδάκης, Διαταγή Πληρωμής, 2011, σελ. 160, ότι το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή εξετάζει την αοριστία της αιτήσεως και όταν δεν υφίσταται σχετικός λόγος ανακοπής. 7. Κ. Κεραμεύς, ένδικα Μέσα, έκδοση Δ, 2007, σελ. 10, Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 28 αρ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

5 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) 109 εφαρμόζεται σ αυτή το άρθρο 118 ΚΠολΔ, όπως ορίζεται και στο άρθρο 626 παρ. 2 ΚΠολΔ, ιδίως ενδιαφέρον έχει για το ορισμένο της αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής το άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι θα πρέπει να αναφέρεται το αντικείμενο του δικογράφου κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο. 4) Γενικώς, τόσο στην έκδοση της διαταγής πληρωμής, όσο και στην συζήτηση της ανακοπής, κατά το άρθρο 591 παρ. 1 ΚΠολΔ «Τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και στις ειδικές διαδικασίες, εκτός αν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των διαδικασιών αυτών» 8. Επομένως, για τα εξεταζόμενα εδώ θέματα, εφαρμόζονται τα άρθρα 261 και 262 ΚΠολΔ. Δ. Νομικός χαρακτηρισμός 1) Ο νόμος, άρθρο 632 ΚΠολΔ, προβλέπει ότι ο καθ ου η διαταγή πληρωμής δικαιούται να ασκήσει ανακοπή, με την οποία εισάγεται η υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκασή της μέσα στα όρια των λόγων ανακοπής, όπως ανεφέρθη. 2) Κατά τα λοιπά η φύση των ισχυρισμών του ανακόπτοντος παραμένει αναλλοίωτη. Και ειδικώτερα δεν είναι όλοι οι ισχυρισμοί και οι λόγοι ανακοπής του ανακόπτοντος ενστάσεις, όπως υποστηρίζεται. 3) Διότι η πρόταση στον γραπτό ή στον προφορικό λόγο 9 διαπιστώσεως ότι ορισμένος ισχυρισμός του ανακόπτοντος είναι ένσταση ή άρνηση είναι κρίση. 4) Πάσα δε κρίση είναι συνεπτυγμένος συλλογισμός και πας συλλογισμός είναι ανεπτυγμένη κρίση. Και ειδικώτερα πάσα νομική κρίση είναι πόρισμα νομικού συλλογισμού 10. 5) Για να ελεγχθεί δε η ορθότης ορισμένης κρίσεως, θα πρέπει να αναλυθεί στον αντίστοιχό της συλλογισμό, με μείζονα πρόταση, εδώ όχι νομικό κανόνα, αλλά τα χαρακτηριστικά στοιχεία που έχει γενικώς η ορισμένη έννοια, ελάσσονα πρόταση τα στοιχεία που έχει η προς εξέταση έννοια, και συμπέρασμα, ότι είναι ή όχι όπως η έννοια της μείζονος προτάσεως. Και έτσι θα γίνει έλεγχος της κρίσεως αυτής από τυπική και ουσιαστική πλευρά 11. 6) Ακόμη, ο νομικός χαρακτηρισμός που δίδουμε σε πραγματικό ή πραγματικά γεγονότα είναι νομική κρίση, που θα πρέπει, για να ελεγχθεί, να αναλυθεί σε νομικό συλλογισμό, όπως αμέσως πιο πάνω ανεφέρθη. 8) Τον νομικό δε χαρακτηρισμό δίνει κυριαρχικά το δικαστήριο, με βάση τα στοιχεία, στα οποία αναλύεται ο ορισμένος νομικός χαρακτηρισμός, από τα οποία αποτελείται η ορισμένη έννοια, ένσταση, άρνηση κ.λπ. 9) Ελέγχεται δε αναιρετικώς ως παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ο εσφαλμένος νομικός χαρακτηρισμός ) Κατ ακολουθίαν αυτών, αν ο ισχυρισμός είναι άρνηση ή ένσταση εξαρτάται από το περιεχόμενο του ισχυρισμού, ενώ δεν εξαρτάται από την θέση του προτείνοντος τον ισχυρισμό, ως ενάγοντος, εναγομένου, ανακόπτοντος, εκκαλούντος κ.λπ. Ε. Βάρη επικλήσεως και αποδείξεως α. Προβλεπόμενα βάρη 1) Στα εξεταζόμενα εδώ θέματα υπάρχουν τρία (3) βάρη. 2) Ένα είναι το βάρος επικλήσεως και προτάσεως, που προβλέπεται στο άρθρο 106 ΚΠολΔ και επιβάλλεται από αυτό στους διαδίκους. 3) Δεύτερο είναι το βάρος αποδείξεως που κατανέμεται στους διαδίκους κυρίως από το άρθρο 338 παρ. 1 ΚΠολΔ. 4) Τρίτο είναι το βάρος απαντήσεως, με σπουδαιότερο της αρνήσεως, που επιβάλλεται από το άρθρο 261 ΚΠολΔ. β. Βάρος - Υποχρέωση 5) Το βάρος ομοιάζει με την υποχρέωση, διότι προβλέπεται ότι το έχει ορισμένο πρόσωπο, που θα πρέπει να προβεί στην ορισμένη πράξη. Αν όμως παραλείψει επέρχονται εις βάρος του ορισμένες προβλεπόμενες έννομες συνέπειες, όπως στην υποχρέωση 13. 6) Διαφέρει δε το βάρος από την υποχρέωση, διότι ουδείς υφίσταται που να μπορεί να εξαναγκάσει τον έχοντα το βάρος προκειμένου να προβεί στην προβλεπόμενη πράξη. Έτσι ούτε να τον εξαναγκάσει να προβεί σε επίκληση, ούτε να προβεί σε απόδειξη, ούτε να απαντήσει 14. γ. Στο ίδιο πρόσωπο τα βάρη επικλήσεως και αποδείξεως 7) Γίνεται καθολικά δεκτό ότι συνήθως το ίδιο πρόσωπο έχει και τα δύο βάρη. Τόσο το βάρος επικλήσεως, όσο και το βάρος αποδείξεως 15. 7) Νομικοί δε χαρακτηρισμοί είναι τόσο η άρνηση, όσο και η ένσταση, αλλά και η αιτιολογημένη άρνηση. 8. ΑΠ Ολ 10/1997 ΕλλΔνη 1997,768 = ΝοΒ 1998,326 ότι εφαρμόζονται τα άρθρα 224 και 583 επ. ΚΠολΔ, ΑΠ 1859/2011 ΕπισκΕΔ 2012,142 ότι εφαρμόζεται το άρθρο 224 ΚΠολΔ, Χ. Παπαδάκης, Διαταγή Πληρωμής, 2011, σελ. 95, 168 ότι εφαρμόζονται τα άρθρα 22 επ. ΚΠολΔ. 9. Π. Ζέπος, Λογική και Ερμηνεία του Δικαίου, ΕΕΝ 1970, Γ. Μητσόπουλος, Μελέται Ι, σελ. 39 και σημ. 20 (στη σελ. 16 στο τέλος), Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Π. Ζέπος, Λογική και Ερμηνεία του Δικαίου ΕΕΝ 1970,693, Γ. Μητσόπουλος, ένθ ανωτ., σελ. 95, Μ. Καράσης, Έννοια και χαρακτήρας του υπαγωγικού συλλογισμού ως τρόπου εφαρμογής του δικαίου ΕλλΔνη 1991, Γ. Μητσόπουλος, Μελέται Ι, σελ. 99, ΑΠ 240/2008 ΕλλΔνη 2008,1624, ΑΠ 431/2005 ΕλλΔνη 2005,1058, ΑΠ 111/1996 ΕλλΔνη 1996,1347 = ΝοΒ 1998,338. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 2 αρ. 173 και εκεί παραπομπές σε ΑΠ 887/1974, ΑΠ 431/2005 ΕλλΔνη 2005, Βάρος του κομιστή επιταγής είναι ότι θα πρέπει αφ ενός να εμφανίσει προς πληρωμή την επιταγή στην πληρώτρια ή άλλη κατά το άρθρο 88 Ν 1969/1991 τράπεζα και αφ ετέρου σε ανυπαρξία υπολοίπου να επιμεληθεί να γίνει βεβαίωση αρνήσεως πληρωμής, κατά το άρθρο 40 Ν 5960/ Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 761, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ. 2. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

6 110 ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ 8) Με συνέπεια, αν παραλείψει την επίκληση των πραγματικών γεγονότων του ορισμένου ισχυρισμού να μην αποτελούν τα μη προταθέντα πραγματικά γεγονότα και ο αντίστοιχος ισχυρισμός αντικείμενο της δίκης 16. Η δε τυχόν γενομένη απόδειξη γι αυτά απαραδέκτως έγινε και δεν λαμβάνεται υπ όψη. 9) Αν δε παραλείψει να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα, που συνιστούν τον ισχυρισμό αυτόν ή δεν τα αποδείξει επιτυχώς, επέρχονται εις βάρος του οι αντικειμενικές έννομες συνέπειες. δ. Το βάρος επικλήσεως στην διαταγή πληρωμής και στην ανακοπή 10) Όμως στην ανακοπή του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ ο άνω κανόνας διασπάται. Και το βάρος επικλήσεως όλων γενικώς των ισχυρισμών, είτε ενστάσεων είτε αρνήσεων, έχει ο ανακόπτων, που το ασκεί με την ανακοπή και το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων. 11) Εισάγονται δε στη δίκη παραδεκτώς, σύμφωνα με τα άρθρα 583 επ. ΚΠολΔ 17, μόνον οι ισχυρισμοί που περιέχονται στην ανακοπή και το δικόγραφο των προσθέτων λόγων ανακοπής. 12) Η διαταγή πληρωμής δε θεωρείται έγκυρη ως προς τα τμήματά της που δεν έχουν προσβληθεί, ως άνω, με λόγο ανακοπής, και όταν η διαταγή πληρωμής πάσχει στα μη προσβληθέντα τμήματά της. 13) Για την απόδειξη δε στην διαταγή πληρωμής και στη συζήτηση της ανακοπής αναφέρεται κατωτέρω. ΣΤ. Το βάρος αποδείξεως 1) Το βάρος αποδείξεως διακρίνεται σε υποκειμενικό και σε αντικειμενικό. 2) Το υποκειμενικό μεν αφορά στον διάδικο που βαρύνεται να προσκομίσει τις αποδείξεις. 3) Το αντικειμενικό δε βάρος αποδείξεως καθορίζει εις βάρος τίνος επέρχονται οι συνέπειες της μη αποδείξεως των αποδεικτέων πραγματικών γεγονότων 18. 4) Εξ άλλου, αυτό δε είναι σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση, ποιος φέρει το βάρος αποδείξεως δεν καθορίζεται από την δικονομική θέση που έχει ο διάδικος, ως ενάγων, εναγόμενος κ.λπ. 5) Αλλά ποιος φέρει το βάρος αποδείξεως καθορίζεται από την ουσιαστική έννομη σχέση και την σχέση που έχει προς 16. Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 750, Κ. Κεραμεύς, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, σελ , Γ. Νικολόπουλος, Το Δίκαιο Αποδείξεως, σελ. 54, Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 761, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ. 1, Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ, σελ αυτήν κάθε διάδικος και τον προβαλλόμενο από αυτόν ισχυρισμό 19. 6) Έτσι δεν μεταβάλλεται το βάρος αποδείξεως στην αρνητική αναγνωριστική αγωγή, σε σχέση με την αγωγή για το ίδιο αντικείμενο 20. 7) Οι αμέσως πιο πάνω διαπιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στη δίκη της ανακοπής του άρθρου 632 ή 633 ΚΠολΔ. Έτσι, το βάρος αποδείξεως δεν φέρει ο ανακόπτων, αλλά φέρει το βάρος αποδείξεως όποιος θα το έφερε, αν είχε ασκηθεί αγωγή, αντί για αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, εκτός από την απόδειξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται από τα άρθρα 623 και 624 ΚΠολΔ, που το βάρος αποδείξεως φέρει ο αιτών την έκδοση διαταγής πληρωμής. 8) Για το βάρος αποδείξεως ορίζεται στο άρθρο 338 παρ. 1 ΚΠολΔ ότι: «Κάθε διάδικος οφείλει να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα που είναι αναγκαία για να υποστηρίξει την αυτοτελή αίτησή και ανταίτησή του». 9) Για την απάντηση ορίζεται στο άρθρο 261 ΚΠολΔ, για δε την ένσταση στο άρθρο 262 ΚΠολΔ. α. Το προϊσχύσαν 10) Στο προϊσχύσαν δίκαιο υφίσταντο για τα τρία αυτά θέματα περισσότερα άρθρα. 11) Υπήρχε το άρθρο 248 ΠολΔ 21, το οποίο είχε σχεδόν το ίδιο περιεχόμενο με το άνω άρθρο 338 ΚΠολΔ. 12) Ακόμη, υπήρχαν τα άρθρα ΠολΔ για την απάντηση και τα άρθρα ΠολΔ για την ένσταση. Αντί για τα δεκαεννέα αυτά άρθρα περιελήφθησαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δύο μόνον άρθρα. Διότι εθεωρήθη ότι τα άλλα είτε προέκυπταν από το άρθρο 338 ΚΠολΔ 22, είτε έλυναν θεωρητικά θέματα. Όμως ήσαν λίαν διδακτικά, όπως το αναγραφόμενο στο άρθρο 552 εδ. 1 ΠολΔ, που ισχύει και σήμερα, ότι: «η ένστασις, αντιλέγοντος του ενάγοντος, δέον να αποδεικνύεται υπό του εναγομένου» και τα αναγραφόμενα στο άρθρο 545 ΠολΔ ότι: «Η απάντησις... δεν περιέχει νέους πραγματικούς ισχυρισμούς» και το άρθρο 546 ΠολΔ ότι: «Κύρια προσόντα εκάστης απαντήσεως είναι: 1) Ειδική απάντησις προς έκαστον ουσιώδες κεφάλαιον της ιστορικής διηγήσεως του ενάγοντος». 13) Για την κατανομή του βάρους αποδείξεως έχουν υποστηριχθεί διάφορες θεωρίες, πλην ουδεμία δεν λύνει όλα τα αναφυόμενα ζητήματα ) Γίνονται δε εκ τούτου δεκτά ότι ο υποβάλλων αυτοτελή αίτηση οφείλει να προτείνει, να επικαλεσθεί και να απο- 19. Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 767, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Κ. Σούρλος, Πολιτική Δικονομία, Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 763, όπου και παράθεση των θεωριών αυτών. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

7 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) 111 δείξει πάντα τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αποτελούν την προϋπόθεση της παραδοχής της αιτήσεώς του, έκαστη δε αίτηση είναι το συμπέρασμα νομικού συλλογισμού, του οποίου μείζων πρόταση είναι ο εφαρμοστέος κανών δικαίου και ελάσσων τα πραγματικά γεγονότα ) Ακόμη, ότι ο επικαλούμενος δικαίωμά του θα πρέπει να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα, τα παραγωγικά του. Ενώ ο αντίδικός του θα ισχυρισθεί ενιστάμενος και θα αποδείξει τους παρακωλύοντες, αναστέλλοντες, καταργούντες 25 ή κατ άλλη ορολογία τους δικαιοκωλυτικούς, δικαιοανασταλτικούς και δικαιοφθόρους ισχυρισμούς ) Ακόμη, ότι επικαλούμενος κανόνα γενικής φύσεως αποδεικνύει τα πραγματικά γεγονότα, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του. Ενώ ο επικαλούμενος εξαιρετικής φύσεως κανόνα αποδεικνύει τα πραγματικά γεγονότα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του ) Σε άρνηση το βάρος αποδείξεως φέρει ο καθ ου η άρνηση, ο οποίος είχε προτείνει τον αυτοτελή ισχυρισμό. 18) Όμως διευκρινίζεται ότι η αντίκρουση διαδικαστικών προϋποθέσεων δεν είναι ένσταση, αλλά άρνηση της προϋποθέσεως των αποτελούντων την βάση της προϋποθέσεως αυτής γεγονότων ) Είναι δε τυχαίο γεγονός η θέση του διαδίκου, ως ενάγοντος κ.λπ., ώστε δεν μεταβάλλεται το βάρος αποδείξεως, που αυτό καθορίζεται από την έννομη σχέση, για την οποία πρόκειται 29, όπως ανεφέρθη. 20) Δεν καθορίζεται το βάρος αποδείξεως από την θέση του διαδίκου, ως ενάγοντος, εναγομένου, ανακόπτοντος, που είναι τυχαίο γεγονός, αλλά από την θέση του στην έννομη σχέση, για την οποία πρόκειται η απόδειξη, και από το αν προτείνει αυτοτελή ισχυρισμό ή όχι, όπως πιο πάνω ανεφέρθη 30. Ζ. Σχέση επικλήσεως και αποδείξεως 1) Κατά το άρθρο 106 ΚΠολΔ «Το δικαστήριο ενεργεί μόνο ύστερα από αίτηση διαδίκου και αποφασίζει με βάση τους πραγματικούς ισχυρισμούς που προτείνουν και αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά». 2) Κατά δε το άρθρο 335 ΚΠολΔ «Αντικείμενο απόδειξης είναι μόνο τα πραγματικά γεγονότα που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης». 3) Έτσι, με θετική θεώρηση αντικείμενο αποδείξεως μπορεί να είναι μόνον τα πραγματικά γεγονότα. Από τα πραγματικά δε γεγονότα όσα έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Και από αυτά μόνον όσα έχουν εισφερθεί στην δίκη από τους διαδίκους, με την αγωγή, ανακοπή κ.λπ., ή με ένσταση, αντένσταση κ.λπ. 4) Με αρνητική δε θεώρηση, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της αποδείξεως πραγματικά γεγονότα που δεν έχουν εισφερθεί στην δίκη, όπως αμέσως πιο πάνω αναφέρεται, έστω και αν είναι ουσιώδη. Επίσης δεν μπορεί να είναι αντικείμενο της αποδείξεως ο,τιδήποτε άλλο, που δεν είναι πραγματικό γεγονός, όπως ο νομικός χαρακτηρισμός ή το ασκούμενο δικαίωμα για το οποίο αμέσως κατωτέρω, π.χ. το αξιούμενο υπόλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού. 5) Θα πρέπει δηλαδή να έχει υπάρξει τόσο επίκληση των πραγματικών γεγονότων, όσο και απόδειξη των πραγματικών αυτών γεγονότων. 6) Αν δεν έχουν εισφερθεί τα πραγματικά γεγονότα, δεν μπορεί η παράλειψη αυτή να καλυφθεί, διορθωθεί κ.λπ., έστω και αν τα πραγματικά αυτά γεγονότα έχουν αποδειχθεί. Η απόδειξη γι αυτά είναι απαράδεκτη, δεν θα έπρεπε να είχε γίνει, ενώ και αν έγινε είναι άχρηστη, άνευ εννόμων συνεπειών, δεν επηρεάζει τη δίκη, αφού δεν υπήρξε η αναγκαία εισφορά στην δίκη των πραγματικών γεγονότων 31. 7) Δεν μπορεί δε να είναι αντικείμενο αποδείξεως το αξιούμενο δικαίωμα, το οποίο δεν είναι πραγματικό γεγονός και αποτελεί αντικείμενο δικαστικής κρίσεως 32. 8) Κατ ακολουθίαν του αμέσως πιο πάνω αναφερομένου δεν είναι ορθή η άποψη ότι είναι ορισμένη η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση αλληλόχρεο λογαριασμό, όταν στην αίτηση αναφέρεται μόνον το αξιούμενο υπόλοιπο, που είναι το δικαίωμα, που γι αυτό ο αιτών επικαλείται ότι το υπόλοιπο αποδεικνύεται από το επισυναπτόμενο στην αίτηση αντίγραφο του λογαριασμού. Ενώ θα έπρεπε να αναφέροντο στην αίτηση τα κονδύλια χρεώσεων και πιστώσεων, που αυτά αποτελούν πραγματικά γεγονότα και είναι αντικείμενο αποδείξεως και από την συσχέτιση των οποίων προκύπτει το αιτούμενο υπόλοιπο. 24. Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 4, Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ, σελ , Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 767, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 750, Κ. Κεραμεύς, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, σελ , Γ. Νικολόπουλος, Το Δίκαιο της Αποδείξεως, σελ. 54, Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ, σελ. 44, Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 11 αρ. 481, όπου οι άνω παραπομπές. Ε. Μιχελάκης, Περί του αντικειμένου της δικονομικής αποδείξεως, 1944, επανέκδοση Αντ. Σάκκουλας, 1987, σελ. 27 ότι «το μη εισαχθέν εν τη δίκη παρά του διαδίκου πραγματικόν υλικόν δεν λαμβάνεται υπ' όψιν». 32. Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 335 αρ. 6, Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 335 αρ. 4, Γ. Νικολόπουλος, Το Δίκαιο της Αποδείξεως, σελ. 57, Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεων, έκδοση Γ, σελ. 45, Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 11 αρ. 484 επ., όπου οι άνω παραπομπές. Επίσης, Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Β, σελ. 750, Ε. Μιχελάκης, Περί του αντικειμένου της δικονομικής αποδείξεως, 1944, επανεκτύπωση Αντ. Σάκκουλας, 1987, σελ. 33. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

8 112 ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Η. Ένσταση - Άρνηση - Αιτιολογημένη άρνηση 1) Η διάκριση και οριοθέτηση μεταξύ της ενστάσεως και της (απλής) αρνήσεως είναι εύκολη, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών στοιχείων που έχουν, ως κατωτέρω. 2) Δυσκολία παρουσιάζεται στην διαπίστωση της αιτιολογημένης αρνήσεως σε σχέση με την ένσταση. 3) Νομίζομε όμως ότι στην ανακοπή του άρθρου 632 ή 633 ΚΠολΔ η δυσκολία διακρίσεως της αιτιολογημένης αρνήσεως από την ένσταση, αν δεν εξαλείφεται ολοσχερώς, μειώνεται σε μεγάλο βαθμό, όπως αναπτύσσομε κατωτέρω. Θ. Ένσταση 1) Αρχικώς ο όρος exceptio (ένσταση) σήμαινε την εξαίρεση από την condemnatio και ήτο περιορισμός στην εξουσία του δικαστή να καταδικάσει τον εναγόμενο. Ακολούθως εξελίχθη και έλαβε το περιεχόμενο και την λειτουργία που έχει σήμερα 33. 2) Η ένσταση είναι ισχυρισμός του εναγομένου που προτείνει κατά του ενάγοντος, με τον οποίο ο εναγόμενος επιδιώκει την απόρριψη της εναντίον του αγωγής. 3) Έχει δε η ένσταση τα κατωτέρω χαρακτηριστικά στοιχεία, που την διακρίνουν από την άρνηση 34. α. Χαρακτηριστικά στοιχεία της ενστάσεως 4) Πρώτο: Ο ενιστάμενος με την ασκούμενη από αυτόν ένσταση αποδέχεται μερικά ή όλα τα πραγματικά γεγονότα της βάσεως της εναντίον του αγωγής 35. 5) Δεύτερο: Συγχρόνως προτείνει κατά του ενάγοντος νέα πραγματικά γεγονότα, που είναι ξένα, διαφορετικά από τα αποτελούντα την βάση της αγωγής 36. 6) Τρίτο: Η αγωγή έχει βάση τα πραγματικά γεγονότα ορισμένου νομικού κανόνα, η δε ένσταση προϋποθέτει, όπως ανεφέρθη, τα πραγματικά αυτά γεγονότα και προτείνονται νέα διαφορετικά πραγματικά γεγονότα, άλλου νομικού κανόνα, που είναι αντίθετος προς τον νομικό κανόνα της βάσεως της αγωγής 37. 7) Τέταρτο: Ο ενιστάμενος, με την άσκηση της ενστάσεώς του, επιδιώκει την ανατροπή των εννόμων συνεπειών, οι οποίες επιδιώκονται με την άσκηση της αγωγής. 33. Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ 1950, Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ 1950,401, που αφορά σε αγωγή διαζυγίου και όπου ιστορική εξέλιξη της ενστάσεως. 35. Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ, 1950,403, ότι δέχεται την ιστορική και νομική βάση της αγωγής. 36. Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 3, Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομίας, υπό 261 αρ. 21, σελ Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 3. 8) Πέμπτο: Τα προτεινόμενα από τον ενιστάμενο νέα γεγονότα και συνολικά η ένσταση αποτελεί αυτοτελή (ουσιώδη) ισχυρισμό 38. 9) Έτσι, ένσταση αποτελεί ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι αγόρασε τα αναφερόμενα στην αγωγή εμπορεύματα, αλλά έχει εξοφλήσει το τίμημά των. 10) Διακρίνονται δε οι ενστάσεις αναλόγως του χρονικού σημείου γενέσεως και ασκήσεως του ασκούμενου δικαιώματος κατά του οποίου βάλλουν, σε παρακωλύουσες την γέννεση του ασκούμενου δικαιώματος, σε αναστέλλουσες την άσκηση του δικαιώματος, σε καταργούσες το δικαίωμα εν όλω ή εν μέρει. Χαρακτηρίζονται δε δικαιοκωλυτικές, δικαιοανασταλτικές και δικαιοφθόρες αντίστοιχα ) Για να είναι ορισμένη η ένσταση θα πρέπει να περιέχεται, κατά το άρθρο 262 ΚΠολΔ, σαφής έκθεση των γεγονότων που τη θεμελιώνουν και ορισμένη αίτηση. Όπως λέγεται, ο ενιστάμενος εν τω ενιστάσθαι είναι ενάγων ) Επίσης, ένσταση καθ όλα τα αναφερόμενα στοιχεία, προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες, που ονομάζεται αντένσταση, είναι ο όμοιος, ως άνω, ισχυρισμός που προτείνει ο ενάγων κατά του εναγομένου, με τον οποίο αντικρούει ασκηθείσα εναντίον του ένσταση από τον εναγόμενο. Ι. Άρνηση 1) Όπως ανεφέρθη, κατά το άρθρο 261 ΚΠολΔ, ο εναγόμενος έχει το βάρος να απαντήσει στους ισχυρισμούς της εναντίον του αγωγής. 2) Η απάντηση είναι είτε η παραδοχή των πραγματικών ισχυρισμών του ενάγοντος, ή αντιθέτως η άρνηση των πραγματικών ισχυρισμών που περιέχονται στην αγωγή. 3) Άρνηση δε αποτελεί ο ισχυρισμός του εναγομένου, με τον οποίο αμφισβητεί και αποκρούει εν όλω ή εν μέρει τα πραγματικά γεγονότα της εναντίον του αγωγής 41, που είναι παραγωγικά της διαγνωστέας εννόμου συνέπειας 42. 4) Επίσης, άρνηση αποτελεί ο ισχυρισμός οποιουδήποτε διαδίκου, με τον οποίο αμφισβητεί και αποκρούει εν όλω ή εν μέρει τα πραγματικά γεγονότα ενστάσεως του αντιδίκου του. 5) Άρνηση προβάλλει ο διάδικος όταν εμφανίζει τα πραγματικά γεγονότα της αγωγής και άρα τα νομικά γεγονότα ότι δεν υπήρξαν ή υπήρξαν μεν, αλλά διαφορετικά από ότι αναφέρονται στην αγωγή Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 4, που παραπέμπει σε Π. Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αποδείξεως, έκδοση Γ, σελ , Ι. Τέντες σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 338 αρ Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος Α, σελ Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ, 1950, Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ. 1107, Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ, 1950,401 (404). Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

9 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) 113 6) Όμως, καθορίζεται από την θεωρία και την νομολογία ποια είναι τα αναγκαία γεγονότα της αρνήσεως, για να θεωρηθεί ορισμένη. 7) Για τον καθορισμό των αναγκαίων γεγονότων της απαντήσεως νομίζομε διευκολύνει το άρθρο 545 ΠολΔικ, που πιο πάνω αναφέρομε, κατά το οποίο «Η απάντησις είναι κατάφασις ή άρνησις των παρά του ενάγοντος προς υποστήριξιν της αγωγής αναφερομένων και δεν περιέχει νέους πραγματικούς ισχυρισμούς». 8) Με την αναφορά δε από το άρθρο 261 ΚΠολΔ στην αλήθεια, επιβάλλεται η συμπληρωματική εφαρμογή του άρθρου 116 ΚΠολΔ, στο οποιο, για το ενδιαφέρον εδώ τμήμα του, ορίζεται ότι: «να εκθέτουν τα πραγματικά γεγονότα που αναφέρονται στην υπόθεση, έτσι ακριβώς όπως τα γνωρίζουν με πληρότητα και σύμφωνα με την αλήθεια, αποφεύγοντας διφορούμενες και ασαφείς εκφράσεις» 44. 9) Προκύπτοντος έτσι δικονομικού βάρους η απάντηση να είναι σαφής και πλήρης ) Θα πρέπει έτσι ειδικώτερα να υπάρξει ειδική άρνηση κάθε συγκεκριμένου ισχυρισμού 46, όπως ορίζετο στο άρθρο 546 ΠολΔικ, που πιο πάνω αναφέραμε. 11) Αν η απάντηση είναι ασαφής υπάρχει πρόβλημα για την δικονομική μεταχείριση, αν υπάρχει άρνηση ) Δεν είναι σαφής η άρνηση όταν είναι συμπερασματική, ενδοιαστική, υποθετική, αντιφατική. Οπότε είναι εφαρμοστέα η διάταξη του άρθρου 261 εδ. β ΚΠολΔ ) Αντικείμενα αρνήσεως είναι όσα χρήζουν αποδείξεως 49. Έτσι, δεν αποτελούν αντικείμενο του βάρους αρνήσεως όσα δεν έχουν χαρακτήρα πραγματικών γεγονότων και γι αυτό γενικώς δεν αποτελούν αντικείμενο αποδείξεως ) Χωρίς την άρνηση δεν γεννάται το βάρος αποδείξεως. Ώστε τα μη αμφισβητηθέντα γεγονότα αποτελούν άνευ ετέρου στοιχεία της ελάσσονος προτάσεως του δικανικού συλλογισμού 51. α. Χαρακτηριστικά στοιχεία της αρνήσεως 15) Έχει δε η άρνηση τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, που την διακρίνουν από την ένσταση. 16) Πρώτο: Ο αρνούμενος με την άρνησή του αρνείται και αποκρούει μερικά ή όλα από τα πραγματικά γεγονότα της εναντίον του αγωγής. 44. Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ. 1110, που παραπέμπει σε Χ. Φραγκίστα, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, σελ Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ ) Δεύτερο: Ο αρνούμενος δεν προτείνει νέα πραγματικά γεγονότα 52. Αυτό ακριβώς ορίζετο στο άρθρο 545 της προϊσχυσάσης ΠολΔικ, που προαναφέραμε. 18) Τρίτο: Τα προτεινόμενα πραγματικά γεγονότα είναι της νομικής διατάξεως που αποτελεί την βάση της αγωγής. 19) Τέταρτο: Ο εναγόμενος με την άρνησή του επιδιώκει την ανατροπή των εννόμων συνεπειών της κατ αυτού αγωγής. 20) Πέμπτο: Η άρνηση δεν αποτελεί αυτοτελή (ουσιώδη) ισχυρισμό 53. ΙΑ. Αιτιολογημένη άρνηση 1) Και με την αιτιολογημένη άρνηση ο εναγόμενος αμφισβητεί και αποκρούει τα πραγματικά γεγονότα της αγωγής που έχει ασκηθεί από τον ενάγοντα, όπως και στην απλή άρνηση. 2) Στην πλήρη μορφή της αποτελείται από δύο τμήματα, αφ ενός ένα τμήμα την άρνηση, όπως στην χωρίς αιτιολογία, και δεύτερο τμήμα, αιτιολογία της αρνήσεως. Π.χ. Σε αγωγή κατ αυτού για χορήγηση δανείου 5.000, ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι δεν έχει λάβει δάνειο από τον ενάγοντα το ποσό των 5.000, αλλά έχει λάβει από αυτόν ως δωρεά. 3) Λόγω της εμπλοκής των δύο, ως άνω τμημάτων, η αιτιολογημένη άρνηση είναι πιο δύσκολο να διαπιστωθεί και ίσως να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένσταση, ιδίως αν δεν είναι πλήρης η διατύπωσή της ή ακόμη πιο πολύ όταν στο άνω παράδειγμα λείπει η άρνηση για το δάνειο και αναφέρεται μόνον ότι έλαβα ως δωρεά. 4) Η αιτιολογημένη άρνηση έχει εν μέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά στοιχεία από ότι η απλή άρνηση. Μερικά από αυτά ομοιάζουν με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ενστάσεως, προκαλώντας σύγχυση αν πρόκειται για άρνηση ή ένσταση. α. Χαρακτηριστικά στοιχεία της αιτιολογημένης αρνήσεως 5) Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αιτιολογημένης αρνήσεως είναι τα ακόλουθα: 6) Πρώτο: Ο αρνούμενος με το ένα σκέλος της αιτιολογημένης αρνήσεώς του αρνείται και αποκρούει μερικά ή όλα τα πραγματικά γεγονότα της εναντίον του αγωγής. 7) Δεύτερο: Ο αρνούμενος με το δεύτερο σκέλος αιτιολογεί την άρνηση του πρώτου σκέλους. 8) Τρίτο: Με το πρώτο σκέλος ο αρνούμενος δεν προτείνει νέα πραγματικά γεγονότα, αλλά αυτά είναι της νομικής διατάξεως που είναι βάση της αγωγής. 9) Τέταρτο: Με το δεύτερο σκέλος της αιτιολογημένης αρνήσεως προτείνονται νέα πραγματικά γεγονότα, διαφορετικά από τα πραγματικά γεγονότα της βάσεως της αγωγής. Όμως τα νέα αυτά πραγματικά γεγονότα είναι μεν από άλλο νομικό 52. Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 3, χωρίς να εμπλουτίζει το πραγματικό της διαφοράς. 53. Κ. Μακρίδου σε Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, ΚΠολΔ 261 αρ. 3, που παραπέμπει σε ΑΠ Ολ 469/1984 ΝοΒ 1985,65 (67). Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

10 114 ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) Α. ΑΘΑΝΑΣΑΣ, Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ κανόνα σε σχέση με τον νομικό κανόνα της αγωγής, αλλά δεν προϋποθέτουν και δεν βρίσκονται σε αντίθεση, όπως στην ένσταση 54, προς τον νομικό κανόνα της βάσεως της αγωγής. 10) Πέμπτο: Με την αιτιολογημένη άρνηση ο αρνούμενος επιδιώκει την ανατροπή των εννόμων συνεπειών, οι οποίες επιδιώκονται με την αγωγή. ΙΒ. Σε διαταγή πληρωμής 1) Κατά το άρθρο 623 ΚΠολΔ επιβάλλεται η άμεση απόδειξη, που είναι μόνον με έγγραφα 55 για την απαίτηση, που είναι η έννομη σχέση, και το οφειλόμενο ποσό 56. Έτσι κατά τα άρθρα 394 παρ. 2 και 395 ΚΠολΔ δεν επιτρέπεται η απόδειξη με μάρτυρες και με δικαστικά τεκμήρια αντιστοίχως 57. 2) Κατά δε το άρθρο 624 ΚΠολΔ, η απαίτηση να μην εξαρτάται από αναβλητική αίρεση, ούτε να εξαρτάται από προθεσμία, ούτε να εξαρτάται από όρο, σε απαίτηση δε που εξαρτάται από αντιπαροχή, κατ εξαίρεση, ο αιτών θα πρέπει να ισχυρισθεί και να αποδείξει εγγράφως, ως άνω, ότι έχει προεκπληρώσει την παροχή που τον βαρύνει 58. ΙΓ. Σε ανακοπή 1) Όπως ανεφέρθη, με την ανακοπή του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ η υπόθεση μεταβιβάζεται μέσα στα όρια των λόγων της ανακοπής και του δικογράφου των προσθέτων λόγων ανακοπής. 2) Επίσης, κατ εφαρμογή του άρθρου 591 παρ. 1 ΚΠολΔ, εφαρμόζονται και στην διαταγή πληρωμής και άρα και στην συζήτηση της ανακοπής του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ τα άρθρα 261 και 262 ΚΠολΔ. 3) Ο χαρακτηρισμός δε κάποιου ισχυρισμού ως ενστάσεως, αρνήσεως ή αιτιολογημένης αρνήσεως αποτελεί νομικό χαρακτηρισμό που γίνεται ή ελέγχεται με βάση νομικό συλλογισμό, με μείζονα πρόταση τα άνω χαρακτηριστικά στοιχεία της εξεταζομένης έννοιας, π.χ. της αρνήσεως, και ελάσσονα πρόταση τα στοιχεία της δικαζομένης περιπτώσεως. 4) Εξ άλλου δεν υφίσταται διάταξη νόμου, με την οποία να διαφοροποιείται ο χαρακτηρισμός της αρνήσεως του ανακόπτοντος και να χαρακτηρίζεται αυτή ως ένσταση ή το αντίστροφο. 5) Έτσι, και στην συζήτηση της ανακοπής θα ισχύουν οι αναφερθέντες κανόνες για τον νομικό χαρακτηρισμό των αρνήσεων, θα αποτελούν δε άρνηση οι ισχυρισμοί του ανακό- 54. Ε. Μιχελάκης, Ένστασις και απάντησις εις την αγωγήν, ΕΕΝ, 1950,401 (405), Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία, άρθρο 261, σελ ΑΠ 933/2011 ΝοΒ 2012, Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 7 αρ. 20 επ. 57. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 7 αρ. 14 και ΑΠ 933/2011 ΝοΒ 2012,334, για αντιπαροχή, που οριοθετεί τι ακριβώς ισχυρίζεται και αποδεικνύει ο αιτών. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 12 αρ. 7. πτοντος, που θα ήσαν αρνήσεις σε δίκη μετά από αγωγή κατ αυτού. Και αντίστοιχα θα αποτελούν ενστάσεις οι ενστάσεις. 6) Έτσι, αφού έχει προσδιορισθεί το άνω πλαίσιο μένει να διευκρινισθούν μερικά από τα θέματα που ανακύπτουν στην ανακοπή και στη συζήτηση της ανακοπής, για τα οποία ακολούθως. 7) Όλους τους ισχυρισμούς του ο ανακόπτων, τόσο τις ενστάσεις του όσο και τις αρνήσεις του προτείνει με την ανακοπή του άρθρου 632 ή 633 ή με δικόγραφο προσθέτων λόγων. 8) Οι λόγοι δε ανακοπής που περιέχουν ενστάσεις ή αρνήσεις του ανακόπτοντος θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις τόσο ως λόγων ανακοπής του άρθρου 632 ή 633 ΚΠολΔ, όσο και τις προϋποθέσεις ως ενστάσεις ή αρνήσεις των άρθρων 262 και 261 ΚΠολΔ. 9) Η ανακοπή του άρθρου 632 και 633 ΚΠολΔ, όπως ανεφέρθη, είναι είδος ανακοπής του άρθρου 583 επ. ΚΠολΔ, κατά δε το εφαρμοζόμενο άρθρο 585 ΚΠολΔ, οι διατάξεις για την άσκηση της αγωγής εφαρμόζονται και στην ανακοπή. 10) Μεταξύ άλλων εφαρμόζονται το άρθρο 216 παρ. 1 εδ. α ΚΠολΔ, κατά το οποίο η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117 ΚΠολΔ, πρέπει να περιέχει «σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή», και άρα τα ίδια να περιέχει και η ανακοπή. 11) Σαφής είναι ο ευδιάκριτος, ο ευκόλως εννοούμενος, ο ακριβής, σαφήνεια δε είναι η καθαρότης των νοημάτων ) Ορισμένος είναι ο χωριζόμενος δι ορίου από τινός ) Πλήρης δε είναι ο περιέχων ην δύναται να περιλάβει ποσότητα, ο ουδέν κενόν έχων, άρτιος καθ όλην την μάζα του, ώστε θεωρείται επαρκής (τουτέστιν αρκετός) ) Στο δε εφαρμοστέο για την αίτηση κατά το άρθρο 626 παρ. 2 ΚΠολΔ άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ ορίζεται ότι τα δικόγραφα πρέπει να αναφέρουν «το αντικείμενο του δικογράφου κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο». 15) Κατά την συζήτηση της ανακοπής πρώτα θα εξετασθεί το παραδεκτό και το ορισμένο της ανακοπής και κάθε λόγου ανακοπής, μετά αν πληρούνται οι προϋποθέσεις κάποιας άλλης νομικής διατάξεως, όπως των άρθρων 262 και 261 ΚΠολΔ. 16) Θα πρέπει δηλαδή κάθε λόγος ανακοπής, κάθε λόγος που περιέχει ένσταση ή άρνηση ή αιτιολογημένη άρνηση, να έχει τόσο σαφές όσο και ορισμένο περιεχόμενο, άλλως θα πάσχει αοριστία και θα απορριφθεί και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. 17) Ώστε, αν λόγος ανακοπής περιέχει ισχυρισμό, π.χ. αρνήσεως ή αιτιολογημένης αρνήσεως, που λόγω του ελλιπούς περιεχομένου του προκύπτουν αμφιβολίες αν προτείνεται άρ- 59. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 2 αρ Γ. Μητσόπουλος, Μελέται Ι, σελ. 8, για σχέση της περιγραφής και του ορισμένου. 61. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 2 αρ και 198 επ. και για τις τρεις έννοιες. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

11 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΕ 2/2013 (ΕΤΟΣ 19ο) 115 νηση και ακόμη περισσότερο αν προτείνεται αιτιολογημένη άρνηση ή ένσταση και αυτό οφείλεται στο ελλιπές περιεχόμενο του ισχυρισμού και λόγου ανακοπής, ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αόριστος, άσχετα αν σε δίκη που ανοίγεται με αγωγή θα εθεωρείτο, κατά τα άρθρα 262 και 261 ΚΠολΔ, ο ισχυρισμός αυτός ως επαρκής. Διότι εδώ εξετάζεται ο ίδιος ισχυρισμός και ως λόγος ανακοπής, όπως ανεφέρθη. α. Ο καθ ου η ανακοπή 18) Ο καθ ου η ανακοπή δεν δικαιούται να προτείνει νέα στοιχεία 62, ούτε νέους ισχυρισμούς σε σχέση με την αίτησή του. 19) Επίσης δεν δικαιούται να προτείνει νέα ιστορική βάση 63 και γενικώς άλλη βάση από αυτή της αιτήσεώς του ) Το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή ευρίσκεται στην θέση του δικαστή, που εξέδωσε την διαταγή πληρωμής και εντός των ορίων των λόγων της ανακοπής επιτρέπεται και επανεκτιμά την υπόθεση ) Έτσι για την απόδειξη των εν γένει προϋποθέσεων της εκδόσεως της διαταγής πληρωμής ο καθ ου η ανακοπή δικαιούται να χρησιμοποιήσει μόνον τα έγγραφα που έχει επικαλεσθεί στην αίτησή του και επισυνάψει σ αυτή 66, ενώ είναι απαράδεκτη η προσαγωγή και επίκληση νέων εγγράφων, που δεν είχαν επισυναφθεί στην αίτηση 67, 68. Προσάγει δε και επικαλείται πάλι μόνον τα άνω έγγραφα Στ. Πανταζόλουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2001, σελ. 28. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, Διαταγή Πληρωμής, έκδοση Γ, παρ. 14 αρ Στ. Πανταζόλουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2001, σελ. 30, που παραπέμπει σε ΑΠ 1870/1986 ΕλλΔνη 1988,281. ΜΠρΑθ 118/2008, αδημοσίευτη. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ ΑΠ Ολ 10/1997 ΕλλΔνη 1997,768 = ΝοΒ 1998/326. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ ΑΠ 782/1994 ΕλλΔνη 1995,838, ΕφΠειρ 793/1999 ΕλλΔνη 2000,493. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ ΑΠ 1345, 1347/2011 ΝοΒ 2012,669, ΕφΑθ 7531/2007 ΕλλΔνη 2008,910, ΕιρΜαρ 89/2004 ΑρχΝομ 2008,212, με σημ. Χρ. Νικολαΐδη = Δ 2008,1418. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ Στ. Πανταζόλουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2001, σελ. 64, ΑΠ 412/1999 ΕΕμπΔ 2000,299, ΑΠ 782/1994 ΕλλΔνη 1995,838, ΕφΠειρ 793/1999 ΕλλΔνη 2000,493, που παραπέμπει σε ΑΠ 1408/1987 ΕΕΝ 1988,755, ΕφΑθ 2701/1995 ΕλλΔνη 30,143. ΕφΠειρ 793/1999 ΕλλΔνη 2000,299, ΕφΑθ 7304/1985 ΝοΒ 33,1207. Επίσης ΕφΑθ 11036/1990 ΝοΒ 1991, ΑΠ 1503/2008 ΧρΙΔ 2009,414. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ ΑΠ 933/2011 ΝοΒ 2012,334, Χ. Παπαδάκης, Διαταγή Πληρωμής, 2011, σελ Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ ) Ενώ για να αποκρούσει ο καθ ου η ανακοπή τους ισχυρισμούς του ανακόπτοντος, που δεν αφορούν τις αμέσως πιο πάνω προϋποθέσεις, π.χ. ένσταση παραγραφής, ένσταση συμψηφισμού, ένσταση ελαττωμάτων των πωληθέντων κ.λπ., δικαιούται να χρησιμοποιήσει όλα τα αποδεικτικά μέσα, τα ίδια που δικαιούται και ο ανακόπτων και προβλέπονται στις διατάξεις της διαδικασίας με την οποία δικάζεται η ανακοπή 70. β. Ο ανακόπτων 23) Ο ανακόπτων στην συζήτηση της ανακοπής του αποδεικνύει με παν προβλεπόμενο από τον νόμο αποδεικτικό μέσο, που προβλέπεται στην διαδικασία με την οποία εκδικάζεται η ανακοπή του 71. ΙΔ. Συμπεράσματα 1) Ο χαρακτηρισμός ισχυρισμού ως ενστάσεως, αρνήσεως ή αιτιολογημένης αρνήσεως αποτελεί νομικό χαρακτηρισμό, που προσδιορίζεται με βάση το περιεχόμενο του ισχυρισμού. 2) Η κρίση για τον χαρακτηρισμό ως ενστάσεως κ.λπ. επαληθεύεται με τον αντίστοιχο νομικό συλλογισμό, που μείζων πρόταση αποτελούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ορισμένης εννοίας, π.χ. ένσταση, ελάσσων τα στοιχεία του συγκεκριμένου ισχυρισμού και συμπέρασμα ότι πρόκειται ή όχι για την συγκεκριμένη έννοια. 3) Σε κάθε περίπτωση, ο νομικός χαρακτηρισμός δίδεται από το δικαστήριο και ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο ως παράβαση νόμου. 4) Αυτά ισχύουν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και σε έκδοση διαταγής πληρωμής, σε ανακοπή κατ αυτής, του άρθρου 632 ή 633 ΚΠολΔ, και σε συζήτηση της ανακοπής. Δηλαδή η ένσταση, η άρνηση και η αιτιολογημένη άρνηση είναι αντίστοιχα ένσταση, άρνηση και αιτιολογημένη άρνηση και δεν γίνονται ένσταση. 5) Οποιοσδήποτε δε ισχυρισμός του ανακόπτοντος, ένσταση, άρνηση, αιτιολογημένη άρνηση, για να καταστεί αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται με την ανακοπή, θα πρέπει να περιέχεται στην ανακοπή, ως λόγος ανακοπής, να είναι σαφής και ορισμένος. 6) Έτσι, αφού στην ανακοπή θα πρέπει οι ισχυρισμοί της ενστάσεως, της αρνήσεως και της αιτιολογημένης αρνήσεως να είναι ορισμένοι, κατά τα άρθρα 216 παρ. 1 εδ. α και 118 αρ. 4 ΚΠολΔ, σε αμφιβολία ως προς την φύση του ισχυρισμού, π.χ. αν είναι ένσταση ή αιτιολογημένη άρνηση, απορρίπτεται ο ισχυρισμός και ο λόγος ανακοπής ως αόριστοι. 70. Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ Α. Αθανασάς - Χ. Αθανασά - Ι. Αθανασάς, ό.π., παρ. 14, αρ Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

12

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---] Γέσιου Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν Δίκην Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Παρπαρίνου, Π.Ε.Δ. Αγ. Αρ. 5934/09 ΜΕΤΑΞΥ:- Δημήτρη Δημητρίου, εκ Λευκωσίας ΕΝΑΓΟΝΤΑ - και -

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Παρπαρίνου, Π.Ε.Δ. Αγ. Αρ. 5934/09 ΜΕΤΑΞΥ:- Δημήτρη Δημητρίου, εκ Λευκωσίας ΕΝΑΓΟΝΤΑ - και - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Παρπαρίνου, Π.Ε.Δ. Αγ. Αρ. 5934/09 ΜΕΤΑΞΥ:- Δημήτρη Δημητρίου, εκ Λευκωσίας ΕΝΑΓΟΝΤΑ - και - 1. Mega Equity Securities Financial Services Public Ltd, εκ Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 585 8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 113/2010 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες). (Δικηγόροι: Ελένη Τσιμπούκη-Μιχοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ»,

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ», 1 Ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1) Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΛΟΥ», που εδρεύει στη νήσο Μήλο Κυκλάδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Πρόλογοι... 11 - Συνοπτικός πίνακας περιεχομένων... 17 - Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων... 21 ΜΕΡΟΣ 1ο ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ - ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΓΥΗΤΗ (ΑΡΘΡΟ 88ΚΠΟλΔ) Η νομική φύση και η λειτουργία του στην ειδική διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών

ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΓΥΗΤΗ (ΑΡΘΡΟ 88ΚΠΟλΔ) Η νομική φύση και η λειτουργία του στην ειδική διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΓΥΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Ασ. Δικηγόρος Αθηνών 2 η Συνάντηση- Σημειώσεις Δικαιοδοσία τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (άρθ. 1): 1) ιδιωτικές διαφορές (ύπαρξη ή ανυπαρξία έννομων σχέσεων και δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική Εργασία Τσιότρα Χριστίνας Με θέμα: «Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Φλώρινας Αριθμός αποφάσεως 66/2000 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Ειρηνοδικείο Φλώρινας Αριθμός αποφάσεως 66/2000 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Ειρηνοδικείο Φλώρινας Αριθμός αποφάσεως 66/2000 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Δικαστής: Ταρσή Γαλάτου Δικηγόροι: Ι. Τσομπάνος, Π. Μαρκόπουλος Απόσπασμα: Κατά τη διάταξη του άρθρου 984 του ΑΚ, η νομή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Με τη συνεργασία ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΑΘΑΝΑΣΑ Δικηγόρων ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τι αντιμετωπίζει ο αιτών και ο καθ ου από την αίτηση μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 www.inlaw.gr Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθµός απόφασης: 7968 Έτος: 2013 Περίληψη: - Ακάλυπτη επιταγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 523/2000

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 523/2000 ΠολΠρωτΑθ 523/2000 Τηλεοπτικοί σταθμοί. Διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών. Προστασία ανηλίκων. Ενώσεις καταναλωτών. Απαγόρευση μετάδοσης παιδικής διαφήμισης. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί λογίζονται ως προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής]

ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] Πρόεδρος Γ. Καραναστάση, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγητής Α. Αναστασίου Δικηγόρος Γ. Ζαχαρόπουλος Διατάξεις: άρθρα 99, 100 Ν 3588/2907 (ΠτΚ), 696 επ. ΚΠολΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Οφειλέτρια χήρα μητέρα δύο θηλέων ανηλίκων τέκνων, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη Το να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης είναι µια γενική αρχή που αναγνωρίζεται από την ιταλική έννοµη τάξη µε το άρθρο 24 του συντάγµατος. Κατά γενικό κανόνα, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 [ 2 ] Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1076 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αναιρετικοί λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 Μεταξύ: 1. ITS-RAISEN ZWEIGNIEDERLASSUNG DER REWE ZENTRALFINANZ E.G. εκ Γερμανίας 2. LTU TOURISTIK GESELLSCHAFT mbh,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 28/3/2012. ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 28/3/2012. ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 28/3/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.:8376 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: «Εξέταση της αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

36431/2009 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ ( 576152)

36431/2009 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ ( 576152) 36431/2009 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ ( 576152) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αναγνώριση δεδικασμένου από αλλοδαπή απόφαση. Απόφαση διαζυγίου. Ελληνοσοβιετική Σύμβαση δικαστικής συνδρομής. Η εν λόγω Σύμβαση εισάγει μία ρήτρα αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2930,2.12.94 816 Ν. 87(Ι)/94 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις Αρθρο. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη και την γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

7. εμπορικο δικαιο 22/2011

7. εμπορικο δικαιο 22/2011 311 7. εμπορικο δικαιο 22/2011 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης, Μαρία Τσιριμώκου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Νικόλαος Καλαντζής, Ευαγγελία Καρρά). Διαταγή

Διαβάστε περισσότερα

Ποινικό δικονομικό. δίκαιο

Ποινικό δικονομικό. δίκαιο Σημειώσεις Πολιτικής Δικονομίας Βιβλίο: «Πολιτική Δικονομία» Κλαμαρής-Κουσούλης- Πανταζόπουλος Διαφορά Δικονομικού και ουσιαστικού δικαίο Αστικό δικονομικό Δίκαιο Ποινικό δικονομικό δίκαιο Διοικητικό δικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα Πρακτικών Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου 3ης συνεδρίασης της 23-11-2010. Τεχνικά Θέµατα Θέµα 2α

Απόσπασµα Πρακτικών Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου 3ης συνεδρίασης της 23-11-2010. Τεχνικά Θέµατα Θέµα 2α Απόσπασµα Πρακτικών Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβουλίου 3ης συνεδρίασης της 23-11-2010 Τεχνικά Θέµατα Θέµα 2α Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΕΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ: 2012/13 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΕΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ: 2012/13 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΕΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ: 2012/13 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή----------------------------------------------------------------------------------σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.5.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 14 ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 347/2009 Περίληψη Το Όνομα Χώρου (domain name) αποτελεί το μέσο για την είσοδο στο διαδίκτυο προς δημιουργία ενός χώρου (website) - Το domain

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ÄÉÊÏÃÑÁÖÉÁ. ÅÔÏÓ: 2014 (22ï) ÅÊÄÏÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ËÁÑÉÓÁÓ

ÄÉÊÏÃÑÁÖÉÁ. ÅÔÏÓ: 2014 (22ï) ÅÊÄÏÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ËÁÑÉÓÁÓ ÄÉÊÏÃÑÁÖÉÁ ÅÔÏÓ: 2014 (22ï) ÅÊÄÏÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ËÁÑÉÓÁÓ Δικογραφία 2014 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα