Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόριο Κομπολίτη, με την παρουσία του Γραμματέα Αθανασίου Λυμπέρη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόριο Κομπολίτη, με την παρουσία του Γραμματέα Αθανασίου Λυμπέρη."

Transcript

1 1/2013 ΕΙΡ ΔΥΜΗΣ ( ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Πολιτική δικονομία. Παράσταση διαδίκου στο Ειρηνοδικείο χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο. Νέο ποσοτικό κριτήριο με βάση το άρθρο 7 του ν.3994/11 (αντικείμενο διαφοράς κάτω των ευρώ). Ερμηνεία της διάταξης του αρθ. 94 παρ. 2 περ. α ΚΠολΔ με τη νέα της διατύπωση. Υποθέσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Κρίση ότι αποκλείεται η παράσταση χωρίς δικηγόρο ειδικά και μόνο στις αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αγωγές με αίτημα που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ, και ότι σε κάθε άλλη περίπτωση επιτρέπεται η παράσταση στο ειρηνοδικείο και αυτοπροσώπως. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός 1/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόριο Κομπολίτη, με την παρουσία του Γραμματέα Αθανασίου Λυμπέρη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ: Του αιτούντος:... κατοίκου Σαγεϊκων Αχαΐας, που παραστάθηκε αυτοπροσώπως. Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ] και παρίστανται ως εξής: 1. Η ανώνυµη τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ...ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Θεοφάνη Κατσίνα. 2. Η ανώνυµη τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία «...ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου Ευγενίας Σταυροπούλου. 3. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «... Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Παναγιώτη Γεωργιάδη. 4. Η ανώνυµη τραπεζική εταιρία µε την επωνυµία «...ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Χρήστου Δελδήμου. Ο αιτών με την από αίτησή του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 24/2011 ζήτησε όσα αναφέρονται σ` αυτή. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε δικάσιμος η και μετά από αναβολή αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ` αυτό, Μελέτησε τη δικογραφία. Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο. Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 94 παρ. 2 περ. α όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το αρθ. 7 ν. 3994/11, ήταν επιτρεπτή η δικαστική παράσταση ενώπιον του ειρηνοδικείου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο σε κάθε περίπτωση. Με την τροποποιημένη διάταξη ορίζεται πλέον ότι επιτρέπεται η δικαστική παράσταση ενώπιον του ειρηνοδικείου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο μόνο εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. Με τη νέα διατύπωση της διάταξης αυτής, με την οποία τίθεται πλέον ποσοτικό κριτήριο για την υποχρεωτικότητα ή μη της παράστασης στο ειρηνοδικείο με δικηγόρο, δημιουργείται

2 ερμηνευτικό ζήτημα, καθόσον ο περιορισμός αυτός λόγω ποσού παραπέμπει σε υποθέσεις το αντικείμενο των οποίων είναι επιδεκτικό χρηματικής αποτίμησης, οι οποίες εισάγονται προς διάγνωση με τη μορφή της καταψηφιστικής και αναγνωριστικής αγωγής, όχι όμως και σε υποθέσεις που το αντικείμενό τους δεν είναι επιδεκτικό χρηματικής αποτίμησης και υπάγονται στην υλική αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου, όπως αυτές που εισάγονται με την αίτηση του αρθ. 4 παρ. 1 του ν. 3869/10, αντικείμενο των οποίων δεν είναι ορισμένο χρηματικό ποσό αλλά η ρύθμιση των χρεών του οφειλέτη και η απαλλαγή απ αυτά με σκοπό την επανένταξή του στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 21). Η επίλυση του ερμηνευτικού αυτού προβλήματος θα πρέπει να γίνει με βάση το σκοπό της νέας ρύθμισης, ο οποίος σχετίζεται με την αύξηση με τον ίδιο νόμο (3994/11)της λόγω ποσού αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου, καθώς και την αρχική διατύπωση της διάταξης του αρθ. 94 παρ. 2 εδ. α ΚΠολΔ. Με τη θέσπιση ποσοτικού κριτηρίου, το οποίο ταυτίζεται με το ανώτατο όριο των αποτιμητών σε χρήμα διαφορών, που υπάγονταν στην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου κατά το αρθ. 14 παρ. 1 α ΚΠολΔ πριν την τροποποίησή του, ο νομοθέτης ήθελε η λόγω ποσού αύξηση της καθύλη αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου να μην επηρεάσει την υποχρεωτικότητα της παράστασης με δικηγόρο, για τις υποθέσεις με αντικείμενο πάνω από ευρώ, όπως προβλεπόταν από τη διάταξη του αρθ. 94 παρ. 2 περ. α ΚΠολΔ πριν την τροποποίησή του, οι οποίες υπάγονταν τότε στην καθύλη αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου, ώστε και μετά την αύξηση της αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου να είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο, όπως και συνέβαινε και πριν. Έτσι διαφοροποίησε τη διατύπωση της διάταξης του αρθ. 94 παρ. 2 περ. α από τη γενική για κάθε υπόθεση αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου σε ειδική με τη διάκριση της υπέρβασης ή μη του ποσού των ευρώ, αποβλέποντας στις συνήθεις περιπτώσεις που το αντικείμενο της δίκης προσδιορίζεται από το ύψος της χρηματικής απαίτησης. Σκοπός συνεπώς του νομοθέτη με τη διαφοροποίηση της διατύπωσης του άρθρου αυτού ήταν να μη θίξει ως προς το ζήτημα της υποχρεωτικής παράστασης με δικηγόρο μόνο τις υποθέσεις εκείνες που με το προηγούμενο καθεστώς υπάγονταν στην καθύλη αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου, όχι όμως και τις υπόλοιπες υποθέσεις αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου, στις οποίες περιλαμβάνονται εκτός από τις αποτιμητές σε χρήμα διαφορές με αντικείμενο μικρότερο των ευρώ, και υποθέσεις που το αντικείμενό τους δεν είναι επιδεκτικό χρηματικής αποτίμησης και υπάγονται στην καθύλη αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου, όπως οι υποθέσεις ρύθμισης των χρεών υπερχρεωμένων οφειλετών φυσικών προσώπων του ν. 3869/10. Ειδικά ως προς τις τελευταίες ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε το ειρηνοδικείο ως αποκλειστικά καθύλη αρμόδιο, ήταν η δυνατότητα κατάθεσης της αίτησης και παράστασης χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 94 παρ. 2 περ. α όπως ίσχυε τότε, γεγονός που καθιστούσε λιγότερο δαπανηρή την προσφυγή στη ρύθμιση του υπερχρεωμένου οφειλέτη. Επομένως η διάταξη του αρθ. 94 παρ. 2 περ. α ΚΠολΔ με τη νέα της διατύπωση θα πρέπει να ερμηνευτεί ως αποκλείουσα τη παράσταση χωρίς δικηγόρο ειδικά και μόνο στις αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αγωγές με αίτημα που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ, και ότι σε κάθε άλλη περίπτωση επιτρέπεται η παράσταση στο ειρηνοδικείο και αυτοπροσώπως. Μια τέτοια ερμηνεία βρίσκεται μέσα στα όρια του σκοπού του νομοθέτη της νέας διάταξης, ενώ ειδικά ως προς τις υποθέσεις του νόμου 3869/10 είναι σύμφωνη και με την επιλογή από το νομοθέτη του ειρηνοδικείου ως αποκλειστικά καθύλη αρμόδιου δικαστηρίου ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση του οφειλέτη. Κατ ακολουθία το δικόγραφο της αίτησης ρύθμισης των οφειλών μπορεί να υπογράφεται από τον αιτούντα οφειλέτη και να κατατίθεται αυτοπροσώπως από τον ίδιο, χωρίς να δημιουργείται από το λόγο αυτό ακυρότητα (αντιθ. ΕιρΧαλκ/2012 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ), ο οποίος έχει τη δικονομική δυνατότητα να παρίσταται χωρίς δικηγόρο. Στην προκειμένη περίπτωση η υπό κρίση αίτηση υπογράφεται από τον ίδιο τον αιτούντα, όπως και η πράξη κατάθεσής της στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού (βλ. τη μ αριθ. 24/2011 έκθεση κατάθεσης), γεγονός το οποίο, σύμφωνα με τα προλεχθέντα, δεν καθιστά άκυρο το δικόγραφο της αίτησης, όπως αβάσιμα υποστηρίζεται από τη 2η μετέχουσα, ούτε η αυτοπρόσωπη παράστασή του κατά τη συζήτηση της αίτησης (βλ. πρακτικά) οδηγεί σε ερημοδικία. [...]

3 171/2013 ΕΙΡ ΠΑΤΡ ( ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο Ν.3869/2010. Προϋποθέσεις-Διαδικασία. Δυνατή η αυτοπρόσωπη παράσταση του αιτούντος χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο. Ζητήματα αοριστίας της αίτησης. Δεν αποτελεί στοιχείο του ορισμένου της ο χρόνος σύναψης των συμβάσεων. Υπεύθυνη δήλωση και η ημερομηνία της. Τα έγγραφα στην προδικασία. Τιτλοποίηση απαίτησης-εκχώρησηαναγγελία. Σχέδιο διευθέτησης και καταχρηστικότητα. Αντικειμενική αξία κατοικίας ως κριτήριο για την υπαγωγή της στη ρύθμιση της διάσωσης. Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κου Παναγιώτη Καποτά, δικηγόρου Πατρών. Αριθμός 171/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόρη Κομπολίτη και τη Γραμματέα Παναγιώτα Τζουβέκα. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 29 Μαρτίου 2013 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ: Της αιτούσας:..., κατοίκου Πατρών, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Παναγιώτη Καποτά. Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ] και παρίστανται ως εξής: 1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ...», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε. 2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ...», που εδρεύει στην Αθήνα (...) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Διομήδη Αποστολόπουλου. 3) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «...», που εδρεύει στην Αθήνα (και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Μαρίας Τσούνα. 4) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «...» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Θεόδωρου Καλδίρη. 5) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «...», που εδρεύει στην Αθήνα (οδ....) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ιωάννη Κατσιρόπουλου. Η αιτούσα με την από αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 294/2012 ζήτησε όσα αναφέρονται σ` αυτή. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε δικάσιμος η και κατόπιν αναβολής εκείνη που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης. Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ` αυτό. Μελέτησε τη δικογραφία. Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο. Σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 94 παρ. 2 περ. α` όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το αρθ. 7 ν. 3994/11, ήταν επιτρεπτή η δικαστική παράσταση ενώπιον του ειρηνοδικείου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο σε κάθε περίπτωση. Με την τροποποιημένη διάταξη ορίζεται πλέον ότι επιτρέπεται η δικαστική παράσταση ενώπιον του ειρηνοδικείου χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο μόνο εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ.

4 Με τη νέα διατύπωση της διάταξης αυτής, με την οποία τίθεται πλέον ποσοτικό κριτήριο για την υποχρεωτικότητα ή μη της παράστασης στο ειρηνοδικείο με δικηγόρο, δημιουργείται ερμηνευτικό ζήτημα, καθόσον ο περιορισμός αυτός λόγω ποσού παραπέμπει σε υποθέσεις το αντικείμενο των οποίων είναι επιδεκτικό χρηματικής αποτίμησης, οι οποίες εισάγονται προς διάγνωση με τη μορφή της καταψηφιστικής και αναγνωριστικής αγωγής, όχι όμως και σε υποθέσεις που το αντικείμενο τους δεν είναι επιδεκτικό χρηματικής αποτίμησης και υπάγονται στην υλική αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου, όπως αυτές που εισάγονται με την αίτηση του αρθ. 4 παρ. 1 του ν.3869/10, αντικείμενο των οποίων δεν είναι ορισμένο χρηματικό ποσό αλλά η ρύθμιση των χρεών του οφειλέτη και η απαλλαγή απ` αυτά με σκοπό την επανένταξη του στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση τον οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 21). Η επίλυση του ερμηνευτικού αυτού προβλήματος θα πρέπει να γίνει με βάση το σκοπό της νέας ρύθμισης, ο οποίος σχετίζεται με την αύξηση με τον ίδιο νόμο (3994/11)της λόγω ποσού αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου, καθώς και την αρχική διατύπωση της διάταξης του αρθ. 94 παρ. 2 εδ. α` ΚΠολΔ. Με τη θέσπιση ποσοτικού κριτηρίου, το οποίο ταυτίζεται με το ανώτατο όριο των αποτιμητών σε χρήμα διαφορών, που υπάγονταν στην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου κατά το αρθ. 14 παρ. 1 α` ΚΠολΔ πριν την τροποποίηση του, ο νομοθέτης ήθελε η λόγω ποσού αύξηση της καθύλη αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου να μην επηρεάσει την υποχρεωτικότητα της παράστασης με δικηγόρο, για τις υποθέσεις με αντικείμενο πάνω από ευρώ, όπως προβλεπόταν από τη διάταξη του αρθ. 94 παρ. 2 περ. α` ΚΠολΔ πριν την τροποποίηση του, οι οποίες υπάγονταν τότε στην καθύλη αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου, ώστε και μετά την αύξηση της αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου να είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο, όπως και συνέβαινε και πριν. Ετσι διαφοροποίησε τη διατύπωση της διάταξης του αρθ. 94 παρ. 2 περ. α` από τη γενική για κάθε υπόθεση αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου σε ειδική με τη διάκριση της υπέρβασης ή μη του ποσού των ευρώ, αποβλέποντας στις συνήθεις περιπτώσεις που το αντικείμενο της δίκης προσδιορίζεται από το ύψος της χρηματικής απαίτησης. Σκοπός συνεπώς του νομοθέτη με τη διαφοροποίηση της διατύπωσης του άρθρου αυτού ήταν να μη θίξει ως προς to ζήτημα της υποχρεωτικής παράστασης με δικηγόρο μόνο τις υποθέσεις εκείνες που με το προηγούμενο καθεστώς υπάγονταν στην καθύλη αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου, όχι όμως και τις υπόλοιπες υποθέσεις αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου, στις οποίες περιλαμβάνονται εκτός από τις αποτιμητές σε χρήμα διαφορές με αντικείμενο μικρότερο των ευρώ, και υποθέσεις που το αντικείμενο τους δεν είναι επιδεκτικό χρηματικής αποτίμησης και υπάγονται στην καθύλη αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου, όπως οι υποθέσεις ρύθμισης των χρεών υπερχρεωμένων οφειλετών φυσικών προσώπων του ν. 3869/10. Ειδικά ως προς τις τελευταίες ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε το ειρηνοδικείο ως αποκλειστικά καθύλη αρμόδιο, ήταν η δυνατότητα κατάθεσης της αίτησης και παράστασης χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 94 παρ. 2 περ. α` όπως ίσχυε τότε, γεγονός που καθιστούσε λιγότερο δαπανηρή την προσφυγή στη ρύθμιση του υπερχρεωμένου οφειλέτη. Επομένως η διάταξη του αρθ. 94 παρ. 2 περ. α` ΚΠολΔ με τη νέα της διατύπωση θα πρέπει να ερμηνευτεί ως αποκλείουσα τη παράσταση χωρίς δικηγόρο ειδικά και μόνο στις αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αγωγές με αίτημα που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ, και ότι σε κάθε άλλη περίπτωση επιτρέπεται η παράσταση στο ειρηνοδικείο και αυτοπροσώπως. Μια τέτοια ερμηνεία βρίσκεται μέσα στα όρια του σκοπού του νομοθέτη της νέας διάταξης, ενώ ειδικά ως προς τις υποθέσεις του νόμου 3869/10 είναι σύμφωνη και με την επιλογή από το νομοθέτη του ειρηνοδικείου ως αποκλειστικά καθύλη αρμόδιου δικαστηρίου ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση του οφειλέτη. Κατ` ακολουθία το δικόγραφο της αίτησης ρύθμισης των οφειλών μπορεί να υπογράφεται από τον αιτούντα οφειλέτη και να κατατίθεται αυτοπροσώπως από τον ίδιο, χωρίς να δημιουργείται από το λόγο αυτό ακυρότητα (ΕιρΔύμης 1/13, αντιθ. ΕιρΧαλκ/2012 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ), ο οποίος έχει τη δικονομική δυνατότητα να παρίσταται χωρίς δικηγόρο. Στην προκειμένη περίπτωση η υπό κρίση αίτηση υπογράφεται από την ίδια την αιτούσα, όπως και η πράξη κατάθεσης της στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού (βλ. τη μ` αριθ. 294/2012 έκθεση κατάθεσης), γεγονός το οποίο, σύμφωνα με τα προλεχθέντα, δεν καθιστά άκυρο το δικόγραφο της αίτησης, όπως αβάσιμα υποστηρίζεται από τις 2η, 3η, 4η και 5η μετέχουσες. Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις μετέχουσες πιστώτριες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της

5 περιγραφόμενης κύριας κατοικίας της, που ανήκει στην ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της απ` αυτά. Από το συνδυασμό των διατάξεων των αρθ. 1 και 4 παρ. 1 ν.3869/10, προκύπτει ότι για το ορισμένο της αίτησης αρκεί να αναφέρεται ότι ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, ότι κατέβαλε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε και ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Ακόμη στην αίτηση πρέπει να περιέχεται ακριβής περιγραφή της οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη, κατάσταση όλων των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Τέλος απαιτείται ορισμένο αίτημα, που είναι αυτό της ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη με σκοπό την απαλλαγή του, εφόσον δε επιθυμεί να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του πρέπει να υποβάλλεται και σχετικό αίτημα (βλ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», εκδ σελ. 64 επ.). Ειδικά όσον αφορά την περιγραφή των απαιτήσεων, κατ` αρχάς στο πεδίο εφαρμογής του νόμου εμπίπτουν όλα τα χρέη του οφειλέτη έναντι οποιουδήποτε δανειστή. Τα μόνα χρέη που εξαιρούνται απαριθμούνται περιοριστικά στο άρθρο 1 παρ. 2 του νόμου αυτού, μεταξύ των οποίων και αυτά που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης ρύθμισης. Με τη διάταξη αυτή ο νομοθέτης εισάγει εξαίρεση από τη ρύθμιση της συγκεκριμένης κατηγορίας απαιτήσεων, και συνεπώς τα χαρακτηριστικά που τις εντάσσουν στην εξαίρεση πρέπει να προβάλλονται από τον πιστωτή που ωφελείται από την εξαίρεση, ο οποίος φέρει και το βάρος της απόδειξης (βλ. Βενιέρης- Κατσάς «Εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα» σελ. 77 και 137). Επομένως δεν αποτελεί στοιχείο του ορισμένου της αίτησης ρύθμισης ο χρόνος γέννησης της απαίτησης, της οποίας ζητείται η ένταξη σε ρύθμιση και ειδικά επί δανείων η ημερομηνία σύναψης της δανειακής σύμβασης και πρέπει ν` απορριφθεί ο περί αοριστίας της ένδικης αίτησης λόγω έλλειψης του στοιχείου αυτού ισχυρισμός της 5ης των μετεχουσών. Επίσης δεν πάσχει από αοριστία η αίτηση, επειδή, όπως ισχυρίζονται η 2η και 3η από τις μετέχουσες, δεν αναφέρονται σ` αυτήν τα εισοδήματα και η περιουσιακή κατάσταση του εν διαστάσει συζύγου της αιτούσας, ούτε αν συνεισφέρει στις ανάγκες διαβίωσης της. Και αυτό γιατί το ζήτημα της διάστασης αποτελεί αντικείμενο απόδειξης και συνεπώς δεν υποχρεούται η αιτούσα να αναφέρει τα εισοδήματα του, αφού δεν υπάρχει υποχρέωση του συζύγου συνεισφοράς για την απευθείας εξόφληση των χρεών της, ούτε επικαλείται υποχρέωση διατροφής της (αρθ ΑΚ), οπότε θα έπρεπε να αναφέρει το ποσό της, είναι δε ζήτημα απόδειξης αν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, και αν καταβάλλεται οικιοθελώς ή συμφωνήθηκε ή επιδικάστηκε κάποιο ποσό διατροφής. Ακόμη δεν υποχρεούται να περιγράψει τα περιουσιακά στοιχεία του συζύγου της, τα οποία αποτελούν ξένη περιουσία και δεν είναι υπεγγυα στους πιστωτές της. Απ` αυτά ενδιαφέρουν μόνο εκείνα που αποφέρουν κάποιο εισόδημα, χα οποία και αποτελούν αντικείμενο απόδειξης. Τέλος απορριπτέοι είναι και ο περί αοριστίας ισχυρισμοί της 2ης και 5ης των μετεχουσών μετέχουσας, καθόσον δεν απαιτείται αναφορά στην αίτηση των λόγων που οδήγησαν την αιτούσα σε οικονομική αδυναμία, ούτε των εμπραγμάτως εξασφαλίσεων των απαιτήσεων των πιστωτών, στους οποίους απόκειται να το προβάλλουν και αποδείξουν προκειμένου να τύχουν προνομιακής μεταχείρισης κατά τις διανομές (βλ. ΕιρΘεσ. 5104/12 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ,, ΕιρΛαρ. 106/11 ΤΝΠ-ΔΣΑ, Βενιέρη-Κατσά «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010» σελ. 132,137), Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/ 2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από τη διαμεσολαβήτρια δικηγόρο Πατρών..., β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού όπως προκύπτει από την ημερομηνία αποτυχίας που αναγράφεται στη βεβαίωση του διαμεσολαβητή ( ) σε συνδυασμό με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ρύθμισης ( ) και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ` αρθ. 13 παρ. 2, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη επίδοση στις μετέχουσες της αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτηση της, με πρόσκληση να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την κατάθεση της

6 αίτησης κατ` αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010 (βλ. τις 12275, 12276, 12277, 12278, 12279/ εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δημητρίου Αλεβίζου), β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις μετέχουσες πιστώτριες (βλ. τις έγγραφες απαντήσεις τους). Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010, καθόσον, με βάση τα εκτιθέμενα σ` αυτή περιστατικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στις ρυθμίσεις του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, επομένως, πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βααιμότητα σαν να ήταν παρούσα η πρώτη μετέχουσα ( αρθ. 754 παρ. 2 ΚΠολΔ ), στην οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα η ένδικη αιτηση και η οποία αν και κλητεύθηκε για τη σημερινή δικάσιμο δεν εμφανίστηκε στη δίκη ( βλ. τη 12275/ έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών...), μετά την καταβολή των νομίμων μελών της συζήτησης. Ο ισχυρισμός της 5ης μετέχουσας όχι είναι απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης επειδή η ημερομηνία στην υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε η αιτούσα είναι προγενέστερη της αίτησης ρύθμισης, το περιεχόμενο της οποίας βεβαιώνεται μ` αυτή, με αποτέλεσμα να υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ χους, στερείται βασιμότητας, καθόσον από το γεγονός όχι επισυνάπτεται στην ένδικη αίτηση, με την οποία υποβλήθηκε ενιαία και συντάχθηκε κάτω απ` αυτή έκθεση εγχείρησης της Γραμματέα του Ειρηνοδικείου, δεν αφήνεται η παραμικρή αμφιβολία ότι μ` αυτή βεβαιώνεται η ορθότητα, πληρότητα και ειλικρίνεια του περιεχομένου της ένδικης αίτησης σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα της αιτούσας οφειλέτη, τους πιστωτές της και τις απαιτήσεις τους, καθώς και τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία, και συνεπώς η αιτούσα έχει τηρήσει την επιβαλλόμενη από τη διάταξη του αρθ. 4 παρ. 2β ν. 3869/10 υποχρέωση. Επίσης ο ισχυρισμός της ίδιας μετέχουσας όχι είναι απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης λόγω μη τήρησης από την αιτούσα της υποχρέωσης να προσκομίσει μέσα σ` ένα μήνα από την κατάθεση της αίτησης τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του αρθ. 4 παρ. 4 ν. 3869/10 έγγραφα στερείται βασιμότητας. Και αυτό γιατί, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του αρθ. 4 ν. 3869/10, η κοινοποίηση της αίτησης με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρ. 1, καθώς και η κατάθεση των δύο εγγράφων που μνημονεύονται ειδικά στην παρ. 2 (και βεβαίωση και υπεύθυνη δήλωση, τα οποία κατατέθηκαν εμπρόθεσμα), επιβάλλονται από το νόμο στον οφειλέτη προκειμένου να ενημερωθούν οι πιστωτές για την έναρξη της διαδικασίας μετά την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθώς και για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη και του συζύγου του, τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, και τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να εκτιμήσουν τις οικονομικές του δυνατότητες και να διαμορφώσουν ανάλογα τις θέσεις τους επί του σχεδίου της προτεινόμενης ρύθμισης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση, για την ορθότητα, πληρότητα και ειλικρίνεια των οποίων εγγυάται ο οφειλέτης με την υπεύθυνη δήλωση. Ο σκοπός αυτός του νομοθέτη εκπληρώνεται πλήρως με τις επιβαλλόμενες στον οφειλέτη πιο πάνω υποχρεώσεις, η μη τήρηση των οποίων θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αίτησης λόγω ανειλικρινούς δήλωσης, πέραν της τυχόν ποινικής του ευθύνης. Αντίθετα η μη κατάθεση απ` αυτόν των εγγράφων που διαθέτει σχετικά με την περιουσία, τα εισοδήματα του κλπ, που προβλέπονται από το αρθ. 4 παρ. 4, δεν μπορεί να έχει συνέπειες, αφού πρόκειται για αποδεικτικά ουσιαστικά έγγραφα του περιεχομένου της αίτησης, η μη προσκόμιση των οποίων κατά το στάδιο του δικαστικού συμβιβασμού δεν μπορεί να επηρεάσει του πιστωτές στη διαμόρφωση της θέσης τους. Εξάλλου έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα από την αιτούσα έγγραφα σχετικά με την περιουσιακή της κατάσταση και τα εισοδήματα της (βλ. πιστοποιητικά κτηματολογικών εγγραφών, βεβαίωση του εργοδότη της, εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. έτους 2011 και ένορκη βεβαίωση με πράξη κατάθεσης της Γραμματέα του Ειρηνοδικείου). Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης, τη 1698/11 ένορκη βεβαίωση της αιτούσας και των αναφερομένων μαρτύρων ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πατρών και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι,

7 αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα έχει γεννηθεί το 1957 και είναι έγγαμη με το..., με τον οποίο έχουν μια ενήλικη κόρη ως προς την οποία δεν προκύπτει αν εργάζονται ή όχι, ούτε πολύ περισσότερο αδυναμία για κάποιο ιδιαίτερο λόγο να διατρέφει τον εαυτό της και συνεπώς δεν εμπίπτει στην έννοια του προστατευόμενου μέλους της οικογένειας της αιτούσας, εφόσον παράλληλα δεν αποδείχθηκε αδυναμία αυτοδιατροφής της. Εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος στην εταιρεία «...», η οποία με την 869/12 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών έχει κηρυχθεί σε πτώχευση με ημερομηνία παύσης πληρωμών την 31η-3-12, η οποία είχε σταματήσει να της καταβάλει το μισθό της από τον Ιούνιο του 2011 (βλ. σχετική βεβαίωση της εργοδότριας). Ηδη με την 101/2012/704 απόφαση του Δ/ντή του ΙΚΑ της έχει χορηγηθεί από προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 438,16 ευρώ το μήνα, μείον η κράτηση 4% για τον κλάδο ασθένειας, 420,63 ευρώ. Με το σύζυγο της βρίσκονται σε διάσταση πριν από πολλά χρόνια, όπως προκύπτει από την κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης, σε συνδυασμό με την 1698/11 ένορκη βεβαίωση της αιτούσας και των αναφερομένων μαρτύρων ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πατρών, τα εκκαθαριστικά της σημειώματα σικ. ετών 2011 και 2012, σύμφωνα με τα οποία υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση και όχι κοινή με το σύζυγο της και την 22080/06 ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων χρεών της Α` ΔΟΥ Πατρών προς το σύζυγο της, η οποία έχει σταλεί σε διαφορετική διεύθυνση (... Πάτρα), αυτής της κατοικίας της αιτούσας (... Πάτρα). Ο εν διαστάσει σύζυγος της είναι άνεργος (βλ. δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ), και με πολλά χρέη προς το Δημόσιο (βλ. κατάθεση μάρτυρα απόδειξης), ενώ δεν αποδείχθηκε αν της καταβαλλει κάποιο ποσό ως διατροφή. Επίσης η αιτούσα με την από αναγγελία της έχει αναγγελθεί στην πτώχευση της πιο πάνω εργοδότρια της για απαίτηση ποσού ,93 ευρώ, από δεδουλευμένες αποδοχές, δώρα, επιδόματα και αποζημίωση απόλυσης. Η ικανοποίηση όμως της απαίτησης της αυτής είναι αβέβαιη, λαμβανομένου υπόψη του ότι στην πτωχευτική διαδικασία έχουν αναγγελθεί οι απαιτήσεις 52 ακόμη εργαζομένων στην εταιρεία «...»,, ακόμη απαιτήσεις του ΙΚΑ, του Δημοσίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του ΟΑΕΔ κλπ συνολικού ύψους πάνω από ευρώ (βλ. αγγελίες), ενώ παράλληλα δεν προκύπτει αν υπάρχει ενεργητικό για την ικανοποίηση τους και συνεπώς λόγω της αβεβαιότητας αυτής δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στα εισοδήματα της για τον προσδιορισμό της οικονομικής της δυνατότη τας και τον ορισμό των καταβολών. Ενόψει αυτών η αναγραφή στην αίτηση ποσού (8.127 ευρώ) μικρότερου αυτού για το οποίο αναγγέλθηκε στην πτώχευση, δε συνιστά περίπτωση παράβασης του καθήκοντος για ειλικρινή δήλωση (αρθ. 10 ν. 3869/10), όπως υποστηρίζεται από την 4η μετέχουσα, αφού η απαίτηση της αυτή δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στα εισοδήματα της και συνεπώς δεν ασκεί καμία επιρροή σία πλαίσια της ρύθμισης για καταβολές επί τετραετία. Αλλη πηγή εισοδήματος δε διαθέτει η αιτούσα (βλ. εκκαθαριστικά σημειώματα των οικ. ετών 2011 και 2012). Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχαν αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά και προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). 1) Από την 1η μετέχουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ...», της έχει χορηγηθεί η... πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλής τη , 1.705,46 ευρώ. Για το δάνειο αυτό δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το υπόλοιπο της οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στην πιστώτρια αυτή, μέχρι τον οποίο συνεχίζει να εκτοκίζεται σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10. 2) Από τη 2η μετέχουσα «...», της έχει χορηγηθεί με την.../10 σύμβαση ένα καταναλωτικό δάνειο διάρκειας 21 χρόνων, με υπόλοιπο οφειλής σήμερα ,71 ευρώ (βλ. τις από προβλέψεις λογαριασμών). Η απαίτηση της πιστώτριας αυτής από είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση στο Δ-1 διαμέρισμα της πολυκατοικίας επί της οδού... της Πάτρας, ιδιοκτησίας της αιτούσας (βλ. τις ΑΠ 31/09 και Εφθεσ 4/2010 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ σύμφωνα με τις οποίες εξομοιώνεται πλήρως ο ενυπόθηκος με τον προσημειούχο δανειστή, με μόνη την διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης κατ` άρθρο 1007 παρ. 1 ΚΠολΔ ). Η προσημείωση αυτή έχει καταχωρηθεί στα βιβλία υποθηκών του Κτηματολογικού γραφείου

8 Πατρέων, με αριθμό και ημερομηνία (βλ. πιστοποιητικό εγγραπτέας πράξης). 3) Από την 3η μετέχουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ...» της έχουν χορηγηθεί: α) η... πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στην πιστώτρια αυτή 3.655,99 ευρώ, β) η... πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης 5.442,59 ευρώ, γ) η... πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης 2.946,13 ευρώ και 6) με την... σύμβαση ένα καταναλωτικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης ,58 ευρώ. Συνολικά οι απαιτήσεις της πιστώτριας αυτής ανέρχονται σε ,29 ευρώ. Η μετέχουσα αυτή ισχυρίζεται ότι η απαίτηση από την τελευταία σύμβαση καταναλωτικού δανείου έχει εκχωρηθεί κατ` αρθ. 10 ν. 3156/03 στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «...». Σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 455, 460 ΑΚ, ο δανειστής μπορεί με σύμβαση να μεταβιβάσει σε άλλο την απαίτηση του χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη (εκχώρηση), ο δε εκδοτέας δεν αποκτά δικαιώματα απέναντι στον οφειλέτη και στους τρίτους πριν ο ίδιος ή ο εκχωρητής αναγγείλει την εκχώρηση στον οφειλέτη. Η εκχώρηση αποτελεί τρόπο μεταβίβασης της απαίτησης και στα πλαίσια άλλων νόμων που επιδιώκουν ειδικότερους σκοπούς. Τέτοιος είναι ο ν. 3156/2003, με τον οποίο προβλέπεται η μεταβίβαση απαιτήσεων ακόμη και των καταναλωτών, με σκοπό την τιτλοποίηση. Η καταχώριση της μεταβίβασης των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του Ν 2844/2000, λογίζεται ως αναγγελία, από δε την καταχώριση της σχετικής σύμβασης στα οικεία βιβλία επέρχεται η μεταβίβαση της απαίτησης και ο οφειλέτης οφείλει εφεξής στον εκδοτέα, ο οποίος είναι πλέον ο νέος δανειστής (ΜΠΡ ΑΘ 2391/2011 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, ΕιρΠειρ 163/2012 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», Τεύχος 11/2012 και παρατηρήσεις Κρητικού κάτω απ` αυτή). Στην προκειμένη περίπτωση» σύμφωνα με την από βεβαίωση οφειλών που έχει χορηγήσει η μετέχουσα αυτή στην αιτούσα η απαίτηση από την πιο πάνω... δανειακή έχει εκχωρηθεί με σκοπό την τιτλοποίηση στην εταιρία με την επωνυμία «...». Ομως δεν προκύπτει ο χρόνος κατά τον οποίο έγινε η εκχώρηση, πριν δηλαδή ή μετά την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ούτε αν καταχωρήθηκε στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 Ν 2844/2000, από την οποία η εκχώρηση λογίζεται ότι αναγγέλθηκε στην αιτούσα. Συνεπώς, εφόσον δεν αποδείχθηκε η καταχώριση της μεταβίβασης της τιτλοποιούμενης απαίτησης στο δημόσιο αυτό βιβλίο δεν επήλθε μεταβίβαση της απαίτησης και φορέας της απαίτησης εξακολουθεί να είναι η μετέχουσα αυτή. 4) Από την 4η μετέχουσα «...» της έχει χορηγηθεί η... πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλής στις , 7.797,91 ευρώ. Για το δάνειο αυτό δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το υπόλοιπο της οφειλής κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης στην πιστώτρια αυτή, μέχρι τον οποίο συνεχίζει να εκτοκίζεται σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10. 5) Από την 5η μετέχουσα «...», της έχει χορηγηθεί με την... σύμβαση ένα κα ταναλωτικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής κατά το χρόνο κοινο ποίησης της αίτησης στην πιστώτρια αυτή ,46 ευρώ. Οπως προαναφέρθηκε, η αιτούσα είχε σταματήσει να πληρώνεται από την εργοδότρια της που πτώχευσε από τον Ιούνιο του 2011, το δε μοναδικό της εισόδημα προέρχεται από την προσωρινή σύνταξη της ποσού 420,63 ευρώ το μήνα, που της χορηγήθηκε πρόσφατα, η οποία σύμφωνα με τη διάταξη παρ. 3 του αρθ. 38 ν. 3996/11 αντιστοιχεί στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης. Λόγω της απώλειας της εργασίας της, της μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών της επί αρκετό χρόνο και του μικρού μηνιαίου εισοδήματος της, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του συνόλου των χρεών της από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών της κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί, καθόσον, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της συνεχώς αυξανόμενης ανεργίας, αλλά και της ηλικίας της (56 ετών), είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανεύρεση εργασίας τουλάχιστο στο εγγύς μέλλον. Συνεπώς συντρέχει στην περίπτωση της αιτούσας μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις μετέχουσες πιστώτριες. Ισχυρίζεται η 2η από τις μετέχουσες πιστώτριες ότι η πρόταση της αιτούσας για καταβολή ποσού 100 ευρώ το μήνα επί 10 χρόνια δεν είναι ρεαλιστική και εφόσον γίνει δεκτή θα έχει ως συνέπεια να περιέλθει σε δυσμενή θέση καθόσον θα ικανοποιηθεί μικρό μέρος της απαίτησης της και θα υποστεί σημαντική ζημία, γεγονός που καθιστά τη αίτηση

9 καταχρηστική. Επίσης η 3η μετέχουσα ισχυρίζεται ότι η αιτούσα κατά τη σύνταξη του σχεδίου διευθέτησης ενήργησε καταχρηστικά, καθόσον δεν προβλέπεται σ` αυτό σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτών της, ενώ και το ποσό των 700 ευρώ για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών είναι υπερβολικό. Η ένσταση αυτή των δύο μετεχουσών πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη για τους παρακάτω λόγους. Το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη, χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να είναι επαρκώς προσδιορισμένο ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη συναίνεση των πιστωτών και τη σύναψη δικαστικού συμβιβασμού. Απαιτείται βέβαια από τη διάταξη του αρθ. 4 παρ. 1 ν. 3869/10 ο οφειλέτης κατά τη σύνταξη του σχεδίου να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών και την περιουσιακή και προσωπική του κατάσταση. Ομως δεν προβλέπεται δικαστικός έλεγχος του σχεδίου, ούτε απαράδεκτο του δικογράφου, εναπόκειται δε στους πιστωτές να αποδεχθούν ή απορρίψουν το σχέδιο, οπότε ακολουθεί η ρυθμιστική παρέμβαση του δικαστηρίου, το οποίο ερευνά αυτεπάγγελτα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη καθώς και τη δυνατότητα εξόφλησης των χρεών του με βάση και τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες και καθορίζει το καταβλητέο μηνιαία ποσό, χωρίς να δεσμεύεται από την πρόταση του οφειλέτη. Ενόψει των προλεχθέντων, το παραπάνω περιεχόμενο του σχεδίου διευθέτησης δεν καθιστά καταχρηστική τη αίτηση ώστε να οδηγήσει για το λόγο αυτό στην απόρριψη της, ούτε το αναφερόμενο ύψος των βιοτικών αναγκών της αιτούσας, έστω και αν δεν είναι το πραγματικό με βάση τις συνθήκες διαβίωσης της, καθιστά την αίτηση καταχρηστική, αφού ο καθορισμός του ύψους τους θα γίνει από το δικαστήριο, το οποίο θα εκτιμήσει το κόστος για τις βασικές ανάγκες διαβίωσης κατά το χρόνο της συζήτησης με βάση το πραγματικό υλικό της δίκης και τα διδάγματα της κοινής πείρας. Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνονται: α) το πιο πάνω Δ-1 διαμέρισμα της πολυκατοικίας επί της οδού... της Πάτρας. Επίσης έχουν περιέλθει σ` αυτήν δυνάμει εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής: β) το 50% αδιαίρετα ενός αγροτεμαχίου, εμβαδού 725 τ.μ., εκτός οικισμού και σχεδίου πόλης, στη θέση «Θολοπόταμος» στη περιοχή...της Πάτρας, γ) το 50% αδιαίρετα ενός αγροτεμαχίου, εμβαδού 329 τ.μ., στην ίδια τοποθεσία με το προηγούμενο, δ) το 50% αδιαίρετα ενός αγροτεμαχίου, εμβαδού 452 τ.μ., στην ίδια τοποθεσία με τα προηγούμενα και ε) το 50% αδιαίρετα ενός αγροτεμαχίου, εμβαδού 445 τ.μ., εκτός οικισμού και σχεδίου πόλης στη τοποθεσία Προφήτης Ηλίας στην περιοχή Μποζαΐτικα της Πάτρας. Από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας τα υπό στοιχ. β`, γ`, δ και ε`, λόγω του είδους τους (αγροτεμάχια), της έκτασης τους και του εμπραγμάτου δικαιώματος της αιτούσας (συγκυριότητα κατά ποσοστό 50% αδιαίρετα), κρίνεται ότι δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της, λαμβανομένων υπόψη, των εξόδων και της διαδικασίας της συμβολαιογραφικής αποδοχής της κληρονομιάς (δεν έχει γίνει ακόμη αποδοχή από την αιτούσα), η οποία αναγκαία πρέπει να προηγηθεί και η οποία μπορεί να ανατεθεί στο εκκαθαριστή, καθώς και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι` αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ` αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3839/10 εκποίηση του. Ετσι η ρύθμιση των χρεών της αιτούσας θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματα της επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Οσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, το μηνιαίο εισόδημα της αιτούσας από τη σύνταξη της ανέρχεται σε 420,63 ευρώ. Με το σχέδιο διευθέτησης προσφέρεται στην καταβολή στους πιστωτές της μηνιαίως του ποσού των 200 ευρώ, αποβλέποντας, προφανώς στη συνέχιση της εργασίας της στην πιο πάνω εργοδότρια, η οποία δεν είχε ακόμη κηρυχθεί σε πτώχευση και στην καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών της από την εργασία της σ` αυτήν. Η πρόταση αυτή της αιτούσας δε δεσμεύει το δικαστήριο στον καθορισμό του καταβλητέου ποσού στα πλαίσια της τετραετούς ρύθμισης του αρθ. 8 παρ. 2 του νόμου, το οποίο ερευνά αυτεπάγγελτα τα πάσης φύσης περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα του οφειλέτη, καθώς και τις βιοτικές του ανάγκες, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης, που απέχει σημαντικά αυτού της κατάθεσης αίτησης, γεγονός που δικαιολογεί οποιεσδήποτε μεταβολές. Με βάση τα προλεχθέντα και λαμβανομένων υπόψη των βασικών βιοτικών αναγκών της αιτούσας σύμφωνα με τις συνθήκες ζωής της και την ηλικία της, σας οποίες περιλαμβάνονται τα στοιχειώδη έξοδα για τροφή, ένδυση, ηλεκτροφωτισμό, ύδρευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κλπ, της έλλειψης προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής της κατάστασης, το προς διάθεση στους πιστωτές της ποσό πρέπει να οριστεί σε 100 ευρώ το μήνα και εφόσον δεν υποβάλλεται αίτημα για μηδενικές ή πολύ μικρές καταβολές κατ` αρθ.

10 8 παρ. 5 του νόμου. Το συνολικό ποσό των οφειλών της ανέρχεται σε ,83 ευρώ, από δε το ποσό των 100 ευρώ των μηνιαίων καταβολών αναλογούν για τη σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των μετεχουσών τα ακόλουθα ποσά: 1) «...», απαίτηση 1.705,46 ευρώ, ποσοστό συμμετοχής της απαίτησης στο σύνολο της οφειλής 1,19 %, κατανομή μηνιαίας καταβολής 1,19 ευρώ, συνολικό ποσό καταβολής 57,31 ευρώ, υπόλοιπο μετά την ολοκλήρωση των καταβολών, 1.648,15 ευρώ. 2) «...», απαίτηση ,71 ευρω, ποσοστό συμμετοχής της απαίτησης στο σύνολο της οφειλής 58,40 %, κατανομή μηνιαίας καταβολής 58,40 ευρώ, συνολικό ποσό καταβολής 2.802,98 ευρώ, υπόλοιπο μετά την ολοκλήρωση των καταβολών, ,73 ευρώ. 3) «...», απαίτηση ,29 ευρώ, ποσοστό συμμετοχής της απαίτησης στο σύνολο της οφειλής 25,22%, κατανομή μηνιαίας καταβολής 25,22 ευρώ, συνολικό ποσό καταβολής 1.210,60 ευρώ, υπόλοιπο μετά την ολοκλήρωση των καταβολών, ,69 ευρώ. 4) «...», απαίτηση 7.797,91 ευρώ, ποσοστό συμμετοχής της απαίτησης στο σύνολο της οφειλής 5,46%, κατανομή μηνιαίας καταβολής 5,46 ευρώ, συνολικό ποσό καταβολής 262,04 ευρώ, υπόλοιπο μετά την ολοκλήρωση των καταβολών, 7.535,87 ευρώ. 5) «...», απαίτηση ,46 ευρώ, ποσοστό συμμετοχής της απαίτησης στο σύνολο της οφειλής 9,73%, κατανομή μηνιαίας καταβολής 9,73 ευρώ, συνολικό ποσό καταβολής 467,07 ευρώ, υπόλοιπο μετά την ολοκλήρωση των καταβολών, ,39 ευρώ. Το παραπάνω διαμέρισμα αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας, η οποία υποβάλλει αίτημα υπαγωγή του στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 ρύθμιση για εξαίρεση από την εκποίηση. Η αντικειμενική του αξία, ανέρχεται σε ευρώ (βλ. Ε.Τ.ΑΚ. 2009), ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο όπως η αιτούσα, που ανέρχεται με τις προσαυξήσεις σε ευρώ, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση του από την εκποίηση. Σημειωτέον ότι, όπως σαφώς συνάγεται από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 9 παρ. 2 ν. 3869/10, 1 ν.1078/1980 και 41 ν. 1249/82, ο νομοθέτης της διάταξης του αρθ. 9 παρ. 2 θέτει ως ποσοτικό κριτήριο για την υπαγωγή του ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του οφειλέτη στη ρύθμιση περί εξαίρεσης από την εκποίηση, το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς, παραπέμποντας στις διατάξεις των αρθ. 1 ν. 1078/1980 και 41 ν. 1249/82, σύμφωνα με τις οποίες για την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για την αγορά πρώτης κατοικίας η αγοραία αξία της καθορίζεται με βάση τις προκαθορισμένες τιμές του αντικειμενικού συστήματος (βλ. και σε Κρητικό «Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων», εκδ. 2010, σελ. 148, Βενιέρη-Κατσά «Εφαρμογή ν. 3869/2010» σελ. 297). Αντίθετα για τον προσδιορισμό του πρόσθετου χρέους που θα κληθεί ο οφειλέτης να καταβάλει σε δόσεις για να επωφεληθεί της εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του θα ληφθεί υπόψη η εμπορική αξία του ακινήτου, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 εδ. β` ν. 3869/10, προς απόδειξη της οποίας θα ληφθεί υπόψη κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ.2 ν. 3869/10. Η εμπορική αξία του διαμερίσματος κατά την αιτούσα, η οποία προσκομίζει σχετική έκθεση του πολιτικού μηχανικού..., ανέρχεται σε ευρώ. Σύμφωνα δε με την από έκθεση του πολιτικού μηχανικού της 2ης μετέχουσας..., που συντάχθηκε κατά τη χορήγηση από τη πιστώτρια αυτή του πιο πάνω δανείου, η εμπορική του αξία ανέρχεται σε ευρώ και η αξία άμεσηςευχερούς διάθεσης σε ευρώ. Ενόψει αυτών και λαμβανομένων υπόψη, της περιοχής στην οποία βρίσκεται (στο κέντρο της Πάτρας), του ορόφου (4ος), του εμβαδού του (86 τ.μ.), του χρόνου κατασκευής του (1967), της αντικειμενικής του αξίας ποσού ευρώ και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά για ακίνητα με παρόμοια ή παραπλήσια χαρακτηριστικά στοιχεία, η εμπορική του αξία εκτιμάται σε ευρώ. Στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, συνολικού ποσού μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας που ανέρχεται σε ευρώ, δηλαδή ποσό μέχρι αυτό των ευρώ (70.000X85%), που είναι το ανώτατο όριο που ορίζει ο νόμος. Οσον αφορά το χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε 16 χρόνια, λαμβανομένων υπόψη του ύψους του χρέους που πρέπει να πληρώσει για τη διάσωση της κατοικίας της, της διάρκειας των δανείων, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της (56 ετών). Ετσι η εξόφληση του παραπάνω υπολοίπου των χρεών της και μέχρι του

11 ποσού των ευρώ θα γίνει σε 192 μηνιαίες δόσεις (16X12= 192 δόσεις) των 309,90 ευρώ κάθε μία. Επίσης θα πρέπει να χορηγηθεί περίοδος χάριτος 4 χρόνων, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση μ` αυτή του αρθ. 8 παρ. 2 του νόμου για 4ετείς καταβολές και να επιβαρυνθεί υπέρμετρα η αιτούσα με κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις της και να εκπέσει των ρυθμίσεων. Ετσι η καταβολή των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας της αιτούσας θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια από την κοινοποίηση στην αιτούσα της απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά το υπόλοιπο της απαίτησης της 2ης μετέχουσας πιστώτριας «...», από την πιο πάνω σύμβαση καταναλωτικού δανείου, που είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου της κατοικίας, η οποία, μετά τον συνυπολογισμό των καταβολών της τετραετίας, ανέρχεται σε ,73 ευρώ, και μέχρι το ποσό των ευρω του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας, στο οποίο εξαντλείται η υποχρέωση της αιτούσας. Το υπόλοιπο της απαίτησης αυτής, καθώς και οι ανέγγυες απαιτήσεις των άλλων μετεχουσών, μετά την εξάντληση του ποσού των ευρώ του 85% της αξίας της κατοικίας, δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στην αιτούσα. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει η να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν. 3869/2010. ΓΙΑ TOYΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην της 1ης μετέχουσας, κατ` αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τις μετέχουσες πιστώτριες επί μία τετραετία, οι οποίες θα ξεκινήσουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν από οποιαδήποτε πιστώτρια της απόφασης, ποσού 1,19 ευρώ προς την 1η μετέχουσα «...», 58,40 ευρώ προς τη 2η μετέχουσα «...», 25,22 ευρώ προς την 3η μετέχουσα «...», 5,46 ευρώ προς την 4η μετέχουσα «...» και 9,73 ευρώ προς την 5η μετέχουσα «...». Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή το Δ-1 διαμέρισμα της πολυκατοικίας επί της οδού... της Πάτρας, εμβαδού 86 τ.μ.. Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της στη 2η μετέχουσα «...», επί 16 χρόνια, το ποσό των 309,90 ευρώ το μήνα και επί 192 μήνες. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του Ιου μήνα τέσσερα χρόνια μετά την κοινοποίηση στην αιτούσα από οποιαδήποτε πιστώτρια της παρούσας απόφασης, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Πατρών, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις , απόντων των διαδίκων. Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215)

16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215) 16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215) (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010. Προϋποθέσεις υπαγωγής.πτωχευτική ικανότηταμικροέμπορος-πρώην έμπορος, συνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη και την γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ

Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη, η οποία ορίστηκε με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο

Διαβάστε περισσότερα

252/2013. Αριθμός ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη. υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της

252/2013. Αριθμός ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη. υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της (- Η ^ > 3 μ -m Αριθμός 252/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη που ορίσθηκε υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της Γ ραμματέως ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Οφειλέτρια χήρα μητέρα δύο θηλέων ανηλίκων τέκνων, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.. 1 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) Του... του..., κατοίκου..., οδός..., αρ...

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.. 1 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) Του... του..., κατοίκου..., οδός..., αρ... ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.. 1 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) Του... του..., κατοίκου....., οδός..., αρ.... ΠΡΟΣ-KATA 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

54/2012 ΕΙΡ ΑΓΡ ( 589712)

54/2012 ΕΙΡ ΑΓΡ ( 589712) 54/2012 ΕΙΡ ΑΓΡ ( 589712) (ΔΕΕ 2012/784)Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Ρύθμιση χρεών. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση. Φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας. Έλλειψη εμπορικής ιδιότητας. Παραδεκτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕιρΠειρ (ΠροσΔιατ) 12.8.2014. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Τιτλοποιημένα δάνεια -.

ΕιρΠειρ (ΠροσΔιατ) 12.8.2014. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Τιτλοποιημένα δάνεια -. ΕιρΠειρ (ΠροσΔιατ) 12.8.2014 Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Τιτλοποιημένα δάνεια -. Χορηγείται προσωρινή διαταγή επί τιτλοποιημένου δανείου απόστρατου Αξιωματικού του Π. Ν. από το ΤΠΔ. Απορρίπτεται ένσταση

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής

Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής Κωδικοποίηση Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α 130/03.08.2010) "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" και με τις τροποποιήσεις του N.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) Τροποποιήσεις: *

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Ι.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεω- µένων φυσικών προσώπων» Ι. Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η εισοδηµατική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στο χώρο ιδίως της καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3869 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Α 130 20100803 Τέθηκε σε ισχύ: 01.09.2010 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΝΟΜΟΣ 3869/2010 Ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. 4 Νοεμβρίου 2009

Executive Summary. 4 Νοεμβρίου 2009 Παρατηρήσεις της ΕΕΤ επί της πρότασης σχεδίου νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας: «Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών» 4 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (Ν.3869/2010)

Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (Ν.3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 65403 Τηλ.: 2510224436 2510222289 FAX : 2510228364 e mail: dskaval@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ «Υπερχρέωση καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αριθμός απόφασης 1795 /2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αριθμός απόφασης 1795 /2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αριθμός απόφασης 1795 /2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Σκοπός του νομοθέτη η προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη - Απόρριψη αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012. Μέλος των

Ενημερωτικό Δελτίο. Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012. Μέλος των Ενημερωτικό Δελτίο ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Κελεμένης & Συνεργάτες Μέλος των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 6 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 13 Θέματα Εργατικού Δικαίου 18 Ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΕΦΕΡ ΧΟΥΣΕΙΝ 9561 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ποινικό δικονομικό. δίκαιο

Ποινικό δικονομικό. δίκαιο Σημειώσεις Πολιτικής Δικονομίας Βιβλίο: «Πολιτική Δικονομία» Κλαμαρής-Κουσούλης- Πανταζόπουλος Διαφορά Δικονομικού και ουσιαστικού δικαίο Αστικό δικονομικό Δίκαιο Ποινικό δικονομικό δίκαιο Διοικητικό δικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010»

στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρόγραµµα διευκόλυνσης για ενήµερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010» Ι. Γενικό Μέρος Κεφάλαιο Α Προς τη Βουλή των Ελλήνων Η οικονοµική συγκυρία την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού 1. Η σημασία της επιδίωξης του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ο νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3.8.2010) για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Δικογραφία 2013 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζεται η ιδιότυπης νομικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ 1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 9 1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης: 2/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Κων/νος Παππάς, Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής),

Διαβάστε περισσότερα