ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί ρου Δυτικής Μακεδονίας σε θέσεις μόνιμου προ σωπικού (οργανικές προσωποπαγείς) Κατάταξη μονίμου υπαλλήλου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας Κατάταξη μονίμου υπαλλήλου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κύμης Αλιβερί ου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/ Κατάταξη Προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Παρα νεστίου Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Σιντικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2482/642 (1) Κατάταξη προσωπικού της Διεύθυνσης Πολιτικής Προ στασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας σε θέσεις μόνιμου προσωπικού (οργανικές προσωποπαγείς). Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 6 και 280 περ VI. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου /τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης». 2. Του Ν. 3528/2007 [ΦΕΚ 26/τ.Α / ] «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων». 3. Του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο ρισμού σε θέσεις φορέων δημοσίου φορέα, όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει». 4. Των άρθρων 1 7, 16, 17, 18, κ 26 του Π.Δ. 141/2010 ΦΕΚ 234/τ.Α / «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας». 5. Του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α 219/ ) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις». 6. Τις αριθμ / και 73951/ εγκυ κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 7. Το γεγονός ότι οι κάτωθι αναφερόμενοι στο απο φασιστικό μέρος της παρούσης, υπάλληλοι της Κρατι κής Περιφέρειας Ηπείρου δεν μετετάγησαν στην αιρε τή Περιφέρεια Ηπείρου του άρθρου 3 παρ 3 εδ γ του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 παρ 1 και 2 α του ανωτέρω Νόμου, αποφασίζουμε: Την κατάταξη προσωπικού της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, σε θέσεις μόνιμου προσωπικού (Οργανικές Προσωποπαγείς), με το βαθμό και το μι σθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν ως κατωτέρω: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΗ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΘΕΣΗ ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ Α ΟΡΓΑΝΙΚΗ Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από την , να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ιωάννινα, 28 Ιανουαρίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ

2 3672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. οικ. 2485/644 (2) Κατάταξη μονίμου υπαλλήλου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 6 και 280 περ VI. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης». 2. Του ν 3528/2007 [ΦΕΚ 26/τ.Α/ ] «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων δημοσίων υπαλ λήλων». 3. Του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο ρισμού σε θέσεις φορέων δημοσίου φορέα, όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει». 4. Των άρθρων 1, 7 16, 20 21, 23 και 26 του Π.Δ. 141/2010 ΦΕΚ 234/τ.Α / «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας». 5. Του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α 219/ ) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις». 6. Τις αριθμ / και 73951/ εγκυ κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε: Κατατάσσουμε τον Βάλλα Ευάγγελο του Ανδριανού, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών (Οδηγών), με Α βαθμό, σε συ νιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας μέχρι και την 30 η Ιουνίου 2011, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από την , να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ιωάννινα, 28 Ιανουαρίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ F Αριθμ. οικ. 2031/487 (3) Κατάταξη μονίμου υπαλλήλου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 6 και 280 περ VI. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης». 2. Του Ν. 3528/2007 [ΦΕΚ 26/τ.Α / ] «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων». 3. Του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο ρισμού σε θέσεις φορέων δημοσίου φορέα, όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει». 4. Των άρθρων 1, 7 16, 20 21, 23 και 26 του Π.Δ. 141/2010 ΦΕΚ 234/τ.Α/ «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας». 5. Του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α 219/ ) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις». 6. Τις αριθμ / και 73951/ εγκυ κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε: Κατατάσσουμε την Κλούμπα Λεμονιά του Κων/νου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με Α βαθ μό, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας μέχρι και την 30 η Ιουνίου 2011, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από την , να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ιωάννινα, 25 Ιανουαρίου 2011 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ F Αριθμ. Απόφ. 45/ (4) Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κύμης Αλιβερί ου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρων 254, 257, 258 και 104 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ) Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη ση και τα Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουμε: 1. Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων του καταργού μενου Δήμου Κύμης, οι οποίοι έχουν προσληφθεί βάσει οριστικών πινάκων Διοριστέων μόνιμου προσωπικού, στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3673 A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΑΡΡΗ ΑΝΝΑ ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2. Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων του καταργούμενου Δήμου Αυλώνος, οι οποίοι έχουν προσληφθεί βάσει οριστικών πινάκων Διοριοτέων μόνιμου προσωπικού, στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΤΣΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΥΕ16 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ F Αριθμ. 528 (5) εμφανίζεται το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού Κατάταξη Προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Παρανεστίου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα 4. Την παρ.1 περιπτ. δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) 5. Την αριθ. 5753/ απόφαση της Γ.Γ. Περιφέ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 102, 104, 254, 257, 258 και 259, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) 2. Την παρ.10 περίπτ. κ του άρθρου 18 του N. 3870/ Τις καταστάσεις που υπογράφονται από τον προϊ στάμενο των αντίστοιχων υπηρεσιών προσωπικού των Δήμων Παρανεστίου και Νικηφόρου που συνενώθηκαν με το σχέδιο «Καλλικράτης» ν. 3852/10, στις οποίες ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η οποία δημο σιεύθηκε στο αριθ. 2079/ ΦΕΚ, αποφασίζουμε: Το κάτωθι προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό του νέου Δήμου Παρανεστίου με την ίδια σχέση εργα σίας που κατείχε στους συνεννούμενους Δήμους Παρα νεστίου και Νικηφόρου και κατατάσσεται σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα με το βαθμό που κατέχει, ως εξής: Α. Μόνιμο προσωπικό Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία κλάδος ή ειδικότητα Βαθμός 1. Τάσσου Μαρία Ανέστης ΠΕ Α 2. Τσεντίδης Κων/νος Ελευθέριος ΠΕ1 Β 3. Μελενικιώτου Δέσποινα Στέργιος ΠΕ1 Β 4. Ματεντζόγλου Συμεών Βασίλειος ΠΕ1 Διοικητικού Γ 5. Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος Μανώλης ΠΕ5 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Β 6. Καρακασίδου Μαρία Θεόδωρος ΤΕ3 Δομικών Έργων Β 7. Σίντου Μαρία Ιωάννης ΤΕ3 Δομικών Έργων Β 8. Καλτσάμη Μαρία Αθανάσιος ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού Β 9. Τζιτζιλής Βασίλειος Ιωάννης ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού Γ

4 3674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Φουντουκίδου Δέσποινα Σάββας ΔΕ1 Διοικητικών Α 11. Χατζηπαναγιώτου Κων/νος Δημήτριος ΔΕ1 Διοικητικών Α 12. Ασλανίδου Ελισάβετ Αβέργιος ΔΕ1 Διοικητικών Α 13. Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ Δημήτριος ΔΕ1 Διοικητικών Α 14. Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα Χαράλαμπος ΔΕ1 Διοικητικών Γ 15. Παπαδοπούλου Ελένη Χρήστος ΔΕ1 Διοικητικών Β 16. Μαλέζογλου Μάρθα Παναγιώτης ΔΕ1 Διοικητικών Β 17. Παζαβάντης Αθανάσιος Βασίλειος ΔΕ 38 Χειριστών Ηλ. Υπολογιστών Γ 18. Αλεξούδης Ευάγγελος Ιωάννης ΔΕ29 Οδηγών Γ 19. Γλάβας Αθανάσιος Δημήτριος ΔΕ28 Μηχανημάτων Έργων Γ 20. Αγιανκατζόγλου Κωνσταντίνος Συμεών ΔΕ 29 Οδηγών Γ 21. Δογραμματζίδης Χρήστος Νικόλαος ΥΕ Υδραυλικών Β 22. Χατζηθεοδώρου Χαράλαμπος Θεοδώρος ΥΕ Υδραυλικών Β 23. Πολατζίδης Λάζαρος Σταύρος ΔΕ30 Τεχνιτών (Ύδρευση) Δ 24. Γεωργαντζιά Βασιλική Αστέριος ΤΕ ΚΕΠ Γ 25. Μπογατίνη Μαρία Αθανάσιος ΔΕ ΚΕΠ Γ Β. Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία κλάδος ή ειδικότητα Βαθμός 1 Αλεξιάδης Γεώργιος Σάββας ΥΕ16 Εργάτης Καθαριότητας Β 2 Γούλας Μιχαήλ Θεόδωρος ΔΕ1 Διοικητικού Γ 3 Παπαδόπουλος Νικόλαος Ανέστης ΔΕ Γεωτρυπανιστών Α 4 Μητροπάνου Βασιλική Κωνσταντίνος ΥΕ Καθαριστριών Δ 5 Μπατμάνη Αθανασία Αναστάσιος ΥΕ Καθαριστριών Δ Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 01/01/2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παρανέστι, 25 Ιανουαρίου 2011 Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ F Αριθμ. Απόφ. 11/ (6) Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Σιντικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ το άρθρα 254, 257, 258, 104 και 102 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» την παρ.10 περίπτ. κ του άρθρου 18 του N. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» Τις καταστάσεις που υπογράφονται από τον προϊ στάμενο των αντίστοιχων υπηρεσιών προσωπικού των Δήμων: Σιδηροκάστρου, Κερκίνης, Πετριτσίου, και των Κοινοτήτων: Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώ να, που συνενώθηκαν με το σχέδιο «Καλλικράτης» ν. 3852/10, στις οποίες εμφανίζεται το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα την παρ.1 περιπτ. δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) Το άρθρο 259 παρ.1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163Α) «Ανάπτυξη της δια Βίου Μάθησης και λοιπές δια τάξεις», αποφασίζουμε: Το κάτωθι προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό του νέου Δήμου Σιντικής, με την ίδια σχέση εργασίας που κατείχε στους συνεννούμενους Δήμους Σιδηροκάστρου, Κερκίνης, Πετριτσίου και στις συνεννούμενες Κοινότητες Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου και Προμαχώνα, στην Πολεοδο μία Σιδηροκάστρου και στα σχολεία των συνεννούμενων Δήμων και Κοινοτήτων, και κατατάσσεται σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα με το βαθμό που κατέχει, ως εξής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3675 Α. Μόνιμο προσωπικό Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία κλάδος ή ειδικότητα Βαθμός 1 Σιάρκου Γεωργία Αναστάσιος ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού Β 2 Λυκίδης Κωνσταντίνος Χρήστος ΔΕ1 Διοικητικών Α 3 Κοσμίδου Όλγα Ελευθέριος ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού Α 4 Παπακωνσταντίνου Μαυρουδής Ιωάννης ΔΕ1 Διοικητικών Α 5 Μουλαγιαννιού Ευαγγελία Αθανάσιος ΠΕ11 Πληροφορικής Α 6 Καρτάλη Αγλαΐα Γεώργιος ΔΕ1 Διοικητικών Α 7 Τζιλερίδης Γεώργιος Δημήτριος ΠΕ1 Οικονομικού Λογιστικού 8 Πανταζή Δήμητρα Παύλος ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού Α 9 Καπουκρανίδου Φωτεινή Βασίλειος ΔΕ1 Διοικητικών Α 10 Ζάντσιου Αικατερίνη Αθανάσιος ΔΕ1 Διοικητικών Α 11 Καραμάνης Ιωάννης Ηλίας ΔΕ1 Διοικητικών Α 12 Βαρναλίδης Χρήστος Ιωάννης ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Α 13 Καραντζούλης Φίλιππος Σωτήριος ΠΕ9 Γεωπόνων Α 14 Ασλανίδου Βασιλική Ιωσήφ ΥΕ16 Καθαριστριών Εσωτ.Χώρων Β 15 Σιάσιου Βασιλική Σταμάτης ΥΕ16 Καθαριστριών Εσωτ.Χώρων Γ 16 Ζαφειρίου Ιωάννης Βασίλειος ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας Εξωτ.χώρων Β 17 Γιαγτζής Νικόλαος Δημήτριος ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας Εξωτ.χώρων Γ 18 Βεζύρης Θεόδωρος Ευστράτιος ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρου Α 19 Μουρατίδης Θεόφιλος Ιορδάνης ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας Εξωτ.χώρων Γ 20 Τσαριτζής Δημήτριος Νικόλαος ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας Εξωτ.χώρων Β 21 Σοφιάδης Δημήτριος Κωνσταντίνος ΔΕ15 Εργοδηγών Α 22 Τσολακίδης Ματθαίος Μιχαήλ ΔΕ30 Τεχνιτών Α 23 Στόϊκος Σταμάτιος Ιωάννης ΔΕ30 Τεχνιτών Α 24 Ουζουνανδρέου Κωνσταντίνος Παναγιώτης ΔΕ30 Τεχνιτών Α 25 Τομπουλίδης Βενιαμίν Ηλίας ΥΕ16 Εργατών Νεκροταφείων Β 26 Νάνος Κωνσταντίνος Στέργιος ΔΕ30 Τεχνιτών Α 27 Δράμαλης Βασίλειος Γεώργιος ΔΕ30 Τεχνιτών Α 28 Καλοπούλου Ευαγγελία Ανδρέας ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού Β 29 Ζάμπρου Μαρία Γεώργιος ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων Β 30 Κασάπης Ιωάννης Τριαντάφυλλος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων Γ 31 Καλπάκη Ευαγγελία Χαράλαμπος ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Γ 32 Χαλίλη Αννα Γεώργιος ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Γ 33 Γλάχτσιου Αλεξάνδρα Θωμάς ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Γ 34 Καλοπούλου Στυλιανή Παύλος ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ Γ 35 Ορφανόπουλος Γεώργιος ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Γ 36 Ιντζέ Χαρίκλεια Παντελής ΔΕ1 Διοικητικών Γ 37 Τσιακιτζής Συμεών Χρήστος ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας Εξωτ.χώρων Δ 38 Κουλιάλης Νικόλαος Χρήστος ΤΕ Τεχνικών Εργοδηγών Α 39 Κοσμίδης Σάββας Γεώργιος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων Α 40 Παρίση Ζαχαριάδου Σοφία Κωνσταντίνος ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού Α 41 Τσίμα Ευαγγελία Κωνσταντίνος ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού Γ 42 Ακριτίδης Δημήτριος Ηλίας ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Γ

6 3676 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 43 Νάνος Νεκτάριος Γεώργιος ΤΕ5 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών Γ 44 Καραϊλανίδου Αμαλία Αβραάμ ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού Α 45 Λιτζερίνος Γαρύφαλλος Κωνσταντίνος ΤΕ19 Πληροφορικής Γ 46 Μπιζέκη Αφροδίτη Κωνσταντίνος ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού Γ 47 Βαρυτιμίδης Ευθύμιος Πολύκαρπος ΔΕ1 Διοικητικών Α 48 Δελβεδέρης Γεώργιος Ιωάννης ΔΕ1 Διοικητικών Α 49 Κοκόνας Νικόλαος Ιωάννης ΔΕ30 Τεχνιτών Β 50 Ουρούμης Δημήτριος Ζαχαρίας ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων Γ 51 Βασιλείου Κωνσταντινιά Δημήτριος ΤΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών Γ 52 Γκάλπας Κωνσταντίνος Γεώργιος ΤΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών Γ 53 Καρατζίκου Λαμπρινή Ελευθέριος ΤΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών Γ 54 Νάνος Κοσμάς Γεώργιος ΤΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων Πολιτών Γ 55 Παπαντώνογλου Κυριακή Μιχαήλ ΔΕ1 Διοικητικών Α 56 Ζλατίντση Βαρβάρα Θεοχάρης ΠΕ1 Διοικητικού Γ 57 Κοτρίδου Ελένη Κυριάκος ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού Γ 58 Κωνσταντινίδου Βασιλική Ιορδάνης ΔΕ1 Διοικητικών Α 59 Μάνιος Γεώργιος Δημήτριος ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Δ 60 Μελίδης Ηλίας Αναστάσιος ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Δ 61 Παπαγεωργίου Ανδρέας Χρήστος ΔΕ1 Διοικητικών Α 62 Παπαδοπούλου Αναστασία Ανδρέας ΤΕ Οικονομικού Λογιστικού Γ 63 Πίος Νικόλαος Αντώνιος ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρου Γ 64 Στάμου Μάρθα Βασίλειος ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού Β 65 Χανδρουλίδης Βασίλειος Δημήτριος ΥΕ16 Εργατών Γενικά Β 66 Χοτζούδη Μαγδαληνή Ευστράτιος ΠΕ1 Διοικητικού Γ 67 Γελεκίδου Μαγδαληνή Ηλίας ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Γ 68 Χατζόπουλος Ιωάννης Θωμάς ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Γ 69 Ιωαννίδης Αλέξανδρος Γεώργιος ΔΕ Δημοτικός Αστυνόμος Γ 70 Φυντανίδης Αλέξανδρος Κωνσταντίνος ΔΕ14 Κοινοτικός Εισπράκτορας Β 71 Καραγιάννη Θωμαή Σταύρος ΔΕ14 Κοινοτικός Εισπράκτορας Γ 72 Τσαβλίδης Παύλος Βασίλειος ΥΕ16 Υδρονομέων Β 73 Πορτουλίδης Ελευθέριος Σωφρόνιος ΔΕ30 Τεχνιτών Γ Β. Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία κλάδος ή ειδικότητα Βαθμός 1 Κώττας Γεώργιος Αναστάσιος ΥΕ16 Φύλακας χώρου απορριμμάτων Δ 2 Τσολακίδης Σταύρος Χρήστος ΥΕ16 Καταμετρητής Υδρομέτρων Δ 3 Μιχάλης Πασχάλης Ιωάννης Εργάτης Υδρευσης Δ 4 Μπάμπαλης Εμμανουήλ Δημήτριος ΔΕ28 Χειριστής Διαμορφωτή Γαιών Γ 5 Ιωαννίδου Αθηνά Κωνσταντίνος ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών Ε 6 Καρρά Δημητρούλα Σταμάτης ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών Ε 7 Αθελόγου Κωνσταντίνος Δημήτριος ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 8 Πουλικίδης Ιωάννης Πέτρος ΥΕ1 Κλητήρων Θυρωρών 9 Μικρός Χρήστος Βασίλειος ΔΕ29 Οδηγών 10 Αγγούσης Ευάγγελος Γεώργιος ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 11 Καρυοφύλλογλου Ταρσή Νικόλαος ΔΕ1 Διοικητικών

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αμοιράς Σταύρος Κωνσταντίνος ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 13 Γιαλαμάς Μιλτιάδης Ιωάννης ΠΕ9 Γεωπόνων Γ 14 Ναζηρίδης Θεόφιλος Φώτιος ΔΕ Γραμματέων Γ 15 Διόδου Πέτρος Κωνσταντίνος ΠΕ1 Οικονομικού Β 16 Βεζύρη Ελένη Γεώργιος ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων Δ 17 Βογδάντσαλη Ευτυχία Ιωάννης ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων Δ 18 Δόγκα Ρωμιά Γεώργιος ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων Δ 19 Ζη Αντωνιάδου Πηνελόπη Δημοσθένης ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων (Μειωμένη απασχ.) 20 Καζάκη Αναστασία Μιχαήλ ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων Δ 21 Καραγκιοζίδου Δέσποινα Κύρος ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων (Μειωμένη απασχ.) 22 Μητράκογλου Φωτεινή Γεώργιος ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων Δ 23 Νέμτσας Σωτήριος Πέτρος ΥΕ Καθαριστών Σχολείων Δ 24 Σεϊτανίδου Χρυσάνθη Ιωάννης ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων (Μειωμένη απασχ.) 25 Σιαφαρίκας Μιχαήλ Γούσιος ΥΕ Καθαριστών Σχολείων Δ 26 Τσαλίκης Ιωάννης Μάρκος ΥΕ Καθαριστών Σχολείων (Μειωμένη απασχ.) 27 Αλεξανδρίδου Μαρία Αντώνιος ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων Δ 28 Καραβασίλη Ουρανία Νικόλαος ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων Δ 29 Κατσάνη Αθηνά Βασίλειος ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων Δ 30 Ντικμπασάνη Καλλιόπη Σαράντης ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων Δ 31 Σαμαρά Ηλιανή Αναστάσιος ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων Δ Γ. Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία 1. Κελεσίδης Χρήστος του Δημητρίου Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Δήμαρχος ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

8 3678 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι στρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί ζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1652 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υπ αριθμ. Γ.Π. οικ. 39728/30 4 13 (ΦΕΚ 1085/Β /30 4 13) απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 424 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με το δ.τ «ΚΑΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2290 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στην «ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΥ ΕΛΕ ΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1222 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 262 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναι σθηματικές και κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση... 1 Επιβολή πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 833 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας......................... 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα σίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 136 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Ορισμός Μελών Διαρκών Συντονιστι κών Επιτροπών με τίτλο «Κομβικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 340/0056/13 06 2012 απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα