ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ"

Transcript

1 Αζήλα, 6/10/08 ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνύ είλαη ν ζπρλόηεξνο θαξθίλνο ζηηο γπλαίθεο. Οη Ειιελίδεο θαίλεηαη λα αλεζπρνύλ αξθεηά γηα ην ελδερόκελν λα λνζήζνπλ νη ίδηεο, ρσξίο όκσο απηή ε αλεζπρία λα ζπλδπάδεηαη κε επαξθή ελεκέξσζε θαη ηαθηηθή πινπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ. Τα επξήκαηα απηά πξνθύπηνπλ από ηελ παλειιαδηθή έξεπλα γηα ηνλ θαξθίλν, κε ηίηιν «Hellas Health II», πνπ παξνπζηάζηεθαλ από ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Κνηλσληθήο Ιαηξηθήο Γηάλλε Τνύληα. H παλειιαδηθή έξεπλα «Hellas Health II» πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Κέληξν Μειεηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ην Ιλζηηηνύην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Metron Analysis, ζε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα αηόκσλ ειηθίαο 18 εηώλ θαη άλσ, ηελ πεξίνδν από 30/5/2008 σο 23/6/2008. Η έξεπλα έγηλε κε πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο ζε λνηθνθπξηά κε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ζην πιαίζην ηεο Εζληθήο Αληηθαξθηληθήο Εθζηξαηείαο θαη κε ηε ρνξεγία ηεο Roche θαη ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθώλ Εηαηξηώλ Ειιάδνο. Ανηζςσίερ για καπκίνο ηος μαζηού Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνύ είλαη ν ζπρλόηεξνο θαξθίλνο ζηηο γπλαίθεο. Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, είλαη θαη ε αζζέλεηα γηα ηελ νπνία αλεζπρνύλ πεξηζζόηεξν νη γπλαίθεο. Τν 28% ησλ γπλαηθώλ ειηθίαο δήισζε όηη αλεζπρεί «αξθεηά» ή «ππεξβνιηθά» γηα ηελ πηζαλόηεηα λα λνζήζεη από θαξθίλν ηνπ καζηνύ (Διαθάνεια 1). Ο θίλδπλνο πξνζβνιήο από ηε λόζν απμάλεηαη κε ηελ ειηθία. Ωζηόζν, ε πιεηνλόηεηα ησλ γπλαηθώλ ζεσξεί σο πην επηθίλδπλε ηελ ειηθία από εηώλ (55,1%) θαη κόιηο ην 3,1% ηελ ειηθία άλσ ησλ 60 εηώλ, πνπ είλαη θαη ε ζσζηή απάληεζε (Διαθάνεια 2). Η παξαλόεζε απηή είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή, δηόηη κπνξεί λα νδεγεί ζε εθεζπραζκό ηηο γπλαίθεο άλσ ησλ 60 εηώλ θαη ζε παξάιεηςε ησλ αλαγθαίσλ πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ. Γνώζη ζςμπηυμάηυν Η γλώζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ ζηηο γπλαίθεο ειηθίαο πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηελ ύπαξμε νγθηδίνπ ζην ζηήζνο (77,7% ησλ γπλαηθώλ) θαη ιηγόηεξν ζηνλ πόλν ζην ζηήζνο (33%), ηελ έθθξηζε πγξνύ από ηε ζειή (16,5%) θαη ηηο αιιαγέο ζηε ζειή ή ζην δέξκα ηνπ ζηήζνπο (11,7%) (Δηαθάλεηα 3). Τξεηο ζηηο 4 γπλαίθεο (73,4%) γλσξίδνπλ ζσζηά όηη ε πξνζβνιή από θαξθίλν ηνπ καζηνύ κπνξεί λα κε ζπλνδεύεηαη από θαλέλα ζύκπησκα. Γνώζη για πποληπηικέρ εξεηάζειρ Η καζηνγξαθία είλαη ε ελδεηθλπόκελε εμέηαζε γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ θαη πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθά κεηά ηελ ειηθία ησλ 40 εηώλ. Τν 83,2% ησλ γπλαηθώλ γλσξίδεη όηη ε καζηνγξαθία ρξεζηκεύεη ζηε δηάγλσζε 1

2 ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ. Επίζεο, ην 65,6% αλαθέξεη ηελ απηνεμέηαζε ηνπ καζηνύ θαη ην 53,9% ηελ ςειάθεζε από γηαηξό σο ηξόπνπο δηάγλσζεο (Δηαθάλεηα 4). Να ηνληζηεί εδώ όηη ε ςειάθεζε από εμεηδηθεπκέλν γηαηξό είλαη πνιύ πην έγθπξε εμέηαζε γηα ηε δηάγλσζε θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ από όηη ε απηόςειάθεζε. ηάζειρ ππορ μαζηογπαθία Οη ζηάζεηο πξνο ηελ καζηνγξαθία κεηξήζεθαλ ζε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνύ 40 εηώλ θαη άλσ. Όζνλ αθνξά ζηα εκπόδηα πξνο ηελ ηέιεζε ηεο καζηνγξαθίαο, κε ηε δήισζε «Δε γλσξίδσ πνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα θάλσ γηα λα θάλσ καζηνγξαθία» ζςμθυνεί/ζςμθυνεί ένηονα έλα πνζνζηό 19,5%, ούηε ζςμθυνεί ούηε διαθυνεί έλα14,4% θαη διαθυνεί/διαθυνεί ένηονα 59,8% (6,3% δε γνυπίζει/δεν απανηά). Σςμθυνούν/ζςμθυνούν ένηονα, ηο 8,7% ησλ γπλαηθώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ αλώηεξε θνηλσληθή ηάμε, ην 9,9% ησλ γπλαηθώλ ηεο κεζαίαο πξνο αλώηεξε θνηλσληθήο ηάμεο, ην 18,1% ηεο κεζαίαο πξνο θαηώηεξε θνηλσληθήο ηάμεο θαη ην 24,2% ηεο θαηώηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο. Με ηε δήισζε «Έρσ πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα από ην λα ηξέρσ γηα λα θάλσ καζηνγξαθία» ζςμθυνεί/ζςμθυνεί ένηονα έλα πνζνζηό 14,38%, ούηε ζςμθυνεί ούηε διαθυνεί έλα15,9% θαη διαθυνεί/διαθυνεί ένηονα 63,5% (5,8% δε γνυπίζει/δεν απανηά). Σςμθυνούν/ζςμθυνούν ένηονα, ην 4,3% ησλ γπλαηθώλ ζηελ αλώηεξε θνηλσληθή ηάμε, ην 9,8% ζηε κεζαία πξνο αλώηεξε θνηλσληθή ηάμε, ην 11,3% ζηε κεζαία πξνο θαηώηεξε θνηλσληθή ηάμε θαη ην 20,3% ζηελ θαηώηεξε θνηλσληθή ηάμε. Με ηε δήισζε «Φνβάκαη λα θάλσ καζηνγξαθία γηαηί δελ θαηαιαβαίλσ ηη αθξηβώο είλαη» ζςμθυνεί/ζςμθυνεί ένηονα έλα πνζνζηό 9,1%, ούηε ζςμθυνεί ούηε διαθυνεί έλα 13,8% θαη διαθυνεί/διαθυνεί ένηονα 41,5% (6,1% δε γνυπίζει/δεν απανηά). Σςμθυνούν/ζςμθυνούν ένηονα, ην 0% ησλ γπλαηθώλ ζηελ αλώηεξε θνηλσληθή ηάμε, ην 3,2% ζηε κεζαία πξνο αλώηεξε θνηλσληθή ηάμε, ην 8,6% ζηε κεζαία πξνο θαηώηεξε θνηλσληθή ηάμε θαη ην 12,3% ζηελ θαηώηεξε θνηλσληθή ηάμε. Με ηε δήισζε «Κάζε θνξά πνπ θαλνλίδσ γηα καζηνγξαθία ράλσ όιε ηε κέξα κνπ» ζςμθυνεί/ζςμθυνεί ένηονα έλα πνζνζηό 11%, ούηε ζςμθυνεί ούηε διαθυνεί έλα 25,1% θαη διαθυνεί/διαθυνεί ένηονα 46,4% (17,7% δε γνυπίζει/δεν απανηά). Σςμθυνούν/ζςμθυνούν ένηονα, ην 0% ησλ γπλαηθώλ ζηελ αλώηεξε θνηλσληθή ηάμε, ην 3,2% ζηε κεζαία πξνο αλώηεξε θνηλσληθή ηάμε, ην 8,6% ζηε κεζαία πξνο θαηώηεξε θνηλσληθή ηάμε θαη ην 12,3% ζηελ θαηώηεξε θνηλσληθή ηάμε. Ππαγμαηοποίηζη πποληπηικών εξεηάζευν Μόλν έλα 53,8% γπλαηθώλ ειηθίαο εηώλ δήισζαλ όηη έρνπλ θάλεη καζηνγξαθία κέζα ζηα ηξία ηειεπηαία ρξόληα (Διαθάνεια 5). Σεκαληηθή δηαθνξά θαίλεηαη λα έρεη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο καζηνγξαθίαο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία. Οη γπλαίθεο ειηθίαο έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα έρνπλ θάλεη καζηνγξαθία ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ειηθίαο (ζηηο ειηθίεο εηώλ ην 72,1% έρεη θάλεη ηα ηξία ηειεπηαία ρξόληα, ζηηο ειηθίεο εηώλ ην 54,9% έρεη θάλεη ηα ηξία ηειεπηαία ρξόληα θαη ζηηο ειηθίεο εηώλ ην 42,7% έρεη θάλεη ηα ηξία ηειεπηαία ρξόληα) (Διαθάνεια 6). Η δηεζλήο βηβιηνγξαθία ηνλίδεη όηη γηα λα θαλνύλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο καζηνγξαθίαο ζε επίπεδν πιεζπζκνύ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθά ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 70% ηνπ πιεζπζκνύ ησλ γπλαηθώλ ειηθίαο εηώλ. 2

3 Ψειάθεζε ηνπ καζηνύ από γηαηξό έρεη θάλεη ην 56,4% ησλ γπλαηθώλ άλσ ησλ 40 εηώλ (46,3% ηελ ηειεπηαία 3εηία). Πεξηζζόηεξεο είλαη νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ πξνβεί ζε απηό-ςειάθεζε ηνπ καζηνύ (71% ησλ γπλαηθώλ άλσ ησλ 40 εηώλ). ςσνόηηηα πποληπηικών εξεηάζευν Από ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ θάλεη καζηνγξαθία, πεξίπνπ κία ζηηο 5 (20,1%) έρεη θάλεη κία καζηνγξαθία, ελώ ην 22,7% έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζόηεξεο από 5, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Μεηαμύ απηήο ηεο νκάδαο ησλ γπλαηθώλ, ην 34,5% επαλαιακβάλεη ηε καζηνγξαθία ζε εηήζηα βάζε θαη ην 40,6% θάζε 2-3 ρξόληα, ελώ ην 21,6% δελ ηελ πξνγξακκαηίδεη ζπζηεκαηηθά. Από όζεο γπλαίθεο έρνπλ θάλεη ςειάθεζε καζηνύ από γηαηξό, θαίλεηαη όηη αξθεηέο ηελ επαλαιακβάλνπλ εηήζηα (41,9%), αλ θαη ην πνζνζηό πνπ δελ ηελ θάλεη ζπζηεκαηηθά είλαη αξθεηά πςειό (26,7%). Πος κάνοςν ηιρ πποληπηικέρ εξεηάζειρ Τα ζπλήζε ζεκεία πξαγκαηνπνίεζεο καζηνγξαθίαο είλαη νη ζπκβεβιεκέλνη κε αζθαιηζηηθό ηακείν ηδηώηεο γηαηξνί (36,7%), ηα εμσηεξηθά ηαηξεία δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ ή θιηληθώλ (26,6%) θαη ηα ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα καζηνύ (14,7%)(Διαθάνεια 7). Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ ςειάθεζε ηνπ καζηνύ από γηαηξό, κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά λα είλαη 44,4%, 21,9% θαη 10,4% (Διαθάνεια 8). Η ςειάθεζε γίλεηαη θαηά θύξην ιόγν από γπλαηθνιόγν (72,6%) θαη δεπηεξεπόλησο από παζνιόγν (9,6%). Λόγοι μη ππαγμαηοποίηζηρ πποληπηικών εξεηάζευν Μεηαμύ ησλ γπλαηθώλ ειηθίαο 40 θαη πάλσ πνπ δελ έρνπλ θάλεη καζηνγξαθία ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα, ην 60,8% αλέθεξε σο θύξηα αηηία ην γεγνλόο όηη δελ ην ζεσξνύζε απαξαίηεην. Σηελ ηεξάξρεζε ησλ ιόγσλ κε πξαγκαηνπνίεζεο καζηνγξαθίαο, αθνινπζνύλ νη πξνζσπηθέο ή νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο (11,2%) θαη ε ακέιεηα (11,2%), ελώ πεξίπνπ κία ζηηο δέθα γπλαίθεο (10,8%) δήισζε όηη ν γηαηξόο ηεο δελ ην ζεσξνύζε αλαγθαίν (Διαθάνεια 9). Γηα ηελ ςειάθεζε καζηνύ από γηαηξό, νη ζεκαληηθνί ιόγνη κε πινπνίεζεο ηεο εμέηαζεο θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία είλαη ην γεγνλόο όηη νη γπλαίθεο δελ ην ζεσξνύζαλ απαξαίηεην (62%), νη πξνζσπηθέο ή νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο (8,6%) θαη ε ακέιεηα (7,3%). Λόγοι ππαγμαηοποίηζηρ πποληπηικών εξεηάζευν Αληίζηνηρα, από ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ θάλεη καζηνγξαθία, ε κεγάιε πιεηνλόηεηα πξαγκαηνπνίεζε ηελ εμέηαζε ζην πιαίζην ηαθηηθνύ ειέγρνπ (ηζεθαπ) (77,3%), ελώ ν δεύηεξνο ζπρλόηεξνο ιόγνο είλαη ε ειηθία (21,6%)(Διαθάνεια 10). Υπημαηοδόηηζη Μία ζηηο 4 γπλαίθεο (26,6%) ειηθίαο 40 θαη πάλσ πξαγκαηνπνίεζε ηε καζηνγξαθία θαη πεξίπνπ κία ζηηο 3 (31,5%) ηελ ςειάθεζε ηνπ καζηνύ από γηαηξό αλαγθαδόκελε λα πιεξώζεη ρξήκαηα πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηελ αζθάιηζή ηεο (Διαθάνεια 11). Τπενθύμιζη για μαζηογπαθία Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη κόλν ην 14,7% ησλ γπλαηθώλ πνπ έρνπλ θάλεη καζηνγξαθία, ιακβάλεη ηειεθσληθή ή ηαρπδξνκηθή ππελζύκηζε γηα ηελ 3

4 επαλάιεςε ηεο εμέηαζεο. Να ζεκεησζεί εδώ όηη ζηηο ρώξεο πνπ νη γπλαίθεο ιακβάλνπλ ππελζύκηζε από ηελ ππεξεζία πγείαο ηνπο γηα ην πόηε πξέπεη λα επαλαιάβνπλ ηε καζηνγξαθία ηνπο έρνπκε πνιύ κεγαιύηεξα πνζνζηά ζπκκόξθσζεο. Πού θα απεςθύνονηαν ζηην ςποτία πποζβολήρ Σηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ην πνύ ζα απεπζύλνληαλ, ζε πεξίπησζε πνπ ππνςηάδνληαλ όηη πάζρνπλ από θαξθίλν ηνπ καζηνύ ή απιώο ήζειαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα πξνιεπηηθή εμέηαζε, ην 36,3% απάληεζαλ όηη ζα απεπζύλνληαλ ζε εμσηεξηθά ηαηξεία δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ ή θιηληθώλ, ην 31,9% ζε ηδηώηε γηαηξό ζπκβεβιεκέλν κε ην ηακείν ηνπο θαη ην 30,3% ζε ηδηώηε γηαηξό (Διαθάνεια 12). Γνώζη για σπημαηοδόηηζη θεπαπείαρ Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη κόιηο ην 22,4% ησλ γπλαηθώλ γλσξίδεη όηη ην αζθαιηζηηθό ηνπο ηακείν θαιύπηεη ην 100% ησλ δαπαλώλ γηα ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ. Διαθάνεια 1. Ανηζςσίερ για καπκίνο ζηιρ γςναίκερ επυηώμενερ εηών (Εξ.: «Πόζν ζαο ελόριεζαλ ζθέςεηο ζαο γηα ηηο πηζαλόηεηεο λα πάζεηε θάπνηα από ηηο παξαθάησ αζζέλεηεο;») ΔΓ Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Αξθεηά Υπεξβνιηθά Καρκίνος ηοσ μαζηού Καρκίνος ηης Οζηεοπόρφζη Υπέρηαζη Διαηαρατές μήηρας/φοθηκών άγτοσς Καρκίνο ηοσ πνεύμονα Εγκεθαλικό επειζόδιο Καηάθλιυη Διαβήηης 4

5 Διαθάνεια 2. Άποτη για ηο ηλικιακό πποθίλ ηηρ πάζσοςζαρ από καπκίνο ηος μαζηού, ζηιρ γςναίκερ επυηώμενερ εηών (Εξ.: «Γλσξίδεηε ή έρεηε αθνπζηά ζε πνηα ειηθία είλαη κεγαιύηεξνο ν θίλδπλνο γηα κία γπλαίθα λα αλαπηύμεη θαξθίλν ηνπ καζηνύ;») Κάησ ησλ 45 εηώλ 23,8% εηώλ 55,1% Μεγαιύηεξε ησλ 60 εηώλ 3,1% Δελ γλσξίδσ 17,5% 0,5% ΔΑ Διαθάνεια 3. Γνώζειρ για ηη ζςμπηυμαηολογία ηος καπκίνος ηος μαζηού, ζηιρ γςναίκερ επυηώμενερ εηών (Εξ.: «Γλσξίδεηε ή έρεηε αθνπζηά πνηα ζπκπηώκαηα ζπλδένληαη κε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ;») Ογθίδην ζην ζηήζνο 77,7% Πόλνο ζην ζηήζνο 33,0% Έθθξηζε πγξνύ από ζειή Αιιαγέο ζηε ζειή ή ζην δέξκα ηνπ ζηήζνπο Κόπσζε 11,7% 7,6% 16,5% Απώιεηα βάξνπο από αλνξεμία Αιιν 4,5% 2,3% 13,2% 5

6 Διαθάνεια 4. Γνώζη ηπόπυν διάγνυζηρ ηος καπκίνος ηος μαζηού ζηιρ γςναίκερ επυηώμενερ εηών (Εξ.: «Πνηνπο ηξόπνπο δηάγλσζεο γλσξίδεηε ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ;»). Μαζηνγξαθία 83,2% Απηνεμέηαζε/ςειάθεζε ζηήζνπο Εμέηαζε/ςειάθεζε ζηήζνπο από γηαηξό 53,9% 65,6% Υπεξερνγξάθεκα καζηώλ 13,2% Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία 6,5% Δείγκα ηζηώλ από ην ζηήζνο Αιιν 3,1% 0,4% 3,8% Διαθάνεια 5: Ποζοζηό γςναικών 50 εηών και άνυ πος έσοςν κάνει μαζηογπαθία μέζα ζηα ηπία ηελεςηαία έηη όχι 46,2 ναι 53,

7 Διαθάνεια 6: Ηλικιακό πποθίλ ηος 53,8% ηυν γςναικών 50 εηών και άνυ πος έσοςν κάνει μαζηογπαθία μέζα ζηα ηπία ηελεςηαία έηη (ποζοζηά%) ετών 42, ετών 54, ετών Διαθάνεια 7: ημείο ςλοποίηζηρ μαζηογπαθίαρ Εξ.: «Πος κάναηε ηην ηελεςηαία ζαρ μαζηογπαθία;» Σε ηδηώηε γηαηξό ζπκβεβιεκέλν κε ην ηακείν ηνπο Σε εμσηεξηθά ηαηξεία Δεκόζησλ Σε ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα καζηνύ 14,7% 26,6% 36,7% Σε ηαηξεία αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ 5,8% 5,0% Σε εμσηεξηθά ηαηξεία Ιδησηηθώλ Σε ηδηώηε γηαηξό ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηδησηηθή ηνπο αζθάιηζε Σε θέληξα πγείαο 3,2% 1,8% 1,8% 1,4% Με ρξήζε ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζε ηδησηηθά δηαγλσζηηθά 1,1% 0,4% Κηλεηή κνλάδα πξόιεςεο 1,4% Με ηδησηηθή αζθάιηζε ζε εμσηεξηθά ηαηξεία ηδησηηθώλ λνζνθνκ Σε πεξηθεξεηαθά ηαηξεία 7

8 Διαθάνεια 8: ημείο ςλοποίηζηρ τηλάθηζηρ. Εξ.: «Πος κάναηε ηην ηελεςηαία τηλάθηζη μαζηού από ιαηπό;» Σε ηδηώηε γηαηξό ζπκβεβιεκέλν κε ην ηακείν ηνπο Σε εμσηεξηθά ηαηξεία Δεκόζησλ Σε ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα καζηνύ Σε ηαηξεία αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ Σε εμσηεξηθά ηαηξεία Ιδησηηθώλ Σε ηδηώηε γηαηξό ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηδησηηθή ηνπο αζθάιηζε Σε πεξηθεξεηαθά ηαηξεία Σε θέληξα πγείαο 10,4% 7,4% 5,9% 4,1% 1,5% 1,1% 0,7% 0,7% 1,9% 21,9% 44,4% Με ρξήζε ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζε ηδησηηθά δηαγλσζηηθά Με ηδησηηθή αζθάιηζε ζε εμσηεξηθά ηαηξεία ηδησηηθώλ λνζνθνκείσλ 8

9 Διαθάνεια 9. Λόγνη μη ςλοποίηζηρ καζηνγξαθίαο ηελ ηειεπηαία 2εηία, κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ 40 εηώλ θαη άλσ πνπ δελ έρνπλ θάλεη καζηνγξαθία ηα ηειεπηαία 2 έηε (Εξ.: «Γηα πνηνπο ιόγνπο δελ θάλαηε καζηνγξαθία ηα ηειεπηαία 2 έηε;»). Δε ζεσξνύζε όηη είλαη απαξαίηεην Πξνζσπηθέο ή νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο Ακέιεηα Ο γηαηξόο δε ζεσξνύζε όηη είλαη απαξαίηεην Φόβνο (γηα πόλν, ληξνπή, άζρεκα απνηειέζκαηα) Πξνβιήκαηα κεηαθηλήζεσλ Δελ γλσξίδαηε πνπ λα απεπζπλζείηε Υςειό θόζηνο Δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ζηελ πεξηνρή Δελ ππήξραλ δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ηελ ζηηγκή πνπ ήζειε Αδπλακία λα βγεη από ην ζπίηη ιόγσ πξνβιήκαηνο πγείαο Ο ρξόλνο αλακνλήο ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάινο Πξνβιήκαηα γιώζζαο/επηθνηλσλίαο 11,2% 11,2% 10,8% 6,1% 5,4% 5,0% 4,7% 4,3% 1,8% 1,8% 1,4% 0,7% 0,4% 5,0% 8,3% 60,8% Μαζηεθηνκή Αιιν Διαθάνεια 10. Λόγνη ςλοποίηζηρ καζηνγξαθίαο, κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ 40 εηώλ θαη άλσ πνπ έρνπλ θάλεη καζηνγξαθία (Εξ.: «Γηα πνηνπο ιόγνπο θάλαηε καζηνγξαθία;»). Ταθηηθόο έιεγρνο (ηζεθ απ) Ηιηθία 21,6% 77,3% Είρε βξεζεί νγθίδην ζην καζηό ζε πξνεγνύκελε εμέηαζε Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ Παξαθνινύζεζε ζεξαπείαο γηα θαξθίλν ηνπ καζηνύ Πξόβιεκα καζηνύ 6,1% 4,0% 3,2% 1,8% 0,7% 4,7% 3,2% Ωο ηκήκα ζεξαπείαο νξκνληθήο ππνθαηάζηαζεο 9 Αιιν

10 Διαθάνεια 11. Υπημαηοδόηηζη μαζηογπαθίαρ Επ.: «Χπειάζηηκε να πληπώζεηε κάποιο ποζό από ηην ηζέπη ζαρ για ηη μαζηογπαθία ζαρ (πος δε θα ζαρ επιζηπαθεί από ηο ηαμείο ή ηην ιδιυηική ζαρ αζθάλιζη);» Ναη 26,6% Όρη 70,9% ΔΑ 2,5% Διαθάνεια 12. ημεία πιθανήρ απεύθςνζηρ για καπκίνο μαζηού [όλερ οι επυηώμενερ εηών 40+] Επ.: «Εάν είσαηε ηην ςποτία όηι εκδηλώνεηε καπκίνο μαζηού ή θέλαηε να κάνεηε πποληπηική εξέηαζη για ηον καπκίνο ηος μαζηού πος θα απεςθςνόζαζηαν;» Σε εμσηεξηθά ηαηξεία Δεκόζησλ Σε ηδηώηε γηαηξό ζπκβεβιεκέλν κε ηακείν Σε ηδηώηε γηαηξό Σε θέληξν καζηνύ Σε ηαηξεία αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ Σε θέληξα πγείαο Σε εμσηεξηθά ηαηξεία Ιδησηηθώλ Σε ηδηώηε γηαηξό ρξεζηκνπνηώληαο ηδησηηθή αζθάιηζε Σε πεξηθεξεηαθά ηαηξεία Με ρξήζε ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζε ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα 14,8% 6,5% 5,2% 4,4% 2,9% 2,3% 1,0% 0,6% 31,9% 30,3% 36,3% Με ηδησηηθή αζθάιηζε ζε εμσηεξηθά ηαηξεία ηδησηηθώλ λνζνθνκείσλ Με ρξήζε ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζε θέληξν καζηνύ 10 0,4% 5,8%

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ»

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» στο πλαίσιο τηρ ππάξηρ «Σύστημα Παπαγωγήρ Δεικτών Υγειονομικού Χάπτη» Δ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info. ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.gr ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, Τεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2006 Xακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ. epetrid@med.uoa.

ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ. epetrid@med.uoa. «ΑΤΣΟΤΜΠΛΖΡΟΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ, ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΔΙΟ ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΙΑ:ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΤΓΔΙΑ ΦΟΙΣΖΣΩΝ» ΔΛΔΝΗ ΠΔΣΡΙΓΟΤ Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο 6 ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Κλιμακηήπιορ: και ηώπα ηι παθαίνω; Πνιιέο γπλαίθεο παληθνβάιινληαη θαη κόλν ζηελ ηδέα όηη πιεζηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ Ησαλλίδε Δ., Αγξαθηώηεο Γ., (2008) «Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο : Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γπλαηθώλ γηα ηελ αληηζύιιεςε θαη ηηο εθηξώζεηο» ζην Κνξλάξνπ Δ., Ρνπκειηώηε Α. (επηκ), Γσναίκα και Υγεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS)

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) 12 Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηήζεθε από θπιιάδηα πνπ εθδόζεθαλ από ηα λνζνθνκεία Guy s θαη St Thomas ζην Λνλδίλν,

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Greek Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Περίληψη στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα