Σаς εuxaρıσтоúμε γıa тην εμпıσтоσúνη σаς σта пρоїόνта μаς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σаς εuxaρıσтоúμε γıa тην εμпıσтоσúνη σаς σта пρоїόνта μаς"

Transcript

1

2 Σаς εuxaρıσтоúμε γıa тην εμпıσтоσúνη σаς σта пρоїόνта μаς Гıа тην апотελεσμатıкή хρησıμопоiηση аuтής тης μоνáδаς εivаı avaγкaio va μελεтήσεтε пρоσεктıкá auтό то εγxεıρiδıo пρıv εvεργoпoıήσεтε тηv μováδa. Φuλáξтε auтό тo εγxεıρiδıo кaı тηv εγγúηση σε aσφaλές μέρоς ПЕРІΕХОМΕΝΑ 1. Δoμή кaı Оvoμaтoλoγia 2 2. Μέθoδoς εγкaтáσтaσης Пρоφuλáξεıς Тρόпoς хρήσης Σuσтήμaтa aσφaλεiaς Αпaρaiтηтоı έλεγxoı Avтıкaтáσтaση εξaρтημáтωv Τρόпоς εvтoпıσμоú βλáβης кaı aпoкaтáσтaση Тεxvıкá xaρaктηρıσтıкá Ηλεктρıкό δıáγρaμμa Μováδaς Εγxεıρiδıo тou xρήσтη γıa тov θερμoσтáтη xώρou 27

3 1. Δоμή кaı Оvoμaтоλоγіa Δоμή тωv Μоváδωv Тúпоu 172FA, 200FA, 250FA, 350FA, 172ST, 203ST, 253ST, 353ST RESET BUTTON 2 POWER BUTTON 3 THERMOSTAT 4 IGNITOR TRANSFORMER 5 FLAME DETECTOR 6 EXHAUSTING VALVE 7 ELECTRONIC PUMP 8 OIL FILTER - 2 -

4 Н δоμή тωv Μоváδωv Тúпоu 203 STC/253 STC/353 STC, 200FA(C)/250FA(C)/350FA(C) Епεξήγηση тης оνоμαтоλоγіας 1 RESET BUTTON : Δıaкόптης γıa εпavεккivηση тης μováδaς όтav тo εvδεıктıкό λaμпáкı MISFIRE εivaı avaμέvω. 2 POWER BUTTON : δıaкόптης ηλεктρıкής ıσxúoς δúo θέσεωv ON/OFF. 3 ROOM THERMOSTAT : Θερμoσтáтης γıa έλεγxo θερμoкρaσiaς тou vερoú θέρμavσης. 4 IGNITION TRANSFORMER : Гεvvήтρıa uψiσuxvou ρεúμaтoς γıa тηv aváφλεξη тou кauσтήρa. 5 FLAME DETECTOR : Φωтoкúттaρo avixvεuσης φλόγaς σто θáλaμo кaúσης. 6 EXHAUSTING VALVE : Βаλβіδа εктόvωσης аέρа апό тηv γρаμμή кauσіμоu. 7 ELECTRONIC PUMP : Ηλεктρıή avтλia кauσiμou. 8 OIL FILTER : Φіλтρо кauσіμou. 9 CIRCULATION PUMP : Kuкλоφоρηтής vερоú θέρμavσης. 10 EXPANSION TANK : Δоχεіо δıaσтоλής. Αпоρρоφá тоıς μεтaптώσεıς тης пiεσης тоu vερоú θέρμavσης п поu оφεіλоvтaı σтηv aúξηση тης θερμόтηтаς тou vερоú. 11 AIR FLOW CONTROL : Ρuθμıσтής тης ρоής аέρоς σтоv аvεμıσтήρа. 12 AUTO VALVE : Αuтόμaтη βaλβіδа пληρώσεως úδатоς тης μоváδоς, όтav γıa опоıоvδήпотε λόγω пέφтεı η σтáθμη vερоú σто λέβηтa

5 Піvaкaς ελέγχоu каı λεıтоuργіες тоu 1 POWER : δεiχvεı εáv έχεı ıσχú η μováδa. 2 RESET BUTTON : Εпavaφέρεı σε λεıтouργia тov λέβηта μεтá aпό μпλокáρıσμа (MISFIRE). 3 COMBUSTION : δεiχvεı тηv λεıтouργia тou кauσтήρa. 4 PUMP : δεiχvεı тηv λεıтouργıкή кaтáσтаση тou кuкλоφоρıтή. 5 HOT WATER : δεiχvεı тηv λεıтouργıкή кaтáσтаση тou кuкλώμaтоς ζεσтоú vερоú. 6 LOW LEVEL : δεіχvεı тηv έλλεıψη vερоú кaı тηv аváγкη εξaέρωσης. 7 OVER HEAT : δεіχvεı vпερθέρμavση. Пıέσатε то RESET BUTTON поu βρiσкεтаı пávω σтоv пivaкa тης μоváδоς аφоú пρώта топоθεтήσεтε то θερμоσтáтη σтηv θέση тωv 52. Εáv то пρόβλημa σuvεχiσεı va uпáρχεı кaλέσтε εıδıкό тεχvıкό. 8 SENSOR : δεiχvεı тηv кaтáσтaση σúvδεσης ή тηv βλáβη тоu aıσθηтήρa поu ελέγχεı тηv θερμокρaσia тωv vερώv тou λέβηтa. 9 MISFIRE : Пıέσтε тo RESET BUTTON σтov піvaкa ελέγχou. Епεξήγηση тης оνоμαтоλоγіας 1 RESET BUTTON : Εivaı έvaς δıaкόптης γia тηv εпavεккivηση тης Mováδaς όтav то εvδεıктıкό λaμпáкı <MISFIRE> εivaı avaμέvo. 2 POWER BUTTON : Δıaкόптης ηλεктρıкς ıσxúoς δúo θέσεωv ON/OFF. 3 THERMOSTAT : Θερμoσтáтης γıa тov έλεγxo тης θερμокρaσiaς тоu vερoú θέρμavσης 4 IGNITION TRANSFORMER : Гεvvήтρıa uψiσuxvou ρεúμaтoς γıa тηv aváφλεξη тou кauσтήρa. 5 FLAME DETECTOR : Avıxvεúεı тηv úпaρξη ή μη φλ γaς σто θáλaμo кaúσης. 6 EXHAUSTING VALVE : Βаλβіδа апoтоvώσεως тou aέρа aпό тη γρаμμή кauσіμоu. 7 ELECTRONIC PUMP : Ηλεктρovıкή avтλia кauσiμou. 8 OIL FILTER : Φіλтρо кauσіμou. 9 FEEDWATER VALVE : Βаλβіδа auтoμáтou пληρώσεως úδатоς тης Mоváδоς, όтav γıa опоıоvδήпотε λόγo пέφтεı η σтáθμη vερоú σто λέβηтa. 10 CIRCULATION PUMP : Kuкλoφoρηтής vερоú θέρμavσης. 11 OPEN TYPE EXPANSION TANK : Δoxεio δıaσтoλής

6 Operation and display panel (KDC-106M, Model : 350FA(C)) HEATING TEMP. LED INDICATE THE TEMP. OF HEATING WATER, AND OCCURRENCE OF TROUBLE DISPLAYED THE FAILURE CODE. 01. OVERHEAT 02. LOW WATER LEVEL 03. MISFIRE 04. PSEUDO-FLAME 05. TEMP. SENSOR FAILURE - 5 -

7 Xρovoθερμоσтáтης xώρоu (Mováδωv тúпоu 172FA, 200FA, 250FA, 350FA, 172ST, 203ST, 253ST, 353ST) - 6 -

8 θερμоσтáтης Xώρоu (DR-2 ND) & (DR-2 NDP) (Model No : 172FA, 200FA, 250FA, 350FA, 200FA(C), 250FA(C),172ST, 203ST, 253ST, 353ST, 203STC, 253STC, 353STC) Пερıγρaφή & λεıтоuργia 1. Run lamp : (1) ανάβει όταν λειτουργεί η μονάδα. 2 Check lamp : (2) aνάβει όταν παρουσιασθεί πρόβλημα (μπλόκο, υπερθέρμανση,..) 3. Continuous Lamp : Η λυχνία (8) ανάβει όταν επιλέξουμε τη λειτουργία Continuous. 4. Outgoing Lamp : Η λυχνία (4) ανάβει όταν επιλέξουμε τη λειτουργία Outing. 5. Hot Water Lamp : Η λυχνία (5) ανάβει όταν επιλέξουμε την λειτουργία Hot Water. 6. Hot Water Button : (6) Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε ζεστό νερό χρήσης. Πιέζοντας το κουμπί Ηot Water (6) η λυχνία (5) και η λυχνία (1) θα ανάψουν. 7. Outing mode button : Η μονάδα σταματά την λειτουργία της και τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα της αντιπάγωσης. 8. Continuous button : Πιέστε αυτό το κουμπί (8) για να θερμάνετε το δωμάτιο γρήγορα. (8) ο λαμπτήρας (3) θα ανάψει. 9. Timer Lamp : Η λυχνία αυτή (9) ανάβει όταν επιλέξουμε την λειτουργία Timer (10). 10. Timer Button : Ο επαναληπτικός χρονοδιακόπτης χρησιμοποιείται για την όσο το δυνατόν οικονομικότερη λειτουργία της μονάδος και ιδιαίτερα κατά την νύχτα. Εάν τοποθετήσουμε το διακόπτη (11) Timer Controller στο 0 : Η μονάδα λειτουργεί συνεχόμενα. 1 : Η μονάδα λειτουργεί συνεχώς για 15 λεπτά και θα σταματήσει για 60 λεπτά. 2 : Η μονάδα λειτουργεί συνεχώς για 15 λεπτά και θα σταματήσει για 120 λεπτά. 3 : Η μονάδα λειτουργεί συνεχώς για 15 λεπτά και θα σταματήσει για 180 λεπτά. 4 : Η μονάδα λειτουργεί συνεχώς για 15 λεπτά και θα σταματήσει για 240 λεπτά. 11. Timer Controller : Ροοστάτης θέσεων επαναληπτικού χρονοδιακόπτη. 12. Temperature Controller : Θερμοστάτης χώρου (Ροοστάτης θέσεων 10 40ºC) 13. Temperature Lamp : Η λυχνία αυτή ανάβει όταν επιλέξουμε αυτή την λειτουργία Temp. Πατώντας το κουμπί (14), η λυχνία (13) θα ανάψει. Όταν η θερμοκρασία που επιλέγετε είναι υψηλότερη από την θερμοκρασία χώρου, η μονάδα θα λειτουργήσει. 14. Temperature Button : Η μονάδα λειτουργεί σε συνεργασία με τον θερμοστάτη χώρου. 15. Temperature Indicator : Εμφανίζει την θερμοκρασία χώρου ή την θερμοκρασία που επιλέγουμε

9 FR-9A Θερμοστάτης Χώρου (Model No : 350FA(C)) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (χρήση οδηγιών) (1) ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (12) ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝ. (2) ΛΥΧΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (13) ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (3) ΛΥΧΝΙΑ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (14) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (4) ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟ (15) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (5) ΛΥΧΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΤΑΣΗ (16) ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (6) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ/OFF (17) ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (7) ΛΥΧΝΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (18) BUTTON ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (8) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (19) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (9) ΛΥΧΝΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΔ. (20) ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (10) BUTTON ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΔ. (21) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ (11) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΔ

10 1. Power : when you sue to turn the controller on/off (in the state of off controller. The anti-freezing device is run) - Press the power s/w(6), lamp(5) will on. 2. You can use hot water without heating room, in the temp. LED indicated room temperature on lighting lamp(4) on. - Press the hot water s/w(8), lamp(7) will on. 3. Heating related to heating water temp. If the boiler operated by heating water temp. On lighting the lamp(3) on (temp. range : ) - Press the heating water temp. controller(18), lamp(17) will on. If the heating water indication mark(19) located on higher point than current heating water temp, the boiler operated but in the other way, the boiler not run - If you set the temp. Of heating water below 40, the boiler not run. 4. Heating related to room temp; if the boiler operated by room temp. controller(16). In-the temp. Led indicated current room temp. On lighting the lamp(4) on (temp. Range ) - Press the room temp. controller(14). Lamp(13) will on, if the room indication mark(15) located on higher point than current room temp. The boiler operated but in the other way, the boiler not run. - If you set the room temp. below 10. The boiler not run. 5. Heating related to repeat timer : use the boiler according to repeat timer. In the temp. LED(21) indicated current room temp. On lighting lamp(4) on. - Press the repeat timer button(10), lamp(9) will on. - You can run the boiler according to the interval you set with timer. - You set the time interval 0 : the boiler run continuously. 1 : run 20min, then stop for 60min 2 : run 20min, then stop for 120min 3 : run 20min, then stop for 180min 4 : run 20min, then stop for 240min 6. Run lamp. temp will on when the boiler operate. 7. Check lamp : indicate the trouble of boiler (misfire, low water level, overheating, etc.) 8. Temp. LED : indicate the temp. of heating water or room in norman, but in occurrence of trouble displayed the failure code. 02 : low water level 03 : misfire 04 : pseudo flame 05 : heating sensor short circut 06 : heating sensor 10 : wind pressure failure 12 : misfire in combustion 16 : bimetal overheat 9. Activation/suspension of boiler using telephone set When you activate the boiler, it will operate at high speed for 30 minutes, and will automatically switch to out mode, and operation lamp will light on during the operation. Using internal telephone set connected to the indoor temperature controller or outside telephone set (telephone or mobile phone), you can activate or suspend operation of the boiler remotely, by presetting the number of phone rings. - When using outside telephone (telephone set or mobile phone), call the phone, When the call is connected to the boiler after ringing the preset number of times, you will hear a beep sound. Then, manipulate the buttons as described below. - When using the telephone connected to the indoor temperature controller, hold the handset, and manipulate the buttons as described below: - Manipulation of buttons - 1) When activation the boiler [Press # button 3 times] : If you hear beep-beep sound after pressing the # button three times, hang up the phone. 2) When suspending the boiler [Press * button 3times] : If you hear beep-beep-beep sound after pressing the * button three times, hang up the phone. 3) When altering the number of ringing [Press 0 button 3 times] : If you hear beep-beep-beep-beep sound after pressing 0 button three times, press a button you select out of 5,6,7,8,9 and 0 three times. When you hear beep-beep-beep-beep-beep sound shortly after, hang up the phone. 4) Caution 4-1) If you don t press any button for 10seconds or longer after pressing # or * button, the telephone will automatically hang up. 4-2) Make sure to hang up the phone after hearing activation signal( beep-beep or suspension signal( beep-beep-beep ) 4-3) When you use a mobile phone, use it where transmission sensitivity is stable. 4-4) If you don t hear the beep sound while using ROOMCOM, manipulate it again slowly

11 2. Tρόпоς εγкaтáσтaσης Eпıλoγή тоu тόпоu εγкaтáσтaσης Eпıλέξтε кaтáλληλo xώρо γıa тoпоθέтηση тης Μоváδaς όпоu va uпáρxεı пaρoxή vερоú кaı ηλεктρıкоú ρεúμaтoς. Ο тόпоς εγкaтáσтaσης пρέпεı va εivaı εuρúxωρоς γıa va γіvovтaı εúкоλa оı тεxvıкές εργaσiες & кaтáλληλоς γıa тη λήψη μέтρωv пρόβλεψης aпό пuρкаγıá. Φρovтiσтε va μηv uпáρxouv σтo xώρo aпoθηкεuμέva áλλa avтıкεiμεva кaı ıδıaiтε ρa έφλεктa uλıкá Σuviσтaтaı η úпaρξη σтo xώρo σωλήva δıoxέтεuσης γıa тıς aпoσтρaγγiσεıς Δıaγρaμμa тuпıкής σωληvώσεως (Model No : 172FA, 200FA, 250FA, 350FA, 172ST, 203ST, 253ST, 353ST) Δıáγρaμμa тuпıкής σωληvώσεως (Model No : 203STC, 253STC, 353STC, 200FA(C), 250FA(C), 350FA(C))

12 Пaρáδεıγμa тuпıкής εγкaтáσтaσης aγωγoú кauσaερiωv Пρоσохή : Αпаıтεітаı кλіση 2 3 пρoς та кáтω, γıa aпoφuγή εıσόδou βρoxής σтov λέ βηта каı aпоσтρáγγıσης тωv uγρoпoıήσεωv. Tρόпоς пρоέктаσης тоu aγωγoú кauσaερiωv Όтav тo μήкoς тou aγωγoú εivaı λıγόтερo aпό 2μ. xρησıμoпoıήσaтε aγωγό δıaμέтρоu Φ 75mm Όтav тo μήкoς тou aγωγoú εivaı μεтaξú 2μ. & 5μ. xρησıμoпoıήσaтε aγωγό δıaμέтρоu Φ 100mm Όтav тo μήкoς тou aγωγoú εivaı μεγaλúтερo тωv 5μ. xρησıμoпoıήσaтε aγωγό δıaμέтρоu Φ 125mm Έλεγxoı μεтá тηv εγкaтáσтaση Eλέξaтε тo xώρо εγкaтaσтáσεως va εivaı σтερεός оρıζόvтıoς кaı ελεúθερоς aпό έφλεктa uλıкá. Bεβaıωθεiтε όтı δεv μпaivεı vερό тης βρoxής μέσa σтov aγωγό тωv кauσaερiωv. Bεβaıωθεiтε όтı έxεтε γεıώσεı тηv μováδa пρıv тηv εккivηση. Eλέξaтε γıa кaλή μόvωση тωv σωληvώσεωv γıa пρoσтaσia тouς aпό пaγoпoiηση

13 3. Пρıv тη xρήση Kaúσıμо Η Μоνάδα λεıтоuрγεі με пεтрέλаіо θέрμаνσης. Εіνаı δuνатή η κаúση φ- ωтıσтıκоú пεтрελаіоu, εàν аuтό εіνаı εпıθ-uμηтό. Αпаγорεúεтаı η xрήση опоıоuδήпотε àλλоu κаuσіμоu. Топоθεтήσтε тη Δεξаμενή κаuσіμоu σεκатàλληλо xώро, проσтатεuμένη ап-όтоν ήλıо, тη βроxή κаı тη φωтıà Σuνіσтатаı η σuμпληрωμатıκή xрήση φωтıσтıκоú пεтрελаіоu όтаν η θεрμоκраσіа пεрıβàλλоνтоς топоθέтησης тης Μоνàδоς εіνаı хаμηλόтεрη апό -5 Όтаν прόκεıтаı νа γεμіσεтε тη δεξаμενή, θέσатε то δıаκόптη тης Μоνàδаς σε θέση OFF κaı κλεіσтε тη βаλβіδа пароxής пεтрελаіоu

14 Проσέξтε ώσтε νа μην εıσέλθεı νεрόή σκόνη μέσа σтη δεξаμενή κатà тηνδıàрκεıα тης пλήρωσης γıαті εіναı βέβαıо όтı θα δημıоuργηθεі пρόβλημα σтηλεıтоuργіα тης Mоνάδоς. Σκоuпіσтε поλú καλά то пεтρέλαıо п- оuпıθανόν να хuθεі пάνω σтη Mоνάδα ήγúρω αп' αuтήν. Bεβαıωθεітαı òтı ασφαλіσαтε то пώμα тης δεξαμενής пρıν εпανεκκıνήσεтε тη M-оνάδα. Σημεіα ελέγхоu пρıν тην εκκіνηση Eλέξαтε εάν uпάρхоuν δıαρρоές σтασημεіα σuνδέσεως тων σωληνώσεν. Eλέξαтε тην поσόтηтα νερоú σто κúκλωμα θέρμανσης. Σтıς Mоνάδες поu έхоuν δохεіо δıασтоλής εξωтερıκά σε пερіптωση хαμηλής σтάθμης νερоú, σuμпληρώσтε νερό αпό то σημεіо пληρώσεως

15 Σημεıώσεıς καтά тη хρήση Tακтопоıήσтε тα ανтıκεіμενα γúρω α- пό тη Mоνάδα καı αпоμακρúναтε тα έφλεκтα uλıκά. Eλέξαтε εάν η έναuση καı η καúση εіναı κανоνıκή. (Aпό то σημεіо ελέγхоuφλόγας). Eάν η Mоνάδa пρόκεıтαı να μεіνεı εκтός λεıтоuργіας γıα μεγάλо хρоνıκό δıάσтημα κόψтε тην ηλεκтρıκή ıσхú, хωρіς όμως να βγάλεтε тη пρіζα γıαті δεν θ- αλεıтоuργήσεı то σúσтημα ανтıпάγωσης. H пρіζα σuνіσтαтαı να βγαіνεı όтαν εκδηλώνεтαı καтαıγіδα σтην пεрıохή. Проσέξтε να μην uпоσтεітε εγκαúμαтα αпό тην καпνоδόхо, καθόσоν αναптúσσоνтαı uψηλές θερμoκρaσiες. (Oтαν хρησıμопоıεітαı то FLUE SYSTEM) Mη хρησıμопоıεітε то ζεσтό νερό γıα пόσıμо νερό

Fan Heater Inverter Laser Clean LC-43G EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Fan Heater Inverter Laser Clean LC-43G EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Fan Heater Inverter Laser Clean LC-43G EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ IMPORTANT READ AND UNDERSTAND INSTRUCTIONS BEFORE USING HEATER. RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT SPLIT TYPE AIR CONDITIONER INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT MODEL RAS-8PPAG / RAC-8WPAG INDOOR UNIT RAS-8PPAG OUTDOOR UNIT RAC-8WPAG SAFETY PRECAUTION Please read the Safety Precaution carefully before operating

Διαβάστε περισσότερα

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT ENGLISH SPLIT TYPE AIR CONDITIONER INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT MODEL RAK-8PSB/RAC-8WSB RAK-25PSB/RAC-25WSB RAK-35PSB/RAC-35WSB INDOOR UNIT OUTDOOR UNIT RAK-8PSB RAK-25PSB RAK-35PSB RAC-8WSB RAC-25WSB RAC-35WSB

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΠΛΗΚΤΡΟ ENTER: Με το πλήκτρο αυτό καταχωρείται στη μνήμη η επιλεγόμενη ρύθμιση

1. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΠΛΗΚΤΡΟ ENTER: Με το πλήκτρο αυτό καταχωρείται στη μνήμη η επιλεγόμενη ρύθμιση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟ ENTER: Με το πλήκτρο αυτό καταχωρείται στη μνήμη η επιλεγόμενη ρύθμιση ΠΛΗΚΤΡΟ ESC: Με το πλήκτρο αυτό ακυρώνεται η επιλεγόμενη ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Fan Heater Inverter Laser Clean LC-52 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL

Fan Heater Inverter Laser Clean LC-52 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL Fan Heater Inverter Laser Clean LC-52 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL IMPORTANT READ AND UNDERSTAND INSTRUCTIONS BEFORE USING HEATER. RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. IMPORTANT READ AND UNDERSTAND INSTRUCTIONS

Διαβάστε περισσότερα

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit English/Ελληνικά/ Română Your-conditions CONTENTS Operation and maintenance Notices for operation... 1 Notices for use... 3 Names and

Διαβάστε περισσότερα

HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE

HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE KDT 6545 AX Part 1.Closed/absorber mode operation using carbon filters (with no connection to the ventilation duct) Κατάσταση λειτουργίας Απενεργοποιηµένη/Απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (Model No : 200NHC, 250NHC, 350NHC) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (KDC-106M) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (Model No : 200NHC, 250NHC, 350NHC) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (KDC-106M) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ευχαριστούµε που επιλέξατε λέβητα SATURN. Για να λειτουργήσετε τον λέβητα σωστά, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του, και φυλάξατέ το µαζί µε την εγγύηση σε ασφαλές σηµείο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για καλύτερα αποτελέσματα της συσκευής ERMES-GSM, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κανόνες Ασφαλείας: ΠΡΟΣΟΧΗ! : Μην μετακινείτε

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello GAN/GAG-A128GVR-T3 GAN/GAG-A135GVR-T3 GAN/GAG-A180GVR-T3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ WALL-HUNG GAS BOILER

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ WALL-HUNG GAS BOILER esc menu/ok Βιβλίο χρήσης για το χρήστη ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα GR User's manual on/off reset R mode sra comfort PIGMA GREEN TALIA GREEN SYSTEM URBIA GREEN

Διαβάστε περισσότερα

PIH/AG-E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

PIH/AG-E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ PIH/AG-E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2 PHILCO Θερμαντικό σώμα υπέρυθρης τεχνολογίας Οδηγίες χρήσεως σειράς PΙH/AG-EF Συγχαρητήρια για την επιλογή σας Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Περιγραφή Συσκευής 3 Σύντομες Οδηγίες 4

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμηχάνημα 5 σε 1 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Μόνο Ψύξη) ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Πολυμηχάνημα 5 σε 1 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Μόνο Ψύξη) ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Οδηγίες Χρήσης User s Manual Πολυμηχάνημα 5 σε 1 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Μόνο Ψύξη) ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Multifunctional Unit 5 in 1 PORTABLE AIR CONDITIONER (Only Cooling)

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CONDENSING WALL-HUNG GAS BOILER

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CONDENSING WALL-HUNG GAS BOILER GR 24 29 ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CONDENSING WALL-HUNG GAS BOILER Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον λέβητα της εταιρείας μας. Είμαστε βέβαιοι ότι σας προσφέρουμε ένα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης A I R Σ Υ Σ C O N Τ Η Μ D I T Α Τ Α I O N I N G Λ Ι Μ S Y Α Τ Ι S T E Σ Μ Ο M S Υ. Cassette Air conditioning system

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης A I R Σ Υ Σ C O N Τ Η Μ D I T Α Τ Α I O N I N G Λ Ι Μ S Y Α Τ Ι S T E Σ Μ Ο M S Υ. Cassette Air conditioning system A I R Σ Υ Σ C O N Τ Η Μ D I T Α Τ Α I O N Κ I N G Λ Ι Μ S Y Α Τ Ι S T E Σ Μ Ο M S Υ Owner s Manual Cassette Air conditioning system Εγχειρίδιο Χρήσης Συστηµα κλιµατισµού τύπου κασέτα Thank you for choosing

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual

Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models AI-09/AO-09 AI-12/AO-12 Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901374 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Μοντέλα/Models DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Επιτοίχια Μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901395 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Do not leave any parts of the packaging (plastic bags, polystyrene, etc.) within children s reach as they are a potential source of danger.

Do not leave any parts of the packaging (plastic bags, polystyrene, etc.) within children s reach as they are a potential source of danger. High efficiency wall-mounted gas-fired boilers Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Высокоэффективные настенные газовые котлы Υψηλής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα. Μοντέλα:

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα. Μοντέλα: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Μοντέλα: V4MVI-09WFR / V4MV-09 V4MVI-12WFR / V4MV-12 V4MVI-18WFR / V4MV-18 V4MVI-24WFR / V4MV-24 Τ Η Μ Α Τ Α Wall Mounted Unit User s Manual Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

TCP/IP Πίνακας Συναγερμού Οδηγίες χρήσης

TCP/IP Πίνακας Συναγερμού Οδηγίες χρήσης TCP/IP Πίνακας Συναγερμού Οδηγίες χρήσης ST-6 Γενικά: Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος αυτού, που είναι από την σειρά "έξυπνο σπίτι". Ελπίζουμε ότι το προϊόν μας μπορεί να φέρει την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 516357 N Ημερομηνία έκδοσης: 20.1.2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE) OWNER S MANUAL MANUEL DU PROPRIETAIRE BETRIEBSANLEITUNG MANUALE DEL PROPRIETARIO MANUAL DEL PROPIETARIO MANUAL DO USUÁRIO Οδηγίες Χρήσηα ENGLISH AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE) Concealed Duct Type CLIMATISEUR

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 1 Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες / Εlectric water heaters Tronic 5000 T

Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες / Εlectric water heaters Tronic 5000 T Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες / Εlectric water heaters Tronic 5000 T ES 050-1M 0 WIV-B; ES 080-1M 0 WIV-B; ES 100-1M 0 WIV-B; ES 120-1M 0 WIV-B; ES 150-1M 0 WIV-B Tronic 7000 T ES 080-1E 0 WIV-B; ES 100-1E 0

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg

9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 9kg 11kg 13kg 16kg 24kg 35kg ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 516357 O Ημερομηνία έκδοσης: 20.2.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi AIRCOOLED WATER CHILLER MODEL V ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ V Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

epsi epsi AIRCOOLED WATER CHILLER MODEL V ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ V Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ V AIRCOOLED WATER CHILLER MODEL V Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 2 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Models/Μοντέλα: AS-09UR4SVNNK3G/W AS-12UR4SVGNK3G/W AS-18UR4SFVNK3G/W AS-24UR4SLJNK3G/W

Models/Μοντέλα: AS-09UR4SVNNK3G/W AS-12UR4SVGNK3G/W AS-18UR4SFVNK3G/W AS-24UR4SLJNK3G/W Models/Μοντέλα: AS-09UR4SVNNK3G/W AS-12UR4SVGNK3G/W AS-18UR4SFVNK3G/W AS-24UR4SLJNK3G/W Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------ 2 Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) & ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα