ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ, και από ομάδα ειδικϊν που όριςε θ Task Force) επιςθμαίνουν τισ βαςικζσ πακογζνειεσ του ςυςτιματοσ (κατακερματιςμόσ τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ, μεγάλθ επιβάρυνςθ των νοςοκομείων κ.λπ.) και ειςθγοφνται μεταρρυκμίςεισ οι οποίεσ ςε μεγάλο βακμό ςυγκλίνουν. Κοινά ςθμεία των τριϊν αυτϊν «ςχεδίων» είναι: (α) Η διάκριςθ μεταξφ αγοραςτι και παρόχου υπθρεςιϊν ϊςτε να αναπτυχκεί «εςωτερικόσ ανταγωνιςμόσ». (β) Η υπαγωγι όλων των δθμόςιων φορζων ΠΦΥ - κζντρα υγείασ ΕΟΠΥΥ (πρϊθν μονάδεσ ΙΚΑ), Κζντρα Υγείασ και Περιφερειακά Ιατρεία του ΕΣΥ, Δθμοτικά Ιατρεία, αγροτικοί γιατροί και ςυμβεβλθμζνοι πάροχοι ςε ζνα ενιαίο δθμόςιο ςφςτθμα ΠΦΥ (είτε υπό το ΕΣΥ, αλλά ςε ξεχωριςτό κλάδο διοίκθςθσ, είτε υπό τον ΕΟΠΥΥ). (β) Η διαχείριςθ του ςυςτιματοσ αυτοφ ςε επίπεδο περιφζρειασ, με κλειςτοφσ ςφαιρικοφσ προχπολογιςμοφσ και ςφναψθ ςυμβάςεων (είτε με τθ διαμεςολάβθςθ των περιφερειϊν είτε κατ ευκείαν με τουσ παρόχουσ), και εφαρμογι μεκόδων αξιολόγθςθσ των παρόχων (κλινικοί ζλεγχοι, πιςτοποίθςθ κ.λπ.). (γ) Ωσ πφλθ ειςόδου ςτο ςφςτθμα προτείνεται «ο οικογενειακόσ γιατρόσ» ι «γιατρόσ αναφοράσ». ε ςχζςθ με τα τρία αυτά ςχζδια τονίηουμε τα παρακάτω: Η ολοκλιρωςθ του εγχειριματοσ που ξεκίνθςε με τθν ςυγχϊνευςθ των αςφαλιςτικϊν ταμείων υγείασ (ΕΟΠΥΥ) ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα ενιαίοσ φορζασ ΠΦΥ, ο οποίοσ να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ και να διαςφαλίηει τθν κακολικι κάλυψθ, τθν ποιότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και τθν μακροπρόκεςμθ βιωςιμότθτα του ςυςτιματοσ ςυνιςτά επιτακτικι ανάγκθ. Ιδιαίτερα υπό τισ ςυνκικεσ τθσ βακιάσ και παρατεταμζνθσ οικονομικισ κρίςθσ που ενιςχφει τθ ηιτθςθ δθμόςιων υπθρεςιϊν υγείασ, θ δθμιουργία ενόσ ενιαίου δθμόςιου ςυςτιματοσ ΠΦΥ μπορεί να ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθ αποτελεςματικι διαχείριςθ των πόρων. Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ηιτθςθσ υπθρεςιϊν υγείασ μπορεί να καλυφκεί επιτυχϊσ από τθν πρωτοβάκμια φροντίδα χωρίσ να επιβαρφνονται τα νοςοκομεία όπου το κόςτοσ περίκαλψθσ είναι ιδιαίτερα υψθλό.

2 Η κυοφοροφμενθ μεταρρφκμιςθ δεν κα πρζπει να ςτοχεφει μονοδιάςτατα ςτθ μείωςθ του κόςτουσ και ςυρρίκνωςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν υγείασ, αλλά ςτθν μετατροπι του οφζλουσ από τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των πόρων ςε διεφρυνςθ των δθμόςιων παροχϊν και βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ τουσ. Είναι απαραίτθτο τα ςυνδικάτα και τα αςφαλιςτικά ταμεία (που ςυμβάλουν ςτθ χρθματοδότθςθ και εκπροςωποφν τουσ χριςτεσ) να παίξουν ενεργό ρόλο ςτο ςχεδιαςμό τθσ μεταρρφκμιςθσ ϊςτε να επιτευχκεί μια ευρεία ςυναίνεςθ. Μζχρι τϊρα, ωςτόςο, δεν υπιρξε διαβοφλευςθ. Επιπλζον, ο εςπευςμζνοσ χαρακτιρασ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων (εντόσ των επόμενων εβδομάδων) περιορίηει αςφυκτικά τα περικϊρια για διαβοφλευςθ. Για να λειτουργιςει ο ΕΟΠΥΥ ωσ ενιαίοσ φορζασ διαχείριςθσ του ςυνόλου των δθμόςιων πόρων για τθν υγεία (μζςω προγραμματικϊν ςυμφωνιϊν και ςυμβάςεων) κακϊσ και φορζασ ελζγχου τθσ δαπάνθσ και τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν είναι απαραίτθτο να αποτελζςει ανεξάρτθτο οργανιςμό που δεν εμπλζκεται ςτο ςφςτθμα ωσ πάροχοσ. Η υπαγωγι του ςτο Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ αποτελεί προχπόκεςθ ϊςτε να διαςφαλίςει καλφτερα τον ρόλο του ωσ «αγοραςτι/ελεγκτι» υπθρεςιϊν υγείασ. Αντίκετα, θ διατιρθςθ διπλοφ ρόλου από τον ΕΟΠΥΥ, του αγοραςτι και προμθκευτι, υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου Υγείασ (ζςτω και κάτω από διαφορετικζσ Γενικζσ Διευκφνςεισ Αγοράσ Υπθρεςιϊν Υγείασ και Παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ) όπωσ διατυπϊνεται ςτθν πρόταςθ που κατζκεςε ο ΕΟΠΥΥ, δεν διαςφαλίηει τισ απαραίτθτεσ ςυνκικεσ για τον «εςωτερικό ανταγωνιςμό» και τθ λειτουργία ελζγχου. Ο ΕΟΠΥΥ, ωσ φορζασ διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ, κα πρζπει να είναι υπεφκυνοσ για τθν τιμολόγθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, τθν εποπτεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςυμβάςεων με τουσ παρόχουσ, και τον ζλεγχο τθσ ποςότθτασ και ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, κακϊσ και τον κακοριςμό των κριτθρίων πιςτοποίθςθσ των παρόχων (με τθν ζννοια τθσ accreditation και όχι απλϊσ τθσ certification).

3 Κεντρικισ ςθμαςίασ είναι το ηιτθμα τθσ μεταβίβαςθσ τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ των αςφαλιςτικϊν ταμείων ςτον νζο φορζα. Ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ όπου τα μεταφερόμενα περιουςιακά ςτοιχεία ανικουν αδιαιρζτωσ και ςτουσ δφο κλάδουσ των αςφαλιςτικϊν ταμείων (υγείασ και ςυντάξεων), είναι απαραίτθτο θ μεταβίβαςθ να ςυνοδευτεί από αντιςτακμιςτικά οφζλθ για τα αςφαλιςτικά ταμεία. Αυτό αφορά κατ εξοχιν τα πρϊθν κζντρα υγείασ και πολυϊατρεία του ΙΚΑ και τθν ακίνθτθ περιουςία που ςυνοδεφει τισ μονάδεσ αυτζσ. Τα αντιςτακμιςτικά οφζλθ κα μποροφςαν να είναι είτε αντιςτακμιςτικι χρθματοδότθςθ του ΙΚΑ, είτε μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ των αςφαλιςμζνων του ΙΚΑ για ιατρικζσ εξετάςεισ και νοςθλεία ςε ιδιωτικζσ κλινικζσ. Είναι απαραίτθτο να ενιςχυκεί θ χρθματοδοτικι βάςθ του νζου ενιαίου φορζα ΠΦΥ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ βραχυχρόνιασ και μακροχρόνιασ οικονομικισ του βιωςιμότθτασ. Εφόςον μζροσ των δραςτθριοτιτων που επιτελοφνται ςιμερα ςτα νοςοκομεία κα μεταφερκεί ςτον ενιαίο φορζα, αυτό κα πρζπει να ςυνοδεφεται και από τθ μεταφορά μζρουσ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ του ΕΣΥ, ςτον ενιαίο φορζα ΠΦΥ. Συμπλθρωματικά μζτρα, όπωσ το ειδικό τζλοσ ςε καταναλωτικά αγακά με αποδεδειγμζνθ αρνθτικι επίδραςθ ςτθν υγεία (καπνόσ, αλκοόλ κ.ά) και θ μετατροπι τμιματοσ του ΦΠΑ ςε «κοινωνικό αςφαλιςτικό φόρο» μποροφν επίςθσ να ενιςχφςουν τθ χρθματοδότθςθ του νζου φορζα. Ωςτόςο, υπό τισ ςυνκικεσ τθσ παρατεινόμενθσ κρίςθσ είναι αμφίβολο κατά πόςο αυτά μποροφν να είναι αποτελεςματικά ςε βραχυπρόκεςμο ορίηοντα. Δεδομζνου μάλιςτα του μεγάλου αρικμοφ αναςφάλιςτων, είναι απαραίτθτθ μια μεταρρυκμιςτικι τομι προσ ζναν ενιαίο ςχεδιαςμό κακολικισ κάλυψθσ του πλθκυςμοφ για πρωτοβάκμια φροντίδα: κατάργθςθ των κλάδων υγείασ με τθν ςυγχϊνευςι τουσ ςτον ΕΟΠΥΥ, διατιρθςθ ενόσ ενιαίου αςφαλιςτικοφ φόρου (που κα επιμερίηεται μεταξφ του εργοδότθ και του εργαηόμενου και από τον οποίο κα απαλλάςςονται όςοι ζχουν πολφ χαμθλά ειςοδιματα [1] ), και ενίςχυςθ

4 τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ μζςω τθσ γενικισ φορολογίασ. Ο αςφαλιςτικόσ φόροσ κα ειςπράττεται κατ ευκείαν από τον ΕΟΠΥΥ. Ο ΕΟΠΥΥ κα ςυγκεντρϊνει το ςφνολο των πόρων για τθ δθμόςια υγεία και κα τουσ επιμερίηει ςτουσ ετιςιουσ κλειςτοφσ προχπολογιςμοφσ των Περιφερειϊν με βάςθ ζναν αλγόρικμο που κα λαμβάνει υπόψθ εκτόσ από τα χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτισ παραπάνω προτάςεισ (πλθκυςμιακάδθμογραφικά χαρακτθριςτικά, προτοτυποποιθμζνα χαρακτθριςτικά κνθςιμότθτασ και το ποςοςτό των χρονίωσ παςχόντων), και άλλουσ παράγοντεσ όπωσ, για παράδειγμα, το ποςοςτό φτϊχειασ, το ποςοςτό ανεργίασ, το ποςοςτό μειονοτιτων, υψθλι αναλογία μετακινοφμενων πλθκυςμϊν (Roma), κακζσ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ. Αυτό απαιτεί τθν ανάπτυξθ ενόσ καλά οργανωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ αποτφπωςθσ υγειονομικϊν αναγκϊν και επεξεργαςίασ κοινωνικο-οικονομικϊν δεδομζνων που κα τελεί υπό τθν διαχείριςθ των «Καλλικρατικϊν» Διμων και των Περιφερειϊν (μζςω του οποίου κα επιτυγχάνεται, επίςθσ, και θ ςφνδεςθ τθσ υγειονομικισ με τθν κοινωνικι φροντίδα ζτςι ϊςτε τα προτεινόμενα δίκτυα ΠΦΥ να ςυνδζονται με αντίςτοιχα δίκτυα παροχισ κοινωνικισ φροντίδασ ςτο τοπικό επίπεδο). Η διαχείριςθ των κλειςτϊν προχπολογιςμϊν (ςφναψθ ςυμβάςεων με παρόχουσ) κα γίνεται ςε επίπεδο Περιφζρειασ, από Διοικθτικά Συμβοφλια ςτα οποία κα ςυμμετζχουν εκπρόςωποι των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν του ΕΟΠΥΥ, εκπρόςωποι του Υπουργείου Υγείασ, των ςυνδικάτων, και τθσ εργοδοςίασ (ακόμθ, μποροφν να ςυμμετζχουν εκπρόςωποι ειδικϊν κατθγοριϊν χρθςτϊν, π.χ. των ςυλλόγων χρονίωσ παςχόντων). Για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ ςφναψθσ ςυμβάςεων προτείνεται θ οργάνωςθ των παρόχων πρωτοβάκμιασ φροντίδασ ςε group practices (ομάδεσ παρόχων). [2] Η χωρικι αναδιάταξθ των μονάδων υγείασ του ενιαίου φορζα ΠΦΥ αποτελεί απαραίτθτο βιμα για τθν αποδοτικότερθ χρθςιμοποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ και τθ δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ. Η χωρικι αναδιάταξθ κα πρζπει να γίνει με βάςθ πλθκυςμιακά-δθμογραφικά, γεωγραφικά και άλλα

5 χαρακτθριςτικά (όπωσ αναφζρουμε παραπάνω ςχετικά με τον επιμεριςμό των πόρων ανά Περιφζρεια). Οποιεςδιποτε μεταβολζσ προκφψουν μζςα από τθν χωρικι αναδιάταξθ των μονάδων του ενιαίου φορζα ΠΦΥ (ςυγχϊνευςθ μονάδων, κατάργθςθ λόγω επικάλυψθσ λειτουργιϊν ) δεν κα πρζπει οδθγιςουν ςε απϊλεια κζςεων εργαςίασ και επιδείνωςθ των όρων εργαςίασ των υγειονομικϊν αλλά ςε καλφτερθ αξιοποίθςθ του υφιςτάμενου δυναμικοφ. Αν θ ενοποίθςθ και χωρικι αναδιάταξθ αποτελζςει πρόςχθμα για προϊκθςθ εργαηομζνων ςε «διακεςιμότθτα» και ενδεχομζνωσ απόλυςθ, αυτό κα πλιξει εν τθ γενζςει του το μεταρρυκμιςτικό εγχείρθμα οδθγϊντασ ςε ςυρρίκνωςθ τισ ιδθ ανεπαρκείσ δθμόςιεσ μονάδεσ. Η πρόταςθ (τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ που ςυγκροτικθκε από το Υπουργείο Υγείασ) ςχετικά με τθ δυνατότθτα άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου και από τουσ γιατροφσ των ΚΥ (του ΕΣΥ, όταν αυτά μεταφερκοφν ςτον ενιαίο φορζα ΠΦΥ), όπωσ ιςχφει μζχρι ςιμερα για τουσ γιατροφσ των πρϊθν μονάδων υγείασ του ΙΚΑ, κα αποδυναμϊςει τθν εργαςιακι ςχζςθ τθσ πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ και κα εντείνει τθν ιδιωτικοποίθςθ. Κατά ςυνζπεια δεν κα πρζπει να γίνει αποδεκτι θ πρόταςθ αυτι. Αντίκετα, μπορεί να δοκεί θ δυνατότθτα ςτουσ γιατροφσ των ΚΥ του ΕΟΠΥΥ να ενταχκοφν ςτον νζο φορζα ωσ πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ. Η ενοποίθςθ και αναδιάρκρωςθ τθσ ΠΦΥ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ζνα ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν που προςφζρονται από όλεσ τισ κατθγορίεσ παρόχων. Αυτό απαιτεί τον προςδιοριςμό ενόσ ςυνόλου παραμζτρων αξιολόγθςθσ/πιςτοποίθςθσ που κα πρζπει να προςδιοριςκοφν από τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείασ. Πρωτίςτωσ όμωσ απαιτεί κατάλλθλθ (πλθροφοριακι) υποδομι για τθ ςυςτθματικι εφαρμογι αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Η αποηθμίωςθ των παρόχων κα πρζπει να ςυνδζεται με τθν εκτιμϊμενθ ποιότθτα. Τζλοσ, ο κεςμόσ «πφλθσ ειςόδου» (gate keeping) ςτο ςφςτθμα (μζςω του «οικογενειακοφ γιατροφ» ι «γιατροφ αναφοράσ») κα πρζπει να εφαρμοςκεί με

6 ςχετικι ευελιξία, για λόγουσ που ζχουν ςχζςθ με τθν ελευκερία επιλογισ ειδικοφ γιατροφ από τθν πλευρά των χρθςτϊν, κακϊσ και με τθ γεωγραφικι ιδιομορφία ςυγκεκριμζνων περιοχϊν, π.χ. απομονωμζνεσ περιοχζσ του νθςιωτικοφ χϊρου όπου δεν είναι εφκολο να εφαρμοςκεί ο κεςμόσ αυτόσ ςε ςτακερι βάςθ.

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ)

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ) ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανιςμού Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ (ΕΟΠΥΥ) Αθήνα, Αύγουστος 2012 Πρόλογοσ Σο κείμενο αυτό ςυνιςτά μια πρϊτθ περιεκτικι και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ 1 Οι ιδιωτικοποιιςεισ ςτθν Ελλάδα: Ιςτορικζσ Καταβολζσ και Οι Προςκλιςεισ Μπροςτά μασ Η διαδικαςία των ιδιωτικοποιιςεων ςτθν Ελλάδα ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, επί υπουργίασ του τζφανου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικι Κρίςθ και Δθμόςια Περίκαλψθ H ςθμερινι εικόνα

Οικονομικι Κρίςθ και Δθμόςια Περίκαλψθ H ςθμερινι εικόνα ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ Οικονομικι Κρίςθ και Δθμόςια Περίκαλψθ H ςθμερινι εικόνα Είναι βιβλιογραφικά τεκμθριωμζνο ότι θ οικονομικι κρίςθ δεν «παράγει» μόνο ανεργία και φτϊχεια, αλλά «παράγει» και αρρϊςτια. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε.

ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΥΜΡΙΟΝ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ ΓΕΝΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΡΑΤΩΝ Α.Ε. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2014 (1/1/2014 31/12/2014) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΡΑΤΑ ΛΟΥΝΛΟΣ 2015 Εηήζια Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012

Ελλθνικι Οικονομία. Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Ελλθνικι Οικονομία Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Μάιοσ 2012 Περιγράφοντας τις συνιστώσες του κρίσιμου διλήμματος Παφλοσ Μυλωνάσ Επικεφαλισ Οικονομολόγοσ του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ (+30 210)

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011

Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011 Ζργο 20 μθνϊν Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011 Απολογιςμόσ Κυβερνθτικοφ Ζργου // Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα