ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΑΓΑ:Χ6ΦΦ ΒΦ9 ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ FAX Α.Π.6331 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ θνζηνιφγεζεεθθαζάξηζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ ΔΟΠΤΤ θαη εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνκεζεπηψλ. CPV: µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 1. Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/95) «Πξνµήζεηεο ηνπ εµνζίνπ Σνµέα θαη Ρπζµίζεηο ζπλαθψλ ζεµάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην Ν.2323/95 (Φ.Δ.Κ. 145/Α/95) «Τπαίζξην Δµπφξην θαη άιιεο ηαηάμεηο». 2. Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνµήζεηεο Ννζνθνµείσλ θαη ινηπψλ µνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 256 / ), φπσο ηζρχεη ζήµεξα. 3. Σνπ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεµα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ.Α 81 / ), φπσο ηζρχεη ζήµεξα. 4. Σνπ Π.. 118/2007 «Καλνληζµφο Πξνµεζεηψλ εµνζίνπ», (Φ.Δ.Κ.150/Α/2007). 5. Σν Ν. 3867/2010 (ΦΔΚ Α 128/ ) άξζξν 27, παξ Σελ αξ 8/ απφθαζε Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ γ η α η ε λ π ξ ν θ ή ξ π μ ε ηνπ δηαγσληζκνχ. 7. Σελ κε αξηζ. 251/ απφθαζε ηνπ δηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ γ η α έ γ θ ξ η ζ ε η σ λ η ε ρ λ η θ ψ λ π ξ ν δ η α γ ξ α θ ψ λ. 1

2 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ο Τ Μ Δ 1. Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, µε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, για ηην ανάδειξη αναδόσος κοζηολόγηζηρ-εκκαθάπιζηρ ιαηπικών ππάξεων ΔΟΠΤΤ και εκκαθάπιζηρ ληξιππόθεζμων ςποσπεώζεων ππομηθεςηών µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ,00 πιένλ ηνπ ΦΠΑ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΔ). 2. ΣΟΠΟ ΥΡΟΝΟ ΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Σµήµα Γπαµµαηείαρ (Πξσηφθνιιν) ηος Νοζοκοµείος Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη µεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζµφ. 3. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 4. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ i. Σα ηερληθά θαη νηθνλνµηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε έλαλ θάθειν µε ζαθή ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζµνχ, ζα ππνβάιινληαη ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν-αληίγξαθν) πνπ ζα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα ή ηνπ λφµηµνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζε θάζε ζειίδα ηνπο θαη ζα αλνίγνληαη ηαπηφρξνλα θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. εκεηψλεηαη φηη ε νηθνλνµηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή µνξθή. ii. Οη πξνζθνξέο θαη φια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπµµεηνρή ζην δηαγσληζµφ ζα ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. iii. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαηά ηα ηζρχνληα δηεζλή ή/ θαη επξσπατθά ή/ θαη εζληθά πξφηππα (ELOT ή ηζνδχλακα απηψλ θιπ). 5. ΣΡΟΠΟ & ΣΟΠΟ ΠΑΡΑ ΟΗ : χµθσλα µε ηηο αλάγθεο ησλ ηµεµάησλ. 6. ΔΙΓΜΑΣΑ Όρη 7. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ 7.1.Η πιεξσµή ηνπ πξνµεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην Ννζνθνκείν, µε βάζε ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ ππεξεζηψλ, φπσο απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 2

3 7.2. Η πιεξσµή ζα γίλεηαη µε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, µεηά ηελ νξηζηηθή βεβαίσζε ησλ ππεξεζηψλ (άξζξν 35 παξ. 1α Κ.Π..) θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε β ε β α ί σ ζ ε ο ησλ π π ε ξ ε ζ η ψ λ µε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίµσλ ή άιισλ νηθνλνµηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνµεζεπηή Η πιεξσµή ζα γίλεηαη ζε επξψ ( ),µεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαιµάησλ πιεξσµήο απφ ηνλ αξµφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εµεξψλ, ππνινγηδφµελσλ απφ ηελ επνµέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηµνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνλ πξνµεζεπηή Η εμφθιεζε γίλεηαη µε βάζε ηα λφµηµα δηθαηνινγεηηθά πιεξσµήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.. (Π.. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσµήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην εµφζην θαη ηα Ν.Π... (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεµεξφηεηαο θ.ι.π.) Η ππνβνιή ηνπ ηηµνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ δελ µπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εµεξνµελία εθάζηεο ηµεµαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνµεζεπηήο εθδψζεη ηηµνιφγην πψιεζεο δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζµία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνµέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηµνινγίσλ γίλεη µεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζµία, ην Ννζνθνµείν θαζίζηαηαη ππεξήµεξν, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.. 166/2003 «Πξνζαξµνγή ηεο Διιεληθήο Ννµνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35ηεο γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσµψλ ζηηο εµπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α 138/ ) θαη ην νθεηιφµελν πνζφ θαηαβάιιεηαηέληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ πξνµεζεπηή, µε επηηφθην πνπ ηζνχηαη µε ην άζξνηζµα ηνπ επηηνθίνπ πνπ εθαξµφδεηαη γηα ηηο θχξηεο πξάμεηο αλαρξεµαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (επηηφθην αλαθνξάο) πξνζαπμεµέλν θαηά δχν (2,00) πνζνζηηαίεο µνλάδεο (πεξηζψξην) Η πξνζεζµία πιεξσµήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα πνπ µεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεµαηηθνχ εληάιµαηνο πιεξσµήο ζηνλ αξµφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη µέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεµα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζµεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσµήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνµεζεπηή (µε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ µε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.) Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο: 1. Μ.Σ.Π.Τ 1,5% 2. ΥΑΡΣΟΗΜΟ 2% επί Μ.Σ.Π.Τ 3. ΟΓΑ ΥΑΡΣΟΗΜΟΤ 20% επί ΥΑΡΣΟΗΜΟΤ Μ.Σ.Π.Τ 4. ΤΠΔΡ ΦΤΥ.ΤΓΔΙΑ 2% 5. ΤΠΔΡ ΔΑΑ ΗΤ 0,10% (Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή εµνζίσλ πµβάζεσλ) 6. ΦΟΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ 8% 3

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΔ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ θαιεί ζε ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Ανάδειξη Δπγολάβος για Κοζηολόγηζη-εκκαθάπιζη ιαηπικών ππάξεων ΔΟΠΤΤ και εκκαθάπιζη ληξιππόθεζμων ςποσπεώζεων ππομηθεςηών». 2. ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ Α. Λογιζηήπιο Αζθενών Σν Λνγηζηήξην Αζζελψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ θνζηνιφγεζε εθθαζάξηζε ησλ λνζειίσλ θαη ηαηξηθψλ πξάμεσλ, αδπλαηεί λα αληεπεμέιζεη ζηελ έγθαηξε θαη νξζή ππνβνιή ησλ λνζειίσλ-ηαηξηθψλ πξάμεσλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ θάζε µήλα πξνο ηα αληίζηνηρα Αζθαιηζηηθά ηαµεία. Σν Γξαθείν Υξεµαηηθνχ πνπ έρεη σο αληηθείµελν εξγαζίαο ηελ εθθαζάξηζε ηηµνινγίσλ (έθδνζε Υξεµαηηθψλ Δληαιµάησλ Πιεξσµήο) θαη εμφθιεζε πξνκεζεπηψλ πξηλ ραξαθηεξηζζνχλ σο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη ηαπηφρξνλα εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ εηψλ, επίζεο αδπλαηεί λα αληεπεμέιζεη. Σν γξαθείν πξνκεζεηψλ αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζηε δηελέξγεηα 80 δηαγσληζκψλ εηεζίσο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο απνδπλάκσζεο ησλ ηµεµάησλ, αθνχ ιφγσ απνρσξήζεσλ (ζπληαμηνδφηεζεο θιπ) ππαιιήισλ, ην ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ απηψλ. Δπηπιένλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα εμήο: Απφ 1/10/2011 άιιαμε ν ηξφπνο θνζηνιφγεζεο αθνχ πιένλ εηζήρζεθε ν ζεζκφο ηνπ KEN DRGs. Ο δε ζρεηηθφο θαηάινγνο λνζειίσλ θαη ηαηξηθψλ πξάμεσλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε κήλα µε ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, δεκηνπξγψληαο πεξαηηέξσ δπζθνιίεο ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ Ννζειίσλ. Η κεληαία θνζηνιφγεζε θαιχπηεη πεξίπνπ 500 θάξηεο θαη ην χςνο ηνπ πνζνχ ησλ λνζειίσλ αγγίδεη θάζε κήλα πεξίπνπ ην πνζφ ησλ ,00 πεξίπνπ, ελψ γηα ην ελ ιφγσ έξγν ρξεηάδεηαη εκπεηξία θαη εηδηθή γλψζε ηερληθψλ νινθιήξσζεο ηεο θνζηνιφγεζεο ιφγσ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ απαηηήζεσλ θάζε αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ. Πξαγκαηνπνηνχληαη άλσ ησλ επηζθέςεσλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ αλά έηνο θαη ην ελ ιφγσ έξγν ρξεηάδεηαη επίζεο εµπεηξία θαη εηδηθή γλψζε ηερληθψλ νινθιήξσζεο ηεο θνζηνιφγεζεο ιφγσ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ απαηηήζεσλ θάζε αζθαιηζηηθνχ ηαµείνπ. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα γίλνπλ νη εγγξαθέο ζηε λέα εθαξκνγή ηνπ ΔΟΠΤΤ ηηκνινγήζεσλ, φπνπ νη ηηµνινγήζεηο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ εθθαζαξίζεσλ γίλνληαη ζε πξαγµαηηθφ ρξφλν µέζα απφ ην δηαδίθηπν. 4

5 χµθσλα δε µε ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΤΤΚΑ ην ηµήµα θνζηνιφγεζεο νθείιεη λα θνζηνινγεί θαη λα ππνβάιιεη αλά µήλα ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηαµείσλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ππ αξηζµ. πξση. Οηθ 5/360/ Δγθχθιην επί ησλ Οηθνλνµηθψλ θαη ηαρεηξηζηηθψλ Θεµάησλ Μλεµνλίνπ ηνπ ΓΓ ηνπ ΤΤΚΑ ελψ ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί µεληαίσο νηθνλνµηθά ζηνηρεία ζην θιηµάθην ζπλεξγαζίαο θαη ειέγρνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ΝΣ. Β. Γπαθείο Υπηµαηικού Σελ ππ αξηζ. 2/86954/ ΠΓΚ/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά µε ηελ εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Σα αξηζ. ΓΠ Τ5γ/ΓΠ Οηθ / θαη Γ ΟΤ/νηθ. 414/ έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο «Δμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ Ννζνθνκείνπ» Σε δέζκεπζε λα µε δεκηνπξγνχληαη λέεο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο, ήηνη εληαικαηνπνίεζε ηαπηφρξνλα δχν δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ ηεξψληαο ηα πξνθαζνξηζκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ηίζεληαη θάζε θνξά απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο. Σν γεγνλφο φηη γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ, εθδίδνληαη πεξίπνπ ρξεµαηηθά εληάικαηα εηεζίσο. ην πιαίζην απηφ ππνβάιινληαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηηο ππεξεζίεο θνζηνιφγεζεο ησλ λνζειίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εθθξεκφηεηα θαη ηελ εθθαζάξηζε πιεξσµψλ πξνµεζεπηψλ. Σα αξηζ. ΓΠ Τ5γ/ΓΠ Οηθ / θαη Γ ΟΤ/νηθ. 414/ έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο «Δμφθιεζε ιεμηπξφζεζµσλ ππνρξεψζεσλ Ννζνθνµείνπ» Σε δέζµεπζε λα µε δεµηνπξγνχληαη λέεο ιεμηπξφζεζµεο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηνπο πξνµεζεπηέο, ήηνη εληαιµαηνπνίεζε ηαπηφρξνλα δχν δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ ηεξψληαο ηα πξνθαζνξηζκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ηίζεληαη θάζε θνξά απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο. ην πιαίζην απηφ ππνβάιινληαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηηο ππεξεζίεο θνζηνιφγεζεο ησλ λνζειίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εθθξεκφηεηα θαη ηελ εθθαζάξηζε πιεξσµψλ πξνκεζεπηψλ. 5

6 3. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ο πξνυπνινγηζµφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ «είθνζη (20.000,00 )»πιένλ ηνπ ΦΠΑ. ρηιηάδσλ επξψ 4. Διδικέρ πποδιαγπαθέρ Α.Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην δεκφζην πγεηνλνκηθφ ηνκέα θαη λα έρεη απνδεδεηγκέλα ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ζηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηεο κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο ηεο εηαηξείαο COMPUTER TEAM ABEE πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε θαη ιεηηνπξγεί ζην λνζνθνκείν Υίνπ. Β. Η εκπεηξία απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε δεδνκέλνπ φηη φιν ην έξγν ηεο ππνζηήξημεο ηεο εθθαζάξηζεο ηηκνινγίσλ (έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο) θαη εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ησλ λέσλ πξηλ ραξαθηεξηζζνχλ ιεμηπξφζεζκεο, γίλεηαη µέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο COMPUTER TEAM ABEE θαη φιν ην έξγν ηεο θνζηνιφγεζεο ησλ λνζειίσλ θαη ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ γίλεηαη µέζσ ηεο ίδηαο εθαξκνγήο ε νπνία δηαζπλδέεηαη κε αληίζηνηρεο εθαξκνγέο ηνπ ΔΟΠΤΤ. Γεδνκέλνπ ησλ πηεζηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ (θνζηνιφγεζεο πξάμεσλ θαη έθδνζεο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ θαζψο θαη ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ φπσο δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ ε εκπεηξία θξίλεηαη απαξαίηεηε ιφγσ αδπλακίαο απφ πιεπξάο λνζνθνκείνπ νπνηαζδήπνηε εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ) Γ. Ο επηθεθαιήο ηεο νκάδαο έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη εληαγκέλνο ζην Μεηξψν Διεγθηψλ ΓΔΚΟ, λα έρεη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν ηεο κεραλνγξαθηθήο εθαξκνγήο ηεο COMPUTER TEAM θαη λα έρεη ηεθκεξησκέλε εβδνκαδηαία παξνπζία ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ επίιπζε πηζαλψλ πξνβιεκάησλ Γ. Σα ζηειέρε ηεο α νκάδαο έξγνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ θνζηνιφγεζε λνζειίσλ βάζεη ΚΔΝ θαη ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ βάζεη ΔΟΠΤΤ. Δ. Σα ζηειέρε ηεο β νκάδαο έξγνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο θαη θαηαρψξεζεο ηηκνινγίσλ ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο COMPUTER TEAM ABEE θαζψο θαη γλψζε ηνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο (Π. 146/03), ηνπ θπθιψκαηνο ησλ Λνγαξηαζκψλ Σάμεσο θαη ησλ επξχηεξσλ εξγαζηψλ ηνπ ινγηζηεξίνπ θαη γξαθείνπ πξνκεζεηψλ. Σ. Η νκάδα έξγνπ ζα απνηειείηαη απφ ηξία (3) ζηειέρε, ηα νπνία ζα εξγάδνληαη πελζήκεξν θαη ζα απαζρνινχληαη ζε νρηάσξε βάζε, ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ.(5 κήλεο) 5. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξέο λα θαηαηεζνχλ ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ζηελ έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ έσο ηελ 30 ε Ινπλίνπ 2014 θαη ψξα 14:30 κ.κ. 6 ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Κάζε ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα ππνβάιιεη: Α. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, με θεώπηζη γνήζιος ςπογπαθήρ ζηελ νπνία πξέπεη: Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (ζπιινγή θιεηζηψλ πξνζθνξψλ) θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο απηήο. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη: αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 6

7 Τπεχζπλε Γήισζε πνπ λα δειψλνληαη α) νη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο β) εάλ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο γ) εάλ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο δ) ε ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην Σνκέα θαη ε) εάλ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία. β) θάθειν µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη γ) ηελ νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ µέζα ζε ζθξαγηζκέλν μερσξηζηφ θάθειν πνπ νλνµάδεηαη ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 7. ΙΑ ΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ Οη πξνηάζεηο ησλ πξνζθεξφλησλ ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ ηαγσληζµνχ. Μεηά ην άλνηγµα ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ, ζα αλαδεηρζεί σο επηθξαηέζηεξνο αλάδνρνο απηφο, πνπ ππέβαιε ηελ ραµειφηεξε νηθνλνµηθή πξνζθνξά. 8. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνξψλ ζα ζπζηαζεί µε απφθαζε ηνπ αξµνδίνπ νξγάλνπ ηνπ Ννζνθνµείνπ Δπηηξνπή ηαγσληζµνχ, ε νπνία ζα ελεξγήζεη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνµήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνµέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο. Η ελ ιφγσ Δπηηξνπή δηελεξγεί θαη επηβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζµνχ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαιαβή, απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ Πξνζθνξψλ, ηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο θαη ζα έρεη ηελ επζχλε απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ, ηεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ηεο ζχληαμεο ηεο εηζήγεζεο πξνο ην αξµφδην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνµείνπ γηα ηελ αλάζεζε ή µε. 9. ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Η απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ιαµβάλεηαη απφ ην αξµφδην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνµείνπ. Η απφθαζε παξάγεη έλλνµα απνηειέζµαηα θαη δεζµεχεη ην Ννζνθνµείν θαη ηνλ δηαγσληδφµελν απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζην δηαγσληδφµελν. 10. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Η δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε πέληε (5) µήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο. 11. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ Σν Ννζνθνµείν ζα θαηαβάιιεη ην πνζφ πνπ ζα ζπµθσλεζεί ζε πέληε (5) µεληαίεο δφζεηο µεηά ηελ έθδνζε θαη εθθαζάξηζε ηνπ αξρηθνχ ΥΔΠ. ηζφπνζεο 12. ΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 7

8 10.1 Σν Ννζνθνµείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ζε θάζε ζηάδην, λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ παξνχζα δηαδηθαζία θαη / ή ην ρξνλνδηάγξαµµα απηήο θαη / ή λα δεηήζεη θάζε ζπµπιεξσµαηηθή πιεξνθνξία ή έγγξαθν ρξεηάδεηαη, απφ θάζε ελδηαθεξφµελν Σν Ννζνθνµείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα µελ θαηαθπξψζεη ην απνηέιεζµα ηνπ δηαγσληζµνχ ζηνλ µεηνδφηε, λα δεηήζεη βειηίσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ επηθξαηέζηεξνπ Αλαδφρνπ, λα µαηαηψζεη νξηζηηθά ηνλ δηαγσληζµφ, ή λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζµφ µε ή ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ηνπ κεηνδφηε θαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ έιαβαλ µέξνο ζηνλ δηαγσληζµφ. Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΓΔΧΡΓΙΟ Ι. ΔΠΙΣΡΟΠΑΚΗ 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα