Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/ Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 27/01/2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδηµάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/6684/ που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Χριστοδούλου Μιχαήλ Αντιδήµαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήµαρχος Μέλος 5) Μαραβέλιας Μάριος -Μέλος 6) Λύµουρας Παναγιώτης -Μέλος 7) Συκόφυλλος Μιχαήλ -Μέλος 8) Ιδοµενέας Παναγιώτης -Μέλος 9) Κρεµαστινού Λίτσα Αναπ/κο Μέλος στη θέση του κ. Μπούκλα 10) Γιασιράνη Χαρίκλεια Αναπ/κο Μέλος στη θέση της κ. Παναή. Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας Μέλος (δικαιολογηµένος) 2) Παναή Ευαγγελία Μέλος (δικαιολογηµένη) 3) Μπαράκας Αθανάσιος αν και κλήθηκε Αρ. αποφ. 1 / Α Α: ΒΟΖ0Ω1Ρ-7ΥΦ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΤΣΟΒΙΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Καλάθου. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 3/154489/3948/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Λινδίων µε το οποίο αποστέλλεται στην Επιτροπή η ΑΠ 3/151861/3892/ αίτηση του ενδιαφερόµενου για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ στον κ. ΤΣΟΒΙΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟ του Ηρακλή στην Τοπική Κοινότητα Καλάθου έναντι ξεν Atrium. 1

2 Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου Αρ. αποφ. 2 / Α Α: ΒΟΖ0Ω1Ρ-Ψ Μ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 9/162305/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Αταβύρου µε το οποίο αποστέλλεται στην Επιτροπή η ταυτάριθµη αίτηση της ενδιαφερόµενης για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στην κ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου Αρ. αποφ. 3 / Α Α: ΒΟΖ0Ω1Ρ-6ΨΑ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κ. ΘΕΟ ΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΘΑ στην Τοπική Κοινότητα Σιανών. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το 9/162305/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Αταβύρου µε το οποίο αποστέλλεται στην Επιτροπή η ταυτάριθµη αίτηση της ενδιαφερόµενης για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 2

3 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στην κ. ΘΕΟ ΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΘΑ του Σάββα-Πανταλέων στην Τοπική Κοινότητα Σιανών. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκοµιστεί βεβαίωση µη οφειλής από το ήµο Ρόδου Αρ. αποφ. 4 / Α Α: ΒΟΖ0Ω1Ρ-630 Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 10/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου έθεσε υπόψη των µελών την υπ αριθ. 10/2012 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου που έχει ως ακολούθως: ΘΕΜΑ 3 ο : «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης». Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον ιευθυντή της ιεύθυνσης Προστασίας Μεσαιωνικής Πόλης και Αρχαιολογικών Χώρων κ. Λαµπρίδη για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέµατος και ζητάει την έγκρισή του από τα µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Ο κ. Λαµπρίδης παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύµφωνα µε τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράµµατα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασµα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: 1. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Αλέξανδρου Σκαφίδα µε αρ. πρωτ. 2/157716/ , για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση εµπορευµάτων στο κατάστηµα τουριστικών ειδών στην Αγ. Φανουρίου 46 στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούµαστε αρνητικά καθώς δεν προβλέπεται παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε όλη την οδό Αγ. Φανουρίου. 2. Εξετάζοντας την αίτηση του κ. Κάππα Χ και ΣΙΑ ΕΕ µε αρ. πρωτ. 2/157308/ για παραχώρηση κ.χ στο κατάστηµα µε την επωνυµία APPLE στην πλατεία Ιπποκράτους στη Μεσαιωνική Πόλη εισηγούµαστε αρνητικά (σχεδ.1), καθώς ο χώρος που ζητείται πέραν των 0,70 εκ. που παραχωρούνται νόµιµα είναι διαβατικό (Pascaggio) δηλ. πέρασµα. Παρ όλα αυτά ο χώρος καταλαµβάνεται ήδη παράνοµα από τραπεζοκαθίσµατα του καταστήµατος, ενώ παρακωλύεται η διάβαση µε διαχωριστικά από αλουµινοκατασκευές και νάιλον παραπετάσµατα. 3. Εξετάζοντας την αίτηση της κας ιακοναστάση Θεονίκης µε αρ. πρωτ. 2/157303/ , για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστηµα µε την επωνυµία Prince στην πλατεία Ιπποκράτους στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούµαστε αρνητικά (σχεδ.2), καθώς δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων πέραν του νοµίµου λόγω των προδιαγραφών, και ειδικά µπροστά από καταστήµατα άλλων ιδιοκτητών. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης 3

4 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. Αλέξανδρου Σκαφίδα για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση εµπορευµάτων στο κατάστηµα τουριστικών ειδών στην Αγ. Φανουρίου 46 στη Μεσαιωνική Πόλη. 2. ιακοναστάση Θεονίκης για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστηµα µε την επωνυµία Prince στην πλατεία Ιπποκράτους στη Μεσαιωνική Πόλη. Β. ΑΝΑΒΑΛΕΙ για επόµενη Συνεδρίαση το παρακάτω: 1. κ. Κάππα Χ και ΣΙΑ ΕΕ για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστηµα µε την επωνυµία APPLE στην πλατεία Ιπποκράτους στη Μεσαιωνική Πόλη Γ. Παραπέµπει την παρούσα στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής για τις δικές τις ενέργειες. Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 10/2012 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Εγκρίνει την υπ αριθ. 10/2012 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε την οποία αποφασίστηκαν τα κάτωθι: Α. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. Αλέξανδρου Σκαφίδα για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση εµπορευµάτων στο κατάστηµα τουριστικών ειδών στην Αγ. Φανουρίου 46 στη Μεσαιωνική Πόλη. 2. ιακοναστάση Θεονίκης για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστηµα µε την επωνυµία Prince στην πλατεία Ιπποκράτους στη Μεσαιωνική Πόλη. Β. ΑΝΑΒΑΛΕΙ για επόµενη Συνεδρίαση το παρακάτω: 1. κ. Κάππα Χ και ΣΙΑ ΕΕ για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστηµα µε την επωνυµία APPLE στην πλατεία Ιπποκράτους στη Μεσαιωνική Πόλη Β) Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 5 / Α Α: ΒΟΖ0Ω1Ρ-Φ4Θ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 11/2012 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου έθεσε υπόψη των µελών την υπ αριθ. 11/2012 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου που έχει ως ακολούθως: ΘΕΜΑ 4 ο : «Απότµηση διαχωριστικής νησίδας στην οδό Στ. Κωτιάδη στο ύψος της συµβολής της µε την οδό Μ. Παπαναστασίου». 4

5 Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών µε την οποία εισηγείται την απότµηση διαχωριστικής νησίδας στην οδό Στ. Κωτιάδη στο ύψος της συµβολής της µε την οδό Μ. Παπαναστασίου. ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ αριθµ. 2/40814/ αίτηση του κ. Κατσαρά Γεωργίου. 2) Η υπ αριθµ. 2/51970/ αίτηση των κατοίκων της οδού Μ. Παπαναστασίου. 3) Το υπ αριθµ. 2/87704/ έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.Ρ. προς την /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού. 4) Το υπ αριθµ. 1089/ έγγραφο της /νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού. Μετά τα παραπάνω σχετικά 1 και 2 που αφορούν αιτήµατα πολιτών για την απότµηση της νησίδας στην οδό Στ. Κωτιάδη στο ύψος της συµβολής της µε την οδό Μ. Παπαναστάση η Υπηρεσία µας µε το σχετ. 3 ζήτησε από την /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού τη γνώµη της. Η /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού στην συνέχεια µε το σχετ. 4, αποδέχετε το αίτηµα των πολιτών και η Υπηρεσία µας ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ στο Τοπικό Συµβούλιο Ρόδου την απότµηση της διαχωριστικής νησίδας της οδού Στ. Κωτιάδη στο σηµείο της συµβολής της µε την οδό Μ. Παπαναστάση. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιπροέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την απότµηση διαχωριστικής νησίδας στην οδό Στ. Κωτιάδη στο ύψος της συµβολής της µε την οδό Μ. Παπαναστασίου. Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 11/2012 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ -Εγκρίνει την υπ αριθ. 10/2012 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου µε την οποία αποφασίστηκε οµόφωνα η απότµηση διαχωριστικής νησίδας στην οδό Στ. Κωτιάδη στο ύψος της συµβολής της µε την οδό Μ. Παπαναστασίου. -Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 6 / Α Α: ΒΟΖΓΩ1Ρ-ΤΒΞ Περίληψη Ανάκληση της 135/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο µέρος που αφορά τον κ. ΚΟΚΙΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα είπε ότι θα πρέπει να ανακληθεί η υπ αριθ. 135/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο µέρος που αφορά στο κατάστηµα του κ. Κοκιαντώνη Νικολάου επί της οδού Ορφέως 34, ως µη νοµίµως ληφθείσα, διότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 75 παρ. 8 του Ν. 3852/2010 που αφορά στην απαιτούµενη πλειοψηφία για την λήψη της απόφασης 5

6 Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ανακαλεί την υπ αριθ. 135/2011 απόφαση της στο µέρος που αφορά στο κατάστηµα του κ. Κοκιαντώνη Νικολάου επί της οδού Ορφέως 34, ως µη νοµίµως ληφθείσα διότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 75 παρ. 8 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί απαιτούµενης πλειοψηφίας για την λήψη της απόφασης αυτής. Αναβάλλει τη λήψη νέας απόφασης για την επόµενη συνεδρίαση, προκειµένου να κληθεί ο ενδιαφερόµενος να παραστεί σ αυτή. Αρ. αποφ. 7 / Α Α: ΒΟΖ0Ω1Ρ-ΚΓΟ Περίληψη Ανάκληση της 135/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο µέρος που αφορά την «Σ. & Ι. ΖΟΥΡΟΥ ΗΣ ΟΕ». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ΑΠ αίτηση του κ. Σταύρου Ζουρούδη, εκπροσώπου της εταιρείας «Σ. & Ι. ΖΟΥΡΟΥ ΗΣ ΟΕ» µε την οποία αιτείται την ανάκληση της υπ αριθ. 135/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε την οποία αποφασίστηκε η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος του µε χρήση εστιατορίου επί της οδού Ορφέως 28, επειδή δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε το υπ αριθ. 8483/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο, βεβαιώνεται από την εν λόγω υπηρεσία ότι «αποξηλώθηκε το σύνολο των ευτελών κατασκευών από το δώµα του ακινήτου µε ΚΜ IV- 264 οικοδοµών Ρόδου επί της οδού Ορφέως 28 στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου (Εστιατόριο «ΣΟΦΙΑ») και ως εκ τούτου το αίτηµα της υπηρεσίας για ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος, δεν έχει πλέον έρεισµα αρχαιολογικής παράβασης για κατασκευές στο δώµα του κτιρίου και τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της». Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ανακαλεί την υπ αριθ. 135/2011 απόφαση της στο µέρος που αφορά στο κατάστηµα της «Σ. & Ι. ΖΟΥΡΟΥ ΗΣ ΟΕ» επί της οδού Ορφέως 28, επειδή δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε το υπ αριθ. 8483/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αρ. αποφ. 8 / Α Α:ΒΟΖΚΩ1Ρ-Χ34 Περίληψη Αίτηµα καταγγελία της Ζαχαρούλας Κεφαλά κλπ για αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παπακυριακόπουλου Ιωάννη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη των µελών την ΑΠ 2/130475/2011 αίτηση καταγγελία της Ζαχαρούλας σύζ. Παναγ. Κεφαλά µε την οποία αιτείται την ανάκληση της επαναχορηγηθείσας µε αριθ. 6124/ άδεια λειτουργίας καταστήµατος του κ. Παπακυριακόπουλου Ιωάννη, για τους λόγους που αναφέρονται σ αυτή. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της κ. Ζαχαρούλας Κεφαλά κ. ουβής ο οποίος αναπτύσσοντας προφορικά τα όσα αναφέρονται στην αίτηση- καταγγελία είπε τα εξής: «Κατά τη γνώµη µου η Επιτροπή σας θα έπρεπε να ήταν ένα δευτεροβάθµιο όργανο και να υπάρχει ένα µονοµελές όργανο σε πρώτο βαθµό να αποφασίζει για αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί εσείς είστε 6

7 αυτοί οι οποίοι παραπονείστε και εµείς το βλέπουµε για την πληθώρα των υποθέσεων που σας βασανίζουν. εν θα είχαµε φθάσει εδώ και δεν θα ήµουνα σήµερα εδώ εάν είχε εφαρµοστεί η νοµιµότητα και εννοώ οι κείµενες διατάξεις, ο νόµος, ο υγειονοµικός κανονισµός, ο καθ ύλην αρµόδιος υπάλληλος του οποιουδήποτε Καποδιστριακού ήµου θα έπρεπε να κάνει το καθήκον του δηλ. να ανοίξει τον κανονισµό και να δεί ποια καταστήµατα έχουνε προϋποθέσεις και ποια δεν έχουνε για να χορηγηθούν ή να ανακληθούν ή να επαναχορηγηθούν άδειες. Στο συγκεκριµένο θέµα έχουµε αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήµατος το 2006 και έρχεται το 2010 ο ιδιοκτήτης, πριν εκπνεύσει ο Καποδίστριας και λέει δώστε µου την άδεια πίσω. Γίνεται η Επιτροπή, εµείς το αντιλαµβανόµαστε και κάνουµε παρέµβαση. Και ελήφθη η υπ αριθ. 43/2011 απόφαση της Επιτροπής σας η οποία προσβλήθηκε. Όµως δεν θα είχαµε φθάσει στην Επιτροπή σας αν ο αρµόδιος υπάλληλος έλεγε ότι: Κύριε εφ όσον έχεις τρία ή τέσσερα χρόνια κλεισµένος, δεν µπορείς να πάρεις καινούργια άδεια, πρέπει να κάνεις καινούργια αίτηση από την αρχή. Και είναι λογικό. Γιατί δεν µπορείς µετά από τέσσερα χρόνια αδρανείας να έρχεσαι και να ζητάς µία άδεια, Τα αντικείµενα σου είναι σκουριασµένα κατ αρχήν, Ποιος θα τα ελέγξει; Είναι λοιπόν άσχετο µε το θέµα ότι ο Γραµµατέας ακύρωσε ο ένας εναντίον των έντεκα την απόφαση σας και η Επιτροπή που προσφύγαµε µε ψήφους ένα έναντι ενός πλήν όµως επανήλθαµε µε νέα βάση. Εφ όσον παρέµεινε κλειστός ο καταστηµατάρχης για τέσσερα χρόνια οφείλει ο καταστηµατάρχης να καταθέσει καινούργια χαρτιά εξ αρχής, Είναι ο υγειονοµικός κανονισµός το άρθρο 6 παρ.7 αν θυµάµαι καλά, και οι αποφάσεις του ΣτΕ σε αυτό το θέµα είναι σαφείς. Μόνο για λόγους ανώτερης βίας µπορεί ο καταστηµατάρχης αν ξεπέρασε το χρόνο, να θεραπευθεί και να µην υποχρεωθεί να κάνει χαρτιά εξ αρχής και να ισχύει η παλιά του άδεια, Εδώ όµως δεν έχουµε ανώτερη βία. Εδώ έχουµε ένα κλείσιµο εξ αιτίας της εφαρµογής του νόµου. Εποµένως όταν ο κ. Παπακυριακόπουλος κατάθεσε για να του επαναχορηγηθεί η άδεια, ώφειλε ο Καποδίστριας να του πεί δεν µπορώ να σου την δώσω και γι αυτό και πολύ σωστά η πρώτη απόφαση σας έλεγε εξ αρχής ότι θα πρέπει να καταθέσει χαρτιά για καινούργια άδεια. Είναι κανόνας δηµόσιας τάξης και µόνο δηµόσιας τάξης, αυτεπάγγελτα µπορεί και θα έπρεπε να εφαρµοστεί εξ αρχής, από τον ένα και αρµόδιο υπάλληλο.» Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Παπακυριακόπουλος ο οποίος είπε τα εξής: Ο Γενικός Γραµµατέας αποφάσισε να µου χορηγηθεί η άδεια διότι αφορούσε δηµόσιο συµφέρον και όχι υγειονοµικές παραβάσεις, γιατί αν αφορούσε υγειονοµικές παραβάσεις πιθανόν να είχε δίκιο, εδώ αφορούσε δηµόσιο συµφέρον δηλ. δεν υπήρχε κόµβος ο οποίος κόµβος ελύθη, έγινε, και ο Γενικός Γραµµατέας έλαβε υπόψη του την νοµολογία και εφ ὀσον αφορούσε δηµόσιο συµφέρον µε δεδεοµένο ότι ο ήµος έχει πεί ότι εφ όσον κάνουµε τον κόµβο θα µου δώσει την άδεια πίσω, ο κόµβος έγινε οι καταγγέλλοντες προσέφυγαν στην Επιτροπή του άρθρου 152 και η προσφυγή τους απορρίφθηκε ως µη έχοντες έννοµο συµφέρον. Έχω τις σχετικές φωτογραφίες. Στη συνέχεια ο νοµικός σύµβουλος του ήµου κ. Στρατής ζήτησε από τον κ. Παπακυριακόπουλο να αιτιολογήσει γιατί έµεινε κλειστό πάνω από ένα χρόνο. Ο κ. Παπακυριακόπουλος είπε ότι δεν έµεινε κλειστό διότι µε άδεια του ήµου είχα δικαίωµα να συντηρώ τα µηχανήµατα, δεύτερον η επιχείρηση δεν έµεινε κλειστή, απέδιδε ΦΠΑ όπως και τώρα και σας επαναλαµβάνω δεν αφορούσε υγειονοµική παράβαση αφορούσε στο θέµα του κόµβου ο οποίος έγινε. ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νοµικός Σύµβουλος) «Η νοµολογία είναι σαφής, Μόνο αν υπάρχει ανωτέρα βία δεν µπορεί να κλειστεί. Επικαλείται ο κ. Παπακυριακόπουλος ότι δεν είναι από υπαιτιότητα του ότι δεν ήθελε να το λειτουργήσει. Υπέβαλε και δηλώσεις ΦΠΑ για κάθε χρόνο εποµένως ήταν ενεργή γη επιχείρηση το ότι δεν του δόθηκε ο κόµβος δεν ήταν υπαιτιότητα δική του, ήταν από καθυστέρηση της υπηρεσίας. Με βάση λοιπόν την ανωτέρα βία την οποία επικαλείται εισηγούµαι να µην ανακληθεί η άδεια.» Ο κ. ουβής λαµβάνοντας εκ νέου το λόγο είπε ότι όταν πηγαίνουµε στις Επιτροπές και εµφανίζεται ο ήµος παριστάµενος να λέει ωσεί παρών. εν είναι Βουλή. Για την ανωτέρα βία αυτή είναι λιµός, σεισµός, καταποντισµός ή ασθένεια του ιδιοκτήτη. Το ότι µε νόµιµες ενέργειες ήταν κλειστός αυτό δεν είναι ανωτέρα βία. 7

8 Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο κ. Παπακυριακόπουλος προσκόµισε στην Επιτροπή δηλώσεις ΦΠΑ που κατέθετε για την επίµαχη περίοδο δηλώνοντας στη Επιτροπή ότι καταθέτει αυτές τις δηλώσεις προς επιβεβαίωση των λεγοµένων του. (Οι δηλώσεις αυτές καταγράφησαν στο µαγνητόφωνο που χρησιµοποιείται για την µαγνητοφώνηση της συνεδρίασης.) Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, (Ο Αντιπρόεδρος κ. Φλεβάρης δήλωσε κώλυµα και δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία) Την µη ανάκληση της υπ αριθ. 6124/2001 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Ιωάννη Παπακυριακόπουλου σύµφωνα και µε την εισήγηση του νοµικού Συµβούλου του ήµου κ. Στ. Στρατή (Υπέρ ψήφισαν τα µέλη 1) Χριστοδούλου 2) Καρίκης 3) Αφεντούλης 4) Λύµουρας 5) Μαραβέλιας 6) Κρεµαστινού 7) Ιδοµενέας ενώ ο κ. Συκόφυλος δήλωσε παρών και η κ. Γιασιράνη παρούσα) Αρ. αποφ. 9 / Α Α: ΒΟΖ0Ω1Ρ-ΞΙΩ Περίληψη Ανακλήσεις ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των α) κ. ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, β) κ. ΚΩΒΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, γ) κ. ΘΑΡΡΕΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, δ) ΕΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Έγγραφο ΑΠ 3/145506/3753 στις ηµ. Ενότητας Λινδίων). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη των µελών το ΑΠ 3/145506/3753 στις ηµ. Ενότητας Λινδίων που αφορά στο θέµα και έχει ως ακολούθως: Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα τις εκθέσεις των αρµοδίων οργάνων και υπηρεσιών σχετικά µε παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και τις αντιρρήσεις των ενδιαφεροµένων, παραθέτοντας σας παράλληλα τα παρακάτω σχετικά στοιχεία, και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Α) Κατάστηµα «ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ µε σκεύη µίας χρήσεως» ιδιοκτησίας ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ στη Λίνδο: - Με το υπ αρ. 7018/ έγγραφο του Τµήµατος Περιβ. Υγιεινής & Υγειον/κού Ελέγχου µας γνωστοποιείται η παράβαση του αρθ.6 παρ. 5 της Υ 8577/83 - Με το υπ 3/136079/3523/ έγγραφο µας καλείται ο κ. Μιχαήλ Ζησιµάτος του Γερασίµου σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων. - Ο εν λόγω επιχειρηµατίας κατέθεσε εµπρόθεσµα τις αντιρρήσεις του µε την υπ αρ. 3/138651/ /10/2011 αίτησή του. - Με την υπ αρ. 3/142239/ /11/11 αίτηση ο ανωτέρω προσκόµισε το υπ αρ. 7548/ έγγραφο του Τµήµατος Περιβαλ. Υγιεινής & Υγειον/κού Ελέγχου µε το οποίο µας γνωστοποιείται η άρση των λόγων ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του καταστήµατός του και η επαναφορά του στην αρχική του µορφή. Β) Κατάστηµα «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ για διερχόµενους» ιδιοκτησίας ΚΩΒΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη Λίνδο : - Με το υπ αρ. 7268/ έγγραφο του Τµήµατος Περιβ. Υγιεινής & Υγειον/κού Ελέγχου µας γνωστοποιείται η παράβαση του αρθ.6 παρ. 5 της Υ 8577/83. - Με το υπ 3/137792/ /10/2011 έγγραφο µας καλείται ο κ. Κωβιού Γεώργιος του Παναγιώτη σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων. - Ο εν λόγω επιχειρηµατίας κατέθεσε εµπρόθεσµα τις αντιρρήσεις του µε την υπ αρ. 3/142778/3701 4/11/2011 αίτησή του. Γ) Κατάστηµα «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» µε την επωνυµία «ΖΟΥΚ» ιδιοκτησίας ΘΑΡΡΕΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ στη Λίνδο : 8

9 - Με το υπ αρ. πρωτ. 1020/2405/26-α/ έγγραφο του Αστυνοµικού Σταθµού Λίνδου µας γνωστοποιείται η παράβαση του αρθ.10 της Υ Α5/3010, ήτοι λειτουργούσε στερεοφωνικό συγκρότηµα µε ένταση 96,20 ντεσιµπέλ αντί του επιτρεποµένου 80 ντεσιµπέλ. - Με το υπ 3/137812/ έγγραφό µας καλείται ο κ. Στέφανος Θαρρενός του Εµµανουήλ σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων. - Ο εν λόγω επιχειρηµατίας κατέθεσε εµπρόθεσµα τις αντιρρήσεις του µε την υπ αρ. 3/143597/ /11/2011 αίτηση του, µε την οποία δήλωσε ότι έχει συµµορφωθεί και ελέγχει και διατηρεί την µουσική κάτω από τα 80 ντεσιµπέλ και δεν δηµιουργεί πρόβληµα στον περιβάλλοντα χώρο. ) Κατάστηµα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» µε την επωνυµία «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ» ιδιοκτησίας ΕΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ στη Λίνδο : - Με το υπ αρ. 1020/1638/32-α / έγγραφο του Αστυνοµικού Σταθµού Λίνδου µας γνωστοποιείται η παράβαση του αρθ.6 παρ. 5 της Υ 8577/83. ήτοι λειτουργία ζωντανής ορχήστρας αποτελουµένη από µπουζούκι, ακορντεόν και ένα τραγουδιστή καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας. - Με το υπ αρ. 3/125793/3291/ έγγραφο µας καλείται ο κ. εληδηµητρίου ηµήτριος του βασιλείου σε ακρόαση έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων. - Ο εν λόγω επιχειρηµατίας κατέθεσε εµπρόθεσµα τις αντιρρήσεις του µε την υπ αρ. 3/142843/ /11/2011 αίτηση του στην οποία αναφέρει ότι ήταν τυχαίο και µεµονωµένο γεγονός αφού εκείνη την ηµέρα που βεβαιώθηκε η παράβαση πραγµατοποιείτο στο κατάστηµα του γαµήλια δεξίωση. Ο Αντιδήµαρχος Μιχαήλ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Να µην ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος ιδιοκτησίας ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ λόγω συµµορφώσεως. (ΟΜΟΦΩΝΑ). Β) Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για το κατάστηµα «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ για διερχόµενους» ιδιοκτησίας ΚΩΒΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προκειµένου να κληθεί στην Επιτροπή για να εκθέσει τις απόψεις του. (ΟΜΟΦΩΝΑ) Γ) Απευθύνει στον κ. ΘΑΡΡΕΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟ αυστηρές συστάσεις να λειτουργεί την µουσική του σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. (Ο κ. Καρίκης δήλωσε παρών). ) Να µην ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος ιδιοκτησίας του κ. ΕΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ δεδοµένου ότι η παράβασις που βεβαιώθηκε είναι τυχαίο και µεµονωµένο γεγονός και του απευθύνει συστάσεις να λειτουργεί το κατάστηµα του σύµφωνα µε τους όρους της χορηγηθείσας άδειας. ( Ο κ. Καρίκης δήλωσε παρών) Αρ. αποφ. 10 / Α Α: ΒΟΖ0Ω1Ρ-5Χ5 Περίληψη Ανακλήσεις αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη των µελών λίστα της ηµ. Αστυνοµίας που περιλαµβάνει ονόµατα καταστηµαταρχών που ζητούν την ανάκληση αποφάσεων της Ε.Π.Ζ λόγω προσκοµίσεως αθωωτικών αποφάσεων ή δηλώσεως συµµόρφωσης. Μεταξύ αυτών είναι οι παρακάτω: ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. Πλ. Ιπποκράτους αρ. 23 Καφετέρια- µπαρ Αρ. αδείας: 172/ Αρ. εγγράφου: 2/104568/11 ΕΛ.ΑΣ. Έχει τοποθετήσει εκτός αιθούσης σε κοινόχρηστο χώρο περίπου είκοσι (20) καθίσµατα αντί δέκα (10) βάση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος και λειτουργώντας την µουσική του κατ/τος µε τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήµατος στερούµενος άδειας λειτουργίας µουσικής από την αρµόδια αρχή. Κατέθεσε αθωωτική απόφαση 2383/11 Πταισµατοδικείου Ρόδου 9

10 Αρ. εγγράφου: 2/116615/11 ΗΜ.ΑΣ. Έχει τοποθετήσει δεκατέσσερα (14) τραπέζια και είκοσι οχτώ (28) σκαµπό, καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος που ορίζει να έχει εκτός αιθούσης δέκα (10) κινητά καθίσµατα εφόσον έχει δικαίωµα χρήσης του χώρου αυτού. Στον φάκελο υπάρχει υπηρεσιακή έκθεση της ηµ. Αστυνοµίας ότι λειτουργεί σύµφωνα µε τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας, µε αυτοψία που έγινε στις 16/12/11 Το κατάστηµα ήταν να σφραγιστεί στις 16/01/12 βάσει της 123/ απόφασης της Ε.Π.Ζ. Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Ο κ. Ιδοµενέας και ο κ. Συκόφυλος απεχώρησαν από τη συνεδρίαση και δεν έλαβαν µέρος στη κατάρτιση και λήψη της παρούσης (Ο κ. Καρίκης δήλωσε παρών στο σκέλος που αφορά στις παραβάσεις που αφορούν στο έγγραφο της ηµ. Αστυνοµίας) Ανακαλεί την υπ αριθ. 123/2011 απόφαση της στο µέρος που αφορά στον ανωτέρω λόγω προσκοµίσεως αθωωτικής απόφασης δικαστηρίου και λόγω συµµορφώσεως, όπως προκύπτει από την από την υπηρεσιακή έκθεση της ηµ. Αστυνοµίας µετά από αυτοψία στις (Υπέρ της απόφασης αυτής τάχθηκαν τα µέλη 1) Χριστοδούλου 2) Αφεντούλης 3) Λύµουρας 4) Κρεµαστινού 5) Μαραβέλιας 6) Φλεβάρης 7) Γιασιράνη) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. 25 ης Μαρτίου αρ. 15 Καφετέρια- σνακ µπαρ χωρίς παρασκευαστήριο Αρ. αδείας: 191/ Αρ. εγγράφου: 2/101066/11 ΕΛ.ΑΣ. Α) 1020/6772/3-β -απασχολούσε προσωπικό στερούµενο βιβλιαρίου υγείας -έχει αναπτύξει εντός του καταστήµατος 55 κινητά καθίσµατα & 12 διθέσιους καναπέ-δες αντί 50 κινητών καθισµάτων και έξωθεν αυτού 32 κινητά καθίσµατα αντί 16 που προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας -στέρηση κιτίου παραπόνων -έχει µετατρέψει στο πίσω µέρος του καταστήµατος τον εξωτερικό χώρο σε εσωτερικό µε την χρήση σιδηροκατασκευής και γυαλιού περίπου 25 τ.µ. µετατρέποντας έτσι το εµβαδό του καταστήµατος σε 78,72 τ.µ. καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας -έχει µετατρέψει έµπροσθεν του καταστήµατος τον εξωτερικό χώρο σε εσωτερικό µε την χρήση µεταλλικής πέργκολας συνδυαζόµενη µε τζάµια και ζελατίνες άνευ άδειας πολεοδοµικής αρχής και καθ υπέρβαση άδειας λειτουργίας Β) 1020/6772/4-β Να λειτουργεί την µουσική του καταστήµατος στερούµενος άδειας µουσικής και έχοντας ανοικτές τις πόρτες αυτού τροποποιώντας τους όρους λειτουργίας του. Με τις υπ αρ.: 92/011 και 115/2011 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το θέµα πηρε αναβολή Με την 23/ αποφασίστηκε η ανάκληση της άδειας λειτουργίας µέχρι συµµορφώσεως. Κατέθεσε αθωωτικές αποφάσεις 6714/ & 5832/ Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Ρόδου Το κατάστηµα ήταν να σφραγιστεί στις 16/01/12 βάσει της 123/ απόφασης της Ε.Π.Ζ. Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Ανακαλεί την υπ αριθ. 123/2011 απόφαση της στο µέρος που αφορά στον ανωτέρω λόγω προσκοµίσεως αθωωτικής απόφασης δικαστηρίου ΜΗΝΑΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΥΛΙ ΗΣ Ο.Ε. Ν. Αγορά αρ. 03 καφετέρια Αρ. αδείας: 121/ Αρ. εγγράφου: 2/110732/11 ΕΛ.ΑΣ. εν είχε αναπτύξει τιµοκαταλόγους σε τουλάχιστον 50% των τραπεζιών, είχε τοποθετήσει σε κοινόχρηστο χώρο τραπεζοκαθίσµατα άνευ άδειας από την Αρµόδια Αρχή. ιαθέτει προς πώληση 1) είδη πίτσας και ζυµαρικών, 2) θαλασσινά 3) µαγειρευτά φαγητά καθ 10

11 υπέρβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Κατέθεσε απόψεις µε υπ αρ. πρωτ.: 2/110732/ Το κατάστηµα ήταν να σφραγιστεί εντός του πρώτου δεκαηµέρου του Φεβρουαρίου βάσει της υπ αριθ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ο ανωτέρω προσκόµισε αθωωτική απόφαση του Πταισµατοδικείου Ρόδου µε αριθ. 2374/2011 που αφορά σε παραβάσεις που διεπράχθησαν στις και ώρα 20:45 που είναι όµως ίδιες µε τις διαπραχθείσες το 2011 και είπε ότι η εκδίκαση των ανωτέρω παραβάσεων θα γίνουν τον Μάϊο του 2012 και ζήτησε την ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Κωνσταντινίδης ο οποίος αφού αναφέρθηκε στα ανωτέρω (αθωωτική απόφαση δικαστηρίου για παρόµοιες παραβάσεις) δήλωσε επιπλέον ότι συµµορφώθηκε και ότι δεν θα επαναληφθεί εις το µέλλον και ότι ο κοινόχρηστος χώρος και για το έτος 2011 έχει πληρωθεί, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του φακέλου, καταθέτοντας στην Επιτροπή υπεύθυνη δήλωση συµµόρφωσης Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης εφ όσον για τις ίδιες σχεδόν παραβάσεις που διαπράχθηκαν το 2010 προσκόµισε αθωωτική απόφαση δικαστηρίου Ο κ. Ιδοµενέας και ο κ. Συκόφυλος απεχώρησαν από τη συνεδρίαση και δεν έλαβαν µέρος στη κατάρτιση και λήψη της παρούσης (Ο κ. Χριστοδούλοου και ο κ. Καρίκης δήλωσαν παρόντες Ανακαλεί την υπ αριθ. 123/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω συµµορφώσεως. Υπέρ ψήφισαν τα µέλη 1) Αφεντούλης 2) Λύµουρας 3)Κρεµαστινού 4) Μαραβέλιας 5)Φλεβάρης 6) Γιασιράνη Αρ. αποφ. 11 / Α Α: ΒΟΖΓΩ1Ρ-ΛΧΒ Περίληψη Έγκριση θέσεων άσκησης Στάσιµου Εµπορείου ενιαίου ήµου Ρόδου πλην της ηµοτικής Ενότητας Ρόδου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη των µελών την ΑΠ 5/7168/ εισήγηση της νσης ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ του ήµου Ρόδου που αφορά στο θέµα η οποία έχει ως κάτωθι: Θέµα: Προσδιορισµός ανώτατου αριθµού θέσεων για άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. Σύµφωνα µε τα αρθ-83,84 του Ν-3852/10 (Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης), τα συµβούλια των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ασκούν εκτός των άλλων και την αρµοδιότητα, στα διοικητικά όρια της κοινότητας, να προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, η λειτουργία εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εµπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις των συµβουλίων για τις περιπτώσεις αυτές λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών τους και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειµένου να διαµορφώσει την εισήγηση της προς το δηµοτικό συµβούλιο για την έκδοση των προβλεπόµενων κανονιστικών αποφάσεων. Στη νση Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Ενέργειας έχει περιέλθει και η αρµοδιότητα για τη χορήγηση (µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου) των αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου σε στάσιµες θέσεις, οι οποίες προσδιορίζονται µε αποφάσεις των συµβουλίων των τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων και εγκρίνονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Στο πλαίσιο των παραπάνω αρµοδιοτήτων η νση µας συγκέντρωσε τις αποφάσεις των συµβουλίων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήµου, µε τις οποίες προσδιορίζονται οι θέσεις στις οποίες επιθυµούν να ασκηθούν υπαίθριες στάσιµες δραστηριότητες και τις εισήγαγε προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής στάσιµου εµπορίου η οποία πραγµατοποιήθηκε στις στο δηµαρχιακό µέγαρο. Η προθεσµία για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων των συµβουλίων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων που είχε θέσει η νση µας ήταν 21η Οκτωβρίου 2011, προκειµένου να εισηγηθεί 11

12 εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. Η ηµοτική κοινότητα Ρόδου όµως συνεδρίασε στις και αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης για τον προσδιορισµό θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, στα όρια της δηµοτικής κοινότητας Ρόδου, σε επόµενη συνεδρίαση. Σας αποστέλλουµε συνηµµένα τον πίνακα που ενέκρινε η Επιτροπή Στάσιµου Εµπορίου,στην 1η της συνεδρίαση, σχετικά µε τις θέσεις για άσκηση υπαίθριων εµπορικών στάσιµων δραστηριοτήτων κατά κατηγορία επαγγελµάτων που προσδιορίστηκαν από τις ηµοτικές και Τοπικές κοινότητες οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον και παρακαλούµε για τη λήψη της σχετικής απόφασης και την εισήγηση σας προς το δηµοτικό συµβούλιο, προκειµένου να ληφθεί η σχετική κανονιστική απόφαση µε την οποία θα καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός θέσεων για την άσκηση υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων για ολόκληρο το ήµο Ρόδου. ΟΕντεταλµένος Σύµβουλος Παναγιώτης Κυριακούλης Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των µελών ο πίνακας των προτεινοµένων θέσεων που έχει ως κάτωθι: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΡΟ ΟΥ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΟΤΗΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΙΘΕΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓEΛΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ Ν. ΡΟ ΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΗΜ./ΤΟΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΙ Η ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ κ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΩΤ. ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΚΟΙΝΟΧ ΧΩΡΟΥΣ Ι ΙΩΤ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤ. ΓΗΣ(ΑΝΘΗ) ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚ/ΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΨΙΝΘΟΣ 3 ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΩΝΑ 3 ΜΑΣΣΑΡΗ ΛΙΝ ΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣ 3 ΠΥΛΩΝΑΣ 4 ΛΑΡ ΟΣ ΛΑΕΡΜΑ 1 ΓΕΝΝΑ Ι 2 ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ 3 ΛΑΧΑΝΙΑ 4 ΚΑΤΤΑΒΙΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑ 6 ΑΡΝΙΘΑ 7 ΒΑΤΙ 8 ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΣ 9 ΙΣΤΡΙΟΣ 10 ΠΡΟΦΥΛΙΑ 1 ΕΜΠΩΝΑΣ ΣΙΑΝΝΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΚΡΗΤΗΝΙΑ ΑΓ. ΙΣΙ ΩΡΟΣ ΣΟΡΩΝΗ 2 ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΜΥΛΙΑ ΣΑΛΑΚΟΣ ΚΑΛΑΒΑΡ Α 1 1 εκ των οποίων είναι για καλλιτέχν 12

13 7 ΦΑΝΝΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 2 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ 3 ΑΜΑΤΡΙΑ ΠΑΡΑ ΕΙΣΙ 5 ΜΑΡΙΤΣΑ 6 ΠΑΣΤΙ Α ΙΑΛΥΣΟΥ 1 ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο εντεταλµένος Σύβουλος κ. Κυριακούλης ο οποίος αφού ανέπτυξε και προφορικά τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση, είπε ότι οι αποφάσεις των τοπικών συµβουλίων ήταν στις περισσότερες φορές οµόφωνη, ελάχιστες ήσαν οι διαφοροποιήσεις και την απόφαση αυτή την περάσαµε όπως προβλέπει ο Ν από µία επιτροπή στην οποία µετέχει ο εκπρόσωπος του ΕΒΕ κ. Παπασταµατίου, ο εκπρόσωπος της Τροχαίας κ. Στέργου ο εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών κ. Τσούλος, ο κ. Ζηδιανάκης των ΑΜΕΑ και η κ. Ψαρή Παναγιώτα από την Αρχαιολογία. Στην Ιαλυσό σε συνεννόηση µε το Τοπικό Συµβούλιο- ο αριθµός των θέσεων παραµένει ο ίδιος- αλλά οι θέσεις προϊόντων γής από τρείς (3) γίνεται µία, και προτείνουν δύο θέσεις καντίνας σε σταθερή θέση. Οι θέσεις αυτές είναι οδός Αργοναυτών και Μυκηνών στην περιοχή Τρείς και στην περιοχή Κερµιδένιας. Οι συνολικές θέσεις παραµένουν 6 Οι υπόλοιπες είναι, έναντι ξενοδοχείου ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΑΝ για είδη λαϊκής τέχνης, στην οδό Ιλιάδος, Φιλερήµου έµπροσθεν γηπέδου Ιαλυσού, και Ήρωος Στεφανή. ΣΥΚΟΦΥΛΟΣ ΜΙΧ, (Μέλος): «Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άδειες και ασχολούνται µε τα µαλιά, τατουάζ και τέτοια πράγµατα. Αν βάλεις αυτόν τον άνθρωπο στο Φιλέρηµο ή στην οδό Φιλερήµου ή στην Ήρωος Στεφανή, δεν θα πάει κανείς. Θα πάνε σε µέρη που είναι οι τουρίστες, θα είναι παράνοµοι και θα έχουµε τότε άλλο πρόβληµα. Εµείς τότε σαν ηµοτική Αρχή είχαµε προβλέψει τρείς (3) θέσεις στην τουριστική ζώνη και εδώ δεν βλέπω καµία θέση στην τουριστική ζώνη, Εγώ είµαι κατά και ιδίως για τις καντίνες είναι πρώτη φορά που υπάρχει βούληση να τοποθετηθούν σταθερές καντίνες στην Ιαλυσό, Αυτό είναι απαράδεκτο, και ιδίως στα σηµεία που υποδεικνύουν οι θέσεις είναι, για να σας δώσω να καταλάβετε, στο δρόµο που πάει για την Παστίδα στην πίσω πλευρά, και εκεί έχει τοποθετηθεί κάποιος παράνοµα και θέλουν να νοµιµοποιήσουν την άδεια για να εξυπηρετήσουν άλλους λόγους τέλος πάντων, και άλλη θέση είναι στην διασταύρωση Τρείς που υπάρχουν καταστήµατα, ζαχαροπλαστεία και άλλα καταστήµατα που έχουν παρεµφερή είδη µε καντίνα, θα έχουµε άλλου είδους προβλήµατα εκεί. Η θέση µου συνολικά για την Ιαλυσό είναι αρνητική.» ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡ (Μέλος): Θα ήθελα να µου πείτε γιατί υπάρχουν 12 θέσεις στην Αρχάγγελο στην Μαλώνα καµία και στα Μάσαρι µία. Επιτρέψτε µου να πώ να κάνουµε µια διερεύνηση του θέµατος γιατί θεωρώ ότι είναι αδύνατον να µην έχει ζητηθεί από την Μαλώνα κάποια θέση διότι όπως ξέρετε ήδη στον κεντρικό δρόµο στην Εθνική υπάρχουν ήδη µικροπωλητές. Επίσης θέλω να ξέρω ποιες είναι οι 12 θέσεις στην Αρχάγγελο. (Ο κ. Κυριακούλης διαβάζει την απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου στην οποία αναφέρονται επακριβώς οι προτεινόµενες θέσεις.) ΣΥΚΟΦΥΛΟΣ ΜΙΧ (Μέλος): Θα πρέπει να προταθούν θέσεις που θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν σ αυτούς τους ανθρώπους ένα µικρό εισόδηµα. Και οι θέσεις που προτείνονται δεν µπορούν να εξασφαλίσουν ούτε ένα µικρό εισόδηµα σ αυτούς τους ανθρώπους οπότε δεν θα πρέπει να χωροθετηθούν οι θέσεις αυτές, Είναι αδύνατον να βάλετε µικροπωλητές στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Ρόδου στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, δεν θα πάει κανείς είναι λογικό, Οι θέσεις αυτές δίνονται σε σηµεία των πόλεων όπου να µπορούν να εξασφαλίσουν ένα κοµµάτι ψωµί, διαφορετικά να µην τις δίνουµε καθόλου, και γι αυτό στην Ιαλυσό διαβλέπω ότι µάλλον θέλουν να αποφύγουν τις θέσεις και τις βάζουν εκεί που δεν θα µπορούν να δουλέψουν, παρά ότι θέλουν να δώσουν ένα κοµµάτι ψωµί σε κάποιους ανθρώπους. Στη συνέχεια ο κ. Κυριακούλης απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των µελών 13

14 ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧ (Πρόεδρος) «Εγώ εισηγούµαι υπέρ της εισήγησης του κ. Κυριακούλη και από κεί και πέρα να εισηγηθούµε στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου, ούτως ώστε να διερευνηθεί άµεσα η δυνατότητα χωροθέτησης και άλλων θέσεων σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των µελών». ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝ (Αντιπρόεδρος): «Η τοποθέτηση και ταυτόχρονα η ψήφος η δική µου είναι η εξής: Η διαδικασία προβλέπει ούτως ή άλλως την έγκριση των αποφάσεων µε κανονιστικέ διατάξεις από το ηµ. Συµβούλιο. Θεωρώ όµως σε πρώτο βαθµό, αν µου επιτρέπεται η έκφραση, αρχής εξ αρχής να µπούν σωστά όλες οι βάσεις. Θέτω υπόψη µου τους προβληµατισµούς όσον αφορά την Ιαλυσό που εξέφρασε ο κ. Συκόφυλος και όσον αφορά τους προβληµατισµούς στον Αρχάγγελο που εξέφρασε η κ. Γιασιράνη. Επίσης θέτω υπόψη µου τον προβληµατισµό διεύρυνσης κατά 8 θέσεις που ανέφεραν οι ενδιαφερόµενοι για την ηµ. Κοινότητα Ρόδου µε την πληρεξούσια δικηγόρο κ. Βολονάκη. Βλέπω ότι θα πρέπει να αναβληθεί το θέµα και αυτή είναι πρόταση και η ψήφος της προτάσεως για να έχουµε µια ολοκληρωµένη εισήγηση και γραπτή από την ηµοτική Κοινότητα Ρόδου και να συµπληρωθούν οι προβληµατισµοί που ανεπτύχθησαν ως προς τις δύο κοινότητες Ιαλυσού και Αρχαγγέλου.» Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, -Εγκρίνει την εισήγηση της νσης ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ του ήµου Ρόδου περί προσδιορισµού ανώτατου αριθµού θέσεων για άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, ως ο πίνακας προσδιορισµού θέσεων υπαιθρίων στάσιµων δραστηριοτήτων που αναγράφεται στο σκεπτικό µέρος της παρούσης, καθώς επίσης τα µέρη που θα τοποθετηθούν όπως προτάθηκαν από τα Τοπικά Συµβούλια µε τις σχετικές αποφάσεις τους. -Εγκρίνει την άµεση διερεύνηση από την Τεχνική Υπηρεσία για την δυνατότητα χωροθέτησης και άλλων θέσεων για την άσκηση υπαιθρίων στάσιµων δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των µελών της Επιτροπής. -Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την επικύρωση της παρούσας λόγω αρµοδιότητος. Υπέρ της απόφασης τάχθηκαν οι 1)Χριστοδούλου 2)Καρίκης 3)Αφεντούλης 4)Λύµουρας 5)Κρεµαστινού 6) Μαραβέλιας και κατά 1)Φλεβάρης 2)Γιασιράνη 3) 4) Ιδοµενέας που πρότειναν την αναβολή της συζήτησης του θέµατος. Αρ. αποφ. 12 / Α Α: Α Α: ΒΟΖΓΩ1Ρ-5 Ψ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 19/2012 απόφασης της ηµ. Ενότητας Ρόδου που αφορά στον Καθορισµός θέσεων και δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για µικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη των µελών την υπ αριθ. 19/2012 απόφαση του Συµβουλίου της του ήµου Ρόδου που αφορά στο θέµα η οποία έχει ως κάτωθι: ΘΕΜΑ 5 ο : «Καθορισµός θέσεων και δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για µικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες». Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το παραπάνω θέµα αναφέρει ότι στις γνωµοδοτικές αρµοδιότητες που έχει το συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου σύµφωνα µε το Νόµο 3852/2011 είναι και να προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, η λειτουργία εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εµπορικές δραστηριότητες. Οι θέσεις που προτείνονται για τους στάσιµους µικροπωλητές ξηρών καρπών, αναψυκτικών και παγωτών είναι: ύο ( 2 ) θέσεις στην περιοχή Κρητικά ( στον πεζόδροµο στις Κάτω Πέτρες) Μία θέση ξηρούς καρπούς, καλαµπόκι και Μία θέση παγωτά, αναψυκτικά 14

15 Με βάση τη µελέτη Ο.Ο.Σ.Α. της Μεσαιωνικής Πόλης χωροθετούνται: Τρεις ( 3 ) θέσεις πίσω από την εκκλησία του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου ύο θέσεις ξηρούς καρπούς, καλαµπόκι και Μία θέση παγωτά αναψυκτικά Τρεις ( 3 ) θέσεις στο Μανδράκι ( απέναντι από ΑΚΤΑΙΟΝ ) ύο θέσεις ξηρούς καρπούς, καλαµπόκι και Μία θέση παγωτά αναψυκτικά Μία ( 1 ) θέση για ξηρούς καρπούς, καλαµπόκι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, κάτω από το Κέντρο Παιδικής Μέριµνας ( Ορφανοτροφείο Θηλέων ) Ανάµεσα Πύλη Ελευθερίας και Πλατεία Χρ. Πατριάρχου Αλεξάνδρειας (απέναντι από ΝΕΩΡΙΩΝ) Πέντε ( 5 ) θέσεις µικροπωλητών για σφουγγαράδες Οκτώ ( 8 ) θέσεις για καλλιτέχνες ζωγράφους Πλατεία Σύµης (Πύλη Ελευθερίας) Μια ( 1 ) θέση για παραδοσιακά προϊόντα (µέλι, ξηρούς καρπούς κτλ) Μια ( 1 ) θέση παραδοσιακό όχηµα παγωτού Πλατεία Μουσείου Τέσσερις ( 4 ) θέσεις για καλλιτέχνες ζωγράφους Μία ( 1 ) θέση για χειροποίητα ελληνικά προϊόντα (προϊόντα από σύρµα) Μία ( 1 ) θέση για δερµατοστιξία (τατού) Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων (Μικρό Σιντριβάνι) Τέσσερις ( 4 ) θέσεις για καλλιτέχνες ζωγράφους Μια ( 1 ) θέση για κατασκευή χειροποίητων δερµάτινων ειδών Μία ( 1 ) θέση για δερµατοστιξία (τατού) Πύλη Ντ Αµπουάζ εκαεπτά ( 17 ) θέσεις µικροπωλητών (εκτός Πύλης) ώδεκα ( 12 ) θέσεις καλλιτεχνών ζωγράφων (εντός Πύλης) Πλατεία Γέροντα (περιοχή Νέας Μαρίνας) Μία ( 1 ) θέση για καντίνα Για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων είναι οι παρακάτω θέσεις: Α/Α Τοποθεσία Θέσεις 1. Γωνία Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου (Λέσχη ΟΤΕ) 2 2. Πλ. Μελίνας Μερκούρη στη θέση των φορτοταξί 1 3. Οδός Βύρωνος στη συµβολή Κοδριγκτώνος (εκτός τις ηµέρες της λαϊκής αγοράς) 2 4. Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου (από την οδό Κοµνηνών) 1 5. Συµβολή οδών ηµοκρατίας-φιλελλήνων (Αγ. Φραγκίσκο είσοδο πάρκινγκ 20 µ. δεξιά) 1 6. Έρνεστ Μπέβιν (προς τη πλευρά του Σταδίου ιαγόρα) 1 7. Λαϊκά Θεµ. Σοφούλη 1 8. Οδός Εθνικής Αντίστασης και Λευκωσίας 1 9. Πλ. Γοργοποτάµου επί της οδού Εθν. Αντίστασης Πλ. Γέροντα Γωνία Λ. & Ν. Τηλιακού και Καναδά Κοδριγκτώνος και Μητροπόλεως Αθλητικό Κέντρο Αγ. ηµητρίου (εκτός τις ηµέρες της λαϊκής) Λεωφόρος Καλλιθέας Βεργίνας 1 15

16 15. Λεωφόρος Καλλιθέας (Αθλητικό Κέντρο ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ) Πλ. Γεωργίου Γεννηµατά ( Πάρκο ΡΟ ΙΝΙ ) Εµπορικό Κέντρο ΜΗ ΕΙΑ Αποστ. Παύλου και Β.Ι. Τσαβαρή Πλ. Αγίων Αποστόλων 1 Ο Πρόεδρος πρότεινε και µία θέση στην περιοχή Ζέφυρος για καντίνα η οποία και απορρίφθηκε από όλα τα µέλη του συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών του Σώµατος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Τον καθορισµό θέσεων και δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για µικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες όπως παρακάτω: ύο ( 2 ) θέσεις στην περιοχή Κρητικά (στον πεζόδροµο στις Κάτω Πέτρες) Μία θέση ξηρούς καρπούς, καλαµπόκι και Μία θέση παγωτά, αναψυκτικά Με βάση τη µελέτη Ο.Ο.Σ.Α. της Μεσαιωνικής Πόλης χωροθετούνται: Τρεις ( 3 ) θέσεις πίσω από την εκκλησία του Ευαγγελισµού της Θεοτόκου ύο θέσεις ξηρούς καρπούς, καλαµπόκι και Μία θέση παγωτά αναψυκτικά Τρεις ( 3 ) θέσεις στο Μανδράκι ( απέναντι από ΑΚΤΑΙΟΝ ) ύο θέσεις ξηρούς καρπούς, καλαµπόκι και Μία θέση παγωτά αναψυκτικά Μία ( 1 ) θέση για ξηρούς καρπούς, καλαµπόκι στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, κάτω από το Κέντρο Παιδικής Μέριµνας ( Ορφανοτροφείο Θηλέων ) Ανάµεσα Πύλη Ελευθερίας και Πλατεία Χρ. Πατριάρχου Αλεξάνδρειας (απέναντι από ΝΕΩΡΙΩΝ) Πέντε ( 5 ) θέσεις µικροπωλητών για σφουγγαράδες Οχτώ ( 8 ) θέσεις για καλλιτέχνες ζωγράφους Πλατεία Σύµης (Πύλη Ελευθερίας) Μια ( 1 ) θέση για παραδοσιακά προϊόντα (µέλι, ξηρούς καρπούς κτλ) Μια ( 1 ) θέση παραδοσιακό όχηµα παγωτού Πλατεία Μουσείου Τέσσερις ( 4 ) θέσεις για καλλιτέχνες ζωγράφους Μία ( 1 ) θέση για χειροποίητα ελληνικά προϊόντα (προϊόντα από σύρµα) Μία ( 1 ) θέση για δερµατοστιξία (τατού) Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων (Μικρό Σιντριβάνι) Τέσσερις ( 4 ) θέσεις για καλλιτέχνες ζωγράφους Μια ( 1 ) θέση για κατασκευή χειροποίητων δερµάτινων ειδών Μία ( 1 ) θέση για δερµατοστιξία (τατού) Πύλη Ντ Αµπουάζ εκαεπτά ( 17 ) θέσεις µικροπωλητών (εκτός Πύλης) ώδεκα ( 12 ) θέσεις καλλιτεχνών ζωγράφων (εντός Πύλης) Πλατεία Γέροντα (περιοχή Νέας Μαρίνας) Μία ( 1 ) θέση για καντίνα 16

17 Για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων είναι οι παρακάτω θέσεις: Α/Α Τοποθεσία Θέσεις 1. Γωνία Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου ( Λέσχη ΟΤΕ ) 2 2. Πλ. Μελίνας Μερκούρη στη θέση των φορτοταξί 1 3. Οδός Βύρωνος στη συµβολή Κοδριγκτώνος ( εκτός τις ηµέρες της λαϊκής αγοράς) 2 4. Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου (από την οδό Κοµνηνών) 1 5. Συµβολή οδών ηµοκρατίας-φιλελλήνων (Αγ. Φραγκίσκο είσοδο πάρκινγκ 20 µ. δεξιά) 1 6. Έρνεστ Μπέβιν (προς τη πλευρά του Σταδίου ιαγόρα) 1 7. Λαϊκά Θεµ. Σοφούλη 1 8. Οδός Εθνικής Αντίστασης και Λευκωσίας 1 9. Πλ. Γοργοποτάµου επί της οδού Εθν. Αντίστασης Πλ. Γέροντα Γωνία Λ. & Ν. Τηλιακού και Καναδά Κοδριγκτώνος και Μητροπόλεως Αθλητικό Κέντρο Αγ. ηµητρίου (εκτός τις ηµέρες της λαϊκής) Λεωφόρος Καλλιθέας Βεργίνας Λεωφόρος Καλλιθέας (Αθλητικό Κέντρο ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ) Πλ. Γεωργίου Γεννηµατά ( Πάρκο ΡΟ ΙΝΙ ) Εµπορικό Κέντρο ΜΗ ΕΙΑ Αποστ. Παύλου και Β.Ι. Τσαβαρή Πλ. Αγίων Αποστόλων 1 Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 19/2012 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ηµ. Ενότητας Ρόδου κ. Ευθυµιάδης ο οποίος είπε τα παρακάτω: «Είχαµε αργήσει να πάρουµε απόφαση γιατί υπήρχε ένα συγκεκριµένο θέµα το οποίο έπρεπε να επιλυθεί. Είναι το θέµα για την µεταφορά των µικροπωλητών στην πύλη Ντ Αµπουάζ (ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ) και βρισκόµασταν σε συνεχή επαφή µε την Αρχαιολογική Υπηρεσία, Μετά από πολλά χρόνια που ποτέ δεν υπήρχε απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για εκεί, καταφέραµε να πάρουµε γραπτώς από την Αρχαιολογία ότι είναι υπέρ της µεταφοράς των µικροπωλητών στην περιοχή ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ που ήταν και από πριν και λειτουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια όπως όλοι γνωρίζουµε. Μετά απ αυτό εµείς σαν ηµοτική κοινότητα χωροθετήσαµε µε απόλυτη πλειοψηφία και αποφασίσαµε την µεταφορά των µικροπωλητών στην πύλη Ντ Αµπουάζ και η χωροθέτηση είναι για εκεί. Μαζί µε αυτά χωροθετήσαµε και 28 θέσεις για ζωγράφους και τις λοιπές χωροθετήσεις όπως αυτές αναγράφονται στην απόφαση. Μετά απ αυτά ζητάµε από την Ε.Π.Ζ και επειδή η απόφαση του Συµβουλίου µας είναι οµόφωνη, να εγκρίνει αυτά που προτείνουµε και ειδικά την µεταφορά των µικροπωλητών στα ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ γιατί εκεί που ήτανε ήταν πραγµατικά παράνοµοι δεν είχαν δηλ. θέση και τους αφήσαµε για ένα χρόνο µετά από κουβέντα να παραµείνουν εκεί µέχρι να πάρουµε την έγκριση από την Αρχαιολογία. Τη στιγµή που πήραµς γραπτώς το ΟΚ από την Αρχαιολογία γιαυτό και συµφωνήσαµε όλοι µαζί τα µέλη του Συµβουλίου. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η πληρεξούσια δικηγόρος των µικροπωλητών κ. Αικατ. Βολονάκη η οποία είπε τα παρακάτω: «Αυτό που είπε ο κ. Ευθυµιάδης ότι δηλ. αφήσανε τους µικροπωλητές ένα χρόνο να παραµείνουνε απέναντι από το Νεώριο για ένα χρόνο είναι αβάσιµο για τι παρέµειναν εκεί µε δικαστική απόφαση. Ειχε κοινοποιηθεί στου 21 µικροπωλητές η πράξη του Προϊσταµένου της ηµ. Αστυνοµίας της που τους ζητούσε να αποµακρυνθούνε. Υποβάλαµε προσφυγή και αίτηση αναστολής, Έχει εκδοθεί η δικαστική απόφαση 145/2010 η οποία αναστέλλει την αποµάκρυνση των µικροπωλητών µέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής. Το θέµα της Αρχαιολογίας υπήρχε και στα Πλατανάκια και στο Νεώριο. Γι αυτό τον λόγο µεταφέρθηκαν από τα Πλατανάκια στο Νεώριο διότι στα Πλατανάκια ήταν είσοδος Μεσαιωνικής πόλης και απαγορευόταν εκ του Νόµου η παραµονή τους εκεί. Τώρα πώς 17

18 εγκρίθηκε από την Αρχαιολογία η τοποθέτηση τους στην είσοδο της Παλιάς Πόλης εγώ απορώ και δεν ξέρω αν µελέτησαν την νοµοθεσία που υφίσταται και ισχύει µέχρι σήµερα. Τότε επειδή υπήρχε το θέµα της παρανοµίας στα ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ µεταφερθήκανε στο Νεώριο για να µην µείνουν οι πολύτεκνοι και ανάπηροι άνθρωποι άνεργοι οπότε θα αντιµετώπιζαν θέµα διαβίωσης. Μεταφερθήκανε στο Νεώριο γιατί ήταν το τείχος δεν ήτανε είσοδος. Και µε την δικαστική απόφαση 13 απ αυτούς έχουνε κερδίσει την αναστολή και η προσφυγή δεν έχει ακόµα προσδιοριστεί. Αυτοί που εκπροσωπώ θέλουν να παραµείνουνε. Υπάρχουν όµως άλλοι που θέλουν να πάνε στα Πλατανάκια, Εµείς δεν έχουµε πρόβληµα να πάνε κάποιοι στα Πλατανάκια αλλά όχι να καταργηθούν οι θέσεις στο Νεώριο που οι άνθρωποι θέλουν να παραµείνουν εκεί. Απαντώντας ο κ. Ευθυµιάδης είπε: «Τους παραχωρήθηκε µε µισθωτήριο συµβόλαιο ένα κατάστηµα στο Νεώριο όπου θα ήταν όλοι εκεί µέσα, όµως κανείς δεν το τήρησε και κατέλαβαν θέσεις εκεί µη χωροθετηµένες µε αποτέλεσµα να είναι παράνοµοι αφού δεν υπήρχε χωροθέτηση. Εκεί που θα πάνε δηλ στα Πλατανάκια οι θέσεις θα είναι χωροθετηµένες και µε την έγκριση της Αρχαιολογίας και θα είναι απολύτως νόµιµοι και δεν θα µπορεί κανένας να τους πειράξει. Σταθήκαµε στο πλευρό τους και τους νοµιµοποιήσαµε αλλά δεν το κατανοούν». Λαµβάνοντας τον λόγο και πάλι η κ. Βολονάκη είπε: «Όπως προσπαθήσατε για τα ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ έτσι να προσπαθήσετε να πάρετε την έγκριση της Αρχαιολογίας και για το Νεώριο. Θα είναι πιο εύκολη η υπόθεση του Νεωρίου διότι δεν είναι σε είσοδο. Στα Πλατανάκια που το καταφέρατε και µπράβο που το καταφέρατε, είναι σε είσοδο και αυτό απαγορεύεται εκ του Νόµου να υπάρχουν µικροπωλητές σε είσοδο αρχαιολογικών χώρων. Κάντε λοιπόν το ίδιο και για το Νεώριο και για τους ανθρώπου που εκπροσωπώ που υπάρχει και δικαστική απόφαση. Προτείνω να το αναβάλετε και προτείνω και να προσπαθήσετε να λάβετε έγκριση από την Αρχαιολογία και για το Νεώριο. Επίσης ζητώ την τροποποίηση της απόφασης του Τοπικού στο σηµείο που προτείνει 4 θέσεις στο Νεώριο να γίνουν αυτές 12 να γίνει τροποποίηση κατά 8 θέσεις» Στη συνέχεια ο κ. Ευθυµιάδης απαντώντας είπε: «Η Αρχαιολογία έθεσε κάποιους όρους και απορώ πως οι µικροπωλητές δεν το γνωρίζουν. Οι όροι που έβαλε η Αρχαιολογία και επιµένει, είναι ότι πρέπει να καθαριστεί και να φύγουν οι µικροπωλητές από το Νεώριο. Άρα κουβέντα δεν σηκώνει η Αρχαιολογία γι αυτό γιατί πρέπει να δοθεί το πάρκο εκεί στους πολίτες και στους τουρίστες για περπατάνε εκεί.» ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝ (Αντιπρόεδρος): «Η τοποθέτηση και ταυτόχρονα η ψήφος η δική µου είναι η εξής: Η διαδικασία προβλέπει ούτως ή άλλως την έγκριση των αποφάσεων µε κανονιστικέ διατάξεις από το ηµ. Συµβούλιο. Θεωρώ όµως σε πρώτο βαθµό, αν µου επιτρέπεται η έκφραση, αρχής εξ αρχής να µπούν σωστά όλες οι βάσεις. Θέτω υπόψη µου τον προβληµατισµό διεύρυνσης κατά 8 θέσεις που ανέφεραν οι ενδιαφερόµενοι για την ηµ. Κοινότητα Ρόδου µε την πληρεξούσια δικηγόρο κ. Βολονάκη. Βλέπω ότι θα πρέπει να αναβληθεί το θέµα και αυτή είναι πρόταση και η ψήφος της προτάσεως για να έχουµε µια ολοκληρωµένη εισήγηση και γραπτή από την ηµοτική Κοινότητα Ρόδου και να συµπληρωθούν οι προβληµατισµοί που ανεπτύχθησαν ως προς τις δύο κοινότητες Ιαλυσού και Αρχαγγέλου. Για αυτό το λόγο να αναβληθεί το θέµα µιας και υπάρχει δικαστική διένεξη και έχει εκδοθεί η υπ αριθ. 145/2010.» Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του -Εγκρίνει την υπ αριθ. 19/2012 απόφαση της ηµ. Ενότητας Ρόδου που αφορά στον Καθορισµός θέσεων και δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για µικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό µέρος της παρούσας. -Εγκρίνει την άµεση διερεύνηση από την Τεχνική Υπηρεσία για την δυνατότητα χωροθέτησης και άλλων θέσεων για την άσκηση υπαιθρίων στάσιµων δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των µελών της Επιτροπής. -Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την επικύρωση της παρούσας λόγω αρµοδιότητος. Υπέρ της απόφασης τάχθηκαν οι 1)Χριστοδούλου 2)Καρίκης 3)Αφεντούλης 4)Λύµουρας 5)Κρεµαστινού 6) Μαραβέλιας και κατά 1)Φλεβάρης 2)Γιασιράνη 3) 4) Ιδοµενέας που πρότειναν την αναβολή της συζήτησης του θέµατος. 18

19 Αρ. αποφ. 13 / Α Α: ΒΟΖΘΩ1Ρ-Φ0Ρ Περίληψη Επανεξέταση υποθέσεων α) κ.καραμανοσ και β) κ.κουκουρασ, (Έγγραφο ΑΠ 3/157704/4013 στις ηµ. Ενότητας Λινδίων). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη των µελών το ΑΠ 3/157704/4013/2011 έγγραφο της ηµ. Ενότητας Λινδίων µε το οποία ζητούνται διευκρινήσεις α) σχετικά µε την υπ αριθ. 106/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην υπόθεση του κ. Φιλ. Καραµάνου στη Λίνδο και β) σχετικά µε την απόφαση 118/2011 που αφορά στην υπόθεση του κ. Κούκουρα Ιωάννη. ( ιαβάζονται οι σχετικές αποφάσεις). Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Νοµικός Σύµβουλος κ. Στρατής ο οποίος είπε ότι η απόφαση για τον κ. Καραµάνο ήταν σωστή και πρότεινε να µην ανακληθεί η άδεια αν και υπήρχε µία παράβαση η οποία όµως δεν υφίσταται τώρα. Εισηγούµαι να µην ανακληθεί η άδεια. εν µπορούµε να αλλάξουµε την άδεια και εµείς σαν Ποιότητα Ζωής δεν έχουµε την δυνατότητα να απαλείψουµε την δεύτερη άδεια γιατί δεν είµαστε τµήµα εκδόσεως αδειών. Και απ ότι γνωρίζω επίκειται αλλαγή του νόµου που θα επιτρέει την λειτουργία Η/Υ σε σνάκ µπαρ-καφετέρια, ευρίσκονται σε διαβουλεύσεις. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος) «Η αρχή της χρηστής ιοίκησης βάζει τα εξής δεδοµένα α) Έχουµε µια αδρια του διοικούµενη η οποία εξεδόθει µε την νόµιµη διαδικασία και είναι κάτοχος νόµµης αδείας δεν µπορούµε να την ανακαλέσουµε, και να τον βάλουµε σε γραφειοκρατικές διαδικασίες να ξαναβγάλει άδεια. Εδώ σταµατά η κοινή λογική και γι αυτό φθάσαµε ως χώρα εκεί που φθάσαµε. Να λειτουργήσει µε την άδεια αυτή χωρίς τους υπολογιστές. Αν κάθε φορά αλλάζει ένας νόµος θα πρέπει να αλλάζει κάθε φορά ο κάθε καταστηµατάρχης την άδεια; Με αυτή την άδεια που έχει µε αυτήν θα δουλέψει αφού έχει αφαιρέσει τους υπολογιστές. Αυτό πιστεύουµε εµείς.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Πρόεδρος) «Έχει εκδοθεί µια άδεια παράνοµη από την ιοίκηση και πρέπει να την θεραπεύσουµε εµείς. εν συµβαδίζει να υπάρχει σνακ µπαρ καφετέρια µε Η/Υ. Κακώς εξεδόθη αυτή η άδεια. Εµείς ερχόµαστε να πούµε ότι ανακαλούµε την παράνοµη άδεια ή δεν την ανακαλούµε. Εγώ ψηφίζω παρών.» ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νοµικός Σύµβουλος) Ότι είναι παράνοµη η άδεια αυτό είναι σίγουρο. Το θέµα είναι έχετε δικαίωµα µια παράνοµη άδεια χωρίς υπαιτιότητα του κ. Καραµάνου να την ανακαλέσετε; Η απόφαση σας είναι ή την ανακαλείτε ή δεν την ανακαλείτε. Εξ άλλου το εκδόσαν όργανο την ανακαλεί και όχι εσείς. Είναι υπαιτιότητα της Υπηρεσίας και αυτός που την εξέδωσε την ανακαλεί και την επαναχορηγεί µε τα ίδια δικαιολογητικά. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΟΥΛΑ: Κατ αρχήν στο 21 ο αιώνα που το κάθε άτοµο έχει µαζί του ένα ηλεκτρονικό µέσο για να µπορεί να επικοινωνεί µε όλο τον κόσµο θεωρώ τουλάχιστον από την πλευρά µας κοντόφθαλµο να πούµε στον άνθρωπο ότι του παίρνουµε την άδεια γιατί είχε δύο (2) κοµπιούτερ µέσα στο µαγαζί του. εύτερον εφ όσον ο άνθρωπος έχει αποσύρει τους Η/Υ από το µαγαζί του ποιος είναι ο λόγος να του αφαιρέσουµε την άδεια; ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: «Εφ όσον ο καταστηµατάρχης υπέβαλε όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και η Υπηρεσία του χορήγησε την άδεια, δεν φέρει καµία ευθύνη οπότε είµαι υπέρ του να µην ανακληθεί από εµάς η άδεια. Ας την ανακαλέσουν άλλοι και όχι εµείς». Στη συνέχεια τίθεται το θέµα σε ψηφοφορία και υπέρ της µη ανακλήσεως της άδείας του κ. Καραµάνου ψήφισαν τα µέλη 1) Αφεντούλης 2) Λύµουρας 3) Κρεµαστινού 4)Φλεβάρης 5) Γιασιράνη 6) Ιδοµενέας 7) Συκόφυλος ενώ παρόντες δήλωσαν τα µέλη 1) Χριστοδούλου 2) Καρίκης 3) Μαραβέλιας Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει εκ νέου την υπ αριθ. 118/2011 απόφαση µε την οποία αποφασίστηκε η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Κούκουρα Ιωάννη του Εµµανουήλ στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΠΕΥΚΗ) µέχρις συµµορφώσεως η οποία θα αποδεικνύεται είτε µε την προσκόµιση εγγράφων από τις αρµόδιες υπηρεσίες, είτε προσκοµίζοντας αθωωτική απόφαση αρµοδίου δικαστηρίου. Στη συνέχεια η Ε.Π.Ζ. µε την υπ αριθ. 125/2011 απόφαση της ανακάλεσε την 11/2011 λόγω πλήρους συµµορφώσεως του ενδιαφεροµένου καταστηµατάρχη. 19

20 Ο Πρόεδρος πρότεινε να εµµείνουµε στην απόφαση µας να µην ανακληθεί η άδεια του κ. Κούκουρα λόγω πλήρους συµµορφώσεως. Στη συνέχεια τίθεται το θέµα σε ψηφοφορία και υπέρ της µη ανακλήσεως της άδείας του κ. Κούκουρα ψήφισαν τα µέλη 1) Χριστοδούλου 2) Αφεντούλης 3) Λύµουρας 4) Κρεµαστινού 5) Μαραβέλιας 6)Φλεβάρης 7) Γιασιράνη 8) Ιδοµενέας 9) Συκόφυλος ενώ ο κ. Καρίκης δεν συµµετείχε στην λήψη της παρούσας Την µη ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Φιλ. Καραµάνου και Κούκουρα Ιωάννη, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό µέρος της παρούσας. Αρ. αποφ. 14 / Α Α: ΒΟΖΘΩ1Ρ-ΕΩΒ Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ. 26/2011 απόφασης της ηµ. Κοινότητας Παραδεισίου που αφορά στην κατάργηση της µονοδρόµησης τµήµατος της οδού Γεωργ. Γιαννά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη των µελών την ΑΠ 5/126226/5217/2011 εισήγηση της νσης Τεχνικών υπηρεσιών του ήµου η οποί λαµβάνοντας υπόψη την υπ αριθ.26/2011 οµόφωνη απόφαση της ηµ. Κοινότητας Παραδεισίου, µε την οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την κατάργηση της µονοδρόµησης του τµήµατος της οδού Γεωργίου Γιαννά µεταξύ της Λεωφ. ηµοκρατίας και της οδού Κλεάνθους, λόγω της δυσκολίας που αντιµετωπίζουν τα οχήµατα που κινούνται επί της οδού ηµοκρατίας όταν κινούνται προς το βόρειο τµήµα του οικισµού (κάτω από την πλατεία Παραδεισίου) και λόγω των ατυχηµάτων που έχουν συµβεί. Επίσης η νση Τεχν. Υπηρεσίας προτείνει την τοποθέτηση µεταλλικού κιγκλιδώµατος στο όριο της οδού προς την πλευρά του Γυµνασίου και έµπροσθεν της εισόδου µήκους 3 µέτρων περίπου, ώστε να προστατεύονται οι µαθητές κατά την έξοδο τους από το σχολείο που βρίσκεται παράπλευρα του δρόµου. Με την εφαρµογή των ανωτέρω, σύµφωνα µε την Τεχνική έκθεση του Πολ. Μηχανικού του ήµου κ. Αντ. ράκου, θα µειωθεί η δυσκολία πρόσβασης στο βόρειο τµήµα του οικισµού Παραδεισίου, θα µειωθού τα ατυχήµατα και θα διασφαλιστεί η προστασία των µαθητών. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος της ηµ. Κοινότητας Παραδεισίου κ. Χατζηκαντής ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τα όσα αναφέρονται παραπάνω και ζήτησε να έρθει στο Παραδείσι κάποιος συγκοινωνιολόγος ο οποίος θα δει το όλο πρόβληµα συνολικά και θα δώσει συνολική λύση στο κυκλοφοριακό του Παραδεισίου. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος) «Επειδή στην απόφαση της µονοδρόµησης συµµετείχα και εγώ µε την προηγούµενη ηµ. Αρχή, πήραµε αυτή την απόφαση γιατί υπήρχε πρόβληµα σ αυτό το κοµµάτι αλλά πολύ περισσότερο γιατί εκεί βρίσκεται το Γυµνάσιο, παιδικός σταθµός και γήπεδο. Εκεί υπήρχε µία συµφόρηση και τα παιδιά όταν έβγαιναν έξω από το γυµνάσιο, υπήρχε κίνδυνος να κτυπήσουν. Γι αυτό τότε στείλαµε τις Τεχνικές Υπηρεσίες του τότε ήµου και µας υπέδειξαν την αναγκαιότητα να γίνει µονόδροµος. Εποµένως να ψηφίσω κάτι διαφορετικό απ αυτό που ψήφισα τότε, δεν υπάρχει περίπτωση για τι θεωρώ ότι υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν προβλήµατα και υπάρχει περίπτωση να γίνει ατύχηµα. Τώρα όλοι κάνουν µονοδροµήσεις για αποσυµφόρηση, και για την ασφάλεια των παιδιών δεν µπορώ να το ψηφίσω». Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση του θέµατος (οµόφωνα) 20

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 30/11/2011 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:365/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:341/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΗΔ-ΣΛΟ Αριθ. Απόφασης 3/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013.

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 589 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 04/07/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΔ-7ΤΑ Αριθ. Απόφασης 66/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 21/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 9277 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 104 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 08. 12. 2011 Αριθ. Πρωτ.: 130184/ΓΠ36079 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τον αριθμό των

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθ. Απόφασης 30/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. Στη Ρόδο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Νοτίου Αιγαίου Παραρτήµατος Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 03-07-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 09/04/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΖ 24.09.2014, ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013..

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/03/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/6-6-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 06/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αριθµός απόφασης:61/2011 Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την έκλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2313318265 FAX 2310414777 e-mail: m.chatziagapiou@thessaloniki.gr

Τηλ.2313318265 FAX 2310414777 e-mail: m.chatziagapiou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Θεσσαλονίκη, 9 /01/2015 ΤΜ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΣΥΜΒ 5 ης ΗΜ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 30 Β. ΟΛΓΑΣ 162 ΤΚ 54646 Αρµόδιος: Χατζηαγαπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 28 της 26 ης Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-2-2012 ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 6/5/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 0ης/203 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΗΔ-ΑΑΥ Αριθ. Απόφασης 27/203 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 254 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 2 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την 14η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 178/2013 Θέμα 23 ο : Α. Τροποποίηση της αριθμ. 119/2013 απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 22 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 22 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 22 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2096 /27-02-2015 4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από το πρακτικό 01/02-02-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων του Δήμου Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από το πρακτικό 01/02-02-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων του Δήμου Μυκόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 01/02-02-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.»

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/5/2015 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ 2. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & 3. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε)

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ 2. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & 3. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 08/03-07-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα