ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ Γπ Γεώπγιορ Π. Κοςηποςμπήρ Σακηικόρ Καθηγηηήρ και Πποφζηάμενορ ηος Σμήμαηορ Ραδιολογίαρ Ακηινολογίαρ ΑΘΖΝΑ 2007

2 1.ΗΣΟΡΗΚΟ Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ ΣΔΗ-Αζήλαο, κε Δπηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Ηδξχκαηνο Καζεγεηή θ. Αληψλε Κακκά, ζην ππ αξηζκφ 50 Πξαθηηθφ ηεο απφ απνθάζηζε ηε χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ (.Ο.Δ.) 17 Σκεκάησλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο. Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην Σκήκα Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο πνπ αλήθεη ζηε ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (ΔΤΠ) Αθνινχζσο ε Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλψλ εγθξίλεη ην Έξγν.Ο.Δ. φπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκφλ 10 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ( ) ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο Κάζεηε Γξάζε. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο Καζεγεηή θ. Γεκ. Νίλνπ νξίζζεθαλ νη ππεχζπλνη ηνπ ππν έξγνπ 8 χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ γηα ηα 17 Σκήκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην Σκήκα Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο κε ππεχζπλν ηνλ Πξντζηάκελν θαη Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Γεψξγην Κνπηξνπκπή. Ζ φιε δηαδηθαζία επηβάιιεηαη απφ ην ζρεηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ 2 θαη ε Μειέηε απνηειεί κέξνο ηεο ζπλνιηθήο κειέηεο ηεο.ο.δ. ησλ Διιεληθψλ ΣΔΗ ηελ πινπνίεζε ηεο νπνίαο έρεη αλαιάβεη ε Οξηδφληηα Γξάζε (Ο.Γ.) ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο (Γ.Γ.) 2.ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ Ζ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ ησλ ΣΔΗ πξέπεη λα είλαη εθ ησλ θπξίσλ κειεκάησλ ηνπ θάζε Σκήκαηνο. Δπνκέλσο κηα εκπεξηζηαησκέλε πιεξνθφξεζε είλαη απνιχησο απαξαίηεηε, φρη κφλνλ γηα ηνπο πηπρηνχρνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία αιιά θαη γηα ηνπο απφθνηηνπο ηνπ Λπθείνπ, πνπ πξηλ ζπκπιεξψζνπλ ην κεραλνγξαθηθφ ηνπο ζα επηζπκνχζαλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα. Καη ηνχην δηφηη πνιχ ζπρλά απνδεηθλχεηαη φηη νξηζκέλνη καζεηέο επέιεμαλ ην Σκήκα Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο ρσξίο λα γλσξίδνπλ ην παξακηθξφ γη απηφ. Δπνκέλσο θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξεί κέζσ απηνχ ηνπ πνλήκαηνο λα ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζ φια ηα ζέκαηα πνπ ζ αλαπηπρζνχλ φπσο Δπαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο,πξφγξακκα πνπδψλ, Υψξνη Δξγαζίαο, Αζθαιηζηηθή Κάιπςε, Τπνηξνθίεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θιπ. Πξηλ αλαπηπρζνχλ ηα παξαπάλσ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Σ.Δ.Η.) είλαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) θαη απηνδηνηθνχληαη. Αλήθνπλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε βάζεη ηνπ Νφκνπ 2916 ηνπ Δίλαη ε κεηεμέιημε ησλ ΚΑΣΔ θαη κεηέπεηηα ΚΑΣΔΔ (Κέληξα Αλσηέξαο Σερλνινγηθήο θη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο). Ζ ίδξπζε ησλ ΣΔΗ επέθεξε ξηδηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ησλ 2

3 Ηδξπκάησλ απφ άπνςε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πξνθεηκέλνπ λ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηφηε αλάγθεο ηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. Παξάιιεια άιιαμαλ θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ψζηε θάζε Σκήκα, λα ζηειερσζεί κε δπλακηθφ πςειήο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο απαξαίηεην γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Απνζηνιή ησλ ΣΔΗ είλαη ε παξνρή επαξθνχο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο (επηζηεκνληθφο, ηερλνινγηθφο, θαιιηηερληθφο) ψζηε νη πηπρηνχρνη λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε αμηνζεκείσηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη κε απηά ηα εθφδηα νη απφθνηηνη βειηηψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, ηερλνινγηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο παηξίδαο καο.σα ηκήκαηα αλά ηελ Διιάδα ΣΔΗ θαιχπηνπλ κεγάιν εχξνο εηδηθνηήησλ πνπ απφθνηηνη θαιχπηνπλ ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη φπνπ νη αλάγθεο ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο είλαη κεγάιεο (π.ρ. πιεξνθνξηθή,λνζειεπηηθή) ππάξρνπλ παξεκθεξή Σκήκαηα ζε δηάθνξα ΣΔΗ ηεο ρψξαο καο. Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Σκεκάησλ βειηηψλνληαη ζπλερψο ππαθνχνληαο ζηελ δπλακηθή πνπ ππάξρεη δηαξθψο ζηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία ψζηε νη απφθνηηνη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο σο ηθαλά ζηειέρε. Παξαηεξείηαη φηη γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πην πάλσ ζηφρνη ηδξχνληαη λέα Σκήκαηα εθ φζνλ νη ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο ην ππαγνξεχνπλ. Αληηζέησο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε γελλαηφηεηα ησλ ηζπλφλησλ λα θαηαξγνχλ Σκήκα φηαλ ε αγνξά εξγαζίαο γη απηνχο ηνπο απνθνίηνπο είλαη κεδακηλή. Έρεη παξαηεξεζεί ζε πξνεγκέλα θξάηε ηεο Δπξψπεο ε θαηάξγεζε κηαο ρνιήο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. πγθεθξηκέλα ζηε Γαλία πξηλ 15 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θξίζεθε απαξαίηεην λα θιείζεη κηα Οδνληηαηξηθή ρνιή επεηδή θξίζεθε φηη ππήξρε ήδε ππεξπιεζψξα νδνληηάηξσλ αλά 1000 θαηνίθνπο. Έηζη ε θαηαγξαθή φισλ ησλ εηδηθνηήησλ παξέρεη ηελ επρέξεηα, ηδίσο ζε κηα πεξίνδν πνπ ε αλεξγία πιήηηεη ηνπο λένπο επηζηήκνλεο, λα ηνπο πξνζαλαηνιίζεη ζηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο ιχζεο θξνληίδνληαο λα θαηαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε επαγγέικαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηή ε παξνχζα εξγαζία ζηεξίρζεθε ζε ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ άληιεζε απφ Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο Σηο πιεξνθνξίεο απφ έξεπλα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ησλ απνθνίησλ (Γεκφζηνπο θαη Ηδησηηθνχο ) Σν επαγγεικαηηθφ σκαηείν ησλ απνθνίησλ Σα ζρεηηθά ΦΔΚ θαη Ζ παξαθνινχζεζε ησλ απνθνίησλ (follow up) απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο. 3.ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ ΠΟΤΓΩΝ 3

4 Ο ελδηαθεξφκελνο ζα βξεη ζην θεθάιαην απηφ ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ζηα εμήο : Πξφγξακκα πνπδψλ Πεξηγξαθή ηνπ Δπαγγέικαηνο Απαζρφιεζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο ζηηο αλάινγεο θαηεπζχλζεηο Πιεξνθνξίεο γηα Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο Γπλαηφηεηεο Δπηκφξθσζεο πιινγηθέο ζπκβάζεηο, Τπάξρνπζα Ννκνζεζία Πξφζζεηα πξνζφληα (Ξέλεο Γιψζζεο, Υξήζε Ζ/Τ) Απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ΣΔΗ ή ΑΔΗ ηα πην πάλσ ζέκαηα ζα ππάξρεη εθηελήο αλαθνξά ψζηε ε πιεξνθφξεζε λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σν Σκήκα Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο είλαη ην Μνλαδηθφ ζηελ Διιάδα θη φπσο αλαθέξζεθε αλήθεη ζηελ ΔΤΠ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο. Ηδξχζεθε πξηλ απφ ηξηάληα ηξία ρξφληα (33) θαη ήηαλ απνιχησο απαξαίηεην απφθνηηνη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο λα ζηειερψζνπλ ηα Ννζειεπηηθά θπξίσο Ηδξχκαηα ζηνλ Σνκέα ησλ Ηνληηδνπζψλ Αθηηλνβνιηψλ. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ έρεη ζηφρν λα εθπαηδεχζεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο ζηηο Ηαηξηθέο Απεηθνλίζεηο, ζηελ Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία θαη ηελ Ππξεληθή Ηαηξηθή πνπ απνηεινχλ ηα θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο ζα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο αιιά θαη ηηο δεμηφηεηεο ψζηε λ αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Καηά ηελ πνιπεηή δηαδξνκή ηνπ Σκήκαηνο ην πξφγξακκα πνπδψλ ππέζηε αιιαγέο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο.θα ήηαλ παξάιεηςε αλ δελ αλαθεξφηαλ φηη,ην Σκήκα έρεη ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε λέα Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ ζα ηζρχζεη απφ ην Αθαδεκατθφ Έηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δίδεηαη έκθαζε θπξίσο ζηηο γλψζεηο γχξσ απφ ηηο ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. Σα Μαζήκαηα ησλ πξψησλ εμακήλσλ είλαη Γεληθήο θπξίσο ππνδνκήο θη αθνινπζνχλ ηα Μαζήκαηα εηδηθφηεηαο θαη άιια Μαζήκαηα Γεληθνχ ελδηαθέξνληνο. Με ηηο ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο αιιά θαη ηηο ΜΖ ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο θαιχπηεηαη ε απεηθφληζε ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο γηα δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο. Σέινο νη ηνληίδνπζεο 4

5 αθηηλνβνιίεο εθαξκφδνληαη θαη ζην θιάδν ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο νγθνινγίαο πξνθαλψο γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Σν ηζρχνλ ζήκεξα Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηιακβάλεη ηα δηδαζθφκελα Μαζήκαηα θαη Δξγαζηήξηα αλά εμάκελν. Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη νθηψ (8) εμάκελα, θαη εθηφο ησλ Θεσξηψλ θαη ησλ Δξγαζηεξίσλ ν ζπνπδαζηήο παξαθνινπζεί θξνληηζηεξηαθά Μαζήκαηα θαη εθπνλεί εξγαζίεο. Γηα λα θαηαζηεί πηπρηνχρνο απαηηείηαη κεηά ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ πάζεο θχζεσο ππνρξεψζεσλ ηνπ λα εθπνλήζεη πηπρηαθή εξγαζία θαζψο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 6κελε Πξαθηηθή Άζθεζε (Π.Α.) ζε νπνηνδήπνηε επαγγεικαηηθφ ρψξν ηεο αξεζθείαο ηνπ. Ζ ζνθά ζεζκνζεηεκέλε Π.Α. βνεζά ηνλ ζπνπδαζηή λ απνθηήζεη εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ Α' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ Β' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ 1. Αθηηλνινγία Η Τ Αθηηλνινγία II Τ Αλαηνκηθή Τ Α' Βνήζεηεο Τ Φπζηνινγία 2 3. Αηνκηθή & Ππξεληθή Φπζηθή Τ Φπζηθή Τ 2 4. Σερλνι.Απεηθνληζη. πζηεκ.η Τ 2 5. Υεκεία Τ 2 5. Αθηηλνινγηθή Ννζειεπηηθή Τ 3 6. Βηνζηαηηζηηθή Τ 2 6. Ξέλε Γιψζζα II Π 2 7. Ξέλε Γιψζζα Η Π 2 7. Υξήζε Ζ/Τ II Π 2 8. Υξήζε Ζ/Τ Η Π 2 ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ Γ' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ Γ' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ 1. Αθηηλνινγία III Τ Αθηηλνινγία IV Τ Αθηηλνπξνζηαζία Τ 2. Μαζηνγξαθία Τ Ηαηξηθή πιεξνθνξ & ηειεηαηξ. Τ Παηδηαηξηθή Αθηηλνινγία Τ Αθηηλνθπζηθή Η Τ 2 4. Αθηηλνθπζηθή II Τ 2 5. Σερλνι. Απεηθνληζη. πζηεκ.π Τ 2 5. Φπρνινγία Τ 2 6. Τγηεηλή Τ 2 6. Αγγιηθή Οξνινγία Τ 2 7. Ξέλε Γιψζζα III Π 2 7. Ηζηνξία Ηαηξηθήο Π 2 ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ Δ' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ Σ' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ 1. Αμνληθή Σνκνγξαθία Τ Ραδηελεξγά Ηζφηνπα II Τ Μαγλεηηθφο πληνληζκφο Τ Αθηηληθή Βηνινγία Τ 2 3. Ηαηξηθή Φπζηθή Τ 3 3. Αγγεηνγξαθία-ηεθαληνγξαθία Τ 2 4. Αθηηλνζ/θή Ογθνινγία Η Τ 2 4. Αθηηλνζ/θή Ογθνινγία II Τ 2 5. Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο Τ 2 5. Αξρέο Οηθνλνκηθήο ηεο Τγείαο Τ 2 6. Ραδηελεξγά Ηζφηνπα Η Τ Αθηηλνινγηθή Παζνινγία Τ Μνξηαθή Βηνινγία Π 2 7. Αζθάιεηα Δξγαζίαο Π 2 ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ

6 Ε' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ Ζ' Δξάμηνο Τ 1. Αθηηλνζ/θή Ογθνινγία III Τ Πξαθηηθή Άζθεζε Τ 2 πλδ. Ογθνινγηθψλ Τ 1 2. Πηπρηαθή Δξγαζία Τ 2 3 ζεξαπεηψλ Θεξαπεία κε Ραδηελεξγά Τ 2 4. Τπέξερνη 2 Τ 3 Ηζφη Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο Τ 2 6. Βηνεζηθή Π 2 ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ 3 4 ΤΜΒΟΛΗΜΟΗ ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ Θ : Θεσξία Α.Π : Άζθεζε Πξάμεο Δ : Δξγαζηήξην Τ : Τπνρξεσηηθφ Υ.Π : Υσξίο παξαθνινχζεζε (Δξγαζηήξηα) Π : Πξναηξεηηθφ 6

7 ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ Αθηηλνινγία Η (Θ+Δ) Αθηηλνινγία ΗΗ(Θ+Δ) Αθηηλνινγία Η (Θ) Δξγαζη. Αθηηλνινγίαο Η & II Αηνκηθή & Ππξεληθή Φπζηθή Αθηηλνθπζηθή Η Σ.Α..Η Σ.Α.. II Ραδηελεξγά Ηζφηνπα Η Ραδηελεξγά Ηζφηνπα II Αθη/ζεξαπεπηηθή Ογθνινγία Η Αθη/ζεξαπεπηηθή Ογθνινγία II ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΑ Αθηηλνινγία II (Θ+Δ) Αθηηλνινγία ΗΗΗ(Θ+Δ) Αθηηλνινγία IV (Θ) Ννζνθνκεηαθή άζθεζε IV Αθηηλνθπζηθή Η Αθηηλνθπζηθή II Σ.Α.. II Αμνληθή Σνκνγξαθία Ραδηελεξγά Ηζφηνπα II Θεξαπεία κε Ραδηελεξγά Ηζφηνπα Αθη/ζεξαπεπηηθή Ογθνινγία II Αθη/ζεξαπεπηηθή Ογθνινγία III ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 1 Αθηηλνινγία Η 2 Αθηηλνινγία II 3 Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή 4 Αθηηλνινγία III 5 Αθηηλνπξνζηαζία 6 Αθηηλνινγία IV 7 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία Η 8 Ραδηελεξγά Ηζφηνπα II 9 Αθηηληθή Βηνινγία 10 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία II 11 Αθηηληθή Παζνινγία 12 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία III 13 Θεξαπεία κε Ραδηελεξγά Ηζφηνπα 14 Αγγιηθή Οξνινγία 7

8 πσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα ην Σκήκα είλαη έηνηκν λα εθαξκφζεη ην Αθαδεκατθφ Έηνο ην Νέν ηνπ Πξφγξακκα πνπδψλ. απηφ πεξηιακβάλνληαη: Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) Μαζήκαηα Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ (ΓΟΝΑ) Δπηινγήο Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (ΔΤΜ) ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) α/α καηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) 1 Αλαηνκηθή Τ 2 Φπζηνινγία Τ 3 Ηαηξηθή Φπζηθή Η Τ 4 Υεκεία Τ 5 Τγηεηλή Τ 6 Α' Βνήζεηεο Τ 7 Αθηηληθή Βηνινγία Τ 8 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο Η Τ 9 Βηνζηαηηζηηθή θαη Μαζεκαηηθά Τ χλνιν καζεκάησλ: 9 Πνζνζηφ: Πξνηεηλφκελν πνζνζηφ Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) 8

9 α/α 1 Αθηηλνινγηθή Ννζειεπηηθή Τ 2 Αθηηλνθπζηθή Η Τ 3 Αθηηλνινγία Η Τ 4 Αθηηλνινγία II Τ 5 Αθηηλνινγία III Τ 6 Απεηθνληζηηθή Αλαηνκηθή Τ 7 Αθηηλνθπζηθή II Τ 8 Ηαηξηθή Φπζηθή II Τ 9 Ραδηελεξγά Ηζφηνπα Η Τ 10 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία Η Τ 11 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο II (Ηαηξηθή Τ Πιεξνθνξηθή θαη Σειεταηξηθή) 12 Σερλνινγία Απεηθνληζηηθψλ πζηεκάησλ Τ 13 Αθηηλνπξνζηαζία Τ χλνιν καζεκάησλ: 13 Πνζνζηφ: Πξνηεηλφκελν πνζνζηφ Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) α/α καηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) 1 Κιηληθή Απεηθφληζε Η Τ 2 Κιηληθή Απεηθφληζε II (Αμνληθή + Μαγλεηηθή Τ Σνκνγξαθία + Τπεξερνγξαθία) 3 Αθηηλνινγηθή Παζνινγία Τ 4 Αγγεηνγξαθία - Δπεκβαηηθή Αθηηλνινγία Τ 5 Ραδηελεξγά Ηζφηνπα II Τ 6 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία II Τ 7 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία III Τ 8 πλδπαζκφο Ογθνινγηθψλ Θεξαπεηψλ Τ 9 Θεξαπεία κε Ραδηελεξγά Ηζφηνπα Τ 10 Αγγιηθή Οξνινγία Τ χλνιν καζεκάησλ: 10 Πνζνζηφ: Πξνηεηλφκελν πνζνζηφ 9

10 Μαζήκαηα Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ (ΓΟΝΑ) α/α 1 Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο Τ 2 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο Τ -πζηήκαηα Τγείαο 3 Φπρνινγία Τ χλνιν καζεκάησλ: 3 Πνζνζηφ: Πξνηεηλφκελν πνζνζηφ Δπηινγήο Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 1 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο III Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ 2 Μαζηνγξαθία Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ 3 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο IV Δ' ΔΞΑΜΖΝΟ 4 Αξρέο Οηθνλνκηθήο ηεο Τγείαο Δ' ΔΞΑΜΖΝΟ 5 Μεζνδνινγία Έξεπλαο Σ' ΔΞΑΜΖΝΟ 6 Αζθάιεηα Δξγαζίαο Σ' ΔΞΑΜΖΝΟ 7 Παηδηαηξηθή Αθηηλνινγία Ε' ΔΞΑΜΖΝΟ 8 Βηνεζηθή Ε' ΔΞΑΜΖΝΟ χλνιν: 8 Δπηιέγνληαη: 4 10

11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Α ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΩΡΩΝ ΦΔ ΓΜ 1 ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΜΓΌ Τ ,25 6,75 2 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΜΓΤ Τ 3 3 7,6875 4, ΥΖΜΔΗΑ ΜΓΤ Τ 2 2 5,125 3,075 4 ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ Η ΜΔΤ Τ ,25 10,95 5 ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΗΚΖ Η ΜΓΤ Τ 3 3 7,6875 4, ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ & ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΜΓΤ Τ 2 2 5,125 3,075 ύνολο Β' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΩΡΩΝ ΦΔ ΓΜ 1 ΤΓΗΔΗΝΖ ΜΓΤ Τ 3 3 7,6875 4, Α' ΒΟΖΘΔΗΔ ΜΓΤ Τ 2 2 5,125 3,075 3 Ζ/Τ Η ΜΓΤ Τ ,6875 5, ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ II ΜΔΤ Τ ,25 10,95 5 ΑΚΣ1ΝΟΦΤΗΚΖ Η ΜΔΤ Τ ,25 6,15 ύνολο

12 Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΦΔ ΓΜ ΩΡΩΝ 1 ΣΑ ΜΔΤ Τ ,25 6,15 2 Ζ/Τ II ΜΓΤ Τ ,6875 5, ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ III ΜΓΤ Τ ,6875 9, ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΗΚΖ II ΜΔΤ Τ 3 3 7,6875 4, ΑΚΣ/ΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΔΤ Τ 3 3 7,6875 4,6125 ύνολο Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΦΔ ΓΜ 1 ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ Η (+ Τ/Γ ΜΔΤ Τ 4 9 ΩΡΩΝ 13 18,25 10,95 -ΜΑΣΟ) 2 ΑΚΣΗΝΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΓΤ Τ 2 2 5,125 3,075 3 ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΜΔΤ Τ 2 2 5,125 3,075 4 ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΟΝΑ Τ 2 2 5,125 3,075 ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ-ΤΣΖΜΑΣΑ 5 ΤΓΔΗΑ ΑΚΣΗΝΟΦΤΗΚΖ II ΜΔΤ Τ 3 3 7,6875 4, Ζ/Ό III Δ. Τ 6.2 ΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ Δ. 3 7,6875 4,6125 Τ ύνολο

13 Δ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΦΔ ΓΜ 1 ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ II ΑΞΟΝΗΚΖ ΜΔ Τ 4 9 ΩΡΩΝ 13 17,25 10,35 ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ 2 ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ- ΜΔ Τ 2 4 7,125 4,275 ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ 3 ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΟΝΑ Τ 2 2 5,125 3,075 4 ΑΚΣ/ΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ Η ΜΔΤ Τ 2 2 5,125 3,075 5 ΗΟΣΟΠΑ Η ΜΔΤ Τ 3 3 7,6875 4, Ζ/Τ IV Δ ,6875 4,6125 Τ 6.2 ΒΗΟΖΘΗΚΖ Δ. Τ ύνολο Σ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΩΡΩΝ ΦΔ ΓΜ 1 ΗΟΣΟΠΑ 11 ΜΔ Τ , , ΑΚΣ. ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ II ΜΔ Τ 2 2 5,125 3,075 3 ΑΚΣΗΝΟΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ Τ 3 3 7,6875 4, ΑΓΓΛ. ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔ Τ 2 2 5,125 3,075 5 ΑΚΣΗΝ/ΚΖ ΠΑΘΟΛ. ΜΔ Τ 3 3 7,6875 4, ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ Δ. Τ 3 3 7,6875 4, ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝ. ΓΔΗΑ Δ. Τ ύνολο

14 Ε' ΔΞΑΜΖΝΟ A/A Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΩΡΩΝ ΦΔ ΓΜ 1 AKT. ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ III ΜΔ Τ , , ΓΔΟΝΣΟΛ. ΔΠΑΓΓ ΓΟΝΑ Τ 3 3 7,6875 4, ΟΤ ΜΔ Τ ,25 6,15 4 ΘΔΡ. ΡΑΓ. ΗΟΣΟΠΑ ΜΔ Τ 3 3 7,6875 4, ΠΑΗΓΗΑΣΡ. ΑΚΣΓΝΟΛ. Δ.Τ 3 3 7,6875 4, ΑΦ. ΔΡΓΑΗΑ Δ.Τ ύνολο Ζ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΩΡΩΝ ΦΔ ΓΜ 1 Πηπρηαθή Δξγαζία Τ 20 2 Πξαθηηθή Άζθεζε Τ 10 ύνολο 30 ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Σσνολικός αριθμός σποτρεωτικών προσυερομένων μαθημάτων ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ = 43 + πηπρηαθή εξγαζία πνπ αλαιχεηαη σο εμήο: Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά : 35 Μαζήκαηα Δπηινγήο Τπνρξεσηηθά Πξνζθεξφκελα : 8 εθ ησλ νπνίσλ δηαιέγνπλ 4 Πηπρηαθή Δξγαζία Τποσπευηικόρ απιθμόρ μαθημάηυν για λήτη πηςσίος 14

15 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΡΗΘΜΟ ΜΟΝΑΓΔ ECTS Μαθήμαηα Υποσπεωηικά: 35 Δμάκελα 7 * 30 = Μαθήμαηα Επιλογήρ Υποσπεωηικά : (Πποζθεπόμενα Πηςσιακή Επγαζία 8) : 1 20 Ππακηική Αζκηζη 10 Σύνολο: Μέγηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ν ζπνπδαζηήο γηα λα πάξεη πηπρίν (ρσξίο ηελ πηπρηαθή εξγαζία) 39 κέγηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο ππνρξεσηηθψλ θαη'επηινγή καζεκάησλ πνπ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ν ζπνπδαζηήο Φφξηνο εξγαζίαο / εβδνκάδα εμακήλνπ 1 ψξα ζεσξία = ~ 3 ψξεο Φ.Δ.(2,7) 1 ψξα εξγαζηεξίνπ = 1 ψξα Φ.Δ. Μαθήμαηα ανά εξάμηνο: Δβδομαδιαίερ ώπερ διδαζκαλίαρ ανά εξάμηνο Λφγνο ΜΓΤ/(χλνιν αξηζκνχ καζεκάησλ) ηα ΜΓΤ πεξηιακβάλνληαη ην κέγηζην 10% ΓΟΝΑ Λόγορ υπών Θευπίαρ/ υπών Δπγαζηηπίος 10% ηνπ 39 άξα ν ζπνπδαζηήο επηιέγεη ην κέγηζην 4 απφ 8 θαη'επηινγή ππνρξεσηηθά καζήκαηα (ηα πξνζθεξφκελα πξέπεη λα είλαη δηπιάζηα απηψλ πνπ δηαιέγεη) 50 ψξεο 5 ή % ΓΖΛ.12 καδί κε ΓΟΝΑ Μέρξη 4 ΓΟΝΑ Σοςλάσιζηον 1,5/1 δει. 15 ώπερ θευπία ανά 9 ώπερ επγαζηήπιο. Σηον παπαπάνω ςπολογιζμό, ζηρ ώπερ θεωπίαρ έσοςν ζςμπεπιληθθεί οι ώπερ Α.Π. ωρ θεωπίερ, Κάθε εξάμηνο ανηιζηοισεί ζε 750 ώπερ Φόπηος Επγαζίαρ 750: 15 ππνρξεσηηθέο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο = 50 ψξεο Φόπηος Δξγαζίαο εβδνκαδηαίσο Κάζε εβδνκάδα εθπαηδεπηηθήο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη 25 ψξεο δηδαζθαιίαο θαη 50 ψξεο Φφξηνπ Δξγαζίαο Tα καζήκαηα: 15

16 Tα καζήκαηα εηδηθήο ππνδνκήο θαη εηδηθφηεηαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 70% ηνπ ζπλφινπ. Ζ μέλε γισζζά -νξνινγία είλαη κάζεκα εηδηθφηεηαο ηα καζήκαηα γεληθήο ππνδνκήο πεξηιακβάλνληαη ηα καζήκαηα Γ.Ο.Ν.Α (Γηνίθεζεο - Οηθνλνκίαο - Ννκνζεζίαο - Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ) θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Καη θαιχπηνπλ ην ππφινηπν 30%. (παξ.4 άξζξνπ 2 ηεο θαλ. Τπνπξ. Απφθαζεο Δ5/46350 ΦΔΚ 625 η.βί 8/05/2006) Χο καζήκαηα επηινγήο δελ κπνξεί λα είλαη ΓΟΝΑ. Χο πξναηξεηηθά καζήκαηα πξνζθέξνληαη απνθιεηζηηθά ην ζεσξεηηθφ κέξνο καζεκάησλ άιισλ ηκεκάησλ ηεο ηδίαο ή άιιεο ζρνιήο ή ην ζεσξεηηθφ κέξνο θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο πνπ δελ έρεη επηιέμεη ν ζπνπδαζηήο. (παξ.5 άξζξνπ 2 ηεο θαλ. Τπνπξ. Απφθαζεο Δ5/46350 ΦΔΚ 625 η.βί8/05/2006) 5. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Ο απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο εξγάδεηαη σο : Α. Σερλνιφγνο Απεηθνλίζεσλ Β. Σερλνιφγνο Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο Γ. Σερλνιφγνο Ππξεληθήο Ηαηξηθήο πγθεθξηκέλα γηα ηελ Α πεξίπησζε εθαξκφδεη ηηο ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο ζηνπο ηνκείο ηεο Κιαζζηθήο Αθηηλνινγίαο,Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο,Μαζηνγξαθίαο,Μέηξεζεο Οζηηθήο Μάδαο θαζψο θαη ζηελ Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία. ηελ Β πεξίπησζε εθαξκφδεη ηηο ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο θαη ηέινο ζηνλ ηνκέα ηεο Ππξεληθήο Ηαηξηθήο πξνεηνηκάδεη ηα ξαδηνθάξκαθα, εθηειεί απεηθνληζηηθέο πξάμεηο θαζψο επίζεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο in vitro εμεηάζεηο (RIA). ιεο απηέο νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα. πγθεθξηκέλα νη ηνκείο απαζρφιεζεο είλαη Γεκφζηα Ννζνθνκεία Θεξαπεπηήξηα ηνπ ΗΚΑ Κέληξα Τγείαο Ηδησηηθέο Κιηληθέο 16

17 Γηαγλσζηηθά Κέληξα ηξαηησηηθά Ννζνθνκεία Ηδησηηθά Ηαηξεία Βηνκεραλία Σακεία Τγείαο Σξαπεδψλ, Γεκνζηνγξάθσλ,Ννκηθψλ θιπ. ηα πην πάλσ ζα πξνζηεζνχλ ην ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο θπξίσο ζην Σκήκα Γνζηκεηξίαο, ηα Σκήκαηα Ηαηξηθήο Φπζηθήο ησλ Ννζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε ζε ΣΔΔ ζηε θαηεχζπλζε ηεο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο. 6. ΠΟΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη νη αξηζκνί ησλ εηζαρζέλησλ θαη απνθνίησλ θαηά ηελ εμαεηία Ακαδ. έηορ Απιθμόρ Διζασθένηυν Απιθμόρ Αποθοίηυν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Ζ αγνξά εξγαζίαο απαηηεί φιν θαη πεξηζζφηεξνπο απφθνηηνπο θαηέρνληεο κεηαπηπρηαθνχο θχθινπο ζπνπδψλ. Απηφ θαηέζηε αλαγθαίν αθ ελφο κελ ιφγσ ησλ φιν θαη πεξηζζφηεξσλ εμεηδηθεπκέλσλ ηνκέσλ θαη αθ εηέξνπ ιφγσ ηεο πιεζψξαο πηπρηνχρσλ νπφηε πξέπεη έλα επηπιένλ πξνζφλ λα θάλεη ηε δηαθνξά. Αθφκε ε πνιχ θαιή ρξήζε Ζ/Τ θαη ε θαηνρή κηαο ή θαη δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο εληάζζνληαη ζηα επηπιένλ απαηηνχκελα πξνζφληα. ήκεξα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηνπο απφθνηηνπο ησλ ΣΔΗ φηαλ 17

18 1. Τπάξρεη ζχκπξαμε Σκήκαηνο ησλ ΣΔΗ κε Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο 2. Τπάξρεη ζχκπξαμε (ζπλδηνξγάλσζε) ηνπ Σκήκαηνο ηνπ ΣΔΗ κε ζρεηηθφ ή αληίζηνηρν Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Δμσηεξηθνχ. 3. Μεηαβεί ν ελδηαθεξφκελνο απφθνηηνο ΣΔΗ ζε αληίζηνηρν ή παξεκθεξέο Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ. Πξνυπάξμεη αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο ηνπ ΣΔΗ νπφηε δηθαηνχηαη ηνχην λα πξαγκαηνπνηήζεη απηφλνκα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Ήδε ππάξρνπλ ζε εμέιημε πνιιά Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα δηαθφξσλ Σκεκάησλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο κε Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,Πεηξαηψο,Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ,Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,Παλεπηζηήκην Θξάθεο,Ησαλλίλσλ αιιά θαη κε αξθεηά Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη δχν έηε. Σν Σκήκα πνπ νξγαλψλεη ην κεηαπηπρηαθφ θχθιν θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ. πλήζσο απηά πνπ δεηνχληαη είλαη : Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην Σκήκα Βαζκφο πηπρίνπ Αλαιπηηθή βαζκνινγία πζηαηηθέο Δπηζηνιέο (ζπλήζσο 2 ) Πηζηνπνηεηηθφ μέλεο γιψζζαο (θπξίσο Αγγιηθά ) Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε Σν Γηδαθηνξηθφ, πνπ εληάζζεηαη ζην κεηαπηπρηαθφ θχθιν απφθηεζε ηνπ εξεπλεηηθή εξγαζία ηξηψλ εηψλ πεξίπνπ. ζπνπδψλ, απαηηεί γηα ηελ Σα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο ζε θάζε ΣΔΗ δίδνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. ην Πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο φισλ ησλ ΣΔΗ ηεο Υψξαο. 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ : Γραφείων Διασύνδεσης T.E.I. ΙΔΡΤΜΑ TAX. ΣΗΛΕΦΩΝΑ T.E.I. ΑΘΗΝΑ Aγ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ττυρίδωνα & Μιλου Σ.Κ Αιγάλεω T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΤ 4 χλμ Ιωαννίνων- Ακθνών Σ.Κ Άρτα T.E.I. ΚΡΗΣΗ Σ.Κ. 140 ταυρωμζνοσ Ηράκλειο Κριτθσ T.E.I. Σ.Θ Σ.Κ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ T.E.I. ΚΑΛΑΜΑΣΑ Aγ. Λουκάσ, Σ.Κ Αντί κάλαμοσ, Σ.Κ Καλαμάτα

20 T.E.I. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σ.Κ Κοηάνθ T.E.I. ΛΑΜΙΑ 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Σ.Κ Λαμία T.E.I. ΛΑΡΙΑ Σ.Κ Λάριςα T.E.I. Νζα Κτίρια, Σ.Κ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ Σ.Ε.Ι. ΠΑΣΡΑ Μεςολόγγι Θεοτοκοποφλου Σ.Κ Κουκοφλι Πάτρα T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ Π. Ράλλθ & Θθβών 250, Σ.Κ Αιγάλεω T.E.I. ΕΡΡΩΝ Σζρμα Μαγνθςίασ, Σ.Κ T.E.I. ΧΑΛΚΙΔΑ ζρρεσ Ψαχνά Ευβοίασ, Σ.Κ Α..Π.Α.Ι.Σ.Ε. Ν. Ηράκλειο Αττικισ, Σ.Κ α. Σπόποι επιλογήρ ςποτηθίυν Κάζε Σκήκα πνπ νξγαλψλεη κεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ θαζνξίδεη θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ. πλήζσο ην Σκήκα νξίδεη κηα ηξηκειή Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ κέιε Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΠ) ηνπ Σκήκαηνο ή αλ είλαη ζχκπξαμε κε άιιν Σκήκα ηφηε ζπκκεηέρεη θη έλαο απφ ην ΔΠ ηνπ ηειεπηαίνπ. Σν βαζηθφ πηπρίν είλαη ην ζηνηρείν πνπ παίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ Δπηηξνπή ρσξίο απηφ λ απνθιείεη θη ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ βαζηθφ πηπρίν ζε άιιν αληηθείκελν. ηελ επηινγή βνεζά θη ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ πνπ πξέπεη λα είλαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ Λίαλ Καιψο. Σν Βηνγξαθηθφ εκείσκα πξέπεη λα είλαη ζχληνκν κε αλαθνξά ζε φια ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ππνςεθίνπ. απηφ πξέπεη λα αλαθέξνληαη Οη ηίηινη ζπνπδψλ Ζ θαηνρή μέλεο γιψζζαο 20

21 Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε Ζ εκπεηξία πνπ έρεη απνθηήζεη ν ππνςήθηνο εξγαδφκελνο απηά ζα πξνζηεζνχλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα ρφκπη ηνπ, ζηνλ αζιεηηζκφ, ηελ κνπζηθή, ηηο νηθνινγηθέο επαηζζεζίεο, ηηο εθδξνκέο. ια απηά ζπλζέηνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα. Ζ πλέληεπμε ζα βνεζήζεη ηνλ ππνςήθην λα εθζέζεη ηνπο ιφγνπο πνπ επηζπκεί ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο,ίζσο ηηο επθαηξίεο πνπ παιαηφηεξα δελ επνδψζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ, πνπ ππνδειψλεη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ηελ ζέιεζή ηνπ γηα επηζηεκνληθή πξφνδν. Ζ Δπηηξνπή απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ θάζε ππνςεθίνπ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ηελ αλάγιπθε εηθφλα πνπ ζα ζρεκαηίζεη απφ ην πιέγκα ησλ εξσηήζεσλ θαηά ηελ ζπλέληεπμε ζ απνθαζίζεη αλ γίλεη δεθηφο. Δπίζεο κπνξεί, εθ φζνλ ππάξρεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή, λα κεηψζεη ηελ επηβάξπλζε θαη άιιεο δηεπθνιχλζεηο αλ θξηζνχλ απαξαίηεηεο φπσο ε κεξηθή παξαθνινχζεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, δσξεάλ βηβιία ή ζεκεηψζεηο θιπ. ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη νη ηίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ Διιάδα θαη ηα Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ γηα απφθνηηνπο ησλ ΣΔΗ Πίνακαρ Τίηλοι και διάπκεια ζποςδών μεηαπηςσιακών ππογπαμμάηων Σίτλοι Διδακτορικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελλθνικοί Διδακτορικό:3 ζτθ τουλάχιςτον Βρετανικοί Ph.D: 2ζτθ ζτθ Mphil: 1 ζωσ 2 ζτθ Γαλλικοί Doctoral 2-4 ζτθ μετά το DEA DEA: 1 ζτοσ Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ Πρόγραμμα: 1 ζωσ 2 Msc, ΜΑ, MBA, LLM*:1 ζτοσ DESS:1 ζτοσ Αμερικάνικοι Doctorate-PhD: 3 ζτθ Msc, ΜΑ, MBA.LLM: 2ζτθ Καναδικοί Doctorate-PhD: 3 ζτθ Msc, ΜΑ, MBA.LLM: 2ζτθ Γερμανικοί Doctorate: 2-5 ζτθ Magister LLM 21

22 8. ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Ο Σερλνιφγνο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο (ΣΡΑ) εξγάδεηαη ζηα Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, Κέληξα Τγείαο, Ηδησηηθέο Κιηληθέο, Ηδησηηθά Ηαηξεία, ηξαηησηηθά Ννζνθνκεία ζηνπο εμήο ηνκείο o Απεηθνληζηηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ην Σκήκα Αθηηλνινγίαο θαη ην Σκήκα Ππξεληθήο Ηαηξηθήο o Ακτινοκεραπευτικισ Ογκολογίασ που περιλαμβάνει Εξωτερικι Ακτινοκεραπεία (Σθλεκεραπεία, Πλθςιοκεραπεία (μαλακζσ ακτίνεσ Χ)) και Βραχυκεραπεία με ζμφαςθ ςτισ ΕνδοΪςτικζσ και Ενδοκοιλοτικζσ Εφαρμογζσ. 8.1 Ο Απεηθνληζηηθφο Σνκέαο πεξηθιείεη πνιιέο εθαξκνγέο θαη ηνλ ππεξεηνχλ νη Κιαζζηθή Αθηηλνινγία Αμνληθή Σνκνγξαθία Μαζηνγξαθία Μέηξεζε Οζηηθήο Ππθλφηεηαο Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία Τπέξερνη 8.1.α Κιαζζηθή Αθηηλνγξαθία Με ηε βνήζεηα ησλ αθηίλσλ Υ ν Σερλνιφγνο απνηππψλεη ηκήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (αθηηλνγξαθία) θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Ηαηξνχ Αθηηλνιφγνπ ή Ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο. Πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο αθηηλνγξάθεζεο ν Σερλνιφγνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ ηνπ εμεηαδφκελνπ λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. Μηα βαζηθή εξψηεζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεη ζε γπλαίθα πνπ ειηθηαθά είλαη ζε ζέζε λα ηεθλνπνηήζεη αλ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα είλαη έγθπνο. Απηή ε παξάκεηξνο δελ πξέπεη λα απνθιείεηαη θαη γη απηφ νθείιεη ν Σερλνιφγνο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμεηαδνκέλνπ γηα ηελ αθηηλνγξαθία ελδέρεηαη ιφγσ ειηθίαο ή ιφγσ θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ λα επηβάιιεηαη ε ππνζηήξημε ηνπ. απηή ηελ πεξίπησζε επηζηξαηεχεη ηνλ ζπλνδφ ηνπ ή ζηε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θάπνηνλ εξγαδφκελν πνπ φκσο ΓΔΝ αλήθεη ζην Σκήκα Αθηηλνινγίαο. Δπεηδή θχξην κέιεκα ηνπ Σερλνιφγνπ είλαη ε εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ Αθηηλνπξνζηαζίαο, απαηηείηαη ν ζπλνδφο, 22

23 θαζ ππφδεημε ηνπ, λα θνξέζεη πνδηά απφ κνιπβδνθανπηζνχθ ψζηε λα ηνλ πξνζηαηεχζεη απφ ηελ ζθεδαδφκελε αθηηλνβνιία. Αθνινχζσο ν Σερλνιφγνο αλαιφγσο κε ηνλ ζσκαηφηππν ηνπ εμεηαδφκελνπ θαη ηελ αλαηνκηθή ζέζε ηεο απεηθφληζεο επηιέγεη ηα θαηάιιεια ζηνηρεία ζηελ Αθηηλνινγηθή Μνλάδα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ βέιηηζηε πνηφηεηα ηεο εηθφλαο. Δπηπξνζζέησο ν Σερλνιφγνο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο Μεξηκλά γηα ηελ θχιαμε ησλ films πνπ έρεη παξαγγείιεη ζε αζθαιέο κέξνο ψζηε λα κελ εθηεζνχλ ζηελ αθηηλνβνιία θαη γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ θαζεηψλ. Φξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε θαηάζηαζε ηνπ απηφκαηνπ εκθαληζηεξίνπ αλαλεψλνληαο θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα ηα πγξά εκθάληζεο θαη ζηεξέσζεο. Υσξίο λα παξαιείπεη ηνλ έιεγρν,ηνλ θσηηζκφ θαη ηνλ εμαεξηζκφ απηνχ. Δθηειεί πεξηνδηθνχο ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο θηλήζεηο ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο θαη ηεο αθηηλνινγηθήο ηξάπεδαο. Διέγρεη θάζε κήλα ηελ ζχκπησζε ηνπ θσηεηλνχ πεδίνπ κε ην πεδίν αθηηλνβνιίαο Δπηθνπξεί ηνλ εληεηαικέλν αθηηλνθπζηθφ ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο Αθηηλνινγηθήο Μνλάδαο θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν αθηηλνπξνζηαζίαο ησλ ρψξσλ. Φπζηθά αλ είλαη επαξθψο εθπαηδεπκέλνο κπνξεί θαη κφλνο ηνπ, εθ φζνλ δηαζέηεη ηα θαηάιιεια φξγαλα, λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ έιεγρν. Αλαγγέιιεη νπνηαδήπνηε βιάβε πεξηπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε ζπλελλφεζε καδί ηνπ απεπζχλεηαη ζηνλ ζπληεξεηή ή ηνλ αληηπξφζσπν ηεο Μνλάδνο γηα άκεζε επηζθεπή. Μεξηκλά ψζηε ην αηνκηθφ ηνπ δνζίκεηξν ζεξκνθσηαχγεηαο (TLD) λα δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Παξαθνινπζεί ζεκηλάξηα ή εκεξίδεο ψζηε λα εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ. 8.1.β ΑΞΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ 23

24 Ο Σερλνιφγνο Ρ.Α έρεη εθπαηδεπηεί γηα έλα εμάκελν, ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο, ζηελ Αμνληθή Σνκνγξαθία ίζσο θαη λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε ζην ίδην αληηθείκελν. Καη ηνχην δηφηη ε εμέηαζε κε Αμνληθφ έρεη γίλεη πιένλ ξνπηίλα. Έηζη νη εξγαζίεο ηνπ Σ.Α ζηνλ Αμνληθφ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο : Σνπνζεηεί ηνλ εμεηαδφκελν ζηε ζσζηή ζέζε αθνχ πξνεγνπκέλσο ηνπ έρεη εμεγήζεη ηνλ ηξφπν θαη ην είδνο ηεο εμέηαζεο. Δθηειεί ηηο θαηάιιειεο ιήςεηο (ΣΟΜΔ) βάζεη ησλ εληνιψλ ηνπ Ηαηξνχ Αθηηλνιφγνπ. Φξνληίδεη γηα ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ παίξλνληαο ηηο αλάινγεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζηνηρείσλ, κεγέζπλζε ησλ εηθφλσλ θιπ. εθ φζνλ απαηηείηαη. Βεβαίσο ζην ηειεπηαίν ππεηζέξρνληαη θη ν παξάγσλ ηαηξηθφ ελδηαθέξνλ Υνξεγεί ζθηαγξαθηθή νπζία ζηνλ εμεηαδφκελν φηαλ πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξεο εμεηάζεηο. Σεξεί ηνπο θαλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο Δπηθνπξεί ηνλ εληεηαικέλν αθηηλνθπζηθφ ζηηο πνηνηηθέο κεηξήζεηο ηνπ Α.Σ. θαζψο θαη ζηηο κεηξήζεηο αθηηλνπξνζηαζίαο ηνπ ρψξνπ. Δλεκεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αλαθχςεη θαηά ηελ εμέηαζε. Φξνληίδεη λα θνξά αλειιηπψο ην αηνκηθφ ηνπ δνζίκεηξν 8.1.γ. ΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ Παίξλεη ζχληνκν ηζηνξηθφ πξηλ ηελ εμέηαζε. Δθηειεί ηηο θαηάιιειεο ιήςεηο ζχκθσλα κε ην ηαηξηθφ παξαπεκπηηθφ Δπηιέγεη ηα ζσζηά ζηνηρεία, ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο εμεηαδφκελεο ψζηε νη καζηνγξαθίεο απφ ηερληθήο πιεπξάο λα είλαη άξηζηεο. Φξνληίδεη γηα ηνλ ζθνηεηλφ ζάιακν(εκθαληζηήξην) ζχκθσλα κε ηα φζα ηζρχνπλ γηα ην Αθηηλνινγηθφ Σκήκα Βνεζά ζηηο κεηξήζεηο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο Μνλάδνο ηνλ αθηηλνθπζηθφ, θαζψο θαη ζηελ αθηηλνπξνζηαζία ησλ ρψξσλ. Σεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ Σνκέα απηφ. Φνξά αλειιηπψο ην δνζίκεηξφ ηνπ θαη ην δηαηεξεί ζε αξίζηε θαηάζηαζε. 24

25 8.1.δ. ΜΟΝΑΓΑ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ Διέγρεη κε ηε βνήζεηα νκνησκάησλ ηελ πηζηφηεηα ηεο Μνλάδαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Παίξλεη ζχληνκν ηζηνξηθφ απφ ηνλ εμεηαδφκελν πξηλ ηελ εμέηαζε θαη παξάιιεια ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηνλ ηξφπν θαη ηελ δηάξθεηα ηεο. Καηαρσξεί η απνηειέζκαηα. 8.1.ε. ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ Ζ εμέηαζε απηή δελ γίλεηαη κε ηνληίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο αιιά ν Σερλνιφγνο έρεη νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο πνπ δελ απαληψληαη ζηηο άιιεο εμεηάζεηο. Διέγρεη ηα θηλεηά ηκήκαηα ηνπ Μαγλ. Σνκνγξάθνπ Παίξλεη ζχληνκν ηζηνξηθφ θαη δίλεη κεγάιε έκθαζε αλ ν εμεηαδφκελνο έρεη επάλσ ηνπ κεηαιιηθά αληηθείκελα (θνζκήκαηα,θέξκαηα, ξνιφη θιπ.) νπφηε πξέπεη λ αθαηξεζνχλ. Δπίζεο ξσηά αλ ν εμεηαδφκελνο έρεη βεκαηνδφηε πνπ ξεηψο απαγνξεχεηαη λα έιζεη ζε επαθή κε καγλεηηθφ πεδίν νπφηε καηαηψλεη ηελ εμέηαζε Δθηειεί ηηο εληνιέο ηνπ ηαηξηθνχ παξαπεκπηηθνχ γηα ηνλ ηξφπν ηεο εμέηαζεο 8.1.ζη. ΤΠΔΡΖΥΟΗ Δδψ ν Σ.Ρ.Α δελ έρεη ηδηαίηεξεο αξκνδηφηεηεο απιψο βνεζά ζηελ εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ Ηαηξφ Αθηηλνιφγν ζχκθσλα κε ην παξαπεκπηηθφ. Γηα φιεο αλεμαηξέησο ηηο εμεηάζεηο ν Σερλνιφγνο πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ αξκφδην Ηαηξφ γηα λα ηηο γλσκαηεχζεη. Δπίζεο ηαθηνπνηεί ηελ νκαιή ξνή ησλ εμεηαδνκέλσλ ζην Σκήκα ψζηε φιε ε εξγαζία λα γίλεηαη απξφζθνπηα. 25

26 8.1.δ. ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ην Σκήκα απηφ γίλνληαη κε ξαδηελεξγά ηζφηνπα (ξαδηνθάξκαθα) φιεο νη εμεηάζεηο θαη απεηθνλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή θαη κεηέπεηηα ηππψλνληαη ζε ραξηί ή film. Απηή ε εξγαζία εληάζζεηαη ζην 90 % ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη γη απηφ πεξηειήθζε ε Ππξ. Ηαηξηθή ζηελ ελφηεηα ησλ απεηθνλίζεσλ. Γη απηή ηε πεξίπησζε ν Σερλνιφγνο: Δλεξγεί πνηνηηθνχο ειέγρνπο ζηε γ-camera πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ αθηηλνθπζηθνχ ηνπ Σκήκαηνο Παξαιακβάλεη ηα ξαδηνθάξκαθα θαη ηα ηνπνζεηεί ζηελ θαηάιιειε ζέζε ηεο Κξχπηεο κέζα ζην Θεξκφ Δξγαζηήξην (HOT LAB) Σνπνζεηεί ηα Κηηο πνπ είλαη ρξήζηκα γηα εκπινπηηζκφ ησλ ξαδηνθαξκάθσλ κέζα ζην Ζιεθηξηθφ Φπγείν. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δφζεσλ ζηνπο εμεηαδφκελνπο ηεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη Πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο εμεηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο θη ελεκεξψλεη ηνπο εμεηαδφκελνπο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλνπλ. Τπνινγίδεη ηελ ξαδηελέξγεηα κέζσ ηνπ ζαιάκνπ ηνληζκνχ ηχπνπ θξέαηνο. Καηαγξάθεη ηπρφλ βιάβεο ζηε γ camera θαη ελεκεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο. Γηαηεξεί ηνπο ρψξνπο ηνπ HOT LAB ζε απφιπηε ηάμε θαη θξνληίδεη ηδηαηηέξσο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Καλνληζκψλ Αθηηλνπξνζηαζίαο ζε φιν ην Σκήκα. ε πεξίπησζε ξαδηελεξγνχ κφιπλζεο θξνληίδεη γηα ηελ απνκφιπλζε θαη παξάιιεια ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο πιιέγεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα ξαδηελεξγά θαηάινηπα Φξνληίδεη λα θνξά πάληα ην αηνκηθφ ηνπ δνζίκεηξν θαη λα ην δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε Απνκαθξχλεη απφ ην Σκήκα ηηο ζπλνδνχο ησλ εμεηαδφκελσλ πνπ είλαη έγθπνη εμεγψληαο φηη απαηηείηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο. Παξάιιεια ν Σ.Ρ.Α. πξνεηνηκάδεη θαη ζεξαπεπηηθέο δφζεηο ξαδηνθαξκάθνπ πνπ θπζηθά δελ εκπίπηεη ε εξγαζία απηή ζηνλ απεηθνληζηηθφ ηνκέα. 26

27 Σέινο εξγάδεηαη θαη ζε in Vitro Δξγαζηήξηα φπνπ γίλνληαη εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηs. 9. ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ απηφ ηνλ ηνκέα ν Σ.Ρ.Α. εξγάδεηαη είηε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αθηηλνζεξαπείαο είηε ζηελ εθαξκνγή απηήο. φηη αθνξά ζηνλ πξψην δει ηνλ ζρεδηαζκφ ν Σερλνιφγνο καδί κε ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο θαζνξίδεη ηελ ζέζε θαη ηνλ ηξφπν ζεξαπείαο ηνπ αζζελνχο κέζσ ηεο Αθηηλνινγηθήο Μνλάδαο κε εληζρπηή εηθφλαο πνπ νλνκάδεηαη ΔΞΟΜΟΗΧΣΖ δηεζλψο (SIMULLATOR).Δθεί γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο ζην θξεβάηη θαη ζηελ ζέζε πνπ έρεη απνθαζηζζεί (αλάζθεια ή χπηηα) θαη ππφ αθηηλνζθνπηθφ έιεγρν θαζνξίδνληαη νη γεσκεηξηθνί παξάγνληεο πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ θαηά ηελ αθηηλνζεξαπεία. Μεηαμχ ησλ άιισλ θαζνξίδνληαη ε Απφζηαζε Πεγήο Γέξκαηνο (ΑΠΓ), νη δηαζηάζεηο ηνπ ή ησλ πεδίσλ αθηηλνζεξαπείαο, ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ πιηθψλ (blocks), νη γσλίεο θαη νη ζχξεο εηζφδνπ θάζε πεδίνπ. Απηή ε εξγαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη κε ηηο ίδηεο αθξηβψο ζπλζήθεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αθηηλνζεξαπεία. ιεο νη πην πάλσ θαηαγξαθέο αθνινπζνχλ ηνλ αζζελή θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αθηηλνζεξαπείαο θαη επηπιένλ ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπνζεηνχληαη ζθελνεηδή θίιηξα, blocks ή bolus. Ο Σερλνιφγνο θαζνξίδεη ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν ζεξαπείαο, θαηαγξάθεη ηελ εκεξήζηα θαη ηελ νιηθή δφζε ζην θχιιν ζεξαπείαο θαζψο θαη ηπρφλ άιιεο παξαηεξήζεηο ή ππνδείμεηο ησλ ζεξαπφλησλ ηαηξψλ. Πξνβαίλεη ζε ηπρφλ αιιαγέο θαηά ηελ πνξεία ηεο αθηηλνζεξαπείαο Παξαθνινπζεί απφ ην ρεηξηζηήξην κε ηελ βνήζεηα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο ψζηε ν αζζελήο λα παξακέλεη αθίλεηνο. Γηαθφπηεη ηε ζεξαπεία εθ φζνλ εθηηκήζεη φηη ν αζζελήο έρεη δπζθνξία ή αδηαζεζία. Δπεηδή ππάξρεη θαη κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε ν Σερλνιφγνο ηνλ θαζεζπράδεη ψζηε λα πεξαηψζεί νκαιψο ε ζεξαπεία ηνπ. 27

28 Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ ζεξαπείαο βνεζά ηνλ αζζελή λα εμέιζεη απφ ηνλ ζάιακν κε ηελ βνήζεηα ηνπ ηξαπκαηηνθνξέα ή λνζειεπηή εθ φζνλ απαηηείηαη Δθαξκφδεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ζην ζχζηεκα επαλαθνξάο ηεο ξαδηελεξγνχ πεγήο θνβάιηηνπ 60 ζηελ νκψλπκε Μνλάδα. Καηά ηελ αθηηλνζεξαπεία παξαθνινπζεί φια ηα φξγαλα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ (παξνρή αθηηλνβνιίαο, ζπκκεηξία ηεο δέζκεο, πςειή ηάζε, θελφ ζσιήλα επηηαρχλζεσο ) θαη γεληθψο φιεο ηηο ελδείμεηο πνπ ν θαηαζθεπαζηήο έρεη πεξηιάβεη ζηελ νζφλε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη αθνξνχλ ζηνλ Γξακκηθφ Δπηηαρπληή. Γηα φιεο ηηο αθηηλνζεξαπεπηηθέο κνλάδεο παξαθνινπζεί ην ρξνλφκεηξν πνπ ζα δηαθφςεη ηελ παξνρή αθηηλνβνιίαο κφιηο εθπλεχζεη ε πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα. Αλαθέξεη ζηνλ ππεχζπλν νπνηαδήπνηε βιάβε παξνπζηαζηεί ζηε κνλάδα πνπ εξγάδεηαη θαη αλ είλαη ζέκα αθηηλνπξνζηαζίαο είηε ην αληηκεησπίδεη κφλνο ηνπ ή εηδνπνηεί ηνλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο. ηε πεξίπησζή πνπ εθαξκφδεηαη έλα πεδίν κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη απαηηνχληαη λα πξνζηαηεπζνχλ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ πεδίνπ ηφηε ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη εηδηθά blocks γηα ην ζθνπφ απηφ. Σεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη θνξά απαξαηηήησο ην αηνκηθφ ηνπ δνζηκέηξν. Δπηθνπξεί ηνπο αθηηλνθπζηθνχο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αθηηλνζεξαπείαο κε Ζ/Τ. 9.1 ΔΝΓΟΪΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΓΟΚΟΗΛΟΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Παξαθνινπζεί ηνλ ζρεδηαζκφ αθηηλνζεξαπείαο πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ ηνλ αξκφδην ηαηξφ θαη αθηηλνθπζηθφ. 28

29 Πξνβαίλεη ζηνπο θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο ζηνλ Ζ/Τ ψζηε νη ξαδηελεξγέο πεγέο λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο πξνβιεθζείζεο απφ ηελ Γνζηκεηξηθή κειέηε ζέζεηο. Καζνξίδεη ηνλ ππνινγηζζέληα ρξφλν ζεξαπείαο Απνζχξεη ηηο ξαδηελεξγέο πεγέο ζηνλ ρψξν θχιαμεο Σεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο. 10. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ Κάζε απφθνηηνο Σερλνιφγνο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή θαη Δπηζηεκνληθή ηνπ εμέιημε. Ζ Δπαγγεικαηηθή απαηηεί πξνζήισζε ζην θαζήθνλ, επάξθεηα γλψζεσλ, εμαίξεηε ζπκπεξηθνξά ζηνπο πάζρνληεο θαη θπξίσο ζσζηή εθαξκνγή ησλ ηνληηδνπζψλ θαη κε ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ. Ζ Δπηζηεκνληθή εμέιημε ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, δεκνζηεχζεηο, ζπκκεηνρή ζε εκεξίδεο πνπ παξνπζηάδνπλ πεξηζηαηηθά ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζην Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα φπνπ εξγάδεηαη. Ο Σερλνιφγνο νθείιεη λα ελεκεξψλεηαη ζε ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο δεδνκέλνπ φηη νη Καλνληζκνί αιιάδνπλ αλά δεθαεηία πεξίπνπ επί ην απζηεξφηεξν. πλήζσο ηελ πξσηνβνπιία έρεη ε Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ), κηα δηαλνζνθνκεηαθή επηηξνπή, ν χιινγνο απνθνίησλ Σ.Ρ.Α. κσο ην επηζηέγαζκα ηεο επηζηεκνληθήο νινθιήξσζεο είλαη ε απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (master) ή δηδαθηνξηθνχ. 11. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα απνθηήζεη ν Σερλνιφγνο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο ηίηιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Μεηαβαίλνληαο κφλνο ηνπ ζε Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο. Δπηηπγράλνληαο ζε δηαγσληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΗΚΤ) 29

30 Με ππνηξνθίεο πνπ δίδνπλ Κπβεξλήζεηο Υσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Παξαθνινπζψληαο Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην κε έδξα ηελ Πάηξα Αθνινχζσο ζα δνζνχλ πιεξνθνξίεο γηα Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζηε Μ. Βξεηαλία, ηε Γαιιία θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΑΝΗΑ ηε γεξαηά Αιβηφλα ζπνπδάδνπλ πάξα πνιινί Έιιελεο ζε πξνπηπρηαθφ, αιιά θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Γηαιέγνπλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο νη απφθνηηνη ηε Μ. Βξεηαλία δηφηη ε Αγγιηθή γιψζζα νκηιείηαη απφ πνιινχο θνηηεηέο. Δπνκέλσο είλαη εχθνιε ε παξαθνινχζεζε ησλ παξαδφζεσλ. Δπηπξνζζέησο ηα πηπρία ησλ Βξεηαληθψλ Παλεπηζηεκίσλ αλαγλσξίδνληαη απηνκάησο ζηελ Διιάδα. Οη Σερλνιφγνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα αληηθείκελα Αμνληθήο, Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο, Κιαζζηθήο Αθηηλνινγίαο, Ππξεληθήο Ηαηξηθήο θαη Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο. Πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη αλαγλψζηεο ηνπ παξφληνο φηη πεξίπνπ 10 απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Ρ.Α. θαηέρνπλ master θαη Γηδαθηνξηθφ πνπ απέθηεζαλ ζηε Μ. Β. Σν master είλαη δηάξθεηαο 12 κελψλ. Αξρίδεη ηνλ Οθηψβξην θαη ηειεηψλεη ηνλ επφκελν επηέκβξην. Σα καζήκαηα θαη νη εμεηάζεηο δηαξθνχλ ελλέα κήλεο. Οη ππφινηπνη ηξείο κήλεο είλαη αθηεξσκέλνη ζηελ εθπφλεζε εξγαζίαο (dissertation) πνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ απφθηεζε ηνπ master. Αλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εξγαζία ηφηε θαζίζηαηαη πηπρηνχρνο ηνπ Diploma. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο ελδέρεηαη ην ηξίκελν λα γίλεη εμάκελν. Οι ςπουδζσ μποροφν να επεκτακοφν και για τθν απόκτθςθ διδακτορικοφ (PHD), που διαρκεί από 2 ζωσ 4 ζτθ και δίδει ζμφαςθ ςτθ πρωτότυπθ επιςτθμονικι ζρευνα. Πίλαθαο : Πεγέο Πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθά ζηελ Μ. Βξεηαλία ΦΟΡΔΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΔΤΘΤΝΖ THA./Fax/ Βξεηαληθν πκβνχιην ΑΘΖΝΑ -Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηελ Μ. Βξεηαλία - Πιεξνθνξίεο γηα ππνηξνθίεο ΠΛαηεία Κνισλαθίν π 17, ΑΘΖΝΑ Σει. : Fax : R 30

31 Βξεηαληθφ πκβνχιην ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηελ Μ. Βξεηαλία - Πιεξνθνξίεο γηα ππνηξνθίεο Δζληθήο Ακχλεο 9, ΘΔ/ΝΗΚ Ζ Σει. : Fax : e ΓΑΛΛΗΑ Οη απφθνηηνη πνπ επηζπκνχλ λα κεηαβνχλ ζηε Γαιιία γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο έρνπλ λα επηιέμνπλ είηε πξαθηηθή εθπαίδεπζε είηε έξεπλα. Ο θχθινο ζπνπδψλ δηαξθεί απφ έλα έσο πέληε έηε. Ο πξψηνο θχθινο αθνξά ην DESS (Diplome d Etudes Superieures Specialisees) Ζ δηάξθεηα ηνπ είλαη έλα έηνο θαη ηξείο κήλεο πξαθηηθήο άζθεζεο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηερλνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ζπνπδέο δηνίθεζεο. Σν DEA(Diplome d Etudes Approfondies) (Γίπισκα πνπδψλ Δθβάζπλζεο) ζε κεηάθξαζε ιέμε πξνο ιέμε, ηζνδπλακεί κε ην Αγγινζαμνληθφ master θαη δηαξθεί έλα επηπιένλ έηνο ζπνπδψλ θαη πεξίπνπ έλα έηνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Σο Διδακτορικό Δίπλωμα μποροφν ν αποκτιςουν οι κάτοχοι DEA οι οποίοι πρζπει να αφιερώςουν 3 ζωσ 4 ζτθ ςτθν ζρευνα ώςτε να παρουςιάςουν τθν πρωτότυπθ επιςτθμονικι τουσ διατριβι. Πλθροφορίεσ για μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ ςτθ Γαλλία παρζχονται από το Γαλλικό Ινςτιτοφτο και αναφζρονται τα τθλζφωνα και οι διευκφνςεισ ςτον παρακάτω πίνακα. Πίλαθαο : Πεγέο Πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθά ζηελ Γαιιία ΦΟΡΔΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΔΤΘΤΝΖ THA./Fax/ Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Θεζζαινλίθεο - Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηελ Γαιιία - Πιεξνθνξίεο γηα ππνηξνθίεο - Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηελ Γαιιία ίλα31, ΑΘΖΝΑ Λεσθ. ηξαηνχ 2Α, Σ.Θ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Σει. : Fax: e- mail: r Σει. : , Fax: ΖΝΧΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΔΗΔ ΑΜΔΡΗΚΖ (ΖΠΑ) 31

32 Ζ πιεζψξα ησλ Παλεπηζηεκίσλ ησλ ΖΠΑ (Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά ) έρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Σα εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ρσξίδνληαη ζε 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο. Σα Παλεπηζηήκηα Σα Σερλνινγηθά Ηλζηηηνχηα θαη Πνιπηερλεία Οη Ηαηξηθέο ρνιέο Οη Ννκηθέο ρνιέο Ο απφθνηηνο ΣΡΑ κπνξεί λα πάξεη έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζε Σερλνινγηθή θαηεχζπλζε ή ζε Ηαηξηθή. Οη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ απνλέκνληαη είλαη Γίπισκα Master ζε έλα ή δχν έηε ζπνπδψλ Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα κεηά ην Master ζε 3 έσο 4 έηε ζπνπδψλ Πιεξνθνξίεο φπσο θνξείο, δηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα γηα κεηαπηπρηαθά θαίλνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. Πίλαθαο : Πεγέο Πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθά ζηηο Ζ.Π.Α. ΦΟΡΔΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΔΤΘΤΝΖ THA./Fax/ Ηδξπκα Fulbright ΑΘΖΝΑ - Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηηο Ζ.Π.Α. - Πξνκήζεηα αηηήζεσλ ησλ ηεζη TOEFL-GRE- GMAT Βαζηιίζζεο νθίαο 6, ΑΘΖΝΑ Σει. : Fax: e- mail: Ηδξπκα Fulbright ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηηο Ζ.Π.Α. - Πξνκήζεηα αηηήζεσλ ησλ ηεζη TOEFL-GRE- GMAT - Γηεμαγσγή εμεηάζεσλ ησλ rectt-toefl-gre- GMAT Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Σει. :

33 Δμεηαζηηθφ Κέληξν Fulbright/ Prometric Test Center Πξνμελείν Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο - Γηεμαγσγή εμεηάζεσλ ησλ ηεζη TOEFL-GRE- GMAT Αβέξσθ 30 & Αραξλψλ, 4νο φξνθνο ΑΘΖΝΑ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Δθδνζε Βίδαο Βαζηιίζζεο νθίαο 91, ΑΘΖΝΑ Τηλ.: Fax. : net.g r Σει. : Fax: Σει. : ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΗΑ ΠΟΤΓΔ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ρεδφλ φια ηα θξάηε κε κηθξέο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο δεηνχλ: I. Βαζηθφ Σίηιν ζπνπδψλ θαη αλαιπηηθή βαζκνινγία II. Καιή γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο III. Βηνγξαθηθφ εκείσκα IV. Γχν πζηαηηθέο Δπηζηνιέο 12. ΜΗΘΟΛΟΓΗΟ Ο Σερλνιφγνο Α.Ρ. φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ εξγάδεηαη ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ Σνκέα Γεκφζηνο Σνκέαο θαη ΝΠΓΓ χκθσλα κε ηνλ Νφκν 3205 πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζην ΦΔΚ ππ αξηζκφ 297 απφ23 Γεθεκβξίνπ 2003 νη ΣΡΑ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ΣΔ θαη εηζάγνληαη ζην Μηζζνιφγην Κιηκάθην (ΜΚ) 18 ν θαη θζάλνπλ κέρξη ην 1 ν. Απνδνρέο Μηζζνινγηθψλ Κιηκαθίσλ Οη κεληαίεο απνδνρέο ηνπ θάζε ππαιιήινπ απνηεινχληαη απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ ηνπ Μ.Κ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θαη ηα επηδφκαηα θαη ηηο παξνρέο ησλ άξζξσλ 8,11,12,13 θαη 24 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ εθ φζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπο. 33

34 Ο βαζηθφο κηζζφο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο επί ζπληειεζηή 1,31. ζνη έρνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο ηνπο ιακβάλνπλ πξφζζεηε ακνηβή. Καηαβάιινληαη επηδφκαηα ζε φζνπο εξγάδνληαη ζε Πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο Παξακεζφξηεο πεξηνρέο Κιάδνπο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο Αληηθαξθηληθφ λνζνθνκείν Καη θπζηθά επηδφκαηα νηθνγελεηαθά,ενξηψλ θαη άδεηαο. Σν επίδνκα επηθηλδχλνπ εξγαζίαο πνπ ρνξεγείην παιαηφηεξα δελ δίδεηαη ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ (Ηδησηηθέο θιηληθέο θιπ.) Οη απνδνρέο ηνπ ΣΡΑ θαζνξίδνληαη απφ ζπκβάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη ν χιινγνο Απφθνηησλ Σερλνιφγσλ Αθηηλνιφγσλ ΣΔΗ κε ηα Ηδησηηθά Ννζειεπηήξηα. Οη απνδνρέο πεξίπνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην Γεκφζην θαη νη Κιηληθέο ρνξεγνχλ επίδνκα επηθηλδχλνπ εξγαζίαο. 13. ΑΦΑΛΗΖ Οη εξγαδφκελνη ΣΡΑ ζην Γεκφζην θαιχπηνληαη σο πξνο ηελ πεξίζαιςε θαη ζπληαμηνδφηεζε απφ ην Γεκφζην. Οη ππφινηπνη εληάζζνληαη ζην ΗΚΑ. 34

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ Πάτρας ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Σ.Ε.Ι. ΠΑΣΡΑ /.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ: ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2007 ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ Γ ξ α θ ε ί ν Γ η α ζ χ λ δ ε ζ ε ο Σ. Δ. Η. Α ζ ή λ α

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οικονομικά και Διοίκηζη ηηρ Τγείαρ»

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα