ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ Γπ Γεώπγιορ Π. Κοςηποςμπήρ Σακηικόρ Καθηγηηήρ και Πποφζηάμενορ ηος Σμήμαηορ Ραδιολογίαρ Ακηινολογίαρ ΑΘΖΝΑ 2007

2 1.ΗΣΟΡΗΚΟ Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ ΣΔΗ-Αζήλαο, κε Δπηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Ηδξχκαηνο Καζεγεηή θ. Αληψλε Κακκά, ζην ππ αξηζκφ 50 Πξαθηηθφ ηεο απφ απνθάζηζε ηε χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ (.Ο.Δ.) 17 Σκεκάησλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο. Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην Σκήκα Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο πνπ αλήθεη ζηε ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (ΔΤΠ) Αθνινχζσο ε Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλψλ εγθξίλεη ην Έξγν.Ο.Δ. φπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκφλ 10 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ( ) ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο Κάζεηε Γξάζε. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο Καζεγεηή θ. Γεκ. Νίλνπ νξίζζεθαλ νη ππεχζπλνη ηνπ ππν έξγνπ 8 χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ γηα ηα 17 Σκήκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην Σκήκα Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο κε ππεχζπλν ηνλ Πξντζηάκελν θαη Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Γεψξγην Κνπηξνπκπή. Ζ φιε δηαδηθαζία επηβάιιεηαη απφ ην ζρεηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ 2 θαη ε Μειέηε απνηειεί κέξνο ηεο ζπλνιηθήο κειέηεο ηεο.ο.δ. ησλ Διιεληθψλ ΣΔΗ ηελ πινπνίεζε ηεο νπνίαο έρεη αλαιάβεη ε Οξηδφληηα Γξάζε (Ο.Γ.) ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο (Γ.Γ.) 2.ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ Ζ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ ησλ ΣΔΗ πξέπεη λα είλαη εθ ησλ θπξίσλ κειεκάησλ ηνπ θάζε Σκήκαηνο. Δπνκέλσο κηα εκπεξηζηαησκέλε πιεξνθφξεζε είλαη απνιχησο απαξαίηεηε, φρη κφλνλ γηα ηνπο πηπρηνχρνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία αιιά θαη γηα ηνπο απφθνηηνπο ηνπ Λπθείνπ, πνπ πξηλ ζπκπιεξψζνπλ ην κεραλνγξαθηθφ ηνπο ζα επηζπκνχζαλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα. Καη ηνχην δηφηη πνιχ ζπρλά απνδεηθλχεηαη φηη νξηζκέλνη καζεηέο επέιεμαλ ην Σκήκα Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο ρσξίο λα γλσξίδνπλ ην παξακηθξφ γη απηφ. Δπνκέλσο θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξεί κέζσ απηνχ ηνπ πνλήκαηνο λα ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζ φια ηα ζέκαηα πνπ ζ αλαπηπρζνχλ φπσο Δπαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο,πξφγξακκα πνπδψλ, Υψξνη Δξγαζίαο, Αζθαιηζηηθή Κάιπςε, Τπνηξνθίεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θιπ. Πξηλ αλαπηπρζνχλ ηα παξαπάλσ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Σ.Δ.Η.) είλαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) θαη απηνδηνηθνχληαη. Αλήθνπλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε βάζεη ηνπ Νφκνπ 2916 ηνπ Δίλαη ε κεηεμέιημε ησλ ΚΑΣΔ θαη κεηέπεηηα ΚΑΣΔΔ (Κέληξα Αλσηέξαο Σερλνινγηθήο θη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο). Ζ ίδξπζε ησλ ΣΔΗ επέθεξε ξηδηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ησλ 2

3 Ηδξπκάησλ απφ άπνςε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πξνθεηκέλνπ λ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηφηε αλάγθεο ηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. Παξάιιεια άιιαμαλ θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ψζηε θάζε Σκήκα, λα ζηειερσζεί κε δπλακηθφ πςειήο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο απαξαίηεην γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Απνζηνιή ησλ ΣΔΗ είλαη ε παξνρή επαξθνχο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο (επηζηεκνληθφο, ηερλνινγηθφο, θαιιηηερληθφο) ψζηε νη πηπρηνχρνη λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε αμηνζεκείσηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη κε απηά ηα εθφδηα νη απφθνηηνη βειηηψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, ηερλνινγηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο παηξίδαο καο.σα ηκήκαηα αλά ηελ Διιάδα ΣΔΗ θαιχπηνπλ κεγάιν εχξνο εηδηθνηήησλ πνπ απφθνηηνη θαιχπηνπλ ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη φπνπ νη αλάγθεο ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο είλαη κεγάιεο (π.ρ. πιεξνθνξηθή,λνζειεπηηθή) ππάξρνπλ παξεκθεξή Σκήκαηα ζε δηάθνξα ΣΔΗ ηεο ρψξαο καο. Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Σκεκάησλ βειηηψλνληαη ζπλερψο ππαθνχνληαο ζηελ δπλακηθή πνπ ππάξρεη δηαξθψο ζηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία ψζηε νη απφθνηηνη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο σο ηθαλά ζηειέρε. Παξαηεξείηαη φηη γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πην πάλσ ζηφρνη ηδξχνληαη λέα Σκήκαηα εθ φζνλ νη ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο ην ππαγνξεχνπλ. Αληηζέησο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε γελλαηφηεηα ησλ ηζπλφλησλ λα θαηαξγνχλ Σκήκα φηαλ ε αγνξά εξγαζίαο γη απηνχο ηνπο απνθνίηνπο είλαη κεδακηλή. Έρεη παξαηεξεζεί ζε πξνεγκέλα θξάηε ηεο Δπξψπεο ε θαηάξγεζε κηαο ρνιήο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. πγθεθξηκέλα ζηε Γαλία πξηλ 15 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θξίζεθε απαξαίηεην λα θιείζεη κηα Οδνληηαηξηθή ρνιή επεηδή θξίζεθε φηη ππήξρε ήδε ππεξπιεζψξα νδνληηάηξσλ αλά 1000 θαηνίθνπο. Έηζη ε θαηαγξαθή φισλ ησλ εηδηθνηήησλ παξέρεη ηελ επρέξεηα, ηδίσο ζε κηα πεξίνδν πνπ ε αλεξγία πιήηηεη ηνπο λένπο επηζηήκνλεο, λα ηνπο πξνζαλαηνιίζεη ζηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο ιχζεο θξνληίδνληαο λα θαηαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε επαγγέικαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηή ε παξνχζα εξγαζία ζηεξίρζεθε ζε ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ άληιεζε απφ Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο Σηο πιεξνθνξίεο απφ έξεπλα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ησλ απνθνίησλ (Γεκφζηνπο θαη Ηδησηηθνχο ) Σν επαγγεικαηηθφ σκαηείν ησλ απνθνίησλ Σα ζρεηηθά ΦΔΚ θαη Ζ παξαθνινχζεζε ησλ απνθνίησλ (follow up) απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο. 3.ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ ΠΟΤΓΩΝ 3

4 Ο ελδηαθεξφκελνο ζα βξεη ζην θεθάιαην απηφ ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ζηα εμήο : Πξφγξακκα πνπδψλ Πεξηγξαθή ηνπ Δπαγγέικαηνο Απαζρφιεζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο ζηηο αλάινγεο θαηεπζχλζεηο Πιεξνθνξίεο γηα Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο Γπλαηφηεηεο Δπηκφξθσζεο πιινγηθέο ζπκβάζεηο, Τπάξρνπζα Ννκνζεζία Πξφζζεηα πξνζφληα (Ξέλεο Γιψζζεο, Υξήζε Ζ/Τ) Απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ΣΔΗ ή ΑΔΗ ηα πην πάλσ ζέκαηα ζα ππάξρεη εθηελήο αλαθνξά ψζηε ε πιεξνθφξεζε λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σν Σκήκα Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο είλαη ην Μνλαδηθφ ζηελ Διιάδα θη φπσο αλαθέξζεθε αλήθεη ζηελ ΔΤΠ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο. Ηδξχζεθε πξηλ απφ ηξηάληα ηξία ρξφληα (33) θαη ήηαλ απνιχησο απαξαίηεην απφθνηηνη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο λα ζηειερψζνπλ ηα Ννζειεπηηθά θπξίσο Ηδξχκαηα ζηνλ Σνκέα ησλ Ηνληηδνπζψλ Αθηηλνβνιηψλ. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ έρεη ζηφρν λα εθπαηδεχζεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο ζηηο Ηαηξηθέο Απεηθνλίζεηο, ζηελ Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία θαη ηελ Ππξεληθή Ηαηξηθή πνπ απνηεινχλ ηα θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο ζα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο αιιά θαη ηηο δεμηφηεηεο ψζηε λ αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Καηά ηελ πνιπεηή δηαδξνκή ηνπ Σκήκαηνο ην πξφγξακκα πνπδψλ ππέζηε αιιαγέο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο.θα ήηαλ παξάιεηςε αλ δελ αλαθεξφηαλ φηη,ην Σκήκα έρεη ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε λέα Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ ζα ηζρχζεη απφ ην Αθαδεκατθφ Έηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δίδεηαη έκθαζε θπξίσο ζηηο γλψζεηο γχξσ απφ ηηο ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. Σα Μαζήκαηα ησλ πξψησλ εμακήλσλ είλαη Γεληθήο θπξίσο ππνδνκήο θη αθνινπζνχλ ηα Μαζήκαηα εηδηθφηεηαο θαη άιια Μαζήκαηα Γεληθνχ ελδηαθέξνληνο. Με ηηο ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο αιιά θαη ηηο ΜΖ ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο θαιχπηεηαη ε απεηθφληζε ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο γηα δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο. Σέινο νη ηνληίδνπζεο 4

5 αθηηλνβνιίεο εθαξκφδνληαη θαη ζην θιάδν ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο νγθνινγίαο πξνθαλψο γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Σν ηζρχνλ ζήκεξα Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηιακβάλεη ηα δηδαζθφκελα Μαζήκαηα θαη Δξγαζηήξηα αλά εμάκελν. Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη νθηψ (8) εμάκελα, θαη εθηφο ησλ Θεσξηψλ θαη ησλ Δξγαζηεξίσλ ν ζπνπδαζηήο παξαθνινπζεί θξνληηζηεξηαθά Μαζήκαηα θαη εθπνλεί εξγαζίεο. Γηα λα θαηαζηεί πηπρηνχρνο απαηηείηαη κεηά ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ πάζεο θχζεσο ππνρξεψζεσλ ηνπ λα εθπνλήζεη πηπρηαθή εξγαζία θαζψο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 6κελε Πξαθηηθή Άζθεζε (Π.Α.) ζε νπνηνδήπνηε επαγγεικαηηθφ ρψξν ηεο αξεζθείαο ηνπ. Ζ ζνθά ζεζκνζεηεκέλε Π.Α. βνεζά ηνλ ζπνπδαζηή λ απνθηήζεη εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ Α' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ Β' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ 1. Αθηηλνινγία Η Τ Αθηηλνινγία II Τ Αλαηνκηθή Τ Α' Βνήζεηεο Τ Φπζηνινγία 2 3. Αηνκηθή & Ππξεληθή Φπζηθή Τ Φπζηθή Τ 2 4. Σερλνι.Απεηθνληζη. πζηεκ.η Τ 2 5. Υεκεία Τ 2 5. Αθηηλνινγηθή Ννζειεπηηθή Τ 3 6. Βηνζηαηηζηηθή Τ 2 6. Ξέλε Γιψζζα II Π 2 7. Ξέλε Γιψζζα Η Π 2 7. Υξήζε Ζ/Τ II Π 2 8. Υξήζε Ζ/Τ Η Π 2 ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ Γ' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ Γ' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ 1. Αθηηλνινγία III Τ Αθηηλνινγία IV Τ Αθηηλνπξνζηαζία Τ 2. Μαζηνγξαθία Τ Ηαηξηθή πιεξνθνξ & ηειεηαηξ. Τ Παηδηαηξηθή Αθηηλνινγία Τ Αθηηλνθπζηθή Η Τ 2 4. Αθηηλνθπζηθή II Τ 2 5. Σερλνι. Απεηθνληζη. πζηεκ.π Τ 2 5. Φπρνινγία Τ 2 6. Τγηεηλή Τ 2 6. Αγγιηθή Οξνινγία Τ 2 7. Ξέλε Γιψζζα III Π 2 7. Ηζηνξία Ηαηξηθήο Π 2 ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ Δ' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ Σ' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ 1. Αμνληθή Σνκνγξαθία Τ Ραδηελεξγά Ηζφηνπα II Τ Μαγλεηηθφο πληνληζκφο Τ Αθηηληθή Βηνινγία Τ 2 3. Ηαηξηθή Φπζηθή Τ 3 3. Αγγεηνγξαθία-ηεθαληνγξαθία Τ 2 4. Αθηηλνζ/θή Ογθνινγία Η Τ 2 4. Αθηηλνζ/θή Ογθνινγία II Τ 2 5. Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο Τ 2 5. Αξρέο Οηθνλνκηθήο ηεο Τγείαο Τ 2 6. Ραδηελεξγά Ηζφηνπα Η Τ Αθηηλνινγηθή Παζνινγία Τ Μνξηαθή Βηνινγία Π 2 7. Αζθάιεηα Δξγαζίαο Π 2 ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ

6 Ε' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ Ζ' Δξάμηνο Τ 1. Αθηηλνζ/θή Ογθνινγία III Τ Πξαθηηθή Άζθεζε Τ 2 πλδ. Ογθνινγηθψλ Τ 1 2. Πηπρηαθή Δξγαζία Τ 2 3 ζεξαπεηψλ Θεξαπεία κε Ραδηελεξγά Τ 2 4. Τπέξερνη 2 Τ 3 Ηζφη Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο Τ 2 6. Βηνεζηθή Π 2 ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ 3 4 ΤΜΒΟΛΗΜΟΗ ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ Θ : Θεσξία Α.Π : Άζθεζε Πξάμεο Δ : Δξγαζηήξην Τ : Τπνρξεσηηθφ Υ.Π : Υσξίο παξαθνινχζεζε (Δξγαζηήξηα) Π : Πξναηξεηηθφ 6

7 ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ Αθηηλνινγία Η (Θ+Δ) Αθηηλνινγία ΗΗ(Θ+Δ) Αθηηλνινγία Η (Θ) Δξγαζη. Αθηηλνινγίαο Η & II Αηνκηθή & Ππξεληθή Φπζηθή Αθηηλνθπζηθή Η Σ.Α..Η Σ.Α.. II Ραδηελεξγά Ηζφηνπα Η Ραδηελεξγά Ηζφηνπα II Αθη/ζεξαπεπηηθή Ογθνινγία Η Αθη/ζεξαπεπηηθή Ογθνινγία II ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΑ Αθηηλνινγία II (Θ+Δ) Αθηηλνινγία ΗΗΗ(Θ+Δ) Αθηηλνινγία IV (Θ) Ννζνθνκεηαθή άζθεζε IV Αθηηλνθπζηθή Η Αθηηλνθπζηθή II Σ.Α.. II Αμνληθή Σνκνγξαθία Ραδηελεξγά Ηζφηνπα II Θεξαπεία κε Ραδηελεξγά Ηζφηνπα Αθη/ζεξαπεπηηθή Ογθνινγία II Αθη/ζεξαπεπηηθή Ογθνινγία III ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 1 Αθηηλνινγία Η 2 Αθηηλνινγία II 3 Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή 4 Αθηηλνινγία III 5 Αθηηλνπξνζηαζία 6 Αθηηλνινγία IV 7 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία Η 8 Ραδηελεξγά Ηζφηνπα II 9 Αθηηληθή Βηνινγία 10 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία II 11 Αθηηληθή Παζνινγία 12 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία III 13 Θεξαπεία κε Ραδηελεξγά Ηζφηνπα 14 Αγγιηθή Οξνινγία 7

8 πσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα ην Σκήκα είλαη έηνηκν λα εθαξκφζεη ην Αθαδεκατθφ Έηνο ην Νέν ηνπ Πξφγξακκα πνπδψλ. απηφ πεξηιακβάλνληαη: Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) Μαζήκαηα Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ (ΓΟΝΑ) Δπηινγήο Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (ΔΤΜ) ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) α/α καηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) 1 Αλαηνκηθή Τ 2 Φπζηνινγία Τ 3 Ηαηξηθή Φπζηθή Η Τ 4 Υεκεία Τ 5 Τγηεηλή Τ 6 Α' Βνήζεηεο Τ 7 Αθηηληθή Βηνινγία Τ 8 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο Η Τ 9 Βηνζηαηηζηηθή θαη Μαζεκαηηθά Τ χλνιν καζεκάησλ: 9 Πνζνζηφ: Πξνηεηλφκελν πνζνζηφ Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) 8

9 α/α 1 Αθηηλνινγηθή Ννζειεπηηθή Τ 2 Αθηηλνθπζηθή Η Τ 3 Αθηηλνινγία Η Τ 4 Αθηηλνινγία II Τ 5 Αθηηλνινγία III Τ 6 Απεηθνληζηηθή Αλαηνκηθή Τ 7 Αθηηλνθπζηθή II Τ 8 Ηαηξηθή Φπζηθή II Τ 9 Ραδηελεξγά Ηζφηνπα Η Τ 10 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία Η Τ 11 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο II (Ηαηξηθή Τ Πιεξνθνξηθή θαη Σειεταηξηθή) 12 Σερλνινγία Απεηθνληζηηθψλ πζηεκάησλ Τ 13 Αθηηλνπξνζηαζία Τ χλνιν καζεκάησλ: 13 Πνζνζηφ: Πξνηεηλφκελν πνζνζηφ Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) α/α καηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) 1 Κιηληθή Απεηθφληζε Η Τ 2 Κιηληθή Απεηθφληζε II (Αμνληθή + Μαγλεηηθή Τ Σνκνγξαθία + Τπεξερνγξαθία) 3 Αθηηλνινγηθή Παζνινγία Τ 4 Αγγεηνγξαθία - Δπεκβαηηθή Αθηηλνινγία Τ 5 Ραδηελεξγά Ηζφηνπα II Τ 6 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία II Τ 7 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία III Τ 8 πλδπαζκφο Ογθνινγηθψλ Θεξαπεηψλ Τ 9 Θεξαπεία κε Ραδηελεξγά Ηζφηνπα Τ 10 Αγγιηθή Οξνινγία Τ χλνιν καζεκάησλ: 10 Πνζνζηφ: Πξνηεηλφκελν πνζνζηφ 9

10 Μαζήκαηα Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ (ΓΟΝΑ) α/α 1 Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο Τ 2 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο Τ -πζηήκαηα Τγείαο 3 Φπρνινγία Τ χλνιν καζεκάησλ: 3 Πνζνζηφ: Πξνηεηλφκελν πνζνζηφ Δπηινγήο Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 1 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο III Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ 2 Μαζηνγξαθία Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ 3 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο IV Δ' ΔΞΑΜΖΝΟ 4 Αξρέο Οηθνλνκηθήο ηεο Τγείαο Δ' ΔΞΑΜΖΝΟ 5 Μεζνδνινγία Έξεπλαο Σ' ΔΞΑΜΖΝΟ 6 Αζθάιεηα Δξγαζίαο Σ' ΔΞΑΜΖΝΟ 7 Παηδηαηξηθή Αθηηλνινγία Ε' ΔΞΑΜΖΝΟ 8 Βηνεζηθή Ε' ΔΞΑΜΖΝΟ χλνιν: 8 Δπηιέγνληαη: 4 10

11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Α ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΩΡΩΝ ΦΔ ΓΜ 1 ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΜΓΌ Τ ,25 6,75 2 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΜΓΤ Τ 3 3 7,6875 4, ΥΖΜΔΗΑ ΜΓΤ Τ 2 2 5,125 3,075 4 ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ Η ΜΔΤ Τ ,25 10,95 5 ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΗΚΖ Η ΜΓΤ Τ 3 3 7,6875 4, ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ & ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΜΓΤ Τ 2 2 5,125 3,075 ύνολο Β' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΩΡΩΝ ΦΔ ΓΜ 1 ΤΓΗΔΗΝΖ ΜΓΤ Τ 3 3 7,6875 4, Α' ΒΟΖΘΔΗΔ ΜΓΤ Τ 2 2 5,125 3,075 3 Ζ/Τ Η ΜΓΤ Τ ,6875 5, ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ II ΜΔΤ Τ ,25 10,95 5 ΑΚΣ1ΝΟΦΤΗΚΖ Η ΜΔΤ Τ ,25 6,15 ύνολο

12 Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΦΔ ΓΜ ΩΡΩΝ 1 ΣΑ ΜΔΤ Τ ,25 6,15 2 Ζ/Τ II ΜΓΤ Τ ,6875 5, ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ III ΜΓΤ Τ ,6875 9, ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΗΚΖ II ΜΔΤ Τ 3 3 7,6875 4, ΑΚΣ/ΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΔΤ Τ 3 3 7,6875 4,6125 ύνολο Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΦΔ ΓΜ 1 ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ Η (+ Τ/Γ ΜΔΤ Τ 4 9 ΩΡΩΝ 13 18,25 10,95 -ΜΑΣΟ) 2 ΑΚΣΗΝΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΓΤ Τ 2 2 5,125 3,075 3 ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΜΔΤ Τ 2 2 5,125 3,075 4 ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΟΝΑ Τ 2 2 5,125 3,075 ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ-ΤΣΖΜΑΣΑ 5 ΤΓΔΗΑ ΑΚΣΗΝΟΦΤΗΚΖ II ΜΔΤ Τ 3 3 7,6875 4, Ζ/Ό III Δ. Τ 6.2 ΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ Δ. 3 7,6875 4,6125 Τ ύνολο

13 Δ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΦΔ ΓΜ 1 ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ II ΑΞΟΝΗΚΖ ΜΔ Τ 4 9 ΩΡΩΝ 13 17,25 10,35 ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ 2 ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ- ΜΔ Τ 2 4 7,125 4,275 ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ 3 ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΟΝΑ Τ 2 2 5,125 3,075 4 ΑΚΣ/ΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ Η ΜΔΤ Τ 2 2 5,125 3,075 5 ΗΟΣΟΠΑ Η ΜΔΤ Τ 3 3 7,6875 4, Ζ/Τ IV Δ ,6875 4,6125 Τ 6.2 ΒΗΟΖΘΗΚΖ Δ. Τ ύνολο Σ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΩΡΩΝ ΦΔ ΓΜ 1 ΗΟΣΟΠΑ 11 ΜΔ Τ , , ΑΚΣ. ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ II ΜΔ Τ 2 2 5,125 3,075 3 ΑΚΣΗΝΟΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ Τ 3 3 7,6875 4, ΑΓΓΛ. ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔ Τ 2 2 5,125 3,075 5 ΑΚΣΗΝ/ΚΖ ΠΑΘΟΛ. ΜΔ Τ 3 3 7,6875 4, ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ Δ. Τ 3 3 7,6875 4, ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝ. ΓΔΗΑ Δ. Τ ύνολο

14 Ε' ΔΞΑΜΖΝΟ A/A Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΩΡΩΝ ΦΔ ΓΜ 1 AKT. ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ III ΜΔ Τ , , ΓΔΟΝΣΟΛ. ΔΠΑΓΓ ΓΟΝΑ Τ 3 3 7,6875 4, ΟΤ ΜΔ Τ ,25 6,15 4 ΘΔΡ. ΡΑΓ. ΗΟΣΟΠΑ ΜΔ Τ 3 3 7,6875 4, ΠΑΗΓΗΑΣΡ. ΑΚΣΓΝΟΛ. Δ.Τ 3 3 7,6875 4, ΑΦ. ΔΡΓΑΗΑ Δ.Τ ύνολο Ζ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΩΡΩΝ ΦΔ ΓΜ 1 Πηπρηαθή Δξγαζία Τ 20 2 Πξαθηηθή Άζθεζε Τ 10 ύνολο 30 ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Σσνολικός αριθμός σποτρεωτικών προσυερομένων μαθημάτων ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ = 43 + πηπρηαθή εξγαζία πνπ αλαιχεηαη σο εμήο: Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά : 35 Μαζήκαηα Δπηινγήο Τπνρξεσηηθά Πξνζθεξφκελα : 8 εθ ησλ νπνίσλ δηαιέγνπλ 4 Πηπρηαθή Δξγαζία Τποσπευηικόρ απιθμόρ μαθημάηυν για λήτη πηςσίος 14

15 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΡΗΘΜΟ ΜΟΝΑΓΔ ECTS Μαθήμαηα Υποσπεωηικά: 35 Δμάκελα 7 * 30 = Μαθήμαηα Επιλογήρ Υποσπεωηικά : (Πποζθεπόμενα Πηςσιακή Επγαζία 8) : 1 20 Ππακηική Αζκηζη 10 Σύνολο: Μέγηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ν ζπνπδαζηήο γηα λα πάξεη πηπρίν (ρσξίο ηελ πηπρηαθή εξγαζία) 39 κέγηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο ππνρξεσηηθψλ θαη'επηινγή καζεκάησλ πνπ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ν ζπνπδαζηήο Φφξηνο εξγαζίαο / εβδνκάδα εμακήλνπ 1 ψξα ζεσξία = ~ 3 ψξεο Φ.Δ.(2,7) 1 ψξα εξγαζηεξίνπ = 1 ψξα Φ.Δ. Μαθήμαηα ανά εξάμηνο: Δβδομαδιαίερ ώπερ διδαζκαλίαρ ανά εξάμηνο Λφγνο ΜΓΤ/(χλνιν αξηζκνχ καζεκάησλ) ηα ΜΓΤ πεξηιακβάλνληαη ην κέγηζην 10% ΓΟΝΑ Λόγορ υπών Θευπίαρ/ υπών Δπγαζηηπίος 10% ηνπ 39 άξα ν ζπνπδαζηήο επηιέγεη ην κέγηζην 4 απφ 8 θαη'επηινγή ππνρξεσηηθά καζήκαηα (ηα πξνζθεξφκελα πξέπεη λα είλαη δηπιάζηα απηψλ πνπ δηαιέγεη) 50 ψξεο 5 ή % ΓΖΛ.12 καδί κε ΓΟΝΑ Μέρξη 4 ΓΟΝΑ Σοςλάσιζηον 1,5/1 δει. 15 ώπερ θευπία ανά 9 ώπερ επγαζηήπιο. Σηον παπαπάνω ςπολογιζμό, ζηρ ώπερ θεωπίαρ έσοςν ζςμπεπιληθθεί οι ώπερ Α.Π. ωρ θεωπίερ, Κάθε εξάμηνο ανηιζηοισεί ζε 750 ώπερ Φόπηος Επγαζίαρ 750: 15 ππνρξεσηηθέο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο = 50 ψξεο Φόπηος Δξγαζίαο εβδνκαδηαίσο Κάζε εβδνκάδα εθπαηδεπηηθήο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη 25 ψξεο δηδαζθαιίαο θαη 50 ψξεο Φφξηνπ Δξγαζίαο Tα καζήκαηα: 15

16 Tα καζήκαηα εηδηθήο ππνδνκήο θαη εηδηθφηεηαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 70% ηνπ ζπλφινπ. Ζ μέλε γισζζά -νξνινγία είλαη κάζεκα εηδηθφηεηαο ηα καζήκαηα γεληθήο ππνδνκήο πεξηιακβάλνληαη ηα καζήκαηα Γ.Ο.Ν.Α (Γηνίθεζεο - Οηθνλνκίαο - Ννκνζεζίαο - Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ) θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Καη θαιχπηνπλ ην ππφινηπν 30%. (παξ.4 άξζξνπ 2 ηεο θαλ. Τπνπξ. Απφθαζεο Δ5/46350 ΦΔΚ 625 η.βί 8/05/2006) Χο καζήκαηα επηινγήο δελ κπνξεί λα είλαη ΓΟΝΑ. Χο πξναηξεηηθά καζήκαηα πξνζθέξνληαη απνθιεηζηηθά ην ζεσξεηηθφ κέξνο καζεκάησλ άιισλ ηκεκάησλ ηεο ηδίαο ή άιιεο ζρνιήο ή ην ζεσξεηηθφ κέξνο θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο πνπ δελ έρεη επηιέμεη ν ζπνπδαζηήο. (παξ.5 άξζξνπ 2 ηεο θαλ. Τπνπξ. Απφθαζεο Δ5/46350 ΦΔΚ 625 η.βί8/05/2006) 5. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Ο απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο εξγάδεηαη σο : Α. Σερλνιφγνο Απεηθνλίζεσλ Β. Σερλνιφγνο Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο Γ. Σερλνιφγνο Ππξεληθήο Ηαηξηθήο πγθεθξηκέλα γηα ηελ Α πεξίπησζε εθαξκφδεη ηηο ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο ζηνπο ηνκείο ηεο Κιαζζηθήο Αθηηλνινγίαο,Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο,Μαζηνγξαθίαο,Μέηξεζεο Οζηηθήο Μάδαο θαζψο θαη ζηελ Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία. ηελ Β πεξίπησζε εθαξκφδεη ηηο ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο θαη ηέινο ζηνλ ηνκέα ηεο Ππξεληθήο Ηαηξηθήο πξνεηνηκάδεη ηα ξαδηνθάξκαθα, εθηειεί απεηθνληζηηθέο πξάμεηο θαζψο επίζεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο in vitro εμεηάζεηο (RIA). ιεο απηέο νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα. πγθεθξηκέλα νη ηνκείο απαζρφιεζεο είλαη Γεκφζηα Ννζνθνκεία Θεξαπεπηήξηα ηνπ ΗΚΑ Κέληξα Τγείαο Ηδησηηθέο Κιηληθέο 16

17 Γηαγλσζηηθά Κέληξα ηξαηησηηθά Ννζνθνκεία Ηδησηηθά Ηαηξεία Βηνκεραλία Σακεία Τγείαο Σξαπεδψλ, Γεκνζηνγξάθσλ,Ννκηθψλ θιπ. ηα πην πάλσ ζα πξνζηεζνχλ ην ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο θπξίσο ζην Σκήκα Γνζηκεηξίαο, ηα Σκήκαηα Ηαηξηθήο Φπζηθήο ησλ Ννζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε ζε ΣΔΔ ζηε θαηεχζπλζε ηεο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο. 6. ΠΟΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη νη αξηζκνί ησλ εηζαρζέλησλ θαη απνθνίησλ θαηά ηελ εμαεηία Ακαδ. έηορ Απιθμόρ Διζασθένηυν Απιθμόρ Αποθοίηυν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Ζ αγνξά εξγαζίαο απαηηεί φιν θαη πεξηζζφηεξνπο απφθνηηνπο θαηέρνληεο κεηαπηπρηαθνχο θχθινπο ζπνπδψλ. Απηφ θαηέζηε αλαγθαίν αθ ελφο κελ ιφγσ ησλ φιν θαη πεξηζζφηεξσλ εμεηδηθεπκέλσλ ηνκέσλ θαη αθ εηέξνπ ιφγσ ηεο πιεζψξαο πηπρηνχρσλ νπφηε πξέπεη έλα επηπιένλ πξνζφλ λα θάλεη ηε δηαθνξά. Αθφκε ε πνιχ θαιή ρξήζε Ζ/Τ θαη ε θαηνρή κηαο ή θαη δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο εληάζζνληαη ζηα επηπιένλ απαηηνχκελα πξνζφληα. ήκεξα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηνπο απφθνηηνπο ησλ ΣΔΗ φηαλ 17

18 1. Τπάξρεη ζχκπξαμε Σκήκαηνο ησλ ΣΔΗ κε Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο 2. Τπάξρεη ζχκπξαμε (ζπλδηνξγάλσζε) ηνπ Σκήκαηνο ηνπ ΣΔΗ κε ζρεηηθφ ή αληίζηνηρν Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Δμσηεξηθνχ. 3. Μεηαβεί ν ελδηαθεξφκελνο απφθνηηνο ΣΔΗ ζε αληίζηνηρν ή παξεκθεξέο Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ. Πξνυπάξμεη αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο ηνπ ΣΔΗ νπφηε δηθαηνχηαη ηνχην λα πξαγκαηνπνηήζεη απηφλνκα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Ήδε ππάξρνπλ ζε εμέιημε πνιιά Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα δηαθφξσλ Σκεκάησλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο κε Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,Πεηξαηψο,Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ,Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,Παλεπηζηήκην Θξάθεο,Ησαλλίλσλ αιιά θαη κε αξθεηά Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη δχν έηε. Σν Σκήκα πνπ νξγαλψλεη ην κεηαπηπρηαθφ θχθιν θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ. πλήζσο απηά πνπ δεηνχληαη είλαη : Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην Σκήκα Βαζκφο πηπρίνπ Αλαιπηηθή βαζκνινγία πζηαηηθέο Δπηζηνιέο (ζπλήζσο 2 ) Πηζηνπνηεηηθφ μέλεο γιψζζαο (θπξίσο Αγγιηθά ) Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε Σν Γηδαθηνξηθφ, πνπ εληάζζεηαη ζην κεηαπηπρηαθφ θχθιν απφθηεζε ηνπ εξεπλεηηθή εξγαζία ηξηψλ εηψλ πεξίπνπ. ζπνπδψλ, απαηηεί γηα ηελ Σα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο ζε θάζε ΣΔΗ δίδνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. ην Πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο φισλ ησλ ΣΔΗ ηεο Υψξαο. 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ : Γραφείων Διασύνδεσης T.E.I. ΙΔΡΤΜΑ TAX. ΣΗΛΕΦΩΝΑ T.E.I. ΑΘΗΝΑ Aγ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ττυρίδωνα & Μιλου Σ.Κ Αιγάλεω T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΤ 4 χλμ Ιωαννίνων- Ακθνών Σ.Κ Άρτα T.E.I. ΚΡΗΣΗ Σ.Κ. 140 ταυρωμζνοσ Ηράκλειο Κριτθσ T.E.I. Σ.Θ Σ.Κ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ T.E.I. ΚΑΛΑΜΑΣΑ Aγ. Λουκάσ, Σ.Κ Αντί κάλαμοσ, Σ.Κ Καλαμάτα

20 T.E.I. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σ.Κ Κοηάνθ T.E.I. ΛΑΜΙΑ 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Σ.Κ Λαμία T.E.I. ΛΑΡΙΑ Σ.Κ Λάριςα T.E.I. Νζα Κτίρια, Σ.Κ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ Σ.Ε.Ι. ΠΑΣΡΑ Μεςολόγγι Θεοτοκοποφλου Σ.Κ Κουκοφλι Πάτρα T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ Π. Ράλλθ & Θθβών 250, Σ.Κ Αιγάλεω T.E.I. ΕΡΡΩΝ Σζρμα Μαγνθςίασ, Σ.Κ T.E.I. ΧΑΛΚΙΔΑ ζρρεσ Ψαχνά Ευβοίασ, Σ.Κ Α..Π.Α.Ι.Σ.Ε. Ν. Ηράκλειο Αττικισ, Σ.Κ α. Σπόποι επιλογήρ ςποτηθίυν Κάζε Σκήκα πνπ νξγαλψλεη κεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ θαζνξίδεη θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ. πλήζσο ην Σκήκα νξίδεη κηα ηξηκειή Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ κέιε Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΠ) ηνπ Σκήκαηνο ή αλ είλαη ζχκπξαμε κε άιιν Σκήκα ηφηε ζπκκεηέρεη θη έλαο απφ ην ΔΠ ηνπ ηειεπηαίνπ. Σν βαζηθφ πηπρίν είλαη ην ζηνηρείν πνπ παίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ Δπηηξνπή ρσξίο απηφ λ απνθιείεη θη ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ βαζηθφ πηπρίν ζε άιιν αληηθείκελν. ηελ επηινγή βνεζά θη ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ πνπ πξέπεη λα είλαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ Λίαλ Καιψο. Σν Βηνγξαθηθφ εκείσκα πξέπεη λα είλαη ζχληνκν κε αλαθνξά ζε φια ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ππνςεθίνπ. απηφ πξέπεη λα αλαθέξνληαη Οη ηίηινη ζπνπδψλ Ζ θαηνρή μέλεο γιψζζαο 20

21 Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε Ζ εκπεηξία πνπ έρεη απνθηήζεη ν ππνςήθηνο εξγαδφκελνο απηά ζα πξνζηεζνχλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα ρφκπη ηνπ, ζηνλ αζιεηηζκφ, ηελ κνπζηθή, ηηο νηθνινγηθέο επαηζζεζίεο, ηηο εθδξνκέο. ια απηά ζπλζέηνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα. Ζ πλέληεπμε ζα βνεζήζεη ηνλ ππνςήθην λα εθζέζεη ηνπο ιφγνπο πνπ επηζπκεί ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο,ίζσο ηηο επθαηξίεο πνπ παιαηφηεξα δελ επνδψζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ, πνπ ππνδειψλεη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ηελ ζέιεζή ηνπ γηα επηζηεκνληθή πξφνδν. Ζ Δπηηξνπή απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ θάζε ππνςεθίνπ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ηελ αλάγιπθε εηθφλα πνπ ζα ζρεκαηίζεη απφ ην πιέγκα ησλ εξσηήζεσλ θαηά ηελ ζπλέληεπμε ζ απνθαζίζεη αλ γίλεη δεθηφο. Δπίζεο κπνξεί, εθ φζνλ ππάξρεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή, λα κεηψζεη ηελ επηβάξπλζε θαη άιιεο δηεπθνιχλζεηο αλ θξηζνχλ απαξαίηεηεο φπσο ε κεξηθή παξαθνινχζεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, δσξεάλ βηβιία ή ζεκεηψζεηο θιπ. ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη νη ηίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ Διιάδα θαη ηα Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ γηα απφθνηηνπο ησλ ΣΔΗ Πίνακαρ Τίηλοι και διάπκεια ζποςδών μεηαπηςσιακών ππογπαμμάηων Σίτλοι Διδακτορικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελλθνικοί Διδακτορικό:3 ζτθ τουλάχιςτον Βρετανικοί Ph.D: 2ζτθ ζτθ Mphil: 1 ζωσ 2 ζτθ Γαλλικοί Doctoral 2-4 ζτθ μετά το DEA DEA: 1 ζτοσ Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ Πρόγραμμα: 1 ζωσ 2 Msc, ΜΑ, MBA, LLM*:1 ζτοσ DESS:1 ζτοσ Αμερικάνικοι Doctorate-PhD: 3 ζτθ Msc, ΜΑ, MBA.LLM: 2ζτθ Καναδικοί Doctorate-PhD: 3 ζτθ Msc, ΜΑ, MBA.LLM: 2ζτθ Γερμανικοί Doctorate: 2-5 ζτθ Magister LLM 21

22 8. ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Ο Σερλνιφγνο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο (ΣΡΑ) εξγάδεηαη ζηα Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, Κέληξα Τγείαο, Ηδησηηθέο Κιηληθέο, Ηδησηηθά Ηαηξεία, ηξαηησηηθά Ννζνθνκεία ζηνπο εμήο ηνκείο o Απεηθνληζηηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ην Σκήκα Αθηηλνινγίαο θαη ην Σκήκα Ππξεληθήο Ηαηξηθήο o Ακτινοκεραπευτικισ Ογκολογίασ που περιλαμβάνει Εξωτερικι Ακτινοκεραπεία (Σθλεκεραπεία, Πλθςιοκεραπεία (μαλακζσ ακτίνεσ Χ)) και Βραχυκεραπεία με ζμφαςθ ςτισ ΕνδοΪςτικζσ και Ενδοκοιλοτικζσ Εφαρμογζσ. 8.1 Ο Απεηθνληζηηθφο Σνκέαο πεξηθιείεη πνιιέο εθαξκνγέο θαη ηνλ ππεξεηνχλ νη Κιαζζηθή Αθηηλνινγία Αμνληθή Σνκνγξαθία Μαζηνγξαθία Μέηξεζε Οζηηθήο Ππθλφηεηαο Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία Τπέξερνη 8.1.α Κιαζζηθή Αθηηλνγξαθία Με ηε βνήζεηα ησλ αθηίλσλ Υ ν Σερλνιφγνο απνηππψλεη ηκήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (αθηηλνγξαθία) θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Ηαηξνχ Αθηηλνιφγνπ ή Ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο. Πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο αθηηλνγξάθεζεο ν Σερλνιφγνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ ηνπ εμεηαδφκελνπ λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. Μηα βαζηθή εξψηεζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεη ζε γπλαίθα πνπ ειηθηαθά είλαη ζε ζέζε λα ηεθλνπνηήζεη αλ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα είλαη έγθπνο. Απηή ε παξάκεηξνο δελ πξέπεη λα απνθιείεηαη θαη γη απηφ νθείιεη ν Σερλνιφγνο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμεηαδνκέλνπ γηα ηελ αθηηλνγξαθία ελδέρεηαη ιφγσ ειηθίαο ή ιφγσ θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ λα επηβάιιεηαη ε ππνζηήξημε ηνπ. απηή ηελ πεξίπησζε επηζηξαηεχεη ηνλ ζπλνδφ ηνπ ή ζηε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θάπνηνλ εξγαδφκελν πνπ φκσο ΓΔΝ αλήθεη ζην Σκήκα Αθηηλνινγίαο. Δπεηδή θχξην κέιεκα ηνπ Σερλνιφγνπ είλαη ε εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ Αθηηλνπξνζηαζίαο, απαηηείηαη ν ζπλνδφο, 22

23 θαζ ππφδεημε ηνπ, λα θνξέζεη πνδηά απφ κνιπβδνθανπηζνχθ ψζηε λα ηνλ πξνζηαηεχζεη απφ ηελ ζθεδαδφκελε αθηηλνβνιία. Αθνινχζσο ν Σερλνιφγνο αλαιφγσο κε ηνλ ζσκαηφηππν ηνπ εμεηαδφκελνπ θαη ηελ αλαηνκηθή ζέζε ηεο απεηθφληζεο επηιέγεη ηα θαηάιιεια ζηνηρεία ζηελ Αθηηλνινγηθή Μνλάδα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ βέιηηζηε πνηφηεηα ηεο εηθφλαο. Δπηπξνζζέησο ν Σερλνιφγνο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο Μεξηκλά γηα ηελ θχιαμε ησλ films πνπ έρεη παξαγγείιεη ζε αζθαιέο κέξνο ψζηε λα κελ εθηεζνχλ ζηελ αθηηλνβνιία θαη γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ θαζεηψλ. Φξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε θαηάζηαζε ηνπ απηφκαηνπ εκθαληζηεξίνπ αλαλεψλνληαο θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα ηα πγξά εκθάληζεο θαη ζηεξέσζεο. Υσξίο λα παξαιείπεη ηνλ έιεγρν,ηνλ θσηηζκφ θαη ηνλ εμαεξηζκφ απηνχ. Δθηειεί πεξηνδηθνχο ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο θηλήζεηο ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο θαη ηεο αθηηλνινγηθήο ηξάπεδαο. Διέγρεη θάζε κήλα ηελ ζχκπησζε ηνπ θσηεηλνχ πεδίνπ κε ην πεδίν αθηηλνβνιίαο Δπηθνπξεί ηνλ εληεηαικέλν αθηηλνθπζηθφ ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο Αθηηλνινγηθήο Μνλάδαο θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν αθηηλνπξνζηαζίαο ησλ ρψξσλ. Φπζηθά αλ είλαη επαξθψο εθπαηδεπκέλνο κπνξεί θαη κφλνο ηνπ, εθ φζνλ δηαζέηεη ηα θαηάιιεια φξγαλα, λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ έιεγρν. Αλαγγέιιεη νπνηαδήπνηε βιάβε πεξηπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε ζπλελλφεζε καδί ηνπ απεπζχλεηαη ζηνλ ζπληεξεηή ή ηνλ αληηπξφζσπν ηεο Μνλάδνο γηα άκεζε επηζθεπή. Μεξηκλά ψζηε ην αηνκηθφ ηνπ δνζίκεηξν ζεξκνθσηαχγεηαο (TLD) λα δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Παξαθνινπζεί ζεκηλάξηα ή εκεξίδεο ψζηε λα εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ. 8.1.β ΑΞΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ 23

24 Ο Σερλνιφγνο Ρ.Α έρεη εθπαηδεπηεί γηα έλα εμάκελν, ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο, ζηελ Αμνληθή Σνκνγξαθία ίζσο θαη λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε ζην ίδην αληηθείκελν. Καη ηνχην δηφηη ε εμέηαζε κε Αμνληθφ έρεη γίλεη πιένλ ξνπηίλα. Έηζη νη εξγαζίεο ηνπ Σ.Α ζηνλ Αμνληθφ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο : Σνπνζεηεί ηνλ εμεηαδφκελν ζηε ζσζηή ζέζε αθνχ πξνεγνπκέλσο ηνπ έρεη εμεγήζεη ηνλ ηξφπν θαη ην είδνο ηεο εμέηαζεο. Δθηειεί ηηο θαηάιιειεο ιήςεηο (ΣΟΜΔ) βάζεη ησλ εληνιψλ ηνπ Ηαηξνχ Αθηηλνιφγνπ. Φξνληίδεη γηα ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ παίξλνληαο ηηο αλάινγεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζηνηρείσλ, κεγέζπλζε ησλ εηθφλσλ θιπ. εθ φζνλ απαηηείηαη. Βεβαίσο ζην ηειεπηαίν ππεηζέξρνληαη θη ν παξάγσλ ηαηξηθφ ελδηαθέξνλ Υνξεγεί ζθηαγξαθηθή νπζία ζηνλ εμεηαδφκελν φηαλ πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξεο εμεηάζεηο. Σεξεί ηνπο θαλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο Δπηθνπξεί ηνλ εληεηαικέλν αθηηλνθπζηθφ ζηηο πνηνηηθέο κεηξήζεηο ηνπ Α.Σ. θαζψο θαη ζηηο κεηξήζεηο αθηηλνπξνζηαζίαο ηνπ ρψξνπ. Δλεκεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αλαθχςεη θαηά ηελ εμέηαζε. Φξνληίδεη λα θνξά αλειιηπψο ην αηνκηθφ ηνπ δνζίκεηξν 8.1.γ. ΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ Παίξλεη ζχληνκν ηζηνξηθφ πξηλ ηελ εμέηαζε. Δθηειεί ηηο θαηάιιειεο ιήςεηο ζχκθσλα κε ην ηαηξηθφ παξαπεκπηηθφ Δπηιέγεη ηα ζσζηά ζηνηρεία, ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο εμεηαδφκελεο ψζηε νη καζηνγξαθίεο απφ ηερληθήο πιεπξάο λα είλαη άξηζηεο. Φξνληίδεη γηα ηνλ ζθνηεηλφ ζάιακν(εκθαληζηήξην) ζχκθσλα κε ηα φζα ηζρχνπλ γηα ην Αθηηλνινγηθφ Σκήκα Βνεζά ζηηο κεηξήζεηο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο Μνλάδνο ηνλ αθηηλνθπζηθφ, θαζψο θαη ζηελ αθηηλνπξνζηαζία ησλ ρψξσλ. Σεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ Σνκέα απηφ. Φνξά αλειιηπψο ην δνζίκεηξφ ηνπ θαη ην δηαηεξεί ζε αξίζηε θαηάζηαζε. 24

25 8.1.δ. ΜΟΝΑΓΑ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ Διέγρεη κε ηε βνήζεηα νκνησκάησλ ηελ πηζηφηεηα ηεο Μνλάδαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Παίξλεη ζχληνκν ηζηνξηθφ απφ ηνλ εμεηαδφκελν πξηλ ηελ εμέηαζε θαη παξάιιεια ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηνλ ηξφπν θαη ηελ δηάξθεηα ηεο. Καηαρσξεί η απνηειέζκαηα. 8.1.ε. ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ Ζ εμέηαζε απηή δελ γίλεηαη κε ηνληίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο αιιά ν Σερλνιφγνο έρεη νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο πνπ δελ απαληψληαη ζηηο άιιεο εμεηάζεηο. Διέγρεη ηα θηλεηά ηκήκαηα ηνπ Μαγλ. Σνκνγξάθνπ Παίξλεη ζχληνκν ηζηνξηθφ θαη δίλεη κεγάιε έκθαζε αλ ν εμεηαδφκελνο έρεη επάλσ ηνπ κεηαιιηθά αληηθείκελα (θνζκήκαηα,θέξκαηα, ξνιφη θιπ.) νπφηε πξέπεη λ αθαηξεζνχλ. Δπίζεο ξσηά αλ ν εμεηαδφκελνο έρεη βεκαηνδφηε πνπ ξεηψο απαγνξεχεηαη λα έιζεη ζε επαθή κε καγλεηηθφ πεδίν νπφηε καηαηψλεη ηελ εμέηαζε Δθηειεί ηηο εληνιέο ηνπ ηαηξηθνχ παξαπεκπηηθνχ γηα ηνλ ηξφπν ηεο εμέηαζεο 8.1.ζη. ΤΠΔΡΖΥΟΗ Δδψ ν Σ.Ρ.Α δελ έρεη ηδηαίηεξεο αξκνδηφηεηεο απιψο βνεζά ζηελ εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ Ηαηξφ Αθηηλνιφγν ζχκθσλα κε ην παξαπεκπηηθφ. Γηα φιεο αλεμαηξέησο ηηο εμεηάζεηο ν Σερλνιφγνο πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ αξκφδην Ηαηξφ γηα λα ηηο γλσκαηεχζεη. Δπίζεο ηαθηνπνηεί ηελ νκαιή ξνή ησλ εμεηαδνκέλσλ ζην Σκήκα ψζηε φιε ε εξγαζία λα γίλεηαη απξφζθνπηα. 25

26 8.1.δ. ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ην Σκήκα απηφ γίλνληαη κε ξαδηελεξγά ηζφηνπα (ξαδηνθάξκαθα) φιεο νη εμεηάζεηο θαη απεηθνλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή θαη κεηέπεηηα ηππψλνληαη ζε ραξηί ή film. Απηή ε εξγαζία εληάζζεηαη ζην 90 % ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη γη απηφ πεξηειήθζε ε Ππξ. Ηαηξηθή ζηελ ελφηεηα ησλ απεηθνλίζεσλ. Γη απηή ηε πεξίπησζε ν Σερλνιφγνο: Δλεξγεί πνηνηηθνχο ειέγρνπο ζηε γ-camera πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ αθηηλνθπζηθνχ ηνπ Σκήκαηνο Παξαιακβάλεη ηα ξαδηνθάξκαθα θαη ηα ηνπνζεηεί ζηελ θαηάιιειε ζέζε ηεο Κξχπηεο κέζα ζην Θεξκφ Δξγαζηήξην (HOT LAB) Σνπνζεηεί ηα Κηηο πνπ είλαη ρξήζηκα γηα εκπινπηηζκφ ησλ ξαδηνθαξκάθσλ κέζα ζην Ζιεθηξηθφ Φπγείν. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δφζεσλ ζηνπο εμεηαδφκελνπο ηεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη Πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο εμεηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο θη ελεκεξψλεη ηνπο εμεηαδφκελνπο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλνπλ. Τπνινγίδεη ηελ ξαδηελέξγεηα κέζσ ηνπ ζαιάκνπ ηνληζκνχ ηχπνπ θξέαηνο. Καηαγξάθεη ηπρφλ βιάβεο ζηε γ camera θαη ελεκεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο. Γηαηεξεί ηνπο ρψξνπο ηνπ HOT LAB ζε απφιπηε ηάμε θαη θξνληίδεη ηδηαηηέξσο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Καλνληζκψλ Αθηηλνπξνζηαζίαο ζε φιν ην Σκήκα. ε πεξίπησζε ξαδηελεξγνχ κφιπλζεο θξνληίδεη γηα ηελ απνκφιπλζε θαη παξάιιεια ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο πιιέγεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα ξαδηελεξγά θαηάινηπα Φξνληίδεη λα θνξά πάληα ην αηνκηθφ ηνπ δνζίκεηξν θαη λα ην δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε Απνκαθξχλεη απφ ην Σκήκα ηηο ζπλνδνχο ησλ εμεηαδφκελσλ πνπ είλαη έγθπνη εμεγψληαο φηη απαηηείηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο. Παξάιιεια ν Σ.Ρ.Α. πξνεηνηκάδεη θαη ζεξαπεπηηθέο δφζεηο ξαδηνθαξκάθνπ πνπ θπζηθά δελ εκπίπηεη ε εξγαζία απηή ζηνλ απεηθνληζηηθφ ηνκέα. 26

27 Σέινο εξγάδεηαη θαη ζε in Vitro Δξγαζηήξηα φπνπ γίλνληαη εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηs. 9. ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ απηφ ηνλ ηνκέα ν Σ.Ρ.Α. εξγάδεηαη είηε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αθηηλνζεξαπείαο είηε ζηελ εθαξκνγή απηήο. φηη αθνξά ζηνλ πξψην δει ηνλ ζρεδηαζκφ ν Σερλνιφγνο καδί κε ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο θαζνξίδεη ηελ ζέζε θαη ηνλ ηξφπν ζεξαπείαο ηνπ αζζελνχο κέζσ ηεο Αθηηλνινγηθήο Μνλάδαο κε εληζρπηή εηθφλαο πνπ νλνκάδεηαη ΔΞΟΜΟΗΧΣΖ δηεζλψο (SIMULLATOR).Δθεί γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο ζην θξεβάηη θαη ζηελ ζέζε πνπ έρεη απνθαζηζζεί (αλάζθεια ή χπηηα) θαη ππφ αθηηλνζθνπηθφ έιεγρν θαζνξίδνληαη νη γεσκεηξηθνί παξάγνληεο πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ θαηά ηελ αθηηλνζεξαπεία. Μεηαμχ ησλ άιισλ θαζνξίδνληαη ε Απφζηαζε Πεγήο Γέξκαηνο (ΑΠΓ), νη δηαζηάζεηο ηνπ ή ησλ πεδίσλ αθηηλνζεξαπείαο, ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ πιηθψλ (blocks), νη γσλίεο θαη νη ζχξεο εηζφδνπ θάζε πεδίνπ. Απηή ε εξγαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη κε ηηο ίδηεο αθξηβψο ζπλζήθεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αθηηλνζεξαπεία. ιεο νη πην πάλσ θαηαγξαθέο αθνινπζνχλ ηνλ αζζελή θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αθηηλνζεξαπείαο θαη επηπιένλ ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπνζεηνχληαη ζθελνεηδή θίιηξα, blocks ή bolus. Ο Σερλνιφγνο θαζνξίδεη ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν ζεξαπείαο, θαηαγξάθεη ηελ εκεξήζηα θαη ηελ νιηθή δφζε ζην θχιιν ζεξαπείαο θαζψο θαη ηπρφλ άιιεο παξαηεξήζεηο ή ππνδείμεηο ησλ ζεξαπφλησλ ηαηξψλ. Πξνβαίλεη ζε ηπρφλ αιιαγέο θαηά ηελ πνξεία ηεο αθηηλνζεξαπείαο Παξαθνινπζεί απφ ην ρεηξηζηήξην κε ηελ βνήζεηα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο ψζηε ν αζζελήο λα παξακέλεη αθίλεηνο. Γηαθφπηεη ηε ζεξαπεία εθ φζνλ εθηηκήζεη φηη ν αζζελήο έρεη δπζθνξία ή αδηαζεζία. Δπεηδή ππάξρεη θαη κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε ν Σερλνιφγνο ηνλ θαζεζπράδεη ψζηε λα πεξαηψζεί νκαιψο ε ζεξαπεία ηνπ. 27

28 Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ ζεξαπείαο βνεζά ηνλ αζζελή λα εμέιζεη απφ ηνλ ζάιακν κε ηελ βνήζεηα ηνπ ηξαπκαηηνθνξέα ή λνζειεπηή εθ φζνλ απαηηείηαη Δθαξκφδεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ζην ζχζηεκα επαλαθνξάο ηεο ξαδηελεξγνχ πεγήο θνβάιηηνπ 60 ζηελ νκψλπκε Μνλάδα. Καηά ηελ αθηηλνζεξαπεία παξαθνινπζεί φια ηα φξγαλα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ (παξνρή αθηηλνβνιίαο, ζπκκεηξία ηεο δέζκεο, πςειή ηάζε, θελφ ζσιήλα επηηαρχλζεσο ) θαη γεληθψο φιεο ηηο ελδείμεηο πνπ ν θαηαζθεπαζηήο έρεη πεξηιάβεη ζηελ νζφλε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη αθνξνχλ ζηνλ Γξακκηθφ Δπηηαρπληή. Γηα φιεο ηηο αθηηλνζεξαπεπηηθέο κνλάδεο παξαθνινπζεί ην ρξνλφκεηξν πνπ ζα δηαθφςεη ηελ παξνρή αθηηλνβνιίαο κφιηο εθπλεχζεη ε πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα. Αλαθέξεη ζηνλ ππεχζπλν νπνηαδήπνηε βιάβε παξνπζηαζηεί ζηε κνλάδα πνπ εξγάδεηαη θαη αλ είλαη ζέκα αθηηλνπξνζηαζίαο είηε ην αληηκεησπίδεη κφλνο ηνπ ή εηδνπνηεί ηνλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο. ηε πεξίπησζή πνπ εθαξκφδεηαη έλα πεδίν κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη απαηηνχληαη λα πξνζηαηεπζνχλ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ πεδίνπ ηφηε ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη εηδηθά blocks γηα ην ζθνπφ απηφ. Σεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη θνξά απαξαηηήησο ην αηνκηθφ ηνπ δνζηκέηξν. Δπηθνπξεί ηνπο αθηηλνθπζηθνχο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αθηηλνζεξαπείαο κε Ζ/Τ. 9.1 ΔΝΓΟΪΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΓΟΚΟΗΛΟΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Παξαθνινπζεί ηνλ ζρεδηαζκφ αθηηλνζεξαπείαο πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ ηνλ αξκφδην ηαηξφ θαη αθηηλνθπζηθφ. 28

29 Πξνβαίλεη ζηνπο θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο ζηνλ Ζ/Τ ψζηε νη ξαδηελεξγέο πεγέο λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο πξνβιεθζείζεο απφ ηελ Γνζηκεηξηθή κειέηε ζέζεηο. Καζνξίδεη ηνλ ππνινγηζζέληα ρξφλν ζεξαπείαο Απνζχξεη ηηο ξαδηελεξγέο πεγέο ζηνλ ρψξν θχιαμεο Σεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο. 10. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ Κάζε απφθνηηνο Σερλνιφγνο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή θαη Δπηζηεκνληθή ηνπ εμέιημε. Ζ Δπαγγεικαηηθή απαηηεί πξνζήισζε ζην θαζήθνλ, επάξθεηα γλψζεσλ, εμαίξεηε ζπκπεξηθνξά ζηνπο πάζρνληεο θαη θπξίσο ζσζηή εθαξκνγή ησλ ηνληηδνπζψλ θαη κε ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ. Ζ Δπηζηεκνληθή εμέιημε ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, δεκνζηεχζεηο, ζπκκεηνρή ζε εκεξίδεο πνπ παξνπζηάδνπλ πεξηζηαηηθά ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζην Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα φπνπ εξγάδεηαη. Ο Σερλνιφγνο νθείιεη λα ελεκεξψλεηαη ζε ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο δεδνκέλνπ φηη νη Καλνληζκνί αιιάδνπλ αλά δεθαεηία πεξίπνπ επί ην απζηεξφηεξν. πλήζσο ηελ πξσηνβνπιία έρεη ε Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ), κηα δηαλνζνθνκεηαθή επηηξνπή, ν χιινγνο απνθνίησλ Σ.Ρ.Α. κσο ην επηζηέγαζκα ηεο επηζηεκνληθήο νινθιήξσζεο είλαη ε απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (master) ή δηδαθηνξηθνχ. 11. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα απνθηήζεη ν Σερλνιφγνο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο ηίηιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Μεηαβαίλνληαο κφλνο ηνπ ζε Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο. Δπηηπγράλνληαο ζε δηαγσληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΗΚΤ) 29

30 Με ππνηξνθίεο πνπ δίδνπλ Κπβεξλήζεηο Υσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Παξαθνινπζψληαο Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην κε έδξα ηελ Πάηξα Αθνινχζσο ζα δνζνχλ πιεξνθνξίεο γηα Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζηε Μ. Βξεηαλία, ηε Γαιιία θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΑΝΗΑ ηε γεξαηά Αιβηφλα ζπνπδάδνπλ πάξα πνιινί Έιιελεο ζε πξνπηπρηαθφ, αιιά θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Γηαιέγνπλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο νη απφθνηηνη ηε Μ. Βξεηαλία δηφηη ε Αγγιηθή γιψζζα νκηιείηαη απφ πνιινχο θνηηεηέο. Δπνκέλσο είλαη εχθνιε ε παξαθνινχζεζε ησλ παξαδφζεσλ. Δπηπξνζζέησο ηα πηπρία ησλ Βξεηαληθψλ Παλεπηζηεκίσλ αλαγλσξίδνληαη απηνκάησο ζηελ Διιάδα. Οη Σερλνιφγνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα αληηθείκελα Αμνληθήο, Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο, Κιαζζηθήο Αθηηλνινγίαο, Ππξεληθήο Ηαηξηθήο θαη Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο. Πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη αλαγλψζηεο ηνπ παξφληνο φηη πεξίπνπ 10 απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Ρ.Α. θαηέρνπλ master θαη Γηδαθηνξηθφ πνπ απέθηεζαλ ζηε Μ. Β. Σν master είλαη δηάξθεηαο 12 κελψλ. Αξρίδεη ηνλ Οθηψβξην θαη ηειεηψλεη ηνλ επφκελν επηέκβξην. Σα καζήκαηα θαη νη εμεηάζεηο δηαξθνχλ ελλέα κήλεο. Οη ππφινηπνη ηξείο κήλεο είλαη αθηεξσκέλνη ζηελ εθπφλεζε εξγαζίαο (dissertation) πνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ απφθηεζε ηνπ master. Αλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εξγαζία ηφηε θαζίζηαηαη πηπρηνχρνο ηνπ Diploma. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο ελδέρεηαη ην ηξίκελν λα γίλεη εμάκελν. Οι ςπουδζσ μποροφν να επεκτακοφν και για τθν απόκτθςθ διδακτορικοφ (PHD), που διαρκεί από 2 ζωσ 4 ζτθ και δίδει ζμφαςθ ςτθ πρωτότυπθ επιςτθμονικι ζρευνα. Πίλαθαο : Πεγέο Πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθά ζηελ Μ. Βξεηαλία ΦΟΡΔΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΔΤΘΤΝΖ THA./Fax/ Βξεηαληθν πκβνχιην ΑΘΖΝΑ -Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηελ Μ. Βξεηαλία - Πιεξνθνξίεο γηα ππνηξνθίεο ΠΛαηεία Κνισλαθίν π 17, ΑΘΖΝΑ Σει. : Fax : R 30

31 Βξεηαληθφ πκβνχιην ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηελ Μ. Βξεηαλία - Πιεξνθνξίεο γηα ππνηξνθίεο Δζληθήο Ακχλεο 9, ΘΔ/ΝΗΚ Ζ Σει. : Fax : e ΓΑΛΛΗΑ Οη απφθνηηνη πνπ επηζπκνχλ λα κεηαβνχλ ζηε Γαιιία γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο έρνπλ λα επηιέμνπλ είηε πξαθηηθή εθπαίδεπζε είηε έξεπλα. Ο θχθινο ζπνπδψλ δηαξθεί απφ έλα έσο πέληε έηε. Ο πξψηνο θχθινο αθνξά ην DESS (Diplome d Etudes Superieures Specialisees) Ζ δηάξθεηα ηνπ είλαη έλα έηνο θαη ηξείο κήλεο πξαθηηθήο άζθεζεο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηερλνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ζπνπδέο δηνίθεζεο. Σν DEA(Diplome d Etudes Approfondies) (Γίπισκα πνπδψλ Δθβάζπλζεο) ζε κεηάθξαζε ιέμε πξνο ιέμε, ηζνδπλακεί κε ην Αγγινζαμνληθφ master θαη δηαξθεί έλα επηπιένλ έηνο ζπνπδψλ θαη πεξίπνπ έλα έηνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Σο Διδακτορικό Δίπλωμα μποροφν ν αποκτιςουν οι κάτοχοι DEA οι οποίοι πρζπει να αφιερώςουν 3 ζωσ 4 ζτθ ςτθν ζρευνα ώςτε να παρουςιάςουν τθν πρωτότυπθ επιςτθμονικι τουσ διατριβι. Πλθροφορίεσ για μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ ςτθ Γαλλία παρζχονται από το Γαλλικό Ινςτιτοφτο και αναφζρονται τα τθλζφωνα και οι διευκφνςεισ ςτον παρακάτω πίνακα. Πίλαθαο : Πεγέο Πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθά ζηελ Γαιιία ΦΟΡΔΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΔΤΘΤΝΖ THA./Fax/ Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Θεζζαινλίθεο - Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηελ Γαιιία - Πιεξνθνξίεο γηα ππνηξνθίεο - Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηελ Γαιιία ίλα31, ΑΘΖΝΑ Λεσθ. ηξαηνχ 2Α, Σ.Θ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Σει. : Fax: e- mail: r Σει. : , Fax: ΖΝΧΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΔΗΔ ΑΜΔΡΗΚΖ (ΖΠΑ) 31

32 Ζ πιεζψξα ησλ Παλεπηζηεκίσλ ησλ ΖΠΑ (Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά ) έρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Σα εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ρσξίδνληαη ζε 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο. Σα Παλεπηζηήκηα Σα Σερλνινγηθά Ηλζηηηνχηα θαη Πνιπηερλεία Οη Ηαηξηθέο ρνιέο Οη Ννκηθέο ρνιέο Ο απφθνηηνο ΣΡΑ κπνξεί λα πάξεη έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζε Σερλνινγηθή θαηεχζπλζε ή ζε Ηαηξηθή. Οη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ απνλέκνληαη είλαη Γίπισκα Master ζε έλα ή δχν έηε ζπνπδψλ Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα κεηά ην Master ζε 3 έσο 4 έηε ζπνπδψλ Πιεξνθνξίεο φπσο θνξείο, δηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα γηα κεηαπηπρηαθά θαίλνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. Πίλαθαο : Πεγέο Πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθά ζηηο Ζ.Π.Α. ΦΟΡΔΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΔΤΘΤΝΖ THA./Fax/ Ηδξπκα Fulbright ΑΘΖΝΑ - Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηηο Ζ.Π.Α. - Πξνκήζεηα αηηήζεσλ ησλ ηεζη TOEFL-GRE- GMAT Βαζηιίζζεο νθίαο 6, ΑΘΖΝΑ Σει. : Fax: e- mail: Ηδξπκα Fulbright ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηηο Ζ.Π.Α. - Πξνκήζεηα αηηήζεσλ ησλ ηεζη TOEFL-GRE- GMAT - Γηεμαγσγή εμεηάζεσλ ησλ rectt-toefl-gre- GMAT Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Σει. :

33 Δμεηαζηηθφ Κέληξν Fulbright/ Prometric Test Center Πξνμελείν Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο - Γηεμαγσγή εμεηάζεσλ ησλ ηεζη TOEFL-GRE- GMAT Αβέξσθ 30 & Αραξλψλ, 4νο φξνθνο ΑΘΖΝΑ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Δθδνζε Βίδαο Βαζηιίζζεο νθίαο 91, ΑΘΖΝΑ Τηλ.: Fax. : net.g r Σει. : Fax: Σει. : ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΗΑ ΠΟΤΓΔ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ρεδφλ φια ηα θξάηε κε κηθξέο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο δεηνχλ: I. Βαζηθφ Σίηιν ζπνπδψλ θαη αλαιπηηθή βαζκνινγία II. Καιή γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο III. Βηνγξαθηθφ εκείσκα IV. Γχν πζηαηηθέο Δπηζηνιέο 12. ΜΗΘΟΛΟΓΗΟ Ο Σερλνιφγνο Α.Ρ. φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ εξγάδεηαη ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ Σνκέα Γεκφζηνο Σνκέαο θαη ΝΠΓΓ χκθσλα κε ηνλ Νφκν 3205 πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζην ΦΔΚ ππ αξηζκφ 297 απφ23 Γεθεκβξίνπ 2003 νη ΣΡΑ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ΣΔ θαη εηζάγνληαη ζην Μηζζνιφγην Κιηκάθην (ΜΚ) 18 ν θαη θζάλνπλ κέρξη ην 1 ν. Απνδνρέο Μηζζνινγηθψλ Κιηκαθίσλ Οη κεληαίεο απνδνρέο ηνπ θάζε ππαιιήινπ απνηεινχληαη απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ ηνπ Μ.Κ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θαη ηα επηδφκαηα θαη ηηο παξνρέο ησλ άξζξσλ 8,11,12,13 θαη 24 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ εθ φζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπο. 33

34 Ο βαζηθφο κηζζφο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο επί ζπληειεζηή 1,31. ζνη έρνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο ηνπο ιακβάλνπλ πξφζζεηε ακνηβή. Καηαβάιινληαη επηδφκαηα ζε φζνπο εξγάδνληαη ζε Πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο Παξακεζφξηεο πεξηνρέο Κιάδνπο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο Αληηθαξθηληθφ λνζνθνκείν Καη θπζηθά επηδφκαηα νηθνγελεηαθά,ενξηψλ θαη άδεηαο. Σν επίδνκα επηθηλδχλνπ εξγαζίαο πνπ ρνξεγείην παιαηφηεξα δελ δίδεηαη ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ (Ηδησηηθέο θιηληθέο θιπ.) Οη απνδνρέο ηνπ ΣΡΑ θαζνξίδνληαη απφ ζπκβάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη ν χιινγνο Απφθνηησλ Σερλνιφγσλ Αθηηλνιφγσλ ΣΔΗ κε ηα Ηδησηηθά Ννζειεπηήξηα. Οη απνδνρέο πεξίπνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην Γεκφζην θαη νη Κιηληθέο ρνξεγνχλ επίδνκα επηθηλδχλνπ εξγαζίαο. 13. ΑΦΑΛΗΖ Οη εξγαδφκελνη ΣΡΑ ζην Γεκφζην θαιχπηνληαη σο πξνο ηελ πεξίζαιςε θαη ζπληαμηνδφηεζε απφ ην Γεκφζην. Οη ππφινηπνη εληάζζνληαη ζην ΗΚΑ. 34

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΑΘΗΝΑ, 2008 ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΟΠΣΗΚΟΤ - ΟΠΣΟΜΔΣΡΖ. 2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ... 5 1.1 Αληηθείκελν ζπνπδψλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνο ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΠΔΣΡΟ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν)

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ. Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν. (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Διοίκηζηρ Αγποηικών Επισειπήζευν (παλαιό όνομα Διοίκηζηρ Γευπγικών Εκμεηαλλεύζευν) Θεζζαινλίθε 2011 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Σεσνολόγος Γευπονίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007 2008, ππνζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο α) Γεληθέο επηζεκάλζεηο 1. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Διιεληθή Φηινζνθία Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ. α. εηαίξνη: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜBA) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF THEATRE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα