ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ Γπ Γεώπγιορ Π. Κοςηποςμπήρ Σακηικόρ Καθηγηηήρ και Πποφζηάμενορ ηος Σμήμαηορ Ραδιολογίαρ Ακηινολογίαρ ΑΘΖΝΑ 2007

2 1.ΗΣΟΡΗΚΟ Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ ΣΔΗ-Αζήλαο, κε Δπηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Ηδξχκαηνο Καζεγεηή θ. Αληψλε Κακκά, ζην ππ αξηζκφ 50 Πξαθηηθφ ηεο απφ απνθάζηζε ηε χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ (.Ο.Δ.) 17 Σκεκάησλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο. Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην Σκήκα Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο πνπ αλήθεη ζηε ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (ΔΤΠ) Αθνινχζσο ε Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλψλ εγθξίλεη ην Έξγν.Ο.Δ. φπσο πξνθχπηεη απφ ην ππ αξηζκφλ 10 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ( ) ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο Κάζεηε Γξάζε. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο Καζεγεηή θ. Γεκ. Νίλνπ νξίζζεθαλ νη ππεχζπλνη ηνπ ππν έξγνπ 8 χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ γηα ηα 17 Σκήκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην Σκήκα Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο κε ππεχζπλν ηνλ Πξντζηάκελν θαη Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Γεψξγην Κνπηξνπκπή. Ζ φιε δηαδηθαζία επηβάιιεηαη απφ ην ζρεηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΔΠΔΑΔΚ 2 θαη ε Μειέηε απνηειεί κέξνο ηεο ζπλνιηθήο κειέηεο ηεο.ο.δ. ησλ Διιεληθψλ ΣΔΗ ηελ πινπνίεζε ηεο νπνίαο έρεη αλαιάβεη ε Οξηδφληηα Γξάζε (Ο.Γ.) ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο (Γ.Γ.) 2.ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ Ζ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ ησλ ΣΔΗ πξέπεη λα είλαη εθ ησλ θπξίσλ κειεκάησλ ηνπ θάζε Σκήκαηνο. Δπνκέλσο κηα εκπεξηζηαησκέλε πιεξνθφξεζε είλαη απνιχησο απαξαίηεηε, φρη κφλνλ γηα ηνπο πηπρηνχρνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία αιιά θαη γηα ηνπο απφθνηηνπο ηνπ Λπθείνπ, πνπ πξηλ ζπκπιεξψζνπλ ην κεραλνγξαθηθφ ηνπο ζα επηζπκνχζαλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν Σκήκα. Καη ηνχην δηφηη πνιχ ζπρλά απνδεηθλχεηαη φηη νξηζκέλνη καζεηέο επέιεμαλ ην Σκήκα Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο ρσξίο λα γλσξίδνπλ ην παξακηθξφ γη απηφ. Δπνκέλσο θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξεί κέζσ απηνχ ηνπ πνλήκαηνο λα ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζ φια ηα ζέκαηα πνπ ζ αλαπηπρζνχλ φπσο Δπαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο,πξφγξακκα πνπδψλ, Υψξνη Δξγαζίαο, Αζθαιηζηηθή Κάιπςε, Τπνηξνθίεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θιπ. Πξηλ αλαπηπρζνχλ ηα παξαπάλσ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Σ.Δ.Η.) είλαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) θαη απηνδηνηθνχληαη. Αλήθνπλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε βάζεη ηνπ Νφκνπ 2916 ηνπ Δίλαη ε κεηεμέιημε ησλ ΚΑΣΔ θαη κεηέπεηηα ΚΑΣΔΔ (Κέληξα Αλσηέξαο Σερλνινγηθήο θη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο). Ζ ίδξπζε ησλ ΣΔΗ επέθεξε ξηδηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ησλ 2

3 Ηδξπκάησλ απφ άπνςε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πξνθεηκέλνπ λ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηφηε αλάγθεο ηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. Παξάιιεια άιιαμαλ θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ψζηε θάζε Σκήκα, λα ζηειερσζεί κε δπλακηθφ πςειήο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο απαξαίηεην γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Απνζηνιή ησλ ΣΔΗ είλαη ε παξνρή επαξθνχο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο (επηζηεκνληθφο, ηερλνινγηθφο, θαιιηηερληθφο) ψζηε νη πηπρηνχρνη λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε αμηνζεκείσηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη κε απηά ηα εθφδηα νη απφθνηηνη βειηηψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, ηερλνινγηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο παηξίδαο καο.σα ηκήκαηα αλά ηελ Διιάδα ΣΔΗ θαιχπηνπλ κεγάιν εχξνο εηδηθνηήησλ πνπ απφθνηηνη θαιχπηνπλ ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη φπνπ νη αλάγθεο ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο είλαη κεγάιεο (π.ρ. πιεξνθνξηθή,λνζειεπηηθή) ππάξρνπλ παξεκθεξή Σκήκαηα ζε δηάθνξα ΣΔΗ ηεο ρψξαο καο. Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Σκεκάησλ βειηηψλνληαη ζπλερψο ππαθνχνληαο ζηελ δπλακηθή πνπ ππάξρεη δηαξθψο ζηελ Δπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία ψζηε νη απφθνηηνη λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο σο ηθαλά ζηειέρε. Παξαηεξείηαη φηη γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πην πάλσ ζηφρνη ηδξχνληαη λέα Σκήκαηα εθ φζνλ νη ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο ην ππαγνξεχνπλ. Αληηζέησο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε γελλαηφηεηα ησλ ηζπλφλησλ λα θαηαξγνχλ Σκήκα φηαλ ε αγνξά εξγαζίαο γη απηνχο ηνπο απνθνίηνπο είλαη κεδακηλή. Έρεη παξαηεξεζεί ζε πξνεγκέλα θξάηε ηεο Δπξψπεο ε θαηάξγεζε κηαο ρνιήο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. πγθεθξηκέλα ζηε Γαλία πξηλ 15 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θξίζεθε απαξαίηεην λα θιείζεη κηα Οδνληηαηξηθή ρνιή επεηδή θξίζεθε φηη ππήξρε ήδε ππεξπιεζψξα νδνληηάηξσλ αλά 1000 θαηνίθνπο. Έηζη ε θαηαγξαθή φισλ ησλ εηδηθνηήησλ παξέρεη ηελ επρέξεηα, ηδίσο ζε κηα πεξίνδν πνπ ε αλεξγία πιήηηεη ηνπο λένπο επηζηήκνλεο, λα ηνπο πξνζαλαηνιίζεη ζηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο ιχζεο θξνληίδνληαο λα θαηαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε επαγγέικαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηή ε παξνχζα εξγαζία ζηεξίρζεθε ζε ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ άληιεζε απφ Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο Σηο πιεξνθνξίεο απφ έξεπλα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ησλ απνθνίησλ (Γεκφζηνπο θαη Ηδησηηθνχο ) Σν επαγγεικαηηθφ σκαηείν ησλ απνθνίησλ Σα ζρεηηθά ΦΔΚ θαη Ζ παξαθνινχζεζε ησλ απνθνίησλ (follow up) απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο. 3.ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ ΠΟΤΓΩΝ 3

4 Ο ελδηαθεξφκελνο ζα βξεη ζην θεθάιαην απηφ ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ζηα εμήο : Πξφγξακκα πνπδψλ Πεξηγξαθή ηνπ Δπαγγέικαηνο Απαζρφιεζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο ζηηο αλάινγεο θαηεπζχλζεηο Πιεξνθνξίεο γηα Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο Γπλαηφηεηεο Δπηκφξθσζεο πιινγηθέο ζπκβάζεηο, Τπάξρνπζα Ννκνζεζία Πξφζζεηα πξνζφληα (Ξέλεο Γιψζζεο, Υξήζε Ζ/Τ) Απφθηεζε άιινπ πηπρίνπ ΣΔΗ ή ΑΔΗ ηα πην πάλσ ζέκαηα ζα ππάξρεη εθηελήο αλαθνξά ψζηε ε πιεξνθφξεζε λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σν Σκήκα Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο είλαη ην Μνλαδηθφ ζηελ Διιάδα θη φπσο αλαθέξζεθε αλήθεη ζηελ ΔΤΠ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο. Ηδξχζεθε πξηλ απφ ηξηάληα ηξία ρξφληα (33) θαη ήηαλ απνιχησο απαξαίηεην απφθνηηνη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο λα ζηειερψζνπλ ηα Ννζειεπηηθά θπξίσο Ηδξχκαηα ζηνλ Σνκέα ησλ Ηνληηδνπζψλ Αθηηλνβνιηψλ. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ έρεη ζηφρν λα εθπαηδεχζεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο ζηηο Ηαηξηθέο Απεηθνλίζεηο, ζηελ Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία θαη ηελ Ππξεληθή Ηαηξηθή πνπ απνηεινχλ ηα θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο ζα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο αιιά θαη ηηο δεμηφηεηεο ψζηε λ αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Καηά ηελ πνιπεηή δηαδξνκή ηνπ Σκήκαηνο ην πξφγξακκα πνπδψλ ππέζηε αιιαγέο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο.θα ήηαλ παξάιεηςε αλ δελ αλαθεξφηαλ φηη,ην Σκήκα έρεη ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε λέα Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ ζα ηζρχζεη απφ ην Αθαδεκατθφ Έηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δίδεηαη έκθαζε θπξίσο ζηηο γλψζεηο γχξσ απφ ηηο ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. Σα Μαζήκαηα ησλ πξψησλ εμακήλσλ είλαη Γεληθήο θπξίσο ππνδνκήο θη αθνινπζνχλ ηα Μαζήκαηα εηδηθφηεηαο θαη άιια Μαζήκαηα Γεληθνχ ελδηαθέξνληνο. Με ηηο ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο αιιά θαη ηηο ΜΖ ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο θαιχπηεηαη ε απεηθφληζε ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο γηα δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο. Σέινο νη ηνληίδνπζεο 4

5 αθηηλνβνιίεο εθαξκφδνληαη θαη ζην θιάδν ηεο αθηηλνζεξαπεπηηθήο νγθνινγίαο πξνθαλψο γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Σν ηζρχνλ ζήκεξα Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηιακβάλεη ηα δηδαζθφκελα Μαζήκαηα θαη Δξγαζηήξηα αλά εμάκελν. Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη νθηψ (8) εμάκελα, θαη εθηφο ησλ Θεσξηψλ θαη ησλ Δξγαζηεξίσλ ν ζπνπδαζηήο παξαθνινπζεί θξνληηζηεξηαθά Μαζήκαηα θαη εθπνλεί εξγαζίεο. Γηα λα θαηαζηεί πηπρηνχρνο απαηηείηαη κεηά ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ πάζεο θχζεσο ππνρξεψζεσλ ηνπ λα εθπνλήζεη πηπρηαθή εξγαζία θαζψο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 6κελε Πξαθηηθή Άζθεζε (Π.Α.) ζε νπνηνδήπνηε επαγγεικαηηθφ ρψξν ηεο αξεζθείαο ηνπ. Ζ ζνθά ζεζκνζεηεκέλε Π.Α. βνεζά ηνλ ζπνπδαζηή λ απνθηήζεη εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ Α' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ Β' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ 1. Αθηηλνινγία Η Τ Αθηηλνινγία II Τ Αλαηνκηθή Τ Α' Βνήζεηεο Τ Φπζηνινγία 2 3. Αηνκηθή & Ππξεληθή Φπζηθή Τ Φπζηθή Τ 2 4. Σερλνι.Απεηθνληζη. πζηεκ.η Τ 2 5. Υεκεία Τ 2 5. Αθηηλνινγηθή Ννζειεπηηθή Τ 3 6. Βηνζηαηηζηηθή Τ 2 6. Ξέλε Γιψζζα II Π 2 7. Ξέλε Γιψζζα Η Π 2 7. Υξήζε Ζ/Τ II Π 2 8. Υξήζε Ζ/Τ Η Π 2 ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ Γ' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ Γ' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ 1. Αθηηλνινγία III Τ Αθηηλνινγία IV Τ Αθηηλνπξνζηαζία Τ 2. Μαζηνγξαθία Τ Ηαηξηθή πιεξνθνξ & ηειεηαηξ. Τ Παηδηαηξηθή Αθηηλνινγία Τ Αθηηλνθπζηθή Η Τ 2 4. Αθηηλνθπζηθή II Τ 2 5. Σερλνι. Απεηθνληζη. πζηεκ.π Τ 2 5. Φπρνινγία Τ 2 6. Τγηεηλή Τ 2 6. Αγγιηθή Οξνινγία Τ 2 7. Ξέλε Γιψζζα III Π 2 7. Ηζηνξία Ηαηξηθήο Π 2 ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ Δ' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ Σ' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ 1. Αμνληθή Σνκνγξαθία Τ Ραδηελεξγά Ηζφηνπα II Τ Μαγλεηηθφο πληνληζκφο Τ Αθηηληθή Βηνινγία Τ 2 3. Ηαηξηθή Φπζηθή Τ 3 3. Αγγεηνγξαθία-ηεθαληνγξαθία Τ 2 4. Αθηηλνζ/θή Ογθνινγία Η Τ 2 4. Αθηηλνζ/θή Ογθνινγία II Τ 2 5. Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο Τ 2 5. Αξρέο Οηθνλνκηθήο ηεο Τγείαο Τ 2 6. Ραδηελεξγά Ηζφηνπα Η Τ Αθηηλνινγηθή Παζνινγία Τ Μνξηαθή Βηνινγία Π 2 7. Αζθάιεηα Δξγαζίαο Π 2 ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ

6 Ε' Δξάμηνο Τ/Π Θ Α.Π Δ ΥΠ Ζ' Δξάμηνο Τ 1. Αθηηλνζ/θή Ογθνινγία III Τ Πξαθηηθή Άζθεζε Τ 2 πλδ. Ογθνινγηθψλ Τ 1 2. Πηπρηαθή Δξγαζία Τ 2 3 ζεξαπεηψλ Θεξαπεία κε Ραδηελεξγά Τ 2 4. Τπέξερνη 2 Τ 3 Ηζφη Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο Τ 2 6. Βηνεζηθή Π 2 ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ 3 4 ΤΜΒΟΛΗΜΟΗ ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ Θ : Θεσξία Α.Π : Άζθεζε Πξάμεο Δ : Δξγαζηήξην Τ : Τπνρξεσηηθφ Υ.Π : Υσξίο παξαθνινχζεζε (Δξγαζηήξηα) Π : Πξναηξεηηθφ 6

7 ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ Αθηηλνινγία Η (Θ+Δ) Αθηηλνινγία ΗΗ(Θ+Δ) Αθηηλνινγία Η (Θ) Δξγαζη. Αθηηλνινγίαο Η & II Αηνκηθή & Ππξεληθή Φπζηθή Αθηηλνθπζηθή Η Σ.Α..Η Σ.Α.. II Ραδηελεξγά Ηζφηνπα Η Ραδηελεξγά Ηζφηνπα II Αθη/ζεξαπεπηηθή Ογθνινγία Η Αθη/ζεξαπεπηηθή Ογθνινγία II ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΑ Αθηηλνινγία II (Θ+Δ) Αθηηλνινγία ΗΗΗ(Θ+Δ) Αθηηλνινγία IV (Θ) Ννζνθνκεηαθή άζθεζε IV Αθηηλνθπζηθή Η Αθηηλνθπζηθή II Σ.Α.. II Αμνληθή Σνκνγξαθία Ραδηελεξγά Ηζφηνπα II Θεξαπεία κε Ραδηελεξγά Ηζφηνπα Αθη/ζεξαπεπηηθή Ογθνινγία II Αθη/ζεξαπεπηηθή Ογθνινγία III ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 1 Αθηηλνινγία Η 2 Αθηηλνινγία II 3 Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή 4 Αθηηλνινγία III 5 Αθηηλνπξνζηαζία 6 Αθηηλνινγία IV 7 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία Η 8 Ραδηελεξγά Ηζφηνπα II 9 Αθηηληθή Βηνινγία 10 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία II 11 Αθηηληθή Παζνινγία 12 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία III 13 Θεξαπεία κε Ραδηελεξγά Ηζφηνπα 14 Αγγιηθή Οξνινγία 7

8 πσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα ην Σκήκα είλαη έηνηκν λα εθαξκφζεη ην Αθαδεκατθφ Έηνο ην Νέν ηνπ Πξφγξακκα πνπδψλ. απηφ πεξηιακβάλνληαη: Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) Μαζήκαηα Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ (ΓΟΝΑ) Δπηινγήο Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα (ΔΤΜ) ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) α/α καηα Γεληθήο Τπνδνκήο (ΜΓΤ) 1 Αλαηνκηθή Τ 2 Φπζηνινγία Τ 3 Ηαηξηθή Φπζηθή Η Τ 4 Υεκεία Τ 5 Τγηεηλή Τ 6 Α' Βνήζεηεο Τ 7 Αθηηληθή Βηνινγία Τ 8 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο Η Τ 9 Βηνζηαηηζηηθή θαη Μαζεκαηηθά Τ χλνιν καζεκάησλ: 9 Πνζνζηφ: Πξνηεηλφκελν πνζνζηφ Μαζήκαηα Δηδηθήο Τπνδνκήο (ΜΔΤ) 8

9 α/α 1 Αθηηλνινγηθή Ννζειεπηηθή Τ 2 Αθηηλνθπζηθή Η Τ 3 Αθηηλνινγία Η Τ 4 Αθηηλνινγία II Τ 5 Αθηηλνινγία III Τ 6 Απεηθνληζηηθή Αλαηνκηθή Τ 7 Αθηηλνθπζηθή II Τ 8 Ηαηξηθή Φπζηθή II Τ 9 Ραδηελεξγά Ηζφηνπα Η Τ 10 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία Η Τ 11 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο II (Ηαηξηθή Τ Πιεξνθνξηθή θαη Σειεταηξηθή) 12 Σερλνινγία Απεηθνληζηηθψλ πζηεκάησλ Τ 13 Αθηηλνπξνζηαζία Τ χλνιν καζεκάησλ: 13 Πνζνζηφ: Πξνηεηλφκελν πνζνζηφ Μαζήκαηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) α/α καηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) 1 Κιηληθή Απεηθφληζε Η Τ 2 Κιηληθή Απεηθφληζε II (Αμνληθή + Μαγλεηηθή Τ Σνκνγξαθία + Τπεξερνγξαθία) 3 Αθηηλνινγηθή Παζνινγία Τ 4 Αγγεηνγξαθία - Δπεκβαηηθή Αθηηλνινγία Τ 5 Ραδηελεξγά Ηζφηνπα II Τ 6 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία II Τ 7 Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία III Τ 8 πλδπαζκφο Ογθνινγηθψλ Θεξαπεηψλ Τ 9 Θεξαπεία κε Ραδηελεξγά Ηζφηνπα Τ 10 Αγγιηθή Οξνινγία Τ χλνιν καζεκάησλ: 10 Πνζνζηφ: Πξνηεηλφκελν πνζνζηφ 9

10 Μαζήκαηα Γηνίθεζεο, Οηθνλνκίαο, Ννκνζεζίαο θαη Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ (ΓΟΝΑ) α/α 1 Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο Τ 2 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο Τ -πζηήκαηα Τγείαο 3 Φπρνινγία Τ χλνιν καζεκάησλ: 3 Πνζνζηφ: Πξνηεηλφκελν πνζνζηφ Δπηινγήο Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 1 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο III Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ 2 Μαζηνγξαθία Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ 3 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο IV Δ' ΔΞΑΜΖΝΟ 4 Αξρέο Οηθνλνκηθήο ηεο Τγείαο Δ' ΔΞΑΜΖΝΟ 5 Μεζνδνινγία Έξεπλαο Σ' ΔΞΑΜΖΝΟ 6 Αζθάιεηα Δξγαζίαο Σ' ΔΞΑΜΖΝΟ 7 Παηδηαηξηθή Αθηηλνινγία Ε' ΔΞΑΜΖΝΟ 8 Βηνεζηθή Ε' ΔΞΑΜΖΝΟ χλνιν: 8 Δπηιέγνληαη: 4 10

11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Α ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΩΡΩΝ ΦΔ ΓΜ 1 ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΜΓΌ Τ ,25 6,75 2 ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΜΓΤ Τ 3 3 7,6875 4, ΥΖΜΔΗΑ ΜΓΤ Τ 2 2 5,125 3,075 4 ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ Η ΜΔΤ Τ ,25 10,95 5 ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΗΚΖ Η ΜΓΤ Τ 3 3 7,6875 4, ΒΗΟΣΑΣΗΣΗΚΖ & ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΜΓΤ Τ 2 2 5,125 3,075 ύνολο Β' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΩΡΩΝ ΦΔ ΓΜ 1 ΤΓΗΔΗΝΖ ΜΓΤ Τ 3 3 7,6875 4, Α' ΒΟΖΘΔΗΔ ΜΓΤ Τ 2 2 5,125 3,075 3 Ζ/Τ Η ΜΓΤ Τ ,6875 5, ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ II ΜΔΤ Τ ,25 10,95 5 ΑΚΣ1ΝΟΦΤΗΚΖ Η ΜΔΤ Τ ,25 6,15 ύνολο

12 Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΦΔ ΓΜ ΩΡΩΝ 1 ΣΑ ΜΔΤ Τ ,25 6,15 2 Ζ/Τ II ΜΓΤ Τ ,6875 5, ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ III ΜΓΤ Τ ,6875 9, ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΗΚΖ II ΜΔΤ Τ 3 3 7,6875 4, ΑΚΣ/ΚΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΔΤ Τ 3 3 7,6875 4,6125 ύνολο Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΦΔ ΓΜ 1 ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ Η (+ Τ/Γ ΜΔΤ Τ 4 9 ΩΡΩΝ 13 18,25 10,95 -ΜΑΣΟ) 2 ΑΚΣΗΝΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΓΤ Τ 2 2 5,125 3,075 3 ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΜΔΤ Τ 2 2 5,125 3,075 4 ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΟΝΑ Τ 2 2 5,125 3,075 ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ-ΤΣΖΜΑΣΑ 5 ΤΓΔΗΑ ΑΚΣΗΝΟΦΤΗΚΖ II ΜΔΤ Τ 3 3 7,6875 4, Ζ/Ό III Δ. Τ 6.2 ΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ Δ. 3 7,6875 4,6125 Τ ύνολο

13 Δ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΦΔ ΓΜ 1 ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ II ΑΞΟΝΗΚΖ ΜΔ Τ 4 9 ΩΡΩΝ 13 17,25 10,35 ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ 2 ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ- ΜΔ Τ 2 4 7,125 4,275 ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ 3 ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΟΝΑ Τ 2 2 5,125 3,075 4 ΑΚΣ/ΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ Η ΜΔΤ Τ 2 2 5,125 3,075 5 ΗΟΣΟΠΑ Η ΜΔΤ Τ 3 3 7,6875 4, Ζ/Τ IV Δ ,6875 4,6125 Τ 6.2 ΒΗΟΖΘΗΚΖ Δ. Τ ύνολο Σ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΩΡΩΝ ΦΔ ΓΜ 1 ΗΟΣΟΠΑ 11 ΜΔ Τ , , ΑΚΣ. ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ II ΜΔ Τ 2 2 5,125 3,075 3 ΑΚΣΗΝΟΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ Τ 3 3 7,6875 4, ΑΓΓΛ. ΟΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔ Τ 2 2 5,125 3,075 5 ΑΚΣΗΝ/ΚΖ ΠΑΘΟΛ. ΜΔ Τ 3 3 7,6875 4, ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ Δ. Τ 3 3 7,6875 4, ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝ. ΓΔΗΑ Δ. Τ ύνολο

14 Ε' ΔΞΑΜΖΝΟ A/A Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΩΡΩΝ ΦΔ ΓΜ 1 AKT. ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ III ΜΔ Τ , , ΓΔΟΝΣΟΛ. ΔΠΑΓΓ ΓΟΝΑ Τ 3 3 7,6875 4, ΟΤ ΜΔ Τ ,25 6,15 4 ΘΔΡ. ΡΑΓ. ΗΟΣΟΠΑ ΜΔ Τ 3 3 7,6875 4, ΠΑΗΓΗΑΣΡ. ΑΚΣΓΝΟΛ. Δ.Τ 3 3 7,6875 4, ΑΦ. ΔΡΓΑΗΑ Δ.Τ ύνολο Ζ' ΔΞΑΜΖΝΟ Α/Α Μάθημα KM ΔΜ Θ Δ ΤΝ. ΩΡΩΝ ΦΔ ΓΜ 1 Πηπρηαθή Δξγαζία Τ 20 2 Πξαθηηθή Άζθεζε Τ 10 ύνολο 30 ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ Σσνολικός αριθμός σποτρεωτικών προσυερομένων μαθημάτων ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ = 43 + πηπρηαθή εξγαζία πνπ αλαιχεηαη σο εμήο: Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά : 35 Μαζήκαηα Δπηινγήο Τπνρξεσηηθά Πξνζθεξφκελα : 8 εθ ησλ νπνίσλ δηαιέγνπλ 4 Πηπρηαθή Δξγαζία Τποσπευηικόρ απιθμόρ μαθημάηυν για λήτη πηςσίος 14

15 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΡΗΘΜΟ ΜΟΝΑΓΔ ECTS Μαθήμαηα Υποσπεωηικά: 35 Δμάκελα 7 * 30 = Μαθήμαηα Επιλογήρ Υποσπεωηικά : (Πποζθεπόμενα Πηςσιακή Επγαζία 8) : 1 20 Ππακηική Αζκηζη 10 Σύνολο: Μέγηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ν ζπνπδαζηήο γηα λα πάξεη πηπρίν (ρσξίο ηελ πηπρηαθή εξγαζία) 39 κέγηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο ππνρξεσηηθψλ θαη'επηινγή καζεκάησλ πνπ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ν ζπνπδαζηήο Φφξηνο εξγαζίαο / εβδνκάδα εμακήλνπ 1 ψξα ζεσξία = ~ 3 ψξεο Φ.Δ.(2,7) 1 ψξα εξγαζηεξίνπ = 1 ψξα Φ.Δ. Μαθήμαηα ανά εξάμηνο: Δβδομαδιαίερ ώπερ διδαζκαλίαρ ανά εξάμηνο Λφγνο ΜΓΤ/(χλνιν αξηζκνχ καζεκάησλ) ηα ΜΓΤ πεξηιακβάλνληαη ην κέγηζην 10% ΓΟΝΑ Λόγορ υπών Θευπίαρ/ υπών Δπγαζηηπίος 10% ηνπ 39 άξα ν ζπνπδαζηήο επηιέγεη ην κέγηζην 4 απφ 8 θαη'επηινγή ππνρξεσηηθά καζήκαηα (ηα πξνζθεξφκελα πξέπεη λα είλαη δηπιάζηα απηψλ πνπ δηαιέγεη) 50 ψξεο 5 ή % ΓΖΛ.12 καδί κε ΓΟΝΑ Μέρξη 4 ΓΟΝΑ Σοςλάσιζηον 1,5/1 δει. 15 ώπερ θευπία ανά 9 ώπερ επγαζηήπιο. Σηον παπαπάνω ςπολογιζμό, ζηρ ώπερ θεωπίαρ έσοςν ζςμπεπιληθθεί οι ώπερ Α.Π. ωρ θεωπίερ, Κάθε εξάμηνο ανηιζηοισεί ζε 750 ώπερ Φόπηος Επγαζίαρ 750: 15 ππνρξεσηηθέο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο = 50 ψξεο Φόπηος Δξγαζίαο εβδνκαδηαίσο Κάζε εβδνκάδα εθπαηδεπηηθήο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη 25 ψξεο δηδαζθαιίαο θαη 50 ψξεο Φφξηνπ Δξγαζίαο Tα καζήκαηα: 15

16 Tα καζήκαηα εηδηθήο ππνδνκήο θαη εηδηθφηεηαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 70% ηνπ ζπλφινπ. Ζ μέλε γισζζά -νξνινγία είλαη κάζεκα εηδηθφηεηαο ηα καζήκαηα γεληθήο ππνδνκήο πεξηιακβάλνληαη ηα καζήκαηα Γ.Ο.Ν.Α (Γηνίθεζεο - Οηθνλνκίαο - Ννκνζεζίαο - Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ) θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Καη θαιχπηνπλ ην ππφινηπν 30%. (παξ.4 άξζξνπ 2 ηεο θαλ. Τπνπξ. Απφθαζεο Δ5/46350 ΦΔΚ 625 η.βί 8/05/2006) Χο καζήκαηα επηινγήο δελ κπνξεί λα είλαη ΓΟΝΑ. Χο πξναηξεηηθά καζήκαηα πξνζθέξνληαη απνθιεηζηηθά ην ζεσξεηηθφ κέξνο καζεκάησλ άιισλ ηκεκάησλ ηεο ηδίαο ή άιιεο ζρνιήο ή ην ζεσξεηηθφ κέξνο θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο πνπ δελ έρεη επηιέμεη ν ζπνπδαζηήο. (παξ.5 άξζξνπ 2 ηεο θαλ. Τπνπξ. Απφθαζεο Δ5/46350 ΦΔΚ 625 η.βί8/05/2006) 5. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Ο απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο εξγάδεηαη σο : Α. Σερλνιφγνο Απεηθνλίζεσλ Β. Σερλνιφγνο Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο Γ. Σερλνιφγνο Ππξεληθήο Ηαηξηθήο πγθεθξηκέλα γηα ηελ Α πεξίπησζε εθαξκφδεη ηηο ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο ζηνπο ηνκείο ηεο Κιαζζηθήο Αθηηλνινγίαο,Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο,Μαζηνγξαθίαο,Μέηξεζεο Οζηηθήο Μάδαο θαζψο θαη ζηελ Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία. ηελ Β πεξίπησζε εθαξκφδεη ηηο ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο θαη ηέινο ζηνλ ηνκέα ηεο Ππξεληθήο Ηαηξηθήο πξνεηνηκάδεη ηα ξαδηνθάξκαθα, εθηειεί απεηθνληζηηθέο πξάμεηο θαζψο επίζεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο in vitro εμεηάζεηο (RIA). ιεο απηέο νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα. πγθεθξηκέλα νη ηνκείο απαζρφιεζεο είλαη Γεκφζηα Ννζνθνκεία Θεξαπεπηήξηα ηνπ ΗΚΑ Κέληξα Τγείαο Ηδησηηθέο Κιηληθέο 16

17 Γηαγλσζηηθά Κέληξα ηξαηησηηθά Ννζνθνκεία Ηδησηηθά Ηαηξεία Βηνκεραλία Σακεία Τγείαο Σξαπεδψλ, Γεκνζηνγξάθσλ,Ννκηθψλ θιπ. ηα πην πάλσ ζα πξνζηεζνχλ ην ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο θπξίσο ζην Σκήκα Γνζηκεηξίαο, ηα Σκήκαηα Ηαηξηθήο Φπζηθήο ησλ Ννζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε ζε ΣΔΔ ζηε θαηεχζπλζε ηεο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο. 6. ΠΟΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη νη αξηζκνί ησλ εηζαρζέλησλ θαη απνθνίησλ θαηά ηελ εμαεηία Ακαδ. έηορ Απιθμόρ Διζασθένηυν Απιθμόρ Αποθοίηυν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Ζ αγνξά εξγαζίαο απαηηεί φιν θαη πεξηζζφηεξνπο απφθνηηνπο θαηέρνληεο κεηαπηπρηαθνχο θχθινπο ζπνπδψλ. Απηφ θαηέζηε αλαγθαίν αθ ελφο κελ ιφγσ ησλ φιν θαη πεξηζζφηεξσλ εμεηδηθεπκέλσλ ηνκέσλ θαη αθ εηέξνπ ιφγσ ηεο πιεζψξαο πηπρηνχρσλ νπφηε πξέπεη έλα επηπιένλ πξνζφλ λα θάλεη ηε δηαθνξά. Αθφκε ε πνιχ θαιή ρξήζε Ζ/Τ θαη ε θαηνρή κηαο ή θαη δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο εληάζζνληαη ζηα επηπιένλ απαηηνχκελα πξνζφληα. ήκεξα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηνπο απφθνηηνπο ησλ ΣΔΗ φηαλ 17

18 1. Τπάξρεη ζχκπξαμε Σκήκαηνο ησλ ΣΔΗ κε Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο 2. Τπάξρεη ζχκπξαμε (ζπλδηνξγάλσζε) ηνπ Σκήκαηνο ηνπ ΣΔΗ κε ζρεηηθφ ή αληίζηνηρν Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Δμσηεξηθνχ. 3. Μεηαβεί ν ελδηαθεξφκελνο απφθνηηνο ΣΔΗ ζε αληίζηνηρν ή παξεκθεξέο Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ. Πξνυπάξμεη αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο ηνπ ΣΔΗ νπφηε δηθαηνχηαη ηνχην λα πξαγκαηνπνηήζεη απηφλνκα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Ήδε ππάξρνπλ ζε εμέιημε πνιιά Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα δηαθφξσλ Σκεκάησλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο κε Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,Πεηξαηψο,Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ,Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,Παλεπηζηήκην Θξάθεο,Ησαλλίλσλ αιιά θαη κε αξθεηά Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη δχν έηε. Σν Σκήκα πνπ νξγαλψλεη ην κεηαπηπρηαθφ θχθιν θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ. πλήζσο απηά πνπ δεηνχληαη είλαη : Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην Σκήκα Βαζκφο πηπρίνπ Αλαιπηηθή βαζκνινγία πζηαηηθέο Δπηζηνιέο (ζπλήζσο 2 ) Πηζηνπνηεηηθφ μέλεο γιψζζαο (θπξίσο Αγγιηθά ) Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε Σν Γηδαθηνξηθφ, πνπ εληάζζεηαη ζην κεηαπηπρηαθφ θχθιν απφθηεζε ηνπ εξεπλεηηθή εξγαζία ηξηψλ εηψλ πεξίπνπ. ζπνπδψλ, απαηηεί γηα ηελ Σα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο ζε θάζε ΣΔΗ δίδνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. ην Πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο φισλ ησλ ΣΔΗ ηεο Υψξαο. 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ : Γραφείων Διασύνδεσης T.E.I. ΙΔΡΤΜΑ TAX. ΣΗΛΕΦΩΝΑ T.E.I. ΑΘΗΝΑ Aγ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ττυρίδωνα & Μιλου Σ.Κ Αιγάλεω T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΤ 4 χλμ Ιωαννίνων- Ακθνών Σ.Κ Άρτα T.E.I. ΚΡΗΣΗ Σ.Κ. 140 ταυρωμζνοσ Ηράκλειο Κριτθσ T.E.I. Σ.Θ Σ.Κ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ T.E.I. ΚΑΛΑΜΑΣΑ Aγ. Λουκάσ, Σ.Κ Αντί κάλαμοσ, Σ.Κ Καλαμάτα

20 T.E.I. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Σ.Κ Κοηάνθ T.E.I. ΛΑΜΙΑ 3 χλμ. Π.Ε.Ο. Σ.Κ Λαμία T.E.I. ΛΑΡΙΑ Σ.Κ Λάριςα T.E.I. Νζα Κτίρια, Σ.Κ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ Σ.Ε.Ι. ΠΑΣΡΑ Μεςολόγγι Θεοτοκοποφλου Σ.Κ Κουκοφλι Πάτρα T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ Π. Ράλλθ & Θθβών 250, Σ.Κ Αιγάλεω T.E.I. ΕΡΡΩΝ Σζρμα Μαγνθςίασ, Σ.Κ T.E.I. ΧΑΛΚΙΔΑ ζρρεσ Ψαχνά Ευβοίασ, Σ.Κ Α..Π.Α.Ι.Σ.Ε. Ν. Ηράκλειο Αττικισ, Σ.Κ α. Σπόποι επιλογήρ ςποτηθίυν Κάζε Σκήκα πνπ νξγαλψλεη κεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ θαζνξίδεη θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ. πλήζσο ην Σκήκα νξίδεη κηα ηξηκειή Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ κέιε Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΠ) ηνπ Σκήκαηνο ή αλ είλαη ζχκπξαμε κε άιιν Σκήκα ηφηε ζπκκεηέρεη θη έλαο απφ ην ΔΠ ηνπ ηειεπηαίνπ. Σν βαζηθφ πηπρίν είλαη ην ζηνηρείν πνπ παίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ Δπηηξνπή ρσξίο απηφ λ απνθιείεη θη ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ βαζηθφ πηπρίν ζε άιιν αληηθείκελν. ηελ επηινγή βνεζά θη ν βαζκφο ηνπ πηπρίνπ πνπ πξέπεη λα είλαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ Λίαλ Καιψο. Σν Βηνγξαθηθφ εκείσκα πξέπεη λα είλαη ζχληνκν κε αλαθνξά ζε φια ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ππνςεθίνπ. απηφ πξέπεη λα αλαθέξνληαη Οη ηίηινη ζπνπδψλ Ζ θαηνρή μέλεο γιψζζαο 20

21 Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε Ζ εκπεηξία πνπ έρεη απνθηήζεη ν ππνςήθηνο εξγαδφκελνο απηά ζα πξνζηεζνχλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα ρφκπη ηνπ, ζηνλ αζιεηηζκφ, ηελ κνπζηθή, ηηο νηθνινγηθέο επαηζζεζίεο, ηηο εθδξνκέο. ια απηά ζπλζέηνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα. Ζ πλέληεπμε ζα βνεζήζεη ηνλ ππνςήθην λα εθζέζεη ηνπο ιφγνπο πνπ επηζπκεί ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο,ίζσο ηηο επθαηξίεο πνπ παιαηφηεξα δελ επνδψζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ, πνπ ππνδειψλεη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ηελ ζέιεζή ηνπ γηα επηζηεκνληθή πξφνδν. Ζ Δπηηξνπή απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ θάζε ππνςεθίνπ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ηελ αλάγιπθε εηθφλα πνπ ζα ζρεκαηίζεη απφ ην πιέγκα ησλ εξσηήζεσλ θαηά ηελ ζπλέληεπμε ζ απνθαζίζεη αλ γίλεη δεθηφο. Δπίζεο κπνξεί, εθ φζνλ ππάξρεη νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή, λα κεηψζεη ηελ επηβάξπλζε θαη άιιεο δηεπθνιχλζεηο αλ θξηζνχλ απαξαίηεηεο φπσο ε κεξηθή παξαθνινχζεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, δσξεάλ βηβιία ή ζεκεηψζεηο θιπ. ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη νη ηίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ Διιάδα θαη ηα Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ γηα απφθνηηνπο ησλ ΣΔΗ Πίνακαρ Τίηλοι και διάπκεια ζποςδών μεηαπηςσιακών ππογπαμμάηων Σίτλοι Διδακτορικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελλθνικοί Διδακτορικό:3 ζτθ τουλάχιςτον Βρετανικοί Ph.D: 2ζτθ ζτθ Mphil: 1 ζωσ 2 ζτθ Γαλλικοί Doctoral 2-4 ζτθ μετά το DEA DEA: 1 ζτοσ Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ Πρόγραμμα: 1 ζωσ 2 Msc, ΜΑ, MBA, LLM*:1 ζτοσ DESS:1 ζτοσ Αμερικάνικοι Doctorate-PhD: 3 ζτθ Msc, ΜΑ, MBA.LLM: 2ζτθ Καναδικοί Doctorate-PhD: 3 ζτθ Msc, ΜΑ, MBA.LLM: 2ζτθ Γερμανικοί Doctorate: 2-5 ζτθ Magister LLM 21

22 8. ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Ο Σερλνιφγνο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο (ΣΡΑ) εξγάδεηαη ζηα Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, Κέληξα Τγείαο, Ηδησηηθέο Κιηληθέο, Ηδησηηθά Ηαηξεία, ηξαηησηηθά Ννζνθνκεία ζηνπο εμήο ηνκείο o Απεηθνληζηηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ην Σκήκα Αθηηλνινγίαο θαη ην Σκήκα Ππξεληθήο Ηαηξηθήο o Ακτινοκεραπευτικισ Ογκολογίασ που περιλαμβάνει Εξωτερικι Ακτινοκεραπεία (Σθλεκεραπεία, Πλθςιοκεραπεία (μαλακζσ ακτίνεσ Χ)) και Βραχυκεραπεία με ζμφαςθ ςτισ ΕνδοΪςτικζσ και Ενδοκοιλοτικζσ Εφαρμογζσ. 8.1 Ο Απεηθνληζηηθφο Σνκέαο πεξηθιείεη πνιιέο εθαξκνγέο θαη ηνλ ππεξεηνχλ νη Κιαζζηθή Αθηηλνινγία Αμνληθή Σνκνγξαθία Μαζηνγξαθία Μέηξεζε Οζηηθήο Ππθλφηεηαο Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία Τπέξερνη 8.1.α Κιαζζηθή Αθηηλνγξαθία Με ηε βνήζεηα ησλ αθηίλσλ Υ ν Σερλνιφγνο απνηππψλεη ηκήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (αθηηλνγξαθία) θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Ηαηξνχ Αθηηλνιφγνπ ή Ηαηξνχ άιιεο εηδηθφηεηαο. Πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο αθηηλνγξάθεζεο ν Σερλνιφγνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ ηνπ εμεηαδφκελνπ λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. Μηα βαζηθή εξψηεζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεη ζε γπλαίθα πνπ ειηθηαθά είλαη ζε ζέζε λα ηεθλνπνηήζεη αλ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα είλαη έγθπνο. Απηή ε παξάκεηξνο δελ πξέπεη λα απνθιείεηαη θαη γη απηφ νθείιεη ν Σερλνιφγνο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμεηαδνκέλνπ γηα ηελ αθηηλνγξαθία ελδέρεηαη ιφγσ ειηθίαο ή ιφγσ θηλεηηθψλ πξνβιεκάησλ λα επηβάιιεηαη ε ππνζηήξημε ηνπ. απηή ηελ πεξίπησζε επηζηξαηεχεη ηνλ ζπλνδφ ηνπ ή ζηε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θάπνηνλ εξγαδφκελν πνπ φκσο ΓΔΝ αλήθεη ζην Σκήκα Αθηηλνινγίαο. Δπεηδή θχξην κέιεκα ηνπ Σερλνιφγνπ είλαη ε εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ Αθηηλνπξνζηαζίαο, απαηηείηαη ν ζπλνδφο, 22

23 θαζ ππφδεημε ηνπ, λα θνξέζεη πνδηά απφ κνιπβδνθανπηζνχθ ψζηε λα ηνλ πξνζηαηεχζεη απφ ηελ ζθεδαδφκελε αθηηλνβνιία. Αθνινχζσο ν Σερλνιφγνο αλαιφγσο κε ηνλ ζσκαηφηππν ηνπ εμεηαδφκελνπ θαη ηελ αλαηνκηθή ζέζε ηεο απεηθφληζεο επηιέγεη ηα θαηάιιεια ζηνηρεία ζηελ Αθηηλνινγηθή Μνλάδα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ βέιηηζηε πνηφηεηα ηεο εηθφλαο. Δπηπξνζζέησο ν Σερλνιφγνο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο Μεξηκλά γηα ηελ θχιαμε ησλ films πνπ έρεη παξαγγείιεη ζε αζθαιέο κέξνο ψζηε λα κελ εθηεζνχλ ζηελ αθηηλνβνιία θαη γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ θαζεηψλ. Φξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε θαηάζηαζε ηνπ απηφκαηνπ εκθαληζηεξίνπ αλαλεψλνληαο θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα ηα πγξά εκθάληζεο θαη ζηεξέσζεο. Υσξίο λα παξαιείπεη ηνλ έιεγρν,ηνλ θσηηζκφ θαη ηνλ εμαεξηζκφ απηνχ. Δθηειεί πεξηνδηθνχο ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο θηλήζεηο ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο θαη ηεο αθηηλνινγηθήο ηξάπεδαο. Διέγρεη θάζε κήλα ηελ ζχκπησζε ηνπ θσηεηλνχ πεδίνπ κε ην πεδίν αθηηλνβνιίαο Δπηθνπξεί ηνλ εληεηαικέλν αθηηλνθπζηθφ ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηεο Αθηηλνινγηθήο Μνλάδαο θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν αθηηλνπξνζηαζίαο ησλ ρψξσλ. Φπζηθά αλ είλαη επαξθψο εθπαηδεπκέλνο κπνξεί θαη κφλνο ηνπ, εθ φζνλ δηαζέηεη ηα θαηάιιεια φξγαλα, λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ έιεγρν. Αλαγγέιιεη νπνηαδήπνηε βιάβε πεξηπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε ζπλελλφεζε καδί ηνπ απεπζχλεηαη ζηνλ ζπληεξεηή ή ηνλ αληηπξφζσπν ηεο Μνλάδνο γηα άκεζε επηζθεπή. Μεξηκλά ψζηε ην αηνκηθφ ηνπ δνζίκεηξν ζεξκνθσηαχγεηαο (TLD) λα δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Παξαθνινπζεί ζεκηλάξηα ή εκεξίδεο ψζηε λα εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ. 8.1.β ΑΞΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ 23

24 Ο Σερλνιφγνο Ρ.Α έρεη εθπαηδεπηεί γηα έλα εμάκελν, ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο, ζηελ Αμνληθή Σνκνγξαθία ίζσο θαη λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε ζην ίδην αληηθείκελν. Καη ηνχην δηφηη ε εμέηαζε κε Αμνληθφ έρεη γίλεη πιένλ ξνπηίλα. Έηζη νη εξγαζίεο ηνπ Σ.Α ζηνλ Αμνληθφ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο : Σνπνζεηεί ηνλ εμεηαδφκελν ζηε ζσζηή ζέζε αθνχ πξνεγνπκέλσο ηνπ έρεη εμεγήζεη ηνλ ηξφπν θαη ην είδνο ηεο εμέηαζεο. Δθηειεί ηηο θαηάιιειεο ιήςεηο (ΣΟΜΔ) βάζεη ησλ εληνιψλ ηνπ Ηαηξνχ Αθηηλνιφγνπ. Φξνληίδεη γηα ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ παίξλνληαο ηηο αλάινγεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζηνηρείσλ, κεγέζπλζε ησλ εηθφλσλ θιπ. εθ φζνλ απαηηείηαη. Βεβαίσο ζην ηειεπηαίν ππεηζέξρνληαη θη ν παξάγσλ ηαηξηθφ ελδηαθέξνλ Υνξεγεί ζθηαγξαθηθή νπζία ζηνλ εμεηαδφκελν φηαλ πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξεο εμεηάζεηο. Σεξεί ηνπο θαλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο Δπηθνπξεί ηνλ εληεηαικέλν αθηηλνθπζηθφ ζηηο πνηνηηθέο κεηξήζεηο ηνπ Α.Σ. θαζψο θαη ζηηο κεηξήζεηο αθηηλνπξνζηαζίαο ηνπ ρψξνπ. Δλεκεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αλαθχςεη θαηά ηελ εμέηαζε. Φξνληίδεη λα θνξά αλειιηπψο ην αηνκηθφ ηνπ δνζίκεηξν 8.1.γ. ΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ Παίξλεη ζχληνκν ηζηνξηθφ πξηλ ηελ εμέηαζε. Δθηειεί ηηο θαηάιιειεο ιήςεηο ζχκθσλα κε ην ηαηξηθφ παξαπεκπηηθφ Δπηιέγεη ηα ζσζηά ζηνηρεία, ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο εμεηαδφκελεο ψζηε νη καζηνγξαθίεο απφ ηερληθήο πιεπξάο λα είλαη άξηζηεο. Φξνληίδεη γηα ηνλ ζθνηεηλφ ζάιακν(εκθαληζηήξην) ζχκθσλα κε ηα φζα ηζρχνπλ γηα ην Αθηηλνινγηθφ Σκήκα Βνεζά ζηηο κεηξήζεηο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο Μνλάδνο ηνλ αθηηλνθπζηθφ, θαζψο θαη ζηελ αθηηλνπξνζηαζία ησλ ρψξσλ. Σεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ Σνκέα απηφ. Φνξά αλειιηπψο ην δνζίκεηξφ ηνπ θαη ην δηαηεξεί ζε αξίζηε θαηάζηαζε. 24

25 8.1.δ. ΜΟΝΑΓΑ ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ Διέγρεη κε ηε βνήζεηα νκνησκάησλ ηελ πηζηφηεηα ηεο Μνλάδαο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Παίξλεη ζχληνκν ηζηνξηθφ απφ ηνλ εμεηαδφκελν πξηλ ηελ εμέηαζε θαη παξάιιεια ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηνλ ηξφπν θαη ηελ δηάξθεηα ηεο. Καηαρσξεί η απνηειέζκαηα. 8.1.ε. ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ Ζ εμέηαζε απηή δελ γίλεηαη κε ηνληίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο αιιά ν Σερλνιφγνο έρεη νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο πνπ δελ απαληψληαη ζηηο άιιεο εμεηάζεηο. Διέγρεη ηα θηλεηά ηκήκαηα ηνπ Μαγλ. Σνκνγξάθνπ Παίξλεη ζχληνκν ηζηνξηθφ θαη δίλεη κεγάιε έκθαζε αλ ν εμεηαδφκελνο έρεη επάλσ ηνπ κεηαιιηθά αληηθείκελα (θνζκήκαηα,θέξκαηα, ξνιφη θιπ.) νπφηε πξέπεη λ αθαηξεζνχλ. Δπίζεο ξσηά αλ ν εμεηαδφκελνο έρεη βεκαηνδφηε πνπ ξεηψο απαγνξεχεηαη λα έιζεη ζε επαθή κε καγλεηηθφ πεδίν νπφηε καηαηψλεη ηελ εμέηαζε Δθηειεί ηηο εληνιέο ηνπ ηαηξηθνχ παξαπεκπηηθνχ γηα ηνλ ηξφπν ηεο εμέηαζεο 8.1.ζη. ΤΠΔΡΖΥΟΗ Δδψ ν Σ.Ρ.Α δελ έρεη ηδηαίηεξεο αξκνδηφηεηεο απιψο βνεζά ζηελ εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ Ηαηξφ Αθηηλνιφγν ζχκθσλα κε ην παξαπεκπηηθφ. Γηα φιεο αλεμαηξέησο ηηο εμεηάζεηο ν Σερλνιφγνο πξνζθνκίδεη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ αξκφδην Ηαηξφ γηα λα ηηο γλσκαηεχζεη. Δπίζεο ηαθηνπνηεί ηελ νκαιή ξνή ησλ εμεηαδνκέλσλ ζην Σκήκα ψζηε φιε ε εξγαζία λα γίλεηαη απξφζθνπηα. 25

26 8.1.δ. ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ην Σκήκα απηφ γίλνληαη κε ξαδηελεξγά ηζφηνπα (ξαδηνθάξκαθα) φιεο νη εμεηάζεηο θαη απεηθνλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή θαη κεηέπεηηα ηππψλνληαη ζε ραξηί ή film. Απηή ε εξγαζία εληάζζεηαη ζην 90 % ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη γη απηφ πεξηειήθζε ε Ππξ. Ηαηξηθή ζηελ ελφηεηα ησλ απεηθνλίζεσλ. Γη απηή ηε πεξίπησζε ν Σερλνιφγνο: Δλεξγεί πνηνηηθνχο ειέγρνπο ζηε γ-camera πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ αθηηλνθπζηθνχ ηνπ Σκήκαηνο Παξαιακβάλεη ηα ξαδηνθάξκαθα θαη ηα ηνπνζεηεί ζηελ θαηάιιειε ζέζε ηεο Κξχπηεο κέζα ζην Θεξκφ Δξγαζηήξην (HOT LAB) Σνπνζεηεί ηα Κηηο πνπ είλαη ρξήζηκα γηα εκπινπηηζκφ ησλ ξαδηνθαξκάθσλ κέζα ζην Ζιεθηξηθφ Φπγείν. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δφζεσλ ζηνπο εμεηαδφκελνπο ηεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη Πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο εμεηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο θη ελεκεξψλεη ηνπο εμεηαδφκελνπο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλνπλ. Τπνινγίδεη ηελ ξαδηελέξγεηα κέζσ ηνπ ζαιάκνπ ηνληζκνχ ηχπνπ θξέαηνο. Καηαγξάθεη ηπρφλ βιάβεο ζηε γ camera θαη ελεκεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο. Γηαηεξεί ηνπο ρψξνπο ηνπ HOT LAB ζε απφιπηε ηάμε θαη θξνληίδεη ηδηαηηέξσο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Καλνληζκψλ Αθηηλνπξνζηαζίαο ζε φιν ην Σκήκα. ε πεξίπησζε ξαδηελεξγνχ κφιπλζεο θξνληίδεη γηα ηελ απνκφιπλζε θαη παξάιιεια ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο πιιέγεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα ξαδηελεξγά θαηάινηπα Φξνληίδεη λα θνξά πάληα ην αηνκηθφ ηνπ δνζίκεηξν θαη λα ην δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε Απνκαθξχλεη απφ ην Σκήκα ηηο ζπλνδνχο ησλ εμεηαδφκελσλ πνπ είλαη έγθπνη εμεγψληαο φηη απαηηείηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο. Παξάιιεια ν Σ.Ρ.Α. πξνεηνηκάδεη θαη ζεξαπεπηηθέο δφζεηο ξαδηνθαξκάθνπ πνπ θπζηθά δελ εκπίπηεη ε εξγαζία απηή ζηνλ απεηθνληζηηθφ ηνκέα. 26

27 Σέινο εξγάδεηαη θαη ζε in Vitro Δξγαζηήξηα φπνπ γίλνληαη εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηs. 9. ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΟΓΚΟΛΟΓΗΑ απηφ ηνλ ηνκέα ν Σ.Ρ.Α. εξγάδεηαη είηε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αθηηλνζεξαπείαο είηε ζηελ εθαξκνγή απηήο. φηη αθνξά ζηνλ πξψην δει ηνλ ζρεδηαζκφ ν Σερλνιφγνο καδί κε ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο θαζνξίδεη ηελ ζέζε θαη ηνλ ηξφπν ζεξαπείαο ηνπ αζζελνχο κέζσ ηεο Αθηηλνινγηθήο Μνλάδαο κε εληζρπηή εηθφλαο πνπ νλνκάδεηαη ΔΞΟΜΟΗΧΣΖ δηεζλψο (SIMULLATOR).Δθεί γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο ζην θξεβάηη θαη ζηελ ζέζε πνπ έρεη απνθαζηζζεί (αλάζθεια ή χπηηα) θαη ππφ αθηηλνζθνπηθφ έιεγρν θαζνξίδνληαη νη γεσκεηξηθνί παξάγνληεο πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ θαηά ηελ αθηηλνζεξαπεία. Μεηαμχ ησλ άιισλ θαζνξίδνληαη ε Απφζηαζε Πεγήο Γέξκαηνο (ΑΠΓ), νη δηαζηάζεηο ηνπ ή ησλ πεδίσλ αθηηλνζεξαπείαο, ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ πιηθψλ (blocks), νη γσλίεο θαη νη ζχξεο εηζφδνπ θάζε πεδίνπ. Απηή ε εξγαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη κε ηηο ίδηεο αθξηβψο ζπλζήθεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αθηηλνζεξαπεία. ιεο νη πην πάλσ θαηαγξαθέο αθνινπζνχλ ηνλ αζζελή θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αθηηλνζεξαπείαο θαη επηπιένλ ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπνζεηνχληαη ζθελνεηδή θίιηξα, blocks ή bolus. Ο Σερλνιφγνο θαζνξίδεη ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν ζεξαπείαο, θαηαγξάθεη ηελ εκεξήζηα θαη ηελ νιηθή δφζε ζην θχιιν ζεξαπείαο θαζψο θαη ηπρφλ άιιεο παξαηεξήζεηο ή ππνδείμεηο ησλ ζεξαπφλησλ ηαηξψλ. Πξνβαίλεη ζε ηπρφλ αιιαγέο θαηά ηελ πνξεία ηεο αθηηλνζεξαπείαο Παξαθνινπζεί απφ ην ρεηξηζηήξην κε ηελ βνήζεηα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο ψζηε ν αζζελήο λα παξακέλεη αθίλεηνο. Γηαθφπηεη ηε ζεξαπεία εθ φζνλ εθηηκήζεη φηη ν αζζελήο έρεη δπζθνξία ή αδηαζεζία. Δπεηδή ππάξρεη θαη κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε ν Σερλνιφγνο ηνλ θαζεζπράδεη ψζηε λα πεξαηψζεί νκαιψο ε ζεξαπεία ηνπ. 27

28 Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ ζεξαπείαο βνεζά ηνλ αζζελή λα εμέιζεη απφ ηνλ ζάιακν κε ηελ βνήζεηα ηνπ ηξαπκαηηνθνξέα ή λνζειεπηή εθ φζνλ απαηηείηαη Δθαξκφδεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ζην ζχζηεκα επαλαθνξάο ηεο ξαδηελεξγνχ πεγήο θνβάιηηνπ 60 ζηελ νκψλπκε Μνλάδα. Καηά ηελ αθηηλνζεξαπεία παξαθνινπζεί φια ηα φξγαλα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ (παξνρή αθηηλνβνιίαο, ζπκκεηξία ηεο δέζκεο, πςειή ηάζε, θελφ ζσιήλα επηηαρχλζεσο ) θαη γεληθψο φιεο ηηο ελδείμεηο πνπ ν θαηαζθεπαζηήο έρεη πεξηιάβεη ζηελ νζφλε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη αθνξνχλ ζηνλ Γξακκηθφ Δπηηαρπληή. Γηα φιεο ηηο αθηηλνζεξαπεπηηθέο κνλάδεο παξαθνινπζεί ην ρξνλφκεηξν πνπ ζα δηαθφςεη ηελ παξνρή αθηηλνβνιίαο κφιηο εθπλεχζεη ε πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα. Αλαθέξεη ζηνλ ππεχζπλν νπνηαδήπνηε βιάβε παξνπζηαζηεί ζηε κνλάδα πνπ εξγάδεηαη θαη αλ είλαη ζέκα αθηηλνπξνζηαζίαο είηε ην αληηκεησπίδεη κφλνο ηνπ ή εηδνπνηεί ηνλ ππεχζπλν αθηηλνπξνζηαζίαο. ηε πεξίπησζή πνπ εθαξκφδεηαη έλα πεδίν κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη απαηηνχληαη λα πξνζηαηεπζνχλ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ πεδίνπ ηφηε ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη εηδηθά blocks γηα ην ζθνπφ απηφ. Σεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο θαη θνξά απαξαηηήησο ην αηνκηθφ ηνπ δνζηκέηξν. Δπηθνπξεί ηνπο αθηηλνθπζηθνχο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αθηηλνζεξαπείαο κε Ζ/Τ. 9.1 ΔΝΓΟΪΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΓΟΚΟΗΛΟΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Παξαθνινπζεί ηνλ ζρεδηαζκφ αθηηλνζεξαπείαο πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ ηνλ αξκφδην ηαηξφ θαη αθηηλνθπζηθφ. 28

29 Πξνβαίλεη ζηνπο θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο ζηνλ Ζ/Τ ψζηε νη ξαδηελεξγέο πεγέο λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο πξνβιεθζείζεο απφ ηελ Γνζηκεηξηθή κειέηε ζέζεηο. Καζνξίδεη ηνλ ππνινγηζζέληα ρξφλν ζεξαπείαο Απνζχξεη ηηο ξαδηελεξγέο πεγέο ζηνλ ρψξν θχιαμεο Σεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Αθηηλνπξνζηαζίαο. 10. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ Κάζε απφθνηηνο Σερλνιφγνο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή θαη Δπηζηεκνληθή ηνπ εμέιημε. Ζ Δπαγγεικαηηθή απαηηεί πξνζήισζε ζην θαζήθνλ, επάξθεηα γλψζεσλ, εμαίξεηε ζπκπεξηθνξά ζηνπο πάζρνληεο θαη θπξίσο ζσζηή εθαξκνγή ησλ ηνληηδνπζψλ θαη κε ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ. Ζ Δπηζηεκνληθή εμέιημε ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, δεκνζηεχζεηο, ζπκκεηνρή ζε εκεξίδεο πνπ παξνπζηάδνπλ πεξηζηαηηθά ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζην Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα φπνπ εξγάδεηαη. Ο Σερλνιφγνο νθείιεη λα ελεκεξψλεηαη ζε ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο δεδνκέλνπ φηη νη Καλνληζκνί αιιάδνπλ αλά δεθαεηία πεξίπνπ επί ην απζηεξφηεξν. πλήζσο ηελ πξσηνβνπιία έρεη ε Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ), κηα δηαλνζνθνκεηαθή επηηξνπή, ν χιινγνο απνθνίησλ Σ.Ρ.Α. κσο ην επηζηέγαζκα ηεο επηζηεκνληθήο νινθιήξσζεο είλαη ε απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (master) ή δηδαθηνξηθνχ. 11. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΩΝ Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα απνθηήζεη ν Σερλνιφγνο Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο ηίηιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Μεηαβαίλνληαο κφλνο ηνπ ζε Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο. Δπηηπγράλνληαο ζε δηαγσληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΗΚΤ) 29

30 Με ππνηξνθίεο πνπ δίδνπλ Κπβεξλήζεηο Υσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Παξαθνινπζψληαο Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην κε έδξα ηελ Πάηξα Αθνινχζσο ζα δνζνχλ πιεξνθνξίεο γηα Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζηε Μ. Βξεηαλία, ηε Γαιιία θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΔΣΑΝΗΑ ηε γεξαηά Αιβηφλα ζπνπδάδνπλ πάξα πνιινί Έιιελεο ζε πξνπηπρηαθφ, αιιά θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Γηαιέγνπλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο νη απφθνηηνη ηε Μ. Βξεηαλία δηφηη ε Αγγιηθή γιψζζα νκηιείηαη απφ πνιινχο θνηηεηέο. Δπνκέλσο είλαη εχθνιε ε παξαθνινχζεζε ησλ παξαδφζεσλ. Δπηπξνζζέησο ηα πηπρία ησλ Βξεηαληθψλ Παλεπηζηεκίσλ αλαγλσξίδνληαη απηνκάησο ζηελ Διιάδα. Οη Σερλνιφγνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα αληηθείκελα Αμνληθήο, Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο, Κιαζζηθήο Αθηηλνινγίαο, Ππξεληθήο Ηαηξηθήο θαη Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο. Πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη αλαγλψζηεο ηνπ παξφληνο φηη πεξίπνπ 10 απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Ρ.Α. θαηέρνπλ master θαη Γηδαθηνξηθφ πνπ απέθηεζαλ ζηε Μ. Β. Σν master είλαη δηάξθεηαο 12 κελψλ. Αξρίδεη ηνλ Οθηψβξην θαη ηειεηψλεη ηνλ επφκελν επηέκβξην. Σα καζήκαηα θαη νη εμεηάζεηο δηαξθνχλ ελλέα κήλεο. Οη ππφινηπνη ηξείο κήλεο είλαη αθηεξσκέλνη ζηελ εθπφλεζε εξγαζίαο (dissertation) πνπ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ απφθηεζε ηνπ master. Αλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εξγαζία ηφηε θαζίζηαηαη πηπρηνχρνο ηνπ Diploma. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο ελδέρεηαη ην ηξίκελν λα γίλεη εμάκελν. Οι ςπουδζσ μποροφν να επεκτακοφν και για τθν απόκτθςθ διδακτορικοφ (PHD), που διαρκεί από 2 ζωσ 4 ζτθ και δίδει ζμφαςθ ςτθ πρωτότυπθ επιςτθμονικι ζρευνα. Πίλαθαο : Πεγέο Πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθά ζηελ Μ. Βξεηαλία ΦΟΡΔΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΔΤΘΤΝΖ THA./Fax/ Βξεηαληθν πκβνχιην ΑΘΖΝΑ -Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηελ Μ. Βξεηαλία - Πιεξνθνξίεο γηα ππνηξνθίεο ΠΛαηεία Κνισλαθίν π 17, ΑΘΖΝΑ Σει. : Fax : R 30

31 Βξεηαληθφ πκβνχιην ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηελ Μ. Βξεηαλία - Πιεξνθνξίεο γηα ππνηξνθίεο Δζληθήο Ακχλεο 9, ΘΔ/ΝΗΚ Ζ Σει. : Fax : e ΓΑΛΛΗΑ Οη απφθνηηνη πνπ επηζπκνχλ λα κεηαβνχλ ζηε Γαιιία γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο έρνπλ λα επηιέμνπλ είηε πξαθηηθή εθπαίδεπζε είηε έξεπλα. Ο θχθινο ζπνπδψλ δηαξθεί απφ έλα έσο πέληε έηε. Ο πξψηνο θχθινο αθνξά ην DESS (Diplome d Etudes Superieures Specialisees) Ζ δηάξθεηα ηνπ είλαη έλα έηνο θαη ηξείο κήλεο πξαθηηθήο άζθεζεο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηερλνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ζπνπδέο δηνίθεζεο. Σν DEA(Diplome d Etudes Approfondies) (Γίπισκα πνπδψλ Δθβάζπλζεο) ζε κεηάθξαζε ιέμε πξνο ιέμε, ηζνδπλακεί κε ην Αγγινζαμνληθφ master θαη δηαξθεί έλα επηπιένλ έηνο ζπνπδψλ θαη πεξίπνπ έλα έηνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Σο Διδακτορικό Δίπλωμα μποροφν ν αποκτιςουν οι κάτοχοι DEA οι οποίοι πρζπει να αφιερώςουν 3 ζωσ 4 ζτθ ςτθν ζρευνα ώςτε να παρουςιάςουν τθν πρωτότυπθ επιςτθμονικι τουσ διατριβι. Πλθροφορίεσ για μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ ςτθ Γαλλία παρζχονται από το Γαλλικό Ινςτιτοφτο και αναφζρονται τα τθλζφωνα και οι διευκφνςεισ ςτον παρακάτω πίνακα. Πίλαθαο : Πεγέο Πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθά ζηελ Γαιιία ΦΟΡΔΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΔΤΘΤΝΖ THA./Fax/ Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Θεζζαινλίθεο - Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηελ Γαιιία - Πιεξνθνξίεο γηα ππνηξνθίεο - Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηελ Γαιιία ίλα31, ΑΘΖΝΑ Λεσθ. ηξαηνχ 2Α, Σ.Θ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Σει. : Fax: e- mail: r Σει. : , Fax: ΖΝΧΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΔΗΔ ΑΜΔΡΗΚΖ (ΖΠΑ) 31

32 Ζ πιεζψξα ησλ Παλεπηζηεκίσλ ησλ ΖΠΑ (Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά ) έρνπλ πνιιά πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Σα εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ρσξίδνληαη ζε 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο. Σα Παλεπηζηήκηα Σα Σερλνινγηθά Ηλζηηηνχηα θαη Πνιπηερλεία Οη Ηαηξηθέο ρνιέο Οη Ννκηθέο ρνιέο Ο απφθνηηνο ΣΡΑ κπνξεί λα πάξεη έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζε Σερλνινγηθή θαηεχζπλζε ή ζε Ηαηξηθή. Οη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ απνλέκνληαη είλαη Γίπισκα Master ζε έλα ή δχν έηε ζπνπδψλ Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα κεηά ην Master ζε 3 έσο 4 έηε ζπνπδψλ Πιεξνθνξίεο φπσο θνξείο, δηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα γηα κεηαπηπρηαθά θαίλνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. Πίλαθαο : Πεγέο Πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθά ζηηο Ζ.Π.Α. ΦΟΡΔΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΔΤΘΤΝΖ THA./Fax/ Ηδξπκα Fulbright ΑΘΖΝΑ - Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηηο Ζ.Π.Α. - Πξνκήζεηα αηηήζεσλ ησλ ηεζη TOEFL-GRE- GMAT Βαζηιίζζεο νθίαο 6, ΑΘΖΝΑ Σει. : Fax: e- mail: Ηδξπκα Fulbright ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Πιεξνθνξίεο γηα ζπνπδέο ζηηο Ζ.Π.Α. - Πξνκήζεηα αηηήζεσλ ησλ ηεζη TOEFL-GRE- GMAT - Γηεμαγσγή εμεηάζεσλ ησλ rectt-toefl-gre- GMAT Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Σει. :

33 Δμεηαζηηθφ Κέληξν Fulbright/ Prometric Test Center Πξνμελείν Ακεξηθαληθήο Πξεζβείαο - Γηεμαγσγή εμεηάζεσλ ησλ ηεζη TOEFL-GRE- GMAT Αβέξσθ 30 & Αραξλψλ, 4νο φξνθνο ΑΘΖΝΑ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - Δθδνζε Βίδαο Βαζηιίζζεο νθίαο 91, ΑΘΖΝΑ Τηλ.: Fax. : net.g r Σει. : Fax: Σει. : ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΗΑ ΠΟΤΓΔ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ρεδφλ φια ηα θξάηε κε κηθξέο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο δεηνχλ: I. Βαζηθφ Σίηιν ζπνπδψλ θαη αλαιπηηθή βαζκνινγία II. Καιή γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο III. Βηνγξαθηθφ εκείσκα IV. Γχν πζηαηηθέο Δπηζηνιέο 12. ΜΗΘΟΛΟΓΗΟ Ο Σερλνιφγνο Α.Ρ. φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ εξγάδεηαη ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ Σνκέα Γεκφζηνο Σνκέαο θαη ΝΠΓΓ χκθσλα κε ηνλ Νφκν 3205 πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζην ΦΔΚ ππ αξηζκφ 297 απφ23 Γεθεκβξίνπ 2003 νη ΣΡΑ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ΣΔ θαη εηζάγνληαη ζην Μηζζνιφγην Κιηκάθην (ΜΚ) 18 ν θαη θζάλνπλ κέρξη ην 1 ν. Απνδνρέο Μηζζνινγηθψλ Κιηκαθίσλ Οη κεληαίεο απνδνρέο ηνπ θάζε ππαιιήινπ απνηεινχληαη απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ ηνπ Μ.Κ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θαη ηα επηδφκαηα θαη ηηο παξνρέο ησλ άξζξσλ 8,11,12,13 θαη 24 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ εθ φζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηνπο. 33

34 Ο βαζηθφο κηζζφο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο επί ζπληειεζηή 1,31. ζνη έρνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφ ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο ηνπο ιακβάλνπλ πξφζζεηε ακνηβή. Καηαβάιινληαη επηδφκαηα ζε φζνπο εξγάδνληαη ζε Πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο Παξακεζφξηεο πεξηνρέο Κιάδνπο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο Αληηθαξθηληθφ λνζνθνκείν Καη θπζηθά επηδφκαηα νηθνγελεηαθά,ενξηψλ θαη άδεηαο. Σν επίδνκα επηθηλδχλνπ εξγαζίαο πνπ ρνξεγείην παιαηφηεξα δελ δίδεηαη ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ (Ηδησηηθέο θιηληθέο θιπ.) Οη απνδνρέο ηνπ ΣΡΑ θαζνξίδνληαη απφ ζπκβάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη ν χιινγνο Απφθνηησλ Σερλνιφγσλ Αθηηλνιφγσλ ΣΔΗ κε ηα Ηδησηηθά Ννζειεπηήξηα. Οη απνδνρέο πεξίπνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην Γεκφζην θαη νη Κιηληθέο ρνξεγνχλ επίδνκα επηθηλδχλνπ εξγαζίαο. 13. ΑΦΑΛΗΖ Οη εξγαδφκελνη ΣΡΑ ζην Γεκφζην θαιχπηνληαη σο πξνο ηελ πεξίζαιςε θαη ζπληαμηνδφηεζε απφ ην Γεκφζην. Οη ππφινηπνη εληάζζνληαη ζην ΗΚΑ. 34

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2007 ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ Γ ξ α θ ε ί ν Γ η α ζ χ λ δ ε ζ ε ο Σ. Δ. Η. Α ζ ή λ α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Αθήνα 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 1.1. Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 1.2. Σξφπνο ρξήζεο ηνπ Οδεγνχ Δπαγγέικαηνο 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΑΘΗΝΑ, 2008 ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΟΠΣΗΚΟΤ - ΟΠΣΟΜΔΣΡΖ. 2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ... 5 1.1 Αληηθείκελν ζπνπδψλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνο ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΠΔΣΡΟ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3133 Το αντικείμενο του Τεχνικού Ραδιολογίας Ακτινολογίας είναι να εφαρμόζει τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες στους τομείς της Κλασσικής

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα