12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011"

Transcript

1 12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο Υπεύζπλε δαζθάια: Φαηδάθε Δέζπνηλα Μαθητές: Κωλζηαληίλα, Νηάληει, Μαξία, Άγγεινο, Μαξίλα, Γεξάζηκνο, Εηξήλε, Θωάλλα, Έζηεξ, Ακβξόζηνο, Νίθνο, Δεκήηξεο, Ηιίαο, Κωλζηαληίλα, Ρνλάιλην, Ναηαιία, Κωλζηαληίλνο, Ειέλε

2 ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο ε ηάμε καο αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο κεηάβαζεο ησλ καζεηώλ από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην. Δίλαη έλα ζέκα πνπ πξνβιεκαηίδεη αξθεηά ηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο γνλείο ηνπο γηα ην λέν πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ηα παηδηά ζην Γπκλάζην. Ζ πξνεηνηκαζία δελ πξέπεη λα είλαη κόλν γλσζηηθή αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθή. Μηα ζεηξά από ζηάζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ από λσξίο, ππνζηεξίδνπλ ην καζεηή λα βηώζεη ήπηα ηε κεηάβαζε. Σν πέξαζκα από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην είλαη κηα αθόκε αιιαγή ζηε δσή ηνπ παηδηνύ. Όπσο θαη κε ηηο άιιεο αιιαγέο, ρξεηάδεηαη ρξόλνο, ππνκνλή θαη ζεηηθή ζθέςε από όια ηα εκπιεθόκελα κέξε. Οη ηζνξξνπίεο αλάκεζα ζηα θαζήθνληα ηνπ καζεηή θαη ηηο αλάγθεο γηα θίλεζε θαη δξάζε, είλαη απαξαίηεηεο γηα λα είλαη θαη ν ίδηνο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαιά. Σα κηθξά παηδηά πνπ γίλνληαη έθεβνη, πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαιύηεξα ηνλ εαπηό ηνπο, λα κηινύλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηα όλεηξά ηνπο, ηηο επηζπκίεο ηνπο. Ζ ηόλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπο θαη ε απηνγλσζία πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ, πξέπεη λα είλαη κέιεκα γνληώλ θαη δαζθάισλ πνπ είλαη δίπια ηνπο. Ζ ηάμε καο ινηπόλ αζρνιείηαη θέηνο κε ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά, ηα δηαζθεδάδνπλ, ηα βνεζνύλ λα κηιήζνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο, ηνπο θίινπο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Με δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα κέζα ζηελ ηάμε ελζαξξύλνληαη λα εθθξαζηνύλ, λα ζπδεηήζνπλ, λα απνθνξηηζηνύλ.

3 Σν πξόγξακκα μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην Μάην ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ. ΣΟΥΟΗ Να εθθξάζνπλ νη καζεηέο ηηο αγσλίεο θαη ηνπο θόβνπο ηνπο γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηνπ ζώκαηνο ηνπο θαζώο κπαίλνπλ ζηελ εθεβεία. Να πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηελ αιιαγή απηή μεπεξλώληαο ηνπο θόβνπο ηνπο θαη μερσξίδνληαο ηα εθόδηα πνπ δηαζέηνπλ γηα λα πξνρσξήζνπλ κε απηνπεπνίζεζε ζην επόκελν ζθαινπάηη ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο. Να θαιιηεξγήζνπλ ηθαλόηεηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, απηναληίιεςεο, απηνεθηίκεζεο. Να δεκηνπξγνύλ θαη λα δηαηεξνύλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο. Να αληινύλ ραξά από δξαζηεξηόηεηεο. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Γηα λα εληζρπζεί ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη γηα λα επηηεπρζεί ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, έγηλε κηα ζπκθσλία αξρηθά κε ηνπο καζεηέο, έλα ΤΜΒΟΛΑΗΟ. πκθσλήζακε λα δνζεί έκθαζε ζηνλ αιιεινζεβαζκό, ηελ ερεκύζεηα, ηε ζπλεξγαζία, ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθήο άπνςεο ηνπ άιινπ. Τπνγξάςακε λα αθνύκε πξνζεθηηθά ηνπο άιινπο, λα κηιάεη έλαο θάζε θνξά θαη λα κέλνπλ κεηαμύ καο ηα πξνζσπηθά ζέκαηα ησλ άιισλ παηδηώλ πνπ ζα αθνπζηνύλ.

4 ε θιίκα ηζνηηκίαο θαη άκεζεο νπηηθήο επαθήο, θαζόκαζηε θάζε θνξά ζε ΚΤΚΛΟ. Άιιεο θνξέο πάιη, όηαλ ε δξαζηεξηόηεηα ην απαηηεί, ζρεκαηίδνπκε ηηο νκάδεο καο. Ο ρσξηζκόο ηεο νκάδαο έγηλε κε ηε ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΑΛΑΣΑ. Σα ηέζζεξα πιηθά (ληνκάηα,αγγνύξη, πηπεξηά, θξεκκύδη)γξάθηεθαλ ζε θάξηεο θαη παίξλνληαο ν θαζέλαο από κηα, έςαμε λα βξεη ηελ νκάδα ηνπ. ε άιιε ζπλάληεζε καο,θαη πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα γλσξηζηνύλ θαιύηεξα, «παίμακε» κε ην βαθηηζηηθό καο όλνκα. Ο θαζέλαο θώλαδε ην όλνκα ηνπ θαη έιεγε κηα ηζηνξία γηα ην πώο ην απόθηεζε θαη γηαηί. ε άιιε ζπλάληεζε καο γξάςακε ζε κεγάια ραξηόληα γηα ην «Ση κ αξέζεη θαη ηη δε κ αξέζεη». ηε κέζε ηνπ θύθινπ θαη αθνπκπηζκέλν ζην πάησκα ην κεγάιν ραξηόλη γέκηδε από ηνλ θάζε καζεηή, πνπ ζεθσλόηαλ έλαο έλαο θαη έγξαθε.

5 Σν ηαμίδη καο έρεη θαη ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΥΑΛΑΡΧΖ. Απηά γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαζθέδαζεο, ηεο ελεξγεηηθήο δξάζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ ζπλεζηαικέλσλ καζεηώλ. Όινη θάζνληαη ζε θαξέθιεο ζε θύθιν θαη έλαο καζεηήο πνπ δελ έρεη θαξέθια, ζηέθεηαη όξζηνο ζηε κέζε ηνπ θύθινπ. Γίλεη εληνιέο λα αιιάδνπλ ζέζε π.ρ. όζνη θνξνύλ άζπξα παπνύηζηα. Πξέπεη λα ζεθσζνύλ κόλν απηνί θαη λα αλαδεηήζνπλ θαξέθια ζε ειάρηζην ρξόλν. Όπνηνο δελ πξνιάβεη, είλαη απηόο πνπ ζα δώζεη ηελ επόκελε εληνιή. Οη καζεηέο ελζνπζηάζηεθαλ θαη ζπκκεηείραλ όινη κε θέθη. ΣΟ ΦΑΝΣΑΣΗΚΟ ΜΠΑΛΟΝΗ ΚΑΗ Ο ΚΑΘΡΔΦΣΖ είλαη παηρλίδηα πνπ καο απαζρόιεζαλ ζε άιιεο ζπλαληήζεηο καο. εθώλνληαη όινη νη καζεηέο όξζηνη θαη θαληάδνληαη όηη ν θαζέλαο θξαηεί έλα κπαιόλη. Κηλνύληαη ζην ρώξν παίδνληαο κε απηό θαη θάλνληαο δηάθνξεο θηλήζεηο. Πξνζπαζνύλ λα ην

6 ζπγθξαηήζνπλ λα κελ ηνπο θύγεη όηαλ μαθληθά δνζεί ην ζύλζεκα όηη θπζάεη αέξαο! Άιινηε πάιη νη καζεηέο θάλνπλ δεπγάξηα θαη θαληάδνληαη όηη ππάξρεη έλαο θαζξέθηεο αλάκεζα ηνπο. Ο έλαο καζεηήο θάλεη δηάθνξεο θηλήζεηο θαη ν άιινο απέλαληη ηνπ πξέπεη λα θάλεη αθξηβώο ηηο ίδηεο. Όηαλ δίλεηαη ην ζύλζεκα από ην δάζθαιν αιιάδνπλ ξόινπο. Σα παηρλίδηα απηά ελζνπζίαζαλ ηα παηδηά θαη ζπκκεηείραλ όια κε πνιύ θέθη. Αο κελ μερλάκε άιισζηε, πσο θάζε θνξά ν ΣΟΥΟ καο είλαη νη καζεηέο-κειινληηθνί έθεβνη λα ληώζνπλ πην ραιαξσκέλνη, λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα γλσξίδνπλ θαιύηεξα θαη λα κηινύλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο, γηα ηα όλεηξα ηνπο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. ε άιιε ζπλάληεζε καο κηιήζακε γηα ηνλ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΜΑ ΔΑΤΣΟ. Οη καζεηέο έγξαςαλ ζε ραξηί 3 ζεηηθά ζηνηρεία ηεο εκθάληζεο ηνπο, 3 ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο θαη 3 ηθαλόηεηεο ηνπο. Ζ εηθόλα απηή ηνπ εαπηνύ ηνπο, ηνπ δηθνύ ηνπο ΔΦΖΒΟΤ, βνήζεζε ζηελ Απηνγλσζία ηνπο. ε άιιε ζπλάληεζε καο θηηάμακε ην ΓΔΝΣΡΟ ηνπ ΘΔΛΧ θαη ηνπ ΜΠΟΡΧ. Ο θαζέλαο ζε ραξηί ζρήκαηνο θύιινπ δέληξνπ θαηαγξάθεη ηη ζα ήζειε θαη ηη ζα κπνξνύζε λα θάλεη. Μεηά ν θαζέλαο θνιιά ην θύιιν ηνπ ζην δέληξν. Απηό είλαη έλα παηρλίδη ζηα πιαίζηα ηεο απνζαθήληζεο θαη ησλ πξνζδνθηώλ.

7 Σειεηώλνληαο νη καζεηέο ην Γεκνηηθό ην απνραηξεηνύλ επίζεο θηηάρλνληαο θαη ΑΚΡΟΣΗΥΗΓΔ κε ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηό. Μέζα ζε θιίκα ελζνπζηαζκνύ θαη νκαδηθόηεηαο απνηύπσζαλ ζην ραξηί πξσηόηππεο ηδέεο. Με ηα αξρηθά ηεο ιέμεο δεκνηηθό έγξαςαλ ιέμεηο ζρεηηθέο κε απηό. δάζθαιμξ δηάβαζμα δηάιεημμα δηάδνμμμξ δηαζθέδαζε δηεοζοκηήξ δηαγώκηζμα δηάβαζμα δηάιεημμα δηάδνμμμξ δηαζθέδαζε δεμόζημ δηεοζοκηήξ δηεύζοκζε δαζθάια δάζθαιμξ δηάβαζμα δηάιεημμα δεμόζημξ πώνμξ δηαζθέδαζε δηεοζοκηήξ δηαγώκηζμα δακεηζηηθή βηβιημζήθε δεμημονγία δαζθάιεξ δοζηοπία δηάβαζμα δηάιεημμα δηεοζοκηήξ δηαγώκηζμα δηζηαγμόξ δηδαζθαιία δηαζθέδαζε εμένα ενεμία εζοπία ήιημξ ειημθάκεηα ειεθηνμκηθόξ οπμιμγηζηήξ ήιημξ ειηθία μάζεζε μάζεμα μαζεμαηηθά μανθαδόνμξ μπαζθέηα μμοζηθή μμιύβη μαζεηήξ μάζεμα μαζεμαηηθά μανθαδόνμξ μπαζθέηα μμοζηθή μμιύβη μπιάκθμ μύηεξ μπμοθάιη μόνθωζε μάζεζε μάζεμα μαζεμαηηθά μανθαδόνμξ μμοζηθόξ μμοζηθή μμιύβη Μπάια μάζεζε μαζήμαηα μαζεμαηηθά μίζμξ μιμήμενμ όκεηνα μνζμγναθία όνγακμ μμάδα μιμήμενμ μμάδα μηθμιμγία ηάλε ηναπεδανία ηζαθωμμί ηνμθή ηζάκηα ηάλε ηναπέδη ηεηνάδημ ηέιεηα ημίπμξ ηδάμηα ηανάηζα ηζαθωμμί ηνμθή ηζάκηα ηάλε ηεηνάδημ ηαιέκημ ημήμα ηεπκηθά ηνμπμκόμμξ ηζαθωμμί ηζάκηα ηάλεηξ ηεζη ηζαθωμμί ηζάκηα ηναπεδανία ηζημνία ηδηωηηθό ηζημνία ηδηωηηθό ζπμιείμ ηζμηημία ηδηωηηθό ζπμιείμ θοιηθείμ θανέθια θεδεμόκαξ θαζεηίκεξ θαιάζη θαιμζύκε θαιιηηεπκηθά θόιια θμονηίκεξ θαιεμένα θονία θάγθεια θανέθια θοιηθείμ θαζεηίκα θαιάζη θμονηίκεξ θαιμνηθέν θοιηθείμ θανέθια θαζεηίκεξ θμπάκα θμιαηζηό θαηαζθεοέξ θαζανίζηνηα θμύναζε θαζεγήηνηα θάγθεια θμοδμύκη θοιηθείμ θανέθιεξ θαζεηίκα θιάζμαηα θμιαηζηό θνεμάζηνεξ θαζεγήηνηα θάγθεια Ονγάκωζε όνμθμξ μμάδεξ μνκηζμζθαιίζμαηα όνγακα όνμθμξ όναζε μνζμγναθία μνζμδμλία μιμήμενμ μμάδα αγγμονημύ Εηνήκε-Ιωάκκα-Μανία-Κωκ-κα μμάδα πηπενηάξ Ρμκάικημ-Γενάζημμξ-Κωκ/κμξ- Αγγειμξ μμάδα κημμάηαξ Νηάκηει- Μανίκα-Κωκ/κα- Εζζεν-Νίθμξ μμάδα θνεμμοδημύ Ναηαιία-Δεμήηνεξ-Αμβνόζημξ-Ειέκε Σν ηαμίδη καο ζπλερίζηεθε κε ηε ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΕΧΓΡΑΦΗΑ. Κάζε καζεηήο είρε κπξνζηά ηνπ έλα ραξηί Α4 πνπ δσγξάθηδε ό,ηη ήζειε γηα 2 ιεπηά. Όηαλ δηλόηαλ ην ζύλζεκα

8 κε ην ρηύπεκα ησλ ρεξηώλ έπξεπε λα δώζεη ζε απηόλ πνπ ήηαλ δεμηά ηνπ ην ραξηί θαη λα πάξεη απηό πνπ ήηαλ αξηζηεξά ηνπ. Απηό γηλόηαλ θάζε 1 ιεπηό. Απηό ηειείσλε εθόζνλ ν θαζέλαο έπαηξλε ζηα ρέξηα ηνπ ηε δηθή ηνπ δσγξαθηά. Σελ θνίηαδε θαη έιεγε αλ ηελ αλαγλώξηδε. Γπν καζεηέο δελ θαηάθεξαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε δηθή ηνπο. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ δηαηύπσζαλ ζην ηέινο νη καζεηέο ήηαλ πινύζηα θαη δηαθνξεηηθά. Σν ηαμίδη καο θαη ε πξνεηνηκαζία καο γηα ηνλ θαηλνύξην ρώξν ηνπ ΓΤΜΝΑΗΟΤ πεξηέιαβε θαη ηηο ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΜΑ από ην Γεκνηηθό. Οη καζεηέο ζε κηθξά ραξηάθηα θνκκέλα ζε ζπλλεθάθηα πνπ ηαμηδεύνπλ, έγξαςαλ ηηο θαιέο θαη ηηο θαθέο αλακλήζεηο ηνπο από ηε δσή ηνπο ζην Γεκνηηθό. Όινη αθέζεθαλ λα ηαμηδέςνπλ ζηα παιηά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πξώηεο κέξεο πνπ ήξζαλ ζην ζρνιείν, θνβηζκέλα θαη κηθξά παηδάθηα.

9 ε άιιεο ζπλαληήζεηο καο δηεξεπλήζακε ηε ζεκαζία ηεο ΦΗΛΗΑ, εληνπίζακε ηα ζηνηρεία ηεο θαιήο θηιίαο, θαηαλνήζακε ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγνύληαη λέεο θηιίεο, ιόγνπο πνπ ραινύλ κηα θηιία θαη ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ κεηαμύ ησλ θίισλ. Σα παηδηά κίιεζαλ γηα δήιηα,γηα αληαγσληζκό, γηα πξνδνζία,γηα ςέκα, γηα έιιεηςε θαηαλόεζεο θαη εκπηζηνζύλεο σο ηνπο ιόγνπο πνπ δηαιύνπλ κηα θηιία θαη ηόληζαλ ηελ αμία ηνπ δηαιόγνπ, ηεο ζπγγλώκεο θαη ηεο ππνρώξεζεο σο ηξόπνπο γηα λα ιύλνληαη νη παξεμεγήζεηο. ην ηέινο έθηηαμε ε θάζε νκάδα ηελ αθξνζηηρίδα ηεο κε ηε ιέμε «ΦΗΛΗΑ».

10 ε άιιε ζπλάληεζε νη καζεηέο, αθνύ ζεθώζεθαλ όξζηνη θαη ζηάζεθαλ ν έλαο πίζσ από ηνλ άιιν, θόιιεζε ν θαζέλαο ζηελ πιάηε ηνπ κπξνζηηλνύ ηνπ έλα ιεπθό ραξηί. Κιήζεθε ν θαζέλαο ζηε ζπλέρεηα λα γξάςεη ηα ΘΔΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηνπ κπξνζηηλνύ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν. ην ηέινο νη καζεηέο ζρνιίαζαλ ηα γξαθόκελα ηνπο κέζα ζε κηα επράξηζηε θαη θηιηθή αηκόζθαηξα θαη ζπκθώλεζαλ όηη απηά ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θάζε παηδηνύ, ζα ήηαλ θαη ρξήζηκα εθόδηα γηα ην επόκελν θαηλνύξην ζηάδην ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο. Σν πξόγξακκα ηεο κεηάβαζεο ζπλερίζηεθε κε ηελ ΔΠΗΚΔΦΖ καο ζην γεηηνληθό καο Γπκλάζην. Οη καζεηέο παξαθνινύζεζαλ δηάθνξα καζήκαηα γπκλαζίνπ, μελαγήζεθαλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ, «βνκβάξδηζαλ» ηνπο θαζεγεηέο θαη ην δηεπζπληή κε απνξίεο θαη έθπγαλ πξνβιεκαηηζκέλνη αιιά θαη ελζνπζηαζκέλνη παξάιιεια. ε επόκελεο ζπλαληήζεηο καο ζπδεηήζακε γηα ην Γπκλάζην θαη ηηο αιιαγέο πνπ θέξλεη καδί ηνπ. ε νκάδεο νη καζεηέο έγξαςαλ ιέμεηο θαη έθηηαμαλ αθξνζηηρίδεο κε ην θάζε γξάκκα ηεο ιέμεο ΓΤΜΝΑΗΟ. Οη ηδέεο ηνπο πνιιέο θαη θαηαγξάθεθαλ κέζα ζε θιίκα πξνβιεκαηηζκνύ, αγσλίαο, θάπνηαο δπζθνιίαο αιιά θαη ελδηαθέξνληνο από κέξνπο ηνπο.

11 Γ Τ Μ Ν Α Η Ο γιώζζα, γηνξηή, γέιην, γξαθεία, γπκλαζηάξρεο, γόκα, γξαθή, γθξίληα, γλσξηκίεο, γεσκεηξία, γξακκαηηθή, γεξκαληθά, γέιην, γήπεδν, γπκλαζηηθή ππνινγηζηέο, ππεπζπλόηεηα, ύιε, πδξόγεηνο καζήκαηα, καύξνο, κνιύβη, κίζνο, κπνπγέιν, κπαζθέηα, καγθηά, κάζεζε, κπιέμηκν, κεγάινο λεύξα, λεπξηθόο, λόηεο, λαξθσηηθά, ληαήο, λννηξνπία Άιγεβξα, αξραία, αζθήζεηο, απνβνιή, άγρνο, αθκή, απνπζίεο, αδεμηόηεηα, αηπρία, αγάπε, αλήιηθνο, αλεμαξηεζία ζνβαξόηεηα, ζπλεξγαζία, ζύιινγνο, ζρέδην, ζπκβηβαζκόο, ζππξάθηα, ζηδεξάθηα, ζηξεο, ζηόρνο, ζθαληαιηέο, ζρέζεηο, ζεβαζκόο ηδηνηξνπίεο, Ηζηνξία, ηθαλόηεηα, Ηιηάδα, ηδέεο νξληζνζθαιίζκαηα, νκάδα, Οηθηαθή Οηθνλνκία, Όκεξνο, νξζνγξαθία

12 Αθέζεθαλ ηα παηδηά λα θαληαζηνύλ ηνλ εαπηό ηνπο ζην ρώξν ηνπ Γπκλαζίνπ θαη λα ζθεθηνύλ ηα ΔΦΟΓΗΑ πνπ ζα πάξνπλ καδί ηνπο ζην λέν ηνπο ηαμίδη θεύγνληαο από ην Γεκνηηθό. Καηέγξαςαλ ζε έλα κεγάιν ραξηί ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη αλαθέξζεθαλ ζηηο γλώζεηο πνπ ζα πάξνπλ καδί ηνπο, ηελ νξγάλσζε, ηελ ππεπζπλόηεηα, ηε ζπλέπεηα, ηελ επγέλεηα θαη ηελ απαξαίηεηε ηόικε γηα ηνλ επόκελν ζηαζκό ηνπο. Αλέθεξαλ ηελ απηνπεπνίζεζε,ηελ απηνζπγθξάηεζε, ηελ απνθαζηζηηθόηεηα αιιά θαη ηελ σξηκόηεηα πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη θαη ζα έρνπλ σο ζπκκάρνπο ζηε λέα ηνπο πεξηπέηεηα. ην ηέινο δσγξάθηζαλ αλά νκάδεο ζε κεγάια ραξηηά θαη κέζα ζε θιίκα ελζνπζηαζκνύ νηηδήπνηε ήζειαλ ζρεηηθό κε ην Γπκλάζην.

13

14

15 Άιιε ζπλάληεζε καο ήηαλ αθηεξσκέλε ζηηο γεληθόηεξεο ΑΛΛΑΓΔ πνπ παξαηεξνύλ ηα παηδηά πάλσ ηνπο. Με ην ζύλζεκα κεγαιώλσ- αιιάδσ, ν θάζε καζεηήο ζε ραξηί Α3 δσγξάθηζε ηνλ εαπηό ηνπ (πξόζσπν- ζώκα ) θαη ζεκείσζε θαη κε ιέμεηο ηηο αιιαγέο πνπ έρεη παξαηεξήζεη ζ απηόλ. Θαπκάδνληαο ζην ηέινο ηα έξγα ηνπο ηα ίδηα ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη κεγάισζαλ θαη άιιαμαλ! ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ ΣΧΝ ΑΝΑΜΝΖΔΧΝ νινθιεξώζεθε κε έλα ΛΔΤΚΧΜΑ πνπ θηηάμακε καδί κε ηνπο καζεηέο. Έλα άικπνπκ κε θσηνγξαθίεο από όια ηα ζρνιηθά ηνπο ρξόληα ζην Γεκνηηθό, κε βηνγξαθηθό ηνπ θάζε καζεηή, κε θαιέο θαη θαθέο αλακλήζεηο αιιά θαη κε πνιιέο επρέο γηα ην κέιινλ. Σέινο, έλα απόγεπκα ηνπ Ηνπλίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ΑΠΟΥΑΗΡΔΣΗΣΖΡΗΑ ΓΗΟΡΣΖ γηα ηνπο καζεηέο ηεο Σ ηάμεο. Μέζα ζε θιίκα πνπ ε ζπγθίλεζε πεξίζζεπε, ζπγθίλεζε βαζηά θαη εηιηθξηλήο γηα ηνπο καζεηέο καο, πνπ ηώξα θιείλεη γηα απηνύο έλαο θύθινο κάζεζεο,απηόο ησλ ρξόλσλ ηνπ Γεκνηηθνύ. Έρνληαο πάξεη ηα θαηάιιεια εθόδηα είλαη έηνηκνη

16 λα αλνίμνπλ ηα θηεξά ηνπο γηα έλα θαηλνύξην θόζκν,απηόλ ηνπ Γπκλαζίνπ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σειεηώλνληαο ην πξόγξακκα Αγσγήο Τγείαο κε ζέκα ηε ΜΔΣΑΒΑΖ από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην,ζπκπεξαίλνπκε όηη νη καζεηέο βνεζήζεθαλ πνιύ ώζηε λα δερηνύλ θαιύηεξα ηελ αιιαγή απηή πνπ ζπκβαίλεη ηώξα ζηε δσή ηνπο. Μπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη θαιύηεξα κε ηνπο άιινπο. Μπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ όηη ηα άηνκα αλήθνπλ ζε πνιιέο νκάδεο όπνπ έρνπλ θαη δηαθνξεηηθό ξόιν. Καηαιαβαίλνπλ όηη ηα αηζζήκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα όισλ πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά. Καηαιαβαίλνπλ θαιύηεξα ηελ έλλνηα ηεο θηιίαο. Μνηξάδνληαη επθνιόηεξα ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο κε ηνπο άιινπο. Έκαζαλ λα αθνύλ θαη λα ζέβνληαη ην ζπλνκηιεηή ηνπο. Γεκηνπξγήζεθε πην δεζηή αηκόζθαηξα κέζα ζηελ ηάμε θαη επηζπκία γηα ζπλεξγαζία ρσξίο ηζαθσκνύο. Βειηηώζεθε ε επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ κέζσ ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο.

17 πλεηδεηνπνίεζαλ όιεο ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ηνπο θαζώο κπαίλνπλ ζηελ εθεβεία. Ξεπέξαζαλ θόβνπο θαη απέθηεζαλ πεξηζζόηεξε απηνπεπνίζεζε. Κιείλνληαο απηό ην πξόγξακκα θαη καδί νινθιεξώλνληαο ηελ εκπεηξία κνπ πινπνηώληαο ην, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο καζεηέο κνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε όιν απηό ην «ηαμίδη», όπσο επίζεο θαη ηε Γηεπζύληξηα ηνπ 12 νπ Γεκ. ρνι. θα ηακαηίλα Γθίλε γηα ηελ πνιύηηκε ζηήξημε ηεο.

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα