ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς Πίνακες Διοριστέων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ/3535/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου μόνου του Ν. 3847/2010 (Φ.Ε.Κ. 67/Α / ) επαναφέρεται στην Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ) η ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΓΕΩΡ ΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ υπάλληλος με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφοριακών από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησής της από την υπηρεσία. Ο χρόνος από τη λύση της υπαλληλικής της σχέσης μέχρι την επαναφορά της στην υπηρεσία θεωρείται χρόνος πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Οικονομικών: 7748/ ). Με εντολή του Υπουργού Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΠΑΥΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αρ απόφαση της Προϊσταμένης του 1 ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής, που εκδόθη κε σύμφωνα με το Νόμο 3687 Φ.Ε.Κ. 159/ άρθρο 4 και τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, διαπι στώνεται η λύση σχέσης εργασίας του εκπ/κού Καμπόλη Δημητρίου του Ισιδώρου, κλάδου ΠΕ03, με οργανική θέση στο 1 ο Γ/σιο Ασπροπύργου, με Βαθμό Α και ΜΚ 02, στις 30 Ιουνίου 2010 λόγω τριακονταπενταετίας. Η Προϊσταμένη ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Με την αριθ. 2924/ απόφαση της Προϊσταμέ δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Μπασουράκου Νίκης του Ιωάννη (Α.Μ ) Προϊσταμένης του 21 ου Νηπιαγωγείου Καλλιθέας με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 από Με την αριθ. 2925/ απόφαση της Προϊσταμέ δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Κυρατζή Χαλκίδου Κωνσταντινιά του Βασιλείου (A.M ) Υποδιευθύντριας του 23 ου Δημοτικού Σχολείου Καλλι θέας με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 από Με την αριθ. 2923/ απόφαση της Προϊσταμέ νης του 1 ου Γραφείου Π.Ε. Δ Δ/σης Αθηνών που εκδό θηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 3528/2007 γίνε ται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Βέργη Σταυρούλας του Γεωργίου (A.M ) καθηγήτριας Αγγλικών του 8 ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας με βαθμό Α και Μ.Κ. 9 από Με την αριθ. 2928/ απόφαση της Προϊσταμέ δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Βελισσαρί ου Σοφίας του Κωνσταντίνου (A.M ) δασκάλας του 22 ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 από Με την αριθ. 2927/ απόφαση της Προϊσταμέ δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Σουβλερού Λυσανδροπούλου Άννας του Βασιλείου (A.M ) δασκάλας του 27 ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 από

2 5934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθ. 2926/ απόφαση της Προϊσταμέ δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Ξηρού Λι γνού Δέσποινας του Αναστασίου (A.M ) δασκά λας του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 από Η Προϊσταμένη ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ Με την αριθ. ΔΙΠΕ/Φ10.1/2099/ απόφαση του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο δίκαια απόλυση από την Υπηρεσία της Παράσχογλου Αναστασίας του Ιωάννη (A.M ) δασκάλας του Δη μοτικού Σχολείου 4 ου Δράμας, Π.Ε. κατηγορίας, με βαθ μό Α και Μ.Κ. 2, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθ. ΔΙΠΕ/Φ10.1/2101/ απόφαση του απόλυση από την Υπηρεσία της Μαλανδρή Μαρίας του Γεωργίου (A.M ) δασκάλας του Δημοτικού Σχολεί ου 8 ου Δράμας, Π.Ε. κατηγορίας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 3, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης. Με την αριθ. ΔΙΠΕ/Φ10.1/2100/ απόφαση του απόλυση από την Υπηρεσία του Βαϊραμίδη Σωτήριου του Παρασκευά (A.M ) δασκάλου του Δημοτικού Σχολείου 11 ου Δράμας, Π.Ε. κατηγορίας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθ. ΔΙΠΕ/Φ10.1/2105/ απόφαση του απόλυση από την Υπηρεσία της Ραπτοπούλου Κυρια κής του Αναστασίου (Α.Μ ) δασκάλας του Δημο τικού Σχολείου 10 ου Δράμας, Π.Ε. κατηγορίας, με βαθ μό Α και Μ.Κ. 2, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθ. ΔΙΠΕ/Φ10.1/2104/ απόφαση του απόλυση από την Υπηρεσία της Πετρά Βασιλικής του Κωνσταντίνου (A.M ) δασκάλας του Δημοτικού Σχολείου 1 ου Καλαμπακίου, Π.Ε. κατηγορίας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθ. ΔΙΠΕ/Φ10.1/2106/ απόφαση του θρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδί καια απόλυση από την Υπηρεσία της Τσολακίδου Άννας του Δημητρίου (A.M ) δασκάλας του Δημοτικού Σχολείου 6 ου Δράμας, Π.Ε. κατηγορίας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, από ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθ. ΔΙΠΕ/Φ10.1/2102/ απόφαση του απόλυση από την Υπηρεσία της Παπαδοπούλου Μελα νίας του Ιωάννη (A.M ) νηπιαγωγού του Νηπια γωγείου 19 ου Δράμας, Π.Ε. κατηγορίας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 3, από ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθ. ΔΙΠΕ/Φ10.1/2103/ απόφαση του απόλυση από την Υπηρεσία της Παρθενιάδου Μαρίας του Νικολάου (A.M ) νηπιαγωγού του Νηπιαγω γείου 24 ου Δράμας, Π.Ε. κατηγορίας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, από ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθ. ΔΙΠΕ/Φ10.1/2107/ απόφαση του απόλυση από την Υπηρεσία του Μαγκριωτέλη Γεωργί ου (A.M ) δασκάλου του Δημοτικού Σχολείου 9 ου Δράμας, Π.Ε. κατηγορίας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης. Ο Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Με την αριθμ. πρωτ. 3109/ απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας και Β/θμιας Εκ παίδευσης Βορείου Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, (Φ.Ε.Κ. 26/ ), με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.ΠΔ.Δ» και το άρθρο 4 του Ν. 3687/2008, (Φ.Ε.Κ. 159/ ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Λεμονιάδου Ιωάννας του Μιχαήλ, Σχολικής Συμβούλου 1 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Ν. Χίου, εκπ/κού κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), με Αριθμό Μητρώου Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.: , βαθμό Α και ΜΚ 3, διότι υπέβαλε στις 30 Ιουλίου 2010 τη δεύτερη αίτηση παραίτησης, εντός μηνός από την υποβολή της πρώτης, που δηλώνει ότι εμμένει στο αίτημά της για παραίτηση από την υπηρεσία. Κωδικός Φορέα: (Περιφερειακή Διεύθυνση Π/ θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου). Η Περιφερειακή Διευθύντρια ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΟΝΤΕΛΛΗ Με την αριθ. 2703/ απόφαση του Προϊστα μένου του 2 ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά ξεις των Ν. 3528/2007, άρθρο 148 και 3687/2008, άρθρο 4

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5935 λύεται η υπαλληλική σχέση της Πατάκα Ξενάκη Πανα γιώτας του Θεολόγου, δασκάλας του Δημοτικού Σχολεί ου Παλαιφύτου με βαθμό Α, ΜΚ 1 και Α.Μ , λόγω υποβολής 2ης αίτησης παραίτησής της, στις , η οποία γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή. Ο Προϊστάμενος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ. αρ. 1252/2010 απόφαση του Δημάρχου Βύρωνα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλή λου του Δήμου ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του Κυριάκου, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 29002/16334/ ). Με την υπ. αρ. 420/21/7/2010 απόφαση του Δημάρ χου Ν. Ιωνίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδικαί ως από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της ΒΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ 1 Διοικη τικού με βαθμό Α, με το Δήμο Ν. Ιωνίας, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 29157/16434/ ). Με την υπ. αρ. 54/13/7/2010 απόφαση του Δημάρχου Ταύρου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 γίνεται δεκτή η από 1/06/2010 αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου του Δή μου ΤΑΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δημητρίου κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών με βαθμό Α, προκειμένου να συντα ξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 28996/16329/ ). Με την υπ. αριθμ. 308/2010 απόφαση του Δημάρχου Μεταμόρφωσης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδικαί ως από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του ΠΟΡΕ ΑΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Νικολάου, κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών με βαθμό Α, με το Δήμο Μεταμόρφωσης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 26854/15393/ ). Με την υπ. αριθμ. 1123/ απόφαση του Δημάρ χου Αγίου Δημητρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Δήμου ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΠΑΡ ΘΕΝΑΣ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 26858/15396/ ). Με την υπ. αριθμ. 60/ απόφαση του Προέ δρου των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών Δήμου Καισαριανής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι (3) ατάξεις του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Ν.Π. ΚΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑΣ του Παναγιώ τη, κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με βαθμό Γ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 26889/15420/ ). Η Τμηματάρχης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Με την αριθμ /2010 απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 και 101 του Ν. 3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (όπως αυτές διατυπώθηκαν στα υπ αριθμ. 7/2010 και 21/2009 πρακτικά του Δ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νο μαρχίας Αθηνών και του Γ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομαρχίας Αθηνών αντίστοιχα) και του Δημάρχου Χο λαργού, μετατάσσεται η υπάλληλος ΠΑΖΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Παντελή, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Δ, από το Δήμο Χολαργού στο Δήμο Γαλατσίου σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου και βαθμού. (Αριθμ. βεβ. Οικον. Υπηρ. Δήμου Γαλατσίου: 19608/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 22697/13050/ ). Με την αριθμ. 173/2010 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του Ν. 3584/07, καθώς και με τη σύμ φωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δή μου Αθηναίων (όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ αριθμ. 21/2010 πρακτικό του), μετατάσσεται ο υπάλληλος Ιδιω τικού Δικαίου Αορίστου χρόνου ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝ ΝΗΣ του Αργυρίου, από τον κλάδο ΥΕ Εργάτης Καθαρι ότητας Φύλακας στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού (κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου). Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΠΕ 10 Καθηγητών Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλη τισμού. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων» ύψους περίπου ευρώ για την οποία υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό οικ. έτους (Αριθμ. βεβ. Τμήματος Μισθοδοσίας ΟΝΑ Δήμου Αθη ναίων: 3225/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 19943/11534/ ). Με την αριθμ. 174/2010 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του Ν. 3584/07, καθώς και με τη σύμ φωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δή μου Αθηναίων (όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ αριθμ. 21/2010 πρακτικό του), μετατάσσεται η υπάλληλος Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ του Νικολάου, από τον κλάδο ΥΕ Εργάτρια στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού (κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου).

4 5936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΠΕ 10 Κα θηγητών Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων» ύψους περίπου ευρώ για την οποία υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό οικ. έτους (Αριθμ. βεβ. Τμήματος Μισθοδοσίας ΟΝΑ Δήμου Αθη ναίων: 3226/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 19940/11532/ ). Με την αριθμ /2010 απόφαση του Δημάρχου Νέας Σμύρνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Α Υπηρεσιακού Συμβου λίου Νομαρχίας Αθηνών (πρακτικό υπ αριθμ. 10/2010), μετατάσσεται η υπάλληλος ΣΙΜΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάν νη από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού (κάτοχος απολυτηρίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου), με βαθμό Δ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκλη θεί δαπάνη ευρώ περίπου που θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου έτους (Αριθμ. βεβ. Οικον. Υπηρ. Δήμου Ν. Σμύρνης: 20782/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 20100/11632/ ). Με την αριθμ. 2089/2010 απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του Ν. 3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμο δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων, μετατάσσεται η υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ του Γερασίμου, από τον κλά δο ΥΕ Τραπεζοκόμος στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού Λογι στικού (κάτοχος απολυτηρίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου του Τμήματος Υπαλλήλων Λογιστηρίου). Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση και με δέσμευση αντί στοιχης κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την οποία υπάρχει σχετι κή πίστωση στον προϋπολογισμό του Ν.Π. οικ. έτους (Αριθμ. βεβ. Τμήματος Μισθοδοσίας Δημ. Βρεφοκ. Αθην. 6457/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 19878/11489/ ). Με την αριθμ. 59/2010 απόφαση του Δημάρχου Καμα τερού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 75, 79 και 101 του Ν. 3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Β Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομαρ χίας Αθηνών (πρακτικό υπ αριθμ. 1/2010), μετατάσσεται η υπάλληλος ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σωτη ρίου με βαθμό Α, από τον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογι στικού και στον ίδιο βαθμό. (Aριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 12564/7491/ ). Με την αριθμ. 88/2010 απόφαση του Δημάρχου Λυκό βρυσης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 και 101 του Ν. 3584/07 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (όπως αυτές διατυπώθηκαν στα υπ αριθμ. 46/2009 και 2/2010 πρακτικά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομαρ χίας Ανατολικής Αττικής και του Δ Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Αθηνών) και του Δημάρχου Νέας Μάκρης, με τατάσσεται η υπάλληλος ΤΣΙΡΜΠΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χαραλάμπους, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Δ, από το Δήμο Νέας Μάκρης στο Δήμο Λυκόβρυσης σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου και βαθμού. (Αριθμ. πρωτ. βεβ. Δ/νσης Οικον. Δήμου Λυκόβρυσης: ΔΥ/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 21732/12464/ ). Με την αριθμ. 998/2010 απόφαση του Δημάρχου Καλ λιθέας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/07, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Α Υπηρεσιακού Συμβουλί ου Νομαρχίας Αθηνών (πρακτικό υπ αριθμ. 12/2010), με τατάσσεται η υπάλληλος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑ του Λά μπρου από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού (κά τοχος απολυτηρίου Λυκείου), με βαθμό Δ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκλη θεί δαπάνη ευρώ περίπου για την οποία υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους (Αριθμ. πρωτ. βεβ. Οικον. Υπηρ. Δήμου Καλλιθέας: 10861/3/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Αττικής 26376/15103/ ). Η Διευθύντρια κ.α.α. Η Τμηματάρχης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την με αριθ. 69/2010 πράξη του Δημάρχου Λα μπείας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλ ληλικής σχέσης της υπαλλήλου Πανούσου Αγγελικής του Νικολάου ύστερα από την από δεύτερη αίτηση παραίτησής της, κατηγορίας και κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτικής Ελλάδας: 89589/9394/ ). Η Διευθύντρια ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Με την αρίθμ. 177/ απόφαση του Δημάρχου Διακοπτού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/07 και του αρίθμ. 15/ , θέμα 1 ο, Πρακτικού γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, και μετά την αρίθμ. 3/ απόφαση του Δημάρ χου Αγ. Ι. Ρέντη και το αριθμ. 7/ , θέμα 9 ο, Πρακτικό γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν. Πειραιά, γίνεται μετάταξη της υπαλλήλου Αικατερίνης Μαργέτη του Αθανασίου, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού, με βαθμό Γ, από το Δήμο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 5937 Αγ. Ι. Ρέντη, όπου υπηρετούσε, σε αντίστοιχη κενή ορ γανική θέση του ίδιου κλάδου και βαθμού του Δήμου Διακοπτού, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, σύμφω να με την από βεβαίωση του Αντιδημάρχου Οι κονομικών του Δήμου Διακοπτού, προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους και βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού έτους 2010 του Δήμου Διακοπτού, ενώ για τα επόμενα έτη προκαλείται δαπάνη, η οποία θα προβλεφθεί στους οικείους προϋπολογισμούς. (Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης: 91941/11058/ 2010). Ο Διευθυντής κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την 313/ απόφαση του Δημάρχου Άμφισ σας Δήμου Άμφισσας Ν. Φωκίδας η οποία εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 3584/2007 και ύστερα από την 08/2010 σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Φω κίδας, μετατάσσεται η ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ που απασχολείται με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΤΩΝ στον ανώτερο με συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΔΕ1 Διοικητικών με δέσμευση μιας κενής οργανικής θέσης του κεφαλαίου Δ, άρθρου 14 του ΟΕΥ του Δήμου Άμφισσας, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται πρόσθετη δα πάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Άμφισ σας ύψους και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής υπηρεσίας Δήμου Άμφισσας 7043/ ). (Αριθμ. Επικ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Φωκί δας 61943/5505/ ). Ο Διευθυντής κ.α.α. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΦΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (4) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Θεατρι κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, στη βαθ μίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικεί μενο «Ιστορία της Τέχνης». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανε πιστημίου Πατρών στην υπ αριθμ. 157/ συνεδρία σή της αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 3 του Ν. 1268/1982, 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992, 1, παρ. 1 και 2 και του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2517/97, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ./τος 134/1999 (Φ.Ε.Κ. 132/ τ.α ), ως εξής: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη γητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης». Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο βάλλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (Πανεπιστημιούπολη Πατρών Ρίο), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας: 1. Δεκατέσσερα (14) ξεχωριστά πακέτα, που θα περι λαμβάνουν: α) Βιογραφικό σημείωμα. β) Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπου δών. Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές βε βαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. γ) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. δ) Διδακτορική Διατριβή και άλλα Επιστημονικά δη μοσιεύματα (4 αντίτυπα). 2. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί μέχρι την έκδοση της πράξης διορισμού του). 3. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλε ται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγω γής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό Τύπου Α του αρμόδιου Στρατο λογικού γραφείου θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορι σμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους

6 5938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 19 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Με την υπ αριθ. 28/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», που εκδό ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07, άρθρο 148, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης ερ γασίας της Κουντουρέα Παναγούλας, του Ηλία, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, από , λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης (εμμονής) σε παραίτηση. Ο Διοικητής ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Με την αρίθμ. 4094/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης της μονίμου υπαλλήλου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του Γεωργίου, κλάδου Νοσηλετών/τριών, κατηγορίας Τ.Ε με βαθμό Α, από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, προκειμένου να συντα ξιοδοτηθεί. O Διοικητής ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΓΚΩΓΚΟΣ (5) ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ Με την υπ αρ. 1248/ απόφαση του Α Τμήματος, που αφορά στον αυτεπάγγελτο και κατ ένσταση έλεγχο των πινάκων διοριστέων και κατάταξης για την πλήρωση τριάντα δύο (32) θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης βάσει της 1/837Μ/2008 προκήρυξης (Φ.Ε.Κ. 71/ ), διορίζονται οι: Οριστικός πίνακας διοριστέων ανά ειδικότητα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 1/837Μ/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) (ΕΝΙΑΙΟΣ) Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩ ΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΙΑ 1 21 ΤΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ Π , ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ Σ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ Π ΘΕΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1486, ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ ΙΩΑ ΑΒ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΒ Σ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ Σ ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝ Π ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΕ ΚΤΗΝ2 ΠΟΛ 701 ΠΟΛ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑ ΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙ Π ΣΕΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ Ξ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣ Π ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ ΑΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡ1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡ2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡ3 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ Σ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1746, ΠΕΤΤΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΡ Χ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΑΜΙΡΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΓΕΩ ΑΖ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛ ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΖΩΗ ΗΛΙ Χ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡ Χ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤ ΚΑΪΜΑΚΑΜΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩ Φ ΓΚΕΛΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΡ ΑΒ ΚΑΡΛΑ ΣΩΣΑΝΝΑ ΑΘΑ Χ ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝ ΑΒ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ Ρ ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΡ ΑΒ ΒΑΪΔΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΑΙ Φ ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥ ΕΛΕΝΑ ΘΕΟ Π ΚΑΜΠΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ Τ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΩΤ Π ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧ1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧ1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧ2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧ2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧ3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧ3 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ /ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ /ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΕ ΜΗΧ4 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΠΕΡ1 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΠΕΡ1 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕ ΠΕΡ , ΑΡΔΙΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒ Ρ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕ ΠΕΡ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑ ΑΒ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ειδικότητα Υγιεινολόγων) ΠΕ ΙΑΤΡ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΙΧ Μ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ειδικότητα Καρδιολόγων) ΠΕ ΙΑΤΡ2 1101

8 5940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΚΟΝΔΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ ΑΕ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1997, ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΦΩΤ Ρ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1924 Η Επιτροπή ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΣΙΟΥΤΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ με την 1091/ απόφαση Α Τμήματος ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την 1/358Μ/2009 προκήρυξη του ΔΗΜΟΥ ΓΑ ΖΙΟΥ που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 249/ (τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ) ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 93ΗΡ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΧΜ1 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ 60ΗΡ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: ΧΜ2 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 3 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Υ.Ε 16 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3 ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 4 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η Επιτροπή ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 18 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 754 19 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα