ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΣΟΤ ΧΗΥΙΑΚΟ ΗΦΟ ΡΑΔΙΟΥΨΝΟΤ: Ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΣΟΤ ΧΗΥΙΑΚΟ ΗΦΟ ΡΑΔΙΟΥΨΝΟΤ: Ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ http://e-media.jour.auth.gr"

Transcript

1 Σμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΣΟΤ ΡΑΔΙΟΥΨΝΟΤ: ΧΗΥΙΑΚΟ ΗΦΟ Δημούλας Φαράλαμπος Δρ. Μηχ., Λέκτορας ΑΠΘ Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ

2 ΕΙΑΓΨΓΗ - ΟΡΙΜΟΙ Ραδιόφωνο: AM, FM, DAB, web Radio, παραγωγή μετατροπή επεξεργαςία μετάδοςη ακρόαςη ψηφιακοφ ήχου 2

3 ΕΙΑΓΨΓΗ: ΧΗΥΙΑΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αναλογική φύση των ανθρώπινων αισθήσεων (ακοή) οι είσοδοι και οι έξοδοι των συστημάτων παραμένουν αναλογικές οι είσοδοι και οι έξοδοι των συστημάτων είναι διαφορετικές ανάλογα με την εφαρμογή Χηφιοποίηση αναλογικών σημάτων - φαινομένων Απευθείας παραγωγή σύνθεση ψηφιακών σημάτων σε Η/Τ ύγκλιση τεχνολογιών Radio-TV, Η/Υ, Τηλεπικοινωνίες (ICT), Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής τα ψηφιακά σήματα είναι όλα ίδια και μπορούμε να τα επεξεργασθούμε με τις ίδιες διατάξεις διαφορά υπάρχει στο συνολικό bit rate ενός σήματος η σύγκλιση των τεχνολογιών σημαίνει ότι οι ίδιες τεχνικές μπορούν να εφαρμοσθούν σε μεγάλο εύρος σημάτων πολλές τεχνικές εφαρμόζονται μέσω λογισμικού 3

4 ΗΜΑ-ΥΑΙΝΟΜΕΝΟ ΟΡΙΜΟ ςαν ςιμα ορίηεται το ςφνολο των τιμϊν που παίρνει ζνα φυςικό μζγεκοσ το ςιμα περιγράφεται πάντα με μία ςυνάρτθςθ μιασ ι περιςςότερων μεταβλθτϊν ι με μία ακολουκία τιμϊν το ςιμα δεν είναι κάτι κακαρά μακθματικό καταςκεφαςμα αλλά περιγράφει κάποιο φυςικό φαινόμενο ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΗΜΑΣΨΝ ανάλογα με τον τφπο τουσ (ςυνεχι ι διακριτά) ανάλογα με το πλικοσ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν ι διαςτάςεων τουσ (μιασ, δφο ι πολλϊν ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν ι διαςτάςεων) θχθτικό ςιμα (μία ανεξάρτθτθ μεταβλθτι ο χρόνοσ) 4

5 ΚΙΝΗΣΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΦΡΗΗ ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΕΡΨΣΗΕΙ αναλογικό ςιμα: ςυνεχισ μεταβολι χρόνου & πλάτουσ τι είναι το ψθφιακό ςιμα; τα φυσικά φαινόμενα εξελίσσονται με συνεχή τρόπο ποιεσ οι διαφορζσ του με το αναλογικό ςιμα; διακριτζσ μεταβολζσ χρόνου / πλάτουσ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΓΙΑΣΙ ΧΗΥΙΑΚΟ ΗΜΑ; Περιςςότερο ςυμπαγζσ και λιγότερο ευάλωτο ςε παραμορφϊςεισ και απϊλειεσ Στο αναλογικό ςιμα οι παραμορφϊςεισ των διαφόρων ςταδίων ακροίηονται ςτο τελικό αποτζλεςμα Στο ψθφιακό ςιμα αυτό δεν ςυμβαίνει λόγω τθσ φφςθσ του (π.χ. φπαρξθ ι όχι 0 ι 1) Το ψθφιακό αποτελείται από μία ςειρά διακριτϊν τιμϊν και αυτό, ειδικά ςτθν εικόνα, ζχει δϊςει τθ δυνατότθτα να αναπτυχκοφν πάρα πολλζσ μζκοδοι και εργαλεία επεξεργαςίασ τθσ 5

6 ΣΤΠΟΙ ΗΜΑΣΨΝ (ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ) ήματα συνεχούς χρόνου (continuous time) συνεχής ανεξάρτητη μεταβλητή (χρόνος) συνεχής εξαρτημένη μεταβλητή (πλάτος) λέγονται και σήματα συνεχούς χρόνου συνεχούς πλάτους - αναλογικά ήματα διακριτού χρόνου (discrete time) διακριτή δηλ. μη συνεχής ανεξάρτητη μεταβλητή (χρόνος) συνεχής εξαρτημένη μεταβλητή (πλάτος) λέγονται και σήματα διακριτού χρόνου συνεχούς πλάτου Χηφιακά σήματα τα σήματα διακριτού χρόνου στα οποία και η εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει διακριτές τιμές τα σήματα διακριτού χρόνου ονομάζονται και ακολουθίες και συμβολίζονται ως x(n) όπου n ακέραιος 6

7 ΧΗΥΙΟΠΟΙΗΗ - ΧΗΥΙΑΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Χηφιοποίηση Δειγματοληψία Διακριτοποίηση χρόνου Κβάντιση Διακριτοποίση πλάτους Κριτήριο Nyquist: fs > 2 * fc Σφάλμα -θόρυβος κβάντισης (dither) 7

8 ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤ Ε ΧΗΥΙΑΚΟ analog to digital conversion, A/D 3 ΣΑΔΙΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ (sampling) ΚΒΑΝΣIΗ (quantization) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ (coding) 8

9 Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ ΤΦΝΟΣΗΣΑ x t = A cos 2πft + θ όπου - < t < + a περιοδικό ςιμα θ ςυχνότθτα εκφράηει τον αρικμό των ταλαντϊςεων ςτθ μονάδα του χρόνου αν μεταβλθκεί θ ςυχνότθτα μεταβάλλεται και το ςιμα x n = A cos 2πfn + θ όπου - < n < + ο ακζραιοσ n εκφράηει τον αρικμό δθλ. τθ κζςθ του δείγματοσ είναι περιοδικό όταν θ ςυχνότθτά του είναι ρθτόσ αρικμόσ αν οι ςυχνότθτεσ δφο ςθμάτων διαφζρουν κατά ακζραιο πολλαπλάςιο του 2π αυτά ταυτίηονται 9

10 ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ SAMPLING (1) 10

11 ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ SAMPLING (2) μετατροπι ενόσ ςιματοσ ςυνεχοφσ χρόνου ςε ςιμα διακριτοφ χρόνου λιψθ δειγμάτων κάκε Τ δευτερόλεπτα χρόνοσ που ονομάηεται περίοδοσ δειγματοληψίασ ςυχνότητα δειγματοληψίασ (sampling frequency) ή ρυθμόσ δειγματοληψίασ (sampling rate): 1 Fs T 11

12 ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ SAMPLING (3) Θεώρημα δειγματοληψίας ή Θεώρημα του Shannon Η συχνότητα δειγματοληψίας F s με την οποία λαμβάνονται τα δείγματα ενός σήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης συχνότητας F max που περιέχεται στο σήμα: F s 2F max Nyquist - Shannon Παράδειγμα 1ο σήμα: ημίτονο με συχνότητα 1/8 Hz 2ο σήμα: συνημίτονο με συχνότητα 7/8 Hz συχνότητα δειγματοληψίας: 1Ηz 12

13 ΕΛΑΦΙΣΗ ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ (ΚΡΙΣΗΡΙΟ NIQUIST) fs 2samples/T T=1/f Τ fs 2. f 13

14 ΚΒΑΝΣΙΗ (QUANTIZATION) είναι ο μεταςχθματιςμόσ ενόσ ςιματοσ διακριτοφ χρόνου ςυνεχοφσ πλάτουσ ςε ςήμα διακριτοφ χρόνου διακριτοφ πλάτουσ οι προκακοριςμζνεσ τιμζσ που επιτρζπεται να παίρνει το κβαντιςμζνο ςιμα ονομάηονται επίπεδα κβάντιςησ λόγω τθσ κβάντιςθσ που είναι μθ αντιςτρεπτι διαδικαςία παρουςιάηεται απϊλεια πλθροφορίασ που ονομάηεται θόρυβοσ κβάντιςησ ο κόρυβοσ κβάντιςθσ μπορεί να μειωκεί μόνο με τθν αφξθςθ του πλικουσ των επιπζδων κβάντιςθσ 14

15 ΚΨΔΙΚΟΠΟΙΗΗ (CODING) κάκε ςτάκμθ δείγματοσ που προζκυψε από τθν κβάντιςθ παρουςιάηεται ςε δυαδικι μορφι με ζνα ςφνολο από 0 και 1 το πλικοσ των δυαδικϊν ψθφίων που κα χρθςιμοποιθκοφν προφανϊσ κακορίηει και το πλικοσ των επιπζδων κβάντιςθσ ΠΡΟΟΧΗ Η δειγματοληψία ζχει να κάνει με τη ςυχνότητα του ςήματοσ (aliasing) Η κβάντιςη ζχει να κάνει με το πλάτοσ του ςήματοσ (θόρυβοσ κβάντιςησ) 15

16 ΥΑΛΜΑ - ΘΟΡΤΒΟ ΚΒΑΝΣΙΗ Q = 2 n Παλμοκωδική διαμόρφωση (Pulse Code Modulation-PCM) 16

17 ΧΗΥΙΟΠΟΙΗΗ: ΑΝΑΛΤΗ ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ δειγματοληψία - κβάντιςη - κωδικοποίηςη 17

18 Η ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΣΗ ΤΦΝΟΣΗΣΑ Φαινόμενο παραποίηςησ (aliasing) 18

19 ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΧΗΥΙΑΚΟΤ ΗΜΑΣΟ Ε ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ D/A Περιγραφή στο πεδίο του χρόνου Περιγραφή στο πεδίο της συχνότητας 19

20 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΧΙΑ Δειγματοληψία μη ζωνοπερατών σημάτων Σιματα πεπεραςμζνθσ διάρκειασ => άπειρο (κεωρθτικά) φαςματικό περιεχόμενο Πρόβλθμα: φαινόμενο παραποίθςθσ Αντιμετϊπιςθ: χριςθ φίλτρου πριν τθ δειγματολθψία (antialiasing filter, LPF) Aperture effect Επίδραςθ ςτο φάςμα του ςιματοσ λόγω τθσ διάρκειασ του παλμοφ δειγματολθψίασ Αντιμετϊπιςθ: χριςθ κατάλλθλων φίλτρων (sample & hold circuit, S&H) 20

21 ΧΗΥΙΟΠΟΙΗΗ ΗΦΟΤ Αργές Μεταβολές ήματος Φαμηλές συχνότητες (μπάσα) Μικρός αριθμός δειγμάτων Γρήγορες Μεταβολές ήματος Τψηλές συχνότητες (πρίμα) Μεγάλος αριθμός δειγμάτων Παράδειγμα ομιλία: αργζσ μεταβολζσ μουςική: γρήγορεσ μεταβολζσ FT Φαςματικό περιεχόμενο μζχρι 3-4kHz Φαςματικό περιεχόμενο μζχρι 20kHz 21

22 ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΧΗΥΙΟΠΟΙΗΗ ΗΦΟΤ υχνότητα δειγματοληψίας 8 11,025 khz : μικρό φαςματικό περιεχόμενο (4-5,5 khz), ςιματα ομιλίασ 22, khz : μεγαλφτερο φαςματικό περιεχόμενο (10-16 khz), πιο απαιτθτικζσ εφαρμογζσ 44,1 48 khz : πλοφςιο ακ. φάςμα (~ 20 khz), ςιματα μουςικισ, επαγγελματικζσ εφαρμογζσ 96 / 196 khz : μελλοντικζσ εφαρμογζσ, καλφτερθ επεξεργαςία Κβάντιση αριθμός bits 8 bit : 256 τιμζσ (-128: 127), χαμθλι κβάντιςθ με ζντονο κόρυβο, δυναμικι περιοχι ~50 db 16 bit : τιμζσ ( : ), ικανοποιθτικι δυναμικι περιοχι ~96 db, χριςθ ςε επαγγελματικζσ εφαρμογζσ 24 bit : τιμζσ ( : ), πολφ υψθλι δυναμικι περιοχι ~144 db, μελλοντικζσ χριςθσ καλφτερθ επεξεργαςία Μέγεθος ρυθμός ροής δεδομένων bit-rate (παράδειγμα CD-Audio) 16 bit 44,1 khz ςτζρεο (2 κανάλια: L, R) samples bits bits 1 ch : sec sample sec bits 2 ch : 2 sec ch bps 1,4 Mbps ch 1 ch 22

23 ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΕΓΓΡΑΥΗ / ΑΝΑΠΑΡΑΓΨΓΗ ΉΦΟΤ Μαγνητική εγγραφή (χρήση μαγνητικής ταινίας) Αναλογικά (καςετόφωνο, μαγνθτόφωνο ανοιχτισ μπομπίνασ) Ψθφιακά (DAT, Hard Disk) ( ( ( 23

24 ΤΣΗΜΑΣΑ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΥΗ Ε ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ Digital Audio Tape -DAT (Χηφιακό Μαγνητόφωνο) => Γραμμικό μέσο 24

25 ΤΣΗΜΑΣΑ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΥΗ Ε ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ κληρόσ Δίςκοσ => Μζςο τυχαίασ προςπζλαςησ 25

26 ΟΠΣΙΚΗ ΕΓΓΡΑΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΨΓΗ Η πληποθοπία ζ' έναν ςπολογιζηή αποθηκεύεηαι ζαν σιλιάδερ μηδενικά και μονάδερ πος ονομάζονηαι bits. Σ' ένα cd-rom ηα bits αναπαπίζηανηαι με μικποζκοπικέρ εζοσέρ και εξοσέρ, πος ανηιζηοισούν ζε μαγνηηιζμένη και ζε μη μαγνηηιζμένη πεπιοσή. Όηαν μια ακηίνα laser ανακλάηαι από ηιρ πεπιοσέρ αςηέρ ζε μια photo- δίοδο, μεηαηπέπεηαι ζε ηλεκηπικό παλμό, ηον οποίο ο ςπολογιζηήρ αναγνωπίζει ωρ ακολοςθία μηδενικών και μονάδων. Αςηόρ είναι ο ηπόπορ αναπαπαγωγήρ λέξεων, εικόνων και ήσος. Χηφιακή καταγραφή & διαχείριση οπτικοακουστικού περιεχομένου 26

27 Διαδικασία ανάγνωσης ΟΠΣΙΚΗ ΕΓΓΡΑΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΨΓΗ (CD / DVD) Διαδικαζία εγγραφής CD (CD-R) Επανεγγράψιμο CD (CD-RW) Διαδικασία ανάγνωσης (μηχανική) Ανάγνωση - Αναπαραγωγή 27 Χηφιακή καταγραφή & διαχείριση οπτικοακουστικού περιεχομένου

28 DVD 28 Χηφιακή καταγραφή & διαχείριση οπτικοακουστικού περιεχομένου

29 ΑΝΑΛΤΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΥΑΜΑΣΟ: ΥΙΛΣΡΑ Φίλτρα: θλεκτρικά κυκλϊματα που δρουν επιλεκτικά ωσ προσ το περιεχόμενο ςυχνοτιτων τθσ ειςόδου τουσ Ψηφιακά φίλτρα: ψθφιακοί επεξεργαςτζσ, εφαρμογζσ λογιςμικοφ MEDIACOUSTICS multimedia CD-ROM, 01dB 29

30 ΣΕΦΝΙΚΕ ΤΜΠΙΕΗ ΗΦΟΤ: ΓΙΑΣΙ; Μεγάλοσ όγκοσ θχθτικϊν δεδομζνων CD-AUDIO: Δυςκολίεσ αποκικευςθσ μετάδοςθσ διαχείριςθσ Συμπίεςθ Εφρεςθ και αποκλειςμόσ πλεονάηουςασ πλθροφορίασ Μείωςθ όγκου δεδομζνων Μαηικι αποκικευςθ θχθτικοφ (& οπτικοακουςτικοφ) περιεχομζνου Μικρότερο εφροσ φάςματοσ (bandwidth) ςε τθλεπικοινωνιακζσ εφαρμογζσ Μικρότερθ ταχφτθτασ ςφνδεςθσ (bitrate) ςε δικτυακζσ εφαρμογζσ Πλεονζκτθμα επικράτθςθσ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν Απαίτθςθ: ποιότθτα εφάμιλλθ του αρχικοφ αςυμπίεςτου περιεχομζνου Αξιοποίθςθ αντιλθπτικϊν κριτθρίων (ψυχοακουςτικι ψυχοφυςικι) 30

31 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΜΠΙΕΗ Απωλεςτικι ςυμπίεςθ (Lossy) Απϊλεια πλθροφορίασ Αντιλθπτικά κριτιρια (κυρίωσ): αποκλείονται οι «μθ αντιλθπτζσ» πλθροφορίεσ Μεγαλφτεροσ βακμόσ ςυμπίεςθσ Παραδείγματα: MP-3 (MPEG-1 / layer 3) Μθ απωλεςτικι ςυμπίεςθ (Lossless) Καμία απϊλεια τθσ αρχικισ ψθφιακισ πλθροφορίασ (πλιρθσ επανάκτθςθ) Αρικμθτικοί αλγόρικμοι (κυρίωσ): καλφτερθ οργάνωςθ πλθροφοριϊν Μικρότεροσ βακμόσ ςυμπίεςθσ Παραδείγματα: MLP (Meridian Lossless Packing) FLAC (Free Lossless Audio Codec) 31

32 ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ (ΑΠΟΔΟΗ) ΤΜΠΙΕΗ Λόγοσ ςυμπίεςθσ (compression ratio / performance) Εκφράηει τθν απόδοςθ / επίδοςθ του αλγορίκμου ςυμπίεςθσ Λόγοσ = (μζγεκοσ αςυμπίεςτου υλικοφ) / (μζγεκοσ ςυμπιεςμζνου υλικοφ) Παράδειγμα: CDA / MP-3 1,4 Mbps / 128 Kbps 10:1 Πολυπλοκότθτα (complexity) Εκφράηει το ςφνολο των «πράξεων» επεξεργαςίασ που απαιτοφνται Εκτιμάται από το μζςο χρόνο ςυμπίεςθσ / αποςυμπίεςθσ Ποιότθτα (quality) Αφορά τισ Lossy τεχνικζσ «Διαφορζσ» μεταξφ αρχικϊν τελικϊν ςθμάτων (π.χ. MSE) Στόχοσ: μθ αντιλθπτι υποβάκμιςθ αρχικισ ποιότθτασ 32

33 ΤΜΠΙΕΗ ΉΦΟΤ Φυσιολογία της ακοής Ψυχοακουστική Απόλυτο κατϊφλι ακοής Υαινόμενο απόκρυψης στη συχνότητα Οι συνιστώσες χαμηλών (κυρίως) συχνοτήτων αποκρύπτουν τις γειτονικές υψηλότερες συχνότητες (ανάλογα με τη διαφορά των αντίστοιχων σταθμών) Φαινόμενο απόκρυψθσ ςτο χρόνο Διάρκεια 10ms πριν τθν εμφάνιςθ τθσ «αποκρφπτουςασ» ςυνιςτϊςασ (masker) Διάρκεια 10ms μετά τθν εμφάνιςθ τθσ αποκρυπτόμενθσ ςυνιςτϊςασ (masker) 33

34 ΤΜΠΙΕΗ ΉΦΟΤ Διαδικαςία ςυμπίεςησ ήχου Συνδυαςμζνθ ανάλυςθ χρόνου ςυχνότθτασ (παρακυρικι επεξεργαςία) Εφρεςθ φαςματικϊν περιοχϊν που αποκρφπτουν αποκρφπτονται ςε κάκε χρονικό παράκυρο Έλεγχοσ απόκρυψθσ μεταξφ γειτονικϊν παρακφρων χρόνου Αρικμθτικι ανάλυςθ επεξεργαςία Κωδικοποίθςθ threshold in quiet masking threshold inaudible signal Masker Masked sound Διαχωρισμός συνιστωσών σε f maskee, f masker Τπολογισμός κατωφλίων απόκρυψης Σ=(f maskee, f masker ) 34

35 ΤΜΠΙΕΗ MPEG AUDIO Ψυχοακουςτικά κριτήρια (φαινόμενο απόκρυψησ κυρίωσ) MPEG 1 (stereo) Layer I (192kbps/κανάλι) Layer II (128 kbps/κανάλι) Layer III (64kbps/κανάλι) MPEG 2 (surround) MPEG 4 φυςικοί ήχοι (2-64kbps) ςυνθετικοί ήχοι (TTS & MIDI) Effect 35

36 ΤΜΠΙΕΗ MPEG-1 AUDIO Motion Picture Experts Group (MPEG) MPEG-1 layer 3: MP3 μικρότεροσ ρυκμόσ μετάδοςθσ: 32 kbps fs: 32 khz, 44 khz (audio Cd) και 48 khz (Digital Audio Tape) Φαινόμενο απόκρυψησ 36

37 ΤΜΠΙΕΗ AC-3 (DOLBY DIGITAL) Ψθφιακόσ αλγόρικμοσ ςυμπίεςθσ ιχου Κωδικοποίθςθ πολυκάναλου ιχου 5.1 Παλμοκωδικι διαμόρφωςθ (PCM) 6 καναλιϊν ιχου 3 ηεφγθ καναλιϊν AES/EBU Μία ροι πλθροφορίασ (serial bit stream) με ρυκμό Kbps Αριστερό Κεντρικό Δεξιό Αρ. περιφερειακό Δ. περιφερειακό Χαμηλών συχνοτήτων Κωδ/τής AC-3 Εξοπλισμός λήψης Εξοπλισμός μετάδοσης Αποκωδ/τής AC-3 Αριστερό Κεντρικό Δεξιό Αρ. περιφερειακό Δ. περιφερειακό 37 Χαμηλών συχνοτήτων

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα

Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα ιδάσκων: Τα ψηφιακά µέσα είναι πληροφορίες που... είναι αντιληπτές από τις αισθήσεις µας προς το παρόν: όραση, ακοή, αφή στο µέλλον: όσφρηση και γεύση(;) µπορούν οι

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής.

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 2 η : «Βασικές Β έ αρχές ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Πολυμέσα. Πολυμέσα - Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Πολυμέσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Πολυμέσα - Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Παπαντωνίου Ιάκωβος, Β.Δ Α Τορτούρης Μιχάλης, Β.Δ. Μιλτιάδου Μάριος, Β.Δ. Τάσου Τάσος, Β.Δ. Μιχάλης Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Εισηγητής και Επιβλέπων καθηγητής: Μέλη της τριμελούς επιτροπής: Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός αναλυτής φάσματος ακουστικών συχνοτήτων πραγματικού χρόνου

Ψηφιακός αναλυτής φάσματος ακουστικών συχνοτήτων πραγματικού χρόνου Ψηφιακός αναλυτής φάσματος ακουστικών συχνοτήτων πραγματικού χρόνου Πτυχιακή Εργασία υπό Δαγαλάκη Γ. Ιωάννη & Αθανάσιου Γ. Κωτσόπουλου Επιβλέπων: Γεώργιος Α.Αδαμίδης,Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αυτζσ οι ςημειώςεισ βγήκαν κατά το διάβαςμα τησ αςτρονομίασ. Είναι ςε μεγάλο ποςοςτό ςοφμα από τισ διαφάνειεσ του Στεριοφλα, επεξηγήςεισ και κομμάτια από το βιβλίο. Δεν καλφπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.

Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua. Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Σκοπός του Μαθήματος Εξοικείωση με βασικές έννοιες των τηλεπικοινωνιών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BPSK ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HAMMING ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AWGN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων 7 Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και συλλογής δεδομένων κάθε ορόφου, φιλοξενείται στην σφαίρα τιτανίου στο κέντρο της εξαγωνικής δομής και ποντίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Amplitude Shift Keying-ASK Frequency Shift Keying-FSK Phase Shift Keying-PSK

Amplitude Shift Keying-ASK Frequency Shift Keying-FSK Phase Shift Keying-PSK Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ψηφιακές ιαµορφώσεις Amplitude Shift Keying-ASK Frequency Shift Keying-FSK Phase Shift Keying-PSK ρ. Αθανάσιος. Παναγόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του

Διαβάστε περισσότερα

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαντωνίου Θεοδώρα (ΑΜ: T-1314) Επιβλέπων: < Δρ.Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τί είναι ακουστική και ποια είναι τα πεδία ενασχόλησής της; Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας

Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας Κεφάλαιο 6 ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach

Διαβάστε περισσότερα

Το παρουσιαζόμενο σύστημα

Το παρουσιαζόμενο σύστημα Άρθρο - κατασκευή - φωτογραφίες: Wim Kruijf, PA0WV κατασκευες Μεταγλώττιση: Τάσος Θωμαΐδης, SV8YM Το σύστημα MSIA για την αποδοτικότερη εξάσκηση στη λήψη κώδικα Morse Ενδιαφέρεστε να μεγιστοποιήσετε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα