8. ΔΑΠΕΔΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8. ΔΑΠΕΔΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ"

Transcript

1 Τ.Δ.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Επίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Εμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 8. ΔΑΠΕΔΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ, ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΠΑΣΩΜΑΣΑ, BOAT DECKS, WPC Καζ. Γεωξγίνπ Μαληάλε εκείωζε: Μηθξφ κέξνο ηνπ πιηθνχ ησλ παξνπζηάζεσλ απηψλ έρεη ιεθζεί απφ ην βηβιίν «Τερλνινγία μχιηλσλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ», εθδφζεηο ΙΩΝ, ηνπ Γξ. Ισάλλε Καθαξά (2013). επηέκβξηνο 2014

2 Δάπεδα εμωηεξηθνύ ρώξνπ Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου Τα δάπεδα εμσηεξηθνχ ρψξνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηε ρψξα καο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία γηα ηελ επέλδπζε επίπεδσλ επηθαλεηψλ ζε ζέζεηο πιήξσο εθηεζεηκέλεο ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ι.ρ. πηζίλεο, θήπνπο, ζθάιεο, ρψξνπο πάξθσλ, πιαδ, πξνβιήηεο, ζθάθε θ.α. Χξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε πγξά πεξηβάιινληα εζσηεξηθψλ ρψξσλ, φπσο ινπηξά, θνπδίλεο θιπ. Καηαζθεπάδνληαη απφ πνιχ αλζεθηηθή ζηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο ηξνπηθή μπιεία, φπσο: Bangkirai, Wenge, Iroko, Teak, Massaranduba, Azobè, Ipê, Afzelia, Merbau, Mahogany, Padauk, Jatoba, Jarrah θαη έρνπλ παξαιιειεπίπεδν ζρήκα, ρσξίο εζνρέο θαη πξνεμνρέο. Γηαηίζεληαη ζε κεγάια κήθε (>1 m) θαη πιάηε >9 cm. Τν πάρνο ηνπο θπκαίλεηαη ζε mm θαη θαηά κήθνο ζηελ επηθάλεηά ηνπο κπνξεί λα θέξνπλ αληηνιηζζεηηθέο ξαβδψζεηο. Massaranduba Wooden decks

3 Ξύιηλα παηώκαηα θήπνπ Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 1. Bangkirai, 2: ηβεξηθή ιάξηθα, 3: Πεύθν ζεξκηθήο ηξνπνπνίεζεο, 4: Εξπζξειάηε ζεξκηθήο ηξνπνπνίεζεο, 5 θαη 6: WPC

4 Τπαίζξηα μύιηλα παηώκαηα Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου Τα ππαίζξηα μχιηλα παηψκαηα είλαη θαηαζθεπέο πνπ ζπλεζίδνληαη ζε ρψξνπο δαζηθήο ή αζηηθήο αλαςπρήο θαη παξαιίεο, θαη θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ εκπνηηζκέλε κε άιαηα ραιθνχ & βνξίνπ (Cu, B) μπιεία πεύθνπ θαη ζπαληφηεξα ιάξηθαο. Τα ζηνηρεία ηνπ παηψκαηνο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε θελά κεηαμύ ηνπο, ψζηε λα ιεηηνπξγεί ειεχζεξα ε δηφγθσζε θαη ξίθλσζε ηνπ μχινπ.

5 1. Δάπεδα: εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπέο Γηα αθξηβέο θαηαζθεπέο, φπσο πηζίλεο, θαηαζηξψκαηα πινίσλ, επηιέγεηαη μπιεία Teak, Massaranduba, Iroko. Σε εηδηθά δάπεδα γεθπξψλ γηα πεδνχο επηιέγεηαη μπιεία κεγάινπ πάρνπο απφ ηξνπηθά ζηδεξφμπια (ironwoods) φπσο π.ρ. Ipê θαη Azobè. Η ζπληήξεζε ησλ παησκάησλ απηψλ γίλεηαη κε ζπληεξεηηθά ιάδηα, φπσο teak oil θαη ιηλέιαην ή κε εηδηθά αθξπιηθά θαη επνμηθά βεξλίθηα εμσηεξηθήο ρξήζεσο (θαηαζηξψκαηα πινίσλ θαη πηζίλεο).

6 1. Δάπεδα: εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπέο Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου

7 2. Δάπεδν εμωηεξηθνύ ρώξνπ Σηελ εηθφλα παξνπζηάδεηαη μύιηλν δάπεδν εμωηεξηθνύ ρώξνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ, απφ εκπνηηζκέλε κε βνξηθά άιαηα μπιεία πεύθνπ, ζπληεξεκέλνπ κε κίγκα ειαίνπ, θόιιαο θαη άκκνπ γηα αχμεζε ηεο αληίζηαζεο ζε ηξηβή θαη ηεο δηαζηαζηαθήο ζηαζεξφηεηαο ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ ηνπ δαπέδνπ (κείσζε ηεο ξίθλσζεο θαη δηφγθσζεο ηνπ μχινπ).

8 3. Δάπεδα: ζεξκηθά ηξνπνπνηεκέλεο μπιείαο Νέα πξντφληα (Σινβελία, Απζηξία): Οη εηθφλεο παξνπζηάδνπλ μχιηλνπο δηαδξφκνπο πεξηπάηνπ ζε αηζζεηηθά δάζε. Γηα ηελ αχμεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ μχιηλνπ δαπέδνπ, ρξεζηκνπνηείηαη μχιν εξπζξειάηεο ή πεχθεο κεηά απφ ζεξκηθή ηξνπνπνίεζε. Αξθεί ην πξντφλ λα έρεη ηελ απαηηνχκελε κεραληθή αληνρή. (ΤΜΤ: Thermal modification of timber)

9 Ξύιηλα κνλνπάηηα Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου Τν μύιηλν κνλνπάηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα δηαθνζκεηηθνχο ιφγνπο, είηε ζε ιαζπψδε εδάθε, θαζψο θαη ζε κεγάιεο θιίζεηο θαη πεηξψδε εδάθε γηα ηελ επθνιφηεξε δηέιεπζε ησλ πεδψλ. Απνηειείηαη απφ εκπνηηζκέλα θνξκίδηα πεύθεο ζε κνξθή δίζθσλ ή απφ θνξκίδηα αλζεθηηθψλ εηδψλ, φπσο δξπο, θαζηαληά, αθαθία θηληξηζκέλα κε ιηλέιαην, θξακβέιαην ή άιια θπζηθά έιαηα.

10 Ξύιηλα κνλνπάηηα (κε μύιηλνπο ηάθνπο) Μηα άιιε εθαξκνγή ζε κνλνπάηη κπνξνχκε λα έρνπκε κε μύιηλνπο ηάθνπο. Οη μχιηλνη δίζθνη (μχιηλνη ηάθνη) κήθνπο cm, παξάγνληαη κεηά απφ εγθάξζηα ηνκή ησλ ιεπηψλ θνξκηδίσλ. Οη ζηξνγγπινί ηάθνη ηνπνζεηνχληαη θαηαθφξπθα ζην έδαθνο θαη ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν. Έλα κέξνο ηνπο είλαη ζακκέλν ζην έδαθνο θαη ην άιιν πξνεμέρεη. Γηα ηελ ηειεπηαία απηή ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή ησλ μχιηλσλ ηάθσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεγάιε πνζφηεηα θαπζφμπισλ απφ δξπ, πνπξλάξη, αθαθία, ειηά, αγξηειηά, θαζηαληά, θηειηά θ.α. Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα θαιή πξννπηηθή αμηνπνίεζεο απηήο ηεο μπιείαο.

11 Δάπεδα κε κνξθή πιαθώλ (deck tiles) Πέξα απφ ηε κνξθή ζαλίδσλ, ε μπιεία γηα αλάινγα δάπεδα κπνξεί λα γίλεη θαη ζε κνξθή πιαθώλ (deck tiles). Σ απηή ηελ πεξίπησζε ηα κηθξνχ κήθνπο ζηνηρεία είλαη πξνζπλαξκνινγεκέλα ζε κηα βάζε πιέγκαηνο πιαζηηθήο ξεηίλεο κε ζπλνιηθφ πάρνο mm. Οη δηαζηάζεηο ησλ πιαθψλ πνηθίινπλ αλάινγα ηνλ θαηαζθεπαζηή: 300 x 300 mm, 300 x 600 mm θ.ά. Τα ζηνηρεία είλαη βηδσκέλα απφ ην θάησ κέξνο ηνπο πάλσ ζε πιέγκα, θαη ζηελ επηθάλεηα δελ θαίλνληαη νη βίδεο. Ωζηφζν, αλ είλαη ζπλέρεηα εθηεζεηκέλα ζηνλ ήιην θαη δελ δηαβξέρνληαη ζπρλά θαη απφ ηελ πάλσ επηθάλεηά ηνπο, ζε θιίκαηα κε πνιχ μεξφ θαινθαίξη (φπσο ζπκβαίλεη ζηε ρψξα καο), ζπρλά ηα μχιηλα ζηνηρεία παξακνξθψλνληαη αλνκνηφκνξθα θαη μεθνιιάλε απφ ην πιέγκα. Ξύιηλεο πιάθεο εμωηεξηθνύ ρώξνπ

12 Δάπεδα WPC (wood plastic composites) Με ρξήζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο extrusion παξάγεηαη ζήκεξα ζπλζεηηθό δάπεδν WPC εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη απνηειείηαη: 60-70% απφ ίλεο μχινπ θαη 30-40% πνιπαηζπιέλην ή άιια πνιπκεξή. Σχκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο, έρεη κεγάιε δηάξθεηα δωήο θαη δελ έρεη αλάγθε απφ ζπζηεκαηηθή ζπληήξεζε κε έιαηα ή βεξλίθηα. Βξίζθεη εθαξκνγέο ζε εμσηεξηθά δάπεδα ηχπνπ deck. Έρεη ζρεδφλ κεδεληθή απνξξφθεζε πγξαζίαο, ακειεηέα ξίθλσζε-δηφγθσζε, θαη κεγάιε αληνρή ζε ζήςε θαη επηβιαβείο νξγαληζκνχο (κχθεηεο, έληνκα). Ιδαληθά πξντφληα ζε ρξήζεηο κε πγξφ θιίκα θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πςειή ρηνλφπησζε (βι. ρηνλνδξνκηθά θέληξα)!

13 Δάπεδα WPC (wood plastic composites) Τα WPC έρνπλ επαηζζεζία ζηε γήξαλζε θαη ζην κεηαρξσκαηηζκφ απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη θζείξνληαη. Η αληνρή ηνπο δελ έρεη δνθηκαζηεί ζην ρξφλν εηδηθά ζε θιίκαηα ζαλ ην δηθφ καο κε ηηο κεγάιεο ελαιιαγέο ζεξκνθξαζίαο & ζρεηηθήο πγξαζίαο, απφ ρεηκψλα ζε θαινθαίξη. Πέξαλ απηνχ ε έληνλε επίδξαζε θαη ελαιιαγή ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ πξνθαιεί βαζκηαία απνιέπηζε ησλ ηλψλ μχινπ κε ξεηίλε θαη απνδφκεζε ηνπ πιηθνχ, πνπ κπνξεί λα επηβαξχλεη ηελ αηκφζθαηξα. Δίλαη εθηθηή ε πξνζζήθε πξόζζεηωλ (ρξσζηηθέο, αληηππξηθέο, θ.α.). Τν πξντφλ WPC βξίζθεηαη ζε θάζε δηαξθνχο βειηίσζεο θαη ζπλερνχο έξεπλαο.

14 Δάπεδα boat-decks Πνιύ απαηηεηηθέο θαηαζθεπέο! Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εηδηθψλ εμσηεξηθψλ δαπέδσλ (π.ρ. φπσο ηα μχιηλα δάπεδα ζθαθψλ αλαςπρήο) αθνινπζείηαη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή ηερληθή: Δπηιέγνληαη είδε μχινπ εηδηθά γηα ηηο αθξαίεο ζπλζήθεο κε κεγάιε δηαζηαζηαθή ζηαζεξφηεηα (Teak, Greenheart, Jarrah). Γίλεηαη θαηάιιειε θιίζε ζην δάπεδν γηα απνξξνή ησλ λεξψλ θαη αθήλεηαη θελφ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παηψκαηνο, ην νπνίν θαιχπηεηαη κε εηδηθέο ειαζηνκεξείο ζηιηθφλεο εμσηεξηθήο ρξήζεο. Τν μχιν θαιχπηεηαη κε επνμηθά (epoxy resins), ζθιεξά βεξλίθηα ζαιάζζεο. Η φιε θαηαζθεπή απηνχ ηνπ ηχπνπ πξέπεη λα έρεη ζπλερή θαη ζπρλή ζπληήξεζε.

15 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Teak) Teak: Αζηαηηθφ ηξνπηθφ είδνο (Βηξκαλία, Ιλδία θ.ά.) πνπ απαληάηαη θαη ζε δαζηθέο θπηείεο ζε άιια ηξνπηθά κέξε. Με ραξαθηεξηζηηθφ νκνηφκνξθν, ζθνηεηλφ ρξπζφ-θαθέ ρξψκα θαη επίζεο, κε γπκλφ κάηη, κνλαδηθά δαθηπιηφπνξν είδνο. Θεσξείηαη «ν βαζηιηάο» ησλ εμσηεξηθψλ δαπέδσλ θαη έρεη απίζηεπηα πςειή αλζεθηηθφηεηα. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,64-0,68 g/cm³. Πεξηέρεη σο εθρχιηζκα Teak oil πνπ ιεηηνπξγεί σο θπζηθή απσζεηηθή νπζία γηα ηα έληνκα. Δίλαη μχιν εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ ζε θπζηθή δηάξθεηα. Έρεη πςειή αλζεθηηθφηεηα ζηε θσηηά θαη ηα νμέα, ελψ πεξηέρεη πςειφ πνζνζηφ ππξηηηθψλ ελψζεσλ. Δίλαη πνιχ αθξηβφ σζηφζν, θπξηαξρεί ζηα πνιχ πςειήο πνηφηεηαο εμσηεξηθά δάπεδα θαη boat decks. Πεγή: Πεξηζηεξάθε Σάξα (2007), πηπρηαθή εξγαζία, Τκήκα ΣΤΞΔ

16 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Wenge) Wenge: Αθξηθάληθν ηξνπηθφ είδνο, ζπλήζσο ζε έληνλν καχξν ρξψκα κε ραξαθηεξηζηηθέο ζθνηεηλέο θιέβεο θαη ιεπθέο γξακκέο. Έρεη ζρεηηθά πςειή ζθιεξφηεηα. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,78-0,82 g/cm³. Δίλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζηε θζνξά θαη παξνπζηάδεη πνιχ πςειή αλζεθηηθφηεηα ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ζηνπο βηνινγηθνχο ερζξνχο. Πεξηέρεη πςειφ πνζνζηφ ξεηίλεο πνπ ην θαζηζηά δχζθνιν λα ζπγθνιιεζεί. Θεσξείηαη ηδαληθφ γηα εμσηεξηθά δάπεδα θαη είλαη γλσζηή ε πςειή αληνρή ηνπ ζε ζαιαζζηλά πεξηβάιινληα. Πεγή: Πεξηζηεξάθε Σάξα (2007), πηπρηαθή εξγαζία, Τκήκα ΣΤΞΔ

17 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Ipê) Ipê: Βξαδηιηάληθν ηξνπηθφ είδνο (γλσζηφ σο βξαδηιηάληθε θαξπδηά) πνπ έρεη ιαδί-θαθεηί έσο καχξν εγθάξδην κε ζθνηεηλέο ξαβδψζεηο. Έρεη ραξαθηεξηζηηθή νζκή. Αλήθεη ζηα ironwoods θαη ε κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,96-1,08 g/cm³. Δίλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζηε θζνξά θαη παξνπζηάδεη πνιχ πςειή αλζεθηηθφηεηα ζηνπο βηνινγηθνχο ερζξνχο. Η κεραληθή θαηεξγαζία ηνπ, ιφγσ ππθλφηεηαο, είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε. Πξφζζεηα, είλαη απφ ηα ιίγα είδε πνπ ζεσξνχληαη άθαπζηα (fire class "A"). Θεσξείηαη ηδαληθφ γηα εμσηεξηθά δάπεδα θαη decks. Όρη πάληα ην ίδην αλζεθηηθφ ζε θαηαζθεπέο ζε ζαιαζζηλά πεξηβάιινληα. Πεγή: Πεξηζηεξάθε Σάξα (2007), πηπρηαθή εξγαζία, Τκήκα ΣΤΞΔ

18 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Iroko) Iroko: Αθξηθάληθν ηξνπηθφ είδνο (Kambala) κε αξθεηέο πνζφηεηεο αιάησλ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ πνπ δεκηνπξγνχλ ζην μχιν ζθνηεηλφηεξεο δψλεο. Τν ρξψκα ηνπ είλαη ζπλήζσο θαζηαλφ αλνηρηφ έσο ζθνχξν. Η ίδηα μπιεία απφ δαζηθέο θπηείεο έρεη ρξψκα αξθεηά θηηξηλσπφ. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,62-0,64 g/cm³. Η ζθφλε ηνπ είλαη επηθίλδπλε θαη πνιχ εξεζηζηηθή. Πνιχ αλζεθηηθφ ζηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα, θαη εμαηξεηηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή δαπέδσλ, ζθαιψλ, ζθαθψλ θαη πινίσλ, θαζψο θαη γηα θαηαζθεπέο ζε ιηκάληα (πξνβιήηεο, θαηαζηξψκαηα). Δμαηξεηηθφ γηα δάπεδα ζε ζαιάζζηεο θαηαζθεπέο. Πεγή: Πεξηζηεξάθε Σάξα (2007), πηπρηαθή εξγαζία, Τκήκα ΣΤΞΔ

19 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Merbau) Merbau: Τξνπηθφ είδνο (Ν.Α. Αζία, Απζηξαιία) κε ρξψκα ζπλήζσο θαθεηί έσο θφθθηλν-θαθέ. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,68-0,74 g/cm³. Δίλαη πνιχ αλζεθηηθφ απφ άπνςε θπζηθήο δηάξθεηαο ηδηαίηεξα ην εγθάξδην μχιν, θαη έρεη πνιχ σξαία ζρεδίαζε θαη ρξψκα. Τν μχιν πεξηέρεη έλα θαθέ ζθνχξν θφκκη (ηαλλίλεο) πνπ εθρπιίδεηαη ζε επαθή κε ην λεξφ θαη ιεθηάδεη πνιχ εχθνια (Merbau bleeding) κεηά απφ βξνρέο. Σπλεπψο, ζα πξέπεη λα θηληξηζηεί κε εηδηθφ ηξφπν. Δίλαη είδνο εμαηξεηηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή εμσηεξηθψλ δαπέδσλ. Πεγή: Πεξηζηεξάθε Σάξα (2007), πηπρηαθή εξγαζία, Τκήκα ΣΤΞΔ

20 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Azobè) Azobè: Τξνπηθφ είδνο ηεο Γ. Αθξηθήο (Ekki), πάξα πνιχ ζθιεξφ, κε ρξψκα θαθέ (ζνκθφ), έσο ζθνχξν θαθέ θαη θνθθηλσπφ θαθέ. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,98-1,08 g/cm³. Πεξηέρεη πνζφηεηεο αλφξγαλσλ ζπζηαηηθψλ θαη είλαη πάξα πνιχ αλζεθηηθφ ζηνπο κχθεηεο, ηα έληνκα θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Η κεραληθή ηνπ θαηεξγαζία είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε θαη θζείξεη ηα θνπηηθά κέζα. Δίλαη είδνο πνπ ην ζπλαληάκε ζπρλά ζηελ θαηαζθεπή εμσηεξηθψλ δαπέδσλ. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά είδε μχινπ ζε ζαιάζζηεο θαηαζθεπέο, κε άξηζηε θήκε γηα ηελ εμαηξεηηθή αλζεθηηθφηεηά ηνπ.

21 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα (Massaranduba) Massaranduba: Tξνπηθφ είδνο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο (Bulletwood) κε ρξψκα έσο ζθνχξν θαθεηί-θφθθηλν. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πάξα πνιχ πςειή, πεξίπνπ 1,02-1,10 g/cm³. Παξά ηε κεγάιε ζθιεξφηεηά ηνπ, θαηεξγάδεηαη αξθεηά θαιά κε κεραλήκαηα θνπήο. Πξνβιήκαηα παξνπζηάδεη ζηε ζπγθφιιεζή ηνπ, δηφηη πεξηέρεη ξεηηλψδεο έιαην. Γελ έρεη ραξαθηεξηζηηθή νζκή. Δίλαη εμαηξεηηθφ είδνο κε παλέκνξθε ζρεδίαζε θαη ρξψκα, πνπ έρεη εμαηξεηηθή θπζηθή δηάξθεηα θαη αλζεθηηθφηεηα. Ιδαληθφ γηα βαξηέο θαηαζθεπέο θαη εηδηθά γηα εμσηεξηθά μχιηλα δάπεδα θαη decks.

22 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Bangkirai) Bangkirai: Αζηαηηθφ ηξνπηθφ είδνο (Balau) κε ρξψκα ζπλήζσο θαθεηί-θίηξηλν. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,88-0,92 g/cm³. Η θαηεξγαζία ηνπ κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ είλαη αξθεηά δχζθνιε, ελψ παξαηεξείηαη κέηξηα άκβιπλζε ζηα θνπηηθά κέζα. Σηε δηαδηθαζία δηάλνημεο νπψλ θαη βηδψκαηνο απαηηείηαη πξνηξχπεκα. Η μήξαλζή ηνπ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε, θαη ζπρλά παξνπζηάδεη ηάζεηο γηα παξακνξθψζεηο. Τν ζνκθφ ηνπ είλαη επάισην. Απνθιεηζηηθά ην εγθάξδην μχιν ηνπ Bangkirai είλαη αλζεθηηθφ ζε κχθεηεο-έληνκα πνιχ θαιφ γηα ηελ θαηαζθεπή εμσηεξηθψλ δαπέδσλ. Πεγή: Πεξηζηεξάθε Σάξα (2007) πηπρηαθή εξγαζία, Τκήκα ΣΤΞΔ

23 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Sucupira) Sucupira: Βξαδηιηάληθν ηξνπηθφ είδνο κε ρξψκα θαθεηί ζνθνιάηαο. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,78-0,85 g/cm³. Έρεη κεγάιε ζθιεξφηεηα θαη ην πιάληζκά ηνπ είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν. Μπνξεί λα παξνπζηάζεη δνκηθέο παξακνξθψζεηο (ηάζεηο) ζπρλά. Τν εγθάξδην ηνπ είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ απφ άπνςε θπζηθήο δηάξθεηαο θαη επίζεο αλζεθηηθφ ζηνπο κχθεηεο ιεπθήο θαη θαζηαλήο ζήςεο. Γελ έρεη ζπγθεθξηκέλε νζκή. Τν Sucupira γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη ζε βαξηέο θαηαζθεπέο, π.ρ. ζηξσηήξεο ζηδεξνδξφκσλ, νηθνδνκηθή, θαη ζηε ρψξα καο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή μχιηλσλ παησκάησλ deck. Πεγή: Πεξηζηεξάθε Σάξα (2007) πηπρηαθή εξγαζία, Τκήκα ΣΤΞΔ

24 Αηζζεηηθά ωξαίεο θαηαζθεπέο μύιηλωλ δαπέδωλ Iroko Merbau

25 Αηζζεηηθά ωξαίεο θαηαζθεπέο μύιηλωλ δαπέδωλ Teak Bangkirai

26 Αηζζεηηθά ωξαίεο θαηαζθεπέο μύιηλωλ δαπέδωλ Massaranduba Πξνθπκαία Θεζζαινλίθεο

27 Αηζζεηηθά ωξαίεο θαηαζθεπέο μύιηλωλ δαπέδωλ Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου

28 Αηζζεηηθά ωξαίεο θαηαζθεπέο μύιηλωλ δαπέδωλ Accoya WPC

29 Σξνπνπνηεκέλε μπιεία γηα εμωηεξηθά δάπεδα (Kebony) Kebony: Νέα μπιεία πνπ ιέγεηαη θαη furfurylated wood θαη παξάγεηαη κε ηερλνινγία ρεκηθήο ηξνπνπνίεζεο μχινπ δηά εκπνηηζκνχ κε θνπξθνπξπιηθή αιθνφιε (C 5 H 6 O 2 ) θαη ζρεηηθφ πνιπκεξηζκφ. H αιθνφιε είλαη αθίλδπλε θαη είλαη ππφιεηκκα απφ βηνκάδα δαραξνθάιακνπ, θαιακπνθηνχ. Ο εκπνηηζκφο γίλεηαη ζε θιεηζηνχο θιηβάλνπο ζε εξγνζηάζηα ζηε Ννξβεγία κε ηε κέζνδν ησλ πιήξσλ θπηηάξσλ, ρξήζε θελνχ θαη πςειήο πίεζεο (>12 atm). Η μπιεία είλαη ζθνχξνπ θαθέ ρξψκαηνο, κε εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο, πνιχ κεγάιε ζθιεξφηεηα θαη αληνρή, φπσο δείρλνπλ πεηξάκαηα πνπ έρνπλ εθπνλεζεί. Εμαηξεηηθή μπιεία γηα ηελ θαηαζθεπή εμωηεξηθώλ δαπέδωλ θαη boat decks. Αλαβαζκίδεηαη ζήκεξα κε ηελ ηερλνινγία απηή μπιεία ζθελδακηνχ (Maple) θαη πεχθνπ (Southern yellow pine, Radiata pine, Scots pine).

30 Υξήζεηο ηεο μπιείαο Kebony Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου

31 Σξνπνπνηεκέλε μπιεία γηα εμωηεξηθά δάπεδα (Accoya) Accoya: Νέν πξντφλ πνπ ιέγεηαη θαη αθεηπιηωκέλε μπιεία θαη παξάγεηαη κε ηερλνινγία ρεκηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ μχινπ κε νμηθφ αλπδξίηε (C 4 H 6 O 3 ) θαη ζρεηηθή ρεκηθή αληίδξαζε. H πξάζηλε απηή κέζνδνο είλαη πιήξσο νηθνινγηθή. Παξάγεηαη ζηελ Οιιαλδία θαη ε μπιεία απηή έρεη πδξνθνβηθά ραξαθηεξηζηηθά, κεησκέλε ξίθλσζε-δηφγθσζε θαη πνιχ ρακειφ ζεκείν θνξεζκνχ ησλ ηλψλ. Οπζηαζηηθά βαζίδεηαη ζηελ εζηεξνπνίεζε ησλ ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ μχινπ θαη ζηε κείσζε ησλ ειεχζεξσλ πδξνμπιίσλ ηνπ (-ΟΗ). Η μπιεία είλαη πνιχ αλνηρηνχ ρξψκαηνο (ζαλ ιεχθε) θαη έρεη εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο θαη θπζηθή δηάξθεηα, κέηξηα ζθιεξφηεηα θαη έληνλε πδξνθνβία, φπσο δείρλνπλ πεηξάκαηα πνπ έρνπλ γίλεη. Εμαηξεηηθή μπιεία γηα εμωηεξηθέο μύιηλεο θαηαζθεπέο παληόο ηύπνπ θαη εμωηεξηθά δάπεδα θαη decks. Έρεη ην πιενλέθηεκα λα βάθεηαη πάξα πνιχ θαιά. Δπίζεο έηζη, αλαβαζκίδεηαη ζήκεξα μπιεία ςεπδνηζνχγθαο (Oregon pine), ζθιήζξνπ (Alder) θαη πεχθνπ (Scots pine).

32 Υξήζεηο ηεο μπιείαο Accoya Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου

33 Θεξκηθά ηξνπνπνηεκέλε μπιεία γηα δάπεδα Thermowood Platowood MenzHolz Lunawood Cambiawood Silvapro

34 πληήξεζε εμωηεξηθώλ μύιηλωλ δαπέδωλ Τα εμσηεξηθά μχιηλα παηψκαηα εθηεζεηκέλα ζηηο ελαιιαγέο ηνπ θαηξνχ (ήιηνο, βξνρή, πγξαζία, ζαι. αχξα, ρακειέο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο) δέρνληαη ζπλερή θαηαπφλεζε θαη ηαιαηπσξία. Βαζηθή πξνυπφζεζε ζσζηήο θαηαζθεπήο είλαη: α) ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ είδνπο μχινπ θαη β) ν ζσζηφο ηξφπνο θαηαζθεπήο. Σε θάζε πεξίπησζε ην ππαίζξην πάησκα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ ειεύζεξε απνξξνή ηωλ λεξώλ ηεο βξνρήο θαη γηα λα ζπκβαίλεη απηφ πξέπεη λα ππάξρνπλ θελά 4-5 mm αλάκεζα ζηα ζηνηρεία παηψκαηνο. Τν λεξφ πξέπεη λα απνξξέεη ειεχζεξα θαη απφ ηα θαδξφληα ππνδνκήο. Τα άθξα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παηψκαηνο θαιφ είλαη λα βάθνληαη επηπιένλ κε εηδηθφ δηάιπκα παξαθίλεο, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ε πξφζιεςε πγξαζίαο απφ ηα ζφθνξα. Δελ είλαη ζσζηφ ην ππαίζξην deck λα βάθεηαη κε βεξλίθηα. Ο ρεηξηζκφο κε ιηλέιαην είλαη πην απνηειεζκαηηθφο θαη πην θζελφο.

35 Καζάξηζκα ηωλ μύιηλωλ δαπέδωλ Τν θαζεκεξηλφ θαζάξηζκα ζπληεξεί ην μχιηλν πάησκα θαη πξέπεη λα γίλεηαη κε ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα κε πγξφ θαη ζηξαγγηζκέλν παλί. Απαγνξεύνληαη ηα δηάθνξα θαζαξηζηηθά ρισξίλεο θαη απνξξππαληηθψλ. Χιηαξφ αξαηφ δηάιπκα γλήζηνπ ζαπνπληνχ ζε θαζαξφ λεξφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαζάξηζκα ηνπ παηψκαηνο απφ ιεθέδεο, βξσκηέο ην νπνίν ζα μεπιπζεί κε ζηξαγγηζκέλν πγξφ παλί. Χξήζε δηαιεηκκάησλ γλήζηνπ θεξηνχ θαη παξαθίλεο ελδείθλπληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη ησλ εμσηεξηθψλ μχιηλσλ δαπέδσλ κεηά ην ζρνιαζηηθφ θαζάξηζκα.

36 Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα μύιηλα δάπεδα Σηε ρψξα καο, ε αγνξά ησλ εμσηεξηθψλ μχιηλσλ δαπέδσλ είλαη ηαρέσο αλαπηπζζφκελε (βι. ηνπξηζκφο, ζεξηλέο νηθίεο, εμνρηθά). Πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο μπιείαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θπξίσο ηξνπηθή μπιεία, θαηά θφξνλ εηζαγόκελε απφ Αθξηθή, Ν.Α. Αζία θαη Βξαδηιία. Δπίζεο, θάζε μχιηλν δάπεδν απαηηεί ζπληήξεζε θαη θηλίξηζκα θάζε ιίγα ρξφληα αλάινγα θαη κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Τα ζπλζεηηθά δάπεδα WPC έρνπλ απμαλφκελε δήηεζε ζηελ Διιάδα. Τα ηειεπηαία πέληε ρξφληα έρεη εηζαρζεί ζηελ ειιεληθή αγνξά ε ηξνπνπνηεκέλε μπιεία Accoya θαη πνιιέο σξαίεο θαηαζθεπέο δαπέδσλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ έρνπλ γίλεη ηδίσο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.

37 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου Ο δηδάζθσλ θ. Γεψξγηνο Μαληάλεο αλαγλσξίδεη ηε ζεκαληηθή ηερληθή βνήζεηα ησλ ηερλνιφγσλ μχινπ θ.θ. Ι. Καθαξά θαη Μ. Σθαξβέιε, θαη επραξηζηεί ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο γηα ην θωηνγξαθηθό πιηθό ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηέο ηηο παξνπζηάζεηο. Απηφ έγηλε γηα ακηγψο εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ γηα ηα καζήκαηα ζεσξίαο εληφο ηνπ Τκήκαηνο Σρεδηαζκνχ θαη Τερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ, ΤΔΙ Θεζζαιίαο, Καξδίηζα, Πεγέο Internet

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ

7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ Σ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλσλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμσηεξηθέο θαηαζθεπέο 7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ - ΚΑΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο "Καλέλα δνκηθό πιηθό δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ δεζηαζηά θαη ηελ αξκνλία πνπ δίλεη ην μύιν, είηε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θνύθσκα, είηα ζαλ άιιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ κεηά από Επαλαιεπηηθή Κξνύζε ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ: ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ Μεταπτυχιακή Εργαςία Ειδίκευςησ: Μειέηε ηεο Μεραληθήο πκπεξηθνξάο Πνιπκεξώλ θαη Πνιπκεξηθώλ ύλζεησλ Τιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

«Νομοθεςία και Προδιαγραφζσ που αφοροφν το ξφλο» Χρήςτοσ Γκίνησ

«Νομοθεςία και Προδιαγραφζσ που αφοροφν το ξφλο» Χρήςτοσ Γκίνησ «Νομοθεςία και Προδιαγραφζσ που αφοροφν το ξφλο» Χρήςτοσ Γκίνησ Δασολόγος Μηχανικός Τεχνολογίας Ξύλου Ms Τι είναι η Σήμανςη CE; Δεν είναι ςήμα ποιότητασ Υποδηλϊνει αςφάλεια, υγιεινή, προςταςία περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΙΣΗΡΙΟ (κέζνδνη πξίζεο πνζνηηθή απόδνζε ζπληήξεζε) Μ. θαξβέιεο Υ. Λπθίδεο

ΣΟ ΠΡΙΣΗΡΙΟ (κέζνδνη πξίζεο πνζνηηθή απόδνζε ζπληήξεζε) Μ. θαξβέιεο Υ. Λπθίδεο ΣΟ ΠΡΙΣΗΡΙΟ (κέζνδνη πξίζεο πνζνηηθή απόδνζε ζπληήξεζε) Μ. θαξβέιεο Υ. Λπθίδεο Σα βαζηθά κέξε ελόο πξηζηεξίνπ: Κνξκνπιαηεία Κπξίωο πξηζηήξην Πξηζηνπιαηεία (απνζήθε) Σξνρηζηήξην Βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο:

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ-ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΛΤΜΔΡΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Δηδίθεπζεο: Πεηξακαηηθή Μειέηε θαη Μνληεινπνίεζε ηεο Δπίδξαζεο ηεο Θεξκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα