8. ΔΑΠΕΔΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8. ΔΑΠΕΔΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ"

Transcript

1 Τ.Δ.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Επίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Εμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 8. ΔΑΠΕΔΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ, ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΠΑΣΩΜΑΣΑ, BOAT DECKS, WPC Καζ. Γεωξγίνπ Μαληάλε εκείωζε: Μηθξφ κέξνο ηνπ πιηθνχ ησλ παξνπζηάζεσλ απηψλ έρεη ιεθζεί απφ ην βηβιίν «Τερλνινγία μχιηλσλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ», εθδφζεηο ΙΩΝ, ηνπ Γξ. Ισάλλε Καθαξά (2013). επηέκβξηνο 2014

2 Δάπεδα εμωηεξηθνύ ρώξνπ Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου Τα δάπεδα εμσηεξηθνχ ρψξνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηε ρψξα καο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία γηα ηελ επέλδπζε επίπεδσλ επηθαλεηψλ ζε ζέζεηο πιήξσο εθηεζεηκέλεο ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ι.ρ. πηζίλεο, θήπνπο, ζθάιεο, ρψξνπο πάξθσλ, πιαδ, πξνβιήηεο, ζθάθε θ.α. Χξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε πγξά πεξηβάιινληα εζσηεξηθψλ ρψξσλ, φπσο ινπηξά, θνπδίλεο θιπ. Καηαζθεπάδνληαη απφ πνιχ αλζεθηηθή ζηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο ηξνπηθή μπιεία, φπσο: Bangkirai, Wenge, Iroko, Teak, Massaranduba, Azobè, Ipê, Afzelia, Merbau, Mahogany, Padauk, Jatoba, Jarrah θαη έρνπλ παξαιιειεπίπεδν ζρήκα, ρσξίο εζνρέο θαη πξνεμνρέο. Γηαηίζεληαη ζε κεγάια κήθε (>1 m) θαη πιάηε >9 cm. Τν πάρνο ηνπο θπκαίλεηαη ζε mm θαη θαηά κήθνο ζηελ επηθάλεηά ηνπο κπνξεί λα θέξνπλ αληηνιηζζεηηθέο ξαβδψζεηο. Massaranduba Wooden decks

3 Ξύιηλα παηώκαηα θήπνπ Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 1. Bangkirai, 2: ηβεξηθή ιάξηθα, 3: Πεύθν ζεξκηθήο ηξνπνπνίεζεο, 4: Εξπζξειάηε ζεξκηθήο ηξνπνπνίεζεο, 5 θαη 6: WPC

4 Τπαίζξηα μύιηλα παηώκαηα Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου Τα ππαίζξηα μχιηλα παηψκαηα είλαη θαηαζθεπέο πνπ ζπλεζίδνληαη ζε ρψξνπο δαζηθήο ή αζηηθήο αλαςπρήο θαη παξαιίεο, θαη θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ εκπνηηζκέλε κε άιαηα ραιθνχ & βνξίνπ (Cu, B) μπιεία πεύθνπ θαη ζπαληφηεξα ιάξηθαο. Τα ζηνηρεία ηνπ παηψκαηνο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε θελά κεηαμύ ηνπο, ψζηε λα ιεηηνπξγεί ειεχζεξα ε δηφγθσζε θαη ξίθλσζε ηνπ μχινπ.

5 1. Δάπεδα: εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπέο Γηα αθξηβέο θαηαζθεπέο, φπσο πηζίλεο, θαηαζηξψκαηα πινίσλ, επηιέγεηαη μπιεία Teak, Massaranduba, Iroko. Σε εηδηθά δάπεδα γεθπξψλ γηα πεδνχο επηιέγεηαη μπιεία κεγάινπ πάρνπο απφ ηξνπηθά ζηδεξφμπια (ironwoods) φπσο π.ρ. Ipê θαη Azobè. Η ζπληήξεζε ησλ παησκάησλ απηψλ γίλεηαη κε ζπληεξεηηθά ιάδηα, φπσο teak oil θαη ιηλέιαην ή κε εηδηθά αθξπιηθά θαη επνμηθά βεξλίθηα εμσηεξηθήο ρξήζεσο (θαηαζηξψκαηα πινίσλ θαη πηζίλεο).

6 1. Δάπεδα: εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπέο Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου

7 2. Δάπεδν εμωηεξηθνύ ρώξνπ Σηελ εηθφλα παξνπζηάδεηαη μύιηλν δάπεδν εμωηεξηθνύ ρώξνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ, απφ εκπνηηζκέλε κε βνξηθά άιαηα μπιεία πεύθνπ, ζπληεξεκέλνπ κε κίγκα ειαίνπ, θόιιαο θαη άκκνπ γηα αχμεζε ηεο αληίζηαζεο ζε ηξηβή θαη ηεο δηαζηαζηαθήο ζηαζεξφηεηαο ησλ μχιηλσλ ζηνηρείσλ ηνπ δαπέδνπ (κείσζε ηεο ξίθλσζεο θαη δηφγθσζεο ηνπ μχινπ).

8 3. Δάπεδα: ζεξκηθά ηξνπνπνηεκέλεο μπιείαο Νέα πξντφληα (Σινβελία, Απζηξία): Οη εηθφλεο παξνπζηάδνπλ μχιηλνπο δηαδξφκνπο πεξηπάηνπ ζε αηζζεηηθά δάζε. Γηα ηελ αχμεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ μχιηλνπ δαπέδνπ, ρξεζηκνπνηείηαη μχιν εξπζξειάηεο ή πεχθεο κεηά απφ ζεξκηθή ηξνπνπνίεζε. Αξθεί ην πξντφλ λα έρεη ηελ απαηηνχκελε κεραληθή αληνρή. (ΤΜΤ: Thermal modification of timber)

9 Ξύιηλα κνλνπάηηα Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου Τν μύιηλν κνλνπάηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα δηαθνζκεηηθνχο ιφγνπο, είηε ζε ιαζπψδε εδάθε, θαζψο θαη ζε κεγάιεο θιίζεηο θαη πεηξψδε εδάθε γηα ηελ επθνιφηεξε δηέιεπζε ησλ πεδψλ. Απνηειείηαη απφ εκπνηηζκέλα θνξκίδηα πεύθεο ζε κνξθή δίζθσλ ή απφ θνξκίδηα αλζεθηηθψλ εηδψλ, φπσο δξπο, θαζηαληά, αθαθία θηληξηζκέλα κε ιηλέιαην, θξακβέιαην ή άιια θπζηθά έιαηα.

10 Ξύιηλα κνλνπάηηα (κε μύιηλνπο ηάθνπο) Μηα άιιε εθαξκνγή ζε κνλνπάηη κπνξνχκε λα έρνπκε κε μύιηλνπο ηάθνπο. Οη μχιηλνη δίζθνη (μχιηλνη ηάθνη) κήθνπο cm, παξάγνληαη κεηά απφ εγθάξζηα ηνκή ησλ ιεπηψλ θνξκηδίσλ. Οη ζηξνγγπινί ηάθνη ηνπνζεηνχληαη θαηαθφξπθα ζην έδαθνο θαη ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν. Έλα κέξνο ηνπο είλαη ζακκέλν ζην έδαθνο θαη ην άιιν πξνεμέρεη. Γηα ηελ ηειεπηαία απηή ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή ησλ μχιηλσλ ηάθσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεγάιε πνζφηεηα θαπζφμπισλ απφ δξπ, πνπξλάξη, αθαθία, ειηά, αγξηειηά, θαζηαληά, θηειηά θ.α. Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα θαιή πξννπηηθή αμηνπνίεζεο απηήο ηεο μπιείαο.

11 Δάπεδα κε κνξθή πιαθώλ (deck tiles) Πέξα απφ ηε κνξθή ζαλίδσλ, ε μπιεία γηα αλάινγα δάπεδα κπνξεί λα γίλεη θαη ζε κνξθή πιαθώλ (deck tiles). Σ απηή ηελ πεξίπησζε ηα κηθξνχ κήθνπο ζηνηρεία είλαη πξνζπλαξκνινγεκέλα ζε κηα βάζε πιέγκαηνο πιαζηηθήο ξεηίλεο κε ζπλνιηθφ πάρνο mm. Οη δηαζηάζεηο ησλ πιαθψλ πνηθίινπλ αλάινγα ηνλ θαηαζθεπαζηή: 300 x 300 mm, 300 x 600 mm θ.ά. Τα ζηνηρεία είλαη βηδσκέλα απφ ην θάησ κέξνο ηνπο πάλσ ζε πιέγκα, θαη ζηελ επηθάλεηα δελ θαίλνληαη νη βίδεο. Ωζηφζν, αλ είλαη ζπλέρεηα εθηεζεηκέλα ζηνλ ήιην θαη δελ δηαβξέρνληαη ζπρλά θαη απφ ηελ πάλσ επηθάλεηά ηνπο, ζε θιίκαηα κε πνιχ μεξφ θαινθαίξη (φπσο ζπκβαίλεη ζηε ρψξα καο), ζπρλά ηα μχιηλα ζηνηρεία παξακνξθψλνληαη αλνκνηφκνξθα θαη μεθνιιάλε απφ ην πιέγκα. Ξύιηλεο πιάθεο εμωηεξηθνύ ρώξνπ

12 Δάπεδα WPC (wood plastic composites) Με ρξήζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο extrusion παξάγεηαη ζήκεξα ζπλζεηηθό δάπεδν WPC εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη απνηειείηαη: 60-70% απφ ίλεο μχινπ θαη 30-40% πνιπαηζπιέλην ή άιια πνιπκεξή. Σχκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο, έρεη κεγάιε δηάξθεηα δωήο θαη δελ έρεη αλάγθε απφ ζπζηεκαηηθή ζπληήξεζε κε έιαηα ή βεξλίθηα. Βξίζθεη εθαξκνγέο ζε εμσηεξηθά δάπεδα ηχπνπ deck. Έρεη ζρεδφλ κεδεληθή απνξξφθεζε πγξαζίαο, ακειεηέα ξίθλσζε-δηφγθσζε, θαη κεγάιε αληνρή ζε ζήςε θαη επηβιαβείο νξγαληζκνχο (κχθεηεο, έληνκα). Ιδαληθά πξντφληα ζε ρξήζεηο κε πγξφ θιίκα θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη πςειή ρηνλφπησζε (βι. ρηνλνδξνκηθά θέληξα)!

13 Δάπεδα WPC (wood plastic composites) Τα WPC έρνπλ επαηζζεζία ζηε γήξαλζε θαη ζην κεηαρξσκαηηζκφ απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη θζείξνληαη. Η αληνρή ηνπο δελ έρεη δνθηκαζηεί ζην ρξφλν εηδηθά ζε θιίκαηα ζαλ ην δηθφ καο κε ηηο κεγάιεο ελαιιαγέο ζεξκνθξαζίαο & ζρεηηθήο πγξαζίαο, απφ ρεηκψλα ζε θαινθαίξη. Πέξαλ απηνχ ε έληνλε επίδξαζε θαη ελαιιαγή ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ πξνθαιεί βαζκηαία απνιέπηζε ησλ ηλψλ μχινπ κε ξεηίλε θαη απνδφκεζε ηνπ πιηθνχ, πνπ κπνξεί λα επηβαξχλεη ηελ αηκφζθαηξα. Δίλαη εθηθηή ε πξνζζήθε πξόζζεηωλ (ρξσζηηθέο, αληηππξηθέο, θ.α.). Τν πξντφλ WPC βξίζθεηαη ζε θάζε δηαξθνχο βειηίσζεο θαη ζπλερνχο έξεπλαο.

14 Δάπεδα boat-decks Πνιύ απαηηεηηθέο θαηαζθεπέο! Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εηδηθψλ εμσηεξηθψλ δαπέδσλ (π.ρ. φπσο ηα μχιηλα δάπεδα ζθαθψλ αλαςπρήο) αθνινπζείηαη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή ηερληθή: Δπηιέγνληαη είδε μχινπ εηδηθά γηα ηηο αθξαίεο ζπλζήθεο κε κεγάιε δηαζηαζηαθή ζηαζεξφηεηα (Teak, Greenheart, Jarrah). Γίλεηαη θαηάιιειε θιίζε ζην δάπεδν γηα απνξξνή ησλ λεξψλ θαη αθήλεηαη θελφ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παηψκαηνο, ην νπνίν θαιχπηεηαη κε εηδηθέο ειαζηνκεξείο ζηιηθφλεο εμσηεξηθήο ρξήζεο. Τν μχιν θαιχπηεηαη κε επνμηθά (epoxy resins), ζθιεξά βεξλίθηα ζαιάζζεο. Η φιε θαηαζθεπή απηνχ ηνπ ηχπνπ πξέπεη λα έρεη ζπλερή θαη ζπρλή ζπληήξεζε.

15 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Teak) Teak: Αζηαηηθφ ηξνπηθφ είδνο (Βηξκαλία, Ιλδία θ.ά.) πνπ απαληάηαη θαη ζε δαζηθέο θπηείεο ζε άιια ηξνπηθά κέξε. Με ραξαθηεξηζηηθφ νκνηφκνξθν, ζθνηεηλφ ρξπζφ-θαθέ ρξψκα θαη επίζεο, κε γπκλφ κάηη, κνλαδηθά δαθηπιηφπνξν είδνο. Θεσξείηαη «ν βαζηιηάο» ησλ εμσηεξηθψλ δαπέδσλ θαη έρεη απίζηεπηα πςειή αλζεθηηθφηεηα. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,64-0,68 g/cm³. Πεξηέρεη σο εθρχιηζκα Teak oil πνπ ιεηηνπξγεί σο θπζηθή απσζεηηθή νπζία γηα ηα έληνκα. Δίλαη μχιν εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ ζε θπζηθή δηάξθεηα. Έρεη πςειή αλζεθηηθφηεηα ζηε θσηηά θαη ηα νμέα, ελψ πεξηέρεη πςειφ πνζνζηφ ππξηηηθψλ ελψζεσλ. Δίλαη πνιχ αθξηβφ σζηφζν, θπξηαξρεί ζηα πνιχ πςειήο πνηφηεηαο εμσηεξηθά δάπεδα θαη boat decks. Πεγή: Πεξηζηεξάθε Σάξα (2007), πηπρηαθή εξγαζία, Τκήκα ΣΤΞΔ

16 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Wenge) Wenge: Αθξηθάληθν ηξνπηθφ είδνο, ζπλήζσο ζε έληνλν καχξν ρξψκα κε ραξαθηεξηζηηθέο ζθνηεηλέο θιέβεο θαη ιεπθέο γξακκέο. Έρεη ζρεηηθά πςειή ζθιεξφηεηα. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,78-0,82 g/cm³. Δίλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζηε θζνξά θαη παξνπζηάδεη πνιχ πςειή αλζεθηηθφηεηα ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ζηνπο βηνινγηθνχο ερζξνχο. Πεξηέρεη πςειφ πνζνζηφ ξεηίλεο πνπ ην θαζηζηά δχζθνιν λα ζπγθνιιεζεί. Θεσξείηαη ηδαληθφ γηα εμσηεξηθά δάπεδα θαη είλαη γλσζηή ε πςειή αληνρή ηνπ ζε ζαιαζζηλά πεξηβάιινληα. Πεγή: Πεξηζηεξάθε Σάξα (2007), πηπρηαθή εξγαζία, Τκήκα ΣΤΞΔ

17 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Ipê) Ipê: Βξαδηιηάληθν ηξνπηθφ είδνο (γλσζηφ σο βξαδηιηάληθε θαξπδηά) πνπ έρεη ιαδί-θαθεηί έσο καχξν εγθάξδην κε ζθνηεηλέο ξαβδψζεηο. Έρεη ραξαθηεξηζηηθή νζκή. Αλήθεη ζηα ironwoods θαη ε κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,96-1,08 g/cm³. Δίλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζηε θζνξά θαη παξνπζηάδεη πνιχ πςειή αλζεθηηθφηεηα ζηνπο βηνινγηθνχο ερζξνχο. Η κεραληθή θαηεξγαζία ηνπ, ιφγσ ππθλφηεηαο, είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε. Πξφζζεηα, είλαη απφ ηα ιίγα είδε πνπ ζεσξνχληαη άθαπζηα (fire class "A"). Θεσξείηαη ηδαληθφ γηα εμσηεξηθά δάπεδα θαη decks. Όρη πάληα ην ίδην αλζεθηηθφ ζε θαηαζθεπέο ζε ζαιαζζηλά πεξηβάιινληα. Πεγή: Πεξηζηεξάθε Σάξα (2007), πηπρηαθή εξγαζία, Τκήκα ΣΤΞΔ

18 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Iroko) Iroko: Αθξηθάληθν ηξνπηθφ είδνο (Kambala) κε αξθεηέο πνζφηεηεο αιάησλ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ πνπ δεκηνπξγνχλ ζην μχιν ζθνηεηλφηεξεο δψλεο. Τν ρξψκα ηνπ είλαη ζπλήζσο θαζηαλφ αλνηρηφ έσο ζθνχξν. Η ίδηα μπιεία απφ δαζηθέο θπηείεο έρεη ρξψκα αξθεηά θηηξηλσπφ. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,62-0,64 g/cm³. Η ζθφλε ηνπ είλαη επηθίλδπλε θαη πνιχ εξεζηζηηθή. Πνιχ αλζεθηηθφ ζηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα, θαη εμαηξεηηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή δαπέδσλ, ζθαιψλ, ζθαθψλ θαη πινίσλ, θαζψο θαη γηα θαηαζθεπέο ζε ιηκάληα (πξνβιήηεο, θαηαζηξψκαηα). Δμαηξεηηθφ γηα δάπεδα ζε ζαιάζζηεο θαηαζθεπέο. Πεγή: Πεξηζηεξάθε Σάξα (2007), πηπρηαθή εξγαζία, Τκήκα ΣΤΞΔ

19 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Merbau) Merbau: Τξνπηθφ είδνο (Ν.Α. Αζία, Απζηξαιία) κε ρξψκα ζπλήζσο θαθεηί έσο θφθθηλν-θαθέ. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,68-0,74 g/cm³. Δίλαη πνιχ αλζεθηηθφ απφ άπνςε θπζηθήο δηάξθεηαο ηδηαίηεξα ην εγθάξδην μχιν, θαη έρεη πνιχ σξαία ζρεδίαζε θαη ρξψκα. Τν μχιν πεξηέρεη έλα θαθέ ζθνχξν θφκκη (ηαλλίλεο) πνπ εθρπιίδεηαη ζε επαθή κε ην λεξφ θαη ιεθηάδεη πνιχ εχθνια (Merbau bleeding) κεηά απφ βξνρέο. Σπλεπψο, ζα πξέπεη λα θηληξηζηεί κε εηδηθφ ηξφπν. Δίλαη είδνο εμαηξεηηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή εμσηεξηθψλ δαπέδσλ. Πεγή: Πεξηζηεξάθε Σάξα (2007), πηπρηαθή εξγαζία, Τκήκα ΣΤΞΔ

20 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Azobè) Azobè: Τξνπηθφ είδνο ηεο Γ. Αθξηθήο (Ekki), πάξα πνιχ ζθιεξφ, κε ρξψκα θαθέ (ζνκθφ), έσο ζθνχξν θαθέ θαη θνθθηλσπφ θαθέ. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,98-1,08 g/cm³. Πεξηέρεη πνζφηεηεο αλφξγαλσλ ζπζηαηηθψλ θαη είλαη πάξα πνιχ αλζεθηηθφ ζηνπο κχθεηεο, ηα έληνκα θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Η κεραληθή ηνπ θαηεξγαζία είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε θαη θζείξεη ηα θνπηηθά κέζα. Δίλαη είδνο πνπ ην ζπλαληάκε ζπρλά ζηελ θαηαζθεπή εμσηεξηθψλ δαπέδσλ. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά είδε μχινπ ζε ζαιάζζηεο θαηαζθεπέο, κε άξηζηε θήκε γηα ηελ εμαηξεηηθή αλζεθηηθφηεηά ηνπ.

21 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα (Massaranduba) Massaranduba: Tξνπηθφ είδνο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο (Bulletwood) κε ρξψκα έσο ζθνχξν θαθεηί-θφθθηλν. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πάξα πνιχ πςειή, πεξίπνπ 1,02-1,10 g/cm³. Παξά ηε κεγάιε ζθιεξφηεηά ηνπ, θαηεξγάδεηαη αξθεηά θαιά κε κεραλήκαηα θνπήο. Πξνβιήκαηα παξνπζηάδεη ζηε ζπγθφιιεζή ηνπ, δηφηη πεξηέρεη ξεηηλψδεο έιαην. Γελ έρεη ραξαθηεξηζηηθή νζκή. Δίλαη εμαηξεηηθφ είδνο κε παλέκνξθε ζρεδίαζε θαη ρξψκα, πνπ έρεη εμαηξεηηθή θπζηθή δηάξθεηα θαη αλζεθηηθφηεηα. Ιδαληθφ γηα βαξηέο θαηαζθεπέο θαη εηδηθά γηα εμσηεξηθά μχιηλα δάπεδα θαη decks.

22 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Bangkirai) Bangkirai: Αζηαηηθφ ηξνπηθφ είδνο (Balau) κε ρξψκα ζπλήζσο θαθεηί-θίηξηλν. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,88-0,92 g/cm³. Η θαηεξγαζία ηνπ κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ είλαη αξθεηά δχζθνιε, ελψ παξαηεξείηαη κέηξηα άκβιπλζε ζηα θνπηηθά κέζα. Σηε δηαδηθαζία δηάλνημεο νπψλ θαη βηδψκαηνο απαηηείηαη πξνηξχπεκα. Η μήξαλζή ηνπ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε, θαη ζπρλά παξνπζηάδεη ηάζεηο γηα παξακνξθψζεηο. Τν ζνκθφ ηνπ είλαη επάισην. Απνθιεηζηηθά ην εγθάξδην μχιν ηνπ Bangkirai είλαη αλζεθηηθφ ζε κχθεηεο-έληνκα πνιχ θαιφ γηα ηελ θαηαζθεπή εμσηεξηθψλ δαπέδσλ. Πεγή: Πεξηζηεξάθε Σάξα (2007) πηπρηαθή εξγαζία, Τκήκα ΣΤΞΔ

23 Είδε μύινπ θαηάιιεια γηα εμωηεξηθά δάπεδα - decks (Sucupira) Sucupira: Βξαδηιηάληθν ηξνπηθφ είδνο κε ρξψκα θαθεηί ζνθνιάηαο. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ 0,78-0,85 g/cm³. Έρεη κεγάιε ζθιεξφηεηα θαη ην πιάληζκά ηνπ είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν. Μπνξεί λα παξνπζηάζεη δνκηθέο παξακνξθψζεηο (ηάζεηο) ζπρλά. Τν εγθάξδην ηνπ είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθφ απφ άπνςε θπζηθήο δηάξθεηαο θαη επίζεο αλζεθηηθφ ζηνπο κχθεηεο ιεπθήο θαη θαζηαλήο ζήςεο. Γελ έρεη ζπγθεθξηκέλε νζκή. Τν Sucupira γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη ζε βαξηέο θαηαζθεπέο, π.ρ. ζηξσηήξεο ζηδεξνδξφκσλ, νηθνδνκηθή, θαη ζηε ρψξα καο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή μχιηλσλ παησκάησλ deck. Πεγή: Πεξηζηεξάθε Σάξα (2007) πηπρηαθή εξγαζία, Τκήκα ΣΤΞΔ

24 Αηζζεηηθά ωξαίεο θαηαζθεπέο μύιηλωλ δαπέδωλ Iroko Merbau

25 Αηζζεηηθά ωξαίεο θαηαζθεπέο μύιηλωλ δαπέδωλ Teak Bangkirai

26 Αηζζεηηθά ωξαίεο θαηαζθεπέο μύιηλωλ δαπέδωλ Massaranduba Πξνθπκαία Θεζζαινλίθεο

27 Αηζζεηηθά ωξαίεο θαηαζθεπέο μύιηλωλ δαπέδωλ Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου

28 Αηζζεηηθά ωξαίεο θαηαζθεπέο μύιηλωλ δαπέδωλ Accoya WPC

29 Σξνπνπνηεκέλε μπιεία γηα εμωηεξηθά δάπεδα (Kebony) Kebony: Νέα μπιεία πνπ ιέγεηαη θαη furfurylated wood θαη παξάγεηαη κε ηερλνινγία ρεκηθήο ηξνπνπνίεζεο μχινπ δηά εκπνηηζκνχ κε θνπξθνπξπιηθή αιθνφιε (C 5 H 6 O 2 ) θαη ζρεηηθφ πνιπκεξηζκφ. H αιθνφιε είλαη αθίλδπλε θαη είλαη ππφιεηκκα απφ βηνκάδα δαραξνθάιακνπ, θαιακπνθηνχ. Ο εκπνηηζκφο γίλεηαη ζε θιεηζηνχο θιηβάλνπο ζε εξγνζηάζηα ζηε Ννξβεγία κε ηε κέζνδν ησλ πιήξσλ θπηηάξσλ, ρξήζε θελνχ θαη πςειήο πίεζεο (>12 atm). Η μπιεία είλαη ζθνχξνπ θαθέ ρξψκαηνο, κε εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο, πνιχ κεγάιε ζθιεξφηεηα θαη αληνρή, φπσο δείρλνπλ πεηξάκαηα πνπ έρνπλ εθπνλεζεί. Εμαηξεηηθή μπιεία γηα ηελ θαηαζθεπή εμωηεξηθώλ δαπέδωλ θαη boat decks. Αλαβαζκίδεηαη ζήκεξα κε ηελ ηερλνινγία απηή μπιεία ζθελδακηνχ (Maple) θαη πεχθνπ (Southern yellow pine, Radiata pine, Scots pine).

30 Υξήζεηο ηεο μπιείαο Kebony Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου

31 Σξνπνπνηεκέλε μπιεία γηα εμωηεξηθά δάπεδα (Accoya) Accoya: Νέν πξντφλ πνπ ιέγεηαη θαη αθεηπιηωκέλε μπιεία θαη παξάγεηαη κε ηερλνινγία ρεκηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ μχινπ κε νμηθφ αλπδξίηε (C 4 H 6 O 3 ) θαη ζρεηηθή ρεκηθή αληίδξαζε. H πξάζηλε απηή κέζνδνο είλαη πιήξσο νηθνινγηθή. Παξάγεηαη ζηελ Οιιαλδία θαη ε μπιεία απηή έρεη πδξνθνβηθά ραξαθηεξηζηηθά, κεησκέλε ξίθλσζε-δηφγθσζε θαη πνιχ ρακειφ ζεκείν θνξεζκνχ ησλ ηλψλ. Οπζηαζηηθά βαζίδεηαη ζηελ εζηεξνπνίεζε ησλ ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ μχινπ θαη ζηε κείσζε ησλ ειεχζεξσλ πδξνμπιίσλ ηνπ (-ΟΗ). Η μπιεία είλαη πνιχ αλνηρηνχ ρξψκαηνο (ζαλ ιεχθε) θαη έρεη εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο θαη θπζηθή δηάξθεηα, κέηξηα ζθιεξφηεηα θαη έληνλε πδξνθνβία, φπσο δείρλνπλ πεηξάκαηα πνπ έρνπλ γίλεη. Εμαηξεηηθή μπιεία γηα εμωηεξηθέο μύιηλεο θαηαζθεπέο παληόο ηύπνπ θαη εμωηεξηθά δάπεδα θαη decks. Έρεη ην πιενλέθηεκα λα βάθεηαη πάξα πνιχ θαιά. Δπίζεο έηζη, αλαβαζκίδεηαη ζήκεξα μπιεία ςεπδνηζνχγθαο (Oregon pine), ζθιήζξνπ (Alder) θαη πεχθνπ (Scots pine).

32 Υξήζεηο ηεο μπιείαο Accoya Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου

33 Θεξκηθά ηξνπνπνηεκέλε μπιεία γηα δάπεδα Thermowood Platowood MenzHolz Lunawood Cambiawood Silvapro

34 πληήξεζε εμωηεξηθώλ μύιηλωλ δαπέδωλ Τα εμσηεξηθά μχιηλα παηψκαηα εθηεζεηκέλα ζηηο ελαιιαγέο ηνπ θαηξνχ (ήιηνο, βξνρή, πγξαζία, ζαι. αχξα, ρακειέο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο) δέρνληαη ζπλερή θαηαπφλεζε θαη ηαιαηπσξία. Βαζηθή πξνυπφζεζε ζσζηήο θαηαζθεπήο είλαη: α) ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ είδνπο μχινπ θαη β) ν ζσζηφο ηξφπνο θαηαζθεπήο. Σε θάζε πεξίπησζε ην ππαίζξην πάησκα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ ειεύζεξε απνξξνή ηωλ λεξώλ ηεο βξνρήο θαη γηα λα ζπκβαίλεη απηφ πξέπεη λα ππάξρνπλ θελά 4-5 mm αλάκεζα ζηα ζηνηρεία παηψκαηνο. Τν λεξφ πξέπεη λα απνξξέεη ειεχζεξα θαη απφ ηα θαδξφληα ππνδνκήο. Τα άθξα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παηψκαηνο θαιφ είλαη λα βάθνληαη επηπιένλ κε εηδηθφ δηάιπκα παξαθίλεο, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ε πξφζιεςε πγξαζίαο απφ ηα ζφθνξα. Δελ είλαη ζσζηφ ην ππαίζξην deck λα βάθεηαη κε βεξλίθηα. Ο ρεηξηζκφο κε ιηλέιαην είλαη πην απνηειεζκαηηθφο θαη πην θζελφο.

35 Καζάξηζκα ηωλ μύιηλωλ δαπέδωλ Τν θαζεκεξηλφ θαζάξηζκα ζπληεξεί ην μχιηλν πάησκα θαη πξέπεη λα γίλεηαη κε ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα κε πγξφ θαη ζηξαγγηζκέλν παλί. Απαγνξεύνληαη ηα δηάθνξα θαζαξηζηηθά ρισξίλεο θαη απνξξππαληηθψλ. Χιηαξφ αξαηφ δηάιπκα γλήζηνπ ζαπνπληνχ ζε θαζαξφ λεξφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαζάξηζκα ηνπ παηψκαηνο απφ ιεθέδεο, βξσκηέο ην νπνίν ζα μεπιπζεί κε ζηξαγγηζκέλν πγξφ παλί. Χξήζε δηαιεηκκάησλ γλήζηνπ θεξηνχ θαη παξαθίλεο ελδείθλπληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη ησλ εμσηεξηθψλ μχιηλσλ δαπέδσλ κεηά ην ζρνιαζηηθφ θαζάξηζκα.

36 Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα μύιηλα δάπεδα Σηε ρψξα καο, ε αγνξά ησλ εμσηεξηθψλ μχιηλσλ δαπέδσλ είλαη ηαρέσο αλαπηπζζφκελε (βι. ηνπξηζκφο, ζεξηλέο νηθίεο, εμνρηθά). Πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο μπιείαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θπξίσο ηξνπηθή μπιεία, θαηά θφξνλ εηζαγόκελε απφ Αθξηθή, Ν.Α. Αζία θαη Βξαδηιία. Δπίζεο, θάζε μχιηλν δάπεδν απαηηεί ζπληήξεζε θαη θηλίξηζκα θάζε ιίγα ρξφληα αλάινγα θαη κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Τα ζπλζεηηθά δάπεδα WPC έρνπλ απμαλφκελε δήηεζε ζηελ Διιάδα. Τα ηειεπηαία πέληε ρξφληα έρεη εηζαρζεί ζηελ ειιεληθή αγνξά ε ηξνπνπνηεκέλε μπιεία Accoya θαη πνιιέο σξαίεο θαηαζθεπέο δαπέδσλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ έρνπλ γίλεη ηδίσο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.

37 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου Ο δηδάζθσλ θ. Γεψξγηνο Μαληάλεο αλαγλσξίδεη ηε ζεκαληηθή ηερληθή βνήζεηα ησλ ηερλνιφγσλ μχινπ θ.θ. Ι. Καθαξά θαη Μ. Σθαξβέιε, θαη επραξηζηεί ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο γηα ην θωηνγξαθηθό πιηθό ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηέο ηηο παξνπζηάζεηο. Απηφ έγηλε γηα ακηγψο εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ γηα ηα καζήκαηα ζεσξίαο εληφο ηνπ Τκήκαηνο Σρεδηαζκνχ θαη Τερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ, ΤΔΙ Θεζζαιίαο, Καξδίηζα, Πεγέο Internet

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο

Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο Τν μύιν θαη πσο απηό εθαξκόδεηαη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνδνκέο "Καλέλα δνκηθό πιηθό δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ δεζηαζηά θαη ηελ αξκνλία πνπ δίλεη ην μύιν, είηε ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θνύθσκα, είηα ζαλ άιιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Έιελα Ηιηάδνπ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΡΙΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Γ.Π.Μ.. ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΦHΜΜΔΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ

ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΤΦΖΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΠΑΡΟΨΓΑΜΗ ΓΔΧΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ»

«Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ» ΣΕΔΡΜΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο ΚΑΡΒΔΛΖ ΜΗΥΑΛΖ ΚΑΡΓΗΣΑ 2013 1 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΑΡΙΝΟ Γξ. Σερληθήο Γεσινγίαο Δ.Μ.Π., MSc Imperial College London Λέθηνξαο, Σκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ.

ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΑΡΙΝΟ Γξ. Σερληθήο Γεσινγίαο Δ.Μ.Π., MSc Imperial College London Λέθηνξαο, Σκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΔΧΛΟΓΙΑ Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεσινγίαο & Τδξνγεσινγίαο Τδξνκαζηεπηηθά έξγα-σερληθέο δηάηξεζεο πκπιήξσζε-αλάπηπμε πδξνγεώηξεζεο Γεηγκαηνιεπηηθέο-Γεσηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΡΖΣΖ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΗΓΔΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα