ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαί ων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ Απονομή Ηθικής Αμοιβής του επαίνου σε Μόνιμο Υπάλληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ... 2 Απονομής Ηθικής Αμοιβής του επαίνου σε Δυο (2) Μονίμους Υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ... 3 Ανάκληση απόφασης υπαγωγής στο Ν. 2601/98 της εταιρείας «ΦΑΤΕΣ ΑΝΘΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»... 4 Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών ΓΚΙΝΟ ΑΝΘΟΥΛΑ ον. συζ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ, γεν στην Αλβανία κ.λ.π... 5 Πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής Αλβα νικής ιθαγένειας, ΤΣΙΩΝΗ ΛΟΥΛΙΕ ΤΑ του ΚΩΣΤΑ, σύζυγος ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΗ, γεν. στις 16/12/1980 στην Αλβανία... 6 Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στο Θεολόγο Μoλάκη του Ιω άννη, κάτοικο Πατρών... 7 Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κοινω νικού Λειτουργού στην Παναγιώτα Κορδαλή του Ιωάννη κάτοικο Πατρών Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στη Δήμητρα Γιαννακοπούλου του Παναγιώτη, κάτοικο Παραλίας Πατρών Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στον Κωνσταντίνο Σκλαβούνο του Ανδρέα, κάτοικο Πατρών Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Αναστασία Κορδαλή του Ιωάννη κάτοικο Πατρών Κύρωση υποχρεωτικού αναδασμού αγρ/τος Ιασίου (Τμήμα) Ν. Ροδόπης έτους ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διορθώσεις σφάλματος στην υπ αριθμ. πρωτ. Φ / 7943/ απόφαση της Υφυπουρ γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης Διορθώση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ / 99052/ απόφαση της Υφυπουργού Εσω τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 46/2010 από φαση του προέδρου του Νομαρχιακού Συμβου λίου Ηλείας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 (1) Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) Ηλεκτρονική Διεκ περαίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7, 8 και 9 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσω τερική αγορά και άλλες διατάξεις.». 2. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρα γράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη κε από την παρ. 5 του αρθρ. 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ Α /125/ ), την παρ. 4 του αρθρ. 24 του 3200/2003 (ΦΕΚ/Α /281/ ) καθώς και το άρθρο 16 του ν. 3345/ 2005 (ΦΕΚ 138/Α / ). 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα σίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α ) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δη μοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α ) «Ειδικές ρυθμίσεις μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

2 24798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 και 27 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α ) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής αστυνομί ας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουρ γείου Εσωτερικών». 7. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2009/767/ ΕΚ της 16ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν τη χρήση διαδικασιών με ηλε κτρονικά μέσα μέσω των «ενιαίων κέντρων εξυπηρέτη σης» βάσει της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρε σίες στην εσωτερική αγορά, όπως αυτή τροποποιήθηκε στις 31 Ιουλίου Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πο λίτη. 9. Τη γεωγραφική κατανομή, υποδομή και στελέχωση των υφισταμένων ΚΕΠ, καθώς και τα δημογραφικά δε δομένα και τις γεωγραφικές και άλλες ιδιαιτερότητες της επικράτειας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Καθορισμός / Λειτουργία των ΚΕΠ ως ΕΚΕ Τα κατωτέρω Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουρ γούν και ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης: ΚΕΠ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΠ 1 ΚΕΠ Ν.Α. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 132Π 2 ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 6 ΚΕΠ Ν.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΠ Ν.Α. ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΠ Ν.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΕΠ ΝΟΜ. ΔΙΑΜ. ΔΡΑΜΑΣ, Ν.Α. ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΕΠ Ν.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΕΠ ΝΟΜ. ΔΙΑΜ. ΕΒΡΟΥ, Ν. Α. ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΕΠ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6 19 ΚΕΠ Ν.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΠ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΠ Ν.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΠ Ν.Α. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΠ Ν.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΠ Ν.Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΕΠ Ν.Α. ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΕΠ Ν.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΕΠ Ν.Α. ΠΕΛΛΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 339

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΠ Ν.Α. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΕΠ Ν.Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΕΠ Ν.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΕΠ Ν.Α. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΕΠ Ν.Α. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΠ Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΕΠ Ν.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 9 53 ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ Ομηρούπολης ΧΙΟΥ ΚΕΠ Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Άρθρο 2 Αρμοδιότητες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) Τα ΚΕΠ ως ΕΚΕ έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Ενημέρωση των παρόχων και των αποδεκτών υπηρεσι ών για τις πληροφορίες του άρθρου 8 του ν. 3844/ Διεκπεραίωση ηλεκτρονικά και από απόσταση των διαδικασιών που αφορούν στην: Ηλεκτρονική υποδοχή αιτήσεων και διαβίβαση φακέ λων υποθέσεων που αφορούν παρόχους και αποδέκτες υπηρεσιών στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ηλεκτρονική υποδοχή ερωτημάτων επί συγκεκρι μένων υποθέσεων και διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες. Υποδοχή εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την ηλεκτρονική αποστολή τους στους παρόχους ή αποδέκτες υπηρεσιών. Για την εκτέλεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων τους τα ΚΕΠ ως ΕΚΕ χρησιμοποιούν την Εθνική Πύλη Δη μόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ στη διεύθυνση ermis.gov.gr/portal/page/portal/sd και την ιστοσελίδα go.gr. Άρθρο 3 Υποχρέωση των αρμόδιων ελληνικών αρχών για παροχή πληροφοριών στα ΚΕΠ ως ΕΚΕ 1. Προκειμένου για την παροχή μέσω των ΚΕΠ ως ΕΚΕ των πληροφοριών του άρθρου 8 του ν. 3844/2010, οι αρμόδιες αρχές του ρυθμιστικού πλαισίου των δραστη ριοτήτων παροχής υπηρεσιών υποχρεούται να ενημερώ νουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2. Οι αρμόδιες αρχές του ρυθμιστικού πλαισίου των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών υποχρεούται να καταχωρούν τις ανωτέρω πληροφορίες στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ με τρεις εναλλακτικές μεθό δους ανάλογα με την ηλεκτρονική ωριμότητά τους: i) Συμπλήρωση της συνημμένης στην παρούσα απόφα ση ηλεκτρονικής φόρμας, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, η οποία είναι αναρτημένη στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Δι οίκησης ΕΡΜΗΣ και περιλαμβάνει, ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται για κάθε σύστημα χορήγησης άδειας, β) Νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την άσκηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, γ) Στοιχεία επικοινω νίας με τα ΕΚΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε σύστημα χορήγησης άδειας, δ) Στοιχεία επικοινωνίας ενώσεων ή οργανώσεων από τις οποίες οι πάροχοι και οι αποδέκτες των υπηρεσιών μπορούν να λάβουν πρακτική βοήθεια, ε) Στάδια διαδικασιών που προβλέ πονται για την έκδοση των αδειών, στ) Προϋποθέσεις αδειοδότησης, ζ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά, η) Μέγι στο απαιτούμενο χρόνο για την αδειοδότηση, θ) Μέσα προσφυγής, ι) Επιχειρηματικό περιβάλλον. ii) Χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ. iii) Αυτόματη ηλεκτρονική υποβολή μέσω ηλεκτρο νικών τροφοδοσιών, η οποία συνοδεύεται από κατάλλη λα μεταδεδομένα που ορίζονται στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 27 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α ) και είναι δημοσιευμένα στο διαδικτυακό τόπο gif.gov.gr. 3. Οι αρμόδιες αρχές του ρυθμιστικού πλαισίου των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών υποχρεούται να επικαιροποιούν το περιεχόμενο των ανωτέρω πληρο φοριών στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ εγκαίρως σε περίπτωση μεταβολής και το αργότερο: Μία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων Μία εργάσιμη ημέρα μετά την εξεύρεση νέων στοιχεί ων εφόσον δεν πρόκειται για κανονιστικές ρυθμίσεις. Άρθρο 4 Διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΚΕΠ ως ΕΚΕ Τα ΚΕΠ ως ΕΚΕ διεκπεραιώνουν τις ακόλουθες δια δικασίες: 1. Ηλεκτρονική υποδοχή της αίτησης μέσω της Εθνι κής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ με τις κάτωθι ενέργειες: i) Εγγραφή των παρόχων και αποδεκτών υπηρεσιών στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ ως χρή στες της πύλης. ii) Παροχή ηλεκτρονικής θυρίδας με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους παρόχους και αποδέκτες των υπηρε σιών, στην οποία θα αποθηκεύονται προσωρινά όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα που τους αφορούν μέχρι πλήρη διεκπεραίωση των διαδικασιών. iii) Υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαι ολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή.

4 24800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) iv) Επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής της αί τησης ή της ηλεκτρονικής υπογραφής των συνημμένων εγγράφων εφόσον: Η ηλεκτρονική υπογραφή βασίζεται σε ψηφιακά πιστοποιητικά παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης που είναι στους καταλόγους εμπίστευσης που προβλέπονται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ. Η υπογραφή ακολουθεί ένα από τα παρακάτω πρό τυπα όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά: o ETSI TS : XML Advanced Electronic Signatures (XAdES). o ETSI TS : CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) o ETSI TS : PD Advanced Electronic Signatures (PAdES), PAdES Enhanced PAdES Basic Electronic Signatures and PAdES Explicit Policy Electronic Signatures Profiles. 2. Διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στις αρμό διες υπηρεσίες με τους κάτωθι τρόπους: i) Με ταχυδρομείο στις αρμόδιες υπηρεσίες. Για τη προετοιμασία του φακέλου, τα ΕΚΕ εκτυπώνουν και εφόσον απαιτείται επικυρώνουν τα ηλεκτρονικά έγγρα φα σε έντυπη μορφή με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α ), ii) Με τηλεομοιοτυπία στις αρμόδιες υπηρεσίες. Για τη προετοιμασία του φακέλου, τα ΕΚΕ εκτυπώνουν και εφόσον απαιτείται επικυρώνουν τα ηλεκτρονικά έγγρα φα σε έντυπη μορφή με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α ), iii) Με χρήση εφαρμογής που παρέχεται από την Εθνι κή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ σε εξουσιοδοτημέ νους προς τούτο χρήστες των αρμοδίων υπηρεσιών. iv) Με χρήση τεχνικών διαλειτουργικότητας σε πλη ροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου των αρμοδίων υπηρεσιών με βάση τα πρότυπα που ορί ζονται στο Πλαίσιο Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 27 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α ) και είναι δημοσιευμένα στο διαδικτυακό τόπο gif.gov.gr. 3. Ηλεκτρονική υποδοχή και διαβίβαση ερωτημάτων παρόχων και αποδεκτών υπηρεσιών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που αφορούν σε προσωποποιημένη πληρο φόρηση όπως: i) Η πορεία εξέλιξης της υπόθεσης. ii) Η υποβολή συμπληρωματικών και διευκρινιστικών στοιχείων. iii) Η επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής των στοιχείων που υποβάλλονται εφόσον αυτή γίνεται βάση των προτύπων της απόφασης 2009/767/ΕΚ όπως αυτή κάθε φορά τροποποιείται. 4. Διαβίβαση στους αιτούντες των απαντήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή ως ακο λούθως: Τα έγγραφα που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρε σίες σε έντυπη μορφή, ψηφιοποιούνται από τα ΚΕΠ ως ΕΚΕ και επικυρώνονται με ψηφιακή υπογραφή, βάση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α ). Μετά τη ψηφιοποίηση των ανωτέρω ή σε περίπτωση που το έγγραφο είναι σε ηλεκτρονική μορφή, τα ΚΕΠ ως ΕΚΕ εναποθέτουν τα ψηφιακά υπογραμμένα έγγραφα στην ηλεκτρονική θυρίδα που έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ο πάροχος ή αποδέκτης των υπηρεσιών. Τού το γίνεται το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήψη των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι πάροχοι και αποδέκτες των υπηρεσιών λαμβάνουν τα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αφού πρώτα ταυτοποιηθούν ηλεκτρονικά με χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού που τους έχει αποδοθεί κατά την εγγρα φή τους στη Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ. Εναλλακτικά, η ταυτοποίηση δύναται να γίνεται με ψη φιακά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ. 5. Ηλεκτρονικές πληρωμές. Η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών στα ΕΚΕ είναι δυνατή εφόσον αυτό προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία που εντάσσεται στα ΚΕΠ και περιλαμβάνει: την ενημέρωση των παρόχων ή αποδεκτών υπηρεσι ών για το τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου φορέα και για το ύψος του ποσού που πρέπει να καταβληθεί ιδίως με βάση τα τέλη τις εισφορές και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβληθούν. Τη παραλαβή του σχετικού αποδεικτικού της τρά πεζας για τη καταβολή των ανωτέρω. Τη κατανομή του καταβληθέντος ποσού στους δικαιού χους φορείς εφόσον αυτοί είναι περισσότεροι του ενός. Η Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ δύναται να υποστηρίζει και άλ λους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής, ιδίως, με χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Τυχόν προμήθειες τραπεζικών εργασιών βαρύνουν είτε τους δικαιούχους φορείς είτε τους αιτούντες. Τα ΚΕΠ ως ΕΚΕ δύναται να χρεώνουν το πάροχο ή τον αποδέκτη των υπηρεσιών κόστη που προκύπτουν από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης τους και αφορούν ιδίως αναλώσιμα, ταχυδρομικά έξοδα και τραπεζικές προμήθειες. 6. Παροχή ψηφιακά υπογεγραμμένης ηλεκτρονικής απόδειξης από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ και τα ΚΕΠ ως ΕΚΕ για την παραλαβή της αίτησης, των δικαιολογητικών και συμπληρωματικών στοιχείων με ημερομηνία και ώρα υποβολής. 7. Παροχή από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» υπηρεσίας επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ. Άρθρο 5 Πρότυπα Ηλεκτρονικών Εγγράφων Τα ηλεκτρονικά έγγραφα και αιτήσεις που διαχειρίζο νται η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ και τα ΚΕΠ, ως ΕΚΕ είναι σε ένα από τα ακόλουθα πρότυπα όπως ισχύουν κάθε φορά: ISO/IEC (JPEG) ISO/IEC 15445:2000 (HTML) ISO :2001, ISO 12639:2004 (TI) ISO :2005, ISO :2008 (PD) ISO/IEC 26300:2006 (OD) Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ και τα ΚΕΠ ως ΕΚΕ δύναται να χειρίζονται και άλλα ευρέως διαδεδομένα πρότυπα ηλεκτρονικών εγγράφων και να διευρύνουν τα πρότυπα ηλεκτρονικών εγγράφων που υποστηρίζονται. Στη περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία απαιτεί πρω τότυπα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή από το πάροχο ή τον αποδέκτη των υπηρεσιών τα ΚΕΠ ως ΕΚΕ και η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ ενημερώνουν

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) το πάροχο και τον αποδέκτη των υπηρεσιών για τη ταχυδρομική διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας προ κειμένου να αποστέλλονται απευθείας ταχυδρομικά. Άρθρο 6 Αρμόδιος συντονιστικός φορέας Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) της Γενι κής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει την ευ θύνη του συντονισμού και της εποπτείας εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης. Η ΥΑΠ συνερ γάζεται με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργά νωσης και Διαδικασιών, όταν αυτό απαιτείται, για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής. Άρθρο 7 Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Aριθμ. Φ.473/53/ (2) Απονομή Ηθικής Αμοιβής του επαίνου σε Μόνιμο Υπάλληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/ , τ.α ). β. Την πρόταση της Μονάδας Υπηρεσίας του ΥΠΕ ΘΑ/ΓΕΣ στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος. γ. Την από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. δ. Την αριθμ. Υ156/ απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2520/τ.Β / ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Μπεγλίτη», αποφασίζουμε: 2. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στο Μ.Υ. Γαρυφαλλόπουλο Βασίλειο του Αχιλλέα (ΑΜ:9659), κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Μηχανολογίας/ Συγκολλητή Με τάλλων με βαθμό Α, του 304 ΠΕΒ, διότι προέβη σε εξαιρετικές πράξεις, αφού επιδεικνύοντας απαράμιλλο ζήλο, μεθοδικότητα και ενδιαφέρον για την υπηρεσία, με ευσυνειδησία και χωρίς να φείδεται κόπου και χρόνου, έχει πετύχει, σε συνεργασία με στρατιωτικό προσωπικό, την αξιοποίηση παλαιού εργοστασιακού εξοπλισμού, τροποποιώντας τον ώστε να είναι κατάλληλος για την περιστροφή σκάφους άρματος, η οποία απαιτείται να πραγματοποιείται κατά την εξέλιξη του προγράμματος αξιοποίησης των παραπάνω αρμάτων, με σημαντικό οικονομικό όφελος για την υπηρεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2010 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ Aριθμ. Φ.473/51/ (3) Απονομής Ηθικής Αμοιβής του επαίνου σε Δυο (2) Μονίμους Υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/9 2 07, τ.α ). β. Την πρόταση της Μονάδας Υπηρεσίας του ΥΠΕ ΘΑ/ΓΕΣ στην οποία υπηρετούν οι υπάλληλοι. γ. Την από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. δ. Την αριθμ. Υ156/ απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2520/τ.Β / ) «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Μπεγλίτη», αποφασίζουμε: 2. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στους παρακάτω μονίμους υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΚΕ ΤΕΣ, διότι προέβησαν σε εξαιρετικές πράξεις, αφού ανέ πτυξαν μελέτη κρυπτογραφίας επ ωφελείας του ΓΕΕΘΑ, η οποία έτυχε θετικής πιστοποίησης από τον αρμόδιο Εθνικό Φορέα και το προϊόν εργασίας αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε συγκεκριμένα κρυπτοϋλικά για λειτουργία τους σε Εθνικό επίπεδο: α. Τσαουσόπουλο Θεόδωρο του Τηλεμάχου (AM: 13528), κλάδου ΠΕ Μηχανικών/Ηλεκτρονικών Μηχανικών με βαθμό Α, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιστημο νικών Ερευνών. β. Βενιεράκη Γεώργιο Παναγιώτη του Εμμανουήλ (AM: 13532), κλάδου Π Ε Μηχανικών/Ηλεκτρονικών Μηχανικών με βαθμό Α. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2010 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (4) Ανάκληση απόφασης υπαγωγής στο Ν. 2601/98 της εται ρείας «ΦΑΤΕΣ ΑΝΘΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Με την με αριθμ. ΙΕ/4548/Π07/1/357/Ε/Ν.2601/98/ απόφαση της Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου ανακαλείται η ΙΕ/4606/Π07/1/357/Ν. 2601/98/23/12/03(ΦΕΚ αρ.φύλλου 10/ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΑ ΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) όμοια απόφαση υπαγωγής στο Ν.2601/98 επένδυσης της εταιρείας «ΦΑΤΕΣ ΑΝΘΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». Η καταβληθείσα επιχορήγησης ποσού διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ ( : ,00) επιστρέ φεται με την διαδικασία εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Στο χρηματικό κατάλογο που θα συνταχθεί μετά την δημοσίευση της περίληψης αυτής θα αναγραφεί το ποσό της κύριας οφειλής ύψους διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ ( : ,00). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

6 24802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (5) Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών ΓΚΙΝΟ ΑΝΘΟΥΛΑ ον. συζ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ, γεν στην Αλβανία κ.λ.π. 1. Με την αριθ.πρωτ.: 7237/ απόφαση της Γε ΓΚΙΝΟ ΑΝΘΟΥΛΑ ον. συζ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ, γεν στην 2. Με την αριθ.πρωτ.: 6875/ απόφαση της Γε ΓΚΙΝΤΑΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ον. συζ. ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν στην 3. Με την αριθ. πρωτ.: 6915/ απόφαση της Γε η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΖΩΤΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν στην 4. Με την αριθ. πρωτ.: 6918/ απόφαση της Γε η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ον. πατρός ΦΙΛΙΠΠΟΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 5. Με την αριθ. πρωτ.: 6873/ απόφαση της Γε η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΑΛΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα γένειας. 6. Με την αριθ. πρωτ.: 7240/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου, γίνεται δε κτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδα πού ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν στην 7. Με την αριθ. πρωτ.: 6917/ απόφαση της Γε η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΛΙΑΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ον. πατρός ΖΗΣΟΣ, γεν στην 8. Με την αριθ.πρωτ.: 6914/ απόφαση της Γε ΛΙΑΖΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ον. συζ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, γεν στην 9. Με την αριθ. πρωτ.: 6919/ απόφαση της Γε ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ον. συζ. ΑΓΗΣΙΛΛΟ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 10. Με την αριθ. πρωτ.: 6732/ απόφαση της Γε ΠΑΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ον. συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ νειας. 11. Με την αριθ. πρωτ.: 6913/ απόφαση της Γε ΡΑΦΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν στην Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΦΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ (6) Πολιτογράφηση της ομογενούς αλλοδαπής Αλβανικής ιθαγένειας, ΤΣΙΩΝΗ ΛΟΥΛΙΕΤΑ του ΚΩΣΤΑ, σύζυγος ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΗ, γεν. στις 16/12/1980 στην Αλβανία. Με την αριθμ. Φ /793/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθηκε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 A ), γίνεται δεκτή η από 13/1/2010 αίτηση πο λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής Αλβανικής ιθαγένειας, ΤΣΙΩΝΗ ΛΟΥΛΙΕΤΑ του ΚΩ ΣΤΑ, σύζυγος ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΗ, γεν. στις 16/12/1980 στην Αλβανία. Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ (7) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στο Θεολόγο Μoλάκη του Ιωάννη, κάτοικο Πατρών. Με την 7073/2010 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας, χο ρηγείται στον Κοινωνικό Λειτουργό Θεολόγο Μoλάκη του Ιωάννη, κάτοικο Πατρών, άδεια ασκήσεως επαγγέλ ματος Κοινωνικού Λειτουργού. Η Προϊσταμένη Τμήματος (8) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κοινωνικού Λειτουργού στην Παναγιώτα Κορδαλή του Ιωάννη κάτοικο Πατρών. Με την αριθμ. 6980/2010 απόφαση του Νομάρχη Αχα ΐας χορηγείται στην Κοινωνική Λειτουργό Παναγιώτα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κορδαλή του Ιωάννη κάτοικο Πατρών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (9) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Δήμητρα Γιαννακοπούλου του Πα ναγιώτη, κάτοικο Παραλίας Πατρών. Με την αριθ. 7025/2010 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας χορηγείται στηv Κοινωνική Λειτουργό Δήμητρα Γιαννα κοπούλου του Παναγιώτη κάτοικο Παραλίας Πατρών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουρ γού. (10) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στον Κωνσταντίνο Σκλαβούνο του Αν δρέα, κάτοικο Πατρών. Με την αριθ. 7276/2010 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐ ας χορηγείται στον Κοινωνικό Λειτουργό Κωνσταντίνο Σκλαβούνο του Ανδρέα κάτοικο Πατρών, άδεια ασκή σεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. (11) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Αναστασία Κορδαλή του Ιωάννη κάτοικο Πατρών. Με την αριθ. 6979/2010 απόφαση του Νομάρχη Αχα ΐας χορηγείται στην Κοινωνική Λειτουργό Αναστασία Κορδαλή του Ιωάννη κάτοικο Πατρών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Αριθμ (12) Κύρωση υποχρεωτικού αναδασμού αγρ/τος Ιασίου (Τμήμα) Ν. Ροδόπης έτους Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 674/77 άρθρο 15, παρ Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Τμήμα Πολιτικής Γης, αποφασίζουμε: Κυρώνουμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορ φώθηκε με τον αναδασμό κατά το έτος 2008 στην κτη ματική περιοχή Ιασίου (Τμήμα) Ν. Ροδόπης όπως αυτό απεικονίζεται στους συνταχθέντες από την Επιτροπή Αναδασμού κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της περιοχής αυτής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Νόμιμος Αναπληρωτής Ο Αντινομάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (13) Στην υπ αριθμ. Φ /7943/ απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1309/ (τχ. Β ) διορθώνεται ως προς το όνομα του πατρός, από το λανθασμένο: «ΔΗΜΗΤΡΗ» στο ορθό: «ΔΗΜΗΤΡΗΣ». Ο Αναπληρωτής Τμηματάρχης ΧΡ. ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ (14) Στην υπ αριθμ. Φ /99052/ απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1309/ (τχ.β ) διορθώνεται από το λανθασμένο: «ΚΟΚΟΝΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ον. συζ. ΦΩΝΗ...» στο ορθό: «ΚΟΚΟΝΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ον. συζ. (χήρα) ΦΩΝΗ...».. Ο Αναπληρωτής Τμηματάρχης ΧΡ. ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ (15) Στην στην υπ αριθμ. 46/2010 απόφαση του Προέδρου του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηλείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 756/ τ. Β και αφορά το δίκτυο ύδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων Ηλείας, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση στη σελίδα 9476 στήλη 2η και στίχο 1ο και 2ο εκ των κάτω, από το λανθασμένο: «Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ» στο ορθό: «Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ» (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

8 24804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1556 22 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομής Ηθικής Αμοιβής Επαίνου σε Μόνιμο Υπάλ ληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 20 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 629 25 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίω σης ασφαλιστικής ενημερότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1693 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ. 429.1/8/150107/Σ. 18/10.1.06 κοινής απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΑΝΘΗ ον. συζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1126 23 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας. 1 Ανάκληση Προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 8 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 84. Αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τε λωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1389 3 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2096 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου, έως 30 Απριλίου 2010, στο Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2595 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημο σίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας Χημικών Υπηρεσιών... 1 Τροποποίηση απόφασης καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2048 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού υπό στοι χεία: ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΣΑΝ ΑΣΡΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1265 19 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 988/63186 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 10 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Mε εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β 694) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα