ΥΟΙΡΟΣΑΙΑ. Σεσνηηό Πεπιβάλλον. σεδιαζμόρ & Οπγάνωζη Υώπων. Καηαζκεςέρ & Δξοπλιζμόρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΟΙΡΟΣΑΙΑ. Σεσνηηό Πεπιβάλλον. σεδιαζμόρ & Οπγάνωζη Υώπων. Καηαζκεςέρ & Δξοπλιζμόρ"

Transcript

1 ΥΟΙΡΟΣΑΙΑ Σεσνηηό Πεπιβάλλον σεδιαζμόρ & Οπγάνωζη Υώπων Καηαζκεςέρ & Δξοπλιζμόρ Π. ΠΑΝΑΓΑΚΗ Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Δπγαζηήπιο Γεωπγικών Καηαζκεςών ΑΘΗΝΑ-2010

2 ii Μέο ζηελ απιή είρε δώδεθα ρηηζκέλεο ρνηξνκάληξεο, θνληά βαικέλεο ζηε ζεηξά, γηαηάθηα γηα ηνπο ρνίξνπο, θη από πελήληα θαζεκηά ρσξνύζε ρνηξνκάληξα γνπξνύλεο ρακνθύιηζηεο, καλάδεο πνπ γελλνύζαλ. Σ αξζεληθά, ιηγόηεξα, θνηκόληαλε όια απ όμσ. Οκήξνπ ΟΓΤΔΗΑ Ραςσδία μ ηίρνη:14-18

3 iii ΠΡΟΛΟΓΟ Από ηελ παξνπζίαζε ηεο πξώηεο έθδνζεο ησλ Υνηξνζηαζίσλ ηνπ Καζεγεηή θ.. Κπξίηζε, έρεη πεξάζεη κία πνιύ κεγάιε ρξνληθή πεξίνδνο. ηε δηάξθεηά ηεο πνιιά πξάγκαηα άιιαμαλ ζηε ζηέγαζε ησλ ρνίξσλ. Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο επέθεξε: (1) ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζα από ηελ ειάηησζε ησλ απαηηνύκελσλ εξγαηνσξώλ, (2) ηε βειηίσζε ησλ δσηθώλ δεηθηώλ παξαγσγήο θαη (3) ηελ έληνλε εμεηδίθεπζε ζηα ζέκαηα ηεο δηαηξνθήο, ηεο αλαπαξαγσγήο, ηεο γελεηηθήο βειηίσζεο θαη ηεο πγηεηλήο ησλ ρνίξσλ. Όκσο, ε εληαηηθνπνίεζε απηή δελ ήηαλ άκνηξε πξνβιεκάησλ, όπσο ν ζεκαληηθόο πεξηνξηζκόο ηεο επδσίαο ησλ δώσλ, ε δξακαηηθή ξύπαλζε ησλ εδαθηθώλ θαη ησλ πδαηηθώλ πόξσλ θαη ε ηνπηθή ππνβάζκηζε ηνπ αηκνζθαηξηθνύ πεξηβάιινληνο εμαηηίαο ησλ εθιπόκελσλ επηβιαβώλ αεξίσλ θαη νζκώλ. ην μεθίλεκα ηνπ 21 νπ αηώλα ζεώξεζα ρξήζηκν λα θαηαγξάςσ, θαηά ην δπλαηόλ πιεξέζηεξα, ό,ηη πην θαηλνύξγην έρεη παξνπζηαζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο ησλ ρνίξσλ, δηαηεξώληαο παξάιιεια όιεο εθείλεο ηηο δνθηκαζκέλεο θιαζηθέο ιύζεηο πνπ ζπλερίδνπλ λα εθαξκόδνληαη. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε απαγόξεπζε, γηα ιόγνπο επδσίαο, ηεο πξόζδεζεο ησλ εγθύσλ ρνηξνκεηέξσλ θαη ε ξαγδαία εμέιημε ηεο κηθξνειεθηξνληθήο, θαζηέξσζαλ ηε ζύγρξνλε ηάζε ηεο νκαδηθήο ζηέγαζεο κε ηαπηόρξνλε δηαλνκή ηεο ηξνθήο κε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ θαηλώλ δηαηξνθήο, ελώ ε ρξήζε ησλ εζραξσηώλ δαπέδσλ δηαηεξήζεθε θαη επεθηάζεθε, αθνύ βειηηώζεθε ν ζρεδηαζκόο ηνπο, ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζνύλ ηα όπνηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Ζ αλαζεσξεκέλε απηή έθδνζε απεπζύλεηαη ζηνπο θνηηεηέο ηεο εηδίθεπζεο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ & Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο ηνπ 8 νπ Δμακήλνπ ηνπ Σκήκαηνο Αμηνπνίεζεο Φπζηθώλ Πόξσλ & Γεσξγηθήο Μεραληθήο θαη ηνπ 9 νπ Δμακήλνπ ηνπ Σκήκαηνο Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηώλ ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (ΓΠΑ) θαη ηαπηόρξνλα ζηνρεύεη ζηελ ελεκέξσζε όισλ όζνη αζρνινύληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν κε ηελ Διιεληθή ρνηξνηξνθία. Θέισ λα πηζηεύσ όηη ζπκπιεξώλεη ηελ ήδε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη εύρνκαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνώζεζε ησλ θαηάιιεισλ ζρεδηαζηηθώλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ ιύζεσλ, πνπ ηόζν αλάγθε έρεη ε ρνηξνηξνθία ζηε ρώξα καο. Δίλαη ζρεδόλ βέβαην όηη ε ζπλερήο έξεπλα πνπ αθνξά ζηα ζέκαηα ηεο ζηέγαζεο ησλ ρνίξσλ ζα επηβεβαηώζεη ή ζα αλαζεσξήζεη πνιιά από ηα δεδνκέλα απηήο ηεο έθδνζεο (ηξίηεο θαηά ζεηξά) ηα πξνζερή ρξόληα. Πξνζπάζεηά κνπ ζα είλαη ε ζπλερήο παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ, ώζηε ζε επόκελε έθδνζε λα ζπκπεξηιάβσ ηηο πην ζεκαληηθέο από απηέο. Σειεηώλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Οκόηηκν Καζεγεηή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεσξγηθώλ Καηαζθεπώλ θ.. Κπξίηζε, ν νπνίνο κε παξόηξπλε ζηε ζπγγξαθή απηώλ ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ Παξαδόζεσλ θαη όινπο εθείλνπο νη νπνίνη κε νηνλδήπνηε ηξόπν βνήζεζαλ ζηελ όζν ην δπλαηόλ πην νινθιεξσκέλε εκθάληζε απηήο ηεο έθδνζεο. Βέβαηα, ηα νπνηαδήπνηε ιάζε κε βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά. Αζήλα, 2010 Π. ΠΑΝΑΓΑΚΖ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Γεσξγηθώλ Καηαζθεπώλ ΓΠΑ

4 iv ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ 1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΤ ΥΟΙΡΟΤ 4 ΒΑΡΟ 4 ΓΗΑΣΑΔΗ 5 ΑΝΑΓΚΔ Δ ΥΩΡΟΤ 6 ΑΝΑΓΚΔ Δ ΝΔΡΟ 10 ΑΝΑΓΚΔ Δ ΣΡΟΦΔ 11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΚΛΟΓΗ ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΥΟΙΡΟΣΡΟΦΙΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ 13 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 13 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 13 ΚΛΗΜΑΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 13 Θεξκνθξαζία 15 Άλεκνο 15 Βξνρή 15 Υηόλη 15 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ 16 Δθινγή ηνπνζεζίαο 16 Κίλεζε ησλ ρνίξσλ 16 Αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ζαιάκσλ 16 Πξνζηαζία ηεο κνλάδαο από ελδνγελείο ή εμσγελείο παξάγνληεο 16 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΔΡΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΔΡΙΟ ΜΙΚΡΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΟΙΡΟΣΑΙΩΝ 20 ΔΗΑΓΩΓΖ 20 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ 20 ΥΔΣΗΚΖ ΤΓΡΑΗΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ 24 ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ 25 ΘΔΡΜΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 26 ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΡΜΗΚΟΤ ΜΗΚΡΟΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 27 ΑΔΡΗΑ 29 Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα-co 2 29 Μεζάλην-CH 4 θαη Τδξόζεην-H 2S 29 Ακκσλία-NH 3 30 ΟΜΔ 30 ΑΗΩΡΟΤΜΔΝΑ ΩΜΑΣΗΓΗΑ 31 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΤΠΟΙ ΥΟΙΡΟΣΡΟΦΙΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ 33 ΥΟΗΡΟΣΑΗΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ 33 ΥΟΗΡΟΣΑΗΑ ΠΑΥΤΝΖ 33 ΥΟΗΡΟΣΑΗΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΠΑΥΤΝΖ 33 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. ΟΡΓΑΝΩΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΙΡΟΣΑΙΩΝ 35 ΚΛΑΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ 35 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ 35 ΚΛΑΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ 36

5 v ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΔΓΑΗ ΚΑΠΡΩΝ 37 ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 37 Καηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο 38 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΔΓΑΗ ΥΟΙΡΟΜΗΣΔΡΩΝ 44 ΥΟΗΡΟΜΖΣΔΡΔ ΠΡΟ ΔΠΗΒΑΖ 44 Θεξκνθξαζία ρώξνπ - είδνο δαπέδνπ 45 Γηάξθεηα θσηηζκνύ 46 Καζαξόηεηα αέξα 46 ΔΓΚΤΔ ΥΟΗΡΟΜΖΣΔΡΔ 46 Καηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο 47 ΥΟΗΡΟΜΖΣΔΡΔ Δ ΣΟΚΔΣΟ/ΓΑΛΟΤΥΗΑ 69 Καηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο 69 ΥΟΗΡΟΜΖΣΔΡΔ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 87 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8. ΣΔΓΑΗ ΥΟΙΡΙΓΙΩΝ ΠΡΩΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 89 ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 89 Καλόλεο ξύζκηζεο ηνπ ζεξκηθνύ κηθξνπεξηβάιινληνο 89 Καηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο 90 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9. ΣΔΓΑΗ ΥΟΙΡΩΝ ΠΡΟΠΑΥΤΝΗ & ΠΑΥΤΝΗ 94 ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 94 Ζζνινγία ησλ ρνίξσλ 94 Μέγηζηε απόδνζε θαη βειηίσζε ζπλζεθώλ εξγαζίαο 95 Τγηεηλή ησλ ρνίξσλ 95 Έιεγρνο ηνπ πεξηβάιινληνο 96 Καηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο 96 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10. ΓΑΠΔΓΑ ΥΟΙΡΟΣΑΙΩΝ 107 ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΑΠΔΓΟΤ 107 Σξαπκαηηζκνί 108 Αζζέλεηεο 109 Γπζθνξία 110 Γηαρείξηζε 110 ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΓΑΠΔΓΩΝ 111 Γνκηθή ζηαζεξόηεηα 111 θιεξόηεηα 113 Οιηζζεξόηεηα 113 Δπηθαλεηαθή ηξαρύηεηα 114 ΣΤΠΟΗ ΓΑΠΔΓΩΝ 114 πκπαγή δάπεδα από ζθπξόδεκα 114 Πιήξσο εζραξσηά δάπεδα 115 Μεηθηά δάπεδα 119 ύγθξηζε δαπέδσλ 120 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11. ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΥΗ ΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΔΡΟΤ 121 ΕΩΟΣΔΥΝΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 121 Κάπξνη 121 Έγθπεο ρνηξνκεηέξεο 121 Υνηξνκεηέξεο ζε ηνθεηό/γαινπρία 121 Υνηξίδηα πξώηεο αλάπηπμεο 122 Υνίξνη πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο 122

6 vi ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΟΦΖ 123 ηεξεή κνξθή 123 Τγξή κνξθή 127 Φάηλεο 128 ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ 133 Γηαλνκή ηεο ηξνθήο ζε πγξή κνξθή 133 Υξήζε δηθηύνπ αλεμάξηεησλ ζσιελώζεσλ θαη πνηηζηξώλ 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12. ΥΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΚΟΠΡΟΤ 136 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΚΟΠΡΟΤ 136 ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΟΠΡΟΤ 137 Απνρέηεπζε μεξήο θόπξνπ 137 Απνρέηεπζε πγξήο θόπξνπ 137 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 140

7 vii ΠΙΝΑΚΔ Πίλαθαο ειίδα 1. Απαηηνύκελε επηθάλεηα αλάινγα κε ηε κνξθή εθηξνθήο Διάρηζηεο ζπληζηώκελεο επηθάλεηεο (m 2 /ρνίξν) πληζηώκελεο επηθάλεηεο ζηελ Διιάδα Διάρηζηεο ζπληζηώκελεο επηθάλεηεο (m 2 /ρνίξν) Κξηηήξηα πνηόηεηαο λεξνύ πληζηώκελεο εκεξήζηεο θαηαλαιώζεηο λεξνύ (l/ρνίξν) Ζκεξήζηεο αλάγθεο ζε ηξνθέο θαη εκεξήζην αλακελόκελν θέξδνο βάξνπο Διάρηζηεο απνζηάζεηο ρνηξνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ από δηάθνξνπο ρώξνπο Κξίζηκεο ηηκέο ηαρύηεηαο αλέκνπ-ύςνπο βξνρήο Δπηπηώζεηο ηνπ ηξόπνπ νξγάλσζεο ζηελ πγεία, ην πεξηβάιινλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ρνηξνζηαζίσλ Δπίδξαζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αέξα ζην ζεξκηθό κηθξνπεξηβάιινλ ησλ ρνίξσλ πληζηώκελεο ηηκέο ειάρηζηνπ αεξηζκνύ ρεηκώλα θαη κέγηζηνπ αεξηζκνύ θαινθαηξηνύ πληζηώκελεο ηηκέο παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ην ζεξκηθό κηθξνπεξηβάιινλ ησλ ρνίξσλ πζηήκαηα ζέξκαλζεο λενγέλλεησλ ρνηξηδίσλ Απαηηνύκελε ζεξκηθή ελέξγεηα, ζε kwh, γηα θάζε ηνθεηννκάδα κέρξη ηεο ειηθίαο ησλ 21 εκεξώλ Δπίδξαζε ηνπ ζεξκηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ απόδνζε ησλ λεαξώλ ρνηξηδίσλ πληζηώκελεο επηθάλεηεο ζηέγαζεο ρνίξσλ πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ηξαπεδνεηδώλ δνθίδσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πληζηώκελα πιάηε δνθίδσλ θαη αλνηγκάησλ Δπίδξαζε ησλ δαπέδσλ κε δνθίδεο ζηηο ρνηξνκεηέξεο Δπίδξαζε ησλ δαπέδσλ κε δνθίδεο ζηα ρνηξίδηα πξώηεο αλάπηπμεο Δπίπησζε ηνπ ηύπνπ ηνπ δαπέδνπ ζηε ρξήζε λεξνύ θαη ζηνλ απαηηνύκελν ρξόλν θαζαξηζκνύ ελόο θειηνύ Γηαζηάζεηο θάηλεο ειεγρόκελεο δηαηξνθήο Γηαζηάζεηο θάηλεο θαηά βνύιεζε δηαηξνθήο Αξηζκόο ρνίξσλ αλά ζέζε δηαηξνθήο ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα θαηά βνύιεζε δηαηξνθήο Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηηο πνηίζηξεο Ζκεξήζηεο παξαγόκελεο πνζόηεηεο θόπξνπ 136

8 viii ΔΙΚΟΝΔ Δηθόλα ειίδα 1 ύγθξηζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο (%) δύν ζπζηεκάησλ εθηξνθήο ρνίξσλ (α: κε ξπζκηδόκελεο ζπλζήθεο ζηέγαζεο εθηαηηθή εθηξνθή, β: ξπζκηδόκελεο ζπλζήθεο ζηέγαζεο εληαηηθή εθηξνθή) 2 2 ύγθξηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ απσιεηώλ ρνηξηδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ (α: κε ξπζκηδόκελεο ζπλζήθεο ζηέγαζεο εθηαηηθή εθηξνθή, β: ξπζκηδόκελεο ζπλζήθεο ζηέγαζεο εληαηηθή εθηξνθή) ρέζε βάξνπο θαη ειηθίαο ρνίξσλ Γηαζηάζεηο ζώκαηνο ρνίξσλ Βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζώκαηνο ησλ ρνίξσλ Κξίζηκν επίπεδν δηαζέζηκνπ ρώξνπ ύγθξηζε πξνηεηλόκελσλ θαη εθηηκώκελσλ επηθαλεηώλ ζηέγαζεο γηα θάζε ρνίξν ηάδηα δηαηξνθηθνύ πξνγξάκκαηνο Σύπνο Α: Σα θηήξηα θαη νη εζσηεξηθνί ζάιακνη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ελώ νη ρνίξνη ηεο απηήο ειηθίαο ζηεγάδνληαη μερσξηζηά ζε θάζε κία Σύπνο Β: Κηήξην κε εζσηεξηθνύο ζαιάκνπο ηειείσο ρσξηζκέλνπο (ηνηρνπνηία κέρξη ηε ζηέγε; θίλεζε ησλ ρνίξσλ κέζα από θνηλό εμσηεξηθό δηάδξνκν; ζηέγαζε ρνηξνκεηέξσλ ζε ηνθεηό/γαινπρία θαη ζηέγαζε ρνηξηδίσλ πξώηεο αλάπηπμεο; κεραληθόο αεξηζκόο) Σύπνο Γ: Κηήξην κε εζσηεξηθνύο ζαιάκνπο ρσξηζκέλνπο (ηνηρνπνηία κέρξη ηε ζηέγε; θίλεζε ησλ ρνίξσλ κέζα από θνηλνύο εζσηεξηθνύο δηαδξόκνπο; ζηέγαζε ρνίξσλ πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο; θπζηθόο αεξηζκόο) Σύπνο Γ: Κηήξην κε δηαθξηηνύο ζαιάκνπο (απνπζία ηνηρνπνηίαο; θίλεζε ησλ ρνίξσλ κέζα από θνηλνύο εζσηεξηθνύο δηαδξόκνπο; ζηέγαζε ρνηξνκεηέξσλ πξνο επίβαζε θαη εγθύσλ ρνηξνκεηέξσλ; θπζηθόο αεξηζκόο) ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαηξνθηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ ζηε δηακόξθσζε ηεο θξίζηκεο ζεξκνθξαζίαο κίαο νκάδαο ελλέα ρνίξσλ βάξνπο 60 kg ρέζε κεηαμύ παξαγόκελεο ζεξκόηεηαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο Αλώηεξεο θαη θαηώηεξεο θξίζηκεο ζεξκνθξαζίεο γηα ρνίξνπο από 5 έσο 90 kg Απώιεηεο ζεξκόηεηαο λενγέλλεησλ ρνηξηδίσλ Αηζζεηέο απώιεηεο ζεξκόηεηαο ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ην βάξνο ησλ ρνίξσλ Λαλζάλνπζεο απώιεηεο ζεξκόηεηαο ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ην βάξνο ησλ ρνίξσλ Γνκή θηεξίσλ ρνηξνζηαζίνπ αλαπαξαγσγήο & πάρπλζεο Κάηνςε θαη ηνκή θιεηζηνύ θηεξίνπ ζηέγαζεο θάπξσλ καδί κε ηηο πξνο επίβαζε ρνηξνκεηέξεο Κάηνςε θηεξίνπ ζηέγαζεο θάπξσλ καδί κε ηηο πξνο επίβαζε ρνηξνκεηέξεο Κάηνςε δύν δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ θειηώλ θάπξσλ Κάηνςε θαη ηνκή θηεξίνπ ζηέγαζεο θάπξσλ θαη ρνηξνκεηέξσλ πξνο επίβαζε ηέγαζε θάπξσλ κε ρνηξνκεηέξεο πξνο επίβαζε ηέγαζε θάπξσλ ζε ηδηαίηεξν θηήξην Αηνκηθό θειί ζηέγαζεο θάπξνπ Οκαδηθή ζηέγαζε ρνηξνκεηέξσλ πξνο επίβαζε Κειί νκαδηθήο ζηέγαζεο ρνηξνκεηέξσλ πξνο επίβαζε Καηαθύγην από κπάιεο άρπξνπ πνπ κπνξεί λα ζηεγάζεη κία ή πεξηζζόηεξεο ρνηξνκεηέξεο Οκαδηθή ζηέγαζε ρνηξνκεηέξσλ ζε δεζηέο πεξηνρέο 49

9 7.5 Σνκή θειηνύ εγθύσλ ρνηξνκεηέξσλ - αθήο δηάθξηζε ρώξσλ Σνκή θειηνύ εγθύσλ ρνηξνκεηέξσλ - Αζαθήο δηάθξηζε ρώξσλ Κειηά εγθύσλ ρνηξνκεηέξσλ ζε ρώξνπο ζηέγαζεο αλνηθηνύ ηύπνπ Κειηά εγθύσλ ρνηξνκεηέξσλ ζε ρώξνπο ζηέγαζεο εκηαλνηθηνύ ηύπνπ Κνπξηίλεο αεξηζκνύ γηα πεξηνρέο κε πνιύ δεζηό θαινθαίξη Υσξίζκαηα κε κνξθή θάηλεο γηα ηελ παξνρή ζηηεξεζίνπ ζε νκαδηθά ζηεγαδόκελεο ρνηξνκεηέξεο Όςε, ηνκή θαη θάηνςε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ αηνκηθώλ ζέζεσλ ηξνθνδνζίαο Καιύβα ζηέγαζεο 4 ρνηξνκεηέξσλ Καιύβα ζηέγαζεο 5 ρνηξνκεηέξσλ Καιύβα ζηέγαζεο 5 ρνηξνκεηέξσλ Κάηνςε θαη ηνκή θειηώλ αλνηθηνύ ηύπνπ ζηέγαζεο 8 ρνηξνκεηέξσλ Κάηνςε θαη ηνκή θειηώλ αλνηθηνύ ηύπνπ ζηέγαζεο 16 ρνηξνκεηέξσλ Κάηνςε θαη ηνκή θειηώλ εκηαλνηθηνύ ηύπνπ ζηέγαζεο ρνηξνκεηέξσλ Κάηνςε θαη ηνκή θειηώλ εκηαλνηθηνύ ηύπνπ ζηέγαζεο ρνηξνκεηέξσλ Κάηνςε θαη ηνκή θειηώλ εκηαλνηθηνύ ηύπνπ ζηέγαζεο ρνηξνκεηέξσλ Ζιεθηξνληθή δηαηξνθή νκαδηθά ζηεγαζκέλσλ εγθύσλ ρνηξνκεηέξσλ Ζιεθηξνληθή θάηλε δηαηξνθήο κε ρσξηζηή είζνδν θαη έμνδν Κιεηζηόο ρώξνο ζηέγαζεο εγθύσλ ρνηξνκεηέξσλ κε δύν ζεηξέο θειηώλ θαη θνηλό δηάδξνκν ηξνθνδνζίαο Κιεηζηόο ρώξνο ζηέγαζεο εγθύσλ ρνηξνκεηέξσλ κε κία ζεηξά θειηώλ θαη κε ηηο ζέζεηο αλάπαπζεο θαη άζθεζεο/αθόδεπζεο ζε δηάηξεην δάπεδν πάλσ από θαλάιη απνρέηεπζεο Κιεηζηόο ρώξνο ζηέγαζεο εγθύσλ ρνηξνκεηέξσλ κε αλεμάξηεην ρώξν ηξνθνδνζίαο Κιεηζηόο ρώξνο ζηέγαζεο εγθύσλ ρνηξνκεηέξσλ κε αλεμάξηεην ρώξν ηξνθνδνζίαο Κάηνςε θηεξίνπ ζηέγαζεο εγθύσλ ρνηξνκεηέξσλ ζε αηνκηθνύο θισβνύο ρέδηα αηνκηθώλ θισβώλ ζηέγαζεο εγθύσλ ρνηξνκεηέξσλ Καιύβα-θαηαθύγην ηνθεηνύ/απνγαιαθηηζκνύ ζηελ ύπαηζξν Ζκίθιεηζην θειί ηνθεηνύ/απνγαιαθηηζκνύ γηα ηε ζηέγαζε ρνηξνκεηέξσλ θαη ρνηξηδίσλ Δμέιημε ηεο εθ γελεηήο αλνζίαο ησλ ρνηξηδίσλ Κάηνςε θαη ηνκή θειηνύ ηνθεηνύ/απνγαιαθηηζκνύ Κειηά ηνθεηνύ/απνγαιαθηηζκνύ Κειηά ηνθεηνύ/απνγαιαθηηζκνύ Δμαγσληθό θειί ηνθεηνύ/απνγαιαθηηζκνύ ή θειί νπεδηθνύ ηύπνπ Γηάθνξνη ηύπνη θαηαθύγησλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρνηξηδίσλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρνηξνκεηέξαο, ζπλήζσο κία εβδνκάδα κεηά ηνλ ηνθεηό Κειηά ηνθεηνύ/απνγαιαθηηζκνύ ζηα νπνία ε ρνηξνκεηέξα παξακέλεη πεξηνξηζκέλε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο Κειηά ηνθεηνύ/απνγαιαθηηζκνύ ζηα νπνία ε ζηέγαζε ησλ ρνηξνκεηέξσλ γίλεηαη κε ην θεθάιη πξνο ην δηάδξνκν ηξνθνδνζίαο Κειηά ηνθεηνύ/απνγαιαθηηζκνύ ζηα νπνία ε ζηέγαζε ησλ ρνηξνκεηέξσλ γίλεηαη κε ην θεθάιη πξνο ηνλ ηνίρν θαη ε ηξνθνδνζία είλαη απηνκαηνπνηεκέλε Kειί ηνθεηνύ/απνγαιαθηηζκνύ κε δπλαηόηεηα θίλεζεο γηα ηε ρνηξνκεηέξα Κειηά ηνθεηνύ/απνγαιαθηηζκνύ κε δηάθνξα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ρνηξηδίσλ Καηαλνκή ζεξκνθξαζηώλ ζηηο επηθάλεηεο αλάπαπζεο Κειί ηνθεηνύ/απνγαιαθηηζκνύ κε καληηάξηα πξνζηαζίαο ησλ ρνηξηδίσλ Κειί αλάκεημεο ρνηξνκεηέξσλ 88 ix

10 x 8.1 Θάιακνο ζηέγαζεο ρνηξηδίσλ πξώηεο αλάπηπμεο Κειί ζηέγαζεο κεγάισλ νκάδσλ πξώηεο αλάπηπμεο Κειί πξώηεο αλάπηπμεο ρνηξηδίσλ κε θάιπκκα πςειήο ζεξκηθήο αληίζηαζεο Θάιακνο ζηέγαζεο ρνηξηδίσλ πξώηεο αλάπηπμεο κε δύν δηαθνξεηηθά ζεξκηθά κηθξνπεξηβάιινληα Κάηνςε θαη ηνµή ρνηξνζηαζίνπ πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο Κάηνςε θαη ηνµή ρνηξνζηαζίνπ πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο µε εζραξσηό δηάδξνµν απνθνµηδήο ηεο θόπξνπ Κάηνςε θαη ηνµή ρνηξνζηαζίνπ πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο µε µία ζεηξά θειηώλ Κάηνςε θαη ηνκή ρνηξνζηαζίνπ πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο κε δηαλνκή ηεο ηξνθήο ζην δάπεδν ή ζε πιάγηα δηπιή θάηλε Κάηνςε θαη ηνκή ρνηξνζηαζίνπ πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο κε εζραξσηό δηάδξνκν απνθνκηδήο ηεο θόπξνπ Κάηνςε θαη ηνκή ρνηξνζηαζίνπ πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο κε ξπζκηδόκελε ζέζε αλάπαπζεο θαη ηξνθνδνζία ζην δάπεδν Κάηνςε θαη ηνκή ρνηξνζηαζίνπ πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο κε πιήξσο εζραξσηό δάπεδν Κάηνςε θαη ηνκή ρνηξνζηαζίνπ πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο κε δύν ζεηξέο θειηώλ θαη θνηλό δηάδξνκν θόπξνπ Κάηνςε θαη ηνκή ρνηξνζηαζίνπ πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο κε ζπκπαγέο δάπεδν ζηε ζέζε αλάπαπζεο θαη ζην δηάδξνκν ηεο θόπξνπ Κάηνςε θαη ηνκή ρνηξνζηαζίνπ πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο κε ζπκπαγέο δάπεδν ζηε ζέζε αλάπαπζεο θαη θαλάιη ππνδνρήο ηεο θόπξνπ θάησ από δηάδξνκν ηεο θόπξνπ Κάηνςε θαη ηνκή ρνηξνζηαζίνπ πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο κε θαλάιη ππνδνρήο ηεο θόπξνπ θάησ από ην δηάδξνκν ηεο θόπξνπ Υνηξνζηάζην πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο κε κεγάια αλνίγκαηα ζηηο δύν πιεπξέο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πξνζπηπηόλησλ αλέκσλ Αιιειεπηδξάζεηο δώσλ, ηύπνπ δαπέδνπ θαη ππνιεηκκάησλ Σξαπκαηηζκνί ζηα πόδηα ησλ λενγέλλεησλ ρνηξηδίσλ Πηζαλέο επηπηώζεηο ησλ ηδηνηήησλ ησλ δαπέδσλ ζηνπο ρνίξνπο Γπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη αλάκεζα ζην δάπεδν θαη ην πόδη ελόο ρνίξνπ πνπ θηλείηαη κέζα ζην θειί Καηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο πνπ παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθή κόλσζε ζε ζπκπαγέο δάπεδν Σύπνη πιήξσο εζραξσηώλ δαπέδσλ Γηαζηάζεηο ρειώλ γηα ρνίξνπο κε βάξνο κέρξη 10 kg Γηαζηάζεηο ρειώλ γηα ρνίξνπο κε βάξνο από 10 κέρξη 150 kg Μνξθέο αλνηγκάησλ ζε πιήξσο εζραξσηά δάπεδα ηύπνπ πιέγκαηνο Γνρεία κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο ηξνθήο κεηά από πξνδύγηζε ύζηεκα παξνρήο ηεο ηξνθήο κε πξνδύγηζε ηεο πνζόηεηάο ηεο ύζηεκα πξνδύγηζεο ηεο ηξνθήο κε ρξήζε αληίβαξνπ ύζηεκα πξνδύγηζεο ηεο ηξνθήο κε ρξήζε Ζ/Τ Γηαλνκή ηεο ηξνθήο ζε πεξηζζόηεξεο από κία ζεηξέο θειηώλ Ογθνκεηξηθή δηαλνκή ηεο ηξνθήο ζε εγθύνπο ρνηξνκεηέξεο Ογθνκεηξηθή δηαλνκή ηεο ηξνθήο ζε θπθιηθέο θάηλεο ζε ρνηξνζηάζην ρνίξσλ πάρπλζεο ύζηεκα δηαλνκήο πξνπαξαζθεπαζκέλεο πγξήο ηξνθήο Κπθιηθή θάηλε γηα ηε δηαλνκή ηεο ηξνθήο ζε ζηεξεή κνξθή Φάηλεο γηα δηαλνκή ηεο ηξνθήο ζε πνιηώδε κνξθή Φάηλε ηύπνπ θαλαιηνύ γηα ηε δηαλνκή ηεο ηξνθήο ζε πγξή ή ζηεξεή κνξθή Κπθιηθέο θάηλεο γηα δηαλνκή ηξνθήο ζε πγξή ή ζηεξεή κνξθή ζε ρνηξίδηα ειηθίαο

11 κηθξόηεξεο ησλ 8 εβδνκάδσλ Μνλή θάηλε ηύπνπ θαλαιηνύ γηα ηε δηαλνκή ηεο ηξνθήο ζε πγξή ή ζηεξεή κνξθή Γηπιή θάηλε ηύπνπ θαλαιηνύ γηα ηε δηαλνκή ηεο ηξνθήο ζε πγξή ή ζηεξεή κνξθή Πνηίζηξεο ηύπνπ ζήιαζηξνπ Πνηίζηξεο ηύπνπ ξάκθνπο Πνηίζηξεο ηύπνπ θππέιινπ Κπθιηθέο πνηίζηξεο ηλδνξληζνηξνθείσλ Βαζύ θαη ζηελό θαλάιη απνρέηεπζεο Καλάιη απνρέηεπζεο κε ζρήκα Y Καλάιη απνρέηεπζεο κε κνξθή ζηελόκαθξνπ αλνίγκαηνο Καλάιη απνρέηεπζεο κε κνξθή θνπξθέηαο 139 xi

12 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις μέρες μας η χοιροτροφία εγκατέλειψε την ερασιτεχνική μορφή των μικρών χωρικών ή μεσαίων οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και έχει οργανωθεί σε βιομηχανικού τύπου εντατικές εκτροφές. Μερικά από τα πλεονεκτήματα των τελευταίων είναι τα παρακάτω (Κυρίτσης 1974): 1. Οικονομία κυκλοφοριακού κεφαλαίου 2. Μικρότερο κόστος εγκαταστάσεων ανά ζώο (Πίνακας 1; Ivanova-Peneva, 2005) 3. Πληρέστερη ρύθμιση του μικροπεριβάλλοντος στέγασης 4. Καλύτερος έλεγχος της διατροφής 5. Υγιεινότερες συνθήκες στέγασης 6. Σωστότερη διαχείριση των αποβλήτων και προστασία του περιβάλλοντος 7. Υψηλότερο κέρδος για τον παραγωγό Πίνακας 1. Απαιτούμενη επιφάνεια ανάλογα με τη μορφή εκτροφής. Κατηγορία χοίρων Εσωτερικός χώρος στέγασης Προαύλιος χώρος Συνολικός χώρος στέγασης (m 2 ) (χωρίς ελεύθερη έκταση, m 2 ) (χωρίς ελεύθερη έκταση, m 2 ) Εντατική Εκτατική Εντατική Εκτατική Εντατική Εκτατική Έγκυες χοιρομητέρες 2,25 2,50 ομαδικά - 1,90 ομαδικά 2,25 4,40 ομαδικά Χοιρομητέρες σε γαλουχία 1,30 7,50-2,50 1,30 10,00 Απογαλακτισμένα χοιρίδια 0,40 0,60-0,40 0,40 1,00 Παχυνόμενοι χοίροι <50 kg 0,60 0,80-0,60 0,60 1, kg 0,80 1,10-0,80 0,80 1,90 >85 kg 1,00 1,30-1,00 1,00 2,30 Στις Εικόνες 1 (MWPS-1, 1971) και 2 (Berger κ.ά., 1998), φαίνονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των χοιροστασίων με ρυθμιζόμενες συνθήκες στέγασης. Σύμφωνα με μελέτες οι οποίες έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία (Lumb, 2004) το κόστος για την υγεία των χοίρων που εκτρέφονται σε ρυθμιζόμενες συνθήκες στέγασης ανέρχεται σε 6 /ζώο, ενώ το αντίστοιχο για χοίρους οι οποίοι εκτρέφονται σε μη ρυθμιζόμενες συνθήκες στέγασης ανέρχεται σε 12 /ζώο.

13 2 Εικόνα 1. Σύγκριση του κόστους παραγωγής (%) δύο συστημάτων εκτροφής χοίρων (α:μη ρυθμιζόμενες συνθήκες στέγασης εκτατική εκτροφή, β: ρυθμιζόμενες συνθήκες στέγασης εντατική εκτροφή).

14 3 Εικόνα 2. Σύγκριση της κατανομής των απωλειών χοιριδίων κατά τη διάρκεια του χρόνου (α: μη ρυθμιζόμενες συνθήκες στέγασης εκτατική εκτροφή, β: ρυθμιζόμενες συνθήκες στέγασης εντατική εκτροφή). Στη χώρα μας με βάση την Πραγματική Δυναμικότητα (ΠΔ 1 ) διακρίνουμε τρεις τύπους χοιροστασίων: Χωρικού τύπου: ΠΔ < 20 Οικογενειακού τύπου: ΠΔ < 100 Βιομηχανικού τύπου: ΠΔ > 100 Σύμφωνα με μελέτη του Υπουργείου Γεωργίας (1995) που αφορούσε στις συστηματικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις άνω των 20 χοιρομητέρων, οι οικογενειακού και βιομηχανικού τύπου χοιροτροφικές μονάδες ήταν 533 (58%) και 387 (42%), αντίστοιχα. Η ίδια μελέτη συμπέρανε ότι στο σύνολο των 920 συστηματικών χοιροτροφικών μονάδων: 1. Η κατανομή των χοιροτροφικών μονάδων σε όλη τη χώρα είναι σχεδόν ισοδύναμη 2. Η πληρότητα 2 των μονάδων είναι 89% 3. Οι εγκαταστάσεις των μονάδων ηλικίας άνω των 15 ετών αποτελούν ποσοστό 57%, ενώ ο ρυθμός εκσυγχρονισμού τους είναι πολύ χαμηλός (15% μέσα στη δεκαετία ) 4. Το γενετικό υλικό (60% των χοιρομητέρων και 25% των κάπρων) είναι ζώα μάλλον ακατάλληλα για αναπαραγωγή 5. Μόνον το 17.5% των μονάδων διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήματα συλλογής-επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων 6. Το ποσοστό καθετοποίησης των εκμεταλλεύσεων είναι πολύ χαμηλό (<5%) 7. Η παραγωγικότητα 3 της χοιροτροφίας μας βρίσκεται στο 83% περίπου του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 12 1 Με τον όρο πραγματική δυναμικότητα (ΠΔ), εκφράζεται ο πραγματικός αριθμός των χοιρομητέρων που εκτρέφονται συμπεριλαμβανομένων και των νεαρών χοιρομητέρων που εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία. 2 Ο λόγος της πραγματικής προς την ονομαστική δυναμικότητα (Ως ονομαστική δυναμικότητα ορίζεται ο αριθμός των θέσεων των χοιρομητέρων μέσα στη χοιροτροφική μονάδα). 3 Με τον όρο παραγωγικότητα εκφράζεται η μέση ετήσια παραγωγή κρέατος ανά χοιρομητέρα.

15 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ ΒΑΡΟΣ Η σχέση ανάμεσα στο βάρος των χοίρων και στην ηλικία τους φαίνεται στην Εικόνα 1.1 (Redding και Foster, 1988). Η σχέση αυτή επηρεάζεται από: Τη φυλή Τις μικροκλιματικές παραμέτρους Τα χρησιμοποιούμενα σιτηρέσια Τις συνθήκες υγιεινής Τη διαμορφούμενη κοινωνική ιεραρχία Εικόνα 1.1. Σχέση βάρους και ηλικίας χοίρων.

16 5 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Είναι φανερό ότι ενώ το σχήμα ενός νεογέννητου χοιριδίου είναι παρόμοιο με το σχήμα ενός ενήλικου χοίρου, οι διαστάσεις τους αλλάζουν (Εικόνα 1.2). Σε γεωμετρικά όμοια σχήματα, η επιφάνεια (S) αυξάνει με το τετράγωνο της γραμμικής διάστασης (L) και ο όγκος (V) με τον κύβο της, δηλαδή: S L 2 και V L 3. Υποθέτοντας ότι η πυκνότητα του σώματος του χοίρου δε μεταβάλλεται σημαντικά με την ηλικία (το 80% είναι νερό) μπορούμε να δεχθούμε για το βάρος (W) ότι: W=kL 3 και κατά συνέπεια: L=kW 1/3 και S=kW 2/3. Σύμφωνα με μετρήσεις του Hendry (1978) και της Petherick (1983a), οι οποίες έγιναν σε χοίρους Large White X Landrace, ισχύουν οι παρακάτω εξισώσεις: Μήκος κορμού (ρύγχος-ουρά, mm): 300W 1/3 Μήκος σώματος (ωμοπλάτη-ουρά, mm): 185W 1/3 Εύρος στήθους (mm): 61W 1/3 Εύρος πλευρών (mm): 64W 1/3 Εύρος λεκάνης (mm): 59W 1/3 Ύψος ακρωμίου (mm): 150W 1/3 Ύψος οσφύος (mm): 156W 1/3 Εικόνα 1.2. Διαστάσεις σώματος χοίρων.

17 6 Στην Εικόνα 1.3 (Baxter, 1984) φαίνονται οι βασικές διαστάσεις για χοίρους βάρους από 1 έως 100 kg. Εικόνα 1.3. Βασικές διαστάσεις του σώματος των χοίρων. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ Η ανάπτυξη της βιομηχανικού τύπου χοιροτροφίας αντανακλά την ανάγκη για ελάττωση του κόστους παραγωγής μέσω της μείωσης των επενδύσεων ανά χοίρο σε κτίρια, σε εξοπλισμούς και σε εργατικά χέρια. Για να ελαττωθεί η αρχική επένδυση θα πρέπει να χρησιμοποιείται πολύ αποτελεσματικά ο χώρος στέγασης των χοίρων, κάτι που τελικά οδηγεί στην ελάττωση του ζωτικού τους χώρου. Ο χώρος αυτός ορίζεται (Petherick, 1983b) ως το άθροισμα τριών υποχώρων, δηλαδή: 1. Του χώρου τον οποίον καταλαμβάνει το σώμα των χοίρων 2. Του χώρου στον οποίο λαμβάνει χώρα η εκδήλωση της κοινωνικότητας των χοίρων 3. Του χώρου στον οποίο αναπτύσσεται η συμπεριφορά των χοίρων

18 7 Στην Εικόνα 1.4 φαίνεται παραστατικά η έννοια του διαθέσιμου χώρου. Είναι ξεκάθαρο ότι εφόσον απαιτούνται x m 2 /χοίρο, η απόδοση και συμπεριφορά των χοίρων οι οποίοι στεγάζονται σε ομάδες με αριθμό ζώων μεγαλύτερο του d και μικρότερο του m μπορεί να επηρεαστεί δυσμενώς. Εικόνα 1.4. Κρίσιμο επίπεδο διαθέσιμου χώρου. Οι δύο κυριότεροι τρόποι με τους οποίους εκφράζεται ο χώρος που αποδίδεται στους χοίρους ( συνωστισμός ) είναι: 1. Το μέγεθος της ομάδας (αριθμός των ζώων) 2. Η πυκνότητα στέγασης (αριθμός των ζώων στη μονάδα του χώρου) Οι Warnier και Zayan (1985) και η Petherick (1983b) μετά από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο αυξημένος συνωστισμός των χοίρων: Επηρεάζει αρνητικά την αύξηση βάρους και το συντελεστή μετατρεψιμότητας της τροφής Προκαλεί ανταγωνιστικές συμπεριφορές (π.χ. δάγκωμα ουράς ή αυτιών) Δημιουργεί αυξημένη κινητικότητα Ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμών Σύμφωνα με τις παραπάνω εξισώσεις η επιφάνεια που θεωρητικά καταλαμβάνει κάποιο ζώο όταν είναι ξαπλωμένο πλάγια είναι S=0.047W 2/3 (cm 2 ) και όταν είναι ξαπλωμένο με την κοιλιά είναι S=0.019W 2/3 (cm 2 ). Στην Εικόνα 1.5 συγκρίνονται οι συνιστώμενες επιφάνειες ανά χοίρο με τις εκτιμήσεις που βασίζονται στις εξισώσεις.

19 8 Εικόνα 1.5. Σύγκριση προτεινόμενων και εκτιμώμενων επιφανειών στέγασης για κάθε χοίρο. Στον Πίνακα 1.1 φαίνονται οι διεθνώς συνιστώμενες ελάχιστες επιφάνειες (m 2 /χοίρο) ανάλογα με την κατηγορία και το βάρος των χοίρων και στον Πίνακα 1.2 δίνονται οι Ελληνικές συστάσεις. Στον Πίνακα 1.3 παρουσιάζονται οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council Directive 2001/88/EC, 2001), οι οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμοστούν σε όλες τις χοιροτροφικές μονάδες από την 1 η Ιανουαρίου του Πίνακας 1.1. Ελάχιστες συνιστώμενες επιφάνειες (m 2 /χοίρο). Κατηγορία χοίρων Αυστραλία Ηνωμένο Βασίλειο ΗΠΑ Καναδάς Νεαροί και Παχυνόμενοι Χοίροι <14 kg <25 kg kg kg kg Χοιρομητέρες <150 kg kg kg >250 kg 2.4 Κάπροι Ατομικά κελιά Χώροι επίβασης 7.4

20 9 Πίνακας 1.2. Συνιστώμενες επιφάνειες στην Ελλάδα. Κατηγορία χοίρων Σύστημα σταβλισμού Χώρος ανάπαυσης στεγασμένος (m 2 /χοίρο) Χώρος άσκησης υπαίθριος # (m 2 /χοίρο) ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ Σε αναμονή εγκυμοσύνης (ΞΠ) Σε αναμονή εγκυμοσύνης (ΞΠ) Έγκυες Έγκυες Έγκυες Σε γαλουχία ΚΑΠΡΟΙ Κάπροι Νεαροί κάπροι αντικατάστασης ΧΟΙΡΙΔΙΑ Πρώτης ανάπτυξης Πρώτης ανάπτυξης Προπάχυνσης Προπάχυνσης Πάχυνσης Πάχυνσης Ομαδικά κελιά με προαύλιο Ομαδικά κελιά χωρίς προαύλιο Ομαδικά κελιά με προαύλιο Ομαδικά κελιά χωρίς προαύλιο Ατομικές θέσεις (ελεύθερες) Κελιά τοκετού Ατομικά κελιά Ατομικά κελιά Ομαδικά κελιά με πλήρως εσχαρωτά δάπεδα (π.ε.δ) Ανά τοκετοομάδα σε μεταλλικούς κλωβούς Ομαδικά κελιά Δανικού (Δ) ή Σουηδικού (Σ) τύπου Ομαδικά κελιά με π.ε.δ Ομαδικά κελιά Δ ή Σ τύπου Ομαδικά κελιά με π.ε.δ # : Ο χώρος πρέπει να είναι ακάλυπτος ή καλυμμένος με ελαφρύ υπόστεγο Πίνακας 1.3. Ελάχιστες συνιστώμενες επιφάνειες (m 2 /χοίρο). Βάρος χοίρων Οδηγία 2001/88/EC < 10 kg 0.15 >10 και <20 kg 0.20 >20 και <30 kg 0.30 >30 και <50 kg 0.40 >50 και <85 kg 0.55 >85 και <110 kg 0.65 >110 kg 1.00 Χοιρομητέρες * Προς επίβαση 1.64 Έγκυες 2.25 Κάπροι Ατομικά κελιά 7.4 Χώροι επίβασης 7.4 *: Εφόσον στεγάζονται σε ομάδες μικρότερες των 6 ατόμων οι διαστάσεις αυξάνουν κατά 10%, ενώ εφόσον στεγάζονται σε ομάδες μεγαλύτερες των 40 ατόμων οι διαστάσεις ελαττώνονται κατά 10%.

21 10 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ Καθαρό και φρέσκο νερό είναι απαραίτητο να παρέχεται σε όλους τους χοίρους κατά βούληση (ad libitum), εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι ανάγκες τους καλύπτονται είτε από το γάλα της χοιρομητέρας, είτε από την υγρή διατροφή. Σύμφωνα με τον Baxter (1984) η κατανάλωση νερού σχετίζεται με την κατανάλωση τροφής (ξηράς ουσίας). Για όλους τους χοίρους η σχέση αυτή είναι l νερού για κάθε kg τροφής (NPPC, 1996). Στον Πίνακα 1.4 (Ledoux, 2003) δίνονται τα κριτήρια ποιότητας που πρέπει να καλύπτει το νερό που καταναλώνουν οι χοίροι και στον Πίνακα 1.5 φαίνονται οι ανάγκες σε νερό για διάφορες κατηγορίες χοίρων. Πίνακας 1.4. Κριτήρια ποιότητας νερού. Αποδεκτό Μη αποδεκτό PH 5-8 <4 ή >9 Αμμωνία (mg/l) <1 >2 Νιτρώδη ιόντα (mg/l) <0.1 >1.0 Νιτρικά ιόντα (mg/l) <100 >200 Χλώριο (mg/l) <250 >2000 Νάτριο (mg/l) <400 >800 Σίδηρος (mg/l) <0.5 >10 Μαγγάνιο (mg/l) <1 >2 Θειικά ιόντα (mg/l) <100 >250 Θειώδη ιόντα (mg/l) Απόντα Παρόντα Αριθμός μικροοργανισμών (CFU/ml) < > E. coli (CFU/ml) <100 >100 Πίνακας 1.5. Συνιστώμενες ημερήσιες καταναλώσεις νερού (l/χοίρο). Κατηγορία χοίρων Ηνωμένο Βασίλειο ΗΠΑ Καναδάς Χοιρομητέρες Ξηρά περίοδος Εγκυμοσύνη Γαλουχία Κάπροι 20 Νεαροί χοίροι Προπαχυνόμενοι χοίροι Παχυνόμενοι χοίροι

22 11 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΕΣ Ο ρόλος ενός διατροφικού προγράμματος σε ένα χοιροστάσιο είναι η εκλογή ενός κατάλληλου αριθμού θρεπτικών συστατικών, η κατάρτιση ενός ισόρροπου σιτηρεσίου και η διάθεσή του στα ζώα έτσι ώστε μέσω αυτών να μετατραπούν τα αρχικά συστατικά σε πρωτεϊνη υψηλής θρεπτικής αξίας. Τα κύρια σημεία ενός τέτοιου διατροφικού προγράμματος φαίνονται στην Εικόνα 1.6. Εικόνα 1.6. Στάδια διατροφικού προγράμματος. Σύμφωνα με το National Research Council (NRC, 1988), οι ημερήσιες ανάγκες σε τροφή και το ημερήσιο αναμενόμενο κέρδος βάρους φαίνονται στον Πίνακα 1.6.

23 12 Πίνακας 1.6. Ημερήσιες ανάγκες σε τροφές και ημερήσιο αναμενόμενο κέρδος βάρους. Βάρος χοίρων (kg) ΧΟΙΡΟΙ ΕΓΚΥΕΣ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ ΣΕ ΓΑΛΟΥΧΙΑ Μέση κατανάλωση τροφής (kg) Μέσο αναμενόμενο κέρδος βάρους (kg)

24 13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΚΛΟΓΗ ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΥΟΙΡΟΣΡΟΦΙΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Οη ειάρηζηεο απνζηάζεηο από πόιεηο, ρσξηά, νηθηζκνύο, δξόκνπο, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, ιίκλεο, πνηάκηα θαη αθηέο, ινπηξνπόιεηο, ηνπξηζηηθνύο ρώξνπο, λνζνθνκεία, βηνκεραλίεο θαη Μνλαζηήξηα θαζνξίδνληαη κε ηελ Τπνπξγηθή απόθαζε 83840/3591 ηεο / (ΦΔΚ 1 Γ) θαη ηελ Τπνπξγηθή απόθαζε Τ1β/2000 ηεο 29.3/ (ΦΔΚ 343 Β). ύκθσλα κε απηέο, νη απνζηάζεηο ησλ ρνηξνηξνθηθώλ κνλάδσλ, ζε κέηξα, από δηάθνξνπο ρώξνπο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Γηα ηελ εθινγή ηεο ζέζεσο εγθαηάζηαζεο ελόο ρνηξνζηαζίνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα παξαθάησ: Ύπαξμε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Ύπαξμε νδηθνύ δηθηύνπ Ύπαξμε ηθαλήο πνζόηεηαο θαζαξνύ λεξνύ Ύπαξμε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ΚΛΙΜΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ Οη θιηκαηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη αζθνύλ ηε ζπνπδαηόηεξε επίδξαζε ζηελ εθινγή κίαο πεξηνρήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελόο ρνηξνζηαζίνπ είλαη: Η ζεξκνθξαζία Ο άλεκνο Η βξνρή Σν ρηόλη Θεπμοκπαζία Απνηειεί ηνλ πιένλ θαζνξηζηηθό παξάγνληα αθνύ νη ηηκέο ηεο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θηεξίσλ (π.ρ. κεγάιε ή κηθξή ζεξκνκόλσζε, κεραληθόο ή θπζηθόο αεξηζκόο, ρξήζε ζέξκαλζεο/δξνζηζκνύ, θ.ν.θ). Δθόζνλ ππάξρεη δπλαηόηεηα, ε ζέζε πνπ εθιέγεηαη ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη από ζεξκνθξαζίεο, ην εύξνο ησλ νπνίσλ είλαη κέζα ή θνληά ζην εύξνο ηεο ζεξκννπδέηεξεο δώλεο ησλ ρνίξσλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ.

25 14 Πίνακας 2.1. Διάρηζηεο απνζηάζεηο ρνηξνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ από δηάθνξνπο ρώξνπο. Αριθμός τοιρομητέρφν με τα παράγφγά τοσς Υώροι προστασίας < >650 Δπαξρηαθνί δξόκνη θαη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο Δζληθνί δξόκνη Οηθηζκνί θαη ρσξηά κέρξη 500 θαηνίθνπο Δθπαηδεπηήξηα (από ππάξρνληα ή από εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη λα αλεγεξζνύλ) Οηθηζκνί θαη ρσξηά θαηνίθσλ Οηθηζκνί θαη ρσξηά θαηνίθσλ Λίκλεο, Αθηέο θαη Παξαδνζηαθνί Οηθηζκνί Πόιεηο κε πιεζπζκό κεγαιύηεξν από 5000 θαηνίθνπο Λνπηξνπόιεηο, ηνπξηζηηθνί ρώξνη Ννζνθνκεία Ξελνδνρεία & άιια λόκηκα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, ζηξαηόπεδα Βηνκεραλίεο κε πγεηνλνκηθνύ Υσξίο πεξηνξηζκό 150 ελδηαθέξνληνο Βηνκεραλίεο πνπ απαηηνύλ πγεηνλνκηθή πξνζηαζία Πνηάκηα ζπλερνύο ξνήο Μνλαζηήξηα εθόζνλ δελ έρνπλ δηθά ηνπο ρνηξνζηάζηα Οη απνζηάζεηο ζα θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ειέγρνπ ζηαβιηζκνύ πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 15 ηνπ Ν. 1579/85 (ΦΔΚ 217/85 Α)

26 15 Άνεμορ Η δηεύζπλζε θαη ε ηαρύηεηα απνηεινύλ ζεκαληηθέο ηδηόηεηαο ηνπ αλέκνπ πνπ επεξεάδνπλ ηόζν ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θειύθνπο ησλ θηεξίσλ (π.ρ. ζηαζεξόηεηα ζηέγεο) όζν θαη ηελ απόδνζε ηνπ νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο αεξηζκνύ (π.ρ. απνηειεζκαηηθόηεηα αλνηγκάησλ θπζηθνύ αεξηζκνύ, απόδνζε αλεκηζηήξσλ, θ.ν.θ). Μπνξνύκε λα εθκεηαιιεπηνύκε ηνλ άλεκν θαηά ηελ επηθξαηνύζα δηεύζπλζε εθόζνλ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θπζηθό αεξηζκό, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηηο δηαθνξέο πηέζεσλ κεηαμύ ησλ πιεπξώλ ή κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαηάιιεινπο αλεκνζξαύζηεο (πεξαηόηεηα ίζε κε 40%) ή εηδηθά θειύθε γηα λα πξνζηαηεύζνπκε ηνπο αλεκηζηήξεο ελόο κεραληθνύ ζπζηήκαηνο αεξηζκνύ. Τπό απηή ηελ έλλνηα ν άλεκνο επεξεάδεη θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ θηεξίσλ. Καηά θαλόλα επηδηώθνπκε ηελ ύπαξμε ξεπκάησλ γηα επαξθή παζεηηθό αεξηζκό θαηά ην ζέξνο, ελώ ηα ςπρξά ξεύκαηα ηνπ ρεηκώλα ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ από ηελ πιεπξά ηνπ πξνζπίπηνληνο αλέκνπ. Βποχή Σν ύςνο ηεο βξνρήο θαη ε θαηαλνκή ηεο κέζα ζην ρξόλν επεξεάδνπλ ηνλ ηύπν ησλ ρνηξνζηαζίσλ (αλνηθηά ή θιεηζηά) θαη ηελ επηινγή ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηνπ θειύθνπο ηνπο (π.ρ. πιηθά κε κεγάιε αληίζηαζε ζηε δηείζδπζε ηεο πγξαζίαο). Σν ύςνο βξνρήο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ απνηεινύλ έλαλ θιηκαηηθό δείθηε πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο (Πίλαθαο 2.2) δεκηνπξγεί δπζκελείο ζπλζήθεο γηα ηα θηήξηα (Baxter, 1984). Χιόνι Σατύτητα ανέμοσ (m/s) Ύυος βροτής (mm/5 min) Πίνακας 2.2. Κξίζηκεο ηηκέο ηαρύηεηαο αλέκνπ-ύςνπο βξνρήο Σν ύςνο ηνπ ρηνληνύ επεξεάδεη ηελ θιίζε θαη ην θόζηνο θαηαζθεπήο ηεο ζηέγεο. Αθόκα, επεξεάδεη ηελ θπθινθνξία ζηνπο ρώξνπο ησλ ρνηξνζηαζίσλ, ηελ ηξνθνδνζία ηεο ρνηξνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο κε δσνηξνθέο θαη ηελ νδηθή επηθνηλσλία κε ηελ αγνξά. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΤΓΙΔΙΝΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ Γίλεηαη δεθηό όηη ζε κία ρνηξνηξνθηθή κνλάδα ζπκθέξεη νηθνλνκηθά ε ιήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ πγηεηλήο, έζησ θη αλ απηά είλαη αθξηβά, αληί γηα ηε ιήςε εθ ησλ πζηέξσλ κέηξσλ κε ζθνπό ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ όπνησλ αζζελεηώλ. Σα κέηξα απηά (1,2,3: Pedersen θαη Dahl, 1995 θαη 4: Waddilove, 2003) ζπλίζηαληαη:

27 16 1. ηελ εθινγή ηεο ηνπνζεζίαο ηεο κνλάδαο 2. ηελ θίλεζε ησλ ρνίξσλ κέζα ζηε κνλάδα 3. ηε αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ησλ θηεξίσλ θαη ησλ ζαιάκσλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε απηά 4. ηελ πξνζηαζία ηεο κνλάδαο από ελδνγελείο ή εμσγελείο παξάγνληεο Εκλογή ηοποθεζίαρ ην αξρηθό ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο κίαο ρνηξνηξνθηθήο κνλάδαο νη επηινγέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θηεξίσλ ηεο είλαη αξθεηέο, αξθεί βέβαηα λα θαιύπηνληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Η πξνζηαζία ηνπ δσηθνύ πιεζπζκνύ από ηηο αζζέλεηεο είλαη απμεκέλε όηαλ: Σα θηήξηα ηνπνζεηνύληαη παξάιιεια ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ επηθξαηνύληνο αλέκνπ Σα θηήξηα θαη νη δηάδξνκνη κεηαθνξάο επηβάιινπλ θάζεηεο θηλήζεηο, δειαδή ηα ρνηξίδηα κεηαθηλνύληαη από ην ζάιακν ηνθεηνύ ζην ζάιακν πξώηεο αλάπηπμεο θαη από εθεί ζην ζάιακν πάρπλζεο Οη δηάδξνκνη κεηαθνξάο βξίζθνληαη έμσ από ηνπο ζαιάκνπο ζηέγαζεο ησλ δώσλ Κίνηζη ηων χοίπων Η θίλεζε ησλ ρνίξσλ από έλα ζάιακν ζηνλ άιιν ζα πξέπεη λα κειεηάηαη πξνζεθηηθά θαη λα ιακβάλνληαη κέηξα όπσο: Απνθπγή ηεο επαθήο ησλ κεηαθεξόκελσλ ρνίξσλ κε άιινπο ρνίξνπο ή δάπεδα ή εμνπιηζκό (π.ρ. κεηαθνξά κε θάπνηα θαξόηζα) Γεκηνπξγία λέσλ δηαδξόκσλ κεηαθνξάο θαη θπθινθνξίαο έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ε άκεζε επαθή ησλ ρνίξσλ κεηαμύ ηνπο Αιιαγή ηεο ρξήζεο θάπνησλ ζαιάκσλ (π.ρ. έλαο ζάιακνο γηα ρνηξνκεηέξεο αληηθαηάζηαζεο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζάιακν ρνίξσλ πξώηεο αλάπηπμεο) Απχιηεκηονική ζχεδίαζη θαλάμων Μία βαζηθή αξρή, ε νπνία πξέπεη λα ηεξείηαη πάληα, είλαη όηη νη ζάιακνη πξέπεη λα έρνπλ κία ειάρηζηε ρσξεηηθόηεηα, ηέηνηα ώζηε λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο γηα όια ηα δώα πνπ ππάξρνπλ ζηε κνλάδα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (π.ρ. εβδνκάδα). Η δηακεξηζκαηνπνίεζε ησλ ζαιάκσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε αζθαιηζηηθή δηθιείδα θαηά ησλ αζζελεηώλ. Σύπνη δηακεξηζκαηνπνίεζεο θαίλνληαη ζηηο Δηθόλεο 2.1 έσο 2.4. Πποζηαζία ηηρ μονάδαρ από ενδογενείρ ή εξωγενείρ παπάγονηερ Σν πξνζσπηθό θαη νη επηζθέπηεο δελ πξέπεη λα έρνπλ επηζθεθζεί ρνηξνηξνθηθέο κνλάδεο ηηο πξνεγνύκελεο δύν εκέξεο. Δάλ απηό δελ είλαη δπλαηόλ ηόηε ζα πξέπεη λα θνξάλε αρξεζηκνπνίεηεο θόξκεο εξγαζίαο θαη κπόηεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη ζε ιεθάλεο πνπ πεξηέρνπλ θαηάιιεια απνιπκαληηθά (π.ρ. θξεζόιε, θνξκαιίλε, πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ, ηνληθά θαη κε-ηνληθά απνξξππαληηθά, θ.ν.θ), ηα νπνία πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε. Σα θνξηεγά κεηαθνξάο δώσλ αληηθαηάζηαζεο ή δώσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πώιεζε, πξώησλ πιώλ θαη ηξνθώλ, πξέπεη λα πεξλάλε κε ρακειή ηαρύηεηα κέζα από ιεθάλεο πνπ επίζεο πεξηέρνπλ

28 17 θαηάιιεια απνιπκαληηθά θαη ην κήθνο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξν από ηελ πεξηθέξεηα ησλ ηξνρώλ. Σα δώα αληηθαηάζηαζεο πξέπεη λα πξνέξρνληαη από εθηξνθέο ε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ νπνίσλ είλαη ειεγκέλε, ελώ δε ζα πξέπεη λα αγνξάδνληαη ήδε έγθπεο ρνηξνκεηέξεο αθνύ κέζσ ησλ ηνθεηννκάδσλ κπνξεί λα κνιύλνπλ ηε κνλάδα. Δικόνα 2.1. Σύπνο Α: Σα θηήξηα θαη νη εζσηεξηθνί ζάιακνη βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ελώ νη ρνίξνη ηεο απηήο ειηθίαο ζηεγάδνληαη μερσξηζηά ζε θάζε κία. Δικόνα 2.2. Σύπνο Β: Κηήξην κε εζσηεξηθνύο ζαιάκνπο ηειείσο ρσξηζκέλνπο (ηνηρνπνηία κέρξη ηε ζηέγε; θίλεζε ησλ ρνίξσλ κέζα από θνηλό εμσηεξηθό δηάδξνκν; ζηέγαζε ρνηξνκεηέξσλ ζε ηνθεηό/γαινπρία θαη ζηέγαζε ρνηξηδίσλ πξώηεο αλάπηπμεο; κεραληθόο αεξηζκόο).

29 18 Δικόνα 2.3. Σύπνο Γ: Κηήξην κε εζσηεξηθνύο ζαιάκνπο ρσξηζκέλνπο (ηνηρνπνηία κέρξη ηε ζηέγε; θίλεζε ησλ ρνίξσλ κέζα από θνηλνύο εζσηεξηθνύο δηαδξόκνπο; ζηέγαζε ρνίξσλ πξνπάρπλζεο/πάρπλζεο; θπζηθόο αεξηζκόο). Δικόνα 2.4. Σύπνο Γ: Κηήξην κε δηαθξηηνύο ζαιάκνπο (απνπζία ηνηρνπνηίαο; θίλεζε ησλ ρνίξσλ κέζα από θνηλνύο εζσηεξηθνύο δηαδξόκνπο; ζηέγαζε ρνηξνκεηέξσλ πξνο επίβαζε θαη εγθύσλ ρνηξνκεηέξσλ; θπζηθόο αεξηζκόο). ηνλ Πίλαθα 2.3 (Pedersen θαη Dahl, 1995) δίλνληαη ζπγθξηηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ ηξόπσλ ζηέγαζεο θαη ηεο ζηέγαζεο κε ζπλερή θάιπςε ησλ ζαιάκσλ, ζηελ πγεία ησλ ρνίξσλ, ζην πεξηβάιινλ ησλ ζαιάκσλ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πιεζπζκώλ.

30 19 Πίνακας 2.3. Δπηπηώζεηο ηνπ ηξόπνπ νξγάλσζεο ζηελ πγεία, ην πεξηβάιινλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ρνηξνζηαζίσλ. Σύπος Γιαμερισματοποίησης σνετής Κάλσυη Α Β Γ Γ Δπιλογές για έλεγτο ασθενειών Αησξνύκελα βαθηήξηα Μνιύλζεηο από απόβιεηα Αξαίσζε πιεζπζκνύ Κηεληαηξηθή Δπιλογές για έλεγτο περιβάλλοντος Ρεύκαηα αέξα Σξνθή θαη λεξό Τγηεηλή Γιατείριση και παραγφγή Υξήζε ρώξνπ Έιεγρνο Μεηαθνξά Καζαξηζκόο & απνιύκαλζε Κόζηνο = πνιύ θαιό, +++ = θαιό, ++ = επαξθέο, + = αθαηάιιειν

31 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέσα σε ένα χοιροστάσιο συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν το θερμικό και το αέριο μικροπεριβάλλον. Η ταυτόχρονη επίδρασή τους επηρεάζει άμεσα (π.χ. παραγωγικότητα) ή έμμεσα (π.χ. ασθένειες) την απόδοση τόσο των χοίρων όσο και των εργαζομένων, ενώ η αυτοτελής επίδραση του αέριου μικροπεριβάλλοντος επηρεάζει σαφώς το ευρύτερο περιβάλλον του χοιροστασίου και τους κατοίκους των περιοχών γύρω από αυτό. Ως θερμικό μικροπεριβάλλον ορίστηκε από τους Porter και Gates (1969) ο χώρος μέσα στον οποίο ζουν και αναπτύσσονται τα αγροτικά ζώα. Παράμετροι αυτού του χώρου είναι η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία και η ταχύτητα του αέρα καθώς επίσης η θερμική ακτινοβολία. Οι χοίροι ως ομοιοθερμικοί οργανισμοί προσπαθούν να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους στους 39 C μέσω των ανταλλαγών ενέργειας με το περιβάλλον και ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του χώρου. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα τα νεαρά χοιρίδια εμφανίζουν αδυναμία προσαρμογής στις χαμηλές θερμοκρασίες επειδή το τρίχωμα τους είναι αραιό, η εναπόθεση λίπους κάτω από το δέρμα τους περιορισμένη και το δέρμα τους λεπτό. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι ενήλικες χοίροι υποφέρουν από τις υψηλές θερμοκρασίες επειδή ούτε ιδρώνουν αρκετά (οι εκφορητικοί πόροι είναι καλυμμένοι με κερατίνη), αλλά ούτε λαχανιάζουν. Ως αέριο μικροπεριβάλλον ορίστηκε (CIGR, 1994) το σύνολο των αερίων, των οσμών και των αιωρούμενων σωματιδίων που εκπέμπονται μέσα σε ένα κτηνοτροφικό κτήριο. Οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον συνδέονται κυρίως με την όξινη βροχή και τον ευτροφισμό των υδάτων, ενώ οι επιπτώσεις τους στους χοίρους αφορούν κυρίως στην εκδήλωση ασθενειών των πνευμόνων. Τέλος, όσον αφορά στις επιπτώσεις στους εργαζόμενους και στους ανθρώπους γύρω από την εκμετάλλευση, αυτές για τους μεν πρώτους αφορούν κυρίως το βήχα, τη χρόνια βρογχίτιδα και το άσθμα, για τους δε δεύτερους την αποκρουστικότητα των οσμών και την πιθανή αισθητική υποβάθμιση του χώρου διαβίωσης (CIGR, 1994). ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Τις παραπάνω δυσμενείς επιπτώσεις προσπαθεί να περιορίσει η ενσταβλισμένη χοιροτροφία δημιουργώντας ένα θερμικό μικροπεριβάλλον, το οποίο θα συμπίπτει, κατά το δυνατόν περισσότερο, με τη θερμοουδέτερη ζώνη των χοίρων (ζώνη ελάχιστου μεταβολισμού και άριστης παραγωγικότητας). Οι τιμές των ορίων (ανώτερη και κατώτερη κρίσιμη θερμοκρασία; ΑΚΘ και ΚΚΘ) αυτής της ζώνης εξαρτώνται (Bruce, 1981) από:

32 21 1. Την ηλικία (και κατά συνέπεια το βάρος) των χοίρων 2. Το ενεργειακό περιεχόμενο των σιτηρεσίων (εκφραζόμενο ως πολλαπλάσιο του επιπέδου συντήρησης-μ 1 ) 3. Τον αριθμό των χοίρων σε κάθε κελί 4. Το είδος του δαπέδου 5. Την ταχύτητα του αέρα στο επίπεδο των ζώων Στην Εικόνα 3.1 (Close,1981) φαίνεται η αλληλεπίδραση των παραπάνω παραγόντων, στην Εικόνα 3.2 (Baxter,1984) φαίνεται η σχέση των ορίων της Θερμοουδέτερης Ζώνης με τα διάφορα επίπεδα συντήρησης και στην Εικόνα 3.3 (Baxter,1984) φαίνονται οι ανώτερες και κατώτερες κρίσιμες θερμοκρασίες για ενσταβλισμένους χοίρους βάρους από 5 έως 90 kg. Εικόνα 3.1. Σχηματική απεικόνιση της αλληλεπίδρασης των διατροφικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στη διαμόρφωση της κατώτερης κρίσιμης θερμοκρασίας μίας ομάδας εννέα χοίρων βάρους 60 kg. Το ενεργειακό περιεχόμενο του σιτηρεσίου ισούται με 2 ή 3 φορές το επίπεδο συντήρησης -Μ, η ροή του αέρα χαρακτηρίζεται ως αμελητέα ή ρεύμα, εφόσον η ταχύτητα του αέρα ισούται με 0.1 m/s ή 0.8 m/s, αντίστοιχα, η θερμική ακτινοβολία θεωρείται υψηλή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και χαμηλή κατά τη διάρκεια του χειμώνα και το δάπεδο είναι είτε ξηρό άχυρο είτε υγρό σκυρόδεμα. 1 Ισούται (Close, 1981) με 440 kj kg /ημέρα μεταβολιστέας ενέργειας (συνολική ενέργεια του σιτηρεσίου μείον την ενέργεια της κόπρου, των ούρων και των αερίων)

33 22 Εικόνα 3.2. Σχέση μεταξύ παραγόμενης θερμότητας και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Εικόνα 3.3. Ανώτερες και κατώτερες κρίσιμες θερμοκρασίες για χοίρους από 5 έως 90 kg.

34 23 Εικόνα 3.4. Απώλειες θερμότητας νεογέννητων χοιριδίων. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.4 (Redding και Foster,1988), όσο αυξάνει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος τόσο αυξάνουν οι λανθάνουσες απώλειες θερμότητας (δερματική και αναπνευστική εξάτμιση), ενώ όσο ελαττώνεται η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αυξάνουν οι αισθητές απώλειες θερμότητας (αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία). Οι Εικόνες 3.5 και 3.6 (Redding και Foster, 1988) δείχνουν αναλυτικότερα αυτή τη σχέση. Εικόνα 3.5. Αισθητές απώλειες θερμότητας σε σχέση με τη θερμοκρασία και το βάρος των χοίρων.

35 24 Εικόνα 3.6. Λανθάνουσες απώλειες θερμότητας σε σχέση με τη θερμοκρασία και το βάρος των χοίρων. ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Οι απόψεις για την επίδραση της σχετικής υγρασίας στους χοίρους διίστανται. Ο Baxter (1984) σημειώνει ότι η σχετική υγρασία δεν αποτελεί, κάτω από συνηθισμένες συνθήκες σταβλισμού, μία βιολογικά σημαντική παράμετρο του θερμικού μικροπεριβάλλοντος των χοίρων. Επίσης, ο Bruce (1981) παρατηρεί ότι για περιορισμένα χρονικά διαστήματα η σχετική υγρασία στο εσωτερικό των κτιρίων στέγασης χοίρων μπορεί να φτάσει το 90-95%, αρκεί πρώτα να έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα τα προβλήματα της συμπύκνωσης των υδρατμών στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων και στις θερμικές γέφυρες. Τέλος ο Curtis (1985) τονίζει χαρακτηριστικά ότι όσο η θερμοκρασία ξηρού βολβού του αέρα είναι κάτω από 30 C ακόμα και πολύ υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας δε μειώνουν την ικανότητα των χοίρων να αποβάλλουν θερμότητα με ρυθμό που να επιτρέπει τη διατήρηση της θερμικής ισορροπίας. Αντίθετα, ο Close (1981) σημειώνει ότι η σχετική υγρασία έχει σημαντική επίδραση στην ευζωία των χοίρων (χωρίς να διευκρινίζει ποια) όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η θερμοκρασία ξηρού βολβού του αέρα είναι 30 C και η σχετική υγρασία αυξάνεται από 30% σε 90%, οι χοίροι εξαρτώνται περισσότερο από τη δερματική εξάτμιση παρά από την αναπνευστική, έστω και αν αυτή έχει διπλασιαστεί.

36 25 Σύμφωνα με τους Harmon και Xin (1995) η τιμή της σχετικής υγρασίας πρέπει να κυμαίνεται από 50% έως 60%. Έτσι ελαττώνονται οι πιθανότητες προσβολής από παθογόνους μικροοργανισμούς, αφού η ανάπτυξη των βακτηριδίων δεν ευνοείται σε σχετικές υγρασίες από 30-60%, οι ιοί επίσης δεν ευνοούνται σε τιμές από 50-70% και τέλος οι μύκητες αναπτύσσονται επαρκώς μόνον εφόσον η σχετική υγρασία υπερβαίνει το 70%. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Η οποιαδήποτε αύξηση, πάνω από το επιθυμητό όριο, της ταχύτητας του αέρα γύρω από τους χοίρους επηρεάζει δυσμενώς την κοινωνική τους συμπεριφορά (αυξημένη κινητικότητα και εκδηλώσεις βίας), διασπά τη θερμική μόνωση του ακίνητου οριακού στρώματος του αέρα γύρω από το σώμα του ζώου (Stephens και Start, 1972) και αυξάνει τις απώλειες συναγωγής. Ο Mount (1979) υπολόγισε ότι η θερμική αντίσταση του οριακού στρώματος σε συνθήκες ακίνητου αέρα είναι 0.11 m 2 K/W, αλλά ότι η έκθεση του ζώου σε ρεύμα αέρα ελαττώνει αυτή την τιμή στο μηδέν. Ο McArthur (1981) χρησιμοποιώντας κλασικές εξισώσεις μετάδοσης θερμότητας απέδειξε ότι τα νεαρά χοιρίδια είναι πιο ευαίσθητα στις υψηλές ταχύτητες του αέρα λόγω των μικρότερων διαστάσεών τους και της περιορισμένης θερμικής αντίστασης του επιδερμικού τους ιστού. Σύμφωνα με τον Close (1981), η διάσπαση αυτού του στρώματος ισοδυναμεί με αύξηση της κατώτερης κρίσιμης θερμοκρασίας κατά 10 K. Για ζώα βάρους 25 kg η αύξηση της ταχύτητας του αέρα κατά 0.05 m/s πάνω από το όριο της βεβιασμένης συναγωγής (0.20 m/s, Mount, 1979) ισοδυναμεί με ελάττωση 1 K στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ενώ για ζώα βάρους 60 kg το ίδιο αποτέλεσμα δημιουργείται με αύξηση 0.10 m/s της ταχύτητας του αέρα. Η επίδραση της ταχύτητας του αέρα εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντα αέρα και είναι τόσο δυσμενέστερη όσο χαμηλότερη είναι αυτή (Mount, 1979). Ο Sainsbury (1967) πινακοποίησε (Πίνακας 3.1) αυτή την αλληλεπίδραση.

37 26 Πίνακας 3.1. Επίδραση της ταχύτητας του αέρα στο θερμικό μικροπεριβάλλον των χοίρων. Θερμοκρασία Ταχύτητα αέρα C < 0.15 m/s 21 Χοίροι κάθε ηλικίας Ανετο 18 Χοιρίδια μικρότερα της μίας εβδομάδας Μη άνετο 15 Χοιρίδια μικρότερα των 10 ημερών Μη άνετο 13 Χοιρίδια μικρότερα των 8 εβδομάδων Μη άνετο 10 Χοίροι μικρότεροι των 15 εβδομάδων Μη άνετο 7 Χοίροι μικρότεροι των 16 εβδομάδων Μη άνετο 4 Χοίροι μικρότεροι των 20 εβδομάδων Ταχύτητα αέρα m/s Χοίροι κάθε ηλικίας Άνετο Χοίροι μικρότεροι των 5 εβδομάδων Μη άνετο Νεαρά χοιρίδια (1-3 εβδομάδων) Μη άνετο Χοίροι μικρότεροι των 12 εβδομάδων Μη άνετο Χοίροι μικρότεροι των 16 εβδομάδων Μη άνετο Χοίροι μικρότεροι των 14 εβδομάδων Μη άνετο Χοίροι μικρότεροι των 20 εβδομάδων Μη άνετο Μη άνετο 2 Όλοι οι παχυνόμενοι χοίροι Μη άνετο Ταχύτητα αέρα m/s Νεαροί χοίροι (1-8 εβδομάδων) Μη άνετο Χοίροι μικρότεροι των 12 εβδομάδων Μη άνετο Χοίροι μικρότεροι των 12 εβδομάδων Μη άνετο Χοίροι μικρότεροι των 20 εβδομάδων Μη άνετο Χοίροι μικρότεροι των 20 εβδομάδων Μη άνετο ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Στη σύγχρονη χοιροτροφία η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στον αέρα και τα κατασκευαστικά στοιχεία του θαλάμου προσδιορίζει το ρυθμό ανταλλαγής ενέργειας με θερμική ακτινοβολία ανάμεσα στους χοίρους και το θερμικό μικροπεριβάλλον. Η θερμική αυτή ανταλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν τα ζώα είναι απευθείας εκτεθειμένα στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή στον ανέφελο ουρανό κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε μη μονωμένες στέγες από λαμαρίνα. Οι Holmes και McLean (1977) μελέτησαν την έκταση στην οποία η θερμική ακτινοβολία επηρέασε τις απώλειες θερμότητας χοιριδίων ηλικίας μίας εβδομάδας. Συμπέραναν ότι η ελάττωση της μέσης θερμοκρασίας των τοίχων κατά 1-2 K ισοδυναμούσε με ελάττωση της θερμοκρασίας του αέρα κατά 1 K. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι χοίροι είναι στεγασμένοι σε θαλάμους με μόνωση, για τους οποίους ο Mount (1975) παρατήρησε ότι η μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας των τοίχων τους δε διαφέρει σημαντικά (±1 C) από τη θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου του εσωτερικού τους αέρα. Στις περιπτώσεις αυτές η επίδραση του θερμικού μικροπεριβάλλοντος είναι αμελητέα.

38 27 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στην ανάγκη ρύθμισης του κλιματικού μικροπεριβάλλοντος των χοίρων με τη χρήση κάποιων συστημάτων μηχανικού ή φυσικού αερισμού. Τα Αμερικανικά (MWPS-8, 1983) και τα Καναδικά (CPS-M-9700, 1987) δεδομένα συνοψίζονται στον Πίνακα 3.2, ενώ σύμφωνα με τα Βρετανικά δεδομένα (Owen, 1986) οι τιμές των παραμέτρων που συμβάλλουν στη σωστή διαχείριση του θερμικού μικροπεριβάλλοντος ενός χοιροστασίου φαίνονται στον Πίνακα 3.3. Πίνακας 3.2. Συνιστώμενες τιμές ελάχιστου αερισμού χειμώνα και μέγιστου αερισμού καλοκαιριού. Κατηγορία χοίρων Ρυθμός αερισμού (ΗΠΑ) (m 3 /h χοίρο) Ρυθμός αερισμού (Καναδάς) (m 3 /h χοίρο) Min. Max. Min. Max. Έγκυες χοιρομητέρες Χοιρομητέρες σε γαλουχία (μαζί με τοκετοομάδα) Νεαροί χοίροι 7-25 kg kg Ενήλικες χοίροι kg kg kg kg Κάπροι Με τη χρήση του αερισμού επιδιώκεται ο έλεγχος: (1) Της θερμοκρασίας, (2) Της σχετικής υγρασίας και (3) Των επιβλαβών αερίων & της σκόνης του αέρα που περιβάλλει τους χοίρους. Συγκεκριμένα, με τη συνεχή ανανέωση του αέρα ή με την εισαγωγή κρύου αέρα μπορεί να επιτευχθεί η ελάττωση της θερμοκρασίας του χώρου στέγασης, ενώ με τη θέρμανση του εισερχόμενου αέρα επιτυγχάνεται η ανύψωση της θερμοκρασίας σε επιθυμητά επίπεδα. Με την εφαρμογή του αερισμού στα κτήρια στέγασης των χοίρων επιδιώκονται τα παρακάτω: - Δημιουργία επιθυμητού θερμικού μικροπεριβάλλοντος στο επίπεδο των ζώων και ιδιαίτερα των νεαρών. - Επίτευξη ομοιόμορφης κατανομής της θερμοκρασίας μέσα στο χώρο στέγασης με την ελάχιστη δυνατή κατακόρυφη και οριζόντια θερμοκρασιακή στρωμάτωση. - Διατήρηση στεγνών δαπέδων (π.χ. σκυρόδεμα, στρωμνή, κ.τ.λ.). - Ελαχιστοποίηση των μεταβολών και των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας μέσα στο χώρο στέγασης. - Προστασία από τα ρεύματα του κρύου εισερχόμενου αέρα.

39 28 Πίνακας 3.3. Συνιστώμενες τιμές παραμέτρων που καθορίζουν το θερμικό μικροπεριβάλλον των χοίρων. Κατηγορία χοίρων Έγκυος χοιρομητέρα Χοιρομητέρα σε γαλουχία Βάρος (kg) Επίπεδο διατροφής # Μέγεθος ομάδας Είδος δαπέδου Πλήρες σκυρόδεμα Πλήρες σκυρόδεμα Εσχαρωτό από σκυρόδεμα Άχυρο Πλήρες σκυρόδεμα Μεταλλικό πλέγμα Άχυρο Νεογέννητο χοιρίδιο Συμπαγές σκυρόδεμα Άχυρο Χοιρίδια πρώτης ανάπτυξης Παχυνόμενοι χοίροι Συμπαγές σκυρόδεμα Μεταλλικό πλέγμα Άχυρο Συμπαγές σκυρόδεμα Μεταλλικό πλέγμα Άχυρο Συμπαγές σκυρόδεμα Μεταλλικό πλέγμα Άχυρο Συμπαγές σκυρόδεμα Μεταλλικό πλέγμα Άχυρο Συμπαγές σκυρόδεμα Μεταλλικό πλέγμα Άχυρο Συμπαγές σκυρόδεμα Μεταλλικό πλέγμα Άχυρο Συμπαγές σκυρόδεμα Μεταλλικό πλέγμα Άχυρο Κρίσιμη Θερμοκρασία ( C) Ρυθμός Αερισμού (m 3 /hr χοίρο) ΑΚΘ ΚΚΘ Min. Max Μέγιστη ταχύτητα αέρα (χειμώνα) (m/s) # : Πολλαπλάσιο του επιπέδου συντήρησης Ο αερισμός διακρίνεται σε αερισμό χειμώνα, αερισμό καλοκαιριού και ενδιάμεσο αερισμό. Ο αερισμός χειμώνα είναι ο ελάχιστος και λειτουργεί συνεχώς, κατά κανόνα κάτω από τα αποχετευτικά κανάλια. Διώχνει από το χώρο στέγασης των ζώων την περίσσεια υδρατμών καθώς επίσης τα διάφορα επιβλαβή αέρια και τις οσμές, που παράγονται από τη διάσπαση των αποβλήτων. Ο αερισμός καλοκαιριού είναι ο μέγιστος και υπολογίζεται έτσι ώστε να διατηρεί την εσωτερική θερμοκρασία 1-3 C πάνω από την εξωτερική. Εξαιτίας της ήδη υψηλής θερμοκρασίας του εισερχόμενου αέρα κατά το καλοκαίρι τα περιθώρια ελάττωσης της εσωτερικής θερμοκρασίας είναι πολύ μικρά και ως εκ τούτου ο αερισμός καλοκαιριού θα πρέπει, πέραν ενός ορίου εξωτερικών θερμοκρασιών (π.χ. για θερμοκρασίες εξωτερικού αέρα πάνω από τη μέγιστη ανεκτή από τους χοίρους), να συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα ελάττωσης της θερμοκρασίας, όπως είναι η διαβροχή του δαπέδου και των τοίχων, η αναγκαστική διέλευση του εισερχόμενου αέρα μέσα από συνεχώς διαβρεχόμενες παρειές, ο ψεκασμός νερού σε μορφή λεπτών σταγονιδίων μέσα στο χώρο στέγασης ή

ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ. Τεχνητό Περιβάλλον Σχεδιασμός & Οργάνωση Χώρων Κατασκευές & Εξοπλισμός

ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ. Τεχνητό Περιβάλλον Σχεδιασμός & Οργάνωση Χώρων Κατασκευές & Εξοπλισμός i ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ Τεχνητό Περιβάλλον Σχεδιασμός & Οργάνωση Χώρων Κατασκευές & Εξοπλισμός Π. ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΘΗΝΑ-2011 ii Μές στην αυλή είχε δώδεκα χτισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 1 Περιεχόμενα 3.1 Παράγοντες που συνιστούν το εσωτερικό περιβάλλον ενός κτηνοτροφικού κτηρίου... 3 3.2 Θερμότητα... 4 3.3

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Α. Παπαράδη 1, Ε. Ξυλούρη 1 1 Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Εργαστήριο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

5 ο Εργαστήριο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 5 ο Εργαστήριο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με έννοιες όπως: - σχετική και απόλυτη υγρασία, θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Χοιροτροφία. Ενότητα 8η: Χοιροστάσια-κατασκευές - Α' μέρος.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Χοιροτροφία. Ενότητα 8η: Χοιροστάσια-κατασκευές - Α' μέρος. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Χοιροτροφία Ενότητα 8η: Χοιροστάσια-κατασκευές - Α' μέρος Σκούφος Ιωάννης Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ» Ημεπίδα ΤΕΕ «Μελέηη ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηηπίων» Θαιιηαθνύδε Θσλζηαληίλα Κεραλνιόγνο Κεραληθόο Δ.Κ.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ» Ημεπίδα ΤΕΕ «Μελέηη ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηηπίων» Θαιιηαθνύδε Θσλζηαληίλα Κεραλνιόγνο Κεραληθόο Δ.Κ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ» Ημεπίδα ΤΕΕ «Μελέηη ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηηπίων» Θαιιηαθνύδε Θσλζηαληίλα Κεραλνιόγνο Κεραληθόο Δ.Κ.Π, ΚSc ηόρνο Παξνπζίαζεο δεδνκέλα «ΣΔΔ ΘΔΛΑΘ -ΚΔΙΔΣΖ» απνηειέζκαηα Γνκή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων

Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων Ενότητα 4: Όρνιθες (2/3), 2ΔΩ Τμήμα: Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής Διδάσκοντες: Παναγάκης Παναγιώτης, Μπριασούλης Δημήτηρης Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Ιχθυολογίας

Ειδικά Θέματα Ιχθυολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ειδικά Θέματα Ιχθυολογίας Εργαστηριακός οδηγός Ιωάννης Δ. Λεονάρδος Καθηγητής 6 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα