ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΕΑΤΑ 1/52

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 : Αντικείμενο... 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί... 2 Άρθρο 3 : Γενικές Αρχές... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ... 4 Άρθρο 4 : Πεδίο εφαρμογής... 4 Άρθρο 5 : Υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας Χρηματικά όρια... 4 Άρθρο 6 : Εξαιρούμενες συμβάσεις... 5 Άρθρο 7 : Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ... 7 Άρθρο 8 : Διαδικασίες ανάθεσης άνω των «κοινοτικών» ορίων... 7 Άρθρο 9 : Ανοικτή διαδικασία... 7 Άρθρο 10 : Διαδικασία δύο σταδίων... 8 Άρθρο 11 : Διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης... 8 Άρθρο 12 : Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης Άρθρο 13 : Ανταγωνιστικός διάλογος Άρθρο 14 : Διαγωνισμός μελετών Άρθρο 15 : Συμφωνία-πλαίσιο Άρθρο 16 : Δυναμικό σύστημα αγορών Άρθρο 17 : Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί Άρθρο 18 : Διαδικασίες ανάθεσης κάτω των κοινοτικών ορίων Άρθρο 19 : Απευθείας ανάθεση Άρθρο 20 : Πρόχειρος Διαγωνισμός Άρθρο 21 : Τακτικός Διαγωνισμός Άρθρο 22 : Επιλογή από Μητρώο/Κατάλογο ΕΑΤΑ 2/52

3 Άρθρο 23 : Μητρώο/Κατάλογος οικονομικών φορέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 24 : Δημοσιότητα Άρθρο 25 : Προθεσμίες Άρθρο 26 : Έγγραφα διαγωνισμού Άρθρο 27 : Αρμόδια όργανα Άρθρο 28 : Δικαίωμα συμμετοχής Άρθρο 29 : Προσωπική κατάσταση, επαγγελματική δραστηριότητα και καταλληλότητα Άρθρο 30 : Εγγυήσεις Άρθρο 31 : Προσφορές Άρθρο 32 : Διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών Άρθρο 33 : Κριτήρια ανάθεσης Άρθρο 34 : Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές Άρθρο 35 : Ενστάσεις - Προσφυγές Άρθρο 36 : Αποτελέσματα διαγωνισμού Άρθρο 37 : Σύναψη σύμβασης Άρθρο 38 : Έκπτωση αναδόχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ V : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 39 : Παρακολούθηση και εκτέλεση συμβάσεων Άρθρο 40 : Πληρωμές Άρθρο 41 : Ολοκλήρωση σύμβασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 42 : Εφαρμοστέο Δίκαιο Άρθρο 43 : Επίλυση διαφορών Άρθρο 44 : Έγκριση και τροποποίηση του Κανονισμού ΕΑΤΑ 3/52

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Ε.Α.Τ.Α Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο 1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των αρχών και διαδικασιών για την ανάθεση συμβάσεων από το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Α.Τ.Α Α.Ε.», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, καθώς και των κανόνων παρακολούθησης και εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών. 2. Ο παρών κανονισμός εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 265 παρ. 7 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ), όπως κάθε φορά ισχύει. 3. Ο Κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση και κατοχύρωση των συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρείας για την επίτευξη του ΕΑΤΑ 1/52

5 κοινωνικού της ρόλου, στην εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της, στην εξασφάλιση της αντικειμενικότητας και διαφάνειας που απαιτείται κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες και στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των συναπτόμενων συμβάσεων σε σχέση με το κόστος τους. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του Κανονισμού, εφαρμόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται κατωτέρω: α. «Εταιρεία» είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Α.Τ.Α Α.Ε.», β. «Αρμόδιο όργανο της Εταιρείας» νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο όργανο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, γ. «Κοινοτικά όρια» νοούνται τα όρια που προβλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων από μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, κατ εφαρμογή των άρθρων 7 και 78 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και των άρθρων 16 και 69 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ για τις υπαγόμενες σε αυτήν συμβάσεις. 2. Κατά τα λοιπά, για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, τυγχάνουν εφαρμογής οι ορισμοί που παρατίθενται στο άρθρο 2 του π.δ/τος 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με ΕΑΤΑ 2/52

6 την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ 64/Α / ). Άρθρο 3 Γενικές Αρχές 1. Κατά τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων η Εταιρεία τηρεί τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και τις υποχρεώσεις διαφάνειας, λειτουργώντας με γνώμονα τη διασφάλιση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού, την αρχή προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των δημοσίων ή άλλων πόρων. 2. Η Εταιρεία προβαίνει στην ανάθεση μίας σύμβασης όταν αυτό είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της ή και για την εύρυθμη λειτουργία της. ΕΑΤΑ 3/52

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Άρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής 1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται οι αναθέσεις συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων καθώς και εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών με την υλοποίηση έργων κατασκευής, τηρουμένων των σχετικών περί δημοσίων συμβάσεων κανόνων της ενωσιακής νομοθεσίας. 2. Αναφορικά με την ανάθεση συμβάσεων των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια που κάθε φορά προβλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων από μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ/τος 60/2007 και του π.δ/τος 59/2007, όπως κάθε φορά ισχύουν και συμπληρωματικά οι διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 5 Υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας Χρηματικά όρια 1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την Εταιρεία. Στον υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως. 2. Η προσφυγή στις ως άνω διαδικασίες ανάθεσης επιλέγεται επί τη βάσει των ακόλουθων ανώτατων χρηματικών ορίων μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για έκαστη διαδικασία ανάθεσης. Τα ανώτατα χρηματικά όρια για τη χρήση ΕΑΤΑ 4/52

8 εκάστης διαδικασίας ανάθεσης διακρίνονται ως ακολούθως: Α1 = , Α2 = και Α3 = κατώτατα κοινοτικά όρια. 3. Το όριο Α3, το οποίο ισούται με το ισχύον κατώτατο όριο που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων από μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, κατ εφαρμογή των άρθρων 7 και 78 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και των άρθρων 16 και 69 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ για τις υπαγόμενες σε αυτήν συμβάσεις, εφαρμόζεται ως όριο για την υποχρεωτική προσφυγή στις διαδικασίες των άρθρων 9 έως και 14 του Κανονισμού. 4. Όταν η εκτιμώμενη αξία μιας σύμβασης είναι έως και του χρηματικού ορίου Α1 επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 19 του Κανονισμού. 5. Όταν η εκτιμώμενη αξία μιας σύμβασης είναι ανώτερη του χρηματικού ορίου Α1 έως και ίση με το χρηματικό όριο Α2 η ανάθεση διενεργείται βάσει της διαδικασίας του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισμού. 6. Όταν η εκτιμώμενη αξία μιας σύμβασης είναι ανώτερη του χρηματικού ορίου Α2 και κατώτερη του χρηματικού ορίου Α3 η ανάθεση διενεργείται βάσει της διαδικασίας του άρθρου 21 του Κανονισμού. Άρθρο 6 Εξαιρούμενες συμβάσεις Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται από μια αναθέτουσα αρχή σε άλλη βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάμει δημοσιευμένων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του π.δ/τος 60/2007, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι προγραμματικές συμβάσεις που ορίζονται ειδικότερα στις ΕΑΤΑ 5/52

9 διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010, του άρθρου 225 του ν. 3463/2006, του άρθρου 22 του ν. 3614/2007 και του άρθρου 3 του ν. 3316/2005, όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 7 Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Η Εταιρεία υποχρεούται να εφαρμόζει, συμπληρωματικά στις διατάξεις του παρόντος, τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από πόρους που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς φορείς και ταμεία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιλεξιμότητα των προκαλούμενων δαπανών σύμφωνα με τους οικείους κανόνες διαχείρισης κάθε προγράμματος. ΕΑΤΑ 6/52

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 8 Διαδικασίες ανάθεσης άνω των «κοινοτικών» ορίων 1. Η ανάθεση σύμβασης, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007 ή του π.δ/τος 59/2007 αντιστοίχως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος, διενεργείται κατά τις ακόλουθες διαδικασίες: α. Ανοικτή διαδικασία, β. Κλειστή διαδικασία ή Διαδικασία δύο σταδίων (εφεξής Διαδικασία δύο σταδίων), γ. Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, δ. Ανταγωνιστικός Διάλογος και ε. Διαγωνισμός Μελετών. 2. Οι αναφερόμενες στα άρθρα 9 έως 13 του παρόντος κανονισμού διαδικασίες ανάθεσης εφαρμόζονται από την Εταιρεία, με την επιφύλαξη των πάντοτε κατισχυουσών σχετικών διατάξεων του π.δ/τος 60/2007 ή του π.δ/τος 59/2007. Άρθρο 9 Ανοικτή διαδικασία Κατά την ανοικτή διαδικασία κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά. Η προσφυγή στην ανοιχτή διαδικασία επιλέγεται ελεύθερα. ΕΑΤΑ 7/52

11 Άρθρο 10 Διαδικασία δύο σταδίων Κατά τη διαδικασία των δύο σταδίων κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει, αλλά μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλλουν προσφορά. Η προσφυγή στη διαδικασία των δύο σταδίων επιλέγεται ελεύθερα. α. Στο πρώτο στάδιο η Εταιρεία καλεί τους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και προβαίνει σε προεπιλογή με βάση τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που ορίζονται στην προκήρυξη. Η Εταιρεία, με γνώμονα τη διασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού, προσδιορίζει στην προκήρυξη τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που προβλέπει να καλέσει, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε. β. Στο δεύτερο στάδιο η Εταιρεία προσκαλεί ταυτόχρονα και εγγράφως όλους τους προεπιλεγέντες από το πρώτο στάδιο να υποβάλουν προσφορά. Προσφορές υποβαλλόμενες από οικονομικούς φορείς που δεν έχουν προεπιλεγεί απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 11 Διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης 1. Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας και με την επιφύλαξη της γνωμοδότησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κατά το άρθρο 2 του ν. 4013/2011 «Σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α / ) ή κάθε άλλου αρμοδίου κατά το νόμο οργάνου και ΕΑΤΑ 8/52

12 διενεργείται στις περιπτώσεις που περιοριστικά ορίζονται στο άρθρο 24 του π.δ/τος 60/2007 ή στο άρθρο 25 παρ. 3 του π.δ/τος 59/ Η Εταιρεία προβαίνει στη δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης και διαθέτει στους ενδιαφερόμενους τα Έγγραφα Διαγωνισμού, βάσει των οποίων οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής, και ακολουθεί η προεπιλογή των υποψηφίων για διαπραγμάτευση, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη. Στη συνέχεια, με γνώμονα τη διασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού, η Εταιρεία αποστέλλει πρόσκληση σε τρεις (3) κατ ελάχιστον προεπιλεγέντες υποψηφίους για υποβολή προσφορών προς διαπραγμάτευση. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού προσδιορίζουν τους όρους των προσφορών, τα σταθμισμένα κριτήρια ανάθεσης και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που πρόκειται να ακολουθήσει. 3. Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιοι, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και ποιοτικής επιλογής. Οι προεπιλεγέντες υποβάλλουν στην Εταιρεία τις προσφορές τους και η Εταιρεία δύναται να τους καλεί σε διαπραγμάτευση όλους ταυτόχρονα ή έκαστο χωριστά. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να διαπραγματεύεται σε διαδοχικές φάσεις, με σκοπό τη προοδευτική μείωση των προς διαπραγμάτευση προσφορών, καθώς και να τροποποιεί τις απαιτήσεις της, οπότε ανακοινώνει στους υποψήφιους, που συμμετέχουν τις τυχόν τροποποιήσεις και τους καλεί σε υποβολή νέας προσφοράς. Καθ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, η Εταιρεία εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και δεν παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί ΕΑΤΑ 9/52

13 διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοήσουν ορισμένους υποψηφίους σε σχέση με τους υπόλοιπους. 4. Στις περιπτώσεις διαπραγμάτευσης που ακολουθούν μετά από άγονο Διαγωνισμό που έγινε με ανοικτή ή διαδικασία δύο σταδίων και κατά τους οποίους υποβλήθηκαν μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ουσιωδών όρων των Εγγράφων του Διαγωνισμού. Άρθρο 12 Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 1. Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας και με την επιφύλαξη της γνωμοδότησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κατά το άρθρο 2 του ν. 4013/2011 ή κάθε άλλου αρμοδίου κατά το νόμο οργάνου και διενεργείται στις περιπτώσεις που περιοριστικά ορίζονται στο άρθρο 25 του π.δ/τος 60/2007 ή στο άρθρο 25 παρ. 3 του π.δ/τος 59/ Η Εταιρεία μπορεί να προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με πρόσκληση αυτών να υποβάλουν απευθείας προτάσεις, τις οποίες και αξιολογεί βάσει των κριτηρίων είτε της χαμηλότερης τιμής, είτε της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, δυνάμενη να ζητεί περαιτέρω βελτίωσή τους. Άρθρο 13 Ανταγωνιστικός διάλογος 1. Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων, η Εταιρεία, εφόσον κρίνει ότι η χρησιμοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης προμηθειών ή υπηρεσιών, μπορεί να ΕΑΤΑ 10/52

14 προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας και εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας. Ανταγωνιστικός διάλογος είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στην οποία η Εταιρεία διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να καθοριστούν εκείνοι οι όροι της προκήρυξης που είναι αντικειμενικά αδύνατο να διατυπωθούν εξαρχής σε αυτήν, βάσει των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλουν εντέλει προσφορά. 2. Η Εταιρεία με δημοσίευση προκήρυξης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στον ανταγωνιστικό διάλογο, προσδιορίζοντας τον αριθμό των υποψηφίων, που θα πρέπει κατ ελάχιστον να είναι τρεις, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί στο διάλογο. Η δημοσίευση της προκήρυξης ακολουθεί όλους τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό για οποιαδήποτε δημοσίευση προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας. Η αρμόδια Επιτροπή αξιολογεί τις προτάσεις των υποψηφίων και εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας τους υποψηφίους που κρίνονται κατάλληλοι για να προχωρήσουν στη διαδικασία του διαλόγου. 3. Κατόπιν της επιλογής η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε διάλογο με τους προεπιλεγέντες υποψηφίους, εφόσον πρώτα τους κοινοποιήσει εγγράφως τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας του διαλόγου. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει με τους υποψηφίους στη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της Εταιρείας. Κατά τη διάρκεια αυτού του ΕΑΤΑ 11/52

15 διαλόγου, μπορούν να συζητούν με τους επιλεγέντες υποψήφιους όλες τις πτυχές της σύμβασης. Για τον σκοπό του σταδιακού αποκλεισμού λύσεων έως την κατάληξη στην προσφορότερη λύση, η οποία θα αποτελέσει το αντικείμενο της σύμβασης που θα κληθεί να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, η προκήρυξη μπορεί να περιλαμβάνει κριτήρια με φθίνουσα σειρά βαρύτητας, βάσει των οποίων αποκλείονται σταδιακά οι υποψήφιοι που προτείνουν μη συμβατές και αποδεκτές με βάση τα κριτήρια αυτά λύσεις. Καθ όλη τη διάρκεια του διαλόγου, η Εταιρεία εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και δεν παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοήσουν ορισμένους υποψηφίους σε σχέση με τους υπόλοιπους. 4. Ο διάλογος διενεργείται με έκαστο εκ των υποψηφίων ξεχωριστά. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει στους λοιπούς υποψηφίους τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα στον διάλογο, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σύμφωνα με την αρχή της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. 5. Ο διάλογος συνεχίζεται έως ότου η αρμόδια Επιτροπή είναι σε θέση να προσδιορίσει την ή τις λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Εταιρείας, σύμφωνα με την προκήρυξη, χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας μεταξύ των υποψηφίων που συμμετέχουν στο διάλογο. Η Εταιρεία μπορεί να προβλέψει ότι ο διάλογος δύναται να διεξαχθεί σε διαδοχικές φάσεις, με τρόπο ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου με την εφαρμογή κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στην προκήρυξη ή και σε έγγραφο που γνωστοποιείται σε όλους τους υποψηφίους. ΕΑΤΑ 12/52

16 6. Η Εταιρεία, εφόσον επιλέξει τη λύση ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της κηρύσσει τη λήξη του διαλόγου και ενημερώνει σχετικά τους υποψηφίους, τους οποίους και καλεί να υποβάλουν προσφορά, με βάση τη λύση που επιλέχθηκε κατά τη διάρκεια του Διαλόγου. Η Εταιρεία αξιολογεί τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη διαγωνισμού ή σε έγγραφα που είχαν κοινοποιηθεί σε όλους τους υποψηφίους και επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Κατ αίτηση της αναθέτουσας αρχής, ο προσφέρων που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μπορεί να καλείται να διευκρινίσει πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που αυτή περιέχει, υπό τον όρο ότι αυτό δεν έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ή να προκαλούνται διακρίσεις. Άρθρο 14 Διαγωνισμός μελετών 1. Σε περίπτωση δημοπράτησης μελέτης με το σύστημα του διαγωνισμού μελετών, η Εταιρεία αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει μελέτες ή σχέδια στους τομείς της αρχιτεκτονικής, των έργων πολιτικού μηχανικού ή και σε έτερους τεχνολογικούς τομείς, τα οποία επιλέγονται από Κριτική Επιτροπή, με ή χωρίς την απονομή χρηματικών βραβείων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προκήρυξη. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο (1/3) των μελών της Κριτικής Επιτροπής τουλάχιστον πρέπει να διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν. ΕΑΤΑ 13/52

17 2. Ο διαγωνισμός μπορεί να απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα ή σε συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων, ο οποίος δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από τρεις (3). 3. Για διαγωνισμούς μελετών στο τομέα των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 59 του π.δ/τος 60/2007, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του π.δ/τος 60/2007. ΕΑΤΑ 14/52

18 Άρθρο 15 Συμφωνία πλαίσιο 1. Η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμφωνίες-πλαίσιο για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 26 του π.δ/τος 60/2007 και του άρθρου 14 του π.δ/τος 59/2007. Στη συμφωνία πλαίσιο διατυπώνονται οι όροι και προϋποθέσεις των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων (call-offs) που θα συνάψει η Εταιρεία. Οι συμφωνίες πλαίσιο διακρίνονται σε αυτές που συνάπτονται με έναν οικονομικό φορέα και σε αυτές που συνάπτονται με περισσότερους οικονομικούς φορείς. Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. 2. Για τη σύναψη μιας συμφωνίας-πλαισίο, η Εταιρεία ακολουθεί τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλα τα στάδια έως την ανάθεση των συμβάσεων. Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία-πλαίσιο γίνεται κατ` εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται στην προκήρυξη. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επιφέρουν τροποποιήσεις στους ουσιώδεις όρους της συμφωνίας-πλαισίου. 3. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με το φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του. ΕΑΤΑ 15/52

19 4. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι κατ ελάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών, μπορεί να γίνεται είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό, είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: α. Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, η Εταιρεία διαβουλεύεται γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης β. η Εταιρεία ορίζει επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με κάθε σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς γ. οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενό τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό έως την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης δ. η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης ΕΑΤΑ 16/52

20 που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαίσιο. 5. Όταν το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς υποδιαιρείται σε περισσότερα τμήματα, καλούνται σε διαβούλευση μόνο οι οικονομικοί φορείς των τμημάτων που ανταποκρίνονται στο εκάστοτε αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης. 6. Στην περίπτωση των συμφωνιών-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, οι προσφέροντες καταθέτουν κατά την υποβολή των προσφορών υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α` 75) ότι εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής προκήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συμφωνία-πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης. 7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τη σύναψη της συμφωνίας - πλαισίου καταθέτουν εγγύηση συμμετοχής, εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαισίου και εγγύηση καλής εκτέλεσης της call-off σύμβασης αυτής, το ποσοστό ή και ποσό των οποίων καθώς και η τυχόν αναλογική απομείωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται στην προκήρυξη. 8. Η Εταιρεία δε δεσμεύεται από τη συμφωνία πλαίσιο για την υπογραφή παρεπόμενων συμβάσεων με τους επιλεγέντες οικονομικούς φορείς, ούτε για το ύψος κάθε παρεπόμενης σύμβασης. Συνεπώς, κατά το στάδιο της προκήρυξης και μέχρι την υπογραφή μιας συμφωνίας πλαίσιο δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η έγκριση πίστωσης για το συνολικό προϋπολογισμό των συμβάσεων που θα ανατεθούν μέσω της συμφωνίας πλαίσιο. ΕΑΤΑ 17/52

21 Άρθρο 16 Δυναμικό σύστημα αγορών 1. Η Εταιρεία μπορεί να προσφεύγει σε δυναμικά συστήματα αγορών σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ/τος 60/2007 και του άρθρου 15 του π.δ/τος 59/ Κατά την εφαρμογή δυναμικού συστήματος αγορών, ακολουθούνται οι κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της, μέχρι την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Στο σύστημα γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Οι ενδεικτικές προσφορές μπορούν να βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγμή, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. 3. Για την εφαρμογή του συστήματος και τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος, χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας και εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας. Οι ηλεκτρονικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. 4. Για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας αυτών είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια του δυναμικού συστήματος αγορών. ΕΑΤΑ 18/52

22 5. Η Εταιρεία κατακυρώνει τη σύμβαση στον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά ικανοποιεί καλύτερα τα κριτήρια που καθορίστηκαν στην προκήρυξη για την δημιουργία Δυναμικού Συστήματος Αγορών. Άρθρο 17 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 1. Στις ανοικτές, κλειστές ή, υπό προϋποθέσεις, με διαπραγμάτευση διαδικασίες, η Εταιρεία μπορεί να αποφασίζει, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν οι όροι και εν γένει οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Με τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας συμφωνίας πλαίσιο, καθώς και κατά τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ/τος 60/2007 και τις οικείες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας και εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας. Η απόφαση περί χρήσεως ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, πρέπει να αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού. 2. Για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών προϋποτίθεται η δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών. Η λειτουργία του συστήματος και οι διαδικασίες διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες και εφαρμοστέες οικείες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. ΕΑΤΑ 19/52

23 Άρθρο 18 Διαδικασίες ανάθεσης κάτω των κοινοτικών ορίων 1. Η ανάθεση σύμβασης με προϋπολογισμό κατώτερο των κοινοτικών ορίων, η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007 ή του π.δ/τος 59/2007 αντιστοίχως, διενεργείται κατά τις ακόλουθες διαδικασίες: α. Απευθείας ανάθεση, β. Πρόχειρος διαγωνισμός και γ. Τακτικός διαγωνισμός. 2. Η Εταιρεία δύναται να προσφεύγει στις μεθόδους ανάθεσης των άρθρων 15, 16 και 17 κατά την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό κάτω των ορίων των Ενωσιακών Οδηγιών. Άρθρο 19 Απευθείας ανάθεση 1. Η απευθείας ανάθεση αποτελεί διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία, μετά από συνοπτική έρευνα αγοράς, αναθέτει απευθείας σε οικονομικό φορέα της επιλογής της, εγγεγραμμένο στον τηρούμενο κατά το άρθρο 23 κατάλογο του παρόντος ή και μη, την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης. 2. Κατά την περίπτωση επιλογής αναδόχου από τον Κατάλογο η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης την οποία δύναται να απευθύνει σε ένα μόνο φυσικό/νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στον κατάλογο, το οποίο βάσει των στοιχείων του καταλόγου, είναι σε θέση να υλοποιήσει με επάρκεια την υπό ανάθεση σύμβαση. 3. Ειδικότερα για τις συμβάσεις προμηθειών, των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή κατώτερος των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ) άνευ ΦΠΑ, η ΕΑΤΑ 20/52

24 Εταιρεία μπορεί να προσφύγει στον οικονομικό φορέα της επιλογής της με υπογραφή εντολής από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας χωρίς την υποχρέωση σύναψης ειδικής σχετικής έγγραφης σύμβασης (αγορά με τιμολόγια). Άρθρο 20 Πρόχειρος Διαγωνισμός 1. Ο πρόχειρος διαγωνισμός αποτελεί συνοπτική διαδικασία υποβολής εγγράφων προσφορών. Κατά την ανάθεση σύμβασης με προϋπολογισμό έως και του χρηματικού ορίου Α2 είτε δημοσιεύεται συνοπτική προκήρυξη στο πλαίσιο της οποίας καλείται να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους της, είτε απευθύνεται πρόσκληση σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς, εγγεγραμμένους στον τηρούμενο κατά το άρθρο 23 κατάλογο του παρόντος ή και μη, με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο οι οποίοι και υποβάλλουν έγγραφες δεσμευτικές προσφορές. 2. Κατά την περίπτωση επιλογής αναδόχου μέσω δημοσίευσης συνοπτικής προκήρυξης σε αυτή θα πρέπει με σαφήνεια να αποτυπώνονται τα ακόλουθα διακριτά στάδια: i) έλεγχος του δικαιώματος συμμετοχής, ήτοι έλεγχος της προσωπικής κατάστασης του υποψηφίου και έλεγχος άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου και έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ήτοι έλεγχος της τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας ή/και έλεγχος της οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας και ii) αξιολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης, ήτοι αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς τεχνικής προσφοράς ή/και της τεχνικής προσφοράς και iii) και τελική αξιολόγηση. ΕΑΤΑ 21/52

25 3. Κατά την περίπτωση επιλογής αναδόχου από τον κατάλογο ισχύουν τα ακόλουθα: a. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίησης της σύμβασης, όπως επίσης και τα κριτήρια ανάθεσης, ήτοι αυτό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς ή της χαμηλότερης τιμής. b. Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται με την αποστολή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε τρία κατ ελάχιστον φυσικά/νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στον κατάλογο, τα οποία βάσει των στοιχείων του καταλόγου και τις ειδικότερες απαιτήσεις του κατά περίπτωση έργου είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια τη σύμβαση. c. Στην ανωτέρω πρόσκληση και ανάλογα με το ακολουθούμενο κριτήριο ανάθεσης αναφέρονται με σαφήνεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και τεχνική προσφορά καθώς και με τα ειδικότερα κριτήρια ανάθεσης που θα ακολουθηθούν. Άρθρο 21 Τακτικός Διαγωνισμός 1. Ο τακτικός διαγωνισμός αποτελεί τρόπο ανάθεσης με την ανοιχτή διαδικασία, κατά την οποία δημοσιεύεται προκήρυξη διαγωνισμού και μπορεί να υποβάλει δεσμευτική προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους και τα κριτήρια συμμετοχής του διαγωνισμού. Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει τα ακόλουθα: τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής, τον προσδιορισμό των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταλληλότητας συμμετοχής, οι τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάθεση σύμβασης, στις οποίες περιλαμβάνονται το ΕΑΤΑ 22/52

26 χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα παραδοτέα, ο προϋπολογισμός και ο τρόπος πληρωμής, τα περιεχόμενα και ο τρόπος κατάρτισης και υποβολής της Προσφοράς (Περιεχόμενα Φακέλων Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς) από τους Υποψηφίους Αναδόχους, τα κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής, τα κριτήρια Ανάθεσης και ο προσδιορισμός των εγγυητικών επιστολών. 2. Στην προκήρυξη θα πρέπει να καθίσταται σαφής η διαδικασία και τα στάδια του διαγωνισμού. Στη δομή της προκήρυξης θα πρέπει με σαφήνεια να αποτυπώνονται τα ακόλουθα διακριτά στάδια: i) έλεγχος του δικαιώματος συμμετοχής, ήτοι έλεγχος της προσωπικής κατάστασης του υποψηφίου και έλεγχος άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου και έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ήτοι έλεγχος της τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας ή/και έλεγχος της οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας και ii) αξιολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης, ήτοι αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς τεχνικής προσφοράς ή/και της τεχνικής προσφοράς και iii) και τελική αξιολόγηση. Άρθρο 22 Επιλογή από Μητρώο/Κατάλογο 1. Η επιλογή από το Μητρώο/Κατάλογο μπορεί να ακολουθηθεί εφόσον καταρτισθούν οι προβλεπόμενοι κατάλογοι στο άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος. Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο/Κατάλογο εισάγει σε σχέση με τους κλασικούς τρόπους διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη σύμβασης, τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων, τη δυνατότητα περαιτέρω εγγραφής και άλλων υποψηφίων σε συνεχή και διαρκή βάση, την αρχή της αξιολόγησης της προσφοράς και όχι του συμμετέχοντος ΕΑΤΑ 23/52

27 υποψηφίου, με δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες έχουν τα αυτά προσόντα, με βάση τη διενεργηθείσα προεπιλογή. 2. Στον εκάστοτε διαγωνισμό θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που θα είναι ήδη εγγεγραμμένα σε αυτό το Μητρώο/Κατάλογο. Η εγγραφή στο Μητρώο/Κατάλογο θα συνίσταται στην απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας συμβάσεων. 3. Σχετικά με το σύνολο των προς υποβολή στοιχείων, ο συμμετέχων σε κάθε διαγωνισμό θα υποβάλει μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο/Κατάλογο. Άρθρο 23 Μητρώο/Κατάλογος οικονομικών φορέων 1. Για την ανάθεση συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007 ή του του π.δ/τος 59/2007 η Εταιρεία μπορεί να οργανώσει κατάλογο οικονομικών φορέων και μπορεί να καλεί προς υποβολή προσφοράς, μετά από σχετική πρόσκληση, όσους οικονομικούς φορείς με δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται στο Μητρώο/Κατάλογο. 2. Η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου/Καταλόγου, τα κριτήρια επιλογής των οικονομικών φορέων, η αναθεώρησή του, καθώς και οποιοδήποτε συναφές ζήτημα καθορίζονται με αποφάσεις της Εταιρείας, οι οποίες οφείλουν να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και της μη διάκρισής τους λόγω ιθαγένειας, καθώς και της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού. ΕΑΤΑ 24/52

28 3. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο/Κατάλογο, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και δημοσιοποιείται με μέριμνα του αρμοδίου οργάνου. 4. Για την ανάθεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007 ή του του π.δ/τος 59/2007 η Εταιρεία δύναται να οργανώσει μητρώο οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα και εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία. 5. Η Εταιρεία δύναται να συστήσει Αποθετήριο Δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς της Εταιρείας, το οποίο ενδεικτικά θα αφορά στην αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή των δικαιολογητικών συμμετοχής ή/και κατακύρωσης που ζητούνται στο πλαίσιο διαγωνισμών. Το αποθετήριο θα υποστηρίζεται από κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα. 6. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως ισοδύναμα, με τα εκδιδόμενα από την ίδια, τα πιστοποιητικά εγγραφής σε λοιπά μητρώα, τα οποία υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για εγγραφή στο Μητρώο/Κατάλογο. Η Εταιρεία, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εντάσσει και κατατάσσει τους ως άνω οικονομικούς φορείς σε ισότιμη κατηγορία στο τηρούμενο Μητρώο/Κατάλογο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 24 Δημοσιότητα 1. Η ανάθεση συμβάσεων σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό απαιτεί την τήρηση ορισμένων διατυπώσεων δημοσιότητας, με σκοπό να αναπτυχθεί ΕΑΤΑ 25/52

29 πραγματικός ανταγωνισμός και να δοθεί στους ενδιαφερομένους η δυνατότητα να έχουν επαρκή πληροφόρηση για τα δημοπρατούμενα έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες. 2. Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007, απαιτείται η δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα, εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται επίσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), Τεύχος Διακηρύξεων και Δημοσίων Συμβάσεων, στον ελληνικό τύπο και αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στον ελληνικό τύπο, καθώς επίσης και η ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρείας δεν γίνεται πριν από την αποστολή της περίληψης στην ΕΕΕΕ. 3. Σε περίπτωση διενέργειας τακτικού διαγωνισμού η Εταιρεία προβαίνει στη δημοσίευση της περίληψης της Προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) / Τεύχος Διακηρύξεων και Δημοσίων Συμβάσεων και σε ανάρτηση της προκήρυξης στον ιστοτόπο της Εταιρείας. Άρθρο 25 Προθεσμίες 1. Προκειμένου για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007 ή του π.δ/τος 59/2007, η Εταιρεία, ανάλογα με τον τρόπο δημοσίευσης των Προκηρύξεων καλεί με αυτές τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό να υποβάλλουν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής σε αυτούς τηρώντας τις προθεσμίες του άρθρου 32 και του άρθρου 36 αντιστοίχως των ανωτέρω διαταγμάτων. ΕΑΤΑ 26/52

30 2. Σε περίπτωση διεξαγωγής τακτικού διαγωνισμού με δημοσίευση προκήρυξης, η προθεσμία υποβολής των προσφορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο. 3. Σε περίπτωση διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού με δημοσίευση προκήρυξης ή συνοπτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η προθεσμία υποβολής των προσφορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης της προκήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας. 4. Κατά την περίπτωση επιλογής αναδόχου από το Μητρώο/Κατάλογο ισχύουν οι ειδικότερα προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Άρθρο 26 Έγγραφα διαγωνισμού 1. Οι όροι της προκήρυξης διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις. Το κείμενο και το περιεχόμενο της προκήρυξης, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή λοιπών αντίστοιχων, κατά περίπτωση διαδικασίας ανάθεσης, εγγράφων εξειδικεύονται και εγκρίνονται κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 2. Στην προκήρυξη ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι «Γενικοί» και «Ειδικοί Όροι» του διαγωνισμού, οι οποίοι προσδιορίζουν στοιχεία όπως το είδος του, το αντικείμενό του, την προθεσμία υποβολής προσφορών, τις τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων του αναδόχου και λοιπούς σχετικούς όρους της διαδικασίας ανάθεσης. Ειδικότερα, στην προκήρυξη περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής, ο προσδιορισμός των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΑΤΑ 27/52

31 καταλληλότητας συμμετοχής, οι τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάθεση σύμβασης, στις οποίες περιλαμβάνονται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα παραδοτέα, ο προϋπολογισμός του Έργου και ο τρόπος πληρωμής, τα περιεχόμενα και ο τρόπος κατάρτισης και υποβολής της Προσφοράς (Περιεχόμενα Φακέλων Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς) από τους Υποψηφίους Αναδόχους, τα κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής, τα κριτήρια Ανάθεσης και στοιχεία σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές. 3. Επίσης, στην προκήρυξη δύνανται να περιλαμβάνονται τα στοιχεία διαφόρων δηλώσεων που θα πρέπει ενδεχομένως να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, ο τύπος διαφόρων εγγυητικών επιστολών, υποδείξεις που βοηθούν στη σύνταξη και υποβολή των προσφορών και λοιπά σχετικά θέματα. 4. Το κείμενο της προκήρυξης, εφόσον ζητηθεί εγκαίρως και δεν έχει παρασχεθεί με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενό της, παραδίδεται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης. 5. Στην περίπτωση της διαδικασίας δύο σταδίων ταυτόχρονα με την έγγραφη πρόσκληση για υποβολή προσφοράς είτε αποστέλλεται η προκήρυξη στους επιλεγέντες οικονομικούς φορείς, είτε γίνεται αναφορά στον τρόπο ελεύθερης και πλήρους πρόσβασης σε αυτήν όταν τίθεται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα. 6. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως από τους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί της προκήρυξης, αυτές παρέχονται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας το αργότερο έξι (6) ΕΑΤΑ 28/52

32 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί ως καταληκτική για την υποβολή των προσφορών. 7. Στην περίπτωση της διαδικασίας δύο σταδίων, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως από τους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί της προκήρυξης, αυτές παρέχονται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας το αργότερο έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί ως καταληκτική για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής. Άρθρο 27 Αρμόδια όργανα 1. Για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, αρμόδια όργανα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλα νομίμως εξουσιοδοτημένα όργανα όπως ο αρμόδιος Διευθυντής, οι Προϊστάμενοι Μονάδων, η Επιτροπή Διαγωνισμού, η Επιτροπή Ενστάσεων/Προσφυγών και η Επιτροπή Παρακολούθησης ή ο Επιβλέπων. 2. Η αρμοδιότητα εκάστου Οργάνου προσδιορίζεται βάσει της, κατά περίπτωση, ακολουθούμενης διαδικασίας ανάθεσης. Οι σχετικές διαδικασίες, όροι και αρμοδιότητες εισήγησης και έγκρισης μιας ανάθεσης, καθώς και τα αρμόδια για τη μέθοδο επιλογής παρέχοντα και την κατακύρωση της ανάθεσης όργανα, εξειδικεύονται στους εκάστοτε Κανονισμούς ή/και αποφάσεις της Εταιρείας, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 3. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, μπορούν να συστήνονται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, μία ή περισσότερες Επιτροπές, αποτελούμενες από τρία (3) ΕΑΤΑ 29/52

33 τουλάχιστον μέλη όπως, ενδεικτικά, Επιτροπή Διαγωνισμού, αρμόδια για τη σύννομη διενέργεια του διαγωνισμού και για τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, Επιτροπή Προσφυγών/Ενστάσεων, αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων ή προσφυγών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης. Τα μέλη των ως άνω επιτροπών μπορεί να είναι στελέχη της Εταιρείας είτε να προέρχονται εκτός αυτής, όπως ενδεικτικά, από φορείς που μετέχουν στην μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, από Διαχειριστικές Αρχές, από το Δήμο Αθηναίων ή από άλλες δημοτικές επιχειρήσεις. 4. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων/Προσφυγών πρέπει να είναι διάφορα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, που έχει συγκροτηθεί για τον ίδιο διαγωνισμό. 5. Εφόσον τα πρόσωπα που μετέχουν στα Όργανα του παρόντος άρθρου έχουν κώλυμα, στη λήψη απόφασης ή στη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα με αποφασιστική ή γνωμοδοτική αρμοδιότητα, λόγω ιδιαιτέρων σχέσεων συγγενικών ή άλλων με διαγωνιζόμενο κατά το άρθρο 7 του ν.2690/1999 όπως ισχύει, ζητούν την εξαίρεσή τους και αναπληρώνονται κατά τις καταστατικές διατάξεις της Εταιρείας. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων επί θεμάτων που αφορούν στον παρόντα Κανονισμό και επιλύει κάθε ζήτημα που προκύπτει κατά την εφαρμογή του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις καταστατικές πράξεις της Εταιρείας και στον παρόντα Κανονισμό και δύναται, για τους σκοπούς του παρόντος, να τις εκχωρεί εν όλω ή εν μέρει σε Διευθυντές της Εταιρείας. ΕΑΤΑ 30/52

34 Άρθρο 28 Δικαίωμα συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων της Εταιρείας έχουν (α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή τα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α ) ή τρίτες χώρες πού έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη ή (β) ενώσεις των υπό (α) προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά, και που πληρούν τους όρους που τυχόν καθορίζονται στην προκήρυξη ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. 2. Οι κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής δεν απαιτείται οι κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η επιλεγείσα κοινοπραξία ή ένωση είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 3. Περαιτέρω όροι συμμετοχής εξειδικεύονται και εγκρίνονται κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, αναφέρονται δε στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή / και τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης ΕΑΤΑ 31/52

35 δεσμευτικά έγγραφα της Εταιρείας, τηρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των αρχών της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Άρθρο 29 Προσωπική κατάσταση, επαγγελματική δραστηριότητα και καταλληλότητα 1. Οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας για λογαριασμό της Εταιρείας πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις αναφορικά με την προσωπική τους κατάσταση, όπως αυτές καθορίζονται ειδικότερα και κατά περίπτωση αναλόγως της διαδικασίας ανάθεσης, του προϋπολογισμού και της φύσεως της προς ανάθεση σύμβασης, στην εκάστοτε ισχύουσα και εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και στην προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού ή στα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα της Εταιρείας. Η πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών αποδεικνύεται με σχετικά προσκομιζόμενα έγγραφα δικαιολογητικά που καθορίζονται ειδικότερα στην εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, τις εκάστοτε εφαρμοστέες εθνικές κανονιστικές διατάξεις και την προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού ή τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα της Εταιρείας. 2. Οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας για λογαριασμό της Εταιρείας μπορεί να υποχρεωθούν να αποδείξουν ότι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις επαγγελματικής δραστηριότητας και αξιοπιστίας, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατά περίπτωση και ΕΑΤΑ 32/52

36 αναλόγως της διαδικασίας ανάθεσης, του προϋπολογισμού και της φύσεως της προς ανάθεση σύμβασης, στην εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, τις εκάστοτε εφαρμοστέες εθνικές κανονιστικές διατάξεις και την προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού ή τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα της Εταιρείας. Η πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών αποδεικνύεται με σχετικά προσκομιζόμενα έγγραφα δικαιολογητικά που καθορίζονται ειδικότερα στην εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, τις εκάστοτε εφαρμοστέες εθνικές κανονιστικές διατάξεις και την προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού ή τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα της Εταιρείας. Άρθρο 30 Εγγυήσεις 1. Για την ανάθεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007 και του π.δ/τος 59/2007 η Εταιρεία δύναται να θέτει ως απαραίτητο για το παραδεκτό της συμμετοχής οικονομικών φορέων στις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες την υποχρέωση προσκόμισης από τους συμμετέχοντες να παρέχουν εγγυήσεων τραπεζικών ή άλλης μορφής, όπως εγγύηση συμμετοχής, εγγύηση καλής εκτέλεσης, εγγύηση καλής λειτουργίας. Η απαίτηση αυτή πρέπει, κατά περίπτωση, να αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης δεσμευτικά έγγραφα της Εταιρείας. 2. Για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό άνω του Α2 οι οικονομικοί φορείς, ως απαραίτητο για το παραδεκτό της συμμετοχής, οφείλουν να καταθέτουν εγγύηση συμμετοχή, η οποία εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος ΕΑΤΑ 33/52

37 για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης άνευ του προβλεπόμενου ΦΠΑ. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 8% της συνολικής συμβατικής αξίας, άνευ του προβλεπόμενου ΦΠΑ. 3. Για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου Α2 η Εταιρεία δύναται να ζητά εγγυήσεις κατά τα ανωτέρω. 4. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ ή σε κράτος που έχει υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών. 5. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, εάν δεν είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. 6. Αναλόγως με τη φύση της προς ανάθεση συμβάσεως, τον προϋπολογισμό της και την διαδικασία ανάθεσης καθορίζονται, κατά περίπτωση, στην προκήρυξη ή στα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης δεσμευτικά έγγραφα της Εταιρείας το ύψος, ο χρόνος κατάθεσης και οι λοιποί όροι των εγγυήσεων. Άρθρο 31 Προσφορές 1. Οι προσφορές είναι δεσμευτικές, υποβάλλονται δε στην Εταιρεία μέχρι την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στην προκήρυξη ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τους σχετικούς ειδικότερους όρους της ΕΑΤΑ 34/52

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:186267-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7554-2013:text:el:html GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90933-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300259-2013:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/5 GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης και οδική σύνδεση με ΒΟΑΚ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΤΜΗΜΑ Α Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης και οδική σύνδεση με ΒΟΑΚ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Πολ. Μηχ/κός με Α' β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ AHMOKPA TIA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΥΔΕ / ΜΚ / ΕΠΠ Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου Αθήνα, Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7688-2013:text:el:html CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ

Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ διαφήμισης και μάρκετινγκ Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας Προθεσμία: 26.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 26.08.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα I.D.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327295-2011:text:el:html GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ KAI ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 19588 Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 1. τις διατάξεις του Ν.717/1977 (ΦΕΚ Α 297/06.10.1977) «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/ 15 ENOTICES_echmi 11/03/2010- ID:2010-031868 Πρότυπο έντυπο 2 - EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Λουξεμβούργο Φαξ (352)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς Το Γραφείο Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) **********

Προς Το Γραφείο Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) ********** ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αρµόδιος: Ανδρ. Γραµµατικός Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους Τηλ. 210-772 1650

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 29.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: - Τοποθεσία παράδοσης: Attiki Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων

Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 09 Μαρτίου // 11 Μαρτίου // 16:00-21:00 26 Φεβρουαρίου // 13 Μαρτίου // 18 Μαρτίου // Όλους τους Φορείς Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 58 T.K. : 55132 Πληροφορίες : Μ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο : 2313-314007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ. Πρωτ. 155

Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ. Πρωτ. 155 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕ DOMAIN NAME: www.sydfotini.gr Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Ιατρικά αναλώσιμα 2010/S 249-381283 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

CY-Λευκωσία: Ιατρικά αναλώσιμα 2010/S 249-381283 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381283-2010:text:el:html CY-Λευκωσία: Ιατρικά αναλώσιμα 2010/S 249-381283 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Υ./ΥΠ.ΕΘ.Α.) Προκήρυξη υπ' αριθ. 2/12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Υ./ΥΠ.ΕΘ.Α.) Προκήρυξη υπ' αριθ. 2/12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Υ./ΥΠ.ΕΘ.Α.) Προκήρυξη υπ' αριθ. 2/12 Αθήνα, 23/2/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα