ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΕΑΤΑ 1/52

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 : Αντικείμενο... 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί... 2 Άρθρο 3 : Γενικές Αρχές... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ... 4 Άρθρο 4 : Πεδίο εφαρμογής... 4 Άρθρο 5 : Υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας Χρηματικά όρια... 4 Άρθρο 6 : Εξαιρούμενες συμβάσεις... 5 Άρθρο 7 : Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ... 7 Άρθρο 8 : Διαδικασίες ανάθεσης άνω των «κοινοτικών» ορίων... 7 Άρθρο 9 : Ανοικτή διαδικασία... 7 Άρθρο 10 : Διαδικασία δύο σταδίων... 8 Άρθρο 11 : Διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης... 8 Άρθρο 12 : Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης Άρθρο 13 : Ανταγωνιστικός διάλογος Άρθρο 14 : Διαγωνισμός μελετών Άρθρο 15 : Συμφωνία-πλαίσιο Άρθρο 16 : Δυναμικό σύστημα αγορών Άρθρο 17 : Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί Άρθρο 18 : Διαδικασίες ανάθεσης κάτω των κοινοτικών ορίων Άρθρο 19 : Απευθείας ανάθεση Άρθρο 20 : Πρόχειρος Διαγωνισμός Άρθρο 21 : Τακτικός Διαγωνισμός Άρθρο 22 : Επιλογή από Μητρώο/Κατάλογο ΕΑΤΑ 2/52

3 Άρθρο 23 : Μητρώο/Κατάλογος οικονομικών φορέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 24 : Δημοσιότητα Άρθρο 25 : Προθεσμίες Άρθρο 26 : Έγγραφα διαγωνισμού Άρθρο 27 : Αρμόδια όργανα Άρθρο 28 : Δικαίωμα συμμετοχής Άρθρο 29 : Προσωπική κατάσταση, επαγγελματική δραστηριότητα και καταλληλότητα Άρθρο 30 : Εγγυήσεις Άρθρο 31 : Προσφορές Άρθρο 32 : Διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών Άρθρο 33 : Κριτήρια ανάθεσης Άρθρο 34 : Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές Άρθρο 35 : Ενστάσεις - Προσφυγές Άρθρο 36 : Αποτελέσματα διαγωνισμού Άρθρο 37 : Σύναψη σύμβασης Άρθρο 38 : Έκπτωση αναδόχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ V : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 39 : Παρακολούθηση και εκτέλεση συμβάσεων Άρθρο 40 : Πληρωμές Άρθρο 41 : Ολοκλήρωση σύμβασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 42 : Εφαρμοστέο Δίκαιο Άρθρο 43 : Επίλυση διαφορών Άρθρο 44 : Έγκριση και τροποποίηση του Κανονισμού ΕΑΤΑ 3/52

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Ε.Α.Τ.Α Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο 1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελεί ο καθορισμός των αρχών και διαδικασιών για την ανάθεση συμβάσεων από το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Α.Τ.Α Α.Ε.», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, καθώς και των κανόνων παρακολούθησης και εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών. 2. Ο παρών κανονισμός εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 265 παρ. 7 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ), όπως κάθε φορά ισχύει. 3. Ο Κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση και κατοχύρωση των συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρείας για την επίτευξη του ΕΑΤΑ 1/52

5 κοινωνικού της ρόλου, στην εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της, στην εξασφάλιση της αντικειμενικότητας και διαφάνειας που απαιτείται κατά τις διαγωνιστικές διαδικασίες και στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των συναπτόμενων συμβάσεων σε σχέση με το κόστος τους. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του Κανονισμού, εφαρμόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται κατωτέρω: α. «Εταιρεία» είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Α.Τ.Α Α.Ε.», β. «Αρμόδιο όργανο της Εταιρείας» νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο όργανο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, γ. «Κοινοτικά όρια» νοούνται τα όρια που προβλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων από μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, κατ εφαρμογή των άρθρων 7 και 78 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και των άρθρων 16 και 69 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ για τις υπαγόμενες σε αυτήν συμβάσεις. 2. Κατά τα λοιπά, για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, τυγχάνουν εφαρμογής οι ορισμοί που παρατίθενται στο άρθρο 2 του π.δ/τος 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με ΕΑΤΑ 2/52

6 την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ 64/Α / ). Άρθρο 3 Γενικές Αρχές 1. Κατά τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων η Εταιρεία τηρεί τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και τις υποχρεώσεις διαφάνειας, λειτουργώντας με γνώμονα τη διασφάλιση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού, την αρχή προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των δημοσίων ή άλλων πόρων. 2. Η Εταιρεία προβαίνει στην ανάθεση μίας σύμβασης όταν αυτό είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της ή και για την εύρυθμη λειτουργία της. ΕΑΤΑ 3/52

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Άρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής 1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται οι αναθέσεις συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων καθώς και εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών με την υλοποίηση έργων κατασκευής, τηρουμένων των σχετικών περί δημοσίων συμβάσεων κανόνων της ενωσιακής νομοθεσίας. 2. Αναφορικά με την ανάθεση συμβάσεων των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια που κάθε φορά προβλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων από μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ/τος 60/2007 και του π.δ/τος 59/2007, όπως κάθε φορά ισχύουν και συμπληρωματικά οι διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 5 Υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας Χρηματικά όρια 1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την Εταιρεία. Στον υπολογισμό αυτό, λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως. 2. Η προσφυγή στις ως άνω διαδικασίες ανάθεσης επιλέγεται επί τη βάσει των ακόλουθων ανώτατων χρηματικών ορίων μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για έκαστη διαδικασία ανάθεσης. Τα ανώτατα χρηματικά όρια για τη χρήση ΕΑΤΑ 4/52

8 εκάστης διαδικασίας ανάθεσης διακρίνονται ως ακολούθως: Α1 = , Α2 = και Α3 = κατώτατα κοινοτικά όρια. 3. Το όριο Α3, το οποίο ισούται με το ισχύον κατώτατο όριο που προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων από μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, κατ εφαρμογή των άρθρων 7 και 78 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και των άρθρων 16 και 69 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ για τις υπαγόμενες σε αυτήν συμβάσεις, εφαρμόζεται ως όριο για την υποχρεωτική προσφυγή στις διαδικασίες των άρθρων 9 έως και 14 του Κανονισμού. 4. Όταν η εκτιμώμενη αξία μιας σύμβασης είναι έως και του χρηματικού ορίου Α1 επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 19 του Κανονισμού. 5. Όταν η εκτιμώμενη αξία μιας σύμβασης είναι ανώτερη του χρηματικού ορίου Α1 έως και ίση με το χρηματικό όριο Α2 η ανάθεση διενεργείται βάσει της διαδικασίας του άρθρου 20 του παρόντος Κανονισμού. 6. Όταν η εκτιμώμενη αξία μιας σύμβασης είναι ανώτερη του χρηματικού ορίου Α2 και κατώτερη του χρηματικού ορίου Α3 η ανάθεση διενεργείται βάσει της διαδικασίας του άρθρου 21 του Κανονισμού. Άρθρο 6 Εξαιρούμενες συμβάσεις Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται από μια αναθέτουσα αρχή σε άλλη βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάμει δημοσιευμένων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές συμβιβάζονται με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του π.δ/τος 60/2007, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι προγραμματικές συμβάσεις που ορίζονται ειδικότερα στις ΕΑΤΑ 5/52

9 διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010, του άρθρου 225 του ν. 3463/2006, του άρθρου 22 του ν. 3614/2007 και του άρθρου 3 του ν. 3316/2005, όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 7 Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Η Εταιρεία υποχρεούται να εφαρμόζει, συμπληρωματικά στις διατάξεις του παρόντος, τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από πόρους που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς φορείς και ταμεία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιλεξιμότητα των προκαλούμενων δαπανών σύμφωνα με τους οικείους κανόνες διαχείρισης κάθε προγράμματος. ΕΑΤΑ 6/52

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 8 Διαδικασίες ανάθεσης άνω των «κοινοτικών» ορίων 1. Η ανάθεση σύμβασης, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007 ή του π.δ/τος 59/2007 αντιστοίχως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος, διενεργείται κατά τις ακόλουθες διαδικασίες: α. Ανοικτή διαδικασία, β. Κλειστή διαδικασία ή Διαδικασία δύο σταδίων (εφεξής Διαδικασία δύο σταδίων), γ. Διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, δ. Ανταγωνιστικός Διάλογος και ε. Διαγωνισμός Μελετών. 2. Οι αναφερόμενες στα άρθρα 9 έως 13 του παρόντος κανονισμού διαδικασίες ανάθεσης εφαρμόζονται από την Εταιρεία, με την επιφύλαξη των πάντοτε κατισχυουσών σχετικών διατάξεων του π.δ/τος 60/2007 ή του π.δ/τος 59/2007. Άρθρο 9 Ανοικτή διαδικασία Κατά την ανοικτή διαδικασία κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά. Η προσφυγή στην ανοιχτή διαδικασία επιλέγεται ελεύθερα. ΕΑΤΑ 7/52

11 Άρθρο 10 Διαδικασία δύο σταδίων Κατά τη διαδικασία των δύο σταδίων κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει, αλλά μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλλουν προσφορά. Η προσφυγή στη διαδικασία των δύο σταδίων επιλέγεται ελεύθερα. α. Στο πρώτο στάδιο η Εταιρεία καλεί τους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και προβαίνει σε προεπιλογή με βάση τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που ορίζονται στην προκήρυξη. Η Εταιρεία, με γνώμονα τη διασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού, προσδιορίζει στην προκήρυξη τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που προβλέπει να καλέσει, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε. β. Στο δεύτερο στάδιο η Εταιρεία προσκαλεί ταυτόχρονα και εγγράφως όλους τους προεπιλεγέντες από το πρώτο στάδιο να υποβάλουν προσφορά. Προσφορές υποβαλλόμενες από οικονομικούς φορείς που δεν έχουν προεπιλεγεί απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 11 Διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης 1. Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας και με την επιφύλαξη της γνωμοδότησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κατά το άρθρο 2 του ν. 4013/2011 «Σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α / ) ή κάθε άλλου αρμοδίου κατά το νόμο οργάνου και ΕΑΤΑ 8/52

12 διενεργείται στις περιπτώσεις που περιοριστικά ορίζονται στο άρθρο 24 του π.δ/τος 60/2007 ή στο άρθρο 25 παρ. 3 του π.δ/τος 59/ Η Εταιρεία προβαίνει στη δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης και διαθέτει στους ενδιαφερόμενους τα Έγγραφα Διαγωνισμού, βάσει των οποίων οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής, και ακολουθεί η προεπιλογή των υποψηφίων για διαπραγμάτευση, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη. Στη συνέχεια, με γνώμονα τη διασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού, η Εταιρεία αποστέλλει πρόσκληση σε τρεις (3) κατ ελάχιστον προεπιλεγέντες υποψηφίους για υποβολή προσφορών προς διαπραγμάτευση. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού προσδιορίζουν τους όρους των προσφορών, τα σταθμισμένα κριτήρια ανάθεσης και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που πρόκειται να ακολουθήσει. 3. Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιοι, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και ποιοτικής επιλογής. Οι προεπιλεγέντες υποβάλλουν στην Εταιρεία τις προσφορές τους και η Εταιρεία δύναται να τους καλεί σε διαπραγμάτευση όλους ταυτόχρονα ή έκαστο χωριστά. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να διαπραγματεύεται σε διαδοχικές φάσεις, με σκοπό τη προοδευτική μείωση των προς διαπραγμάτευση προσφορών, καθώς και να τροποποιεί τις απαιτήσεις της, οπότε ανακοινώνει στους υποψήφιους, που συμμετέχουν τις τυχόν τροποποιήσεις και τους καλεί σε υποβολή νέας προσφοράς. Καθ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, η Εταιρεία εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και δεν παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί ΕΑΤΑ 9/52

13 διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοήσουν ορισμένους υποψηφίους σε σχέση με τους υπόλοιπους. 4. Στις περιπτώσεις διαπραγμάτευσης που ακολουθούν μετά από άγονο Διαγωνισμό που έγινε με ανοικτή ή διαδικασία δύο σταδίων και κατά τους οποίους υποβλήθηκαν μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ουσιωδών όρων των Εγγράφων του Διαγωνισμού. Άρθρο 12 Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 1. Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας και με την επιφύλαξη της γνωμοδότησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κατά το άρθρο 2 του ν. 4013/2011 ή κάθε άλλου αρμοδίου κατά το νόμο οργάνου και διενεργείται στις περιπτώσεις που περιοριστικά ορίζονται στο άρθρο 25 του π.δ/τος 60/2007 ή στο άρθρο 25 παρ. 3 του π.δ/τος 59/ Η Εταιρεία μπορεί να προκηρύσσει διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με πρόσκληση αυτών να υποβάλουν απευθείας προτάσεις, τις οποίες και αξιολογεί βάσει των κριτηρίων είτε της χαμηλότερης τιμής, είτε της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, δυνάμενη να ζητεί περαιτέρω βελτίωσή τους. Άρθρο 13 Ανταγωνιστικός διάλογος 1. Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων, η Εταιρεία, εφόσον κρίνει ότι η χρησιμοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης προμηθειών ή υπηρεσιών, μπορεί να ΕΑΤΑ 10/52

14 προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας και εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας. Ανταγωνιστικός διάλογος είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει και στην οποία η Εταιρεία διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να καθοριστούν εκείνοι οι όροι της προκήρυξης που είναι αντικειμενικά αδύνατο να διατυπωθούν εξαρχής σε αυτήν, βάσει των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλουν εντέλει προσφορά. 2. Η Εταιρεία με δημοσίευση προκήρυξης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στον ανταγωνιστικό διάλογο, προσδιορίζοντας τον αριθμό των υποψηφίων, που θα πρέπει κατ ελάχιστον να είναι τρεις, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί στο διάλογο. Η δημοσίευση της προκήρυξης ακολουθεί όλους τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό για οποιαδήποτε δημοσίευση προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας. Η αρμόδια Επιτροπή αξιολογεί τις προτάσεις των υποψηφίων και εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας τους υποψηφίους που κρίνονται κατάλληλοι για να προχωρήσουν στη διαδικασία του διαλόγου. 3. Κατόπιν της επιλογής η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε διάλογο με τους προεπιλεγέντες υποψηφίους, εφόσον πρώτα τους κοινοποιήσει εγγράφως τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας του διαλόγου. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει με τους υποψηφίους στη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της Εταιρείας. Κατά τη διάρκεια αυτού του ΕΑΤΑ 11/52

15 διαλόγου, μπορούν να συζητούν με τους επιλεγέντες υποψήφιους όλες τις πτυχές της σύμβασης. Για τον σκοπό του σταδιακού αποκλεισμού λύσεων έως την κατάληξη στην προσφορότερη λύση, η οποία θα αποτελέσει το αντικείμενο της σύμβασης που θα κληθεί να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, η προκήρυξη μπορεί να περιλαμβάνει κριτήρια με φθίνουσα σειρά βαρύτητας, βάσει των οποίων αποκλείονται σταδιακά οι υποψήφιοι που προτείνουν μη συμβατές και αποδεκτές με βάση τα κριτήρια αυτά λύσεις. Καθ όλη τη διάρκεια του διαλόγου, η Εταιρεία εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και δεν παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοήσουν ορισμένους υποψηφίους σε σχέση με τους υπόλοιπους. 4. Ο διάλογος διενεργείται με έκαστο εκ των υποψηφίων ξεχωριστά. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει στους λοιπούς υποψηφίους τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα στον διάλογο, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σύμφωνα με την αρχή της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. 5. Ο διάλογος συνεχίζεται έως ότου η αρμόδια Επιτροπή είναι σε θέση να προσδιορίσει την ή τις λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Εταιρείας, σύμφωνα με την προκήρυξη, χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας μεταξύ των υποψηφίων που συμμετέχουν στο διάλογο. Η Εταιρεία μπορεί να προβλέψει ότι ο διάλογος δύναται να διεξαχθεί σε διαδοχικές φάσεις, με τρόπο ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου με την εφαρμογή κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στην προκήρυξη ή και σε έγγραφο που γνωστοποιείται σε όλους τους υποψηφίους. ΕΑΤΑ 12/52

16 6. Η Εταιρεία, εφόσον επιλέξει τη λύση ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της κηρύσσει τη λήξη του διαλόγου και ενημερώνει σχετικά τους υποψηφίους, τους οποίους και καλεί να υποβάλουν προσφορά, με βάση τη λύση που επιλέχθηκε κατά τη διάρκεια του Διαλόγου. Η Εταιρεία αξιολογεί τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στην προκήρυξη διαγωνισμού ή σε έγγραφα που είχαν κοινοποιηθεί σε όλους τους υποψηφίους και επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Κατ αίτηση της αναθέτουσας αρχής, ο προσφέρων που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μπορεί να καλείται να διευκρινίσει πτυχές της προσφοράς του ή να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις που αυτή περιέχει, υπό τον όρο ότι αυτό δεν έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός ή να προκαλούνται διακρίσεις. Άρθρο 14 Διαγωνισμός μελετών 1. Σε περίπτωση δημοπράτησης μελέτης με το σύστημα του διαγωνισμού μελετών, η Εταιρεία αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει μελέτες ή σχέδια στους τομείς της αρχιτεκτονικής, των έργων πολιτικού μηχανικού ή και σε έτερους τεχνολογικούς τομείς, τα οποία επιλέγονται από Κριτική Επιτροπή, με ή χωρίς την απονομή χρηματικών βραβείων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προκήρυξη. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, το ένα τρίτο (1/3) των μελών της Κριτικής Επιτροπής τουλάχιστον πρέπει να διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν. ΕΑΤΑ 13/52

17 2. Ο διαγωνισμός μπορεί να απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα ή σε συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων, ο οποίος δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από τρεις (3). 3. Για διαγωνισμούς μελετών στο τομέα των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 59 του π.δ/τος 60/2007, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του π.δ/τος 60/2007. ΕΑΤΑ 14/52

18 Άρθρο 15 Συμφωνία πλαίσιο 1. Η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμφωνίες-πλαίσιο για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 26 του π.δ/τος 60/2007 και του άρθρου 14 του π.δ/τος 59/2007. Στη συμφωνία πλαίσιο διατυπώνονται οι όροι και προϋποθέσεις των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων (call-offs) που θα συνάψει η Εταιρεία. Οι συμφωνίες πλαίσιο διακρίνονται σε αυτές που συνάπτονται με έναν οικονομικό φορέα και σε αυτές που συνάπτονται με περισσότερους οικονομικούς φορείς. Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. 2. Για τη σύναψη μιας συμφωνίας-πλαισίο, η Εταιρεία ακολουθεί τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλα τα στάδια έως την ανάθεση των συμβάσεων. Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία-πλαίσιο γίνεται κατ` εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται στην προκήρυξη. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επιφέρουν τροποποιήσεις στους ουσιώδεις όρους της συμφωνίας-πλαισίου. 3. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με το φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του. ΕΑΤΑ 15/52

19 4. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι κατ ελάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών, μπορεί να γίνεται είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό, είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: α. Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, η Εταιρεία διαβουλεύεται γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης β. η Εταιρεία ορίζει επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με κάθε σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς γ. οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενό τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό έως την εκπνοή της τασσόμενης προθεσμίας απάντησης δ. η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης ΕΑΤΑ 16/52

20 που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαίσιο. 5. Όταν το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς υποδιαιρείται σε περισσότερα τμήματα, καλούνται σε διαβούλευση μόνο οι οικονομικοί φορείς των τμημάτων που ανταποκρίνονται στο εκάστοτε αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης. 6. Στην περίπτωση των συμφωνιών-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, οι προσφέροντες καταθέτουν κατά την υποβολή των προσφορών υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α` 75) ότι εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής προκήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συμφωνία-πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης. 7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τη σύναψη της συμφωνίας - πλαισίου καταθέτουν εγγύηση συμμετοχής, εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαισίου και εγγύηση καλής εκτέλεσης της call-off σύμβασης αυτής, το ποσοστό ή και ποσό των οποίων καθώς και η τυχόν αναλογική απομείωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται στην προκήρυξη. 8. Η Εταιρεία δε δεσμεύεται από τη συμφωνία πλαίσιο για την υπογραφή παρεπόμενων συμβάσεων με τους επιλεγέντες οικονομικούς φορείς, ούτε για το ύψος κάθε παρεπόμενης σύμβασης. Συνεπώς, κατά το στάδιο της προκήρυξης και μέχρι την υπογραφή μιας συμφωνίας πλαίσιο δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η έγκριση πίστωσης για το συνολικό προϋπολογισμό των συμβάσεων που θα ανατεθούν μέσω της συμφωνίας πλαίσιο. ΕΑΤΑ 17/52

21 Άρθρο 16 Δυναμικό σύστημα αγορών 1. Η Εταιρεία μπορεί να προσφεύγει σε δυναμικά συστήματα αγορών σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ/τος 60/2007 και του άρθρου 15 του π.δ/τος 59/ Κατά την εφαρμογή δυναμικού συστήματος αγορών, ακολουθούνται οι κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε όλες τις φάσεις της, μέχρι την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Στο σύστημα γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Οι ενδεικτικές προσφορές μπορούν να βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγμή, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. 3. Για την εφαρμογή του συστήματος και τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος, χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας και εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας. Οι ηλεκτρονικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. 4. Για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας αυτών είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια του δυναμικού συστήματος αγορών. ΕΑΤΑ 18/52

22 5. Η Εταιρεία κατακυρώνει τη σύμβαση στον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά ικανοποιεί καλύτερα τα κριτήρια που καθορίστηκαν στην προκήρυξη για την δημιουργία Δυναμικού Συστήματος Αγορών. Άρθρο 17 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 1. Στις ανοικτές, κλειστές ή, υπό προϋποθέσεις, με διαπραγμάτευση διαδικασίες, η Εταιρεία μπορεί να αποφασίζει, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν οι όροι και εν γένει οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Με τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας συμφωνίας πλαίσιο, καθώς και κατά τον διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ/τος 60/2007 και τις οικείες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας και εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας. Η απόφαση περί χρήσεως ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, πρέπει να αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού. 2. Για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών προϋποτίθεται η δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών. Η λειτουργία του συστήματος και οι διαδικασίες διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες και εφαρμοστέες οικείες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. ΕΑΤΑ 19/52

23 Άρθρο 18 Διαδικασίες ανάθεσης κάτω των κοινοτικών ορίων 1. Η ανάθεση σύμβασης με προϋπολογισμό κατώτερο των κοινοτικών ορίων, η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007 ή του π.δ/τος 59/2007 αντιστοίχως, διενεργείται κατά τις ακόλουθες διαδικασίες: α. Απευθείας ανάθεση, β. Πρόχειρος διαγωνισμός και γ. Τακτικός διαγωνισμός. 2. Η Εταιρεία δύναται να προσφεύγει στις μεθόδους ανάθεσης των άρθρων 15, 16 και 17 κατά την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό κάτω των ορίων των Ενωσιακών Οδηγιών. Άρθρο 19 Απευθείας ανάθεση 1. Η απευθείας ανάθεση αποτελεί διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία, μετά από συνοπτική έρευνα αγοράς, αναθέτει απευθείας σε οικονομικό φορέα της επιλογής της, εγγεγραμμένο στον τηρούμενο κατά το άρθρο 23 κατάλογο του παρόντος ή και μη, την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης. 2. Κατά την περίπτωση επιλογής αναδόχου από τον Κατάλογο η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης την οποία δύναται να απευθύνει σε ένα μόνο φυσικό/νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στον κατάλογο, το οποίο βάσει των στοιχείων του καταλόγου, είναι σε θέση να υλοποιήσει με επάρκεια την υπό ανάθεση σύμβαση. 3. Ειδικότερα για τις συμβάσεις προμηθειών, των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή κατώτερος των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ) άνευ ΦΠΑ, η ΕΑΤΑ 20/52

24 Εταιρεία μπορεί να προσφύγει στον οικονομικό φορέα της επιλογής της με υπογραφή εντολής από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας χωρίς την υποχρέωση σύναψης ειδικής σχετικής έγγραφης σύμβασης (αγορά με τιμολόγια). Άρθρο 20 Πρόχειρος Διαγωνισμός 1. Ο πρόχειρος διαγωνισμός αποτελεί συνοπτική διαδικασία υποβολής εγγράφων προσφορών. Κατά την ανάθεση σύμβασης με προϋπολογισμό έως και του χρηματικού ορίου Α2 είτε δημοσιεύεται συνοπτική προκήρυξη στο πλαίσιο της οποίας καλείται να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους της, είτε απευθύνεται πρόσκληση σε τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς, εγγεγραμμένους στον τηρούμενο κατά το άρθρο 23 κατάλογο του παρόντος ή και μη, με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο οι οποίοι και υποβάλλουν έγγραφες δεσμευτικές προσφορές. 2. Κατά την περίπτωση επιλογής αναδόχου μέσω δημοσίευσης συνοπτικής προκήρυξης σε αυτή θα πρέπει με σαφήνεια να αποτυπώνονται τα ακόλουθα διακριτά στάδια: i) έλεγχος του δικαιώματος συμμετοχής, ήτοι έλεγχος της προσωπικής κατάστασης του υποψηφίου και έλεγχος άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου και έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ήτοι έλεγχος της τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας ή/και έλεγχος της οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας και ii) αξιολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης, ήτοι αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς τεχνικής προσφοράς ή/και της τεχνικής προσφοράς και iii) και τελική αξιολόγηση. ΕΑΤΑ 21/52

25 3. Κατά την περίπτωση επιλογής αναδόχου από τον κατάλογο ισχύουν τα ακόλουθα: a. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίησης της σύμβασης, όπως επίσης και τα κριτήρια ανάθεσης, ήτοι αυτό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς ή της χαμηλότερης τιμής. b. Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται με την αποστολή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε τρία κατ ελάχιστον φυσικά/νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στον κατάλογο, τα οποία βάσει των στοιχείων του καταλόγου και τις ειδικότερες απαιτήσεις του κατά περίπτωση έργου είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια τη σύμβαση. c. Στην ανωτέρω πρόσκληση και ανάλογα με το ακολουθούμενο κριτήριο ανάθεσης αναφέρονται με σαφήνεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και τεχνική προσφορά καθώς και με τα ειδικότερα κριτήρια ανάθεσης που θα ακολουθηθούν. Άρθρο 21 Τακτικός Διαγωνισμός 1. Ο τακτικός διαγωνισμός αποτελεί τρόπο ανάθεσης με την ανοιχτή διαδικασία, κατά την οποία δημοσιεύεται προκήρυξη διαγωνισμού και μπορεί να υποβάλει δεσμευτική προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους και τα κριτήρια συμμετοχής του διαγωνισμού. Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει τα ακόλουθα: τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής, τον προσδιορισμό των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καταλληλότητας συμμετοχής, οι τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάθεση σύμβασης, στις οποίες περιλαμβάνονται το ΕΑΤΑ 22/52

26 χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα παραδοτέα, ο προϋπολογισμός και ο τρόπος πληρωμής, τα περιεχόμενα και ο τρόπος κατάρτισης και υποβολής της Προσφοράς (Περιεχόμενα Φακέλων Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς) από τους Υποψηφίους Αναδόχους, τα κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής, τα κριτήρια Ανάθεσης και ο προσδιορισμός των εγγυητικών επιστολών. 2. Στην προκήρυξη θα πρέπει να καθίσταται σαφής η διαδικασία και τα στάδια του διαγωνισμού. Στη δομή της προκήρυξης θα πρέπει με σαφήνεια να αποτυπώνονται τα ακόλουθα διακριτά στάδια: i) έλεγχος του δικαιώματος συμμετοχής, ήτοι έλεγχος της προσωπικής κατάστασης του υποψηφίου και έλεγχος άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου και έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ήτοι έλεγχος της τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας ή/και έλεγχος της οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας και ii) αξιολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης, ήτοι αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς τεχνικής προσφοράς ή/και της τεχνικής προσφοράς και iii) και τελική αξιολόγηση. Άρθρο 22 Επιλογή από Μητρώο/Κατάλογο 1. Η επιλογή από το Μητρώο/Κατάλογο μπορεί να ακολουθηθεί εφόσον καταρτισθούν οι προβλεπόμενοι κατάλογοι στο άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος. Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο/Κατάλογο εισάγει σε σχέση με τους κλασικούς τρόπους διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη σύμβασης, τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων, τη δυνατότητα περαιτέρω εγγραφής και άλλων υποψηφίων σε συνεχή και διαρκή βάση, την αρχή της αξιολόγησης της προσφοράς και όχι του συμμετέχοντος ΕΑΤΑ 23/52

27 υποψηφίου, με δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες έχουν τα αυτά προσόντα, με βάση τη διενεργηθείσα προεπιλογή. 2. Στον εκάστοτε διαγωνισμό θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που θα είναι ήδη εγγεγραμμένα σε αυτό το Μητρώο/Κατάλογο. Η εγγραφή στο Μητρώο/Κατάλογο θα συνίσταται στην απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας συμβάσεων. 3. Σχετικά με το σύνολο των προς υποβολή στοιχείων, ο συμμετέχων σε κάθε διαγωνισμό θα υποβάλει μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο/Κατάλογο. Άρθρο 23 Μητρώο/Κατάλογος οικονομικών φορέων 1. Για την ανάθεση συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007 ή του του π.δ/τος 59/2007 η Εταιρεία μπορεί να οργανώσει κατάλογο οικονομικών φορέων και μπορεί να καλεί προς υποβολή προσφοράς, μετά από σχετική πρόσκληση, όσους οικονομικούς φορείς με δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται στο Μητρώο/Κατάλογο. 2. Η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου/Καταλόγου, τα κριτήρια επιλογής των οικονομικών φορέων, η αναθεώρησή του, καθώς και οποιοδήποτε συναφές ζήτημα καθορίζονται με αποφάσεις της Εταιρείας, οι οποίες οφείλουν να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και της μη διάκρισής τους λόγω ιθαγένειας, καθώς και της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού. ΕΑΤΑ 24/52

28 3. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο/Κατάλογο, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και δημοσιοποιείται με μέριμνα του αρμοδίου οργάνου. 4. Για την ανάθεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007 ή του του π.δ/τος 59/2007 η Εταιρεία δύναται να οργανώσει μητρώο οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα και εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία. 5. Η Εταιρεία δύναται να συστήσει Αποθετήριο Δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς της Εταιρείας, το οποίο ενδεικτικά θα αφορά στην αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή των δικαιολογητικών συμμετοχής ή/και κατακύρωσης που ζητούνται στο πλαίσιο διαγωνισμών. Το αποθετήριο θα υποστηρίζεται από κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα. 6. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως ισοδύναμα, με τα εκδιδόμενα από την ίδια, τα πιστοποιητικά εγγραφής σε λοιπά μητρώα, τα οποία υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για εγγραφή στο Μητρώο/Κατάλογο. Η Εταιρεία, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εντάσσει και κατατάσσει τους ως άνω οικονομικούς φορείς σε ισότιμη κατηγορία στο τηρούμενο Μητρώο/Κατάλογο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 24 Δημοσιότητα 1. Η ανάθεση συμβάσεων σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό απαιτεί την τήρηση ορισμένων διατυπώσεων δημοσιότητας, με σκοπό να αναπτυχθεί ΕΑΤΑ 25/52

29 πραγματικός ανταγωνισμός και να δοθεί στους ενδιαφερομένους η δυνατότητα να έχουν επαρκή πληροφόρηση για τα δημοπρατούμενα έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες. 2. Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007, απαιτείται η δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα, εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται επίσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), Τεύχος Διακηρύξεων και Δημοσίων Συμβάσεων, στον ελληνικό τύπο και αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στον ελληνικό τύπο, καθώς επίσης και η ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρείας δεν γίνεται πριν από την αποστολή της περίληψης στην ΕΕΕΕ. 3. Σε περίπτωση διενέργειας τακτικού διαγωνισμού η Εταιρεία προβαίνει στη δημοσίευση της περίληψης της Προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) / Τεύχος Διακηρύξεων και Δημοσίων Συμβάσεων και σε ανάρτηση της προκήρυξης στον ιστοτόπο της Εταιρείας. Άρθρο 25 Προθεσμίες 1. Προκειμένου για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007 ή του π.δ/τος 59/2007, η Εταιρεία, ανάλογα με τον τρόπο δημοσίευσης των Προκηρύξεων καλεί με αυτές τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό να υποβάλλουν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής σε αυτούς τηρώντας τις προθεσμίες του άρθρου 32 και του άρθρου 36 αντιστοίχως των ανωτέρω διαταγμάτων. ΕΑΤΑ 26/52

30 2. Σε περίπτωση διεξαγωγής τακτικού διαγωνισμού με δημοσίευση προκήρυξης, η προθεσμία υποβολής των προσφορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο. 3. Σε περίπτωση διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού με δημοσίευση προκήρυξης ή συνοπτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η προθεσμία υποβολής των προσφορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης της προκήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας. 4. Κατά την περίπτωση επιλογής αναδόχου από το Μητρώο/Κατάλογο ισχύουν οι ειδικότερα προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. Άρθρο 26 Έγγραφα διαγωνισμού 1. Οι όροι της προκήρυξης διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις. Το κείμενο και το περιεχόμενο της προκήρυξης, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή λοιπών αντίστοιχων, κατά περίπτωση διαδικασίας ανάθεσης, εγγράφων εξειδικεύονται και εγκρίνονται κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας. 2. Στην προκήρυξη ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι «Γενικοί» και «Ειδικοί Όροι» του διαγωνισμού, οι οποίοι προσδιορίζουν στοιχεία όπως το είδος του, το αντικείμενό του, την προθεσμία υποβολής προσφορών, τις τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων του αναδόχου και λοιπούς σχετικούς όρους της διαδικασίας ανάθεσης. Ειδικότερα, στην προκήρυξη περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής, ο προσδιορισμός των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΑΤΑ 27/52

31 καταλληλότητας συμμετοχής, οι τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάθεση σύμβασης, στις οποίες περιλαμβάνονται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα παραδοτέα, ο προϋπολογισμός του Έργου και ο τρόπος πληρωμής, τα περιεχόμενα και ο τρόπος κατάρτισης και υποβολής της Προσφοράς (Περιεχόμενα Φακέλων Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς) από τους Υποψηφίους Αναδόχους, τα κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής, τα κριτήρια Ανάθεσης και στοιχεία σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές. 3. Επίσης, στην προκήρυξη δύνανται να περιλαμβάνονται τα στοιχεία διαφόρων δηλώσεων που θα πρέπει ενδεχομένως να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, ο τύπος διαφόρων εγγυητικών επιστολών, υποδείξεις που βοηθούν στη σύνταξη και υποβολή των προσφορών και λοιπά σχετικά θέματα. 4. Το κείμενο της προκήρυξης, εφόσον ζητηθεί εγκαίρως και δεν έχει παρασχεθεί με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενό της, παραδίδεται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης. 5. Στην περίπτωση της διαδικασίας δύο σταδίων ταυτόχρονα με την έγγραφη πρόσκληση για υποβολή προσφοράς είτε αποστέλλεται η προκήρυξη στους επιλεγέντες οικονομικούς φορείς, είτε γίνεται αναφορά στον τρόπο ελεύθερης και πλήρους πρόσβασης σε αυτήν όταν τίθεται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα. 6. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως από τους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί της προκήρυξης, αυτές παρέχονται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας το αργότερο έξι (6) ΕΑΤΑ 28/52

32 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί ως καταληκτική για την υποβολή των προσφορών. 7. Στην περίπτωση της διαδικασίας δύο σταδίων, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως από τους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί της προκήρυξης, αυτές παρέχονται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας το αργότερο έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί ως καταληκτική για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής. Άρθρο 27 Αρμόδια όργανα 1. Για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, αρμόδια όργανα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλα νομίμως εξουσιοδοτημένα όργανα όπως ο αρμόδιος Διευθυντής, οι Προϊστάμενοι Μονάδων, η Επιτροπή Διαγωνισμού, η Επιτροπή Ενστάσεων/Προσφυγών και η Επιτροπή Παρακολούθησης ή ο Επιβλέπων. 2. Η αρμοδιότητα εκάστου Οργάνου προσδιορίζεται βάσει της, κατά περίπτωση, ακολουθούμενης διαδικασίας ανάθεσης. Οι σχετικές διαδικασίες, όροι και αρμοδιότητες εισήγησης και έγκρισης μιας ανάθεσης, καθώς και τα αρμόδια για τη μέθοδο επιλογής παρέχοντα και την κατακύρωση της ανάθεσης όργανα, εξειδικεύονται στους εκάστοτε Κανονισμούς ή/και αποφάσεις της Εταιρείας, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 3. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, μπορούν να συστήνονται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας, μία ή περισσότερες Επιτροπές, αποτελούμενες από τρία (3) ΕΑΤΑ 29/52

33 τουλάχιστον μέλη όπως, ενδεικτικά, Επιτροπή Διαγωνισμού, αρμόδια για τη σύννομη διενέργεια του διαγωνισμού και για τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών, Επιτροπή Προσφυγών/Ενστάσεων, αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων ή προσφυγών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης. Τα μέλη των ως άνω επιτροπών μπορεί να είναι στελέχη της Εταιρείας είτε να προέρχονται εκτός αυτής, όπως ενδεικτικά, από φορείς που μετέχουν στην μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, από Διαχειριστικές Αρχές, από το Δήμο Αθηναίων ή από άλλες δημοτικές επιχειρήσεις. 4. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων/Προσφυγών πρέπει να είναι διάφορα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, που έχει συγκροτηθεί για τον ίδιο διαγωνισμό. 5. Εφόσον τα πρόσωπα που μετέχουν στα Όργανα του παρόντος άρθρου έχουν κώλυμα, στη λήψη απόφασης ή στη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα με αποφασιστική ή γνωμοδοτική αρμοδιότητα, λόγω ιδιαιτέρων σχέσεων συγγενικών ή άλλων με διαγωνιζόμενο κατά το άρθρο 7 του ν.2690/1999 όπως ισχύει, ζητούν την εξαίρεσή τους και αναπληρώνονται κατά τις καταστατικές διατάξεις της Εταιρείας. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων επί θεμάτων που αφορούν στον παρόντα Κανονισμό και επιλύει κάθε ζήτημα που προκύπτει κατά την εφαρμογή του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις καταστατικές πράξεις της Εταιρείας και στον παρόντα Κανονισμό και δύναται, για τους σκοπούς του παρόντος, να τις εκχωρεί εν όλω ή εν μέρει σε Διευθυντές της Εταιρείας. ΕΑΤΑ 30/52

34 Άρθρο 28 Δικαίωμα συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων της Εταιρείας έχουν (α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή τα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α ) ή τρίτες χώρες πού έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη ή (β) ενώσεις των υπό (α) προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά, και που πληρούν τους όρους που τυχόν καθορίζονται στην προκήρυξη ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. 2. Οι κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής δεν απαιτείται οι κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η επιλεγείσα κοινοπραξία ή ένωση είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 3. Περαιτέρω όροι συμμετοχής εξειδικεύονται και εγκρίνονται κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, αναφέρονται δε στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή / και τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης ΕΑΤΑ 31/52

35 δεσμευτικά έγγραφα της Εταιρείας, τηρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των αρχών της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και της μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Άρθρο 29 Προσωπική κατάσταση, επαγγελματική δραστηριότητα και καταλληλότητα 1. Οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας για λογαριασμό της Εταιρείας πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις αναφορικά με την προσωπική τους κατάσταση, όπως αυτές καθορίζονται ειδικότερα και κατά περίπτωση αναλόγως της διαδικασίας ανάθεσης, του προϋπολογισμού και της φύσεως της προς ανάθεση σύμβασης, στην εκάστοτε ισχύουσα και εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και στην προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού ή στα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα της Εταιρείας. Η πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών αποδεικνύεται με σχετικά προσκομιζόμενα έγγραφα δικαιολογητικά που καθορίζονται ειδικότερα στην εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, τις εκάστοτε εφαρμοστέες εθνικές κανονιστικές διατάξεις και την προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού ή τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα της Εταιρείας. 2. Οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας για λογαριασμό της Εταιρείας μπορεί να υποχρεωθούν να αποδείξουν ότι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις επαγγελματικής δραστηριότητας και αξιοπιστίας, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατά περίπτωση και ΕΑΤΑ 32/52

36 αναλόγως της διαδικασίας ανάθεσης, του προϋπολογισμού και της φύσεως της προς ανάθεση σύμβασης, στην εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, τις εκάστοτε εφαρμοστέες εθνικές κανονιστικές διατάξεις και την προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού ή τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα της Εταιρείας. Η πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών αποδεικνύεται με σχετικά προσκομιζόμενα έγγραφα δικαιολογητικά που καθορίζονται ειδικότερα στην εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, τις εκάστοτε εφαρμοστέες εθνικές κανονιστικές διατάξεις και την προκήρυξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού ή τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης δεσμευτικά έγγραφα της Εταιρείας. Άρθρο 30 Εγγυήσεις 1. Για την ανάθεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ/τος 60/2007 και του π.δ/τος 59/2007 η Εταιρεία δύναται να θέτει ως απαραίτητο για το παραδεκτό της συμμετοχής οικονομικών φορέων στις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες την υποχρέωση προσκόμισης από τους συμμετέχοντες να παρέχουν εγγυήσεων τραπεζικών ή άλλης μορφής, όπως εγγύηση συμμετοχής, εγγύηση καλής εκτέλεσης, εγγύηση καλής λειτουργίας. Η απαίτηση αυτή πρέπει, κατά περίπτωση, να αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης δεσμευτικά έγγραφα της Εταιρείας. 2. Για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό άνω του Α2 οι οικονομικοί φορείς, ως απαραίτητο για το παραδεκτό της συμμετοχής, οφείλουν να καταθέτουν εγγύηση συμμετοχή, η οποία εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος ΕΑΤΑ 33/52

37 για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης άνευ του προβλεπόμενου ΦΠΑ. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 8% της συνολικής συμβατικής αξίας, άνευ του προβλεπόμενου ΦΠΑ. 3. Για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου Α2 η Εταιρεία δύναται να ζητά εγγυήσεις κατά τα ανωτέρω. 4. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ ή σε κράτος που έχει υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών. 5. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, εάν δεν είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. 6. Αναλόγως με τη φύση της προς ανάθεση συμβάσεως, τον προϋπολογισμό της και την διαδικασία ανάθεσης καθορίζονται, κατά περίπτωση, στην προκήρυξη ή στα λοιπά σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης δεσμευτικά έγγραφα της Εταιρείας το ύψος, ο χρόνος κατάθεσης και οι λοιποί όροι των εγγυήσεων. Άρθρο 31 Προσφορές 1. Οι προσφορές είναι δεσμευτικές, υποβάλλονται δε στην Εταιρεία μέχρι την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στην προκήρυξη ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τους σχετικούς ειδικότερους όρους της ΕΑΤΑ 34/52

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης σε «προφίλ αγοραστή» διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης σε «προφίλ αγοραστή» 2.

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη επωνυμία: Αριθμός ταυτοποίησης: 2 Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 1 (παρακαλείστε να προσδιορίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270221-2013:text:el:html Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91497-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων 2011/S 56-091497 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321458-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S 182-321458 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85069-2011:text:el:html GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S 52-085069 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154845-2010:text:el:html GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις»

Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις» Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις» Α) Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του Νόμου 4281/ 2014: «Συμφωνία - πλαίσιο» είναι μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μίας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙ. Απευθείας ανάθεση

VΙΙ. Απευθείας ανάθεση VΙΙ. Απευθείας ανάθεση Ι. Ορισμός Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 2014/S Προκήρυξη σύμβασης

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού 2014/S Προκήρυξη σύμβασης 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169852-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357564-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368487-2011:text:el:html GR-Ιωάννινα: Καύσιμα 2011/S 227-368487 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Διενέργεια Διαγωνισμών και Σύναψη Συμβάσεων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Διενέργεια Διαγωνισμών και Σύναψη Συμβάσεων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334551-2011:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς οδικής εξυπηρέτησης 2011/S 205-334551

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51728-2015:text:el:html Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-051728 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222437-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85248-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Σήματα και συναφή είδη 2011/S 246-399626. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Αθήνα: Σήματα και συναφή είδη 2011/S 246-399626. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:399626-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Σήματα και συναφή είδη 2011/S 246-399626 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222401-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S 129-222401 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης.

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110782-2013:text:el:html GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86964-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2014/S 052-086964 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105745-2013:text:el:html GR-Θέρμη: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2013/S 063-105745

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές;

1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων που ζητούν οι αναθέτουσες αρχές; Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.4412/2016 (http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faqgia-to-n-4412-2016/list/29?lang=gr) 1. Ποια είναι τα είδη εγγυήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404079-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2011/S 248-404079 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:178745-2013:text:el:html GR-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 2013/S 104-178745 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:51264-2015:text:el:html Ελλάδα-Ηράκλειο: Εξωτερική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185680-2012:text:el:html CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S 112-185680 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:186267-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-052302. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-052302. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52302-2015:text:el:html Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 2015/S 031-052302 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ. «Κανονισμός Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ. «Κανονισμός Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ «Κανονισμός Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων» 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο Κανονισμός διέπει τους όρους και τις διαδικασίες ανάθεσης (α)από την εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231904-2013:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Φαρμακευτικά προϊόντα 2013/S 134-231904 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

... ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες

... ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες Υπηρεσίες διαφήμισης Ημερομηνία δημοσίευσης: 25.09.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας Προθεσμία: 10.11.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 09.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Attiki Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα I.D.:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών 2013/S Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287257-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών 2013/S 165-287257 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1 Απριλίου 2010 Αρ. Πρωτ

Αθήνα 1 Απριλίου 2010 Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ελληνικό/Αθήνα: Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 2014/S 055-091609. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Ελληνικό/Αθήνα: Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 2014/S 055-091609. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91609-2014:text:el:html Ελλάδα-Ελληνικό/Αθήνα: Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης 2014/S 055-091609 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175073-2012:text:el:html GR-Θέρμη: Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους 2012/S 105-175073 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:236180-2015:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ελασσόνα: Πετρέλαιο ντίζελ 2015/S 009-010739. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Ελασσόνα: Πετρέλαιο ντίζελ 2015/S 009-010739. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:10739-2015:text:el:html Ελλάδα-: Πετρέλαιο ντίζελ 2015/S 009-010739 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 11/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 11/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 11/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Πληρ. Αναστασία Μιζαντζίδου Τηλ. 2331350616 Προς : Δημοτικό Συμβούλιο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα