ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ"

Transcript

1 Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 3463/ Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη ηνπ άξζξνπ 80 θαη 81 ηνπ Ν. 3463/2006, 3. Σν Π.Γ. 28/1980 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 4. Σηο δηαηάμεηο ηεο εγθπθιίνπ ηεο ΓΤΓ2/16931 θαη αξ. 3 ηεο Τ1γ/Γ.Π/νηθ Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηα άξζξα ηνπ Ν. 3463/ Σν άξζξν 5 ηνπ Ν. 3469/2006, ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 28/1980 θαζψο θαη ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3548/ Σν άξζξν 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/ η.α / ) φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/ Σνλ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) θαη ηα άξζξα ηνπ Ν. 3463/ Σνλ Ν.3861/2010«Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο απηφο ηζρχεη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 10. Σνλ Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α/14) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 4320(ΦΔΚ 29/η.β / ). 11. Σνλ Ν.3979/2011(ΦΔΚ Α' 138/ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 12. Σνλ Ν.4013/2011(ΦΔΚ 204/Α/ ) πεξί χζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚ 204/η.α / ) θαη ηελ ππ' αξηζκ. Π1/2380 (ΦΔΚ 3400/Β/ ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) "Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ." 13. Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ.1336/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13 εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. 14. Σνλ Ν.4257/2014 (ΦΔΚ 93/α/ ) 15. Σνλ Ν.4250/14 (ΦΔΚ 74/Α/ Σνλ Ν.4155/13 (ΦΔΚ 120/Α/ «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 17. Σνλ Ν.3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/ ) 1

2 18. Σελ Τ.Α. Π1/2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)» 19. Σν Π.Γ. 113/ Σνλ Ν.3458/2007 (ΦΔΚ 68/Α/2007) 21. Σνλ Ν.3310/2005 (ΦΔΚ30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν.3414/ Σνλ Ν.2589/2000 (ΦΔΚ 248/Α/2000) 23. Σνλ Ν.2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α/1995) 24. Σνλ Ν.2362/1985 (ΦΔΚ 247/Α/1995) 25. Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α/ ) 26. Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/2007) 27. Σν Π.Γ 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) 28.Σηο πηζηψζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνιν γηζκφ Δμφδσλ ηνπ ΟΠΑΝ έηνπο Σελ ππ αξηζκ.82/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ: «Καζαξηόηεηαο Αζιεηηθώλ θαη Πνιηηηζηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΟΠΑΝ», 30.Σελ ππ αξ. ΓΚΑ 2081/2015 κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο Σκ. ρεδηαζκνχ Δπνπηείαο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 31.Σελ ππ αξ. 4/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ παξνρήο θάζε είδνπο ππεξεζηψλ (εξγαζηψλ) γηα ην έηνο ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ Ηιεθηξνληθφ αλνηθηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ: «Καζαξηόηεηαο Αζιεηηθώλ θαη Πνιηηηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΟΠΑΝ» ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ έγηλε απφ ηε Γ/λζε Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο Σκ. ρεδηαζκνχ Δπνπηείαο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο, ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,53 πιένλ ΦΠΑ κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: ΑΡΘΡΟ 1 ν Πξνϋπνινγηζκόο 1.1 Η δαπάλε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ: «Καζαξηφηεηαο Αζιεηηθψλ θαη Πνιηηηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΟΠΑΝ», έρεη πξνυπνινγηζηεί ζην πνζφ ησλ ,53 πιένλ Φ.Π.Α. 23%. 1.2 Η αλσηέξσ δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΟΠΑΝ νηθνλ. έηνπο 2015 κε Κ.Α θαη θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νηθνλνκηθνχ έηνπο Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ίδηνπο πφξνπο. ΑΡΘΡΟ 2 ν πκβαηηθά ζηνηρεία Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 1. Η ππνγξαθείζα χκβαζε 2. Ο ελδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 4. Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 5. Η Σερληθή Πεξηγξαθή 6. H Γηαθήξπμε 7. Η ππνβιεζείζα Οηθνλνκηθή θαη Σερληθή Πξνζθνξά 2

3 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο ή φξνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην ηζρπξφηεξν θάζε θνξά, θαηά ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ παξνχζα ζχκβαζε. ΑΡΘΡΟ 3 ν Δγγπήζεηο O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη παξέρεη ηηο εμήο εγγπήζεηο 3.1 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο ρσξίο ην Φ.Π.Α. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ επί ηνπιάρηζηνλ 150 εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. 3.2 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, κεηά ηε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. ΑΡΘΡΟ 4 ν Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ 4.1 Ο δηαγσληζκφο (παξαιαβή πξνζθνξψλ) ζα δηεμαρζεί κεηά ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην ΦΔΚ. Ηκεξνκελία Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ: 16/07/2015 εκέξα Πέκπηε. Ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ: 11:00 πκ. 4.2 Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ). Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Η.ΓΗ. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε (10/07/2015 θαη ψξα 14:00 κ.κ), ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν. 4155/13((ΦΔΚ/Α/ ) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» θαη ζην ΠΓ 60/07. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (16/07/2015) θαη ψξα 11:00 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. ΑΡΘΡΟ 5 ν Γεθηνί ζην δηαγσληζκό θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: Φπζηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, (κέιε ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο) Ννκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, (κέιε ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο) θαζψο θαη νη θνηλνπξαμίεο. Οη αλσηέξσ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε θαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Απηφ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο εγγξαθήο ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ, ζην αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: Όζνη δελ αζθνχλ ην επάγγεικα φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ. 3

4 Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε δεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηψλ δεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο δεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θ.ι.π. θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/10 (ΦΔΚ 115/Α). Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο, ηα νπνία ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληζκνχ (κε ηνπο απηνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο). Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο δηαθήξπμεο θαη φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα. Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ην δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην φηη απηφο είρε θαη έιαβε ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο σο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο Γηα λα γίλνπλ δεθηνί νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πξσηφηππα ή επθξηλή θσηναληίγξαθα κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ: 1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., δειαδή πνζφ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ εβδνκήληα έλα επξψ θαη πελήληα πέληε ιεπηψλ (1.571,55 ), 2. Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή Γ.Δ.Μ.Η., εθδόζεσο ηειεπηαίνπ δηκήλνπ απφ ην νπνίν ζα θαίλνληαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ, ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ε άζθεζε ηνπο θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ή πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. 3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 75/Α), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε Φεθηαθή ππνγξαθή ζηελ νπνία: 1. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 2. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: α) Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά αλαθέξνπλ ηα ζεκεία πνπ ηπρφλ δελ απνδέρνληαη β)γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί ζε νπνηνδήπνηε αδίθεκα θαη ηδηαίηεξα ζε αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. γ)γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. δ)γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 4. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 75/Α) ), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ςεθηαθή ππνγξαθή ζηελ νπνία: ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη φινπο ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 75/Α) ), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ςεθηαθή ππνγξαθή ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη φηη: α) δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. β) δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ θαη δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. γ) δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα, θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, θαη γεληθά ε επηρείξεζε ηνπ δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο 4

5 ιεηηνπξγίαο θαη είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε, ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην δεκφζην ηνκέα, δ) δελ έρεη θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο, θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία 6. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75/Α) ), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ςεθηαθή ππνγξαθή ζηελ νπνία: ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηή δηαηάμεσλ ησλ θείκελσλ λφκσλ θαη απνδέρεηαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο θαη φηη ζπλέηαμε ηελ πξνζθνξά ηνπ, αθνχ πξνέβε ζε απηνςία ησλ ρψξσλ πνπ ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 7. Πηζηνπνηεηηθό από αξκόδηα αξρή (εθδόζεσο ηειεπηαίνπ δηκήλνπ) (ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο),απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Ι.Κ.Α.). ε θάζε πεξίπησζε ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ δηνηθνχλησλ ηελ Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ. ζα πξνθχπηεη θαηά θαλφλα απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ζεσξεκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ζα εκθαίλεηαη ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ή ηπρφλ ηζνδχλακα έγγξαθα θάζε επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηελ ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ρψξα δελ ζεσξείηαη απφ αξκφδηα αξρή, ηφηε ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ππνβάιιεη καδί κε ηελ θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ έλνξθε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή φπνηαο άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ. ε ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε. Σα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη καδί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 8.Απόζπαζκα πνηληθνύ Μεηξώνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ ζπκκεηέρνπλ εηαηξίεο ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη δηνηθνχληεο ή λνκίκσο εθπξνζσπνχληεο απηέο. Η λφκηκε εθπξνζψπεζε πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. 9.Έλνξθε βεβαίσζε λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ ελψπησλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο. (παξ.2δ άξζξν 68 Ν.3863/2010, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4144/2013). 10. Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο α) θαηά ISO 9001:2008 γηα ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο, ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ β)iso γηα ηε δηαζθάιηζε Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο/ΠΓ (Environmental Management System/EMS) θαη γ) ΔΛΟΣ 1801:2008 Σα σο άλσ ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ζα έρνπλ εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα δηαπίζηεπζεο ηεο Διιεληθήο (π.ρ. ΔΛΟΣ) ή ηεο Αιινδαπήο (TUV, Moody s, Lloyd s, AJA, Eurocert θ.ιπ.) θαη λα έρνπλ ηζρχ έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ. Γηα δηαγσληδόκελνπο κε κνξθή Α.Δ. 1.ΦΔΚ Γεκνζίεπζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ χζηαζεο ηεο Α.Δ. 2.ΦΔΚ Γεκνζίεπζεο ηνπ ηζρχνληνο Καηαζηαηηθνχ ηεο Α.Δ. 5

6 3.Πξφζθαηε Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ή κε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη κε ιχζεσο ηεο εηαηξείαο. 4.Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. εθπξνζψπεζεο θαη λνκηκνπνίεζεο Γηα δηαγσληδόκελνπο κε κνξθή Δ.Π.Δ. 1.ΦΔΚ Γεκνζίεπζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ χζηαζεο ηεο Δ.Π.Δ. 2.ΦΔΚ Γεκνζίεπζεο ηνπ ηζρχνληνο Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π.Δ. 3.Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ πξσηνδηθείνπ ή Γ.Δ.Μ.Η. γηα ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ή κε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη κε ιχζεσο ηεο εηαηξείαο. 4.Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. εθπξνζψπεζεο θαη λνκηκνπνίεζεο Γηα δηαγσληδόκελνπο κε κνξθή Ο.Δ. & Δ.Δ. 1.Καηαζηαηηθφ χζηαζεο ηεο Ο.Δ. & Δ.Δ. 2.Ιζρχνλ Καηαζηαηηθφ ηεο Ο.Δ. & Δ.Δ. (επηθπξσκέλα λνκίκσο) 3.Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ πξσηνδηθείνπ γηα ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ή κε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη κε ιχζεσο ηεο εηαηξείαο ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο Ννκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απαηηείηαη πιένλ ησλ αλσηέξσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ κφληκεο επαγγεικαηηθήο Γ/λζεο ζην εζσηεξηθφ. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, πνπ γίλεηαη ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο. Σα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα πηζηνπνηεηηθά-έγγξαθα ζε μέλε γιψζζα ζα πξέπεη απηά λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα, απφ επίζεκε κεηαθξαζηηθή αξρή θαη λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα APOSTILLE φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ο Αλάδνρνο νθείιεη πξηλ ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο λα πξνζθνκίζεη ζην Ν.Π.Γ.Γ. ηα πξσηόηππα έγγξαθα. ε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο έζησ θαη ελόο από ηα αλσηέξσ έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ε θαηαηηζέκελε από απηόλ εγγύεζε ζπκκεηνρήο. ΑΡΘΡΟ 6 ν Οηθνλνκηθά Κξηηήξηα θαη Γηθαηνινγεηηθά αμηνιόγεζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (άξζξν 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/ η.α / ) φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/2013) θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα αλαθέξνληαη ηα εμήο: α) ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν β) νη εκέξεο θαη νη ψξεο εξγαζίαο εθάζηνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, γ) ε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη δ)ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ πνπ αθνξά πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ θαζψο θαη ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηηο παξαπάλσ απνδνρέο. ε) ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. ζη) ηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν ηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, αλαισζίκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ππνρξενχληαη λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. Δπίζεο, δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ηεο πνζφηεηαο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θαηά παξέθθιηζε απηήο πνπ νξίδεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 6

7 ΑΡΘΡΟ 7 ν Σερληθέο θαη Δπαγγεικαηηθέο Ιθαλόηεηεο Γηαγσληδνκέλσλ θαη Γηθαηνινγεηηθά αμηνιόγεζεο απηώλ. Οη ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απνδεηθλχνληαη θαη ηεθκεξηψλεη επαξθψο, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, κε ηελ ηήξεζε ησλ παξαθάησ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία εληφο ηνπ ππνθαθέινπ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο/σερληθή πξνζθνξά ζην Γηαγσληζκφ: Να δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ θαη λα έρεη έκπεηξν πξνζσπηθφ επαξθέο ζε πιήζνο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδνληαο: Δηαηξηθή Παξνπζίαζε Δπηρεηξεκαηηθή δνκή (απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ). Σν απαζρνινχκελν ζην έξγν πξνζσπηθφ λα είλαη έκπεηξν θαη ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηψλ θαη λα δηαζέηεη ηα ηππηθά πξνζφληα (άδεηεο εξγαζίεο, βηβιηάξηα θιπ) πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα). Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ καδί κε ηα παξαπάλσ απνδεηθηηθά λα θαηαζέζνπλ ζηνλ (ππν)θάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο/σερληθήο πξνζθνξάο Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 (ΦΔΚ 75/Α), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη κε ςεθηαθή ππνγξαθή ζηελ νπνία ζα δειώλεη όηη νη εξγαδόκελνη πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην έξγν ζα είλαη άλσ ησλ 25 εηώλ. Η κε ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην άξζξν απηφ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαζηζηά ηελ πξνζθνξά απνξξηπηέα. ΑΡΘΡΟ 8 Ο Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..). Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Η.ΓΗ. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε (10/07/2015 θαη ψξα 14:00 κ.κ), ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν. 4155/13((ΦΔΚ/Α/ ) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» θαη ζην ΠΓ 60/07. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν Οξγαληζκφο Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νενιαίαο ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά. Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο: Καξαγεψξγε εξβίαο 6 Πιαδ Βνηζαιάθηα, ΣΚ 18533, Πεηξαηάο. ΑΦΜ Γ.Ο.Τ. Α ΠΔΙΡΑΙΑ Γηαδηθηπαθφο ηφπνο ππνβνιήο πξνζθνξάο: Ηκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ..: 26/06/2015. Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 01/07/2015 θαη ώξα 08:00π.κ.. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 10/07/2015, ψξα 14:00 κ.κ Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. 7

8 Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». ΑΡΘΡΟ 9 ν Σξόπνο ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάξηηζε θαη ε ππνβνιή ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα θάησζη: Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: (α) έλαο ππνθάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-σερληθή πξνζθνξά». (β) έλαο ππνθάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». *ςπουάκελορ : κατηγοπία επισςναπτόμενων απσείων στο σύστημα. ηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν ππνθάθειν πεξηιακβάλνληαη : α) Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζε κνξθή αξρείνπ pdf ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ην Ν.4155/13 (ΦΔΚ/Α / ) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ Φ.Δ.Κ. θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί /ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (Πξνκεζεπηή) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο, Πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ. β) Σερληθή πξνζθνξά ε νπνία πεξηιακβάλεη: πληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ 8

9 πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δπεηδή νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά κπνξεί λα κελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζε θάζε πεξίπησζε επηζπλάπηεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία θαη ελ πξνθεηκέλσ ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο απφ νπνηνλδήπνηε ππνςήθην γηα ηα αλαθεξφκελα ζηελ Σερληθή ηνπ Πξνζθνξά ή/θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε απηψλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 55 ηεο Οδεγίαο 2004/18 θαη άξζξν 52 ηνπ ΠΓ 60/2007. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ δεζκεχεηαη λα πινπνηήζεη ην Έξγν ζηνλ πξνδηαγεγξακκέλν ρξφλν θαη ζηελ πνηφηεηα θαη επίπεδν ζχκθσλα κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. Οη Πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. Οη Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζε ηκήκα ή κέξνο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. γ) ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε θφξκα απηή ζα θαηαρσξεζεί ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αθνξά ζηε ζπλνιηθή πξνηεηλφκελε ηηκή γηα ην ελ ιφγσ έξγν ζε Δπξψ πιένλ ΦΠΑ. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξώζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηνπο ηελ ηηκή πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ πνζνζηνύ ηεο έθπησζεο Δθφζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ επηβαξχλζεσλ θαη δαπαλψλ ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο έρεη κειεηήζεη θαη εθηηκήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη εγγπάηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο. Κακία αμίσζε γηα πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε δελ ζα κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν. Σα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη ζε επξψ. Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ ζα γίλεηαη ζηελ Διιάδα ζε επξψ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε άιιε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ παξέρνληα ηηο ππεξεζίεο (Αλάδνρν). εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε αζπλήζηζηα ρακειφηεξε ηηκή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν πξφζζεηε ηεθκεξίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο (βάζεη ηνπ αξζ. 52 ΠΓ 60/2007) θαη νη πξνζθνξέο ζα γίλνπλ απνδεθηέο κφλν ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ππάξρεη επαξθήο ηεθκεξίσζε θαη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θξίλεη κε βάζε ηελ ηεθκεξίσζε απηή, φηη αζπλήζηζηα ρακειή πξνζθεξφκελε ηηκή είλαη απφιπηα αηηηνινγεκέλε. 9

10 ε θάζε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ επιφγνπ ή κε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε, ην πεξηερφκελν θαη ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο είλαη νπζηψδεηο θαη θάζε παξαβίαζή ηνπο νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο Πξνζθνξάο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, θάζε ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα πηζηνπνηεκέλε ζην ζχζηεκα Δπηηξνπή Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ. Οη πξνζθνξέο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα: ζπληάζζνληαη κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ Δ..Η.ΓΗ.., θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα θαη ππνβάιινληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ Δ..Η.ΓΗ.., αλαθέξνπλ φηη νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Πάλησο ε γλψζε ηνπο απηή ζεσξείηαη φηη ππάξρεη κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. Δμ' άιινπ κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην φηη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη απνιχησο ελήκεξνη απφ θάζε πιεπξά ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη φηη έρνπλ κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ ηεχρνο Γηαθήξπμεο. αλαθέξνπλ ξεηά ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ηνλ πξνζθέξνληα φισλ ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο (ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ), ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα (κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζηελ αγγιηθή). Πηζηνπνηεηηθά αιινδαπψλ αξρψλ γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ θξαηηθή αξρή ή εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηε λνκνζεζία άηνκα. Όια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ή λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα επί πνηλή απνθιεηζκνχ, αθνξνχλ νιφθιεξν ην έξγν θαη λα απνηεινχλ κηα νινθιεξσκέλε θαη εληαία ιχζε, ηελ θαιχηεξε θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνζθέξνληνο. αλαγξάθνπλ ηε ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο ΑΡΘΡΟ 10 ν Σξόπνο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (16/07/2015) θαη ψξα 11:00 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζηεθαλ. Ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ζα αθνινπζήζεη ε απνζθξάγηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε έληππε κνξθή ησλ ππνθαθέιισλ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξάο θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηνπ ΟΠΑΝ ζηελ νδφ Καξαγεψξγε 10

11 εξβίαο 6, Πιαδ Βνηζαιάθηα, Καζηέια-Πεηξαηάο, απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ε νπνία θαη ζα κνλνγξάςεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηά θχιιν θαη ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: Α ΣΑΓΙΟ Απνζθξάγηζε ππνθαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο - Σερληθήο Πξνζθνξάο Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ-ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. ε θάζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πξνθχςνπλ απνξξίςεηο πξνζθνξψλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε αξκφδηα επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηεθκεξηψλεη ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ζην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο. Αμηνιφγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο γίλεηαη κφλν γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ απνξξίθζεθε ε πξνθνξά ηνπο. Δθφζνλ παξαζηεί αλάγθε, ε επηηξνπή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο Πξνζθέξνληεο λα ηεθκεξηψζνπλ ηα ήδε ππνβιεζέληα κε ηελ πξνζθνξά δηθαηνινγεηηθά ή λα παξάζρνπλ ζρεηηθέο κε απηά δηεπθξηλίζεηο θαη νη Πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη, ζηελ πεξίπησζε απηή λα παξάζρνπλ ηηο ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ. Όιε ε σο άλσ δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΗΓΗ γηα ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη απφ Πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ. Β ΣΑΓΙΟ Απνζθξάγηζε θαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Η αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. Η αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο, θακία δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη δεθηή. Η επηηξνπή Γηαγσληζκνχ φκσο, έρεη ην δηθαίσκα, αλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ νπνηνλδήπνηε δηαγσληδφκελν ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Καλέλαο δηαγσληδφκελνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θακία θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε θακία πεξίπησζε, απνξξίπηνληαη δε σο απαξάδεθηεο. 11

12 Απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δελ αμηνινγνχληαη πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ζθξαγηζκέλα ζε ηδηαίηεξνπο ππνθαθέινπο, ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δπίζεο, απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνχ φζνη δηαγσληδφκελνη δελ ππέβαιιαλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Γ ΣΑΓΙΟ Καηαθύξσζε 1). Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, ζα ιεθζνχλ ππφςε: α) ε ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, β) ν αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε, γ) ε ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε ζρέζε θαη κε ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή ζηελ πεξίπησζε πνπ ηειηθψο γίλεηαη απνδεθηή ή ππνβιεζεί κία κφλν πξνζθνξά. 2) Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη απνδεθηή κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 3) Ιζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα ηηκή θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζνδχλακεο πξνζθνξέο σο αλάδνρνο επηιέγεηαη απηφο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. 4) Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 5) Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ. pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 11 «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο» ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο Γ ΣΑΓΙΟ Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, γίλεηαη εληόο ηεζζάξσλ (4) εξγάζηκσλ εκεξώλ κεηά ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζηεθε. Η απνζθξάγηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε έληππε κνξθή ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηνπ ΟΠΑΝ ζηελ νδφ Καξαγεψξγε εξβίαο 6, Πιαδ Βνηζαιάθηα, Καζηέια-Πεηξαηάο, απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ε νπνία θαη ζα κνλνγξάςεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηά θχιιν θαη ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. Όηαλ απηφο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη δελ πξνζθνκίζεη ζε έληππε κνξθή έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ επφκελν ζπκκεηέρνληα κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη νχησ θαζεμήο. Δάλ θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ 12

13 ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη δελ πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηηο δηαθήξπμεο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πνπ ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη ςεπδή ε αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηε δηαθήξπμε, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο. ΑΡΘΡΟ 11 ν Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ. pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο», ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Ο πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ζα πξέπεη επίζεο λα ζπκπεξηιάβεη ζην «Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο», ηνπο παξαθάησ Πίλαθεο θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλνπο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο αθφινπζεο επεμεγήζεηο/νδεγίεο: ηε ηήιε «ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ» πεξηγξάθνληαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ. ηε ζηήιε «ΑΠΑΙΣΗΗ» φπνπ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε, ζεκαίλεη φηη ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ πξέπεη λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή /ΟΥΙ εάλ ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη ή φρη. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεί απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ην αληίζηνηρν θεθάιαην ή ελφηεηα ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο» ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ. Οη Έιιελεο Πνιίηεο Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π. Γ/ηνο 60/2007 «δειαδή γηα α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφ ηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ΑΠΑΙΣΗ Η ΑΠΑΝΣΗ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η 13

14 ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305), ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, (αξζ. 30 παξ. 1, 2,3,4,7, 13, 14, 15, 18 θαη αξζ. 35 παξ.1) ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 2. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή ζπλδηαιιαγήο (θαηά ηα άξζξα 99 επ. ηνπ Ν. 3588/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ), πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, πνπ λα έρνπλ εθδνζεί κέρξη έμη κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 3. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 4. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Οη Αιινδαπνί Πνιίηεο Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π. Γ/ηνο 60/2007 «δειαδή γηα α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). ΑΠΑΙΣΗ Η ΑΠΑΝΣΗ Η ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η 14

15 β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβα ζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκ θεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφ ηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305), ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, (αξζ. 30 παξ. 1, 2,3,4,7, 13, 14, 15, 18 θαη αξζ. 35 παξ.1) ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 2. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή ζπλδηαιιαγήο (θαηά ηα άξζξα 99 επ. ηνπ Ν. 3588/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ), πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, πνπ λα έρνπλ εθδνζεί κέρξη έμη κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 3. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σα δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 4. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 15

16 Σα Ννκηθά Πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά ΑΠΑΙΣΗ ΑΠΑΝΣΗ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ Η Η 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π. Γ/ηνο 60/2007 «δειαδή γηα α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκ θεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφ ηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπ ζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305)., ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, (αξζ. 30 παξ. 1, 2,3,4,7, 13, 14, 15, 18 θαη αξζ. 35 παξ.1) ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 2 Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πξν-πησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή ζπλδηαιιαγήο (θαηά ηα άξζξα 99 επ. ηνπ Ν. 3588/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ), πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, πνπ λα έρνπλ εθδνζεί κέρξη έμη κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ΠΑΡΑΠΟ ΜΠΗ 16

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014 . ΑΔΑ: ΩΤΩΠ469Η2Γ-ΓΚΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΑΔΑΜ: 14PROC002128529 Ιάξηζα 25/6/2014 Σαρ. Γ/λζε: Πεξηνρή Μεδνχξιν, 41110, Λάξηζα, ΣΘ 2101

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-12-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα