ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ έργου 2S0055R), στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC south zone ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων σελ 2 ΑΡΘΡΟ 2 ο : Αντικείµενο του έργου 2 ΑΡΘΡΟ 3 ο : Αντικείµενο των Υπηρεσιών του Αναδόχου 2 ΑΡΘΡΟ 4 ο : Εκτέλεση Σύµβασης Όργανα και Τρόποι Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου. 2 ΑΡΘΡΟ 5 ο : Καθήκοντα Υποχρεώσεις Αναδόχου 4 ΑΡΘΡΟ 6 ο : Αµοιβή του Αναδόχου. 5 ΑΡΘΡΟ 7 ο : Εγγυήσεις 5 ΑΡΘΡΟ 8: Φορολογικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 6 ΑΡΘΡΟ 9: Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 6 ΑΡΘΡΟ 10: Πόροι - Τρόπος Πληρωµής 6 ΑΡΘΡΟ 11: Προθεσµίες Ποινικές Ρήτρες 7 ΑΡΘΡΟ 12: Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 7 ΑΡΘΡΟ 13: Λύση της σύµβασης 7 ΑΡΘΡΟ 14: ιαφωνίες 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αντικείµενο εργασιών 9 Συγγραφή υποχρεώσεων - 1

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση Προγραµµατισµού Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ έργου 2S0055R), στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC south zone ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΣΥ) ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων Αντικείµενο της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων είναι ο καθορισµός του αντικειµένου και των όρων για την παροχή των υπηρεσιών Αναδόχου του έργου και εφεξής «ΑτΕ», που θα δηµιουργήσει προµηθεύσει και διανείµει βιβλίο µε τα περιεχόµενα-δράσειςαποτελέσµατα κλπ έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ έργου 2S0055R) στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC south zone ΑΡΘΡΟ 2 ο : Αντικείµενο του έργου Το αντικείµενο του έργου προµήθειας αναφέρεται στο Παράρτηµα 1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 3 ο : Αντικείµενο των Υπηρεσιών του Αναδόχου Το αντικείµενο των υπηρεσιών του ΑτΕ αναφέρεται στο Παράρτηµα 1 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 4 ο : Εκτέλεση Σύµβασης Όργανα και Τρόποι υλοποίησης προµηθειας του Αναδόχου. 4.1 Οι υπηρεσίες του ΑτΕ, όπως αυτές αναλυτικά παρουσιάζονται στο συµβατικό τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων, θα παρασχεθούν στην περιοχή της ΝΑ Ηµαθίας, στα γραφεία της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού της ΝΑ Ηµαθίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και κατά το ωράριο εργασίας του προσωπικού του Εργοδότη ή/και στα γραφεία του ΑτΕ. ή όπου αλλού απαιτηθεί από τις ανάγκες του προγράµµατος. Ο ΑτΕ οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αγαστή και πλήρη συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του Εργοδότη οι οποίες είναι αρµόδιες για την υλοποίηση του MODELE στην περιοχή της ΝΑ Ηµαθίας Ο ΑτΕ οφείλει να υποβάλλει στον Εργοδότη τα παραδοτέα που καθορίζονται στο Παράρτηµα 1 αυτής της συγγραφής υποχρεώσεων, στους χρόνους που προβλέπονται από αυτό. Συγγραφή υποχρεώσεων - 2

4 4.3. Ο Εργοδότης έχει δικαίωµα να δεχθεί ή να απορρίψει εν όλω ή εν µέρει προτάσεις, υποµνήµατα, όπως επίσης να ζητήσει από τον ΑτΕ υποβολή νέων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Εργοδότη Ο ΑτΕ οφείλει να εξακολουθήσει να παρέχει τις υπηρεσίες του και να συνεργάζεται οµαλά µε τον Εργοδότη και µε τους άλλους συνεργάτες του, ακόµη και στην περίπτωση που η Υπηρεσία επιλέγει λύσεις διαφορετικές από αυτές που της προτείνονται από αυτόν ή στη περίπτωση που η Υπηρεσία απορρίπτει τις προτάσεις του και ζητά την υποβολή νέων εναλλακτικών λύσεων Ο ΑτΕ είναι υποχρεωµένος µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, προσκοµίζοντας και τα πιο κάτω στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υπογραφή της Σύµβασης : (α) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 της ιακήρυξης. (β) Σε περίπτωση που ο ΑτΕ είναι δηλωθέν σχήµα συνεργασίας ή σύµπραξης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3.1. της ιακήρυξης, συµβολαιογραφική πράξη ορισµού κοινού Εκπροσώπου, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, απαιτείται απόφαση εξουσιοδοτηµένου οργάνου του για τον ορισµό του κοινού Εκπροσώπου που αναφέρεται στην συµβολαιογραφική πράξη. Κάθε κοινοποίηση εγγράφου του εργοδότη προς τον Εκπρόσωπο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ΑτΕ και παράγει τα νόµιµα αποτελέσµατα Αντικατάσταση του εκπροσώπου µπορεί να γίνει από τον ανάδοχο µε ανάλογη εφαρµογή αυτών που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο και ισχύει µόνο από την αποδοχή της από την.α. Η.Α. µπορεί πάντα να ζητήσει την αντικατάσταση του εκπροσώπου αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά ή γενικά κρίνεται ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει άλλον εκπρόσωπο Οι εργασίες του ΑτΕ, που αναφέρονται στο 4 ο και 11 ο άρθρο αυτής της Συγγραφής Υποχρεώσεων και περιγράφονται στο 1 ο Παράρτηµά της, θα θεωρούνται συντελεσθείσες, µε τη βεβαίωση εκτέλεσής τους από τον εργοδότη και έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από επιτροπή που θα ορίσει ο Εργοδότης. Αν η έγκριση δεν εκδοθεί µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της έκθεσης του ΑτΕ, η παραλαβή θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα. ΑΡΘΡΟ 5 ο : Καθήκοντα Υποχρεώσεις του Αναδόχου Ο ΑτΕ θα πληροί όλες τις υποχρεώσεις του όπως αναφέρονται στο Αντικείµενο Υπηρεσιών της παρούσας σύµβαση µε επιµέλεια και πλήρη ενηµέρωση του εργοδότη. Απαγορεύεται στον ΑτΕ να εκχωρήσει σε τρίτους µέρος ή σύνολο των υποχρεώσεων του χωρίς τη συναίνεση του Εργοδότη. Η παράβαση της εκχώρησης αυτοδίκαια δίδει το δικαίωµα στον εργοδότη να καταγγείλει τη Σύµβαση και µε την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος του σχετικά µε οποιαδήποτε ζηµιά ήθελε προκύψει από την αιτία αυτή. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση της, ο ΑτΕ θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα σχετικά µε το έργο. Όλο το αρχείο που θα σχηµατιστεί από την εκτέλεση των υπηρεσιών και υποχρεώσεων του ΑτΕ αποτελεί ιδιοκτησία του Εργοδότη. Θα υπάρχει, µε άµεση φροντίδα Συγγραφή υποχρεώσεων - 3

5 του ΑτΕ, σε πρωτότυπη µορφή στο αρχείο του Εργοδότη, θα παραδοθεί δε σ αυτόν µε την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή ο ΑτΕ υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοση τους µε έγγραφη τεκµηρίωση της και µε οδηγίες για την ανάκτηση διαχείριση τους. Επίσης ο ΑτΕ υποχρεούται να προωθεί άµεσα στη Επιβλέπουσα Υπηρεσία όλη τη σχετική µε το αντικείµενο της σύµβασης ηλεκτρονική αλληλογραφία του, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και Τέλος, ο ΑτΕ υποχρεούται να προσαρµόσει κάθε δραστηριότητα του συµµορφώνεται προς την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία. και να ΑΡΘΡΟ 6 ο : Αµοιβή του Αναδόχου. 6.1 Η συνολική προϋπολογισθείσα αµοιβή του ΑτΕ, ορίζεται σε δέκα έξη χιλιάδες οκτακόσια επτά ευρώ (16.807,00 ) και µε ΦΠΑ εκ 19% είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 ). Η δαπάνη ΦΠΑ βαρύνει τον εργοδότη Στην ανωτέρω αµοιβή γενικά περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη, µη ρητά κατονοµαζόµενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Συγγραφής υποχρεώσεων και των λοιπών συµβατικών τευχών, αναγκαία όµως για την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΑτΕ. 6.3 Ο ΑτΕ υπόκειται στην καταβολή φόρων, τελών, κρατήσεων και δασµών που ισχύουν στην Ελλάδα για δαπάνες του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων, ή όπως επί µέρους διακρατικές συµφωνίες ρυθµίζουν τα θέµατα αυτά. ΑΡΘΡΟ 7 ο : Εγγυήσεις 7.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης πριν από την υπογραφή του Συµφωνητικού, ο Ανάδοχος, θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίσης µε το 10% της ως άνω συνολικής αµοιβής υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή µε στρογγύλευση χιλίων επτακόσια ευρώ (1.700,00 ),. 7.2 Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα εκδίδεται από αναγνωρισµένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αυτό το δικαίωµα. 7.3 Οι εγγυήσεις θα παρέχουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης, χωρίς αντίρρηση, µέσα σε τρεις ηµέρες από τη σχετική διαδικασία κατάπτωσής της. 7.4 Σε περίπτωση συνεργασίας ή σύµπραξης, η εγγυητική επιστολή πρέπει να καλύπτει την αλληλέγγυα ευθύνη όλων των συµπραττόντων και οι οποίοι αναφέρονται στο σώµα αυτής. 7.5 Οι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση των παρεχοµένων υπηρεσιών (εγκεκριµένο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής), ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, µέσα της προθεσµίες που ορίζει ο νόµος ΑΡΘΡΟ 8: Φορολογικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 8.1. Ο ΑτΕ είναι υποχρεωµένος να εκπληρώνει της υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων. Συγγραφή υποχρεώσεων - 4

6 Ενδεικτικά αναφέρονται : Η υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια.ο.υ. και υποβολή των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, ΦΠΑ κλπ. Τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία Πληρωµή φόρων εισοδήµατος και τελών για νοµικά πρόσωπα και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τη φορολογία εισοδήµατος των φυσικών προσώπων που θα απασχολήσει Οι πληρωµές υπόκεινται της κρατήσεις και οικονοµικές επιβαρύνσεις που προβλέπεται για τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ 19%) βαρύνει τον εργοδότη Ο ΑτΕ θα προσκοµίσει κατά την υποβολή των λογαριασµών της πληρωµή απαραίτητα φορολογική ενηµερότητα. ΑΡΘΡΟ 9: Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 9.1. Ο ΑτΕ είναι υποχρεωµένος να εκπληρώνει της ασφαλιστικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική νοµοθεσία 9.2. Θα πρέπει να παρέχει στον εργοδότη πιστοποιητικό κάλυψης των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων σύµφωνα µε της νόµους Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο και θα υποβάλλεται µε κάθε λογαριασµό της πληρωµή Ο ΑτΕ θα προσκοµίσει κατά την υποβολή των λογαριασµών προς πληρωµή απαραίτητα ασφαλιστική ενηµερότητα. ΑΡΘΡΟ 10: Πόροι Τρόπος Πληρωµής Η χρηµατοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του Προγράµµατος «MODELE» (κωδ έργου 2S0055R) στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC από Κοινοτικούς Πόρους κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% µέσω του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 2005 (ΣΑΝΑ3, ΚΑΠ) Η αµοιβή του ΑτΕ θα καταβληθεί εφάπαξ, µετά την παραλαβή όλων των πακέτων εργασίας (δηµιουργία προµήθεια και διανοµή) και γενικώς όλων των παραδοτέων που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα 1- Περιγραφή Αντικείµενου του τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τους όρους των συµβατικών τευχών και την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για τη λογιστική τακτοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης Ο Ανάδοχος υπόκειται στην καταβολή φόρων, κρατήσεων που ισχύουν στην Ελλάδα, ή όπως ρυθµίζουν τα θέµατα αυτά οι επί µέρους διακρατικές συµφωνίες ΑΡΘΡΟ 11: Προθεσµίες Ποινικές Ρήτρες Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου του ΑτΕ ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης αρχικά 50 ηµερολογιακές ηµέρες, Ο παραπάνω χρόνος αναλύεται σε α φάση) 40 ηµερολογιακές ηµέρες για τη δηµιουργική εργασία και την έγκριση τελικού αποτελέσµατος β φάση) 10 ηµερολογιακές ηµέρες για την αναπαραγωγή και διανοµή του βιβλιου Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης µέρους του συνολικού υλικού από τον ΚΤΕ η τµηµατική προθεσµία α φάσης για την δηµιουργική εργασία και έγκριση της λήγει 20 ηµερολογιακές ηµέρες από την βεβαιωµένη παράδοση του υπολοίπου µέρους υλικού Συγγραφή υποχρεώσεων - 5

7 11.2 Αν ο ΑτΕ καθυστερήσει µε αποκλειστική υπαιτιότητά του την υποβολή των παραδοτέων κατά τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο, τότε για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι ένα (1) µήνα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση προς 50 EURO Αν η καθυστέρηση υπερβεί τον ένα (1) µήνα, ο Εργοδότης µπορεί να λύσει σε βάρος του ΑτΕ τη Σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 12: Λοιπές υποχρεώσεις του ΑτΕ Ο ΑτΕ δεν δικαιούται να προβαίνει σε δηµόσιες ή δια του τύπου ανακοινώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της σύµβασης αυτής ή του προγράµµατος MODELE, χωρίς να προηγηθεί συνεννόηση µε τον Εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 13: Λύση της σύµβασης Η µη τήρηση των συµβατικών όρων, καθιστούν τον ΑτΕ έκπτωτο. Στην περίπτωση αυτή ο Εργοδότης δύναται να λύσει τη σύµβαση σε βάρος του ΑτΕ, µε αιτιολογηµένη απόφαση, οι δε εγγυητικές επιστολές εκπίπτουν υπέρ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηµαθίας. ΑΡΘΡΟ 14: ιαφωνίες Κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που θα δηµιουργηθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µε αφορµή την παρούσα Σύµβαση και που θα αφορά την εκτέλεση ή ερµηνεία των όρων αυτής, λύεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων (περί λύσεως διαφωνιών) Οιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά ανακύψει κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν δίνει το δικαίωµα στον ΑτΕ να αρνηθεί την συνέχιση του έργου ΤΕΛΟΣ Σ.Υ. Βέροια ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Συντάξας Ο /ΝΤΗΣ Έλλη Σταµπολή Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ µε Α β ηµήτριος Παπαδόπουλος Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α β Συγγραφή υποχρεώσεων - 6

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών συνδέσεών της µε τα υπόλοιπα δίκτυα ΜΜΜ - Κωδικός Αναφοράς 5367» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 7 /2015 Ημερομηνία: 24/02/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου 2. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης επίβλεψης έργου 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου 4. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών γενικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : Νέας Προποντίδας ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 74/2013 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Στην Καβάλα σήµερα την. ηµέρα., µεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΑΜΘ που εδρεύει στην Καβάλα στον Αγ. Λουκά (ΤΚ 65404) µε ΑΦΜ 090140841 και ΟΥ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ανοικτό δημόσιο και μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Η εκτέλεση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 5217327 Fax: 210 5217315

Τηλ.: 210 5217327 Fax: 210 5217315 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς»

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς» Ανάπτυξη και Εφαρµ ογή Συστηµ άτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµ αρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

19. 100,00 εκαεννέα Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (Συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Πρόχειρος ιαγωνισµός για Προµήθεια Εξοπλισµού

19. 100,00 εκαεννέα Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (Συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Πρόχειρος ιαγωνισµός για Προµήθεια Εξοπλισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Χ. Αλεξανδράκης Τηλέφωνο: 210 5294855 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και ιαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737 Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ - του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Η Μ Α Θ Ι Α Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑ Κ.Α. 30.7411039 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 23.468,04 ΕΡΓΟ: «Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα