15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002988384 2015-08-24"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ Τηλέφωνο : Fax : Πληροφορίες : Κληματσίδα Δέσποινα ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24/08/2015 Αρ. Πρωτ: Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Κουζίνας Πλυντηρίων κλπ του Κτιρίου (Υποέργο 3) του έργου: «Γηροκομείο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου» στην Λατσίδα Αγίου Νικολάου Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.: Στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο: ΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ταξινόμηση CPV Σύμβαση προμήθειας κατηγορίας 39: «Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού». Ταξινόμηση κατά CPV: «Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές». ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημ. Μην. Έτος Πέμπτη 10:30 π.μ. Ημέρα εβδομάδας Ώρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρηματοδότηση Προμήθειας: ΕΣΠΑ Άξονα Προτεραιότητας 07: «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» Του Ε. Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Χρονική διάρκεια της προμήθειας: Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: ,24 ευρώ με το ΦΠΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ Χαμηλότερη τιμή [1]

2 Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/ (ΦΕΚ 53/Α/ ), 2. Την με αρ. Ε (2007) 5439/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002) όπως τροποποιήθηκε με την Ε(2011) 6984/ , 3. Τη με αριθμ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ2041/ , 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/ και ισχύει, 5. Την με αριθ. πρωτ. 9776/ΕΥΣ1129/ , (ΦΕΚ 448/Β/ ) Κ.Υ.Α., «Τροποποίηση της υπ αρ /Γ ΚΠΣ/2847 ΚΥΑ/ (ΦΕΚ1501/Β) Κ.Υ.Α. Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Κρήτης, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007», με την οποία συστάθηκε Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 6. Την από η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των αξόνων προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν, 7. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο κοινοποιείται στην υπηρεσία μας υπογεγραμμένο το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου », 8. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 4684/ απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Μακεδονία- Θράκη» «Κρήτης και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος», «Δυτική Ελλάδα- Πελοπόννησος-Ιόνια Νησιά» και «Αττική» του ΕΣΠΑ, 9. Τον Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α, άρθρο 186 παρ. Α και ΙΙΙ), 10. Το Π.Δ. 149/2010 (Φ.Ε.Κ. 242Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», 11. Την / απόφαση Περιφερειάρχη σχετικά με την «Εξουσιοδότηση υπογραφών από τους Αντιπεριφερειάρχες», 12. Την από 26/03/2012 σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρεια Κρήτης και το Γηροκομείο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου και την από 21/9/ η τροποποίηση της Π.Σ., [2]

3 13. Την με Α.Π 1931/ απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Κρήτης ένταξης της Πράξης με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσοι Αιγαίου», 14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 περί «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 15. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» ΚΠΔ, 16. Το Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ.194 Α/ ) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 17. Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά την σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων-Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335), 18. Το Ν. 4155/ (ΦΕΚ 120Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 19. Την υπ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ Εγκύκλιο του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί εφαρμογής τους άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης & ορισμός των μελών του με κλήρωση», 20. Την αριθ. 6 εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 2067/ του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από , 21. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 157, 22. Τις Διατάξεις του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», 23. Την υπ αριθμ /18355/ απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, 24. Την υπ αριθμ. 567/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 25. Το με αριθμ. 5076/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, 26. Την με αριθμό 644/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού Κουζίνας Πλυντηρίων κλπ του Κτιρίου (Υποέργο 3) του έργου «Γηροκομείο [3]

4 (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου» στην Λατσίδα Αγίου Νικολάου και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή, ταξινομημένο κατά CPV: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ,24 ευρώ με ΦΠΑ, Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται στις 40 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωση σύμφωνα με την παρ 5 και 6 στο άρθρο 32 του ΠΔ 60/2007. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) μήνα. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στα παραρτήματα της διακήρυξης τα οποία είναι αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. Η προμήθεια περιλαμβάνει ξενοδοχειακό εξοπλισμό όπου αναφέρεται στο παράρτημα του Παραρτήματος Γ. Έκαστος των διαγωνιζόμενων δύναται να συμμετέχει για το σύνολο της προμήθειας. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (180) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις φυσικών/ νομικών προσώπων, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την υπ αριθμ. 364/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 07: «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Ε.Π. 11 «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» και θα βαρύνει τις πιστώσεις για το έργο «Γηροκομείο (Μονάδα φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου» της ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις και Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τονίζεται ότι προκειμένου να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, αλλά κα να υποβάλλεται αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, για διευκρινήσεις, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ), δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Σε κάθε περίπτωση που ζητούνται από τους [4]

5 ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα δίδονται το αργότερο εντός (6) ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Επίσης πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ διαδικτυακή πύλη Η προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α / ) και στο άρθρο 11 της Υπ. Απόφασης Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677Β / ). Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Ο χρήστης λαμβάνει σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης της προσφοράς μέσω της υπηρεσίας χρονοσήμανσης του ΕΣΗΔΗΣ με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. Τα πρωτότυπα έγγραφα θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών, Τέρμα Πολυτεχνείου Τ.Κ Άγιος Νικόλαος. Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό Τύπο και η δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α). Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών (ΕΣΗΔΗΣ) Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών ηλεκτρονικά Ημέρα: Κυριακή 27/09/2015 Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών ηλεκτρονικά Ημέρα:Παρασκευή 02/10/2015 Ώρα: 14:30 Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφοράς σε έντυπη μορφή Ημέρα: Τετάρτη 07/10/2015 Ώρα: 14:30 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού Ημέρα: Πέμπτη 08/10/2015 Ώρα: 10:30 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας παύει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα, οι προσφορές που κατατίθενται μετά από την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. [5]

6 Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί : 1. στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης 2. στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος διαύγειας 3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονική Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 4. στο ημερήσιο τύπο (σε δύο οικονομικές εφημερίδες και σε μία τοπική) 5. στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ) Η Αντιπεριφερειάρχης Πελαγία Πετράκη [6]

7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Αναθέτουσα Αρχή Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.: Ημερομηνίας Δημοσίευσης στο ΦΕΚ: Ημερομηνίας Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο Καταληκτική ημερομηνία & ώρα και ώρα 14:30 υποβολής προσφορών Ηλεκτρονικός τόπος υποβολής προσφορών Τόπος υποβολής πρωτότυπων εγγράφων Αποσφράγιση προσφορών και ώρα 10:30 Απαιτούμενες εγγυήσεις Γλώσσα / Νόμισμα Δημόσιος Διεθνής Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου «Γηροκομείο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου» - Προμήθεια Εξοπλισμού Κουζίνας Πλυντηρίων κλπ του Κτιρίου (Υποέργο 3) Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Λασιθίου, Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Τ.Κ Άγιος Νικόλαος Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Ελληνική / Ευρώ Ταξινόμηση κατά CPV Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: Προϋπολογισμός έργου Χρηματοδότηση Χαμηλότερη τιμή Χωρίς ΦΠΑ : ,00 Ευρώ Συνολικός ΦΠΑ ποσοστό 23% : ,24 Ευρώ Σύνολο με ΦΠΑ: ,24 Ευρώ Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Γηροκομείο (Μονάδα φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου» της ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ [7]

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Περιφέρεια Κρήτης (Αναθέτουσα αρχή) ως φορέας υλοποίησης της προμήθειας σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση με την Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου ως κύριος της προμήθειας και την 1 η τροποποίηση της στις 24/09/2012 και σύμφωνα με την 314/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με προϋπολογισμό εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες και τριακόσια εννιά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά ( ,24 ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια Εξοπλισμού Κουζίνας Πλυντηρίων κλπ του Κτιρίου του «Γηροκομείου (Μονάδα φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου» στη Λατσίδα Αγίου Νικολάου. Το αντικείμενο της ως άνω προμήθειας αφορά την προμήθεια στο σύνολο εξοπλισμού κουζίνας και πλυντηρίων (φούρνος, θάλαμος συντήρησης, θάλαμος κατάψυξης, ψυγείο πάγκος συντήρησης, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο στυπτήριο, στεγνωτήριο κλπ) στην κατηγορία υπηρεσίας 39 ««Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού». Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 07: «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Ε.Π 11 «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου». Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας περιγράφεται στο παράρτημα Γ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της Διακήρυξης αυτής. Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από τα «Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών» Παράρτημα Α, «Γενικοί όροι διαγωνισμού» Παράρτημα Β, «Τεχνικές προδιαγραφές» Παράρτημα Γ, «Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών» Παράρτημα Δ και «Υπόδειγμα σύμβασης» Παράρτημα Ε. ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα Αρχή: Η Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Τ.Κ Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών. [8]

9 Ο κύριος της προμήθειας Φορέας Λειτουργίας των προς προμήθεια ειδών: Γηροκομείο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου» στην Λατσίδα Αγίου Νικολάου είναι ο φορέας που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της παρούσας διακήρυξης. Αρμόδιος: Σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών, κ. Κληματσίδα Δέσποινα, τηλ , Προμήθεια: Η προμήθεια αφορά τον εξοπλισμό κουζίνας και πλυντηρίων κλπ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της Διακήρυξης. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού (εφεξής Επιτροπή διαγωνισμού): Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει συγκροτηθεί με την υπ αριθμ. 364/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ειδικά για το σκοπό αυτό κατ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/20 11 και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης και του άρθρου38 του Π.Δ. 118/2007. Επιτροπή Ενστάσεων: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο για την αξιολόγηση των Ενστάσεων, που έχει συγκροτήσει η Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο επικουρεί την Επιτροπή Διαγωνισμού στην αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων στις διάφορες φάσεις έως και την κατακύρωση του διαγωνισμού. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ): Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και είναι το αρμόδιο όργανο: (α) για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της προμήθειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χρονοδιαγράμματά της, (β) για την υποβολή παρατηρήσεων, σχολίων, αιτημάτων για τροποποιήσεις επί ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων της προμήθειας προς τον Ανάδοχο, με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τις προδιαγραφές, (γ) για την απόφαση, αποδοχή ή απόρριψη, επί αιτημάτων του Αναδόχου που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά: αίτημα για μετάθεση χρονοδιαγράμματος, αίτημα για αλλαγή του προσωπικού που αποτελεί την Ομάδα Έργου του Αναδόχου κτλ. Προσφέρων Υποψήφιος Ανάδοχος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Προσφερόμενα Είδη: Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού της προσφοράς σε έντυπη μορφή υπό την μορφή πίνακα, για την οποία δεσμεύεται ο υποψήφιος ανάδοχος, σύμφωνα τουλάχιστον με τα [9]

10 ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού, όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα Γ. Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας στον Ανάδοχο. Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας που είναι ,24 ευρώ με ΦΠΑ. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των προμηθευόμενων υλικών. CPV (Common Procurement Vocabulary) (Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών): Ενιαίο σύστημα ταξινόμησης των δημοσίων συμβάσεων ή κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 και αναθεωρήθηκε/εξορθολογήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, οι κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό, και εν γένει περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδας κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την [10]

11 οικονομία του κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ΕΟΧ ή τέλος έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος στον παραπάνω σύνδεσμο την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του και ταυτοποιούνται ως εξής: 1. Όσοι διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 2. Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας Φ.Π.Α. (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 3.Οι οικονομικοί φορείς τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος [11]

12 χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. Αποκλείεται από την συμμετοχή στη διαδικασία ο υποψήφιος εις βάρους του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους (άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007) : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (20), β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (22), γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (23), δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218 ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία ( ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της ανάλογης νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης. 2. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση όταν: α) βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, παύση δραστηριοτήτων, συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως και 106 του Πτωχευτικού Κώδικα, ή διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, β) κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, γ) καταδικάσθηκε με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή, [12]

13 δ) έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την αναθέτουσα αρχή, ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία, στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία, ζ) είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κάθε μορφής εταιρεία, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην εταιρεία. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα στην κάθε μορφής εταιρεία, η υποβληθείσα προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν όσους μετέχουν στο διαγωνισμό για έξι μήνες εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της προσφοράς, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται με όσους παρατείνουν την προσφορά. Μετά τη λήξη και του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται εκτός και αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι η συνέχεια του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε καλούνται οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να επιλέξουν την παράταση της προσφοράς τους ή όχι. Για τις ενώσεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: α. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. [13]

14 β. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. γ. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης θα απορρίπτονται. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Χρόνος και Τρόπος Υποβολής 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς επί ποινή αποκλεισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ μέχρι την καταλυτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων & άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677/Β ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας τους Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν των προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στη σχετική διακήρυξη ως εξής: Ένας φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική προσφορά» Ένα φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 2.1. Στο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική προσφορά περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή τύπου pdf και φέρουν ψηφιακή υπογραφή κατά περίπτωση: [14]

15 α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τη διακήρυξη στα άρθρα 5 και 6 β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής γ) Τεχνική έκθεση συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. Η Εγγυητική και ότι δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, θα πρέπει να προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην Π.Ε. Λασιθίου Τμήμα Προμηθειών, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 2.2 Στο φάκελο Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 7. Με την υποβολή της προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική και οικονομική προσφορά). Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής και εντός των τριών ημερών θα σταλθεί στην υπηρεσία φάκελος όπου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών). γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. [15]

16 ε. Τα στοιχεία του προσφέροντα (πλήρη επωνυμία και σφραγίδα εταιρείας). Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται σε έντυπη μορφή, όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά. Στο φάκελο μέσα θα υπάρχουν δύο ξεχωριστοί (υπο)φάκελοι ο ένας με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνικές Προδιαγραφές και ένας ξεχωριστός φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προσφέροντες υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού, στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» τα κάτωθι δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 12 της παρούσας. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει και δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν έχει αποκλεισθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου. Προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη αρχή της χώρας εγκατάστασής τους. Δεν έχει αποκλεισθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Δεν έχει ποτέ κριθεί από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν από Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του. [16]

17 Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Δεν τελεί υπό παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού. Συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Να δηλώνουν ότι η προσφορά τους ισχύει για έξι μήνες, δηλ. 180 ημέρες, από την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για έγκαιρη και προσήκουσα προσκομιδή όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται μετά την γνωστοποίηση ότι πρόκειται να του κατακυρωθεί ο διαγωνισμός. 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα. Θα πρέπει να κατατεθεί αντίστοιχη βεβαίωση από το Γ.Ε.ΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) που θα αποδεικνύει την εν γένει νομική κατάσταση της εταιρείας και των οργάνων εκπροσώπησής της ή όλα τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα δηλαδή ενδεικτικά: καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, πρακτικά κ.λ.π. Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει: Φ.Ε.Κ. σύστασης αντίγραφο του καταστατικού με τα Φ.Ε.Κ. στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό Βεβαίωσης (προκειμένου για Α.Ε.) ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (προκειμένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει: [17]

18 αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών απαιτείται επιπλέον να περιέχεται συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) της Προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς (χωρίς αυτό να οδηγεί σε πρόωρη αποκάλυψη της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου) να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται), κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής Επίσης, θα προσκομίζεται από κάθε μέλος της ένωσης, Πρακτικό του Διοικητικού του οργάνου που εγκρίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα Αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου του Νομικού Προσώπου ή κάθε μέλους-νομικού προσώπου της ένωσης, με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου φορέα στον διαγωνισμό (πλην μονοπρόσωπων εταιριών) στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος. Στην περίπτωση υποβολής κοινής προφοράς από ένωση εταιριών, απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή της προσφοράς από εκπρόσωπο ενός εκ των συμμετεχουσών εταιριών. Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν: Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Και την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών. [18]

19 Για τα νομικά πρόσωπα διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για Α.Ε., τον Διαχειριστή για Ο.Ε. ή Ε.Ε ή Ε.Π.Ε και σε κάθε άλλη περίπτωση από το νόμιμο εκπρόσωπο. Η αναφορά για μη ύπαρξη ποινικής καταδίκης (περ. άρθρου 43 Π.Δ. 60/2007 και άρθρου 6 Π.Δ 118/2007) αφορά τους ίδιους ως φυσικά πρόσωπα εκπροσώπους/ Δ. Συμβούλους/ Διαχειριστές της εταιρείας, καθώς τα νομικά πρόσωπα δεν υπέχουν ποινική ευθύνη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντα στη διαγωνιστική διαδικασία: α) υπογράφονται και υποβάλλονται απ αυτόν ηλεκτρονικά, β) αναρτούνται ως συνημμένα αρχεία τύπου pdf και γ) προσκομίζονται από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στην αναθέτουσα αρχή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. ΑΡΘΡΟ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αποστέλλονται σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών όποια έγγραφα δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή, επί ποινή απορρίψεως, τα κάτωθι δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα: την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ως φάκελο «Τεχνική Προσφορά» την τεχνική προσφορά του, όπου θα αναφέρεται η αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού της σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος Γ Τεχνικές Προδιαγραφές. Για μεγαλύτερη τεκμηρίωση των ανωτέρω μπορούν να κατατεθούν ενδεικτικά φυλλάδια prospectus. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι 1) δεσμεύονται να παραδώσουν τον εξοπλισμό με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στην αναλυτική περιγραφή της προσφοράς τους, 2) θα παρέχουν εγγύηση τουλάχιστον δύο χρόνια για τα προς προμήθεια είδη εκτός αν αναφέρεται αλλιώς στο παράτημα Γ «Τεχνικές Προδιαγραφές», 3) θα αναλάβουν την εγκατάσταση, συναρμολόγηση και σύνδεση των προς προμήθεια ειδών (συμπεριλαμβανομένων και των μικρουλικών που θα χρειαστούν) και θα ελέγξουν τη λειτουργία τους επί τόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από το κύριο της προμήθειας, 4) όλα τα είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και 5) τα αναλώσιμα/ανταλλακτικά είδη θα υπάρχουν διαθέσιμα για μια πενταετία τουλάχιστον. Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της προμηθεύτριας εταιρείας της σειράς ISO [19]

20 9000. Σχετικά παραστατικά που πιστοποιούν ότι ο εξοπλισμός είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει απαραιτήτως CE. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 2 Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας και επαγγελματικής δραστηριότητας και τις τεχνικές δυνατότητες Υποβολή Ισολογισμών ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων που έχουν νομίμως εγκριθεί και δημοσιευτεί, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος ή Υπεύθυνη Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του διαγωνιζόμενου για τις εν λόγω τρεις οικονομικές χρήσεις. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 100% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση προμήθεια. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού της προμήθειας. Υποβολή καταλόγου των κυριοτέρων παραδοτέων που πραγματοποιηθήκαν κατά την τελευταία τριετία, με μνεία για κάθε προμήθεια του παραλήπτη είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίες παράδοσης και του ποσού. ΑΡΘΡΟ 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, επί ποινή απορρίψεως. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει ένα ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, το οποίο πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά και να υποβληθεί και κατόπιν να αποσταλεί σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. [20]

21 1. Η προσφερόμενη τιμή θα συμπληρωθεί στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 2. Η τιμή θα δίνεται σε ευρώ ( ). 3. Οι αριθμοί θα γράφονται αριθμητικώς με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και ολογράφως. 4. Προσφορές που αναφέρονται σε άλλο τρόπο αμοιβής της προμήθειας, απορρίπτονται. 5. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 6. Η ανώτερη τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή του προϋπολογισμού της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα π.μ., από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι «Οικονομική Προσφορά» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων περί την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση αναθέτουσας αρχής. Συγκεκριμένα, μέσα από το σύστημα: [21]

22 - Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών, συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. - Η αρμόδια αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. - Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Αποκλείονται κατά την αξιολόγηση προσφορές που είναι αόριστες, ώστε να μην μπορεί να εκτιμηθούν, ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή είναι εναλλακτικές ή διαφοροποιούνται, σε σχέση με τους ζητούμενους όρους της διακήρυξης ή τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2007 μπορεί να προτείνει: α. Κατακύρωση του έργου για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα κατά 15% της προϋπολογισθείσας αξίας. β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή μέρος αυτού. γ. Επανάληψή του διαγωνισμού με τροποποίηση ή όχι των όρων της διακήρυξης. Όταν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος στο σύνολο, μπορεί να γίνει ολοκλήρωση του με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του Ν. 2286/95. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού η οποία για τις εργασίες της μπορεί να υποστηρίζεται από Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (που περιλαμβάνει επιστήμονες με ειδικές νομικές, τεχνικές, οικονομικές, διοικητικές γνώσεις σύμφωνα με το αντικείμενο της προμήθειας). [22]

23 Η επιλογή του αναδόχου γίνεται αποκλειστικά με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στα προσφερόμενα είδη της διακήρυξης, για τις προσφορές που καλύπτουν τους όρους, τις απαιτήσεις συμμετοχής και περιέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει : 1. την κάλυψη των απαραίτητων προϋποθέσεων και απαιτήσεων των δικαιολογητικών συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής στο φάκελο συμμετοχής. 2. τον έλεγχο συμμόρφωσης των τεχνικών στοιχείων της Αναθέτουσας Αρχής από τους προσφέροντες που έχουν γίνει αποδεκτοί από την διαδικασία αποσφράγισης και ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών. 3. τον έλεγχο συμμόρφωσης στους οικονομικούς όρους της διακήρυξης από τους προσφέροντες που έχουν γίνει αποδεκτοί από την προηγούμενη διαδικασία, την αξιολόγηση και ιεράρχηση των προσφορών με βάση την χαμηλότερη τιμή στα προφερόμενη είδη. Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει με αναλυτικό και απόλυτα επαρκή τρόπο την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τα οποία εισηγούνται στα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, με ευθύνη της οποίας κοινοποιούνται στους Υποψηφίους Αναδόχους, πριν από τη διενέργεια του επομένου σταδίου. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση όπως αναφέρονται παρακάτω. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 1. Έλληνες Πολίτες: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 ή για άλλο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. [23]

24 β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, παύση δραστηριοτήτων, συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως και 106 του Πτωχευτικού Κώδικα ή διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης ή παύσης δραστηριοτήτων. γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Εάν το προσωπικό που απασχολείται στον προς κατακύρωση ανάδοχο ανήκει σε παραπάνω του ενός ασφαλιστικούς φορείς, απαιτείται πιστοποιητικό από όλους τους εν λόγω ασφαλιστικούς φορείς. Η αναθέτουσα αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNet δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον οικονομικό φορέα μη ενήμερο φορολογικά, η αναθέτουσα αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. Όταν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) υποβάλλει τη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 2. Αλλοδαποί Πολίτες: Οι αλλοδαποί πολίτες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της ως άνω παραγράφου 1 ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας εγκατάστασής τους. [24]

25 3. Τα Νομικά Πρόσωπα: α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 και 2 αντίστοιχα. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, αφορά τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ε.Π.Ε, Ο.Ε και Ε.Ε και τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε., και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νομίμους εκπροσώπους του. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 4. Οι Συνεταιρισμοί: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμοδίας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. β. Τα δικαιολογητικά των ως άνω περιπτώσεων 1β και 1γ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, ή της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. [25]

26 5. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: α. Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της παρ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. β. Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ 118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07. Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθηκαν. Η αποσφράγιση γίνεται από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της αναθέτουσας αρχής εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. [26]

27 ΑΡΘΡΟ 11 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ο Οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα οπότε ως ημερομηνία λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, υποβάλλεται ηλεκτρονικά το σχετικό παραστατικό από τον οικονομικό φορέα σε μορφή pdf και προσκομίζεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην υπηρεσία. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων έργων, Κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/12, υποβάλλεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν και της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας. Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6,8 και 8 α του Π.Δ. 118/2007. Η ανωτέρω ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα ως εξής: Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού Ένσταση μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. [27]

28 Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Β. Κατά της συμμετοχής προσφέροντα σ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Ένσταση μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προσφέροντα σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της. Γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση: Η ένσταση υποβάλλεται μέσα σε χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου. Δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων κατά της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά την νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8 α του ΠΔ 118/2007 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της απόφασης και των δικαιολογητικών. Η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέσα σε (10) δέκα εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τα παραπάνω, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των και μεγαλύτερο των Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και κατατίθεται στον ΚΑΕ 3741 (Παράβολο από κάθε αιτία). Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. Ο Προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία [28]

29 τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (της επιτροπής αξιολόγησης). Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεων διοικητική προσφυγή. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Μετά την υποβολή των ενστάσεων προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση συμβάσεων και των διαδικασιών της ΑΡΘΡΟ 12 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. καθώς και των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία τους αυτό το δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Αποδεκτό είναι και το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 2. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: α. Την ημερομηνία έκδοσης. β. Τον εκδότη. γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. δ. Τον αριθμό της εγγύησης. ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ. Τους όρους ότι: (Ι) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. [29]

30 (ΙΙ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. (ΙΙΙ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (ΙV) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 3. Είδη εγγυητικών 3.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: 1. τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης, 2. τον τίτλο της διακήρυξης 3. την ημερομηνία του διαγωνισμού 4. την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης 5. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη της ισχύς της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, δηλαδή 210 ημέρες. 6. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης μέσα σε πέντε (5) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους δε υποψηφίους που απορρίφθηκαν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόφασης περί αποκλεισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς συμμετέχοντες πέντε ημέρες μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος ή την ανάθεση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτελεί Ένωση, θα πρέπει η εγγύηση να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μερών της ένωσης. 3.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 2 και τα ακόλουθα: την προς εκτέλεση εργασία [30]

31 την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες μετά τη λήξη των εργασιών της προμήθειας. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση είναι το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ για την συνολική προμήθεια. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, επιστρέφεται δύο (2) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτελεί Ένωση, θα πρέπει η εγγύηση να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μερών της ένωσης. Κατά λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 25 του ΠΔ. 118/ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Για λήψη προκαταβολής ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση ισόποσης της αιτούμενης προκαταβολής. Όταν σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προσκομίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωσης της πληρωμής του και αφού κατατεθεί η εγγύηση καλής Λειτουργίας. Η εγγύηση προκαταβολής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτελεί Ένωση, θα πρέπει η εγγύηση να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μερών της ένωσης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή τους, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2% της συμβατικής του αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχύος δύο (2) χρόνων. Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα [31]

32 ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους του κύριου του προμηθευτή: Την καλή και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή και εγκατάσταση του εξοπλισμού. Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτελεί Ένωση, θα πρέπει η εγγύηση να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μερών της ένωσης. Κατά λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και για την ανάθεση της υπηρεσίας, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη και του αναδόχου. Θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσης. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 σχέδιο δε αυτής, επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. (Παράρτημα Ε ). Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο και όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν ολοκληρωθεί η παράδοση όλων των προς προμήθεια ειδών. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΚΠΤΩΤΟΣ Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις, αθροιστικά ή διαζευτικά: α) Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής μερικά ή ολικά υπέρ του Δημοσίου. β) Ανάθεση της Υπηρεσίας είτε στον επόμενο προσφέροντα, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στο Διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό Διαγωνισμό ή και χωρίς Διαγωνισμό, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής. γ) Προσωρινό ή διαρκή αποκλεισμό του προσφέροντος από τις προμήθειες και εργασίες του Δημοσίου Τομέα. [32]

33 Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας, για κάθε θετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα το αντικείμενο που του κατακυρώθηκε. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει υπογράψει την σύμβαση και του έχει ή μη καταβληθεί κάποια προκαταβολή, εφόσον υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης ή η Υπηρεσία διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων ή δεν ανταποκρίνεται μέσα στις συμβατικές προθεσμίες ή αυτά απορρίπτονται από την Υπηρεσία ως μη ανταποκρινόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις: α) Έκπτωση του Αναδόχου από την κατακύρωση στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. β) Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του Δημοσίου. γ) Ανάθεση της Υπηρεσίας στον επόμενο προσφέροντα στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης, είτε με επαναληπτικό Διαγωνισμό ή και χωρίς Διαγωνισμό ανάλογα τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τον καταλογισμό σε βάρος του της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής. δ) Εφαρμογή των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης ανταπόκρισης ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η διάρκεια παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παραλαβή των προϊόντων της προμήθειας, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την ΕΠΠΕ κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. Η αξιολόγηση και δοκιμασία των παραδοτέων πραγματοποιούνται από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής και, σε περίπτωση που το παραδοτέο αποδειχθεί απορριπτέο ή παρουσιάζει αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση διόρθωσή του εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η επιτροπή. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας συμμόρφωσης υπόκειται στις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση κυρώσεις. [33]

34 Το πρωτόκολλα παραλαβής συντάσσονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), και σε περίπτωση χρονικών υπερβάσεων αυτά υποβάλλονται για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή μετά σχετικών εισηγήσεων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού στους χώρους του Κύριου της Προμήθειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Τα ζητούμενα είδη εξοπλισμού τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, πρέπει να παραδίδονται όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Γ «Τεχνικές Προδιαγραφές». Η παράδοση των παραδοτέων θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδίδει μαζί με τα είδη, εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο με οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο η βοήθημα το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη της προμήθειας. O ανάδοχος καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι κατά τόπους υπεύθυνοι ώστε να εξασφαλισθεί η παρουσία και συνεργασία τους. Ο Ανάδοχος, σε περίπτωση που με υπαιτιότητα του προκληθεί ζημιά, φθορά ή απώλεια, κατά την παράδοση των προϊόντων στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης και έως την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής, υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση η ακόμη και αντικατάσταση τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων του Κυρίου της Προμήθειας του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης η ζημιάς που είναι δυνατόν να συμβεί κατά ή έπ' ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης, Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και Έργου (ΕΠΠΕ) δικαιούται να ελέγχει τον ανάδοχο και να διαπιστώνει αν τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σε αυτή. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και Έργου (ΕΠΠΕ) διαβιβάζει εγγράφως στον ανάδοχο το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσης του τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός πέντε (5} εργασίμων [34]

35 ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Οι πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται από την αρχική παράδοση μέχρι την παραγωγή του τελικού αποδεκτού από την ΕΠΠΕ παραδοτέου, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο της προμήθειας. Η παράδοση του συνόλου της προμήθειας από τον ανάδοχο και η παραλαβή του συνόλου της προμήθειας από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και Έργου (ΕΠΠΕ}, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. Εφ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του αναδόχου παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και Έργου (ΕΠΠΕ), μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης του εξοπλισμού μπορεί να παρατείνεται εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ανάδοχο το ανώτερο μέχρι του ενός τετάρτου (1/4) αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το είδος, κινείται η διαδικασία κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών παραδοτέων, στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος της Προμήθειας θα γίνεται, κατ επιλογή του Προσφέροντα, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ι. Το 100% του Συμβατικού Τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου της Προμήθειας. ΙΙ. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% (σαράντα τοις εκατό) του Συμβατικού Τιμήματος της Προμήθειας χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., μετά την υπογραφή της Σύμβασης, με κατάθεση ισόποσης εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα. [35]

36 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Οι νόμιμες κρατήσεις επί του Συμβατικού Τιμήματος βαρύνουν τον Ανάδοχο. Στις δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών κτλ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους αφορούν. Επιπλέον, ο Ανάδοχος βαρύνεται με πάσης άλλης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση της Προμήθειας, που όφειλε ο Ανάδοχος να λάβει υπόψη του για την κατάρτιση της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 17 ΕΚΧΩΡΗΣΗ Η εκχώρηση από τον ανάδοχο μέρους ή του συνόλου των προς προμήθεια ειδών απαγορεύεται με συνέπεια την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου. ΑΡΘΡΟ 18 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται μετά από γνωμοδότηση της αρμόδια επιτροπής και απόφαση της Αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν αλλοιώνουν ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύμβασης) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 19 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις και τους νόμους που αναφέρονται στη διακήρυξη. [36]

37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ) Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών είναι τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν. Οι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι γενικά κατάλληλες να εξοπλίσουν τους παρακάτω χώρους. Θα είναι καινούριες και αμεταχείριστες και θα εγκατασταθούν, συναρμολογηθούν και συνδεθούν επιτόπου στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, προκειμένου να ελεγχθεί και η σωστή λειτουργία τους. Είναι δυνατόν, οι υποψήφιοι προμηθευτές, μετά από συνεννόηση, να επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους θα τοποθετηθούν οι ηλεκτρικές συσκευές προκειμένου να διαμορφώσουν προσωπική άποψη. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Θάλαμος συντήρηση Ψυγείο θάλαμος συντήρησης Α υλών με 2 πόρτες, χωρητικότητας τουλάχιστον λίτρων, ισχύς 1/2ΗΡ V διαστάσεων περίπου 144Χ82Χ210. 1,00 2 Θάλαμος συντήρηση Ψυγείο θάλαμος συντήρησης γλυκών με 1 πόρτα, χωρητικότητας τουλάχιστον 650 λίτρων, ισχύς 1/3ΗΡ V διαστάσεων περίπου 72Χ82Χ210. 1,00 3 Θάλαμος κατάψυξη Καταψύκτης παγωτού χωρητικότητας τουλάχιστον 430λίτρα, διαστάσεων περίπου 131Χ65Χ88. 1,00 4 Ζυμωτήριο Ζυμωτήριο 50λίτρων, 42 κιλών βαρέως τύπου, ισχύς τουλάχιστον 1,5ΗΡ-230/400V, διαστάσεις περίπου 530Χ850Χ710. 1,00 5 Πλανητικό μίξερ Πλανητικό μίξερ τουλάχιστον 30 λίτρων με ρύθμιση ταχύτητας. Να περιλαμβάνει κάδο, σύρμα, άγκιστρο, πτερύγιο και προστατευτικό κάλυμμα. Ισχύς τουλάχιστον 1,1 Kw V, διαστάσεις περίπου 532Χ685Χ1208. Να έχει επιπρόσθετο μπολ 30 λίτρων, επιπρόσθετο επίπεδο άγκιστρο, επιπρόσθετο πτερύγιο και επιπρόσθετο σύρμα και σπάτουλα για mixer 30 λίτρων. Με ρυθμιστή inverter ή 5 τουλάχιστον ταχύτητες. 1,00 6 Ερμάριο τοίχου Ερμάριο τοίχου ποτηριέρα INOX με συρόμενες ΙΝΟΧ πόρτες διαστάσεων 190Χ40Χ70 και ενδιάμεσο ράφι. 1,00 7 Πάγκος Πάγκος ΙΝΟΧ ειδικής κατασκευής διαστάσεων 230Χ70Χ87 όπου αριστερά θα έχει 3 κάθετα συρτάρια και το υπόλοιπο θα έχει θέσεις για 4 τροχήλατα αμπάρια ζαχαροπλαστικής. 1,00 [37]

38 8 Πλανητικό μίξερ Πλανητικό μίξερ 5 λίτρων με ρύθμιση ταχύτητας. Να περιλαμβάνει κάδο, σύρμα, άγκιστρο, πτερύγιο και προστατευτικό κάλυμμα. Ισχύς 0,5 Kw 240 V, διαστάσεις 9 Ψυγείο πάγκος συντήρησης περίπου 29Χ38Χ43 με επιπρόσθετο ανοξείδωτο μπολ 5 λίτρων, επιπρόσθετο επίπεδο άγκιστρο, επιπρόσθετο πτερύγιο, επιπρόσθετο σύρμα και σπάτουλα για mixer 5 λίτρων. Με ρυθμιστή inverter ή τουλάχιστον 5 ταχύτητες. 1,00 Ψυγείο πάγκος συντήρησης απόψυξης-συντήρησης ψαριών με μηχανή βεβιασμένης κυκλοφορίας με βεντιλατέρ, με 3 πόρτες και μηχάνημα δεξιά, με 2 σκαλιέρες και 1 σχάρα ΙΝΟΧ ανά πόρτα χωρητικότητας περίπου 430 λίτρων, ισχύς 1HP διαστάσεων περίπου 182Χ70Χ86,5 για την τοποθέτηση κρεάτων. 1,00 10 Πριόνι Πριόνι κατεψυγμένων ψαριών, εξ ολοκλήρου ανοξείδωτο. Προσφέρεται με τραπέζι σταθερό διαστάσεων 450Χ450. Έχει ισχύς 2ΗΡ 400V, ύψος κοπής 320mm, πλάτος κοπής 210mm, μήκος κορδέλας 2,05m, βάρος 66kg, διαστάσεις περίπου 600Χ600Χ ,00 11 Λάντζα Λάντζα ερμάριο ψαριών με μια λεκάνη 50Χ50 αριστερά και δεξιά αποστράγγιση διαστάσεων 140Χ70Χ87. 1,00 12 Ερμάριο Ερμάριο ανοξείδωτο ειδικής κατασκευής διαστάσεων 220Χ70Χ87 με κόψιμο κολώνας, ράφι μέσης και συρόμενες πόρτες. 1,00 13 Κρεατομηχανή Κρεατομηχανή γωνιακή 22αρα με μπούκα-σαλίγκαροβολάν από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, αθόρυβη, ισχύς 2ΗΡ- 230/400V, παραγωγής τουλάχιστον 180κιλά/ώρα. Διαστάσεις περίπου 460Χ330Χ450. 1,00 14 Σνιτσελομηχανή Σνιτσελομηχανή κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 αθόρυβη, διακόπτη ασφαλείας και καπάκι. Ισχύς 0,5ΗΡ-230V, διαστάσεων 220Χ440Χ450. 1,00 15 Λάντζα - Ερμάριο Λάντζα ερμάριο κρεάτων ΙΝΟΧ με μια λεκάνη 50Χ50 δεξιά και αριστερή αποστράγγιση διαστάσεων 160Χ70Χ87. 1,00 16 Πάγκος Πάγκος ΙΝΟΧ με πλάκα πολυαιθυλενίου διαστάσεων 70Χ70Χ5Χ90. 1,00 17 Λαντζάκι Λαντζάκι ΙΝΟΧ με βρύση & θερμομεικτική βαλβίδα γονάτου ανοξείδωτο διαστάσεων 40X40Χ24. 1,00 18 Αποστειρωτής Αποστειρωτής μαχαιριών ακτινοβολίας, χωρητικότητας 10 μαχαίρια διαστάσεων 140Χ520Χ650 mm. 1,00 19 Ψυγείο θάλαμος συντήρησης Ψυγείο θάλαμος συντήρησης επεξεργασμένων κρεάτων με 1 πόρτα, χωρητικότητας τουλάχιστον 650 λίτρων, ισχύς 1/3ΗΡ V διαστάσεων περίπου 72Χ82Χ210. 1,00 20 Λάντζα Ερμάριο Λάντζα ερμάριο INOX με 2 λεκάνες 50Χ50Χ30 δεξιά διαστάσεων 190Χ70Χ87. 2,00 21 Πάγκος Πάγκος INOX ειδικής κατασκευής με 3 κάθετα συρτάρια αριστερά, θέση για κάδο σκουπιδιών Φ50 στην μέση, και το υπόλοιπο ερμάριο, συνολικών διαστάσεων 230Χ70Χ87. 1,00 22 Κόφτης Πολυκοπτικό μηχάνημα ανοξείδωτο, με διακόπτη χειριστηρίου ασφάλειας 24 V, με παραγωγή τουλάχιστον 300 Kgr/h, με δύο δίσκους κοπής επιλογής μας. 1,00 [38]

39 23 Πολτοποιητής Πολτοποιητής με ανοξείδωτο κάδο τουλάχιστον 5lt, και κάλυμμα προστασίας με ρυθμιστή στροφών, ισχύς 350W, V. 1,00 24 Ερμάριο Ερμάριο ΙΝΟΧ με συρόμενες ΙΝΟΧ πόρτες και ράφι στην μέση διαστάσεων 160Χ70Χ87. 1,00 25 Ζαμπονομηχανή Ζαμπονομηχανή με διάμετρο μαχαιριών 300 χιλ. Ισχύς 0,5 26 Ψυγείο πάγκος συντήρησης 27 Ψυγείο πάγκος συντήρησης HP στα 220V, διαστάσεων περίπου 57Χ50Χ49. 1,00 Ψυγείο πάγκος συντήρησης αλλαντικών τυροκομικών με μηχανή βεβιασμένης κυκλοφορίας με βεντιλατέρ, χωρητικότητας τουλάχιστον 580 λίτρων, 4 πόρτες, με 2 σκαλιέρες και 1 σχάρα ΙΝΟΧ ανά πόρτα, ισχύς 1 ΚW, διαστάσεων 227Χ70Χ86,5. 2,00 Ψυγείο πάγκος συντήρησης ετοίμων σαλατών με μηχανή βεβιασμένης κυκλοφορίας με βεντιλατέρ, χωρητικότητας 589λίτρων,4 πόρτες, με 2 σκαλιέρες και 1 σχάρα ΙΝΟΧ ανά πόρτα, ισχύς 1101W, διαστάσεων περίπου 227Χ70Χ86,5. 1,00 28 Ερμάριο Ερμάριο τοίχου ποτηριέρα ΙΝΟΧ με συρόμενες ΙΝΟΧ πόρτες διαστάσεων 140Χ40Χ70. 2,00 29 Τραπέζι Τραπέζι ΙΝΟΧ ειδικής κατασκευής διαστάσεων περίπου 30Χ70Χ87 με ένα ράφι (πάτο). 1,00 30 Ερμάριο Ερμάριο ανοξείδωτο με ράφι μέσης και συρόμενες πόρτες ΙΝΟΧ διαστάσεων περίπου 220Χ70Χ87. 1,00 31 Ερμάριο Ερμάριο ΙΝΟΧ με συρόμενες πόρτες ΙΝΟΧ και ράφι στην μέση διαστάσεων περίπου 160Χ70Χ87. 2,00 32 Λάντζα Ερμάριο Λάντζα ερμάριο μια λεκάνη περίπου 50Χ50Χ30 δεξιά διαστάσεων περίπου 100Χ70Χ87. 1,00 33 Πάγκος Πάγκος ΙΝΟΧ ειδικής κατασκευής με 3 κάθετα συρτάρια αριστερά και το υπόλοιπο ερμάριο συνολικών διαστάσεων περίπου 130Χ70Χ87. 1,00 34 Φριτέζα Φριτέζα ηλεκτρική χωρητικότητας 12+12λίτρων ισχύς 2 Χ 6.000W, διαστάσεις περίπου 790Χ500Χ41. 1,00 35 Ερμάριο Ερμάριο βάση φριτέζας με ανοιγόμενες πόρτες και ράφι μέσης διαστάσεων 80Χ70Χ87. 1,00 36 Κουζίνα Κουζίνα με 4 εστίες αερίου (συνολικής ισχύος 40 Kw), σε φούρνο αερίου (8,5 Kw), συνολικής ισχύος 48,5 Kw διαστάσεων 80Χ93Χ85 με βασικό εξοπλισμό σχάρα χρωμίου GN2/1 για στατικό φούρνο. 1,00 37 Φούρνος Φούρνος streamer, με πίνακα αφής, αερίου (LPG), με 3 τρόπους μαγειρέματος (αυτόματος, συνταγές προγράμματος, χειροκίνητος), συνολικής ισχύος τουλάχιστον 35 Kw, διαστάσεων περίπου 90Χ85Χ106, χωρητικότητας 10Χ1Χ1GN με συνδυασμένο κύκλο ατμού θερμότητας τουλάχιστον 270οC με boiler και δυνατότητα καθαρισμού αφαλάτωσης του boiler από το χρήστη. 1,00 38 Χοάνη Χοάνη οσμών με φιλτροθέσια χωρίς φίλτρα διαστάσεων 350Χ110. 1,00 39 Καρότσι Καρότσι μεταφοράς δίσκων 1/1 GN 18 θέσεων, διαστάσεων περίπου 385Χ555Χ ,00 40 Τρόλευ Τρόλευ κατεβάσματος θερμαινόμενων πιάτων, με 2 κυλίνδρους ισχύς 1,6 Kw, διαστάσεων περίπου 46Χ81Χ90. 2,00 [39]

40 41 Καρότσι Καρότσι σερβιρίσματος με 3 ράφια, τροχήλατο. 2,00 42 Πάσο παραλαβής Πάσο παραλαβής άπλυτων με ράφι κανίστρων και οπή για σκουπίδια, διαστάσεων 160Χ70Χ87+ράφι. 1,00 43 Πάσο εισόδου Πάσο εισόδου πλυντηρίου με λεκάνη 50Χ40 συνολικών διαστάσεων 70Χ70Χ87. 1,00 44 Πλυντήριο πιάτων Ανοξείδωτο πλυντήριο πιάτων, διπλού τοιχώματος, εμπρόσθιας φόρτωσης με 3 τουλάχιστον προγράμματα και ηλεκτρονικές ρυθμίσεις, Διαθέτει αντλία εξαγωγής και ατμοσφαιρικό μπόιλερ. Απόδοση τουλάχιστον 1100 πιάτα/ ώρα. Διαστάσεων περίπου 75Χ84Χ152, ισχύς 10 Kw/400V. 1,00 45 Πάσο πλυντηρίου Πάσο εξόδου πλυντηρίου με κόψιμο κολώνας διαστάσεων 120Χ70Χ87. 1,00 46 Λάντζα Ερμάριο Λάντζα ερμάριο με 2 λεκάνες δεξιά και αριστερά θέση πλυντηρίου, διαστάσεων 190Χ70Χ87. 1,00 47 Πλυντήριο πιάτων Πλυντήριο πιάτων κάτω του πάγκου, με μονά τοιχώματα, ισχυρό μπόιλερ πίεσης (4,5 kw), ισχύς 5,3 Kw-400 V, διαστάσεων 60Χ61Χ82 με βασικό εξοπλισμό καλάθι μαχαιροπήρουνων, καλάθι για 18 πιάτα. 1,00 48 Ερμάριο τοίχου Ερμάριο τοίχου ποτηριέρα με συρόμενες ΙΝΟΧ πόρτες διαστάσεων 190Χ40Χ70 με ενδιάμεσο ράφι. 1,00 49 Ντουλάπα σκευών Ντουλάπα σκευών ειδικής κατασκευής με 3 ράφια 50 Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης 51 Ψυκτικός θάλαμος λαχανικών 52 Ψυκτικός θάλαμος κατάψυξης 53 Ψυκτικός θάλαμος κατάψυξης διαστάσεων 120Χ70Χ200. 1,00 Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης, με 1 πόρτα λαχανικών, χωρητικότητας 650 λίτρων, ισχύς 230V, διαστάσεων περίπου 72Χ82Χ210. 1,00 Ψυκτικός θάλαμος λαχανικών, βαρυάς κατασκευής βιομηχανικού τύπου, πάχους 10cm, κατάλληλο για τρόφιμα, με ηλεκτρική απόψυξη, υγειονομικές γωνίες εσωτερικές HACCP, ειδικό αντιολισθητικό δάπεδο, πόρτα θαλάμου διαστάσεων 80Χ180, διαστάσεων 300Χ220Χ220, αεροψυκτήρα, ψυκτικό μηχάνημα, ηλεκτρολογικός πίνακας πλήρους αυτοματισμού με ηλεκτρονικό θερμόμετρο θερμοστάτη. 1,00 Ψυκτικός θάλαμος ψαριών, βαρυάς κατασκευής βιομηχανικού τύπου, πάχους 10cm, κατάλληλο για τρόφιμα, με ηλεκτρική απόψυξη, υγειονομικές γωνίες, λείο βαμμένο, εσωτερικές HACCP, ειδικό αντιολισθητικό δάπεδο, πόρτα θαλάμου διαστάσεων 80Χ180, διαστάσεων 250Χ200Χ220. 1,00 Ψυκτικός θάλαμος κρεάτων, βαρυάς κατασκευής βιομηχανικού τύπου, πάχους 10cm, λείο βαμμένο, κατάλληλο για τρόφιμα, με ηλεκτρική απόψυξη, θερμοκρασίας -25/-20ο C, υγειονομικές γωνίες εσωτερικές HACCP, ειδικό αντιολισθητικό δάπεδο, πόρτα θαλάμου διαστάσεων 80Χ180, διαστάσεων 215Χ220Χ220, αεροψυκτήρα ψυκτικό μηχάνημα, ηλεκτρολογικός πίνακας πλήρους αυτοματισμού με ηλεκτρονικό θερμόμετρο θερμοστάτη, αυτόματο εσωτερικό φωτισμό, βαλβίδα αποσυμπίεσης και με ηχητική και οπτική ειδοποίηση σε περίπτωση δυσλειτουργίας. 1,00 [40]

41 54 Ραφαρίες Ραφαρίες με 3 ράφια περιμετρικά του θαλάμου αποτελούμενες από 6 ραφαρίες διαστάσεων 242Χ50Χ180 και 2 ραφαρίες διαστάσεων 249Χ50Χ180. 1,00 55 Ψύκτης νερού Με ανοξείδωτο κάδο & δεξαμενή νερού, ισχύος 1/5 ΗΡ, να 56 Ζυγός ψηφιακός ρεύματος μπαταρίας 15 kgr 57 Ζυγός επιδαπέδιος 150 kgr παράγει 250 ποτήρια ανά ώρα. 1,00 Ρεύματος μπαταρίας, αδιάβροχο πληκτρολόγιο, αυτόματο μηδενισμό, ζυγιστική ικανότητα 15 κιλών με διαβάθμιση 5 γραμμαρίων, ευανάγνωστη οθόνη LCD & ανοξείδωτο τάσι. 1,00 Επιδαπέδιος ζυγός ρεύματος - μπαταρίας, αδιάβροχο πληκτρολόγιο, αυτόματο μηδενισμό, ζυγιστική ικανότητα 150 κιλών με διαβάθμιση 20 γραμμαρίων, ευανάγνωστη οθόνη LCD & ανοξείδωτο τάσι. 1,00 58 Βάση Βάση ανοιχτή, με υποστήριγμα σχαρών/δίσκων για φούρνους κατά μήκος 6&10χ1/1GN, διαστάσεων ΜΧΠΧΥ 90Χ80Χ80cm. 1,00 59 Φίλτρα Φίλτρα φούσκας INOX 50Χ50. 7,00 60 Κάδος Κάδος απορριμμάτων με πεντάλ ανοξείδωτος απορριμμάτων χωρητικότητας 75λίτρων, διαστάσεων 48Χ60. 4,00 61 Ραφαρία Ανοξείδωτη περιμετρικά του ψυκτικού θαλάμου λαχανικών, με 3 ράφια διαστάσεων Χ 53. 1,00 62 Ραφαρία Ραφαρία ανοξείδωτη περιμετρικά του ψυκτικού θαλάμου ψαριών με 3 ράφια διαστάσεων Χ 53. 1,00 63 Ραφαρία Ανοξείδωτη περιμετρικά του ψυκτικού θαλάμου ψαριών με 3 ράφια διαστάσεων Χ 53 1,00 64 Τσιγγέλες θαλάμου Τσιγγέλες θαλάμου. 29,00 65 Πάγκος Πάγκος για ρούχα με ανοξείδωτο σκελετό και επιφάνεια μελαμίνης, διαστάσεων 160Χ70Χ87. 8,00 66 Τροχήλατος κάδος Τροχήλατος κάδος ζαχαροπλαστικής διαστάσεων 40Χ62Χ70. 1,00 67 Κάδοι μεγάλοι Κάδος απορριμμάτων με πεντάλ ανοξείδωτος χωρητικότητας 50λίτρων, διαστάσεων 48Χ60. 2,00 68 Βρύση καταιωνιστήρα 69 Εγκατάσταση Φούσκας/κανάλι Βρύση καταιωνιστήρα μιας οπής, 2 παροχών νερού (ζεστό - κρύο) με περιστροφικό άνοιγμα και χωριστή βρύση στη μέση. Η βρύση είναι επιχρωμιωμένη κατάλληλη για χρήση σε κουζίνες μαζικής εστίασης. 1,00 1 Κανάλι ανοξείδωτο με καπέλο στην εξαγωγή Φ350, για σύνδεση φούσκας με απορροφητήρα. 1,00 Καρότσι σφουγγαρίσματος μονό με μεταλλική λαβή Καρότσι σφουγγαρίσματος λίτρων με 1 κουβά 1,00 71 Καρότσι Καρότσι σφουγγαρίσματος μονό με μεταλλική λαβή 50 σφουγγαρίσματος λίτρων με 2 κουβάδες. 2,00 72 Βραστήρας για καφέ, Ανοξείδωτος, χωρητικότητας 15 lt, με θερμοστάτη, δείκτη τσάι στάθμης νερού & ανοξείδωτο φίλτρο, ισχύος 1,5 KW. 1,00 73 Διανεμητής χυμού Από ανοξείδωτο, με ακρυλικό κάδο και βρύση. 8 lt Χωρητικότητα 8lt. 1,00 74 Κάδοι inox 5lt Κάδος πεντάλ χωρητικότητας inox χρώμα 5λ ορθογώνιος. 40,00 75 Λιποσυλλέκτης Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος χωρητικότητας τουλάχιστον 90lt, ροής τουλάχιστον 5lt/min, διαστάσεων 50Χ40Χ40cm. 4,00 [41]

42 76 Ψωμιέρα Ψωμιέρα ερμάριο-αμπάρι ανοξείδωτο με φάκελο, ανακλινόμενη για ψωμί, διαστάσεων 50Χ70Χ87cm. 2,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 77 Πλυντήριο στυπτήριο Είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα κι είναι βαρέως βιομηχανικού τύπου. Η ικανότητα φόρτωσής του είναι 8-10 κιλά, με στροφές σουρώματος στροφές, με ηλεκτρική αντίσταση και μικροεπεξεργαστή. Είναι ηλεκτροθερμαινόμενο, αυτόματο, με εύκολη διαχείριση ανοξείδωτο. 1,00 78 Πλυντήριο στυπτήριο Είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα κι είναι βαρέως βιομηχανικού τύπου. Η ικανότητα φόρτωσής του είναι κιλά, υψηλών στροφών rpm, με ηλεκτρική αντίσταση και μικροεπεξεργαστή. Είναι ηλεκτροθερμαινόμενο, αυτόματο, με εύκολη διαχείριση ανοξείδωτο. Διαστάσεις μήκους έως 1,20 εκ. 1,00 79 Στεγνωτήριο ρεύματος Είναι αυτόματο και βαρέως βιομηχανικού τύπου. Η ικανότητα φόρτωσης του είναι κιλά και διαθέτει μικροεπεξεργαστή. Είναι ηλεκτροθερμαινόμενο με σύστημα reversing (2 μοτέρ αντίστροφη περιστροφή), σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας και κατασκευασμένο με νέα οικολογική τεχνολογία.διαστάσεις περίπου 80 εκ. 1,00 80 Τρόλευ περισυλλογής λινών Καρότσια μεταφοράς ιματισμού βαρέως τύπου ικανά να μεταφέρουν μεγάλα φορτία ιματισμού (σύμφωνα με το HACCP). 7,00 81 Σιδερωτήριο Το μήκος του κυλίνδρου είναι 1400 χιλ έως 1900 χιλ. Είναι επαγγελματικού τύπου με ρυθμιστή τόσο της θερμοκρασίας όσο και της ταχύτητας. Διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση και εύκολη διαχείριση. Διαστάσεις έως 190 εκ. 1,00 82 Πάγκος σιδερώματος Με θερμαινόμενη επιφάνεια και απορρόφηση. Ρυθμιζόμενο ύψος, αναδίπλωση τραπεζιού, ρόδες, μπόιλερ από ανοξείδωτο χάλυβα, ισχύς 1150W. 1,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α ,00 Φ.Π.Α ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,24 [42]

43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα.. (Δ/νση οδός αριθμός -Τ.Κ.-FAX) Ημερομηνία έκδοσης... ΕΥΡΩ... ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Πολυτεχνείου ΤΚ Άγιος Νικόλαος ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ...ΕΥΡΩ... - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυούμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ...υπέρ της εταιρείας... Δ/νση... Α.Φ.Μ. για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο στις / /2015 διαγωνισμό για το έργο «Γηροκομείο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου» - Προμήθεια Εξοπλισμού Κουζίνας Πλυντηρίων κλπ του Κτιρίου (Υποέργο 3), σύμφωνα με την με αριθμό. / διακήρυξη της. - Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της και αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της. - Η παρούσα ισχύει μέχρι την... - Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην διακήρυξη. [43]

44 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα (Δ/νση οδός αριθμός Τ.Κ. fax) ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Πολυτεχνείου ΤΚ Άγιος Νικόλαος Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.... ΕΥΡΩ - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως).. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας..δ/νση. Α.Φ.Μ... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων του έργου «Γηροκομείο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου» - Προμήθεια Εξοπλισμού Κουζίνας Πλυντηρίων κλπ του Κτιρίου (Υποέργο 3) με αριθμό / διακήρυξης, προς κάλυψη των αναγκών της προμήθειας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας* ΕΥΡΩ αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. - Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την , όποτε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. - Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά σας. [44]

45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια Εξοπλισμού Κουζίνας Πλυντηρίων κλπ του Κτιρίου (Υποέργο 3) του έργου: «Γηροκομείο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου στην Λατσίδα Αγίου Νικολάου Στην Περιφέρεια Κρήτης σήμερα την.., ημέρα.., μεταξύ αφενός της Περιφέρειας Κρήτης που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη Σταύρο, και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της..., που εδρεύει στην..και εκπροσωπείται νόμιμα από τον.., βάσει με ΑΦΜ. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Σε συνέχεια του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την.. Διακήρυξη («η Διακήρυξη») κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την.. απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν με την [στοιχεία απόφασης / κοινοποίησης της κατακύρωσης], η εκτέλεση της προμήθειας «..», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση της «Προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας πλυντηρίων κλπ του κτιρίου του Γηροκομείου (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ της Διακήρυξης «Τεχνική Περιγραφές» και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Η Προμήθεια θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά (α) στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού και (β) στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας αρχίζει από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης και διαρκεί Ένα (1) ημερολογιακό μήνα. Η παραλαβή των παραδοτέων της προμήθειας θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή εντός της προθεσμίας σύμφωνα με τη Διακήρυξη της προμήθειας και την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. [45]

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΣΨ7Λ7-8ΔΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 03 / 2015 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002807575 2015-05-28

15PROC002807575 2015-05-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο: 2841 340312

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής. Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Στο ΦΕΚ Δημοσίων για δημοσίευση στην. δημοσίευσης στον ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συμβάσεων: Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής. Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Στο ΦΕΚ Δημοσίων για δημοσίευση στην. δημοσίευσης στον ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συμβάσεων: Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 20/2015 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΗΔΗΣ 15125:20/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.200,00 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 233.946,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 20/2015 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΗΔΗΣ 15125:20/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.200,00 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 233.946,00 ΜΕ ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πληροφορίες :Γραφείο Προμηθειών Ταχ. Δ/νση :Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002908053 2015-07-13

15PROC002908053 2015-07-13 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πληροφορίες :Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΤΕΙ 2991/18-9-12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 16/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002728368 2015-04-24

15PROC002728368 2015-04-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 4537/24-04 - 2015 ΑΡ, ΣΥΣΤΗΜ ΕΣΗΔΗΣ :2795 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τμήμα οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα 15.5.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ζ. Ζωγράφου Τηλέφωνο : 210-3722500

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ζ. Ζωγράφου Τηλέφωνο : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση: Τηλέφωνο: +302661039814 Fax: +302661040088 Πληροφορίες: κα.αγγελικήζωχιού,χριστίναδιβριώτη email:info@corfucci.gr,diagonismoi@corfucci.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47100 Άρτα Τηλέφωνο : 2681028728 Fax : 2681078654 Πληροφορίες : κ. Κολοβός Χρήστος Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Βόλος -3-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/02/2015. Αρ. Πρωτ. 3250

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/02/2015. Αρ. Πρωτ. 3250 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3250 ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΓΓΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 28-05-2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6643/1076 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ Δ/νση: Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 6494136, Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Τ.Κ. : 81100 - Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350500 Fax : 2251350578 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:dimos@mytilene.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-12-2013 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αναστάσιος Μέξιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Διεύθυνση :Τσόχα 5 Αθήνα 115 21 Τμήμα :Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310892268, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ITE/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα Πληροφορίες : Σωτήρης Σιώκας Τηλέφωνο : +30 260965300 FAX : +30 260990987 Email : siokas@iceht.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν Η ΦΡΑΣΗ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ» & Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Λειτουργικός εξοπλισμός διαμόρφωση χώρων της Σ.Υ.Δ.» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα