ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δηµήτριος Κυριτσάκης Αντιπρόεδρος: Δηµήτριος Λουκάς Μέλη: Ιωάννης Μπιτούνης, Εµµανουέλα Τρούλη, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά. Θέµα της συνεδρίασης ήταν η επικαιροποίηση του τύπου και τρόπου υποβολής και καταχώρησης των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, µετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α 93/ ). Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν. 3959/2011, τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό, οµόφωνα αποφασίζει και: Καθορίζει τον τύπο, τον τρόπο υποβολής και καταχώρησης των, κατ άρθρο 36 παρ. 1 και 2 του ν. 3959/2011, καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, όπως αυτό αποτυπώνεται στο έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. Η παρούσα αντικαθιστά στο σύνολο, την υπ αριθ. 473Β/VI/2010 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Η απόφαση εκδόθηκε την 11 η Σεπτεµβρίου

2 Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν. 3959/2011. Ο Πρόεδρος και Συντάκτης της Απόφασης Δηµήτριος Κυριτσάκης Η Γραµµατέας Παρασκευή Α. Ζαχαριά 2

3 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ (σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν. 3959/2011) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΘΗΝΑ

4 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ (Άρθρο 36 ν. 3959/2011) I. Πληροφορίες σχετικά µε τον καταγγέλλοντα και την επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων κατά των οποίων στρέφεται η καταγγελία 1. Αναφέρετε πλήρη στοιχεία για την ταυτότητά σας, ως καταγγέλλοντος, (όνοµα ή επωνυµία, διακριτικό τίτλο και διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας της επιχείρησης). Εάν είστε επιχείρηση, προσδιορίστε τον όµιλο επιχειρήσεων στον οποίο ανήκετε και δώστε συνοπτική περιγραφή της φύσης και του πεδίου των επαγγελµατικών σας δραστηριοτήτων. Δηλώστε, επίσης, έναν υπεύθυνο επαφών ή αντίκλητο/πληρεξούσιο δικηγόρο (µε τον αριθµό τηλεφώνου, την ταχυδροµική και την ηλεκτρονική διεύθυνση), εφόσον το επιθυµείτε, από τον οποίο µπορούν να ληφθούν εφόσον απαιτηθούν επιπλέον πληροφορίες. 2. Αναφέρετε πλήρη στοιχεία για την ταυτότητα της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων κατά της οποίας στρέφεται η καταγγελία (επωνυµία, διακριτικό τίτλο και διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης), σηµειώστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, όλα τα διαθέσιµα στοιχεία για τον όµιλο επιχειρήσεων στον οποίο ανήκει και για τη φύση και το πεδίο των δραστηριοτήτων της. Αναφέρετε τη θέση σας, ως καταγγέλλοντος, έναντι της καταγγελλόµενης επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων ή/και τη σχέση σας µε αυτή (π.χ. πελάτης/καταναλωτής, προµηθευτής, ανταγωνιστής). II. Λεπτοµέρειες για την εικαζόµενη παράβαση και αποδεικτικά στοιχεία 3. Εκθέστε λεπτοµερώς τα πραγµατικά περιστατικά από τα οποία, κατά τη γνώµη σας, τεκµηριώνεται παραβίαση των άρθρων 1, 2 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ή 102 ΣΛΕΕ (πρώην 81 ή 82 της ΣυνθΕΚ). i. Γενικά στοιχεία για τις σχετικές αγορές και τη λειτουργία τους Αναφέρετε το είδος των αγαθών (προϊόντων ή υπηρεσιών) που επηρεάζονται από τις εικαζόµενες παραβάσεις και εξηγήστε τις εµπορικές σχέσεις µεταξύ των δραστηριοποιούµενων στην αγορά επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα εµπορίου (π.χ. παραγωγή, προµήθεια χονδρική ή λιανική πώληση κλπ.) που αφορούν στα ανωτέρω είδη και επηρεάζονται από την καταγγελλόµενη παράβαση. ii. Στοιχεία αναφορικά µε τις καταγγελλόµενες πρακτικές Αναφέρετε όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις καταγγελλόµενες συµφωνίες ή πρακτικές των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων κατά των οποίων στρέφεται η καταγγελία. Περιγράψτε µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια τη θέση και την εµπορική συµπεριφορά των καταγγελλόµενων επιχειρήσεων στη σχετική αγορά. 4. Υποβάλετε όλα τα έγγραφα τα οποία έχετε στην κατοχή σας και τα οποία αφορούν ή συνδέονται άµεσα µε τα εκτιθέµενα στην καταγγελία πραγµατικά περιστατικά (π.χ. κείµενα συµφωνιών, πρακτικά διαπραγµατεύσεων ή συσκέψεων, όρους συναλλαγών, επαγγελµατικά έγγραφα, εγκυκλίους, αλληλογραφία, σηµειώσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κ.α.). Δηλώστε το όνοµα και τη διεύθυνση των προσώπων που είναι σε θέση να καταθέσουν για τα εκτιθέµενα στην καταγγελία πραγµατικά περιστατικά, και ιδίως των προσώπων που επηρεάζονται από τις εικαζόµενες παραβάσεις. Υποβάλετε στατιστικές, έρευνες αγοράς ή άλλα δεδοµένα, που τυχόν έχετε στην κατοχή σας και τα οποία αναφέρονται στα εκτιθέµενα πραγµατικά περιστατικά, ιδίως εφόσον Διευκρινίσεις και λεπτοµέρειες για τη συµπλήρωση του παρόντος εντύπου αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα. 4

5 αποτυπώνουν τις εξελίξεις στην αντίστοιχη αγορά (π.χ. στοιχεία για τις τιµές και τις τάσεις των τιµών, τους φραγµούς στην είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά, τυχόν περιστατικά εισόδου και/ ή εξόδου επιχειρήσεων από την αγορά κλπ.). 5. Εκθέστε τις απόψεις σας σχετικά µε τη γεωγραφική έκταση των εικαζόµενων παραβάσεων και εξηγήστε, εφόσον επικαλείστε παράβαση των άρθρων 101 ή 102 ΣΛΕΕ (πρώην 81 ή 82 ΣυνθΕΚ), σε ποιο βαθµό το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών είναι δυνατόν να επηρεασθεί από την καταγγελλόµενη συµπεριφορά 1. III. Αναµενόµενα αποτελέσµατα από την παρέµβαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού 6. Δηλώστε εάν και µε ποιον τρόπο σας επηρεάζει η καταγγελλόµενη συµπεριφορά. 7. Περιγράψτε τα αποτελέσµατα που αναµένετε σε συνέχεια της παρέµβασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού αναφορικά µε τις καταγγελλόµενες πρακτικές 2. IV. Διαδικασίες ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων εθνικών αρχών ή αρχής ανταγωνισµού άλλου κράτους µέλους ή εθνικών δικαστηρίων 8. Προσδιορίστε εάν έχετε τυχόν απευθυνθεί για το ίδιο ή συναφές ζήτηµα σε άλλη εθνική ή ενωσιακή αρχή ή φορέα, σε αρχή ή αρχές ανταγωνισµού άλλου κράτους µέλους/κρατών µελών ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και αν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ενώπιον δικαστηρίων. Εάν συµβαίνει τούτο, κάντε πλήρη αναφορά στις διαδικασίες που εκκρεµούν ενώπιον άλλης διοικητικής ή δικαστικής αρχής που έχει επιληφθεί και των στοιχείων τα οποία έχετε τυχόν υποβάλει στην αρχή αυτή. V. Νοµιµοποιητικά έγγραφα Προσκοµίστε έγγραφα νοµιµοποίησης των νοµίµων εκπροσώπων και/ ή πληρεξουσίων δικηγόρων (π.χ. καταστατικά, αποφάσεις γενικών συνελεύσεων ή διοικητικών συµβουλίων, ειδικά πληρεξούσια έγγραφα), που τυχόν υπογράφουν το έντυπο καταγγελίας. Υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που να βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο καταγγελίας, καθώς και τα συνηµµένα σε αυτό έγγραφα, ανταποκρίνονται µε πληρότητα και ακρίβεια στην πραγµατικότητα. Ηµεροµηνία Υπογραφή 1 Βλ. την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C 101/07): Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού του εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, δηµοσιευµένη και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισµού (σελίδα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ). 2 Βλ. άρθρο 25 του Ν. 3959/2011 όπου περιγράφονται οι εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισµού σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των άρθρων 1, 2 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ή 102 ΣΛΕΕ (πρώην 81 ή 82 της ΣυνθΕΚ). 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 3 1. Σκοπός του Παρόντος Εντύπου Στο παρόν έντυπο προσδιορίζονται οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, για παράβαση των άρθρων 1, 2 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ή 102 ΣΛΕΕ (πρώην 81 ή 82 της ΣυνθΕΚ) µε σκοπό την άσκηση από την Επιτροπή Ανταγωνισµού των προβλεπόµενων στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011 εξουσιών. 2. Πώς Υποβάλλεται η Καταγγελία 2.1 Η καταγγελία συντάσσεται µε βάση το παρόν έντυπο, στην ελληνική γλώσσα, η οποία είναι η επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας. 2.2 Το παρόν έντυπο συµπληρωµένο σε όλα του τα τµήµατα µαζί µε τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Το συµπληρωµένο έντυπο µε τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλεται εάν είναι δυνατόν και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ROM). Η καταγγελία υποβάλλεται στη διεύθυνση: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κότσικα 1Α και 28ης Οκτωβρίου (Λ. Πατησίων), Αθήνα 2.3 Η παράδοση µπορεί να γίνει: (α) ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή (β) µε ταχυµεταφορά - courrier ή (γ) µε συστηµένη επιστολή, συνοδευόµενη από απόδειξη παραλαβής ή (δ) µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση µε συνηµµένη ενυπόγραφη καταγγελία σε µορφή αρχείου PDF. 2.4 Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται σε ακριβή αντίγραφα του πρωτοτύπου ή/και σε πρωτότυπο. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται στη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί και, εφόσον η γλώσσα αυτή δεν είναι η ελληνική, σε επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά. Για την ορθότητα και την ακρίβεια της µετάφρασης µπορεί να βεβαιώσει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καταγγέλλοντα. 3. Απόρρητα Στοιχεία Το άρθρο 41 παρ. 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 19 παρ. 1 του Κανονισµού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού 4 ρυθµίζουν τα 3 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού περί του τύπου και του τρόπου υποβολής των καταγγελιών, δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισµού (σελίδα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ). 4 Δηµοσιευµένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισµού (σελίδα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ). 6

7 της προστασίας και χειρισµού απορρήτων στοιχείων και εµπιστευτικών εµπορικών πληροφοριών. Ο καταγγέλλων, εφόσον θεωρεί ότι ορισµένα από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που περιέχονται στην καταγγελία ή στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα αποτελούν απόρρητα επιχειρηµατικά στοιχεία, τα οποία εάν δηµοσιευθούν ή κοινοποιηθούν καθ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους ενδέχεται να θίξουν τα συµφέροντά του, υποβάλει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού αιτιολογηµένο αίτηµα εµπιστευτικής αντιµετώπισης αυτών, προσκοµίζοντας χωριστή µη εµπιστευτική εκδοχή της καταγγελίας και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τεκµηριώνεται για ποιους λόγους ο καταγγέλλων θεωρεί τα εν λόγω στοιχεία απόρρητα. 7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015

ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015 ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α.Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΕΜΕ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 156198/92622/5610/1046 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 580/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 580/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 580/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 23η Σεπτεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 554 /VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 554 /VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 554 /VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Προς ηµοσίευση στην Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ

Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΜΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Ευρωπαική Ένωση Ευρωπαικό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Μύρινα, 27/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα 1 από 137 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 555/VIΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 555/VIΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 555/VIΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Σεπτεμβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ-ΚΒΟ Θεσσαλονίκη, 27/08/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 300525(9590) Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη του Προσωπικού, των καταρτιζομένων και των περιουσιακών στοιχείων της ΑνΑΔ Αριθμός Διαγωνισμού: 16/2013 Λευκωσία, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την αξιοποίηση τµήµατος του ακινήτου Castello Bibelli, στην περιοχή "Κάτω Κορακιάνα", ήµου Κέρκυρας, Νήσος Κέρκυρας Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα