ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο."

Transcript

1 ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13757/ ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ αξηζκ. 458/2015 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ηελ ςήθηζε πίζησζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ». ην ρεκαηάξη ηελ 5 ε ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2015, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 κ.κ., ζην ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ / έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο (Γεκάξρνπ Σαλάγξαο). Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν επηά κειψλ παξφληα ήηαλ επηά κέιε: Παξφληεο Απφληεο 1.- Πεξγάιηαο Βαζίιεηνο (Πξφεδξνο) 2.- Αλαζηαζίνπ Ισάλλεο 3.- Γθίλεο Ισάλλεο 4.- Κφθθαιεο Γεψξγηνο 5.- Κνπξνπηφο Μηραήι 6.- Πέηξνπ Υξήζηνο 7.- Υξήζηνπ Γεψξγηνο ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Πίθνπ Δπαγγειία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο. Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (1ν) θαη κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλέθεξε φηη ε ζπλεδξίαζε απηή έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη θαηά ηελ απνζηνιή ηεο δηαθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε δηαπηζηψζεθε ε εθ παξαδξνκήο ρξήζε ελφο φξνπ ν νπνίνο θξίζεθε φηη γηα ην παξφλ αληηθείκελν ζα πεξηνξίζεη ηελ χπαξμε αληαγσληζκνχ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηελ Σεηάξηε 5/8/2015 πξέπεη λα γίλεη ε απνζηνιή γηα δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Κ. θαινχκαζηε λα απνθαζίζνπκε γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ (κε ςήθνπο έμη ππέξ θαη έλα θαηά) απνθάζηζε γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. [1]

2 Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Πέηξνπ Υξήζηνο, ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ αληηπνιίηεπζε, ιέγνληαο φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Καηφπηλ ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλέθεξε ηα εμήο: Όπσο γλσξίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απαηηείηαη λα γίλνπλ δηάθνξεο ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ καο. Η Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο ζε ζπλέρεηα ηνπ ππ. αξηζκ. 5296/ αηηήκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ζπλέηαμε ηελ απφ 5/4/2015 ηερληθή έθζεζε πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο εξγαζίεο επηζθεπήο / ζπληήξεζεο / αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ ή θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήµνπ, γηα εξγαζίεο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο Δπίζεο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Γήκνπ. Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπνληαη απφ ηηο εμήο δηαηάμεηο : Σνπ Π.Γ. 28/1980 Σνπ Ν. 2286/1995 Σνπ Ν. 3463/2006 Σνπ Ν. 3548/2007 Σν N. 3731/2008. Σν Ν. 3801/2009 Σνπ Ν. 3852/2010. Σνπ N. 3861/2010 Η ππφ εθηέιεζε εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο νη νπνίεο είλαη : Οκάδα 1 - Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε επηβαηηθψλ νρεκάησλ θαη αλνηρηψλ εκηθνξηεγψλ Οκάδα 2 - Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ, θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ Οκάδα 3 - Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ Ο ιφγνο δηαρσξηζκνχ ζηηο αλσηέξσ νκάδεο είλαη φηη επεηδή είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεζεί έλαο αλάδνρνο, ν νπνίνο λα είλαη δπλαηφ λα αλαιάβεη εμνινθιήξνπ ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο πξνζθνξάο αλά νκάδα θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππννκάδσλ ηεο. Φπζηθά ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αλάδνρνο επηζπκεί κπνξεί λα δψζεη πξνζθνξά ζε παξαπάλσ απφ κία νκάδεο ή αθφκα θαη γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα είλαη ε ρακειφηεξε πξνζθνξά αλά νκάδα, κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο θαη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο βάζεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, αλέξρεηαη ζηα ,00 κε Φ.Π.Α. Αλαιπηηθά ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλά Τπεξεζία θαίλεηαη ζηηο αθφινπζεο νκάδεο [2]

3 Ομάδα 1 - Επιζκευή και ζυνηήρηζη επιβαηικών οχημάηων και ανοιχηών ημιθορηηγών ΚΧΓΙΚΟ ΟΥΗΜΑ ΜΑΡΚΑ / ΑΡ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ (ζπκπ. Φ.Π.Α) ΔΠ BMW ΚΗΤ 6145 ΔΠ HYUNDAI MATRIX ΚΗΤ 6268 ΔΠ MERCEDES ΚΗΤ ΔΠ MERCEDES E200 KHΤ ,00 ΔΠ RENAULT ΚΗΤ 6288 ΔΠ TOYOTA ΚΗΤ 6274 ΔΠ VW TRANSPORTER ΚΗΗ 4453 Α.Η. MERCEDES L608D ΚΗΤ Α.Η. NISSAN ΚΗΤ ,00 Α.Η. SKODA KHY 6280 Α.Η. FORD RANGER ΚΗΤ 6264 Α.Η. MITSUBISHI L200 ΚΗΤ Α.Η. MITSUBISHI L200 ΚΗΤ 6148 Α.Η. TOYOTA ΚΗΤ ,00 Α.Η. TOYOTA HILUX ΚΗΗ 4454 Γ ΒΙΚ 811 ΔΠ SUZUKI ΚΗΤ Α.Η. MITSUBISHI L200 ΚΗΤ ,00 ΔΠ SUZUKI BALENO ΚΗΤ Α.Η. VW CADDY ΚΤΗ ,00 χλνιν νκάδαο ,00 [3]

4 Ομάδα 2 - Επιζκευή και ζυνηήρηζη απορριμμαηοθόρων, θορηηγών, λεωθορείων και μηχανημάηων έργου ΚΧΓΙΚΟ ΟΥΗΜΑ ΜΑΡΚΑ / ΑΡ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ (ζπκπ. Φ.Π.Α) Α.Φ. IVECO ΚΗΗ 4459 Α.Φ. MERCEDES ΚΗΤ 6294 ΑΠ IVECO ΒΙΜ 9199 ΑΠ IVECO ΒΙΜ 9282 ΑΠ MERCEDES ΚΗΤ 6137 ΑΠ MERCEDES ΚΗΤ 6135 ΑΠ MERCEDES KHY 6291 ΑΠ RENAULT ΚΗΤ 6285 ΑΠ VOLVO F619 ΚΗΤ ,00 Κ.Λ. MERCEDES ΜΔ Κ.Λ. PIAGGIO ΜΔ Κ.Λ. ΜΔ Κ BUCHER GUYER ΜΔ Κ DULEVO 5000 ΜΔ90519 Κ IVECO ΜΔ Δ.Φ JCB 3CK ΜΔ55629 Δ.Φ KOMATSU ΜΔ Δ.Φ KOMATSU ME Π MITSUBISHI ΜΔ Α.Φ. IVECO KHH 4455 Δ.Φ JCB ME ,00 Δ.Φ EMBIENTE CE ΜΔ56729 Λ IVECO ΚΗΤ 6127 Λ VOLVO ΚΗΤ ,00 χλνιν νκάδαο ,00 [4]

5 Ομάδα 3 - Προμήθεια ελαζηικών ΚΧΓΙΚΟ ΓΙΑΣΑΗ ΣΔΜ ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΣΔΜ ΚΧΓΙΚΟΤ 205/60 R ,00 600,00 185/60 R ,00 440, /65 R ,00 260, ,00 205/55 R ,00 320,00 205/65 R ,00 380,00 285/70 R19, , , /80 R , ,00 295/ ,00 R22, , ,00 11/ 90 R22, , ,00 205/80 R , , ,5/80 R , , ,00 16,9/14 R , ,00 285/70 R19, , , /80 R ,00 500,00 12,5/80 R , , ,00 16,9/14 R , ,00 185/60 R ,00 440, /80 R ,00 500,00 500,00 315/ R , , ,00 χλνιν νκάδαο ,00 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΑ ΟΜΑΓΑ Οκάδα 1 - Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε επηβαηηθψλ νρεκάησλ θαη αλνηρηψλ ,00 εκηθνξηεγψλ Οκάδα 2 - Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ, θνξηεγψλ, ,00 ιεσθνξείσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ Οκάδα 3 - Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 Όπνπ : ΔΠ = Δπηβαηηθφ Γ = Γίθπθιν Α.Φ. = Αλαηξεπφκελν θνξηεγφ Α.Η. = Αλνηρηφ εκηθνξηεγφ ΑΠ = Απνξξηκκαηνθφξν Κ.Λ. = Καιαζνθφξν Κ = θνχπα / άξσζξν Δ.Φ. = Δθζθαθέαο / θνξησηήο Π = Ππξνζβεζηηθφ Λ. = Λεσθνξείν Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη νη θάησζη: [5]

6 1. ΓΔΝΙΚΑ Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε θαηάζεζε απφ πιεπξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ηηκνθαηαιφγσλ αληαιιαθηηθψλ θαη ειαζηηθψλ θαη ρξέσζεο ηεο ψξαο εξγαζίαο ησλ εηαηξηψλ ηνπο / ζπλεξγείσλ ηνπο γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεηά ησλ αληαιιαθηηθψλ, θαη επί ησλ ηηκψλ ησλ ηηκνθαηαιφγσλ ζα πξνζθεξζεί πνζνζηηαία επί ηνηο εθαηφ (%) έθπησζε γηα ηελ αμία ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθψλ, θαη ειαζηηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο βαζηδφκελνη ζε ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέμνπλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία. Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη αλά θαηεγνξία δαπάλεο ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ δελ δεζκεχνπλ ην Γήκν φζνλ αθνξά ζηε δηάζεζή ηνπο αλά ηχπν κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή ππεξθαηαζθεπήο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη αδαπάλσο ηελ κεηαθνξά ηνπ νρήκαηνο ζην ζπλεξγείν ηνπ εάλ απηφ αθηλεηνπνηεζεί ιφγσ βιάβεο νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραληθψλ κεξψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνο επηζθεπή εμάξηεκα απνζπλαξκνινγεζεί εληφο ηνπ δεκνηηθνχ ζπλεξγείνπ επηζθεπήο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ. Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιινπ κέρξη παξάδνζεο απηψλ. 2. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Ο αλάδνρνο ηελ επνκέλε εκέξα απφ ηελ είζνδν ηνπ νρήκαηνο ζην ζπλεξγείνπ ηνπ, ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη γξαπηψο ζην Γήκν «ΓΔΛΣΙΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΟΥΗΜΑΣΟ» κε ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε ηελ βιάβε, αλαιπηηθή πεξηγξαθή απηήο ή ηεο αηηνχκελεο ζπληήξεζεο, ησλ αληαιιαθηηθψλ ή ειαζηηθψλ & ηελ εθηίκεζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. Σν δειηίν απηφ δηαβηβάδεηαη απζεκεξφλ ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν & έγθξηζε απφ ηελ ζρεηηθή επηηξνπή ειέγρνπ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ. Αθνχ ιάβεη ηελ έγθξηζε, επηζθεπάδεηαη ην φρεκα & ζπληάζζεηαη «ΓΔΛΣΙΟ ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΟ» κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο βιάβεο πνπ απνθαηαζηάζεθε ή ηεο ζπληήξεζεο πνπ έγηλε, ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ & ηεο ηειηθήο δαπάλεο. 3. ΔΠΙΚΔΤΔ Δλδεηθηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο. Να ζεκεησζεί φηη ε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ, θαη εηδηθά κέζσλ πνπ ρεηξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθά άηνκα, είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ επαθξηβψο. Γηα ην ιφγν απηφ νη πεξηγξαθέο ησλ εξγαζηψλ είλαη ηδηαίηεξα γεληθέο. Ο αθξηβήο θαζνξηζκφο ηεο θάζε επηζθεπήο γίλεηαη φηαλ απηή πξνθχςεη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε επηβαηηθψλ νρεκάησλ θαη αλνηρηψλ εκηθνξηεγψλ Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραληθψλ κεξψλ. Οη βαζηθέο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζε ησλ κεραληθψλ κεξψλ ρσξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο δχν θαηεγνξίεο : Η ηαθηηθή ζπληήξεζε φπσο αλαθέξεηαη ζην ηερληθφ εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζην πξφγξακκα ζπληήξεζεο, φπσο αιιαγή ιαδηψλ [6]

7 θαη βαιβνιίλσλ, αιιαγή θίιηξσλ (αέξνο, θαπζίκνπ θιπ.), αιιαγή δηζθνθξέλσλ (ηαθάθηα θιπ.), ζπκπιέθηε θιπ. Δπηζθεπή θάζε είδνπο βιάβεο πνπ πξνθχςεη πνπ αθνξά ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο, αλάξηεζεο, ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο πξνζηαζίαο, ζηα κεραληθά κέξε φπσο κεηάδνζεο θίλεζεο θιπ., ζηνλ θηλεηήξα θαη φηη άιιν πξνθχςεη πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ. ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεζνχλ Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθψλ / ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. Πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο (ηαθηηθέο ή έθηαθηεο) γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ ειεθηξνινγηθψλ / ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ νρεκάησλ. Δλδεηθηηθά ηκήκαηα ηνπ νρήκαηνο πνπ ελδερνκέλσο απαηηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο είλαη ε κπαηαξία, ην δπλακφ, ε κίδα, ηα θψηα, ν εγθέθαινο, θεληξηθφ θιείδσκα, ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ θιπ. ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεζνχλ Δξγαζίεο θαλνπνηείνπ. Πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο επηζθεπήο θάζε είδνπο θζνξάο ηνπ ακαμψκαηνο είηε απφ πξφζθξνπζε είηε ιφγσ δηάβξσζεο, αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ θαη θαζξεπηψλ, ζηεγάλσζε, θιπ. Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο ηνπηθήο ή νιηθήο βαθήο ησλ νρεκάησλ ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεζνχλ Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ, θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραληθψλ κεξψλ Πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο φπσο : Σαθηηθή ζπληήξεζε φπσο αλαθέξεηαη ζην ηερληθφ εγρεηξίδην θαη ζην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ησλ θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ, φπσο αιιαγή ιαδηψλ θαη βαιβνιίλσλ, αιιαγή θίιηξσλ (αέξνο, αληιηψλ, θαπζίκνπ θιπ.), αιιαγή δηζθνθξέλσλ (ηαθάθηα θιπ.) θαη ζπκπιέθηε, αιιαγή πλεπκαηηθψλ θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ θιπ. Δπηζθεπή θάζε είδνπο βιάβεο πνπ αθνξά ηα πλεπκαηηθά θαη πδξαπιηθά κέξε, ζην ζχζηεκα δηεχζπλζεο, αλάξηεζεο, ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο πξνζηαζίαο, ζηα κεραληθά κέξε φπσο κεηάδνζεο θίλεζεο θιπ., ζηνλ θηλεηήξα θαη φηη άιιν πξνθχςεη πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ θνξηεγψλ ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεζνχλ Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθψλ / ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. Πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο (ηαθηηθέο ή έθηαθηεο) γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ ειεθηξνινγηθψλ / ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ νρεκάησλ. Δλδεηθηηθά ηκήκαηα ηνπ νρήκαηνο πνπ ελδερνκέλσο απαηηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο είλαη ε κπαηαξία, ην δπλακφ, ε κίδα, ηα θψηα, ν εγθέθαινο, θεληξηθφ θιείδσκα, ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ θιπ. ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεζνχλ Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ππεξθαηαζθεπψλ απνξξηκκαηνθφξσλ. Πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ φπσο, επηζθεπή αληιίαο ΤΠ, αληηθαηάζηαζε θπιίλδξνπ αέξνο ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο πιχζεο, αληηθαηάζηαζε ρεηξηζηεξίνπ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζαιάκνπ, επηζθεπή ζπαζκέλνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ, αληηθαηάζηαζε ειεθηξνβαιβίδαο [7]

8 αλπςσηηθνχ κηθξψλ θάδσλ, επηζθεπή κπξάηζνπ αλχςσζεο θεθαιήο πιχζεο, θιπ. ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεζνχλ Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ππεξθαηαζθεπψλ θαιαζνθφξσλ. Πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ησλ θαιαζνθφξσλ φπσο, service αλπςσηηθνχ (βάζεο θνξκνχ - βξαρίνλα), επηζθεπή θαιαζηνχ, επηζθεπή ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο, επηζθεπή βαξνχιθνπ, επηζθεπή ηξνραιίαο, επηζθεπή ξανχινπ, αληηθαηάζηαζε καξθνπηζηνχ, έιεγρνο ρεηξηζηεξίσλ θ.ι.π Δξγαζίεο θαλνπνηείνπ. Πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο επηζθεπήο θάζε είδνπο θζνξάο ηνπ ακαμψκαηνο είηε απφ πξφζθξνπζε είηε ιφγσ δηάβξσζεο, αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ θαη θαζξεπηψλ, ζηεγάλσζε, θιπ. Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο ηνπηθήο ή νιηθήο βαθήο ησλ νρεκάησλ ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεζνχλ Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ Γεληθά Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, αρξεζηκνπνίεηα, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη λα αλαγξάθνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ( θαηαζθεπαζηήο, νλνκαζία ειαζηηθνχ, δηάζηαζε, δείθηεο θνξηίνπ, ηαρχηεηαο, θζνξάο θιπ, θσδηθνί θαηαζθεπαζηή, θαη ρψξα παξαγσγήο). Δπίζεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ 1222/2009 γηα ηελ εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ (φπνπ απηή πξνβιέπεηαη). Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη φια ηα ειαζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε θαη λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην ρψξν θαη εμνπιηζκφ. ε πεξίπησζε πνπ ην φρεκα αθηλεηνπνηεζεί ιφγσ βιάβεο ζην ειαζηηθφ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην αληηθαηαζηήζεη επί ηφπνπ, ή λα ην επηζθεπάζεη θαη λα ην θέξεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ γηα ηελ ηειηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ. ην θφζηνο πξνκήζεηαο ηνπ θάζε ειαζηηθνχ, πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηελ πξνκήζεηα ηνπ λένπ ειαζηηθνχ, ε απνκάθξπλζε ηνπ παιηνχ, ε ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ, ε δπγνζηάζκηζή ηνπ θαη θάζε άιιν κηθξνυιηθφ (βαιβίδα θιπ) πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Διαζηηθφ 185/60 R14 Διαζηηθφ radial tubeless ζε δηάζηαζε 185/60 R14 κε δείθηε θνξηίνπ 82 θαη ηαρχηεηαο Σ Διαζηηθφ 185/55 R15 Διαζηηθφ radial tubeless ζε δηάζηαζε 185/55 R15 κε δείθηε θνξηίνπ 82 θαη ηαρχηεηαο Η Διαζηηθφ 205/55 R16 Διαζηηθφ radial tubeless ζε δηάζηαζε 205/55 R16 κε δείθηε θνξηίνπ 94 θαη ηαρχηεηαο V, extra load Διαζηηθφ 205/60 R15 Διαζηηθφ radial tubeless ζε δηάζηαζε 205/60 R15 κε δείθηε θνξηίνπ 91 θαη ηαρχηεηαο V Διαζηηθφ 205/65 R15 Διαζηηθφ radial tubeless ζε δηάζηαζε 205/65 R15 κε δείθηε θνξηίνπ 94 θαη ηαρχηεηαο V Διαζηηθφ 205/80 R16 Διαζηηθφ radial tubeless ζε δηάζηαζε 205/65 R15 κε δείθηε θνξηίνπ 106 θαη ηαρχηεηαο N. [8]

9 Διαζηηθφ 285/70 R19.5 Διαζηηθφ radial tubeless ζε δηάζηαζε 285/70 R19.5 κε δείθηε θνξηίνπ 146 / 144 θαη ηαρχηεηαο M Διαζηηθφ 295/80 R22.5 Διαζηηθφ radial tubeless ζε δηάζηαζε 295/80 R22.5 κε δείθηε θνξηίνπ 152 / 148 θαη ηαρχηεηαο Μ Διαζηηθφ 315/60 R22.5 Διαζηηθφ radial tubeless ζε δηάζηαζε 315/60 R22.5 κε δείθηε θνξηίνπ 152 / 148 θαη ηαρχηεηαο L Διαζηηθφ 11/90 R22.5 Δκπξφζζην ειαζηηθφ εθζθαθέα radial ζε δηάζηαζε 11/90 R22.5, κε 12 ιηλά, δείθηε θνξηίνπ 148 / 145 θαη ηαρχηεηαο Α Διαζηηθφ 12.5/80 R18 Δκπξφζζην ειαζηηθφ εθζθαθέα radial ζε δηάζηαζε 12.5/80 R18, κε 12 ιηλά, δείθηε θνξηίνπ 142 θαη ηαρχηεηαο Α Διαζηηθφ 16.9/14 R30 Οπίζζην ειαζηηθφ εθζθαθέα radial ζε δηάζηαζε 16.9/14 R30, κε 12 ιηλά, δείθηε θνξηίνπ 144 θαη ηαρχηεηαο Α6. Με ηελ αξηζκ. 151/2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηελ εξγαζία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2015 θαη νξίζηεθε φηη ε εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο ζα γίλεη κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ. Με ηελ ππ αξηζκ. 458/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ε δαπάλε θαη θαηαξηίζηεθαλ νη φξνη δεκνπξάηεζεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Δθ παξαδξνκήο, ζπκπεξηιήθζεθαλ φξνη ζηε δηαθήξπμε, νη νπνίνη ζεσξνχκε φηη γηα ην παξφλ αληηθείκελν ζα πεξηνξίζνπλ ηελ χπαξμε αληαγσληζκνχ. πγθεθξηκέλα νη φξνη πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ εθ παξαδξνκήο είλαη ζην άξζξν 7.1, ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, δεηνχληαλ: αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ θαηά ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, απφ ηηο νπνίεο ζα απνδεηθλχεηαη ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο (κέζνο φξνο ηξηεηίαο) πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001/2008 γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Καηάινγν πειαηνιφγην (Ν.Π.Γ.Γ. ή Ο.Σ.Α.), φπνπ ν πξνζθέξσλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο κέζα ζηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε, ν νπνίνο λα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξ. ε, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/ ), ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο αλήθεη ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ε ζχληαμε ηεο δηαθήξπμεο θαη ε δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε φισλ ησλ δεκνπξαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/ ), ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο αλήθεη ε έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ηνλ Κ.Α ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ ,00. Η δηαζέζηκε πίζησζε πνπ ππάξρεη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 πξννξηζκέλε γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ [9]

10 ηνλ Κ.Α ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ ,00. Η δηαζέζηκε πίζησζε πνπ ππάξρεη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 πξννξηζκέλε γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνλ Κ.Α ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ ,00. Η δηαζέζηκε πίζησζε πνπ ππάξρεη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 πξννξηζκέλε γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνλ Κ.Α ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ ,00. Η δηαζέζηκε πίζησζε πνπ ππάξρεη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 πξννξηζκέλε γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνλ Κ.Α ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ 5.000,00. Η δηαζέζηκε πίζησζε πνπ ππάξρεη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.000,00 πξννξηζκέλε γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνλ Κ.Α ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ ,00. Η δηαζέζηκε πίζησζε πνπ ππάξρεη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 πξννξηζκέλε γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ Παξαθαιψ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ αξηζκ. 458/2015 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππ φςε: 1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/ ) 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. ε, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/ ) 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α 114/ ) θαη ηδηαίηεξα ηελ παξ. 1 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/07 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3731/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3801/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3861/ Σελ απφ 5/4/2015 ηερληθή έθζεζε. 13. Σελ αξηζκ. 151/2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 14. Σελ ππ αξηζκ. 458/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 15. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. Δμφδσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ Σαλάγξαο νηθνλνκηθνχ έηνπο Σελ αξηζκ. 313/2015 Γέζκεπζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο [10]

11 Α π ν θ α ζ ί δ ε η θαηά π ι ε η ν ς ε θ ί α (κε έμη ςήθνπο ππέξ θαη έλα ςήθν θαηά) Δγθξίλεη ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο ππ αξηζκ. 458/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία ζην απνθαζηζηηθφ κέξνο ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ έηνπο 2015, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ απφ 5/4/2015 ηερληθή έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 313/2015 Γέζκεπζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ ,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2015». 4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ ,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2015». 5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ ,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2015». 6. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ ,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2015». 7. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 5.000,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2015». 8. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ ,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2015». 9. Σε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ 2015» CPV «Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ» CPV «Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ» CPV «Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο γεξαλψλ» CPV «Μεραλνινγηθά αληαιιαθηηθά εθηφο απφ θηλεηήξεο θαη κέξε ηνπο» CPV «Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο γηα εηδηθά κέξε νρεκάησλ» CPV «Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη παξεπφκελνπ εμνπιηζκνχ»], γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνυπνινγηζκνχ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, επί ησλ ηηκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο. Άξζξν 1 Αληηθείκελν Σν παξφλ έξγν αθνξά ζηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ηεο πξνκήζεηαο ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη γηα ην έηνο [11]

12 2015. Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο εξγαζηψλ / πξνκεζεηψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο. Αλάδνρνο ηεο εξγαζίαο, αλαθεξχζζεηαη εθείλνο, ν νπνίνο ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή (ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ %) αλά θαηεγνξία θαη είδνο εξγαζίαο γηα θάζε νκάδα εξγαζηψλ θαη απηνθηλήησλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη θαη θαησηέξσ Οη ππφ εθηέιεζε εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο νη νπνίεο είλαη : Οκάδα 1 - Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε επηβαηηθψλ νρεκάησλ θαη αλνηρηψλ εκηθνξηεγψλ Οκάδα 2 - Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ, θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ Οκάδα 3 - Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ Ο ιφγνο δηαρσξηζκνχ ζηηο αλσηέξσ νκάδεο είλαη φηη επεηδή είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεζεί έλαο αλάδνρνο, ν νπνίνο λα είλαη δπλαηφ λα αλαιάβεη εμνινθιήξνπ ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο πξνζθνξάο αλά νκάδα γηα ην ζχλνιν ησλ ππννκάδσλ ηεο νκάδαο. Φπζηθά ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αλάδνρνο επηζπκεί κπνξεί λα δψζεη πξνζθνξά ζε παξαπάλσ απφ κία νκάδεο ή αθφκα θαη γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ Δλδεηθηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο. Να ζεκεησζεί φηη ε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ, θαη εηδηθά κέζσλ πνπ ρεηξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθά άηνκα, είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ επαθξηβψο. Γηα ην ιφγν απηφ νη πεξηγξαθέο ησλ εξγαζηψλ είλαη ηδηαίηεξα γεληθέο Α) Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε επηβαηηθψλ νρεκάησλ θαη αλνηρηψλ εκηθνξηεγψλ κε αληίζηνηρν CPV CPV ) Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραληθψλ κεξψλ. Οη βαζηθέο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζε ησλ κεραληθψλ κεξψλ ρσξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο δχν θαηεγνξίεο : - Η ηαθηηθή ζπληήξεζε φπσο αλαθέξεηαη ζην ηερληθφ εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζην πξφγξακκα ζπληήξεζεο, φπσο αιιαγή ιαδηψλ θαη βαιβνιίλσλ, αιιαγή θίιηξσλ (αέξνο, θαπζίκνπ θιπ.), αιιαγή δηζθνθξέλσλ (ηαθάθηα θιπ.), ζπκπιέθηε θιπ. - Δπηζθεπή θάζε είδνπο βιάβεο πνπ πξνθχςεη πνπ αθνξά ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο, αλάξηεζεο, ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο πξνζηαζίαο, ζηα κεραληθά κέξε φπσο κεηάδνζεο θίλεζεο θιπ., ζηνλ θηλεηήξα θαη φηη άιιν πξνθχςεη πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ. ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεζνχλ. Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθψλ / ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. Πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο (ηαθηηθέο ή έθηαθηεο) γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ ειεθηξνινγηθψλ / ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ νρεκάησλ. Δλδεηθηηθά ηκήκαηα ηνπ νρήκαηνο πνπ ελδερνκέλσο απαηηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο είλαη ε κπαηαξία, ην δπλακφ, ε κίδα, ηα θψηα, ν εγθέθαινο, θεληξηθφ θιείδσκα, ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ θιπ. ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεζνχλ. Δξγαζίεο θαλνπνηείνπ. [12]

13 Πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο επηζθεπήο θάζε είδνπο θζνξάο ηνπ ακαμψκαηνο είηε απφ πξφζθξνπζε είηε ιφγσ δηάβξσζεο, αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ θαη θαζξεπηψλ, ζηεγάλσζε, θιπ. Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο ηνπηθήο ή νιηθήο βαθήο ησλ νρεκάησλ ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεζνχλ. Β) Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ, θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ CPV Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κεραληθψλ κεξψλ Πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο φπσο : - Σαθηηθή ζπληήξεζε φπσο αλαθέξεηαη ζην ηερληθφ εγρεηξίδην θαη ζην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ησλ θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ, φπσο αιιαγή ιαδηψλ θαη βαιβνιίλσλ, αιιαγή θίιηξσλ (αέξνο, αληιηψλ, θαπζίκνπ θιπ.), αιιαγή δηζθνθξέλσλ (ηαθάθηα θιπ.) θαη ζπκπιέθηε, αιιαγή πλεπκαηηθψλ θαη πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ θιπ. - Δπηζθεπή θάζε είδνπο βιάβεο πνπ αθνξά ηα πλεπκαηηθά θαη πδξαπιηθά κέξε, ζην ζχζηεκα δηεχζπλζεο, αλάξηεζεο, ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο πξνζηαζίαο, ζηα κεραληθά κέξε φπσο κεηάδνζεο θίλεζεο θιπ., ζηνλ θηλεηήξα θαη φηη άιιν πξνθχςεη πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ θνξηεγψλ ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεζνχλ. Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθψλ / ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. Πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο (ηαθηηθέο ή έθηαθηεο) γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ ειεθηξνινγηθψλ / ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ νρεκάησλ. Δλδεηθηηθά ηκήκαηα ηνπ νρήκαηνο πνπ ελδερνκέλσο απαηηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο είλαη ε κπαηαξία, ην δπλακφ, ε κίδα, ηα θψηα, ν εγθέθαινο, θεληξηθφ θιείδσκα, ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ θιπ. ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεζνχλ. Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ππεξθαηαζθεπψλ απνξξηκκαηνθφξσλ. Πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ φπσο, επηζθεπή αληιίαο ΤΠ, αληηθαηάζηαζε θπιίλδξνπ αέξνο ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο πιχζεο, αληηθαηάζηαζε ρεηξηζηεξίνπ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζαιάκνπ, επηζθεπή ζπαζκέλνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ, αληηθαηάζηαζε ειεθηξνβαιβίδαο αλπςσηηθνχ κηθξψλ θάδσλ, επηζθεπή κπξάηζνπ αλχςσζεο θεθαιήο πιχζεο, θιπ. ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεζνχλ. Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ππεξθαηαζθεπψλ θαιαζνθφξσλ. Πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ησλ θαιαζνθφξσλ φπσο, service αλπςσηηθνχ (βάζεο θνξκνχ - βξαρίνλα), επηζθεπή θαιαζηνχ, επηζθεπή ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο, επηζθεπή βαξνχιθνπ, επηζθεπή ηξνραιίαο, επηζθεπή ξανχινπ, αληηθαηάζηαζε καξθνπηζηνχ, έιεγρνο ρεηξηζηεξίσλ θ.ι.π. Δξγαζίεο θαλνπνηείνπ. Πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο επηζθεπήο θάζε είδνπο θζνξάο ηνπ ακαμψκαηνο είηε απφ πξφζθξνπζε είηε ιφγσ δηάβξσζεο, αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ θαη θαζξεπηψλ, ζηεγάλσζε, θιπ. Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο ηνπηθήο ή νιηθήο βαθήο ησλ νρεκάησλ [13]

14 ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ αληαιιαθηηθά πνπ απαηηεζνχλ. Γ) Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ κε αληίζηνηρν CPV Γεληθά Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, αρξεζηκνπνίεηα, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη λα αλαγξάθνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ( θαηαζθεπαζηήο, νλνκαζία ειαζηηθνχ, δηάζηαζε, δείθηεο θνξηίνπ, ηαρχηεηαο, θζνξάο θιπ, θσδηθνί θαηαζθεπαζηή, θαη ρψξα παξαγσγήο). Δπίζεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ 1222/2009 γηα ηελ εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ (φπνπ απηή πξνβιέπεηαη). Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη φια ηα ειαζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε θαη λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην ρψξν θαη εμνπιηζκφ. ε πεξίπησζε πνπ ην φρεκα αθηλεηνπνηεζεί ιφγσ βιάβεο ζην ειαζηηθφ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην αληηθαηαζηήζεη επί ηφπνπ, ή λα ην επηζθεπάζεη θαη λα ην θέξεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ γηα ηελ ηειηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ. ην θφζηνο πξνκήζεηαο ηνπ θάζε ειαζηηθνχ, πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηελ πξνκήζεηα ηνπ λένπ ειαζηηθνχ, ε απνκάθξπλζε ηνπ παιηνχ, ε ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ, ε δπγνζηάζκηζή ηνπ θαη θάζε άιιν κηθξνυιηθφ (βαιβίδα θιπ) πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Άξζξν 2 Πξνυπνινγηζκφο Υξεκαηνδφηεζε 2.1 Η δαπάλε γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΧΝ ΜΔΧΝ 2015» έρεη πξνυπνινγηζηεί ζην πνζφ ησλ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 2.2 Θα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ ζε βάξνο ησλ Κ.Α , , , , , ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 Άξζξν 3 χζηεκα Γηαγσληζκνχ 3.1 Τρόπος-Φρόνος Υποβολής Προζθορών Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ζπζηήκαηνο,. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4155/13 (ΦΔΚ/Α/ ), ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/ ) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)», θαη ζην ΠΓ 28/80 ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ : Η Γηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ζην ΦΔΚ: 05/08/2015 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ : 10/08/2015 [14]

15 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 17/08/2015 θαη ψξα 08:00 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 7/9/2015 θαη ψξα 23:00 Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». Άξζξν 4 Καλφλεο δεκνζηφηεηαο- Λήςε πιεξνθνξηψλ A. Καλφλεο Γεκνζηφηεηαο Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα δηαηίζεληαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο δηεπζχλζεηο θαη Αληίγξαθν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηφζν ηεο αξρηθήο φζν ησλ ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ δεκνπξαζηψλ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. [λ. 3801/09]. Β. Λήςε πιεξνθνξηψλ 1. Η Γηαθήξπμε δηαηίζεηαη ζε πιήξε & ειεχζεξε πξφζβαζε απφ ην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ φπσο επίζεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ππνβνιήο πξνζθνξάο ηνπ Δ..Η.ΓΗ., κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ πξνζθνξψλ ήηνη ηελ 7 ε επηεκβξίνπ Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή θνξείο πνπ δηαζέηνπλ ηα ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο), ην δε ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ ζα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν 6 (έμη) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. Οη Τπνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη λα επηθαινχληαη απαληήζεηο πξνθνξηθέο ή δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Μεηά ηελ ππνβνιή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλήζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 3. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Δπηζεκαίλεηαη [15]

16 φηη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα λα απνζχξνπλ ή λα αθπξψζνπλ πξνζθνξά κεηά ηε 4. Οη ελδηαθεξφµελνη δχλαηαη λα επηζθεθζνχλ ηα αµαμνζηάζηα ηνπ Γήµνπ ζε ζπλελλφεζε µε ηελ ππεξεζία ( , Κνο Αιέμαλδξνο Καηζηθήο) λα εμεηάζνπλ ηα νρήκαηα θαη ηηο ππεξθαηαζθεπέο θαη λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε εηθφλα γηα απηά θαη ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ππνβνιή ηεο. Γ. Προϋποθέζεις για ηη δσναηόηηηα ζσμμεηοτής ζηον ηλεκηρονικό διαγωνιζμό: Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο. 1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο: Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ.pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν [16]

17 ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. Άξζξν 5 Δικαίωμα ζσμμεηοτής ζηον Διαγωνιζμό 5.1 Γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: 1. Φπζηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 2. Ννµηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 5.2 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε θαη ηθαλφηεηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ζεκαληηθή θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνηρείσλ. Δηδηθφηεξα:O ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ (κε κία απφ ηηο αλσηέξσ κνξθέο) κπνξεί λα είλαη : ε επίζεκε αληηπξνζσπεία ή ν δηαλνκέαο ηνπ επίζεκνπ δηθηχνπ ζηε ρψξα γηα ζέκαηα επηζθεπψλ-ζπληήξεζεο θαη δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ αληίζηνηρσλ νρεκάησλ-κεραλεκαησλ ή ππεξθαηαζθεπψλ εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη λα ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά ηα νπνία πξνκεζεχεηαη απφ ην εθάζηνηε επίζεκν δίθηπν δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ επίζεκσλ αληηπξνζψπσλ ή δηαλνκέσλ ζηε ρψξα αλεμάξηεην ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη λα ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά ηα νπνία πξνκεζεχεηαη απφ ην εθάζηνηε επίζεκν δίθηπν δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ επίζεκσλ αληηπξνζψπσλ ή δηαλνκέσλ ζηε ρψξα αλεμάξηεην ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη λα κελ ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά ηνπ εθάζηνηε επίζεκνπ δηθηχνπ δηαθίλεζεο αληαιιαθηηθψλ ησλ αληίζηνηρσλ νρεκάησλ-κεραλεκαησλ ή ππεξθαηαζθεπψλ, αιιά λα ρξεζηκνπνηεί αληαιιαθηηθά ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ θαηάιιεια θαη απνδεθηά γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 5.3 Σηο διαγωνιζμό δε γίνονηαι δεκηοί: o Όζνη έρνπλ ζε βάξνο ηνπο θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, β) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν ε3, παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δ) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. o Όζνη απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. o Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο (π.ρ. ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, [17]

18 πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία) βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. o Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. o Όζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, ή εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. Όζνη ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο γηα εθθαζάξηζε, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή νπνηαδήπνηε αλάινγε δηαδηθαζία. o Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. o Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. o Όζνη πξνζθνκίζνπλ ςεπδείο δειψζεηο. o Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Άξζξν 6 Σξφπνο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ 6.1 Ο Γηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 6.2 Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ, πξέπεη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά πξνζθνξά ζηελ σο άλσ δηθηπαθή πχιε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ. 4155/2013, ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013, ζπλνδεπφκελε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ελ γέλεη ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη. 6.3 Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, θαλέλα ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν δελ γίλεηαη δεθηφ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αθφκε θαη εάλ ππάξρεη αίηεζε έθδνζήο ηνπ ή ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνζθφκηζή ηνπ. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δχλαηαη, σζηφζν, λα θαιέζεη ηνπο Τπνςεθίνπο λα ζπκπιεξψζνπλ θαη/ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ειεθηξνληθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκπιήξσζε θαη ε δηεπθξίληζε επηηξέπεηαη κφλν γηα ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία, αθνχ δελ επηηξέπεηαη ε εθ ησλ πζηέξσλ πξνζθφκηζε παξαιεθζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 6.4 Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο εξγαζηψλ / πξνκεζεηψλ 6.5 Οη ελδηαθεξφκελνη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο βαζηδφµελνη ζε ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέμνπλ θαηά ηελ απηνςία πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηα αµαμνζηάζηα ηνπ Γήµνπ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δψζνπλ ζηνπο ηχπνπο ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ηνπο µεραληζµνχο πνπ απηέο θέξνπλ θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ απηέο παξνπζηάδνπλ. Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλεη ζπγρξφλσο: α) ην θφζηνο εξγαζίαο αλά ψξα β) ην πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη [18]

19 γ) ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα θάζε ηχπν επηζθεπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε απνξξίπηεηαη θαη απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη επθξηλψο ην φρεκα ή ηα νρήκαηα γηα ηα νπνία θαηαηίζεηαη ε πξνζθνξά Άξζξν 7 Περιετόμενο προζθορών Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: (α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή πξνζθνξά» θαη (β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». *(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα 7.1 Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά. πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ.pdf ζχκθσλα κε ην λ. 4155/13((ΦΔΚ/Α/ ) θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ : 1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ (πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ) ή ειιείςεη απηνχ, ηζφηηκν έγγξαθν εθδηδφκελν απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, βάζεη απφθαζεο ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. Τπφρξενη γηα ηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη ζηελ πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. νη νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΠΔ νη δηαρεηξηζηέο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Α.Δ. ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. Η λφκηκε εθπξνζψπεζε πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. 3. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη: Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε [19]

20 απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο (φπσο ζπλδηαιιαγή ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν.3588/2007). Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο (Σερληθή Έθζεζε)ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηή δηαηάμεσλ ησλ θείκελσλ λφκσλ θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο θαζψο θαη - Τπεχζπλε δήισζε πνπ ζα αλαθέξεη ηε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. Δπίζεο, εθφζνλ κεζνιαβεί ζηάδην επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο-ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα δεισζεί ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν γίλεηαη ε επεμεξγαζία, ε δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο - ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ 5. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο: Αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο. Αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. ε πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνξά φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο εξγνδφηεο ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. ε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην λνκηθφ πξφζσπν) θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο αλ απηά έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. ε πεξίπησζε ησλ ΔΠΔ θαη ΑΔ ε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα αθνξά δηνηθνχληεο ηελ εηαηξεία. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ ή ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, ζεσξεκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο φπνπ ππάγεηαη θάζε απαζρνινχκελνο ή ηπρφλ ηζνδχλακα έγγξαθα θάζε επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηελ ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ρψξα δελ ζεσξείηαη απφ αξκφδηα αξρή, ηφηε ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ππνβάιιεη καδί κε ηελ θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ έλνξθε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή φπνηαο άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ. [20]

21 ε ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε. Σα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη καδί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 6. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 7. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ, κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ δεκφζηα αξρή, πνπ λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ζα θαιχπηεη ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην ππφ αλαθνξά έηνο. 8. Δθφζνλ είλαη λνκηθά πξφζσπα : ΟΛΑ ηα Ννκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ θαη Δ.Δ.) ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. - Πξαθηηθφ Γ.. γηα ηηο Α.Δ. ή πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ γηα ηηο Δ.Π.Δ. ή Έγγξαθν ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ γηα ηηο Ο.Δ, Δ.Δ, πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν, σο αληίθιεηνο. 9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: Θα δέρνληαη ηνλ έιεγρν ζην ζπλεξγείν ηνπο απφ ηελ Δπίβιεςε ε νπνία ζα νξίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία φπνηε ε Δπίβιεςε ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο, ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ζηνλ κεηνδφηε. Σερληθή πξνζθνξά Η Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη [21]

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. Μειέηεο 11/2013 Πξνκήζεηα Αληαι/θώλ, αλαιωζίκωλ θαη ειαζηηθώλ γηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπά κεραλήκαηα Γήκνπ Βόιβεο γηα ην έηνο 2013 Πξνϋπ/γηζκόο:173.437,38

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα