ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»"

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1

2 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ Συμβατική Δαπάνη:.. Φ.Π.Α.:.. Σύνολο:.. Στην Αθήνα σήμερα την. του μηνός.. του έτους 2012, ημέρα, μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων: 1.- της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθμ. 30 [Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων] και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Ηρακλή Δρούλια (στο εξής αποκαλούμενη για συντομία ως η «ΟΣΚ») και 2.- της. εταιρίας με την επωνυμία «..» και τον διακριτικό τίτλο.., που εδρεύει στην, οδός.., αριθμ..., Τ.Κ... [ΑΦΜ.. ΔΟΥ..] και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ ν. αυτής κ... (στο εξής αποκαλούμενη για συντομία ως ο «Ανάδοχος»). συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Με την με αριθ.. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Κ, κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η υλοποίηση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και ολοκληρώθηκε η διαδικασία του δημόσιου ανοικτού τακτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. 1/2012 Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 2

3 Με την παρούσα σύμβαση καθορίζονται οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και του Αναδόχου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Διακήρυξη του Διαγωνισμού και την Οικονομική και Τεχνική Προσφορά του Προμηθευτή, που υποβλήθηκε κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. Η Σύμβαση αυτή θα εκτελεστεί με τους ειδικότερους όρους, που αναφέρονται κατωτέρω. Άρθρο 1 Αντικείμενο της Σύμβασης 1.1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η περιγραφή των όρων υλοποίησης από τον Ανάδοχο της προμήθειας και εγκατάστασης υποδομής δομημένης καλωδίωσης για data, voice και εν γένει ενοποιημένων επικοινωνιών (unified communications) καθώς και του συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια της ΟΣΚ Αναλυτικότερα ο προς προμήθεια τεχνικός εξοπλισμός και τα υλικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου καθώς και οι συναφείς υπηρεσίες που πρέπει να εκτελεστούν από τον Ανάδοχο αναφέρονται και αναλύονται στην συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί στα δύο λειτουργούντα κτίρια της ΟΣΚ και θα αποτελεί ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Η ίδια καλωδίωση θα χρησιμοποιηθεί στο προσεχές μέλλον για την υλοποίηση συστήματος ενοποιημένων επικοινωνιών Το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, η ΟΣΚ θα οριστικοποιήσει σε συνεργασία με τον Ανάδοχο όλες τις προς εγκατάσταση θέσεις δικτύου και θα του παραδώσει ανάδοχο, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, κατόψεις κάθε ορόφου όλων των κτιρίων με σημειωμένες τις επιθυμητές θέσεις εργασίας. Καθυστέρηση εκ μέρους της ΟΣΚ, συνεπάγεται και ισόχρονη καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής που υποχρεούται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος Η μελέτη εφαρμογής πρέπει να περιλαμβάνει τις κατόψεις των ορόφων όλων των κτιρίων με σημειωμένες τις θέσεις εργασίας, περιγραφή της προτεινόμενης όδευσης της καλωδίωσης, τοποθέτησης των Σ.Α.Π., κατάλογο με τα είδη, τους τύπους και τις ποσότητες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και όλων των εργασιών. Τυχόν αλλαγές στις θέσεις εργασίας ή την όδευση των καλωδίων, θα πρέπει να σημειωθούν ώστε να επικαιροποιηθούν οι κατόψεις στη μελέτη, που θα πρέπει να παραδοθεί με την οριστική παράδοση του έργου, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, μαζί με τα λοιπά παραδοτέα Παράλληλα με την εγκατάσταση της δομημένης καλωδίωσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποξήλωση και απομάκρυνση της παλαιάς δομημένης καλωδίωσης (καλώδια, κανάλια, πρίζες δικτύου) κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική διακοπή της λειτουργίας του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργίες, όπως π.χ. το πρωτόκολλο, μπορούν να έχουν πολύ μικρό χρόνο διακοπής της εργασίας τους, ενώ άλλες εταιρικές λειτουργίες έχουν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια. Τα δύο παλαιότερα επιδαπέδια racks (στο 2ο και 5ο όροφο του κτιρίου Α) που φιλοξενούσαν patch panels και ενεργό εξοπλισμό του παλαιού δικτύου, θα μεταφερθούν από τον Ανάδοχο σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία. Οι εργασίες αποξήλωσης απομάκρυνσης της παλαιάς καλωδίωσης (και μόνον αυτές) είναι δυνατόν να ξεπεράσουν κατά 10% το χρονικό περιθώριο που θα δώσει ο Ανάδοχος για την ολοκλήρωση του έργου, εφόσον προκύψουν αντικειμενικές τεχνικές δυσκολίες Οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ζημιά προκληθεί από τις εργασίες του Αναδόχου σε οποιαδήποτε υποδομή της ΟΣΚ κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 3

4 Άρθρο 2 Διάρκεια 2.1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατά το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 και 32 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται. Άρθρο 3 Αμοιβή Λογαριασμοί Πληρωμές 3.1. Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση του έργου όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 ορίζεται στο ποσό των:. Ευρώ, που συνολικά καταβάλλεται στον Ανάδοχο εφ όσον ολοκληρώσει το έργο της παρούσας Σύμβασης. α. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, χορήγηση έντοκης προκαταβολής, μέχρι 25% της προ Φ.Π.Α αξίας των ειδών, με κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 παρ. 6,32 παρ. 5 και 34 παρ. 5 εδαφ. ε του Π.Δ 118/07. β. Το υπόλοιπο 75% περιλαμβανομένου του συνολικού Φ.Π.Α., θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του έργου. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην συμβατική αξία θα αποδοθεί από τον Ανάδοχο αρμοδίως, σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή για την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποσοτικής παραλαβής Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (αποφ. 2/51557/0026/ ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών ) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμείνει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την υπ αριθμ /601/0026/ ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών Η Ο.Σ.Κ. καθίσταται υπερήμερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/07 προθεσμία, κατά τα ειδικότερα σε αυτό οριζόμενα. Άρθρο 4 Καταγγελία λύση της Σύμβασης 4.1. Η ΟΣΚ έχει δικαίωμα να λύσει την σύμβαση που θα υπογραφεί οποτεδήποτε, χωρίς την συνδρομή σπουδαίου λόγου, με έγγραφη ειδοποίηση που θα επιδίδεται στον Ανάδοχο πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την επέλευση των αποτελεσμάτων της. Η ΟΣΚ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα την σύμβαση που θα υπογραφεί χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση, σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος: α. διαπράξει κάποιο αδίκημα ή επιδεικνύει βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των εργασιών του, ή 4

5 β. παραβιάσει οποιονδήποτε άλλο όρο της Διακήρυξης ή της παρούσας σύμβασης και δεν έχει αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που η ΟΣΚ παραβιάσει οποιονδήποτε όρο της διακήρυξης ή της παρούσας σύμβασης και δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης από τον Ανάδοχο, με την οποία επαπειλείται ρητώς η καταγγελία Η ΟΣΚ δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι αυτήν την παρούσα σύμβαση χωρίς την τήρηση προθεσμίας με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος (α) πτωχεύσει, (β) τεθεί υπό εκκαθάριση, ή (γ) τεθεί υπό το καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών του Σε περίπτωση καταγγελίας ή λύσης της σύμβασης που θα υπογραφεί χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, τούτος δικαιούται να λάβει την αμοιβή του, για τις μέχρι της ημερομηνίας ισχύος της καταγγελίας παρασχεθείσες υπηρεσίες του, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης. Άρθρο 5 Εγγυήσεις 5.1. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος καταθέτει την με αριθμ... Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης της τράπεζας., που εκδόθηκε στις.././201, ποσού Η εγγύηση αυτή αφορά την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ 118/ Η χρηματική εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καλύπτει αντισυμβατικές ενέργειες του Ανάδοχου, ήτοι αδυναμία να εκτελέσει την Σύμβαση, υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος ή και οποιαδήποτε άρνησή του να παρέχει τις υπηρεσίες του Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει τις απαιτήσεις περί εγγυητικών επιστολών του άρθρου 25 του Κ.Π.Δ. 118/ Οι Εγγυητικές Επιστολές επιστρέφονται στον Ανάδοχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/ Η εγγύηση όλου του ενεργού εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριών ετών, με αποκατάσταση βλάβης επιτόπου (on site) την επόμενη εργάσιμη, εφόσον η δήλωση της βλάβης γίνει το αργότερο μέχρι τις 15:00. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει δυνατότητα σύναψης ετήσιου συμβολαίου συντήρησης με τους ίδιους όρους, για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά τη λήξη της εγγύησης και με ανάλογη εύλογη δαπάνη Όσον αφορά την εγγύηση του παθητικού εξοπλισμού της δομημένης καλωδίωσης, πρέπει να είναι τουλάχιστον 20ετής. Άρθρο 6 Διαδικασίες πληροφόρησης και εκτέλεσης της προμήθειας 6.1. Ο Ανάδοχος ανακοινώνει εγγράφως στην ΟΣΚ τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του για την εφαρμογή των όρων της Σύμβασης Η ΟΣΚ ανακοινώνει εγγράφως στον Ανάδοχο τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της για την εφαρμογή των όρων της Σύμβασης. 5

6 6.3. Κάθε έγγραφη γνωστοποίηση για την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης πραγματοποιείται με τηλεγράφημα, τηλετύπημα, τηλεομοιοτυπία, υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του γνωστοποιούντος και απευθύνεται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αντισυμβαλλομένου. Ως αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της Σύμβασης, ιδίως σε σχέση με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 ορίζεται η Δ/νση Εξοπλισμού Σχολείων της Ο.Σ.Κ. Άρθρο 7 Γενικές ρυθμίσεις 7.1. Σε περίπτωση διαφωνίας γα θέματα που αφορούν την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής επιδιώκεται φιλικός διακανονισμός και ρύθμιση της διαφοράς. Για το σκοπό αυτό η παραπονούμενη πλευρά υποβάλει εγγράφως αίτημα διευθέτησης ιδιωτικής διαφοράς, στην οποία αναφέρει το αντικείμενο της διαφοράς, τις προτάσεις της για την διευθέτηση και τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται. Το αίτημα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και απευθύνεται προς τον εκπρόσωπο της άλλης πλευράς. Εάν μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή αιτήματος για διευθέτηση δεν επιλυθεί η διαφορά με συμφωνία, κάθε συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που πηγάζει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι τα δικαστήρια των Αθηνών Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά στην παρούσα σύμβαση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΟΣΚ και του Αναδόχου, εφαρμόζονται οι προβλέψεις της επισυναπτόμενης στην παρούσα Τεχνικής Προδιαγραφής για την «Εγκατάσταση υποδομής δομημένης καλωδίωσης για data, voice και εν γένει ενοποιημένων επικοινωνιών (unified communications) καθώς και του συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.», οι προβλέψεις της με αριθμ. 1/2012 Διακήρυξης καθώς και οι διατάξεις του ΠΔ 118/07, σε συνδυασμό με το ΠΔ 60/07 και τον Ν. 2286/95. Άρθρο 8 Εξουσιοδοτημένος Αντίκλητος 8.1. Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και αντίκλητος της ΟΣΚ ορίζεται ο επιβλέπων την προμήθεια, που ενεργεί για την εφαρμογή των όρων αυτής της Σύμβασης και θα οριστεί με απόφαση του Δ/ντή της Δ/νσης Εξοπλισμού Σχολείων, η οποία θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο εγγράφως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και αντίκλητος του Ανάδοχου ορίζεται ο. που ενεργεί για την εφαρμογή των όρων αυτής της Σύμβασης. Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα εκ των οποίων τρία (3) έλαβε η Ο.Σ.Κ. και ένα (1).. Για την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Για τον Ανάδοχο.. ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ. 6

Αθήνα 06 / 07/ 2012. στον ημερήσιο Τύπο ΠΡΟΔΙΑ- Επίσημη ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H

Αθήνα 06 / 07/ 2012. στον ημερήσιο Τύπο ΠΡΟΔΙΑ- Επίσημη ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 28 104 38 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΤΑΝΤΖΗ ΑΡ. ΤΗΛ. 210-5272555 ΑΡ. ΦΑΞ 210-5272183 Αθήνα 06 /

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ- ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 28 104 38 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡ. ΤΗΛ. 210-5272553 ΑΡ. ΦΑΞ 210-5225183 Αθήνα 18/04/

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και ιαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #430.000,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% ΘΕΜΑ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής στα πλαίσια της πράξης «Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 193.202,88 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 193.202,88 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑΣ: 1 ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Στην Καβάλα σήµερα την. ηµέρα., µεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΑΜΘ που εδρεύει στην Καβάλα στον Αγ. Λουκά (ΤΚ 65404) µε ΑΦΜ 090140841 και ΟΥ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 1 η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W06/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα