ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Στο Μαρούσι σήµερα την.. οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: Α. Το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ ).» που χάριν συντοµίας θα αποκαλείται ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, που εδρεύει στο Μαρούσι επί της οδού Κηφισίας 39 (Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Αµαρουσίου) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού, Κοντό Δηµήτριο, νόµιµα εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή της παρούσας µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Β. Το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» που χάριν συντοµίας θα αποκαλείται «Π.Φ.Σ.» και εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πειραιώς 134 & Αγαθηµέρου ) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του, Λουράντο Κωνσταντίνο, νόµιµα εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή της παρούσας µε απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν την σύναψη Συλλογικής Σύµβασης Προµήθειας Φαρµάκων µε τους παρακάτω όρους: 1. Η σύµβαση συνάπτεται προς όφελος των ασφαλισµένων του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, και αφορά όλα τα φαρµακεία που νόµιµα λειτουργούν στην περιφέρεια κάθε Φαρµακευτικού Συλλόγου της χώρας, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 24 Β παρ. 3 του Ν. 1579/1985 και του άρθρου 9 του Ε.Κ.Π.Υ., όπως ισχύουν. 2. Όλοι οι φαρµακοποιοί - µέλη των Φαρµακευτικών Συλλόγων, που διατηρούν σε νόµιµη λειτουργία φαρµακείο, είναι υποχρεωµένοι, για το διάστηµα που ισχύει η παρούσα σύµβαση, να χορηγούν όλα τα εγκεκριµένα φάρµακα και ιδιοσκευάσµατα, των οποίων η δαπάνη καλύπτεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί φαρµάκων από τον ΕΟΠΥΥ, όπως ρητά ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 εδ. α του Ν. 3457/2006, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και τα οποία αναγράφονται στις προσκοµιζόµενες από τους ασφαλισµένους του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ συνταγές και µόνο στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, κατά τις οποίες έχουν κατά νόµο ανοικτά τα φαρµακεία, συµµορφούµενοι µε τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας. Για την εκτέλεση των συνταγών θα προσκοµίζεται υποχρεωτικά το βιβλιάριο υγειονοµικής περίθαλψης του ασφαλισµένου. Τα βιβλιάρια υγείας παραδίδονται αµέσως στον ασφαλισµένο ή στον απεσταλµένο του. Απαγορεύεται η κράτηση στο φαρµακείο βιβλιαρίων των ασφαλισµένων έστω και µε τη συναίνεσή τους. Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ισχύει για τρία ( 3 ) έτη. 3. Οι φαρµακοποιοί, που δεν επιθυµούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισµένων του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ πρέπει να δηλώσουν αυτό εγγράφως και πλήρως αιτιολογηµένα στον περιφερειακό τους Φαρµακευτικό Σύλλογο, µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσης σύµβασης ή από την έναρξη της λειτουργίας του φαρµακείου. Ο δε Σύλλογος κρίνει 1

2 αιτιολογηµένα, εάν οι λόγοι µη αποδοχής είναι πλήρως δικαιολογηµένοι, οπότε σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζει αυτή στον OΡΓΑΝΙΣΜΟ. Η σύµβαση υπογράφεται µεταξύ του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ και του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ ). Από της υπογραφής της παρούσης συλλογικής σύµβασης παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι ατοµικές συµβάσεις του ΕΟΠΥΥ και των συγχωνευοµένων ταµείων µε φαρµακοποιούς ή εταιρείες φαρµακείων. Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιαδήποτε αιτία, δεν υπογράφεται σύµβαση µε τον Π.Φ.Σ. ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ έχει το δικαίωµα να υπογράψει ατοµική σύµβαση µε κάθε φαρµακοποιό. Δεν επιτρέπεται σε συµβεβληµένο φαρµακοποιό να εισπράξει ποσόν από τον ασφαλισµένο, εξαιρουµένης της νοµίµου συµµετοχής του επί της δαπάνης του φαρµάκου όπως καθορίζει η κείµενη νοµοθεσία. 4. Οι φαρµακοποιοί υποχρεούνται να εγγράφονται ως χρήστες του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) και να εφαρµόζουν τις σχετικές διατάξεις, όπως αναφέρονται στο Νόµο 3892/2010 για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Έχουν υποχρέωση να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές που καταχωρούν ηλεκτρονικά ή εκδίδουν χειρόγραφα οι γιατροί που είναι αρµόδιοι για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισµένους του Οργανισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Φαρµακευτικής Νοµοθεσίας, µε την υποχρέωση µετατροπής των χειρόγραφων συνταγών σε ηλεκτρονικές, όταν δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις διασύνδεσης των προγραµµάτων των φαρµακείων µε την ΚΜΕΣ Τυχόν άρνησή τους να εκτελούν συνταγές αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα και ο παραβάτης παραπέµπεται στο αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. 5. Υποχρέωση εκτέλεσης συνταγών, έχει ο φαρµακοποιός µόνο όταν το αναγραφόµενο σ' αυτές είδος (φάρµακο κ.τ.λ.) έχει εγκριθεί από τον ΕΟΦ και περιλαµβάνεται στην επίσηµη Κρατική Διατίµηση (Δελτία Τιµών Φαρµάκων), όπως εκάστοτε ισχύει, ή είναι φαρµακοτεχνικό σκεύασµα ή πρόκειται περί φαρµάκων εισαγοµένων από τον ΙΦΕΤ ή καθ' οιονδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο. Απαγορεύεται η εκτέλεση συνταγών που αναγράφουν φάρµακα υψηλού κόστους τα οποία έχουν ορισθεί µε Υπουργικές Αποφάσεις ή µε αποφάσεις της Διοίκησης του Ταµείου να χορηγούνται από τα φαρµακεία του Οργανισµού, εκτός αν αναγράφεται επί των συνταγών η ένδειξη «επείγον και στερούµεθα» από τα αρµόδια όργανα του οργανισµού που λειτουργεί φαρµακείο. Δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ δαπάνη για τη χορήγηση οµοιοπαθητικών φαρµάκων. Δεν αποδίδεται η δαπάνη από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ για φάρµακα, τα οποία σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις δεν καλύπτεται η δαπάνη τους από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 6. Η εκτέλεση των συνταγών όλων των ασφαλισµένων του ΟΡΓΑΝΙΣΜOY θεωρείται λιανική πώληση προς τους ασφαλισµένους του ΟΡΓΑΝΙΣΜOY και τα αναγραφόµενα σ αυτές φάρµακα και ιδιοσκευάσµατα, θα χορηγούνται σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στην επίσηµη Κρατική 2

3 Διατίµηση (Δελτία Τιµών) λιανική τιµή, χωρίς καµία έκπτωση υπέρ τρίτων (άρθρο 1 ν. 1132/81). 7. Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο από διάφορα πρόσωπα, από ιατρούς και λοιπούς παρόχους υγείας υπόδειξη στους ασφαλισµένους να κατευθύνονται σε ορισµένα φαρµακεία για την εκτέλεση των συνταγών τους. Συνυπεύθυνοι στην περίπτωση αυτή είναι και οι φαρµακοποιοί, που συµπράττουν στην πράξη αυτή. Απαγορεύεται η συνεργασία ιατρών µε φαρµακοποιούς µε σκοπό την κατά παραγγελία συνταγογράφηση. 8. Η ποσότητα των φαρµάκων θα αναγράφεται αριθµητικώς στις συνταγές από τους ιατρούς, οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις που ισχύουν σε αντίθετη περίπτωση ο φαρµακοποιός εκτελεί µόνο µια µονάδα. 9. Τα µέλη του Φαρµακευτικού Συλλόγου θα παραδίδουν τα αντίστοιχα φάρµακα που αναγράφονται στις συνταγές, εισπράττοντας αµέσως το αντίτιµο της συµµετοχής τους. Το ποσοστό συµµετοχής ορίζεται µε ευθύνη του θεράποντος ιατρού και σύµφωνα µε την αναγραφόµενη διάγνωση και τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Φαρµακευτικής Νοµοθεσίας. Οι ηλεκτρονικές συνταγές εκτελούνται υποχρεωτικά µέσω του συστήµατος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στο απόκοµµα της εκτέλεσης και επικολλούνται οι ταινίες γνησιότητας των φαρµάκων στις προβλεπόµενες θέσεις και υπογράφει και σφραγίζει ο φαρµακοποιός και ο ασφαλισµένος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναµίας εκτέλεσης συνταγών µέσω του συστήµατος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αυτές εκτελούνται χειρόγραφα στο φύλλο της εντολής του ιατρού επί του οποίου γίνεται η τιµολόγηση της συνταγής, επικολλούνται οι ταινίες γνησιότητας και υπογράφει ο ασφαλισµένος και ο φαρµακοποιός. Για τις περιπτώσεις εκτέλεσης χειρόγραφων συνταγών (πράσινες ΕΟΠΥΥ) πρέπει να συµπληρώνονται από το φαρµακοποιό οι στήλες στις οποίες εµφανίζεται η ποσότητα των χορηγούµενων φαρµάκων, η αξία και η συµµετοχή των ασφαλισµένων και η επιβάρυνση τους λόγω διαφοράς Λιανικής Τιµής και τιµής αποζηµίωσης του φαρµάκου, όπου αυτή υπάρχει, και να επικολλούνται στην πίσω όψη του αποκόµµατος οι ταινίες γνησιότητας των φαρµάκων. Πάνω στη συνταγή που εκτελεί, ο φαρµακοποιός πρέπει να γράφει τον κωδικό του (Α.Μ. ΤΣΑΥ), τον ΑΜΚΑ και την ηµεροµηνία εκτέλεσης, µε σφραγίδα και υπογραφή του. Δεν θα εξοφλούνται από το φορέα συνταγές που φέρουν διορθώσεις ή ξέσµατα, εκτός αν φέρουν επιβεβαιωτική υπογραφή και σφραγίδα γιατρού ή ελεγκτών, όπου χρειάζεται, ή όταν η κυκλοφορία του φαρµάκου απαγορεύεται ρητά. 10. Απαγορεύεται αυστηρά η αντικατάσταση των φαρµάκων, που αναγράφονται στη συνταγή, µε άλλα φάρµακα, άλλης δραστικής, µε άλλα είδη, καθώς και η εξαργύρωση της συνταγής. Οι παραβάτες του όρου αυτού διώκονται πειθαρχικώς από το αρµόδιο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις όργανο και εν ελλείψει αυτού από το όργανο στο οποίο ανατίθενται µε απόφαση του Δ.Σ. τα αντίστοιχα καθήκοντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ./τος 340/1993 «Κώδικας της Ελληνικής Φαρµακευτικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ Α' 145/1993) και επιβάλλονται από το Δ.Σ. του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY, οι προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις από το Προεδρ. Δ/γµα 3

4 121/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η εκτέλεση των συνταγών γίνεται σύµφωνα µε την υπ αρ / Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1920/Α/ ), όπως ισχύει. 11. Ο φαρµακοποιός που εκτελεί τη συνταγή, είναι υποχρεωµένος να ελέγχει την τήρηση ή µη των όρων και τις προϋποθέσεις της έκδοσης της από τον θεράποντα ιατρό. Στην προκειµένη περίπτωση, ρητά συνοµολογείται ότι τα στοιχεία που είναι υποχρεωµένος να ελέγχει ο φαρµακοποιός, προτού εκτελέσει τη συνταγή, είναι: Όλα τα αναγραφόµενα επί της συνταγής στοιχεία, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παραγρ. 2 του αρ. 4 του Π.Δ/τος 121/2008. Α.Μ. ΤΣΑΥ, ΑΜΚΑ, σφραγίδα από την οποία να προκύπτουν ο Α.Φ.Μ., η ειδικότητα, η διεύθυνση και η αρµόδια Δ.Ο.Υ. ως επίσης και η υπογραφή γιατρού. Στοιχεία ασφαλισµένου. Σφραγίδα Νοσοκοµείου ή Κλινικής, όταν η συνταγή έχει εκδοθεί από εκεί. Θεώρηση όπου αυτή απαιτείται. Καταχώρηση της συνταγής στο βιβλιάριο υγείας Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη συνταγογράφηση ορισµένων φαρµάκων που απαιτούν ειδική διαδικασία, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Τυχόν εκτέλεση συνταγής που δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας καθώς και η εκτέλεση συνταγής που δεν είναι θεωρηµένη όπου αυτό απαιτείται, στερεί από το φαρµακοποιό το δικαίωµα να εισπράξει την αξία της. 12. Η εκτέλεση της συνταγής από τα φαρµακεία και η παραλαβή του φαρµάκου από τον ασφαλισµένο ή τον απεσταλµένο αυτού βεβαιούται µε την υπογραφή επί της συνταγής, τόσο αυτού που την παραλαµβάνει, όσο και του φαρµακοποιού που την εκτελεί. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης είναι αγράµµατος, θα σηµειώνεται υποχρεωτικά επί της συνταγής από το φαρµακοποιό που θα την εκτελέσει ο χαρακτηρισµός «αγράµµατος», και κάτω από αυτόν θα αναγράφεται ευανάγνωστα ολόκληρο το ονοµατεπώνυµο του αγράµµατου παραλήπτη, η διεύθυνση του και τηλέφωνο (αν υπάρχει), µε ακρίβεια. 13. Ο υπεύθυνος φαρµακοποιός που εκτελεί τη συνταγή, δεν φέρει καµία ευθύνη για την τύχη των χορηγούµενων βάσει της συνταγής φαρµάκων, εφόσον ο δικαιούχος ασφαλισµένος ή ο απεσταλµένος αυτού παραλήπτης µε την υπογραφή του στη συνταγή βεβαιώνει την παραλαβή των φαρµάκων. 14. Εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίµων ηµερών του επόµενου µήνα από την εκτέλεση των συνταγών υποβάλλονται στις υπηρεσίες του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ οι λογαριασµοί εκάστου φαρµακείου του προηγούµενου µήνα,σε κλειστό φάκελο, συνοδευόµενοι από την σχετική αίτηση του φαρµακείου προς τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (εκτός φακέλου). Εκπρόθεσµες υποβολές 4

5 θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τα αρµόδια όργανα του. Οι λογαριασµοί των φαρµακείων θα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή (εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ). 15. Η προηγουµένη αίτηση του φαρµακοποιού φαρµακείου θα περιέχει δήλωσή του ότι όλες οι συνταγές είναι κανονικά συµπληρωµένες, υπογεγραµµένες και έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3457/2006 και του Π.Δ/τος 121/2008, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Τις αναλυτικές καταστάσεις κάθε λογαριασµού θα συνοδεύουν: 1. Εξοφλητικό τιµολόγιο και 2 Οι εκτελεσθείσες ιατρικές συνταγές µε τις κοστολογήσεις των φαρµάκων, ως και τις υδατογραφηµένες ετικέτες επικολληµένες αυτές και φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα όπου και όταν απαιτείται. Όλες οι συνταγές και οι ειδικές καταστάσεις τηρούνται και διατηρούνται υποχρεωτικά στο φαρµακείο έως την υποβολή τους αρµοδίως. 16. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ έχει υποχρέωση να καταβάλει στο φαρµακείο το εκάστοτε πληρωτέο ποσό, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η εξόφληση των λογαριασµών από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ θα γίνεται εντός της προθεσµίας των εξήντα (60) ηµερών από της παραλαβής των λογαριασµών, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ.2 του ν. 3965/2011, όπως ισχύουν. Η κατάθεση και η εξόφληση των λογαριασµών µπορεί να πραγµατοποιείται και µέσω Συλλόγων και στην περίπτωση αυτή θα υπογράφεται σχετική σύµβαση υποχρεώσεων που θα ρυθµίζει τις τεχνικές λεπτοµέρειες. 17. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ έχει το δικαίωµα να ενεργεί έλεγχο των φαρµακοποιών-φαρµακείων, µε τα εντεταλµένα όργανά του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κατά τον έλεγχο των φαρµακοποιών-φαρµακείων, τα εντεταλµένα όργανα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY οφείλουν: Α) Να αποδεικνύουν την ιδιότητα τους, µε επίδειξη γραπτής εντολής της Υπηρεσίας τους για διενέργεια ελέγχου. Β) Να επιδεικνύουν τη συµπεριφορά που αρµόζει προς τον υπεύθυνο του φαρµακείου, ο οποίος ασκεί το λειτούργηµα του φαρµακοποιού, και να σέβονται τους πολίτες, που κατά την ώρα του ελέγχου βρίσκονται στο φαρµακείο. Την αντίστοιχη, επιπλέον, συµπεριφορά δικαιούνται απολύτως εκ µέρους του ελεγχόµενου φαρµακοποιού και του προσωπικού του, τα ελεγκτικά όργανα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Γ) Να ζητούν από το φαρµακοποιό, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, να τους επιδεικνύει κάθε τι που απαιτείται για τη διενέργεια του ελέγχου, που αφορά τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Δ) Να επιστρέφουν στο φαρµακοποιό τις συνταγές του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY που παραλαµβάνουν για περαιτέρω έλεγχο, µέχρι το τέλος του µήνα ελέγχου. Ε) Οι διαπιστώσεις του ελέγχου και ιδιαίτερα οι τυχόν παραβάσεις, που διαπιστώνονται, αναγράφονται αποκλειστικά και µόνο σε πρωτόκολλο ελέγχου του φαρµακείου. Το πρωτόκολλο 5

6 υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και τον ελεγχόµενο φαρµακοποιό. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου ελέγχου ο φαρµακοποιός έχει το δικαίωµα να διατυπώσει οποιαδήποτε παρατήρηση. Σε περίπτωση άρνησης του φαρµακοποιού να υπογράψει το πρωτόκολλο ελέγχου, το γεγονός αυτό µνηµονεύεται στο πρωτόκολλο ελέγχου που υπογράφουν τα ελεγκτικά όργανα. Εάν οι παραβάσεις πιστοποιηθούν µέσω της ΚΜΕΣ καταγράφονται σε Έκθεση Ελέγχου Αρµοδίων Οργάνων. ΣΤ) Σε κάθε περίπτωση, οι παραβάσεις των φαρµακοποιών γνωστοποιούνται στον οικείο Φαρµακευτικό Σύλλογο, ώστε να διερευνήσει την υπόθεση και να ασκήσει την προβλεπόµενη από τον Νόµο πειθαρχική δίωξη. Ζ) Η παράβαση των διατάξεων και των όρων της παρούσας σύµβασης και της κείµενης νοµοθεσίας από οιοδήποτε µέλος του (β) συµβαλλόµενου παρέχει το δικαίωµα στα αρµόδια όργανα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ να επιβάλλουν στον παραβάτη φαρµακοποιό - φαρµακείο, ανάλογα µε την σοβαρότητα και την συχνότητα της παράβασης, τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Προεδρικό. Δ/γµα 121/2008, όπως ισχύει κάθε φορά Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής των προστίµων, τα ποσά αυτά εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Ρητά συνοµολογείται ότι οι προβλεπόµενες από το ως άνω Πρ. Δ/γµα 121/2008, όπως ισχύει κάθε φορά, διοικητικές κυρώσεις της διακοπής ή καταγγελίας της σύµβασης εις βάρος των φαρµακοποιών-φαρµακείων που παραβαίνουν την παρούσα σύµβαση και την κείµενη νοµοθεσία περί υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ύστερα από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύµβασης, θα ισχύουν απολύτως για τον φαρµακοποιό-φαρµακείο που θα προβαίνει σε παραβατική συµπεριφορά. 18. Η παρούσα σύµβαση καταγγέλλεται µόνο για λόγους που αναφέρονται στη µεταβολή των αντικειµενικών συνθηκών ή σε αντισυµβατική συµπεριφορά των αντισυµβαλλόµενων. 19. Οι όροι της παρούσας σύµβασης είναι δεσµευτικοί για αµφότερα τα µέρη, τυχόν δε τροποποιήσεις τους θα δεσµεύουν, εφόσον είναι έγγραφες και γίνουν αποδεκτές και από τα δύο µέρη. 20. Οι συµβαλλόµενοι διατηρούν το δικαίωµα διακοπής της σύµβασης αζηµίως για τον καθένα, ανάλογα µε τις διαµορφούµενες κάθε φορά ανάγκες,όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 της παρούσας, αφού προηγουµένως ενηµερώσουν δύο µήνες πριν η µια πλευρά την άλλη. 21. Ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος έχει την υποχρέωση να στείλει στα µέλη του (Φαρµακευτικούς Συλλόγους της Χώρας), µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της παρούσας, εγκύκλιο, ενηµερώνοντας αυτά για τους όρους της, µε κοινοποίηση και στον OΡΓΑΝΙΣΜΟ. Την αυτή υποχρέωση έχει και σε τυχόν τροποποιήσεις. Οι φαρµακοποιοί µέλη των Συλλόγων - επί ποινή µη καταβολής προκαταβολής - υποχρεούνται, όταν λαµβάνουν άδεια λειτουργίας νέου φαρµακείου ή όταν τροποποιούν τη 6

7 µορφή του φαρµακείου τους από ατοµική επιχείρηση σε εταιρεία και αντίστροφα: A. να απογράφονται ηλεκτρονικά στο Φαρµακευτικό Σύλλογο που ανήκουν B. να του αποστέλλουν άµεσα τα κατωτέρω δικαιολογητικά για την ενηµέρωση του Μητρώου λειτουργούντων Φαρµακείων: 1. αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του φαρµακείου 2. υπεύθυνη δήλωση ότι το φαρµακείο δεν στεγάζεται στο ίδιο κτίριο µε ιατρεία του ΕΟΠΥΥ και µε ποια νοµική µορφή λειτουργεί η επιχείρηση, 3. δήλωση στοιχείων του φαρµακείου υπογεγραµµένη και µε σφραγίδα του φαρµακείου, η οποία θα συνοδεύεται από: βεβαίωση εγγραφής µέλους στον οικείο φαρµακευτικό συλλόγου φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου ή οποιουδήποτε άλλου παραστατικού της Τράπεζας, όπου θα αναγράφεται η Τράπεζα, ο αριθµός Λογαριασµού και οι Δικαιούχοι του. φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου Ασφάλισης ΤΣΑΥ, όπου αναγράφονται τα ατοµικά στοιχεία του φαρµακοποιού, ο Αριθµός Μητρώου ΤΣΑΥ και η ηµεροµηνία έγγραφης στο Ταµείο µαζί µε την ένδειξη Παλιός ή Νέος Ασφαλισµένος. αντίγραφο του εταιρικού ή της τροποποίησης αυτού σε περίπτωση εταιρειών φαρµακείων. πιστοποιητικό κατάθεσης του καταστατικού στο ΓΕΜΗ Τα στοιχεία αυτά κάθε φαρµακοποιός οφείλει να τα αποστέλλει και στη Διοίκηση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ προς ενηµέρωση του αρχείου Φαρµακοποιών και Φαρµακείων που τηρείται στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για τη λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (KMΕΣ) συνταγών. 22. Εάν κατά τον έλεγχο των συνταγών διαπιστωθούν ελλείψεις-παραλείψεις σε αυτές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.Δ/τος 121/2008, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καθώς και οι κείµενες διατάξεις της ισχύουσας φαρµακευτικής νοµοθεσίας Σε περίπτωση µη έγκρισης εκτελεσθείσας συνταγής, η αξία αυτής δεν αποδίδεται και παραµένει στην αρµόδια Υπηρεσία του ταµείου, οι δε επικολληµένες ταινίες γνησιότητας ακυρώνονται. Η υπηρεσία οφείλει να παρέχει εγγράφως διευκρινήσεις στο φαρµακείο που αφορά για το λόγο της µη έγκρισης. 23. Σε όσους φαρµακοποιούς έχει επιβληθεί (τελεσίδικα) κύρωση αποκλεισµού από την εκτέλεση των συνταγών για ασφαλισµένους είτε του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε του ΟΑΕΕ, είτε του ΟΠΑΔ είτε και του ΟΓΑ και των υπόλοιπων φορέων που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ οι κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς δεν θα εκτελούν συνταγές για ασφαλισµένους του συγκεκριµένου Ταµείου, το οποίο τους έχει επιβάλει κύρωση. 24. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων της σύµβασης ή πληµµελούς τήρησης των όρων της παρούσας από φαρµακοποιό φαρµακείο που είναι µέλος του Π.Φ.Σ. επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ποινές από την κείµενη νοµοθεσία. 25. Για την επίλυση κάθε διένεξης ή διαφοράς σχετικών µε την παρούσα Σύµβαση, 7

8 αρµόδια ορίζονται τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία διοικητικά όργανα και τα αρµόδια κατά τόπο Διοικητικά Δικαστήρια. Η παρούσα συντάχτηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται, όπως ακολουθεί. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΕΟΠΥΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο Μαρούσι σήµερα την.. οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: Α. Το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ ).» που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού, Κοντό Δηµήτριο, νόµιµα εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή της παρούσας µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Β. Το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του, Λουράντο Κωνσταντίνο, νόµιµα εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή της παρούσας µε απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. Γ. Το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία.., που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο αυτού,.. νόµιµα εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή της παρούσας µε απόφαση του Δ.Σ. Συναπεδέχθησαν τα κάτωθι που αφορούν στην εξειδίκευση των διαδικασιών κατάθεσης και εξόφλησης λογαριασµών από τους Συλλόγους αυτούς: 1. Η συλλογική σύµβαση θα ισχύει κανονικά και για τοπικούς Φαρµακευτικούς Συλλόγους στους οποίους λειτουργεί Διανεµητικός Λογαριασµός, πλην όµως αυτοί -εφ' όσον το επιθυµούν και το δηλώσουν εγγράφως προς τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - θα µπορούν να υποβάλλουν συγκεντρωτικά τους λογαριασµούς όλων των µελών τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, αποκλειόµενης στην περίπτωση αυτή ατοµικών υποβολών σύµφωνα µε το παρόν. 2. Εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίµων ηµερών κάθε µήνα οι τοπικοί Φαρµακευτικοί Σύλλογοι θα υποβάλλουν στις υπηρεσίες του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ συνολικά τους λογαριασµούς των φαρµακείων-µελών 8

9 τους του προηγούµενου µήνα σε κλειστό φάκελο, συνοδευόµενους από την σχετική αίτηση του φαρµακείου προς τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (εκτός φακέλου), διαβιβαστικό του Φαρµακευτικού Συλλόγου, συγκεντρωτικές καταστάσεις, τιµολόγιο, ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 3. Ειδικά, η παράδοση των συνταγών του Φαρµακευτικού Συλλόγου Αττικής, του Φαρµακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Φαρµακευτικού Συλλόγου Πειραιά στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ θα γίνεται σταδιακά εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίµων ηµερών του επόµενου µήνα από την εκτέλεση των συνταγών και για την Αθήνα κάθε ηµέρα. 4. Οι τοπικοί Φαρµακευτικοί Σύλλογοι που έχουν αναλάβει την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα συνοδεύουν τους φακέλους µε συγκεντρωτική κατάσταση, στην οποία θα εµφαίνεται το όνοµα του φαρµακοποιού ή η επωνυµία του εταιρικού-φαρµακείου, το Α.Φ.Μ., η διεύθυνση του φαρµακείου, η καθαρή αξία του αιτούµενου ποσού και το συνολικό αιτούµενο ποσό των υποβαλλοµένων λογαριασµών υπ' αυτού. 5. Οι ανωτέρω Σύλλογοι υποχρεούνται να ελέγχουν την ύπαρξη εµπρόθεσµης φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας και την συµφωνία τιµολογίων και συγκεντρωτικής κατάστασης πληρωµών. 6. Σε περίπτωση κατάθεσης των λογαριασµών των φαρµακοποιών από τον τοπικό κατά περίπτωση Φαρµακευτικό Σύλλογο η εξόφληση των µελών από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ θα πραγµατοποιείται µε κατάθεση σε λογαριασµό του Συλλόγου ή του Διανεµητικού Λογαριασµού αυτού. Ο τοπικός φαρµακευτικός Σύλλογος ή ο Διανεµητικός του λογαριασµός υποχρεούται εν συνεχεία να επιµερίζει και να διανείµει τα αναλογούντα ποσά στα µέλη του, καταθέτοντας τα σε τραπεζικούς λογαριασµούς που θα του υποδειχθούν. Τη σχετική απόφασή του ο Σύλλογος υποχρεούται να την κοινοποιήσει στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ εντός 20 ηµερών από την υπογραφή της οικείας σύµβασης στο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. 7. Ο τοπικός Φαρµακευτικός Σύλλογος, που έχει τη µηχανογραφική δυνατότητα, οφείλει - αφού το δηλώσει - να αποστέλλει στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, ηλεκτρονικά, καρτέλα στην οποία θα µνηµονεύονται όλα τα στοιχεία της παρ. 21 της συλλογικής σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση όµως θα γίνεται αποστολή φωτοαντιγράφων των ανωτέρω εγγράφων, προς ενηµέρωση του αρχείου Φαρµακοποιών και Φαρµακείων που τηρείται στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ για τη λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΚΜΕΣ) συνταγών. 8. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ έχει υποχρέωση να καταβάλει στο Σύλλογο ή σε κάθε φαρµακείο, κατά περίπτωση και κατά τα ανωτέρω ειδικώς οριζόµενα, το εκάστοτε πληρωτέο ποσό, σύµφωνα µε τις κείµενες 9

10 διατάξεις. Η εξόφληση των λογαριασµών από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ θα γίνεται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από της παραλαβής των λογαριασµών, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ.2 του v.3965/2011, όπως ισχύουν, και δη σε τακτές ηµεροµηνίες (δήλη ηµέρες) που θα γνωστοποιούνται στον ΠΦΣ και στους Συλλόγους που διατηρούν Διανεµητικό Λογαριασµό στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους για το επόµενο ηµερολογιακό έτος. Ο κάθε φαρµακοποιός θα ενηµερώνεται από τον ΕΟΠΥΥ για την ηµεροµηνία κατάθεσης του ατοµικού πληρωτέου ποσού στο Φαρµακευτικό Σύλλογο, ο οποίος έχει υποχρέωση την άµεση πίστωση στους ατοµικούς λογαριασµούς των φαρµακοποιιών. 9. Εργασιακές δυσλειτουργίες στην άσκηση του επαγγέλµατος του φαρµακοποιού, άσχετες από τον ΕΟΠΥΥ, δεν θα έχουν αντίκτυπο στην λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπει η συνηµµένη στο παρόν συλλογική σύµβαση. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΠΦΣ ΠΑ ΤΟΝ 10

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ, με Α.Φ.Μ... (Δ.Ο.Υ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 183 3 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121 Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών ορ γανισμών, των θεραπόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Στ.σήμερα την. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων Ε.Τ.Α.Α.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ..Πρωτ : 1387/28-4-2015

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ..Πρωτ : 1387/28-4-2015 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ..Πρωτ : 1387/28-4-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614

10/09/2015. Αρ. Πρωτ. 51614 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες: Τάτσιλη Αθ. Τηλέφωνο: 2551064296 Fax: 2551064125 10/09/2015 Αρ. Πρωτ. 51614 Δ Ι Α Κ Ή Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ανοικτό δημόσιο και μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Η εκτέλεση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΙΘ. 39./2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λ.Α.Ε /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λ.Α.Ε /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-5-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 26224 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλ. : 2131519233, 304, 303, 231 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα