ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΛΠΑ ΑΕ) ΠΑΤΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την υλοποίηση της ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΛΠΑ ΑΕ) ΠΑΤΡΑ 24.08.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την υλοποίηση της ενέργειας"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΛΠΑ ΑΕ) ΠΑΤΡΑ Αριθμ. Πρωτ.: 6787 Αριθμ. Σχεδ. : 2877 Αριθμ. Φακ. : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υλοποίηση της ενέργειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACCSEL» Συνολικού Προϋπολογισμού ,00 ( πλέον Φ.Π.Α.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

2 O Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία για την υλοποίηση της ενέργειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACCSEL» Συνολικού Προϋπολογισμού ,00 (πλέον Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, του ΠΔ 59/2007[Οδηγία 2004/17/ΕΚ ], και συμπληρωματικά του ΠΔ 118/2007 και των λοιπών κείμενων σχετικών διατάξεων, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά κατά τις ειδικότερες διατάξεις της. 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Εισαγωγή Αναθέτουσα Αρχή (σελ.4) Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών Παροχή διευκρινίσεων (σελ.4) Άρθρο 3: Αντικείμενο Έργου Διάρκεια Σύμβασης (σελ.5) Άρθρο 4: Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση (σελ.8) Άρθρο 5: Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού Κριτήριο Ανάθεσης (σελ.8) Άρθρο 6: Ορισμοί (σελ.9) Άρθρο 7: Γλώσσα Διαδικασίας (σελ.10) Άρθρο 8: Εφαρμοστέα νομοθεσία (σελ.10) Άρθρο 9: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία (σελ.11) Άρθρο 10: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό (σελ.11) Άρθρο 11: Προσωπική κατάσταση των Υποψηφίων- Λόγοι αποκλεισμού (σελ.12) Άρθρο 12: Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών (σελ.12) Άρθρο 13: Περιεχόμενο Φακέλων Προσφοράς Χρόνος ισχύος προσφορών (σελ.13) Άρθρο 14: Περιεχόμενο υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς (σελ.13) Άρθρο 15: Περιεχόμενο υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς (σελ.15) Άρθρο 16: Εγγυήσεις (σελ.16) Άρθρο 17: Διαδικασία παραλαβής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης προσφορών Ενστάσεις - Προσφυγές (σελ.18) Άρθρο 18: Ολοκλήρωση Ακύρωση Μερική επανάληψη - Κατακύρωση (σελ.20) Άρθρο 19: Δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη (σελ.21) Άρθρο 20: Σύναψη και υπογραφή Σύμβασης - Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής - Χρονοδιάγραμμα παράδοσης - Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας - Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής (σελ.23) Άρθρο 21: Αμοιβή Αναδόχου Κρατήσεις (σελ.23) Άρθρο 22: Αναπροσαρμογή τιμών (σελ.24) Άρθρο 23: Τροποποίηση Σύμβασης Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις (σελ.24) Άρθρο 24: Υποχρεώσεις Ασφάλισης (σελ.24) Άρθρο 25: Δημοσιότητα Πληροφόρηση (σελ.24) 2

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σελ.25) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (σελ.26) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σελ.27) 3

5 Άρθρο 1 Εισαγωγή Αναθέτουσα Αρχή Στα πλαίσια του σκοπού και της λειτουργίας του Οργανισμού Λιμένος Πατρών ΑΕ το Διοικητικό του Συμβούλιο ενέκρινε με την υπ αριθμ../2015 Απόφασή του, την παρούσα Διακήρυξη, η οποία αφορά την διεξαγωγή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACCSEL» Συνολικού Προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Το ειδικότερο αντικείμενο των ζητουμένων με την παρούσα υπηρεσιών αναλύεται στο Άρθρο 3 της παρούσας. Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω ενέργεια είναι ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ με έδρα την Πάτρα: Οδός : Κτήριο Υπηρεσιών Νοτίου Νέου Λιμένα Πατρών Ταχ. Κωδ. : Λιμένας Πατρών Τηλ. : Fax : Υπεύθυνος : Κων/νος Πλατυκώστας Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Η σχετική Σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου/ων και του Οργανισμού Λιμένος Πατρών ΑΕ. Η ενέργεια χρηματοδοτείται στο ύψος του ποσού των ,00. Ο εν λόγω Διαγωνισμός θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του έργου ACCSEL που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION, GREECE- ITALY » και χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων Επειδή τόσο η πρόσβαση στην Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, στον ιστότοπο θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει με αφορμή την συμμετοχή τους σε άλλους Διαγωνισμούς, να εγγραφούν στην εν λόγω πύλη ( ως οικονομικοί φορείς ) και να λάβουν γνώση μέσω των εγχειριδίων χρήσης για ό,τι θα αποβεί χρηστικό για την όλη διαδικασία κατάρτισης και υποβολής των προσφορών των. Λίγα Λόγια για το ΕΣΗΔΗΣ (Παράθεση από το εισαγωγικό κείμενο της ιστοσελίδας): «Το ΕΣΗΔΗΣ διαθέτει πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι φορείς του Δημόσιου Τομέα, σταδιακά, θα πραγματοποιούν με ηλεκτρονικό τρόπο όλη τη διαγωνιστική διαδικασία μιας δημόσιας Σύμβασης. Συγκεκριμένα, μέσω του συστήματος υποστηρίζονται διαδικασίες όπως είναι η κατάρτιση και δημοσίευση της Διακήρυξης ενός Διαγωνισμού, η υποβολή των προσφορών από τους υποψηφίους, η αξιολόγησή τους, η κατάρτιση και σύναψη της Σύμβασης του Διαγωνισμού. Επίσης, μέσω του συστήματος παρακολουθείται η εκτέλεση των συμβάσεων, περιλαμβάνοντας διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωμή. Μέσω του συστήματος, δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα σε όλους τους φορείς του Δημοσίου να εφαρμόσουν νέες τεχνικές στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, όπως είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, τα δυναμικά συστήματα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος και η συμφωνία πλαίσιο». Συνοψίζοντας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν γνώση της παρούσας Διακήρυξης, των ενδεχόμενων προσαρτημάτων της, των συνημμένων αρχείων ή/και όποιων διευκρινίσεων την συνοδεύουν, στην διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), του Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται και η όποια επικοινωνία με τον 4

6 Αναθέτοντα Φορέα, ήτοι τον ΟΛΠΑ ΑΕ, υπό την προϋπόθεση της προγενέστερης εγγραφής των σε αυτήν. Επικουρικά, η παρούσα καθώς και Περίληψή της, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΟΛΠΑ ΑΕ Άρθρο 3 Αντικείμενο Έργου Διάρκεια Σύμβασης Η παρούσα Προκήρυξη αφορά την ανάθεση Σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού & παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACCSEL» 3.1 Αντικείμενο έργου Οι οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών συνέβαλαν στην όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των λιμένων με κύρια συνιστώσα αυτήν της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μια σημαντική παράμετρος αυτής της ποιότητας αποτελεί αναμφίβολα και ο βαθμός προσβασιμότητας όλων όσων ενδιαφέρονται σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και ειδικότερα των ατόμων με παροδικού ή μόνιμου χαρακτήρα κινητικές δυσκολίες και προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, τα οποία αποτρέπονται εξαιτίας των προβλημάτων προσβασιμότητας, από τη χρήση των μέσων θαλάσσιας μεταφοράς. Πρόθεση ακριβώς του παρόντος έργου είναι καταγράφοντας και αναλύοντας τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των λιμένων, τις προδιαγραφές που τα διέπουν και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προτείνει νέες καινοτόμες ιδέες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας η οποία με τη σειρά της θα συντείνει στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υπόβαθρο του προγράμματος Οι δυσκολίες στην πρόσβαση των θαλασσίων μεταφορών είναι πιθανόν να αποτρέψουν άτομα με κινητικές δυσκολίες στο να επιλέξουν τα θαλάσσια μέσα ως μέσο για τη μετακίνησή τους. Τα κυριότερα προβλήματα μπορούν να καταταχθούν στις ακόλουθες 4 κατηγορίες: 1. Φυσικά Εμπόδια. 2. Εμπόδια που προκύπτουν από συγκεκριμένες πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα. 3. Εμπόδια - Δυσκολίες αναφορικά με την προσβασιμότητα σε πληροφορίες. 4. Εμπόδια που προκαλούνται εξαιτίας λανθασμένης διαχείρισης, νοοτροπίας και στάσεων αντιμετώπισης εκ μέρους του απασχολούμενου εν γένει στον Λιμένα, προσωπικού. Οι θαλάσσιες μεταφορές δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες πόρτα πόρτα. Για τη μετάβαση και την πρόσβαση π.χ., στον επιβατικό σταθμό ενός λιμένα οι περισσότεροι επιβάτες-πελάτες, χρειάζεται είτε να περπατήσουν, είτε να χρησιμοποιήσουν μέσα μαζικής μεταφοράς -τρένο, λεωφορείο- είτε να χρησιμοποιήσουν εφόσον έχουν κινητικά προβλήματα - αναπηρικό αμαξίδιο, κ.λπ. Ως εκ τούτου, και εφόσον τα λιμάνια θέλουν να παρέχουν σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες, υποχρεούνται να διαθέτουν σχέδια, διαδικασίες και εξοπλισμό κατάλληλα να εξυπηρετήσουν με επάρκεια τις ανάγκες προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικά προβλήματα μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα ή των ατόμων με αναπηρία. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα στους λιμένες και ειδικότερα να εξασφαλίσει ότι τα άτομα με κινητικές δυσκολίες θα έχουν πρόσβαση άνετα, εύκολα και γρήγορα, στις υπηρεσίες και εγκαταστάσεις του λιμένα. Για την επίτευξη των ανωτέρω, και εκμεταλλευόμενοι τα πορίσματα προτάσεις των Σχεδίων Προσβασιμότητας, Εκτάκτων Αναγκών, & παρεμβάσεων στις υφιστάμενες υποδομές ( τα οποία υπεβλήθησαν στον ΟΛΠΑ ΑΕ στα πλαίσια του Διαγωνισμού που προηγήθηκε ), καταρτίσθηκε ένα Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που συνοδεύει την παρούσα, όπου και αναλύονται οι προδιαγραφές του προς προμήθεια εξοπλισμού & υπηρεσιών, πάντοτε στα οικονομικά πλαίσια που ορίζει το τεχνικό δελτίο του έργου, ήτοι: o ποσό ,00 για την προμήθεια εξοπλισμού, o ποσό ,00 για μια σειρά μηχανογραφικών εφαρμογών συστημάτων για την διάχυση πληροφοριών ( αναφορικά με την διαχείριση αναγγελιών, ουρών αναμονής κ.τ.ο ), και o ποσό ,00 για μια σειρά παρεμβάσεων στις υφιστάμενες υποδομές του Λιμένα, για την ενίσχυση της ασφαλούς και ρυθμιζόμενης πρόσβασης στους χώρους & τις εγκαταστάσεις του Λιμένα 5

7 Παραδοτέα Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο/ους σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον οδηγό υλοποίησης των προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας και τη Σύμβαση με τη Διαχειριστική Αρχή του έργου. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα παραδοτέα του παρόντος Διαγωνισμού στο πλαίσιο του προγράμματος ACCSEL, πως αυτά επιμερίζονται ανά είδος ( cpv ), καθώς και ο χρόνος υλοποίησης τους. Συσχετισμός Πακέτων εργασίας-παραδοτέων και Χρόνος Υλοποίησης Π.Ε Δράση Παραδοτέο Περιγραφή εργασιών Αναδόχου Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης ( το πολύ έως ) Ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τη μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα 20/11/2015 Παρεμβάσεις στις υπάρχουσες υποδομές ώστε αυτές 20/11/ να καταστούν χρηστικές και λειτουργικές για ασφαλή και ρυθμιζόμενη πρόσβαση στο Λιμένα 20/11/ Πινακίδες για την ασφαλή πρόσβαση των χρηστών 20/11/ Αναπηρικά τροχήλατα αμαξίδια Κέντρο πληροφόρησης Στέγαστρα Σύστημα ελέγχου εισόδου - εξόδου επιβατών με τη χρήση οπτικών μέσων Αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης Συστήματα οπτικού ελέγχου Συστήματα φωτισμού Εξοπλισμός για ειδικές συνθήκες (έκτακτη ανάγκη, εκκένωση κ.λπ.) Καθίσματα Ποδήλατα 20/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ Συσκευές & Σύστημα εντοπισμού Σύστημα παροχής πληροφοριών - ενημέρωσης 20/11/2015 6

8 Ομαδοποίηση ειδών ( με Προϋπολογισμό/Ομάδα ) για την κατάθεση προσφορών α/α «γραμμών ΕΣΗΔΗΣ» Προϋπολο γισμός Τεμάχια/ m 2 1. και cpv Παραπομπή στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών Περιγραφή εξοπλισμού (σελ.) Ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τη μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα Μεταλλικές Γέφυρες σήμανσης Πινακίδες σήμανσης ,102m διαφόρων διαστάσεων & & 1 λογισμικό διαχείρισης Αναπηρικά τροχήλατα αμαξίδια 35 Κέντρο πληροφόρησης Σύστημα Η/Υ Πολυμηχάνημα Ενημερωτικό υλικό -φυλλάδια 36 Υποδομή ιστοχώρου πληροφόρησης Στέγαστρα 39 Σύστημα & εξοπλισμός ελέγχου πρόσβασης & εντοπισμού Δόμηση συστήματος έκδοσης, εκτύπωσης, διανομής, εποπτείας & ελέγχου των boarding passes 40 Κάμερες καταγραφής οπτικού υλικού Σταθεροί & φορητοί αναγνώστες 45,47 Ταυτότητες γραμμικού Κώδικα Συστήματα οπτικού ελέγχου Συσκευές εντοπισμού Σύστημα εντοπισμού Εξοπλισμός για ειδικές συνθήκες (έκτακτη ανάγκη, 8. εκκένωση κ.λπ.) >> Συστήματα φωτισμού Καθίσματα Ποδήλατα 55 Σύστημα παροχής πληροφοριών - ενημέρωσης Τηλεοράσεις Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού ( 1 ταινίας μικρού μήκους ) 56 Δημιουργία - θεματολογία ιστοχώρου πληροφόρησης

9 Αναλυτικά, οι προδιαγραφές του εξοπλισμού και των υπηρεσιών, περιγράφονται στο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. Επισημαίνεται ότι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά σύμφωνα με την ομαδοποίηση των ειδών ( cpv ) του Πίνακα της σελ.7 ( θα πρέπει δηλαδή οι προσφορές να αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους α/α «γραμμών ΕΣΗΔΗΣ» ), ενώ όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός cpv σε μια ομάδα, ενδιαφέρει ο συνολικός προϋπολογισμός της ομαδοποιημένης προσφοράς, ανεξάρτητα του επιμερισμού του στα επί μέρους είδη (cpv). 3.2 Διάρκεια Σύμβασης Η διάρκεια της Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της «Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.» και του υποψήφιου Αναδόχου θα άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα λήγει την 30/11/2015, εκτός εάν παραταθεί περαιτέρω η ισχύς του Προγράμματος, και σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου στο σχετικό άρθρο του παρόντος τεύχους. Άρθρο 4 Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται μέχρι του ποσού των τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ήτοι τετρακοσίων τριάντα δυο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο εν λόγω Διαγωνισμός θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του έργου ACCSEL που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION, GREECE- ITALY » και χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Άρθρο 5 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού Κριτήριο Ανάθεσης Η Επιτροπή του Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και κατόπιν της αποσφράγισης του φακέλου Δικαιολογητικών /Τεχνικής Προσφοράς, προβαίνει στον έλεγχο των συνημμένων σχετικών αρχείων για κάθε έναν Υποψήφιο, εξετάζοντας την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων της παρούσας. Αφού ελέγξει την αρτιότητα και ορθότητα των ως άνω υποβληθέντων εγγράφων, συντάσσει και υπογράφει προς τούτο σχετικό Πρακτικό, όπου καταχωρούνται, σύμφωνα με την αρίθμηση των προσφορών, η επωνυμία του Υποψηφίου και σταθμίζεται ο βαθμός συμμόρφωσής του με όσα στοιχεία απαιτεί η Διακήρυξη. Το Πρακτικό του οποίου λαμβάνουν άμεση γνώση μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μόνο όσοι υπέβαλαν προσφορές - ολοκληρώνεται με αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής περί τυχόν αποκλεισμού κάποιου εκ των Υποψηφίων που δεν εκπλήρωσε τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Οι υποφάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς των Υποψηφίων που αποκλείσθηκαν κατά τα ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι, χωρίς να μπορούν να «λάβουν μέρος» στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού. Στην συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ορίζει ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, με ηλεκτρονική κοινοποίηση στους υποψήφιους που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προγενέστερο στάδιο. Κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές και το περιεχόμενό τους καταχωρείται σε σχετικό Πρακτικό. Στην συνέχεια, οι οικονομικές προσφορές αξιολογούνται, εφόσον κριθούν παραδεκτές, είναι δηλαδή συνταγμένες όπως ορίζει το Άρθρο 15 της παρούσας. Για τις Οικονομικές Προσφορές που τυχόν χαρακτηριστούν ως ασυνήθιστα χαμηλές σύμφωνα με το άρθρο 48 του Π.Δ. 59/2007, ( άρθρο 57 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ), η Επιτροπή δύναται να ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο αυτό και ακολουθώντας τις διαδικασίες που εκεί προβλέπονται να τις απορρίψει. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραδεκτών οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρεί σε καταγραφή της Οικονομικής προσφοράς κάθε Υποψηφίου, προσδιορίζει τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος ( cpv ), με την αίρεση του τελευταίου εδαφίου του παρόντος 8

10 Άρθρου, και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανάθεση ή μη, στο ίδιο ως άνω Πρακτικό. Στη δυνητική περίπτωση που περισσότεροι του ενός Υποψήφιοι προσφέρουν επακριβώς την ίδια χαμηλότερη τιμή ανά είδος, μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών ( κατόπιν υποβολής των σχετικών στοιχείων ύστερα από κλήση της Επιτροπής ). Σχετική γραπτή ανακοίνωση, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην οποία αναγράφεται η ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και το Όργανο ή η Υπηρεσία που υποβάλλονται, αποστέλλεται στους Υποψηφίους που δεν μειοδότησαν. Τα πρακτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους Υποψηφίους να αποσαφηνίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως αποσαφήνιση εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως συμπλήρωση υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. Κριτήριο Ανάθεσης Μόνο κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης και κατακύρωσης του Διαγωνισμού αποτελεί η υποβολή της χαμηλότερης προσφοράς ανά ομάδα ειδών ( cpv ), όπως αυτά παρατίθενται στον Πίνακα της σελ.7, και ευρίσκονται ανηρτημένα στην ενότητα του υπ αριθμ Διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ υπό τον τίτλο : «Γραμμές». Εξυπακούεται, ότι ένας προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για περισσότερες της μιας, ομάδες ειδών. Άρθρο 6 Ορισμοί Για την κατανόηση των διατάξεων της παρούσας Προκήρυξης, δίνεται η σημασία των παρακάτω όρων: «Ενδιαφερόμενος»: Κάθε ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο, που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία «Υπηρεσία»: Η Υπηρεσία που διεξάγει το Διαγωνισμό Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε «Υποψήφιος»: Το νομικό πρόσωπο, σύμπραξη ή Κοινοπραξία που υποβάλλει Προσφορά. «Ανάδοχος»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, μέσω της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί. «Αντίκλητος»: Το πρόσωπο που ο υποψήφιος με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. «Τεύχη Διακήρυξης»: Τα Τεύχη που αναρτά η Υπηρεσία και περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών Διαγωνισμός. «Προσφορά»: Η προσφορά που υποβάλλουν οι Υποψήφιοι προς την Υπηρεσία στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Περιλαμβάνει το Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και την Οικονομική Προσφορά. «Σύμβαση»: Η έγγραφη συμφωνία (ιδιωτικό συμφωνητικό) που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή του Οργανισμού Λιμένος Πατρών ΑΕ και του Αναδόχου. «Υπεύθυνη Δήλωση»: Η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στα ελληνικά ή σε περίπτωση αλλοδαπού-χώρας μέλους ΕΕ - Υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του (π.χ. ένορκη δήλωση). Η Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα νόμιμο εκπρόσωπο. «Έργο»: Η παροχή των υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην παρούσα. 9

11 Άρθρο 7 Γλώσσα Διαδικασίας Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Η υποψηφιότητα στον Διαγωνισμό, τα έγγραφα που την συνοδεύουν ή συνυποβάλλονται, η Προσφορά, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή προσφυγής, αίτησης κ.λπ. διατυπώνονται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τεχνικά φυλλάδια εξοπλισμού / λογισμικού και πιστοποιήσεις προϊόντων, που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Κείμενα εκτός των ανωτέρω εξαιρουμένων που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της Ελληνικής, δεν λαμβάνονται υπόψη παρά μόνον εφόσον συνοδεύονται από μετάφρασή τους στα ελληνικά. Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής - και κατόπιν αυτή της καλής εκτέλεσης - και που θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του διαγωνιζομένου ( ή του δικαιολογητικού ), είτε με την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους, και θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας, και του Αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Άρθρο 8 Εφαρμοστέα Νομοθεσία Ο παρών Διαγωνισμός, διέπεται από: το Ν. 2286/95 περί «προμηθειών του Δημόσιου τομέα και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων». τις διατάξεις του Ν. 2856/ 2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α / 248), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3336/ 2005 (ΦΕΚ Α / 95). το ν.2932/01 (ΦΕΚ 145 Α / ) «.Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες Διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. το ν.3310/2005, ΦΕΚ Α' 30/ «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως ισχύει σήμερα. το Ν. 3429/05 (ΦΕΚ 314 Α / ) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)». το ν.3548/07 (ΦΕΚ 68/ ) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις». Την Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (L 134, 30/04/2004), η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ. 59/2007, όπως ισχύει, συμπληρωματικά με το Π.Δ. 118/2007, το Ν.2362/95 Άρθρο 83 παρ.1, όπως αυτό αναθεωρήθηκε με την υπ αριθμ.35130/739 ΥΑ του Υπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 1291Β/ ), για το ύψος υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου, και των λοιπών κείμενων διατάξεων που εφαρμόζονται για το ύψος υπηρεσιών και προμηθειών του συγκεκριμένου έργου το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α / ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». την από 17 Δεκεμβρίου 2012 εγκριτική απόφαση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του προγράμματος «EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION, GREECE- ITALY , περί υλοποίησης του έργου. το εγκεκριμένου Τ.Δ.Ε. του έργου «ACCSEL» το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του «EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION, GREECE- ITALY τη Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου. τη Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των Εταίρων του έργου. τον Ν.4053/2012 (ΦΕΚ 82/Α / ) «Ρυθμίσεις λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ) 10

12 Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ) Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» Τις υπ αριθμ. 45/2013 & 22 και 47/2015 Αποφάσεις του ΔΣ του ΟΛΠΑ Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/15 Τις σε εκτέλεση όλων των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., Απόφασης, κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω την υπ αριθμ. 91/2015 Απόφαση του ΔΣ του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ αναφορικά με την διενέργεια Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACCSEL», και την έγκριση της παρούσας Διακήρυξης Άρθρο 9 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας Διακήρυξης, β) της ισχύουσας νομοθεσίας και γ) των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και συνθηκών της χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πατρών. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας. Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της παρούσας προς επιτακτικό κανόνα Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας Δικαίου ή Δημόσιας Τάξης. Άρθρο 10 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος μέλος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε κράτος μέλος που έχει υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις : Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου. Όλα τα πρόσωπα της ένωσης πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο ή τμήμα αυτού, κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στον διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει ως μέλος ή/ και υπεργολάβος σε περισσότερες της μίας προσφοράς. 11

13 Άρθρο 11 Προσωπική κατάσταση των Υποψηφίων- Λόγοι αποκλεισμού Στο διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται, όσοι: i. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, του προηγούμενου Άρθρου ii. αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, iii. εκτελούν ήδη ή εκτέλεσαν καθήκοντα Συμβούλου του ΟΛΠΑ ΑΕ, στα πλαίσια του αυτού Ευρ. Προγράμματος ACCSEL, iv. βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, v. έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, vi. έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, vii. έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή, viii. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, ή δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση αναφορικά με όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ix. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, ή δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση αναφορικά με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι x. είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών, που απαιτούνται, κατ εφαρμογή των άρθρων 24 μέχρι 29 του ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», xi. έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις και είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής. Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας συμμετεχόντων τα παραπάνω ισχύουν για κάθε μέλος της. Άρθρο 12 Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( ), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη ήτοι 14/10/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και συμπληρωματικά στο ΠΔ 118/2007. Ο φάκελος της Προσφοράς κάθε Υποψηφίου θα συμπεριλαμβάνει δυο (2) επιμέρους υποφακέλους, ως εξής: (α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνικής Προσφοράς» και (β) Υποφάκελος «Οικονομικής Προσφοράς». Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο του καθενός από τους υποφακέλους προσφοράς περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα 14 και 15 της παρούσας, αντίστοιχα. Οι Προσφορές υποβάλλονται με τον τρόπο, τη μορφή και τις διαδικασίες που υποδεικνύονται στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, και κωδικοποιούνται στην υποκεφαλίδα «Τεχνικές Προδιαγραφές» της με α/α ΕΣΗΔΗΣ Διακήρυξης ΟΛΠΑ ΑΕ αρ. πρωτ. 6787/ , ενώ ο ΟΛΠΑ ΑΕ, δεν φέρει καμία ευθύνη για την ετοιμότητα ή επάρκεια του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ως άνω ηλεκτρονικού συστήματος. 12

14 Αντιπροσφορές οποιασδήποτε φύσης ή/και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 13 Περιεχόμενο Φακέλων Προσφοράς Χρόνος Ισχύος Προσφορών Ο φάκελος της Προσφοράς θα περιέχει δυο (2) χωριστούς - σφραγισμένους από το ίδιο το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής - υποφακέλους, στους οποίους τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την Προσφορά στοιχεία, ως εξής: α) Στον υποφάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά, τοποθετούνται τα απαιτούμενα στο Άρθρο 14 της παρούσας έγγραφα. β) Στον υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς, τοποθετούνται τα απαιτούμενα στο Άρθρο 15 της παρούσας οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Οι υποβαλλόμενες προσφορές, θα πρέπει - επί ποινή αποκλεισμού - να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων των Προσαρτημάτων της, τα οποία και επέχουν θέση υποδείγματος για τα υποβαλλόμενα έγγραφα έναντι των οποίων έχουν συνταχθεί. Επίσης, επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της διαφάνειας των διαδικασιών του Διαγωνισμού, οι προσφορές κατόπιν της αποσφράγισής των (τόσο τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά τεχνικές όσο και η Οικονομική Προσφορά), καθίστανται αυτόματα «ορατές» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, από όλους τους συμμετέχοντες στο αυτό στάδιο του Διαγωνισμού. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ( 14/10/2015 ) υποβολής προσφορών. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν ανάλογα και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, η οποία τυχόν εγείρει επιφυλάξεις αναφορικά με τη γνησιότητά της, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) δύναται να ζητήσει και ο υποψήφιος να προσκομίσει αμελλητί, είτε αποστολή του πρωτοτύπου, είτε έγγραφη διευκρίνιση- διασάφηση που θα αίρει τις επιφυλάξεις της. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, απορρίπτονται και δεν λαμβάνονται υπόψη. Άρθρο 14 Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνικής Προσφοράς Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου.pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α'/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και υποβάλλονται κατά περίπτωση και σε έντυπη μορφή από αυτόν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 13

15 ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» της παρούσας Διακήρυξης. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 2.1. Να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του Διαγωνισμού, στον οποίο θα συμμετάσχουν και στην οποία οι Διαγωνιζόμενοι, θα δηλώνουν: ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 11 περιπτώσεις της παρούσας Διακήρυξης για ποιο/α είδος (cpv) του έργου υποβάλλεται η προσφορά ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής, διακοπής, ακύρωσης, ματαίωσης ή της επανάληψης του Διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών Κατακύρωσης, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης (Άρθρο 19). 3. Για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ( όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης, το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του ή επικυρωμένο κωδικοποιημένο καταστατικό εάν υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων αυτού (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 4. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην Ένωση. Οι Ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του διαγωνιζόμενου, ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζόμενου, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η ΕΔΔ έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει τους υποψηφίους να «αποσαφηνίσουν» ή να «συμπληρώσουν» τα υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως «αποσαφήνιση» εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως «συμπλήρωση» υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά του υποφακέλου, τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας. Ειδικά, για τα νομικά πρόσωπα πρέπει επιπλέον να προσκομιστούν: 14

16 1. Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου της προσφέρουσας εταιρείας με το οποίο: Εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες μέλη της Ένωσης και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μιας στον προϋπολογισμό του έργου. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά της. Εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, γνώστης της Ελληνικής, ως αντίκλητος. Εγκρίνεται, σε περίπτωση Ένωσης, μία εταιρεία ως συντονιστής (leader) της Ένωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης. 2. Στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 3. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να προέρχονται από τις χώρες της Ε.Ε. και από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Σε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή θα επισυνάπτονται αντίστοιχες επικυρωμένες μεταφράσεις στην Ελληνική γλώσσα. 4. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» που υποβάλλεται. Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών επιπρόσθετα: 1. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό. 3. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο της Επιτροπής, και η οποία δεν δύναται να θεραπευθεί με την παροχή διευκρινίσεων θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης Διακήρυξης. Σε περίπτωση Ενώσεως προσώπων ή κοινοπραξιών οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, από κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. Άρθρο 15 Περιεχόμενο Υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα επί ποινή απορρίψεως. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου υποχρεωτικά πρέπει να παρουσιάζει το προσφερόμενο ποσό ανά είδος ( όπου ομάδα και είδος ταυτίζονται ), ή ομάδα ειδών (cpv), καθώς και το συνολικό ποσό σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η προσφορά για ένα από τα είδη (cpv) που περιλαμβάνει μια Ομάδα, παρά μόνο για το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μιας Ομάδας. 15

17 Όπου η Ομάδα, περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, ο προσφέρων οφείλει να συμμορφώνεται με το ύψος του προϋπολογισμού της Ομάδας αυτής, ανεξάρτητα του επιμερισμού του προϋπολογισμού στα επί μέρους είδη, που αυτός ο προσφέρων - θα προκρίνει, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του παρόντος Άρθρου. Η αμοιβή του αναδόχου καλύπτει και τις πάσης φύσεως λειτουργικές του δαπάνες κατά την υλοποίηση του έργου, όπως αμοιβές προσωπικού, συνεργατών και κάθε μορφής έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου, φόροι, όπως επίσης τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, οι τιμές αυτές παραμένουν σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η προσφορά θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και να μη φέρει διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.). Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Διευκρινίζεται ότι οικονομική προσφορά που είναι αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται ως μη αποδεκτή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας Διαγωνισμού καθώς και της παρούσας. Οι υποψήφιοι ουδεμία αποζημίωση δικαιούνται για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, φακέλων, προσφορών κ.λπ., στην περίπτωση μη κατακύρωσης του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Επιτροπή εκτιμά ότι κάποια από τις υποβληθείσες προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή, πριν απορρίψει τις προσφορές, ζητά υποχρεωτικά και εγγράφως από τον υποψήφιο Ανάδοχο την υποβολή έγγραφων και συμπληρωματικών διευκρινήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά απορρίπτεται, έπειτα από απόφαση του ΔΣ του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ. Άρθρο 16 Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι και ΙΙ της παρούσας Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% : Είτε επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ( δηλαδή για το σύνολο των ειδών cpv ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., συνεπώς συνολικού ποσού επτά χιλιάδων και σαράντα ευρώ ( 7.040,00 ) Είτε επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης του είδους ή των ειδών (cpv), για το οποίο/α κατατίθεται προσφορά μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και απευθύνεται στον Οργανισμό Λιμένος Πατρών Α.Ε. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Η εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ελλάδας, συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα από κρατική αρχή ή εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία άτομα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην ελληνική, η μετάφραση του στην ελληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 16

18 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα περισσότερο από τη χρονική διάρκεια της προσφοράς και να εκδίδεται υπέρ του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. Σε περίπτωση ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Είναι δε δυνατόν η εγγύηση συμμετοχής να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές, που θα έχουν άθροισμα το συνολικό ποσό και θα αναφέρεται σε όλα τα μέλη της ένωσης. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : την ημερομηνία έκδοσης της, τον εκδότη της, την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, δηλαδή: Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. - Τ.Κ Πάτρα τον αριθμό της εγγύησης, το ακριβές ποσό που καλύπτει η εγγύηση, το χρόνο ισχύος της εγγύησης, την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, τον αριθμό της Διακήρυξης 6787/ ΟΛΠΑ ΑΕ, και τον αριθμ συστήματος ΕΣΗΔΗΣ την καταληκτική ημερομηνία Διαγωνισμού 14/10/2015 και τον τίτλο του έργου, για το οποίο εκδίδεται η εγγύηση, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACCSEL», την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, ότι ο εκδότης υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλή αίτηση της υπηρεσίας, που διενεργεί το διαγωνισμό. Η εγγύηση συμμετοχής του/των διαγωνιζόμενου/ων που θα επιλεγεί/ούν ως ανάδοχος/οι επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζομένων επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του Διαγωνισμού, έπειτα από αίτηση των διαγωνιζομένων προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία θα δηλώνεται η παραίτησή των από την άσκηση κάθε ένδικου μέσου αναφορικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίον θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά του σταδίου κατακύρωσης, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της Σύμβασης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ Εγγύηση Καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι - στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της Σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% ( μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) επί της συνολικής κατά περίπτωση - συμβατικής αξίας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, που αναφέρονται παραπάνω για την εγγύηση συμμετοχής. Επιπλέον, τον αριθμό της σχετικής Σύμβασης και τον όρο ότι το ποσό της εγγύησης καλύπτει και την καταβολή τόκων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης του έργου. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου, Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την εκκαθάριση του συνόλου των απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους 17

19 και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του όλου έργου, ήτοι όλων των επί μέρους παραδοτέων του, με σχετική Απόφαση του ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 17 Διαδικασία παραλαβής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις - Προσφυγές Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β'/ ) και ΠΔ 118/ Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών και ανακοίνωση τιμών Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 14η/10/2015 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Μετά την αποσφράγιση, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώριση των προσφερόντων ανά Ομάδα ειδών, των δικαιολογητικών που αυτοί υπέβαλαν και των αποτελεσμάτων του ελέγχου τόσο των δικαιολογητικών, όσο και των πινάκων συμμόρφωσης με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, σε πρακτικό το οποίο συντάσσει. Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα, η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της (πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος), προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών Οικονομική Αξιολόγηση Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο, δεν αποσφραγίζονται. Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει μέσω της πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού (Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης Διαγωνισμού) προβαίνει στην αξιολόγηση προσφορών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το/α πρακτικό/ά της, το οποίο θα κοινοποιηθεί με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής στους προσφέροντες Περιγραφή διαδικασίας Αξιολόγησης Η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 18

20 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. Η Επιτροπή αξιολόγησης Διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του Διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. Από όσες προσφορές δεν παρουσίασαν κανένα πρόβλημα ή/και έλλειψη στο Στάδιο εξέτασης των δικαιολογητικών, καθώς και των Πινάκων Συμμόρφωσης των προσφερομένων ειδών ( οι οποίοι θα πρέπει να εκπληρώνουν μια προς μια τις ζητούμενες απαιτήσεις επί ποινή απόρριψης ) Επικρατέστερη είναι η εκάστοτε Προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών (cpv) Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο του Φορέα διενέργειας του Διαγωνισμού. Αποκλίσεις από όρους της Διακήρυξης ή από σημεία τωv τεχνικών προδιαγραφών πoυ έχουν χαρακτηρισθεί στη Διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν σπουδαίο λόγο απόρριψης τωv προσφορών Ενστάσεις - Προσφυγές Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής Απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007, και συνοδεύονται επί ποινή απαραδέκτου, με το διπλότυπο είσπραξης παραβόλου σύμφωνα με την παρ.6 του Άρθρου 15 του ως άνω Π.Δ. Ένσταση κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εξής: Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας ή της επομένης της ανακοινώσεως του αποτελέσματος. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στον ΟΛΠΑ ΑΕ προκειμένου να αποφασίσει τελικά το ΔΣ του ΟΛΠΑ ΑΕ. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. H ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του Διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, υποβάλλεται μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση κοινοποιείται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή (ΟΛΠΑ ΑΕ) και το αποφασίζον όργανο (ΔΣ του ΟΛΠΑ ΑΕ) εκδίδει τη σχετική απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από απόφαση του αρμόδιου για τη Διοίκηση του Φορέα οργάνου (ΔΣ του ΟΛΠΑ ΑΕ). Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρμοδίως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πλην των αναφερόμενων παραπάνω, καθώς και χωρίς την συνοδεία του ισχύοντος παραβόλου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε κάθε περίπτωση, οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής με δική τους μέριμνα. Άρθρο 18 Ολοκλήρωση Ακύρωση Μερική επανάληψη - Κατακύρωση Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς το ΔΣ που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 1. Ολική ή μερική Κατακύρωση του έργου, είτε 2. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, ή 3. Κήρυξη του Διαγωνισμού ως άγονου 19

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Τόπος Έργου ΠΑΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΛΠΑ ΑΕ) ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 15/04/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2753 Αριθµ. Σχεδ. : 866 Αριθµ. Φακ. : ARGES ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΤΡΑ: 10-ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Αρ. Πρωτ.: 1720 Αρ. Σχ.: 463 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του προγράμματος GUIDEPORT στον Λιμένα Πατρών». Στα πλαίσια του : EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Ο.Λ.ΗΓ.) Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Ο.Λ.ΗΓ.) Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ: 1.1 ΕΡΓΟ: GIPSY ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 27.11.2014 Α.Π. : Δ.β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 27.11.2014 Α.Π. : Δ.β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 27.11.2014 Α.Π. : Δ.β./271/371 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αριθ. Διακήρυξης 12/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αριθ. Διακήρυξης 12/2015 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Δ/νση : Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα Ηγουμενίτσα, 28-07-2015 Ταχ. Κώδικας : 46100 Αριθ. Πρωτ.: 17912 Πληροφορίες : Ιφιγένεια Κώτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ: 1.2 ΕΡΓΟ: SECURITY CHECK-IN SYSTEMS (SECINS) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΟΙΚ/Φ.932/2/33604 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Α Ζώνης Εθνικού Πάρκου στο Δήμο Δέλτα ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, 5/3/2015 Αρ. Πρωτ.: 4179 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια-Αντικατάσταση Δύο (2) Αερόψυκτων Ψυκτικών Συγκροτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα