ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 39879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του νόμου «Ελληνικά Λογι στικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α 251)... 1 Επιβολή προστίμου σε βάρος του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ Όλεγκ του Θεοδώρου... 2 Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) BLAZHEV (ον) ΥΑΝΚΟ του LYUBENOV και της THODORKA, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας... 3 Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) BLAZHEV (ον) ΥΑΝΚΟ του LYUBENOV και της THODORKA, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας... 4 Τροποποίηση της με αριθμό 115/4Α/ (Β 2045) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό 107/5/ (Β 1637) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομη χανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων»... 5 Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λεβαδέων με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑ ΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»... 6 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κ. Νευροκοπίου... 7 Μεταβίβαση σχολικής περιουσίας ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ Δήμου Ναυπλιέων... 8 Ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ της Σχολής Οικονομί ας Διοίκησης & Πληροφορικής του μόνιμου μέ λους ΕΤΕΠ Ζαχαρία Δερμάτη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/93422/0004 (1) *Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επι τροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυ πα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α 251). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4308/2014 «Ελλη νικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α 251), β) του άρθρου 13 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α 45), γ) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο μικών» (Α 178), όπως ισχύει, δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ ΕΞ 2014/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομικών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ πουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (Β 3059). 3. Το αριθμ. ΥΦ.ΥΠ.ΟΙΚ ΕΞ 2014 ΕΜΠ/ έγγραφο του Γραφείου του Υφυπουργού Οικονομικών. 4. Την ανάγκη σύστασης επιτροπής για την υποστήρι ξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α 251). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών απο φασίζουμε: Α. Τη σύσταση και συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του ν. 4308/2014 «Ελλη νικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και ορίζουμε ως μέλη αυτής τους κατωτέρω: 1. Καραμάνη Κωνσταντίνο του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ Καθηγητή Πανεπιστημίου και Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας που συνέταξε το νόμο, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Κοέν Σάνδρα του Ιωσήφ με Α.Δ.Τ. ΑΚ Βρουστοΰρη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Π Ορκωτό Λογιστή και Μέλος της Ομάδας Εργα σίας που συνέταξε το νόμο, ως μέλος, με αναπληρωτή το Δεδούλη Εμμανουήλ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ Σαΐτη Ευθύμιο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Π , υπάλληλο της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Δη μοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), ως μέλος με αναπληρώτρια την Καρύδη Δέσποινα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης.

2 39880 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Χαπίδη Ματθαίο του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Π υπάλληλο της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Καπούτσου Ευτυχία του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. Φ υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης. 5. Τραχανά Εμμανουήλ του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ υπάλληλο της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή το Γράβα Ευθύμιο του Μάρ κου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης. 6. Μαυρίδη Παναγιώτη του Πασχάλη, με Α.Δ.Τ. Χ υπάλληλο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη σης της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παπα στεργίου Αθανασία του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. Σ , υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης. 7. Μασγανά Σωτήριο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Χ υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουρ γείου Ανάπτυξης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεωρ γόπουλο Γεράσιμο του Μαρίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ Σφακάκη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχα νιών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κυριαζή Χαρίτωνα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ Ίκκο Άρη του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ εκ πρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επι χειρήσεων, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Μανώλη Πετράκη του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ Τσώγη Ευάγγελο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλά δος/οικονομικό Επόπτη ΕΒΕΑ, ως μέλος, με αναπληρωτή το Λαμπρόπουλο Χαρίλαο του Σπήλιου, με Α.Δ.Τ. Σ Καμπάνη Βασίλειο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. AB εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ γελματιών Βιοτεχνών Έμπορων Ελλάδας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αριστοτέλη Καρατζά του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. AB Μουζάκη Αντώνιο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Πολιτάκη Παύ λο του Ιορδάνη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ Κοντογεώργη Αθανάσιο του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ εκπρόσωπο της Επιτροπής Λογιστικής Τυπο ποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο του Αποστόλου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ Μανούσο Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΑ εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως μέλος, με αναπληρωτή το Ριζούλη Βάϊο του Αχιλλέα, με Α.Δ.Τ. AB Χριστόπουλο Γεώργιο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Πανίδη Αβραάμ του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ Κακούρα Δημήτριο του Ευσταθίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ εκπρόσωπο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως μέλος, με αναπληρωτή το Χατζησταυράκη Μιχαήλ του Ελευθερίου, με Α.Δ.Τ. Χ Ταπεινό Γρηγόριο του Ηλία, με Α.Δ.Τ. Σ φο ροτεχνικό και μέλος επιτροπών σύνταξης των ν. 4172/13, ν. 4174/13, ν. 4308/14, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ίσαρη Δημήτριο του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. AM Κορομηλά Γεώργο του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ. Χ φοροτεχνικό και μέλος της Ομάδας Εργασίας που συ νέταξε τους ν. 3296/2004 και ν. 3842/2010, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αλωνιάτη Απόστολο του Ευσταθίου, με Α.Δ.Τ. Ξ Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Τάκη Βασιλική του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ρ , υπάλληλος της Διεύ θυνσης Ελέγχων της Γ.Δ.Δ.Ε. Β. Έργο της Επιτροπής αποτελεί: i) η επεξεργασία προτάσεων για τη βελτίωση και την άμεση προσαρμογή του νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρό τυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ν. 4308/ 2014) στις εξελίξεις στους ευρωπαϊκούς λογιστικούς κανόνες και στη διεθνή πρακτική, ii) η λειτουργική διασύνδεση του εν λόγω νόμου με το φορολογικό και λοιπό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των υποκείμενων οντοτήτων, iii) η πρόταση για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής, iv) η επεξεργασία και δημοσιοποίηση αναλύσεων των επιπτώσεων για το εκτιμώμενο διοικητικό κόστος και τα εκτιμώμενα οφέλη, για τη στοιχειοθέτηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των προτάσεων αυτών. Γ. Η Επιτροπή συνεδριάζει εντός του κανονικού ωρα ρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών. Κυβερνήσεως. *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 763/ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (2) Επιβολή προστίμου σε βάρος του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ Όλεγκ του Θεοδώρου. Με την αριθ. 288/12/ Καταλογιστική Πράξη του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β του Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με το από 13/11/12 Πρωτόκολλο Τελωνειακής Παράβασης του Α Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που καταχωρήθηκε στο τηρούμενο από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βι βλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 288/12, επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη στο τριπλάσιο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ποσού ,83 πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% για τελωνειακή παράβα ση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας πακέτων τσιγάρων, η οποία προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του Ν.2960/01, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Τα πιο πάνω αναφερόμενα πολλαπλά τέλη ΕΠΙΜΕΡΙ ΖΟΝΤΑΙ στους: α) πρόσωπο αναφερόμενο στην εν λόγω Καταλογιστική Πράξη ποσό ύψους 7.241,71 πλέον Τ.Χ./ ΟΓΑ και β) στον ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ Όλεγκ του Θεοδώρου και της Ελένης, κάτοχο του αριθ. ΑΙ / , με Α.Φ.Μ , οδός Παπαφλέσσα 13 Β Κορδελιό και ήδη αγνώστου διαμονής, ποσό ύψους 7.241,72 πλέον Τ.Χ./ΟΓΑ. Κηρύσσονται δε οι παραπάνω δύο καταλο

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γιζόμενοι αλληλέγγυα συνυπεύθυνοι και εις ολόκληρο για την πληρωμή του συνόλου των πολλαπλών τελών. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ (3) Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) BLAZHEV (ον) ΥΑΝ ΚΟ του LYUBENOV και της THODORKA, για τελωνει ακή παράβαση λαθρεμπορίας. Με την αριθ. 457/13/ Καταλογιστική Πράξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Α' Τελωνείου Εισαγωγών Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β' του Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3008/14/491/ «Αποστολή Συνοδείας» της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου προς τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρήθηκε στο τηρούμενο από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 457/13 επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη ποσού πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον (επ) BLAZHEV (ον) ΥΑΝΚΟ του LYUBENOV και της THODORKA, γεν. στις στις 31/03/1985 στη Βουλ γαρία, κάτοικο Θεσσαλονίκης, στην οδό Ολύμπου αρ. 120 (και ήδη αγνώστου διαμονής), κάτοχο του υπ' αρ. με ΑΦΜ , για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπο ρίας συνολικής ποσότητας ενενήντα επτά (97) πακέτων τσιγάρων, η οποία παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του Ν.2960/01, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ (4) Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επ) BLAZHEV (ον) ΥΑΝ ΚΟ του LYUBENOV και της THODORKA, για τελωνει ακή παράβαση λαθρεμπορίας. Με την αριθ. 268/14/ Καταλογιστική Πράξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Α Τελωνείου Εισαγωγών Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β του Μ. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3008/14/683 Α/ «Αποστο λή Συνοδείας» της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλο νίκης Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρήθηκε στο τηρούμενο από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 268/14 επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη ποσού πλέον ΤΧ/ ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον (επ) BLAZHEV (ον) ΥΑΝΚΟ του LYUBENOV και της THODORKA, γεν. στις στις 31/03/1985 στη Βουλγαρία, κάτοικο Θεσσαλονίκης, στην οδό Ολύμπου αρ. 120 (και ήδη αγνώστου διαμονής), κάτοχο του υπ' αρ. με ΑΦΜ , για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπο ρίας συνολικής ποσότητας ενενήντα επτά (97) πακέτων τσιγάρων, η οποία παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του Ν.2960/01, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται, από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Αριθμ. απόφ. 133/3/ ) Τροποποίηση της με αριθμό 115/4Α/ (Β 2045) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό 107/5/ (Β 1637) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυ χαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τε χνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων». Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/ 2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν.4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιή θηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α 253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν.4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4255/2014 (Α 89) και τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4261/2014 (Α 107), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν.3051/2002 (Α220) όπως ισχύει και ιδίως τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει, β) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, γ) τη με αριθμό 55906/1673/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρό τηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί ων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 07/590/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), και ΓΔΟΠ ΕΞ 2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και με τις οποίες ανανεώθηκε η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π., δ) τη με αριθμό 56660/1679/ (Β 2910) κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομικών Πολιτισμού και Του ρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», ε) τις με αριθμό 6/1/ (Β 1347) και 10/3/ (Β 2066) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., με τις οποίες εγκρίθη καν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν, στ) τη με αριθμό 90/2/ (Β 190) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιή θηκε η με αριθμό 64/3/ (Β 1819) απόφαση της

4 39882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει, ζ) τη με αριθμό 52115/1009/ (Β 3324) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τεχνικών ψυχαγωγι κών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα», η) τη με αριθμό 115/4Α/ (Β 2045) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό 107/5/ (Β 1637) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνι κών Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων», θ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., ι) την από 1/12/2014 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα [Τροποποίηση της με αριθμό 115/4Α/ (Β 2045) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό 107/5/ (Β 1637) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Πι στοποίησης Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγω γικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων»], ια) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και την συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε: 1. Την τροποποίησή της με αριθμό 115/4Α/ (Β 2045) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό 107/5/ (Β 1637) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων Πι στοποίησης Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγω γικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων», ως εξής: 1.1 Η παράγραφος 6.3 αντικαθίσταται ως εξής : «Ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α /45), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α /74) και ισχύει: α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, β) των τίτλων σπουδών, γ) των στοιχείων τεκμηρίωσης της εργασιακής εμπει ρίας, όπως ενδεικτικά: βεβαιώσεις έναρξης ή μεταβολής δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., βεβαιώσεις ή/ και καταστάσεις ενσήμων, από τις οποίες να προκύπτει ο αριθμός των ενσήμων, το αντικείμενο δραστηριότητας του εργοδότη, κ.λπ., δ) των βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. ε) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός, προ σκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα των αρμοδίων αρχών της χώρας εγκατάστασης, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.» 1.2 Η περίπτωση α) της παραγράφου αντικαθί σταται ως εξής: «της βεβαίωσης έναρξης ή τροποποίησης δραστηριό τητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει αντικείμενο σχετικό με την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων,» Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Ο Πρόεδρος ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 2058/ (6) Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λεβαδέων με την επω νυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗ ΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ». Η ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤEΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜEΝΗΣ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ ΣΤΕΡΕAΣ ΕΛΛAΔΑΣ 1) Τις διατάξεις των άρθρων & 238 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της»(φεκ 87/Α ). 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010(ΦΕΚ 231/Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί ας Στερεάς Ελλάδας». 3) Τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/ ). 4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ.2 του «Κώδικα νο μοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5) Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 10 περ. ιζ του Ν. 3870/ 2010 ( ΦΕΚ 138 Α / ). 6) Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α / ) «Δημοσίευση αποφάσεων που αφορούν Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. α βαθμού. 7) Την υπ αρ. πρωτ.74895/ εγκύκλιο 60 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 411ΚΚ Υ2), περί «Ελέγχου νομι μότητας πράξεων Ο.Τ.Α., Αστικής & Πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.(άρθρο 238 του Ν. 3852/10). 8) Την υπ αρ. πρωτ. οικ. 4569/ εγκύκλιο 11 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης σχετικά με «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου & Επιχειρήσεων των δήμων».(αδα:4αροκ ΞΘ). 9) Την υπ αρ. 44/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου Λεβαδέων, που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 380/ απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 690/Β / ), με την οποία έγινε συγχώνευση όλων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λεβαδέων και συστήθηκε νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ». 10) Την υπ αριθμ. 217/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων, που αφορά την κατάρ γηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λεβαδέων)». 11) Την υπ αρ. πρωτ. οικ. 2990/18604/ (ΦΕΚ 385/ Β / ) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Απο κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας που αφορά στη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊ στάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουρ γίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημά των της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως», αποφασίζουμε: Την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λεβαδέων με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», το οποίο είχε συ σταθεί με την υπ αρ. 44/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, που εγκρίθηκε με την αρ.380/ απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 690/Β / Η εκπλήρωση των σκοπών του και η άσκηση των δρα στηριοτήτων του να γίνει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λεβαδέων. Τα περιουσιακά στοιχεία ( κινητή & ακίνητη περι ουσία) περιέρχονται στο Δήμο Λεβαδέων, όπου εξα κολουθούν να διατίθενται για το σκοπό αυτό για τον οποίο αφιερώθηκαν, με τη επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 424 της 24/30 Ιαν (ΦΕΚ 25/70 τεύχος Α ) «Περί της επωφελεστέρας εκμεταλλεύσεως ή διαθέ σεως των υπέρ του δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού καταληφθέντων, εν αδυναμία εκπληρώσεως της θελή σεως του διαθέτου ή δωρητού». Στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν γεννηθεί υπεισέρχεται αυτοδικαίως ο Δήμος Λε βαδέων. Το κάτωθι προσωπικό που υπηρετεί στο Ν.Π.Δ.Δ. κα θίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Δήμου Λεβαδέων με την ίδια σχέση εργασίας: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡ ΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗ ΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ α) 28/3/1987 ΦΕΚ 136/τ. ΝΠΔΔ ως ΙΔΑΧ β) 14/10/1994 ΦΕΚ 119/τ.ΝΠΔΔ μονιμοποίηση σε κενή οργανι κή θέση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕ ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: ΟΝΟΜΑΤΕ ΠΩΝΥΜΟ ΓΡΙΣΕΛ ΤΑΜΑΡΑ ΚΟΝΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 28/3/2006 Με τατροπή σύμ βασης σε ΙΔΑΧ με την Αποφ. 843/ Δ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΕΠ ΙΩΑΝΝΗ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 28/3/2006 Με τατροπή σύμ βασης σε ΙΔΑΧ με την Αποφ. 843/ Δ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΕΠ ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙ ΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΣΤΥΛΙΑ ΝΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 28/3/2006 Με τατροπή σύμ βασης σε ΙΔΑΧ με την Αποφ. 843/ Δ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΕΠ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1/10/1998 ΚΟΣΜΑΣ ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥ 22/7/2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΚΩΝ Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λε βαδέων με Κ.Α 15/6021, 15/6011, 15/6051, 15/6052 ποσού ύψους περίπου ,00 ευρώ το οποίο όμως αντι σταθμίζεται με το ποσό ύψους ,00 ευρώ της επιχορήγησης που το ΝΠΔΔ δε θα λαμβάνει πλέον από το Δήμο Λεβαδέων λόγω κατάργησής του. Κυβέρνησης. Λιβαδειά, 5 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Αριθμ (7) Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κ. Νευροκοπίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 102, 103 και 280 του Ν.3852/ 2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι νοτήτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 «Ορ γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες μέχρι την έναρξη της λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. η εποπτεία του Κράτους επί των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του Ν.3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4147/13 (ΦΕΚ 98 Α/ ) «Κύρωση της από Πρά ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγό ντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτε ρικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γε νικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις».

6 39884 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Την συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κ. Νευροκοπίου Ν. Δράμας (ΦΕΚ 1021/τ.Β ), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 577/τ.Β ) και ισχύει. 7. Την υπ αριθμ. 200/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου Ν. Δράμας με την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κ. Νευροκοπίου. 8. Την υπ αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2017/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω μένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σχετικά με την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προ ϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 200/2014 απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου Νομού Δράμας με την οποία τροποποιείται η εν ισχύ συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κ. Νευροκοπίου Ν. Δρά μας, με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κ. Νευροκοπίου» (ΦΕΚ 1021 /τ Β / & ΦΕΚ 577/τ.Β ), με την τροποποίηση του άρθρου 4, όπως παρακάτω: α) Στο άρθρο 4 Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου η φράση: «Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ένδε κα (11) μέλη», αντικαθίσταται ως εξής: «Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη» β) στο άρθρο 4 παρ. 2 η φράση, «οκτώ (8) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου», αντικα θίσταται ως εξής: «πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων οι δύο τουλάχιστον να ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου» γ) στο άρθρο 4 παρ. 3 η φράση, «έναν (1) δημότη ή κάτοικο, ο οποίος κατέχει ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.», αντικαθίσταται ως εξής: «οκτώ (8) δημότες, οι οποίοι να έχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία ή κοινωνική δράση ή γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.». Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 70/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου Νομού Δράμας (ΦΕΚ 1021/τ.Β ), όπως τροπο ποιήθηκε με την αριθμ. 177/2011 απόφαση (ΦΕΚ 577/ τ.β / ) και ισχύει. Κυβέρνησης. Δράμα, 28 Νοεμβρίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Αριθμ. απόφ. 1425/2014 (8) Μεταβίβαση σχολικής περιουσίας ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ Δήμου Ναυπλιέων. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1. Το άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 1894/1990, όπως τροπο ποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ.1 του Ν. 2009/1992 και το άρθρο 2 παρ. 12 περ. α του Ν. 3027/ Το άρθρο 5 παρ.6 του Ν. 1894/ Το άρθρο 274 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθη κε με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν. 3536/2007 με το άρθρο 20 παρ.24 & 25 του Ν. 3731/ Το άρθρο 41 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α1 93/ ). 5. Την αρ. πρωτ /5557/ Διαπιστωτική Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. μεταβίβασης ακίνητης και κινητής σχολικής περιουσίας του 1/θέσιου ΝΗΠΙΑ ΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ στο Δήμο Ναυπλιέων. 6. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει μεταγρα φεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ναυπλίου και δεν έχει καταχωρηθεί στο τηρούμενο κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού γραφείου Ναυπλίου, αποφασίζουμε: Τη μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου και στο Κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού Γρα φείου Ναυπλίου της ανωτέρω υπ'αριθ /5557/ Διαπιστωτικής Απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. μεταβίβασης ακίνητης και κινητής σχολικής περιουσίας του 1/θέσιου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ. Κυβερνήσεως. Ναύπλιο, 3 Νοεμβρίου 2014 Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ Αριθμ (9) Ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ της Σχολής Οικονομί ας Διοίκησης & Πληροφορικής του μόνιμου μέλους ΕΤΕΠ Ζαχαρία Δερμάτη του Πανεπιστημίου Πελο ποννήσου» Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 29 παρ. 2 και 79 παρ. 4 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παράγραφος 3 περ. 2 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ Α'/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ Α / ). 4. Την από Απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής. 5. Την με αριθμ. πρωτ. 52/ εισήγηση της Τρι μελούς Εισηγητικής Επιτροπής περί ένταξης του ανωτέ ρω στην κατηγορία ΕΔΙΠ της Σχολής Οικονομίας Διοί κησης & Πληροφορικής αφού ελήφθησαν υπόψιν, μεταξύ άλλων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης το οποίο έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο θέσης του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορικής. 6. Τους τίτλους Σπουδών του ενδιαφερόμενου: α) Το Πιστοποιητικό Αποφοίτησης στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και β) Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο πε δίο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, στην θεματική κατεύθυνση «Θεωρητική Πληροφορική» από το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 7. Την από (6η Συνεδρίαση) Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης & Πλη ροφορικής. 8. Τη με αριθμ. πρωτ. 3407/ Διαπιστωτική Πρά ξη Πρύτανη «Αυτοδίκαιη ένταξη μελών της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) σε θέσεις βάσει της προβλεπόμενης στο Αρθρο 29 του Ν.4009/2011 κατηγορίας ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Πε λοποννήσου (ΦΕΚ 1062/Β/ ), με την οποία ο ανωτέρω εντάχθηκε αυτοδίκαια από σε ορ γανική θέση ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου, κατηγορίας TE, του άρθρου 29 του Ν. 4009/ Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στην παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικό Διάταγμα. 10. Τη με αριθμ. πρωτ. 35/ αίτηση του ενδια φερόμενου. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπι στημίου Πελοποννήσου, αποφασίζουμε: Την ένταξη στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτι κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης & Πλη ροφορικής του μόνιμου μέλους ΕΤΕΠ κατηγορίας TE του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δερμάτη Ζαχαρία του Αναστασίου μετά την από Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης & Πληρο φορικής, επειδή είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώμα τος σπουδών και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις, προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο και την αυτοδίκαιη μετατροπή της ορ γανικής θέσης ΕΤΕΠ κατηγορίας TE που κατέχει σε αντίστοιχη θέση που προβλέπεται στο άρθρο 29 παρ. 2 του Ν.4009/2011 μέλους κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., διατηρώντας την, κατά το χρόνο της ένταξής της, βαθμολογική και μισθολογική κατάστασή της έως την έκδοση του προ βλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Ορ γανισμού του Ιδρύματος. Κυβερνήσεως Τρίπολη, 3 Δεκεμβρίου 2014 O Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

8 39886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2947 3 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3125 20 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη μιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 446 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδε δεμένης ενίσχυσης στον τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 290 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιότητας στις Υπηρεσίες Δημοσιονομι κού Ελέγχου στα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3355 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταλογισμός ποσού σε βάρος του CUMPANASU MARIN του IULIAN.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση ωραρίου εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1222 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή δωρεάς κινητών πραγμάτων προς το Ελ ληνικό Δημόσιο χωρίς όρο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2518 8 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3409 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση ημερών εκτός έδρας του Γενικού Γραμμα τέα Αγροτικής Πολιτικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2977 4 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για το κλείσιμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1407 3 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 361 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων για την Ανα γνώριση Συντάξιμης Υπηρεσίας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δείγματος ελέγχων που θα διενεργη θούν από το Τμήμα Δ της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3555 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα