ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 444/2015 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4912 Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίοσ Αριθμός 444 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2011 ΕΩ 2015 Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14 Πξννίκην. Επεηδή ζε πεξηφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ δχλαηαη λα πξνρσξεί, κεηαμχ άιισλ, ζηε ιήςε κέηξσλ ζηήξημεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελίζρπζεο ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ πξνο αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θεθαιαηαθήο αλεπάξθεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ε κε ιήςε κέηξσλ ζηήξημεο ηνπ ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ δχλαηαη λα επηθέξεη ζνβαξέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, θαη Επεηδή, ηo επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην πλαληίιεςεο κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θαη ηνπ Δηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο θαη ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πξνλνεί ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ πλεξγαηηθνχ Πηζησηηθνχ Σνκέα κέζσ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Ληδ /Κεληξηθφο Φνξέαο, κεηά απφ αλαδηάξζξσζε ηνπ πλεξγαηηθνχ Πηζησηηθνχ Σνκέα φπσο πξνβιέπεηαη ζην ζπκθσλεκέλν έγγξαθν ζηξαηεγηθήο, θαη Επεηδή, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ έρεη ππνβάιεη ζρεηηθή εηζήγεζε πξνο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα θεθαιαηαθή ζηήξημεηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ Ληδ / Κεληξηθφο Φνξέαο,θαη Επεηδή, ε πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ Ληδ / Κεληξηθφο Φνξέαο έρεη αλαθεθαιαηνπνηεζεί κε βάζε ην πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ /Κεληξηθφο Φνξέαο (ΚΣ/ΚΦ), Δηάηαγκα ηνπ 2013 θαη (Ι) ηνπ (I) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (I) ηνπ Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηα άξζξα 4(1)(α)(iii), 5, 6, 7(2), 8, 9, 14 θαη 15 ησλ πεξί ηεο Αλαδηάξζξσζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ Νφκσλ ηνπ 2011 έσο 2015, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε απηήο, εθδίδεη ην αθφινπζν Δηάηαγκα:

2 2602 πλνπηηθφο ηίηινο. Επίζεκε Εθεκεξίδα, Παξάξηεκα Σξίην (Ι): Σξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ βαζηθνχ 1. To παξφλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ /Κεληξηθφο Φνξέαο (ΚΣ/ΚΦ), (Σξνπνπνηεηηθφ) Δηάηαγκα ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ην πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ/Κεληξηθφο Φνξέαο (ΚΣ/ΚΦ) Δηάηαγκα ηνπ 2013 θαη 2014, (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο ην «βαζηθφ δηάηαγκα») θαη ην βαζηθφ δηάηαγκα καδί κε ην παξφλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξνληαη καδί σο ηα πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ /Κεληξηθφο Φνξέαο (ΚΣ/ΚΦ), Δηαηάγκαηα ηνπ 2013 έσο Η παξάγξαθνο 2 δηαηάγκαηνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ησλ αθφινπζσλ λέσλ φξσλ θαη νξηζκψλ: ««κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» ζεκαίλεη ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 190 (I) ηνπ παξαγξάθνπ 3 παξαγξάθνπ 4 παξαγξάθνπ 5 παξαγξάθνπ 6 106(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (I) ηνπ «Σακείν Αλαθεθαιαηνπνίεζεο» ζεκαίλεη ην Σακείν Αλαθεθαιαηνπνίεζεο, ην νπνίν ζπζηάζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Αλεμάξηεηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο Νφκνπ ηνπ 2015.». 3. Η παξάγξαθνο 3 δηαηάγκαηνο, αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν 3: «3. θνπφο ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο είλαη ε, ηεξνπκέλσλ ηπρφλ απαηηήζεσλ πνπ ήζειε ζέζεη ε Επξσπατθή Επηηξνπή θαζψο θαη ηεξνπκέλεο ηεο έγθξηζεο ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηεο ΚΣ απφ ηε Γεληθή Δηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, πινπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 14 εο Δεθεκβξίνπ 2015, γηα αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ χςνπο 175,000,000 (εθαηφλ εβδνκήληα πέληε εθαηνκκπξίσλ επξψ) θαη ε εμνινθιήξνπ θάιπςε ηεο αχμεζεο απφ ην Σακείν Αλαθεθαιαηνπνίεζεο, έλαληη ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο απηήο.». 4. Η παξάγξαθνο 4 δηαηάγκαηνο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν 4: «4. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ηξάπεδαο απμάλεηαη θαηά 175,000,000 (εθαηφλ εβδνκήληα πέληε εθαηνκκχξηα επξψ) κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ.». 5. Η παξάγξαθνο 5 δηαηάγκαηνο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν 5: «5. Η αχμεζε θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (4), θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην Σακείν Αλαθεθαιαηνπνίεζεο κε ηελ παξνρή κεηξεηψλ.». 6. Η παξάγξαθνο 6 δηαηάγκαηνο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν 6: «6.-(1)(α) Εληφο 30 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο, ε Μνλάδα, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Δηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζηελ Ιδηνθηεζηαθή Δνκή Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκν, θαζνξίδεη ηνπο φξνπο εληνιήο γηα ηε δηελέξγεηα απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ ΠΙ, ζε ελνπνηεκέλε βάζε κε ζθνπφ- (i) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ΚΣ, (ii) (iii) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Δεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ΚΣ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο πλεξγαηηθήο Εηαηξείαο πκκεηνρψλ ηεο ΚΣ ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ΚΣ, (iv) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ πλεξγαηηθψλ Εηαηξεηψλ πκκεηνρψλ ησλ ΠΙ ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ΚΣ. (β) Οη φξνη εληνιήο ηεο απνηίκεζεο ζα ζπκθσλεζνχλ κε ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή.

3 2603 (2) Η απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο ΚΣ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ ΠΙ, ζε ελνπνηεκέλε βάζε, ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε- (α) φηη ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο δξψζεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο κε βάζε ηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ θαη ελδερφκελσλ θαη αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θξαηηθή ζηήξημε, θαη Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Ε.Ε.: L 173, , ζ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (I) ηνπ (Ι) ηνπ παξαγξάθνπ 7 (β) ην άξζξν 36 ηεο Οδεγίαο 2014/59/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ γηα ηελ αλάθακςε θαη ηελ εμπγίαλζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 82/891/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ησλ νδεγηψλ 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ θαη 2013/36/ΕΕ, θαζψο θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΕΕ) αξηζ. 1093/2010 θαη (ΕΕ) αξηζ. 648/2012. (3) Η ζρεηηθή έθζεζε απνηίκεζεο ζα ππνβιεζεί ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ κε θνηλνπνίεζε ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηελ ΚΣ κέρξη ηελ 31 ε Μαξηίνπ 2016: Ννείηαη φηη, ην ηειηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ έθαζηνπ κεηφρνπ ηεο ΚΣ ηπγράλνπλ θαη ηεο έγθξηζεο ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ απαηηνχκελε απνκείσζε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πεξί Κξαηηθψλ Εληζρχζεσλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ειέγρνπ ησλ Κξαηηθψλ Εληζρχζεσλ Νφκνπ. (4) Εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο απνηίκεζεο θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ 30 ε Απξηιίνπ 2016, εθδίδεηαη λέν Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ Νφκνπ, ην νπνίν θαζνξίδεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ έθαζηνπ κεηφρνπ ζηε ΚΣ, θαζψο θαη ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ.». 7. Η παξάγξαθνο 7 δηαηάγκαηνο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν 7: «7.-(1) Με ηελ έθδνζε ηνπ Δηαηάγκαηνο κε βάζε ηελ ππνπαξάγξαθν (4) ηεο παξαγξάθνπ (6) ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΚΣ ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή έθαζηνπ ΠΙ ζα αλέξρεηαη ζην 100% ελψ έθαζηε πλεξγαηηθή Εηαηξεία πκκεηνρψλ ησλ ΠΙ ζα απνθηήζεη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ κε βάζε ηελ απνηίκεζε ηεο παξαγξάθνπ 6. (2) Μέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Δηαηάγκαηνο κε βάζε ηελ ππνπαξάγξαθν (4) ηεο παξαγξάθνπ (6), νη Γεληθέο θαη Εηδηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΙ ζπγθαινχληαη θαη δηεμάγνληαη κε βάζε ηελ εθάζηνηε κεηνρηθή ηνπο ζχλζεζε.». Καηάξγεζε ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ βαζηθνχ Καηάξγεζε ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ βαζηθνχ παξαγξάθνπ Η παξάγξαθνο 8 δηαηάγκαηνο θαηαξγείηαη. 9. Η παξάγξαθνο 9 δηαηάγκαηνο θαηαξγείηαη. 10. Η παξάγξαθνο 11 δηαηάγκαηνο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν 11: «11.-(1)(α) Η ΚΣ, κέρξη ηελ 31 ε Δεθεκβξίνπ πξνρσξεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαζψο θαη ηεο ιήςεο ησλ απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ελδερφκελε εηζαγσγή ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ απφ ηνλ Ινχλην ηνπ (β) Η ΚΣ ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα πξνεηνηκαζηεί γηα κηα πηζαλή εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο ζηελ θχξηα αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ ή ζηελ Ελαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ, εθφζνλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο ζηελ θχξηα αγνξά.

4 2604 (2)(α) Η ΚΣ, κέρξη ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2018, εηζάγεη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, κέζσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, κεηνρέο, ε αμία ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 25% ηνπ θαηαβιεζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. (β) ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηάζεζε ησλ κεηνρψλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ δεκφζηαο πξφζθιεζεο ηφηε- (i) νη πθηζηάκελνη κέηνρνη, εθηφο ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο, έρνπλ ην πξψην δηθαίσκα γηα αγνξά ησλ κεηνρψλ αλαιφγσο ηνπ πνζνζηνχ πνπ δηαηεξνχζαλ πξηλ ηελ έθδνζε ησλ λέσλ κεηνρψλ, (ii) πνζνζηφ πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ έθδνζεο δηαηίζεηαη ζην θνηλφ, θαη (iii) ην ππφινηπν πνζνζηφ δηαηίζεηαη ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ κέζσ ηδησηηθήο πξνζθνξάο. (γ) Η ηηκή αγνξάο ησλ κεηνρψλ ηφζν απφ ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο φζν θαη απφ ην θνηλφ θαζψο θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ θαζνξίδεηαη κεηά απφ απνηίκεζε πνπ δηελεξγεί ε ΚΣ. (3) Μεηά ηελ πξψηε εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, ε ΚΣ πξνρσξεί ζε επηπξφζζεηεο εθδφζεηο λέσλ κεηνρψλ ηεξνπκέλεο ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο σο αθνινχζσο: (α) πνζνζηφ 25% ηνπ θαηαβιεζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο ΚΣ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, ζε πεξίνδν 9 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο εηζαγσγήο θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ 30 ε Ινπλίνπ 2019, θαη, (β) πνζνζηφ 25% ηνπ θαηαβιεζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο ΚΣ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, ζε πεξίνδν 18 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο εηζαγσγήο θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ 30 ελ Ινπλίνπ 2020: Ννείηαη φηη κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο, ην ζπλδπαζκέλν ππφινηπν ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 25%. (4)(α) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ΚΣ παξνπζηάζεη θεθαιαηαθά ειιείκκαηα, ζε ζρέζε κε ηηο εθάζηνηε επνπηηθέο απαηηήζεηο, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ Δεθεκβξίνπ 2016 θαη επηεκβξίνπ 2018, ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηεο ΚΣ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, κέζσ ηεο έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ, δχλαηαη λα αξρίζεη λσξίηεξα. (β) ηελ πεξίπησζε ηεο ππφ-ππνπαξαγξάθνπ (α) θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2), ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηεο ΚΣ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ είλαη ε αθφινπζε: (i) αξρηθή εηζαγσγή γηα ην 25% ηνπ ζπλφινπ ηνπ θαηαβιεζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θεθαιαηαθνχ ειιείκκαηνο (φπνην απφ ηα δχν είλαη πςειφηεξν) εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή, (ii) πνζνζηφ 25% ηνπ θαηαβιεζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο ΚΣ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, ζε πεξίνδν 9 (ελλέα) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο εηζαγσγήο, θαη (iii) πνζνζηφ 25%, ηνπ θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ, πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο ΚΣ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ, ζε πεξίνδν 18 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο εηζαγσγήο: Ννείηαη φηη κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο, ην ζπλδπαζκέλν ππφινηπν ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 25%. (5) Αλεμαξηήησο ηεο παξαγξάθνπ 6, ε ΚΣ δελ πξνρσξεί ζε εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δεκνθξαηία θαη ην Σακείν Αλαθεθαιαηνπνίεζεο δηαζέζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζηελ ΚΣ, ηεξνπκέλσλ ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (2) θαη (3) κέρξη ηελ 30 ε Ινπλίνπ 2020, δηαηεξψληαο έλα ζπλδπαζκέλν πνζνζηφ πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 25% ηνπ εθδνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΚΣ.

5 2605 (6)(α) Οη κεηνρέο ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο δηαηίζεληαη κε ηδησηηθή πξνζθνξά πξνο δπλεηηθνχο επελδπηέο πεξηιακβαλνκέλσλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, κεγάισλ ζπλεξγαηηθψλ ή εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, επελδπηηθψλ ή ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ, θαζψο θαη ζε άιιν κεγάιν θαη ζεζκηθφ επελδπηή ζηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ: Ννείηαη φηη εμαηξνχληαη επελδπηέο, νη νπνίνη είλαη ζπλδεκέλνη κε ηε Δεκνθξαηία ή/θαη ην Σακείν Αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαζψο θαη επελδπηέο νη νπνίνη ρξεκαηνδνηνχληαη, άκεζα ή έκκεζα, απφ ηελ ΚΣ. (β) Πξνο ην ζθνπφ απηφ δηελεξγείηαη απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο απφ αλεμάξηεην νίθν, ν νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. (γ) Καηά ηε δηάζεζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο πξνο δπλεηηθνχο επελδπηέο κέζσ ηδησηηθήο πξνζθνξάο, ιακβάλεηαη δεφλησο ππφςε γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ε επίηεπμε ηηκήο δηάζεζεο ίζεο ή κεγαιχηεξεο απφ ηελ ηηκή απνηίκεζεο.». παξαγξάθνπ Η παξάγξαθνο 12 δηαηάγκαηνο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν 12: «12.-(1) Η επηηξνπεία ηεο ΚΣ απαξηίδεηαη απφ 11 (έληεθα) κέιε εθ ησλ νπνίσλ νη 2 (δχν) ζα είλαη εθηειεζηηθά κέιε, 2 (δχν) κε εθηειεζηηθά κέιε θαη 7 (επηά) κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κέιε: Ννείηαη φηη ε επηηξνπεία ηεο ΚΣ δχλαηαη λα απαξηίδεηαη κέρξη θαη κε 9 (ελλέα) κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κέιε. (2)(α) Η επηηξνπεία ησλ ΠΙ απαξηίδεηαη απφ 3 (ηξία) εθηειεζηηθά κέιε, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο ΚΣ. 66(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ2003 4(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ2013 5(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ 2015 (β) Η ππφ-ππνπαξάγξαθνο (α) εθαξκφδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 29 ε Φεβξνπαξίνπ (γ) Μέρξη ηελ εκεξνκελία κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΠΙ ζηελ ΚΣ, ε επηηξνπεία ησλ ΠΙ απνηειείηαη απφ 2 (δχν) κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ΠΙ θαη 1 (έλα) κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ΚΣ. (3) Η Μνλάδα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο ζηνλ Τπνπξγφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7(δ) ηνπ πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Δηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζηελ Ιδηνθηεζηαθή Δνκή Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκν, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ ηθαλφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ επηινγή ησλ κειψλ ηφζν ηεο επηηξνπείαο ηεο ΚΣ φζν θαη ηεο επηηξνπείαο ησλ ΠΙ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Εξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ νδεγηψλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.».

6 2606 παξαγξάθνπ Η παξάγξαθνο 13 δηαηάγκαηνο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν 13: «13.-(1) Ο Τπνπξγφο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ, δηνξίδεη ηα κε εθηειεζηηθά θαη ηα κε εθηειεζηηθά-αλεμάξηεηα κέιε ηεο επηηξνπείαο ηεο ΚΣ. (2) Σα κέιε ηεο επηηξνπείαο ηεο ΚΣ, ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (1), έρνπλ ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) λα δηνξίδνπλ ηα εθηειεζηηθά κέιε ηεο επηηξνπείαο ηεο ΚΣ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Δηεπζπληή ηεο ΚΣ, (β) (γ) λα ζπγθαινχλ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΚΣ, λα αλαβάιινπλ επί ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπείαο ηεο ΚΣ, θαη (δ) λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο ΚΣ. (3) Ο δηνξηζκφο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπείαο ηεο ΚΣ επηθπξψλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο ΚΣ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπνο ηεο Μνλάδαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7(ζη) ηνπ πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Δηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζηελ Ιδηνθηεζηαθή Δνκή Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκνπ. (4) Η επηηξνπεία ηεο ΚΣ έρεη εμνπζία λα δηνξίδεη, λα παχεη θαη λα αληηθαζηζηά ηα κέιε ηεο επηηξνπείαο ησλ ΠΙ: Ννείηαη φηη, ν δηνξηζκφο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπείαο ησλ ΠΙ ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζεο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ζχκθσλα κε θξηηήξηα ηεο ηθαλφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο πνπ ε Κεληξηθή Σξάπεδα ήζειε θαζνξίζεη. (5) Ο δηνξηζκφο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπείαο ΠΙ, επηθπξψλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ έθαζηνπ ΠΙ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπνο ηεο Μνλάδαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7(ζη) ηνπ πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Δηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζηελ Ιδηνθηεζηαθή Δνκή Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκνπ. (6) Η Μνλάδα δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηε ΚΣ νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο γηα ηε ΚΣ ή ηα ΠΙ γηα ζθνπνχο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Δηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζηελ Ιδηνθηεζηαθή Δνκή Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκν. (7)(α) Ο πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο ζπκκεηέρεη σο παξαηεξεηήο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο επηηξνπείαο θαζψο θαη ησλ επηηξνπεηψλ ηεο επηηξνπείαο ηεο ΚΣ ή/θαη ζηηο ζπλεδξίεο ηεο επηηξνπείαο ησλ ΠΙ, ρσξίο λα αλακεηγλχεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε δηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ είηε ηεο ΚΣ είηε ησλ ΠΙ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7(ε) ηνπ πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Δηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζηελ Ιδηνθηεζηαθή Δνκή Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκνπ. (β) ηηο ζπλεδξίεο ησλ επηηξνπεηψλ ηεο επηηξνπείαο ηεο ΚΣ ή/θαη ζηηο ζπλεδξίεο ηεο επηηξνπείαο ησλ ΠΙ δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη εθπξφζσπνο ηεο Μνλάδαο. (8) Ο πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο, κε βάζε ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ν πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Δηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζηελ Ιδηνθηεζηαθή Δνκή Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκνπ θαη ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (7) έρεη φιεο ηηο ππφινηπεο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα κέινπο ηεο επηηξνπείαο ηεο ΚΣ. (9)(α) Όιν ην πξνζσπηθφ ησλ ΠΙ κεηαθέξεηαη ζηελ ΚΣ κέρξη ηελ 30 ε επηεκβξίνπ (β) Η ζχκβαζε εξγνδφηεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΠΙ δελ ηεξκαηίδεηαη αιιά κεηαθέξεηαη ζηελ ΚΣ θαη ην πξνζσπηθφ ησλ ΠΙ κεηαθέξεηαη κε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαζψο θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηαθνξάο. (10) Οη ζπλνιηθέο εηήζηεο απνδνρέο ηεο αλψηεξεο δηεχζπλζεο θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΚΣ θαη έθαζηνπ ΠΙ δελ ππεξβαίλνπλ ην νγδφληα ηνηο εθαηφλ (80%) ησλ εηήζησλ απνδνρψλ Γεληθνχ Δηεπζπληή, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ εθάζηνηε πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δεκνθξαηίαο Νφκν:

7 2607 Ννείηαη φηη, ν Τπνπξγφο, ζηελ πεξίπησζε θαη κφλν ηνπ Γεληθνχ Δηεπζπληή ηεο ΚΣ θαη κεηά απφ ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Μνλάδαο, δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ πην πάλσ πεξηνξηζκφ, πεξηνξηζκφο φκσο πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ ηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. (11) Οη πάζεο θχζεο κεηαβιεηέο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΙ θαηαξγνχληαη. (12) Η κείσζε ησλ απνδνρψλ θαη σθειεκάησλ ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΚΣ εθαξκφδεηαη θιηκαθσηά σο αθνινχζσο: (α) (β) Εληαία απνθνπή χςνπο ηξία ηνηο εθαηφλ (3%) επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ Μείσζε απφ κεδέλ ηνηο εθαηφλ (0%) έσο εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφλ (25%) κε βάζε ηελ πην θάησ θιίκαθα αθαζάξηζησλ απνδνρψλ: Εηήζηεο Αθαζάξηζηεο Απνδνρέο ε Επξψ ( ) Πνζνζηφ Μείσζεο (%) , , , , , , , ,00 (γ) Οη ζπλεηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε ζηo Σακείo Πξνλνίαο ησλ πθηζηάκελσλ ππαιιήισλ ηεο ΚΣ κεηψλεηαη θαηά επηά ηνηο εθαηφλ (7%), πνζνζηφ ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ φπσο πξνθχπηεη κεηά ηελ κείσζε πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ: Ννείηαη φηη, ε ηειηθή απφθαζε γηα ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο κείσζεο ησλ απνδνρψλ θαη σθειεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ιήθζεθε απφ ηελ Επηηξνπεία ηεο ΚΣ ζηηο 31 Ιαλνπαξίνπ (δ) Οη κεηψζεηο ζηηο αθαζάξηζηεο εηήζηεο απνδνρέο ησλ ππαιιήισλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΙ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη ζηνπο λενπξνζιακβαλφκελνπο ππαιιήινπο ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΙ. (13)(α) Όια ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ΠΙ κεηαθέξνληαη ζηελ ΚΣ κέρξη ηελ 30 ε Ινπλίνπ 2016 ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Εξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ νδεγηψλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Κεθ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ1999 2(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (I) ηνπ2005 (β) ε κεηαθνξά φισλ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζα γίλνπλ κέζσ εηαηξείαο, ε νπνία ζα ζπζηαζεί κε βάζε ηνλ πεξί Εηαηξεηψλ Νφκν θαη ζηελ νπνία απνθιεηζηηθφο κέηνρνο ζα είλαη ε ΚΣ, θαη εμαίξεζε ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (18) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.

8 (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ2012 6(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (I) ηνπ (Ι) ηνπ (γ) Η κεηαθνξά ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ΠΙ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ θαζαξή ινγηζηηθή ηνπο αμία. (14) Δελ επηηξέπεηαη κέρξη θαη ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ ιήγεη ηελ 31 ε Δεθεκβξίνπ 2016, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, ε παξαρψξεζε κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο ηξάπεδαο ή ησλ ΠΙ. (15) Δελ επηηξέπεηαη ε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ απφ ηε ΚΣ. (16) Απαγνξεχεηαη ε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε ηφθνπ ζηνπο θαηφρνπο πξσηνβάζκησλ ή δεπηεξνβάζκησλ θεθαιαίσλ ή ε αλάθιεζε πξσηνβάζκησλ ή δεπηεξνβάζκησλ θεθαιαίσλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΙ. (17) Η ΚΣ θαη ηα ΠΙ νθείινπλ λα κελ αζθνχλ επηζεηηθέο εκπνξηθέο ζηξαηεγηθέο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήκηζεο, δεδνκέλεο ηεο ζηήξημεο πνπ ιακβάλνπλ, ζε βάξνο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο πνπ δελ ηπγράλνπλ παξφκνηαο ζηήξημεο, νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη αδηθαηνιφγεηεο ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο αγνξάο. (18) Η ΚΣ θαη ηα ΠΙ δελ απνθηνχλ ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, είηε πξφθεηηαη γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είηε γηα κεηαβίβαζε κεηνρψλ: Ννείηαη φηη ε σο άλσ απαίηεζε δελ θαιχπηεη: (α) (β) (γ) απνθηήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαζφζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε απαηηήζεσλ πξνο πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο, ηελ απφθηεζε ζπκκεηνρψλ ζε επηρεηξήζεηο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηηκή αγνξάο πνπ θαηαβιήζεθε είλαη κηθξφηεξε απφ ην 0,01% ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ΚΣ ή ηνπ ΠΙ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο αγνξάο θαη φηη νη ζσξεπηηθέο ηηκέο αγνξάο πνπ θαηαβάιινληαη γηα φιεο απηέο ηηο απνθηήζεηο είλαη κηθξφηεξε απφ ην 0,025% ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ΚΣ ή ηνπ ΠΙ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο αγνξάο, θαη ηελ εμαγνξά επηρείξεζεο, λννπκέλνπ φηη έρεη ιεθζεί ε έγθξηζε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο.

9 2609 (19) Η ΚΣ αλαιακβάλεη νπνηνδήπνηε θφζηνο ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζην θεθάιαην απηήο: Ννείηαη φηη ην Τπνπξγείν, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη απζηεξφηεξνπο φξνπο ζπκπεξηθνξάο γηα ζθνπνχο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο θαη ελ γέλεη εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο. Οη εμνπζίεο ηνπ Τπνπξγνχ λα ζέηεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο απνξξένπλ απεπζείαο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη παχνπλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ πιήξε δηάζεζε ησλ κεηνρψλ πνπ απνθηά ε Δεκνθξαηία θαη ην Σακείν Αλαθεθαιαηνπνίεζεο.». Έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο. 14. Σν παξφλ Δηάηαγκα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο. Εθδφζεθε ηελ 17 ελ Δεθεκβξίνπ ΥΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ. Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 1445 Λευκωσία, Τηλ.: , Φαξ: Αληίηππα ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο 2,00 ην θαζέλα Εηήζηα ζπλδξνκή: 68,00.

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ N. 111(I)/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι Αριθμός 4456 Παρασκεσή, 25 Ιοσλίοσ 2014 783 Ο πεπί ηηρ Ίδπςζηρ, ηυν Γπαζηηπιοηήηυν και ηηρ Δποπηείαρ ηυν Σαμείυν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 171/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4769 Παρασκεσή, 28 Μαρτίοσ 2014 573 Αριθμός 171 Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, 28.4.2016 Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016 Οδεγία ΟΓ78-2012-23 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο φζνλ αθνξά ηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 171/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4769 Παρασκεσή, 28 Μαρτίοσ 2014 573 Αριθμός 171 Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

12(Ι) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. 81(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ.

12(Ι) ηνπ πλνπηηθφο ηίηινο. Δξκελεία. 81(Ι) ηνπ (Ι) ηνπ (Ι) ηνπ Δπηβνιή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ. 53 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 20/2014 Απ. 4750, 17.1.2014 Απιθμόρ 20 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:

ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΣΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΤΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΠΙΣΟΚΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Πξννίκην. Δπεηδή ε ζπκπεξίιεςε ξήηξαο γηα κνλνκεξέο δηθαίσκα αύμεζεο πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ από πηζησηηθό ίδξπκα

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ «Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΘΕΜΩΝ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ» Μάξηηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ:.Δ.Ο. - ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΗΠΟΤΡΟ ΣΗ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΟΥΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟ Απνθάζηζα λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα «ΜΔΘΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ 24. 2.5. Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ 24. 2.5. Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ 2007 Ì ÁÚÏ Ó2007 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο 6 1.2. Μεηξηθή.. 7 1.3. Θπγαηξηθή.. 8 1.4. Έλλνηα νκίινπ εηαηξεηψλ 8 1.5. Σχπνη νκίισλ εηαηξεηψλ. 9 1.6. πγγελ ήο επηρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Avis juridique important 31991L0414 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Επίζημη Εθημερίδα αριθ. L 230 ηης 19/08/1991 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 64/2015 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4855 Παρασκεσή, 6 Μαρτίοσ 2015 413 Απιθμόρ 64 Οι πεπί Δνιαίαρ Γιασείπιζηρ Τδάηυν (Αζθάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα