ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 35 & ΣΥΓΓΡΟΥ, ΤΚ ΤΗΛ & FAX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 35 & ΣΥΓΓΡΟΥ, ΤΚ 54630 ΤΗΛ & FAX 2310 526150 e-mail: infothes@arsis."

Transcript

1 ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 35 & ΣΥΓΓΡΟΥ, ΤΚ ΤΗΛ & FAX Θεσσαλονίκη, 12 /02/2015 Αρ. Πρωτ.: 3737 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού (ΙΧ) αυτοκίνητου μικτού βάρους kg για την υλοποίηση της ενέργειας «Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» (Πακέτο Εργασίας 6/WP6) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ''Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups/κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων'' και ακρωνύμιο GIMMIE SHELTER του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον οικονομική προσφορά προϋπολογισμού μέχρι σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών. O πρόχειρος διαγωνισμός αποτελεί διαδικασία κατάθεσης, αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης σε Ανάδοχο. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 04/03/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο της ΑΡΣΙΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 35 & ΣΥΓΓΡΟΥ, ΤΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2 ος ΟΡΟΦΟΣ. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα είναι εκπρόθεσμες και δεν θα παραλαμβάνονται. Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό περιγράφεται και αναλύεται, στην προκήρυξη και στο παράρτημα αυτής, που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΑΡΣΙΣ Νικόλαος Γαβaλάς Σελίδα 1

2 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Προμήθεια ενός καινούργιου (1) φορτηγού (ΙΧ) αυτοκίνητου μικτού βάρους kgr» από την ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση της ενέργειας «Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες»/wp6 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups»/''gimmie SHELTER'' του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,00 (σαράντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Αρ. Πρωτοκόλου: 3737 / Α Σελίδα 2

3 ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 35 & ΣΥΓΓΡΟΥ, ΤΚ ΤΗΛ & FAX Πληροφορίες: κα. Αγνή Ντούντα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Προμήθεια ενός καινούργιου (1) φορτηγού (ΙΧ) αυτοκίνητου μικτού βάρους kgr» από την ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση της ενέργειας «Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες»,/wp6 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups»/''gimmie SHELTER'' του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός: ,00 (σαράντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ήτοι ,32 καθαρή αξία και 23% ΦΠΑ) Κριτήριο ανάθεσης: πλέον οικονομική προσφορά. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ Ημ. Μην. Έτος εβδομάδας ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 35 & ΣΥΓΓΡΟΥ, ΤΚ /03/2015 Τετάρτη 14:30 π.μ. Θεσσαλονίκη Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών Τετάρτη 04 Μαρτίου 2015 / Ώρα 14:00 Σελίδα 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 9 Σελίδα 4

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (στο εξής: ΑΡΣΙΣ) έχοντας υπόψη: 1. Το τεχνικό δελτίο του έργου ''Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups/κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων'' και ακρωνύμιο GIMMIE SHELTER του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία και τις ανάγκες υλοποίησης του. 2. Την με αριθμ /ΕΥΘΥ521-31/03/2010 (ΦΕΚ 415/B/ ) Υπουργική Απόφαση Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης τα σαράντα χιλάδες ευρώ ( ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αντικείμενο την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού (ΙΧ) αυτοκίνητου μικτού βάρους kgr» για την υλοποίηση της ενέργειας «Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες»/wp6 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups»/''gimmie SHELTER'' του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) και από εθνικούς πόρους (κατά 15%), μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το συγκεκριμένο έργο έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης ,00 (σαράντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ήτοι ,32 καθαρή αξία και 23% ΦΠΑ) Κριτήριο ανάθεσης: πλέον οικονομική προσφορά. Το ποσό της πληρωμής του Αναδόχου για την προμήθεια του αυτοκινήτου θα καταβληθεί σε δύο δόσεις που θα συμφωνηθούν κατά την παραγγελία, ενδεικτικές δόσεις: 1. Προκαταβολή 50% 2. Με την παράδοση 50% Σελίδα 5

6 Στην οικονομική προσφορά (τιμή) συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α., ειδικό τέλος ταξινόμησης με όφελος απόσυρσης, έξοδα μεταφοράς και παράδοσης του οχήματος στην Θεσσαλονίκη, κόστος των ζητούμενων μετασκευών και εξειδικευμένου εξοπλισμού όπως περιφράφεται κατωτέρω, έξοδα έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας για το έτος παράδοσης του οχήματος, αυτοκόλλητα με το σήμα (λογότυπο) του Έργου GIMMIE SHELTER, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία » (Χ2) καθώς και το σήμα της ΑΡΣΙΣ (Χ2) σε τετράχρωμη εκτύπωση, τα οποία θα υπάρχουν στις δύο πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου μεγέθους περίπου 70Χ90cm το καθένα (συνολικά 4 μεγάλα) και 2 μικρότερα 30Χ40 cm για τα παράθυρα της πίσω πόρτας. 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως ή ταχυδρομικώς από τους ενδιαφερόμενους, και θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον παραληφθούν από την ΑΡΣΙΣ έως και την 04 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Οι προσφορές που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα (ή με επίσημη μετάφραση) σε ένα (1) αντίγραφο και περιλαμβάνουν μέσα σε ένα φάκελο σφραγισμένο με τα αντίστοιχα αρχεία ως ακολούθως: 1. Επιστολή (Θέμα: Υποβολή Προσφοράς για την Προκήρυξη Αριθμ, Πρωτ 3737 / ) 2. Προφίλ Προσφέροντος 3. Τεχνική Προσφορά. 4. Οικονομική Προσφορά. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: Ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης και ο Φορέας Προκήρυξης (ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ) Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, Τα στοιχεία του ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Σελίδα 6

7 4. ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ Προσφέροντος Στοιχεία για το προφίλ του υποψηφίου (δομή, έδρα, προσωπικό, διεύθυνση, κτλ) από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί (αντιπροσωπεία) διαθέτει εξουσιοδοτημένο συνεργείο στη Θεσσαλονίκη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώνει στην Τεχνική του Προσφορά τον τρόπο ικανοποίησης όλων των προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο Παράρτημα 1 - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών και να υποβάλλει σχετικά φυλλάδια. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το καθαρό ποσό και το συνολικό κόστος (καθαρή αξία πλέον Φ.Π.Α.), αριθμητικώς και ολογράφως και στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλα όσα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (το όχημα, τα έξοδα ασφάλισης και τελών καθώς επίσης και το σύνολο των προσαρμογων και ειδικού εξοπλισμού). Ο Προσφέρων μπορέι να δώσει μόνο συγκετρωτική τιμή ή και τις επιμέρους. 2. Η Προσφορά θα πρέπει να δίνει τις τιμές σε ΕΥΡΩ. 3. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕYΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 4. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η προμήθεια του αυτοκινήτου (παραλαβή από την ΑΡΣΙΣ) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως πέντε μήνες το αργότερο από την υπογραφή της σύμβασης παραγγελίας του οχήματος Σελίδα 7

8 Για την παρακολούθηση της προμήθεοας και των προσρμογών θα υπάρξει συνεργασία της ΑΡΣΙΣ με τον τελικό Ανάδοχο 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Θα γίνει έλεγχος των τεχνικών προσφορών σε ότι αφορά τις απαραίτητες τεχικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, εξετάζοντας εάν τηρούνται ( ή ΟΧΙ) Προσφορές, οι οποίες πληρούν τις τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές προχωρούν στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και επιλέγεται η μικρότερη οικονομική προσφορά εξ αυτών. 7.ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μεταξύ της ΑΡΣΙΣ και του προμηθευτή υπογράφεται σύμβαση (παραγγελία). Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη και την προσφορά του Προμηθευτή όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. 8.ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η παρούσα προκήρυξη δημοσιοποιείται στον δικτυακό τόπο της ΑΡΣΙΣ 9.ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού χωρίς χρέωση: α) στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 35 & ΣΥΓΓΡΟΥ, ΤΚ 54630, ΤΗΛ & FAX και β) στο δικτυακό τόπο της ΑΡΣΙΣ Σελίδα 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο αφορά την Προμήθεια ενός (1) καινούριου φορτηγού (ΙΧ) αυτοκίνητου μικτού βάρους Kg συνολικού προϋπολογισμού έως σαράντα χιλιάδες ευρώ ( ) με ΦΠΑ. Στην οικονομική προσφορά (τιμή) συμπεριλαμβάνονται: ο Φ.Π.Α., ειδικό τέλος ταξινόμησης με όφελος απόσυρσης, έξοδα μεταφοράς και παράδοσης του οχήματος στην Θεσσαλονίκη κόστος των ζητούμενων μετασκευών και εξειδικευμένου εξοπλισμού όπως περιφράφεται κατωτέρω, έξοδα έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας τέλη κυκλοφορίας για το έτος παράδοσης του οχήματος αυτοκόλλητα με το σήμα (λογότυπο) του Έργου GIMMIE SHELTER, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία » (Χ2) καθώς και το σήμα της ΑΡΣΙΣ (Χ2) σε τετράχρωμη εκτύπωση, τα οποία θα υπάρχουν στις δύο πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου μεγέθους περίπου 70Χ90cm το καθένα (συνολικά 4 μεγάλα) και 2 μικρότερα 30Χ40 cm για τα παράθυρα της πίσω πόρτας. Με την οριστική παραλαβή του έργου, θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τo αυτοκίνητο πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί τα εξής χαρακτηριστικά: A/ A ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ Η 1 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Diesel 2 ΚΥΒΙΣΜΟΣ Από κυβ.εκ. έως κυβ.εκ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΜΕΣΗ Έως 8lt/100 km 3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ) 4 ΙΣΧΥΣ(PS) 120 hp ελάχιστο 5 ΤΥΠΟΣ ΑΜΑΞΗΣ/ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ Φορτηγο (τύπου VAN) / KGR 6 ΡΟΠΗ 250 Nm τουλάχιστον ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Euro 5 7 ΡΥΠΩΝ Σελίδα 9

10 8 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ Μηχανικό 6 σχέσεων εμπρος-όπισθεν 9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Μονό διαφορικό 10 ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ελάχιστο 140 Km/h Μήκος: Ελάχιστο 3,6 m ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ 11 Πλάτος: Ελάχιστο 1,7 (εκτός θόλων τροχών) ΦΟΡΤΩΣΗΣ Υψος: Ελάχιστο 1,9 m Δύο στην καμπίνα επιβατών και δύο στον 12 ΠΟΡΤΕΣ χώρο φόρτωσης όλες με τζάμια 1 δεξιά πλευρική συρόμενη & 1 δίφυλλη πίσω 13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Μηχανικό με υδραυλική υποβοήθηση 14 ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ Οδηγού, συνοδηγού 15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ABS ή ESP 16 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τρείς (3) ζώνες με προεντατήρες και ρυθμιστή δύναμης Ηλεκτρικά παράθυρα 17 ΠΑΡΑΘΥΡΑ Τζάμια πίσω δίφυλλης πόρτας θερμαινόμενα Σύστημα αποπαγοποίησης παρμπρίζ 18 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Α/C 19 ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ράδιο-CD 20 ΦΩΤΑ Ηχητικό σήμα σε περίπτωση που μένουν αναμμένα τα φώτα όταν είναι σταματημένος ο κινητήρας-προβολής ομίχλης εμπρός 21 ΤΡΟΧΟΙ-ΖΑΝΤΕΣ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ 22 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ζάντες-Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων Εργαλεία αλλαγής ελαστικού, τρίγωνο, φαρμακείο, πυροσβεστήρας, & γιλέκο φωσφοριζέ 23 ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ Μπρος-πίσω 24 ΧΡΩΜΑ Λευκό 25 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ Χειρολαβές στήριξης 26 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜH ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 27 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ Ηλεκτρική γραμμή ρεύματος με πρίζα 12V στο πίσω μέρος εσωτερικά του χώρου φόρτωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Θήκες αποθήκευσης στις εμπρός πόρτες, στο ταμπλό και την κεντρική κονσόλα, ποτηροθήκες και ντουλαπάκι. 28 ΤΑΜΠΛΟ Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, ρολόι, Σελίδα 10

11 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ/SERVICE 29 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 30 SERVICE στροφόμετρο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική (συντήρηση σε μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία ή σε μη προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα) συντήρηση Διάρκεια εγγύησης σε έτη (ελάχιστο 2) Υποστήριξη του οχήματος σε γνήσια ανταλλακτικά και οργανωμένο σέρβις για δέκα (10) έτη από την παράδοση του Β. Μετασκευές (προσαρμογές) χώρου φόρτωσης και εξειδικευμένος (extra) εξοπλισμός: 1) Τα πλαϊνα εσωτερικά τοιχώματα να επενδυθούν με κατάλληλο προστατευτικό υλικό 2) Η δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα και οι πίσω ανοιγοκλειόμενες πόρτες να φέρουν τζάμι ασφαλείας. 3) Το πάτωμα να καλυφθεί με υλικό αντιολισθητικό και αντοχής σε βαριά χρήση 4) Να τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο 1 ντουλάπα, με ράφια και πόρτες με κλειδαριά 5) Να τοποθετηθεί νιπτήρας με πρόβλεψη για δεξαμενή καθαρού και ακάθαρτου νερού: 6) Inverter ικανό για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την μπαταρία του αυτοκινήτου για χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, projector, ηχοσυστήματος, κλπ. 7) Ενας (1) εξωτερικός ρευματολήπτης με κατάλληλη εγκατάσταση και πρίζες για ρευματοδότηση από δίκτυο πόλης Σελίδα 11

12 8) Δύο (2) πλαφονιέρες led κατά μήκος της καρότσας. 9) Ράμπα φόρτωσης αλουμινίου (2 τεμάχια) για την φόρτωση του mobile school κατάλληλου μήκους για την ασφαλή φόρτωση του, διαμορφωμένες έτσι ώστε να τοποθετούνται για την φόρτωση χειροκίνητα και να ασφαλίζουν. 10) Hλεκτρικό βίντσι για την έλξη του mobile school, βάρους 70 Kgr, εντός του χώρου φόρτωσης, κατάλληλα συνδεδεμένο με το σκελετό (σασί) του αυτοκινήτου 11) Σύστημα πρόσδεσης του mobile school εντός του χώρου φόρτωσης 12) Ένα (1) πτυσσόμενο τραπέζι, τοποθετημένο ασφαλισμένο εντός του χώρου φόρτωσης 13) Τέσσερις (4) καρέκλες πτυσσόμενες και δύο (2) καρέκλες ανακλινόμενες, τοποθετημένες ασφαλισμένες εντός του χώρου φόρτωσης 14) Σκαλοπάτι πτυσσόμενο για εύκολη πρόσβαση από την δεξιά συρόμενη πόρτα 15) Μία (1) Τέντα επί της δεξιάς πλευράς του οχήματος. 16) Ένα (1) φορητό ψυγείο 12volt χωρητικότητας lt (και την αντίστοιχη υποδοχή σύνδεσης) 17) Επιδαπέδια ράφια αποθήκευσης εγράφων διαστάσεων Π 100cm Β 40cm Υ 150 cm 18) Κοτσαδόρος στο πίσω μέρος του φορτηγού. Η ακριβής διαμόρφωση του χώρου (τοποθέτηση στο χώρο του εξοπλισμού) θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με τον Προμηθευτή μετά την σύνταξη σχετικής μελέτης. Σελίδα 12

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. νση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 8-10 ΘΕΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 8-10 ΘΕΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών Ημερομηνία: 22/6/2012 Μ. Γερουλάνου 117 Αρ. Πρωτ. 285 16452, Αργυρούπολη Πληροφορίες: Ελένη Ροδίτη Τηλέφωνο: 210-9622290 e-mail: ssa@otenet.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάβυσσος : 12/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 20011/4123 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003026426 2015-09-08

15PROC003026426 2015-09-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 8-9- 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.οικ: 4175 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθµ 2/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ.

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθµ 2/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ. AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθµ 2/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΕ ΑΜΘ. Αριθµ. Απόφασης: 44/2012 Περίληψη απόφασης: : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του Τεύχους Προκήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΥΟΡΡΥ-Ω06. Τηλ. : 26950 29870 Fax. : 26950 23499 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 2011ΣΕ07580039. : 06/06/2012, ώρα 13:00

ΑΔΑ: Β49ΥΟΡΡΥ-Ω06. Τηλ. : 26950 29870 Fax. : 26950 23499 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 2011ΣΕ07580039. : 06/06/2012, ώρα 13:00 Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 1 Ταχ. Κωδ. : 291 00 Ζάκυνθος Τηλ. : 26950 29870 Fax. : 26950 23499 Πληροφορίες : Γεώργιος Χαρµπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2015 1 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2015 Για την «Προµήθεια έντεκα (11) επιβατικών οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ταχ. Διευθ.: Αιγαίου & Πόντου Καλαμαριά Πληροφορίες: Ν. Θεοδωρίδης Τηλέφωνο: 2313 314416

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002893931 2015-07-06

15PROC002893931 2015-07-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς 18 Ιουνίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ.232951/2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 15-7 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.3387 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Τηλέφωνο : 26210 37146, 2610 316242 Fax : 2621037169, 2610 317877 e mail : aepde@aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, 07 06 2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα