ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την :"

Transcript

1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗ : ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ,00 ( με Φ.Π.Α. 16 %) ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2012 Πληροφορίες : Τηλ. : Fax : Δ/νση : Πλατεία Τσιροπινά ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ ΤΚ Ε-mail : Ηλ. δ/νση : www/pnai.gov.gr ΘΕΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ : ΑΠΟΦΑΣΗ 3 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 6 2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 9 5. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 26 ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 31 ΑΡΘΡΟ 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 45 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 51 ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 57 ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 59 ΑΡΘΡΟ 7 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 61 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 61 ΑΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. 63 ΑΡΘΡΟ 10 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 64 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 65 ΑΡΘΡΟ 12 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 66 ΑΡΘΡΟ 13 ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 68 ΑΡΘΡΟ 14 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 69 ΑΡΘΡΟ 15 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 70 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 71 ΑΡΘΡΟ 17 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 71 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 89 2

3 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. της ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου, τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/09 της Επιτροπής και ισχύει, 2. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1783/ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 του Συμβουλίου της 08ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 5. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της «για τροποποίηση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV. 6. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα. 7. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 8. του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», 9. του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 10. του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 11. του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 12. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 13. του Ν.2672/98 (ΦΕΚ290Α/ ) «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτόδιοίκησης και άλλες διατάξεις», άρθρο 14 (Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα), 14. του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 15. του Ν.2859/00, (ΦΕΚ 248/Α/ ) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 16. του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 3

4 Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 17. του Ν.3614/07 (ΦΕΚ 267Α/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », (και ιδίως του άρθρου 25), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53Α) και ισχύει, 18. του Ν.3801/09 ( ΦΕΚ 163Α,) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης), 19. του Ν.3840/10 (ΦΕΚ 53/Α/ «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις», 20. του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 21. του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/ ) : «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 22. του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α ) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000, 23. του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/ ) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/ ), άρθρο 10 και ισχύει, 24. του Ν. 4024/11, (ΦΕΚ Α 226/ ), Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής , ειδικά το άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». και τις παρακάτω αποφάσεις και εγκυκλίους : 1. την Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής 2006/C 179/02) σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζονται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις», 2. την Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 «για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου», 3. την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540/ ) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις αριθμ /ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957Β/ ) και 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088/ Β/ ) και ισχύει, 4. την Υπουργική Απόφαση Π1 /4089 της (ΦΕΚ 2498/Α/ ) «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών Ε.Π.Π. μέχρι προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα», 5. την Υπουργική Απόφαση 16820/ του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1515/Β/ ) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις (ΦΕΚ 1996 Β/ ), 1500 (ΦΕΚ 134 Β / ) και 7546 (ΦΕΚ 920/Β/ ) και ισχύει, 6. την Υπουργική Απόφαση 18130/ (ΦΕΚ 1226/Β/ ) «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και ε- βδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσ- 4

5 σαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», 7. την Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ της της Γενικής Δ/σης Διοίκησης, Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν. 4024/11), 8. την Εγκύκλιο 6, ΑΠ 2067/ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γεν.Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», 9. την Εγκύκλιο Π1/3187 της 22/9/2009 της Δ/σης Πολιτικής Προμηθειών Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης «Εφαρμογή αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών των δημοσίων διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, 10. την Απόφαση Π1/4089 (ΦΕΚ 2498/Β/ ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι , οι προμήθειες που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, 11. την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου με αρ. πρωτ της με θέμα : «Ένταξη Πράξης Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Δήμου Χάλκης, με κωδικό MIS στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη », 12. την υπαριθμό 41/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (Έγκριση πρότασης υποβολής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη τουυπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της δράσης Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων Ανάφης και Χάλκης ), 13. την Απόφαση με αρ. πρωτ. 90/2012 της 20/3/2012 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών τευχών της διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την πράξη Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων Ανάφης και Χάλκης υποέργο της οποίας αποτελεί η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του παρόντος διαγωνισμού, 14. την Απόφαση με αρ. πρωτ. 4328/2011/ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Ε.Δ.Α.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα : Προέγκριση Δημοπράτησης Υποέργων της πράξης με τίτλο Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Δήμου Χάλκης και κωδ. ΟΠΣ , τμήμα της οποίας αποτελεί η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του παρόντος διαγωνισμού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.16 % και αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της. 5

6 1. Κανόνες δημοσιότητας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 40 ημερών από την επομένη (εδάφιο α/α 50 στο εισαγωγικό κείμενο της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) της ημερομηνίας αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3, άρ του Π.Δ. 60/07). Στην παραπάνω προθεσμία δεν προσμετρούνται η ημερομηνία αποστολής της περίληψης προκήρυξης στην Ε.Ε. και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 19 του Π.Δ.118/2007 και όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας διακήρυξης και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ε- νώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού). Οι προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή (άρ του Π.Δ. 60/07). Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί επίσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Η δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο γίνεται μετά την ημερομηνία αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, δεν μπορεί να περιέχουν πληροφορίες διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις που αποστέλλονται Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πρέπει να αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η προμήθεια αφορά στους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και σύμφωνα με τις διατάξεις (Ν.3548/07 άρ.3 παρ. 1.γ.) η προκήρυξη θα δημοσιευτεί σε τουλάχιστον μία ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα κάθε νομού και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους νομούς στους οποίους θα λάβει χώρα η προμήθεια. Ακόμη επειδή οι προαναφερθέντες νομοί περιλαμβάνουν μόνο νησιά, οι κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις πρέπει να καταχωρίζονται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε δύο τουλάχιστον νησιά (Ν.3548, άρ.3 παρ. 1.δ.). Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται ανάδοχος αναλογικά με τα κατακυρούμενα σ αυτόν είδη, στη δε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε - στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις , - στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις (ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 184/6-4-12), 6

7 - στον Ελληνικό τύπο σε : δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας : 1. εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ στις και 2. εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ στις δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου : 1. εφημερίδα ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ του νομού Κυκλάδων, στις και 2. εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ του νομού Δωδεκανήσου, στις μία εβδομαδιαία εφημερίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου : 1. εφημερίδα ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ του νομού Δωδεκανήσου στις Ο φορέας θα μεριμνήσει επίσης για την ανάρτηση της προκήρυξης σε εμφανές σημείο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια (Εμπορικό Επιμελητήριο Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) και στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.. για ενημέρωση. Η περίληψη της διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο (Πρόγραμμα Διαύγεια ) στις , όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ : Β4ΩΛ7ΛΞ-Σ87 Τέλος η Διακήρυξη με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της, διατίθεται πλήρης ηλεκτρονικά (άρθρο 32, παρ. 6 του Π.Δ. 60/2007) από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. ΠΙΝΑΚΑΣ - 1 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. (Ε.Ε.Ε.Ε.) Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ) Προϋπολογισθείσα Δαπάνη (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16 %) ( ) ,00 Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64Α) και συμπληρωματικά προς το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α) καθώς και τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ :ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού 2.1.Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 7

8 2.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατίθενται οι προσφορές είναι : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πλατεία Τσιροπινά Ερμούπολη Σύρου Τ.Κ Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού των ακόλουθων τριών (3) Ομάδων : ΟΜΑΔΑ - 1 : ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16 %). ΟΜΑΔΑ - 2 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΤΕΣ προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16 %). ΟΜΑΔΑ - 3: ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16 %). Η προμήθεια περιλαμβάνει την φόρτωση, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση, εκπαίδευση χρήσης / λειτουργίας και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας του σχετικού εξοπλισμού, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για όλες τις Ομάδες. Κάθε προσφορά θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων ειδών και τον συνολικό αριθμό των τεμαχίων κάθε Ομάδας (όπως αυτά περιγράφονται στα Παράρτηματα Α και Β ). Απόρριψη ή παράλειψη προσφοράς ενός ή περισσότερων ειδών ή τεμαχίων Ομάδας, επιφέρει αυτόματα και την απόρριψη ολόκληρης της προσφοράς της συγκεκριμένης Ομάδας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα : - έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, - κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 3. Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού 3.1. Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση των προσφορών) θα διενεργηθεί την , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Δ/νση Οικονομικού, Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη Σύρου - Τ.Κ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δ/νση Οικονομικού Πλατεία Τσιροπινά Ερμούπολη Σύρου Τ.Κ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Τρίτη 11:00 π.μ. 8

9 3.2. Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες : Γεώργιος Ρηγούτσος τηλ : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους στην διεύθυνση του παραπάνω Πίνακα 2 : α) καταθέτοντας την οι ίδιοι με την επίδειξη της ταυτότητας τους ή με ειδικά προς για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο ή β) αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι σε κάθε περίπτωση οι προσφορές θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Γραμματεία Πρωτόκολλο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ως άνω καθοριζόμενη ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. 4. Παραλαβή Τευχών Διακήρυξης Παροχή Διευκρινίσεων Η παρούσα Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα της τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της, διατίθεται δωρεάν από τα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Πλατεία Τσιροπινά Ερμούπολη Σύρος, Δ/νση Οικονομικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες κος Πρόδρομος Σατσάνης τηλ : , FAX : ). Η παραλαβή των τευχών της διακήρυξης (σε έντυπη μορφή), γίνεται είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, είτε δια νομίμου εκπροσώπου τους ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου, είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) η οποία θα προσκομίσει την σχετική εντολή. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν τη Διακήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία τους (επωνυμία της εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ αυτής. Για τον σκοπό αυτό η Αναθέτουσα Αρχή θα διατηρεί ειδικό έντυπο, στο οποίο όσοι παραλαμβάνουν την Διακήρυξη υποχρεούνται να καταγράφουν τα στοιχεία τους και την ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης και να υπογράφουν. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Στο ίδιο έντυπο θα αναγράφονται και όσοι ζητούν με σχετική έγγραφη αίτηση τα τεύχη του διαγωνισμού, όπου καταγράφεται και η ημερομηνία αποστολής των τευχών σε αυτούς. Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της προκήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα, τους πίνακες περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Α.Α. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9

10 Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές α- παντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τις πρώτες εικοσιπέντε (25) ημέρες από την επομένη της τελευταίας ημερομηνίας γνωστοποίησης του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στον παραπάνω Πίνακα - 1 και συγκεκριμένα μέχρι και την 2/5/2012 και ώρα 14:30. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται μετά την ως άνω προθεσμία είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει στις σχετικές ερωτήσεις και θα παρέχει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της σχετικής έγγραφης αίτησης για την χορήγησή τους, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Οι τυχόν αιτηθείσες διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες θα καταχωρούνται στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού. 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας και πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας Διακήρυξης. Παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους οικονομικούς φορείς, βάση του κοινοτικού δικαίου (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, άρθρο 48 παρ.3, και Π.Δ. 60/2007, άρθρο 45 παρ. 2 και 3) να στηρίζονται για συγκεκριμένη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτούς ή στην κοινοπραξία οικονομικών φορέων να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων σε αυτήν ή άλλων φορέων, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Ερμούπολη Ο συντάξας 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ανάφης και Χάλκης και θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος : Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Δήμου Χάλκης. Θα είναι απόλυτα καινούργιος, θα διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποίηση C.E. και θα προέρχεται από κατασκευαστή με έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ο οποίος θα διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 : Τα είδη θα παραδοθούν με αυτοκόλλητη ή με τυπωμένη πινακίδα με πληροφορίες του προγράμματος, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του ΕΣΠΑ και άλλα διακριτικά στοιχεία που θα καθορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής. Α. Γενικά. Το όχημα θα είναι τεχνολογικά εξελιγμένης κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου τόσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι διαστάσεις του οχήματος, τα βάρη ανά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά του στοιχεία, θα πρέπει να εκπληρώνουν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Το όχημα κατά τη χρονική περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση κατά τη χρήση τους για φορτίο μέχρι 20 % μεγαλύτερου του ανώτατου επιτρεπόμενου. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωμα, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς αντίρρηση να το παραλάβει, να προχωρήσει στην επιστημονικά παραδεκτή επισκευή και κατόπιν επιθεωρήσεως του στο Υπουργείο Μεταφορών να το παραδώσει μέσα σε δύο εβδομάδες το αργότερο στον Δήμο. Το όχημα θα παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα : - σειρά συνήθων εργαλείων, - πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ΚΟΚ που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του, - πλήρες μεταλλικό φαρμακείο επίσης με τα προβλεπόμενα από τον ΚΟΚ, - τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ, - τα απαραίτητα έντυπα συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας του οχήματος σε δύο σειρές στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, - βιβλίο ανταλλακτικών ή άλλο σύστημα παραγγελίας τους και βιβλίο επισκευών (Work shop manual), γραμμένο οπωσδήποτε σε ελληνικά. Θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού για την ασφαλή κυκλοφορία του, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και θα είναι εφοδιασμένο με προβολείς εργασίας, καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σώματα κλπ. Πάνω ακριβώς από το θάλαμο οδήγησης θα υπάρχει περιστρεφόμενος φάρος ερυθρού χρώματος. 11

12 Το όχημα θα παραδοθεί με τα χρώματα του εργοστασίου κατασκευής του. Εξωτερικά και στις δύο πλευρές θα φέρει επιγραφές, τις οποίες θα υποδείξει κάθε Δήμος και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναγράψει. Β. Πλαίσιο Γενικά Το πλαίσιο θα είναι στιβαρής κατασκευής, μονοκόμματο χωματουργικού τύπου, με τοποθετημένο μπροστά τον κάδο φόρτωσης. Το όχημα θα έχει τη δυνατότητα εναλλαγής περιφερειακών συστημάτων (εκσκαφέα, σφύρα, σάρωθρο, ανυψωτική περόνη κλπ.) μέσω ταχυσυνδέσμων, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του σε πολλές εναλλακτικά εργασίες. Όλες τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του φορτωτή θα δοθούν με την προσφορά. Θάλαμος χειριστή Θα είναι κλειστού τύπου, ισχυρής κατασκευής, παρέχοντας μεγάλη ασφάλεια στον χειριστή, με πλευρικά ανοιγόμενα παράθυρα κατασκευασμένα από γυαλί securit ή παρόμοιου τύπου και προδιαγραφών ασφαλείας, τα οποία θα φέρουν μεταλλικά πλέγματα προστασίας. Θα φέρει μια πόρτα εισόδου με υαλοκαθαριστήρα και σύστημα εκτόξευσης νερού. Εντός του θαλάμου θα υπάρχει ενσωματωμένη στο πλαίσιο θήκη εργαλείων συντήρησης με κλειδαριά α- σφαλείας και θέση για τοποθέτηση πυροσβεστήρα. Θα φέρει μόνωση έναντι θορύβου και σκόνης. Το κάθισμα θα είναι σύγχρονου τύπου (με σύστημα απορρόφησης κραδασμών κλπ), άνετο και θα φέρει προστατευτική ζώνη και μπάρα α- σφαλείας για το χειριστή. Κινητήρας Θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, με ισχύ τουλάχιστον 40 HP και κυβισμό άνω των κ.εκ.. Οι εκπομπές καυσαερίων θα είναι σύμφωνες με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Θα πληροί τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και θα είναι τέτοιας τεχνολογίας ώστε να μην προκύψει έλλειψη ανταλλακτικών και να απαιτούνται οι κατά το δυνατόν απλούστερες γνώσεις συντήρησης και επισκευής από το προσωπικό. Οι στροφές του κινητήρα θα αυξομειώνονται με πεντάλ, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης, για τη σταθεροποίηση του αριθμού στροφών όπου αυτό απαιτείται. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα (ισχύς, ροπή, σύστημα τροφοδοσίας κλπ.), θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τους προμηθευτής με την κατάθεση της προσφοράς τους. Σύστημα μετάδοσης Η μετάδοση θα είναι υδροστατική και θα επιτυγχάνεται μέσω υδραυλικών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων. Θα υπάρχουν 2 ανεξάρτητα υδροστατικά συστήματα κινήσεως για να είναι δυνατή η επί τόπου στροφή του οχήματος κατά 360. Η μετάδοση της κίνησης θα μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς (4 4). Η ταχύτητα κίνησης εμπρός θα είναι τουλάχιστον 10 km/h. Το σύστημα μετάδοσης θα είναι εφοδιασμένο με μηχανισμό αποτροπής κρατήματος του κινητήρα στις απότομες μεταβολές φορτίου, το οποίο ταυτόχρονα θα μεγιστοποιεί τη ροπή που θα μεταφέρεται στους τροχούς. 12

13 Σύστημα πέδησης Η βασική πέδηση θα γίνεται από το υδροστατικό σύστημα του οχήματος. Η στάθμευση (parking brake) θα γίνεται μέσω πολλαπλών δίσκων που θα ενεργοποιούνται με ηλεκτροϋδραυλικό τρόπο. Η κινούμενη μπάρα λειτουργίας / ασφάλειας του χειριστή θα ακινητοποιεί το μηχάνημα με παρόμοιο τρόπο. Σύστημα διεύθυνσης / ελέγχου λειτουργίας Ο έλεγχος των κινήσεων εργασίας και της πορείας του οχήματος θα γίνεται με υδραυλικά χειριστήρια (joysticks), χωρίς την ύπαρξη μηχανικών μερών μεταξύ μοχλών χειρισμού και των διαφόρων υποσυστημάτων (π.χ. ντίζες). Υδραυλικό σύστημα Ο τύπος της υδραυλικής αντλίας και τα τεχνικά της χαρακτηριστικά (πίεση λειτουργίας, παροχή κλπ) θα παρουσιαστούν σε κάθε προσφορά. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί η ύπαρξη καλής ποιότητας εύκαμπτων σωλήνων τροφοδοσίας των υδραυλικών κυκλωμάτων ( μαρκούτσια ). Οι υδραυλικές σωληνώσεις του μηχανήματος θα είναι πλήρως προστατευμένες. Τροχοί Το όχημα θα φέρει 4 τροχούς (2 πρόσθιους, 2 οπίσθιους), με ελαστικά επίσωτρα τρακτερωτού τύπου. Ηλεκτρικό σύστημα Το όχημα θα φέρει πλήρη διάταξη φωτισμού κατά Κ.Ο.Κ., δηλαδή φώτα πορείας, προβολείς εργασίας, φώτα αλλαγής πορείας ( φλας ), προειδοποίησης (alarm και stop) και φωτιζόμενο σημείο στο πίσω μέρος για τοποθέτηση αριθμού κυκλοφορίας. Το ηλεκτρικό κύκλωμα θα τροφοδοτείται από συσσωρευτή 24 V. Όλες οι καλωδιώσεις θα είναι στεγανές, απολύτως μονωμένες και προστατευμένες αποκλείοντας πιθανότητα βραχυκυκλώματος. Διατάξεις ασφαλείας Ο ελαστικοφόρος φορτωτής, θα πρέπει να πληροί υποχρεωτικά όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας προσωπικού που ισχύουν στην Ε.Ε. Γ. Περιφερειακές εξαρτήσεις. Σύστημα φόρτωσης Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα είναι τοποθετημένη η μπούμα του φορτωτή, η οποία θα αποτελείται από δύο βραχίονες ανύψωσης ( μπράτσα ). Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα φόρτωσης / ανύψωσης φορτίων με βάρος έως 0,5 tn. Ο κάδος φόρτωσης κατά την ανύψωση του θα οριζοντιώνεται αυτόματα, ώστε να αποτρέπεται πιθανή πτώση υλικών. Ο φορτωτής θα διαθέτει σύστημα ταχείας σύνδεσης / αποσύνδεσης του κάδου φόρτωσης ώστε να γίνεται εύκολα και γρήγορα η εναλλαγή του περιφερειακού εξοπλισμού. Εκτός της συγκολλημένης στο σώμα του κάδου λεπίδα, θα υπάρχει και επιπλέον αντικαθιστώμενη η οποία μέσω κοχλιών θα μπορεί να εναλλάσσεται εύκολα και γρήγορα σε περίπτωση φθοράς. 13

14 Με κάθε προσφορά θα παρουσιαστούν αναλυτικά : - το φορτίο συνεχούς λειτουργίας του οχήματος, - η γωνία του κάδου ανατροπής στο μέγιστο ύψος, - η γωνία ανατροπής του κάδου στο έδαφος, - το ύψος εκφόρτωσης (κάδος σε πλήρη ανατροπή), - η δύναμη εκσκαφής στους κυλίνδρους ανυψώσεως του φορτωτή και στους κυλίνδρους του κάδου. Τεμάχια : 1 Παράδοση : 1 φορτωτής στον Δήμο Ανάφης Μεταλλικός απορριμματοδέκτης τύπου container χωρητικότητας 8 m 3 με συμπίεση. Γενικά Οι απορριμματοδέκτες θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικής κατασκευής, καινούργιοι, εντελώς αμεταχείριστοι, γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου, κατάλληλοι για συλλογή απορριμμάτων. Θα έχουν χωρητικότητα 8 m 3 σε απορρίμματα και θα φέρουν σύστημα συμπίεσης με αναλογία 4-5 : 1 (για οικιακά απορρίμματα). Εάν ο Δήμος διαθέτει ήδη τέτοιου τύπου απορριμματοφόρο όχημα, οι προσφερόμενοι αποριμματοδέκτες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι απολύτως συμβατοί με αυτό. Στο πρόσθιο τμήμα, το απορριμματοκιβώτιο θα φέρει μηχανισμό ανάρτησης με υποδοχή γάντζου ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής, για τη φόρτωση και εκφόρτωσή του σε όχημα εφοδιασμένο με σύστημα roll on-off. Επιπλέον πλευρικά θα υπάρχουν και τέσσερα ισχυρά σημεία α- νάρτησης, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά του και από όχημα που φέρει γερανό ή ανυψωτικό μηχανισμό τύπου skip loader. Οι απορριμματοδέκτες θα παραδοθούν με τις απαραίτητες επιγραφές (πινακίδα του προγράμματος χρηματοδότησης σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του ΕΣΠΑ) και άλλα διακριτικά στοιχεία που θα καθορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Θα πληρούνται απαραίτητα όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας και προστασίας. Επίσης σε εμφανή σημεία θα αναγράφεται σε ανεξίτηλες πινακίδες ο τρόπος λειτουργίας του απορριμματοδέκτη καθώς και χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες. Η έναρξη του κύκλου συμπίεσης θα γίνεται χειροκίνητα μέσω εργονομικού πίνακα ελέγχου, ο οποίος θα είναι εγκατεστημένος πλευρικά του κιβωτίου. Ο έλεγχος και η επιτήρηση της λειτουργίας των απορριμματοδεκτών θα πραγματοποιείται μέσω Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή (PLC). Το PLC θα διαθέτει την δυνατότητα παρουσίασης βλαβών του συστήματος μέσω φωτεινών ενδείξεων. Οι απορριμματοδέκτες θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο ετών. Οι απορριμματοδέκτες θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω τμήματα : θάλαμος ρίψης απορριμμάτων (χοάνη) : είναι ο χώρος ρίψεως των απορριμμάτων από το κοινό. Οι διαστάσεις του θα είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται χωρητικότητα lt σε απορρίμματα, πριν την προώθησή τους για συμπίεση. Θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4 mm. Η πλήρωσή του θα γίνεται από εμπρός. Κάλυμμα χοάνης : 14

15 Μεταλλικό κάλυμμα κατασκευασμένο από χαλυβοέλασμα πάχους 2 mm. Ανοίγει προς τα πάνω με εργονομική χειρολαβή, αποκαλύπτοντας όλο το πλάτος της χοάνης ρίψεως απορριμμάτων, ώστε να δέχεται εύκολα μεγάλου μεγέθους απορρίμματα. Το άνοιγμά του θα πρέπει να γίνεται εύκολα απαιτώντας μικρή δύναμη, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Για το σκοπό αυτό θα φέρει κατάλληλη διάταξη (π.χ. αντίβαρα ή υδραυλική υποβοήθηση) που θα παρουσιαστεί αναλυτικά. Η επαναφορά του σε κλειστή θέση θα γίνεται με αλυσίδα (οπωσδήποτε γαλβανισμένη) με χειρολαβή, που θα έλκεται προς τα κάτω. Το κλείσιμό του θα γίνεται ομαλά αποκλείοντας την περίπτωση απότομης ή ανεξέλεγκτης πτώσης και πιθανού τραυματισμού του χρήστη. Το κάλυμμα θα φέρει ελαστικό παρέμβυσμα ώστε να είναι απόλυτα στεγανό αποκλείοντας την διαφυγή δυσάρεστων οσμών. Το σύστημα λειτουργίας του απορριμματοδέκτη θα ασφαλίζει αυτόματα το κάλυμμα μετά το κλείσιμό του και δεν θα επιτρέπει για λόγους ασφαλείας σε καμία περίπτωση την έναρξη του κύκλου συμπίεσης με το κάλυμμα ανοιχτό. Πλάκα συμπίεσης : Είναι η πλάκα η οποία συμπιέζει και ωθεί τα απορρίμματα στο εσωτερικό της κιβωτάμαξας. Είναι κατασκευασμένη από χαλυβοέλασμα ικανού πάχους. Στηρίζεται σε άξονα στο επάνω μέρος του κιβωτίου και με την βοήθεια υδραυλικού/ων εμβόλου/ων κινείται προωθώντας και συμπιέζοντας τα απορρίμματα από την χοάνη ρίψεως στον θάλαμο συμπίεσης. Στην συνέχεια επανέρχεται στην αρχική της θέση. Κιβωτάμαξα (container) : Θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4 mm. Εξωτερικά (στα πλάγια, επάνω και κάτω) θα φέρει περιμετρικές ενισχύσεις (ζώνες) από χαλυβοδοκούς (τουλάχιστον 2 ζώνες). Η εκκένωση των απορριμμάτων θα γίνεται από την οπίσθια θύρα. Οπίσθια θύρα : Θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβοέλασμα πάχους 6 mm. Θα ανοίγει προς επάνω με αρθρώσεις στην οροφή του κιβωτίου ώστε να αδειάζουν τα απορρίμματα με ανύψωση του (του κιβωτίου) έως και Σε κλειστή θέση θα ασφαλίζει στα πλάγια του κιβωτίου με άγκιστρα και στις δύο πλευρές. Περιμετρικά θα διαθέτει ελαστικό παρέμβυσμα το οποίο θα εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα από διαφυγή στραγγιδίων και οσμών. Υδραυλικό σύστημα : Θα είναι κατάλληλης ισχύος ώστε να επιτυγχάνεται άνετα και απροβλημάτιστα ο απαιτούμενος βαθμός συμπίεσης των απορριμμάτων. Αποτελείται από υδραυλική αντλία και ηλεκτρικό κινητήρα. Το σύστημα τροφοδοτεί τα τηλεσκοπικού τύπου υδραυλικά έμβολα, τα οποία με τη σειρά τους ωθούν την πλάκα συμπίεσης των απορριμμάτων. Το υδραυλικό κύκλωμα (σωληνώσεις, υδραυλικά εξαρτήματα κλπ.) θα κατασκευαστεί από άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής υλικά και θα είναι απόλυτα προστατευμένο έναντι φθορών και προσκρούσεων. Στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος θα παρουσιαστούν αναλυτικά στην προσφορά. Ηλεκτρικός πίνακας. Θα περιλαμβάνει κάθε απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος όργανο και διάταξη (ασφάλειες, ραγοδιακόπτες, μικροαυτόματους, ρελαί διαρροής κλπ.). Θα είναι απόλυτα στεγανός (ΙΡ65) και θα βρίσκεται τοποθετημένος εντός μεταλλικού προστατευτικού ερμαρίου, 15

16 το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα, βαμμένο στο χρώμα του απορριμματοδέκτη. Για λόγους προστασίας θα φέρει πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας. Πίνακας ελέγχου : Ο πίνακας ελέγχου θα είναι απόλυτα στεγανός (ΙΡ65) και θα περιλαμβάνει : - ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, - διακόπτη με κλειδί για χειροκίνητη λειτουργία, - επιλογέα χειρισμού με δυνατότητες ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ / ΑΥΤΟΜΑΤΟ, - ενδεικτική λυχνία μερικής πλήρωσης ¾ σε απορρίμματα, - ενδεικτική λυχνία ολικής πλήρωσης σε απορρίμματα, - διακόπτη (μπουτόν) επείγουσας διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση κινδύνου (EMERGENCY) - προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC). Κατά την φάση της συμπίεσης των απορριμμάτων, θα λειτουργεί αυτόματα περιστρεφόμενος φάρος ερυθρού ή κίτρινου χρώματος. Βαφή. Οι απορριμματοδέκτες θα είναι βαμμένοι με χρώμα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Τεμάχια : 2 Παράδοση : 2 απορριμματοδέκτες στον Δήμο Χάλκης Ανοικτός αποριμματοδέκτης τύπου container ( σκάφη ) χωρητικότητας 8 m 3. Θα έχει χωρητικότητα 8 m 3 και θα είναι ανοικτός, τραπεζοειδούς ή ορθογωνικής διατομής. Θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβοέλασμα πάχους 4 mm πλευρικά και 6 mm στο δάπεδο, ενώ περιφερειακά θα φέρει ζώνες ενίσχυσης από σιδηροδοκούς ( νεύρα ) κατάλληλης διατομής. Το βάρος του θα κυμαίνεται μεταξύ 800 και 1200 Kg. Οι διαστάσεις του και τα υλικά κατασκευής, θα εξασφαλίζουν την υψηλή αντοχή των τοιχωμάτων του από τις πιέσεις που αναπτύσσονται εσωτερικά από τα απορρίμματα, ακόμη και αν η μέση πυκνότητα τους υπερβαίνει τα 700 kgr/m 3. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους θα γίνεται από ειδικά οχήματα (τύπου skip loader), τα ο- ποία έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν τους κάδους με κατάλληλη διάταξη (βραχίονες και αλυσίδες). Για το σκοπό αυτό οι κάδοι θα φέρουν τέσσερα ισχυρά σημεία ανάρτησης (από δύο στο εξωτερικό μέρος κάθε πλευράς). Οι απορριμματοδέκτες θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο ετών. Εξωτερικά τα απορριμματοκιβώτια θα είναι βαμμένα με χρώμα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από τον Δήμο που θα καθορίσει επίσης και τις απαιτούμενες επιγραφές κατά την υπογραφή της σύμβασης. Τεμάχια : 4 Παράδοση : 2 τεμάχια στον Δήμο Χάλκης και 2 τεμάχια στον Δήμο Ανάφης 2.4. Κλειστός κάδος τύπου container χωρητικότητας 8 m 3 με ανοιγόμενα καλύμματα. Ο κλειστός κάδος (κοντέινερ) θα διαθέτει τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του παραπάνω ανοικτού κάδου, με την διαφορά ότι θα είναι κλειστός ώστε να είναι κατάλληλος για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών που δεν πρέπει να βρέχονται (π.χ. χαρτιά). Για το σκοπό αυτό θα φέρει μεταλλικό κάλυμμα οροφής με ανοιγόμενες μεταλλικές θυρίδες (τουλάχιστον μία σε κάθε πλευρά), για να 16

17 δέχεται απορρίμματα από το κοινό. Η όλη κατασκευή θα εξασφαλίζει το εύκολο άδειασμα των κάδων. Οι απορριμματοδέκτες θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο ετών. Εξωτερικά το απορριμματοκιβώτιο θα είναι χρωματισμένο με χρώμα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από τον Δήμο κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν ομοίως από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης σε εύλογο χρόνο. Τεμάχια : 2 Παράδοση : 1 τεμάχιο στον Δήμο Χάλκης και 1 τεμάχιο στον Δήμο Ανάφης 2.5. Μηχάνημα συμπίεσης και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών. Το μηχάνημα συμπίεσης και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : θα είναι οριζόντιου τύπου πρέσα συμπίεσης και δεματοποίοησης ανακυκλώσιμων υλικών, (όπως χαρτί, χαρτοκιβώτια, πλαστικές συσκευασίες, μεταλλικά δοχεία κλπ.), θα διαθέτει χοάνη ή θυρίδα τροφοδοσίας με διαστάσεις τουλάχιστον 0,70 Χ 1,00 m, η συμπίεση θα επιτυγχάνεται από υδραυλικό κινητήρα κατάλληλης ισχύος και υδραυλικά έμβολα ισχυρής κατασκευής. Η δύναμη συμπίεσης θα είναι της τάξης των 15 tn, η σχηματιζόμενη μπάλα των ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να έχει βάρος κιλά (για χαρτί) και ενδεικτικές διαστάσεις περίπου 0,80 x 0,50 x 1,00 m ώστε να μπορεί να φορτώνεται χειρονακτικά σε κάδο μικρού φορτωτή από δύο άτομα, η μπάλα θα δένεται με 3-4 οριζόντια ή κατακόρυφα δεσίματα με την βοήθεια του χειριστή του μηχανήματος, ο χρόνος συμπίεσης θα είναι το πολύ 2 λεπτά και το μηχάνημα θα έχει δυνατότητα παραγωγής (μαζί με τον χρόνο τροφοδοσίας και δεσίματος) τουλάχιστον 4 μπάλες ανά ώρα, η μπάλα θα εξέρχεται από το μηχάνημα αυτόματα, το μηχάνημα θα διαθέτει πίνακα ελέγχου, με ασφάλειες λειτουργίας και λυχνία ένδειξης λειτουργίας, θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας (οperations manual), εγχειρίδιο συντήρησης, επισκευών (service manual) και κατάλογο ανταλλακτικών, όλα στην ελληνική γλώσσα. κατά την παράδοση στους Δήμους Χάλκης και Ανάφης θα γίνει επί τόπου από τον ανάδοχο επίδειξη λειτουργίας, ώστε να διαπιστωθεί αν πληροί τις απαιτήσεις, καθώς και εκπαίδευση στους υπευθύνους κάθε Δήμου, θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών και βεβαίωση (με υ- πεύθυνη δήλωση) εξασφάλισης παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα χρόνια, κάθε μονάδα θα είναι τοποθετημένη εντός κατάλληλου μεταλλικού κιβωτίου (container), ώστε να προστατεύεται απόλυτα από τις καιρικές συνθήκες και οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση (χρήση από μη εξουσιοδοτημένο / εξειδικευμένο προσωπικό, δολιοφθορά κλπ.). Τα κιβώτια θα είναι βαμμένα σε χρώμα επιλογής που θα ορίσει κάθε Δήμος και θα φέρουν αυτοκόλλητη ή τυπωμένη ένδειξη με πληροφορίες για το πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων. Επίσης θα φέρουν ε- παρκή εσωτερικό φωτισμό και πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση (ηλεκτρολογικό πίνακα με όλα τα απαραίτητα όργανα προστασίας και χειρισμού και οπωσδήποτε ρελαί διαρροής, διακόπτες φωτισμού, ρευματοδότες κλπ.). Τεμάχια : 2 Παράδοση : 1 τεμάχιο στον Δήμο Χάλκης και 1 τεμάχιο στον Δήμο Ανάφης. Ερμούπολη Ο συντάξας 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 18

19 ΟΜΑΔΑ 1 ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης , ,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,00 Φ.Π.Α. 16 % : 3.808,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ,00 ΟΜΑΔΑ 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Μεταλλικός απορριμματοδέκτης τύπου container χωρητικότητας 8 m 3 με συμπίεση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης , ,00 2 Ανοικτός αποριμματοδέκτης τύπου container ( σκάφη ) χωρητικότητας 8 m 3 όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑ- ΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης , ,00 3 Κλειστός κάδος τύπου container χωρητικότητας 8 m 3 με ανοιγόμενα καλύμματα, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης , ,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,00 Φ.Π.Α. 16 % : 9.040,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ,00 19

20 ΟΜΑΔΑ 3 ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΝΑΚΥΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Μηχάνημα συμπίεσης και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών, όπως κατά τα λοιπά περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης , ,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,00 Φ.Π.Α. 16 % : ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ,00 Ερμούπολη Ο συντάξας 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 21

22 Α/Α 1 ΕΙΔΟΣ Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης. ΟΜΑΔΑ 1 : ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ : Φ.Π.Α. 16 % : ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Ο Προσφέρων 22

23 ΟΜΑΔΑ 2 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α 1 ΕΙΔΟΣ Μεταλλικός απορριμματοδέκτης τύπου container χωρητικότητας 8 m 3 με συμπίεση, περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 2 Ανοικτός αποριμματοδέκτης τύπου container ( σκάφη ) χωρητικότητας 8 m 3 όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 4 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 3 Κλειστός κάδος τύπου container χωρητικότητας 8 m 3 με ανοιγόμενα καλύμματα, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 23

24 ΣΥΝΟΛΟ : ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ Φ.Π.Α. 16 % : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Ο Προσφέρων 24

25 Α/Α 1 ΟΜΑΔΑ 3 : ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ Μηχάνημα συμπίεσης και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών, όπως κατά τα λοιπά περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ : Φ.Π.Α. 16 % : ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Ο Προσφέρων 25

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Ορισμοί : Προς κατανόηση των όρων της παρούσας Διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους : Αναθέτουσα Αρχή (ή και Α.Α. ) : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Διεύθυνση Οικονομικού. Ενδιαφερόμενος : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία. Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία : Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης προμήθειας, η οποία υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις δημοσιότητας και στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος (άρθρο 2 11.α. Π.Δ.60/2007) ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Υποψήφιος : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει προσφορά. Προκήρυξη : Η απόφαση προκήρυξης με τα παραρτήματά της που εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τους ενδιαφερόμενους διαγωνιζόμενους / συμμετέχοντες / προσφέροντες και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη από την Α.Α. δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) ( ή και Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ) : Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση / βαθμολογία των προσφορών, συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συστήνεται και συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποτελείται από τρία ή πέντε τακτικά μέλη (και ισάριθμα αναπληρωματικά) και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Τα πρακτικά της Ε.Δ.Δ. ως γνωμοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. Επιτροπή Αξιολόγησης Προδικαστικών Προσφυγών : Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, για την εξέταση και γνωμοδότηση επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται στον οικείο διαγωνισμό, για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/10), αποτελούμενο από τρία ή πέντε μέλη, τα οποία είναι διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Πέραν των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.) : Το αρμόδιο όργανο το οποίο συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης των συλλογικών οργάνων της διοίκησης και το οποίο έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών. Η Ε.Π. αποτελείται από τρία τακτικά μέλη (και ισάριθμα αναπληρωματικά). Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου) : Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Διεύθυνση: Πλάτανος, Λέρος ΤΚ 85400 Τηλέφωνο - Fax:... ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την: Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ιεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85100 Τηλέφωνο : 2241364614-613/ Fax:22413 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : (αρ. πρωτ. / ημερομηνία) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : (αρ. πρωτ. / ημερομηνία) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. :24 /2013 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. :24 /2013 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. :24 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Προμήθεια σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση Βιοϊατρικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του Υποέργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΡΙΝΑ 16/4/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2611 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΙΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ζαχ. Παπαζαχαρίου

Διαβάστε περισσότερα