ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την :"

Transcript

1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗ : ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ,00 ( με Φ.Π.Α. 16 %) ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2012 Πληροφορίες : Τηλ. : Fax : Δ/νση : Πλατεία Τσιροπινά ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ ΤΚ Ε-mail : Ηλ. δ/νση : www/pnai.gov.gr ΘΕΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ : ΑΠΟΦΑΣΗ 3 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 6 2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 9 5. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 26 ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 31 ΑΡΘΡΟ 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 45 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 51 ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 57 ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 59 ΑΡΘΡΟ 7 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 61 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 61 ΑΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. 63 ΑΡΘΡΟ 10 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 64 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 65 ΑΡΘΡΟ 12 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 66 ΑΡΘΡΟ 13 ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 68 ΑΡΘΡΟ 14 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 69 ΑΡΘΡΟ 15 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 70 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 71 ΑΡΘΡΟ 17 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 71 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 89 2

3 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. της ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου, τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/09 της Επιτροπής και ισχύει, 2. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1783/ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 του Συμβουλίου της 08ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 5. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της «για τροποποίηση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV. 6. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα. 7. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 8. του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», 9. του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 10. του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 11. του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 12. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 13. του Ν.2672/98 (ΦΕΚ290Α/ ) «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτόδιοίκησης και άλλες διατάξεις», άρθρο 14 (Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα), 14. του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 15. του Ν.2859/00, (ΦΕΚ 248/Α/ ) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 16. του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 3

4 Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 17. του Ν.3614/07 (ΦΕΚ 267Α/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », (και ιδίως του άρθρου 25), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53Α) και ισχύει, 18. του Ν.3801/09 ( ΦΕΚ 163Α,) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης), 19. του Ν.3840/10 (ΦΕΚ 53/Α/ «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις», 20. του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 21. του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/ ) : «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 22. του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α ) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000, 23. του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/ ) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/ ), άρθρο 10 και ισχύει, 24. του Ν. 4024/11, (ΦΕΚ Α 226/ ), Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής , ειδικά το άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». και τις παρακάτω αποφάσεις και εγκυκλίους : 1. την Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής 2006/C 179/02) σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζονται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις», 2. την Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 «για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου», 3. την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540/ ) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις αριθμ /ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957Β/ ) και 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088/ Β/ ) και ισχύει, 4. την Υπουργική Απόφαση Π1 /4089 της (ΦΕΚ 2498/Α/ ) «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών Ε.Π.Π. μέχρι προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα», 5. την Υπουργική Απόφαση 16820/ του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1515/Β/ ) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις (ΦΕΚ 1996 Β/ ), 1500 (ΦΕΚ 134 Β / ) και 7546 (ΦΕΚ 920/Β/ ) και ισχύει, 6. την Υπουργική Απόφαση 18130/ (ΦΕΚ 1226/Β/ ) «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και ε- βδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσ- 4

5 σαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», 7. την Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ της της Γενικής Δ/σης Διοίκησης, Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν. 4024/11), 8. την Εγκύκλιο 6, ΑΠ 2067/ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γεν.Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», 9. την Εγκύκλιο Π1/3187 της 22/9/2009 της Δ/σης Πολιτικής Προμηθειών Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης «Εφαρμογή αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών των δημοσίων διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, 10. την Απόφαση Π1/4089 (ΦΕΚ 2498/Β/ ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι , οι προμήθειες που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, 11. την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου με αρ. πρωτ της με θέμα : «Ένταξη Πράξης Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Δήμου Χάλκης, με κωδικό MIS στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη », 12. την υπαριθμό 41/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (Έγκριση πρότασης υποβολής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη τουυπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της δράσης Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων Ανάφης και Χάλκης ), 13. την Απόφαση με αρ. πρωτ. 90/2012 της 20/3/2012 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών τευχών της διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την πράξη Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων Ανάφης και Χάλκης υποέργο της οποίας αποτελεί η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του παρόντος διαγωνισμού, 14. την Απόφαση με αρ. πρωτ. 4328/2011/ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Ε.Δ.Α.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα : Προέγκριση Δημοπράτησης Υποέργων της πράξης με τίτλο Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Δήμου Χάλκης και κωδ. ΟΠΣ , τμήμα της οποίας αποτελεί η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ του παρόντος διαγωνισμού. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.16 % και αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της. 5

6 1. Κανόνες δημοσιότητας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.), ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 40 ημερών από την επομένη (εδάφιο α/α 50 στο εισαγωγικό κείμενο της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) της ημερομηνίας αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3, άρ του Π.Δ. 60/07). Στην παραπάνω προθεσμία δεν προσμετρούνται η ημερομηνία αποστολής της περίληψης προκήρυξης στην Ε.Ε. και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 19 του Π.Δ.118/2007 και όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας διακήρυξης και μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ε- νώπιον της αρμόδιας δημόσιας επιτροπής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού). Οι προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή (άρ του Π.Δ. 60/07). Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί επίσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Η δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο γίνεται μετά την ημερομηνία αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, δεν μπορεί να περιέχουν πληροφορίες διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις που αποστέλλονται Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πρέπει να αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η προμήθεια αφορά στους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και σύμφωνα με τις διατάξεις (Ν.3548/07 άρ.3 παρ. 1.γ.) η προκήρυξη θα δημοσιευτεί σε τουλάχιστον μία ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα κάθε νομού και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους σε έναν από τους νομούς στους οποίους θα λάβει χώρα η προμήθεια. Ακόμη επειδή οι προαναφερθέντες νομοί περιλαμβάνουν μόνο νησιά, οι κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις πρέπει να καταχωρίζονται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε δύο τουλάχιστον νησιά (Ν.3548, άρ.3 παρ. 1.δ.). Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται ανάδοχος αναλογικά με τα κατακυρούμενα σ αυτόν είδη, στη δε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε - στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις , - στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις (ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 184/6-4-12), 6

7 - στον Ελληνικό τύπο σε : δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας : 1. εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ στις και 2. εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ στις δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου : 1. εφημερίδα ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ του νομού Κυκλάδων, στις και 2. εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ του νομού Δωδεκανήσου, στις μία εβδομαδιαία εφημερίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου : 1. εφημερίδα ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ του νομού Δωδεκανήσου στις Ο φορέας θα μεριμνήσει επίσης για την ανάρτηση της προκήρυξης σε εμφανές σημείο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια (Εμπορικό Επιμελητήριο Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) και στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.. για ενημέρωση. Η περίληψη της διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο (Πρόγραμμα Διαύγεια ) στις , όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ : Β4ΩΛ7ΛΞ-Σ87 Τέλος η Διακήρυξη με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της, διατίθεται πλήρης ηλεκτρονικά (άρθρο 32, παρ. 6 του Π.Δ. 60/2007) από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. ΠΙΝΑΚΑΣ - 1 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. (Ε.Ε.Ε.Ε.) Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ) Προϋπολογισθείσα Δαπάνη (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16 %) ( ) ,00 Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64Α) και συμπληρωματικά προς το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α) καθώς και τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ :ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού 2.1.Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 7

8 2.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατίθενται οι προσφορές είναι : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πλατεία Τσιροπινά Ερμούπολη Σύρου Τ.Κ Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού των ακόλουθων τριών (3) Ομάδων : ΟΜΑΔΑ - 1 : ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16 %). ΟΜΑΔΑ - 2 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΤΕΣ προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16 %). ΟΜΑΔΑ - 3: ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16 %). Η προμήθεια περιλαμβάνει την φόρτωση, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση, εκπαίδευση χρήσης / λειτουργίας και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας του σχετικού εξοπλισμού, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για όλες τις Ομάδες. Κάθε προσφορά θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων ειδών και τον συνολικό αριθμό των τεμαχίων κάθε Ομάδας (όπως αυτά περιγράφονται στα Παράρτηματα Α και Β ). Απόρριψη ή παράλειψη προσφοράς ενός ή περισσότερων ειδών ή τεμαχίων Ομάδας, επιφέρει αυτόματα και την απόρριψη ολόκληρης της προσφοράς της συγκεκριμένης Ομάδας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα : - έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, - κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 3. Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού 3.1. Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση των προσφορών) θα διενεργηθεί την , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Δ/νση Οικονομικού, Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη Σύρου - Τ.Κ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δ/νση Οικονομικού Πλατεία Τσιροπινά Ερμούπολη Σύρου Τ.Κ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Τρίτη 11:00 π.μ. 8

9 3.2. Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες : Γεώργιος Ρηγούτσος τηλ : Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους στην διεύθυνση του παραπάνω Πίνακα 2 : α) καταθέτοντας την οι ίδιοι με την επίδειξη της ταυτότητας τους ή με ειδικά προς για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο ή β) αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι σε κάθε περίπτωση οι προσφορές θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Γραμματεία Πρωτόκολλο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ως άνω καθοριζόμενη ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. 4. Παραλαβή Τευχών Διακήρυξης Παροχή Διευκρινίσεων Η παρούσα Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα της τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της, διατίθεται δωρεάν από τα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Πλατεία Τσιροπινά Ερμούπολη Σύρος, Δ/νση Οικονομικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες κος Πρόδρομος Σατσάνης τηλ : , FAX : ). Η παραλαβή των τευχών της διακήρυξης (σε έντυπη μορφή), γίνεται είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, είτε δια νομίμου εκπροσώπου τους ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου, είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) η οποία θα προσκομίσει την σχετική εντολή. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν τη Διακήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία τους (επωνυμία της εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ αυτής. Για τον σκοπό αυτό η Αναθέτουσα Αρχή θα διατηρεί ειδικό έντυπο, στο οποίο όσοι παραλαμβάνουν την Διακήρυξη υποχρεούνται να καταγράφουν τα στοιχεία τους και την ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης και να υπογράφουν. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Στο ίδιο έντυπο θα αναγράφονται και όσοι ζητούν με σχετική έγγραφη αίτηση τα τεύχη του διαγωνισμού, όπου καταγράφεται και η ημερομηνία αποστολής των τευχών σε αυτούς. Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της προκήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα, τους πίνακες περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Α.Α. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9

10 Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές α- παντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης από την Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τις πρώτες εικοσιπέντε (25) ημέρες από την επομένη της τελευταίας ημερομηνίας γνωστοποίησης του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στον παραπάνω Πίνακα - 1 και συγκεκριμένα μέχρι και την 2/5/2012 και ώρα 14:30. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται μετά την ως άνω προθεσμία είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει στις σχετικές ερωτήσεις και θα παρέχει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της σχετικής έγγραφης αίτησης για την χορήγησή τους, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Οι τυχόν αιτηθείσες διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες θα καταχωρούνται στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού. 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας και πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας Διακήρυξης. Παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους οικονομικούς φορείς, βάση του κοινοτικού δικαίου (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, άρθρο 48 παρ.3, και Π.Δ. 60/2007, άρθρο 45 παρ. 2 και 3) να στηρίζονται για συγκεκριμένη σύμβαση στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτούς ή στην κοινοπραξία οικονομικών φορέων να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων σε αυτήν ή άλλων φορέων, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Ερμούπολη Ο συντάξας 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ανάφης και Χάλκης και θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος : Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Δήμου Χάλκης. Θα είναι απόλυτα καινούργιος, θα διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποίηση C.E. και θα προέρχεται από κατασκευαστή με έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ο οποίος θα διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 : Τα είδη θα παραδοθούν με αυτοκόλλητη ή με τυπωμένη πινακίδα με πληροφορίες του προγράμματος, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του ΕΣΠΑ και άλλα διακριτικά στοιχεία που θα καθορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής. Α. Γενικά. Το όχημα θα είναι τεχνολογικά εξελιγμένης κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου τόσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι διαστάσεις του οχήματος, τα βάρη ανά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά του στοιχεία, θα πρέπει να εκπληρώνουν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Το όχημα κατά τη χρονική περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση κατά τη χρήση τους για φορτίο μέχρι 20 % μεγαλύτερου του ανώτατου επιτρεπόμενου. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωμα, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς αντίρρηση να το παραλάβει, να προχωρήσει στην επιστημονικά παραδεκτή επισκευή και κατόπιν επιθεωρήσεως του στο Υπουργείο Μεταφορών να το παραδώσει μέσα σε δύο εβδομάδες το αργότερο στον Δήμο. Το όχημα θα παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα : - σειρά συνήθων εργαλείων, - πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ΚΟΚ που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του, - πλήρες μεταλλικό φαρμακείο επίσης με τα προβλεπόμενα από τον ΚΟΚ, - τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ, - τα απαραίτητα έντυπα συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας του οχήματος σε δύο σειρές στα Ελληνικά και τα Αγγλικά, - βιβλίο ανταλλακτικών ή άλλο σύστημα παραγγελίας τους και βιβλίο επισκευών (Work shop manual), γραμμένο οπωσδήποτε σε ελληνικά. Θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού για την ασφαλή κυκλοφορία του, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και θα είναι εφοδιασμένο με προβολείς εργασίας, καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σώματα κλπ. Πάνω ακριβώς από το θάλαμο οδήγησης θα υπάρχει περιστρεφόμενος φάρος ερυθρού χρώματος. 11

12 Το όχημα θα παραδοθεί με τα χρώματα του εργοστασίου κατασκευής του. Εξωτερικά και στις δύο πλευρές θα φέρει επιγραφές, τις οποίες θα υποδείξει κάθε Δήμος και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναγράψει. Β. Πλαίσιο Γενικά Το πλαίσιο θα είναι στιβαρής κατασκευής, μονοκόμματο χωματουργικού τύπου, με τοποθετημένο μπροστά τον κάδο φόρτωσης. Το όχημα θα έχει τη δυνατότητα εναλλαγής περιφερειακών συστημάτων (εκσκαφέα, σφύρα, σάρωθρο, ανυψωτική περόνη κλπ.) μέσω ταχυσυνδέσμων, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του σε πολλές εναλλακτικά εργασίες. Όλες τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του φορτωτή θα δοθούν με την προσφορά. Θάλαμος χειριστή Θα είναι κλειστού τύπου, ισχυρής κατασκευής, παρέχοντας μεγάλη ασφάλεια στον χειριστή, με πλευρικά ανοιγόμενα παράθυρα κατασκευασμένα από γυαλί securit ή παρόμοιου τύπου και προδιαγραφών ασφαλείας, τα οποία θα φέρουν μεταλλικά πλέγματα προστασίας. Θα φέρει μια πόρτα εισόδου με υαλοκαθαριστήρα και σύστημα εκτόξευσης νερού. Εντός του θαλάμου θα υπάρχει ενσωματωμένη στο πλαίσιο θήκη εργαλείων συντήρησης με κλειδαριά α- σφαλείας και θέση για τοποθέτηση πυροσβεστήρα. Θα φέρει μόνωση έναντι θορύβου και σκόνης. Το κάθισμα θα είναι σύγχρονου τύπου (με σύστημα απορρόφησης κραδασμών κλπ), άνετο και θα φέρει προστατευτική ζώνη και μπάρα α- σφαλείας για το χειριστή. Κινητήρας Θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, με ισχύ τουλάχιστον 40 HP και κυβισμό άνω των κ.εκ.. Οι εκπομπές καυσαερίων θα είναι σύμφωνες με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Θα πληροί τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και θα είναι τέτοιας τεχνολογίας ώστε να μην προκύψει έλλειψη ανταλλακτικών και να απαιτούνται οι κατά το δυνατόν απλούστερες γνώσεις συντήρησης και επισκευής από το προσωπικό. Οι στροφές του κινητήρα θα αυξομειώνονται με πεντάλ, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης, για τη σταθεροποίηση του αριθμού στροφών όπου αυτό απαιτείται. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα (ισχύς, ροπή, σύστημα τροφοδοσίας κλπ.), θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τους προμηθευτής με την κατάθεση της προσφοράς τους. Σύστημα μετάδοσης Η μετάδοση θα είναι υδροστατική και θα επιτυγχάνεται μέσω υδραυλικών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων. Θα υπάρχουν 2 ανεξάρτητα υδροστατικά συστήματα κινήσεως για να είναι δυνατή η επί τόπου στροφή του οχήματος κατά 360. Η μετάδοση της κίνησης θα μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς (4 4). Η ταχύτητα κίνησης εμπρός θα είναι τουλάχιστον 10 km/h. Το σύστημα μετάδοσης θα είναι εφοδιασμένο με μηχανισμό αποτροπής κρατήματος του κινητήρα στις απότομες μεταβολές φορτίου, το οποίο ταυτόχρονα θα μεγιστοποιεί τη ροπή που θα μεταφέρεται στους τροχούς. 12

13 Σύστημα πέδησης Η βασική πέδηση θα γίνεται από το υδροστατικό σύστημα του οχήματος. Η στάθμευση (parking brake) θα γίνεται μέσω πολλαπλών δίσκων που θα ενεργοποιούνται με ηλεκτροϋδραυλικό τρόπο. Η κινούμενη μπάρα λειτουργίας / ασφάλειας του χειριστή θα ακινητοποιεί το μηχάνημα με παρόμοιο τρόπο. Σύστημα διεύθυνσης / ελέγχου λειτουργίας Ο έλεγχος των κινήσεων εργασίας και της πορείας του οχήματος θα γίνεται με υδραυλικά χειριστήρια (joysticks), χωρίς την ύπαρξη μηχανικών μερών μεταξύ μοχλών χειρισμού και των διαφόρων υποσυστημάτων (π.χ. ντίζες). Υδραυλικό σύστημα Ο τύπος της υδραυλικής αντλίας και τα τεχνικά της χαρακτηριστικά (πίεση λειτουργίας, παροχή κλπ) θα παρουσιαστούν σε κάθε προσφορά. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί η ύπαρξη καλής ποιότητας εύκαμπτων σωλήνων τροφοδοσίας των υδραυλικών κυκλωμάτων ( μαρκούτσια ). Οι υδραυλικές σωληνώσεις του μηχανήματος θα είναι πλήρως προστατευμένες. Τροχοί Το όχημα θα φέρει 4 τροχούς (2 πρόσθιους, 2 οπίσθιους), με ελαστικά επίσωτρα τρακτερωτού τύπου. Ηλεκτρικό σύστημα Το όχημα θα φέρει πλήρη διάταξη φωτισμού κατά Κ.Ο.Κ., δηλαδή φώτα πορείας, προβολείς εργασίας, φώτα αλλαγής πορείας ( φλας ), προειδοποίησης (alarm και stop) και φωτιζόμενο σημείο στο πίσω μέρος για τοποθέτηση αριθμού κυκλοφορίας. Το ηλεκτρικό κύκλωμα θα τροφοδοτείται από συσσωρευτή 24 V. Όλες οι καλωδιώσεις θα είναι στεγανές, απολύτως μονωμένες και προστατευμένες αποκλείοντας πιθανότητα βραχυκυκλώματος. Διατάξεις ασφαλείας Ο ελαστικοφόρος φορτωτής, θα πρέπει να πληροί υποχρεωτικά όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας προσωπικού που ισχύουν στην Ε.Ε. Γ. Περιφερειακές εξαρτήσεις. Σύστημα φόρτωσης Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα είναι τοποθετημένη η μπούμα του φορτωτή, η οποία θα αποτελείται από δύο βραχίονες ανύψωσης ( μπράτσα ). Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα φόρτωσης / ανύψωσης φορτίων με βάρος έως 0,5 tn. Ο κάδος φόρτωσης κατά την ανύψωση του θα οριζοντιώνεται αυτόματα, ώστε να αποτρέπεται πιθανή πτώση υλικών. Ο φορτωτής θα διαθέτει σύστημα ταχείας σύνδεσης / αποσύνδεσης του κάδου φόρτωσης ώστε να γίνεται εύκολα και γρήγορα η εναλλαγή του περιφερειακού εξοπλισμού. Εκτός της συγκολλημένης στο σώμα του κάδου λεπίδα, θα υπάρχει και επιπλέον αντικαθιστώμενη η οποία μέσω κοχλιών θα μπορεί να εναλλάσσεται εύκολα και γρήγορα σε περίπτωση φθοράς. 13

14 Με κάθε προσφορά θα παρουσιαστούν αναλυτικά : - το φορτίο συνεχούς λειτουργίας του οχήματος, - η γωνία του κάδου ανατροπής στο μέγιστο ύψος, - η γωνία ανατροπής του κάδου στο έδαφος, - το ύψος εκφόρτωσης (κάδος σε πλήρη ανατροπή), - η δύναμη εκσκαφής στους κυλίνδρους ανυψώσεως του φορτωτή και στους κυλίνδρους του κάδου. Τεμάχια : 1 Παράδοση : 1 φορτωτής στον Δήμο Ανάφης Μεταλλικός απορριμματοδέκτης τύπου container χωρητικότητας 8 m 3 με συμπίεση. Γενικά Οι απορριμματοδέκτες θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικής κατασκευής, καινούργιοι, εντελώς αμεταχείριστοι, γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου, κατάλληλοι για συλλογή απορριμμάτων. Θα έχουν χωρητικότητα 8 m 3 σε απορρίμματα και θα φέρουν σύστημα συμπίεσης με αναλογία 4-5 : 1 (για οικιακά απορρίμματα). Εάν ο Δήμος διαθέτει ήδη τέτοιου τύπου απορριμματοφόρο όχημα, οι προσφερόμενοι αποριμματοδέκτες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι απολύτως συμβατοί με αυτό. Στο πρόσθιο τμήμα, το απορριμματοκιβώτιο θα φέρει μηχανισμό ανάρτησης με υποδοχή γάντζου ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής, για τη φόρτωση και εκφόρτωσή του σε όχημα εφοδιασμένο με σύστημα roll on-off. Επιπλέον πλευρικά θα υπάρχουν και τέσσερα ισχυρά σημεία α- νάρτησης, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά του και από όχημα που φέρει γερανό ή ανυψωτικό μηχανισμό τύπου skip loader. Οι απορριμματοδέκτες θα παραδοθούν με τις απαραίτητες επιγραφές (πινακίδα του προγράμματος χρηματοδότησης σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του ΕΣΠΑ) και άλλα διακριτικά στοιχεία που θα καθορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Θα πληρούνται απαραίτητα όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας και προστασίας. Επίσης σε εμφανή σημεία θα αναγράφεται σε ανεξίτηλες πινακίδες ο τρόπος λειτουργίας του απορριμματοδέκτη καθώς και χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες. Η έναρξη του κύκλου συμπίεσης θα γίνεται χειροκίνητα μέσω εργονομικού πίνακα ελέγχου, ο οποίος θα είναι εγκατεστημένος πλευρικά του κιβωτίου. Ο έλεγχος και η επιτήρηση της λειτουργίας των απορριμματοδεκτών θα πραγματοποιείται μέσω Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή (PLC). Το PLC θα διαθέτει την δυνατότητα παρουσίασης βλαβών του συστήματος μέσω φωτεινών ενδείξεων. Οι απορριμματοδέκτες θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο ετών. Οι απορριμματοδέκτες θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω τμήματα : θάλαμος ρίψης απορριμμάτων (χοάνη) : είναι ο χώρος ρίψεως των απορριμμάτων από το κοινό. Οι διαστάσεις του θα είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται χωρητικότητα lt σε απορρίμματα, πριν την προώθησή τους για συμπίεση. Θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4 mm. Η πλήρωσή του θα γίνεται από εμπρός. Κάλυμμα χοάνης : 14

15 Μεταλλικό κάλυμμα κατασκευασμένο από χαλυβοέλασμα πάχους 2 mm. Ανοίγει προς τα πάνω με εργονομική χειρολαβή, αποκαλύπτοντας όλο το πλάτος της χοάνης ρίψεως απορριμμάτων, ώστε να δέχεται εύκολα μεγάλου μεγέθους απορρίμματα. Το άνοιγμά του θα πρέπει να γίνεται εύκολα απαιτώντας μικρή δύναμη, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Για το σκοπό αυτό θα φέρει κατάλληλη διάταξη (π.χ. αντίβαρα ή υδραυλική υποβοήθηση) που θα παρουσιαστεί αναλυτικά. Η επαναφορά του σε κλειστή θέση θα γίνεται με αλυσίδα (οπωσδήποτε γαλβανισμένη) με χειρολαβή, που θα έλκεται προς τα κάτω. Το κλείσιμό του θα γίνεται ομαλά αποκλείοντας την περίπτωση απότομης ή ανεξέλεγκτης πτώσης και πιθανού τραυματισμού του χρήστη. Το κάλυμμα θα φέρει ελαστικό παρέμβυσμα ώστε να είναι απόλυτα στεγανό αποκλείοντας την διαφυγή δυσάρεστων οσμών. Το σύστημα λειτουργίας του απορριμματοδέκτη θα ασφαλίζει αυτόματα το κάλυμμα μετά το κλείσιμό του και δεν θα επιτρέπει για λόγους ασφαλείας σε καμία περίπτωση την έναρξη του κύκλου συμπίεσης με το κάλυμμα ανοιχτό. Πλάκα συμπίεσης : Είναι η πλάκα η οποία συμπιέζει και ωθεί τα απορρίμματα στο εσωτερικό της κιβωτάμαξας. Είναι κατασκευασμένη από χαλυβοέλασμα ικανού πάχους. Στηρίζεται σε άξονα στο επάνω μέρος του κιβωτίου και με την βοήθεια υδραυλικού/ων εμβόλου/ων κινείται προωθώντας και συμπιέζοντας τα απορρίμματα από την χοάνη ρίψεως στον θάλαμο συμπίεσης. Στην συνέχεια επανέρχεται στην αρχική της θέση. Κιβωτάμαξα (container) : Θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4 mm. Εξωτερικά (στα πλάγια, επάνω και κάτω) θα φέρει περιμετρικές ενισχύσεις (ζώνες) από χαλυβοδοκούς (τουλάχιστον 2 ζώνες). Η εκκένωση των απορριμμάτων θα γίνεται από την οπίσθια θύρα. Οπίσθια θύρα : Θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβοέλασμα πάχους 6 mm. Θα ανοίγει προς επάνω με αρθρώσεις στην οροφή του κιβωτίου ώστε να αδειάζουν τα απορρίμματα με ανύψωση του (του κιβωτίου) έως και Σε κλειστή θέση θα ασφαλίζει στα πλάγια του κιβωτίου με άγκιστρα και στις δύο πλευρές. Περιμετρικά θα διαθέτει ελαστικό παρέμβυσμα το οποίο θα εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα από διαφυγή στραγγιδίων και οσμών. Υδραυλικό σύστημα : Θα είναι κατάλληλης ισχύος ώστε να επιτυγχάνεται άνετα και απροβλημάτιστα ο απαιτούμενος βαθμός συμπίεσης των απορριμμάτων. Αποτελείται από υδραυλική αντλία και ηλεκτρικό κινητήρα. Το σύστημα τροφοδοτεί τα τηλεσκοπικού τύπου υδραυλικά έμβολα, τα οποία με τη σειρά τους ωθούν την πλάκα συμπίεσης των απορριμμάτων. Το υδραυλικό κύκλωμα (σωληνώσεις, υδραυλικά εξαρτήματα κλπ.) θα κατασκευαστεί από άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής υλικά και θα είναι απόλυτα προστατευμένο έναντι φθορών και προσκρούσεων. Στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος θα παρουσιαστούν αναλυτικά στην προσφορά. Ηλεκτρικός πίνακας. Θα περιλαμβάνει κάθε απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος όργανο και διάταξη (ασφάλειες, ραγοδιακόπτες, μικροαυτόματους, ρελαί διαρροής κλπ.). Θα είναι απόλυτα στεγανός (ΙΡ65) και θα βρίσκεται τοποθετημένος εντός μεταλλικού προστατευτικού ερμαρίου, 15

16 το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα, βαμμένο στο χρώμα του απορριμματοδέκτη. Για λόγους προστασίας θα φέρει πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας. Πίνακας ελέγχου : Ο πίνακας ελέγχου θα είναι απόλυτα στεγανός (ΙΡ65) και θα περιλαμβάνει : - ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, - διακόπτη με κλειδί για χειροκίνητη λειτουργία, - επιλογέα χειρισμού με δυνατότητες ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ / ΑΥΤΟΜΑΤΟ, - ενδεικτική λυχνία μερικής πλήρωσης ¾ σε απορρίμματα, - ενδεικτική λυχνία ολικής πλήρωσης σε απορρίμματα, - διακόπτη (μπουτόν) επείγουσας διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση κινδύνου (EMERGENCY) - προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC). Κατά την φάση της συμπίεσης των απορριμμάτων, θα λειτουργεί αυτόματα περιστρεφόμενος φάρος ερυθρού ή κίτρινου χρώματος. Βαφή. Οι απορριμματοδέκτες θα είναι βαμμένοι με χρώμα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Τεμάχια : 2 Παράδοση : 2 απορριμματοδέκτες στον Δήμο Χάλκης Ανοικτός αποριμματοδέκτης τύπου container ( σκάφη ) χωρητικότητας 8 m 3. Θα έχει χωρητικότητα 8 m 3 και θα είναι ανοικτός, τραπεζοειδούς ή ορθογωνικής διατομής. Θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβοέλασμα πάχους 4 mm πλευρικά και 6 mm στο δάπεδο, ενώ περιφερειακά θα φέρει ζώνες ενίσχυσης από σιδηροδοκούς ( νεύρα ) κατάλληλης διατομής. Το βάρος του θα κυμαίνεται μεταξύ 800 και 1200 Kg. Οι διαστάσεις του και τα υλικά κατασκευής, θα εξασφαλίζουν την υψηλή αντοχή των τοιχωμάτων του από τις πιέσεις που αναπτύσσονται εσωτερικά από τα απορρίμματα, ακόμη και αν η μέση πυκνότητα τους υπερβαίνει τα 700 kgr/m 3. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους θα γίνεται από ειδικά οχήματα (τύπου skip loader), τα ο- ποία έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν τους κάδους με κατάλληλη διάταξη (βραχίονες και αλυσίδες). Για το σκοπό αυτό οι κάδοι θα φέρουν τέσσερα ισχυρά σημεία ανάρτησης (από δύο στο εξωτερικό μέρος κάθε πλευράς). Οι απορριμματοδέκτες θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο ετών. Εξωτερικά τα απορριμματοκιβώτια θα είναι βαμμένα με χρώμα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από τον Δήμο που θα καθορίσει επίσης και τις απαιτούμενες επιγραφές κατά την υπογραφή της σύμβασης. Τεμάχια : 4 Παράδοση : 2 τεμάχια στον Δήμο Χάλκης και 2 τεμάχια στον Δήμο Ανάφης 2.4. Κλειστός κάδος τύπου container χωρητικότητας 8 m 3 με ανοιγόμενα καλύμματα. Ο κλειστός κάδος (κοντέινερ) θα διαθέτει τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του παραπάνω ανοικτού κάδου, με την διαφορά ότι θα είναι κλειστός ώστε να είναι κατάλληλος για την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών που δεν πρέπει να βρέχονται (π.χ. χαρτιά). Για το σκοπό αυτό θα φέρει μεταλλικό κάλυμμα οροφής με ανοιγόμενες μεταλλικές θυρίδες (τουλάχιστον μία σε κάθε πλευρά), για να 16

17 δέχεται απορρίμματα από το κοινό. Η όλη κατασκευή θα εξασφαλίζει το εύκολο άδειασμα των κάδων. Οι απορριμματοδέκτες θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο ετών. Εξωτερικά το απορριμματοκιβώτιο θα είναι χρωματισμένο με χρώμα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από τον Δήμο κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν ομοίως από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης σε εύλογο χρόνο. Τεμάχια : 2 Παράδοση : 1 τεμάχιο στον Δήμο Χάλκης και 1 τεμάχιο στον Δήμο Ανάφης 2.5. Μηχάνημα συμπίεσης και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών. Το μηχάνημα συμπίεσης και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : θα είναι οριζόντιου τύπου πρέσα συμπίεσης και δεματοποίοησης ανακυκλώσιμων υλικών, (όπως χαρτί, χαρτοκιβώτια, πλαστικές συσκευασίες, μεταλλικά δοχεία κλπ.), θα διαθέτει χοάνη ή θυρίδα τροφοδοσίας με διαστάσεις τουλάχιστον 0,70 Χ 1,00 m, η συμπίεση θα επιτυγχάνεται από υδραυλικό κινητήρα κατάλληλης ισχύος και υδραυλικά έμβολα ισχυρής κατασκευής. Η δύναμη συμπίεσης θα είναι της τάξης των 15 tn, η σχηματιζόμενη μπάλα των ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να έχει βάρος κιλά (για χαρτί) και ενδεικτικές διαστάσεις περίπου 0,80 x 0,50 x 1,00 m ώστε να μπορεί να φορτώνεται χειρονακτικά σε κάδο μικρού φορτωτή από δύο άτομα, η μπάλα θα δένεται με 3-4 οριζόντια ή κατακόρυφα δεσίματα με την βοήθεια του χειριστή του μηχανήματος, ο χρόνος συμπίεσης θα είναι το πολύ 2 λεπτά και το μηχάνημα θα έχει δυνατότητα παραγωγής (μαζί με τον χρόνο τροφοδοσίας και δεσίματος) τουλάχιστον 4 μπάλες ανά ώρα, η μπάλα θα εξέρχεται από το μηχάνημα αυτόματα, το μηχάνημα θα διαθέτει πίνακα ελέγχου, με ασφάλειες λειτουργίας και λυχνία ένδειξης λειτουργίας, θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας (οperations manual), εγχειρίδιο συντήρησης, επισκευών (service manual) και κατάλογο ανταλλακτικών, όλα στην ελληνική γλώσσα. κατά την παράδοση στους Δήμους Χάλκης και Ανάφης θα γίνει επί τόπου από τον ανάδοχο επίδειξη λειτουργίας, ώστε να διαπιστωθεί αν πληροί τις απαιτήσεις, καθώς και εκπαίδευση στους υπευθύνους κάθε Δήμου, θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών και βεβαίωση (με υ- πεύθυνη δήλωση) εξασφάλισης παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα χρόνια, κάθε μονάδα θα είναι τοποθετημένη εντός κατάλληλου μεταλλικού κιβωτίου (container), ώστε να προστατεύεται απόλυτα από τις καιρικές συνθήκες και οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση (χρήση από μη εξουσιοδοτημένο / εξειδικευμένο προσωπικό, δολιοφθορά κλπ.). Τα κιβώτια θα είναι βαμμένα σε χρώμα επιλογής που θα ορίσει κάθε Δήμος και θα φέρουν αυτοκόλλητη ή τυπωμένη ένδειξη με πληροφορίες για το πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων. Επίσης θα φέρουν ε- παρκή εσωτερικό φωτισμό και πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση (ηλεκτρολογικό πίνακα με όλα τα απαραίτητα όργανα προστασίας και χειρισμού και οπωσδήποτε ρελαί διαρροής, διακόπτες φωτισμού, ρευματοδότες κλπ.). Τεμάχια : 2 Παράδοση : 1 τεμάχιο στον Δήμο Χάλκης και 1 τεμάχιο στον Δήμο Ανάφης. Ερμούπολη Ο συντάξας 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 18

19 ΟΜΑΔΑ 1 ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης , ,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,00 Φ.Π.Α. 16 % : 3.808,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ,00 ΟΜΑΔΑ 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Μεταλλικός απορριμματοδέκτης τύπου container χωρητικότητας 8 m 3 με συμπίεση, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης , ,00 2 Ανοικτός αποριμματοδέκτης τύπου container ( σκάφη ) χωρητικότητας 8 m 3 όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑ- ΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης , ,00 3 Κλειστός κάδος τύπου container χωρητικότητας 8 m 3 με ανοιγόμενα καλύμματα, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης , ,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,00 Φ.Π.Α. 16 % : 9.040,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ,00 19

20 ΟΜΑΔΑ 3 ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΝΑΚΥΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Μηχάνημα συμπίεσης και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών, όπως κατά τα λοιπά περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης , ,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,00 Φ.Π.Α. 16 % : ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ,00 Ερμούπολη Ο συντάξας 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 21

22 Α/Α 1 ΕΙΔΟΣ Μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης. ΟΜΑΔΑ 1 : ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ : Φ.Π.Α. 16 % : ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Ο Προσφέρων 22

23 ΟΜΑΔΑ 2 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α 1 ΕΙΔΟΣ Μεταλλικός απορριμματοδέκτης τύπου container χωρητικότητας 8 m 3 με συμπίεση, περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2 ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 2 Ανοικτός αποριμματοδέκτης τύπου container ( σκάφη ) χωρητικότητας 8 m 3 όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 4 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 3 Κλειστός κάδος τύπου container χωρητικότητας 8 m 3 με ανοιγόμενα καλύμματα, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 23

24 ΣΥΝΟΛΟ : ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ Φ.Π.Α. 16 % : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Ο Προσφέρων 24

25 Α/Α 1 ΟΜΑΔΑ 3 : ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ Μηχάνημα συμπίεσης και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών, όπως κατά τα λοιπά περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) της παρούσας διακήρυξης. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ : Φ.Π.Α. 16 % : ΔΑΠΑΝΗ ( ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Ο Προσφέρων 25

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Ορισμοί : Προς κατανόηση των όρων της παρούσας Διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους : Αναθέτουσα Αρχή (ή και Α.Α. ) : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Διεύθυνση Οικονομικού. Ενδιαφερόμενος : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία. Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία : Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης προμήθειας, η οποία υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις δημοσιότητας και στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος (άρθρο 2 11.α. Π.Δ.60/2007) ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Υποψήφιος : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει προσφορά. Προκήρυξη : Η απόφαση προκήρυξης με τα παραρτήματά της που εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τους ενδιαφερόμενους διαγωνιζόμενους / συμμετέχοντες / προσφέροντες και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη από την Α.Α. δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) ( ή και Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ) : Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση / βαθμολογία των προσφορών, συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συστήνεται και συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποτελείται από τρία ή πέντε τακτικά μέλη (και ισάριθμα αναπληρωματικά) και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Τα πρακτικά της Ε.Δ.Δ. ως γνωμοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. Επιτροπή Αξιολόγησης Προδικαστικών Προσφυγών : Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, για την εξέταση και γνωμοδότηση επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται στον οικείο διαγωνισμό, για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/10), αποτελούμενο από τρία ή πέντε μέλη, τα οποία είναι διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Πέραν των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.) : Το αρμόδιο όργανο το οποίο συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης των συλλογικών οργάνων της διοίκησης και το οποίο έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών. Η Ε.Π. αποτελείται από τρία τακτικά μέλη (και ισάριθμα αναπληρωματικά). Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου) : Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την 26

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Διεύθυνση: Πλάτανος, Λέρος ΤΚ 85400 Τηλέφωνο - Fax:... ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. διακηρύσσει ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 147.965,52 (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Σύρος, ΤΚ 84100 Τηλέφωνο : 22813-62512 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002448866 2014-12-04

14PROC002448866 2014-12-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 239252 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : (αρ. πρωτ. / ημερομηνία) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : (αρ. πρωτ. / ημερομηνία) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 24/ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια Απορριµµατοκιβωτίων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συµπίεσης Απορριµµάτων ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983952 2015-08-21

15PROC002983952 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/02/2015. Αρ. Πρωτ. 3250

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/02/2015. Αρ. Πρωτ. 3250 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3250 ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΓΓΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ. οικ.10436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία : 9/12/2014 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.880,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας : ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα