Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:30 π.μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:30 π.μ."

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΟΡΘ469Β7Θ-6Ρ2 ΑΔΑΜ: 15PROC ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Γεωργία Θούα Τηλ.: , 023, 050, 030, 066. Telefax: Πάτρα 08/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 943/3443/20330 Π ρ ό χ ε ι ρ ο ς Μ ε ι ο δ ο τ ι κ ό ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού και παθητικού δικτυακού εξοπλισμού ολοκλήρωσης των υποδομών στο νέο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής». Προϋπολογισμός: ,00 συμπ. Φ.Π.Α. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:30 π.μ. Ημερομηνία διενέργειας: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 09:00 π.μ. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. 1

2 Έχοντας υπόψη: Τ ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Π α τ ρ ώ ν 1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 3. Τις διατάξεις του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), άρθρο 1, παρ. 2, «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19), «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/ ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4270/ Τις διατάξεις του Ν.Δ. 4425/1964 (ΦΕΚ 216 Α') «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Πάτραις». 7. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 204/ ). 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» & του Π.Δ. 60/2007 «Συντονισμός διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 9. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α 64/ ). 10. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4076/2012, το Ν. 4115/2013 και το Ν. 4132/ Το ΦΕΚ 2543/ τ. β περί «Ορισμός Αναπληρωτών Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών και ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων» 12. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ τ. Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 13. Τις διατάξεις του Ν.4316/2014 ΦΕΚ 270 τεύχος Α/ άρθρο Την υπ' αρ. 411/13371/ Απόφαση Πρυτάνεως, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση για «Προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού και παθητικού δικτυακού εξοπλισμού ολοκλήρωσης των υποδομών στο νέο κτίριο του Τμήματος μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού και παθητικού δικτυακού εξοπλισμού ολοκλήρωσης των υποδομών στο νέο κτίριο του Τμήματος μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής». 2

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ΠΔΕ2005ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ : Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να καταθέσουν αναλυτική έγγραφη προσφορά τεχνική και οικονομική σε δύο αντίγραφα το αργότερο μέχρι τις 22/09/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών Α κτίριο, ισόγειο. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 1. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών. 2. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες χωρίς να αποσφραγισθούν. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς στον οποίο αναγράφονται, τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντοςο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού-η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας, θα περιλαμβάνει τα εξής : A) Τον σφραγισμένο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (όπου ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να συντάξει αναλυτική περιγραφή της προμήθειας και της εργασίας τοποθέτησης) σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο αντίγραφο) με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. B) Τον σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο αντίγραφο) με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου, για την αξιολόγηση του διαγωνισμού, οργάνου. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Επίσης εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα πρέπει όσοι καταθέσουν προσφορά για τη συμμετοχή να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: (1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού (Αριθμός πρωτοκόλλου διακήρυξης, είδος διαγωνισμού και αντικείμενο). (2) Να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης, βάσει της οποίας συντάχθηκε η προσφορά τους. (3) Να δηλώνεται ότι: τα προϊόντα που θα προμηθεύσει στο Πανεπιστήμιο θα είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους γενικούς όρους υποχρεώσεις του αναδόχου. (4) Η προσφορά (τεχνική & οικονομική) δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους του προσφέροντα και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (Ν [ΦΕΚ Α 74/ ] άρθρο 3). 3

4 Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο την προαναφερθείσα Υ.Δ. υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο. Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας ξεχωριστά: Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών. Για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Εγγυήσεις: 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα και τα ακόλουθα : 1. Την ημερομηνία έκδοσης 2. Τον εκδότη. 3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 4. Τον αριθμό της εγγύησης. 5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως ή της διζήσεως. 9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 11. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 12. Την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. α) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. β) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες. 4

5 i. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επι της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ,00*2%=1.040,00. β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα : i. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται (1) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (2) η ημερομηνία έκδοσής της (3) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. (4) η ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία. Προσφορές χωρίς την ανωτέρω εγγυητική επιστολή συμμετοχής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. ii. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ, κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης. Η Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές και οι γενικοί όροι επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή. Η σύμβαση που θα υπογράψει ο ανάδοχος θα ισχύει για (20) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών ( Ν.3801/2009, άρθρο 46). Πλέον των νόμιμων κρατήσεων, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται και με κράτηση 0.10% της καθαρής συμβατικής αξίας (δηλ. εκτός Φ.Π.Α.), η οποία δαπάνη αφορά τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/ , Φ.Ε.Κ. Α 204). Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 5

6 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Οι διακηρύξεις θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. (2610) , , , και καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών στο link: «Ανακοινώσεις» - Κατηγορία: Προμήθειες. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται διαρκώς στην παραπάνω ιστοσελίδα για τυχόν παρατηρήσεις/ διευκρινήσεις που τυχόν προκύψουν. Ο Εκτελών Καθήκοντα Πρύτανη Νικόλαος Καραμάνος Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων 6

7 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΦΩΝΗΣ «Προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού και παθητικού δικτυακού εξοπλισμού ολοκλήρωσης των υποδομών στο νέο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής». ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα αναφέρεται στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης του δικτύου δεδομένων του νέου κτιρίου του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής καθώς και στη σύνδεσή του στο δίκτυο του Πανεπιστημίου. Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Στο κτίριο έχουν ήδη εγκατασταθεί διπλές πρίζες, καλώδια δικτύου τύπου FTP cat6 τα οποία οδεύουν είτε σε υποδαπέδια κανάλια είτε σε μεταλλικές σχάρες οροφής και καταλήγουν στους χώρους που φαίνονται στα συνημμένα σχέδια. Πιο αναλυτικά: Στον χώρο 2.Χ4.01 (Α3 κτίριο, Β όροφος) καταλήγουν 808 καλώδια (σχ. 1) Στον χώρο 1.Χ4.01 (Α3 κτίριο, Α όροφος) καταλήγουν 592 καλώδια (σχ. 3) Στον χώρο 0.Χ4.01 (Α3 κτίριο, ισόγειο) καταλήγουν 52 καλώδια (σχ. 4) Στον χώρο 0.Χ4.02 (Γ2 κτίριο, ισόγειο) καταλήγουν 20 καλώδια (σχ. 5) Στον χώρο Δ2.Σ2.Τ1.Ο4 (Γ2 κτίριο, Α όροφος) καταλήγουν 374 καλώδια (σχ. 6) Στον χώρο Υ.Χ4.01 (Α3 κτίριο, υπόγειο) καταλήγουν 41 καλώδια. (σχ. 7) 2. Υπάρχει υπόγεια όδευση από το κτίριο έως το κτίριο ΒΥΠ (Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης) στο οποίο στεγάζεται κεντρικός κατανεμητής του Δικτύου της Πανεπιστημιούπολης. Από το κτίριο ξεκινούν τέσσερις (4) σωλήνες Φ50 με φρεάτια κατά διαστήματα της διαδρομής - οι οποίες καταλήγουν σε μεγάλο φρέατιο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Υπατίας & 25ης Μαρτίου της Πανεπιστημιούπολης. Από αυτό το φρεάτιο ξεκινούν έξι (6) σωλήνες Φ110 οι οποίες καταλήγουν έξω από το κτίριο ΒΥΠ, και στη συνέχεια υπάρχουν επιπλέον εξωτερικές σωληνώσεις και εσωτερικές στο κτίριο σχάρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την όδευση του καλωδίου οπτικών ινών έως τον 7

8 κεντρικό κατανεμητή του κτιρίου ΒΥΠ. Επισημαίνουμε ότι σε όλη τη διαδρομή έχουν κατασκευαστεί κατάλληλα φρεάτια. Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Στο αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 1. Σύνδεση με το δίκτυο κορμού της Πανεπιστημιούπολης. Για τη σύνδεση του δικτύου του κτιρίου με το δίκτυο του Πανεπιστημίου θα εγκατασταθεί καλώδιο τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) οπτικών ινών ITU G.652C [Single-Mode ITU 9/125μm] (Loose-tube), με ισχυρή αντιτρωκτική προστασία και προστασία απέναντι στην είσοδο νερού, μεταξύ του κεντρικού κατανεμητή του κτιρίου και του κατανεμητή ο οποίος βρίσκεται στο κτίριο της ΒΥΠ. Το καλώδιο θα οδεύσει μέσα σε έναν από τους σωλήνες που έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος της οδού 25 ης Μαρτίου και τερματίζουν στη διασταύρωσή της με την οδό Υπατίας. Από το εκεί φρεάτιο, το καλώδιο θα οδεύσει εντός υπάρχοντος σωλήνα και θα καταλήξει εντός του κτιρίου της ΒΥΠ, στον κεντρικό κατανεμητή. Στο νέο κτίριο θα καταλήξει στον κεντρικό κατανεμητή του, ο οποίος θα βρίσκεται στον Β όροφο του Α3 κτιρίου. Θα χρησιμοποιηθούν οι ήδη εγκατεστημένες σχάρες ασθενών και αν υπάρξει ανάγκη θα εγκατασταθούν νέες. Σε κάθε ένα από τα δυο άκρα των καλωδίων θα υπάρχει περίσσεια 20m.Επίσης σε τρία φρεάτια κατά μήκος της όδευσης θα υπάρχει περίσσεια περίπου 10m στο καθένα σε μορφή κουλούρας. Θα τερματιστεί το σύνολο των οπτικών ινών του καλωδίου. Για τον τερματισμό τους, θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα (1) 19 patch panel οπτικών ινών σε κάθε άκρο/ικρίωμα με ακροδέκτες (connectors) αποκλειστικά τύπου LC. Το panel αυτό θα πρέπει να μπορεί να φιλοξενήσει το σύνολο του πλήθους των ακροδεκτών που θα απαιτηθούν τώρα αλλά και μελλοντικά προκειμένου να μπορεί να τερματιστεί με LC connectors το σύνολο των οπτικών ινών που θα έχει το καλώδιο οπτικών ινών που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος, γι αυτό και θα πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος (κάλυψη U στο ικρίωμα). Στο αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνονται και οκτώ (8) patch-cords οπτικής ίνας Duplex Single-Mode 9/125μm LC-to-LC 3m. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι σχετικές υποδείξεις που θα δοθούν από αρμόδιο υπάλληλο του Πανεπιστημίου. Στους δύο κατανεμητές θα εγκατασταθούν τα αντίστοιχα panel οπτικών ινών και θα τερματιστούν οι ίνες του καλωδίου, σύμφωνα με όσα αναφερθούν παρακάτω (βλ. τύπο και πλήθος ινών προς τερματισμό). 8

9 2. Ολοκλήρωση της δομημένης καλωδιακής υποδομής του νέου κτιρίου Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 2.1 Στο κτίριο υπάρχουν πέντε (5) χώροι στους οποίους θα εγκατασταθούν ικριώματα ως ακολούθως 9 Σαν χώρος του κεντρικού κατανεμητή θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος 2.Γ3.07 (Κτίριο Α2, Β όροφος (σχ. 2) αντί του χώρου 2.Χ4.01 (Α3 κτίριο, Β όροφος) (σχ. 1). Για τον σκοπό αυτό, όλα τα καλώδια που καταλήγουν στον χώρο 2.Χ4.01 θα τραβηχτούν πίσω και θα οδηγηθούν στον χώρο 2.Γ3.07. Η όδευση των καλωδίων θα γίνει σε μεταλλικές σχάρες και πάνω από τη ψευδοροφή, αν κριθεί απαραίτητο θα εγκατασταθούν νέες μεταλλικές σχάρες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές που θα μείνουν κενές μετά το τράβηγμα των καλωδίων. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι σχετικές υποδείξεις που θα δοθούν από αρμόδιο υπάλληλο του Πανεπιστημίου. Στο χώρο θα εγκατασταθούν δύο (2) ικριώματα 42U το καθένα, καθένα εκ των οποίων θα διαθέτει ανεμιστήρα και θερμοστάτη. Στο ένα ικρίωμα θα εγκατασταθούν δεκατέσσερα (14) 19 panel 2U 48 θέσεων με jacks RJ45 cat6, και δεκατέσσερεις (14) 19 τακτοποιητές καλωδίων 1U, τα οποία θα τοποθετηθούν στο ικρίωμα σε διάταξη εναλλάξ (κάθε 48 θέσεων panel θα ακολουθείται από έναν τακτοποητή καλωδίων). Ομοίως, στο άλλο ικρίωμα θα εγκατασταθούν τρία (3) 19 panel 2U 48 θέσεων με jacks RJ45 cat6, και τρεις (3) 19 τακτοποιητές καλωδίων του 1U, τα οποία επίσης θα τοποθετηθούν στο ικρίωμα σε διάταξη εναλλάξ. Το δεύτερο αυτό ικρίωμα θα πρέπει να διαθέτει και δύο (2) rack-mounted 19 πολύμπριζα έξι (6) θέσεων Schuko το καθένα, χωρίς διακόπτη και με προαιρετική την φωτεινή ένδειξη εισόδου ηλεκτρικού ρεύματος. Στον χώρο 1.Χ4.01 (Α3 κτίριο, Α όροφος) (σχ. 3) θα εγκατασταθεί ένα (1) ικρίωμα 47 U, το οποίο θα διαθέτει ανεμιστήρα, θερμοστάτη, δύο(2) rack-mounted 19 πολύμπριζα έξι (6) θέσεων Schuko το καθένα, χωρίς διακόπτη και με προαιρετική την φωτεινή ένδειξη εισόδου ηλεκτρικού ρεύματος, δεκατρείς (13) 19 τακτοποιητές καλωδίων 1U και δεκατρία (13) 19 panel 2U 48 θέσεων με jacks RJ45 cat6, εγκατεστημένα στο ικρίωμα σε διάταξη εναλλάξ. Στον χώρο 0.Χ4.01 (Α3 κτίριο, ισόγειο) (σχ. 4) θα εγκατασταθεί ένα (1) ικρίωμα 32 U, το οποίο θα διαθέτει ανεμιστήρα, θερμοστάτη, ένα (1) rack-mounted 19 πολύμπριζο έξι (6) θέσεων Schuko, έναν (1) 19 τακτοποιητή καλωδίων 1U και ένα (1) 19 panel 48 θέσεων με jacks RJ45 cat6.

10 Τα είκοσι (20) καλώδια τα οποία καταλήγουν στον χώρο 0.Χ4.02 (Γ2 κτίριο, ισόγειο) (σχ. 5) θα αποξηλωθούν από τις αντίστοιχες πρίζες, θα μαζευτούν πάνω στις σχάρες όδευσης και θα παραμείνουν εκεί. Στη θέση τους θα εγκατασταθούν είκοσι (20) νέα καλώδια ιδίου τύπου με τα προηγούμενα (FTP cat 6), τα οποία θα αρχίζουν από τις ίδιες πρίζες και θα καταλήγουν στον χώρο 1.ΑΠ.02 (Γ2 κτίριο, Α όροφος) (σχ. 6). Θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες μεταλλικές σχάρες και αν κριθεί απαραίτητο θα εγκατασταθούν νέες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι σχετικές υποδείξεις που θα δοθούν από αρμόδιο υπάλληλο του Πανεπιστημίου. Τελικά στον χώρο αυτό θα καταλήγουν 394 καλώδια και θα εγκατασταθεί εκεί ένα (1) ικρίωμα 42U, το οποίο θα διαθέτει ανεμιστήρα, θερμοστάτη, δύο (2) rack-mounted 19 πολύμπριζα έξι (6) θέσεων το καθένα, εννέα (9) 19 τακτοποιητές καλωδίων 1U, και εννέα (9) 19 panel 2U 48 θέσεων με jacks RJ45 cat6, εγκατεστημένα στο ικρίωμα σε διάταξη εναλλάξ. Στον χώρο Υ.Χ4.01 (Α3 κτίριο, υπόγειο) (σχ. 7) θα εγκατασταθεί ένα (1) ικρίωμα 32U, το οποίο θα διαθέτει ανεμιστήρα, θερμοστάτη, ένα (1) 19 πολύμπριζο έξι (6) θέσεων Schuko, έναν (1) 19 τακτοποιητή καλωδίων 1U και ένα(1) 19 panel 48 θέσεων με jacks RJ45 cat6, εγκατεστημένα στο ικρίωμα σε διάταξη εναλλάξ. Η κατακόρυφη καλωδίωση μεταξύ του κεντρικού κατανεμητή και των υπολοίπων κατανεμητών πλην της καλωδιακής σύνδεσης με τον κατανεμητή του χώρου Δ2.Σ2.Τ1.Ο4 (Γ2 κτίριο, Α όροφος) - θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση καλωδίων χαλκού τεσσάρων ζευγών (4 ) FTP Cat6, δηλαδή με καλώδια ίδια με αυτά που έχουν ήδη εγκατασταθεί για την οριζόντια καλωδίωση του κτιρίου. Μεταξύ του κεντρικού κατανεμητή του κτιρίου και κάθε άλλου κατανεμητή (πλην του Δ2.Σ2.Τ1.Ο4) θα εγκατασταθούν, θα τερματιστούν και θα πιστοποιηθούν για την καλή τους λειτουργία οκτώ (8) τέτοια καλώδια χαλκού. Στην πλευρά του κεντρικού κατανεμητή για τον τερματισμό των καλωδίων χαλκού της κατακόρυφης καλωδίωσης θα πρέπει να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθεί το ελάχιστο δυνατό πλήθος panels 19 με jacks RJ45 Cat6. Στην πλευρά κάθε απέναντι/περιφερειακού κατανεμητή για τον τερματισμό των οκτώ (8) καλωδίων χαλκού της κατακόρυφης καλωδίωσης θα πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί ένα (1) modular panel 19 με εγκατεστημένα κατ ελάχιστον τα απαραίτητα jacks RJ45 Cat6 για τον τερματισμό των συγκεκριμένων καλωδίων. Για την αρίθμηση των καλωδιώσεων σε κάθε άκρο θα ακολουθηθούν οι οδηγίες του αρμόδιου υπαλλήλου του Πανεπιστημίου. Ειδικά, όμως, για τη σύνδεση του κεντρικού κατανεμητή του κτιρίου με τον κατανεμητή του χώρου Δ2.Σ2.Τ1.Ο4 (Γ2 κτίριο, Α όροφος) λόγω της σχετικά μεγάλης μεταξύ τους απόστασης, θα πρέπει να εγκατασταθεί καλώδιο τουλάχιστον δεκαέξι (16) οπτικών 10

11 ινών ΟΜ3 50/125μm multimode. Το συνολικό μήκος του καλωδίου που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να συμπεριλάβει και περίσσεια μήκους είκοσι (20) μέτρων σε κάθε άκρο του. Θα πρέπει να τερματιστούν και να πιστοποιηθούν για την καλή τους λειτουργία οι οκτώ όλες οι οπτικές ίνες. Για τον τερματισμό των ινών αυτών, θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα (1) 1U 19 panel οπτικών ινών σε κάθε άκρο/ικρίωμα με ακροδέκτες (connectors) αποκλειστικά τύπου LC. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η προμήθεια τεσσάρων (4) patch-cords οπτικής ίνας Duplex OM3 50/125μm LC-to-LC, 3m καθώς και δύο (2) patch-cords οπτικής ίνας Duplex OM3 50/125μm SC-to-LC 3m. Για την όδευση των καλωδίων χαλκού και οπτικών ινών θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες μεταλλικές σχάρες και αν κριθεί απαραίτητο θα εγκατασταθούν νέες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι σχετικές υποδείξεις που θα δοθούν από αρμόδιο υπάλληλο του Πανεπιστημίου. Τα ικριώματα θα διαθέτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 11 o Εξωτερικό πλάτος καμπίνας = 800mm. o Εξωτερικό βάθος καμπίνας = 800mm. o Πλάτος εσωτερικού πλαισίου για τοποθέτηση rack-mounted συσκευών = 19 (inches) o Δυνατότητα να αντέξει βάρος μάζας τουλάχιστον 200Kg. o Απόσταση του επιπέδου των εγκατεστημένων panels από την μπροστινή πόρτα μεγαλύτερη ή ίση των 15cm. o Πλευρικό διαθέσιμος χώρος, μεταξύ κατακόρυφων στηλών εγκατάστασης των panels και πλευρικών καλυμμάτων, μεγαλύτερο από 10cm από κάθε πλευρά. o Δυνατότητα εύκολης γείωσης (και υλοποίησής της) όλων των εξαρτημάτων του ικριώματος (εσωτερικό frame, πόρτες, πλευρικά καλύμματα και οροφή), σύμφωνα με τα διεθνή ή ευρωπαϊκά πρότυπα. o Μπροστινή μονοκόμματη (one-piece) πόρτα, που σε μεγάλο μέρος της να είναι διαφανής (π.χ. γυαλί ασφαλείας), με δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 120 ο, που να καλύπτει όλη την επιφάνεια του ικριώματος. o Πίσω μονοκόμματη (one-piece) μεταλλική πόρτα, με δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 120 ο, που να καλύπτει όλη την επιφάνεια του ικριώματος. o Και η μπροστινή και η πίσω πόρτα να διαθέτουν κλειδαριά, ή ανάλογο μηχανισμό ασφάλισης. o Πλευρικά μεταλλικά καλύμματα, με εύκολο τρόπο εγκατάστασης και απεγκατάστασης, ώστε να αφαιρούνται/προστίθενται εύκολα και γρήγορα, που να καλύπτουν όλη την πλευρική επιφάνεια του ικριώματος. o Οροφή μεταλλική, που επιτρέπει την εγκατάσταση ανεμιστήρα εξαγωγής αέρα και με κατάλληλο κενό μέσω του οποίου διέρχονται τα καλώδια προς το εσωτερικό του ικριώματος. o Ανεμιστήρα στην οροφή του ικριώματος για την εξαγωγή αέρα (ψύξη), ο οποίος λειτουργεί με τροφοδοσία 220V AC, με ρυθμιστή της

12 o θερμοκρασίας πέραν της οποίας επιθυμούμε να ξεκινά τη λειτουργία του και η οποία να μπορεί να είναι τουλάχιστον στο εύρος των C. o Rack mounted πολύμπριζο τουλάχιστον έξι (6) θέσεων ΣΟΥΚΟ. 2.2 Όλα τα καλώδια, τα οποία είναι ήδη εγκατεστημένα κατά τα προαναφερόμενα στους χώρους του κτιρίου και τερματισμένα στο ένα άκρο τους σε τηλεπικοινωνιακή πρίζα, θα τερματιστούν στα panels των κατανεμητών. Για την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις για το 100% της καλωδιακής υποδομής (end-to-end). Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληροί η εγκατάσταση Category 6. 12

13 Πίνακας 1 - Industry Standards Performance Comparison Worst-case channel performance at 100 MHz Parameter Specified frequency range Attenuation NEXT Power-sum NEXT ACR Power-sum ACR ELFEXT Power-sum ELFEXT Return loss Propagation delay Delay skew Proposed Category 6 / Class E (Performance at 250 MHz shown in parentheses) MHz 21.7 db (36 db) 39.9 db (33.1 db) 37.1 db (30.2 db) 18.2 db (-2.9 db) 15.4 db (-5.8 db) 23.2 db (15.3 db) 20.2 db (12.3 db) 12 db (8 db) 548 nsec (546 nsec) 50 nsec Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αποθηκευτούν σε μαγνητικό ή οπτικό μέσο, και θα παραδοθούν τόσο σε μορφή επεξεργάσιμη από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (π.χ. ASCII format αρχείου) όσο και σε έντυπη μορφή. Το ΠΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δειγματοληπτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που θα παραλάβει, μέσω της επαναμέτρησης κάποιων συνδέσεων (όχι περισσότερων από το 30% του συνόλου) παρουσία τεχνικού από το ΠΠ και αντιπαραβολής των νέων αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα που έχει ήδη παραλάβει από τον ανάδοχο. Καμία σύνδεση δεν θεωρείται λειτουργική και επομένως δεν παραλαμβάνεται αν δεν έχει σαφώς μετρηθεί/ελεγχθεί και δεν έχει περάσει το σύνολο των μετρήσεων με απόλυτη επιτυχία, και σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας (με ενεργό φορτίο) του ήδη υπάρχοντος ή νεοεγκατεστημένου ηλεκτρολογικού δικτύου του χώρου. Ο έλεγχος της καλωδίωσης κάθε θέσης εργασίας θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες μετρήσεις: 13

14 o Έλεγχος της φυσικής συνέχειας του δικτύου. o Μέτρηση αντίστασης βρόχου συνεχούς. o Έλεγχος επιπέδου ηλεκτρικών παρασίτων. o Μέτρηση μήκους καλωδιακής διαδρομής. o Μέτρηση σύνθετης αντίστασης καλωδίου. o Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου. o Μέτρηση επιπέδου χωρητικότητας καλωδίου. o Έλεγχος επιπέδου συνακρόασης (Crosstalk NEXT). o Μέτρηση λόγου σήματος προς θόρυβο. o Ο έλεγχος και οι μετρήσεις συνδέσεων χαλκού θα πρέπει να γίνονται με πιστοποιημένο όργανο μέτρησης μεγάλης ακρίβειας και υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας. Σε περίπτωση που κατά τον τερματισμό των καλωδίων στα patch panel του Rack s ή κατά την πιστοποίηση, διαπιστωθεί σφάλμα στην καλωδίωση έως και την τηλεπικοινωνιακή πρίζα, θα επισημαίνεται αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο του Πανεπιστημίου. Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει το σφάλμα σε ένα ποσοστό 10% του συνόλου των τηλεπικοινωνιακών πριζών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα παραδοθεί αρχείο τεκμηρίωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Σχέδια των κατόψεων σε ηλεκτρονική μορφή με την αποτύπωση της FTP καλωδιακής υποδομής (διαδρομές, απολήξεις, αρίθμηση και θέση πριζών, κλπ). Το format των αρχείων θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το χρησιμοποιούμενο format (Corel ή Visio ή Autocad) για την αποτύπωση της τεκμηρίωσης των υπολοίπων κτιρίων του ΠΠ. Αντίστοιχη έντυπη κάτοψη με την αρίθμηση και τη θέση της νέας τηλεπικοινωνιακής πρίζας. 2.3 Θα παραδοθούν πεντακόσια (500) patch cords χαλκού 4 RJ45 Cat6 μήκους 1,5m, χίλια (1000) τέτοια patch cords μήκους 2m, και πεντακόσια (500) τέτοια patch cords μήκους 3m. 3. Ενεργός εξοπλισμός Στο αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας περιλαμβάνεται ο παρακάτω τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που θα παραδοθεί στο Τμήμα Δικτύων Δεδομένων Φωνής: 14

15 3.1 Τρεις (3) Ethernet μεταγωγείς (switch) ενδεικτικού τύπου Cisco Catalyst WS C P, οι οποίοι θα διαθέτουν network module τεσσάρων θυρών SFP 1 Gbps ethernet ο καθένας. Οι νέοι μεταγωγείς αυτοί θα πρέπει να μπορούν να ενσωματωθούν σε stacks από υπάρχοντες μεταγωγείς catalyst Τέσσερα (4) SFPs 1000 BASE SX. Γενικότερα στο αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροΰλικά με τις εργασίες για την ολοκλήρωση της δομημένης καλωδιακής υποδομής και τη σύνδεση του νέου κτηρίου του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και πληροφορικής με τη δικτυακή υποδομή της Πανεπιστημιούπολης και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν πλήρη γνώση όλων των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών εγκατάστασης των υλικών που θα προμηθεύσουν. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η υποβολή προσφοράς σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση όλων των προαναφερόμενων συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών. Ο προσφέρων, θα πρέπει να εξετάσει το χώρο και τις συνθήκες της υφιστάμενης υποδομής και να προσφέρει τα απαραίτητα υλικά στις απαιτούμενες ποσότητες για την πλήρη εκτέλεση του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει: 1. Να διασφαλίσει την ασφάλεια του χώρου και να αποκαταστήσει ΑΜΕΣΑ οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά προκαλέσει στην υπάρχουσα καλωδιακή και ενεργή υποδομή με δικά του μέσα και δαπάνη. 2. Μετά το πέρας των εργασιών και ως προαπαιτούμενο για την παραλαβή υλικών και εργασιών από το ΠΠ - να αποκαταστήσει τις τυχόν ζημιές (διανοίξεις οπών, αποξηλώσεις ψευδοροφών, κλπ), να καθαρίσει τους χώρους από τα υλικά καθαιρέσεων, τα διάφορα σκουπίδια και να μεταφέρει αυτά σε χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, με δική του μέριμνα και δαπάνη. 3. Να προβλέψει την προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων και εγκαταστάσεων, για την αποφυγή ζημιών, τις οποίες - αν προκαλέσει - θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να αποκαταστήσει (επίσης με δική του μέριμνα και δαπάνη). 4. Κατά την εκτέλεση της προμήθειας και των εργασιών εγκατάστασης των υλικών, να διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών άλλης εργολαβίας εντός του χώρου στον οποίο εργάζεται και να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την προώθησή της. Επιπλέον, θα 15

16 πρέπει να λάβει υπόψη του την ομαλή λειτουργία του υπόλοιπου κτιρίου και όλων του των εγκαταστάσεων και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων σ αυτό. 5. Να ακολουθήσει πιστά τις έγγραφες συμπληρωματικές οδηγίες που θα αναζητήσει ο ίδιος από τον επιβλέποντα του ΠΠ για τα μέτρα που θα πρέπει να τηρήσει κατά την εργασία του σε χώρους κατανεμητών του Δικτύου Δεδομένων-Φωνής, και για τις οποίες θα δεχθεί να υπογράψει σε αντίγραφό τους (ο ίδιος ή υπάλληλός του) ότι του γνωστοποιήθηκαν πριν του παραχωρηθεί πρόσβαση στους χώρους αυτούς. 6. Να προσκομίσει τις εργοστασιακές εγγυήσεις των υλικών που θα προμηθεύσει. 7. Ο ανάδοχος με την ολοκλήρωση του αντικειμένου και πρίν την παραδοσή του, θα πρέπει να προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 8. Ο χρόνος παράδοσής του αντικειμένου ορίζεται σε (40) ημερολογιακές ημέρες από την ανάθεση Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/ Περιγραφή A 1. Προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού και παθητικού δικτυακού εξοπλισμού ολοκλήρωσης των υποδομών στο νέο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές. Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από το εμπόριο. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α που βαρύνει το Παν/μιο. Πάτρα.. /.. / 2015 Οι Συντάξαντες Αθανάσιος Παν. Γιαννόπουλος Γεράσιμος Μωραϊτης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής 16

17 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΩΝ (Σχέδια 1 έως 7)

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24

25 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/ A Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Μονάδος Σύνολο 1. Προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού και παθητικού δικτυακού εξοπλισμού ολοκλήρωσης των υποδομών στο νέο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής σύμφωνα με όσα 1 αναλυτικότερα αναφέρονται περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές. ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 25

26 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδια: Γεωργία Θούα Τηλ.: , 023, 030, 050, 066. Fax: Πάτρα / / 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού και παθητικού δικτυακού εξοπλισμού ολοκλήρωσης των υποδομών στο νέο κτίριο του Τμήματος μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης : Τόπος κατάρτισης της σύμβασης : Το γραφείο της Πρυτανείας στην Πανεπιστημιούπολη (Ρίο). Συμβαλλόμενοι : , , νόμιμος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών , νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας:...., Δ/νση:.., Α.Φ.Μ.., ΔOY:.., τηλ., φαξ..., e- mail 26

27 Μετά από πρόχειρο διαγωνισμό που έγινε στις 2015 και την υπ αρ. /.../../2015 απόφαση του Πανεπιστημίου Πατρών, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στο δεύτερο που για συντομία θα ονομάζεται προμηθευτής για την προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού και παθητικού δικτυακού εξοπλισμού ολοκλήρωσης των υποδομών στο νέο κτίριο του Τμήματος μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Α Ρ Θ Ρ Ο 1 A/ Ποσότητα Περιγραφή A 1. Προμήθεια και εγκατάσταση ενεργού και παθητικού δικτυακού εξοπλισμού ολοκλήρωσης των υποδομών στο νέο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ 1 και Πληροφορικής σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναφέρονται περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή Μονάδας ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: % ΦΠΑ( ) = Α Ρ Θ Ρ Ο 2 Χρόνος Παράδοσης Σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες Α Ρ Θ Ρ Ο 3 Τόπος παράδοσης Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Α Ρ Θ Ρ Ο 4 Τρόπος πληρωμής Με την εκάστοτε ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας. 27

28 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών ( Ν.3801/2009, άρθρο 46). Πλέον των νόμιμων κρατήσεων, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται και με κράτηση 0.10% της καθαρής συμβατικής αξίας (δηλ. εκτός Φ.Π.Α.), η οποία δαπάνη αφορά τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/ , Φ.Ε.Κ. Α 204). Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Α Ρ Θ Ρ Ο 5 Ισχύς της σύμβασης Η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της. Α Ρ Θ Ρ Ο 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή αρ Α Ρ Θ Ρ Ο 7 Ακαταλληλότητα των ειδών Τα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, αχρησιμοποίητα, όχι ανακατασκευασμένα και σε κατάλληλη συσκευασία. Είδη ελαττωματικά, ακατάλληλα, κακής ποιότητας και εκτός προδιαγραφών, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες να τα αντικαταστήσει, εκτός αν η επιτροπή παραλαβής αποφανθεί ότι δύνανται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που προορίζονται με μειωμένη τιμή από τη συμβατική τιμή, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αρνηθεί την αντικατάσταση των ειδών, μετά από πρόταση της επιτροπής παραλαβής, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από το αρμόδιο όργανο. Με την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι εξής κυρώσεις σε βάρος του : Α) Κατάπτωση υπέρ του Πανεπιστημίου ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Β) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός τούτου από διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου. 28

29 Α Ρ Θ Ρ Ο 8 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης επιβάλλεται πρόστιμο, πέραν από τις τυχόν κυρώσεις του άρθρου 8 που μπορεί να επιβληθούν στον προμηθευτή. Το πρόστιμο υπολογίζεται ως εξής : Α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ.118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ.118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την έλλειψη των εκπρόθεσμων ειδών, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 29

30 Α Ρ Θ Ρ Ο 9 Γενικά Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι όροι του τεύχους της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και της αντίστοιχης προσφοράς, ως και κάθε σχετικό προς την προμήθεια έγγραφο. Ο Προμηθευτής ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Πάτρας. Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο (2) συμβαλλόμενοι υπέγραψαν δύο (2) όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατέθηκε στο Τμήμα Προμηθειών και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Πανεπιστήμιο Πατρών Για τον προμηθευτή.. 30

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Κ Η Μ Δ Η Σ ΑΔΑ: 705Θ469Β7Θ-ΚΜ4 ΑΔΑΜ: 15PROC002622795 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.Μ.: 14PROC002094663

Α.Δ.Α.Μ.: 14PROC002094663 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΙΥ0469Β7Θ-Α1Λ Α.Δ.Α.Μ.: 14PROC002094663 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Διακήρυξης 6 /14. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Αριθμ. Διακήρυξης 6 /14. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 4817α Μυτιλήνη, 30/07/2013 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 30-09-09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4224 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χαϊνά 89 Ταχ. Κώδ.: 34 100

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002770234 2015-05-13

15PROC002770234 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Β 4967π.ε./2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Β 4967π.ε./2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/νση Μηχανοργάνωσης Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνή UNIVERSITY OF THRACE University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ IONIOY

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ IONIOY ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Iωάννου Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρμόδιος Υπάλληλος : Γ. Τοψή Τηλ.: 2661 0 87659 Φαξ: 2661 0 87643 Kέρκυρα,12/2/2015 Αρ.Πρωτ. 449 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαμπρινή Παρθένη Τηλ.: 2441350807

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/41/26-03-2015

Αριθμός Διακήρυξης: 620/41/26-03-2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ «ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΗΣ» ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ:

Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 198 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα