22 ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2016 "Cyclades Regatta" 03/07/ /07/2016 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22 ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2016 "Cyclades Regatta" 03/07/ /07/2016 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1. ΟΡΓΑΝΩΗ - ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ Ο Ν.Ο.Σ.Κ. πξνθεξχζζεη ηνλ 22 ν Γηεζλή Ηζηηνπιντθφ Αγψλα Αλνηθηήο Θάιαζζαο ΚΤΚΛΑΓΔ 2016 «Cyclades Regatta» γηα ζθάθε θαηακεηξεκέλα θαηά ORC International, ORC Club θαη IRC. Ο αγψλαο ζα δηεμαρζεί απφ ην άββαην 2 Ηνπιίνπ (πγθέληξσζε θαθψλ ζηελ Κεα) κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή 10 Ηνπιίνπ 2016 ζηελ πεξηνρή ησλ Κπθιάδσλ. 2. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Ζ δηεχζπλζε ηεο Γξακκαηείαο θαη ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο είλαη: Ναπηαζιεηηθφο Όκηινο Σδηηδηθηψλ Καιιηζέαο Ναπηαζιεηηθή Μαξίλα Γήκνπ Καιιηζέαο Σει Φαμ Web site: Ζ Γξακκαηεία ιεηηνπξγεί ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 08:00-14:30. ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ε Γξακκαηεία θαη ε Δπηηξνπή Αγψλα ζα ιεηηνπξγνχλ ζην ζθάθνο ηεο Δπηηξνπήο ή ζε άιια ζεκεία ζηα λεζηά, πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ ζηηο Οδεγίεο Πινχ. 3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ Καλνληζκνχο, φπσο απηνί ηζρχνπλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα : Οη Γηεζλείο Καλφλεο Ηζηηνδξνκηψλ ηεο ISAF (RRS) Οη Γηεζλείο Καλφλεο International Measurement System (IMS) θαη ORC Rating Systems 2016 Ο Γηεζλήο Καλνληζκφο IRC Οη Γηαηάμεηο ηεο Δζληθήο Αξρήο (ΔΗΟ) 2016 θαη νη Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ γηα Αγψλεο Αλνηθηήο Θαιάζζεο Ο Δηδηθφο θαλνληζκφο αζθαιείαο γηα αγψλεο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο ηεο ISAF (ISAF Offshore Special Regulations ). Ο αγψλαο θαηαηάζζεηαη ζηελ καηηγορία 3 ηνπ θαλνληζκνχ με σποτρεωηικό ηο Life Raft λα ππάξρεη ζην ζθάθνο. Σα ζθάθε πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπή VHF, κε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο πιελ ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη ζηα θαλάιηα 68, 69, 71 θαη 72. Ο Αζιεηηθφο λφκνο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΗΟ. Ο Γηεζλήο Καλνληζκφο Απνθπγήο πγθξνχζεσλ ζηελ Θάιαζζα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ο θαλνληζκφο απηφο αληηθαζηζηά ηνπο θαλφλεο ηνπ κέξνπο 2 ησλ Καλνληζκψλ Αγψλσλ Ηζηηνπινΐαο (RRS) ηεο ISAF απφ ηελ δχζε κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε ησλ αγψλσλ, νη Οδεγίεο Πινπ θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε αληίθαζεο ππεξηζρχνπλ νη Οδεγίεο Πινπ. Μεηαμχ ησλ Διιεληθψλ θαη Αγγιηθψλ θεηκέλσλ ππεξηζρχνπλ ηα Διιεληθά θείκελα. Ζ Οξγαλσηηθή αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηελ Πξνθήξπμε Αγψλσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα αλαθνηλψλνληαη ζηνλ Δπίζεκν Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ ΝΟΣΚ θαη ζα αληηγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ. 4. ΤΝΓΙΟΡΓΑΝΩΣΔ, ΑΘΛΟΘΔΣΔ & ΥΟΡΗΓΟΙ 4.1 Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 4.2 Οη Γήκνη, νη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο θαη νη Ναπηαζιεηηθνί Όκηινη ησλ Κπθιαδίηηθσλ Νεζηψλ Κέαο, Νάμνπ, Κηκψινπ, ίθλνπ θαη Κχζλνπ πνπ ζα επηζθεθζεί ν ζηφινο θαη νη ηνπηθνί πνιηηηζηηθνί θαη επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη θαη νξγαλψζεηο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηνξγάλσζε θηινμελψληαο ην ζηφιν θαη ηνπο ζπλνδνχο

2 νξγαλψλνληαο εθδειψζεηο πξνο ηηκήλ ησλ αζιεηψλ θαη ζπλνδψλ, πεξηεγήζεηο, κνπζηθνρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο, ζπγθνηλσληαθέο δηεπθνιχλζεηο, θαη άιια. 4.3 Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε λα επηδείμνπλ απηνθφιιεην ινγφηππν ηνπ ρνξεγνχ θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο πιψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηνπ Καλνληζκνχ ηεο ISAF (ISAF Advertising Code). Σα απηνθφιιεηα ζα ηα πξνκεζεχεη ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή. Δπίζεο δπλαηφλ λα απαηηήζεη ηελ επίδεημε αλάινγεο ζεκαίαο αλεξηεκέλεο ζηελ εμαξηία. 4.4 Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή κπνξεί επίζεο λα απαηηήζεη ηελ εγθαηάζηαζε ρσξίο θφζηνο, ζηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε βηληενθάκεξαο ή ζπζθεπήο αλακεηάδνζεο ζηίγκαηνο ηνπ ζθάθνπο, ελψ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη εηθφλεο απφ ηνλ αγψλα γηα ηελ πξνβνιή ησλ αγψλσλ θαη ησλ πξννξηζκψλ ησλ. 5. ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ 5.1 Οη αγψλεο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία C, Καλφλαο 20 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο ISAF (Advertising Code) θαη σο εθ ηνχηνπ ηα ζθάθε πνπ επηζπκνχλ λα θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαπάλσ Καλνληζκνχ θαη επί πιένλ κε φζα νξίδεη ζρεηηθά ε Δζληθή ηνπο Αξρή. 5.2 θάθε πνπ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ Δζληθή Αξρή θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ ελ ηζρχ ρνξεγηψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΗΟ/ΔΑΘ. 5.3 Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ ηεο ISAF ζα ηζρχζεη απφ ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ ηελ Παξαζθεπή 1 Ηνπιίνπ κέρξη ηελ δχζε ηνπ ειίνπ ηε Κπξηαθή 10 Ηνπιίνπ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 6.1 ηνπο αγψλεο γίλνληαη δεθηά ζθάθε κε έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ ηζνδπγηζκνχ ORC International, ORC Club, θαη IRC εθφζνλ απηφ έρεη ρξνλνινγία έθδνζεο Γηα ηα ζθάθε πνπ είλαη θαηακεηξεκέλα θαηά ORC CLUB ζα ππάξμεη εηδηθή θαηεγνξία γηα ζθάθε ρσξίο κπαιφλη (Non Spinnaker). Απαηηείηαη ε εθθίλεζε ηνπιάρηζηνλ 3 ζθαθψλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θαηεγνξίαο απηήο. ε περίπηωζη μη ζσμπλήρωζης ηων απαιηούμενων ζσμμεηοτών δεν θα δημιοσργηθεί η καηηγορία και ηα ζκάθη δεν γίνονηαι δεκηά. Οη θπβεξλήηεο ησλ ζθαθψλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ Non spinnaker πξέπεη λα ην αλαθέξνπλ ζηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο 6.3 Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θαη βαζκνιφγεζε ελφο ζθάθνπο ζε δχν θαηεγνξίεο παξαιιεια. Απηφ αθνξά ζθάθε κε πηζηνπνηεηηθφ ηζνδπγηζκνπ ORCi & IRC. 6.4 Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 60 αλά ζθάθνο, γηα φια ηα ζθάθε. Γηα ζπκκεηνρή ζε δχν θαηεγνξίεο παξάιιεια ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο είλαη επηπιένλ ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 7.1 Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ν.Ο.Σ.Κ. ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Σρίηη 28 Ιοσνίοσ 2016 θαη ψξα 14:00 θαη λα είλαη γξακκέλεο ζην εηδηθφ έληππν δήισζεο ζπκκεηνρήο / θαηάζηαζεο πιεξψκαηνο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ γξακκαηεία ηνπ ΝΟΣΚ. 7.2 Κάζε δήισζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ Αληίγξαθν έγθπξνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Ηζνδπγηζκνχ, έθδνζεο 2016 θαη ην αληίηηκν ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο Αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ ζθάθνπο ζε ηζρχ. Σν αζθαιηζηήξην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θάιπςε δεκηψλ πξνο ηξίηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζηηνπιντθψλ αγψλσλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή νδεγία ηεο ΔΑΘ. Καηάζηαζε πιεξψκαηνο Αληίγξαθν ηεο αδείαο ηεο Δζληθήο Αξρήο εθ φζνλ θέξνπλ αηνκηθή δηαθήκηζε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο, γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη δπν ηνπιάρηζηνλ θηλεηά ηειέθσλα (ζπληζηάηαη δηαθνξεηηθήο εηαηξίαο), ηα νπνία ζα βξίζθνληαη επί ηνπ ζθάθνπο θαη κε ηα νπνία ζα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ. 7.3 Γειψζεηο ζπκκεηνρήο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.

3 Ζ Οξγαλσηηθή επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δερηεί δειψζεηο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ππνβνιήο ηνπο. 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ Σρίηη 28/6/2016, Ώρα 14:00 : Λήμε ρξνληθνχ νξίνπ ππνβνιήο δειψζεσλ ζπκκεηνρήο. Σεηάρηη Παραζκεσή 29/6/2016-1/7/2016, Από Ώρα 09:00 : Έιεγρνη θαη επηζεσξήζεηο ζθαθψλ. Παραζκεσή 1/7/2016, Ώρα 19:30 : πγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ ζε ρψξν πνπ ζα αλαθνηλσζεί. άββαηο 2/7/2016, Ώρα 18:00 19: 00 : πγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ ζηελ Κέα άββαηο 2/7/2016, Ώρα 20:00. Σειεηή ππνδνρήο πιεξσκάησλ ζηελ Κέα. Κσριακή 3/7/2016, Ώρα 11:00 : Δθθίλεζε 1εο Offshore Ηζηηνδξνκίαο ΣΕΗΑ ΝΑΞΟ πεξίπνπ 69 ΝΜ. Γεσηέρα 4/7/2016 : Ζκέξα μεθνχξαζεο, Ώρα 20:00 : Σειεηή Απνλνκήο Δπάζισλ 1εο Ηζηηνδξνκίαο - Βξαδηλή εθδήισζε. Σρίηη 5/7/2016, Ώρα 11:00 : Δθθίλεζε 2εο Offshore Ηζηηνδξνκίαο ΝΑΞΟ ΚΗΜΩΛΟ πεξίπνπ 44 ΝΜ. Σεηάρηη 6/7/2016 :Ζκέξα μεθνχξαζεο, Ώρα 20:00 :Σειεηή Απνλνκήο Δπάζισλ 2εο Ηζηηνδξνκίαο - Βξαδηλή εθδήισζε. Πέμπηη 7/7/2016 Ώρα 11:00 : Δθθίλεζε ηεο 3εο Offshore Ηζηηνδξνκίαο ΚΗΜΩΛΟ ΗΦΝΟ πεξίπνπ 19 ΝΜ Παραζκεσή 08/7/2016 : Ζκέξα μεθνχξαζεο, Ώρα 20:00 : Σειεηή Απνλνκήο Δπάζισλ 3εο Ηζηηνδξνκίαο - Βξαδηλή εθδήισζε άββαηο 09/7/2016, Ώρα 11:00 : Δθθίλεζε 4εο Offshore Ηζηηνδξνκίαο ΗΦΝΟ ΚΤΘΝΟ, πεξίπνπ 31 ΝΜ. άββαηο 09/7/2016, Ώρα 21:00 : Βξαδηλή εθδήισζε Κσριακή 10/7/2015 : Διεχζεξε εκέξα. Πξσηλή εθδήισζε Σρίηη 12/7/2016, Ώρα 19:00 : Δθδίθαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ θαη αηηήζεσλ απνθαηάζηαζεο ζηα γξαθεία ηνπ Ν.Ο.Σ.Κ. 9. ΓΙΑΥΩΡΙΜΟ - ΤΓΥΩΝΔΤΗ KATHΓΟΡΙΩΝ / ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ 9.1 Σα ζθάθε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγψλα «CYCLADES REGATTA 2016» ζα δηαρσξηζηνχλ ζηηο θαηεγνξίεο ORC International, ORC Club, ORC Club NS θαη IRC. 9.2 Ζ Δπηηξνπή αγψλα έρεη ην δηθαίσκα λα ζπγρσλεχζεη ή λα δηαρσξίζεη ηηο Καηεγνξίεο/Τπνθαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ζχκθσλα κε ηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ/Δ.Η.Ο Οη ηειηθέο θαηαζηάζεηο ζπγρψλεπζεο δηαρσξηζκνχ ησλ Καηεγνξηψλ/Τπνθαηεγνξηψλ ζα δνζνχλ ζηελ πγθέληξσζε Κπβεξλεηψλ. 9.3 Σα ζκάθη με πιζηοποιηηικό ORC CLUB τωρίς μπαλόνι θα ενηατθούν σποτρεωηικά ζηην καηηγορία ORC Club NS και θα ιζτύζοσν όζα περiγράθονηαι ζηο άρθρο 6.2 ηων Οδηγιών Πλοσ. 10. ΥΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟΤ & ΤΣΗΜΑ ΓΙΟΡΘΩΔΩ ΥΡΟΝΟΤ 10.1 Σν ρξνληθφ φξην ηεξκαηηζκνχ γηα ηα ζθάθε ORC θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν (GPH x 2,2 x Απφζηαζε) θαη αληίζηνηρα γηα ηα ζθάθε IRC (BSF x 2,2 x Απφζηαζε) Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά ORCi ζθάθε ζα εθαξκνζηεί ην Performance Curve Scoring - Constructed Course. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία αλέκνπ, ε επηηξνπή αγψλα κπνξεί ελαιιαθηηθά λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα Tripple Number Scoring 10.3 Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά ORC Club & ORC Club non Spinnaker ζθάθε, ζα εθαξκνζηεί ην Performance Line κε ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα ην Tripple Number Scoring 10.4 Γηα ηα θαηακεηξεκέλα θαηά IRC ζθάθε, ζα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ππνινγηζκνχ Time on Time Σα δεδνκέλα ηεο Δπηηξνπήο Αγψλσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαλπζείζεο απνζηάζεηο, ηελ δηεχζπλζε θαη ηελ έληαζε ησλ αλέκσλ θαη ε επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηφξζσζεο ρξφλνπ δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ιφγν γηα αίηεζε απνθαηάζηαζεο απφ ηνπο αγσληδφκελνπο. 11. ΤΣΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 11.1 Θα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ρακειήο βαζκνινγίαο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα Α4 ηνπ παξαξηήκαηνο Α, ηνπ δηεζλνχο θαλνληζκνχ ηζηηνδξνκηψλ Racing Rules of Sailing (RRS) ηεο I.S.A.F Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο γηα φιεο ηηο ηζηηνδξνκίεο είλαη 1.00.

4 11.3 Οη ληθεηέο ηνπ ΚΤΚΛΑΓΔ 2016 «Cyclades Regatta» ζα αλαδεηρζνχλ κε ηελ άζξνηζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ηεζζάξσλ ηζηηνδξνκηψλ. Πηζαλέο ηζνβαζκίεο ζα επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα 8 ηνπ παξαξηήκαηνο Α ησλ RRS Ο αγψλαο είλαη έγθπξνο αλ δηεμαρζεί ηνπιάρηζηνλ κία ηζηηνδξνκία Ζ βαζκνινγία ησλ ππνθαηεγνξηψλ ζα εμαρζεί απφ ηελ γεληθή βαζκνινγία ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. 12. ΟΓΗΓΙΔ ΠΛΟΤ Οη Οδεγίεο Πινπ ζα δνζνχλ ζηνπο εληεηαικέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζθαθψλ ζηελ ζπγθέληξσζε θπβεξλεηψλ ηελ Παξαζθεπή 01/7/2016. Οη εληεηαικέλνη εθπξφζσπνη πνπ ζα απνπζηάζνπλ κπνξνχλ λα πάξνπλ ηηο Οδεγίεο Πινπ ην άββαην 2/7/2015 ζηελ Σδηά. 13. ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΔΩΝ & ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΙ ΚΑΦΩΝ 13.1 Θα γίλνπλ έιεγρνη θαηακέηξεζεο θαη επηζεσξήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζθαθψλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Δηδηθέο Γηαηάμεηο θαη Δγθπθιίνπο ηεο ΔΑΘ/ΔΗΟ Η Δπιηροπή Αγώνα διαηηρεί ηο δικαίωμα ελέγτοσ ζκαθών απροειδοποίηηα, ανά πάζα ώρα. Ως εκ ηούηοσ ηα ζκάθη είναι σποτρεωμένα να είναι καθ όλα ζύμθωνα με ηοσς κανονιζμούς καθ όλη ηη διάρκεια ηοσ αγώνα ηε δηάζεζε ηεο ειεγθηψλ/επηζεσξεηψλ πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε ζθάθνο αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηακεηξήζεσο έληππν ή ειεθηξνληθφ, καδί κε ηελ δεχηεξε ζειίδα ηνπ (Measurement Inventory), φπνπ απαηηείηαη Ο ηδηνθηήηεο ή ν εληεηαικέλνο εθπξφζσπνο απηνχ πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ RRS 78.1 έρεη ηελ επζχλε λα δηαηεξεί ην ζθάθνο ζχκθσλν κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο θιάζεο (θαηεγνξίαο), φηη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ OSR πξέπεη λα θαζνξίζεη έλα άηνκν πνπ ζα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ επηθεθαιήο (ππεπζχλνπ) ζηελ πεξίπησζε εμνπδεηέξσζεο ηνπ ηδίνπ θαη φηη ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα OSR ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηνπ πιεξψκαηνο πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλν κε ηηο δηαδηθαζίεο Πξψησλ Βνεζεηψλ, Τπνζεξκία, Πληγκφ, Καξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε θαη ζρεηηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο Όια ηα παληά πνπ ζα θέξνπλ ηα ζθάθε πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ORC International & ORC Club, εθηφο ησλ παληψλ ζπέιιεο, πξέπεη λα είλαη θαηακεηξεκέλα θαη λα θέξνπλ έγθπξε ζθξαγίδα θαηακέηξεζεο IMS Δπί ηοσ ζκάθοσς δύναηαι να σπάρτει και 2η μαΐζηρα ώζηε να διεσκολσνθεί ή μεηαθορά ηοσ. Καηά ηη διάρκεια κάθε ιζηιοδρομίας επιηρέπεηαι η τρηζιμοποίηζή μιας και μόνο. 14. ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ 14.1 Ο εληεηαικέλνο εθπξφζσπνο θάζε ζπκκεηέρνληνο ζθάθνπο νθείιεη λα θαηαζέζεη γξαπηή θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα φισλ ησλ επηβαηλφλησλ, ζε εηδηθφ έληππν πνπ δηαηίζεηαη απφ ηε Γξακκαηεία καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο. Ζ θαηάζηαζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο αξηζκνχο αζιεηηθήο ηαπηφηεηαο ΔΗΟ γηα θάζε έλαλ επηβαίλνληα αζιεηή Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη επζχλεο ηφζν ηνπ εληεηαικέλνπ εθπξφζσπνπ ηνπ ζθάθνπο φζν θαη ηεο Δπηηξνπήο Αγψλα, ε δηαπίζησζε ιαλζαζκέλεο ή ειιηπνχο θαηάζηαζεο πιεξψκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη αθχξσζε ηνπ ζθάθνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηηνδξνκία Αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ επηηξέπνληαη κφλν κεηά απφ γξαπηή ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο Αγψλα θαη έγθξηζε ηεο, ζε εηδηθφ έληππν πνπ δηαηίζεηαη απφ ηε γξακκαηεία ην αξγφηεξν δχν ψξεο πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε θάζε ηζηηνδξνκίαο. 15. ΔΤΘΤΝΗ 15.1 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο αγψλεο πνπ πξνθεξχζζνληαη απνδέρνληαη φηη δηέπνληαη απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο αλσηέξσ ζην άξζξν 3 Καλνληζκνχο, ηηο Οδεγίεο Πινπ θαη ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε ησλ Αγψλσλ, θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο αγσλίδνληαη ζηνπο αγψλεο απηνχο απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζχλε Ο ΝΟΣΚ, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Αγψλσλ, νη Διεγθηέο / Δπηζεσξεηέο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ή ζψκα πνπ αλακηγλχνληαη ζηελ νξγάλσζε ησλ αγψλσλ δελ

5 θέξνπλ θακία επζχλε γηα πιηθέο δεκηέο ή ζσκαηηθέο βιάβεο, ηξαπκαηηζκφ ή ζάλαην ή φηη άιιν ήζειε ζπκβεί ζηνπο αγσληδφκελνπο ή ζηα ζθάθε ηνπο, ή ήζειε ζπκβεί απφ αγσληδφκελνπο ή ηα ζθάθε ηνπο ζε άιινπο ηξίηνπο ε ζε άιια ζθάθε ηξίησλ, πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηνπο αγψλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ Πξνθήξπμε. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζην ζεκειηψδε Καλφλα 4 «Απφθαζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ηζηηνδξνκία» ηνπ Μέξνπο 1 ησλ RRS, πνπ νξίδεη: «Έλα ζθάθνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλν γηα λα απνθαζίζεη εάλ ζα εθθηλήζεη ή εάλ ζα ζπλερίζεη έλαλ αγψλα». Με ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο ν θπβεξλήηεο ε ν εληεηαικέλνο εθπξφζσπνο ηνπ ζθάθνπο απηφκαηα έρεη απνδερζεί απηνχο ηνπο φξνπο θαη βεβαηψλεη φηη ην ζθάθνο ηνπ είλαη θαζφια εληάμεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ελ ιφγσ αγψλα Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα είλαη ππνρξεσηηθή ε ιεηηνπξγία ηνπ VHF ζηα θαλάιηα 16, & 72. Δπίζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ην νπνίν έρεη δεισζεί ζηελ Δπηηξνπή Αγψλα. 16 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΝΣΑΔΩΝ Γηα ηε δηνξγάλσζε ΚΤΚΛΑΓΔ 2016 «Cyclades Regatta» ζα νξηζζεί Γηεζλήο Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ν ησλ θαλνληζκψλ RRS (RRS, Appendix N). Γελ ππάξρεη δηθαίσκα έθεζεο ζηηο απνθάζεηο ηεο ζχκθσλα κε ηνλ RRS ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΥΡΗΗ Ο Όκηινο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ απφ ηνλ αγψλα ΚΤΚΛΑΓΔ 2016 «Cyclades Regatta» θαηά ηελ θξίζε ηνπ ρσξίο θακία απαίηεζε εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 18 ΑΦΑΛΔΙΑ Σα ζπκκεηέρνληα ζθάθε πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν Ν 2743/99 αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη ηξίησλ. Δπηπιένλ, ην ζθάθνο πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε αγψλεο. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζθάθνπο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε βεβαίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ε νπνία ξεηά λα αλαθέξεη απηφ 19 ΔΠΑΘΛΑ ΑΠΟΝΟΜΗ 19.1 Θα απνλεκεζνχλ έπαζια ζηνπο ηξεηο πξψηνπο ληθεηέο ηεο Γεληθήο Βαζκνινγίαο ησλ ζθαθψλ θάζε θαηεγνξίαο (ORCi, ORC Club, ORC Club Non Spinnaker & IRC), θαζψο θαη ζηνπο ληθεηέο ησλ ππνθαηεγνξηψλ αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή φπσο πεξηγξάθνπλ νη Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηεο ΔΑΘ). ηηο επηκέξνπο ηξείο πξψηεο ηζηηνδξνκίεο ζηα λεζηά ζα βξαβεπηνχλ νη πξψηνη ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο 19.2 Ζ βξάβεπζε ηεο ηέηαξηεο ηζηηνδξνκίαο ζα γίλεη ζηελ ηειηθή ηειεηή απνλνκήο επάζισλ. 20 ΔΛΛΙΜΔΝΙΜΟ - ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ 20.1 Ο Ναπηαζιεηηθφο Όκηινο Σδηηδηθηψλ Καιιηζέαο ζα θηινμελήζεη ζηηο πισηέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ απφ ηηο 24 Ηνπλίνπ, φζα ζθάθε ζπκκεηάζρνπλ ζην ΚΤΚΛΑΓΔ 2016 «Cyclades Regatta» θαη δελ ειιηκελίδνληαη ζηνλ αξσληθφ Κφιπν Ο ειιηκεληζκφο παξέρεηαη δσξεάλ θαη ε δηαηεξεζή ηνπ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θπβεξλήηε ηνπ ζθάθνπο Δίλαη απαξαίηεηε ε έγθαηξε εηδνπνίεζε θαη ζπλελλφεζε κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Οκίινπ. ε πεξίπησζε πνπ παξαζηεί αλάγθε αλέιθπζεο ζθάθνπο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα είλαη δπλαηφλ απηή λα γίλεη ζην ρεξζαίν ρψξν ηνπ Οκίινπ κεηά απφ έγθαηξε εηδνπνίεζε θαη ζπλελλφεζε κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Οκίινπ Ζ Α.Δ.ΓΗ.Κ. (Αλψλπκνο Δηαηξεία Γηέιεπζεο Κνξίλζνπ) πξνζθέξεη έκπηωζη 50% ζηελ Γηέιεπζε Γηψξπγαο Κνξίλζνπ γηα ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε πνπ ζα δηέιζνπλ ηελ Γηψξπγα Κνξίλζνπ ζην πιαίζην ηνπ ηζηηνπιντθνχ αγψλα "Cyclades Regatta 2016". Παξαθαινχκε γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζθαθψλ πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ δηέιεπζε ζην ηειέθσλν ή ζην 21. ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΠΑΘΛΩΝ

6 H ηειεηή απνλνκήο ησλ επάζισλ ηεο Γεληθήο Καηάηαμεο ησλ αγψλα CYCLADES REGATTA 2016 ζα γίλεη ζε εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί κειινληηθά. ΜΑΪΟ 2016 Ζ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΓΑ. ΓΙΑ ΚΑΦΗ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, ORC Club & Platu 25

ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΓΑ. ΓΙΑ ΚΑΦΗ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, ORC Club & Platu 25 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟ ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΓΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΚΤΠΔΛΛΟ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΦΗ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, ORC Club & Platu 25 Ο Ιζηηνπιντθφο Όκηινο Υαιθίδαο (Ι.Ο.Υ.) πξνθεξχζζεη Αγψλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΓΑ. ΓΙΑ ΚΑΦΗ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, ORC Club & Platu 25

ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΓΑ. ΓΙΑ ΚΑΦΗ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, ORC Club & Platu 25 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟ ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΥΑΛΚΙΓΑ «EVRIPOS CUP 2016» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΚΑΦΗ ΚΑΣΑΜΔΣΡΗΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, ORC Club & Platu 25 Ο Ιζηηνπιντθφο Όκηινο Χαιθίδαο (Ι.Ο.Χ.) πξνθεξχζζεη ηνλ αγψλα «EVRIPOS

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Cyclades Regatta 2014 28 Ιουνίου 6 Ιουλίου 2014 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ν.Ο.Τ.Κ. προκηρύσσει τον 20 ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΝΗΡΙΚΟΣ - ΚΕΚΡΟΠΙΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΝΗΡΙΚΟΣ - ΚΕΚΡΟΠΙΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΝΗΡΙΚΟΣ - ΚΕΚΡΟΠΙΑ» ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Προκηρύσσουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Αναστασίου Σούλη 2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Αναστασίου Σούλη 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Αναστασίου Σούλη 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, προκηρύσσει αγώνα για σκάφη ORCi, ORC Club και IRC Αναστασίου Σούλη 2015, από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ. ΑΓΩΝΑΣ Α.Θ. ΦΑΛΗΡΟ ΒΑΡΚΙΖΑ - ΦΑΛΗΡΟ 2014 12 η Απριλίου 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ. ΑΓΩΝΑΣ Α.Θ. ΦΑΛΗΡΟ ΒΑΡΚΙΖΑ - ΦΑΛΗΡΟ 2014 12 η Απριλίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑΣ Α.Θ. ΦΑΛΗΡΟ ΒΑΡΚΙΖΑ - ΦΑΛΗΡΟ 2014 12 η Απριλίου 2014 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο Αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 4 της προκήρυξης του αγώνα. 2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι:

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΟΡΟΣ 2014 11 13 Απριλίου 2014 Στην μνήμη του ΜΑΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ν.Ο.Τ.Κ. προκηρύσσει τον αγώνα Πόρος 2014 για σκάφη καταμετρημένα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΝΗΡΙΚΟΣ - ΚΕΚΡΟΠΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΝΗΡΙΚΟΣ - ΚΕΚΡΟΠΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΝΗΡΙΚΟΣ - ΚΕΚΡΟΠΙΑ» ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC Φάληρο Αίγινα Νέα Επίδαυρος Φάληρο 12-14 Ιουνίου 2015 Διοργανωτής Όμιλος ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Θ. ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2015 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2016 για όλους τους αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης στην Ελλάδα που διοργανώνονται από Ομίλους-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος 11 η Aegean Regatta 20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1 Γιοπγανώηπια Απσή Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο), ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διατάξεις Εθνικής Αρχής της ΕΙΟ o Οι Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2015 o

Οι Διατάξεις Εθνικής Αρχής της ΕΙΟ o Οι Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2015 o Κ.Καραμανλή 12 Βούλα Τηλ: 210 8991189 Fax:210 8991193 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ «21 ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ» ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2015 ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 2015 ΚΕΑ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 16-24 Μαΐου 2015 1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΣΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΙΟΤ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΧΙΟΤ Χίοσ 17 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ. 57 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΠΙΚΟΤ Προσ: Κ.Ε. ΕΟΠΕ Α. Νηρέασ Καρδαμφλων Παγχιακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2014» Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Οη αγώλεο δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο : 1.1 Σνλ Γηεζλή Θαλνληζκό Ηζηηνδξνκηώλ (RRS) ηεο ISAF 2013-2016.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC. 13-14-15 Ιουνίου 2014. Επίδαυρος 2014.

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC. 13-14-15 Ιουνίου 2014. Επίδαυρος 2014. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC 13-14-15 Ιουνίου 2014 Επίδαυρος 2014 Διοργανωτής Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας Φάληρο Αίγινα Νέα Επίδαυρος

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ναυταθλητικός Όµιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 19 ος ΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 29 Ιουνίου 7 Ιουλίου 2013 Βουλιαγµένη Mήλος Σέριφος Κύθνος Βουλιαγµένη 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PIERO PIERRONI 2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

PIERO PIERRONI 2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 PIERO PIERRONI 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τον αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015

GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015 GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ GRAND PRIX Νοτίου Ευβοϊκού 2015 Σάββατο 03/10/2015 Κυριακή 04/10/2015 Σάββατο 10/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

Iστιοπλοϊκός Aγώνας Aνοιχτής Θάλασσας για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORCclub, IRC ΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 2013»

Iστιοπλοϊκός Aγώνας Aνοιχτής Θάλασσας για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORCclub, IRC ΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 2013» Αττικός Ναυτικός Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (Α.Ν.Ο.Ι.Α.Θ.) Iστιοπλοϊκός Aγώνας Aνοιχτής Θάλασσας για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORCclub, IRC ΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 2013» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η Διεύθυνση της Γραμματείας και της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η Διεύθυνση της Γραμματείας και της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη: Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Κέρκυρας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Iστιοπλοϊκού Aγώνα Aνοιχτής Θάλασσας για σκάφη ORCi, ORC Club, ΟRC Club No Spinnaker, IRC & Sport Boats στην θαλάσσια περιοχή του Ιονίου 26η ιεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδοµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015

GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015 GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ GRAND PRIX Νοτίου Ευβοϊκού 2015 Κυριακή 13/9/2015 Σάββατο 19/9/2015 Κυριακή 20/9/2015 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» Γηα παηδηά ειηθίαο 5-10 εηώλ ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ Info ΚΟΥΣΔΗΟ ΤΖΙΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΟΤΔ Πξσηέσο 25, Λ. Θεθηζηά Σε ζπλεξγαζία κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2012 15-16 Σεπτεμβρίου 2012 διοργανωτές Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η αγώνα ιστιοπλοϊας ανοιχτής θάλασσας ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η αγώνα ιστιοπλοϊας ανοιχτής θάλασσας ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η αγώνα ιστιοπλοϊας ανοιχτής θάλασσας ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2010 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ω παίδες Ελλήνων ίτε, Ελευθερούτε πατρίδι, Ελευθερούτε δε παίδας,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ CRETAN UNION CUP 2015 23 29 Mαϊου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ ΑΓΧΝΑ «ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ 2015» ΚΤΡΗΑΚΖ 1 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ. ΓΗΑ ΚΑΦΖ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club

ΝΑΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ ΑΓΧΝΑ «ΚΤΠΔΛΛΟ ΑΜΦΗΘΔΑ 2015» ΚΤΡΗΑΚΖ 1 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ. ΓΗΑ ΚΑΦΖ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club ΟΓΖΓΗΔ ΠΛΟΤ ΓΗΑ ΚΑΦΖ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ORCi, IRC, ORC Club 1. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Ο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο, όπσο απηνί αλαγξάθνληαη ζην Άξζξν 2 ηεο Πξνθύξεμεο ηνπ αγώλα. 2. ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής του Πρωταθλήματος είναι:

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής του Πρωταθλήματος είναι: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΙΟΝΙΟΥ 2014 ORC Int & ORC Club Κέρκυρα 24 26 Οκτωβρίου 2014 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Μαρίνας Γουβιών σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

*ΕΙΣ ΜΝΗMΗΝ ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ*

*ΕΙΣ ΜΝΗMΗΝ ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ* Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΕΙΣ ΜΝΗMΗΝ ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ* 22-23 Οκτωβρίου 2016 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος (ΝΑΟΠ) προκηρύσσει τον αγώνα «ΕΙΣ ΜΝΗMΗΝ ΝΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ 03 ΚΑΙ 04 ΜΑΙΟΥ 2014 Ο Ομιλος Θαλασσίων Αθλημάτων Καβάλας, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ. Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μαρτίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μαρτίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 42 oς ΑΓΩΝΑΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - Υ ΡΑ 2015 27-29 Μαρτίου 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Πανελλήνιος Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης προκηρύσσει τον 42ο αγώνα της Ελληνικής Επαναστάσεως Ύδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ «ΛΑΓΟΥΣΕΣ 2013 Εις μνήμη Μιτάλη Λσκοσρόποσλοσ» ΘΤΡΗΑΘΖ 1 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2013 1 ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Ο αγώλαο «ΛΑΓΟΤΔ 2013» ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε : α) ηνπο θαλνληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΑΝΙΑΣ. Λαύριο Κέα, Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 & Κέα Λαύριο, Κυριακή 28 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΑΝΙΑΣ. Λαύριο Κέα, Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 & Κέα Λαύριο, Κυριακή 28 Ιουνίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΑΝΙΑΣ Λαύριο Κέα, Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 & Κέα Λαύριο, Κυριακή 28 Ιουνίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τον αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ η Απριλίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ η Απριλίου 2013 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΡΚΙΖΑ 2013 20 η Απριλίου 2013 Ο Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος Βάρης - Βάρκιζας, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης «ΦΑΛΗΡΟ ΒΑΡΚΙΖΑ 2013». Ο αγώνας θα διεξαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ Σάββατο 12/9/2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Οι ιστιοπλοϊκοί όμιλοι του Νότιου Ευβοικού : Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδας (Ι.Ο.Α.Θ.Α), Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «εις μνήμη Ιωάννη Καραπέτη» 5 AΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «εις μνήμη Ιωάννη Καραπέτη» 5 AΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «εις μνήμη Ιωάννη Καραπέτη» 5 AΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ O Ναυταθλητικός Όμιλος Δελφινάριο διοργανώνει ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοιχτής θαλάσσης στις 5 Απριλίου 2015 στη μνήμη του ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ*

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ* Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ* 08 Νοεµβρίου 2014 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος Περάµατος (ΝΑΟΠ) προκηρύσσει τον αγώνα «ΠΕΡΑΜΑ» για σκάφη καταµετρηµένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΦΙΛΙΑ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΦΙΛΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΦΙΛΙΑ 28-29 Σεπτεμβρίου 2013 Διοργανωτές Ναυτικός Όμιλος Βουρκαρίου Σαλαμίνας Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2015 Για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2015 Για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Βουρκαρίου Σαλαμίνας (ΝΟΒΣ) και ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Ναυτικών Αθλημάτων Δημοτών Περάματος (ΣΕΑΝΑΔΠ) προκυρήσουν τον αγώνα ιστιοπλοΐας για σκάφη ανοιχτής

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι:

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι: Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 30 Ιουνίου 8 Ιουλίου 2012 Βουλιαγμένη Πάρος Ίος Σίφνος Πάτροκλος 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ν.Ο.Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα