Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ"

Transcript

1 Μθχανιματα Donuts Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Γλαςιζρεσ Ταχυηυμωτιρια Σφολιατομθχανζσ Αξεςουάρ 2013 In.Con.Eq Hellas

2 Μθχανζσ Κοπισ Donuts Multidonut C-1 Ρλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι και ςτον ςκελετό και ςτον μθχανιςμό κοπισ. Ανοξείδωτοσ κάδοσ 35lt. Επιλογζασ ρφκμιςθσ ποςότθτασ ενϊ το μθχάνθμα βρίςκεται ςε λειτουργία. Ρλιρθσ πρόςβαςθ ςτθν χοάνθ για γριγορο και εφκολο γζμιςμα και κακαριςμό. Γριγορθ χωρίσ εργαλεία αλλαγι των καλουπιϊν. Ράνελ ελζγχου των λειτουργιϊν τθσ μθχανισ. Ρλθρεί τουσ όρουσ αςφάλειασ και υγιεινισ των τροφίμων (Haccp). Θ In.Con.Eq Hellas παρουςιάηει τθν νζα ςειρά κοπτικϊν για ντόνατσ Multidonut κατάλλθλθ από τθν μεςαία παραγωγι του εργαςτθρίου λιανικισ μζχρι τθν βιοτεχνικι παραγωγι ντόνατσ που επιτρζπει ςτουσ παραγωγοφσ να παράγουν τισ ποςότθτεσ που χρειάηονται απευκείασ με 1 άτομο παρακάμπτοντασ τα διάφορα ςτάδια τθσ παραγωγισ (Σφολιατομθχανι, πάγκοσ κοπισ, θ κόψιμο με κουπάτ ςτο χζρι). Θ μθχανι παράγει 700 τεμ/ϊρα χωρίσ ρετάλια ηφμθσ μειϊνοντασ το κόςτοσ του προϊόντοσ ζωσ και 50%.Θ μθχανι διακζτει καλοφπια προςαρμοςμζνα ςτισ διαςτάςεισ προϊόντων που επικυμεί ο πελάτθσ αλλά υπάρχει και θ δυνατότθτα πρόςκεςθσ και άλλων κεφαλϊν αν χρειαςτεί να αυξιςουμε τθν παραγωγικι μθχανι μπορεί να ρυκμιςτεί για όλα τα είδθ ντόνατσ. 2

3 Μθχανζσ Κοπισ Donuts Multidonut C-1 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά: Μοντζλο: Multidonut C-1 Παραγωγικότθτα: Κάδοσ: 700 τζμ/ϊρα 35lt Τάςθ: 400/50/3 Ιςχφσ: Διαςτάςεισ: 3 KW 170x75x220cm 3

4 Τθγανιζρεσ για Donuts Dfryer C-2 Αυτόματο ςφςτθμα εναπόκεςθσ των Donut. Αυτόματοσ ανατροπζασ. Ταινία ςτράγγιξθσ και εξόδου. Πλθ θ καταςκευι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Μεταβλθτι ταχφτθτα κίνθςθσ για ρφκμιςθ του χρόνου τθγανίςματοσ. Βάνα εξαγωγισ λαδιοφ. Ρλθρεί τουσ όρουσ αςφάλειασ και υγιεινισ των τροφίμων (Haccp). Υψθλι ποιότθτα, φρζςκα ντόνατσ με χαμθλό κόςτοσ είναι τϊρα ευκολότερο από ποτζ!! Θ ςειρά Dfryer παρζχει τθν ευελιξία και τθν αντοχι που απαιτείται για τθν παραγωγι ντόνατσ και άλλων αγακϊν κατ' επανάλθψθ για πολλά χρόνια.τα μοντζλα Dfryer για να καλφψουν τισ ποίκιλεσ ανάγκεσ των ςθμερινϊν παραγωγϊν ντόνατ, ζχοντασ διαμορφϊςει μια τθγανιζρα που ταιριάηει ςτισ ανάγκεσ παραγωγισ ςασ. Απλϊσ θ καλφτερθ τθγανιζρα ςτθν αγορά ςιμερα. 4

5 Τθγανιζρεσ για Donuts Dfryer C-2 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά: Μοντζλο: Dfryer C-2 Παραγωγικότθτα: Χωρθτικότθτα: 700 τζμ/ϊρα 110lt Τάςθ: 400/50/3 Ιςχφσ: Διαςτάςεισ: 15 KW 250x190x140cm 5

6 Γεμιςτικά για Donuts Prodepositor M-100 Χειροκίνθτθ λειτουργία και λειτουργία ςυνεχοφσ ροισ. φκμιςθ ποςότθτασ Ρλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 Θ αλλαγι κάκε ανταλλακτικοφ χωνιοφ είναι εφκολθ χωρίσ εργαλεία. Ακρίβεια ςτθν ποςότθτα ςε κάκε επανάλθψθ. Σχεδιαςμζνθ για εφκολο κακάριςμα. Ρλθρεί τουσ όρουσ αςφάλειασ και υγιεινισ των τροφίμων (Haccp). Γεμιςτικό με Ανταλλάξιμουσ Κάδουσ Πολλά γεμιςτικά ςε ζνα: Το Pro-Depositor M-100 είναι αξιόπιςτο και ανκεκτικό. Ζχει ςχεδιαςτεί για χρόνια λειτουργία χωρίσ ςυντιρθςθ. Ο εξωτερικόσ χϊροσ ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε με ζνα απλϊσ υγρό πανί μπορεί να διατθρθκεί κακαρό. Αυτό το γεμιςτικό ζχει μια ςειρά από χαρακτθριςτικά που το κακιςτοφν χριςιμο ςε μια ευρεία ποικιλία εφαρμογϊν. Αυτά περιλαμβάνουν κφκλο ςυνεχοφσ ροισ και κφκλο με ρυκμιηόμενθ ποςότθτα. Μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί εκτόσ από τα Donut και ευρεία γκάμα εφαρμογϊν όπωσ το γζμιςμα εκλαίρ, κρουαςάν κ.α με μαρμελάδεσ και κρζμεσ. Ακόμα μπορεί κάποιοσ να ζχει όςα χωνιά κζλει ςτθν ίδια βάςθ χωρίσ να χρειάηεται να αγοράςει και άλλο μθχάνθμα όταν κζλει πάνω από μία γεφςεισ. 6

7 Γεμιςτικά για Donuts Prodepositor M-100 Τεχνικά Χαρακτθριςτικά: Μοντζλο: Prodepositor M-100 Χωρθτικότθτα Κάδου: 10llt Τάςθ: 400/50/3 Ιςχφσ: Διαςτάςεισ: O,2KW 35x30x70cm 7

8 Στόφεσ για Donuts Agemax D Ρόρτεσ 1. Διαςτάςεισ λαμαρίνασ 40x60-50x70-60x80cm. Καρότςια 1. Ψθφιακόσ ζλεγχοσ κερμότθτασ και υγραςίασ. Διαςτάςεισ 90x86x235cm. Ιςχφσ 3KW. Χωρίσ υδραυλικά θ ειδικι εγκατάςταςθ. Ρλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι. Ρλθρεί τουσ όρουσ αςφάλειασ και υγιεινισ των τροφίμων (Haccp). Οι ςτόφεσ ενόσ καροτςιοφ τθσ ςειράσ Agemax είναι κατάλλθλεσ για τθν ξεκοφραςθ και τθν ωρίμανςθ τθσ ηφμθσ.ο ςχεδιαςμόσ τουσ ςτθρίχκθκε ςτθν ομοιομορφία τθσ κυκλοφορίασ του αζρα και τθσ υγραςίασ για τζλειο ςτοφάριςμα.ζχουν ςχεδιαςτεί για τθν παραγωγι ντόνατσ κακϊσ και τθν γενικι χριςθ τθσ Αρτοποϊίασ.Δζχονται ςχάρεσ διαφόρων μεγεκϊν.οι ςτόφεσ ςχεδιάηονται και καταςκευάηονται αποκλειςτικά ςτο εργοςτάςιο μασ. 8

9 Στόφεσ για Donuts Agemax D Τεχνικά Χαρακτθριςτικά: Μοντζλο: Agemax D8 Agemax D12 Agemax D18 Πόρτα: Σχάρα: 40x60cm 40x60cm 40x60cm Ιςχφσ: 2KW 2KW 2KW Διαςτάςεισ: 90x86x130cm 90x86x160cm 90x86x235cm 9

10 Γλαςιζρεσ για Donuts Glazer T-40 Ρλιρωσ ανοξείδωτθ καταςκευι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Αποςπϊμενοσ κάδοσ. Ρροςαρμοςμζνα μεγζκθ διακζςιμα. Ραρζχεται βραχίονασ εναπόκεςθσ γλάςου. Ρλθρεί τουσ όρουσ αςφάλειασ και υγιεινισ των τροφίμων (Haccp). Σχεδόν ο κακζνασ αγαπά ζνα ηεςτό ντόνατσ με ζνα γλυκό απαλό, γυαλιςτερό γλάςο.κρατιςτε το κατάςτθμα ςασ να λειτουργεί αποτελεςματικά και να εξυπθρετείτε τουσ πελάτεσ ςασ γρθγορότερα γλαςιζρα ςασ βοθκά να γλαςάρετε τα ντόνατσ γρθγορότερα και ζτςι να αφιερϊςετε περιςςότερο χρόνο ςτισ λεπτομζρειεσ τθσ διακόςμθςθσ κάνοντασ τουσ πελάτεσ ςασ περιςςότερο ευχαριςτθμζνουσ. 10

11 Στόφεσ για Donuts Glazer T-40 11

12 Ταχυηυμωτιρια SP Κάδοσ, εργαλείο ανάδευςθσ, ςχάρα προςταςίασ από ανοξείδωτο ατςάλι. Θ πλάκα καλφπτεται από ανοξείδωτο ατςάλι. Θ μθχανι είναι εξοπλιςμζνθ με 2 ταχφτθτεσ λειτουργίασ αυτόματα ρυκμιηόμενεσ. Δυο ανεξάρτθτοι κινθτιρεσ για ανάδευςθ και κάδο. Δφο ψθφιακά χρονόμετρα για τθν αυτόματθ διαχείριςθ τθσ λειτουργίασ των ταχυτιτων. Σφςτθμα κίνθςθσ με τραπεηοειδείσ ιμάντεσ για λιγότερο κόρυβο. Μπροςτινά πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα και ρυκμιηόμενα. Ρίςω ρόδεσ για ευκολία ςτθν μετακίνθςθ. Η ςωςτι λφςθ για όλα τα είδθ ηφμθσ Ταχυηυμωτιρια για βζλτιςτθ διαδικαςία ανάμειξθσ, για παρτίδεσ κάκε μεγζκουσ και πειςτικά αποτελζςματα για όλα τα είδθ ηφμθσ. 12

13 Ταχυηυμωτιρια SP Τεχνικά Χαρακτθριςτικά: Μοντζλο: SP-60 SP-80 SP-100 SP-130 SP-160 SP-200 SP-250 Πος.Αλζυ: Διαςτάςεισ 63x118 73x131 73x131 83x136 93x144 93x x158 Ιςχφσ: 1,5/3-0,55kw 3/5,2-0,75kw 3/5,2-0,75kw 3/5,2-0,75kw 4,5/7,8-1.1kw 6,5/11-1.1kw 6,5/11-1.1kw Κιλά:

14 Σφολιατομθχανζσ SF Κφλινδροι από ςκλθρό χρϊμιο γυαλιςμζνοι. Ξφςτρεσ κακαριςμοφ. Αλλαγι ταχφτθτασ για τθν αποφυγι "ρυτίδων" ςτισ αλλαγζσ. Θλεκτρικό ςφςτθμα χαμθλισ τάςθσ με χειροκίνθτο ζλεγχο θ με πεντάλ. Τροχιλατεσ. Αυτζσ οι μθχανζσ δουλεφουν με κάκε είδοσ ηφμθσ. Οι ςφολιατομθχανζσ τθσ ςειράσ SF είναι απαραίτθτεσ για κάκε εργαςτιριο Ντόνατσ, Ηαχ/κισ, Αρτοποιϊασ.Επιτρζπει τθν ομοιομορφία ςτθν ηφμθ και ο ζλεγχοσ γίνεται με χειριςτιρια όπου ρυκμίηουμε το πάχοσ και τθν ταχφτθτα. 14

15 Σφολιατομθχανζσ SF Τεχνικά Χαρακτθριςτικά: Σειρά SF-500 Μοντζλο: SF500B SF500B SF500 SF500 SF500 Διαςτ.Ταιν: 50X85 50X100 50X85 50X100 50X120 Διαςτ.Μθχ: 96X91 100X91 95X91 102X91 118X91 Ιςχφσ: 0,55KW 0,55KW 0,55KW 0,55KW 0,55KW Κιλά: Σειρά SF-600 Μοντζλο: SF600 SF600 SF600 SF600 Διαςτ.Ταιν : Διαςτ.Μθχ : 60X85 60X100 60X120 60X140 96X10 7 Ιςχφσ: 0,75K W 110X X X107 0,75KW 0,75KW 0,75KW Κιλά:

16 Αξεςουάρ για Ντόνατσ Θ In.Con.Eq Hellas καταςκευάηει πλιρθ ςειρά από αξεςουάρ για τθν παραγωγι Donuts όπωσ κουπάτ, ςχάρεσ, καρότςια μεταφοράσ κ.α. Πλα τα αξεςουάρ μποροφν να προςαρμοςτοφν ανάλογα με τισ ανάγκεσ του πελάτθ. Αξεςουάρ Κουπάτ κοπισ Ηαχαριζρεσ Καρότςια Σχάρεσ 16

17 Αξεςουάρ για Ντόνατσ 17

18 Δθμιουργία Χϊρων Πϊλθςθσ Ντόνατσ H In.Con.Eq Hellas δραςτθριοποιείται και ςτον τομζα τθσ ανακαίνιςθσ Ηαχαροπλαςτείων, Αρτοποιείων, GelateriaS, Cafe-snack-bar, καταςτθμάτων πϊλθςθσ ντόνατσ κ.α. Αυτό που κζλουμε για τουσ πελάτεσ μασ είναι να προςφζρουμε πάντα ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ και νζεσ ιδζεσ. Για το λόγο αυτό κεωριςαμε απαραίτθτο να ειςζλκουμε ςτο χϊρο τθσ βιτρίνασ. Ωσ εταιρεία πιςτεφουμε ότι ο τομζασ τθσ βιτρίνασ ζχει ανάγκθ από ανανζωςθ, νζα «μυαλά» και φρζςκιεσ ιδζεσ. Αυτό κζλουμε και αυτό προςφζρουμε ςε εςάσ. Η φιλοςοφία μασ Θ φιλοςοφία τθσ εταιρείασ μασ είναι ότι ο πελάτθσ πρζπει να είναι πάντα ικανοποιθμζνοσ και να μασ τιμά με τθν εμπιςτοςφνθ του. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που θ εταιρεία μασ ςυνεργάηεται με κορυφαίουσ αρχιτζκτονεσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό με ςκοπό τθν ικανοποίθςθ των ξεχωριςτϊν αναγκϊν κάκε πελάτθ. Στάδια ανακαίνιςθσ ενόσ καταςτιματοσ 1ο Στάδιο: πραγματοποιείται το πρϊτο ραντεβοφ ϊςτε να μάκουμε τι κζλει ο πελάτθσ, να γίνει παρουςίαςθ φωτογραφικοφ υλικοφ και μζτρθςθ του χϊρου για τθν προετοιμαςία τθσ πρόταςισ μασ. 2ο Στάδιο: ςε αυτό το ςτάδιο ςχεδιάηουμε το χϊρο προςζχοντασ τθν αιςκθτικι και τθν εργονομία του καταςτιματοσ και ετοιμάηουμε το φωτορεαλιςτικό ςχζδιο. 3ο Στάδιο: υλοποιοφμε τθν ανακαίνιςθ με τθ βοικεια του ζμπειρου προςωπικοφ μασ και του ςυνεργείου μασ. 18

19 Δθμιουργία Χϊρων Πϊλθςθσ Ντόνατσ 19

20 Inconeq Hellas COPYRIGHT In.Con.Eq Hellas ATHENS GREECE, 2013 In.Con.Eq Hellas Χριςτου Λαδά Ρεριςτζρι Αττικισ Τθλ: Fax:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: «Επιςτιμθ και Τεχνολογία Υπολογιςτϊν» Διπλωματικι Εργαςία: «Ψθφιοποίθςθ πολιτιςμικοφ αποκζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 1. Η Εταιρεία Θ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» με δ.τ. ςτθν ελλθνικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 2.1 ΜΘΧΑΝΕΣ ΓΑΦΕΛΟΥ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.2 ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ 2.3 ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 2.1 ΜΘΧΑΝΕΣ ΓΑΦΕΛΟΥ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.2 ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ 2.3 ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ 1 EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΜΟ ΠΑΛΛΘΝΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΝΕΟΤ ΒΡΕΦΟΝΘΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Ο.Σ. 619, Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΜ.: 30/2014 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΜΑΔΕ Κατηγορία 1 (με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 B R I N K S H E L L A S N E W S ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 NEW! CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max Διαβάςτε ςε αυτό το τεφχοσ: Νζο Αςφρματο Σφςτθμα Αςφαλείασ από τθν Brink

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Α1 Α1.1 Α1.2 Α1.3 Α1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ: Θα είναι κατθγορίασ midi tower, κα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα