ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΣΗ ΣΔΤΥΟ 17 ΜΑΡΣΙΟ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΣΗ ΣΔΤΥΟ 17 ΜΑΡΣΙΟ 2010"

Transcript

1 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΣΗ ΣΔΤΥΟ 17 ΜΑΡΣΙΟ 2010 ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 17 Η ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 39, ΥΟΛΑΡΓΟ ΣΗΛ: FAX: HTTP: EDITORIAL Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Η εηαηξεία καο αθνινπζψληαο πάληα ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο, ζα ζπκκεηέρεη ζηηο 19/03/2010 ζηελ θνξπθαία θιαδηθή έθζεζε ζπζθεπαζίαο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, κε ζθνπφ ηελ πξνζσπηθή επαθή καο κε ηα ζηειέρε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο θαη παξάιιεια ηελ επθαηξία γηα κηα γλσξηκία κε πςειήο ηερλνινγίαο κεραλήκαηα, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ ζα παξνπζηαζηνχλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιεληθή αγνξά. Αλαθέξνκαη ζηελ έθζεζε ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2010 ( 12 ε Γηεζλήο Έθζεζε πζθεπαζίαο, Μεραλεκάησλ θαη Δμνπιηζκνχ) ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα ζην εθζεζηαθφ θέληξν METROPOLITAN EXPO δίπια ζην Γηεζλέο Αεξνδξφκην ησλ Αζελψλ ζηα πάηα κεηαμχ 19-22/3/2010 θαη ζηελ νπνία ε εηαηξεία καο ζα εθζέζεη ηα πξντφληα ηεο ζηα πεξίπηεξα πνπ αθνξνχλ ηελ ηκεκαηηθή έθζεζε ΤΚΔΤΑΙΑ, θαζψο παξάιιεια θαη ζηνλ ίδην εθζεζηαθφ ρψξν ζα δηεμαρζνχλ νη εθζέζεηο PLASTICA, CHEM θαη ECOLINK. Όιεο εθζέζεηο ζα ζπγθεληξψζνπλ ηα θψηα ηνπ επξχηεξνπ βαιθαληθνχ ρψξνπ, κε ζπκκεηνρέο θαη επηζθέςεηο απφ ηα γεηηνληθά καο θξάηε, θαζψο δηεμάγνληαη ζε έλα θαηλνχξην, κνληέξλν θαη άλεην Δθζεζηαθφ Κέληξν δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ.. Παξάιιεια ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηάθνξα ζεκηλάξηα θαη εθδειψζεηο κε θαζαξά ελεκεξσηηθφ θαη επηκνξθσηηθφ ραξαθηήξα. Η εηαηξεία καο ζα ραξεί λα ζαο ππνδερζεί ζην πεξίπηεξν ηεο (Αίζνπζα 1, Stand No Δ17) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο γηα λα ζπδεηήζεηε ζε βάζνο θαη κε ιεπηνκέξεηεο γηα βειηηψζεηο ζηελ παξαγσγηθή ζαο δηαδηθαζία, ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδεηε θαη γηα λέα θαηλνηφκα πξντφληα, ηφζν κε ηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηεο, φζν θαη κε ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα βξίζθνληαη ζην πεξίπηεξν καο. Δπάγγεινο Υαηδεγηάλλεο Γηεπζύλωλ ύκβνπινο Εσάγγελος Χατδεγηάννες Δηεσζύνων Σύμβοσλος 1

2 Δπηηπρεκέλεο Δθαξκνγέο από ηελ Control Technology Αμηόπηζηε πλεξγαζία Η εηαηξεία καο πξαγκαηνπνίεζε κε απόιπηε επηηπρία ηελ εγθαηάζηαζε αληρλεπηή κεηάιισλ ζε θάζεηε ζπζθεπαζηηθή κεραλή ζε κηα από ηηο κεγαιύηεξεο βηνκεραλίεο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο κπαραξηθώλ ζηελ Διιάδα. Η ζπγθεθξηκέλε κνλάδα αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα απφ ηελ πηζαλή χπαξμε κεηαιιηθψλ ζσκαηηδίσλ, ηα νπνία απνηεινχζαλ θίλδπλν ηφζν γηα ηε θήκε θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά, φζν θαη γηα ηα κεραλήκαηα ηεο πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ησλ κπαραξηθψλ. Ωο απψηεξε ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ ε εηαηξεία ήηαλ ππνρξεσκέλε λα νδεγείηαη ζε ζπρλέο δηαθνπέο θαη άξα κεησκέλε παξαγσγή, πςειά έμνδα επηζθεπήο ησλ κεραλώλ θαη επηζπκνύζε λα εμαζθαιίζεη φηη ηα πξντφληα ηεο ζα είλαη αζθαιή πξνο θαηαλάισζε θαη πςειήο πνηόηεηαο. Σα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο καο, κεηά απφ κεζνδηθή εμέηαζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο παξαγσγήο, εγθαηέζηεζαλ κε απφιπηε επηηπρία ζηελ ππάξρνπζα θάζεηε ζπζθεπαζηηθή κεραλή ην ζχζηεκα απηφκαηεο αλίρλεπζεο κεηάιισλ ηχπνπ RZ Primus Metal Detector. ε πεξίπησζε αλίρλεπζεο κεηάιινπ απφ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πελίν, ελεξγνπνηείηαη ε έμνδνο πνπ ζηακαηάεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπαζηηθήο κεραλήο θαη απνκαθξχλεηαη ρεηξνθίλεηα ην ζαθνπιάθη κέζα ζην νπνίν πεξηέρεηαη θαη ην κεηαιιηθφ ζσκαηίδην. Παξάιιεια κε ην ζηακάηεκα ηεο κεραλήο ελεξγνπνηείηαη θαη ερεηηθφ θαη νπηηθφ αιάξκ γηα εηδνπνίεζε ησλ ρεηξηζηψλ. εκαληηθέο δπζθνιίεο ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε επηηπρία, ήηαλ α) ν πεξηνξηζκέλνο ρψξνο εγθαηάζηαζεο, β) ε πςειή ηαρχηεηα παξαγσγήο θαη γ) ε απαίηεζε ηνπ πειάηε γηα ηδηαίηεξα γξήγνξν ρξφλν παξάδνζεο ηνπο ζπζηήκαηνο. Ο αληρλεπηήο κεηάιισλ RZ Primus Metal Detector πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηα πηζηνπνηεηηθά IFS, ISO9001 θαη HACCP θαη είλαη θαηάιιεινο γηα έιεγρν πξντφλησλ φπσο ξύδη, αιεύξη, δσνηξνθέο, όζπξηα, δπκαξηθά, ζνπζάκη, ειηέο, δεκεηξηαθά, θαθέο, δάραξε θιπ. Αληρλεπηήο Μεηάιισλ 2

3 Ππξάληνρνη πιαζηηθνί πεξηέθηεο από C PET. Αληνρή -40 C έωο +220 C Σελ επαλάζηαζε ζην ρώξν ηεο ζπζθεπαζίαο έρνπλ θέξεη νη λένη πιαζηηθνί ππξάληνρνη πεξηέθηεο ηξνθίκσλ από θξπζηαιιηθό πνιπεζηέξα CPET Δίλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ε ειεθηξηθό θνύξλν, ωο 220 C ε θνύξλν κηθξνθπκάησλ ε θαηάςπμε, σο -40 C Δίλαη θαηάιιεινη γηα απεπζείαο καγείξεκα ζην ζθεύνο Παξέρνπλ εμαηξεηηθό θξαγκό θαηά ηνπ νμπγόλνπ, ηνπ λεξνύ, ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ αδώηνπ θαη ζπλεπώο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ζπζθεπαζία ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκόζθαηξα ΜΑΡ (Modified Atmosphere Packaging) Δίλαη ηδαληθνί γηα παζηεξίσζε θαη θαηεςπγκέλα θαγεηά, θαζώο κπνξνύλ λα κπνπλ ζε όινπο ηνπο θνύξλνπο θαηεπζείαλ από ηελ θαηάςπμε. πλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έηνηκα θαγεηά, θξέαηα, θαηεςπγκέλα πξντόληα, ζθνιηάηεο, δύκεο, είδε δαραξνπιαζηηθήο. Μπνξνύλ λα πιπζνύλ ζην πιπληήξην πηάησλ Δίλαη από αλαθπθιώζηκν πιηθό πγθεθξηκέλα ζηνλ θιάδν ηεο δαραξνπιαζηηθήο νη πεξηέθηεο από CPET έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθό πεξηνξηζκό ηνπ θόζηνο θαη ζε αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία δηαλνκήο ησλ πξντόλησλ από ηνλ ρώξν παξαγσγήο ζηα θαηαζηήκαηα δηάζεζεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα κέρξη ζήκεξα ε δηαλνκή ησλ πξντόλησλ ζηα θαηά ηόπνπο ππνθαηαζηήκαηα γηλόηαλ ζε κεηαιιηθέο ιακαξίλεο κέζα ζηηο νπνίεο ςήλνληαλ θαη ηα πξντόληα. Οη ελ ιόγσ ιακαξίλεο όηαλ ηειείσλε ην πξντόλ, έπξεπε λα πιπζνύλ θαη λα επηζηξαθνύλ μαλά (θαηόπηλ έθδνζεο παξαζηαηηθώλ κεηαθνξάο) ζην ρώξν παξαγσγήο γηα λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. Όιε απηή ε δηαδηθαζία απαηηνύζε ρξόλν θαη άηνκα, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη θόζηνο γηα κηα επηρείξεζεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ. Σν θόζηνο απηό ζήκεξα εθκεδελίδεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε πιαζηηθώλ ηαςηώλ κηαο ρξήζεο από CPET. Σα ζηξνπηαζηά γιπθά δηαλέκνληαη πιένλ ζηα θαηαζηήκαηα κέζα ζε πιαζηηθά ζθεύε, ςήλνληαη κέζα ζε απηά, δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κέζα ζε απηά θαη θαηόπηλ πεηηνύληαη ή θαη επαλαρξεζηκνπνηνύληαη. 3

4 Θεξκνζπγθνιιεηηθή κεραλή Alpha Rotative γηα πιαζηηθνύο πεξηέθηεο θαη blister Ο Ιζξαειηλφο Οίθνο Nesbad παξνπζίαζε ηελ κεραλή ηχπνπ ALPHA. Πξόθεηηαη γηα κηα εκηαπηόκαηε πεξηζηξνθηθή κεραλή (tray sealing machine) θαηάιιειε γηα ηε ζεξκνζπγθόιιεζε πεξηεθηώλ κε πιαζηηθό θηικ. Έρεη ηε δπλαηόηεηα ζπζθεπαζίαο ζε πεξηέθηεο δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ νξζνγώληνπο / θπθιηθνύο θαη ζε Σξνπνπνηεκέλε Αηκόζθαηξα (ΜΑΡ). Καηάιιειε γηα πιεζώξα εθαξκνγώλ όπσο γηα ζπζθεπαζία ζε θξέζθν ή θαηεςπγκέλν θξέαο / θνηόπνπιν / ςάξη, έηνηκα γεύκαηα, θξέζθα θξνύηα / ιαραληθά, μεξνί θαξπνί, πξντόληα δαραξνπιαζηηθήο, γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θιπ. Σα ηερληθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα εμήο: Καηαζθεπή εμ νινθιήξνπ από αλνμείδσην αηζάιη, Γηαζέζηκε κε κνλή ή δηπιή κήηξα πεξηεθηώλ, πςειήο πνηόηεηαο ζηηβαξή θαηαζθεπή, Δύθνινο ηξόπνο αιιαγήο κήηξαο πεξηέθηε. Παξαγωγηθόηεηα: ηκρ / ιεπηό. Σξνθνδνζία: 230 V AC / 50/60 Hz, Ιζρύο : 2000 Watts, Καηαλάιωζε αέξνο: 6-8 bar, Μέγηζηε Γηάζηαζε Πεξηέθηε ΜΥΠΥΤ : 2000Υ300Υ90mm, Βάξνο: 200 θηιά, Γηαζηάζεηο κεραλήο ΜΥΠΥΤ: 820Υ660Υ1500 mm Δίδε Ρνπρηζκνύ εξγαδνκέλωλ αληρλεύζηκα από αληρλεπηέο Μεηάιιωλ! Πνιιέο θνξέο κηα απιή απξνζεμία ή αθόκα θαη ην ζθίζηκν ελόο γαληηνύ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε κόιπλζε ελόο παξαγόκελνπ πξντόληνο κε ζνβαξέο επηπηώζεηο γηα ηε θήκε θαη ηελ αμηνπηζηία κηαο εηαηξείαο. Με απηό ην ζθεπηηθό ν Οίθνο Detectamet Μεγάιεο Βξεηαλίαο δηαζέηεη κηα κεγάιε γθάκα πξντόλησλ θαη εηδώλ ξνπρηζκνύ, ηα νπνία είλαη αληρλεύζηκα από ηνπο αληρλεπηέο κεηάιισλ! Γάληηα, πξνζηαηεπηηθά ζθνπθάθηα, καξθαδόξνη, ηξαπκαπιάζη πεξηέρνπλ ίλεο κεηάιισλ έηζη ώζηε θαη ην παξακηθξό θνκκάηη ηνπο πνπ αλαθαηεύηεθε θαηά ιάζνο κε θάπνην πξντόλ λα αληρλεπηεί από ηνλ αληρλεπηή κεηάιισλ. 4

5 Αληρλεπηήο Γηαξξνήο πζθεπαζίαο Δίλαη ε ζπζθεπαζία ζαο αεξνζηεγήο?. Ο θαηαμησκέλνο Γεξκαληθφο Οίθνο Witt Gas GmbH θαηαζθεπάδεη κηα ζεηξά κεραλεκάησλ θαη θνξεηψλ νξγάλσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ άθξσο απαξαίηεηα ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα. ηελ γθάκα ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαζθεπάδεη ν Οίθνο πεξηιακβάλνληαη αλαινγηθνί θαη ειεθηξνληθνί κείθηεο αεξίσλ, ξπζκηζηέο πίεζεο, αλαιπηέο αεξίσλ ρψξνπ θαη πεξηεθηηθφηεηαο αεξίσλ ζπζθεπαζηψλ ζε ΜΑΡ θαη αληρλεπηέο δηαξξνήο ζε ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ζε ΜΑΡ κέζσ αηζζεηήξσλ CO2. Ση ζπκβαίλεη φκσο φηαλ έλα πξντφλ δελ είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα θαη απαηηείηαη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ ; Γηα απηέο αθξηβψο ηηο πεξηπηψζεηο ν Γεξκαληθφο Οίθνο δηαζέηεη ηε ζπζθεπή Pack Vac. Η ζπζθεπή δηαζέηεη έλαλ ζάιακν απφ δηαθαλέο πιαζηηθφ κέζα ζηνλ νπνίν αθνχ ηνπνζεηεζεί λεξφ, ν ρεηξηζηήο ηνπνζεηεί κέζα ζην ζάιακν ην πξνο εμέηαζε πξντφλ. Με ην θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ ηνπ ζαιάκνπ ην πξντφλ εηζέξρεηαη νιφθιεξν κέζα ζην λεξφ. Καηφπηλ ν ρεηξηζηήο ελεξγνπνηεί ηελ αληιία δεκηνπξγίαο θελνχ, έηζη ψζηε λα αζθεζεί πίεζε ζηε ζπζθεπαζία θαη ζε πεξίπησζε ηεο παξακηθξήο δηαξξνήο λα παξαηεξεζεί νπηηθά δεκηνπξγία θνπζθάιαο πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Σν Pack Vac δηαηίζεηαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο θαη είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ έιεγρν ζηεγαλφηεηαο πξντφλησλ ζπζθεπαζκέλα ζε ζαθνπιάθη κε νξηδφληηα ηπιηρηηθή κεραλή (flow pack) ή θάζεηε ζπζθεπαζηηθή κεραλή, ζε πιαζηηθφ πεξηέθηε, ζε θελφ αέξνο θιπ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ έιεγρν ρσξίο θαηαζηξνθή ηνπ δείγκαηνο, ρσξίο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο, θαζψο απαηηεί κφλν παξνρή αέξα, ρσξίο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ηεο ζπζθεπήο θαη έιεγρν ζε ειάρηζην ρξφλν Με ην δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ πξντφλησλ κε ην Pack Vac κπνξεί λα πξνιεθζεί ε αλάθιεζε παξηίδαο πξντφλησλ κε ειαηησκαηηθή ζπζθεπαζία, αιινηψζεηο ηξνθίκσλ ιφγσ δηαξξνήο θαζψο θαη ε πξφθιεζε δεκηάο ζηε θήκε θαη ηελ αμηνπηζηία κηαο εηαηξείαο ηξνθίκσλ. 5

6 Μήπωο ζαο ιείπνπλ ηεύρε ηνπ Control Technology Newsletter ; Η εηαηξεία καο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 δηαλέκεη ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή ην Control Technology Newsletter ζε ηξηκεληαία βάζε, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ ζηειερψλ ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο πάλσ ζε: παξνπζηάζεηο λέσλ πξντφλησλ λέα ηεο εηαηξείαο καο έμππλεο εθαξκνγέο ζε βηνκεραλίεο λένπο θαλνληζκνχο θαη λφξκεο ιχζεηο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο γηα θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Μήπσο δελ ιάβαηε ηα πξνεγνύκελα ηεύρε θαη επηζπκείηε λα ζαο ηα ζηείινπκε; ηείιηε ην ζαο ζην ή ηειεθσλείζηε καο ζην θαη νη ζπλεξγάηεο καο ζα θξνληίζνπλ γηα ηελ απνζηνιή φισλ ησλ ηεπρψλ πνπ επηζπκείηε. Νέν θνξεηό όξγαλν κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο κε ππέξπζξε αθηηλνβνιία Οη αξρέο ηνπ HACCP αιιά θαη νη αλάγθεο κηαο ζύγρξνλεο επηρείξεζεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ επηβάιινπλ ηε κέηξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο θαζεκεξηλά ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά αθόκα θαη ζηε δηαδηθαζία απνζήθεπζεο θαη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Ο Γεξκαληθόο Οίθνο Dostmann παξνπζίαζε πξόζθαηα ην ρακεινύ θόζηνο θνξεηό ζεξκόκεηξν κε ππέξπζξε αθηηλνβνιία ηύπνπ Scantemp 485. Με βάξνο κόλν 450 γξακκάξηα θαη εύξνο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο C ην Scantemp 485 απνηειεί ηελ ηδαληθή ιύζε γηα θάζε επαγγεικαηία ζην ρώξν ηεο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ. Δπηπιένλ ην Scantemp 485 δηαζέηεη αθξίβεηα κέηξεζεο ± 2 %, θνπθίδα laser γηα ζηόρεπζε ηνπ πξντόληνο ζηόρνπ θαη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο αθηηλνβνιίαο αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ πξντόληνο γηα πςειόηεξε αθξίβεηα κέηξεζεο. Γηαζέηεη θσηηδόκελε επαλάγλσζηε νζόλε θαη αθνζπηηθό αιάξκ γηα πξνξπζκηζκέλε ρακειή θαη πςειή ζεξκνθξαζία. 6

7 Καηαγξαθή ζεξκνθξαζίαο κε ην κηθξόηεξν Datalogger ζηνλ θόζκν Σα SL51/52/53 είλαη θιεηζηά κε εζσηεξηθή κπαηαξία, κνλνχ θαλαιηνχ data loggers ζεξκνθξαζίαο κε δπλαηφηεηα εγγξαθήο θαη απνζήθεπζεο εσο 8000 κεηξήζεσλ. Δίλαη ηειείσο αδηάβξνρα θαη ιεηηνπξγνχλ ζε εχξνο ζεξκνθξαζίαο C, ελψ ην ηδηαίηεξα κηθξό ηνπο κέγεζνο (φζν πεξίπνπ ε κπαηαξία ελφο ξνινγηνχ ρεηξφο) επηηξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε κηθξά αληηθείκελα θαη ζπζθεπαζίεο (κπνπθάιηα, θνλζέξβεο, δνρεία ππν δηαθίλεζε, ηξφθηκα) κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ θάζε 1 δεπηεξφιεπην σο θάζε 24 ψξεο, γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο θακπχιεο ζεξκνθξαζίαο. πλνδεχνληαη απφ εηδηθφ software γηα επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη απφ εηδηθέο ζήθεο γηα ρξήζε ππν δχζθνιεο ζπλζήθεο φπσο πςειή πίεζε, επηθίλδπλα ρεκηθά θιπ. Nέν ρεηξηζηήξην αληρλεπηώλ κεηάιιωλ κε νζόλε αθήο Ο Γεξκαληθόο Οίθνο S+S Separating and Sorting Technology Gmbh κε εκπεηξία 35 εηώλ απνηειεί ηνλ θνξπθαίν θαηαζθεπαζηή ζηνλ θόζκν κεραλεκάησλ αλίρλεπζεο, δηαρσξηζκνύ θαη δηαινγήο κεηάιισλ θαη μέλσλ ζσκάησλ από ηα ηξόθηκα. ηελ γθάκα ησλ πξντόλησλ ηνπ πεξηιακβάλνληαη Αληρλεπηέο Μεηάιισλ θαη Αληρλεπηέο Ξέλσλ σκάησλ κε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε εθαξκνγήο. Ο Οίθνο παξνπζίαζε πξόζθαηα ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηεο θνξπθαίαο ειεθηξνληθήο κνλάδαο ειέγρνπ ησλ κεραλεκάησλ ηνπ, ηύπνπ Genius + Touch Screen. Ο πξνγξακκαηηζκόο θαη ε ξύζκηζε ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ γίλεηαη πην εύθνινο από πνηέ, πξνζθέξνληαο ζην ρξήζηε έλα εύρξεζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, θαζώο θαη πνιιέο δπλαηόηεηεο θαηαγξαθήο θαη απνζήθεπζεο 7

8 ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ ζύκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ HACCP θαη ηνπ IFS. Σν ρεηξηζηήξην δηαζέηεη επαλάγλσζηε νζόλε αθήο 5,7 ζηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί εύθνια λα πξνγξακκαηίζεη ην κεράλεκα βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θάζε πξντόληνο, λα αιιάμεη εύθνια ηηο ξπζκίζεηο ζηηο εμόδνπο ηνπ κεραλήκαηνο, θαζώο θαη λα ειέγμεη αλά πάζα ζηηγκή ηα δεδνκέλα ηεο παξαγσγήο ηνπ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ εζσηεξηθή κλήκε ηνπ ρεηξηζηεξίνπ. Σέινο ε κνλάδα δίλεη ηε δπλαηόηεηα αζύξκαηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ αιιά θαη πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ κεραλήκαηνο ζε Η/Τ κέζσ δηθηύνπ WLAN, έηζη ώζηε ν Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο λα έρεη αλά πάζα ζηηγκή εηθόλα ηεο ηξέρνπζαο παξαγσγήο, αιιά θαη λα δηαηεξεί βάζε δεδνκέλσλ ησλ πξνεγνύκελσλ εκεξώλ ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο ειέγρνπ από ηηο επνπηηθέο αξρέο. Διθπζηηθή ζπζθεπαζία = Αύμεζε πωιήζεωλ Κάληε ην πξντφλ ζαο λα μερσξίζεη απφ ηνλ αληαγσληζκφ ζην ξάθη ηνπ super market θαη θάληε ηε ζπζθεπαζία ηνπ πην ειθπζηηθή κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο πιαζηηθνχ καληθηνχ sleeve, κε ηηο εκηαπηφκαηεο θαη απηφκαηεο κεραλέο ηνπ Απζηξηαθνχ Οίθνπ Dallipak. Δπηπιένλ νκαδνπνηήζηε εχθνια ηηο ζπζθεπαζίεο ζαο κεηψλνληαο ην θφζηνο ζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο. Αθφκα ηα πιαζηηθά sleeves ζαο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεξάζεηε ζηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο ζαο δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαη κελχκαηα πξνζθνξψλ, θαζψο επίζεο είλαη έλαο ρακεινχ θφζηνπο ηξφπνο γηα ηελ πξνζζήθε πξντφλησλ πξνζθνξάο ή γλσξηκίαο ζε πξντφληα κε πςειή αλαγλσξηζηκφηεηα. 8

9 Φπζήμηε ην θόζηνο καθξηά Ο αέξαο είλαη δσξεάλ. Έηζη δελ είλαη;; Γπζηπρψο όρη, φηαλ πξφθεηηαη γηα πεπηεζκέλν αέξα, πνπ πξνέξρεηαη απφ ην θνκπξεζέξ θαη ην δίθηπν κηαο εηαηξείαο. Ο αέξαο απηφο θνζηίδεη πνιύ αθξηβά θαη κάιηζηα νη πεξηζζφηεξνη παξαβιέπνπλ απηφ ην θφζηνο, επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο κφλν ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηνπ λεξνχ. Το γνωρίδετε ότη περίποσ το 10% τοσ μενηαίοσ λογαρηασμού τες ΔΕΗ στο εργοστάσηο σας ουείλεταη στεν παραγωγή πεπηεσμένοσ αέρα; Πεξίπνπ ην 90% ησλ βηνκεραληψλ ρξεζηκνπνηνχλ πεπηεζκέλν αέξα ζε θάπνην ζεκείν ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο. Δίηε πξφθεηηαη γηα απνκάθξπλζε ηεο ζθφλεο απφ επηθάλεηεο, είηε γηα ζηέγλσκα, είηα γηα παξαγσγή κπνπθαιηψλ θιπ, ν πεπηεζκέλνο αέξαο ρξεζηκνπνηείηαη ζε άπεηξεο εθαξκνγέο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Δθκεηαιιεπφκελνο ηηο δπλάκεηο ηεο θπζηθήο θαη θαηφπηλ εξεπλψλ θαη κειέηεο πνιιψλ εηψλ, ν Οίθνο Meech θαηαζθεχαζε κηα ζεηξά πξσηνπνξηαθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία κεηψλνπλ ηελ θαηαλάισζε ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα σο θαη 70%, δεκηνπξγψληαο θελφ θαη ηξαβψληαο αέξα απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηαπηφρξνλα απμάλνληαο ηελ απφδνζε ηνπ επί 25 θνξέο. Γνθηκάζηε ηα πξντφληα ηνπ Οίθνπ Meech θαη δείηε ηε δηαθνξά! Ο Οίθνο Meech δηαζέηεη ζηελ γθάκα ηνπ: Αθξνθχζηα ζηεγλψκαηνο, απνκάθξπλζεο πγξαζίαο, θαζαξηζκνχ Πηζηφιηα αέξνο - Αεξνθνπξηίλεο Δηδηθά Αθξνθχζηα κεηαθνξάο πιηθνχ ζε ζσιήλα (θνθθψδε πιηθά) 9

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΣΗ ΣΔΤΥΟ 16 ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2009

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΣΗ ΣΔΤΥΟ 16 ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2009 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΣΗ ΣΔΤΥΟ 16 ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2009 ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 17 Η ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 39, ΥΟΛΑΡΓΟ ΣΗΛ: 210 6547886 FAX: 210 6547945 HTTP: www.control-technology.gr EMAIL: info@control-technology.gr EDITORIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ

Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Ζ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ Δ ΜΔΓΑΛΔ ΑΓΔΛΑΓΟΣΡΟΦΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ Χ ΜΔΟ ΠΡΟΧΗ ΣΗΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ Α.Μ.:MN/04028 4Ο ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ.. ΠΔΙΡΑΙΑ 2010 ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ

Πηπρηαθή Δξγαζία. Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Σνκέαο «Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ» Πηπρηαθή Δξγαζία Πνηνηηθόο Έιεγρνο Δηαηξείαο Μεραλνινγηθώλ Καηαζθεπώλ Ολνκαηεπώλπκν πνπδαζηή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα