Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8)"

Transcript

1 ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΤΠ ΕΔ/50 Νοζμβριοσ 2012

2 A.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ B. ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Γ. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ Ε WINDOWS 8 2

3 A. Εγκατάςταςη του λογιςμικοφ Βήμα A1: Μεταβείτε ςτθν ακόλουκθ ιςτοςελίδα: https://ucyvpn.ucy.ac.cy. Θα ςασ ηθτθκεί να παρζχετε πλθροφορίεσ πρόςβαςθσ (ςυνκθματικό, κωδικόσ). Χρθςιμοποιιςτε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό τα οποία χρθςιμοποιείτε για να ζχετε πρόςβαςθ ςτο λογαριαςμό e- mail του Πανεπιςτθμίου Κφπρου και ζπειτα επιλζξετε Logon: Βήμα A2: Θα εμφανιςτεί μία λίςτα με τζςςερισ διαφορετικοφσ clients ςε ςυμπιεςμζνθ μορφι (.zip). Επιλζξετε το «Download Cisco IPSec client for Windows» εάν το ςφςτθμά ςασ τρζχει ςε 32- bits, διαφορετικά επιλζξετε τθν ζκδοςθ για 64-bits «Download Cisco IPSec client for Windows 64 Bit». Για να βεβαιωκείτε ποια από τισ δφο εκδόςεισ είναι κατάλλθλθ για τον υπολογιςτι ςασ ακολουκιςτε τα εξισ βιματα: 3

4 i. Επιλζξετε Start ii. Επιλζξετε All Programs iii. Δεξί κλικ ςτο Computer iv. Επιλζξετε Properties. v. Θα εμφανιςτεί θ ακόλουκθ οκόνθ, από όπου μπορείτε να δείτε τον τφπο ςυςτιματοσ του υπολογιςτι ςασ (32-bit or 64-bit). Βήμα A3: Εφ όςον βεβαιωκείτε για τον τφπο ςυςτιματοσ του υπολογιςτι ςασ, επιλζξετε τον κατάλλθλο client και πατιςτε Save για να αποκθκευτεί ςτον υπολογιςτι ςασ: 4

5 Βήμα A4: Επιλζξετε τθν τοποκεςία όπου κα αποκθκευτοφν τα αρχεία εγκατάςταςθσ και ζπειτα επιλζξετε το κουμπί Open: Βήμα A5: Πατιςτε δεξί κλικ ςτο ςυμπιεςμζνο.zip αρχείο που μόλισ καταβιβάςατε και ζπειτα επιλζξετε Extract Here: 5

6 Βήμα A6: Μετά τθν εξαγωγι των ςυμπιεςμζνων αρχείων, ανοίξετε το φάκελο και επιλζξετε με διπλό κλικ το αρχείο vpnclient_setup όπωσ φαίνεται πιο κάτω: Βήμα A7: Επιλζξετε Next ςτο παράκυρο που κα εμφανιςτεί: Βήμα A8: Κάντε κλικ ςτθν επιλογι I accept the license agreement και ζπειτα επιλζξετε Next. 6

7 Βήμα A9: υνίςταται όπωσ κρατιςετε το προκακοριςμζνο φάκελο εγκατάςταςθσ ωσ ζχει. Αν, ωςτόςο, επικυμείτε να αλλάξετε τθν τοποκεςία εγκατάςταςθσ, επιλζξετε Browse και κακορίςτε αυτι που επικυμείτε. Ακολοφκωσ επιλζξετε Next. 7

8 Βήμα A10: Επιλζξετε Next για να προχωριςετε με τθν εγκατάςταςθ: Βήμα A11: Σο ακόλουκο παράκυρο που κα εμφανιςτεί ςασ ενθμερώνει για τθν επιτυχι εγκατάςταςθ του VPN Client. Επιλζξετε Finish. 8

9 Βήμα A12: Είναι πικανόν να εμφανιςτεί το ακόλουκο μινυμα το οποίο ςασ ενθμερώνει ότι κα πρζπει να γίνει επανεκκίνθςθ του υπολογιςτι για να τεκοφν ςε εφαρμογι οι αλλαγζσ. Επιλζξετε Yes για να γίνει θ επανεκκίνθςθ: 9

10 B. Διαμόρφωςη του Λογιςμικοφ Βήμα B1: Εκκινιςτε τθν εφαρμογι VPN Client επιλζγοντασ Start > All Programmes > Cisco Systems VPN Client > VPN Client: Βήμα B2: το ςθμείο αυτό κα πρζπει να ειςάγετε το University of Cyprus.pcf αρχείο, ακόμθ και εάν θ ςφνδεςθ «University of Cyprus» ζχει ιδθ εμφανιςτεί κάτω από τo Connection Entry. Επιλζξετε το κουμπί Import: 10

11 Βήμα B3: Μεταβείτε ςτο φάκελο όπου είχατε καταβιβάςει και εξάγει το λογιςμικό. Εκτόσ και αν κακορίςατε διαφορετικι τοποκεςία, ο φάκελοσ αυτόσ κα βρίςκεται ςτο Downloads folder του υπολογιςτι ςασ. Ανοίξετε το φάκελο με τα αρχεία τθσ εφαρμογισ, αναηθτιςτε το αρχείο University of Cyprus.pcf, επιλζξετε το και πατιςτε Open. θμειώνεται ότι θ ειςαγωγι αυτοφ του αρχείου χρειάηεται να γίνει μόνο μία φορά. Ενδζχεται να παρουςιαςτεί το ακόλουκο μινυμα ςε περίπτωςθ που θ ςφνδεςθ University of Cyprus ιταν ιδθ αποκθκευμζνθ. ε αυτι τθν περίπτωςθ επιλζξετε Overwrite και προχωριςτε κανονικά με τα υπόλοιπα βιματα του οδθγοφ: 11

12 Βήμα B4: Θα εμφανιςτεί θ ςφνδεςθ University of Cyprus. Επιλζξτε τθν και ζπειτα επιλζξτε Connect: Βήμα B5: Ακολοφκωσ κα ςασ ηθτθκεί να ειςάγετε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό ςασ για πρόςβαςθ ςτθν Τπθρεςία. Σα ςτοιχεία είναι ίδια με αυτά που χρθςιμοποιείτε για να ζχετε πρόςβαςθ ςτο λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του Πανεπιςτθμίου Κφπρου. υμπλθρώςτε τα απαιτοφμενα πεδία και επιλζξετε OK: Βήμα B6: Ζχετε ςυνδεκεί επιτυχώσ ςτο δίκτυο του Πανεπιςτθμίου Κφπρου. Θα εμφανιςτεί μία κίτρινθ κλειδαριά ςτθ γραμμι εργαλείων (taskbar) του υπολογιςτι ςασ θ οποία δεικνφει ότι είςτε 12

13 ςυνδεδεμζνοι ςτο δίκτυο του Πανεπιςτθμίου. Εάν επικυμείτε να αποςυνδεκείτε επιλζξετε Disconnect από τθν εφαρμογι VPN Client: 13

14 Γ. Αντιμετώπιςη προβλημάτων ςε Windows 8 Γ.1 Πρόβλημα «Failed to enable virtual adapter» Σύμπτωμα: Η εληνιή «Connect» επηζηξέθεη κήλπκα ζθάικαηνο «Failed to enable virtual adapter». Ενέργειες αντιμετώπισης τοσ προβλήματος (workaround): Βήμα Γ.1.1 Ελεξγνπνηείζηε ην Registry Editor πιεθηξνινγώληαο regedit ζηελ εθαξκνγή Run θαη παηήζηε OK: Σεκείωζε: Γηα λα εληνπίζεηε ηελ εθαξκνγή Run κεηαθηλήζηε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζηελ πάλω δεμηά γωλία ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο (desktop) κέρξη λα εκθαληζηεί ην Charms Bar. Επηιέμηε «Apps» από ηε ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη θαη πιεθηξνινγήζηε «run» ζην πεδίν αλαδήηεζεο. Παηήζηε ζην εηθνλίδην Run πνπ εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο. Βήμα Γ.1.2 Εληνπίζηε ην Registry Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CVirtA θαη επηιέμηε ην ραξαθηεξηζηηθό DisplayName (παηώληαο δεμί-θιηθ) γηα λα αιιάμεηε ηελ ηηκή ηνπ. 14

15 Βήμα Γ.1.3 Αθαηξέζηε ηνπο ραξαθηήξεο από ηελ αξρή κέρξη θαη ην ηειεπηαίν ζύκβνιν «%» (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ) από ηελ ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ DisplayName. Παξάδεηγκα: Από: Σε: Παηήζηε OK. 15

16 Γηα ηελ έθδνζε x64 ηνπ ιεηηνπξγηθνύ Windows 8 ε αιιαγή ζηελ ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ DisplayName αιιάδεη από θάηη ζαλ Systems VPN Adapter for 64-bit Windows ζε "Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows. Βήμα Γ.1.4 Δνθηκάζηε λα ελωζείηε μαλά γηα λα επηβεβαηώζηε ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 16

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρηστών VPN Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός χρηστών VPN Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός χρηστών VPN Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Σεπτεμβρίου 2006 (έκδοση 1.0) (καινούργιες εκδόσεις του «Οδηγού καινούργιων χρηστών» τοποθετούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο http://www.cs.ucy.ac.cy/computing)

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών Χρήζης Επίγειοσ Ψηθιακού Δέκηη Υψηλής Εσκρίνειας (ΗD)

Βιβλίο οδηγιών Χρήζης Επίγειοσ Ψηθιακού Δέκηη Υψηλής Εσκρίνειας (ΗD) Βιβλίο οδηγιών Χρήζης Επίγειοσ Ψηθιακού Δέκηη Υψηλής Εσκρίνειας (ΗD) SIGMATEK DVBR-50 HD 1 ΕΙΑΓΩΓΗ Αυτό το εγχειρίδιο ενδείκνυται για να ςασ οδθγιςει κατά τθν λειτουργία του FTA Επίγειου Ψθφιακοφ Δζκτθ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πηστιακή Δργαζία: " ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ"

Πηστιακή Δργαζία:  ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ Καβάλα, 2011 Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Πηστιακή Δργαζία: " ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ" Διζηγηηής: Κιοσρη Χαϊρί σνεργάζηηκαν οι ζποσδαζηές:

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ειςαγωγή... 3 Σο

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπηςξη εθαπμογήρ κοινυνικών δικηύυν ζε Android ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα