- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME -"

Transcript

1 EUROPEAN PUBLIC LAW CENTER ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟY Γηεζλέο πλέδξην / International Conference Η ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΕΠΟΥΗ: ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ PUBLIC ADMINISTRATION IN MODERN TIMES: CHALLENGES AND PERSPECTIVES Κομοτηνή / Komotini ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME - ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΚΙΚΟΝΔ II / In the framework of the KIKONES II Project πγρξεκαηνδόηεζε / Co-financed by: Τπεξεζία Γηεζλνύο Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο - Τπνπξγείν ησλ Δμσηεξηθώλ / Hellenic Aid of the Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic

2 Παξαζθεπή, 24 Απξηιίνπ 2009 / Friday, 24 April Πξνζθώλεζε / Welcoming Address Πεγή Πξσηνςάιηε, Τπνδηεπζύληξηα ΔπξΚΓΓ/ Ms. Piji Protopsaltis, Deputy Director for Management- European Public Law Organization Υαηξεηηζκνί / Allocutions - Άξεο Γηαλλαθίδεο, Ννκάξρεο Ρνδόπεο / Mr. Aris Yannakides, Prefect of Rodopi - Γεκήηξηνο Κνηζάθεο, Γήκαξρνο Κνκνηελήο / Mr. Dimitrios Kotsakis, Mayor of Komotini - Υξήζηνο Παπαληθνιάνπ, Γήκαξρνο Μαξώλεηαο / Mr. Christos Papanikolaou, Mayor of Maroneia - Κπκπαξίδεο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Ρνδόπεο/ Mr. Kimparidis George, President, Ropodi Bar Association πλεδξία Ι / Session I ΠΡΟ ΜΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ, ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΗ/ TOWARDS AN EFFECTIVE, EFFICIENT AND ACCOUNTABLE PUBLIC ADMINISTRATION IN EUROPE Πξόεδξνο / President: Violeta Besirevic, Καζεγήηξηα Ννκηθήο ρνιήο, Union University, Βειηγξάδη, εξβία / Prof. Violeta Besirevic, Union University School of Law, Belgrade, Serbia Migena Leskoviku, Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Σηξάλσλ, Αιβαλία: Η ππνρξέσζε ινγνδνζίαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο σο ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο ζύγρξνλεο δηαθπβέξλεζεο / Prof. Migena Leskoviku, University of Tirana, Albania: Accountability of Public Administration, an important feature of contemporary governments Γξ. Nino Maruashvili, Ννκηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Καπθάζνπ, Γεσξγία: Πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε θαη επζύλε ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ Δπξώπε / Dr. Nino Maruashvili, School of Law, Caucasus University, Georgia: Multilevel governance and public accountability in Europe Sladjana Skrba, Δηδηθόο ύκβνπινο Σνκεαθώλ Μεηαξξπζκίζεσλ, Γξαθείν πληνληζκνύ Μεηαξξπζκίζεσλ ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε, Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε: Σν ύζηεκα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη νη Μεηαξξπζκίζεηο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε: νη ηάζεηο ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε - Πξνο κία απνηειεζκαηηθή, απνδνηηθή θαη ππόινγε Γεκόζηα Γηνίθεζε / Ms. Sladjana Skrba, Expert Adviser for Sector Reforms, Public Administration Reform Coordinator's Office, Bosnia and Herzegovina: The Public Administration System, the Public Administration Reform and trends in Bosnia and Herzegovina Towards an Effective, Efficient and Accountable Public Administration in Europe

3 Alexandra Cavoski, Καζεγήηξηα, Ννκηθή ρνιή, Union University, Βειηγξάδη, εξβία: Βξίζθεηαη ε επηηπρία ζηελ ππεξβνιή; / Prof. Alexandra Cavoski, School of Law, Union University, Serbia: Nothing Succeeds Like Excess? άββαην, 25 Απξηιίνπ 2009 / Saturday, 25 April πλεδξία II / Session II ΥΡΗΣΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΙΚΑΙΟ / GOOD GOVERNANCE AND ADMINISTRATION IN EUROPEAN ADMINISTRATION AND LAW Πξόεδξνο / President: Βαζίιεηνο Γξακκαηίθαο, Λέθηνξαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ, Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείλησλ Υσξώλ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο/ Vasileios Grammatikas, Lecturer International Law, Department of Languages, Literature and Culture of Black Sea Countries, Democritus University of Thrace Lucica Matei, Πξύηαλεο θαη Γξ. Diana Camelia Iancu, Σνκέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Δζληθή ρνιή Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία: ην δξόκν γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό: Η «Καιή Γηαθπβέξλεζε» ζηε Ρνπκαλία / Prof. Dr. Lucica Matei, Rector and Assist. Dr. Diana Camelia Iancu, Faculty of Public Administration at the National School of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania: On the Way to Modernization: The Good Enough Governance Making in Romania Γξ. Idriz Haxhiaj, Γηεπζπληήο ηξαηησηηθνύ Παλεπηζηεκίνπ, ρνιή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Αιβαλία: Ο ξόινο ηεο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ζέζπηζεο θαλόλσλ κε ζηόρν ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε / Dr. Idriz Haxhiaj, Head of the Military University, Faculty of Public Administration, Albania: The role of policy making and regulations in good governance Γξ. Ekaterine Vepkhadze, Ννκηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Καπθάζνπ, Γεσξγία: Γηνηθεηηθή νινθιήξσζε ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε / Dr. Ekaterine Vepkhadze, School of Law, Caucasus University, Georgia: A Discussion of Administrative Integration in the enlarged European Union Alla Sanchenko, Πξντζηακέλε Γηεύζπλζεο Ννκηθώλ Θεκάησλ γηα ηελ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Ιλζηηηνύην Ννκνζεζίαο, Οπθξαλία: O θνηλνβνπιεπηηθόο έιεγρνο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ε επζύλε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ απέλαληη ζην Δθινγηθό ώκα / Ms. Alla Sanchenko, Chief of Division on Legal Problems of European Integration, Institute of legislation, Ukraine: Parliamentary Control νver the Public Administration as MPs' Responsibility before the Electorate

4 : Γηάιεηκκα θαθέ / Coffee Break Ani Matei, Καζεγεηήο θαη Carmen Savulescu, Δζληθή ρνιή Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία: H ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ζηόρν ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθώλ δαπαλώλ / Prof. Ani Matei and Assist. Carmen Savulescu, National School of Political Studies and Public Administration Bucharest, Romania: Enhancing the efficiency of local government in the context of reducing the administrative expenditures Cvijeta Tanasic, ύκβνπινο Γεκάξρνπ, Πεξηθέξεηα Brčko, Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε: Η Πεξηθέξεηα ηνπ Brčko σο κνληέιν δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε / Ms. Cvijeta Tanasic, Adviser to Brčko Mayor, Bosnia Herzegovina: Brčko District as model for administration reform in Bosnia and Herzegovina Γξ. Olena Stoyko, Δξεπλεηήο, Ιλζηηηνύην γηα ην Κξάηνο θαη ην Γίθαην, Οπθξαλία: Πξνθιήζεηο γηα ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε ελ όςεη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ζύγρξνλε δεκνθξαηία / Dr. Olena Stoyko, Reseacher, Institute of State and Law, Ukraine: Challenges of the Economic Crisis for Public Administration in New Democracies Mira Vlahovic, Τπεξεζία Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ, Κπβέξλεζε ηνπ Μαπξνβνπλίνπ: Η κεηαξξύζκηζε θαη νη πξνθιήζεηο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζην Μαπξνβνύλην / Ms. Mira Vlahovic, Human Resource Management Authority, Government of Montenegro: Reform of State Administration in Montenegro and its Challenges Tereza Taleska, Τπεξεζία Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο: Η αλάπηπμε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ ζηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο / Ms. Tereza Taleska, Civil Cervants Agency, Former Yugoslav Republic of Macedonia: Human resources development in the Former Yugoslav Republic of Macedonia : Γηάιεηκκα / Βreak πλεδξία III / Session III ΤΠΔΡΒΑΗ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ / BEYOND NATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION- ENVIRONMENT Πξόεδξνο / President: Διεπζέξηνο Λεβαληήο, Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο, Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ / Mr. Eleftherios Levantis, Head, Environment and Sustainable Development Unit, Operations V, European Public Law Organization Milena Bokova, Δθηειεζηηθή Γηεπζύληξηα, BlueLink Information Network, Βνπιγαξία: Ηιεθηξνληθή εθπξνζώπεζε- έλα εξγαιείν γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ / Ms. Milena Bokova, Executive Director, BlueLink Information Network, Bulgaria: E-Representation - a tool for empowering civil participation in decision making process

5 Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ, Διιάδα: Η πξνζηαζία ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο θαη ηα ζρεηηθά πνιηηηθά θαη επηζηεκνληθά κέζα δξάζεο: πξνβιήκαηα, επθαηξίεο θαη ζύγρξνλεο ζπλζήθεο / Dr. Elias Dimitriou, Hellenic Centre for Marine Research, Greece, Black Sea Delta conservation and relevant political and scientific instruments: problems, opportunities and current status Γξ. Hans Jerrentrup, Γηεπζπληήο, Δηαηξία γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Φύζεο θαη ηεο Οηθν-αλάπηπμεο: Πξαθηηθή εκπεηξία από ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνύ Πεξηβαιινληηθνύ Γηθαίνπ / Dr. Hans Jerrentrup Director, Society for Protection of Nature and Eco-development (EPO), Practical Experiences from Trans boundary Programs for the Application of the European Environmental Legislation Γξ. Ισάλλεο ηξηκπήο, Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ Γηεζλνύο Κέληξνπ Μειεηώλ Δπμείλνπ Πόληνπ, Οξγαληζκόο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Δπμείλνπ Πόληνπ: ην λνκηθό πιαίζην θαη ην ζρεδην δξάζεο γηα ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο / Dr. Ioannis Stribis, Legal Advisor of the International Center for Black Sea Studies, Black Sea Economic Cooperation (BSEC), Legal framework and action plan for cooperation in the field of environment protection : Γηάιεηκκα θαθέ / Coffee Break ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ / CONCLUDING REMARKS Διεπζέξηνο Λεβαληήο, Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο, Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ / Mr. Eleftherios Levantis, Head, Environment and Sustainable Development Unit, Operations V, European Public Law Organization Ηιίαο Καιακάξαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο, Operations I, Πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνύκελα από Διιεληθέο Πεγέο, Elias Kalamaras, Deputy Head of Unit, Operations I- Greek funded institution building projects, European Public Law Organization

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεύνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.gr Ι. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Α. Απαζρόιεζε ζην Οηθνλνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Βιομησανική κληπονομιά και νεολαία Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Παξαζθεπή, 4 Απξηιίνπ 2014 Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο Με ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο Δπξσπατθήο Πξσηεύνπζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟ (WORKSHOP)

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟ (WORKSHOP) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟ (WORKSHOP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΤΡΧΠΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ» Ο Γήκος Ζραθιείοσ κέζω ηοσ Σκήκαηος Δσρωπαϊθώλ Προγρακκάηωλ δηοργαλώλεη έλα ηεηραήκερο ζσλέδρηο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΔΣΖΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ (H.F.A.A.) Hellenic Finance and Accounting Association

12 Ο ΔΣΖΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ (H.F.A.A.) Hellenic Finance and Accounting Association Hellenic Finance and Accounting Association ύλδεζκνο Δπηζηεκόλωλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Λνγηζηηθήο Διιάδνο 12 Ο ΔΣΗΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ (H.F.A.A.) Διοργανωτής

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ ΜΑΗΟ 2012 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΤΣΑ, M.Sc Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ ***

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ *** ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ Ο Δκκαλνπήι Β. Μαξκαξάο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1947. πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην ΔΜΠ, από ην νπνίν απνθνίηεζε ην 1972. Tν 1986 αλαγνξεύηεθε δηδάθησξ ηνπ ΔΜΠ ζηελ Πνιενδνκία θαη Υσξνηαμία

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές:

1. Ακαδημαϊκές ζποσδές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Δπώνσμο: Όνομα: Σίηλος: Σαρνανίδοσ Υριζηίνα Λέκηορας Δμπορικού και Υρημαηοπιζηωηικού Γικαίοσ [Θέση: «Εμπορικό Δίκαιο με έμυαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα»] Γιεύθσνζη: Σμήμα Οργάνωζης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ

ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ ΣΔΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Γ. ΜΟΙΡΑΣΓΔΝΤΗΣ, Κύριος Δσρεσνητής ΔΑΑ Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, Λφθνο Νπκθψλ, Θεζείν 11810 Αζήλα, Διιάδα; e-mail: seba@noa.gr, ηει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 03 / Μάιος 2010 Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη ηεο Γέζπνηλαο Σαξαληίδνπ Μεηαπηπρηαθήο Φνηηήηξηαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

saertasoriso konferencia ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ INTERNATIONAL CONFERENCE

saertasoriso konferencia ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ INTERNATIONAL CONFERENCE iv. javaxisvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti klasikuri filologiis, bizantinistikisa da neogrecistikis instituti Κξαηηθό Παλεπηζηήκην Σηθιίδαο Ηλζηηηνύην Κιαζηθώλ, Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι 9-10 ΜΑΙΟΤ 2014, PENTELIKON HOTEL, ΚΗΦΙΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παξαζθεπή 9 Καΐνπ 2014 08:30 Δγγξαθέο Ξξνζέιεπζε 09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ

Διαβάστε περισσότερα

2. Presentations and discussions

2. Presentations and discussions CODE 3 rd SE Europe Regional Workshop Nicosia, Cyprus 25 May 2010 WORKSHOP REPORT Table of Contents 1. Aims... 1 2. Presentations and discussions... 2 3. Conclusions... 4 Annexes:... 4 1. Aims The CODE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 ΒΑΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ. 1978: Απνιπηήξην Λπθείνπ (Β' Λχθεην Αξξέλσλ Λακίαο). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ηδεξάο Γεκήηξηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γντξάλεο 42, 113 63 Αζήλα ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210-4142362 (γξαθείν), 210-4142360 email URL ΗΜ. ΓΔΝΝΗΔΩ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ: ΒΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα