πκθσλία γηα ηελ Σερλνινγία ηεο UPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πκθσλία γηα ηελ Σερλνινγία ηεο UPS"

Transcript

1 πκθσλία γηα ηελ Σερλνινγία ηεο UPS Γεληθνί Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε

2 ΤΜΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖ UPS Έθδνζε UTA ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΣΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΤΣΖ ΣΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖ UPS. ΤΠΟΓΔΗΚΝΤΟΝΣΑ ΚΑΣΧΣΔΡΧ ΟΣΗ ΤΜΦΧΝΔΗΣΔ ΣΖ ΓΔΜΔΤΖ Α ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΦΧΝΗΑ, ΤΝΑΠΣΔΣΔ ΓΔΜΔΤΣΗΚΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ UPS MARKET DRIVER, INC. («UPS»). Ζ παξνχζα πκθσλία πεξηιακβάλεη (1) ηνπο παξφληεο Γεληθνχο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο [ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλεκκέλνπ Παξαξηήκαηνο Α (Οξηζκνί Γεληθνί Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο) ηεο], (2) ηα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε [ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλεκκέλνπ Παξαξηήκαηνο Α (Οξηζκνί Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε) ηεο], ηνπ Παξαξηήκαηνο Β (Σερλνινγία ηεο UPS) θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ (Δπηηξεπφκελε Δπηθξάηεηα)] πνπ δηαηίζεληαη εδψ (φπνπ ηα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα αιιάμνπλ θαηά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηψλ) θαη (3) ηελ ηεθκεξίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα πξνεγνχκελα, ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη φια κέζσ αλαθνξάο. Γηά ηνπ παξφληνο επηβεβαηψλεηε φηη δηαβάζαηε θαη θαηαλνείηε πιήξσο ηα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε πνπ δηαηίζεληαη εδψ. Δλδερνκέλσο ε πκθσλία λα αο πξνηαζεί πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφζβαζή αο ζηελ Σερλνινγία ηεο UPS. Δθηφο αλ αιιάμεη ε έθδνζε ηεο πκθσλίαο, θάζε πεξίπησζε ρξεζηκεχεη ζηελ επηβεβαίσζε ηεο πκθσλίαο φπσο ηε ζπλάςαηε ακνηβαία θαη φρη ζηε δεκηνπξγία κηαο πξφζζεηεο ή μερσξηζηήο ζπκθσλίαο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πκθσλίαο: «Πειάηεο» ζεκαίλεη ην πξφζσπν ην νπνίν είλαη εξγνδφηεο ζαο θαη (1) ζην νπνίν έρεη εθρσξεζεί ν Λνγαξηαζκφο ηεο UPS πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα λα εγγξαθείηε φηαλ θάλεηε πξφζβαζε γηα πξψηε θνξά ζηελ Σερλνινγία ηεο UPS, εάλ απαηηείηαη έλαο Λνγαξηαζκφο ηεο UPS γηα απηήλ ηελ εγγξαθή, θαη (2) ζην νπνίν έρεη εθρσξεζεί ν πξψηνο Λνγαξηαζκφο ηεο UPS πνπ ρξεζηκνπνηείηε φηαλ θάλεηε πξφζβαζε ζηελ Σερλνινγία ηεο UPS εάλ δελ απαηηείηαη έλαο Λνγαξηαζκφο ηεο UPS γηα εγγξαθή, αιιά απαηηείηαη γηα ρξήζε ηεο, ή (3) φηαλ ε πξψηε Σερλνινγία ηεο UPS ζηελ νπνία έρεηε πξφζβαζε δελ απαηηεί έλα ινγαξηαζκφ UPS γηα εγγξαθή ή ρξήζε, θαη «Δζείο» ζεκαίλεη, φπνπ ηζρχεη, εζείο σο άηνκν θαη ν Πειάηεο. Γειψλεηε θαη εγγπάζηε φηη θζάζαηε ζε ειηθία λφκηκεο ελειηθηφηεηαο θαη, αλ ηζρχεη, κπνξείηε λφκηκα λα ζπγθξνηείηε δεζκεπηηθέο ζπκβάζεηο ππφ ηνλ ηζρχνληα λφκν εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε ζρεηηθά κε ηελ Σερλνινγία ηεο UPS. Δάλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή δελ έρεηε πιένλ ηελ εμνπζηνδφηεζε λα ζπγθξνηείηε δεζκεπηηθέο ζπκβάζεηο ππφ ηνλ ηζρχνληα λφκν εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε ζρεηηθά κε έλα Λνγαξηαζκφ ηεο UPS, δελ ζα κπνξείηε πιένλ λα ρξεζηκνπνηείηε ην Λνγαξηαζκφ ηεο UPS κε ηελ Σερλνινγία ηεο UPS. Γεληθνί Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο 1. Οξηζκνί. Οη φξνη κε θεθαιαία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα πκθσλία έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ θαζνξίζηεθε ζην Παξάξηεκα Α ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο θαη ζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζην Παξάξηεκα Α ζηα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ ησλ Γηθαησκάησλ Σειηθνχ Υξήζηε θαη ησλ παξφλησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ, ζα ππεξηζρχνπλ νη παξφληεο Γεληθνί Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο. 2. Παξνρή αδείαο. 2.1 Πεδίν. Ζ UPS δηά ηνπ παξφληνο άο ρνξεγεί θαη Δζείο απνδέρεζηε, ππνθείκελνη ζηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο, κηα πεξηνξηζκέλε, κεηαθιεηή, κε κεηαρνξεγνχκελε, κε απνθιεηζηηθή, κε κεηαβηβάζηκε άδεηα ρξήζεο ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS θαη ηεο ζρεηηδφκελεο Σερληθήο Σεθκεξίσζεο ζηελ Δπηηξεπφκελε Δπηθξάηεηα γηα απηήλ ηελ Σερλνινγία ηεο UPS. Σα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε πεξηιακβάλνπλ πξφζζεηα γεληθά δηθαηψκαηα θαη πεξηνξηζκνχο αδείαο, θαζψο θαη δηθαηψκαηα θαη πεξηνξηζκνχο αδείαο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ Σερλνινγία ηεο UPS. 2.2 Γεληθνί Πεξηνξηζκνί Τιηθά θαη Λνγηζκηθφ ηεο UPS. Δζείο δελ ζα ππνρξεψζεηε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη ηνπο πξάθηνξέο ηνπ λα ππεθρσξήζνπλ άδεηα, λα απνθαιχςνπλ ή λα κεηαβηβάζνπλ ηα Τιηθά ηεο UPS ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο UPS. πκθσλείηε λα κελ ηξνπνπνηήζεηε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηνξζψζεσλ ζην Λνγηζκηθφ), αλαπαξάγεηε, ελνηθηάζεηε, κηζζψζεηε, δαλείζεηε, δεζκεχζεηε, δηαλείκεηε, αλαθαηαλείκεηε,

3 ζπλαιιάζζεζηε ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν δηαζέζεηε ηα Τιηθά ηεο UPS ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηεο UPS θαη δηά ηνπ παξφληνο απνπνηείζηε ηα δηθαηψκαηα πνπ ζαο ρνξεγήζεθαλ ππφ ηνλ εθαξκνζηέν λφκν, εθηφο φπνπ ε ελ ιφγσ απνπνίεζε δελ δχλαηαη λα εθαξκνζηεί. πκθσλείηε λα κελ αληηγξάθεηε ην Λνγηζκηθφ, εθηφο φπνπ απαηηείηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πκθσλία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη Δζείο θάλεηε έλα (1) εθεδξηθφ αληίγξαθν ηνπ Λνγηζκηθνχ απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο αξρεηνζέηεζεο. Σν εθεδξηθφ απηφ αληίγξαθν ζα πεξηιακβάλεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα (copyright) ηεο UPS θαη άιιεο ηδηνθηεζηαθέο ζεκεηψζεηο θαη ζα ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο. Παξά νπνηαδήπνηε αλαθνξά πεξί ηνπ αληηζέηνπ ζηελ παξνχζα πκθσλία, Δζείο δελ ζα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Λνγηζκηθφ γηα ζθνπνχο παξνρήο ππεξεζηψλ σο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ή γξαθείν. 3. Αζθάιεηα ηνπ Νφκνπ πεξί Δμαγσγψλ. Αλαγλσξίδεηε φηη φια ηα Τιηθά ηεο UPS πνπ παξέρνληαη ζην παξφλ ππφθεηληαη ζηνπο Καλνληζκνχο Γηαρείξηζεο Δμαγσγψλ ησλ Ζ.Π.Α. («EAR») πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Γξαθείν Βηνκεραλίαο θαη Αζθάιεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ Ζ.Π.Α. θαζψο θαη ζε άιινπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ησλ Ζ.Π.Α. πκθσλείηε λα ζπκκνξθψλεζηε κε ην «EAR» θαη κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο ησλ Ζ.Π.Α. θαηά ην ρεηξηζκφ θαη ηε ρξήζε φισλ ησλ Τιηθψλ ηεο UPS πνπ παξέρνληαη ζην παξφλ θαη λα κελ εμάγεηε ή επαλεμάγεηε ηα Τιηθά ηεο UPS εθηφο αλ έρεηε εμνπζηνδφηεζε απφ ην EAR, απφ ηνπο λφκνπο ησλ Ζ.Π.Α. θαη απφ άιινπο ηζρχνληεο λφκνπο. Γίρσο πεξηνξηζκφ ηεο γεληθφηεηαο ησλ πξνεγνπκέλσλ, ζπκθσλείηε, δειψλεηε θαη εγγπάζηε φηη δελ ζα έρεηε πξφζβαζε, δελ ζα θαηεβάδεηε απφ ην δηαδίθηπν, εθρσξείηε, θέξεηε, κεηαθέξεηε, κεηαθνξηψλεηε απφ πινίν ζε πινίν ή εμάγεηε ή επαλεμάγεηε ηα Τιηθά ηεο UPS (1) ζηελ Απαγνξεπκέλε Δπηθξάηεηα (ή ζε πνιίηε ή θάηνηθφ ηεο), ή (2) ζε πξφζσπν, νληφηεηα ή νξγαληζκφ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ Δηδηθά Δλδεδεηγκέλσλ Πνιηηψλ (Specially Designated Nationals) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ησλ Ζ.Π.Α. ή ζηνλ Καηάινγν Δμαηξνπκέλσλ Πξνζψπσλ (Denied Persons) ή ζηνλ Καηάινγν Οληνηήησλ (Entity List), ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ Ζ.Π.Α. Οη ρψξεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη σο κέξνο ηεο Απαγνξεπκέλεο Δπηθξάηεηαο θαζψο θαη ηα πξφζσπα, νη νληφηεηεο ή νη νξγαληζκνί νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο θαηαιφγνπο ελδέρεηαη λα αιιάδνπλ θαηά θαηξνχο. πκθσλείηε λα παξακείλεηε ελήκεξνη θαη λα ζπκκνξθψλεζηε κε ηελ παξνχζα δηάηαμε παξά ηηο νπνηεζδήπνηε παξφκνηεο αιιαγέο. Πξνο εχθνιε κφλνλ αλαθνξά, κπνξείηε λα βξείηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ρψξεο θαη ηα πξφζσπα, ηηο νληφηεηεο ή ηνπο νξγαληζκνχο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαηαιφγσλ ζηηο δηεπζχλζεηο θαη 4. Τιηθά ηεο UPS 4.1 Γηθαηψκαηα πεξί ηεο Ηδηνθηεζίαο Πλεπκαηηθήο Πεξηνπζίαο. Γηά ηνπ παξφληνο αλαγλσξίδεηε θαη ζπκθσλείηε φηη ε UPS δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηίηινπο θαη ζπκθέξνληα επί ησλ Τιηθψλ ηεο UPS ή έρεη ην δηθαίσκα λα αο ρνξεγήζεη ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπο. Αλαγλσξίδεηε φηη δελ έρεηε απνθηήζεη θαλέλα ηδηνθηεζηαθφ ζπκθέξνλ επί ησλ Τιηθψλ ηεο UPS θαη δελ ζα απνθηήζεηε θαλέλα ηδηνθηεζηαθφ ζπκθέξνλ επί ησλ Τιηθψλ ηεο UPS βάζεη ηεο παξνχζαο πκθσλίαο. Γελ ζα θάλεηε νπδέπνηε νχηε ζα επηηξέςεηε εζθεκκέλα λα γίλεη θάηη πνπ ζα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηα δηθαηψκαηα ηεο UPS ή ζηνπο δηθαηνπάξνρνχο ηεο θαη ζηα Τιηθά ηεο UPS. Ζ UPS θαη νη δηθαηνπάξνρνί ηεο δηαηεξνχλ φια ηνπο ηα δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηα Τιηθά ηεο UPS ηα νπνία δελ ρνξεγνχληαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξνχζα. 4.2 Αιιαγέο ζηα Τιηθά ηεο UPS θαη ζηελ Σερλνινγία ηεο UPS. Ζ UPS ελδέρεηαη λα ελεκεξψζεη, λα ηξνπνπνηήζεη, λα κεηαηξέςεη ή λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε ή φια ηα Τιηθά ηεο UPS ή/θαη ηελ Σερλνινγία ηεο UPS νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 5. Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο. 5.1 Τπνζηήξημε θαη πληήξεζε. Καηά δηαζηήκαηα ε UPS, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, κπνξεί λα επηιέμεη λα ρνξεγήζεη ππνζηήξημε ή ζπληήξεζε γηα ην Λνγηζκηθφ («Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο»). Γηά ηνπ παξφληνο, εμνπζηνδνηείηε ηελ UPS θαη ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηεο (ηνπο «Παξνρείο Τπνζηήξημεο») λα παξέρνπλ Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο, λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Λνγηζκηθφ, ζε άιιεο εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηε ζε ζπλδπαζκφ κε ην Λνγηζκηθφ θαη ηα ζπζηήκαηα ηνπ ππνινγηζηή αο είηε (1) απνκαθξπζκέλα, κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ή άιισλ κέζσλ (ηα νπνία ζα απαηηήζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε πξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ ζηα ζπζηήκαηα ηνπ ππνινγηζηή αο

4 απφ ηελ UPS ή ηνπο Παξνρείο Τπνζηήξημεο («Λνγηζκηθφ Τπνζηήξημεο»), ή (2) κέζσ επί ηφπνπ επηζθέςεσλ ζε θαζνξηζκέλνπο ρξφλνπο κεηά ηελ ακνηβαία ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Δπηπιένλ ρνξεγείηε ζηελ UPS θαη ζηνπο Παξνρείο Τπνζηήξημεο ην δηθαίσκα λα ρεηξίδνληαη θαη λα κεηαηξέπνπλ ην Λνγηζκηθφ θαη ηα ζπζηήκαηα ηνπ ππνινγηζηή αο, ηηο εθαξκνγέο, ηα αξρεία θαη ηα ζρεηηδφκελα δεδνκέλα φζν εχινγα ρξεηάδεηαη γηα λα αο παξάζρνπλ ηηο Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο. Χζηφζν, ζπκθσλείηε φηη φιεο νη Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο ζα παξέρνληαη θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο UPS θαη ηίπνηα ζηε πκθσλία δε ζα εξκελεπηεί σο ππνρξέσζε ηεο UPS λα παξάζρεη νπνηαδήπνηε Τπεξεζία Τπνζηήξημεο. 5.2 Πξφζβαζε ζε Ηδηνθηεζηαθέο Πιεξνθνξίεο. Αλαγλσξίδεηε θαη ζπκθσλείηε φηη ελδέρεηαη Δζείο λα απνθαιχςεηε, ή φηη ε UPS ή νη Παξνρείο Τπνζηήξημεο λα ζρνιηάζνπλ, ηηο Πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα αο ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ησλ Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο απφ ηελ UPS ή ηνπο Παξνρείο Τπνζηήξημεο ή ηεο UPS, θαη φηη νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα ζα ζεσξεζνχλ σο κε εκπηζηεπηηθά θαη ζπλεπψο κε θαιππηφκελα απφ ην Άξζξν 7 ηνπ παξφληνο εθηφο αλ ε UPS έρεη ζπκθσλήζεη δηαθνξεηηθά ζε κηα ππνγεγξακκέλε ζπκθσλία εκπηζηεπηηθφηεηαο αλεμάξηεηε απφ ηελ παξνχζα πκθσλία. Δπηπιένλ, αλαγλσξίδεηε φηη νη απνκαθξπζκέλεο ζπλεδξίεο επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ UPS ή ηνπο Παξνρείο Τπνζηήξημεο κπνξεί λα πινπνηεζνχλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ην νπνίν είλαη εθ ηνπ θπζηθνχ ηνπ αλαζθαιέο, θαη ζπκθσλείηε φηη ε UPS ή νη Παξνρείο Τπνζηήξημεο δε ζα θέξνπλ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε παξαβίαζε αζθάιεηαο πξνθχςεη ζην Γηαδίθηπν. Θα πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε ζαο ηα πξνεγνχκελα φηαλ δεηάηε Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο απφ ηελ UPS ή ηνπο Παξνρείο Τπνζηήξημεο. 6. Αλαζηνιή, Υξνληθή Πεξίνδνο θαη Λήμε. 6.1 Αλαζηνιή ησλ Γηθαησκάησλ. Ζ UPS κπνξεί λα αλαζηείιεη ηα δηθαηψκαηά αο γηα πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ησλ πζηεκάησλ ηεο UPS κέζσ ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS ή, φπσο είλαη απαξαίηεην, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο UPS, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, (1) γηα λα εκπνδίζεη πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ησλ πζηεκάησλ ηεο UPS ή ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS, πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο, (2) γηα λα δηνξζψζεη έλα ζθάικα ηνπ πιηθνχ ζηα πζηήκαηα ηεο UPS ή ηελ Σερλνινγία ηεο UPS, ή (3) γηα λα ζπκκνξθσζεί κε έλα λφκν, θαλνληζκφ ή θαλφλα ή νπνηαδήπνηε απφθαζε δηθαζηεξίνπ ή άιινπ ζψκαηνο πνπ έρεη ηελ αξκφδνπζα δηθαηνδνζία. 6.2 Υξνληθή Πεξίνδνο. Ζ παξνχζα πκθσλία ζα ιάβεη ηζρχ κφιηο δψζεηε ηε ζπγθαηάζεζή αο θάλνληαο θιηθ ζην αλάινγν πιήθηξν θαησηέξσ θαη ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρχ θαη ζπλέπεηα έθηνηε έσο φηνπ επέιζεη ν ηεξκαηηζκφο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα (ε «Υξνληθή Πεξίνδνο»). 6.3 Λήμε. α. Οπνηνδήπνηε κέξνο κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ηελ παξνχζα πκθσλία θαη ε UPS κπνξεί λα ηεξκαηίζεη νπνηαδήπνηε ή φιεο ηηο άδεηεο πξφζβαζεο ζηελ Σερλνινγία ηεο UPS πνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ην άιιν κέξνο. β. Παξά ηα πξνεγνχκελα, ε παξνχζα χκβαζε ζα ιήμεη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ιάβεη άιιε ελέξγεηα ε UPS (1) θαηά ηελ παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 3, 4 (ηξίηε θξάζε), 7 ή 10, ή ηεο Δλφηεηαο 2.2 ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ, (2) ζηελ πεξίπησζε ρξενθνπίαο αο, αξρήο ρξενθνπίαο, εηαηξηθήο αλαδηνξγάλσζεο, αζηηθήο απνθαηάζηαζεο, ζπλζήθεο, εηδηθήο ξεπζηνπνίεζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αγσγήο πηψρεπζεο ζε ζρέζε κε Δζάο, ή αλ Δζείο έρεηε νλνκάζεη έλαλ απνδέθηε, δηαρεηξηζηή, δηαρεηξηζηηθφ απνδέθηε ή αξκφδην ξεπζηνπνίεζεο ή αλ απνθαζίζεηε λα θάλεη εθθαζάξηζε, ή ην δηθαζηήξην εθδψζεη απφθαζε πξνο ηνχην, ή (3) αλ είζηε Δζείο ζπλεηαίξνο ή Πειάηεο ζε ζπλεηαηξηζκφ θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ζπλεηαηξηζκφο δηαιπζεί. 6.4 Ηζρχο Λήμεο. α. Με ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο παξνχζαο πκθσλίαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, φιεο νη άδεηεο πνπ είραλ ρνξεγεζεί δπλάκεη ηνπ παξφληνο ζα ιήμνπλ ακέζσο θαη ζα παχζεηε θαη ζα εγθαηαιείςεηε ακέζσο θάζε πξφζβαζε θαη ρξήζε ησλ Τιηθψλ ηεο UPS θαη ζα θαηαζηξέςεηε φια ηα Τιηθά ηεο UPS πνπ έρεηε ππφ ηελ θαηνρή ή ηνλ έιεγρφ αο.

5 β. Με ηνλ ηεξκαηηζκφ νπνηαζδήπνηε άδεηαο ζε κηα Σερλνινγία ηεο UPS, ζα παχζεηε θαη ζα εγθαηαιείςεηε ακέζσο θάζε πξφζβαζε θαη ρξήζε απηήο ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS θαη ησλ ζρεηηθψλ Τιηθψλ ηεο UPS θαη ζα θαηαζηξέςεηε φια ηα ζρεηηθά Τιηθά ηεο UPS πνπ έρεηε ππφ ηελ θαηνρή ή ηνλ έιεγρφ αο. 6.5 Δπηβίσζε ησλ Όξσλ κεηά ηε Λήμε. Σα άξζξα 1, 5, 7-9 θαη 12, νη Δλφηεηεο 4.1, 6.4 and 6.5 ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ θαη ην Παξάξηεκα Α θαζψο θαη ηα Άξζξα θαη νη Δλφηεηεο εθείλεο ησλ Γηθαησκάησλ Σειηθνχ Υξήζηε πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα 3.2 ησλ Γηθαησκάησλ Σειηθνχ Υξήζηε ζα επηβηψζνπλ ηεο ιήμεο απηήο ηεο πκθσλίαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 7. Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο, Δκπνξηθά Μπζηηθά, Πιεξνθνξίεο. 7.1 Απνθάιπςε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Υξνληθήο Πεξηφδνπ θαη κεηά απφ απηήλ, δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε (εθηφο αλ επηηξέπεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο αο δπλάκεη ηνπ παξφληνο), απνθαιχςεηε ή επηηξέςεηε ζε νπνηνδήπνηε Πξφζσπν λα έρεη πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε Δκπνξηθά Μπζηηθά (πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, νπνησλδήπνηε Δκπνξηθψλ Μπζηηθψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Τιηθά ηεο UPS). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Υξνληθήο Πεξηφδνπ θαη γηα κηα πεξίνδν πέληε (5) εηψλ κεηά απφ απηήλ, εθηφο αλ ππάξμεη λνκηθή εληνιή, δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε, απνθαιχςεηε ή επηηξέςεηε ζε νπνηνδήπνηε Πξφζσπν λα έρεη πξφζβαζε ζε νπνηεζδήπνηε Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο, εθηφο αλ επηηξέπεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο αο δπλάκεη ηνπ παξφληνο. Αλαγλσξίδεηε φηη εάλ παξαβηάζεηε ην Άξζξν 7 ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ, ε UPS πηζαλφλ λα κελ έρεη άιιν ιπζηηειέο έλδηθν κέζν ζηε δηάζεζή ηεο πξνο ηνχην, κπνξεί λα ππνζηεί αλεπαλφξζσηε δεκία θαη ζα έρεη δηθαίσκα απαίηεζεο δίθαηεο απνδεκίσζεο. πκθσλείηε λα πξνζηαηεχζεηε απηέο ηηο Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο θαη Δκπνξηθά Μπζηηθά κε ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα πξνζνρή πνπ Δζείο πξνζηαηεχεηαη ηηο δηθέο αο εκπηζηεπηηθέο ή ηδηφθηεηεο πιεξνθνξίεο. Δάλ απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε ησλ Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ ή δηθαζηηθήο απφθαζεο, Δζείο πξέπεη λα εηδνπνηήζεηε ηελ UPS επαξθψο λσξίηεξα ψζηε ε UPS λα έρεη ηελ επθαηξία, εληφο εχινγσλ νξίσλ, λα θέξεη αληηξξήζεηο. 7.2 πγθέληξσζε. Γελ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεηε άιιεο Πιεξνθνξίεο ή λα απνθνκίδεηε ή αλαπηχζζεηε πιεξνθνξίεο, ππεξεζίεο ή πξντφληα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Πιεξνθνξίεο, εθηφο απφ απηέο πνπ επηηξέπνληαη ξεηά απφ ηελ παξνχζα πκθσλία. 8. Δγγπήζεηο. 8.1 Απφ ηνλ Πειάηε: Γειψλεηε θαη εγγπάζηε φηη (1) ν Πειάηεο δελ έρεη ηα θεληξηθά ηνπ γξαθεία ζηελ Απαγνξεπκέλε Δπηθξάηεηα, (2) δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ Σερλνινγία ηεο UPS ζηελ Απαγνξεπκέλε Δπηθξάηεηα θαη (3) δελ είζηε νχηε Δζείο νχηε ν Πειάηεο ππφ ηνλ έιεγρν νπνηνπδήπνηε Πξνζψπνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ Δηδηθά Δλδεδεηγκέλσλ Πνιηηψλ (Specially Designated Nationals) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ησλ Ζ.Π.Α. ή ζηνλ Καηάινγν Δμαηξνπκέλσλ Πξνζψπσλ (Denied Persons) ή ζηνλ Καηάινγν Οληνηήησλ (Entity List), ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ Ζ.Π.Α., (φπσο νη θαηάινγνη απηνί ζα κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη θαηά δηαζηήκαηα θαη νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηηο δηεπζχλζεηο θαη ή έρεηε αλψλπκε εηαηξία, είζηε πνιίηεο ή θάηνηθνο ή αλήθεηε ζηελ θπβέξλεζε ηεο Απαγνξεπκέλεο Δπηθξάηεηαο. 8.2 Απνπνηήζεηο. α. ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΣΖ UPS ΔΓΓΤΧΝΣΑΗ ΟΣΗ ΔΠΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ (90) ΖΜΔΡΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ Δ ΔΑ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ, ΑΤΣΟ ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΘΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΟΤΗΑΣΗΚΑ ΟΠΧ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔΣΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ. Ζ ΜΟΝΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ UPS Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΔΓΓΤΖΖ ΘΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ. ΔΚΣΟ ΟΠΧ ΓΖΛΧΝΔΣΑΗ ΣΖΝ ΔΓΓΤΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΓΤΟ ΦΡΑΔΧΝ, ΣΑ ΤΛΗΚΑ ΣΖ UPS ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ «Χ ΔΥΟΤΝ ΜΔ ΟΛΑ ΣΑ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΑ» ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΖ ΣΟΤ. ΟΤΓΔΜΗΑ ΔΓΓΤΖΖ, ΓΖΛΧΖ, ΔΓΓΤΖΖ, ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ, ΓΔΜΔΤΖ Ή ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ, ΡΖΣΖ Ή ΤΠΟΝΟΟΤΜΔΝΖ, ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΔΝΖ Ή ΑΛΛΧ, Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΤΝΘΖΚΖ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΑΚΡΗΒΔΗΑ, ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ, ΑΠΟΓΟΖ, ΜΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΡΗΣΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ, ΗΧΠΖΛΖ ΑΠΟΛΑΤΖ Ή ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ

6 ΚΟΠΟ Ή ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖ UPS ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ UPS, ΚΑΗ ΟΛΔ ΟΗ ΠΑΡΟΜΟΗΔ ΔΓΓΤΖΔΗ, ΓΖΛΧΔΗ, ΤΝΘΖΚΔ, ΓΔΜΔΤΔΗ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ, ΣΟ ΜΔΓΗΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ Ο ΝΟΜΟ, ΟΠΧ ΤΜΒΑΗΝΔΗ ΚΑΗ ΜΔ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΔΓΓΤΖΔΗ ΠΟΤ ΠΖΓΑΕΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Ή ΣΖ ΥΡΖΖ. Ζ UPS ΓΔΝ ΔΓΓΤΑΣΑΗ ΟΣΗ ΣΑ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΑ ΣΑ ΤΛΗΚΑ ΣΖ UPS ΘΑ ΓΗΟΡΘΧΘΟΤΝ. ΟΤΓΔΜΗΑ ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ Ή ΓΡΑΠΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ Ή ΤΜΒΟΤΛΖ ΠΟΤ ΓΗΓΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ UPS Ή ΑΠΟ ΟΠΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΖ UPS ΘΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΔΗ ΜΗΑ ΔΓΓΤΖΖ. β. Δπηπιένλ αλαγλσξίδεηε θαη ζπκθσλείηε φηη ε πξφζβαζε απφ ηελ UPS ή ηνπο Παξνρείο Τπνζηήξημεο ζηα ζπζηήκαηα ηνπ ππνινγηζηή αο, ζηα αξρεία θαη ζηα ζρεηηδφκελα δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 5 ηνπ παξφληνο γίλεηαη απιψο θαη κφλν γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο γηα ινγαξηαζκφ αο θαη παξακέλεηε ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ αληηγξαθή αξρείσλ αζθαιείαο ησλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ, αξρείσλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ ππνινγηζηή αο. ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Ή ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ UPS Ή ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΔΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ «Χ ΔΗΝΑΗ ΜΔ ΟΛΑ ΣΑ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΑ», ΚΑΗ Ζ UPS ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΔΗ ΔΓΓΤΖΔΗ, ΡΖΣΔ Ή ΤΠΟΝΟΟΤΜΔΝΔ, ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΑΤΣΔ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Ή ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ. ΓΗΥΧ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΓΔΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ, Ζ UPS, ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ, ΑΠΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΡΖΣΧ ΟΛΔ ΣΗ ΔΓΓΤΖΔΗ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ, ΜΔΣΑΞΤ ΑΛΛΧΝ, ΟΠΟΗΧΝΓΖΠΟΣΔ ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ, ΜΖ-ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΡΗΣΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ Ή ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΟΠΟ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Ή ΣΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΚΑΗ ΟΛΔ ΣΗ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΔ ΤΜΒΟΤΛΔ, ΓΗΑΓΝΧΔΗ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. ΑΝΑΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΚΑΗ ΤΜΦΧΝΔΗΣΔ ΟΣΗ Ζ UPS ΓΔΝ ΘΑ ΦΔΡΔΗ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΦΑΛΜΑ, ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ, ΔΛΑΣΣΧΜΑ, ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ Ή ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ. γ. ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΣΖ UPS ΓΔΝ ΔΓΓΤΧΝΣΑΗ ΣΖ ΤΝΔΥΖ, ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ Ή ΑΦΑΛΖ ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ UPS ΚΑΗ Ζ ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΔΝ ΛΟΓΧ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ UPS ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΧ ΝΑ ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΕΔΣΑΗ ΑΠΟ ΓΗΑΦΟΡΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΚΣΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ UPS. ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΣΖ UPS ΓΔΝ ΦΔΡΟΤΝ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΕΖΜΗΔ ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΣΤΠΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΖΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΝ ΛΟΓΧ ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΖ. δ. ΟΡΗΜΔΝΔ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΔ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΟΤΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ Δ ΤΠΟΝΟΟΤΜΔΝΖ ΔΓΓΤΖΖ, ΤΝΔΠΧ ΟΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΟΗ ΔΞΑΗΡΔΔΗ Δ ΑΤΣΖΝ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΧ ΝΑ ΜΖΝ ΗΥΤΟΤΝ ΓΗΑ Α. Ζ ΤΜΦΧΝΗΑ Α ΓΗΝΔΗ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ ΝΟΜΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ. ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΧ ΝΑ ΔΥΔΣΔ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΓΗΑΦΔΡΟΤΝ ΑΠΟ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ Δ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ. ΤΜΦΧΝΔΗΣΔ ΚΑΗ ΑΝΑΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΟΣΗ ΟΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΟΗ ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΔΓΓΤΖΖ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΦΧΝΗΑ ΔΗΝΑΗ ΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΛΟΓΗΚΔ. 9. Πεξηνξηζκφο Δπζχλεο. α. ΠΑΡΑ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΑΝΣΗΘΔΣΟΤ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΦΧΝΗΑ, ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΣΖ UPS ΓΔΝ ΘΑ ΦΔΡΟΤΝ ΔΤΘΤΝΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ Δ Α Ή Δ ΣΡΗΣΟ ΠΡΟΧΠΟ, ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΣΟ ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ Ο ΗΥΤΧΝ ΝΟΜΟ, ΓΗΑ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΔΜΜΔΔ, ΤΝΔΠΑΓΟΜΔΝΔ, ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΗΚΔ, ΠΟΗΝΗΚΔ, ΠΟΛΛΑΠΛΔ, ΣΤΥΑΗΔ Ή ΔΗΓΗΚΔ ΕΖΜΗΔ, ΑΠΟΛΔΘΔΝΣΑ ΚΔΡΓΖ, ΑΠΧΛΔΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ή ΥΡΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ, ΑΠΧΛΔΗΑ ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΔΧΝ Ή ΔΞΟΓΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΓΑΘΧΝ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΦΧΝΗΑ, ΛΟΓΧ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ, ΛΟΓΧ ΑΣΗΚΟΤ ΑΓΗΚΖΜΑΣΟ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΣΖ ΑΜΔΛΔΗΑ), ΑΓΗΚΟΠΡΑΓΗΑ, ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖ UPS Ή ΑΛΛΧ, ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΑΝ ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΣΖ UPS ΔΗΥΑΝ ΔΗΓΟΠΟΗΖΘΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΤΠΑΡΞΖ ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΕΖΜΗΧΝ. ΑΤΣΟ Ο ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΔΤΘΤΝΖ ΘΑ ΗΥΤΔΗ ΜΟΝΟ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΣΟ ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΟΒΑΡΖ ΑΜΔΛΔΗΑ Ή ΔΚΔΜΜΔΝΖ ΠΑΡΔΚΣΡΟΠΖ ΣΧΝ

7 ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΣΖ UPS Ή ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΤ Ή ΘΑΝΑΣΟΤ. ΔΚΣΟ ΣΧΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΧΝ ΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤ ΓΗΑΣΤΠΧΝΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ 1.7 ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΟΤ ΥΡΖΣΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ 8.2 ΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ ΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΧΝ, Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΣΖ UPS ΓΗΑ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΕΖΜΗΔ (ΑΜΔΔ Ή ΑΛΛΧ) Ή ΠΟΗΝΔ Ή ΑΠΧΛΔΗΔ, ΠΑΡΑ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ Ή ΑΞΗΧΖ, ΔΗΣΔ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΤΜΒΟΛΑΗΟ, ΑΓΗΚΖΜΑ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΣΖ ΑΜΔΛΔΗΑ), ΑΓΗΚΟΠΡΑΓΗΑ ΔΗΣΔ ΑΛΛΧ, ΓΗΑ ΟΠΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΣΤΠΟ, ΓΔΝ ΘΑ ΤΠΔΡΒΑΗΝΔΗ, Δ ΤΧΡΔΤΖ, ΣΟ ΠΟΟ ΣΧΝ ΥΗΛΗΧΝ ΓΟΛΑΡΗΧΝ Ζ.Π.Α. (USD $1.000), ΚΑΗ ΑΠΟΠΟΗΔΗΣΔ, ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ, ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΞΗΧΖ ΓΗΑ ΕΖΜΗΔ ΠΟΤ ΤΠΔΡΒΑΗΝΟΤΝ ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΟΟ. β. ΠΡΟ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΚΑΗ ΜΔ ΤΝΔΠΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΣΧΝ ΠΑΡΟΝΣΧΝ ΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΧΝ, Ζ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΦΧΝΗΑ (ΔΚΓΟΖ UTA ) ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ ΑΠΟ ΜΗΑ ΦΟΡΑ Δ ΔΑ ΓΔΝ ΑΛΛΑΕΔΗ ΣΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΤΧΡΔΤΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΧΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΣΖ UPS ΠΑΝΧ ΑΠΟ ΣΟ ΠΟΟ ΣΧΝ ΥΗΛΗΧΝ ΓΟΛΑΡΗΧΝ Ζ.Π.Α. (USD $1,000). γ. ΟΗ ΑΞΗΧΔΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΓΗΝΑΝ ΔΝΣΟ ΔΞΗ (6) ΜΖΝΧΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΓΗΝΔΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑ Δ ΑΞΗΧΖ ΘΑ ΘΔΧΡΖΘΟΤΝ ΟΣΗ ΔΥΟΤΝ ΑΠΟΠΟΗΖΘΔΗ. 10. Υξήζε ηνπ Ολφκαηνο θαη Γηαθήκηζε. Δθηφο φπσο ξεηψο δειψλεηαη ζηελ παξνχζα πκθσλία, Δζείο ζπκθσλείηε φηη ρσξίο πξνεγνχκελε μερσξηζηή έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο UPS γηα θάζε πεξίζηαζε, δελ ζα ρξεζηκνπνηείηε ζε δηαθεκηζηηθά, ζε δεκνζηφηεηα ή κε άιιν ηξφπν ην φλνκα ησλ πκβαιινκέλσλ ηεο UPS (φπσο, κεηαμχ άιισλ ηεο United Parcel Service of America, Inc.), ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζπλεηαίξνπ ή ππάιιεινπ ησλ πκβαιινκέλσλ ηεο UPS, νχηε νπνηνδήπνηε εκπνξηθφ φλνκα, εκπνξηθφ ζήκα, εκπνξηθή ελδπκαζία ή παξνκνίσζε απηήο πνπ αλήθεη ζηνπο πκβαιιφκελνπο ηεο UPS. 11. Δηδνπνηήζεηο. Δθηφο φπσο εηδηθά δειψλεηαη ζηελ παξνχζα πκθσλία, φιεο νη εηδνπνηήζεηο, αηηήζεηο ή άιιεο επηθνηλσλίεο πνπ απαηηνχληαη ή επηηξέπνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο ζα γίλνληαη εγγξάθσο θαη ζα δίδνληαη σο εμήο: Δάλ πξνέξρνληαη απφ Δζάο: κέζσ πξνζσπηθήο παξάδνζεο, κε παξάδνζε UPS Next Day Air (ε εηδνπνίεζε ζεσξείηαη ηζρχνπζα κία εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ απνζηνιή), κε κεηαβίβαζε κέζσ θαμ ή ηειεαληίγξαθνπ αλ ε επηβεβαίσζε ηεο κεηαβίβαζεο παξαιεθζεί απφ ηνλ απνζηνιέα (ε εηδνπνίεζε ζεσξείηαη ηζρχνπζα θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο επηβεβαίσζεο), ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, απφδεημε επηζηξνθήο, πξνπιεξσκέλα ηαρπδξνκηθά (ε εηδνπνίεζε ζεσξείηαη ηζρχνπζα ηε δεθάηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζην ηαρπδξνκείν) ζηε δηεχζπλζε UPS, 55 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, U.S.A., attention: UPS Legal Department, αξηζκφο θαμ: (404) Δάλ πξνέξρεηαη απφ ηελ UPS: κε νπνηαδήπνηε κέζνδν πνπ δηαηίζεηαη ζε Δζάο θαζψο θαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν (ε εηδνπνίεζε ζεσξείηαη ηζρχνπζα θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαβίβαζεο), ζηε δηεχζπλζε, ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ζηνλ αξηζκφ θαμ, φπσο ηζρχεη, (1) ησλ ζηνηρείσλ εγγξαθήο αο γηα ηελ Σερλνινγία ηεο UPS φπσο παξέρνληαη ζηελ UPS ή (2) ελφο Λνγαξηαζκνχ ηεο UPS πνπ ρξεζηκνπνηείηε κε ηελ Σερλνινγία ηεο UPS. Έθαζηνο ζπκβαιιφκελνο δχλαηαη λα αιιάμεη ηε δηεχζπλζή ηνπ, ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ηνλ αξηζκφ θαμ γηα εηδνπνίεζε ζηνλ άιιν ζπκβαιιφκελν ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηνλ άιιν ζπκβαιιφκελν.

8 12. Γηάθνξα Αλεμάξηεηνη πκβαιιφκελνη. Οη ζπκβαιιφκελνη είλαη αλεμάξηεηνη ζπκβαιιφκελνη θαη ηίπνηα ζηελ παξνχζα δελ ζα εξκελεπζεί σο δεκηνπξγία απαζρφιεζεο ή ζρέζεο αληηπξνζψπεπζεο, ζπλεηαηξηζκνχ, ή/θαη θνηλνπξαμίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Οπδείο ζπκβαιιφκελνο ιακβάλεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή εμνπζηνδφηεζε ππφζεζεο ή δεκηνπξγίαο νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ή επζχλεο, ξεηήο ή ππνλννχκελεο, εθ κέξνπο ή ζην φλνκα ηνπ άιινπ ζπκβαιιφκελνπ, ή δέζκεπζεο ηνπ άιινπ ζπκβαιιφκελνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν Απνπνίεζε. Οπδεκία απνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο ή νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ ή ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνλδήπνηε ζπκβαιιφκελν ππφ ηελ παξνχζα πκθσλία ζα έρεη ηζρχ, εθηφο ζε ζπκθσλία κε έγγξαθν θείκελν ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ζπκβαιιφκελν ή ηνπο ζπκβαιιφκελνπο νη νπνίνη απνπνηνχληαη ηε ζπκκφξθσζε, θαη νπνηαδήπνηε παξφκνηα απνπνίεζε ζα έρεη ηζρχ κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε θαη γηα ηνλ εηδηθφ ζθνπφ πνπ δειψλεηαη ζην ελ ιφγσ έγγξαθν Γηαηξεηφηεηα ησλ Γηαηάμεσλ. ηελ πεξίπησζε φπνπ κία δηάηαμε ηεο παξνχζαο πκθσλίαο αλαγλσξηζηεί σο άθπξε ή αλεθάξκνζηε ζχκθσλα κε δηθαζηηθή εληνιή ή απφθαζε, ην ππφινηπν ηεο παξνχζαο πκθσλίαο ζα παξακείλεη έγθπξν θαη εθαξκφζηκν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Δθρψξεζε. Ζ παξνχζα πκθσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ, αδεηψλ ή ππνρξεψζεσλ ππφ ηελ παξνχζα πκθσλία, δελ κπνξεί λα εθρσξεζεί ζε αο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν Πξφζσπν ή νληφηεηα ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο UPS. Ζ UPS κπνξεί λα αλαζέζεη, λα εμνπζηνδνηήζεη ή λα κεηαβηβάζεη νιφθιεξε ή κέξνο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο ή νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα δπλάκεη ηνπ παξφληνο ζε νπνηνδήπνηε κέινο ησλ πκβαιινκέλσλ ηεο UPS ρσξίο ηελ αλάγθε έγθξηζεο ή ζπγθαηάζεζεο εθ κέξνπο αο. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, ε «Δθρψξεζε» ζα πεξηιακβάλεη, ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνηαδήπνηε ζπγρψλεπζε ή πψιεζε φισλ ή νπζησδψο φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εθρσξεηή ζπκβαιινκέλνπ ή νπνηαδήπνηε κεηαβίβαζε ηεο παξνχζαο πκθσλίαο ή ηκήκαηνο απηήο, κε λνκηθή πξάμε ή άιισο, ή νπνηαδήπνηε πψιεζε ή άιιε κεηαβίβαζε ησλ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ή πεξηζζφηεξν ησλ κεηνρψλ / ζπκθεξφλησλ κε δηθαίσκα ςήθνπ ηνπ εθρσξεηή ζπκβαιινκέλνπ ή έιεγρν επ απηψλ. ηελ πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε επηηξεπφκελεο Δθρψξεζεο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο, ε πκθσλία ζα είλαη δεζκεπηηθή θαη ζε ηζρχ γηα ην φθεινο εθάζηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ λνκίκσλ δηαδφρσλ ηνπο θαη ησλ επηηξεπνκέλσλ εθρσξήζεσλ Φφξνη. Οπνηεζδήπνηε πιεξσηέεο ακνηβέο ππφ ηελ παξνχζα πκθσλία δελ πεξηιακβάλνπλ νπνηνπζδήπνηε θφξνπο θαη ακνηβέο (φπσο, κεηαμχ άιισλ, νπνηνπζδήπνηε ηζρχνληεο παξαθξαηεζέληεο θφξνπο θαη Φ.Π.Α. ή νπνηνλδήπνηε άιιν θφξν ή ακνηβή) πνπ επηβάιιεηαη απφ νπνηαδήπνηε λνκίκσο ζπζηαζείζα θνξνινγηθή αξρή έλαληη ησλ ακνηβψλ πιεξσηέσλ ζηελ UPS δπλάκεη ηνπ παξφληνο. Δζείο απνθιεηζηηθά ζα είζηε ππεχζπλνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ πιεξσκή εθάζηνπ εμ απηψλ ησλ θφξσλ ζηελ αξκφδνπζα θνξνινγηθή αξρή θαη δελ ζα κεηψζεηε ην πνζφ ησλ ακνηβψλ πιεξσηέσλ γηα κηα παξφκνηα θνξνινγηθή πιεξσκή Γηέπνπζα Ννκνζεζία, Γηθαηνδνζία θαη Γιψζζα. ηελ πιήξε έθηαζε πνπ επηηξέπεη ν λφκνο, ε παξνχζα πκθσλία ζα δηέπεηαη θαη ζα εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο Πνιηηείαο ηεο Γεσξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, εμαηξνπκέλσλ (1) ησλ αξρψλ πεξί ζχγθξνπζεο λφκσλ, (2) ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε Γηεζλή Πψιεζε Αγαζψλ, (3) ηεο χκβαζεο ηνπ 1974 πεξί Πεξηφδνπ Πεξηνξηζκνχ ζηηο Γηεζλείο Πσιήζεηο Αγαζψλ θαη (4) ηνπ Πξσηνθφιινπ ην νπνίν ηξνπνπνηεί ηε χκβαζε ηνπ 1974 θαη ε νπνία έγηλε ζηε Βηέλλε ζηηο 11 Απξηιίνπ, Οη ζπκβαιιφκελνη δειψλνπλ φηη δήηεζαλ ε παξνχζα πκθσλία θαη φια ηα ζρεηηθά πξνο απηήλ έγγξαθα, παξφληα ή κειινληηθά, λα ζπληαρζνχλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα κφλν. Les parties déclarent qu'elles exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement. Καηά ηελ πιήξε έθηαζε πνπ επηηξέπεη ν λφκνο θαη ζχκθσλα κε ηελ έγθπξε ππνγξαθή δεζκεπηηθήο ζπκθσλίαο, ε ηζρχνπζα γιψζζα ηεο παξνχζαο πκθσλίαο είλαη ε αγγιηθή θαη νπνηαδήπνηε κεηάθξαζε έρεηε ιάβεη είλαη απιψο πξνο δηεπθφιπλζή αο. Καηά ηελ πιήξε έθηαζε πνπ επηηξέπεη ν λφκνο, φιε ε αιιεινγξαθία θαη νη επηθνηλσλίεο κεηαμχ Δζάο θαη ηεο UPS ππφ ηελ παξνχζα πκθσλία πξέπεη λα γίλνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνγξάςαηε ηελ παξνχζα πκθσλία κέζσ ηεο έθζεζεο ζην Γηαδίθηπν κηαο κεηαθξαζκέλεο έθδνζεο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο ζε άιιε γιψζζα πιελ ηεο αγγιηθήο ησλ Ζ.Π.Α., κπνξείηε λα δείηε ηελ αγγιηθή έθδνζε Ζ.Π.Α. ηεο παξνχζαο πκθσλίαο θάλνληαο θιηθ εδψ. Ζ

9 ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΓΗΑ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΖ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΦΧΝΗΑ (ΔΗΣΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ, ΓΗΑ ΑΓΗΚΖΜΑ Ή ΑΛΛΧ) ΘΑ ΔΗΝΑΗ ΔΝΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑΚΟ Ή ΠΟΛΗΣΔΗΑΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΖΝ ΑΣΛΑΝΣΑ ΣΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΓΚΑΣΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΠΡΟ ΑΤΣΖΝ ΣΖΝ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΑΜΔΣΑΚΛΖΣΑ ΑΠΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΚΑΗ ΑΡΝΟΤΝΣΑΗ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΔ ΤΠΔΡΑΠΗΔΗ ΒΑΗΕΟΜΔΝΔ ΔΠΗ ΣΖ ΔΛΛΔΗΦΖ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΔΠΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ, ΣΖ ΚΑΣΑ ΣΟΠΟΝ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ Ή ΣΖ ΑΝΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ. Παξά ηα πξνεγνχκελα, εάλ θαη εθφζνλ απαηηνχληαη επαθφινπζεο μερσξηζηέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδηθαζίεο ζε άιιν Ακεξηθαληθφ ή μέλν δηθαζηήξην πξνο επηβεβαίσζε ηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο Αηιάληαο, Γεσξγίαο, ή άιισο φπσο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξνρή πιήξνπο απνδεκίσζεο θαη πιήξνπο επίιπζεο επί φισλ ησλ ππφ δηέλεμε ζεκάησλ, νη πκβαιιφκελνη κπνξνχλ λα ζεζπίζνπλ παξφκνηεο επαθφινπζεο μερσξηζηέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδηθαζίεο ζε νπνηνδήπνηε Ακεξηθαληθφ ή μέλν δηθαζηήξην θαη νη πκβαιιφκελνη, δηά ηνπ παξφληνο, ζπγθαηαηίζεληαη ζηελ κε απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ηνπ ελ ιφγσ δηθαζηεξίνπ θαη δηά ηνπ παξφληνο απνπνηνχληαη νπνηεζδήπνηε ππεξαζπίζεηο πνπ βαζίδνληαη επί ηεο έιιεηςεο δηθαηνδνζίαο επί ηνπ πξνζψπνπ, ηεο θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηαο ή ηεο αλαξκνδηφηεηαο δηθαζηεξίνπ. Παξά νπνηαδήπνηε αλαθνξά πεξί ηνπ αληηζέηνπ ζηελ παξνχζα, ε UPS ζα δηθαηνχηαη πξνζσξηλήο απνδεκίσζεο ή πξφζθαηξεο απνθαηάζηαζεο ελψπηνλ νηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ ην νπνίν έρεη δηθαηνδνζία. πκθσλείηε ζηελ απνδεθηηθφηεηα ησλ αξρείσλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζε νπνηαδήπνηε δηέλεμε ζηελ παξνχζα Αλσηέξα Βία. Οπδείο ζπκβαιιφκελνο ζηελ παξνχζα ζα είλαη ππεχζπλνο γηα παξάιεηςε εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε εθ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ππφ ηελ παξνχζα πκθσλία εάλ ε παξάιεηςε απηή πξνθιεζεί απφ νπνηαδήπνηε αηηία πέξαλ ηνπ ινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ φπσο, κεηαμχ άιισλ, απφ νπνηαδήπνηε αλσηέξα βία, απεξγία, εξγαζηαθή δηαηάξαμε, πξάμε ηξνκνθξαηίαο Απνθαηαζηάζεηο. Οπνηεζδήπνηε απνθαηαζηάζεηο πνπ παξέρνληαη ζηελ παξνχζα είλαη κε απνθιεηζηηθέο πκκφξθσζε πξνο ηνπο Νφκνπο. Κάζε ζπκβαιιφκελνο, ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζή ηνπ δηά ηνπ παξφληνο, ζα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο πξνο φινπο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, ηηο απνθάζεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο θαη δελ ζα πξνβεί ζε θακία ελέξγεηα ε νπνία ζα πξνθαινχζε ηνλ άιιν ζπκβαιιφκελν ζηελ παξάβαζε ησλ λφκσλ, απνθάζεσλ ή θαλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ πξνο ηνχην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο, φπνπ απαηηείηαη, λα ππνβάιεηε Δζείο σο δηθαηνδφρνο ηελ παξνχζα πκθσλία ζε κηα θπβεξλεηηθή αξρή. Αλαγλσξίδεηε εηδηθά φηη ηα Τιηθά ηεο UPS πνπ παξέρνληαη ζην παξφλ ελδέρεηαη λα πεξηέρνπλ ιεηηνπξγηθφηεηα θξππηνγξάθεζεο. Αλαγλσξίδεηε θαη ζπκθσλείηε φηη φηαλ θαηεβάδεηε απφ ην δηαδίθηπν, κεηαθέξεηε ή ρξεζηκνπνηείηε Τιηθά ηεο UPS ζε νπνηαδήπνηε ρψξα εθηφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, εζείο, θαη φρη ε UPS, θέξεηε ηελ πιήξε επζχλε γηα ηε ζπκκφξθσζή ζαο κε φινπο ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο ελ ιφγσ ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, φισλ ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ εηζαγσγή, ρξήζε, δηαλνκή, αλάπηπμε ή κεηαθνξά ηνπ ινγηζκηθνχ ή ηεο ηερλνινγίαο θξππηνγξάθεζεο θαη φισλ ησλ απαηηήζεσλ θαηαρψξηζεο ή απφθηεζεο αδείαο γηα ηα ελ ιφγσ Πξαθηηθέο Γεδνκέλσλ. Ζ εηαηξία δηαλνκήο δεκάησλ ηεο UPS ζηε δηθαηνδνζία αο, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηεο νπνίαο κπνξείηε λα βξείηε ππφ ηελ ελφηεηα «Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ UPS» ζηνλ Γηαδηθηπαθφ Σφπν γηα ηε δηθαηνδνζία αο («UPS Delivery Co.»), ζπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί (1) πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαιαβή θαη παξάδνζε δεκάησλ ππφ ηελ ελ ιφγσ δηθαηνδνζία («Γεδνκέλα Παξάδνζεο»), (2) πιεξνθνξίεο εγγξαθήο ζρεηηθέο κε Δζάο, φπσο δεηείηαη απφ ην UPS.com («Γεδνκέλα Δγγξαθήο») θαη (3) δεδνκέλα ή ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη θαη άιιν ηξφπν απφ Δζάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS («Άιια Γεδνκέλα»). (Γεδνκέλα Παξάδνζεο, Γεδνκέλα Δγγξαθήο θαη Άιια Γεδνκέλα ζην εμήο ζπιινγηθά σο «Γεδνκέλα»). Ζ UPS Market Driver, Inc., 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia, 30328, U.S.A., θαη νη άιινη πκβαιιφκελνη ηεο UPS ιακβάλνπλ δεδνκέλα θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ θαζνξίδεηαη πην θάησ. Σα Γεδνκέλα δελ ζα πεξηιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πνπ εηζάγεηε Δζείο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ «Address Book» πνπ παξέρεηαη απφ ην UPS.com. Σα Γεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο (νη «θνπνί»): (1) ηελ παξνρή ή ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ νη πκβαιιφκελνη ηεο UPS παξέρνπλ ζηνπο απνζηνιείο θαη ηνπο παξαιήπηεο ησλ δεκάησλ, (2) ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη επηβεβαίσζε ηεο παξάδνζεο, (3) ηελ

10 επηθνηλσλία κε Δζάο ζρεηηθά κε επηπιένλ ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα ζαο θαλνχλ αμηφινγεο, (4) ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λφκηκσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ πκβαιινκέλσλ ηεο UPS (φπσο, δηεμαγσγή αλάιπζεο ηάζεσλ θαη κειέηεο αγνξάο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ) (5) ηε δεκηνπξγία πίζησζεο, (6) ηελ εθπιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη κέζσ ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS, (7) ηελ εθηέιεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηηκνιφγεζεο, (8) ηε βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ, (9) ηε δηαρείξηζε αηηήζεσλ θαη αμηψζεσλ, (10) ηε δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη (11) φινπο ηνπο άιινπο ζθνπνχο πνπ είλαη ζπλεπείο κε ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Απνξξήηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηνλ Γηαδηθηπαθφ Σφπν ηεο UPS ζηε δηεχζπλζε (ελζσκαησκέλε ζηελ παξνχζα κέζσ αλαθνξάο ζηελ παξνχζα πκθσλία) θαη ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Αλαγλσξίδεηε φηη δηαβάζαηε θαη θαηαλνείηε πιήξσο ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Απνξξήηνπ ηεο UPS. Ζ ππνγξαθή θαη ην επψλπκν ηνπ απνδέθηε ηνπ δέκαηνο δηαηίζεληαη επίζεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζηνλ απνζηνιέα θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ σο απφδεημε ηεο παξάδνζεο. Σα Γεδνκέλα ελδέρεηαη λα παξέρνληαη ζε νξηζκέλνπο απνδέθηεο («Απνδέθηεο»): (1) ηνπο πκβαιινκέλνπο ηεο UPS, γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, (2) ηνπο παξνρείο ππεξεζηψλ ησλ πκβαιινκέλσλ ηεο UPS νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα Γεδνκέλα γηα λα βνεζήζνπλ ηελ UPS λα αληαπνθξηζεί ζηνπο θνπνχο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, (3) ηνπο απνζηνιείο θαη παξαιήπηεο πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηνλ αξηζκφ παξαθνινχζεζεο ή ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ηνπ δέκαηνο (ζρεηηθά κε εθείλνπο νη νπνίνη έρνπλ ζπκβφιαην γηα ππεξεζίεο πξφζζεηεο αμίαο), θαη (4) θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη αξρέο, φπσο, κεηαμχ άιισλ, ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο, αλ απαηηείηαη απφ ην λφκν. Σα Γεδνκέλα γηα ηνπο θνπνχο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ελδέρεηαη λα κεηαβηβαζηνχλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ή ζε άιιεο ρψξεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ φπσο ε ρψξα θαηαγσγήο αο ή ε ρψξα θαηαγσγήο ησλ αηφκσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα Γεδνκέλα. Χζηφζν, φια ηα Γεδνκέλα ζα ππφθεηληαη ζηα ηερλνινγηθά θαη δηαρεηξηζηηθά κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ UPS γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα Γεδνκέλα πξνζηαηεχνληαη απφ απψιεηα, απνθάιπςε ή κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. Σα άηνκα ζηα νπνία αλαθέξνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ελδέρεηαη λα έρνπλ δηθαηψκαηα ππφ ηνλ ηζρχνληα λφκν γηα ηελ πξφζβαζε ζε απηά ηα ζηνηρεία θαη ηε δηφξζσζε νπνησλδήπνηε αλαθξηβεηψλ (άιισλ απφ απηέο ζε έλα πιήξεο αξρείν απνζηνιήο). Γειψλεηε θαη εγγπάζηε ζηελ UPS φηη φηαλ Δζείο ή νη ππάιιεινη, εθπξφζσπνη ή ππεξγνιάβνη αο («πκβαιιφκελνη Απνζηνιείο») παξέρεηε ζηελ UPS Delivery Co. δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν («Άηνκν»): (1) νη πκβαιιφκελνη Απνζηνιείο έρνπλ ην δηθαίσκα θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε λα ην πξάμνπλ, (2) φηη Δζείο ή θάπνηνο άιινο πκβαιιφκελνο Απνζηνιέαο εηδνπνηήζαηε θάζε Άηνκν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ παξαιεπηψλ ηνπ δέκαηνο) φηη ε UPS ζα επεμεξγαζηεί ηα Γεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαιήπηε γηα ηνπο θνπνχο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, φηη ηα Γεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαιήπηε κπνξεί λα κεηαβηβαζηνχλ απφ ηελ UPS ζηνπο Παξαιήπηεο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαη φηη ηα Γεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαιήπηε ελδέρεηαη λα κεηαβηβαζηνχλ φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, θαη (3) φηη έρεηε απνθηήζεη ηε ζπκθσλία θάζε Αηφκνπ ζηελ επεμεξγαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο, Δλφηεηα Με Απνθιεηζηηθφηεηα. Σίπνηα ζηελ παξνχζα πκθσλία δελ ζα εξκελεπηεί φηη απνθιείεη ή πεξηνξίδεη ηελ UPS κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ ππνγξαθή παξφκνησλ δηεπζεηήζεσλ κε νπνηνδήπνηε άιιν Πξφζσπν ή απφ δηαπξαγκαηεχζεηο ή απφ άκεζεο ζπκβάζεηο κε ακνηβαίνπο πειάηεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Πιήξεο πκθσλία. Σξνπνπνίεζε. Ζ παξνχζα πκθσλία απνηειεί ηελ πιήξε θαηαλφεζε θαη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο πκθσλίαο θαη αληηθαζηζηά νπνηεζδήπνηε θαη φιεο ηηο (1) πξνεγνχκελεο ή ζχγρξνλεο δειψζεηο, θαηαλνήζεηο θαη ζπκθσλίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη (2) νπνηεζδήπνηε πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηεο πκθσλίαο γηα ηελ Σερλνινγία ηεο UPS κεηαμχ ηεο UPS θαη Δζάο, θαζφηη φιεο ζπγρσλεχνληαη ζηελ παξνχζα πκθσλία. Οπνηαδήπνηε Δηαηξηθή πκθσλία γηα ηελ Σερλνινγία κεηαμχ ηεο UPS θαη ηνπ Πειάηε, είηε ππνγξάθεηαη πξηλ ή κεηά ηελ εκεξνκελία απηήο ηεο πκθσλίαο, ζα αληηθαζηζηά ηελ παξνχζα πκθσλία. Οπνηαδήπνηε πκθσλία γηα ηελ Σερλνινγία ηεο UPS κεηαμχ ηεο UPS θαη Δζάο ε νπνία έρεη έθδνζε λεφηεξε απφ ηελ έθδνζε UTA ζα αληηθαζηζηά ηελ παξνχζα πκθσλία. Ζ αληηθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε πξνεγνχκελεο πκθσλίαο δελ πεξηνξίδεη ηα δηθαηψκαηα ηεο UPS ελαληίνλ αο σο απνηέιεζκα νπνηαδήπνηε παξάβαζεο ή αζέηεζεο πξνεγνχκελσλ παξφκνησλ ζπκθσληψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο πκθσλίαο. Ζ παξνχζα πκθσλία δελ δχλαηαη λα αιιαρζεί ή λα ηξνπνπνηεζεί εθηφο κε ππνγεγξακκέλν έγγξαθν απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο

11 εθπξνζψπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηελ παξνχζα πκθσλία, αξθεί, σζηφζν, ε UPS λα δχλαηαη λα αιιάμεη ηα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 3.1 ησλ Γηθαησκάησλ Σειηθνχ Υξήζηε θαη ηα Τιηθά ηεο UPS, θαζψο θαη ηελ Σερλνινγία ηεο UPS ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ησλ παξφλησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Έλα έγγξαθν κε ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο δελ πξνζδίδεη δηθαίσκα αιιαγήο ή κεηαηξνπήο ηεο πκθσλίαο Απνπνίεζε: εκεηψζεηο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Καηά ηελ πιήξε έθηαζε πνπ επηηξέπεη ν λφκνο, εάλ βξίζθεζηε ζε έλα θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνπνηείζηε φιεο ηηο εηδνπνηήζεηο, αλαγλσξίζεηο θαη επηβεβαηψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ειεθηξνληθά κέζα θάηη ην νπνίν κπνξεί λα απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 10(1), 10(2), 11(1) θαη 11(2) ηεο Οδεγίαο ηεο ΔΔ 2000/31/ΔΚ φπσο εθαξκφδεηαη ζηε δηθαηνδνζία αο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS απφ Δζάο ΖΜΔΗΧΖ: πγθαηάζεζε ζηελ επεμεξγαζία ησλ Γεδνκέλσλ. Δθηφο εάλ επηιέμαηε λα ππνδείμεηε ην αληίζεην ζηα Γεδνκέλα Δγγξαθήο αο ζρεηηθά κε ην άκεζν κάξθεηηλγθ (νη πξνηηκήζεηο απηέο κπνξνχλ λα αιιαρζνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή), δηά ηεο παξνχζαο ζπγθαηαηίζεζηε ζηελ επεμεξγαζία ησλ Γεδνκέλσλ ζαο απφ ηνπο πκβαιινκέλνπο ηεο UPS γηα ηνπο θνπνχο πνπ θαζνξίζηεθαλ παξαπάλσ ζηελ Δλφηεηα ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ απφ ηνπο πκβαιινκέλνπο ηεο UPS. πκθσλείηε επίζεο φηη είηε είζηε ν απνδέθηεο ή ν παξαιήπηεο ηνπ δέκαηνο, ιάβαηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε θαη ζπγθαηαηίζεζηε κε ηελ επεμεξγαζία θαη ρξήζε ησλ Γεδνκέλσλ αο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα

12 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΟΡΗΜΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ρεηηδφκελνη ζεκαίλεη ηξίηα πξφζσπα ηα νπνία ειέγρνπλ έλα Πξφζσπν, ειέγρνληαη απφ απηφ ή βξίζθνληαη ππφ ηνλ απηφ έιεγρν κε απηφ, άκεζα ή έκκεζα. πκθσλία: νξίδεηαη ζηε δεχηεξε παξάγξαθν ησλ παξφλησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Απνζηνιέο κε Δλαιιαθηηθέο Υξεψζεηο ζεκαίλεη απνζηνιέο πνπ παξαδίδνληαη ζηνπο πκβαιιφκελνπο ηεο UPS γηα ινγαξηαζκφ αο απφ θάπνην άιιν Πξφζσπν θαη φπνπ νη ελ ιφγσ απνζηνιέο ρξεψλνληαη ζην δηθφ αο ινγαξηαζκφ UPS. Δθρψξεζε νξίδεηαη ζηελ Δλφηεηα 12.4 ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ζεκαίλεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ή πιηθφ, εθηφο απφ Δκπνξηθά Μπζηηθά, πνπ έρνπλ αμία γηα ηελ UPS θαη ηα νπνία δελ είλαη, ελ γέλεη, γλσζηά ζε ηξίηα πξφζσπα, ή πνπ ε UPS απνθηά απφ ηξίηα πξφζσπα (πεξηιακβάλνληαο, κεηαμχ άιισλ, πκβαιιφκελνπο ηεο UPS) θαη ηα νπνία ε UPS ζεσξεί σο ηδηνθηεζηαθά είηε αλήθνπλ είηε φρη ζηελ UPS. Οη Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο Πιεξνθνξίεο. Οη Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο δε ζα πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξείηε λα απνδείμεηε φηη: (1) ήηαλ ήδε γλσζηέο ζε αο θαηά ηε ζηηγκή πνπ ηηο έιαβε ε UPS θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία άιιε ζπκθσλία κε απνθάιπςεο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, (2) είλαη ηψξα, ή ακέζσο κεηά απφ απηφ, γλσζηέο ζην επξχ θνηλφ ρσξίο δηθή αο ππαηηηφηεηα, (3) αλαπηχρζεθαλ απφ αο, λφκηκα θαη αλεμάξηεηα, ρσξίο αλαθνξά ζε Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο, ή (4) απνθηήζεθαλ λφκηκα απφ αο κέζσ ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ ρσξίο λα ππάξρεη θακία ππνρξέσζε εκπηζηεπηηθφηεηαο. Πειάηεο νξίδεηαη ζηελ ηξίηε παξάγξαθν ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Γεδνκέλα νξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Γεδνκέλα Παξάδνζεο νξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε ζεκαίλεη ην έγγξαθν πνπ δηαηίζεηαη εδψ θαη πεξηγξάθεηαη ζηε δεχηεξε παξάγξαθν ησλ παξφλησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Γεληθνί Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο ζεκαίλεη ην παξφλ έγγξαθν. Δηζεξρφκελεο Απνζηνιέο ζεκαίλεη απνζηνιέο πνπ παξαδίδνληαη ζηνπο πκβαιιφκελνπο ηεο UPS γηα λα αο ηηο παξαδψζνπλ. Άηνκν νξίδεηαη ζηελ Δλφηεηα ησλ παξφλησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Πιεξνθνξίεο ζεκαίλεη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα πζηήκαηα ηεο UPS θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο πκβαιιφκελνπο ηεο UPS ή πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηθή αο απνζηνιή θαη ηνπο πκβαιιφκελνπο ηεο UPS, φπσο, κεηαμχ άιισλ, ησλ Παξαδηδφκελσλ Απνζηνιψλ. Άιια Γεδνκέλα νξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Δμεξρφκελεο Απνζηνιέο ζεκαίλεη κηα απνζηνιή πνπ παξαδίδεηε Δζείο ζηνπο πκβαιιφκελνπο ηεο UPS. Δπηηξεπφκελε Δπηθξάηεηα ζεκαίλεη γηα νπνηαδήπνηε Σερλνινγία ηεο UPS νη ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο πνπ ζπλδένληαη κε ηέηνηα Σερλνινγία ηεο UPS θαη ηα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε Παξάξηεκα Γ. Πξφζσπν ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε άηνκν, εηαηξία, εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ζπλεηαηξηζκφο, θνηλνπξαμία, νξγαληζκφο, ηδησηηθή ζπκκεηνρηθή εηαηξία, νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο, κε εηαηξηθφο νξγαληζκφο ή νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή νληφηεηα. θνπνί νξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ.

13 Παξαιήπηεο νξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Γεδνκέλα εγγξαθήο νξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Απαγνξεπκέλε Δπηθξάηεηα ζεκαίλεη νη ρψξεο εθείλεο πνπ ππφθεηληαη ζε έλα πξφγξακκα νινθιεξσηηθψλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ πνπ ην δηαρεηξίδεηαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ησλ Ζ.Π.Α., ην Γξαθείν Διέγρνπ Πεξηνπζηψλ Αιινδαπψλ («OFAC»), ή ζε άιιε γεληθή απαγφξεπζε ρξήζεο, εμαγσγήο ή επαλεμαγσγήο ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS ππφ ηηο θπξψζεηο ησλ Ζ.Π.Α. ή ηνπο λφκνπο ειέγρνπ εμαγσγψλ. Οη ρψξεο πνπ ππφθεηληαη ζε εκπάξγθν ή θπξψζεηο ηνπ OFAC κπνξνχλ λα αιιάμνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή νπφηε κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε επηζθεπηφκελνη ηα πιηθά πνπ δηαηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε θαη πκβαιιφκελνη Απνζηνιείο νξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Λνγηζκηθφ ζεκαίλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS πνπ απνηεινχλ (i) ινγηζκηθά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ UPS ζε αο ππφ ηελ παξνχζα πκθσλία, (εμαηξνπκέλσλ ησλ δεηγκάησλ θσδηθψλ ηνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ), θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε ζρεηηδφκελεο Σερληθέο Πιεξνθνξίεο θαη (ii) νπνηεζδήπνηε Δλεκεξψζεηο απηψλ θαηά ην κέηξν πνπ παξέρνληαη απφ ηελ UPS ζε Δζάο ππφ ηελ παξνχζα πκθσλία. Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο νξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα 5.1 ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Λνγηζκηθφ Τπνζηήξημεο νξίδεηαη ζηελ Δλφηεηα 5.1 ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Παξνρείο Τπνζηήξημεο νξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα 5.1 ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Σερληθή Σεθκεξίσζε ζεκαίλεη, ζπιινγηθά, φιε θαη νπνηαδήπνηε ηεθκεξίσζε ή/θαη δείγκαηα θσδηθψλ ηνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζρεηηθά κε ηελ Σερλνινγία ηεο UPS ή ην ήκα ηεο UPS φπσο παξέρνληαη ή δηαηίζεληαη ζε αο απφ ηελ UPS ζηελ παξνχζα. Παξαδηδφκελε Απνζηνιή ζεκαίλεη κηα απνζηνιή πνπ (i) παξαδίδεηε Δζείο ή πνπ παξαδίδεηαη γηα Λνγαξηαζκφ αο ζηνπο πκβαιιφκελνπο ηεο UPS γηα παξάδνζε, ή (ii) απφ έλα ηξίην κέξνο ζηνπο πκβαιιφκελνπο ηεο UPS γηα παξάδνζε ζε αο, θαη κπνξεί λα είλαη κηα Δμεξρφκελε Απνζηνιή, κηα Απνζηνιή κε Δλαιιαθηηθή Υξέσζε ή κηα Δηζεξρφκελε Απνζηνιή. Υξνληθή Πεξίνδνο νξίδεηαη ζηελ Δλφηεηα 6.2 ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Δκπνξηθφ Μπζηηθφ ζεκαίλεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ηεο UPS ή πιεξνθνξίεο πνπ ε UPS απέθηεζε απφ ηξίην πξφζσπν (πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, ησλ πκβαιινκέλσλ ηεο UPS), νη νπνίεο δελ είλαη γλσζηέο ή δηαζέζηκεο ζην επξχ θνηλφ, θαη νη νπνίεο (1) απνθηνχλ νηθνλνκηθή αμία, πξαγκαηηθή ή πηζαλή, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ είλαη γλσζηέο ζην επξχ θνηλφ θαη φηη δελ κπνξνχλ λα εμαθξηβσζνχλ εχθνια κε ηα θαηάιιεια κέζα απφ άιια πξφζσπα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ νηθνλνκηθά απφ ηελ απνθάιπςε ή ρξήζε ηνπο, θαη (2) απνηεινχλ αληηθείκελν εχινγσλ πξνζπαζεηψλ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο δηαηήξεζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ηνπο. Δλεκέξσζε(-εηο) ζεκαίλεη ηε ζπληήξεζε, ηηο δηνξζψζεηο ησλ ζθαικάησλ, ηηο ηξνπνπνηήζεηο, ηηο ελεκεξψζεηο, ηηο βειηηψζεηο ή ηηο αλαζεσξήζεηο ησλ Τιηθψλ ηεο UPS. UPS ζεκαίλεη ε UPS Market Driver, Inc. Λνγαξηαζκφο UPS ζεκαίλεη νπνηνζδήπνηε ινγαξηαζκφο απνζηνιήο πνπ εθρσξείηαη ζε αο απφ κέινο ησλ πκβαιινκέλσλ ηεο UPS ζπκπεξηιακβάλνληαο, κεηαμχ άιισλ, ηνπο ινγαξηαζκνχο εθείλνπο πνπ εθρσξνχληαη ζηνπο ρξήζηεο απνζηνιήο ηεο UPS.com, ινγαξηαζκφο γλσζηφο θαη σο «Πξνζσξηλφο Λνγαξηαζκφο». Βάζεηο Γεδνκέλσλ ηεο UPS ζεκαίλεη βάζεηο δεδνκέλσλ ηδηνθηεζηαθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο απνζηνιήο ησλ πκβαιινκέλσλ ηεο UPS θαη πνπ δηαλέκνληαη κε ην ινγηζκηθφ ή γηα ρξήζε κε ην ινγηζκηθφ.

14 Δηαηξία Παξάδνζεο UPS νξίδεηαη ζηελ Δλφηεηα ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Δκπνξηθφ ήκα ηεο UPS ζεκαίλεη ην αθφινπζν ζήκα: Τιηθά ηεο UPS ζεκαίλεη, ζπιινγηθά, ηελ Σερλνινγία ηεο UPS, ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ ηεο UPS, ηηο Σερληθέο πλνδεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ηεο UPS, ηα ηνηρεία, ην Λνγηζκηθφ ην Δκπνξηθφ ήκα ηεο UPS θαη ηα πζηήκαηα ηεο UPS. πκβαιιφκελνη ηεο UPS ζεκαίλεη ε UPS θαη νη ηξέρνπζεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο ηεο θαη νη αληίζηνηρνη κέηνρνί ηνπο, ζηειέρε, δηεπζπληέο, ππάιιεινη, πξάθηνξεο, ζπλεηαίξνη, πξνκεζεπηέο ηξίησλ πξνζψπσλ θαη δηθαηνπάξνρνη ηξίησλ πξνζψπσλ. πζηήκαηα ηεο UPS ζεκαίλεη ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη δηθηχνπ ηεο UPS ζηα νπνία έρεη πξφζβαζε ε Σερλνινγία ηεο UPS. Σερλνινγία ηεο UPS ζεκαίλεη ηα πξντφληα εθείλα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε Παξάξηεκα B. Δζείο νξίδεηαη ζηελ ηξίηε παξάγξαθν ηεο παξνχζαο πκθσλίαο.

15 Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε Έθδνζε EUR Σα παξφληα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε απνηεινχλ κέξνο κηαο πκθσλίαο Σερλνινγίαο ηεο UPS («UTA») κεηαμχ Δζάο θαη ηεο UPS θαη πεξηιακβάλνπλ (1) ηνπο Γεληθνχο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο A), (2) ηα παξφληα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε [ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλεκκέλνπ Παξαξηήκαηνο A (Οξηζκνί)], ηνπ Παξαξηήκαηνο B (Σερλνινγία ηεο UPS), θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ (Δπηηξεπφκελε Δπηθξάηεηα)] θαη (3) ηελ ηεθκεξίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ησλ πξνεγνπκέλσλ, ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη φια κέζσ αλαθνξάο. Δζείο απνδερηήθαηε νιφθιεξε ηελ UTA θάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ. Οη Γεληθνί Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο πεξηιακβάλνπλ δηθαηψκαηα θαη επζχλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε εθ κέξνπο αο φισλ ησλ Σερλνινγηψλ ηεο UPS. Απηά ηα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα αο θαζνδεγήζνπλ κέζσ ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε Σερλνινγία ηεο UPS πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηε. Σα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλεο ελφηεηεο νη νπνίεο ηζρχνπλ γηα ρξήζε εθ κέξνπο αο πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο Σερλνινγίαο ηεο UPS (π.ρ. Άξζξν 1) θαη ελφηεηεο πνπ είλαη αθηεξσκέλεο ζε κία κφλν εθαξκνγή ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS (π.ρ. Δλφηεηα 2.2(γ)). Γηα λα θαζνξίζεηε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο αο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απφ Δζάο νπνηαζδήπνηε Σερλνινγίαο ηεο UPS, ζα πξέπεη πξψηνλ λα θαζνξίζεηε πνηα Σερλνινγία ηεο UPS ζα ζέιαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη θαηφπηλ λα εληνπίζεηε ηελ ελφηεηα ηνπ Άξζξνπ 2 ησλ Γηθαησκάησλ Σειηθνχ Υξήζηε γηα ηελ επηιεγκέλε Σερλνινγία ηεο UPS γηα λα βξείηε έλαλ θαηάινγν φισλ ησλ ηζρπφλησλ ελνηήησλ απηήο ηεο πκθσλίαο, νη νπνίεο ηζρχνπλ ζηελ ελ ιφγσ επηζπκεηή Σερλνινγία ηεο UPS. Γηα παξάδεηγκα, φπσο παξαηίζεηαη ζηελ Δλφηεηα 2.2.(γ) ησλ Γηθαησκάησλ Σειηθνχ Υξήζηε, ηα αθφινπζα δηέπνπλ ηελ πξφζβαζή ζαο ζην CampusShip ηεο UPS θαη ηε ρξήζε ηνπ: Οη Γεληθνί Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο, νιφθιεξν ην Άξζξν 1 ησλ Γηθαησκάησλ Σειηθνχ Υξήζηε εθηφο απφ ηελ Δλφηεηα 1.4, θαη νη Δλφηεηεο 2.2(γ) θαη 2.6(δ) ησλ Γηθαησκάησλ Σειηθνχ Υξήζηε. Δθηφο εάλ θαζνξίδεηαη εηδηθά παξαθάησ ζηα παξφληα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε, ε πξφζβαζε ζαο ζηελ Σερλνινγία ηεο UPS θαη ε ρξήζε ηεο είλαη δσξεάλ. Ζ Σερλνινγία ηεο UPS κπνξεί λα παξέρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ηεο UPS βάζεη ακνηβήο (φπσο ππεξεζίεο απνζηνιήο κε πξφζβαζε κέζσ νπνηαζδήπνηε Σερλνινγίαο ηεο UPS πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε Δλφηεηα 2.1(γ)(v) θαη (ρ) θαη (ρ), Δλφηεηα 2.2(α) θαη (γ) θαη Δλφηεηα 2.6(α) θαη (β)). πκθσλείηε φηη ε ρξήζε εθ κέξνπο αο ησλ ππεξεζηψλ ηεο UPS ζηηο νπνίεο έρεηε πξφζβαζε κέζσ ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS επί ηε βάζεη ακνηβήο ή φρη, είλαη ζχκθσλε κε ηηο ζπκθσλίεο πνπ ζπλάςαηε κε έλα κέινο ησλ πκβαιινκέλσλ ηεο UPS πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο ηεο UPS, ζπκπεξηιακβάλνληαο παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηνπο ηζρχνληεο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο Μεηαθνξάο / Τπεξεζίαο ηεο UPS. ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Παξαθνινχζεζε θαη ηελ Απνζηνιή (α) Πιεξνθνξίεο (β) Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηνλ Πειάηε (γ) Παξαθνινχζεζε (δ) Σαχηηζε Γηεχζπλζεο... 6 (ε) Φεθηνπνηεκέλεο απεηθνλίζεηο ππνγξαθήο θαη Δπηζηνιέο Απφδεημεο Παξάδνζεο (POD)... 6 (ζη) Υξήζε Γεδνκέλσλ Πξφζβαζε ζηα Τιηθά ηεο UPS θαη ρξήζε ηνπο (α) Πξφζβαζε κε ζπκκφξθσζε πξνο ην Νφκν... 7 (β) Φηινμελνχκελε Σερλνινγία ηεο UPS... 7 (γ) Τπεξεζία Σξίηνπ Πξνζψπνπ... 8 (δ) Λνγαξηαζκνί πζηήκαηνο... 8 (ε) Γηαδίθηπν (ζη) Απηνκαηνπνηεκέλε πξφζβαζε... 9 (δ) Ηνί... 9 (ε) Cookies θαη νη Γηαδηθηπαθνί Σφπνη ηεο UPS Δγγχεζε Πιεξνθνξηψλ Γεληθνί Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο Λνγηζκηθνχ (α) Πεξηνξηζκέλε Άδεηα

16 (β) Γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο...10 (γ) Αλάζηξνθε Μεραλίθεπζε (Απνζπκπίιεζε)...10 (δ) Τπαλάδνρνη...10 (ε) Σεξκαηηζκφο...10 (ζη) Απνπνίεζε Δγγχεζεο γηα Ηνχο...11 (δ) Σειηθνί Υξήζηεο Κπβέξλεζεο ησλ Ζ.Π.Α...11 (ε) Αλαθνξέο Δθαξκνγήο Γεληθνί Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ Απνζηνιή (α) Δθαξκνζηκφηεηα ησλ πκθσληψλ Τπεξεζηψλ Απνζηνιήο...11 (β) Διεχζεξε Κπθινθνξία θαη Υψξνη ηάζκεπζεο...11 (γ) Υξήζε αλαγλσξηζηηθνχ ηνπνζεζίαο (LID) (δ) Διιηπή ηνηρεία θαη Πξφζζεηεο Υξεψζεηο...12 (ε) Οινθιήξσζε ηεο πλαιιαγήο Απνζηνιήο...12 (ζη) Απφδεημε Παξαδηδφκελεο Απνζηνιήο...12 (δ) Πιεξνθνξίεο γηα Απνζηνιέο Υξήζε ηνπ ινγφηππνπ ηνπ Πειάηε Σερλνινγία Βήηα (α) Δκπηζηεπηηθφηεηα...13 (β) Υξήζε ησλ ηνηρείσλ αο...14 (γ) Διαηηψκαηα θαη θάικαηα...14 (δ) Πεξίνδνο Γνθηκήο...14 ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖ UPS AΡΗ Κηη Καηαζθεπαζηή Δθαξκνγψλ ηεο UPS (α) Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο Καηαζθεπήο (β) Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο Υξήζεο (γ) Αηνκηθά Κηη ΑΡΗ Καηαζθεπαζηή Δθαξκνγψλ ηεο UPS (i) UPS Tracking ΑΡΗ (HTML, ML θαη Τπεξεζίεο Web)...19 (ii) ΑΡΗ Απνηίκεζεο ηεο UPS (HTML, ML θαη Τπεξεζίεο Web)...20 (iii) UPS Address Validation (ML) θαη UPS Street Level Address Validation API (ML θαη Τπεξεζίεο Web)...20 (iv) UPS Time in Transit API (ML θαη Τπεξεζίεο Web) (v) UPS Shipping API (ML θαη Τπεξεζίεο Web) (vi) UPS Signature Tracking API (ML θαη Τπεξεζίεο Web) (vii) API Απνζηνιήο Φνξηίσλ ηεο UPS (Τπεξεζίεο Web)...21 (viii) ΑΡΗ Απνηίκεζεο Φνξηίσλ ηεο UPS (Τπεξεζίεο Web)...21 (ix) API Παξαιαβήο Φνξηίσλ ηεο UPS (Τπεξεζίεο Web)...22 (x) Δληνπηζηήο UPS (ML)...22 (xi) Λήςε Αξρείσλ ηεο UPS γηα ην Quantum View (ML)...22 (xii) API Παξαιαβήο ηεο UPS (Τπεξεζίεο Web)...22 (xiii) Αλάζρεζε Παξαιαβώλ ηεο UPS (Τπεξεζίεο Web)...22 (xiv) ΑΡΗ Αεξνπνξηθήο Απνζηνιήο Φνξηίσλ ηεο UPS (Τπεξεζίεο Web)...23 (xv) ΑΡΗ Απνηίκεζεο Αεξνπνξηθώλ Απνζηνιώλ Φνξηίσλ ηεο UPS (Τπεξεζίεο Web) (xvi) ΑΡΗ Πξνθαηαξθηηθήο Δμνπζηνδόηεζεο Αεξνπνξηθώλ Φνξηίσλ ηεο UPS (Τπεξεζίεο Web)...23 (xvii) API επηζηξνθώλ από ην Γηαδίθηπν (Web) (ROW) ηεο UPS...23 (xvii) UPS TradeAbility API (xix) UPS Electronic Manifest (xx) UPS Web Discount AΡΗ Οκάδα πζηεκάησλ Απνζηνιήο UPS (α) UPS WorldShip (β) UPS CrossWare (γ) UPS CampusShip...28 (δ) UPS CampusShip Scheduled Import Tool (e) UPS UPSlink...30 (ζη) UPS Host Manifest Service Οκάδα Τπεξεζηψλ Οξαηφηεηαο ηεο UPS (α) Quantum View (i) Quantum View Data (ii) Quantum View Manage (iii) Quantum View Manage for Importers

17 (iv) Quantum View Notify (v) πγθαηάζεζε γηα ηελ γλσζηνπνίεζε πξνζηαηεπκέλσλ πιεξνθνξηώλ ηνπ Quantum View (vi) Παξνρείο Τπεξεζηώλ (β) UPS File Download for Quantum View...36 (γ) Αμηψζεηο ηεο UPS ζηελ Τπεξεζία Γηαδηθηχνπ Σηκνιφγεζε ηεο UPS (α) UPS Billing Data θαη PDF Invoice (β) UPS Billing Center (γ) Billing Data File Analysis and Reporting Software Τπεξεζίεο Αληαιιαγήο Γεδνκέλσλ ηεο UPS (α) Δπηηξεπφκελα Σξίηα Πξφζσπα (β) Μνξθή αξρείσλ θαη κέζνδνο κεηαθνξάο (γ) Πιεξσκή (δ) Έμνδα θαη Ακνηβέο (ε) Αιιαγέο κνξθήο αξρείνπ (ζη) Όξνη εηδηθνί γηα ηα EDI Οκάδα UPS.COM (α) UPS.com Shipping (UPS Internet Shipping) (β) UPS.com Internet Freight Shipping (γ) UPS.com Track Packages and Freight (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ UPS Signature Tracking) (δ) UPS.com Time and Cost (ε) UPS.com Void a Shipment (ζη) UPS.com Order Supplies (δ) UPS.com Forms for Export (ε) UPS.com Find Locations (ζ) UPS Service Center Locator Maintenance Service (η) UPS TradeAbility (θ) UPS Retail Package Drop Off...46 (l) Κηλεηή ηερλνινγία ηεο UPS (m) Γηαδηθαζία Οξηζκνχ Ζιεθηξνληθήο Σηκνιφγεζεο ηεο UPS UPS Widget Τπεξεζίεο My LTL (α) UPS Freight Bill of Lading (Φνξησηηθή) (β) UPS Freight Tracking (γ) UPS Freight Rating (δ) UPS Freight Notify (ε) UPS Freight Billing (ζη) UPS Freight Images (δ) UPS Freight Reporting (ε) Πξνζαξκνγή ηνπ UPS Freight ΑΡΘΡΟ 3 - ΓΗΑΦΟΡΑ Σξνπνπνίεζε ησλ Γηθαησκάησλ Σειηθνχ Υξήζηε Δπηβίσζε ησλ Όξσλ κεηά ηνλ Σεξκαηηζκφ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α - ΟΡΗΜΟΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β - ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ UPS ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ - ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΖ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 1.1 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Παξαθνινχζεζε θαη ηελ Απνζηνιή. (α) Πιεξνθνξίεο. (i) Πξόζβαζε. Με ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απηήο ηεο πκθσλίαο, κπνξείηε λα έρεηε πξφζβαζε ζηελ Σερλνινγία ηεο UPS γηα λα απνθηήζεηε Πιεξνθνξίεο. Δάλ Δζείο ιάβεηε Πιεξνθνξίεο σο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ γηα έλαλ Πειάηε ηεο UPS, Δζείο εγγπάζηε φηη ν ελ ιφγσ Πειάηεο ηεο UPS έρεη εμνπζηνδνηήζεη Δζάο γηα ηε ιήςε ησλ ελ ιφγσ Πιεξνθνξηψλ. 3

18 (ii) Υξήζε. Με ηελ επηθχιαμε ησλ επηηξεπφκελσλ απνθαιχςεσλ ζηα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα 1.1(a)(iii), κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο (εθηφο απφ ηηο Πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεηε σο Παξνρέαο Τπεξεζηψλ) γηα Δζσηεξηθή Υξήζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηνιή (ρ) πξνο πξνζσπηθφ αο φθεινο, (ς) δίλνληαο εληνιή ζε έλαλ πξνκεζεπηή λα απνζηείιεη πξνο δηθφ αο φθεινο, ή (σ) λα παξαιάβεη δέκαηα κέζσ ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο πκβαιιφκελνπο ηεο UPS. Σν ελ ιφγσ δηθαίσκα ρξήζεο πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκά αο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο Πιεξνθνξίεο (Α) γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηηο εκεξνκελίεο παξάδνζεο, (Β) λα παξέρεηε πιεξνθνξίεο παξάδνζεο ζηνπο πειάηεο αο, (Γ) λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ ππνζηήξημεο πειαηψλ αο θαη (Γ) λα πιεξψλεηε ηα ηηκνιφγηα ηεο UPS. ε θακία πεξίπησζε νη πιεξνθνξίεο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζε πξνζθνξά ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ ή ζε πξνζθνξά ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ κεηαθνξψλ ζε ηξίηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Αλαγλσξίδεηε θαη ζπκθσλείηε φηη νη Πιεξνθνξίεο απνβιέπνπλ ζε ζθνπνχο πξνγξακκαηηζκνχ κφλν θαη δε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πιεξψζεηε κηθξφηεξν πνζφ ζηελ UPS θαη φηη δελ επαξθνχλ γηα λα θαζνξίζεηε αλ νθείινληαη ξπζκίζεηο ή επηζηξνθέο ρξεκάησλ γηα ππεξεζίεο. πλεπψο, ζπκθσλείηε φηη επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζα απαηηνχληαη θαη ηα δεδνκέλα ψζηε λα είζηε ζε ζέζε Δζείο, ή νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν, λα απνθηήζεηε ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ αο γηα κηα εγγπεκέλε ππεξεζία, νπνηαδήπνηε άιιε ξχζκηζε ή επηζηξνθέο ρξεκάησλ έλαληη ακνηβψλ ππεξεζίαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο πκβαιιφκελνπο ηεο UPS ή γηα ζπκβηβαζκφ ησλ ηηκνινγίσλ γηα παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ηνπο πκβαιιφκελνπο ηεο UPS. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηζηξνθή ρξεκάησλ γηα ππεξεζίεο, παξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ηνπο Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο Μεηαθνξάο / Τπεξεζηψλ ηεο UPS γηα ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηεο Παξαδηδφκελεο Απνζηνιήο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο ηεο απνζηνιήο. (iii) Απνθάιπςε. Δάλ ιαβαίλεηε Πιεξνθνξίεο σο Πειάηεο, κπνξείηε λα απνθαιχςεηε Πιεξνθνξίεο (εθηφο απφ ηηο Πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεηε σο Παξνρέαο Τπεξεζηψλ) κφλν ζε ρεηηδφκελα κε Δζάο Πξφζσπα θαη ζε Πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ θάπνην ζπκθέξνλ κε θαιή πίζηε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο Πιεξνθνξίεο (φπσο ν απνζηνιέαο, ν παξαιήπηεο ή θάπνηνο ηξίηνο πιεξσηήο), αξθεί λα δηαζθαιίδεηε φηη νη ρεηηδφκελνη κε Δζάο θαη φια ηα Πξφζσπα πνπ είλαη παξαιήπηεο, θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε παξνχζα θξάζε, ζπκθσλνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη ζηελ ελ ιφγσ πκθσλία. πγθεθξηκέλεο Σερλνινγίεο ηεο UPS ρξεζηκνπνηνχλ δχζθνιεο εξσηήζεηο γηα λα πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο ελ ιφγσ Σερλνινγίεο ηεο UPS θαη Πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ άιιε Σερλνινγία ηεο UPS κπνξεί λα εμππεξεηήζεη σο απάληεζε ζε κηα δχζθνιε εξψηεζε γηα κηα δηαθνξεηηθή Σερλνινγία ηεο UPS. Με πξφζβαζε ζηηο Σερλνινγίεο ηεο UPS, άιια Πξφζσπα κπνξεί λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο απνζηνιέο αο θαη λα θάλνπλ αιιαγέο ζηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλεηε Δζείο απφ ηελ UPS. Απνηειεί δηθή ζαο επζχλε λα πεξηνξίζεηε ηελ πξφζβαζε ζε Πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ Σερλνινγίεο ηεο UPS έηζη ψζηε απηά ηα Πξφζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππαιιήισλ αο, λα κελ έρνπλ πξφζβαζε ζε Σερλνινγίεο ηεο UPS ζηηο νπνίεο δελ ζθνπεχεηε θαη δελ επηζπκείηε λα έρνπλ πξφζβαζε. Έρεηε απνθιεηζηηθή επζχλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ Πιεξνθνξηψλ ή ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS απφ Πξφζσπα ζηα νπνία έρεηε Δζείο επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ζε Πιεξνθνξίεο ή Σερλνινγίεο ηεο UPS, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππαιιήισλ αο. Δπηπιένλ, κπνξείηε λα δψζεηε ή λα δεηήζεηε απφ ηελ UPS λα δψζεη Πιεξνθνξίεο ζε θάπνηνλ Παξνρέα Τπεξεζηψλ εάλ ν ελ ιφγσ Παξνρέαο Τπεξεζηψλ θαη Δζείο ζπλήςαηε ζπκθσλία θαηνλνκάδνληαο ηελ UPS σο ηνλ κε ζπκβαιιφκελν δηθαηνχρν (εάλ ν φξνο «κε ζπκβαιιφκελνο δηθαηνχρνο» αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ εθαξκνζηέν λφκν ζηε ζπκθσλία κεηαμχ Δζάο θαη ηνπ Παξνρέα Τπεξεζηψλ) θαη πεξηνξίδνληαο ην ρεηξηζκφ, ηε ρξήζε θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ Πιεξνθνξηψλ εθ κέξνπο ηνπ ελ ιφγσ Παξνρέα Τπεξεζηψλ φπσο θαζνξίδεηαη ζηα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε, Σκήκα 1.1(α)(iv). Δπηπιένλ ηνπ αλσηέξσ αλαθεξνκέλνπ, ζπκθσλείηε λα είζηε πιήξσο ππεχζπλνο έλαληη ηεο UPS γηα ηε ζπκκφξθσζε εθάζηνπ Παξνρέα Τπεξεζηψλ κε ηε ζπκθσλία κεηαμχ Δζάο θαη ηνπ Παξνρέα Τπεξεζηψλ ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε θξάζε θαη κε ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Παξνρέα Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηα Γηθαηψκαηα Σειηθνχ Υξήζηε, Σκήκα 1.1(α)(iv) ζε νπνηαδήπνηε πκθσλία ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS κεηαμχ ηεο UPS θαη ηνπ ελ ιφγσ Παξνρέα Τπεξεζηψλ. Θα έρεηε ηελ πιήξε ππαηηηφηεηα απέλαληη ζηελ UPS γηα νπνηεζδήπνηε πξάμεηο ηνπ Παξνρέα Τπεξεζηψλ, νη νπνίεο εάλ ηεινχληαλ απφ Δζάο, ζα παξαβίαδαλ απηή ηε πκθσλία. (iv) Υξήζε θαη απνθάιπςε πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλεηε σο Παξνρέαο Τπεξεζηώλ. Δάλ ιακβάλεηε Πιεξνθνξίεο σο Παξνρέαο Τπεξεζηψλ, ζπκθσλείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο ελ ιφγσ Πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο θαη ππνρξεψζεηο: (1) Μπνξείηε λα 4

19 ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ελ ιφγσ Πιεξνθνξίεο κφλν πξνο φθεινο ηνπ πειάηε ηεο UPS πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ελ ιφγσ Πιεξνθνξίεο (Α) γηα ηνλ νξηζκφ εκεξνκεληψλ παξάδνζεο, (Β) γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνλ πειάηε ηεο UPS πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ελ ιφγσ Πιεξνθνξίεο, (Γ) γηα ηε ιεηηνπξγία θέληξσλ εμππεξέηεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πειάηε ηεο UPS πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ελ ιφγσ Πιεξνθνξίεο, θαη (Γ) γηα ηελ εμφθιεζε ηηκνινγίσλ ηεο UPS, θαη κφλν κε ζπλέπεηα πξνο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο, (2) Μπνξείηε λα απνθαιχςεηε ηηο ελ ιφγσ Πιεξνθνξίεο Παξνρέα Τπεξεζηψλ ζηνλ πειάηε ηεο UPS πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ελ ιφγσ Πιεξνθνξίεο, (3) νθείιεηε λα απνδεκηψζεηε ηνπο Γηθαηνχρνπο Απνδεκίσζεο θαη λα απαιιάμεηε απφ θάζε επζχλε ηνπο ελ ιφγσ Γηθαηνχρνπο Απνδεκίσζεο απφ νπνηεζδήπνηε Εεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ Πιεξνθνξηψλ εθηφο απφ απηέο πνπ είλαη ζπλεπείο πξνο ηνπο ηζρχνληεο πεξηνξηζκνχο ππφ ηε πκθσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζηηο ελ ιφγσ Πιεξνθνξίεο απφ ηξίηα πξφζσπα, (4) δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηεζδήπνηε ελ ιφγσ Πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζα αλαγλψξηδαλ ηελ ηαπηφηεηα ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ, φπσο, κεηαμχ άιισλ, νπνηαδήπνηε ππνγεγξακκέλα δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Πιεξνθνξίεο, εθηφο απφ ηελ παξαθνινχζεζε δέκαηνο θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο παξάδνζήο ηνπ, (5) δελ ζα απνζεθεχζεηε νπνηαδήπνηε ελ ιφγσ Πιεξνθνξία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ππνγξαθή ππφ ειεθηξνληθή κνξθή, (6) νθείιεηε λα έρεηε εγθαηαζηήζεη ηα αξκφδηα ηερληθά, θπζηθά θαη νξγαλσηηθά κέζα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ελ ιφγσ Πιεξνθνξηψλ απφ θάζε ηπραία ή παξάλνκε θαηαζηξνθή ή ηπραία απψιεηα, κεηαηξνπή, κε εμνπζηνδνηεκέλε απνθάιπςε ή πξφζβαζε θαη νθείιεηε λα θαηαζηξέςεηε φιεο ηηο ελ ιφγσ Πιεξνθνξίεο κε ηε ιήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ αο σο Παξνρέαο Τπεξεζηψλ ζηνλ πειάηε ηεο UPS πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ελ ιφγσ Πιεξνθνξίεο, θαη (7) νθείιεηε λα απνζεθεχεηε μερσξηζηά ηηο ελ ιφγσ Πιεξνθνξίεο θαη λα κελ αλακεηγλχεηε ή ζπλδπάδεηε ηηο ελ ιφγσ Πιεξνθνξίεο κε νπνηαδήπνηε άιια δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή. (v) Απνπνίεζε επζπλώλ. Υσξίο πεξηνξηζκφ ηνπ γεληθνχ ραξαθηήξα νπνησλδήπνηε απνπνηήζεσλ επζπλψλ απηήο ηεο πκθσλίαο, ε UPS δελ εγγπάηαη φηη ε ρξήζε ησλ Πιεξνθνξηψλ ζα ζπλάδεη κε νπνηνπζδήπνηε ηζρχνληεο λφκνπο, θαλφλεο ή θαη θαλνληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, νπνησλδήπνηε λφκσλ, θαλφλσλ ή θαλνληζκψλ πνπ απαηηνχλ παξαζηαηηθά ηηκνιφγηα ή ζρεηίδνληαη κε θφξνπο ΦΠΑ. (β) Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηνλ Πειάηε. (i) Πιεξνθνξίεο Σηκήο Γηαπξαγκάηεπζεο. Ζ Σερλνινγία ηεο UPS κπνξεί λα παξέρεη πξφζβαζε ζε εηδηθνχο φξνπο ηηκνιφγεζεο θαη ρξέσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Παξαδηδφκελεο Απνζηνιέο θαη νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ εκπηζηεπηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ Δζάο θαη ησλ πκβαιινκέλσλ ηεο UPS («Πιεξνθνξίεο Σηκήο Γηαπξαγκάηεπζεο»). Οη Πιεξνθνξίεο Σηκήο Γηαπξαγκάηεπζεο είλαη Πιεξνθνξίεο θαη ζπλεπψο ην απηφ ζα ηζρχεη θαη γηα ηηο Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ησλ πκβαιινκέλσλ ηεο UPS. Παξά ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δλφηεηα 1.1(α), κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο Πιεξνθνξίεο Σηκήο Γηαπξαγκάηεπζεο απνθιεηζηηθά γηα ηηο εζσηεξηθέο αο ιεηηνπξγίεο ινγηζηεξίνπ θαη έθδνζεο ινγαξηαζκψλ πξνο δηεπθφιπλζε ηεο πιεξσκήο ησλ ρξεψζεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ην ινγαξηαζκφ αο ηεο UPS θαη δελ κπνξείηε λα απνθαιχςεηε ηηο Πιεξνθνξίεο Σηκήο Γηαπξαγκάηεπζεο ζε νπνηνδήπνηε άιιν Πξφζσπν εθηφο απφ ηνλ Παξνρέα Τπεξεζηψλ ή ζε θάπνην ρεηηδφκελν κε Δζάο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κφλν ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 1.1(α) ησλ Γηθαησκάησλ Σειηθνχ Υξήζηε. (ii) Σηκέο Αλαθνξάο: Αλαγλσξίδεηε θαη ζπκθσλείηε φηη νη πξαγκαηηθέο ρξεψζεηο απνζηνιήο πνπ νη πκβαιιφκελνη ηεο UPS ηηκνιφγεζαλ ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ηηκέο πνπ παξέρνληαη σο Πιεξνθνξίεο απφ ηελ Σερλνινγία ηεο UPS, αθφκε θαη φηαλ ε Σερλνινγία ηεο UPS παξέρεη Πιεξνθνξίεο Σηκήο Γηαπξαγκάηεπζεο. Οη παξάγνληεο νη νπνίνη ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηηκνιφγεζή αο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηνπο εμήο: ηα πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δέκαηνο είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο πκβαιιφκελνπο ηεο UPS. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηηθέηα απνζηνιήο είλαη ειιηπείο ή αλαθξηβείο. Οη ηηκέο δηαπξαγκάηεπζεο απαηηνχλ ππνινγηζκφ ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηνλ φγθν, νη δε Πξφζζεηεο Υξεψζεηο πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ δέκαηνο θαη είλαη απξφβιεπηεο ή αδχλαην λα ππνινγηζηνχλ πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ δέκαηνο ζηνπο πκβαιιφκελνπο ηεο UPS. (γ) Παξαθνινχζεζε. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS γηα λα αλαθηήζεηε Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Παξαδηδφκελε Απνζηνιή. Οξηζκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηεο παξαθνινχζεζεο ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS ελδέρεηαη λα αο επηηξέπνπλ λα δίλεηε εληνιή ζηελ UPS λα παξέρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ζε κηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ ηεο παξέρεηε. πκθσλείηε λα δίλεηε εληνιή ζηελ 5

20 Σερλνινγία ηεο UPS λα ζηέιλεη ηα απνηειέζκαηα παξαθνινχζεζεο γηα κηα Παξαδηδφκελε Απνζηνιή κφλν ζε κηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ε νπνία ειέγρεηαη απφ έλα Πξφζσπν πνπ ζρεηίδεηαη κε απηήλ ηελ Παξαδηδφκελε Απνζηνιή. ηελ πεξίπησζε φπνπ έλαο παξαιήπηεο άο ππνδείμεη φηη ν ελ ιφγσ παξαιήπηεο δελ επηζπκεί πιένλ λα ιακβάλεη ειεθηξνληθά κελχκαηα ζρεηηθά κε Παξαδηδφκελεο Απνζηνιέο, ζα ζηακαηήζεηε ακέζσο λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ Σερλνινγία ηεο UPS γηα λα δίλεηε εληνιή ζηελ UPS λα ζηέιλεη ειεθηξνληθά κελχκαηα ζηνλ ελ ιφγσ παξαιήπηε. ε θακία πεξίπησζε ε UPS ζα θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε αλεπάξθεηα ή θαζπζηέξεζε ζηελ κεηαβίβαζε ή ηελ παξαιαβή νπνηνπδήπνηε ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο πνπ παξαθνινπζεί ηα απνηειέζκαηα. Δζείο είζηε απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ην πεξηερφκελν νπνηνπδήπνηε θεηκέλνπ πνπ Δζείο παξέρεηε θαη ην νπνίν κεηαβηβάδεηαη σο κέξνο ελφο ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο πνπ παξαθνινπζεί ηα απνηειέζκαηα. Σν δε ειεθηξνληθφ κήλπκα πνπ παξαθνινπζεί ηα απνηειέζκαηα δε ζα πεξηιακβάλεη θαλέλα πεξηερφκελν ην νπνίν ελδέρεηαη λα είλαη παξελνριεηηθφ, δπζθεκηζηηθφ, ζπθνθαληηθφ ή πξνζβιεηηθφ γηα νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν. (δ) Σαχηηζε Γηεχζπλζεο (i) Πξνζδηνξηζκόο ησλ Δηζεξρόκελσλ Απνζηνιώλ. Οξηζκέλε Σερλνινγία ηεο UPS πξνζδηνξίδεη ηελ ηαπηφηεηα Δηζεξρνκέλσλ Απνζηνιψλ ζπγθξίλνληαο ηε δηεχζπλζε πξννξηζκνχ ηεο απνζηνιήο κε κία δηεχζπλζε πνπ Δζείο παξέρεηε γηα ρξήζε ζε ππεξεζία κε δπλαηφηεηα ηαχηηζεο δηεχζπλζεο ή κέζσ ζπζρέηηζεο ελφο αλαγλσξηζηηθνχ ηνπνζεζίαο (LID) κε κηα απνζηνιή. Δγγπάζηε φηη ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία δηεχζπλζεο πνπ παξέρεηε είλαη αιεζή, πιήξε θαη αθξηβή, φηη ζα πιεξνθνξήζεηε, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ηελ UPS γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα ζηνηρεία δηεχζπλζεο πνπ δψζαηε θαη φηη είζηε εμνπζηνδνηεκέλνο λα απνθηήζεηε Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε δεκάησλ απφ ηνπο πκβαιιφκελνπο ηεο UPS ζηε δηεχζπλζε πνπ παξέρεηε. Αλαγλσξίδεηε θαη ζπκθσλείηε φηη ε Σερλνινγία ηεο UPS (1) ελδέρεηαη λα κελ αλαγλσξίζεη θαη λα κελ αλαθέξεη φιεο ηηο απνζηνιέο ζην ζχζηεκα απνζηνιήο UPSI πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε δηεχζπλζε πνπ παξέρεηε ή πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα αλαγλσξηζηηθφ ηνπνζεζίαο, (2) ελδέρεηαη λα αλαγλσξίζεη θαη λα αλαθέξεη απνζηνιέο παξαδνηέεο ζην UPSI πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα παξάδνζε ζηε δηεχζπλζε πνπ παξέρεηε ή πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε έλα αλαγλσξηζηηθφ ηνπνζεζίαο σο πξννξηδφκελα γηα παξάδνζε ζηε δηεχζπλζε πνπ Δζείο παξέρεηε ή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπνζεζίαο, θαη (3) ελδέρεηαη λα αλαγλσξίζεη θαη αλαθέξεη απνζηνιέο πνπ Δζείο παξαδίδεηε ζην UPSI ζε κε ζρεηηδφκελν ηξίην πξφζσπν ιφγσ ιάζνπο δηεχζπλζεο, εζθαικέλεο αληηζηνίρηζεο ηεο δηεχζπλζεο απφ ηελ Σερλνινγία ηεο UPS ή εζθαικέλν αλαγλσξηζηηθφ ηνπνζεζίαο ζρεηηδφκελν κε ηελ ελ ιφγσ απνζηνιή. Οη απνζηνιέο πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηηο ππνελφηεηεο (2) θαη (3) παξαπάλσ ζα αλαθέξνληαη ζην εμήο σο «Δηζεξρφκελεο Απνζηνιέο κε Λαλζαζκέλε Γηεχζπλζε». Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζε κε ζρεηηδφκελν ηξίην πξφζσπν κέζσ ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS ζρεηηθά κε ηηο Δηζεξρφκελεο Απνζηνιέο κε Λαλζαζκέλε Γηεχζπλζε ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ κηα ςεθηνπνηεκέλε απεηθφληζε ηεο ππνγξαθήο ηνπ παξαιήπηε ηεο απνζηνιήο. Ζ UPS ΘΑ ΦΔΡΔΗ ΔΤΘΤΝΖ ΜΟΝΟ ΑΠΔΝΑΝΣΗ Δ ΔΑ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΚΟΠΗΜΖ ΠΑΡΔΚΣΡΟΠΖ Ή ΟΒΑΡΖ ΑΜΔΛΔΗΑ ΓΗΑ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΞΗΧΖ Ή ΕΖΜΗΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΓΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΟΣΔΛΛΟΝΣΑΗ Δ ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ. (ii) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε Δηζεξρόκελα Γέκαηα πνπ απνζηέιινληαη ζε Λαλζαζκέλε Γηεύζπλζε. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξαιήθζεθαλ απφ Δζάο κέζσ ηεο Σερλνινγίαο ηεο UPS ζρεηηθά κε Δηζεξρφκελεο Απνζηνιέο πνπ απνζηέιινληαη ζε Λαλζαζκέλε Γηεχζπλζε είλαη «Πιεξνθνξίεο». Δζείο ζπκθσλείηε λα κελ απνζεθεχεηε, λα απνθαιχπηεηε ή λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο ελ ιφγσ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Δηζεξρφκελεο Απνζηνιέο πνπ απνζηέιινληαη ζε Λαλζαζκέλε Γηεχζπλζε θαη, κφιηο ηηο αλαγλσξίζεηε, ζπκθσλείηε λα ελεκεξψζεηε ακέζσο ηε UPS γηα ηε ιήςε ησλ ελ ιφγσ Πιεξνθνξηψλ θαη ζπκθσλείηε λα θαηαζηξέςεηε φια ηα αληίγξαθα ησλ ελ ιφγσ Πιεξνθνξηψλ. Θα απνδεκηψζεηε θαη ζα απαιιάμεηε ηελ UPS θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δηνηθεηηθνχο ζπκβνχινπο, ηα ζηειέρε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο απφ θαη έλαληη θάζε επζχλεο ή αμίσζεο ή απαίηεζεο γηα απνδεκίσζε θαη δεκίεο πνπ είλαη απφξξνηα ηεο παξαβίαζεο ηεο πξνεγνχκελεο θξάζεο. (ε) Φεθηνπνηεκέλεο απεηθνλίζεηο ππνγξαθήο θαη Δπηζηνιέο Απφδεημεο Παξάδνζεο (POD). Σα ζηνηρεία ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ςεθηνπνηεκέλεο απεηθνλίζεηο ππνγξαθήο. Φεθηνπνηεκέλεο απεηθνλίζεηο ππνγξαθήο, άιιεο εθηφο απφ απηέο πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηζηνιήο απφδεημεο παξάδνζεο (POD), δε ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη, δηαλέκνληαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν, αληηγξάθνληαη ή ηξνπνπνηνχληαη. Κάζε επηζηνιή απφδεημεο παξάδνζεο πνπ δεκηνπξγείηαη ή αλαπηχζζεηαη σο απνηέιεζκα ρξήζεο ή πξφζβαζεο ζηελ Σερλνινγία ηεο UPS κπνξεί λα αληηγξάθεηαη θαη λα απνζεθεχεηαη ζε κε επεμεξγάζηκε ειεθηξνληθή κνξθή ή ζε θπζηθή, εθηππσκέλε κνξθή, είηε 6

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Internet Security 2011 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΤΗ

Kaspersky Internet Security 2011 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΤΗ Kaspersky Internet Security 2011 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ή Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ί Σ Ι Μ Η Δ Ι Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις Ειζαγωγή-Ενημέρωζη Ο ηζηνρψξνο www.farmakeio-omorfia.gr είλαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαδηθηπαθήο πψιεζεο πξντφλησλ πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία «ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΥΡ. ΜΑΡΚΑΓΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» (ζην εμήο Δηαηξεία),

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ www.scienceweb.gr θαιείηαη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηα θαησηέξσ (φξνπο ρξήζεο θαη ηηο πξνππνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) πξηλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ. ΠΑΤΛΑΣΟ» (Υξήζηνο Παπιάηνο Αζθαιηζηηθφο πξάθησξ) ελεξγεί σο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ησλ εμήο αζθαιηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα