HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,"

Transcript

1 HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή έιηθα DNA, ζπλήζσο βξίζθεηαη ζην γελλεηηθφ ζχζηεκα θαη πξνθαιεί δηάθνξεο αιινηψζεηο ζηνπο βιελλνγφλνπο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Θεσξείηαη πιένλ αηηηνινγηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο αλ θαη φιεο νη γπλαίθεο κε HPV ινίκσμε δελ ζα αλαπηχμνπλ θαξθίλν. Κχξηνο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε παξάζεζε ησλ ηειεπηαίσλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δπηδεκηνινγία, ηε Μνξηαθή Βηνινγία, Γηάγλσζε, Πξφιεςε κε ηα εκβφιηα θαηά ηνπ HPV θαη Θεξαπεία. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ Ζ πξσηνπαζήο ινίκσμε πξνζβάιιεη ζπλήζσο άηνκα λεαξήο ειηθίαο, ελψ ε δηάδνζε ηνπ ηνχ είλαη ηφζν ξαγδαία ψζηε ε πηζαλφηεηα κηα ζεμνπαιηθά ελεξγήο γπλαίθα κέρξη 30 εηψλ, λα πξνζβιεζεί απφ ηε ινίκσμε, είλαη 10-30% (1). Δίλαη ίζσο ην πην θνηλφ ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελν λφζεκα ζηελ Ακεξηθή, κε 5,5εθ λέεο πεξηπηψζεηο αλά έηνο (2). Ο θχξηνο ηξφπνο κεηάδνζεο ηνπ ηνχ είλαη ε ρσξίο πξνθχιαμε ζεμνπαιηθή επαθή. Πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηνπ ηνχ ππάξρεη θαη ζην λενγλφ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ πξνθαιψληαο θάπνηεο θνξέο δπζπιαζίεο ζην αλαπλεπζηηθφ ηνπ επηζήιην, παξφκνηεο κε ηα θνλδπιψκαηα. Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί θαη κεηάδνζε ηνπ ηνχ κεηαμχ κειψλ κηαο νηθνγέλεηαο, απφ

2 2 ηνπο γνλείο ζηα παηδηά πηζαλψο κε ηε ρξήζε θνηλψλ εηδψλ πγηεηλήο, φπσο είλαη πεηζέηεο θ.α. αλ θαη σο πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. πλήζσο, ε παξαηήξεζε αιινηψζεσλ απφ ηνλ ΖPV ζε παηδηά, απνδίδεηαη ζηε πηζαλή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζή ηνπο. Ο Winer κε ηνπο ζπλεξγάηεο, κειέηεζε ηε ζπρλφηεηα ηεο HPV ινίκσμεο ζε θνηηήηξηεο ζηε Washington. Μειέηεζαλ 603 γπλαίθεο γηα 7 ρξφληα. Ζ έξεπλα έδεημε, φηη νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο κνιχλνληαη απφ ηνλ ηφ ηα πξψηα ρξφληα πνπ γίλνληαη ζεμνπαιηθά ελεξγείο. Καηέιεμαλ ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πεξηζζφηεξνη ζεμνπαιηθά ελεξγείο ελήιηθνη ζα κνιπλζνχλ απφ ηνλ ηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (3). Δπίζεο νη Marrazo θαη ζπλεξγάηεο, αλαζθφπεζαλ ηε βηβιηνγξαθία γηα ηνλ HPV, αλάκεζα ζε γπλαίθεο πνπ έρνπλ νκφθπιεο ζεμνπαιηθέο επαθέο θαη θαηέιεμαλ ζηα εμήο: α) Ζ HPV ινίκσμε είλαη θνηλή ζε απηή ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα, β) Ζ δηάδνζε ηνπ ηνχ ζπκβαίλεη θαη κεηαμχ ζπληξφθνπ ηνπ ηδίνπ θχινπ θαη άξα νη ζπζηάζεηο γηα δνθηκαζίεο πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ γηα θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ, ζηηο νκνθπιφθηιεο, δε δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ εηεξνθπιφθηισλ γπλαηθψλ (4). Ζ πεξίνδνο επψαζεο ηνπ ηνχ πνηθίιεη θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 6 εβδνκάδσλ θαη 18 κελψλ κε κέζν φξν ηνπο 3 κήλεο. Ο HPV έρεη ζεσξεζεί σο ν πξψηνο πηζηνπνηεκέλνο ηφο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ ζηνλ άλζξσπν. ε πξαθηηθφ επίπεδν απηφ ζεκαίλεη φηη, γηα λα αλαπηπρζεί θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ, ε παξνπζία ηνπ DNA ηνπ HPV είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο. Ο HPV αληρλεχεηαη ζε πάλσ απφ 90% ησλ θαξθίλσλ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (5). Δπηζηεκνληθά, ε ππφζεζε φηη ππάξρεη έλαο κηθξφο αξηζκφο HPV αξλεηηθψλ θαξθίλσλ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζα πξέπεη λα παξακείλεη, δηφηη ζεσξεηηθά φια ηα επηζειηαθά θχηηαξα κπνξνχλ λα ππνζηνχλ απηφκαηε εμαιιαγή θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ. Δπνκέλσο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο κπνξεί λα ππάξμεη θαη ζε απνπζία HPV. Δθηφο απηνχ, κε επηζειηαθνί θαξθίλνη ζπκβαίλνπλ, έζησ θαη αλ ε ζπρλφηεηά ηνπο είλαη κηθξή. Βέβαηα, ην 5-10% πεξηπηψζεσλ

3 HPV αξλεηηθψλ, πνπ πηζαλφλ λα είλαη θαη ςεπδψο αξλεηηθά απνηειέζκαηα, δελ είλαη ηθαλνί παξάγνληεο γηα λα καο νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ έξεπλεο γηα αλεχξεζε άιισλ αηηίσλ. 3 ε κία κεγάιε έξεπλα φπνπ έιαβαλ κέξνο 22 ρψξεο κε πάλσ απφ 1000 πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη πνπ εμεηάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ΜΥ09/11 PCR, αλαθέξεηαη αλίρλεπζε ηνπ HPV-DNA ζε πνζνζηφ 93% (6). Σα HPV-DNA αξλεηηθά απνηειέζκαηα δηεξεπλήζεθαλ πεξαηηέξσ θαη δηαπηζηψζεθε φηη ηα HPV νξνινγηθά πξνθίι ησλ HPV ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ πεξηπηψζεσλ είλαη παξφκνηα, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ «HPV αξλεηηθψλ» πεξηπηψζεσλ ηειηθά ήηαλ «HPV ζεηηθά». Με βάζε ηα ηειηθά απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο, αιιά θαη κηαο ζεηξάο άιισλ κειεηψλ, ζεσξείηαη φηη ν HPV-DNA είλαη ηειηθά έλαο απαξαίηεηνο πξνδηαζεζηθφο παξάγνληαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πνπ ιφγσ απηνχ θαη γηα πξαθηηθνχο, θπξίσο ιφγνπο, νη απνδνηένη ζηνλ HPV θαξθίλνη ηνπ ηξαρήινπ ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο 100% (5) Μηα πξφζθαηε κεηαλάιπζε 85 εξγαζηψλ, εμέηαζε ηχπνπο HPV πνπ ζπλδένληαη κε θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, δειαδή θαξθίλσκα εθ πιαθσδψλ θπηηάξσλ, αδελνθαξθίλσκα, θαη αδελνπιαθψδεο θαξθίλσκα, ελψ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν PCR, ινίκσμε HPV απφ ηνλ ηχπν16 αλεπξέζε ζην 50% ησλ πεξηπησζεσλ, ελψ απφ ηνλ ηχπν18 ηνπ HPV, ζην 10-14% ησλ φγθσλ (7). Μεγάιν πνζνζηφ ησλ HPV ινηκψμεσλ είλαη παξνδηθέο θαη αζπκπησκαηηθέο θαη δε πξνθαινχλ επηζειηαθέο δπζπιαζίεο, ιφγσ πξνζηαηεπηηθψλ αλνζνινγηθψλ κεραληζκψλ ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο. Ζ παξακνλή ηεο HPV ινίκσμεο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηξαρειηθήο δπζπιαζίαο θαη θαξθίλνπ (8). Τπνινγίδεηαη φηη ην 30-35% φισλ ησλ βαζκψλ CIN ζα ππνζηξέςεη, έλα 40% ζα επηκείλεη θαη κφλν ην 25% ζα εμειηρζεί. Απφ ηηο εμειηζζφκελεο βιάβεο κφλν έλα 10% ζα νδεγήζεη ζε θαξθίλν in situ θαη ην 1% ζε δηεζεηηθφ θαξθίλν (9). Δπεηδή ε ινίκσμε απφ ηνλ HPV είλαη απαξαίηεην αιιά φρη αξθεηφ αίηην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ζεσξνχκε φηη ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη

4 λα ζπλδπαζηνχλ κε ηνλ HPV, γηα λα επεξεάζνπλ ην επηζήιην ηνπ ηξαρήινπ θαη λα νδεγήζνπλ ζε κεηάπησζε ηνπ απφ HPV ινίκσμε ζε ηξαρειηθή δπζπιαζία. 4 Δπηδεκηνινγηθά, έρεη αλαθεξζεί, φηη νη βιάβεο CIN εκθαλίδνληαη θπξίσο ζην ηέινο ηεο 2 εο εηθνζαεηίαο, ν θαξθίλνο in situ (CIS) πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ 35 εηψλ θαη ν δηεζεηηθφο θαξθίλνο πεξίπνπ ζηελ ειηθία κεηαμχ 55 θαη 60 εηψλ (10). Ο ρξφλνο εμέιημεο απφ CIN ζε CIS, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, έρεη ππνινγηζζεί ζε ρξφληα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε λφζνο κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί θαη λα αληηκεησπηζζεί απνηειεζκαηηθά (11). Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, είλαη ν ηξίηνο πην δηαδεδνκέλνο θαξθίλνο ζηνλ θφζκν. Δίλαη ν δεχηεξνο πην θνηλφο θαη θχξηα αηηία ζαλάηνπ απφ θαξθίλν ζηηο γπλαίθεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Πεξίπνπ γπλαίθεο πέζαλαλ απφ ηε λφζν ην 2000 (12). Οη πεξηνρέο κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ είλαη νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηε Λ. Ακεξηθή, ηελ Αζία, ηελ Αθξηθή, θαη ηελ Καξατβηθή. Πεξίπνπ πεξηπηψζεηο δηαγηγλψζθνληαη θάζε ρξφλν, παγθνζκίσο (13), ελψ αληίζεηα, ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηα πνζνζηά ηξαρειηθνχ θαξθίλνπ ζπλερψο κεηψλνληαη. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη νη γπλαίθεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα ειέγρνπ, ηα νπνία έρνπλ κεηψζεη ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ζηηο ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ. Ο θίλδπλνο ζηε δσή κηαο γπλαίθαο λα αλαπηχμεη θαη λα πεζάλεη απφ δηεζεηηθφ θαξθίλν είλαη πεξίπνπ 1% θαη 0.3% αληίζηνηρα (14). ΜΟΡΗΑΚΟ PROFIL ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΓΡΑΖ ΣΟΤ HPV Έρνπλ αληρλεπζεί θαη θισλνπνηεζεί πάλσ απφ 100 γνλφηππνη HPV (15). Γεληθά, νη HPVs αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ PAPOVA ηψλ θαη δηαθξίλνληαη ζε α) Δπηθαλεηαθνχο θαη β) Βιελλνγνληθνχο. Οη Βιελλνγνληθνί ηχπνη αλεπξίζθνληαη θπξίσο ζηελ

5 πξσθηνγελλεηηθή πεξηνρή θαη νδεγνχλ είηε ζε θαινήζεηο βιάβεο (θνλδπιψκαηα), είηε ζε πξνθαξθηληθέο αιινηψζεηο (CIN,VIN,VAIN). 5 Δπίζεο, νη HPV δηαθξίλνληαη ζε α) Τςεινχ θηλδχλνπ ή νγθνγφλνη:16,18,45,56,58 β) Υακεινχ θηλδχλνπ ή θαινήζεηο: 6,11,42,43,44,53 θαη γ) ελδηάκεζνπ θηλδχλνπ: 31,33,35,39,51,52,59,68 αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν εμαιιαγήο (15). Οη νγθνγφλνη HPV πξνθαινχλ ηφζν ππνθιηληθέο αιινηψζεηο ρακεινχ βαζκνχ (LGSIL) φζν θαη αιινηψζεηο πςεινχ βαζκνχ (HGSIL πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αιινηψζεηο CIN 2 θαη 3), ζην θαηψηεξν γελλεηηθφ ζχζηεκα ηεο γπλαίθαο. παληφηεξα, πξνθαινχλ θαξθίλνπο ηνπ πξσθηνχ θαη ηνπ πένπο. ηηο ππνθιηληθέο αιινηψζεηο ρακεινχ θηλδχλνπ πεξηιακβάλνληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ πξίλ σο HPV θιεγκνλή, επίπεδα θνλδπιψκαηα αιιά θαη ειαθξέο δπζπιαζίεο (CIN 1). Απφ ηελ νκάδα απηή, έλα κηθξφ κέξνο ζα εμειηρζεί ζε ζαθείο πξνθαξθηληθέο αιινηψζεηο θαη θαξθίλν. Οη θπηηαξνινγηθέο αιινηψζεηο ηνπ HPV αλαγλσξίζζεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 1956 απφ ηνπο Koss & Durfee θαη πήξαλ ην φλνκα «θνηινθχηηαξα» (16). Μειέηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο, έδεημαλ πςειά επίπεδα ηνπ HPV DNA θαη ηνπ αληηγφλνπ ηνπ θαςηδίνπ, δείρλνληαο παξαγσγηθή ητθή ινίκσμε ζηα θνηινθχηηαξα (17). Δπίζεο ην γνληδίσκα ηνπ HPV έρεη απνκνλσζεί ζε φινπο ηνπο βαζκνχο ηξαρειηθήο λενπιαζίαο (18). Καζψο νη αιινηψζεηο CIN γίλνληαη ζνβαξφηεξεο, ηα θνηινθχηηαξα εμαθαλίδνληαη, ν αξηζκφο ησλ αληηγξάθσλ HPV κεηψλνληαη θαη ην αληηγφλν θαςηδίνπ εμαθαλίδεηαη, δείρλνληαο φηη ν ηφο δελ είλαη ηθαλφο λα αλαπαξαρζεί ζε ιηγφηεξν δηαθνξνπνηεκέλα θχηηαξα (19). Αληίζεηα, ηκήκαηα DNA ηνπ HPV δηεηζδχνπλ ζην θχηηαξν ηνπ μεληζηή. Απηή ε δηείζδπζε, ηνπ κεηαγξαθηθά ελεξγνχ DNA, θαίλεηαη πσο είλαη απαξαίηεηε γηα αλάπηπμε θαθνήζεηαο (20). Ζ θαθνήζεο εμαιιαγή θαίλεηαη φηη απαηηεί ηελ έθθξαζε ησλ Δ6, Δ7 νγθνπξσηετλψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ HPV (21). πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεη ε Dr. Margaret Stanley ζην άξζξν ηεο Human Papilomavirus and Cervical Cancerogenesis ηα γνλίδηα Δ 6 θαη Δ 7 ησλ πςεινχ θηλδχλνπ HPV ηψλ είλαη θαξθηλνγελή

6 6 γηαηί δηαηαξάζζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ θπηηαξηθφ θχθιν, δειαδή νη πξσηεΐλεο πνπ θσδηθνπνηνχληαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα απνξπζκίδνπλ ηα ζεκεία ειέγρνπ ηεο θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Ζ θαξθηλνγέλεζε απφ ηα Δ 6 θαη Δ 7 απαηηεί απνξχζκηζε ησλ ητθψλ θαη θπηηαξηθψλ γνληδίσλ, νπφηε επηηξέπεη αθχζηθεο εθθξάζεηο ησλ Δ 6 θαη Δ 7. Απηφ είλαη έλα ζπάλην θαηλφκελν αιιά ε ζπλερήο πξνζβνιή απφ ηνπο ηνχο θαη ε ρξφληα έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο ζηεξνεηδείο νξκφλεο απμάλεη ηε πηζαλφηεηα απηήο ηεο απνξξχζκηζεο. Σν Δ 7 δεζκεχεη ην prb κπινθάξνληαο απνηειεζκαηηθά ηε δξάζε ηνπ, σο κεηαγξαθηθνχ θαηαζηνιέα θαη ζπλεπαθφινπζα ηε ζπλνιηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Σν Δ 6 αλαζηέιιεη ηελ έθθξαζε ηνπ p53 νπφηε ειαηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θπηηάξνπ λα σξηκάζεη ζσζηά. αλ απνηέιεζκα απηψλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, ηα «θιεηδηά» ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ, θαζψο θαη ηα ζεκεία ειέγρνπ θαηαζηέιινληαη, νπφηε νη κεηαιιάμεηο ζπζζσξεχνληαη θαη κεηαδίδνληαη ζηα ζπγαηξηθά θχηηαξα. Σα θχηηαξα πνπ πξνζβάιινληαη απφ ηνλ HPV εκθαλίδνπλ: α) αλσκαιίεο ζηε δηαθνξνπνίεζε β) αζάλαην θαηλφηππν γ) ρξσκνζσκηθέο αλεππινεηδίεο θαη απμαλφκελεο πηζαλφηεηεο πεξαηηέξσ κεηαιιάμεσλ, νη νπνίεο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαθνήζε εμαιιαγή ησλ θπηηάξσλ θαη δηήζεζε ησλ ηζηψλ. Ωζηφζν, ε ινίκσμε απφ πςεινχ θηλδχλνπ HPV ζηειέρε, απφ κφλε ηεο, δελ είλαη αξθεηή γηα θαθνήζε εμαιιαγή, επεηδή κφλν έλα κέξνο ησλ κνιπζκέλσλ γπλαηθψλ ζα αλαπηχμεη SIL θαη κφλν ην 30-50% κε HGSIL πξνρσξά ζε θαξθίλν. Ζ θαξθηλνγέλεζε ιφγσ ηνπ HPV, απαηηεί ηελ απνξξχζκηζε ησλ ητθψλ θαη θπηηαξηθψλ γνληδίσλ, νπφηε αλελεξγά, αθαηάιιεια γνλίδηα εθθξάδνληαη ζε δηαθνξνπνηεκέλα επηζειηαθά θχηηαξα. Σα γεγνλφηα πνπ επηηξέπνπλ θάηη ηέηνην, πξέπεη λα είλαη γελεηηθά ζπκβάληα ηνπ μεληζηή, ζπλδπαδφκελα ίζσο κε ηελ παξεκβνιή ηνπ ητθνχ γνληδηψκαηνο κε ην ρξσκνζσκηθφ DNA. H πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ ηα αλσηέξσ απμάλεηαη αλ ην επηζήιην:

7 α. παξακέλεη ρξνλίσο κνιπζκέλν απ ηνλ HPV, ιφγσ ηεο κε απνηειεζκαηηθήο αλνζνινγηθήο ηνπ απάληεζεο. 7 β. ήηαλ HPV κνιπζκέλν θαη βξίζθεηαη ζηαζεξά ζε κηα επηζειηαθή ππεξπιαζία εμαηηίαο ηεο ρξφληαο έθζεζήο ηνπ ζηηο ζηεξνεηδείο νξκφλεο ή ιφγσ ησλ επαλεηιεκκέλσλ εξεζηζκψλ θαη επνπιψζεσλ σο ζπλέπεηα άιισλ γελλεηηθψλ ινηκψμεσλ ή ηξαπκάησλ. γ. ήηαλ HPV κνιπζκέλν θαη εθηίζεην ζε κηηνγφλα,φπσο π.ρ. ζηνπο θαπληζηέο (22). Παξφια απηά νη γλψζεηο καο εμαθνινπζνχλ λα είλαη πεξηνξηζκέλεο, φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία κφιπλζεο απφ ηνπο ηνχο ησλ θνλδπισκάησλ, ηελ πξφζθπζή ηνπο ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε, ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηνπο ππξήλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνδέζκεπζήο ηνπο, ελψ δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο ν ξφινο ησλ Σ-θπηηάξσλ ζηελ πξνζηαζία απφ ηελ HPV-ινίκσμε. Σν 90% ηνπ HGSIL θαη θαξθίλνπ πξνθαιείηαη απφ ηνπο HPV ηχπνπο 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58 (23). Ο HPV-16 είλαη ν πην θνηλφο ηχπνο ζην δηεζεηηθφ θαξθίλν θαη ην CIN2-3 θαη αλεπξίζθεηαη ζην 47% ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 2 θαηεγνξηψλ (24). Σν γνληδίσκα ηνπ HPV-16 έρεη πιήξσο πξνζδηνξηζηεί (7.905 δεχγε βάζεσλ) θαη απνηειείηαη απφ 3 πεξηνρέο: α) ηελ LCR (long control region), πνπ είλαη κε κεηαγξαθφκελε πεξηνρή, ππεχζπλε γηα ηε ξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ητθνχ γνληδηψκαηνο, β) ηελ E (early region), πνπ απνηειεί κεηαγξαθηθή πεξηνρή θαη απνηειείηαη απφ ηηο Δ1-Δ7 πξσηεΐλεο πνπ είλαη ξπζκηζηηθέο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ HPV. Oη Δ6, Δ7 νξηζκέλσλ ηχπσλ ζπλδένληαη κε ηα νγθνθαηαζηαιηηθά γνλίδηα ησλ θπηηάξσλ ηνπ μεληζηή (ξ53, ξrb) θαη ηα αδξαλνπνηνχλ. Ζ απψιεηα ησλ ξπζκηζηηθψλ απηψλ κεραληζκψλ νδεγεί ζην ζπλερή πνιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ (αζαλαηνπνίεζε). Ο ζπλδπαζκφο αζαλαηνπνίεζεο θαη ζπζζψξεπζεο κεηαιιάμεσλ νδεγεί ζε θαξθίλν. γ) ηελ LR (late region), πνπ θσδηθνπνηεί ηηο δνκηθέο πξσηεΐλεο L1, L2 ηνπ θαςηδίνπ ηνπ ηνχ (9). Οη ιεηηνπξγίεο ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ HPV-16 είλαη:

8 8 Δ 6 : ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ 7 αξρηθά αζαλαηνπνηεί ηα αλζξψπηλα θεξαηηλνθχηηαξα. Γεζκεχεη ηελ νγθνθαηαζηαιηηθή πξσηεΐλε p53 θαη κε πξσηενιπηηθέο δηαδηθαζίεο θαηεπζχλεη ηελ απνδηνξγάλσζή ηνπ. Δ 7 : ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ 6 αξρηθά αζαλαηνπνηεί ηα αλζξψπηλα θεξαηηλνθχηηαξα. Γεζκεχεη ην prb νδεγψληαο ζηελ απνξχζκηζε ηνπ G1/S ζεκείνπ ειέγρνπ ζηνλ θπηηαξηθφ θχθιν. Καηαζηνιή ηεο δξάζεο ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα Δ2F. Δ1: ειηθάζε απαξαίηεηε γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ ητθνχ DNA. Δ 2 : ητθφο κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο. Γέζκεπζε ηνπ Δ 1 γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αξρή ηεο αληηγξαθήο ηνπ ητθνχ DNA. Βαζηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θάςαο ηνπ γνληδηαθνχ πιηθνχ. Δ 5 : κηθξή κεηαιιαθηηθφηεηα. Ρπζκηζηηθφ γηα ηνπο αξηζκνχο ησλ ππνδνρέσλ ηνπ απμεηηθνχ παξάγνληα. Δ 4 : αιιειεπηδξά κε ηηο θπηηαξνζθειεηηθέο πξσηεΐλεο. Δπηηξέπεη ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ηνχ. L 1 : κείδνλα θαςηθή πξσηεΐλε. L 2 : ειάζζνλα θαςηθή πξσηεΐλε (22). Οη ιεηηνπξγίεο ησλ Δ 6 θαη Δ 7 ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ ηνχ είλαη δχν: α) λα επηθέξνπλ ηα εθηφο θχθινπ δηαθνξνπνηεκέλα θεξαηηλνθχηηαξα ζηε θάζε S ηνπ θχθινπ (αιιά φρη ζηελ M ), β) λα απνηξέςνπλ ηελ απφπησζε πνπ ζπλνδεχεη, κνηξαία, κηα ιαλζαζκέλε ζχλζεζε ηνπ DNA. Οη παξαπάλσ δηεξγαζίεο ξπζκίδνληαη απφ ηελ Δ 4 πξσηεΐλε ηνπ HPV, ε νπνία κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ θπηηαξηθνχ DNA (22). ηελ θιηληθή πξάμε ε βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ HPV έρεη σο εμήο:

9 9 ν ηφο ζηε θάζε ελνθζαικηζκνύ πξνζβάιιεη ηα θχηηαξα ηεο βαζηθήο ζηνηβάδαο ηνπ επηζειίνπ δηαζπά ηελ ππξεληθή ηνπ κεκβξάλε θαη εηζέξρεηαη ζηνλ ππξήλα. Σηε θάζε επώαζεο ή ιαλζάλνπζαο θιεγκνλήο πνπ δηαξθεί απφ 6 εβδ.-8 κήλεο, ν ηφο αλαδηπιαζηάδεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζε άιια θχηηαξα ρσξίο λα ελζσκαηψλεηαη ζην DNA ηνπ θπηηάξνπ μεληζηή. Ζ κεηάβαζε ζηε θάζε ελεξγνύ έθθξαζεο ηνπ ηνύ εμαξηάηαη απφ ηελ αλνρή ηνπ θπηηάξνπ, ηνλ ηχπν ηνπ ηνχ θαη ηελ αλνζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ μεληζηή. ηα εππαζή άηνκα, ν ηφο πνιιαπιαζηάδεηαη γξήγνξα, ηα θχηηαξα ππεξπιάζζνληαη θαη εκθαλίδνπλ θνηινθχηησζε. Απνηέιεζκα είλαη ε εκθάληζε νμπηελψλ θνλδπισκάησλ ή ππεξπιαζηηθψλ ιεπθσπψλ αιινηψζεσλ ζηνλ θνιπνζθνπηθφ έιεγρν. ηελ επφκελε θάζε, 9 κήλεο κεηά, άιινη παξνπζηάδνπλ ύθεζε θαη άιινη ππνηξνπηάδνπλ ζηελ πξνεγνχκελε θάζε. Πάλησο ελψ κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη πξνζβιεζεί απφ HPV, ζπαλίσο εκθαλίδεηαη CIN ή θαξθίλνο (9). ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΝΟΟΤ Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο έλα κηθξφ πνζνζηφ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ νγθνγφλνπο HPV ηχπνπο ζα αλαπηχμνπλ HGSIL & θαξθίλν. Δπεηδή ε ινίκσμε κε νγθνγφλνπο HPV ηχπνπο είλαη έλαο απαξαίηεηνο αιιά φρη αξθεηφο παξάγνληαο γηα θαξθηλνγέλεζε (5), ηέζεθε ε ππφζεζε φηη άιινη παξάγνληεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ HPV, νδεγνχλ ηελ ηξαρειηθή HPV ινίκσμε ζε θαθνήζεηα. Όινη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ θαξθηλνγέλεζε, ζε παιαηφηεξεο κειέηεο, θαζψο θαη νη πεξηβαιινληηθνί θαη κε παξάγνληεο έρνπλ αλαζεσξεζεί ή βξίζθνληαη ππφ αλαζεψξεζε. Ζ επηθξαηνχζα ζήκεξα άπνςε γηα ηελ HPV θαξθηλνγέλεζε έρεη σο εμήο: ε HPV ινίκσμε είλαη απαξαίηεηε, αιιά πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ α) πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (ρξήζε

10 αληηζπιιεπηηθψλ, πνιιαπιέο εγθπκνζχλεο θ.α) θαη/ή β) κε πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (αλνζνινγηθή απάληεζε μεληζηή θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηφ). 10 Ωο θχξηνο παξάγνληαο ζεσξείηαη ε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα έθζεζεο ζηνλ HPV θαη κφιπλζεο απφ απηφλ. Άιιεο παξάκεηξνη πνπ πξνζκεηξψληαη είλαη ε ειηθία ζηελ νπνία μεθίλεζαλ νη ζεμνπαιηθέο επαθέο κέρξη ηελ ειηθία ηνπ πξώηνπ γάκνπ. Μεγάινο αξηζκφο ζεμνπαιηθψλ ζπληξφθσλ ζρεηίδεηαη κε αχμεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαζψο θαη θαξθίλνπ in situ, αιιά ππάξρνπλ ιίγεο ελδείμεηο γηα ην φηη ε ινίκσμε κπνξεί λα απνθεπρζεί κε αιιαγέο ζηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο π.ρ. ηε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ. ε κηα κειέηε ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο πνιιά Κέληξα, ε ρξήζε ηνπ πξνθπιαθηηθνχ δε θάλεθε λα κεηψλεη ηελ πετθή ινίκσμε απφ HPV ζηνπο ζπδχγνπο ησλ γπλαηθψλ πνπ έπαζραλ απφ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Ζ εκθαληδφκελε απνηπρία ηεο ρξήζεο ηνπ πξνθπιαθηηθνχ ζηελ πξνθχιαμε ηεο ινίκσμεο απφ ηνλ HPV ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζε αλαηνκηθνχο ιφγνπο (π.ρ. έθζεζε ζηε ινίκσμε απφ HPV ησλ γελλεηηθψλ πεξηνρψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην πξνθπιαθηηθφ) θαη ιφγνπο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. δπζθνιία ζηε ηαθηηθή ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ γηα κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα, ηδίσο ζε κνλνγακηθά δεπγάξηα). Οη HPV ζεηηθέο γπλαίθεο έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο HGSIL/CC, φηαλ αλαθέξνπλ κεγάιν αξηζκό ηειεηόκελσλ θπήζεσλ. Γπλαίθεο κε 7 ή θαη πεξηζζφηεξεο ηειεηφκελεο θπήζεηο έρνπλ (απφ 3 έσο 6 θνξέο), θαηά κέζν φξν 4 θνξέο, κεγαιχηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο απφ επηζειηαθά θχηηαξα απ φηη νη HPV ζεηηθέο γπλαίθεο πνπ δελ είραλ πνηέ εγθπκνζχλε (25). Οη κεραληζκνί απηήο ηεο ζπζρέηηζεο πηζαλνινγνχληαη φηη είλαη νξκνληθνί, ηξαπκαηηθνί θαη αλνζνινγηθνί. Πηζαλψο ν απμεκέλνο αξηζκφο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζηηο γπλαίθεο κε ζπρλέο εγθπκνζχλεο λα νθείιεηαη θαη ζην φηη δηαηεξεί ηε δψλε κεηάπησζεο ζηνλ εμσηξάρειν γηα πνιιά ρξφληα, αθφκα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεη ηελ απ επζείαο έθζεζε ζηνλ HPV θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ησλ άιισλ παξαγφλησλ (26). H καθξνρξόληα ρξήζε αληηζπιιεπηηθώλ δηζθίσλ (ΑΓ) γηα πάλσ από 5 ρξόληα θαίλεηαη λα πνιιαπιαζηάδεη κέρξη θαη 4 θνξέο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ, κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ

11 11 πνπ είλαη θνξείο ηνπ HPV-DNA (27). Υξήζε ησλ ΑΓ γηα 5-9 ρξφληα δηπιαζηάδεη ηνλ θίλδπλν, ελψ γηα πάλσ απφ 10 ρξφληα ηνλ ηεηξαπιαζηάδεη (28). Πεηξακαηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ε νηζηξαδηφιε δηεγείξεη ηελ έθθξαζε ησλ Δ 6 θαη Δ 7 ηνπ HPV-16 ζηα θχηηαξα ηεο πεξηθέξεηαο πνπ πεξηέρνπλ ελζσκαησκέλν ην ζπγθεθξηκέλν ηφ (29). Δπίζεο βξέζεθε φηη ππάξρεη ζπλεξγηθφο κεραληζκφο δξάζεο κεηαμχ ηεο ρξφληαο έθζεζεο ζηα νηζηξνγφλα θαη ηνπ νγθνγνληδίνπ HPV-16, ελψ ηα ΑΓ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηε δξάζε ηνπ HPV θαη ηελ παξακνλή ηνπ ζηνπο ηζηνχο (30). Παξφια απηά ππάξρνπλ κεξηθέο κειέηεο πνπ δε ζρεηίδνπλ ηε ρξήζε ΑΓ κε απμεκέλν θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζηηο HPV ζεηηθέο γπλαίθεο (25,28). Πξφζθαηεο κειέηεο έδεημαλ ηελ θαξθηλνγφλν δξάζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηηο γπλαίθεο κε HPVινίκσμε. Οη θαπλίζηξηεο έρνπλ δηπιάζην θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ, ελψ ππάξρεη αμηνζεκείσηε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηζηγάξσλ (31,32). Ζ γλψζε πνπ αθνξά ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ην θάπληζκα επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ παξακέλεη ειιηπήο θαη ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ έξεπλεο. Τπάξρεη απεπζείαο δξάζε ησλ κεηαβνιηηψλ ηεο ληθνηίλεο θαη έκκεζε ζρέζε κέζσ ηεο αλνζνθαηαζηνιήο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ληθνηίλε θαζψο θαη κε ηε κείσζε ησλ δηαηξνθηθψλ αληηνμεηδσηηθψλ νπζηψλ. Σν γεγνλφο φηη ε ληθνηίλε θαη ηα θαξθηλνγφλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα έρνπλ αληρλεπηεί ζηελ ηξαρειηθή βιέλλε ησλ θαπληζηξηψλ ηζρπξνπνηεί ηελ ππφζεζε φηη αλάκεζα ζην θάπληζκα θαη ζηνλ HPV ππάξρεη ζπλεξγηθή δξάζε γηα ηελ αλάπηπμε SIL θαη θαξθίλνπ (33). Σα ρεκηθά θαξθηλνγφλα πνπ πεξηέρνληαη ζην ηζηγάξν κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ απεπζείαο ζε κίησζε θαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ DNA. Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη, ε έθζεζε ζηνλ θαπλφ ηνπ ηζηγάξνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ μεληζηή λα έρεη κία ηνπηθή αλνζνινγηθή απάληεζε θαηά ηεο ινίκσμεο, θαζψο είλαη γλσζηφ φηη ην θάπληζκα κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ ηνπ Langerhans θαη λα δεκηνπξγήζεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο αλνζνθαηαζηνιή. Ζ επίδξαζε ζηα θχηηαξα ηνπ Langerhans θαη ζηελ θπηηαξηθή αλνζία ζηε δψλε κεηάπησζεο επζχλνληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζηηο HPV ζεηηθέο θαπλίζηξηεο (34). ε κία νκάδα κε ειάρηζηνπ βαζκνχ νξγαληθέο βιάβεο, κε ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο επήιζε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο

12 νξγαληθήο βιάβεο, θάηη πνπ ηζρπξνπνηεί ην ξφιν πνπ παίδεη ην θάπληζκα ζηελ θαξθηλνγέλεζε απφ HPV (35). 12 Η ινίκσμε από HPV ζε ζπλδπαζκό κε άιια ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα όπσο C.Trachomatis θαη HSV-2 δελ έρεη νδεγήζεη κέρξη ζηηγκήο ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε χπαξμε ΗgG αληηζσκάησλ ησλ C.Trachomatis, ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξα πνζνζηά θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζε ζρέζε κε ηηο νξναξλεηηθέο (36). Οη HIV-ζεηηθέο γπλαίθεο, έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα ηξαρειηθφ SIL ζε ζρέζε κε ηηο νξναξλεηηθέο γπλαίθεο. Ζ ζρέζε απηή είλαη πην ηζρπξή ζηηο γπλαίθεο κε ρακειφ απφιπην αξηζκφ CD 4 + Σ-ιεκθνθπηηάξσλ. Απηέο πνπ έρνπλ κνιπλζεί θαη απφ ηνπο δχν ηνχο, HIV θαη HPV, δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα SIL βιάβε απ φηη νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε ηνλ έλα απφ ηνπο δχν ηνχο (37). Απηή ε ζρέζε ηνπ HΗV κε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ, δείρλεη θαη ηνλ ξφιν πνπ παίδεη ε θαηάζηαζε ηνπ αλνζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ. Οη κειέηεο γηα ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε δίαηηα θαη νη ππόινηπνη παξάγνληεο δηαηξνθήο ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ, είλαη πεξηνξηζκέλεο. Φαίλεηαη φηη ε απμεκέλε ιήςε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ αλάπηπμήο ηνπ. Γελ ππάξρνπλ ηζρπξέο απνδείμεηο γηα ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ηεο Βηηακίλεο Α θαη ησλ θαξνηηλνεηδψλ, ελψ ππάξρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο φηη ε ιήςε κεγάισλ πνζνηήησλ Βηηακίλεο C θαη Δ έρνπλ πξνζηαηεπηηθή δξάζε (38). Δπίζεο ε ιήςε κεγάισλ πνζνηήησλ θνιηθνχ νμένο, Βηηακίλεο Β6 θαη Β12 είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηξαρειηθνχ SIL (39). Η πεξηηνκή ζηνπο άλδξεο θαίλεηαη λα κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα λα κνιπλζνχλ νη ίδηνη απφ ηνλ HPV, θαζψο ππάξρεη κεησκέλε πηζαλφηεηα αλεχξεζεο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ κεηαμχ ησλ κνλνγακηθψλ γπλαηθψλ, ησλ νπνίσλ νη άλδξεο έρνπλ ππνζηεί πεξηηνκή, αθόκε θαη εάλ αλαθέξνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο πεξηζζφηεξεο απφ 5 εξσηηθέο ζπληξφθνπο, ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα αλεχξεζεο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζε γπλαίθεο ησλ νπνίσλ νη άληξεο δελ ππέζηεζαλ πεξηηνκή (40).

13 13 Φαίλεηαη λα παίδεη ξφιν, ε ειηθία ζηελ νπνία νη γπλαίθεο είραλ ηελ πξώηε ηνπο εξσηηθή επαθή, θαη ε ειηθία ζηελ νπνία εθηέζεθαλ πξώηε θνξά ζηνλ HPV. Ζ επίδξαζε ηνπ HPV θνληά ζηελ εκκελαξρή, νπφηε θαη αλαπηχζζεηαη ν ηξάρεινο ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, ε ζεξαπεία ηξαχκαηνο ηνπ ηξαρήινπ ή άιιεο ινίκσμήο ηνπ, δεκηνπξγνχλ γηα ηνλ HPV ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα θηάζεη ζηα βαζηθά ζηξψκαηα θαη λα εγθαηαζηαζεί εθεί σο ρξφληα επίκνλε ινίκσμε (41). Με εηδηθέο θιεγκνλψδεηο αιινηψζεηο πάιη θαίλεηαη λα έρνπλ ζρέζε κε απμεκέλε αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζε HPV-ζεηηθέο γπλαίθεο (42). Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ δελ είλαη εχθνιν λα αξζεί θαη θχξηνο ιφγνο γη απηφ είλαη ε ίδηα ε ινίκσμε απφ HPV, ε νπνία κπνξεί λα δηαξθέζεη δεθαεηίεο θαη είλαη αζπκπησκαηηθή, κε εμαίξεζε ηα θνλδπιψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνχο HPV ηχπσλ 6 θαη 11. Άιινη κε πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο φπσο ε αλνζνινγηθή απάληεζε ηνπ μεληζηή θαη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ίδην ηνλ ηό, φπσο ν γνλφηππνο, ηα είδε, ν επηπνιαζκφο θαη άιισλ εηδψλ ηνπ HPV, ην ητθφ θνξηίν θαη ε ηθαλφηεηα ελζσκάησζεο ηνπ ηνχ ζην θχηηαξν, είλαη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο δε κπνξνχκε λα επέκβνπκε. ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑΓΝΩΖ ΣΟΤ ΗΟΤ Η επηζθόπεζε ηνπ αηδνίνπ, θφιπνπ, ηξαρήινπ, πεξηλένπ θαη πεξηπξσθηηθήο πεξηνρήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε δηάγλσζε ησλ γελλεηηθψλ θνλδπισκάησλ. πλήζσο πξφθεηηαη, γηα κνλήξεηο βιάβεο, αιιά κπνξεί λα ζπλελσζνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πιάθεο. Ζ δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη, ηα επίπεδα θνλδπιψκαηα ηεο δεπηεξνγελνχο ζχθηιεο (condyloma latum). Bηνςία ησλ γελλεηηθψλ θνλδπισκάησλ δελ είλαη απαξαίηεηε σο ξνπηίλα, παξά κφλν φηαλ ππάξρεη ππεξρξσκάησζε, ειθνπνίεζε ή ππνςία ηξαρειηθνχ θαξθίλνπ. Παξαδνζηαθά ε αλίρλεπζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ βαζίδεηαη ζηε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ θπηηαξηθψλ επηρξηζκάησλ απφ ηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο γηα αλσκαιίεο. Σν 1950 εηζήρζε απφ ηνλ Γ.

14 14 Παπαληθνιάνπ ε εμέηαζε πνπ θέξεη ην φλνκά ηνπ (δνθηκαζία θαηά Παπαληθνιάνπ) κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε πξνθαξθηληθψλ θαη θαξθηληθψλ αιινηψζεσλ ησλ θπηηάξσλ ηεο πεξηνρήο θαη πνπ απνηέιεζε δηεζλψο κία απφ ηηο πιένλ επηηπρεκέλεο θαη θαζνξηζηηθέο εμειίμεηο ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ γηα πξφιεςε θαη έγθαηξε δηάγλσζε θαθνήζσλ λφζσλ. Ζ εμέηαζε έγθεηηαη ζηε ιήςε θπηηάξσλ απφ ηνλ ηξάρειν, ηε ζηαζεξνπνίεζή ηνπο θαη ηελ εμέηαζή ηνπο θάησ απφ ην κηθξνζθφπην γηα δπζπιαζίεο. Θα πξέπεη εδψ λα ηνλίζνπκε φηη α) ε δνθηκαζία θαηά Παπαληθνιάνπ δελ είλαη δηαγλσζηηθή, αιιά είλαη δνθηκαζία πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ (screening test), πνπ απνθαιχπηεη ηηο γπλαίθεο πνπ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ έιεγρν (43). β) Ζ επαηζζεζία ηεο δνθηκαζίαο δελ είλαη πνιχ πςειή, ηα ςεπδψο αξλεηηθά, θπκαίλνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κεηαμχ 5-55%, κε κέζε ηηκή 10-20%, κε απνηέιεζκα ην ελδηαθέξνλ λα ζηξέθεηαη πξνο λέεο κεζφδνπο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ θπηηαξηθνχ πιηθνχ (43). Ζ ζπιινγή θπηηαξηθνχ πιηθνχ βειηηψλεηαη κε ηελ ηερλνινγία ηεο πγξήο θπηηαξνινγίαο (liquid cytology) θαη ηεο ιεπηήο επίζηξσζεο (thin layer technology) ηνπ θπηηαξηθνχ πιηθνχ, ελψ ε εξκελεία ησλ θπηηαξνινγηθψλ ζηξσκάησλ κπνξεί λα βειηησζεί κε ηε βνήζεηα ησλ απηνκάησλ κεραλψλ ζάξσζεο (automatic scanning devices), φπσο ε PAPNet, NeoPath θ.α (43). Τπάξρεη κφλν κία δνθηκαζία πνπ έρεη εγθξηζεί ζηελ Ακεξηθή απφ ηε FDA (Food & Drug Administration) γηά ηε δηάγλσζε ηεο HPV ινίκσμεο ηνπ ηξαρήινπ, ε κέζνδνο Υβξηδηζκνύ (Digene Hybrid Capture Test) (44). Ζ δνθηκαζία απηή αληρλεχεη ην DNA ηνπ HPV κε πβξηδηζκφ ηνπ, κε γλσζηέο RNA αιιεινπρίεο. Σν απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ γηα κηα ζεηξά απφ πςεινχ & ρακεινχ θηλδχλνπ HPV ηχπνπο. Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί α) απφ ην ππφινηπν πιηθφ ηεο πγξήο θπηηαξνινγίαο ή β)απφ ηαπηφρξνλε ζπιινγή δείγκαηνο. Δίλαη πην ρξήζηκν γηα γπλαίθεο κε δνθηκαζία θαηά Παπαληθνιάνπ πνπ δειψλεη «άηππα πιαθψδε θχηηαξα αδηεπθξίληζηεο ζεκαζίαο (ASCUS=atypical squamus cells of undetermined significance) (45). Ζ δηαγλσζηηθή δνθηκαζία γηα HPV, δελ ελδείθλπηαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο παζνινγηθήο ηξαρειηθήο θπηηαξνινγίαο. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη, αλ ζα πξέπεη λα εηζαρζεί ζηα πξνγξάκκαηα

15 15 ειέγρνπ ε αλίρλεπζε ηνπ HPV θαη αλ ζα ππάξμεη κεγαιχηεξν ψθεινο ζε ζρέζε κε ηελ θπηηαξνινγηθή εμέηαζε. Ζ απάληεζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζπλππνινγίδνληαο ην ψθεινο κε ην θφζηνο. Απφ ην 2002, ε FDA, έρεη εγθξίλεη σο πξσηνγελή δνθηκαζία πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ γηα ηξαρειηθή λενπιαζία ηε κέζνδν Τβξηδηζκνχ, γηά γπλαίθεο >30 ρξνλψλ. Δπεηδή ε δνθηκαζία είλαη πξφζθαηε, δελ ππάξρνπλ αθφκε κεγάιεο κειέηεο γηα ηε ρξεζηκφηεηα. Μία κειέηε, εμέηαζε ηελ επαηζζεζία, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα αλαθνξψλ γηα 7 δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο (46). Ζ επαηζζεζία ηεο πγξήο θπηηαξνινγίαο ήηαλ 61% θαη ηνπ HPV test 91%.Σν HPV test είρε κεγαιχηεξε επαηζζεζία αιιά κηθξφηεξε εηδηθφηεηα απφ ηελ πγξή θπηηαξνινγία ζε απηήλ ηελ κειέηε. Ηδεαηά, θάζε γπλαίθα κε παζνινγηθφ επίρξηζκα, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί κε ην θνιπνζθφπην, ψζηε λα θαζνξηζηεί ε ηνπνγξαθία θαη ε έθηαζε ηεο ηξαρειηθήο βιάβεο θαη λα επηβεβαησζεί ηζηνινγηθά ν βαζκφο ηεο ηξαρειηθήο εμεξγαζίαο, ψζηε λα επηιεγεί ε θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε. Η θνιπνζθόπεζε θαη ε θαηεπζπλόκελε εθιεθηηθή βηνςία ππό θνιπνζθνπηθό έιεγρν, απνηεινχλ ζήκεξα κέζνδν εθινγήο γηα έιεγρν ησλ γπλαηθψλ κε επξήκαηα επηζειηαθήο λενπιαζίαο απφ ηε δνθηκαζία θαηά Παπαληθνιάνπ (47). ηελ Αγγιία, πξνηείλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Τγείαο, φηη νη γπλαίθεο πνπ εκθάληζαλ δνθηκαζία θαηά Παπαληθνιάνπ κε ειαθξέο αλσκαιίεο (ASCUS, LGSIL/CIN1) πξέπεη λα θάλνπλ επαλάιεςε ζε 6 κήλεο. Αλ ζηελ επαλάιεςε, ε αλσκαιία επαλεκθαλίδεηαη, πξέπεη άκεζα λα γίλεη θνιπνζθφπεζε. Αλ φρη, 6 κήλεο κεηά ζα πξέπεη λα θάλεη λέα δνθηκαζία θαη αλ θαη απηή είλαη αξλεηηθή, ηφηε επηζηξέθεη ζην ζρήκα ξνπηίλαο. Σν Δζληθφ Ηλζηηηνχην Καξθίλνπ ησλ ΖΠΑ, πξνηείλεη πην επηζεηηθφ ζρήκα. Οη γπλαίθεο κε ειαθξψο παζνινγηθή δνθηκαζία Παπαληθνιάνπ, πξέπεη λα θάλνπλ επαλάιεςε ζε 3 κήλεο. Γεχηεξν παζνινγηθφ απνηέιεζκα, ζπλνδεχεηαη απφ άκεζε θνιπνζθφπεζε. Αλ ε εμέηαζε είλαη θπζηνινγηθή, ζα πξέπεη λα γίλεη επαλάιεςε ζε 6 κήλεο. Μεηά απφ 3 δηαδνρηθά αξλεηηθέο δνθηκαζίεο, κπνξεί λα γπξίζεη ζηε ξνπηίλα ησλ εηήζησλ παξαθνινπζήζεσλ. Αληίζεηα, γπλαίθεο κε δνθηκαζία Παπαληθνιάνπ ελδεηθηηθή (CIN2-3 ή HGSIL) πξέπεη άκεζα λα ππνβιεζνχλ ζε θνιπνζθφπεζε.

16 16 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ-ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ Α) ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΤΣΔΝΩΝ ΚΟΝΓΤΛΩΜΑΣΩΝ: Κακία ζεξαπεία δελ είλαη 100% απνηειεζκαηηθή θαη θακία δελ ππεξέρεη. Ζ επαλεκθάληζε είλαη ζπλήζεο. Ζ θχξηα έλδεημε γηα ζεξαπεία είλαη ε αθαίξεζε ζπκπησκαηηθψλ αιινηψζεσλ. Μηθξά θνλδπιψκαηα είλαη δπλαηφλ λα ππνζηξέςνπλ ρσξίο ζεξαπεία. Ζ πξνηεηλφκελε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ην CDC (Center for Disease Control & Prevention), ην 2002, γηά ηα θνλδπιψκαηα είλαη ε εμήο: 1) Θεξαπεία πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ αζζελή: 1α) Πνδνθπιινηνμίλε 0.5% sol ή gel, 1β) Imiquimod 5% cream. 2) Θεξαπεία πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ Ηαηξφ: 2α) Κξπνζεξαπεία κε πγξφ Αδσην, 2β) Πνδνθπιιίλε 10 ή 25%, 2γ) Γηρισξν ή ηξηρισξνμηθφ νμχ 80-90%, 2δ) Υεηξνπξγηθή αθαίξεζε (47). Θεξαπείεο φπσο, εμάρλσζε κε ρξήζε Laser, ηληεξθεξφλε θαη ηνπηθά 5-θινπννπξαθίιε, δε ζπληζηψληαη ιφγσ θφζηνπο, παξελεξγεηψλ θαη θησρήο απνηειεζκαηηθφηεηαο (48). θνπφο ηεο ζεξαπείαο ζηηο έγθπεο είλαη επίζεο ε αλαθνχθηζε απφ ηα ζπκπηψκαηα. Imiquimod, πνδνθπιιίλε θαη πνδνθπιινηνμίλε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη (47). Καηζαξηθή ηνκή ελδείθλπηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα θνλδπιψκαηα θξάζζνπλ ηνλ θφιπν. Πεξηγελλεηηθή δηάδνζε ηνπ HPV είλαη ζπάληα. Αζζελείο κε αλνζνθαηαζηνιή φπσο νη αζζελείο κε AIDS, κπνξεί λα κελ αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλήζεηο ζεξαπείεο (49). Ζ δξάζε ηεο αληηξεηξντθήο αγσγήο ζηε θπζηθή ηζηνξία ηεο HPV ινίκσμεο είλαη άγλσζηε. Νέα αληηξεηξντθα θάξκαθα φπσο ην Cidofovir, έρνπλ δψζεη θάπνηεο ειπίδεο (50).

17 17 Β) ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ CIN1: H απηφκαηε ππνζηξνθή ηνπ CIN1 πηζηνπνηεκέλνπ κε βηνςία είλαη πεξίπνπ 60-85% ζε πξννπηηθέο κειέηεο (51,52). Οη ππνζηξνθέο ζπκβαίλνπλ ζηα 2 ρξφληα παξαθνινχζεζεο κε θπηηαξνινγία θαη θνιπνζθφπεζε. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε ζχζηαζε ζηηο αζζελείο κε δηαγλσζκέλν CIN1 κε βηνςία, ηθαλνπνηεηηθή θνιπνζθφπεζε θαη πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο λφζνπ θάζε 6 κήλεο, κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κε παξαθνινχζεζε. Αλ νη αιινηψζεηο πξνρσξήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ή επηκείλνπλ γηά 2 ρξφληα, νη θαηαζηξνθηθέο κέζνδνη (ablative methods) ζεξαπείαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο, θξπνπεμία, ειεθηξνθαπηεξηαζκνί, εμάρλσζε κε Laser θ.α. Οη θαηαζηξνθηθέο κέζνδνη, αθνξνχλ εμσηεξηθνχο αζζελείο κε ή ρσξίο ηνπηθή αλαηζζεζία. Μία ηπραηνπνηεκέλε πξννπηηθή κειέηε πνπ ζπλέθξηλε ηελ θξπνπεμία, ην Laser θαη ην LEEP, δελ έδεημε θακία δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ παξακνλή (47%) ή επαλεκθάληζε ηεο λφζνπ (17%) (53). Γ) ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ CIN2-3: Όιεο νη βιάβεο βαζκνχ CIN 2-3 ρξεηάδνληαη ζεξαπεία. Απηή ε ζχζηαζε ζηεξίδεηαη ζε κηά κεηααλάιπζε πνπ δείρλεη φηη ην CIN2 πξνρσξά ζε CIS ζην 20% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ζε δηήζεζε ζην 5%, ελψ ε πξφνδνο ηνπ CIS ζε δηήζεζε είλαη 5% (54). Όπσο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε γπλαηθψλ κε CIN1, γπλαίθεο κε CIN 2-3 θαη ηθαλνπνηεηηθή θνιπνζθφπεζε κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ είηε κε ηηο θαηαζηξνθηθέο είηε κε ηηο αθαηξεηηθέο κεζφδνπο (55), αλ θαη κεγάιεο HGSIL αιινηψζεηο πξέπεη λα ζεξαπεχνληαη κε ηηο αθαηξεηηθέο κεζφδνπο φπσο,ε θσλνεηδήο εθηνκή, ε θσλνεηδήο εθηνκή κε Laser θαη ε αγθχιε δηαζεξκίαο (Large

18 Loop Excision of the Trasformation Zone-LLETZ), ε νιηθή πζηεξεθηνκία. Όπσο θαη ζην CIN1, νιφθιεξε ε δψλε κεηάπησζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πεξηνρή ζεξαπείαο (56). 18 Οη αθαηξεηηθέο κέζνδνη πιενλεθηνχλ ησλ θαηαζηξνθηθψλ, επεηδή παξέρνπλ ηθαλφ ηκήκα ηξαρειηθνχ ηζηνχ γηα ηζηνινγηθή εμέηαζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο εμαίξεζεο επί πγεηνχο ηζηνχ. Οη θαηαζηξνθηθέο κέζνδνη αληελδείθλπηαη ζηε ζεξαπεία γπλαηθψλ κε CIN2-3 θαη κε ηθαλνπνηεηηθή θνιπνζθφπεζε, εθηφο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηθεξηθά, κηαο ηξαρειηθήο βιάβεο πνπ αληηκεησπίζζεθε κε αθαηξεηηθή κέζνδν, γηα λα εμαιείςεη ηε λφζν έμσ απφ ηελ πεξηνρή, θαη φρη γηα λα ηελ αθαηξέζεη (57). Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ CIN 2-3 κε παξαθνινχζεζε, κε επαλαιακβαλφκελεο δνθηκαζίεο θαηά Παπαληθνιάνπ θαη θνιπνζθνπήζεηο δελ είλαη απνδεθηή, παξά κφλν ζηελ εγθπκνζχλε θαη ζε κεξηθά πνιχ λεαξά θνξίηζηα. Γ)1) Αληηκεηψπηζε CIN2-3 ζηελ εγθπκνζχλε: Δθηφο αλ δε κπνξεί λα απνθιεηζζεί ν δηεζεηηθφο θαξθίλνο, φια ηα CIN 2-3 πνπ αληρλεχνληαη ζηελ εγθπκνζχλε παξαθνινπζνχληαη κέρξη κεηά ηνλ ηνθεηφ γηαηί ν θίλδπλνο λα πξνρσξήζεη ζε δηεζεηηθφ θαξθίλν είλαη κηθξφο θαη κπνξεί λα ππνζηξέςεη (58,59). Παξαθνινπζνχληαη κε δνθηκαζία θαηά Παπαληθνιάνπ θαη θνιπνζθφπεζε. Γ)2) Αληηκεηψπηζε CIN2-3 ζηελ εθεβεία: Οη έθεβεο κε CIN 2 ζπρλά έρνπλ παξνδηθή λφζν αλ θαη ην CIN 2 ζεσξείηαη HGSIL. Γη απηφ νη νδεγίεο αθνξνχλ παξαθνινχζεζε κε θνιπνζθφπεζε θαη δνθηκαζία θαηά Παπαληθνιάνπ θάζε 4-6

19 κήλεο, γηα 1 ρξφλν, αλ ε θνιπνζθφπεζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ε ελδνηξαρειηθή δεηγκαηνιεςία αξλεηηθή θαη αλ ε αζζελήο απνδέρεηαη ηνλ θίλδπλν πξνζβνιήο απφ αζπκπησκαηηθή λφζν (58). 19 ΔΜΒΟΛΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΗΟΤ Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα, κεηά ηελ αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ HPV θαη ηνπ ηξαρειηθνχ θαξθίλνπ, άξρηζαλ λα γίλνληαη επξείεο κειέηεο γηα ηελ αλεχξεζε εκβνιίνπ ελάληηα ζηνλ ηφ. Ο ζηφρνο ηνπ εκβνιίνπ είλαη ηφζν ε πξνθχιαμε, φζν θαη ε ζεξαπεία. Βέβαηα, παξνπζηάδνληαη αξθεηά πξνβιήκαηα, φπσο ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη γνλφηππνη ηνπ ηνχ πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη θαηά πνιχ ην θφζηνο παξαζθεπήο ηνπ εκβνιίνπ. Γελ ππάξρεη ηδηαίηεξα κεγάιε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ σο πξνο ηνλ ηφ θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη άληξεο ζπάληα αλαπηχζζνπλ νξηζκέλεο αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ HPV (π.ρ θαξθίλν ηνπ πένπο θαη ηνπ πξσθηνχ), ελδερνκέλσο ιφγσ δηαθνξψλ ηνπ επηζειίνπ αλάκεζα ζην πένο θαη ηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο. Δπηπιένλ πξνβιεκαηηζκφ επηθέξεη ε άπνςε φηη, ζπκπεξηιακβάλνληαο κεξηθά κφλν ζηειέρε ηνπ ηνχ, είλαη πηζαλφ λα έρνπκε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε θάπνηνπο άιινπο νξφηππνπο. Λφγσ δηαζηαπξνχκελεο πξνθχιαμεο ζε νξηζκέλα ζηειέρε, θάπνηα άιια πνπ ζήκεξα ζπάληα εκθαλίδνληαη, ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα δηαδνζνχλ κέζσ πιεζψξαο κεραληζκψλ, αθνχ δελ θαηαπνιεκνχληαη απφ ην εκβφιην. Έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο ζπζρέηηζεο ησλ ηψλ HIV θαη HPV πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα εληαίν εκβφιην, επεηδή ζε απηέο ηηο δχν νηθνγέλεηεο ηψλ εληνπίδνληαη πνιιά θνηλά ζεκεία: είλαη θαη νη δχν «αλαδπφκελα» παζνγφλνη, είλαη θαηά θχξην ιφγν θαη νη δχν ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελνη (αλ θαη ν HPV είλαη θαη εμνρήλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελνο), έρνπλ βξεζεί πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί μεληζηέο (άλζξσπνη θαη δψα) θαη ζηηο δχν νηθνγέλεηεο ηψλ θαη ππάξρνπλ θαη ζηνπο δχν ηνχο

20 πεξίνδνη γξήγνξεο δηαθνξνπνίεζεο. Κχξηεο δηαθνξέο ησλ ηψλ απηψλ, είλαη ε δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα κεηάιιαμήο ηνπο θαη ε δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα ζηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο. 20 Οη θπξηφηεξεο ζηξαηεγηθέο ζηελ παξαζθεπή HPV εκβνιίσλ είλαη (59): Α) Πξνθπιαθηηθά HPV εκβόιηα Η) HPV L1,capsid protein based vaccine(vlps) ΗΗ) HPV L2,capsid protein based vaccine Β) Θεξαπεπηηθά HPV εκβόιηα Η) Viral vector vaccines ΗΗ) Bacterial vector ΗΗΗ) Peptide/protein ΗV) Nucleic acid V) Cell based Γ) Σπλδπαζκέλα πξνθπιαθηηθά θαη ζεξαπεπηηθά εκβόιηα Η) HPV ρηκαηξηθά VLPs II) HPV pseudovirion Γεληθά, ηα πξνθπιαθηηθά εκβφιηα ρξεζηκνπνηνχλ πξσηεΐλεο θαςηδίνπ, ηα L1 & L2 γνληδηαθά πξντφληα. Σα ζεξαπεπηηθά εκβφιηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα νγθνγελή Δ6,Δ7. Παγθνζκίσο, γίλνληαη πάξα πνιιέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηα εκβφιηα θαηά ηνπ HPV. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλεο απφ απηέο: Οη Lacey θαη ζπλεξγάηεο αλαθέξνπλ φηη 27 αζζελείο κε γελλεηηθά θνλδπιψκαηα αληηκεησπίζζεθαλ κε έλα πεηξακαηηθφ εκβφιην πνπ απνηεινχληαλ απφ κηα HPV6L2E7 fusion πξσηεΐλε. Απφ απηέο, 8 αζζελείο ζεξαπεχζεθαλ ηειείσο ρσξίο λα επαλεκθαληζζνχλ ηα θνλδπιψκαηα (60).

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο θαη θαξθίλνο ηξαρήινπ ζε γπλαίθεο θάησ ησλ 25

Πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο θαη θαξθίλνο ηξαρήινπ ζε γπλαίθεο θάησ ησλ 25 Πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο θαη θαξθίλνο ηξαρήινπ ζε γπλαίθεο θάησ ησλ 25 Γεώξγηνο Κνιηόπνπινο MRCOG DFFP MD BSCCP diploma Επηκειεηήο ΕΣΥ Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο ΠΓΝ Έιελα Βεληδέινπ Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

HPV Έλαο ύπνπινο ηόο. Πέηξνο Καξαθίηζνο Αναπληρωηής Καθηγηηής, Διεσθσνηής Εργαζηήριο Διαγνωζηικής Κσηηαρολογίας Ιαηρικής Στολής Παμεπιζηημίοσ Αθηνών

HPV Έλαο ύπνπινο ηόο. Πέηξνο Καξαθίηζνο Αναπληρωηής Καθηγηηής, Διεσθσνηής Εργαζηήριο Διαγνωζηικής Κσηηαρολογίας Ιαηρικής Στολής Παμεπιζηημίοσ Αθηνών HPV Έλαο ύπνπινο ηόο Πέηξνο Καξαθίηζνο Αναπληρωηής Καθηγηηής, Διεσθσνηής Εργαζηήριο Διαγνωζηικής Κσηηαρολογίας Ιαηρικής Στολής Παμεπιζηημίοσ Αθηνών Ο ηόο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ HPV (Human papillomavirus)

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. μοριακή ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής

Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. μοριακή ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής Biohe enika ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ μοριακή ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων Τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ Μοριακή ανίχνευση του

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ»

9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ» 9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ» Πεξηερόκελα ζειίδα Περίληψη 1 Πρόλογοσ 2 Ειςαγωγή 3 Μεθοδολογία 14 Ευρήματα 15 Επίλογοσ 19 Συμπεράςματα 20 Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα