Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1

2 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης

3 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Πίνακας Περιεχομένων Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης

4 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μαϊ.2 Μαϊ.8 Μαϊ.9 Μαϊ.1 Μαϊ.13 Μαϊ.14 Μαϊ.15 Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.24 Μαϊ.27 Μαϊ.28 Μαϊ.29 Μαϊ.3 Μαϊ Αξία Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Μετοχών/Παραγώγων) (χιλ. ): Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) 183, , , % 38, % 1, % 49, ,678.3 Συνολικές Ανοικτές Θέσεις σε Παράγωγα 272,132 Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 38, % Ανοικτές θέσεις σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 145, % Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 6, % Ανοικτές θέσεις σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 5, % Ανοικτές θέσεις σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ 76, % Αξία Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. ) 158,97.47 Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 25, Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % 61, % Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % 7, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 76, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 22, % Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Πακέτων μετοχών 7,541.7 Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ). Όγκος Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Όγκος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Όγκος Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Όγκος Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Όγκος Όγκος Συναλλαγών Πακέτων μετοχών (χιλ. τεμάχια) Όγκος Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Μετοχών Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων μετοχών Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 17, , , % ,936 8,584 33, % 4 Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 27, % Ημερήσια μεταβολή: τμχ % 8, % Μέσος Όγκος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 52, % Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 3, % Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % 1, % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 3, % Όγκος Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων 8, 4 4, 6, 3 3, 4, 2 2, 2, 1 1, Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.24 Μαϊ.27 Μαϊ.28 Μαϊ.29 Μαϊ.3 Μαϊ.31 Μαϊ.16 Μαϊ.17 Μαϊ.2 Μαϊ.21 Μαϊ.22 Μαϊ.23 Μαϊ.24 Μαϊ.27 Μαϊ.28 Μαϊ.29 Μαϊ.3 Μαϊ.31 Όγκος Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ανοικτές θέσεις Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 3/5/213 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 31/5/213 Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 1/6

5 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 31/5/213 3/5/213 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1,14.53 # % , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap # % % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1,6.15 1, % , % FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD % , % FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1, # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης # % % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1,228.2 # 1, % 1, , , , % Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών % % # Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 2, , % 2, , , , % FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς # % % # FTSE/Med 1 4, , % 4, , % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1,448. # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης # % % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % 1, , ,1.98 1, % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1, , % , % FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ % , % FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ # % % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης , % , % # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap # % , % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες # % % # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1, , % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 3, , % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 1,898.3 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 3,975.5 # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 7,86.8 # 7, % 7, ,86.8 6, , % # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 2, , % 2, , , , % FTSE/Χ.Α. Χημικά 6,47.65 # 6, % 6, , , , % # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1, , % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία # % % FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υγεία # % % Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α # % % # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 3/5/213. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 2/6

6 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 31/5/213: 3.2% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 31/5/213: 4.15% 25,, 45 4,5, 135 2,, 15,, ,, 3,5, 3,, 2,5, ,, 5,, ,, 1,5, 1,, 5, Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 1 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 31/5/213:.37% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 31/5/213: 2.46% 3,5, 15 1,, 16 3,, 145 9,, 8,, 155 2,5, 7,, 15 2,, 14 6,, 145 5,, 1,5, 135 4,, 14 1,, 3,, 135 5, 13 2,, 1,, 13 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 125 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 125 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 31/5/213: 2.24% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 31/5/213: -1.63% 1,8, , 34 1,6, 1,4, 1,2, 1,, , 35, 3, 25, , 6, 4, 2, , 15, 1, 5, Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 11 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 27 Όγκος συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 3/6

7 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλες οι Μετοχές Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 92 / 72 / / 51 / 13 6 / 7 / 4 15 / 13 / 2 2 / 1 / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 62, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (χιλ. ) 76, , Αξία Συναλλαγών Μετοχών (χιλ. ) Όγκος Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Κύριος Πίνακας: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 158, , , ,428,91 16,84, ,288 6,936 6, ,85.4 7, , , , , Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών 58,276,16 25,239,266 8, ,232 13,596 16,792,2 261, , ,196 16,167, , ,631 2,196 Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων 33,25 18, , , (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Ειδικών Χαρακτηριστικών και Επιτήρησης. (**) Περιλαμβάνει και την Κεφαλαιοποίηση των μετοχών της COCA-COLA E.E.E. A.E. που διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς. 1 Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 4 / 4 / , , % Ασφάλειες 1 / / 47 17,17 24, % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 8 / 11 / 2 2, ,474 3,381, % Δ.Α.Κ. 2 / 1 / 1 2,196 7, % Εμπόριο 2 / 3 / ,558 1,58, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 9 / 12 / 3 2,599 1,42,985 9,768, % Μέσα Ενημέρωσης 2 / 4 / ,778 3, % Πετρέλαιο & Αέριο / 3 / 1, ,23 2,621, % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 9 / 6 / ,415 1,29, % Πρώτες Ύλες 9 / 4 / 1 1, ,517 1,937, % Ταξίδια & Αναψυχή 4 / 7 / 2 3,524 3,455,9 18,924, % Τεχνολογία 7 / 5 / ,38 251, % Τηλεπικοινωνίες 1 / / 4,191 5,83,822 33,169, % Τράπεζες 6 / / 1 2,434 71,493,293 45,26, % Τρόφιμα & Ποτά 13 / 7 / 1, ,38 13,7, % Υγεία 6 / 1 / ,232 12, % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 3 / 1 / 2,664 99,31 6,361, % Χημικά 4 / 2 / ,572 74, % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 2 / 1 / 1 4,88 7,696,9 6,112, % Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 4/6

8 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) % # EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) % # JUMBO (ΚΟ) % # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) % # ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) % # ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) % # ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) % # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΟΤΕ (ΚΟ) 33, % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 26, % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 17, % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 9, % # COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 9, % # ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 8, % ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 7, % # ΔΕΗ (ΚΟ) 4, % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 3, % # MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 2, % Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) % NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) % ΟΛΠ (ΚΟ) % ΟΠΑΠ (ΚΟ) % ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) % ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) % KLEEMAN HELLAS (KO) % ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) % ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) % Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Όγκος Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 49,27, % # ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 11,145, % # MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 7,18, % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 5,398, % # ΟΤΕ (ΚΟ) 5,83, % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 5,37, % # ΟΠΑΠ (ΚΟ) 2,653, % ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 879, % # ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 663,255.53% # ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 633,3-2.96% Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 5/6

9 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Όγκος Ανοικτές θέσεις Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 1,174 9,679 38,547 16,241,452.5 FTSE/Χ.Α. Large Cap 1,174 9,679 38,547 16,241,452.5 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 2,33 17, ,26 8,238,295.1 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ). ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 15,754. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ,292 51,437. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 14 1,353 13,72 27,119.2 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,24. FRIGOGLASS (KO) ,373. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ,992 18,791. ΚΑΕ (ΚΟ) ,143. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) , ,48. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) , ,643. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,381 18,478. JUMBO (ΚΟ) ,557. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 192 2,923 24,338 95,142.9 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ,861. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ,294. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) , ,56. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO). ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,39 482,482. ΟΤΕ (ΚΟ) 575 7,178 15,633 4,623,738. ΟΛΠ (ΚΟ) ,985. ΔΕΗ (ΚΟ) 246 1,55 4,88 1,19,213. ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ,82 19,226. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ,132 72,267. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,33. ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ,34. Δικαιώματα σε Δείκτες ,287 1,352,95. FTSE/Χ.Α. Large Cap ,287 1,352,95. Δικαιώματα σε Μετοχές 5,828. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ). ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO). ΟΠΑΠ (ΚΟ) 3,583. ΟΤΕ (ΚΟ) 1,815. ΔΕΗ (ΚΟ) 43. Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου ,444 24,444. Stock Reverse Repos ,253 12,222. Stock Repos 67,676. Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου ,515 12,222. Συνολική Δραστηριότητα 3,293 27,75 272,132 25,857,141.6 Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 1, 6/6

10 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 71,417, /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) # /5/ , , , ,178, /4/21 12/5/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /5/ , ,, /8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) #.261 3/5/ , ,2, /6/29 3/6/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,16, /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) /5/ , , , , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /5/ , ,121, /7/ /3/ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /5/ , ,81, /7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) /5/ , ,986, /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) #.699 3/5/ , , , ,474, /7/29 24/3/2 --- ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) /5/ , ,16, , ,968, /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ) #.49 24/5/ , , ,325, /7/21 25/7/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) /5/ , ,376, /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) #.51 3/5/ , ,76, /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) /5/ , , ,882, /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) # 2.5 3/5/ (6) , , , ,6, /6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) /5/ , ,, /7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) /5/ , , ,, /7/211 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) /5/ (6) ,914 1,75 4,17, ,798, ,72, /6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) #.34 3/5/ , , , ,673, /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) /5/ ,65 3 6, , ,66, /5/28 24/5/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) # /5/ ,398,183 7,489 26,294, , ,848, /8/212 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,25, /7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) /5/ , , , ,748, /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) # 1.5 3/5/ , , , ,648, /7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) #.665 3/5/ , , , ,1, /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) # /5/ , , , ,23, /8/21 27/6/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) #.5 3/5/ , , , ,937, /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) #.6 3/5/ , ,828, /7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) /5/ ,55 6 1, , ,1, /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) # 2.3 3/5/ , , , ,864, /3/213 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /5/ , , , ,546, /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) # /5/ , , , ,635, /8/212 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) /5/ ,61 1,99 1,59, ,322, ,368, /6/212 26/9/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) # 5.7 3/5/ ,255 1,296 3,787, , ,73, /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) # 1.9 3/5/ , , , ,146, /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) /5/ ,81 4 3, , ,67, /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) /5/ ,86 1 2, , ,9, /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ) #.422 3/5/ ,65 8 1, , Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 1/8

11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 36,3, /8/212 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) # /5/ ,6 7 55, , ,5, /7/212 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) # /5/ , ,643, , ,53, /7/212 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) # 1.4 3/5/ , , , ,155, /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) # 1.4 3/5/ , , , ,735, /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) #.77 3/5/ , , , ,58, /8/212 23/2/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) # 1.6 3/5/ , , , ,, /5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /5/ , ,298, /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) #.75 3/5/ (6) , ,233, /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) #.35 3/5/ , , ,961, /5/213 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) /5/ (6) , ,245, , ,948, /7/29 31/12/ ΚΑΕ (ΚΟ) # /5/ , ,577, ,124, ,742, /8/212 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) /5/ , , , ,679, /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) /5/ ,2 14 5, , ,3, /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) # 2.1 3/5/ , , ,219, /5/29 8/9/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) /5/ , , , ,51, /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) /5/ , ,224, /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) /5/ , , , ,45, /6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) /5/ ,67 1 5, , ,48, /7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) /5/ , , , ,65, /7/29 17/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) # 1.9 3/5/ , , , ,84, /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) #.3 3/5/ , ,945, /8/28 1/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) /5/ , , , ,595, /8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) #.87 3/5/ , , , ,939, /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /5/ , ,321, /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) /5/ , ,16, /8/212 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) /5/ , ,734, /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) /5/ , ,222, /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /5/ (6) , , , ,819, /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) /5/ , , ,95, /5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) # /5/ , , , ,7, /6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , ,782, /7/212 5/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) /5/ , ,28, , ,188, /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) /5/ ,9 4 2, , ,588, /6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,1.73 8, ,842, /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) /5/ , , , ,915, /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) # /5/ , ,144, , ,34, /11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , , ,935, /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 2/8

12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 63,683, /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) #.51 3/5/ , , , ,873, /7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,986, /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) #.112 3/5/ , , ,566, /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) /5/ , ,8, /7/212 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) # /5/ , , ,, /8/212 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) /5/ ,6 42 1,444, , ,, /6/212 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) /5/ ,653,466 2,748 17,512, ,28, ,15, /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) # /5/ ,83,822 4,191 33,169, ,328, ,971, /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) /5/ , ,797, /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) #.579 3/5/ , , , ,21, /6/1997 2/3/2 --- ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) #.369 3/5/ , , , ,143,326, /5/28 1/1/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) #.185 3/5/ ,27,15 6,755 9,631, , ,7, /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) /5/ , , , ,8, /5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) /5/ , , ,949, /5/211 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) # /5/ , , , ,379, /6/21 5/12/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /5/ , , , ,319, /7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) #.76 3/5/ , , ,28, /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) /5/ , , , ,77, /7/21 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) # /5/ , , , ,181, /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) # /5/ , ,243, /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) # /5/ , , , ,438, /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) # /5/ ,2 5 1, , ,17, /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) # 2.5 3/5/ , , , ,319,7.3 (.399) (.613) ---28/5/212 5/9/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) # /5/ , , , ,125, /7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) /5/ (6) , , , ,27, /7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) /5/ , ,63, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) /5/ ,3 1,46 8,46, ,57, ,568, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) /5/ , ,85.7 1,57, ,732, /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) #.45 3/5/ , , , ,23, /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) /5/ , ,34, /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,279, /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) #.852 3/5/ , , , ,34, /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) /5/ ,876, /7/21 5/6/ A.S. COMPANY (ΚΟ) /5/ , ,269, /4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) #.67 3/5/ ,145,842 3,586 7,16, , ,885, /6/28 7/9/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) #.265 3/5/ , , , ,457, /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ) /5/ , ,36, /4/212 5/5/ AUTOHELLAS (ΚΟ) /5/ , , , Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 3/8

13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 15,816, /7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ) #.448 3/5/ , , ,123, /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) #.258 3/5/ , , , ,23, /4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) # /5/ , ,485, ,451, ,97, /1/25 13/2/ CPI (ΚΟ) /5/ , , ,664, /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) #.471 3/5/ , , , ,37, /8/21 15/2/ DIONIC (ΚΟ) #.135 3/5/ , , , ,948, /5/28 31/5/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (Κ #.31 3/5/ ,37,788 1,987 1,841, , ,, /3/212 2/11/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (Κ # 6.2 3/5/ , , , ,8, /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO) /5/ ,12 5 1, , ,992, /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) # 2.4 3/5/ , , , ,592, /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) # /5/ , , , ,69, /9/28 21/6/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /5/ , , , ,578, /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) /5/ ,8 11 2, , ,25, /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) #.458 3/5/ , , , ,154, /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO) /5/ ,49 2 1, , ,654, /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) # /5/ , , , ,994, /12/21 7/9/ JUMBO (ΚΟ) # /5/ , , ,6, ,648, /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) /5/ , , , ,267, /5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) /5/ , , , ,74, /3/ LOGISMOS (ΚΟ) /5/ , ,328, /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) /5/ ,18,224 2,737 2,318, , , /3/212 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) # /5/ , ,5, /6/28 4/7/ MEVACO (ΚΟ) /5/ , , , ,34, /3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) /5/ , ,2, /6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ) /5/ , ,417, /7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) # /5/ , , , ,132, /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , , , ,953, /7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ) #.596 3/5/ , , , ,812, /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ) /5/ ,1 24 5, , ,836, /7/25 1/9/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) /5/ , , , ,434, /6/28 12/6/ REDS (ΚO) /5/ ,5 7 2, , ,456, /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) /5/ , , , ,888, /4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) #.717 3/5/ , , , ,627, /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ) /5/ , , , Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 388, /11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY /5/ , /6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α # /5/ Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 4/8

14 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 5,745, /1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap # /5/ , , Χαμηλή Διασπορά 49,152, /8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) /5/ , , , ,9, /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) /5/ , , , ,3, /7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /5/ , ,418, /6/212 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) # /5/ , , ,322, /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /5/ , ,82, /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) /5/ , , , ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /5/ , ,, /6/28 7/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) #.628 3/5/ , ,5, /6/21 1/4/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) # /5/ , ,76, /5/212 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) /5/ , , ,7, /7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /5/ , ,364, /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) /5/ , , ,926, /7/28 21/6/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) /5/ , , , ,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) #.87 3/5/ , ,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) # /5/ , , ,66, /7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /5/ , , ,553, /6/21 1/8/ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) /5/ , ,16, ,36, ,448, /6/25 31/1/ EURODRIP (ΚO) /5/ (6) , , , ,72, /7/21 29/5/ FLEXOPACK (ΚΟ) /5/ , ,197, /6/21 25/7/ S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) # 5.8 3/5/ , 8 17, , Επιτήρηση 14,87, /5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) #.8 24/5/ ,99 1 1, , ,373, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) /5/ , , , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) /2/ , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /5/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) /5/ , , ,229, /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /5/ ,16 5 2, , ,35, /6/22 3/12/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) /5/ , ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) /5/ , ,6.32 3, ,, /6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /5/ ,159, /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) /4/ , ,718, /5/28 21/1/ ΔΟΛ (ΚΟ) #.51 3/5/ , , , ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) #.336 3/5/ ,1 5 1, , ,961, /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) /5/ , Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 5/8

15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση 7,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) /2/ (6) , ,39, /8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) #.75 3/5/ , , ,692, /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) /5/ , ,347, /6/21 25/2/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) /12/ , ,125, /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) #.164 3/5/ , ,925, /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) #.76 3/5/ , , ,567, /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) /2/ , ,937, /8/21 21/5/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) /5/ ,16 2 5, , ,968, /8/21 21/5/ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) #.18 3/5/ , , ,179, /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) #.69 3/5/ , , ,54, /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) /5/ , ,459, /6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ) /5/ , , ,231, /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) /5/ , ,75, /7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) /5/ , , ,221, /7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) /3/ , ,235, /7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) /5/ , , , ,, /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) /5/ , ,914, /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) #.66 27/5/ , ,523, /7/22 6/3/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /5/ ,396, /7/29 17/7/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,246, /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ) #.42 3/5/ , , , ,255, /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) #.139 3/5/ , ,431, /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO) /5/ ,82, /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO) /5/ , ,952, /1/ FORTHNET (ΚΟ) /5/ , , ,81, /8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ) #.139 3/5/ , , , ,178, /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) #.497 3/5/ , , ,51, /6/27 1/8/ NUTRIART (ΚΟ) #.46 29/5/ , ,967, /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) /5/ , , ,946, /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ) /5/ , ,56, /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ) #.7 3/5/ , ,6, /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) /5/ , , ,77, /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ) /5/ , Προς Διαγραφή 766, /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) /5/ , , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) /5/ , ,25, /7/25 14/3/ ALSINCO (KO) /5/ Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 6/8

16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 1,75,955, /5/28 8/12/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /7/ , ,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) /5/ , ,93, /7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) /3/ , ,334, /7/2 18/12/ ΣΑΟΣ (ΚΟ) /3/ , ,847, /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) /11/ , ,86, /7/2 13/11/ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) /12/ , ,65, /6/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,182, /7/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) /9/ , ,2, /7/212 7/11/ ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) /5/ , ,423, /7/24 28/12/ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) /8/ , ,75, /12/28 12/12/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /9/ , ,765, /8/26 6/6/ ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) /3/ ,92, /7/27 13/12/ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) /11/ , ,619, /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) /8/ , ,663, /8/2 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) /5/ , ,84, /7/22 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ) /5/ , ,616, /8/2 28/6/ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ( /2/ , ,55, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) /3/ , ,36, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) /12/ , ,544, /7/2 1/8/ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /3/ , ,795,14, (.615) /5/211 19/4/ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /3/ , ,15, /7/22 2/2/2 463 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) /11/ , ,463, /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) /8/ , ,583, /6/21 3/12/ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) /1/ , ,83, /7/28 6/8/ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /3/ , ,465, /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) /8/ , ,547, /4/25 21/1/ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) /3/ , ,92, /11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) /2/ , ,326, /7/26 24/7/ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) /6/ , ,48, /7/ /5/ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) /11/ , ,683, /6/25 5/2/ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) /3/ , ,3, /7/21 12/5/ ALAPIS (ΚΟ) /3/ , ,382, /1/26 15/2/ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) /3/ , ,28, /7/28 29/3/ ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ) /4/ , ,593, /6/29 2/6/ FASHION BOX (ΚΟ) /2/ , ,65,482, /6/21 4/2/ CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) /3/ , ,555, /7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) /7/ , ,683, /5/28 9/1/ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) /1/ , Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 7/8

17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Πληθ. Εισηγμ. Μετοχών Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Όγκος Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 23,59, /7/28 6/8/ RIDENCO (ΚΟ) /3/ ,262, /7/28 24/2/ SPRIDER STORES (ΚΟ) /3/ ,688, /4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ) /11/ , ,191, /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) /5/ , Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 8/8

18 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται μόνο στο πλήθος των εισηγμένων μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/29. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 29/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/211. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/21. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 1/3

19 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 6/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 28/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 28/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 7/12/ Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην Κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς" από 26/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/213. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 2/3

20 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 5/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 29/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 17/5/ Σε εξέλιξη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών έως και 27/5/213. Περίοδος άσκησης δικαιώματος: 17/5/213-31/5/ Σε εξέλιξη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών έως και 7/6/213. Περίοδος άσκησης δικαιώματος: 3/5/213-13/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/5/213. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 2, 3/3

21 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Μετοχές Όγκος πακέτου πακέτου Αξία πακέτου Ώρα έγκρισης Σημείωση ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 4, ,4. 13:2:9 18 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 515, ,831,99. 16:14:47 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 5, ,5. 17:1:51 2 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 54, , :12:51 2 Σημειώσεις πακέτων 2 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 ή SPOT Πακέτο με Short Selling 4 - Πακέτο με Buy to Close 6 - Ταυτόχρονη Κατάρτιση 7 - Σύμφωνο Επαναγοράς 8 - Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 9 - Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 1 - Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 5 δις) 11 - Ενεργητικό Εταιρίας > 5 δις 12 - Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ 13 - Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ 14 - Πακέτο Αποκατάστασης 15 - Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή 16 - Πακέτο Ανοικτής Πώλησης 18 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT Πακέτο Μεθόδου 6-1 Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/1

22 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Ημερ. αποκοπής Έναρξη εξάσκησης Λήξη εξάσκησης Λήξη διαπρ/σης Δικαιώματα Κατωτ Ανωτ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Όγκος Πράξεις Αξία Συναλλαγών 13/5/213 17/5/213 31/5/213 27/5/213 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) /5/213 16/5/213 27/6/213 2/6/213 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥ , /5/213 16/5/213 27/6/213 2/6/213 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥ , /5/213 3/5/213 13/6/213 7/6/213 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,716,59 13,599 12,828, Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/1

23 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Μετοχές Δανεισμός Τίτλων μέσω ΕΧΑΕ (τεμάχια) Δανεισμός Τίτλων μέσω OTC [1] [1] Σύνολα [2] ALAPIS (ΚΟ) --- 6,25 6,25 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) --- 6,394,996 6,394,996 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) , ,934 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 72,5 1,5 74, CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) , ,328 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 3, 22,56 25,56 FLEXOPACK (ΚΟ) ,927 41,927 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 5, --- 5, JUMBO (ΚΟ) 14, ,925 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) --- 1,377 1,377 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) --- 1,724,5 1,724,5 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 5, ,5 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 1, --- 1, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) --- 4,26 4,26 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 24, ,9 ΔΕΗ (ΚΟ) 118, ,1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,66 418,66 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 28, ,5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 19, ,369 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 6, ,5 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 1, --- 1, ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) , 483, ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 3, ,2 ΚΑΕ (ΚΟ) 3,3 8 3,38 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6,6 27,829 34,429 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 1, --- 1, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 5, ,721 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 11,4 2,664 32,64 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 145,2 22,54 167,254 ΟΤΕ (ΚΟ) 11,3 18, ,216 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) --- 2,18,66 2,18,66 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 3, 67 3,67 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 16,9 1,67,259 1,174,159 Σημειώσεις Δανεισμού Τίτλων [1] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/1

24 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Μετοχές Όγκος Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σημείωση #Error Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών. Σημειώσεις Εκποίησεων 1 - Κανονική Εκποίηση. 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/1

25 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Μετοχές Ημερ/νία έναρξης Ημερ/νία λήξης Αρχικό πλήθος Διαθέσιμο πλήθος Ημερομηνία Μέση τιμή (ημέρας) Μέση τιμή (περιόδου) Αριθμός Πράξεων Όγκος Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών Δεν #Error πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. #Type! #Type! Σημειώσεις Εκποίησεων Σύµφωνα µε την Απόφαση 1/38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε επιµέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/1

26 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Μετοχές Ημερομηνία συναλλαγών Δημιουργία / Εξαγορά Αριθ. Μερ. (Τ-1) Νέα Μερ. (Τ-1) Εξαγορασθ. Μερ. (Τ-1) Μερίδια (Τ) [1] Αξία Ενεργητικού [2] Καθαρή Μέρισμ α/μερίδι Ημερ. Αποκοπής NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 31/5/213 25, 294, ,878 3,8, /1/211 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 31/5/213 5, 5,745, ,745,839 18,755, /7/212 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 31/5/213 25, 388, ,55 3,565, /1/211 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Αριθμ. μεριδίων (Τ) = Αριθμ. μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (Τ-1) [2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1. Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/1

27 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF13 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE Athex 2 Index του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/ ,745,839 14/1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,,. 5,.375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Ενότητα 3, 1/3

28 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ YALCO - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε Προσωρινή Αναστολή Διαπραγμάτευσης Από 31/5/213, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «YALCO - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» (GRS249518) στο Χ.Α. ΑΕΓΕΚ Α.Ε Προσωρινή Αναστολή Διαπραγμάτευσης Από 31/5/213, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΑΕΓΕΚ Α.Ε.» (GRS18234) στο Χ.Α. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Προσωρινή Αναστολή Διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ " Το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/25, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "YALCO ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.", από σήμερα 31 Μαΐου διότι η εταιρία σύμφωνα με ανακοίνωση της, δεν θα προβεί σε έγκαιρη δημοσιοποίηση της οικονομικής κατάστασης της περιόδου και έως ότου δημοσιοποιήσει την οικονομική κατάσταση της εν λόγω περιόδου. Η ανακοίνωση της εταιρίας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Χ.A Προσωρινή Αναστολή Διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΑΕΓΕΚ Α.Ε." Το Χρηματιστήριο Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΑΕΓΕΚ Α.Ε.", από σήμερα 31 Μαΐου 213, και για μέγιστο διάστημα δέκα (1) ημερών, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 23 του Ν. 3556/27, σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των τριμηνιαίων οικονομικών της καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την , επί των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής της Εταιρίας διατυπώνει στην έκθεση ελέγχου του «Γνώμη με επιφύλαξη». Η τριμηνιαία οικονομική κατάσταση για την περίοδο 1/1/213-31/3/213 της εταιρίας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Χ.A Συνέχιση Αναστολής Διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ και CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Μετά από ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την συνέχιση αναστολής διαπραγμάτευσης και σχετικού αιτήματός της, το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε όπως συνεχίσει την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ και CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD μέχρι τις 31 Ιουλίου 213 (συμπεριλαμβανομένης), σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 46 του ν.366/27 όπως ισχύει. Επίσης συνεχίζεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ευρώ & δολάριο), των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 213/218, και των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ" καθώς και των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο των εταιριών "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ" και "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD". ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε Ανακοίνωση Γνωστοποιούμε στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου τριμήνου 213 ( έως ), θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης): Παρασκευή 31 Μαϊου 213. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ανακοίνωση Η εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις του Α Τριμήνου 213, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( και στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( την Παρασκευή 31 Μαΐου 213. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

29 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε Δελτίο Τύπου Τα οικονομικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου 213, τα οποία καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ανακοίνωσε η Εταιρεία «MEVACO Μεταλλουργική A.B.E.E.» την 29η Μαΐου 213. Ειδικότερα οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα τόσο της Εταιρείας, όσο και του Ομίλου, στην διάρκεια του Α Τριμήνου 213, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (Α Τρίμηνο 212) έχουν συνοπτικά ως ακολούθως: α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6,91 εκατ. Ευρώ έναντι 5,36 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 212, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 28,82 %. Αντίστοιχα ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5,75 εκατ. Ευρώ έναντι 3,74 εκατ. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 53,78 %. β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε662,38 χιλ.ευρώ έναντι415,6 χιλ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά 59,38 %. Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας ανήλθαν σε 77,94 χιλ. Ευρώ έναντι 32,59 χιλ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά 12,82 %. γ) Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο σε κέρδη266,51 χιλ.ευρώ έναντι42,37 χιλ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση κατά 529,5 %, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη 4,65 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 66,87 χιλ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση κατά 499,16%. δ) Τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν για τον Όμιλο σε ζημίες 3,49 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 26,76 χιλ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη33, χιλ.ευρώ έναντι κερδών41,24 χιλ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 212. Η εν λόγω μείωση των μετά φόρων αποτελεσμάτων συνδέεται και οφείλεται κυρίως στην αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης του Ομίλου και της Εταιρείας κατά 29,65 χιλ. Ευρώ και 256,46 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας, συνεπεία της αύξησης του φορολογικού συντελεστή σε 26% για την χρήση 213 από 2% που ήταν την χρήση 212. Η ανωτέρω επιβάρυνση καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων στον φόρο εισοδήματος και επιβάρυνε εξ ολοκλήρου τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 213. Μη συνυπολογιζομένης της ανωτέρω επίπτωσης στην αναβαλλόμενη φορολογία από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε 26% από 2%, τα διαμορφωμένα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου και της Εταιρείας θα ανέρχονταν σε 188,18 χιλ. Ευρώ και 289,46 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα, έναντι 19,63 χιλ. Ευρώ και 41,24 χιλ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. ε) Κατά την διάρκεια του Α Τριμήνου του 213 παρατηρήθηκε αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων, ποσού423,51 χιλ.ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 25,7% οφειλόμενη κυρίως στην είσπραξη των σημαντικά αυξημένων πωλήσεων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του τελευταίου τριμήνου της προηγούμενης χρήσης 212. στ) Τέλος παρατηρήθηκε μείωση των απαιτήσεων από πελάτες, ποσού 1.112,52 χιλ. Ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 7,39% η οποία οφείλεται στην συστηματική προσπάθεια της Διοίκησης για την είσπραξη των απαιτήσεων και τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου λόγω της έλλειψης ρευστότητας που πλήττει την ελληνική αγορά. Πρέπει να σημειωθεί ότι η οικονομική κρίση και η ύφεση εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την δραστηριότητα του Ομίλου, καθώς ο συνδυασμός της συρρικνούμενης ζήτησης και της πιστωτικής ασφυξίας που χαρακτηρίζει κυρίως την εγχώρια αγορά επηρεάζει αναπόφευκτα την δραστηριότητά του. Λόγω της έντασης του φαινομένου και της διάρκειας αυτού, και παρά την ενθαρρυντική πορεία της προηγούμενης χρήσης 212, η διανυομένη χρήση 213 χαρακτηρίζεται και αυτή από εξαιρετικό βαθμό δυσκολίας και απαιτεί διαρκή και συστηματική προσπάθεια, αυξημένη επαγρύπνηση και ταχύτατα αντανακλαστικά στον σχεδιασμό και υλοποίηση της εμπορικής και οικονομικής πολιτικής. Η μικρή χρηματοοικονομική έκθεση του Ομίλου σε τραπεζικό δανεισμό και η σημαντική ποιοτική και προϊοντική του διαφοροποίηση αποτελούν τα κύρια εφόδια που διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από την οικονομική κρίση, πλην όμως είναι αναπόφευκτο ότι κατά την διανυόμενη χρήση 213 θα επηρεασθούν από την κρίση, τόσο τα έσοδα όσο και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Η στρατηγική του Ομίλου και για την τρέχουσα χρήση 213 κινείται στους ίδιους άξονες με την προηγούμενη χρήση, εφαρμόζοντας αμυντική αλλά και επιθετική πολιτική και συνοψίζεται στα ακόλουθα: - διαρκής αναζήτηση νέων κερδοφόρων πεδίων δράσης, με εκμετάλλευση της δυνατότητας της Εταιρείας να εισέρχεται σε νέους τομείς λόγω της πολυσχιδούς παραγωγικής δυνατότητάς της και της ευελιξίας της, - επίτευξη νέων συμφωνιών και ανάπτυξη νέων συνεργασιών με οίκους του εξωτερικού, με στόχο την διατήρηση και ανάπτυξη του εξαγωγικού προσανατολισμού της Εταιρείας, - ενίσχυση της διείσδυσης σε νέα αντικείμενα, ικανά όπως απορροφήσουν μεγάλο μέρος της παραγωγικής δυναμικής της Εταιρείας στην διάρκεια των επομένων ετών, - προσαρμογή και εκτέλεση των προγραμματισμένων επενδύσεων της Εταιρείας με στόχο την σταθεροποίηση και την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής, - διατήρηση της ρευστότητας και των θετικών ταμειακών ροών με περιορισμό όσο είναι δυνατόν των δαπανών, προκειμένου η Εταιρεία να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και απρόβλεπτες ακόμη καταστάσεις. Συμπερασματικά, ο Όμιλος παρόλες τις πρόσφατες αρνητικές οικονομικές εξελίξεις, παρά την σημαντική συρρίκνωση της ζήτησης ιδίως στην εγχώρια αγορά, παραμένει σε ισχυρή οικονομική θέση, και έχει επαρκές κεφάλαιο και ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει τις λειτουργικές δραστηριότητες του και το δανεισμό του. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε Ανακοίνωση Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3556/27 και Ν.334/25, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Autohellas ATEE, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Θεόδωρο Βασιλάκη, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γεώργιο Βασιλάκη, προέβη την 28/5/213 σε αγορά 8.41 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ,87 ευρώ και την 29/5/213 σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 27.26,34 ευρώ. ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε Ανακοίνωση Η εταιρεία ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤOY ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/27 ότι ο κ. Ζαρογιάννης Γεώργιος του Νικολάου, πρόσωπο συνδεδεμένο σύμφωνα με το Ν.334/25 με την κα Ζαρογιάννη Ανθή του Ευριπίδη, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ της Εταιρείας, ως τέκνο αυτής(υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.334/25), προέβει την σε πώληση 5. κοινών ονομαστικών μετοχών της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤOY-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ, συνολικής αξίας ευρώ 1.,. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

30 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤ Ανακοίνωση Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και δ.τ. INTRAKAT ότι, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1/1/213 έως 31/3/213 μητρικής και ομίλου, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή 31/5/213. ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε Δελτίο Τύπου Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Α τριμήνου 213 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του Α τριμήνου 213, ο Όμιλος ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,8 εκατ. ευρώ έναντι των 2,6 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 212. H μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων από τον Ναυτιλιακό τομέα κατά,2 εκ ευρώ λόγω των μειωμένων ναύλων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 212 καθώς και στα μειωμένα έσοδα κατά,6 εκ. ευρώ από ενοίκια του εμπορικού κέντρου AVENUE. Η μείωση των εσόδων από ενοίκια οφείλεται στην μη διαχείριση των ακινήτων του εμπορικού κέντρου AVENUE που δεν είναι ιδιοκτησίας κατά το Α τρίμηνο του 213 καθώς και στις μειώσεις που έχουν υποστεί τα μισθώματα λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών - επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη,14 εκατ. ευρώ έναντι κερδών,36 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 212. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στην μείωση των κερδών από τον Ναυτιλιακό τομέα και τον τομέα διαχείρισης ακινήτων. Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές του Ομίλου μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,28 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών,8 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 212. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν επιβαρυνθεί με,62 εκατ, ευρώ κυρίως λόγω της αναπροσαρμογής των αναβαλλόμενων φόρων κατά το Α τρίμηνο του 213. Σε επίπεδο μητρικής, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη,2 εκ. ευρώ έναντι κερδών,5 εκ ευρώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 212. Στόχος της εταιρείας για το 213 είναι η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και η ενίσχυση της ρευστότητάς της μέσω ρευστοποιήσεων συμμετοχών και ακινήτων. Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της , αποφασίστηκε, κατ εφαρμογή της παραγράφου του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την υπέρβαση του ορίου 3% των ενοποιημένων ζημιών μετά φόρων ως προς την Καθαρή Θέση καθώς και την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από την συνεδρίαση της 6/9/211. Όσον αφορά τις υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου με 31/3/213, η Διοίκηση του Ομίλου εξακολουθεί και βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με όλες τις εμπλεκόμενες τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων. Η συνεχής όμως μεταβολή, προς το χειρότερο, του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, έχει καθυστερήσει την συμφωνία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται ότι, για μεγάλο μέρος των δανείων έχει ήδη υπάρξει συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες και έχουν υπογραφεί τροποποιητικές συμβάσεις (υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις της εταιρείας προς το ΧΑ). Τέλος, σχετικά με την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στο ΧΑ, η Εταιρεία δηλώνει ότι ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες, δεν θα είναι σε θέση να επαναδημοσιεύσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 211, πριν ολοκληρωθούν τυπικά όλες οι διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε Ανακοίνωση Η εταιρία "ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία" γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου τριμήνου 213 ( έως ), θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. την Παρασκευή 31 Μαϊου 213 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης). CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δελτίο Τύπυ Μείωση ζημιών, σημαντική βελτίωση του EBITDA παρά την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με τα έξοδα αναδιάρθρωσης, μείωση του κύκλου εργασιών. Βελτιωμένα εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για το εννεάμηνο που έληξε στις 31/3/213, παρά τη σημαντική επιβάρυνσή με έξοδα αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας CPI για το διαρρεύσαν εννεάμηνο 1/7/212 31/3/213, ανήλθε σε ευρώ χιλ. από ευρώ 14.86χιλ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 28,1%, που οφείλεται κυρίως στην ύφεση της Ελληνικής οικονομίας, την αυστηρότερη πιστωτική πολιτική που εφαρμόζεται και τη μείωση των πιστώσεων ορισμένων προμηθευτών του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων μειώθηκαν σε ευρώ χιλ. από ευρώ 1.79 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν σε ευρώ χιλ από ευρώ χιλ. την ίδια περίοδο πέρυσι. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε και ανήλθε σε 22,3% έναντι 2,4% στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), αυξήθηκαν σημαντικά ανερχόμενα σε ευρώ 199 χιλ. από ευρώ 23 χιλ κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, παρά την σημαντική μείωση των πωλήσεων και την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από αποζημιώσεις λόγω μείωσης του προσωπικού. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από Φόρους ανήλθαν σε ζημιά ευρώ 53 χιλ έναντι ζημιών ευρώ 638 χιλ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Να ληφθεί υπ όψιν ότι τα φετινά αποτελέσματα είναι επιβαρυμένα κατά ευρώ 577 χιλ. με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιάρθρωσης της εταιρείας, έναντι επιβαρύνσεως ευρώ 21 χιλ κατά το ίδιο διάστημα πέρυσι. Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας μειώθηκαν ανερχόμενες σε ευρώ χιλ έναντι ευρώ χιλ στις 3/6/212, ενώ τα Ταμειακά της διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου ανήλθαν σε ευρώ 128 χιλ έναντι ευρώ 43 χιλ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η εταιρεία CPI, λαμβάνοντας υπ όψιν τις τρέχουσες συνθήκες, συνεχίζει, για την διανυομένη οικονομική χρήση, να εστιάζεται κυρίαρχα: στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού της κόστους σε συνεχή και μόνιμη βάση, στην διατήρηση της ρευστότητάς της, στην θωράκιση από επισφάλειες ακόμη και εις βάρος των πωλήσεων στην προώθηση στην αγορά λύσεων και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

31 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 υπηρεσιών που αποβλέπουν σε μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας των Επιχειρήσεων στην ανάπτυξη εξαγωγικής δράσης και στην διερεύνηση ευκαιριών λόγω του αναμενόμενου consolidation του κλάδου. Η CPI επικεντρώνεται σε Προϊόντα & Υπηρεσίες Outsourcing στον τομέα της εκτύπωσης (Managed Print Services) και της διαχείρισης εγγράφων (Document Management), στην παροχή & διαχείριση Υπηρεσιών Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, σε λύσεις συμμόρφωση των Επιχειρήσεων με τα νέα κανονιστικά πλαίσια αύξησης των δημοσίων εσόδων, σε υποστήριξη και αξιοποίηση λύσεων Επιτήρησης και τέλος σε Διαδραστικές λύσεις Εκπαίδευσης σε σχολεία ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χ.Α. σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 3 Μαΐου 213, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:3 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας μας 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 46,29%, παραστάθηκαν έξι (6) μέτοχοι που κατείχαν μετοχές και ψήφους, επί συνόλου μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ον : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 212 ( ), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 212, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της και η από έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, χωρίς καμμία τροποποίηση. Θέμα 2 ον : Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 212 ( ). Εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 212, χωρίς καμμία τροποποίηση. ΘΕΜΑ 3 ον : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 212 ( ). Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 212 ( ) σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρίας. ΘΕΜΑ 4 ον : Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 213 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της χρήσης 213, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13191) και ως αναπληρωματικό τον νόμιμο ελεγκτή κ. Λεωνίδα Μαυρομήτρο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 2171) της εταιρίας ΕΝΕΛ Εναλλακτικής Ελεγκτικής Α.Ε. (Α.Μ. 155). Η αμοιβή τους για τον έλεγχο των ετησίων και ενδιάμεσων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 213 (εταιρικών και ενοποιημένων), ορίσθηκε σε έντεκα χιλιάδες Ευρώ (11.). ΘΕΜΑ 5 ον : Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 212. Εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αποδοχές του Προέδρου Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Αντιπροέδρου Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 22.3 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της επιτροπής ελέγχου Κου Νικολάου Διαμαντόπουλου, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 1.2 ευρώ. Επίσης εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρτημένης (έμμισθης) εργασίας, κ.κ. Θεοδώρου Κονιδάρη, Μιλτιάδη Κούρβα, Αχιλλέα Γλαβά και Παναγιώτη Κρεμύδα που ανήλθαν συνολικά σε ,88 ευρώ. Επιπλέον εγκρίθηκε η συνολική αποζημίωση για τις συμμετοχές στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., σε επιτροπές και για αποζημιώσεις εκτός έδραςκ.λ.π., του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κου Μιλτιάδη Κούρβα που ανήλθε σε 37.26, ευρώ. ΘΕΜΑ 6 ον : Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους. Καθορίσθηκαν, μέχρι του ποσού των 15.3 ευρώ, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των εργαζομένων στην εταιρία εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα (Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ), για την περίοδο Καθορίστηκε, μέχρι του ποσού των 6 ευρώ, η μηνιαία αμοιβή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Διαμαντόπουλου, για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίοδο και η μηνιαία αποζημίωση του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Μιλτιάδη Κούρβα, για τις συμμετοχές του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., για τις συμμετοχές του σε επιτροπές και για αποζημιώσεις του εκτός έδρας κ.λ.π., μέχρι του ποσού των 4.86 ευρώ μηνιαίως, για την περίοδο έως Επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα. ΘΕΜΑ 7 ον : Παροχή εγκρίσεως αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 219/192. Παρασχέθηκε η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρίας να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου της εταιρίας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 219/192. ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε Ανακοίνωση Οι μετοχές της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», έχουν υπαχθεί από 8/1/211 στην κατηγορία επιτήρησης, με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών χρήσης 21 προς ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 31/12/21. Οι ζημίες αποδίδονται στις συνέπειες των συνεχιζόμενων τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών, οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από διαφήμιση. Οι προσπάθειες της διοίκησης έχουν ανακόψει το ρυθμό επιδείνωσης των οικονομικών συνεπειών και συνεχίζουν να επικεντρώνονται στη συμπίεση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα επιδιώκεται η χρηματοδοτική αναδιάρθρωση μέσω αύξησης κεφαλαίου (ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 213) και αναδιαπραγμάτευσης του δανεισμού, διατηρούμενης της πεποίθησης για το πρόσκαιρο των τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών. YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. : Ανακοίνωση Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι λόγω εκτάκτου γεγονότος ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της εταιρείας μας απουσιάζει για λίγες ημέρες. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια η εταιρεία να μην μπορέσει να δημοσιοποιήσει μέχρι τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1ου 3μήνου 213, οι οποίες και θα δημοσιοποιηθούν μέχρι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

32 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε Δελτίο Τύπου Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοίνωσε τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων το πρώτο τρίμηνο του 213 ανήλθαν σε μονάδες σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 17,7% σε σχέση με τις αντίστοιχες ταξινομήσεις τις προηγούμενης περιόδου. Η SUZUKI το πρώτο τρίμηνο του 213 πραγματοποίησε 524 ταξινομήσεις αυτοκινήτων οι οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς 3,7% και την κατατάσσουν στην 9η θέση μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων. Ο τομέας λιανικής διατήρησε την 1η θέση και το πρώτο τρίμηνο του 213 επιτυγχάνοντας μερίδιο αγοράς 11,4% από 11,1% το 212. Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 213 ανήλθαν σε ευρώ 36,2 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 18,8% σε σχέση με τις πωλήσεις των ευρώ 44,6 εκατ. του πρώτου τριμήνου του 212. Αντίστοιχα οι πωλήσεις της Εταιρείας το πρώτο τρίμηνο του 213 ανήλθαν σε ευρώ 28,6 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 2,6% σε σχέση με τις πωλήσεις των 36, εκατ. του πρώτου τριμήνου του 212. Τα μικτά κέρδη του πρώτου τριμήνου του 213 ανήλθαν σε 7,7 εκατ. για τον Όμιλο και σε 2,7 εκατ. για την Εταιρεία ενώ το πρώτο τρίμηνο του 212 ήταν 8,8 εκατ. για τον Όμιλο και 2,8 εκατ. για την Εταιρεία. Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του πρώτου τριμήνου 213 διαμορφώθηκε σε -,2 εκατ. για τον Όμιλο και σε -1,6 εκατ. για την Εταιρεία. Οι ζημίες προ φόρων του πρώτου τριμήνου 213 παρουσίασαν αισθητή βελτίωση και ανήλθαν σε -8, εκατ. για τον Όμιλο έναντι -1,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 212 και σε -5,3 εκατ. για την Εταιρεία έναντι -7,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 212. Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή σε 26% από 2% από προσαύξησε τον αναβαλλόμενο φόρο της Εταιρείας επιβαρύνοντας το μετά φόρων αποτέλεσμα κατά 3,1 εκατ., παρά την μείωση των προ φόρων ζημιών. Οι Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες του Ομίλου παραμένουν θετικές 6, εκατ. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια της Διοίκησης του Ομίλου για περιστολή των λειτουργικών εξόδων είχε σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση τους σε επίπεδο Ομίλου κατά 3, εκατ. στο πρώτο τρίμηνο. Έτσι τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου την ανήλθαν σε 13,6 εκατ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης κατά 18,1% σε σχέση με τα 16,6 εκατ. της Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά 8,9 εκατ. ήτοι 2,9%, από 33,8 εκατ. την σε 294,9 εκατ. την , ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την διαμορφώθηκε σε 275,2 εκατ. Με την πρόσφατη επίτευξη συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία η αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου, καλύπτοντας κοινοπρακτικά και διμερή ομολογιακά δάνεια ύψους ευρώ 281,9 εκατ., δηλ. το 96% του συνολικού δανεισμού γεγονός που θα διασφαλίσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του Ομίλου και θα στηρίξει την υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα Στοιχεία και Πληροφορίες μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ( μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Πέμπτης 3 Μαΐου 213. ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε Ανακοίνωση Η εταιρία Δομική Κρήτης ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις του Α Τριμήνου 213 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( και στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( την Πέμπτη 3 Μαΐου 213, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε Δελτίο Τύπου Ο Όμιλος εταιρειών ΕΛΛAΚΤΩΡ ανακοινώνει τα οικονομικά του αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 213 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.). Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε για το πρώτο τρίμηνο του 213 σε 26,1 εκατ. ευρώ έναντι 28,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 212, μειωμένος κατά 7,3%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν για το πρώτο τρίμηνο του 213 σε 27,3 εκατ., στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 212, αυξημένα κατά,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 52,6 εκατ. ευρώ έναντι 51,7 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 212, αυξημένα κατά 1,8%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 18,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 7,2 εκατ. ευρώ. Η σημαντική αυτή διαφορά οφείλεται στην αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογίας κατά ποσό 24,9 εκατ. ευρώ που επιβάρυνε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 213, λόγω αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 2% σε 26%. Μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 213 ήταν ζημίες 17,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 212. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε ζημίες στα επίπεδα των,1 ευρώ έναντι κερδών,14 ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 212. Ειδικότερα: O κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου (κατασκευή και λατομεία) για το πρώτο τρίμηνο του 213 παρουσίασε κύκλο εργασιών 18,5 εκατ. ευρώ έναντι 193,6 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 212, μειωμένος κατά 6,8%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ έναντι,2 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 212. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 212. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του ομίλου είναι 2,4 δις ευρώ, ενώ υπάρχουν επιπλέον συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 821 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το πρώτο τρίμηνο του 213 ενοποιημένα έσοδα 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 59 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,7%, λειτουργικά κέρδη (αποτελέσματα εκμετάλλευσης) 14,1 εκατ. ευρώ έναντι 17,6 εκατ. ευρώ, μείωση 19,5% και τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 12,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 212. Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών ήταν για το πρώτο τρίμηνο του ,6 εκατ. ευρώ έναντι 18,6 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 1,5%, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,1 εκατ. ευρώ, μείωση 2,2% και κέρδη προ φόρων 4 εκατ. ευρώ έναντι 5,1 εκατ. ευρώ, μείωση 11,9%. Ο κλάδος των Αιολικών πάρκων παρουσίασε για το πρώτο τρίμηνο του 213 ενοποιημένα έσοδα 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42,7%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης στα 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ, αύξηση 47,4% και κέρδη προ φόρων στα 4,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ, αύξηση 95%. Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 213 ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ μείωση 8,7%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης κέρδη,1 εκατ. ευρώ έναντι,2 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων,4 εκατ. ευρώ, έναντι,4 εκατ. ευρώ επίσης την αντίστοιχη περίοδο του 212. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, για το πρώτο τρίμηνο του 213, δεν υπήρξαν πωλήσεις, όπως και στην αντίστοιχη περίοδο του 212. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημίες,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών,2 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 212. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 3,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

33 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 περίοδο του 212, και τα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 213, έναντι ζημιών 3,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 212. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε Ανακοίνωση Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου έως , δημοσιεύονται την Παρασκευή 31 Μαΐου 213 στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ και αναρτώνται στην εταιρική της ιστοσελίδα Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτώνται και οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε Ανακοίνωση Η Εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: Κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της , η Εταιρεία εφάρμοσε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Νο 8) «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Κύριος σκοπός εφαρμογής του Προτύπου είναι να καθορίσει την κατάταξη, γνωστοποίηση καθώς και τον πρότυπο λογιστικό χειρισμό ορισμένων οικονομικών γεγονότων, έτσι ώστε η Εταιρεία να χειριστεί τα γεγονότα αυτά με συνέπεια και να ενισχύσει τη συγκρισιμότητα από χρήση σε χρήση τόσο των δικών της οικονομικών καταστάσεων όσο και της ίδιας σε σχέση με αυτές των άλλων επιχειρήσεων. Το ΔΛΠ 8 εφαρμόζεται κατά την επιλογή και εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, την λογιστική αντιμετώπιση των αλλαγών στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, καθώς και τη διόρθωση λαθών προηγούμενων χρήσεων. Η Εταιρεία σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , πραγματοποιεί τη διαδικασία δημόσιας εγγραφής καθώς και όλες τις προαπαιτούμενες ενέργειες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων στις Έτσι, η Εταιρεία προχώρησε σε τροποποιήσεις και διορθώσεις που έγιναν και αφορούν την προηγούμενη περίοδο και οι οποίες αναλύονται ως κατωτέρω: Στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και στην Καθαρή θέση στον Ισολογισμό μεταβλήθηκαν τα σύνολα της Εταιρείας από σε Μεταβλήθηκε το σύνολο των Υποχρεώσεων της Εταιρείας από σε επειδή προστέθηκε στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις το κονδύλι «Καταθέσεις μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» ποσού 3... Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε Δελτίο Τύπου Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 213 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Μητρική Εταιρεία: Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο πρώτο τρίμηνο του 213 αυξήθηκε κατά 1,95% και διαμορφώθηκε σε ευρώ 14,77 εκατ. έναντι ευρώ 14,48 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Βελτίωση κατά 25,36% παρουσίασαν και τα μικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 213 σε ευρώ 6,6 εκατ. έναντι ευρώ 4,83 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 212, ενώ αύξηση παρουσίασε και το περιθώριο μικτού κέρδους κατά 7,66 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 41,3% επί του κύκλου εργασιών έναντι 33,37% το 212. Σε ότι αφορά τη λειτουργική κερδοφορία, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) στο Α τρίμηνο του 213 ανήλθαν σε ευρώ,33 εκατ. έναντι ευρώ,16 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 212. Βελτίωση παρουσίασαν και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) όπου οι ζημιές περιορίστηκαν στα ευρώ,25 εκατ. έναντι ευρώ,44 εκατ. το 212. Τέλος, βελτίωση παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) τα οποία ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 213 σε ζημιές ευρώ 1,28 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 1,68 εκατ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 2,74 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 2, εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 212, επηρεασμένα σημαντικά από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 2% σε 26%, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον επανυπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας από τον οποίο προέκυψε ζημία που επιβάρυνε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Όμιλος: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε οριακή αύξηση κατά,2% και διαμορφώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 213 σε 15,3 εκατ. έναντι ευρώ 15,27 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το ενοποιημένο μικτό κέρδος ανήλθε σε ευρώ 6,58 εκατ. έναντι ευρώ 5,32 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 212 αυξημένο κατά 23,7%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά 8,2 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 43,% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 34,8% το 212. Το ενοποιημένο EBITDA το οποίο διαμορφώθηκε σε ευρώ,51 εκατ. έναντι ευρώ,24 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 212. Το ενοποιημένο EBIT παρουσίασε επίσης βελτίωση καθώς περιορίστηκαν σημαντικά οι ζημιές οι οποίες ανήλθαν σε ευρώ,3 εκατ. έναντι ευρώ,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 212, ενώ αντίστοιχη βελτίωση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα EBT τα οποία ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 1,49 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 2,5 εκατ. το 212. Τέλος κυρίως λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή που αναφέρθηκε ανωτέρω και της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του Α τριμήνου το ενοποιημένο EAT, διαμορφώθηκε σε ζημίες ευρώ 2,98 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 2,41 εκατ. πέρυσι ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου ανήλθαν σε ζημίες ευρώ 2,93 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 2,44 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 212. Σημείωση: Οι Οικονομικές Καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ καθώς και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 1/1/213 31/3/213 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Πέμπτη 3 Μαΐου 213 μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. Στοιχεία επικοινωνίας - Αντωνία Δημητρακοπούλου, Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, τηλ , fax: , ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α Δελτίο Τύπου Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ το πρώτο τρίμηνο του 213 σε σχέση με το αντίστοιχο του 212, υπό τις συνθήκες γενικότερης ύφεσης αλλά και ειδικότερα του ασφαλιστικού κλάδου. Πιο συγκεκριμένα η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε οριακά σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 212 και διαμορφώθηκε στα 41 εκ. ευρώ με τον Κλάδο Ζωής να παρουσιάζει αύξηση κατά 19,9% και τους Γενικούς Κλάδους να παρουσιάζουν μείωση κατά 5,3%. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα,8 εκ. ευρώ έναντι,7 εκ. ευρώ την περσινή περίοδο. Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 294,5 εκ. ευρώ έναντι 269,3 εκ. ευρώ το Μάρτιο του 212, αυξημένο κατά 9%. Η καθαρή θέση της εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των 53 εκ. ευρώ αυξημένη κατά 24% σε σχέση με τον Μάρτιο 212. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 2,8 εκ. ευρώ, έναντι 3 εκ. ευρώ σε σχέση με το Α τρίμηνο του 212. Η εταιρία παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος την περίοδο Ιανουαρίου Μαρτίου 213, εμφάνισε μείωση παραγωγής κατά 13,2% περίπου, είναι αισιόδοξη ότι θα επιτύχει τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

34 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 οικονομικούς της στόχους για το τρέχον έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρίας, στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις. KLEEMANN HELLAS A.B.E.E Δελτίο Τύπου Με βελτιωμένες επιδόσεις στα περιθώρια μικτής και καθαρής κερδοφορίας, τόσο για τον όμιλο όσο και για τη μητρική έκλεισε το τρίμηνο για την KLEEMANN. Πιο συγκεκριμένα το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου στο α τρίμηνο 213 διαμορφώθηκε σε 29,8% από 29,2% το αντίστοιχο του 212, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε -3,7% από -4,7% το ίδιο διάστημα πέρσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφανίζονται βελτιωμένα και διαμορφώνονται σε -121 χιλ. ευρώ από χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 212. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το τρίμηνο που αποτελείται κατά 79% από διεθνείς πωλήσεις εμφανίζεται μειωμένος κατά 14% σε σχέση με πέρυσι, καθώς ο βαρύς φετινός χειμώνας επηρέασε τη δραστηριότητα πελατών στις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά. Η μείωση αυτή των πωλήσεων οφείλεται καθαρά στον παράγοντα αυτό, ενώ σημειώνεται ότι οι πωλήσεις του ομίλου του Απριλίου ανήλθαν σε περίπου 6% του τζίρου του τριμήνου καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά, ενώ και η παραγγελιοληψία του δεύτερου τριμήνου κινείται σε υψηλά επίπεδα. Περαιτέρω, ο Όμιλος παρουσιάζει εξαιρετική κεφαλαιακή διάρθρωση έχοντας θετικές λειτουργικές ροές ύψους 1,3 εκατ. ευρώ με τον καθαρό δανεισμό να συνεχίζει να μειώνεται και να ανέρχεται σε μόλις 2,1 εκατ. ευρώ, από 2,7 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 212, επίδοση που δείχνει την χρηματοδοτική αυτάρκεια του Ομίλου. Παράλληλα, ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων και δικαιωμάτων μειοψηφίας προς υποχρεώσεις είναι πολύ υψηλός και ανέρχεται σε 1,67, επιβεβαιώνοντας την περιορισμένη έκθεση του Ομίλου και την υγιή οικονομική του πορεία. Παράλληλα η θυγατρική της Kleemann στην Κίνα είναι πλέον έτοιμη να εκτελέσει παραγγελίες καθώς έχει ολοκληρώσει πλήρως την στελέχωση της τόσο σε παραγωγικά όσο και σε υποστηρικτικά τμήματα ενώ έχει ολοκληρώσει και όλες τις δοκιμές του μηχανολογικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. Ήδη στο δεύτερο τρίμηνο έχει έρθει σημαντικός αριθμός παραγγελιών στη θυγατρική από την ασιατική αγορά που θα εκτελεστούν στο τρίτο τρίμηνο. Ισχυρό χαρτί για την επέκταση του Ομίλου στην αγορά της Κίνας αλλά και της Ασίας γενικότερα, αποτελεί η συμμετοχή του στην τριήμερη έκθεση China International Elevator Exhibition 213 της Σαγκάης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 1-13 Ιουνίου. Η έκθεση αναμένεται να προσελκύσει τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου των ανελκυστήρων παγκοσμίως. Σημειώνεται ότι Όμιλος συμμετέχει και φέτος στις σημαντικότερες εκθέσεις του κλάδου, όπως τη διεθνή έκθεση Asansor της Κωνσταντινούπολης, την έκθεση Liftex του Λονδίνου, τη Lift Expo Russia της Μόσχας και την έκθεση Project Lebanon 213 του Λιβάνου, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του κατασκευαστικού κλάδου της Μέσης Ανατολής. Με βάση την αυξημένη παραγγελιοληψία και την δυναμική του Ομίλου, η διοίκηση προσβλέπει σε αύξηση του τζίρου και κατ επέκταση σημαντική βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων και περιθωρίων στη συνέχεια του έτους. Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε Ανακοίνωση Η εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου α τριμήνου 213 του Ομίλου και της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, γνωστοποιεί τα κάτωθι: Το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 4/4/212 αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο παρ. β του Κανονισμού του Χ.Α. να μεταφερθούν οι μετοχές της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης από την συνεδρίαση της 1/4/212. Για την αντιμετώπιση των αιτίων που είχαν ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης, η Εταιρεία, στο πλαίσιο της διοικητικής της αναδιάρθρωσης και στη βάση της νέας διοικητικής της ομάδας, από την αρχή της τρέχουσας χρήσης, έχει επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της, με στόχο την επαναφορά του Ομίλου στην κερδοφορία. Οι βασικοί πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού συνίστανται στην εξυγίανση της εμπορικής πολιτικής, στην απεμπλοκή από μη κερδοφόρες δραστηριότητες, ενέργεια η οποία έχει ξεκινήσει να υλοποιείται σταδιακά, στη βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων, στη συνεχή αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων των παραγωγικών εγκαταστάσεων του Ομίλου και στη βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας. Παράλληλα γίνονται ενέργειες για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο τη μετατροπή σταθερών συντελεστών κόστους σε μεταβλητούς, γεγονός που επιτρέπει την ευελιξία του Ομίλου και την προσαρμογή σε νέα κοστολογικά δεδομένα όποτε αυτό απαιτείται, ενώ σημαντική προσπάθεια γίνεται και στην κατεύθυνση της αναθεώρησης των εμπορικών όρων συνεργασίας με τους μεγάλους πελάτες. Η Διοίκηση της εταιρείας είναι σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της, αξιολογώντας κάθε φορά τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της οικονομικής επικαιρότητας έτσι ώστε να επαναπροσδιορίζει τις ενέργειες της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στοιχεία επικοινωνίας - Αντωνία Δημητρακοπούλου, - Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών - τηλ fax: ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε Δελτίο Τύπου Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ κατά το Α τρίμηνο 213 ανήλθε σε 733 εκατ., μειωμένος κατά 1,3% σε σχέση με αυτόν της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, λόγω της επιβράδυνσης της Ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς και της συνεχιζόμενης ύφεσης της Ελληνικής. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 25,6 εκατ., έναντι 37,6 εκατ. το 212, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων, κυμάνθηκαν στα ίδια με πέρυσι επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε ζημίες 22,8 εκατ. Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου, επιβαρύνθηκαν εφ άπαξ κατά το ποσό 36,4 εκατ. λόγω της αναβαλλόμενης φορολογικής ζημίας, πού προέκυψε από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή στο 26% από το 2% και τελικά τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 41,1 εκατ. (ή -,263 ανά μετοχή), έναντι ζημιών 14,7 εκατ. (ή -,735 ανά μετοχή), το Α τρίμηνο του 212. Η μεγάλη κάμψη που παρατηρείται στην οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, η αύξηση του ενεργειακού κόστους το οποίο επιβαρύνεται και με φόρους καταναλώσεως καθώς και η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους επηρεάζουν δυσμενώς τα οικονομικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα προ φόρων της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., κατά το Α τρίμηνο του 213 ανήλθαν σε ζημίες ευρώ,5 εκατ. έναντι ζημιών,15 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 212, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4,2 εκατ. (ή ευρώ -,212 ανά μετοχή), επιβαρυμένα με αναβαλλόμενη φορολογική ζημία ευρώ 4,1 εκατ., λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 2% σε 26%, έναντι ζημιών,3 εκατ. το 212 (ή -,14 ανά μετοχή). Δημοσίευση την Πέμπτη 3 Μαΐου 213, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου δημοσιεύονται μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

35 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε Δελτίο Τύπου Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης, ένας παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: MAIK), ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 213. Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 213 επηρεάστηκε αρνητικά από την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους και η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού EBITDA. Πιο συγκεκριμένα: Οι πωλήσεις μειώθηκαν οριακά, κατά 1,4% το 1ο τρίμηνο του 213 συγκριτικά με το 1ο τρίμηνο του 212. Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους βελτιώθηκε κατά,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 212. Το λειτουργικό ΕΒΙΤDA αυξήθηκε κατά 12.3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 212. Πορεία οικονομικών μεγεθών: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης κατά το 1ο τρίμηνο του 213 ανήλθε σε 66,96 εκ, παρουσιάζοντας μείωση 1,4% σε σύγκριση με το 212, ως αποτέλεσμα της μείωσης στη ζήτηση στα διαρκή αγαθά, λόγω της οικονομικής ύφεσης στην Ευρώπη. Το μικτό περιθώριο κέρδους στο 19.1% ήταν υψηλότερο κατά.4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά ως αποτέλεσμα της αύξησης του περιθωρίου μικτού κέρδους καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής στις πωλήσεις του Ομίλου των συσκευαστικών μηχανών. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις για υποτίμηση αποθέματος, απομείωση απαιτήσεων καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το λειτουργικό EBITDA του 1ου τριμήνου του 213 διαμορφώθηκε σε 3,1 εκ. ευρώ (έναντι 2,8 εκ. ευρώ το 212), ως αποτέλεσμα εκτός της αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους και της συγκράτησης των εξόδων. Αντίστοιχα το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε στα 2,3 εκ. ευρώ (έναντι 2,2 εκ. ευρώ για το 212). Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 6,1 εκ. ευρώ έναντι 3,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 212 ενώ οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε 8, εκ. ευρώ έναντι 3,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 212. Η διεύρυνση των ζημιών οφείλεται στην αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών και στην αναβαλλόμενη φορολογία σε σύγκριση με το 212. Προοπτικές: Το 213, η απόδοση του Ομίλου αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζεται από την ύφεση της βιομηχανικής δραστηριότητας και τις ασθενείς οικονομίες της Ευρωζώνης. Ο Όμιλος συνεχίζει να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των πωλήσεων, στην περαιτέρω βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, στη συγκράτηση των δαπανών και στην εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την υλοποίηση των στόχων του. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: Εταιρία: Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου, Τηλ , E- mail ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E Ανακοίνωση Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.334/25), προέβη στις 28/5/213 σε αγορά 2. κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής άξιας 3.96,. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/27 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε Ανακοίνωση Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/213-31/3/213 της Εταιρείας Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ AEBE και κατ' εφαρμογή της παρ του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 3/4/29 με την από 3/4/29 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία "Επιτήρησης" ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/28 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 3% της καθαρής θέσης χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο του κανονισμού του Χ.Α.). Η Εταιρεία έκτοτε έχει βάλει σε εφαρμογή ένα συνολικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και μείωσης κόστους, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν ήδη γίνει εμφανή στη βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Η δεύτερη φάση του προγράμματος ανασυγκρότησης συνεχίζεται, και αναμένουμε περαιτέρω μείωση των εξόδων και του κόστους παραγωγής καθώς υλοποιούνται οι υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος. Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 211 ολοκληρώθηκε χρηματοοικονομική αναδιάρθωση του Ομίλου Μαΐλλη με την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού συνολικού ύψους 19 εκατομμυρίων Ευρώ και την κεφαλαιοποίηση δανειακών απαιτήσεων των εταιρικών πιστωτών, ύψους 74,9 εκατομμυρίων. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε Ανακοίνωση Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/27 και το ν. 366/27 ότι η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. την ενημέρωσε στις 23/5/213 ότι: 1. Στις 21/5/213 προέβη σε πώληση 8. κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 51.53,2 ευρώ. Επίσης, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 24/5/213 ότι: 2. Στις 22/5/213 προέβη σε πώληση 9. κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας ,79 ευρώ. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.προς την ΕΧΑΕ και ακολούθως από την ΕΧΑΕ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βουσβούνης ασκεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.334/25). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε Ανακοίνωση Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/27 και το ν. 366/27 ότι η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. την ενημέρωσε στις 28/5/213 ότι: 1. Στις 24/5/213 προέβη σε πώληση 5. κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας ,48 ευρώ. 2. Στις 27/5/213 προέβη σε πώληση 15. κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας ,71 ευρώ. Επίσης, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 29/5/213 ότι: 3. Στις 28/5/213 προέβη σε πώληση 1. κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας ,12 ευρώ. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

36 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.προς την ΕΧΑΕ και ακολούθως από την ΕΧΑΕ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βουσβούνης ασκεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.334/25). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε Ανακοίνωση Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/27 και το ν. 366/27 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε στις 29/5/213 ότι: 1. Στις 28/5/213 προέβη σε πώληση 43 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας , ευρώ. 2. Στις 28/5/213 προέβη σε αγορά 2 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 1.19, ευρώ. 3. Στις 28/5/213 προέβη σε πώληση 774 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 4.86,72 ευρώ. 4. Στις 28/5/213 προέβη σε αγορά 774 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 4.845,24 ευρώ. 5. Στις 28/5/213 προέβη σε πώληση 1 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 626, ευρώ. 6. Στις 28/5/213 προέβη σε αγορά 8.24 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας ,26 ευρώ. 7. Στις 28/5/213 προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 8.828,8 ευρώ. Οι παραπάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΕΧΑΕ και ακολούθως από την ΕΧΑΕ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βουσβούνης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.334/25). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε Ανακοίνωση Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/27 και το ν. 366/27 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε στις 22/5/213 ότι: 1. Στις 2/5/213 προέβη σε πώληση 26 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 17.32, ευρώ. 2. Στις 2/5/213 προέβη σε πώληση 49 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 323,4 ευρώ. 3. Στις 2/5/213 προέβη σε αγορά 49 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 322,91 ευρώ. 4. Στις 2/5/213 προέβη σε πώληση 5 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 3, ευρώ. 5. Στις 2/5/213 προέβη σε αγορά 2.4 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 16,93.48 ευρώ. 6. Στις 21/5/213 προέβη σε πώληση 2 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας , ευρώ. 7. Στις 21/5/213 προέβη σε αγορά 26 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας , ευρώ. 8. Στις 21/5/213 προέβη σε πώληση 4. κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 25, ευρώ. 9. Στις 21/5/213 προέβη σε αγορά 4. κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 25,68. ευρώ. 1. Στις 21/5/213 προέβη σε πώληση 2.1 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 13,589. ευρώ. 11. Στις 21/5/213 προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 27,852,31. ευρώ. Επίσης, η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 27/5/213 ότι: 12. Στις 24/5/213 προέβη σε πώληση 13 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 8.38, ευρώ. 13. Στις 24/5/213 προέβη σε αγορά 18 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 1.996, ευρώ. 14. Στις 24/5/213 προέβη σε πώληση 1.2 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 7.347, ευρώ. 15. Στις 24/5/213 προέβη σε αγορά 1.7 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 1.533, ευρώ. 16. Στις 24/5/213 προέβη σε πώληση 5. κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 3.4, ευρώ. 17. Στις 24/5/213 προέβη σε αγορά 5. κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 3.799,9 ευρώ. Επίσης, η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημέρωσε την Εταιρεία στις 28/5/213 ότι: 18. Στις 22/5/213 προέβη σε πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 9.413,7 ευρώ. 19. Στις 27/5/213 προέβη σε αγορά 3.9 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας , ευρώ. 2. Στις 27/5/213 προέβη σε πώληση 4 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 2.444, ευρώ. 21. Στις 27/5/213 προέβη σε αγορά 15 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 9.12, ευρώ. 22. Στις 27/5/213 προέβη σε πώληση 39 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας , ευρώ. Οι συναλλαγές 1-15 & πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΕΧΑΕ και ακολούθως από την ΕΧΑΕ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βουσβούνης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.334/25). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε Ανακοίνωση Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) ανακοινώνει με βάση το ν. 3556/27 και το ν. 366/27 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε στις 24/5/213 ότι: 1. Στις 22/5/213 προέβη σε αγορά 2. κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 12.82, ευρώ. 2. Στις 22/5/213 προέβη σε πώληση 2. κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 12.84, ευρώ. 3. Στις 22/5/213 προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας ,6 ευρώ. 4. Στις 22/5/213 προέβη σε πώληση 5. κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 33.66, ευρώ. 5. Στις 22/5/213 προέβη σε αγορά 5 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 32.7, ευρώ. 6. Στις 22/5/213 προέβη σε πώληση 35 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας , ευρώ. 7. Στις 23/5/213 προέβη σε πώληση 63 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας , ευρώ. 8. Στις 23/5/213 προέβη σε αγορά 25 ΣΜΕ ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας , ευρώ. 9. Στις 23/5/213 προέβη σε πώληση 2. κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας 12.68, ευρώ. 1. Στις 23/5/213 προέβη σε αγορά 2. κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας , ευρώ. 11. Στις 23/5/213 προέβη σε πώληση 2.3 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας ,51 ευρώ. 12. Στις 23/5/213 προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας ,25 ευρώ. Οι συναλλαγές 3-12 πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητας της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως ειδικού διαπραγματευτή παραγώγων. Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την ΕΧΑΕ και ακολούθως από την ΕΧΑΕ προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βουσβούνης ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ως Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.334/25). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 9

37 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Η Εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 29η Μαίου 213, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην έδρα της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής Τ.Κ. 193, Θέση Κύριλλος, και συγκεκριμένα στο Κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.. Στην πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου 12 μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές, ήτοι ποσοστό 73,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συζητήθηκαν και ελήφθησαν κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας οι κατωτέρω αποφάσεις: 1. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,44% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Μαίου 213 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 1% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και συγκεκριμένα, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρείας και ενοποιημένων (Ομίλου) της χρήσης 212 ( ), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ομίλου Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και Ομίλου (Ενοποιημένων). 2. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,44% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Μαίου 213 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 1% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,99% των εκπροσωπούμενων μετοχών η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Μαίου 213 ενέκρινε το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 213 στην Ελεγκτική Εταιρία «Grant Thornton Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδ. Ζεφύρου αρ. 56. Συγκεκριμένα, εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Νίκο Γαρμπή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 2511) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521). Επίσης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 99,99% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με ψήφους, ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο έτους 213 το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (17.8) και ως περαιτέρω αμοιβή για τον ειδικό έλεγχο με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 213 στην Εταιρεία το ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (12.7). 4. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,44% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Μαίου 213 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 1% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και επικύρωσε την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ως προς το θέμα του ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ άρθρο 37 ν. 3693/28. Ομόφωνα αποδέχθηκε ως μέλη τέσσερα (4) συνολικά πρόσωπα: τους κ.κ. Μιχαήλ Καραμίχα, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. Νικόλαο Λαμπρούκο, Παύλο Λάσκαρι, και Ευστράτιο Παπαευστρατίου ως μέλη, με θητεία λήγουσα την Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,44% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Μαίου 213 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 1% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 212 και προέγκρισης αμοιβών για τη χρήση 213. Συγκεκριμένα : α. Ενέκρινε τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 212, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ενός και ογδόντα οκτώ λεπτών ευρώ ( ,88), που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 219/192). β. Προενέκρινε για την τρέχουσα χρήση 213, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου ποσού διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (256.,) συνολικά σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου, και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. γ. Αποφάσισε, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τη μη διανομή ποσού στο προσωπικό της Εταιρείας. 6. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,44% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Μαίου 213 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 1% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το έκτο (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης για την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3..), με ονομαστική αξία εκάστης ομολογίας ενός ευρώ (1), και με διάρκεια κατ νώτατο όριο 5 έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρεία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης, και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 7. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,44% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29η Μαίου 213 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 1% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί αγοράς ιδίων μετοχών και την παροχή προς την Εταιρεία της δυνατότητας απόκτησης δικών της μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς του άρθρου 16 του Κ.Ν. 219/2, όπως ισχύει, είτε για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωσή τους, είτε για διάθεση μέρους αυτών στο προσωπικό, με τους ακόλουθους όρους: α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 6. που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1/1 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. β. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται σε έξι ευρώ (6) ενώ η κατώτατη σε δεκαπέντε λεπτά του ευρώ (,15). γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από έως Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, δηλαδή με πλειοψηφία 1% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να μεριμνήσει για τις ανωτέρω αποκτήσεις, εντός των παραπάνω ορίων, εφόσον το αποφασίσει. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, δηλαδή με πλειοψηφία 1% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ψήφους και ενέκρινε/επικύρωσε τυχόν αγορές ιδίων μετοχών της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ έως και την Τέλος ως προς το (8ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Λοιπών Ανακοινώσεων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι, δυνάμει του υπ αριθμ. 257/ Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ελήφθη απόφαση. Α) περί εκλογής νέας Επιτροπής Αμοιβών με την κατωτέρω σύνθεση: Λευκοθέα Βαράγκη, Πρόεδρος, Φωτεινή Καραγεώργη, Μέλος, Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης, Μέλος, Ιωάννης Ταβουλάρης, Μέλος. Η θητεία ορίστηκε έως την , δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας, συμπίπτοντας έτσι χρονικά με τη θητεία των Μελών του ισχύοντος Διοικητικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

38 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 Συμβουλίου. Β) περί έγκρισης τυχόν ειλημμένων αποφάσεων της προηγούμενης Επιτροπής Αμοιβών για το χρονικό διάστημα από (λήξη της θητείας των μελών της προηγούμενης Επιτροπής και του τότε συμπίπτοντος χρονικά Διοικητικού Συμβουλίου) έως (εκλογή νέων μελών Επιτροπής Αμοιβών). Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( σύμφωνα με το άρθρο 32 1 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει. Code of Conduct - Στατιστικά προϊόντα - Ημερήσιο Δελτίο Τιμών - Εκπαίδευση - Links - Επικοινωνία - Disclaimer - HERMES - OASIS - AξΙΑsms ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ Ανακοίνωση Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/27 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η μέτοχος κα Αναστασία Δημητρακοπούλου, σύζυγος του κ. Φαίδωνα-Θεόδωρου Ταμβακάκη, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Εταιρίας (Υπόχρεο Πρόσωπο, άρθρ. 13, Ν. 334/25), προέβη την 3/5/213 σε πώληση 1 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., συνολικής καθαρής αξίας 2.34,1 ευρώ. ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε Δελτίο Τύπου Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 29/5/213 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της για την περίοδο 1/7/212 έως 31/3/213. Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε ,87 χιλ. αυξημένος κατά,71% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε ,9 χιλ. αυξημένος κατά 5,55% έναντι της περσινής περιόδου. Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 15,18% έναντι 16,12% της περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε 2,9% έναντι 23,91% της περσινής περιόδου. Σημειώνεται ότι η κλειόμενη περίοδος επιβαρύνθηκε με πρόβλεψη απομείωσης 9,5 εκατ.ευρώ εκατ.) που αντιπροσωπεύει την εκτίμησή του Ομίλου για κινδύνους που ενδεχόμενα θα υποστεί σχετικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και επενδύσεις, λόγω των γενικότερων εξελίξεων που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία και κυρίως των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας της πραγματικής οικονομίας που χαρακτηρίζονται από σημαντικά προβλήματα ρευστότητας στην ελληνική αγορά. Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος προσπαθεί να λαμβάνει τις απαραίτητες εξασφαλίσεις και εγγυήσεις έτσι ώστε να μετριάζονται ή και να εξαλείφονται ανάλογοι κίνδυνοι. Παράλληλα πρέπει να τονισθεί ότι για τη τρέχουσα κλειόμενη περίοδο δεν πραγματοποιήθηκε ακόμη η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις θυγατρικές της Σερβίας AD FABRICA SECERA SAJKASKA και AD FABRICA SECERA CRVENKA αναφορικά με τη διανομή μερίσματος στη μητρική εταιρία το οποίο συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης και αντιστοιχούσε σε 9,89 εκατ. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεγονότα, τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε κέρδη 5.59,8 χιλ. έναντι κερδών ,87 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας μείωση 55,11%. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδη ,22 χιλ. έναντι κερδών ,2 χιλ., μειωμένα κατά 33,2%. Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν ζημιές 7.28,87 χιλ. έναντι κερδών 6.514,39 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδη 3.82,7 χιλ. έναντι κερδών 7.324,75 χιλ. της περσινής περιόδου. Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 3.477,99 χιλ. έναντι κερδών 6.548,45 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη 5.91,54 χιλ.ευρώ έναντι κερδών 6.38,1 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ενδεικτικά, μη λαμβανομένου υπόψη της καταχώρησης της πρόβλεψης απομείωσης που διενεργήθηκε στην κλειόμενη και στη προηγούμενη περίοδο, και μη λαμβανομένου υπόψη του μερίσματος ύψους 9.89 χιλ. που καταχωρήθηκε στη περσινή αντίστοιχη περίοδο τα αποτελέσματα μετά Φόρων της εταιρίας θα ανέρχονταν σε κέρδη 4.122,1 χιλ. έναντι κερδών 739,45 χιλ. της περσινής και του ομίλου σε κέρδη 13.51,54 χιλ. έναντι κερδών 1.38,1 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου αντίστοιχα. Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/7/212 31/3/213 θα είναι διαθέσιμα, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε Αγορά Ιδίων Μετοχών Η εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει και σύμφωνα με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, στις προέβη σε αγορά 2.5 μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,87 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της Χρηματιστηριακής Εταιρείας ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε Δελτίο Τύπου Τα σημαντικότερα γεγονότα που επηρέασαν τα Αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το α τρίμηνο του 213 ήταν η χρονική υστέρηση της Πασχαλινής εορταστικής περιόδου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς και η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 2% σε 26% βάσει της νέας φορολογικής νομοθεσίας. Το μεν πρώτο γεγονός είχε ως συνέπεια τη μείωση των πωλήσεων και κατ επέκταση της κερδοφορίας του Ομίλου, σε σχέση με την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ το δεύτερο γεγονός δημιούργησε μία σημαντική μη επαναλαμβανόμενη φορολογική επιβάρυνση των Αποτελεσμάτων μετά από φόρους λόγω του υπολογισμού της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης με τον νέο συντελεστή. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 73,2 εκατ. ευρώ, έναντι 85, εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 212, παρουσιάζοντας πτώση κατά 13,9%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 212, σαφώς επηρεαζόμενα από τη μείωση των πωλήσεων, ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2, εκατ. έναντι 1,8 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 3,7 εκατ. ευρώ το α τρίμηνο του 213 από ζημίες 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 212, επηρεαζόμενες σημαντικά από την προαναφερθείσα επιβάρυνση της αναβαλλόμενης φορολογίας. Στα θετικά στοιχεία της περιόδου συμπεριλαμβάνεται το γεγονός ότι ο Όμιλος κατάφερε να πραγματοποιήσει για ένα ακόμα τρίμηνο θετικές λειτουργικές ροές ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων μείωσε περαιτέρω τον δανεισμό του. Η συνεχής μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά τα τελευταία έτη είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 11

39 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 των χρηματοδοτικών εξόδων του Ομίλου κατά 8,3% έναντι της συγκρίσιμης περιόδου του 212. Τέλος, οι συστηματικές ενέργειες απεμπλοκής από ζημιογόνες δραστηριότητες, οι οποίες αναμένεται να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα εντός του 213, καθώς και η αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών σχημάτων σε νέες γεωγραφικές αγορές (όπως π.χ. στη Γερμανία με την ίδρυση της εταιρίας «ELGEKA AG») σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη σταθεροποίηση, έστω και σε χαμηλά επίπεδα, της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών στην εγχώρια αγορά, δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου στο άμεσο μέλλον. Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 31 Μαΐου 213, και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Eταιρίας ( καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( ΕΚΤΕΡ Α.Ε Ανακοίνωση Η EΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες Τριμήνου 213 της εταιρείας δημοσιεύτηκαν σήμερα 31/5/213 στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ και είναι αναρτημένα στην εταιρική ιστοσελίδα Στην ίδια ιστοσελίδα καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( έχουν αναρτηθεί και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τριμήνου 213. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε Αγορά Ιδίων Μετοχών Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ αριθμ. 2273/23 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 219/2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 24/5/212 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 25/5/212 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 3/5/13 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 25. ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,112 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 77.81,6 ευρώ. ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε Δελτίο Τύπου Με αύξηση των οικονομικών της μεγεθών ολοκλήρωσε η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. το πρώτο τρίμηνο του 213, καθώς η Ελλάδα συνεχίζει την δύσκολη διαδικασία της δημοσιονομικής προσαρμογής. Έπειτα από τρία και πλέον χρόνια ύφεσης η Εταιρεία διανύει το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ανοδικής πορείας των οικονομικών της μεγεθών, έχοντας μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα και βελτιώσει την αποδοτικότητά της. Τα οφέλη αύξησης των εσόδων της και του χαμηλότερου λειτουργικού κόστος αντιστάθμισαν εν μέρει τη συνεχιζόμενη ύφεση, όπως αυτή απεικονίζεται στον κλάδο εμπορίας προϊόντων χάλυβα. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 23,2 εκ. ευρώ, έναντι 22,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 212, παρουσιάζοντας αύξηση 2 %, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 3,3 εκ. ευρώ έναντι 29,4 εκ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο παρουσιάζοντας αύξηση 3 %. Σε επίπεδο Ομίλου, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 379 χιλ. ευρώ από ζημιές 1.1 εκ. ευρώ., ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, αν και παρουσίασαν ζημιές ύψους 1,9 εκ. ευρώ, ήταν βελτιωμένα κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων είναι συνδυασμός τόσο της αύξησης του ποσοστού μεικτού κέρδους κατά 42 %, ή κατά 515 χιλ. ευρώ όσο και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων διοίκησης και διάθεσης κατά 613 χιλ. ευρώ ή 16%. Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, διατηρήθηκε στα 13 εκ. όπως και την αντίστοιχη περίοδο του 212, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 2,3 εκ. ευρώ από 2 εκ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο, παρουσιάζοντας αύξηση 1 %. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 345 χιλ. ευρώ από ζημιές ύψους 883 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, αν και ζημιογόνα κατά 1,2 εκ. ευρώ, παρουσίασαν βελτίωση κατά 54% ή 1,4 εκ. ευρώ. Και εδώ στη βελτίωση των αποτελεσμάτων βοήθησαν τόσο η αύξηση του ποσοστού μεικτού κέρδους κατά 46 % ή κατά 44 χιλ. ευρώ όσο και η μείωση των λειτουργικών εξόδων διοίκησης και διάθεσης κατά 23% ή κατά 68 χιλ. ευρώ. Με τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς η στρατηγική του Ομίλου ΣΙΔΜΑ εξακολουθεί να είναι η διατήρηση της θέσης που κατέχει στην εγχώρια αγορά και η σταδιακή ανάπτυξη των θυγατρικών του, με στόχο πάντα την δημιουργία θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών. Η συνεισφορά των θυγατρικών των Βαλκανίων, στον κύκλο εργασιών του Ομίλου, ανέρχεται στο 29% του συνόλου, ενώ ο κύκλος εργασιών τους παρουσιάζεται αυξημένος κατά 1 % περίπου σε σχέση με πέρυσι. Η ΣΙΔΜΑ βρίσκεται σε συνεχή προσπάθεια μείωσης των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης. Σε αυτά τα πλαίσια η Εταιρεία έχει ήδη επιτύχει μείωση των ημερών πίστωσης της πελατείας της κατά 16 ημέρες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η Εταιρεία επίσης δρομολογεί την εκμετάλλευση μέρους των ιδιόκτητων ακινήτων της, με σκοπό την εξασφάλιση πρόσθετης ρευστότητας και μείωσης του δανεισμό της. Για το υπόλοιπο του 213 αναμένουμε τη συνέχιση των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, αν και οι προοπτικές ανάκαμψης της Xώρας έχουν βελτιωθεί. Ελπίζουμε το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί για την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα να μεταφραστεί σε αύξηση της ρευστότητας της αγοράς και στην αρχή υλοποίησης έργων, ιδιωτικών και δημοσίων. Η διαδικασία πάντως πλήρους ανάκαμψης και επαναφοράς της ελληνικής αγοράς στα δεδομένα της προηγούμενης δεκαετίας φαίνεται προς το παρόν μακρόχρονη. Αντίθετα η δραστηριότητα της Εταιρείας στο εξωτερικό έχει περιθώρια συντομότερης βελτίωσης. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους εξακολουθούν να αποτελούν πρωταρχικούς στόχους για τον Όμιλο ΣΙΔΜΑ. ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε Ανακοίνωση Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου της Ανώνυμης Εταιρείας ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (εφεξής η "Εταιρεία"), κατ' εφαρμογή της παρ του Κανονισμού του Χ.Α., η Εταιρεία γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της μεταφέρθηκε στην κατηγορία Επιτήρησης, την σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., κατ' εφαρμογή του άρθρου του Κανονισμού του Χ.Α., επειδή οι λογιστικές ζημίες της χρήσεως που έληξε στις είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 3% της καθαρής θέσης της Εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο παρ. 1,4 και 6 του κανονισμού του ΧΑ οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 περιπτώσεις (α), (β), (γ), μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου. Με αύξηση των οικονομικών της μεγεθών ολοκλήρωσε η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. το πρώτο τρίμηνο του 213, καθώς η Ελλάδα συνεχίζει την δύσκολη διαδικασία της δημοσιονομικής προσαρμογής. Έπειτα από τρία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 12

40 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 και πλέον χρόνια ύφεσης η Εταιρεία διανύει το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ανοδικής πορείας των οικονομικών της μεγεθών, έχοντας μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα και βελτιώσει την αποδοτικότητά της. Τα οφέλη αύξησης των εσόδων της και του χαμηλότερου λειτουργικού κόστος αντιστάθμισαν εν μέρει τη συνεχιζόμενη ύφεση, όπως αυτή απεικονίζεται στον κλάδο εμπορίας προϊόντων χάλυβα. Η ΣΙΔΜΑ βρίσκεται σε συνεχή προσπάθεια μείωσης των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης. Σε αυτά τα πλαίσια η Εταιρεία έχει ήδη επιτύχει μείωση των ημερών πίστωσης της πελατείας της κατά 16 ημέρες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η Εταιρεία επίσης δρομολογεί την εκμετάλλευση μέρους των ιδιόκτητων ακινήτων της, με σκοπό την εξασφάλιση πρόσθετης ρευστότητας και μείωσης του δανεισμό της. Για το υπόλοιπο του 213 αναμένουμε τη συνέχιση των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, αν και οι προοπτικές ανάκαμψης της Xώρας έχουν βελτιωθεί. Ελπίζουμε το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί για την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα να μεταφραστεί σε αύξηση της ρευστότητας της αγοράς και στην αρχή υλοποίησης έργων, ιδιωτικών και δημοσίων. Η διαδικασία πάντως πλήρους ανάκαμψης και επαναφοράς της ελληνικής αγοράς στα δεδομένα της προηγούμενης δεκαετίας φαίνεται προς το παρόν μακρόχρονη. Αντίθετα η δραστηριότητα της Εταιρείας στο εξωτερικό έχει περιθώρια συντομότερης βελτίωσης. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους εξακολουθούν να αποτελούν πρωταρχικούς στόχους για τον Όμιλο ΣΙΔΜΑ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε Ανακοίνωση Η Διοίκηση του Ομίλου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια της πληρέστερης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, καθώς και της τηλεδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στις και ώρα 16:, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ( και του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( η παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων A Τριμήνου 213. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε Ανακοίνωση Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. του πρώτου τριμήνου του 213 και κατ' εφαρμογή της παρ του κανονισμού του Χ.Α., η Διοίκηση του Ομίλου γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από συνεδρίαση του αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης από την Παρασκευή , για το λόγο ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της οι ζημιές ήταν μεγαλύτερες από το 3% της καθαρής θέσης. Για την έξοδο της εταιρίας από την Κατηγορία Επιτήρησης, η Διοίκηση του Ομίλου έχει λάβει και εφαρμόζει μέτρα μείωσης του λειτουργικού κόστους και του κόστους παραγωγής, μέτρα αύξησης των πωλήσεων για εκμετάλλευση της πλήρους λειτουργίας των εργοστασίων, μέτρα βελτίωσης της γκάμας των προϊόντων (product mix) με έμφαση σε υφάσματα υψηλού περιθωρίου κέρδους, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της στα πλαίσια Συμφωνίας για τη σύναψη κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους 11,2 εκ. Ευρώ που έλαβε τον Αύγουστο 212. Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 213 μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( και της εταιρείας ( PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δελτίο Τύπου Η PASAL Development Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του 213 (προ αποτελεσμάτων αναπροσαρμογής των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες) ανήλθαν σε κέρδη 687 χιλ. έναντι ζημιών 86 χιλ του 1ου τριμήνου του 212. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 2,4 εκ. έναντι ζημιών 1,6 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα λειτουργικά έσοδα (ενοίκια και παροχή υπηρεσιών) ανήλθαν σε 1,3 εκ.έναντι 1,7 εκ.του αντίστοιχου τριμήνου του 212. Τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν σημαντική μείωση σαν αποτέλεσμα των προσπαθειών για περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Η καθαρή αξία του ενεργητικού προ αναβαλλόμενης φορολογίας (NAV) την διαμορφώθηκε σε ευρώ 42,2 εκ.( 2,82 ευρώ/μετοχή) ενώ αντίστοιχα η καθαρή αξία του ενεργητικού μετά από την αναβαλλόμενη φορολογία (triple net NAV) ανήλθε σε ευρώ 23,4 εκ.( ευρώ 1,56 ανά μετοχή) έναντι 25,9 εκ.την σαν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο 26%. που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της περιόδου κατά 2, εκ. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) την ανήλθε σε 14,4 εκ.έναντι 139,4 εκ.κατά την Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου στις ήταν 159,7 εκ.και των συμμετοχών 33,4 εκ. Ο Όμιλος εστιάζει τις ενέργειες του στην επενδυτική αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει λαμβάνοντας υπ όψιν τις τρέχουσες εξελίξεις. Η PASAL δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη του εμπορικού κέντρου Athens Heart, μέσω συνεχούς αξιολόγησης της σύνθεσης των μισθωτών και στοχευμένων προωθητικών ενεργειών. Το Athens Heart για το 1ο τρίμηνο του 213 παρουσίασε αύξηση 3% στην επισκεψιμότητα και μείωση της τάξης του 5% στις συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων που στεγάζει. Η μέχρι σήμερα πορεία των εμπορικών κέντρων σε σχέση με το σύνολο της αγοράς λιανικής, δείχνει την σταδιακή τους καταξίωση χάρη στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν έναντι των παραδοσιακών αγορών. Η PASAL είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της TRASTOR ΑΕΕΑΠ, η οποία διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων και προσφέρει υψηλή μερισματική απόδοση. Η TRASTOR είναι εταιρεία επενδύσεων με ειδικό φορολογικό καθεστώς που αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στο άμεσο μέλλον, καθώς οι ΑΕΕΑΠ αποτελούν ελκυστικά οχήματα για επενδύσεις σε ακίνητα. PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δελτίο Τύπου Η PASAL Development Α.Ε. ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/213 έως 31/3/213 και κατ εφαρμογή της παρ του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό για τα εξής: Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση του την 4 Απριλίου 213 αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ εφαρμογή του άρθρου του Κανονισμού του Χ.Α. καθώς α) οι ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους της χρήσης 212 ήταν μεγαλύτερες του 3% της καθαρής θέσης του Ομίλου ης Εταιρίας, και β) την υπήρχαν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές Η PASAL με στόχο τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της διάθρωσης έχει ήδη συμφωνήσει την πώληση ακινήτων και μελετά την αποδοτικότερη αξιοποίηση της επένδυσης της στην TRASTOR μετά και την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των ΑΕΕΑΠ που τους δίνει καλύτερες προοπτικές για επενδύσεις και αναπτύξεις στον κλάδο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 13

41 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, η εταιρεία έχει επιτύχει τον περιορισμό του λειτουργικού της κόστους ενώ παράλληλα μέσω στοχευμένων ενεργειών επιδιώκει την ενίσχυση των επιδόσεων του εμπορικού της κέντρου Athens Heart. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Αγορά Ιδίων Μετοχών Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.2273/23 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192 και βάσει των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21/6/212 και της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9/1/212, προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 3/5/213, μέσω της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σε αγορά 3,453 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 4,6716 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 16.13,98 ευρώ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε Δελτίο Τύπου Η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στο πλαίσιο της δημοσίευσης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου και κατ' εφαρμογή της παρ του Κανονισμού του Χ.Α. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση του την , αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης με την αιτιολογία ότι οι ζημιές της χρήσης 211 ήταν μεγαλύτερες από το 3% της καθαρής θέσης. Οι προσπάθειες της Διοίκησης της Εταιρείας για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην κατηγορία της Επιτήρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά του αυτοκινήτου, συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων και στη βελτίωση του μεριδίου αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, τα λειτουργικά έξοδα σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν κατά 3, εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και οι ζημιές προ φόρων παρουσιάζουν βελτίωση κατά 2,4 εκατ. για την Εταιρεία και 2,3 εκατ. για τον Όμιλο. Επιπλέον, επήλθε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες επί των όρων της αναδιάρθρωσης κοινοπρακτικού δανείου της θυγατρικής εταιρείας Panergon Α.Ε. ολοκληρώνοντας με απόλυτη επιτυχία την αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου διασφαλίζοντας τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του. Η Διοίκηση πιστεύει ότι η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του Ομίλου σε συνδυασμό με την ριζική αναδιοργάνωση των λειτουργιών, τη συνεχιζόμενη εμπορική διείσδυση και τη διαφαινόμενη ομαλοποίηση της αγοράς, διαμορφώνουν πλέον τις αναγκαίες συνθήκες για την οριστική υπέρβαση της κρίσης και την γρηγορότερη επάνοδο του Ομίλου Σφακιανάκη σε θετικά αποτελέσματα. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε Δελτίο Τύπου Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις A' τριμήνου 213, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE κατήλθε στα χιλ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση ύψους 25,39% σε σχέση με το αντίστοιχο A' τρίμηνο 212 (3.978 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 1.19 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση κατά 19,5% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 212 (1.47 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έφθασαν το ποσό των 6 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 199 χιλ. ευρώ το A' τρίμηνο 212. Οι Ζημιές προ φόρων έφθασαν τις 21 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 494 χιλ. ευρώ το A' τρίμηνο 212, ενώ οι Ζημίες μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, έφθασαν το ποσό των 337 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 53 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας έκλεισε στα χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας πτώση της τάξεως του 16,96% σε σχέση με το αντίστοιχο A' τρίμηνο 212 (2.841 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στις 955 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 9,23% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 212 (1.52 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), έφθασαν τις 5 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 311 χιλ. ευρώ το A' τρίμηνο 212. Οι Ζημίες προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε 138 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 541 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο ενώ τα Αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής εμφάνισαν ζημιές ύψους 261 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 56 χιλ. ευρώ το A' τρίμηνο 212. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα A' τριμήνου 213, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε Δελτίο Τύπου Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Inform Λύκος δημοσιεύονται σήμερα 31 Μαΐου 213, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και περιλαμβάνουν τις εταιρείες: INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS Α.Ε., ALBANIAN DIGITAL PRINTING SOLUTIONS Sh.p.k., καθώς επίσης και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών TERRANE LTD (INFORM LYKOS SA - Ρουμανία) και SAGIME GMBH (Austria Card GmbH Αυστρία). Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α Τρίμηνο του 213 ανήλθαν σε 24,5 εκατ., έναντι 22,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 212, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,5%. Συγκεκριμένα εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας, INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε, παρουσίασαν αύξηση κατά 24,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 212 και ανήλθαν σε 7,8 εκατ. έναντι 6,2 εκατ.. Η εν λόγω αύξηση είναι αποτέλεσμα της ανταγωνιστικότερης εμπορικής πολιτικής που ακολούθησε η μητρική εταιρία, με την ανάπτυξη των εξαγωγών της και την σημαντική αύξηση των μεριδίων της στην Ελληνική αγορά, με την απόκτηση μεγάλων νέων έργων σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Οι πωλήσεις της θυγατρικής στην Ρουμανία παρουσίασαν αύξηση κατά 16,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 212 και ανήλθαν σε 5,3 εκατ. έναντι 4,6 εκατ., λόγω απόκτησης σημαντικών νέων έργων κυρίως εμφακέλλωσης και αποστολής λογαριασμών στον τομέα της Κοινής Ωφέλειας, με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των μεριδίων της στην αγορά της Ρουμανίας. Οι δε πωλήσεις της θυγατρικής στην Αυστρία ανήλθαν σε 11,3 εκατ. έναντι 11,9 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 212, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,6%, λόγω της εποχικότητας στην ανανέωση των τραπεζικών καρτών, με σημαντικό μέρος του όγκου των πωλήσεων να αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 213. Με δεδομένο το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των πωλήσεων της θυγατρικής στην Αυστρία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 213, λόγω εποχικότητας, τα μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου παρουσιάζουν πτωτική τάση στο Α τρίμηνο του 213, η οποία, λαμβανομένης υπόψη της προαναφερθείσας αναμενόμενης εποχικότητας των πωλήσεων της θυγατρικής στην Αυστρία, δεν είναι αντιπροσωπευτική της πορείας τους για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης. Τα βασικά μεγέθη κερδοφορίας του Ομίλου παρουσιάζονται ως ακολούθως: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, μειώθηκαν κατά,7 εκατ. ή 3,4% και έφθασαν τα 1,7 εκατ., έναντι 2,4 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 212, Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 14

42 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), μειώθηκαν κατά,7 εκατ. ή 67,2% και έφθασαν τα,4 εκατ., έναντι 1,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 212, Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου, έφθασαν τα,1 εκατ. έναντι,9 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 212, μειωμένα κατά,8 εκατ. ή 87,6%, Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ), ανήλθαν σε ζημιές 168 χιλ. έναντι κερδών 913χιλ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 212, επηρεαζόμενα σε σημαντικό βαθμό από την εφαρμογή του αυξημένου συντελεστή φορολόγησης εισοδήματος των ελληνικών εταιρειών του Ομίλου σε 26% από 2%. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου στο Α Τρίμηνο του 213 παρουσιάζονται αρνητικές στα 2,2 εκατ. έναντι θετικών,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 212, λόγω κυρίως των αυξημένων αναγκών σε αποθέματα στην Αυστρία και της καθυστέρησης στην είσπραξη απαιτήσεων στην Ελλάδα. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 3,9 εκατ. έναντι 11,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 212, μειωμένα κυρίως από τις επενδύσεις που έγιναν το 212 στα νέα κέντρα παραγωγής και προσωποποίησης καρτών στην Ρουμανία και Πολωνία. Ο δε τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 32 εκατ. έναντι 33,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 212, μειωμένος κατά 1,2 εκατ. ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε Ανακοινώση Σας ενημερώνουμε ότι οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και τα Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/213-31/3/213 της εταιρίας ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. αναρτήθηκαν στις 31/5/213 στο διαδίκτυο στη διεύθυνση F.G. EUROPE Α.Ε Δελτίο Τύπου Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων της μητρικής εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους των πωληθέντων, είχε ως αποτέλεσμα τον υπερτριπλασιασμό στα κέρδη εκμετάλλευσης και τελικά την αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 13,86%. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά σημείωσαν αύξηση 3,27% ανερχόμενες το α τρίμηνο σε Ευρώ 4,63 εκατ. έναντι Ευρώ 3,55 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 212. Οι εξαγωγές αυξημένες κατά 12,56% αντιπροσωπεύουν το α τρίμηνο, το 77,35% των πωλήσεων του κλιματισμού και το 73,72% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας, έναντι αντίστοιχων ποσοστών 8,32% και 76,45% το 212. Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του Συντελεστή Μικτού Κέρδους (κατά 4,63 μ) είχε ως αποτέλεσμα, παρά την αύξηση την υπό εξέταση περίοδο των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (έξοδο Ευρώ,74 εκατ. έναντι εσόδου Ευρώ,55 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 212), τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας από Ευρώ 1,8 εκατ. να ανέλθουν σε Ευρώ 1,23 εκατ. Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής : Οι συνολικές πωλήσεις του α τριμήνου ανήλθαν σε Ευρώ 17,62 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 15,1 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 212, αυξημένες κατά 16,74%. Οι πωλήσεις των κλιματιστικών αυξημένες κατά 16,5% ανήλθαν το α τρίμηνο του 213 σε Ευρώ 16,8 εκατ., έναντι Ευρώ 14,42 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 212. Οι πωλήσεις κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά από Ευρώ 2,87 εκατ. το α τρίμηνο του 212, ανήλθαν σε Ευρώ 3,8 εκατ. και οι εξαγωγές αντίστοιχα, από Ευρώ 11,54 εκατ., ανήλθαν το α τρίμηνο του 213 σε Ευρώ 12,99 εκατ. Σημαντικά αυξημένες κατά 87,61% εμφανίζονται το α τρίμηνο οι πωλήσεις των λευκών συσκευών με το σήμα ESKIMO στην εσωτερική αγορά ανερχόμενες σε Ευρώ,41 εκατ. έναντι Ευρώ,22 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 212. Οι πωλήσεις των Consumer Electronics της SHARP αισθητά βελτιωμένες αυξήθηκαν κατά 4,72% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 212, ανερχόμενες σε Ευρώ,27 εκατ. Αντιθέτως οι πωλήσεις των λευκών συσκευών της SHARP ποσού Ευρώ,12 εκατ. εμφανίζονται μειωμένες κατά 47,37% δεδομένου ότι τα εν λόγω προϊόντα εξακολουθούν να πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Μείωση κατά 17,% σημείωσαν οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις την 31/3/213 ανερχόμενες σε Ευρώ 25,78 εκατ., έναντι Ευρώ 31,6 εκατ. των αντίστοιχων της 31/12/212, λόγω κυρίως της είσπραξης απαιτήσεων από πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 212. Σημαντικά μειωμένες (-17,89%) εμφανίζονται οι συνολικές υποχρεώσεις, ανερχόμενες την 31/3/213 σε Ευρώ 55,35 εκατ. έναντι Ευρώ 67,42 εκατ. των αντίστοιχων υποχρεώσεων της 31/12/212. Η μείωση των υποχρεώσεων αφορά τόσο τις τραπεζικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες), από Ευρώ 39,63 εκατ. την 31/12/212 σε Ευρώ 31,49 εκατ., όσο και τις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις οι οποίες από Ευρώ 27,3εκατ. την 31/12/212, μειώθηκαν σε Ευρώ 23,7 εκατ. Σημειωτέον ότι οι Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις μειώθηκαν παρά την αύξηση των αποθεμάτων εν όψει και της θερινής περιόδου (από Ευρώ 35, εκατ. την 31/12/212, σε Ευρώ 39,99 εκατ. την 31/3/213). Σε επίπεδο Ομίλου : Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το α τρίμηνο σε Ευρώ 2,99 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 18,81 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 212, αυξημένες κατά 11,57%. Τα έσοδα του Ομίλου από την ενέργεια το α τρίμηνο, ανήλθαν σε Ευρώ 3,35 εκατ., έναντι Ευρώ 3,7 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 212, μειωμένα κατά 9,46% λόγω κυρίως των ανεμολογικών συνθηκών. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το α τρίμηνο, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7,44 εκατ. έναντι Ευρώ 6,38 εκατ. αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 212, αυξημένα κατά 16,48%, λόγω κυρίως της αύξησης των μικτών κερδών της μητρικής, με το Συντελεστή Μικτού Κέρδους βελτιωμένο να διαμορφώνεται σε 35,42% έναντι 33,93% αυτού του αντίστοιχου τριμήνου του 212. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA), λόγω της σχετικά μειωμένης συνεισφοράς των ενεργειακών εταιρειών του Ομίλου που οφείλεται στην επιβολή της έκτακτης εισφοράς 1%, αλλά και στις ήπιες ανεμολογικές συνθήκες του προηγούμενου διαστήματος, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,82 εκατ. έναντι Ευρώ 4,52 εκατ. αυτών του α τριμήνου του 212, μειωμένα κατά 15,46%, με το δείκτη EBITDA/πωλήσεις να διαμορφώνεται σε 18,2% έναντι 24,3% αυτού του αντίστοιχου τριμήνου του 212. Τα γενικά έξοδα (Διοίκησης Διάθεσης Λοιπά), εμφανίζονται αυξημένα κατά 8,38% (λόγω κυρίως της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου με την έκτακτη εισφορά υπολογιζόμενη επί των εσόδων στον τομέα της ενέργειας), ανήλθαν σε Ευρώ 4,37 εκατ. έναντι Ευρώ 4,3 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 212, διαμορφώνοντας το δείκτη Γενικά Έξοδα / Πωλήσεις το α τρίμηνο σε 2,82%, έναντι 21,44% του αντίστοιχου δείκτη του α τριμήνου του 212. Τo τελικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου το α τρίμηνο (έξοδο), ποσού Ευρώ 1,26 εκατ., είναι σημαντικά αυξημένο έναντι του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού αποτελέσματος του α τριμήνου του 212, (έξοδο) ποσού Ευρώ,12 εκατ., λόγω κυρίως της σημαντικής επιβάρυνσης από συναλλαγματικές διαφορές (το α τρίμηνο του 213 έξοδο ποσού Ευρώ,23 εκατ. έναντι εσόδου Ευρώ,36 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 212), και των μειωμένων εσόδων από αποτίμηση παραγώγων (Ευρώ,5 εκατ. το υπό εξέταση τρίμηνο, έναντι Ευρώ,64 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 212. Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου μειωμένες κατά 9,22% ανήλθαν την 31/3/213 σε Ευρώ 13,27 εκατ., έναντι Ευρώ 143,5 εκατ. αυτών της 31/12/212, λόγω κυρίως της προαναφερθείσας μείωσης των τραπεζικών και των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου, ανήλθαν το α τρίμηνο σε Ευρώ 1,86 εκατ., έναντι Ευρώ 2,46 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του α τριμήνου του 212, μειωμένα κατά 24,6% λόγω της προαναφερθείσας μείωσης στα αποτελέσματα των ενεργειακών εταιρειών του Ομίλου, διαμορφώνοντας το δείκτη Κέρδη προ Φόρων / Πωλήσεις σε 8,85% έναντι 13,9%, αυτού του αντίστοιχου διαστήματος του 212. Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου εμφανίζονται μειωμένα κατά 8,74%, ανερχόμενα το α τρίμηνο του 213 σε Ευρώ 1,17 εκατ. έναντι Ευρώ 1,28 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 212. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 15

43 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 Με βάση και τις μέχρι σήμερα πωλήσεις, η Διοίκηση εκτιμά ότι η θετική πορεία των πωλήσεων και αποτελεσμάτων της εταιρείας και του Ομίλου, θα συνεχισθεί και το επόμενο διάστημα. Τέλος εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια της F.G. EUROPE A.E. και των κατά 1% θυγατρικών της εταιρειών ΦΕΙΔΑΚΗΣ SERVICE A.E. και ΦΕΙΔΑΚΗΣ LOGISTICS A.E. το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των δύο θυγατρικών εταιρειών από την F.G. EUROPE A.E., η οποία θα απορροφήσει το σύνολο των δραστηριοτήτων και του προσωπικού των θυγατρικών της εταιρειών. Το γεγονός αυτό χωρίς να διαφοροποιηθεί η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πολιτική λόγω και της κοινής μέχρι σήμερα Διοίκησης, αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα για τον Όμιλο, λόγω των οικονομιών κλίμακας που θα προκύψουν. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 213 θα είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» την Παρασκευή 31/5/213. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές της F.G. EUROPE A.E., Λ. Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα, Τηλ , Fax , DIONIC A.E.B.E Δελτίο Τύπου Ο όμιλος εταιρειών DIONIC ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 213 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.). Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9,23 εκατ. μειωμένος κατά 2,24%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 2,9 εκατ. έναντι 3,9 εκατ. το 212. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε 1,22 εκατ. έναντι 1,4 εκατ. το 212. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε,6 εκατ. έναντι,3 εκατ. το 212 ενώ τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν σε ζημία,24 εκατ.έναντι,17 εκατ.το 212. Οι ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν,78 εκατ. έναντι,64 εκατ. το 212. Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με την σημαντική πτώση της κατανάλωσης στην εγχωρία αγορά και την έλλειψη ρευστότητας έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά τον κλάδο του εμπορίου και την ζήτηση με άμεσo αντίκτυπο στην περεταίρω μείωση του κύκλου εργασιών. Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, η Διοίκηση του Ομίλου DIONIC συνεχίζει να στηρίζει το αναπτυξιακό και επενδυτικό πλάνο το οποίο έχει θέσει ως προτεραιότητα ενώ παράλληλα προχωράει στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργικών δομών στις εταιρείες του Ομίλου της με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και των συμμετοχών της στους τομείς του διαδικτύου, της ενέργειας, των παρερχομένων υπηρεσιών καθώς και του ηλεκτρονικού εμπορίου. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε Δελτίο Τύπου H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις α τριμήνου 213. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε χιλ. έναντι ευρώ χιλ. το 212 (αύξηση +19,3%), ενώ τα μεγέθη της κερδοφορίας του ομίλου διαμορφώνονται ως εξής: - Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 922 χιλ έναντι 776 χιλ. το α τρίμηνο Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 397 χιλ., έναντι 142 χιλ. το α τρίμηνο Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε 234 χιλ., έναντι 2 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Σημειώνεται ότι η εταιρεία KRIKRI DOO KUMANOVO που είχε ενσωματωθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (1/1-31/3/12) δεν ενσωματώνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο, λόγω πώλησης της συμμετοχής της από την εταιρεία, στις 26/11/12. Σε εταιρικό επίπεδο, τα κέρδη προ φόρων της ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 43 χιλ., από 35 χιλ. το 212. Στον κλάδο των γαλακτοκομικών η ΚΡΙ-ΚΡΙ πέτυχε ενίσχυση των πωλήσεων κατά 26% σε χιλ. από 7.74 χιλ. το 212, με ισχυρή άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας. Στον κλάδο του παγωτού, όπου το α τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά -5% σε 2.47 χιλ. από χιλ. το 212. Τέλος, στη βάση της προσπάθειας διαχείρισης της εξάρτησης από την εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό άγγιξαν το 22% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Επισημαίνεται ότι η νέα διαφημιστική καμπάνια των γιαουρτιών της ΚΡΙ-ΚΡΙ, που επικοινωνεί την επιλογή μας για 1% χρήση ελληνικού γάλακτος από την περιοχή των Σερρών, σε συνδυασμό με τη στρατηγική μας για τη διατήρηση ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής, επιφέρουν σημαντική αύξηση των μεριδίων μας στην εγχώρια αγορά γιαουρτιού. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 3/6/213, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1: π.μ., στην έδρα της εταιρείας στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης- Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί Αττικής, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης εταιρικής χρήσης από έως Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης εταιρικής χρήσης από έως καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από έως , σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 31ης εταιρικής χρήσης από έως Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από έως και καθορισμός της αμοιβής τους. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/28. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 219/ Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/ Διανομή σε στελέχη εργαζόμενους της εταιρείας αποκτηθεισών ιδίων μετοχών. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του Ν. 3884/21, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 16

44 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της (ημερομηνία καταγραφής), δηλ. κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την , δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις , δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι τις , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι τις , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (5ο χλμ. Λ. Βάρης- Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί Αττικής). Η εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί Αττικής ή αποστέλλεται στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: Το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( Το πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του K.N. 219/192 θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί Αττικής. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 3/6/213, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11: π.μ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης αριθ. 4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 212 ( ) καθώς και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. 2. Υποβολή προς έγκριση της Ετησίας Εκθέσεως Διαχείρισης του ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 17

45 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 212 ( ). 3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της χρήσης 212 ( ), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 213 ( ) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 219/192, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 3 του ν. 3884/21, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται κατά ισοδύναμο τρόπο, είτε με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα είτε εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ιδίας προθεσμίας να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 219/192, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις , δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 18

46 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της ( το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο: Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5/6/213, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14: στα γραφεία της Εταιρείας (Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, Αθήνα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/212-31/12/212 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1/1/212-31/12/212 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 219/192. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/213-31/12/213 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/212-31/12/212 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 1/1/213-31/12/213. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/28. Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 219/192, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Διάφορες ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/21 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου: Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 5/6/213, ήτοι κατά την 31/5/213, (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ, εφ όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 2/6/213. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα. ΙΙ. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, που είναι διαθέσιμα στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα μετόχων, Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, Αθήνα) και στην ιστοσελίδα το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 2/6/213. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει. (Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 19

47 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, αντιστοίχως, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. (Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. (Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και της Εταιρείας, εφ όσον τούτο ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους μετόχους. IV. Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει. Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.219/2 (συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει, προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας (Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, Αθήνα) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Μετόχων στο τηλέφωνο QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6/6/213, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16: στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, 5ος όροφος Καλλιθέα Αττικής, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 212 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 212 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 1/1/213 31/12/213 και ορισμός της αμοιβής της. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 212 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 213. Eκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Oρισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/28. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 219/2, όπως ισχύει. Διάφορες ανακοινώσεις. α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουνίου 213, ήτοι κατά την έναρξη της 1ης Ιουνίου 213. Η μετοχική ιδιότητα κατά την ημερομηνία καταγραφής θα αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/2, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται την 2η Ιουνίου 213, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16: στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2Α, Καλλιθέα, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την έναρξη της 16ης Ιουνίου 213 (ημερομηνία καταγραφής). β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/πων: Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στη δημόσια αρχή, ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέρονται πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο η οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

48 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 3η Ιουνίου 213. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( στο διαδίκτυο, το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Αργυρουπόλεως 2Α Καλλιθέα Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο φαξ: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων. 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί για την 6η Ιουνίου 213 πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 22α Μαΐου 213. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 24η Μαΐου 213 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 (άρθρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 219/192). 2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, έξη (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 31η Μαΐου 213 σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουνίου 213 (άρθρο 39 παρ.2 του κ.ν. 219/192), ήτοι μέχρι την 3η Μαΐου 213. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 3) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου 213, ήτοι μέχρι την 1η Ιουνίου 213, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 4 του κ.ν. 219/192). 4) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου 213 ήτοι μέχρι την 31η Μαΐου 213, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίας ή εναλλακτικά η πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. δ. Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα: Οι πληροφορίες και τα τυχόν έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας Αργυρουπόλεως 2Α Καλλιθέα Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. Λιπαντικών & Πετρ/ών Τακτική Γενική Συνέλευση την 6/6/213, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:3 π.μ. στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 212 ( ) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/28. Απόφαση περί διανομής ή μή μερίσματος. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 213 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 212 και προέγκριση αυτών για τη χρήση. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 219/192 μέχρι του ποσοστού 5% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στα αρχεία του φορέα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών Εκκαθάρισης Διακανονισμού και Καταχώρησης (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Κ.Α.Α.), στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας Σάββατο 1 Ιουνίου 213 που προηγείται της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, οι μέτοχοι μετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Για τη συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 21

49 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α Επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 2 Ιουνίου 213 και ώρα 1.3 στο ως άνω ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α Επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει Β Επαναληπτική Συνέλευση την Παρασκευή 5 Ιουλίου 213 και ώρα 1.3 ομοίως στο ως άνω ξενοδοχείο. Οι ημερομηνίες καταγραφής είναι η 16 Ιουνίου 213 και η Δευτέρα 1η Ιουλίου 213 για την Α και τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αντίστοιχα. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΧΑΕ ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Α ή της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά περίπτωση. Οι δικαιούχοι μέτοχοι, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, μπορούν να συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ. και την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός ως προς τον αριθμό των αντιπροσώπων δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωποςα) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ. Το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης, το οποίο κοινοποιείται στη CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με κατάθεσή του στα γραφεία της έδρας της (Λεωφ. Μεγαρίδος 124-Ασπρόπυργος) ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Μετοχική Σύνθεση). Η ταχυδρομική αποστολή του εντύπου εκπροσώπησης προς τους μετόχους που δεν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι δυνατή μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.: αρμόδιος κος Σαράφογλου). Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης, η Εταιρεία δε δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης εκπροσώπων. Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι : Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση (Κ. Ν. 219/192, άρθρο 39 παρ. 2). Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 7 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της (Κ. Ν. 219/192, άρθρο 39 παρ. 2α). Μετά από αίτηση οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (Κ. Ν. 219/192, άρθρο 39 παρ. 4). Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που υποβάλλεται στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα Πρακτικά της Συνέλευσης (Κ. Ν. 219/192, άρθρο 39 παρ. 5). Το πλήρες κείμενο των παραπάνω παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ. Ν. 219/192 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Μετοχική Σύνθεση). Οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Ν. 219/192 (κείμενο πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλιο Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο εκπροσώπησης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών/Γενικές Συνελεύσεις, ή/και: Ενημέρωση Επενδυτών/Μετοχική Σύνθεση). Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διατίθενται και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφ. Μεγαρίδος 124-Ασπρόπυργος τηλ: ). ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 8/6/213 ημέρα Σάββατο και ώρα 11. π.μ. στο ξενοδοχείο της εταιρείας «Nana Beach» στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/212, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 22

50 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 212. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 212. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 213 και καθορισμός της αμοιβής τους. Επικύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την τροποποίηση της σύμβασης τραπεζικής πίστωσης της θυγατρικής «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ», στην οποία έχει παρασχεθεί εγγύηση της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ. Διάφορα άλλα θέματα. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συγκληθεί Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουνίου 213, στον ίδιο χώρο, ημέρα Τρίτη και ώρα 11: π.μ. Εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία θα συγκληθεί Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στον ίδιο χώρο, την 29η Ιουνίου 213, ημέρα Σάββατο και ώρα 11: π.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πιθανών Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την 3η Ιουνίου 213, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε., προκειμένου να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση. Για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 14η Ιουνίου 213 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 25η Ιουνίου 213 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας ή αποστέλλεται με χρήση τηλεομοιότυπου (φαξ) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία. Στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και άσκηση δικαιώματος ψήφου. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 24η Μαΐου 213, ήτοι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 26η Μαΐου 213, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 2η Ιουνίου 213, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 1η Ιουνίου 213, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 3η Ιουνίου 213, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 3η Ιουνίου 213, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 και συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου και τα σχέδια αποφάσεων που ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 23

51 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΪΟΥ 213 προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Οδός Α, τηλ , φαξ ). ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση την 1/6/213 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκράτη Οικονόμου 3, στην αίθουσα εκδηλώσεων, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: Υποβολή προς έγκριση των Ατομικών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 212, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 212 και ανάγνωση των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 212. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση και έγκριση της αμοιβής τους. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως 212 και προέγκριση των αμοιβών και συμβάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη χρήση 213. Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 219/192, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. Διάφορες ανακοινώσεις. Ι. Δικαιώματα Συμμετοχής και Ψήφου - Στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στα οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 5η Ιουνίου 213), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την Τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 7η Ιουνίου 213). Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον ποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής (record date). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώληση και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. ΙΙ. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μ&epsilon