My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3."

Transcript

1 My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Επεξιγθςθ εικονιδίων ςτο Κεντρικό μενοφ... 4 Επεξιγθςθ εικονιδίων φυλλομετρθτι (browser)... 5 Πϊσ δθμιουργϊ ζνα νζο χριςτθ... 7 Πϊσ μεταφζρω τουσ χριςτεσ που είχα δθμιουργιςει ςτο My Tax Friend Πϊσ διαγράφω ζναν χριςτθ... 9 Πϊσ αλλάηω χριςτθ μζςα τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι... 9 Πϊσ αλλάηω τον κωδικό ειςόδου μου Πϊσ ειςάγω τα προςωπικά μου ςτοιχεία Πϊσ εγγράφομαι ςε μια νζα υπθρεςία Πϊσ χρθςιμοποιϊ μια υπθρεςία χωρίσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ Πϊσ χρθςιμοποιϊ μια υπθρεςία με χριςθ κωδικοφ Ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν για τθ φόρτωςθ μιασ υπθρεςίασ Πϊσ ςυμπλθρϊνω ζνα ζντυπο από τα διακζςιμα Πϊσ δθμιουργϊ μια νζα υπενκφμιςθ Πϊσ διαγράφω μια υπενκφμιςθ Πϊσ βλζπω μια υπενκφμιςθ Σι ενζργειεσ μπορϊ να κάνω όταν εμφανίηεται θ υπενκφμιςθ... 20

3 Λίγα λόγια για την εφαρμογή Ειςαγωγή τισ μζρεσ μασ οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ κερδίηουν ςυνεχϊσ ζδαφοσ. Και ςτθν Ελλάδα, αρκετοί δθμόςιοι φορείσ ζχουν αναπτφξει θλεκτρονικά ςυςτιματα διαςφνδεςθσ με τουσ πολίτεσ. Ζτςι, ζχουν αναπτυχκεί ςυςτιματα όπωσ το Taxisnet, το ςφςτθμα ermis, το πλθροφοριακό ςφςτθμα του ΙΚΑ και οι φορείσ ςυνεχϊσ αυξάνονται. Σο My Tax Friend 3 for Windows ζρχεται να βοθκιςει τουσ πολίτεσ, είτε είναι επαγγελματίεσ είτε ιδιϊτεσ, να αναηθτιςουν τθν υπθρεςία που τουσ ενδιαφζρει και να ςυμπλθρϊςουν άμεςα τισ θλεκτρονικζσ αιτιςεισ για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ. Ο κατάλογοσ των υπθρεςιϊν ςυνεχϊσ εμπλουτίηεται και θ βάςθ δεδομζνων τθσ εφαρμογισ αναβακμίηεται αυτόματα. Επιπλζον, το My Tax Friend 3 for Windows περιζχει χριςιμα εργαλεία, όπωσ θ αποφορολόγθςθ ποςοφ (εφρεςθ του κακαροφ ποςοφ όταν ξζρουμε το τελικό ποςό πλθρωμισ ι αντίςτροφα) ι θ καταμζτρθςθ αποδείξεων (για ςυμπλιρωςθ του αντίςτοιχου κωδικοφ ςτθ φορολογικι μασ διλωςθ). Και δεν είναι μόνο αυτά. Ο χριςτθσ μπορεί να εκτυπϊςει βαςικά ζγγραφα, όπωσ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ ι Εξουςιοδοτιςεισ με προςυμπλθρωμζνα τα πεδία. Σα ςτοιχεία ειςάγονται από τθν καρτζλα του χριςτθ τθν οποία ο ίδιοσ ζχει ςυμπλθρϊςει και τα ίδια ςτοιχεία χρθςιμοποιοφνται και ςτισ θλεκτρονικζσ αιτιςεισ. Σζλοσ, με τθν υπθρεςία Τπενκυμίςεων δεν κα ξεχάςετε ποτζ ξανά να πλθρϊςετε ζναν λογαριαςμό ι να αργιςετε ςτο ραντεβοφ ςασ. Σο My Tax Friend 3 for Windows είναι εδϊ για να ςασ το κυμίηει. Διανζμεται δωρεάν χωρίσ κανζναν περιοριςμό (freeware) από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Λογιςτικοφ γραφείου My Tax Friend ςτθν διεφκυνςθ

4 Κεντρικό μενού Επεξήγηςη εικονιδίων ςτο Κεντρικό μενού Αυτι είναι θ κεντρικι μπάρα επιλογϊν τθσ εφαρμογισ. Από εδϊ ελζγχονται όλεσ οι λειτουργίεσ του. Εδϊ βρίςκονται οι βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ, όπωσ ο ζλεγχοσ εγκυρότθτασ ΑΦΜ, θ αποφορολόγθςθ, θ καταμζτρθςθ αποδείξεων κ.ά. Πθγαίνοντασ με το ποντίκι πάνω ςε μια επιλογι εμφανίηεται θ επεξιγθςι τθσ. τθν οκόνθ οριςμζνων λειτουργιϊν υπάρχουν οδθγίεσ χριςθσ τουσ. Εδϊ μπορείτε να ςυμπλθρϊςετε αυτόματα και να εκτυπϊςετε βαςικά ζντυπα και αιτιςεισ υπθρεςιϊν του Δθμοςίου. Για να ςυμπλθρωκοφν τα ςτοιχεία ςασ ςτα ζντυπα αυτά επιλζξτε πρϊτα τθν επιλογι «υμπλιρωςθ τοιχείων» και ςυμπλθρϊςτε τα πεδία που ςασ αφοροφν. Δεν χρειάηεται να ςυμπλθρϊςετε όλα τα ςτοιχεία, αλλά όςα περιςςότερα ςυμπλθρϊςετε, τόςο πιο ολοκλθρϊμενα κα είναι τα ζντυπα που κα εκτυπϊςετε. Για να χρθςιμοποιιςετε τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ενόσ φορζα, κα πρζπει πρϊτα να εγγραφείτε και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να πάρετε κλειδάρικμο. Από εδϊ μπορείτε να κάνετε αιτιςεισ εγγραφισ. Εδϊ εμφανίηονται οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ οργανιςμϊν του Δθμοςίου που είναι προςβάςιμεσ από όλουσ τουσ φορολογοφμενουσ χωρίσ κωδικό πρόςβαςθσ ι ζγγραφι ςτισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ. Για αυτόματθ ςυμπλιρωςθ των πεδίων ςτισ φόρμεσ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνα τα βαςικά ςτοιχεία χριςτθ, από τθν επιλογι που βρίςκεται ςτο κουμπί «Ζντυπα»

5 Διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ φορζων Δθμοςίου Από εδϊ ζχετε πρόςβαςθ ςτισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων (Taxisnet Τπουργείου Οικονομικϊν), του ΙΚΑ, του Οργανιςμοφ Αςφάλιςθσ Ελευκζρων Επαγγελματιϊν (πρϊθν ΣΕΒΕ, ΣΑΕ και ΣΑ), των Επιμελθτθρίων Θεςςαλονίκθσ, των Διμων τθσ Θεςςαλονίκθσ, του ςυςτιματοσ Ermis (e-κεπ) και των υπθρεςιϊν του ΟΑΕΔ. Για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ χρειάηεται να είςτε εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ των υπθρεςιϊν αυτϊν και να διακζτετε Όνομα Χριςτθ και υνκθματικό (password). Αν δε διακζτετε κωδικοφσ, οι επιλογζσ των μενοφ αυτϊν είναι απενεργοποιθμζνεσ. Διαχειριςτείτε τισ ειδοποιιςεισ ςασ ι προςκζςτε νζεσ πατϊντασ ςτο κουμπί αυτό. Μπορείτε να ειςάγετε υπενκυμίςεισ τριϊν ειδϊν: για πλθρωμι λογαριαςμοφ, για ραντεβοφ ι γενικι υπενκφμιςθ για κάποιο άλλο κζμα. Μπορείτε να ορίςετε τθν προεπιλεγμζνθ ϊρα ενθμζρωςθσ για νζεσ υπενκυμίςεισ από τισ «Επιλογζσ» Προςαρμόςτε τθν εφαρμογι ςτισ δικζσ ςασ ανάγκεσ. Επιλζξτε αν θ εφαρμογι κα εκκινείται αυτόματα με τθν ζναρξθ των Windows (χριςιμο για τθν ομαλι λειτουργία των υπενκυμίςεων), αν με τθν ελαχιςτοποιιςθ κα παραμζνει το εικονίδιο ςτθν μπάρα προγραμμάτων ι όχι και κζματα εμφάνιςθσ. Επεξήγηςη εικονιδίων φυλλομετρητή (browser) Αυτι είναι θ μπάρα ελζγχου και επιλογϊν που αφοροφν τον ενςωματωμζνο φυλλομετρθτι (web browser) τθσ εφαρμογισ. Ζλεγχοσ ςελίδων Με τθ ςειρά, τα εικονίδια αυτά είναι: Προθγοφμενθ: Μετάβαςθ ςτθν προθγοφμενθ ςελίδα Επόμενθ: Μετάβαςθ ςτθν επόμενθ ςελίδα Ακφρωςθ: Ακφρωςθ φόρτωςθσ τθσ ιςτοςελίδασ ι των

6 λειτουργιϊν που τρζχουν ςτον φυλλομετρθτι. Αρχικι Σελίδα: Φόρτωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του γραφείου μασ. Εκτφπωςθ: Εκτφπωςθ τθσ ιςτοςελίδασ που βλζπετε. Εναλλακτικοί τρόποι φόρτωςθσ υπθρεςιών Αν κάποια υπθρεςία δεν δουλεφει κανονικά (δεν φορτϊνει θ ςελίδα ςωςτά ι δεν ςυμπλθρϊνονται τα πεδία), ζχουμε τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουμε δφο εναλλακτικοφσ τρόπουσ φόρτωςθσ τθσ υπθρεςίασ. Άνοιγμα με εςωτερικό updated φυλλομετρθτι. Χρθςιμοποιείται μια εναλλακτικι ζκδοςθ του IE φυλλομετρθτι, θ οποία βαςίηεται ςτθν ζκδοςθ που ζχετε εγκατεςτθμζνθ ςτον υπολογιςτι ςασ. Η χριςθ αυτι τθσ επιλογισ πρζπει να γίνεται ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ (όπωσ πχ ςε κάποιεσ υπθρεςίεσ του ΙΚΑ ςτισ οποίεσ με τθ κανονικι φόρτωςθ εμφανίηεται το μινυμα «Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία δεν υποςτθρίηει τον ςυγκεκριμζνο φυλλομετρθτι (browser)»). Για τθν ενεργοποίθςθ απαιτείται επανεκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ. Άνοιγμα ςε εξωτερικό φυλλομετρθτι. Οι υπθρεςίεσ φορτϊνονται ςτον φυλλομετρθτι που ζχετε εγκατεςτθμζνο ςτον υπολογιςτι ςασ (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome κτλ). τθν περίπτωςθ αυτι δεν ςυμπλθρϊνονται αυτόματα οι φόρμεσ. Για μόνιμθ αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ εφαρμογισ μπορείτε να ενεργοποιιςετε ι να απενεργοποιιςετε τθν εμφάνιςθ ςτον φυλλομετρθτι του υπολογιςτι ςασ από τισ «Επιλογζσ». Πλθροφορίεσ υπθρεςίασ Κάνοντασ κλικ πάνω ςτο πλικτρο εμφανίηονται οδθγίεσ για τθν υπθρεςία που ζχουμε επιλζξει, όπωσ τα βιματα μετά τθν ςυμπλιρωςθ των πεδίων ι κάποια διευκρφνιςθ. Οι οδθγίεσ αυτζσ εμφανίηονται και κατά τθ διάρκεια τθσ φόρτωςθσ τθσ υπθρεςίασ ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ. Αναφορά ςφάλματοσ υπθρεςίασ Αν μια υπθρεςία δεν λειτουργεί πλζον ςωςτά (είναι φυςικό να υπάρχουν αλλαγζσ ι αναβακμίςεισ ςτισ ιςτοςελίδεσ των φορζων του Δθμοςίου), μπορείτε να μασ δθλϊςετε το ςφάλμα αυτό ϊςτε να διορκωκεί. Σο ςφάλμα κα πρζπει να οφείλεται ςε αλλαγι τθσ ιςτοςελίδασ και όχι ςε προςωρινι αδυναμία φόρτωςθσ τθσ ςελίδασ ι άλλο τεχνικό πρόβλθμα. ιγουρευτείτε ότι θ υπθρεςία δοφλευε ςωςτά πριν και πλζον δεν ζχει τθν ίδια ςυμπεριφορά.

7 Οδηγίες εργασιών Πώσ δημιουργώ ένα νέο χρήςτη το παράκυρο ςτοιχείων χριςτθ επιλζγουμε τθ δθμιουργία νεόυ χριςτθ υμπλθρϊνουμε τα πεδία που απαιτοφνται. Αν κζλουμε να επαλθκεφςουμε τον κωδικό που γράψαμε, τςεκάρουμε το «Εμφάνιςθ κωδικοφ». Ο λογιαριαςμόσ δθμιουργείται και μποροφμε να ειςζλκουμε με τα ςτοιχεία αυτά.

8 Πώσ μεταφέρω τουσ χρήςτεσ που είχα δημιουργήςει ςτο My Tax Friend 2 Επιλζγουμε το πλικτρο μεταφοράσ χρθςτϊν από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του My Tax Friend. Επιβεβαιϊνουμε ότι κζλουμε να προχωριςουμε ςτθν μεταφορά. Αν δεν βρεκεί εγκατάςταςθ τθσ ζκδοςθσ 2 ςτον προεπιλεγμζνο κατάλογο ( C:\My Tax Friend 2 ), εμφανίηεται μινυμα ϊςτε να επιλζξουμε εμείσ τον κατάλογο. Μετά τθν αντιγραφι εμφανίηεται μινυμα με τουσ χριςτεσ που μεταφζρκθκαν.

9 Πώσ διαγράφω έναν χρήςτη Επιλζγουμε το πλικτρο διαγραφισ χριςτθ ςτο παράκυρο ειςαγωγισ χριςτθ. Επιβεβαιϊνουμε τθ διαγραφι του χριςτθ Πώσ αλλάζω χρήςτη μέςα την είςοδο ςτην εφαρμογή Για να αλλάξουμε τον χριςτθ με τον οποίο δουλεφουμε κάνουμε κλικ ςτο όνομα του χριςτθ ςτο κάτω μζροσ τθσ κεντρικισ οκόνθσ.

10 Πώσ αλλάζω τον κωδικό ειςόδου μου Για να αλλάξουμε τον κωδικό ειςόδου μασ ςτο My Tax Friend κάνουμε κλικ ςτον ΑΦΜ μασ ςτο κάτω μζροσ τθσ κεντρικισ οκόνθσ. Πώσ ειςάγω τα προςωπικά μου ςτοιχεία Από το μενοφ «Ζντυπα» επιλζγουμε «υμπλιρωςθ τοιχείων». υμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία ςτισ καρτζλεσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςυμπλιρωςθ των φορμϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και ςτα ζντυπα.

11 Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το πλικτρο Ειςαγωγισ πλθροφοριϊν από ΓΓΠ. Θα γίνει ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα Taxisnet και κα ειςαχκοφν οι πλθροφορίεσ από τθν καρτζλα του φορολογοφμενου. Απαιτείται να ζχουμε ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ ςτο Taxisnet από τθν καρτζλα «Κωδικοί 1». τισ καρτζλεσ «Κωδικοί 1» και «Κωδικοί 2» γράφουμε τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ για τουσ φορείσ που ζχουμε εγγραφεί, ϊςτε να γίνει αυτόματθ είςοδοσ ςτουσ λογαριαςμοφσ μασ. Αν δεν ζχουμε εγγραφεί ακόμα ςτον φορζα που μασ ενδιαφζρει, επιλζγουμε τθν αντίςτοιχθ επιλογι από το μενοφ «Εγγραφζσ».

12 Πώσ εγγράφομαι ςε μια νέα υπηρεςία Κάνουμε κλικ ςτο μενοφ εγγραφϊν ( ) και φορτϊνει θ ςελίδα εγγραφισ του φορζα που μασ ενδιαφζρει. Σα πεδία ςυμπλθρϊνονται αυτόματα. Μετά τθ διαδικαςία εγγραφισ, ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ του φορζα για τθν τυχόν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ (πχ με παραλαβι κλειδάρικμου). Μετά και τθν ενεργοποίθςθ, ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ ςτθν καρτζλα κωδικϊν ςτα ςτοιχεία μασ, ϊςτε να ειςερχόμαςτε αυτόματα ςτισ υπθρεςίεσ του φορζα αυτοφ. Πριν τθν υποβολι τθσ φόρμασ ςτοιχείων ςιγουρευτείτε ότι τα ςτοιχεία που ςυμπλθρϊκθκαν είναι ςωςτά. Η ςυμπλιρωςθ ψευδϊν ςτοιχείων μπορεί να επιφζρει ποινικζσ ι άλλεσ κυρϊςεισ. Αν τα πεδία τθσ υπθρεςίασ δεν ςυμπλθρϊνονται ςωςτά, θ ςελίδα δεν φορτϊνει ςωςτά ι εμφανίηονται μθνφματα λάκουσ ι αςυμβατότθτασ, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε κάποιον από τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ φόρτωςθσ κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο.

13 Κατά τθ φόρτωςθ τθσ υπθρεςίασ εμφανίηονται οδθγίεσ ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ. Μετά τθ φόρτωςθ τθσ υπθρεςίασ, μποροφμε να δοφμε τισ οδθγίεσ αυτζσ κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο. Πώσ χρηςιμοποιώ μια υπηρεςία χωρίσ κωδικούσ πρόςβαςησ Κάνουμε κλικ ςτο μενοφ υπθρεςιϊν χωρίσ κωδικοφσ ( ). Οι υπθρεςίεσ αυτζσ απευκφνονται ςε όλουσ τουσ φορολογοφμενουσ, ανεξάρτθτα από το αν είναι εγγεγραμμζνοι ςτον αντίςτοιχο θλεκτρονικό ςφςτθμα ι όχι. Επιλζγουμε τθν υπθρεςία που μασ ενδιαφζρει. Γίνεται φόρτωςθ τθσ ςελίδασ και ςυμπλθρϊνονται αυτόματα τα πεδία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που γράψαμε ςτθν καρτζλα μασ. Πριν τθν υποβολι τθσ φόρμασ ςτοιχείων ςιγουρευτείτε ότι τα ςτοιχεία που ςυμπλθρϊκθκαν είναι ςωςτά. Η ςυμπλιρωςθ ψευδϊν ςτοιχείων μπορεί να επιφζρει ποινικζσ ι άλλεσ κυρϊςεισ. Αν τα πεδία τθσ υπθρεςίασ δεν ςυμπλθρϊνονται ςωςτά, θ ςελίδα δεν φορτϊνει ςωςτά ι εμφανίηονται μθνφματα λάκουσ ι αςυμβατότθτασ, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε κάποιον από τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ φόρτωςθσ κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο.

14 Κατά τθ φόρτωςθ τθσ υπθρεςίασ εμφανίηονται οδθγίεσ ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ. Μετά τθ φόρτωςθ τθσ υπθρεςίασ, μποροφμε να δοφμε τισ οδθγίεσ αυτζσ κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο. Πώσ χρηςιμοποιώ μια υπηρεςία με χρήςη κωδικού Για να χρθςιμοποιιςουμε τισ υπθρεςίεσ κάποιου φορζα από αυτοφσ που εμφανίηονται ςτα μενοφ κα πρζπει να ζχουμε γράψει ςτοιχεία πρόςβαςθσ ςτθν καρτζλα ςτοιχείων μασ. Αλλιϊσ οι υπθρεςίεσ κα είναι ανενεργζσ (γκρι). Πριν τθν υποβολι τθσ φόρμασ ςτοιχείων ςιγουρευτείτε ότι τα ςτοιχεία που ςυμπλθρϊκθκαν είναι ςωςτά. Η ςυμπλιρωςθ ψευδϊν ςτοιχείων μπορεί να επιφζρει ποινικζσ ι άλλεσ κυρϊςεισ. Αν τα πεδία τθσ υπθρεςίασ δεν ςυμπλθρϊνονται ςωςτά, θ ςελίδα δεν φορτϊνει ςωςτά ι εμφανίηονται μθνφματα λάκουσ ι αςυμβατότθτασ, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε κάποιον από τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ φόρτωςθσ κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο.

15 Κατά τθ φόρτωςθ τθσ υπθρεςίασ εμφανίηονται οδθγίεσ ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ. Μετά τθ φόρτωςθ τθσ υπθρεςίασ, μποροφμε να δοφμε τισ οδθγίεσ αυτζσ κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο. Ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν για τη φόρτωςη μιασ υπηρεςίασ Όταν μια ςελίδα υπθρεςίασ δεν φορτϊνει ςωςτά ι εμφανίηονται λάκθ, μποροφμε να δοκιμάςουμε ζναν από τουσ δφο εναλλακτικοφσ τρόπουσ φόρτωςθσ. Κάνουμε κλικ ςτο εικονίδιο με τθν υδρόγειο και επιλζγουμε ζναν εναλλακτικό τρόπο. Άνοιγμα με εσωτερικό updated φυλλομετρητή. Γίνεται επανεκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ και χρθςιμοποιείται μια αναβακμιςμζνθ ζκδοςθ του εςωτερικοφ browser για τθν φόρτωςθ των ςελίδων. Ο αναβακμιςμζνοσ browser πικανόν να δθμιουργεί προβλιματα ςε άλλεσ ςελίδεσ υπθρεςιϊν. Γι αυτό προτείνεται να επιςτρζφουμε ςτο κανονικό ςφςτθμα φόρτωςθσ μετά τθν επιτυχι φόρτωςθ τθσ ςελίδασ υπθρεςίασ που είχε αρχικά πρόβλθμα. Άνοιγμα σε εξωτερικό φυλλομετρητή Χρθςιμοποιείται ο browser που ζχουμε εγκατεςτθμζνο ςτον υπολογιςτι μασ, όπωσ Mozilla Firefox, Google Chrome ι άλλοσ. Φορτϊνεται θ αρχικι ςελίδα τθσ υπθρεςίασ και ςε

16 ξεχωριςτό παράκυρο τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ ςτθν υπθρεςία, ϊςτε να τα αντιγράψουμε και να τα επικολλιςουμε ςτα πεδία τθσ φόρμασ ειςόδου. Όταν χρθςιμοποιοφμε εξωτερικό browser οι φόρμεσ δεν ςυμπλθρϊνονται αυτόματα. Πώσ ςυμπληρώνω ένα έντυπο από τα διαθέςιμα Σο My Tax Friend 3 for Windows παρζχει τθ δυνατότθτα εκτφπωςθσ βαςικϊν εντφπων που χρθςιμοποιοφμε κακθμερινά, όπωσ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ ι Εξουςιοδοτιςεισ, αρκεί να ζχουμε ςωςτά ςυμπλθρωμζνα τα ςτοιχεία μασ ςτθν καρτζλα ςτοιχείων. Από το μενοφ Εντφπων επιλζγουμε αυτό που μασ ενδιαφζρει.

17 ε κάποια από αυτά εμφανίηεται παράκυρο για να γράψουμε επιπλζον πλθροφορίεσ για τθν ςυμπλιρωςθ του εντφπου. τθ ςυνζχεια εμφανίηεται παράκυρο προεπιςκόπθςθσ του ςυμπλθρωμζνου εντφπου, από όπου μποροφμε και να το εκτυπϊςουμε.

18 Πώσ δημιουργώ μια νέα υπενθύμιςη Για να δθμιουργιςουμε μια νζα υπενκφμιςθ κάνουμε κλικ ςτο εικονίδιο πλικτρο Ins. ι πατάμε το Επιλζγουμε το είδοσ τθσ υπενκφμιςθσ που κζλουμε να δθμιουργιςουμε (για πλθρωμι, ραντεβοφ ι γενικι υπενκφμιςθ) και ςυμπλθρϊνουμε τα πεδία. Με κλικ ςτο εικονίδιο θ θμερομθνία υπενκφμιςθσ ςυμπλθρϊνεται αυτόματα με τθν θμερομθνία λιξθσ του λογαριαςμοφ ι ςυνάντθςθσ ςτο ραντεβοφ. Η ϊρα υπενκφμιςθσ είναι αυτι που ζχουμε επιλζξει ωσ προεπιλεγμζνθ ςτισ Ρυκμίςεισ. Αφοφ ςυμπλθρϊςουμε τα ςτοιχεία πατάμε «Αποδοχι» για να αποκθκευτεί θ υπενκφμιςθ και να ςυμπλθρϊςουμε αμζςωσ μια νζα ι «Αποδοχι και Ζξοδοσ» για αποκικευςθ και κλείςιμο του παράκυρου. Μποροφμε να προςκζςουμε μια νζα υπενκφμιςθ αντιγράφοντασ τα ςτοιχεία από μια υπάρχουςα, ϊςτε να αλλάξουμε μόνο τα πεδία που κζλουμε. Επιλζγουμε τθν υπενκφμιςθ και με δεξί κλικ επιλζγουμε «Νζα από επιλεγμζνθ»

19 Πώσ διαγράφω μια υπενθύμιςη Διαγράφουμε μια υπενκφμιςθ επιλζγοντάσ τθν ςε κάποια από τισ λίςτεσ (ανά θμερομθνία ι όλεσ) και επιλζγοντασ το πλικτρο από προειδοποιθτικό μινυμα. ι πατϊντασ το πλικτρο Del. Η διαγραφι γίνεται μετά Πώσ βλέπω μια υπενθύμιςη Μια υπενκφμιςθ προβάλλεται τθν θμζρα και ϊρα που ζχουμε κακορίςει. Όμωσ, μποροφμε να προβάλλουμε τα ςτοιχεία μιασ υπενκφμιςθσ ανά πάςα ςτιγμι επιλζγοντάσ τθν και κάνοντασ κλικ ςτο πλικτρο ι κάνοντασ κλικ με το μεςαίο πλικτρο του ποντικιοφ.

20 Τι ενέργειεσ μπορώ να κάνω όταν εμφανίζεται η υπενθύμιςη Όταν ζρκει θ ϊρα που δθλϊςαμε για τθν ενεργοποίθςθ τθσ υπενκφμιςθσ, αυτι εμφανίηεται. Αν πρόκειται για υπενκφμιςθ πλθρωμισ, με τα πλικτρα αντιγράφουμε ςτο πρόχειρο τα αντίςτοιχα μζρθ του κωδικοφ πλθρωμισ (τα μζρθ πρζπει να διαχωρίηονται με κενό, όπωσ είναι γραμμζνα ςτθν Σαυτότθτα Οφειλισ). Αν ο κωδικόσ αποτελείται από λιγότερα από τρία μζρθ, ενεργά είναι μόνο τα αντίςτοιχα πλικτρα για τα μζρθ αυτά. Με το πλικτρο αντιγράφουμε ςτο πρόχειρο το ποςό τθσ οφειλισ, ϊςτε να το επικολλιςουμε ςε κάποια άλλθ εφαρμογι (πχ ςτο παράκυρο πλθρωμϊν μζςω Internet Banking). Αφοφ δοφμε τθν υπενκφμιςθ, μποροφμε να τθ διαγράψουμε ι να ορίςουμε κάποιο άλλο χρονικό ςθμείο ϊςτε να μασ γίνει ξανά υπενκφμιςθ.

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes Insurance.Office 1 Insurance.Office: version 1.40 Release Notes τθν επετειακι ζκδοςθ Insurance.Office 1.40, που ζγινε επίςθμα διακζςιμθ ςτισ 30/05/2011, κα βρείτε τισ περιςςότερεσ από 55 αλλαγζσ-βελτιϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα