Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: ,50 (προώπολογιςμόσ χωρίσ ΥΠΑ: ,00 ΥΠΑ (23%): ,50). Διάρκεια υλοποίηςησ: 10 μήνεσ Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτόσ Διεθνόσ Διαγωνιςμόσ με κριτόριο την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ Ημερομηνία Δημοςίευςησ ςτον ελληνικό τφπο: Δημοςίευςη ςτο site: 18/12/2014 Σοπική Εφημερίδα Ελευθερία : 17/12/2014 Εφημερίδα ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ : 17/12/2014 Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΙΑ : 17/12/2014 Ημερομηνία Δημοςίευςησ ςτο ΦΕΚ Δημοςίων υμβάςεων: 19/12/2014 Ημερομηνία αποςτολήσ ςτην ΕΕΕE: 16/12/2014 ΚΩΔΙΚΟ CPV: Κφριο αντικείμενο: , Πρόςκετα αντικείμενα , , , , , , Κωδικόσ ΟΠ: Σελίδα 1 από 97

2 Μέροσ Γ: Τποδείγματα και Πίνακεσ υμμόρφωςησ Πίνακασ Περιεχομένων Πίνακασ Περιεχομένων... 2 ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ... 4 C1. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών... 4 C1.1 Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ... 4 C1.2 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτέλεςησ ύμβαςησ... 6 C1.3 Εγγυητική Επιςτολή Προκαταβολήσ... 8 C1.4 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Λειτουργίασ C1.5 Τπόδειγμα Βιογραφικού ημειώματοσ C2. Πίνακεσ υμμόρφωςησ C2.1 Εφαρμογή πληροφόρηςησ επιβατών για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android C2.2 Εφαρμογή Mobile ticketing C2.3 Εφαρμογή Web Ticketing (eticket) C2.4 Εφαρμογή διαχείριςησ αυτόματων πωλητών C2.5 Εφαρμογή διαχείριςησ καταναλώςεων καυςίμων και τεκμηρίωςη χρήςησ λογιςμικού C2.6 Εφαρμογή υπολογιςμού και διάχυςησ περιβαλλοντικών επιπτώςεων (εκπομπέσ CO2) και τεκμηρίωςη χρήςησ λογιςμικού C2.7 Εφαρμογή παρουςίαςησ ςυνθηκών κίνηςησ για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android) βαςιςμένο και ςε κοινωνικά δίκτυα C2.8 Εφαρμογή παρουςίαςησ ςυνθηκών κίνηςησ και ςυμβάντων ςτισ οθόνεσ εντόσ των οχημάτων C2.9 Πολυμεςική Εφαρμογή αναπαραγωγήσ και υποςτήριξησ εντόσ οχήματοσ - Infotainment (ςτισ οθόνεσ του οχήματοσ) C2.10 Εφαρμογή ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning C2.11 Εφαρμογή πληροφόρηςησ επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιςτικέσ/ τουριςτικέσ υπηρεςίεσ μέςω εξωτερικών Infokiosk C2.12 Λογιςμικού Οδηγού 2D/QR code (ανά όχημα) C2.13 Αναβάθμιςη άδειασ χρήςησ Λογιςμικού Κέντρου αποςτολήσ SMS C2.14 Αναβάθμιςη Άδειασ χρήςησ Λογιςμικού Παρακολούθηςησ ςτόλου.. 35 C2.15 Εξυπηρετητήσ elearning Σελίδα 2 από 97

3 C2.16 Αυτόματοσ Πωλητήσ έκδοςησ ειςιτηρίου C2.17 Οθόνη πληροφόρηςησ επιβατών εντόσ του οχήματοσ 20' C2.18 υςκευή αναπαραγωγήσ υποςτήριξησ πολυμεςικήσ εφαρμογήσ εντόσ οχήματοσ (media player) C2.19 ύςτημα οδηγού με ενςωματωμένη οθόνη για την ανάγνωςη mobile ticket eticket 2D/QR Code και καρτών ειδικών ειςιτηρίων (Υοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) 47 C2.20 υςκευή παροχήσ αςύρματου Internet (Wifi) εντόσ του οχήματοσ.. 48 C2.21 ύςτημα Μέτρηςησ ροήσ καυςίμου (για όλα τα οχήματα) C2.22 ύςτημα Μέτρηςησ ςτάθμησ καυςίμου (για όλα τα οχήματα) C2.23 ύςτημα ηχητικήσ αναγγελίασ επόμενησ ςτάςησ (για κάθε όχημα) - για τα οχήματα επέκταςησ C2.24 Σηλεματικέσ ευφυείσ ςτάςεισ πληροφόρηςησ πολιτών με ιςτό ςτήριξησ 52 C2.25 Διαδραςτική Οθόνη για την πληροφόρηςη επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιςτικέσ/ τουριςτικέσ υπηρεςίεσ μέςω εξωτερικών Infokiosk C2.26 Σηλεματικόσ υπολογιςτήσ οχήματοσ με οθόνη οδηγού, χειριςτήριο οδηγού, GPS module και GPRS router (compact - ενιαία ςυςκευή) - για τα οχήματα επέκταςησ C2.27 Τπηρεςίεσ Εκπαίδευςησ C2.28 Τπηρεςίεσ Ευαιςθητοποίηςησ και δράςεισ δημοςιότητασ C2.29 Προδιαγραφέσ Οριζόντιων Λειτουργιών C2.30 Τπηρεςίεσ Εγγύηςησ «Καλήσ Λειτουργίασ» C3. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ C3.1 Πληροφοριακό ύςτημα C3.1.1 Εξοπλιςμόσ C3.1.2 Ϊτοιμο Λογιςμικό C3.1.3 Εφαρμογό/ϋσ C3.1.4 Τπηρεςύεσ C3.1.5 Ωλλεσ δαπϊνεσ C3.2 Εκπαίδευςη χρηςτών C3.3 υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικήσ Προςφοράσ Έργου C3.4 χέδιο ύμβαςησ Σελίδα 3 από 97

4 ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ C1. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών C1.1 Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ ΕΚΔΟΣΗ... Ημερομηνύα ϋκδοςησ... Προσ: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ {Σε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ: τησ Εταιρύασ.. οδόσ. αριθμόσ ΣΚ..,} {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ: των Εταιριών α).... οδόσ... αριθμόσ...σκ β).. οδόσ... αριθμόσ...σκ γ).. οδόσ... αριθμόσ...σκ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μια από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ,} και μϋχρι του ποςού των ευρώ..., για τη ςυμμετοχό ςτο διενεργούμενο διαγωνιςμό τησ (ςυμπληρώνετε την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού).. με αντικεύμενο (ςυμπληρώνετε τον τύτλο του ϋργου).. ςυνολικόσ αξύασ (ςυμπληρώνετε τον προώπολογιςμό με διευκρύνιςη εϊν περιλαμβϊνει ό όχι τον ΥΠΑ)..., ςύμφωνα με τη με αριθμό... Διακόρυξό ςασ. Η παρούςα εγγύηςη καλύπτει καθ όλο το χρόνο ιςχύοσ τησ μόνο τισ από τη ςυμμετοχό ςτον ανωτϋρω διαγωνιςμό απορρϋουςεσ υποχρεώςεισ {Σε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ: τησ εν λόγω Εταιρύασ.} Σελίδα 4 από 97

5 {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ: των Εταιριών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ ατομικϊ για κϊθε μια από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ.} Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. Η παρούςα ιςχύει μϋχρι και την (ημεύωςη προσ την Σρϊπεζα : ο χρόνοσ ιςχύοσ πρϋπει να εύναι μεγαλύτεροσ τουλϊχιςτον κατϊ ϋνα (1) μόνα του χρόνου ιςχύοσ τησ Προςφορϊσ). Αποδεχόμαςτε να παρατεύνουμε την ιςχύ τησ εγγύηςησ, ύςτερα από ϋγγραφη δόλωςό ςασ, με την προώπόθεςη ότι το ςχετικό αύτημα ςασ θα μασ υποβληθεύ πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. Βεβαιούμε ότι όλεσ οι ιςχύουςεσ Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ τησ Σρϊπεζϊσ μασ, οι οπούεσ ϋχουν χορηγηθεύ ςτο Δημόςιο, ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και ςτα Ν.Π.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ παρούςησ, δεν ξεπερνϊνε το όριο το οπούο ϋχει καθοριςτεύ βϊςει νόμου για την Σρϊπεζϊ μασ. (Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό) Σελίδα 5 από 97

6 C1.2 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτέλεςησ ύμβαςησ ΕΚΔΟΣΗ... Ημερομηνύα ϋκδοςησ... Προσ: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ {Σε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ : τησ Εταιρύασ Οδόσ. Αριθμόσ. Σ.Κ. } {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ : των Εταιριών α) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... β) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... γ) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ}, και μϋχρι του ποςού των ευρώ..., για την καλό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ με αριθμό... που αφορϊ ςτο διαγωνιςμό τησ (ςυμπληρώνετε την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού). με αντικεύμενο (ςυμπληρώνετε τον τύτλο του ϋργου)... ςυνολικόσ αξύασ (ςυμπληρώνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τύμημα με διευκρύνιςη εϊν περιλαμβϊνει ό όχι τον ΥΠΑ)..., ςύμφωνα με τη με αριθμό... Διακόρυξό ςασ. Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. Σελίδα 6 από 97

7 Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζϊ μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. Βεβαιούμε ότι όλεσ οι ιςχύουςεσ Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ τησ Σρϊπεζϊσ μασ, οι οπούεσ ϋχουν χορηγηθεύ ςτο Δημόςιο, ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και ςτα Ν.Π.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ παρούςησ, δεν ξεπερνϊνε το όριο το οπούο ϋχει καθοριςτεύ βϊςει νόμου για την Σρϊπεζϊ μασ. (Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό) Σελίδα 7 από 97

8 C1.3 Εγγυητική Επιςτολή Προκαταβολήσ ΕΚΔΟΣΗ... Ημερομηνύα ϋκδοςησ... Προσ: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούςα εγγυόμαςτε ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ υπϋρ {Σε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ : τησ Εταιρύασ. Οδόσ. Αριθμόσ. Σ.Κ. } {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ : των Εταιριών α) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... β) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... γ) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μια από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ.} για την λόψη προκαταβολόσ για τη χορόγηςη του % τησ ςυμβατικόσ αξύασ μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ, ευρώ ςύμφωνα με τη ςύμβαςη με αριθμό...και τη Διακόρυξό ςασ με αριθμό., ςτο πλαύςιο του διαγωνιςμού τησ (ςυμπληρώνετε την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού). για εκτϋλεςη του ϋργου (ςυμπληρώνετε τον τύτλο του ϋργου) ςυνολικόσ αξύασ (ςυμπληρώνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τύμημα με διευκρύνιςη εϊν περιλαμβϊνει ό όχι τον ΥΠΑ)..., και μϋχρι του ποςού των ευρώ (ςυμπληρώνετε το ποςό το οπούο καλύπτει η ςυγκεκριμϋνη εγγυητικό επιςτολό)... πλϋον τόκων επύ τησ προκαταβολόσ αυτόσ που θα καταλογιςθούν ςε βϊροσ τησ Εταιρύασ ό, ςε περύπτωςη Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, υπϋρ των Εταιριών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, υπϋρ τησ οπούασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογό των ςχετικών ϊρθρων του Κανονιςμού Προμηθειών τησ Αναθϋτουςα Αρχό, ςτο οπούο και μόνο περιορύζεται η εγγύηςό μασ. Σελίδα 8 από 97

9 Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζϊ μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. (Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό) Σελίδα 9 από 97

10 C1.4 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Λειτουργίασ ΕΚΔΟΣΗ... Ημερομηνύα ϋκδοςησ... Προσ: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ {Σε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ : τησ Εταιρύασ Οδόσ. Αριθμόσ. Σ.Κ. } {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ : των Εταιριών α) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... β) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... γ) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ}, και μϋχρι του ποςού των ευρώ... για την καλό λειτουργύα του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ με αριθμό που αφορϊ. ςυνολικόσ αξύασ. ςύμφωνα με τη με αριθμό. Διακόρυξη τησ Αναθϋτουςα Αρχό Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζϊ μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. Βεβαιούμε ότι όλεσ οι ιςχύουςεσ Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ τησ Σρϊπεζϊσ μασ, οι οπούεσ ϋχουν χορηγηθεύ ςτο Δημόςιο, ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και ςτα Ν.Π.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ παρούςησ, δεν ξεπερνϊνε το όριο το οπούο ϋχει καθοριςτεύ βϊςει νόμου για την Σρϊπεζϊ μασ. (Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό) Σελίδα 10 από 97

11 C1.5 Τπόδειγμα Βιογραφικού ημειώματοσ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Όνομα: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννηςησ: Σηλέφωνο: Fax: / / Σόποσ Γέννηςησ: Διεύθυνςη Κατοικίασ: ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Όνομα Ιδρύματοσ Σίτλοσ Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτηςησ Πτυχίου ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΕΛΕΦΟΤ (ςτο προτεινόμενο, από τον υποψόφιο Ανϊδοχο, ςχόμα διούκηςησ Ϊργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέςη) Εργοδότησ Ρόλοσ 1 και Καθήκοντα ςτο Έργο (ή Θέςη) Απαςχόληςη ςτο Έργο Περίοδοσ ΑΜ (από ϋωσ) 2 / / 1 Ωσ Ρόλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετών, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Σελίδα 11 από 97

12 - / / / / - / / / / - / / Σελίδα 12 από 97

13 C2. Πίνακεσ υμμόρφωςησ C2.1 Εφαρμογή πληροφόρηςησ επιβατών για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android Ο πολύτησ θα μπορεύ μϋςω του κινητού να ενημερώνεται για τον χρόνο ϊφιξησ του λεωφορεύου Με την εφαρμογό ενημϋρωςησ μϋςω κινητού τηλεφώνου ο πολύτησ θα λαμβϊνει ςε «πραγματικό» χρόνο τισ πληροφορύεσ που επιθυμεύ Η εφαρμογό θα πρϋπει να εύναι διαθϋςιμη για χρόςη από ςυςκευϋσ smart phones (Windows Mobile, iphone, Android) Θα ςυλλϋγει μϋςω του δικτύου GPRS και των κατϊλληλων διεπαφών με τισ υπόλοιπεσ εφαρμογϋσ τησ πλατφόρμασ όλεσ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ και θα τισ εμφανύζει με ςκοπό την ενημϋρωςη των πολιτών Η εφαρμογό παρϋχει πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ αναμενόμενουσ χρόνουσ ϊφιξησ οχημϊτων ςε ςτϊςη Η εφαρμογό παρϋχει πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ςχεδιαςμό Σαξιδιού Σο υποςύςτημα ςχεδιαςμού ταξιδιού ςτοχεύει ςτο ςχεδιαςμό ταξιδιών χρηςιμοποιώντασ ςυνδυαςμϋνα μϋςα μεταφορϊσ, η οπούα θα δύνει τη δυνατότητα ςτουσ χρόςτεσ να ζητούν υπηρεςύεσ δρομολόγηςησ από μια οποιοδόποτε διεύθυνςη ςε μια οποιοδόποτε ϊλλη διεύθυνςη μϋςα ςτην ύδια πόλη βϊςει πολλαπλών Σελίδα 13 από 97

14 κριτηρύων αναζότηςησ, π.χ. επιθυμητό ώρα ϋναρξησ ταξιδιού, μϋγιςτο πλόθοσ μετεπιβιβϊςεων, μϋγιςτο χρόνο αναμονόσ ςε ςτϊςη, κριτόριο κατϊταξησ λύςεων κ.α Ο Ανϊδοχοσ θα παραδώςει την εφαρμογό ςε όποιο domain ό όνομα επιλϋξει η Αναθϋτουςα Αρχό C2.2 Εφαρμογή Mobile ticketing Native εφαρμογό η οπούα θα πρϋπει να εύναι διαθϋςιμη για λειτουργικό ςύςτημα Android Windows και ios, μϋςω των αντύςτοιχων App Stores Δυνατότητα αγορϊσ ειςιτηρύου το οπούο θα λαμβϊνει ςτο κινητό του τηλϋφωνο υπό μορφό 2D/QR code Επιλογό τησ διαδρομόσ για την οπούα ο επιβϊτησ επιθυμεύ να αγορϊςει ειςιτόριο Δυνατότητα αγορϊσ: Απλού ειςιτηρύου για μύα διαδρομό Πολλαπλού ειςιτηρύου για περιςςότερεσ διαδρομϋσ Καταχώρηςη ςτοιχεύων τησ πιςτωτικόσ ό χρεωςτικόσ του κϊρτασ ϋτςι ώςτε να εύναι δυνατό η ηλεκτρονικό πληρωμό του ειςιτηρύου Σα ςτοιχεύα τησ πιςτωτικόσ θα πρϋπει να αποθηκεύονται με αςφαλό τρόπο τοπικϊ ςτην mobile εφαρμογό για μελλοντικό χρόςη ε περύπτωςη ανεπιτυχούσ ςυναλλαγόσ (π.χ. ανεπαρκϋσ υπόλοιπο ςτην κϊρτα) ο επιβϊτησ θα πρϋπει να ενημερώνεται αυτόματα ότι η ςυναλλαγό του δεν όταν επιτυχόσ Όταν ο επιβϊτησ αγορϊςει το ειςιτόριο, τότε θα πρϋπει να λαμβϊνει αυτόματα μϋςω τησ εφαρμογόσ το 2D/QR code το οπούο αντιςτοιχεύ ςτο ειςιτόριο που αγόραςε Σελίδα 14 από 97

15 Σο code θα πρϋπει να αποθηκεύεται ςτην εφαρμογό mobile ticketing ϋτςι ώςτε ο επιβϊτησ να ϋχει τη δυνατότητα να το χρηςιμοποιόςει όποτε επιθυμεύ Δυνατότητα εμφϊνιςησ του 2D/QR code του ειςιτηρύου που ϋχει όδη αγορϊςει ο επιβϊτησ ςτην οθόνη του κινητού του Μετϊ την επικύρωςό του το ειςιτόριο, ςε περύπτωςη που εύναι απλό θα ακυρώνεται αυτόματα ϋτςι ώςτε να μην μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ εκ νϋου και θα αποθηκεύεται ςτο ιςτορικό ςυναλλαγών του χρόςτη τησ εφαρμογόσ ε περύπτωςη που το ειςιτόριο εύναι πολλαπλό τότε κατϊ την επικύρωςό του θα πρϋπει να αφαιρεύται μόνο το ποςό τησ τρϋχουςασ διαδρομόσ χωρύσ να ακυρώνεται εντελώσ το ειςιτόριο Ο επιβϊτησ θα πρϋπει να ϋχει τη δυνατότητα επανεμφϊνιςησ του ειςιτηρύου όποτε επιθυμεύ, π.χ. ςε περιπτώςεισ ϋκτακτου ελϋγχου από ελεγκτό εντόσ του λεωφορεύου. C2.3 Εφαρμογή Web Ticketing (eticket) Πλόρωσ διαδικτυακό (web-based) εφαρμογό προςβϊςιμη από οποιοδόποτε ςημεύο διαθϋτει ςύνδεςη με το internet με τη χρόςη web browser Για την εύςοδο ςτην εφαρμογό web ticketing θα εύναι απαραύτητη η εγγραφό του χρόςτη και η ειςαγωγό των ςτοιχεύων του Μϋςω τησ εφαρμογόσ ο επιβϊτησ θα πρϋπει να ϋχει τη δυνατότητα αγορϊσ ειςιτηρύου το οπούο θα λαμβϊνει εύτε μϋςω εύτε ςτο κινητό του τηλϋφωνο υπό μορφό 2D/QR code Σελίδα 15 από 97

16 Η εφαρμογό web ticketing θα δύνει τη δυνατότητα επιλογόσ τησ ζώνησ για την οπούα ο επιβϊτησ επιθυμεύ να αγορϊςει ειςιτόριο Όταν ο επιβϊτησ επιλϋξει την επιθυμητό διαδρομό, θα πρϋπει να εμφανύζεται αυτόματα η αξύα του ειςιτηρύου και ο επιβϊτησ θα μπορεύ να προχωρόςει με την αγορϊ του. Ο επιβϊτησ θα πρϋπει να ϋχει τη δυνατότητα αγορϊσ: Απλού ειςιτηρύου για μύα διαδρομό Πολλαπλού ειςιτηρύου για περιςςότερεσ διαδρομϋσ Επαναφόρτιςησ μη προςωποποιημϋνων ϋξυπνων καρτών Ο χρόςτησ θα πρϋπει να καταχωρόςει τα ςτοιχεύα τησ πιςτωτικόσ ό χρεωςτικόσ του κϊρτασ ϋτςι ώςτε να εύναι δυνατό η ηλεκτρονικό πληρωμό του ειςιτηρύου Η εφαρμογό web ticketing θα πρϋπει να επικοινωνεύ, μϋςω αςφαλούσ ςύνδεςησ ε περύπτωςη ανεπιτυχούσ ςυναλλαγόσ (π.χ. ανεπαρκϋσ υπόλοιπο ςτην κϊρτα) ο επιβϊτησ θα πρϋπει να ενημερώνεται αυτόματα ότι η ςυναλλαγό του δεν όταν επιτυχόσ Εναλλακτικϊ η εφαρμογό θα ϋχει την δυνατότητα αναδρομολόγηςησ τησ ςυναλλαγόσ ςτο περιβϊλλον τησ ςυνεργαζόμενησ για πιςτωτικϋσ κϊρτεσ, με το Αςτικό ΚΣΕΛ τρϊπεζασ Σελίδα 16 από 97

17 Εναλλακτικϊ, η αγορϊ του ειςιτηρύου θα πρϋπει να εύναι δυνατό με ανακατεύθυνςη του χρόςτη ςε περιβϊλλον web banking ςυνεργαζόμενησ τρϊπεζασ ϋτςι ώςτε να γύνεται από εκεύ η αγορϊ του ειςιτηρύου χωρύσ να απαιτεύται η χρόςη πιςτωτικόσ ό χρεωςτικόσ κϊρτασ Όταν ο επιβϊτησ αγορϊςει το ειςιτόριο, τότε θα πρϋπει επιλϋξει τον τρόπο αποςτολόσ του ειςιτηρύου ( ό κινητό τηλϋφωνο) ε περύπτωςη αποςτολόσ ςτο κινητό τηλϋφωνο, ο επιβϊτησ θα λαμβϊνει το ειςιτόριο ςτην εφαρμογό mobile ticketing C2.4 Εφαρμογή διαχείριςησ αυτόματων πωλητών Εφαρμογή Σοπικήσ Διαχείριςησ Αυτόματων Πωλητών Καταγραφό κϊθε ςυναλλαγόσ, τεχνικόσ ό διαχειριςτικόσ επύςκεψησ αναλυτικϊ. Σο λογιςμικό να εύναι τοπικϊ εγκατεςτημϋνο ςε κϊθε αυτόματο μηχϊνημα ϋκδοςησ ειςιτηρύων Βϊςεισ δεδομϋνων προςτατευμϋνεσ με κωδικό ό κρυπτογραφημϋνεσ. Οι βϊςεισ δεδομϋνων να εύναι ςχεδιαςμϋνεσ ϋτςι ώςτε να μην υπϊρχει δυνατότητα επαναφορϊσ ςε προηγούμενη κατϊςταςη (διαγραφό παλαιότερων εγγραφών). Διατόρηςη των πληροφοριών Σελίδα 17 από 97

18 πωλόςεων για διϊςτημα μεγαλύτερο από 1 μόνα ςε περύπτωςη που ϋχει διακοπό η επικοινωνύα με το κϋντρο διαχεύρηςησ και αποςτολό αυτών οταν αποκαταςταθεύ. Επύςησ η μεταφορϊ των πληροφοριών θα μπορεύ να γύνει με κατϊλληλο εξωτερικό αποθηκευτικό μϋςο Σο κϊθε μηχϊνημα θα ςυνοδεύεται από λογιςμικό διεπαφόσ (γραφικό περιβϊλλον εργαςύασ) ϋκδοςησ ειςιτηρύων, το οπούο θα διαθϋτει φιλικό διεπαφό με τον χρόςτη και θα διαθϋτει τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ: - Εύκολη και κατανοητό χρόςη μϋςω οθόνησ αφόσ. - Δυνατότητα επιλογόσ μεταξύ δύο τουλϊχιςτον γλωςςών (ελληνικϊ / αγγλικϊ). - αφό ϋνδειξη ςτην οθόνη για το εϊν ευρύςκεται ςε λειτουργύα ό όχι, εϊν μπορεύ να εκδώςει ειςιτόρια και αν μπορεύ να δώςει ρϋςτα. - Ηχητικό υποβοόθηςη ςτη χρόςη τησ εφαρμογόσ. Διϊγνωςη του ςυςτόματοσ μϋςω φιλικόσ διεπαφόσ με τον χρόςτη (GUI). Δυνατότητα απομακρυςμϋνησ αλλαγόσ των ρυθμύςεων και γραφικού περιβϊλλοντοσ ς(τιμϋσ ειςιτηρύων, αποδεκτϊ κϋρματα/χαρτονομύςματα, πληροφορύεσ ενημϋρωςησ επιβατών κ.λπ.) Αποςτολό ειδοποιόςεων για: - Ϊλλειψη αποθεμϊτων ςε ρϋςτα - Ϊλλειψη χαρτιού για ϋκδοςη ειςιτηρύων Σελίδα 18 από 97

19 - Κατϊςταςη χρηματοκιβωτύου - φϊλματα ςε υλικοτεχνικό εξοπλιςμό (ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ) του ςυςτόματοσ (εκτυπωτϋσ, τροφοδοτικϊ, οθόνη, αναγνώςτησ κερμϊτων, ςυςκευό ειςαγωγόσ κερμϊτων κ.λπ.) - Απόπειρα παραβύαςησ τησ ςυςκευόσ Εφαρμογή Απομακρυςμένησ Διαχείριςησ Αυτόματων Πωλητών Πλόρωσ διαδικτυακό web-based εφαρμογό Σο λογιςμικό θα διαθϋτει αρχικό οθόνη διαχεύριςησ (dashboard) με widgets Η διϊταξη των widgets θα πρϋπει να εύναι παραμετροποιόςιμη από τον χρόςτη Η εφαρμογό θα μπορεύ να υποςτηρύζει πολλούσ οργανιςμούσ (φορεύσ), όπου ο κϊθε φορϋασ θα διαθϋτει ςυγκεκριμϋνα αυτόματα μηχανόματα που θα μπορεύ να διαχειρύζεται Για κϊθε αυτόματο μηχϊνημα ϋκδοςησ ειςιτηρύων θα υπϊρχει ςυγκεντρωτικό οθόνη πληροφοριών ςτην οπούα θα εμφανύζονται τα χρόματα που υπϊρχουν για κϊθε τύπο κϋρματοσ και χαρτονομύςματοσ καθώσ και η κατϊςταςη επικοινωνύασ με το κϋντρο διαχεύριςησ Σο κϊθε αυτόματο μηχϊνημα θα εμφανύζεται πϊνω ςε χαρτογραφικό υπόβαθρο όπου θα φαύνεται το ςημεύο εγκατϊςταςόσ του Σο λογιςμικό θα παρϋχει τη δυνατότητα επιςκόπηςησ και τροποπούηςησ του υλικού του κϊθε αυτόματου μηχανόματοσ (κατηγορύα, Σελίδα 19 από 97

20 μοντϋλο, ςειριακόσ αριθμόσ, ημερομηνύα τοποθϋτηςησ, κατϊςταςη λειτουργύασ) Ο διαχειριςτόσ θα ϋχει τη δυνατότητα ειςαγωγόσ ϊνω και κϊτω ορύων (thresholds) για κϊθε κατηγορύα κϋρματοσ και χαρτονομύςματοσ που δϋχεται το μηχϊνημα. Σα όρια αυτϊ θα παρουςιϊζονται μϋςω widgets Σο λογιςμικό διαχεύριςησ θα ειδοποιεύ αυτόματα ςε περύπτωςη υπϋρβαςησ των ορύων που τϋθηκαν Μϋςα από το λογιςμικό διαχεύριςησ θα εύναι δυνατό η παρακολούθηςη των ςυμβϊντων (events) ανϊ μηχϊνημα, τησ ημερομηνύασ δημιουργύασ τουσ και την ημερομηνύα καταχώρηςόσ τουσ Σο λογιςμικό διαχεύριςησ θα παρϋχει τη δυνατότητα παρακολούθηςησ τησ ιςτορικότητασ των χρημϊτων και των χρηματοκιβωτύων για κϊθε μηχϊνημα και για τισ τελευταύεσ 30 ημϋρεσ Σο λογιςμικό θα παρϋχει τη δυνατότητα δημιουργύασ αναφορών Σο λογιςμικό διαχεύριςησ θα παρϋχει τη δυνατότητα παρακολούθηςησ των ειδοποιόςεων που ϋχουν ςταλεύ από κϊθε μηχϊνημα καθώσ και τουσ παραλόπτεσ αυτών Οι παραλόπτεσ των ειδοποιόςεων θα ορύζονται ξεχωριςτϊ για κϊθε μηχϊνημα μϋςα από το λογιςμικό διαχεύριςησ Η πρόςβαςη ςτο λογιςμικό διαχεύριςησ θα εύναι δυνατό μόνο με χρόςη username/password και θα βαςύζεται ςε ρόλουσ και δικαιώματα πρόςβαςησ (RBAC) Σελίδα 20 από 97

21 Ο διαχειριςτόσ τησ εφαρμογόσ θα ϋχει τη δυνατότητα απόδοςησ ςυγκεκριμϋνων ρόλων και δικαιωμϊτων πρόςβαςησ ςε κϊθε χρόςτη τησ εφαρμογόσ C2.5 Εφαρμογή διαχείριςησ καταναλώςεων καυςίμων και τεκμηρίωςη χρήςησ λογιςμικού Αποτύπωςη και ϋλεγχο τησ καλόσ λειτουργύασ του κινητόρα βϊςει των προδιαγραφών του οχόματοσ Γραφικό απεικόνιςη και λεπτομερό ςυςχϋτιςη των καταναλώςεων ςε ημερόςιουσ, εβδομαδιαύουσ και μηνιαύουσ κύκλουσ με υποςτόριξη αναφορών και ερωτόςεων/ αναζητόςεων ανϊ περιοχό και όχημα Κατανομό των οχημϊτων και οδηγών με βϊςη την πραγματικό κατανϊλωςη ανϊ διαδρομό και παραγωγό χρηματοοικονομικών δεικτών Απογραφό των ανεφοδιαςμών των οχημϊτων ςε εβδομαδιαύα και μηνιαύα βϊςη. Ενημϋρωςη πολιτών ςε πραγματικό χρόνο μϋςω διαγραμμϊτων ροόσ ςε πραγματικό χρόνο για το κόςτοσ ςυλλογόσ ανϊ χιλιόμετρο Ενημϋρωςη πολιτών και χειριςτών ςχετικϊ με τουσ παραγόμενουσ ρύπουσ ανϊ δρομολόγιο και ανϊ χιλιόμετρο Παραγωγό αυτόματων ςτατιςτικών ςτοιχεύων προσ την κεντρικό διούκηςη και τισ λοιπϋσ ςτατιςτικϋσ υπηρεςύεσ Παραγωγό αυτόματων αναλυτικών χαρτογραφόςεων κατανϊλωςησ ανϊ Σελίδα 21 από 97

22 διαδρομό και ημϋρα, με βϊςη την κατανϊλωςη και τα ςυγκοινωνιακϊ δεδομϋνα που ςυλλϋγονται από τον ςτόλο των οχημϊτων Παραγωγό προφύλ οδηγών με βϊςη τα ςτοιχεύα κατανϊλωςησ Δημιουργύα υπηρεςιών ειδοπούηςησ (alarm) ςχετικϊ με υπερκαταναλώςεισ ό μη λογικϋσ ςυμπεριφορϋσ του οχόματοσ τατιςτικό καταγραφό των ποςοτότων καυςύμου ανεφοδιαςμού και την ςυγκριτικό αποτύμηςη τησ εφαρμογόσ των υπηρεςιών επαναπρογραμματιςμού δρομολογύων για την επύτευξη μεύωςησ τησ κατανϊλωςησ Πραγματικό απεικόνιςη ςτην μονϊδα του χρόνου τησ κατανϊλωςησ καυςύμου C2.6 Εφαρμογή υπολογιςμού και διάχυςησ περιβαλλοντικών επιπτώςεων (εκπομπέσ CO2) και τεκμηρίωςη χρήςησ λογιςμικού Διαδικτυακό εφαρμογό Να λαμβϊνει δεδομϋνα από τη βϊςη δεδομϋνων καταναλώςεων καυςύμων των οχημϊτων Να αναφερθεύ και να τεκμηριωθεύ η μεθοδολογύα υπολογιςμού των εκπομπών αερύων ρύπων και του CO2 Να υπολογύζει το παραγόμενο CO2 Να υπολογύζει τα παραγόμενα NOx, SO2, CO και PM Να εμφανύζει αναλυτικϊ δεδομϋνα με τη μορφό χρονοςειρών Να εμφανύζει ςυγκεντρωτικϊ Σελίδα 22 από 97

23 δεδομϋνα, ανϊ ημϋρα, μόνα και ϋτοσ Να υποςτηρύζει εξαγωγό των αποτελεςμϊτων C2.7 Εφαρμογή παρουςίαςησ ςυνθηκών κίνηςησ για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android) βαςιςμένο και ςε κοινωνικά δίκτυα Η εφαρμογό θα αφορϊ την ςυλλογό δεδομϋνων από χρόςτεσ μϋςω εργαλεύων κοινωνικόσ δικτύωςησ και GPS ςτύγματοσ Ο ανϊδοχοσ θα προςφϋρει ςε πλατφόρμα Windows Mobile, iphone, Android με την οπούα ο κϊθε χρόςτησ που ϋχει λογαριαςμό ςε εργαλεύο κοινωνικόσ δικτύωςησ (π.χ. facebook) θα μπορεύ να ςτεύλει ϋνα event ςτο κϋντρο ελϋγχου με το οπούο θα αναφϋρει ςυνθόκεσ κύνηςησ ςε ςυγκεκριμϋνο ςημεύο το οπούο θα επαληθεύεται μϋςω του ςτύγματοσ GPS που θα υποςτηρύζει η ςυςκευό του την εφαρμογό θα μπορεύ κϊποιοσ να δηλώςει κυκλοφοριακϊ ςυμβϊντα επύ του οδικού δικτύου την εφαρμογό θα μπορεύ κϊποιοσ να δηλώςει πληροφορύεσ κυκλοφοριακόσ κατϊςταςησ Ο κϊθε χρόςτησ θα πρϋπει να εύναι διαπιςτευμϋνοσ Σελίδα 23 από 97

24 C2.8 Εφαρμογή παρουςίαςησ ςυνθηκών κίνηςησ και ςυμβάντων ςτισ οθόνεσ εντόσ των οχημάτων Η Εφαρμογό παρουςύαςησ ςυνθηκών κύνηςησ και ςυμβϊντων ςτισ οθόνεσ εντόσ των οχημϊτων θα παρϋχει δυνατότητεσ πληροφόρηςησ προσ τουσ πολύτεσ για πληροφορύα που αφορϊ: Φρόνουσ ϊφιξησ των λεωφορεύων ςτισ ςτϊςεισ Κυκλοφοριακϊ ςυμβϊντα επύ του οδικού δικτύου Πληροφορύεσ κατϊςταςησ κυκλοφοριακόσ C2.9 Πολυμεςική Εφαρμογή αναπαραγωγήσ και υποςτήριξησ εντόσ οχήματοσ - Infotainment (ςτισ οθόνεσ του οχήματοσ) Εκτόσ από πληροφορύεσ δρομολογύων ςε πραγματικό χρόνο θα περιϋχει ανακοινώςεισ, ειδόςεισ, τοπικϊ και όχι νϋα, εταιρικϋσ παρουςιϊςεισ κλπ Η πληροφορύα θα πρϋπει να μπορεύ να μεταδοθεύ με πολλούσ τρόπουσ (κεύμενο, εικόνα, animation, video). Σο περιεχόμενο θα πρϋπει να εύναι ενημερωμϋνο (με ευθύνη τησ ΑΑ και με ποικύλο περιεχόμενο Τπϊρχει και ϋνα CMS, το οπούο το καθιςτϊ εύκολο και αποδοτικό την παρουςύαςη του ςωςτού περιεχόμενου ςτο ςωςτό τόπο και χρόνο Η εφαρμογό θα δύνει ςτον επιβϊτη πληροφορύεσ ςε πραγματικό ςε Σελίδα 24 από 97

25 διαφορετικϋσ θϋςεισ με τρόπο που να διανϋμεται η πληροφορύα που ςυνδϋεται με ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ, ςτισ γραμμϋσ και ςτισ ςτϊςεισ Για την δημιουργύα ενόσ νϋου hotspot, ο χρόςτησ θα πρϋπει μόνο να ςυντϊξει μια νϋα ζώνη ςτο εργαλεύο χϊρτη και να ςυνδϋςτε μια λύςτα αναπαραγωγόσ ςτη ζώνη Σο επύπεδο τησ λεπτομϋρειασ ςτην ενεργοπούηςη location-based υπηρεςιών θα πρϋπει να μπορεύ να αλλϊξει ςταδιακϊ, και επύςησ να ποικύλλει μεταξύ των διαφόρων παρόχων περιεχομϋνου Όταν ϋνα μϋροσ του περιεχομϋνου εύναι location-based, δεν πρϋπει να εύναι πλϋον δυνατό να χρηςιμοποιούν ςτατικϋσ περιγραφϋσ του περιεχομϋνου μιασ και προτεραιότητα μετϊδοςησ θα πρϋπει να ϋχει το location-based περιεχόμενο. Σο κανϊλι θα πρϋπει να μπορεύ να ϋχει διαφορετικούσ ςτόχουσ, π.χ. ςυχνότητα και ποςοςτώςεισ, για διαφορετικϋσ κατηγορύεσ περιεχομϋνου.. Για κϊθε επιλογό ο χρόςτησ/ διαχειριςτόσ θα μπορεύ να δει πότε και πού παιζόταν και ςε ποιο βαθμό οι ςτόχοι επιτεύχθηκαν Τπϊρχει δυνατότητα δημιουργύασ λιςτών αναπαραγωγόσ, και η ςύνδεςό τουσ με τόπουσ, γεγονότα και πρότυπα του χρόνου (π.χ. εμφϊνιςη κϊποιεσ φορϋσ το χρόνο ςε ςυνδυαςμό με τισ Σελίδα 25 από 97

26 αλλαγϋσ δρομολογύων). Σο περιεχόμενο θα μπορεύ να αλλϊζει κϊθε μόνα, εβδομϊδα ό ακόμα πιο ςυχνϊ, χωρύσ να απαιτεύ εμπλοκό τεχνικών Η εφαρμογό διαχεύριςησ εύναι web και να ϋχει πρόςβαςη ο χρόςτησ μϋςω ενόσ web browser Η εφαρμογό αποτελεύται από τρύα μϋρη: διεπαφό χρόςτη, διακομιςτό και τα λεωφορεύα Σο user interface εύναι μύα διαδικτυακό εφαρμογό όπου ο χρόςτησ διαχειρύζεται ό, τι παύζεται, πότε και πού. Ο server θα ςτϋλνει τισ βϊςεισ δεδομϋνων και τα μϋςα ενημϋρωςησ ςτα οχόματα, που αποτελεύται από υπολογιςτϋσ που εγκαθύςταται με το λογιςμικό και τουσ ςταθμούσ (εκεύ όπου θα γύνεται ανανϋωςη περιεχομϋνου). Σα οχόματα με τη ςειρϊ τουσ θα πρϋπει να επιςτρϋφουν logs με την ιςτορύα τησ αναπαραγωγόσ, η οπούα μπορεύ να απεικονιςτεύ ςτο περιβϊλλον εργαςύασ χρόςτη Ο ςυγχρονιςμόσ μεταξύ του διακομιςτό και των οχημϊτων θα πρϋπει να γύνεται αυτόματα όταν υπϊρχει μια ςύνδεςη ςτο Internet, και μπορεύ να κατευθυνθεύ ςε οριςμϋνουσ χρόνουσ και τόπουσ Για location-based ενεργοπούηςη, το ςύςτημα θα πρϋπει να απαιτεύ ϋνα ςόμα θϋςησ, ςυνόθωσ από ϋνα GPS Σο ςύςτημα μπορεύ επύςησ να μπορεύ να λϊβει υπόψη οδόμετρο, το ϊνοιγμα Σελίδα 26 από 97

27 τησ πόρτασ και να ςταματόςει τα ςόματα. Σα οχόματα θα αποθηκεύουν όλα τα μϋςα ενημϋρωςησ ςε τοπικό επύπεδο, και θα μπορεύ ωσ εκ τούτου να παύξει αυτόνομα infotainment ςτο ςωςτό τόπο και χρόνο, χωρύσ ςυνεχό ςύνδεςη ςτο Internet C2.10 Εφαρμογή ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning Να αναφερθεύ το όνομα, η ϋκδοςη και η χρονολογύα διϊθεςησ του προςφερόμενου λογιςμικού πϊνω ςτο οπούο θα βαςιςτεύ η ανϊπτυξη του ςυςτόματοσ e-learning. ε περύπτωςη που θα χρηςιμοποιηθούν περιςςότερα του ενόσ λογιςμικϊ, θα πρϋπει να τεκμηριωθεύ η ολοκλόρωςη μεταξύ τουσ. Δυνατότητα εξυπηρϋτηςησ ταυτόχρονων χρηςτών Ο εκπαιδευτόσ θα ϋχει τη δυνατότητα να εκτελεύ τισ βαςικότερεσ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ όπωσ π.χ παρουςιϊςεισ, διαλϋξεισ, ςυζητόςεισ ςε μικρϋσ ομϊδεσ, κ.λπ. μϋςα από το δια-δραςτικό περιβϊλλον του υςτόματοσ Να τεκμηριωθεύ η διαςύνδεςό του με τη διαδικτυακό πύλη (portal). Δυνατότητα για κεντρικό ϋλεγχο και διαχεύριςη του εκπαιδευτικού περιεχομϋνου. Δυνατότητα διαχεύριςησ χρηςτών Δυνατότητα ϋκδοςησ διαφόρων Σελίδα 27 από 97

28 αναφορών Προτυποπούηςη μαθημϊτων βϊςει διεθνών προτύπων (ενδεικτικϊ αναφϋρεται το SCORM) Πρόςβαςη ςτο εκπαιδευτικό περιβϊλλον από διαφορετικούσ browser (ενδεικτικϊ αναφϋρονται: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) Δυνατότητα πρόςβαςησ και εύκολησ αναζότηςησ υλικού από τουσ εκπαιδευόμενουσ. Ηλεκτρονικό βιβλιοθόκη Εργαλεύο ημερολογύου Δυνατότητα διαςύνδεςησ με κοινωνικϊ εργαλεύα Αςύγχρονη ςυνεργαςύα θεματικϋσ ομϊδεσ ςυζητόςεων υνομιλύεσ πραγματικού χρόνου (chats) Ηλεκτρονικό γλωςςϊριο Δυνατότητα αξιολόγηςησ εκπαιδευομϋνων Διαχεύριςη μαθημϊτων και εκπαιδευτικών προγραμμϊτων Τπηρεςύα Κεντρικόσ Πληροφόρηςησ για την εκπαύδευςη Τπηρεςύα προγραμματιςμού Μαθηςιακών Διαδικαςιών Τπηρεςύα Διαδραςτικόσ Επικοινωνύασ Τπηρεςύα διϊθεςησ εκπαιδευτικού περιεχομϋνου (εξειδικευμϋνο ςτο φορϋα, καθώσ και γενικού περιεχομϋνου) Τπηρεςύα ενημϋρωςησ και εκπαύδευςησ εξειδικευμϋνου περιεχομϋνου για το φορϋα Τπηρεςύα εκμϊθηςησ διαχεύριςησ του Σελίδα 28 από 97

29 τεχνολογικού εξοπλιςμού τόςο από το διοικητικό προςωπικό του φορϋα όςο και από τουσ οδηγούσ των ΚΣΕΛ με πληροφοριακό υλικό που θα εξειδικευτεύ κατϊ τη διϊρκεια του ϋργου. Τπηρεςύα Ειςαγωγόσ και Παρουςύαςησ/Προβολόσ ηλεκτρονικού περιεχομϋνου με μαθηςιακό λογικό και ςε διεθνό πρότυπα εκμϊθηςησ. Τπηρεςύα Δημιουργύασ εκπαιδευτικού και ενημερωτικού περιεχομϋνου Πιλοτικό Μϊθημα βϊςει αναγκών του φορϋα Τπηρεςύα πιςτοπούηςησ χρηςτών και προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων, καθώσ και καταγραφόσ του ιςτορικού περιόγηςησ ςτο περιεχόμενο Τπηρεςύα προςωπικόσ ιςτοςελύδασ των χρηςτών (εξουςιοδοτημϋνων και μη) C2.11 Εφαρμογή πληροφόρηςησ επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιςτικέσ/ τουριςτικέσ υπηρεςίεσ μέςω εξωτερικών Infokiosk Η εφαρμογό θα πρϋπει να περιλαμβϊνει και να διαχειρύζεται τα ακόλουθα ψηφιακϊ, χωρικϊ και περιγραφικϊ δεδομϋνα εντόσ των ορύων που κινεύται το ΚΣΕΛ Εφαρμογό Πολιτιςμού/ Διαςκϋδαςησ όπωσ αρχαιολογικούσ χώρουσ, μουςεύα, πολιτιςτικϊ κϋντρα, βιβλιοθόκεσ θϋατρα, κινηματογρϊφοι, χώρουσ πολιτιςτικών εκδηλώςεων Σελίδα 29 από 97

30 κλπ. Παιδεύασ / Εκπαύδευςησ - ςχολικϊ ςυγκροτόματα, νηπιαγωγεύα, παιδικού ςταθμού (Δημόςια και Δημοτικϊ) Περιοχϋσ - ζώνεσ μαζικόσ εςτύαςησ Περιοχϋσ - ζώνεσ εμπορικού ενδιαφϋροντοσ Η εφαρμογό θα παρϋχει πληροφορύεσ καταλόγου για τουσ οικονομικούσ και επαγγελματικούσ φορεύσ τησ περιοχόσ και θα περιλαμβϊνει ςτοιχεύα όπωσ: Βιοτεχνύεσ, Εμπόριο, υπηρεςύεσ,. Υορεύσ τουριςτικόσ δραςτηριότητασ Επαγγελματικϋσ μεταφορϋσ (εμπορεύματα, κ.λπ.) Επαγγελματικϋσ ενώςεισ η πρόςβαςη του χρόςτη γύνεται μϋςω χαρτών τησ περιοχόσ, ώςτε με τρόπο εύχρηςτο να μπορεύ ο χρόςτησ να μετακινηθεύ ςτο χϊρτη και να αναζητόςει τα ςτοιχεύα που τον ενδιαφϋρουν Η εφαρμογό πληροφόρηςησ για επεύγοντα περιςτατικϊ παρϋχει πληροφορύεσ για διημερεύςεισ και διανυκτερεύςεισ φαρμακεύων και ςταθμών καυςύμων και γενικϊ ςτοιχεύα για νοςοκομεύα, κλινικϋσ, αςτυνομικϊ τμόματα, πυροςβεςτικούσ ςταθμούσ Για κϊθε φαρμακεύο και ςταθμό ανεφοδιαςμού καυςύμων δύναται κϊποιοσ να αποκτόςει πληροφορύεσ για τον ιδιοκτότη, τη γεωγραφικό Σελίδα 30 από 97

31 θϋςη, τισ διανυκτερεύςεισ και διημερεύςεισ και κϊποια επιπλϋον ςτοιχεύα ανϊλογα αν πρόκειται για φαρμακεύο ό ςταθμό καυςύμων (προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ κ.α.) Μϋςω κατϊλληλου μηχανιςμού υποςτηρύζεται η παρουςύαςη τησ θϋςησ του φαρμακεύου ό ςταθμού καυςύμων ςτο χϊρτη και θα παρϋχεται η δυνατότητα μεγϋθυνςησ (zoom), για την καλύτερη παρουςύαςη τησ ςυγκεκριμϋνησ γεωγραφικόσ περιοχόσ Για τα αςτυνομικϊ τμόματα, τουσ πυροςβεςτικούσ ςταθμούσ και τα νοςοκομεύα, εμφανύζονται πληροφορύεσ ςχετικϊ με την οργανωτικό διϊρθρωςη, τουσ αρμόδιουσ υπαλλόλουσ και τη γεωγραφικό κατανομό των μονϊδων ςτην ευρύτερη περιοχό Εφαρμογό για Αθλητιςμού/ αθλητικϊ κϋντρα, γόπεδα, παιδικϋσ χαρϋσ,φώρουσ αναψυχόσ Εφαρμογό για θϋματα που ςχετύζονται με τη Δημόςια Διούκηςη, όπωσ Τπουργεύα, Δημόςιεσ και Δημοτικϋσ Τπηρεςύεσ Εφαρμογό για ενημϋρωςη των οδηγών Ενημϋρωςη θϋςεων Parking (Δημόςιοι ταθμού Αυτοκινότων, Ζώνεσ Ελεγχόμενησ τϊθμευςησ Η εφαρμογό για τα μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ περιλαμβϊνει κατϊλληλο ςύςτημα δρομολόγηςησ, με ςκοπό τη διευκόλυνςη του επιςκϋπτη αλλϊ και του πολύτη τησ περιοχόσ ςτισ Σελίδα 31 από 97

32 μετακινόςεισ ςτην ευρύτερη γεωγραφικό περιοχό και αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για τα δρομολόγια, τρϋνων, υπεραςτικών λεωφορεύων, αςτικών λεωφορεύων και ταξύ Για κϊθε μεταφορικό μϋςο, υπϊρχει δυνατότητα επιλογόσ τησ αφετηρύασ από λύςτα αφετηριών και του προοριςμού από λύςτεσ με τουσ πιθανούσ προοριςμούσ, δεδομϋνησ τησ αφετηρύασ. Για κϊθε μεταφορικό μϋςο παρουςιϊζονται οι ημϋρεσ και ώρεσ αναχώρηςησ και τα ειδικϊ ςτοιχεύα του μϋςου Σο ςύςτημα διαδραςτικών χαρτών περιλαμβϊνει δυνατότητεσ: να ανακτούν ςημαντικϋσ πληροφορύεσ για τα ςυγκεκριμϋνα ςημεύα ενδιαφϋροντοσ ςτα όρια του Δόμου που δραςτηριοποιεύται το ΚΣΕΛ και επιθυμούν να επιςκεφθούν και τα εντοπύζουν ςτο ψηφιακό χϊρτη να αναζητούν και να εντοπύζουν εύκολα και γρόγορα χώρουσ διαςκϋδαςησ και ψυχαγωγύασ όπωσ club, cafe, φαγητό, ψυχαγωγύα, μϋςα από τισ ςελύδεσ των προτϊςεων διαςκϋδαςησ και να ανακτούν ςημαντικϋσ πληροφορύεσ για τα ςυγκεκριμϋνα ςημεύα ενδιαφϋροντοσ των προτϊςεων διαςκϋδαςησ που επιθυμούν να επιςκεφθούν Σο ύςτημα Διαδραςτικών Φαρτών με γεωγραφικϊ δεδομϋνα, θα προςφϋρει: ϋλεγχο και κανονικοπούηςη των Σελίδα 32 από 97

33 διευθύνςεων δημιουργύα θεματικών επιπϋδων και θα καθιςτϊ εφικτό (και εύκολη) τη δημιουργύα και ανανϋωςη των ημεύων Ενδιαφϋροντοσ (δηλ. ςημεύα γενικού και ειδικού ενδιαφϋροντοσ, επαγγελματικόσ οδηγόσ, και προτϊςεισ διαςκϋδαςησ), με τη χρόςη web browser Σο υποςύςτημα θα χειρύζεται τισ αναζητόςεισ ςημεύων ενδιαφϋροντοσ των χρηςτών τησ διαδικτυακόσ πύλησ (τησ εφαρμογόσ), θα οπτικοποιεύ και θα ςυςχετύζει τα ανακτημϋνα ςημεύα ενδιαφϋροντοσ ςτο ψηφιακό υπόβαθρο C2.12 Λογιςμικού Οδηγού 2D/QR code (ανά όχημα) Ωδειεσ Φρόςησ 53 Φειριςμό διαδικαςύασ ϋκδοςησ ειςιτηρύου πϊνω ςτο όχημα Ανϊγνωςη 2D/QR code κι ακύρωςη eticket, (Mobile ticketing, Web ticketing) Ενημϋρωςη του λογιςμικού διαχεύριςησ ειςιτηρύων ςε πραγματικό χρόνο για τα ειςιτόρια που εκδύδονται ύνδεςη με το κϋντρο παρακολούθηςησ και αμφύδρομη ανταλλαγό των δεδομϋνων μϋςω του δικτύου GPRS. Η ανταλλαγό των δεδομϋνων ολοκληρώνεται με ειδικϋσ εντολϋσ επιβεβαύωςησ ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η απόλυτη αςφϊλεια των δεδομϋνων. Αυτόματη ενημϋρωςη των ςτϊςεων, αξόνων, δρομολογύων και οδηγών πιςτοποιημϋνων χρηςτών Αναγνώριςη χρηςτών με την ειςαγωγό προςωπικού κωδικού και ανϊγνωςησ ϋξυπνων καρτών Σελίδα 33 από 97

34 Αυτόματη αναγνώριςη ςτϊςησ κατϊ την ροό του δρομολογύου με τη βοόθεια GPS, ώςτε τα δεδομϋνα αυτϊ να εγγραφούν ςτην κϊθε πώληςη ό ακύρωςη ειςιτηρύου Επιλογό ειςιτηρύου εμφϊνιςη ςυνολικού κομύςτρου & εκτύπωςη ειςιτηρύου ςτον ενςωματωμϋνο θερμικό εκτυπωτό Εμφϊνιςη Εκτύπωςη αναλυτικών & ςυνολικών ειςιτηρύων ανϊ βϊρδια Online Ενημϋρωςη του κεντρικού ςταθμού διαχεύριςησ για κϊθε ειςιτόριο Ενημϋρωςη δρομολογύων-κομύςτρων και παραμετροπούηςη από το κϋντρο παρακολούθηςησ ειςιτηρύων μϋςω του κϋντρου ςυλλογόσ Δυνατότητα αναβϊθμιςησ λογιςμικού από το κϋντρου ςυλλογόσ C2.13 Αναβάθμιςη άδειασ χρήςησ Λογιςμικού Κέντρου αποςτολήσ SMS Ενημϋρωςη για Ϊκτακτα Γεγονότα (π.χ. κύνδυνοσ πυρκαγιϊσ): Σο ΚΣΕΛ καταχωρεύ κινητϊ Δημοτών, εθελοντών κ.α., οι οπούοι ςε περιπτώςεισ εκτϊκτων ςυμβϊντων ειδοποιούνται ϊμεςα προκειμϋνου να πϊρουν τα κατϊλληλα μϋτρα Αλλαγό δρομολογύου: Σο ΚΣΕΛ αποςτϋλλει SMS για αλλαγϋσ δρομολογύων ςε φοιτητϋσ, ςπουδαςτϋσ ό ειδικϋσ ομϊδεσ επιβατών Ειδικϋσ τιμϋσ ειςιτηρύων: Σο ΚΣΕΛ αποςτϋλλει SMS για νϋεσ τιμϋσ ςε φοιτητϋσ, ςπουδαςτϋσ ό ειδικϋσ ομϊδεσ επιβατών Αιμοδοςύα: Πολύτεσ οι οπούοι εύναι αιμοδότεσ, καταχωρούν ςτην υπηρεςύα τα νούμερα των κινητών τουσ καθώσ Σελίδα 34 από 97

35 και την ομϊδα αύματοσ που ανόκουν. ε περύπτωςη ανϊγκησ όπου κϊποιοσ χρειϊζεται αύμα, ειδοποιούνται με SMS οι αιμοδότεσ προκειμϋνου να δώςουν αύμα C2.14 Αναβάθμιςη Άδειασ χρήςησ Λογιςμικού Παρακολούθηςησ ςτόλου Δυνατότητα χρόςησ web εφαρμογόσ, που θα παρουςιϊζει το χρόνο ϊφιξησ των λεωφορεύων ςε όλεσ τισ ςτϊςεισ Ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει μια ςτϊςη από το χϊρτη ό δύνοντασ κωδικό ό όνομα ςτϊςησ και η εφαρμογό να εμφανύζει τησ προβλϋψεισ ϊφιξησ των λεωφορεύων. Επύςησ, ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει γραμμό, και η εφαρμογό να του εμφανύςει ςε χϊρτη όλεσ τισ ςτϊςεισ και τη διαδρομό τησ γραμμόσ όπωσ επύςησ και όλα τα δρομολόγια Σα λεωφορεύα εμφανύζονται πϊνω ςε χϊρτη και ςε γραμμικό περιβϊλλον, ςε πραγματικό χρόνο. Θα πρϋπει να εμφανύζονται επιπλϋον όλεσ οι διαδρομϋσ των γραμμών και οι ςτϊςεισ ςε χϊρτη, περιϋχοντασ χρόςιμεσ πληροφορύεσ για τουσ χρόςτεσ όπωσ προβλϋψεισ ϊφιξησ, διελεύςεισ κ.α.. Παρϋχονται διϊφορεσ επιλογϋσ εμφϊνιςησ των λεωφορεύων-ςτϊςεων ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του κϊθε χρόςτη. Η εφαρμογό περιϋχει αναφορϋσ και Σελίδα 35 από 97

36 εργαλεύο για τη διαχεύριςη χρηςτών Ο ανϊδοχοσ διαςφαλύςει την πλόρη αναβϊθμιςη του υφιςτϊμενο ςυςτόματοσ χωρύσ καμύα απεγκατϊςταςη υφιςτϊμενου εξοπλιςμού και λογιςμικού του ΚΣΕΛ C2.15 Εξυπηρετητήσ elearning Να αναφερθεύ ο καταςκευαςτόσ και το μοντϋλο Σο ςύνολο των εξυπηρετητών θα εύναι του ιδύου καταςκευαςτό. Αριθμόσ μονϊδων προςφερόμενου ςυςτόματοσ. 1 Σύποσ ςαςύ rack mounted, για ενςωμϊτωςη ςε ικρύωμα 19 (rack). NAI Να αναφερθεύ το ςυνολικό μϋγεθοσ τησ μονϊδασ ςε U (rack units) Ο προςφερόμενοσ Εξοπλιςμόσ πρϋπει να εύναι ςύγχρονοσ (χρόνοσ ανακούνωςησ ό τελευταύασ ενημϋρωςησ, μικρότεροσ από 12 μόνεσ από την ημερομηνύα κατϊθεςησ τησ προςφορϊσ του Αναδόχου και να μην υπϊρχει ανακούνωςη περύ αντικατϊςταςησ/απόςυρςησ του). Δηλαδό δεν πρϋπει να ϋχει ςταματόςει η παραγωγό του ό να βρύςκεται ςτην κατϊςταςη End Of Life Να δοθούν τα τεχνικϊ εγχειρύδια για το ςύςτημα ςε ηλεκτρονικό μορφό και προαιρετικϊ ςε ϋντυπη Να αναφερθούν οι ςυνολικϋσ απαιτόςεισ ςε ιςχύ ρεύματοσ (ςε W ςτα 230V) ςε κατϊςταςη πλόρουσ Σελίδα 36 από 97

37 φορτύου του προςφερόμενου ςυςτόματοσ Να αναφερθούν οι απαιτόςεισ θερμοαπαγωγόσ (BTUs/hr) ςε κατϊςταςη πλόρουσ φορτύου του προςφερόμενου ςυςτόματοσ Πιςτοπούηςη CE ό ιςοδύναμο Να αναφερθούν ISO και λοιπϊ καταςκευαςτικϊ standards Προςφερόμενοσ αριθμόσ επεξεργαςτών (CPU) ανϊ εξυπηρετητό. 1 Να αναφερθεύ ο τύποσ / καταςκευαςτόσ Τποςτηριζόμενοσ αριθμόσ επεξεργαςτών 2 χετικϊ με τουσ επεξεργαςτϋσ: Αριθμόσ πυρόνων ανϊ επεξεργαςτό 6 Xρονιςμόσ των προςφερόμενων CPU Να αναφερθεύ η ιεραρχύα μνόμησ Cache (ποςότητα ανϊ επύπεδο Level 1, 2 και 3) και φυςικό τοποθεςύα Τποςτόριξη ταυτόχρονησ εκτϋλεςησ πολλαπλών νημϊτων ανϊ πυρόνα (multithreading). Να αναφερθεύ ο αριθμόσ. 2.1 GHz NAI χετικϊ με τη μνόμη : Μϋγεθοσ προςφερόμενησ μνόμησ (GB) Mεγιςτη υποςτηριζομενη μνημη (GB) Σύποσ μνόμησ DDR3 ό ιςοδύναμοσ ό ανώτεροσ Σελίδα 37 από 97

38 Να αναφερθεύ ο τύποσ μνόμησ και τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ (π.χ. ςυχνότητα (ΜΗz), latency κλπ) Τποςτόριξη χαρακτηριςτικών διαςφϊλιςησ ακεραιότητασ δεδομϋνων (π.χ. Ενςωματωμϋνο κύκλωμα για τη διόρθωςη λαθών -ECC) Να κατατεθούν τα ςχετικϊ αποτελϋςματα των benchmarks SPECint_rate2006 και SPECfp_rate2006. Σα αποτελϋςματα μπορούν να εύναι: επύςημα ϋγγραφα πιςτοποιημϋνα από το αντύςτοιχο διεθνό οργανιςμό αξιολόγηςησ επιδόςεων υπολογιςτικών ςυςτημϊτων (Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC). εκτυπώςεισ από τουσ επύςημουσ και μόνο δικτυακούσ τόπουσ των εταιριών καταςκευόσ με την αντύςτοιχη ηλεκτρονικό διεύθυνςη εκτυπώςεισ από τον επύςημο και μόνο δικτυακό τόπο του διεθνό οργανιςμού αξιολόγηςησ επιδόςεων υπολογιςτικών ςυςτημϊτων (Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC) με την αντύςτοιχη ηλεκτρονικό διεύθυνςη Σελίδα 38 από 97

39 O εξυπηρετητόσ να διαθϋτει Εthernet 4 ports Να αναφερθούν οι ςυνολικϋσ και κατειλημμϋνεσ υποδοχϋσ επϋκταςησ PCI/PCI Express κλπ Μονϊδα DVD-RW NAI Ελεγκτόσ δύςκων με υποςτόριξη RAID- 1. Οι δύςκοι να βρύςκονται ςτη διϊταξη αυτό Πλόθοσ μονϊδων ανϊ εξυπηρετητό 2 Φωρητικότητα ςκληρών δύςκων SAS K rpm(gb) Διπλϊ τροφοδοτικϊ και fans NAI (Redundant) Aλλαγό εξαρτημϊτων (δύςκοι, NAI τροφοδοτικϊ, fans) εν θερμώ Παροχό των εγχειριδύων χρόςησ ςε NAI ϋντυπη μορφό ό/ και ςε CD Να δοθεύ ςυνοδευτικό λογιςμικό για την απομακρυςμϋνη Παρακολούθηςη και Διαχεύριςη του ςυςτόματοσ των εξυπηρετητών Θα πρϋπει να υπϊρχει οπτικό διϊγνωςη βλαβών όπωσ επύςησ και ςύςτημα πρόγνωςησ βλαβών το οπούο κατ ελϊχιςτον να παρακολουθεύ τα παρακϊτω ςυςτόματα : Επεξεργαςτϋσ, μνόμη VRM PCI slots Δύςκουσ αποθόκευςησ, Σροφοδοτικϊ Ανεμιςτόρεσ Σο ςυγκεκριμϋνο ςύςτημα οπτικόσ Σελίδα 39 από 97

40 διϊγνωςησ βλαβών θα πρϋπει να μπορεύ να λειτουργόςει ακόμα και χωρύσ ρεύμα Τποςτόριξη ΣPM 1.2 NAI Τποςτόριξη ενεργοπούηςησ/απενεργοπούηςησ του ςυςτόματοσ μϋςω του περιβϊλλοντοσ διαχεύριςησ (remote power on/off) καθώσ και απομακρυςμϋνου reboot των εξυπηρετητών. C2.16 Αυτόματοσ Πωλητήσ έκδοςησ ειςιτηρίου Ποςότητα 1 Ενςωματωμϋνοσ βιομηχανικόσ υπολογιςτόσ με τισ εξόσ προδιαγραφϋσ: - Ελϊχιςτη ταχύτητα επεξεργαςτό: 1,8GΗz - Ελϊχιςτη μνόμη: 2GB Φωριςτϋσ ανεξύτηλεσ μνόμεσ αποθόκευςησ δεδομϋνων για να επιτυγχϊνεται η μϋγιςτη αςφϊλεια δεδομϋνων Ειδικϊ καταςκευαςμϋνο ςύςτημα ελϋγχου κατϊςταςησ περιφερειακών ςυςκευών για - Απομακρυςμϋνο ϋλεγχο - Απευθεύασ επικοινωνύα με το κϋντρο ελϋγχου χωρύσ βοόθεια τησ κεντρικόσ υπολογιςτικόσ μονϊδασ. - Θα λειτουργεύ περιςςότερο από 12 ώρεσ ςε περύπτωςη πτώςη τϊςησ Σελίδα 40 από 97

41 Οθόνη αφόσ 15 αναγνώςιμη ςε ςυνθόκεσ ϋντονησ ηλιοφϊνειασ με τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: - Ελϊχιςτη φωτεινότητα: 800 nits - Αυτόματη ρύθμιςη φωτεινότητασ - Ελϊχιςτη ανϊλυςη: 1024 x Ελϊχιςτη γωνύα θϋαςησ (οριζόντια/κϊθετη): 160 / Ελϊχιςτη αντύθεςη 600 : 1 Η οθόνη να εύναι προςτατευμϋνη με ςκληρυμϋνο κρύςταλλο με τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ: - ελϊχιςτο πϊχοσ 8 mm - ειδικό επικϊλυψη κατϊ των υπϋρυθρων ακτινοβολιών του όλιου Οι αιςθητόρεσ αφόσ τησ οθόνησ να εύναι τοποθετημϋνοι πύςω από το κρύςταλλο ϋτςι ώςτε να προςτατεύονται από κϊθε κακομεταχεύριςη (γρατζουνιϋσ, βανδαλιςμού κ.λπ.). Θερμικόσ εκτυπωτόσ βαρϋωσ τύπου, με υποδοχό δυο ρολών ό δύο ανεξϊρτητοι εκτυπωτϋσ με τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: - Πλϊτοσ χαρτιού ϋωσ 80mm - Ελϊχιςτη διϊμετρο ρολού 300mm - Ελϊχιςτη ανϊλυςη 203dpi - Εκτύπωςη Barcode 1D και 2D - Δυνατότητα εκτύπωςησ γραφικών - Σαχύτητα ϋωσ 240mm/sec - Πϊχοσ χαρτιού ϋωσ 250 g/m² Σελίδα 41 από 97

42 Ανεξϊρτητοσ εςωτερικόσ θερμικόσ εκτυπωτόσ για εκτύπωςη λογιςτικών αποδεύξεων και αναφορών με τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ: - Ελϊχιςτο πλϊτοσ χαρτιού min 58 mm. - Ελϊχιςτη ανϊλυςη 200dpi Σρόποι πληρωμόσ: Κϋρματα: - αποδοχό και ϋλεγχοσ γνηςιότητασ τουλϊχιςτον 6 κερμϊτων (όλα τα εύδη κερμϊτων ευρώ εκτόσ των κερμϊτων 1 & 2 λεπτών). - ποςοςτό αναγνώριςησ μεγαλύτερο του 95% - 6 ςυςκευϋσ ανακύκλωςησ κερμϊτων (ςτοκ) με ελϊχιςτη χωρητικότητα 50 κϋρματα. - Σελευταύο ειςαγόμενο κϋρμα πρώτο εξαγόμενο (ςε περύπτωςη ακύρωςησ επιςτρϋφονται ςτον πελϊτη ακριβώσ τα κϋρματα που ειςόγαγε). - Σουλϊχιςτον δυο επιπλϋον κιβώτια χωρητικότητασ 1000 κερμϊτων (εύκολη αντικατϊςταςη, κλεύδωμα εντόσ και εκτόσ του μηχανόματοσ για αποφυγό δόλου, ηλεκτρονικό ταυτότητα ID) - Σελικό κιβώτιο ςτο οπούο καταλόγουν τα κϋρματα χωρητικότητασ τουλϊχιςτον 4 λύτρων (εύκολη αντικατϊςταςη και Σελίδα 42 από 97

43 μεταφορϊ, κλεύδωμα εντόσ και εκτόσ του μηχανόματοσ για αποφυγό δόλου, ηλεκτρονικό ταυτότητα ID) Φαρτονομύςματα: - Αποδοχό τουλϊχιςτόν 6 τύπων χαρτονομιςμϊτων. - Ενδιϊμεςοσ χώροσ αποθόκευςησ τουλϊχιςτον 15 χαρτονομιςμϊτων για επιςτροφό των ειςαγομϋνων χαρτονομιςμϊτων ςε περύπτωςη ακύρωςησ. - Ποςοςτό αναγνώριςησ μεγαλύτερο του 95% - Φρόνοσ ανϊγνωςησ και αποθόκευςησ χαρτονομύςματοσ μικρότεροσ από 2 δευτερόλεπτα - Σελικό κιβώτιο ςτο οπούο καταλόγουν τα χαρτονομύςματα, χωρητικότητασ τουλϊχιςτον 400 τεμαχύων (εύκολη αντικατϊςταςη και μεταφορϊ, κλεύδωμα εντόσ και εκτόσ του μηχανόματοσ για αποφυγό δόλου, ηλεκτρονικό ταυτότητα ID) Αναγνώςτησ Barcode: - ανϊγνωςη Barcode 1D και 2D. Interfaces Επικοινωνύασ: LAN Ethernet 10/100 Mbit, GSM, GPRS, EDGE, UMTS Προαιρετικϊ: WLAN Σροφοδοςύα: - Σϊςη: 230 V AC - υχνότητα: 50Hz - Δυνατότητα ολοκλόρωςησ Σελίδα 43 από 97

44 τρϋχουςασ ςυναλλαγόσ, αποςτολό απαραύτητων δεδομϋνων και απενεργοπούηςη με αυτόματη ενεργοπούηςη όταν επανϋλθει η παροχό ρεύματοσ. Ανθεκτικό καταςκευό για λειτουργύα ςε εξωτερικό χώρο κϊτω από οποιεςδόποτε καιρικϋσ ςυνθόκεσ, ςχεδιαςμϋνη για προςταςύα από επιθϋςεισ. Φαρακτηριςτικϊ πλαιςύου: - ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ πϊχουσ 2mm για το κυρύωσ ςώμα - ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ πϊχουσ 3mm για την πόρτα - Προςταςύα πλαιςύου: IP54 - Τποδοχϋσ κερμϊτων, χαρτονομιςμϊτων: IP34, IP33 - Βαφό antigraffiti ςε χρώμα επιλογόσ του Υορϋα - Θύρα υψηλόσ αςφαλεύασ με κλειδαριϊ 5 ςημεύων - Μϋγιςτεσ διαςτϊςεισ ύψοσ 190cm, πλϊτοσ 90cm, βϊθοσ 56cm Όλα τα ςημεύα επαφόσ με τον χρόςτη θα βρύςκονται ςε κατϊλληλο ύψοσ από το ϋδαφοσ ςύμφωνα με Ειδικϋσ ρυθμύςεισ για την εξυπηρϋτηςη ΑμΕΑ (Disability Discrimination Act DDA 1995) ύςτημα ςυναγερμού ο οπούοσ ενεργοποιεύται ςε οποιαδόποτε απόπειρα παραβύαςησ με δυνατότητα αποςτολόσ μηνυμϊτων ςε κεντρικό υπολογιςτό του φορϋα ό ςε λύςτα προεπιλεγμϋνων αριθμών κινητών τηλεφώνων. Θα ϋχει αυτονομύα τουλϊχιςτον 12 Σελίδα 44 από 97

45 ώρεσ ςε περύπτωςη πτώςη τϊςησ τροφοδοςύασ. Η πρόςβαςη ςτο εςωτερικό του μηχανόματοσ θα επιτρϋπεται με την χρόςη ϋξυπνησ κϊρτασ ό ηλεκτρονικό κλειδύ με κωδικό ύςτημα αυτόματησ ενεργοπούηςησ φωτιςμού μετϊ την ϋκδοςη του ειςιτηρύου και κατϊ τη διϊρκεια επιςτροφόσ χρημϊτων για καθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα. Εύκολη αντικατϊςταςη υλικοτεχνικού εξοπλιςμού χωρύσ την χρόςη εργαλεύων. Αςφαλόσ διακύνηςη χρημϊτων μεταξύ των μηχανημϊτων και τησ λογιςτικόσ (ταμειακόσ) υπηρεςύασ του φορϋα. Ο μεταφορϋασ δε θα ϋχει απευθεύασ επαφό με τα χρόματα, τα κιβώτια (κερμϊτων και χαρτονομιςμϊτων) θα κλειδώνουν αυτόματα κατϊ την απομϊκρυνςη τουσ από τα μηχανόματα. Θα υπϊρχει δυνατότητα μεταφορϊσ των χρημϊτων από τισ ςυςκευϋσ ανακύκλωςησ κερμϊτων και από τα επιπλϋον κιβώτια απευθεύασ ςτα χρηματοκιβώτια. - Θερμοκραςύα λειτουργύασ: - 25 C ϋωσ +55 C - Θερμοκραςύα ςυντόρηςησ: - 35 C ϋωσ +85 C - Τγραςύα: 15% ϋωσ 95% (non condensing) Πιςτοποιόςεισ: CE ό ιςοδύναμο Σελίδα 45 από 97

46 C2.17 Οθόνη πληροφόρηςησ επιβατών εντόσ του οχήματοσ 20' Ποςότητα 53 Μϋγεθοσ Διαγωνύου 20 Pixel Pitch: 0.276(H) x 0.276(W) mm Ανϊλυςη 1600x900 pixels Διαθϋςιμα Φρώματα: 16.7M Διαςτϊςεισ Ηλεκτρονικού Μϋρουσ: 442.8mm x mm Υωτεινότητα τουλϊχιςτον 200 CD/m 2 LED backlight HDMI interface Ανθεκτικό και αντικραδαςμικό καταςκευό βιομηχανικού τύπου για χρόςη εντόσ του λεωφορεύου Ωθραυςτο προςτατευτικό πολυκαρβονικό φύλλο ςτην πρόςοψη τησ οθόνησ Θερμοκραςύα λειτουργύασ: 0 ο C ϋωσ +50 o C Τγραςύα λειτουργύασ: 5% ϋωσ 85% Η εγκατϊςταςη και θϋςη ςε λειτουργύα των οθονών εντόσ των λεωφορεύων αποτελεύ υποχρϋωςη του Αναδόχου Να περιλαμβϊνεται όλοσ ο αναγκαύοσ ςυμπληρωματικόσ εξοπλιςμόσ και εξαρτόματα για τη θϋςη του ςυςτόματοσ ςε παραγωγικό λειτουργύα (πχ καλώδια, connectors, κλπ) C2.18 υςκευή αναπαραγωγήσ υποςτήριξησ πολυμεςικήσ εφαρμογήσ εντόσ οχήματοσ (media player) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Ποςότητα 53 Ενςωμϊτωςη εντόσ του πλαιςύου τησ οθόνησ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ Σελίδα 46 από 97

47 Μνόμη: 512MB CF ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Ανανϋωςη περιεχομϋνου μϋςω Ethernet, WLAN, USB drive Τποςτηριζόμενοι τύπου video: MPEG1, MPEG2, MPEG4 Τποςτηριζόμενοι φωτογραφιών: JPEG, BMP τύπου Τποςτόριξη banner κειμϋνου μεταβλητόσ ταχύτητασ Κατανϊλωςη ςυςκευόσ Η εγκατϊςταςη και θϋςη ςε λειτουργύα των οθονών εντόσ των λεωφορεύων αποτελεύ υποχρϋωςη του Αναδόχου Να περιλαμβϊνεται όλοσ ο αναγκαύοσ ςυμπληρωματικόσ εξοπλιςμόσ και εξαρτόματα για τη θϋςη του ςυςτόματοσ ςε παραγωγικό λειτουργύα (πχ καλώδια, connectors, κλπ) όχι περιςςότερη από ~35W ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ C2.19 ύςτημα οδηγού με ενςωματωμένη οθόνη για την ανάγνωςη mobile ticket eticket 2D/QR Code και καρτών ειδικών ειςιτηρίων (Υοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) Ποςότητα 53 Να εύναι ανθεκτικόσ καταςκευόσ Η ςυςκευό θα εύναι μύα ενιαύα καταςκευό και δεν θα αποτελεύται από ανεξϊρτητα υποςυςτόματα Ϊγχρωμη οθόνη αφόσ τουλϊχιςτον 7 Η οθόνη του οδηγού θα πρϋπει απαραιτότωσ να υποςτηρύζει ευανϊγνωςτουσ, ελληνικούσ αλφαριθμητικούσ χαρακτόρεσ και γραφικϊ, αναγνώςιμουσ κϊτω από τισ ςυνόθεισ ςυνθόκεσ φωτιςμού και για όλη τη διϊρκεια τησ ημϋρασ Επεξεργαςτόσ αρχιτεκτονικόσ τουλϊχιςτον 32 bit (x86), 1,4 GHz ό ιςοδύναμοσ Μνόμη RAM DDR3 4GB τουλϊχιςτον Σελίδα 47 από 97

48 Interfaces: 1 x USB2.0, 10/100/1000Mbps Ethernet, HDMI Ενςωματωμϋνοσ θερμικόσ εκτυπωτόσ. Πλϊτοσ ρολού τουλϊχιςτον 56mm Αναγνώςτη 2D/QR code Να υποςτηρύζεται.net framework ό ιςοδύναμο Αναγνώςτη ϋξυπνων καρτών RF ISO A/B (Mifare) Λειτουργικό ύςτημα: Windows XP/ XP Embedded/ Windows 7/ Windows 8 ό ιςοδύναμο Σροφοδοςύα: VDC C2.20 υςκευή παροχήσ αςύρματου Internet (Wifi) εντόσ του οχήματοσ Ποςότητα 6 Να υποςτηρύζονται κατ ελϊχιςτο τα πρότυπα Wi-Fi/WLAN b/g/n 2400 ~ 2.483GHz με πολλαπλϊ SSID Να υποςτηρύζονται κατ ελϊχιςτο από τον εξοπλιςμό ςυνδϋςεισ με τηλεπικοινωνιακϊ δύκτυα τύπου 2G, 3G, 4G καθώσ επύςησ και GPRS, EDGE, EV-DO, HSPA, HSPA+ και LTE. Να υποςτηρύζονται οι παρακϊτω καταςτϊςεισ λειτουργύασ : Access Point mode Client Mode Τποςτηριζόμενα πρότυπα Τποςτηριζόμενα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ δικτύου WPA with AES TKIP (802.11i). WPA bit WEP RADIUS AAA authentication. Layer 2 address filtering (MAC filtering). NAT router. Port Forwarding Load Balancer. Σερματιςμόσ Σελίδα 48 από 97

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MyVanto LLC. Michel Kreidi Tel.: +1 514 802 1808 mk@myvanto.com Η Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία ςτην υπηρεςία ςασ Η φωτοβολταϊκή ενζργεια είνα άλλη μία δωρεάν πηγή ενζργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ

ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ ΕΤΜΘΙΕΡ ΑΝΘΜΞΛΗΡΗΡ ΑΟΞΕΚΕΡΛΑΩΜ ΛΗΤΑΜΩΜ ΑΜΑΖΗΗΡΗΡ ΛΕ ΒΑΡΗ ΗΜ ΘΡΞΠΘΑ ΞΣ ΤΠΗΡΗ Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία παξνπζηάζηεθε ελώπηνλ ηνπ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε Μεξηθή Δθπιήξσζε ησλ Απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

210-34 97 060 ΓΡΑΜΜΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΑ Της σπ αριθμ.126022013 Σύμβασης Μεσιτείας Ασυαλειών ΟΡΟΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η Europ Assistance, η οπούα ςτο εξόσ θα καλεύται Αςφαλιςτόσ, αναλαμβϊνει την κϊλυψη Οδικόσ Βοόθειασ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ AERTESI «ΣΟΠΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL»

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ AERTESI «ΣΟΠΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL» ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ AERTESI «ΣΟΠΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL» Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεύα ϋχει ιδρυθεύ το 1996 μετρώντασ 17 χρόνια ζωόσ με κύριο αντικεύμενο την καταςκευό τοπικών κλιματιςτικών μονϊδων τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία»

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» Μουςική και θόρυβοσ Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη Υπεύθυνη καθηγήηρια: Κα Κικεμένη Ξυδέα Μουςική Μουςικό θεωρεύται

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ.

Το παιχνύδι, η αφόγηςη και η τεχνολογύα εμφανύζουν πολλαπλϋσ ςχϋςεισ και ςυνϋργιεσ. Ημερύδα Παιχνύδι, αφόγηςη, τεχνολογύα αναζητώντασ το ψηφιακό ανϊλογο τησ ανθρώπινησ παραμυθύασ Κεντρικό Κτόριο Πανεπιςτημύου Αθηνών, Αμφιθϋατρο «Ι. Δρακόπουλοσ» Πϋμπτη 17 Ιουνύου 2010 διοργϊνωςη Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 Δομό τησ παρουςύαςησ Ανακοινώςεισ Όψη Υπηρεςιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθόνασ Προγρϊμματα ΔΒΕ Εθνικϋσ και Διεθνεύσ Συνϋργειεσ Υπηρεςύεσ Πιςτοπούηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΨΣΑΣΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΑΝΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ανϊπτυξη δομημϋνων λύςεων λογιςμικού με χρόςη Python ΑΝΣΨΝΙΟ Β. ΡΟΤΟ Α.Μ. 3271 Επιβλϋπων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα