Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: ,50 (προώπολογιςμόσ χωρίσ ΥΠΑ: ,00 ΥΠΑ (23%): ,50). Διάρκεια υλοποίηςησ: 10 μήνεσ Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτόσ Διεθνόσ Διαγωνιςμόσ με κριτόριο την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ Ημερομηνία Δημοςίευςησ ςτον ελληνικό τφπο: Δημοςίευςη ςτο site: 18/12/2014 Σοπική Εφημερίδα Ελευθερία : 17/12/2014 Εφημερίδα ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ : 17/12/2014 Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΙΑ : 17/12/2014 Ημερομηνία Δημοςίευςησ ςτο ΦΕΚ Δημοςίων υμβάςεων: 19/12/2014 Ημερομηνία αποςτολήσ ςτην ΕΕΕE: 16/12/2014 ΚΩΔΙΚΟ CPV: Κφριο αντικείμενο: , Πρόςκετα αντικείμενα , , , , , , Κωδικόσ ΟΠ: Σελίδα 1 από 97

2 Μέροσ Γ: Τποδείγματα και Πίνακεσ υμμόρφωςησ Πίνακασ Περιεχομένων Πίνακασ Περιεχομένων... 2 ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ... 4 C1. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών... 4 C1.1 Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ... 4 C1.2 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτέλεςησ ύμβαςησ... 6 C1.3 Εγγυητική Επιςτολή Προκαταβολήσ... 8 C1.4 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Λειτουργίασ C1.5 Τπόδειγμα Βιογραφικού ημειώματοσ C2. Πίνακεσ υμμόρφωςησ C2.1 Εφαρμογή πληροφόρηςησ επιβατών για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android C2.2 Εφαρμογή Mobile ticketing C2.3 Εφαρμογή Web Ticketing (eticket) C2.4 Εφαρμογή διαχείριςησ αυτόματων πωλητών C2.5 Εφαρμογή διαχείριςησ καταναλώςεων καυςίμων και τεκμηρίωςη χρήςησ λογιςμικού C2.6 Εφαρμογή υπολογιςμού και διάχυςησ περιβαλλοντικών επιπτώςεων (εκπομπέσ CO2) και τεκμηρίωςη χρήςησ λογιςμικού C2.7 Εφαρμογή παρουςίαςησ ςυνθηκών κίνηςησ για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android) βαςιςμένο και ςε κοινωνικά δίκτυα C2.8 Εφαρμογή παρουςίαςησ ςυνθηκών κίνηςησ και ςυμβάντων ςτισ οθόνεσ εντόσ των οχημάτων C2.9 Πολυμεςική Εφαρμογή αναπαραγωγήσ και υποςτήριξησ εντόσ οχήματοσ - Infotainment (ςτισ οθόνεσ του οχήματοσ) C2.10 Εφαρμογή ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning C2.11 Εφαρμογή πληροφόρηςησ επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιςτικέσ/ τουριςτικέσ υπηρεςίεσ μέςω εξωτερικών Infokiosk C2.12 Λογιςμικού Οδηγού 2D/QR code (ανά όχημα) C2.13 Αναβάθμιςη άδειασ χρήςησ Λογιςμικού Κέντρου αποςτολήσ SMS C2.14 Αναβάθμιςη Άδειασ χρήςησ Λογιςμικού Παρακολούθηςησ ςτόλου.. 35 C2.15 Εξυπηρετητήσ elearning Σελίδα 2 από 97

3 C2.16 Αυτόματοσ Πωλητήσ έκδοςησ ειςιτηρίου C2.17 Οθόνη πληροφόρηςησ επιβατών εντόσ του οχήματοσ 20' C2.18 υςκευή αναπαραγωγήσ υποςτήριξησ πολυμεςικήσ εφαρμογήσ εντόσ οχήματοσ (media player) C2.19 ύςτημα οδηγού με ενςωματωμένη οθόνη για την ανάγνωςη mobile ticket eticket 2D/QR Code και καρτών ειδικών ειςιτηρίων (Υοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) 47 C2.20 υςκευή παροχήσ αςύρματου Internet (Wifi) εντόσ του οχήματοσ.. 48 C2.21 ύςτημα Μέτρηςησ ροήσ καυςίμου (για όλα τα οχήματα) C2.22 ύςτημα Μέτρηςησ ςτάθμησ καυςίμου (για όλα τα οχήματα) C2.23 ύςτημα ηχητικήσ αναγγελίασ επόμενησ ςτάςησ (για κάθε όχημα) - για τα οχήματα επέκταςησ C2.24 Σηλεματικέσ ευφυείσ ςτάςεισ πληροφόρηςησ πολιτών με ιςτό ςτήριξησ 52 C2.25 Διαδραςτική Οθόνη για την πληροφόρηςη επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιςτικέσ/ τουριςτικέσ υπηρεςίεσ μέςω εξωτερικών Infokiosk C2.26 Σηλεματικόσ υπολογιςτήσ οχήματοσ με οθόνη οδηγού, χειριςτήριο οδηγού, GPS module και GPRS router (compact - ενιαία ςυςκευή) - για τα οχήματα επέκταςησ C2.27 Τπηρεςίεσ Εκπαίδευςησ C2.28 Τπηρεςίεσ Ευαιςθητοποίηςησ και δράςεισ δημοςιότητασ C2.29 Προδιαγραφέσ Οριζόντιων Λειτουργιών C2.30 Τπηρεςίεσ Εγγύηςησ «Καλήσ Λειτουργίασ» C3. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ C3.1 Πληροφοριακό ύςτημα C3.1.1 Εξοπλιςμόσ C3.1.2 Ϊτοιμο Λογιςμικό C3.1.3 Εφαρμογό/ϋσ C3.1.4 Τπηρεςύεσ C3.1.5 Ωλλεσ δαπϊνεσ C3.2 Εκπαίδευςη χρηςτών C3.3 υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικήσ Προςφοράσ Έργου C3.4 χέδιο ύμβαςησ Σελίδα 3 από 97

4 ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ C1. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών C1.1 Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ ΕΚΔΟΣΗ... Ημερομηνύα ϋκδοςησ... Προσ: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ {Σε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ: τησ Εταιρύασ.. οδόσ. αριθμόσ ΣΚ..,} {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ: των Εταιριών α).... οδόσ... αριθμόσ...σκ β).. οδόσ... αριθμόσ...σκ γ).. οδόσ... αριθμόσ...σκ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μια από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ,} και μϋχρι του ποςού των ευρώ..., για τη ςυμμετοχό ςτο διενεργούμενο διαγωνιςμό τησ (ςυμπληρώνετε την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού).. με αντικεύμενο (ςυμπληρώνετε τον τύτλο του ϋργου).. ςυνολικόσ αξύασ (ςυμπληρώνετε τον προώπολογιςμό με διευκρύνιςη εϊν περιλαμβϊνει ό όχι τον ΥΠΑ)..., ςύμφωνα με τη με αριθμό... Διακόρυξό ςασ. Η παρούςα εγγύηςη καλύπτει καθ όλο το χρόνο ιςχύοσ τησ μόνο τισ από τη ςυμμετοχό ςτον ανωτϋρω διαγωνιςμό απορρϋουςεσ υποχρεώςεισ {Σε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ: τησ εν λόγω Εταιρύασ.} Σελίδα 4 από 97

5 {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ: των Εταιριών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ ατομικϊ για κϊθε μια από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ.} Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. Η παρούςα ιςχύει μϋχρι και την (ημεύωςη προσ την Σρϊπεζα : ο χρόνοσ ιςχύοσ πρϋπει να εύναι μεγαλύτεροσ τουλϊχιςτον κατϊ ϋνα (1) μόνα του χρόνου ιςχύοσ τησ Προςφορϊσ). Αποδεχόμαςτε να παρατεύνουμε την ιςχύ τησ εγγύηςησ, ύςτερα από ϋγγραφη δόλωςό ςασ, με την προώπόθεςη ότι το ςχετικό αύτημα ςασ θα μασ υποβληθεύ πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. Βεβαιούμε ότι όλεσ οι ιςχύουςεσ Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ τησ Σρϊπεζϊσ μασ, οι οπούεσ ϋχουν χορηγηθεύ ςτο Δημόςιο, ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και ςτα Ν.Π.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ παρούςησ, δεν ξεπερνϊνε το όριο το οπούο ϋχει καθοριςτεύ βϊςει νόμου για την Σρϊπεζϊ μασ. (Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό) Σελίδα 5 από 97

6 C1.2 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτέλεςησ ύμβαςησ ΕΚΔΟΣΗ... Ημερομηνύα ϋκδοςησ... Προσ: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ {Σε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ : τησ Εταιρύασ Οδόσ. Αριθμόσ. Σ.Κ. } {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ : των Εταιριών α) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... β) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... γ) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ}, και μϋχρι του ποςού των ευρώ..., για την καλό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ με αριθμό... που αφορϊ ςτο διαγωνιςμό τησ (ςυμπληρώνετε την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού). με αντικεύμενο (ςυμπληρώνετε τον τύτλο του ϋργου)... ςυνολικόσ αξύασ (ςυμπληρώνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τύμημα με διευκρύνιςη εϊν περιλαμβϊνει ό όχι τον ΥΠΑ)..., ςύμφωνα με τη με αριθμό... Διακόρυξό ςασ. Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. Σελίδα 6 από 97

7 Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζϊ μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. Βεβαιούμε ότι όλεσ οι ιςχύουςεσ Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ τησ Σρϊπεζϊσ μασ, οι οπούεσ ϋχουν χορηγηθεύ ςτο Δημόςιο, ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και ςτα Ν.Π.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ παρούςησ, δεν ξεπερνϊνε το όριο το οπούο ϋχει καθοριςτεύ βϊςει νόμου για την Σρϊπεζϊ μασ. (Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό) Σελίδα 7 από 97

8 C1.3 Εγγυητική Επιςτολή Προκαταβολήσ ΕΚΔΟΣΗ... Ημερομηνύα ϋκδοςησ... Προσ: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούςα εγγυόμαςτε ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ υπϋρ {Σε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ : τησ Εταιρύασ. Οδόσ. Αριθμόσ. Σ.Κ. } {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ : των Εταιριών α) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... β) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... γ) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μια από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ.} για την λόψη προκαταβολόσ για τη χορόγηςη του % τησ ςυμβατικόσ αξύασ μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ, ευρώ ςύμφωνα με τη ςύμβαςη με αριθμό...και τη Διακόρυξό ςασ με αριθμό., ςτο πλαύςιο του διαγωνιςμού τησ (ςυμπληρώνετε την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού). για εκτϋλεςη του ϋργου (ςυμπληρώνετε τον τύτλο του ϋργου) ςυνολικόσ αξύασ (ςυμπληρώνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τύμημα με διευκρύνιςη εϊν περιλαμβϊνει ό όχι τον ΥΠΑ)..., και μϋχρι του ποςού των ευρώ (ςυμπληρώνετε το ποςό το οπούο καλύπτει η ςυγκεκριμϋνη εγγυητικό επιςτολό)... πλϋον τόκων επύ τησ προκαταβολόσ αυτόσ που θα καταλογιςθούν ςε βϊροσ τησ Εταιρύασ ό, ςε περύπτωςη Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, υπϋρ των Εταιριών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, υπϋρ τησ οπούασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογό των ςχετικών ϊρθρων του Κανονιςμού Προμηθειών τησ Αναθϋτουςα Αρχό, ςτο οπούο και μόνο περιορύζεται η εγγύηςό μασ. Σελίδα 8 από 97

9 Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζϊ μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. (Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό) Σελίδα 9 από 97

10 C1.4 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Λειτουργίασ ΕΚΔΟΣΗ... Ημερομηνύα ϋκδοςησ... Προσ: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ {Σε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ : τησ Εταιρύασ Οδόσ. Αριθμόσ. Σ.Κ. } {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ : των Εταιριών α) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... β) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... γ) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ}, και μϋχρι του ποςού των ευρώ... για την καλό λειτουργύα του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ με αριθμό που αφορϊ. ςυνολικόσ αξύασ. ςύμφωνα με τη με αριθμό. Διακόρυξη τησ Αναθϋτουςα Αρχό Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζϊ μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. Βεβαιούμε ότι όλεσ οι ιςχύουςεσ Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ τησ Σρϊπεζϊσ μασ, οι οπούεσ ϋχουν χορηγηθεύ ςτο Δημόςιο, ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και ςτα Ν.Π.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ παρούςησ, δεν ξεπερνϊνε το όριο το οπούο ϋχει καθοριςτεύ βϊςει νόμου για την Σρϊπεζϊ μασ. (Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό) Σελίδα 10 από 97

11 C1.5 Τπόδειγμα Βιογραφικού ημειώματοσ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Όνομα: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννηςησ: Σηλέφωνο: Fax: / / Σόποσ Γέννηςησ: Διεύθυνςη Κατοικίασ: ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Όνομα Ιδρύματοσ Σίτλοσ Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτηςησ Πτυχίου ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΕΛΕΦΟΤ (ςτο προτεινόμενο, από τον υποψόφιο Ανϊδοχο, ςχόμα διούκηςησ Ϊργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέςη) Εργοδότησ Ρόλοσ 1 και Καθήκοντα ςτο Έργο (ή Θέςη) Απαςχόληςη ςτο Έργο Περίοδοσ ΑΜ (από ϋωσ) 2 / / 1 Ωσ Ρόλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετών, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Σελίδα 11 από 97

12 - / / / / - / / / / - / / Σελίδα 12 από 97

13 C2. Πίνακεσ υμμόρφωςησ C2.1 Εφαρμογή πληροφόρηςησ επιβατών για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android Ο πολύτησ θα μπορεύ μϋςω του κινητού να ενημερώνεται για τον χρόνο ϊφιξησ του λεωφορεύου Με την εφαρμογό ενημϋρωςησ μϋςω κινητού τηλεφώνου ο πολύτησ θα λαμβϊνει ςε «πραγματικό» χρόνο τισ πληροφορύεσ που επιθυμεύ Η εφαρμογό θα πρϋπει να εύναι διαθϋςιμη για χρόςη από ςυςκευϋσ smart phones (Windows Mobile, iphone, Android) Θα ςυλλϋγει μϋςω του δικτύου GPRS και των κατϊλληλων διεπαφών με τισ υπόλοιπεσ εφαρμογϋσ τησ πλατφόρμασ όλεσ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ και θα τισ εμφανύζει με ςκοπό την ενημϋρωςη των πολιτών Η εφαρμογό παρϋχει πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ αναμενόμενουσ χρόνουσ ϊφιξησ οχημϊτων ςε ςτϊςη Η εφαρμογό παρϋχει πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ςχεδιαςμό Σαξιδιού Σο υποςύςτημα ςχεδιαςμού ταξιδιού ςτοχεύει ςτο ςχεδιαςμό ταξιδιών χρηςιμοποιώντασ ςυνδυαςμϋνα μϋςα μεταφορϊσ, η οπούα θα δύνει τη δυνατότητα ςτουσ χρόςτεσ να ζητούν υπηρεςύεσ δρομολόγηςησ από μια οποιοδόποτε διεύθυνςη ςε μια οποιοδόποτε ϊλλη διεύθυνςη μϋςα ςτην ύδια πόλη βϊςει πολλαπλών Σελίδα 13 από 97

14 κριτηρύων αναζότηςησ, π.χ. επιθυμητό ώρα ϋναρξησ ταξιδιού, μϋγιςτο πλόθοσ μετεπιβιβϊςεων, μϋγιςτο χρόνο αναμονόσ ςε ςτϊςη, κριτόριο κατϊταξησ λύςεων κ.α Ο Ανϊδοχοσ θα παραδώςει την εφαρμογό ςε όποιο domain ό όνομα επιλϋξει η Αναθϋτουςα Αρχό C2.2 Εφαρμογή Mobile ticketing Native εφαρμογό η οπούα θα πρϋπει να εύναι διαθϋςιμη για λειτουργικό ςύςτημα Android Windows και ios, μϋςω των αντύςτοιχων App Stores Δυνατότητα αγορϊσ ειςιτηρύου το οπούο θα λαμβϊνει ςτο κινητό του τηλϋφωνο υπό μορφό 2D/QR code Επιλογό τησ διαδρομόσ για την οπούα ο επιβϊτησ επιθυμεύ να αγορϊςει ειςιτόριο Δυνατότητα αγορϊσ: Απλού ειςιτηρύου για μύα διαδρομό Πολλαπλού ειςιτηρύου για περιςςότερεσ διαδρομϋσ Καταχώρηςη ςτοιχεύων τησ πιςτωτικόσ ό χρεωςτικόσ του κϊρτασ ϋτςι ώςτε να εύναι δυνατό η ηλεκτρονικό πληρωμό του ειςιτηρύου Σα ςτοιχεύα τησ πιςτωτικόσ θα πρϋπει να αποθηκεύονται με αςφαλό τρόπο τοπικϊ ςτην mobile εφαρμογό για μελλοντικό χρόςη ε περύπτωςη ανεπιτυχούσ ςυναλλαγόσ (π.χ. ανεπαρκϋσ υπόλοιπο ςτην κϊρτα) ο επιβϊτησ θα πρϋπει να ενημερώνεται αυτόματα ότι η ςυναλλαγό του δεν όταν επιτυχόσ Όταν ο επιβϊτησ αγορϊςει το ειςιτόριο, τότε θα πρϋπει να λαμβϊνει αυτόματα μϋςω τησ εφαρμογόσ το 2D/QR code το οπούο αντιςτοιχεύ ςτο ειςιτόριο που αγόραςε Σελίδα 14 από 97

15 Σο code θα πρϋπει να αποθηκεύεται ςτην εφαρμογό mobile ticketing ϋτςι ώςτε ο επιβϊτησ να ϋχει τη δυνατότητα να το χρηςιμοποιόςει όποτε επιθυμεύ Δυνατότητα εμφϊνιςησ του 2D/QR code του ειςιτηρύου που ϋχει όδη αγορϊςει ο επιβϊτησ ςτην οθόνη του κινητού του Μετϊ την επικύρωςό του το ειςιτόριο, ςε περύπτωςη που εύναι απλό θα ακυρώνεται αυτόματα ϋτςι ώςτε να μην μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ εκ νϋου και θα αποθηκεύεται ςτο ιςτορικό ςυναλλαγών του χρόςτη τησ εφαρμογόσ ε περύπτωςη που το ειςιτόριο εύναι πολλαπλό τότε κατϊ την επικύρωςό του θα πρϋπει να αφαιρεύται μόνο το ποςό τησ τρϋχουςασ διαδρομόσ χωρύσ να ακυρώνεται εντελώσ το ειςιτόριο Ο επιβϊτησ θα πρϋπει να ϋχει τη δυνατότητα επανεμφϊνιςησ του ειςιτηρύου όποτε επιθυμεύ, π.χ. ςε περιπτώςεισ ϋκτακτου ελϋγχου από ελεγκτό εντόσ του λεωφορεύου. C2.3 Εφαρμογή Web Ticketing (eticket) Πλόρωσ διαδικτυακό (web-based) εφαρμογό προςβϊςιμη από οποιοδόποτε ςημεύο διαθϋτει ςύνδεςη με το internet με τη χρόςη web browser Για την εύςοδο ςτην εφαρμογό web ticketing θα εύναι απαραύτητη η εγγραφό του χρόςτη και η ειςαγωγό των ςτοιχεύων του Μϋςω τησ εφαρμογόσ ο επιβϊτησ θα πρϋπει να ϋχει τη δυνατότητα αγορϊσ ειςιτηρύου το οπούο θα λαμβϊνει εύτε μϋςω εύτε ςτο κινητό του τηλϋφωνο υπό μορφό 2D/QR code Σελίδα 15 από 97

16 Η εφαρμογό web ticketing θα δύνει τη δυνατότητα επιλογόσ τησ ζώνησ για την οπούα ο επιβϊτησ επιθυμεύ να αγορϊςει ειςιτόριο Όταν ο επιβϊτησ επιλϋξει την επιθυμητό διαδρομό, θα πρϋπει να εμφανύζεται αυτόματα η αξύα του ειςιτηρύου και ο επιβϊτησ θα μπορεύ να προχωρόςει με την αγορϊ του. Ο επιβϊτησ θα πρϋπει να ϋχει τη δυνατότητα αγορϊσ: Απλού ειςιτηρύου για μύα διαδρομό Πολλαπλού ειςιτηρύου για περιςςότερεσ διαδρομϋσ Επαναφόρτιςησ μη προςωποποιημϋνων ϋξυπνων καρτών Ο χρόςτησ θα πρϋπει να καταχωρόςει τα ςτοιχεύα τησ πιςτωτικόσ ό χρεωςτικόσ του κϊρτασ ϋτςι ώςτε να εύναι δυνατό η ηλεκτρονικό πληρωμό του ειςιτηρύου Η εφαρμογό web ticketing θα πρϋπει να επικοινωνεύ, μϋςω αςφαλούσ ςύνδεςησ ε περύπτωςη ανεπιτυχούσ ςυναλλαγόσ (π.χ. ανεπαρκϋσ υπόλοιπο ςτην κϊρτα) ο επιβϊτησ θα πρϋπει να ενημερώνεται αυτόματα ότι η ςυναλλαγό του δεν όταν επιτυχόσ Εναλλακτικϊ η εφαρμογό θα ϋχει την δυνατότητα αναδρομολόγηςησ τησ ςυναλλαγόσ ςτο περιβϊλλον τησ ςυνεργαζόμενησ για πιςτωτικϋσ κϊρτεσ, με το Αςτικό ΚΣΕΛ τρϊπεζασ Σελίδα 16 από 97

17 Εναλλακτικϊ, η αγορϊ του ειςιτηρύου θα πρϋπει να εύναι δυνατό με ανακατεύθυνςη του χρόςτη ςε περιβϊλλον web banking ςυνεργαζόμενησ τρϊπεζασ ϋτςι ώςτε να γύνεται από εκεύ η αγορϊ του ειςιτηρύου χωρύσ να απαιτεύται η χρόςη πιςτωτικόσ ό χρεωςτικόσ κϊρτασ Όταν ο επιβϊτησ αγορϊςει το ειςιτόριο, τότε θα πρϋπει επιλϋξει τον τρόπο αποςτολόσ του ειςιτηρύου ( ό κινητό τηλϋφωνο) ε περύπτωςη αποςτολόσ ςτο κινητό τηλϋφωνο, ο επιβϊτησ θα λαμβϊνει το ειςιτόριο ςτην εφαρμογό mobile ticketing C2.4 Εφαρμογή διαχείριςησ αυτόματων πωλητών Εφαρμογή Σοπικήσ Διαχείριςησ Αυτόματων Πωλητών Καταγραφό κϊθε ςυναλλαγόσ, τεχνικόσ ό διαχειριςτικόσ επύςκεψησ αναλυτικϊ. Σο λογιςμικό να εύναι τοπικϊ εγκατεςτημϋνο ςε κϊθε αυτόματο μηχϊνημα ϋκδοςησ ειςιτηρύων Βϊςεισ δεδομϋνων προςτατευμϋνεσ με κωδικό ό κρυπτογραφημϋνεσ. Οι βϊςεισ δεδομϋνων να εύναι ςχεδιαςμϋνεσ ϋτςι ώςτε να μην υπϊρχει δυνατότητα επαναφορϊσ ςε προηγούμενη κατϊςταςη (διαγραφό παλαιότερων εγγραφών). Διατόρηςη των πληροφοριών Σελίδα 17 από 97

18 πωλόςεων για διϊςτημα μεγαλύτερο από 1 μόνα ςε περύπτωςη που ϋχει διακοπό η επικοινωνύα με το κϋντρο διαχεύρηςησ και αποςτολό αυτών οταν αποκαταςταθεύ. Επύςησ η μεταφορϊ των πληροφοριών θα μπορεύ να γύνει με κατϊλληλο εξωτερικό αποθηκευτικό μϋςο Σο κϊθε μηχϊνημα θα ςυνοδεύεται από λογιςμικό διεπαφόσ (γραφικό περιβϊλλον εργαςύασ) ϋκδοςησ ειςιτηρύων, το οπούο θα διαθϋτει φιλικό διεπαφό με τον χρόςτη και θα διαθϋτει τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ: - Εύκολη και κατανοητό χρόςη μϋςω οθόνησ αφόσ. - Δυνατότητα επιλογόσ μεταξύ δύο τουλϊχιςτον γλωςςών (ελληνικϊ / αγγλικϊ). - αφό ϋνδειξη ςτην οθόνη για το εϊν ευρύςκεται ςε λειτουργύα ό όχι, εϊν μπορεύ να εκδώςει ειςιτόρια και αν μπορεύ να δώςει ρϋςτα. - Ηχητικό υποβοόθηςη ςτη χρόςη τησ εφαρμογόσ. Διϊγνωςη του ςυςτόματοσ μϋςω φιλικόσ διεπαφόσ με τον χρόςτη (GUI). Δυνατότητα απομακρυςμϋνησ αλλαγόσ των ρυθμύςεων και γραφικού περιβϊλλοντοσ ς(τιμϋσ ειςιτηρύων, αποδεκτϊ κϋρματα/χαρτονομύςματα, πληροφορύεσ ενημϋρωςησ επιβατών κ.λπ.) Αποςτολό ειδοποιόςεων για: - Ϊλλειψη αποθεμϊτων ςε ρϋςτα - Ϊλλειψη χαρτιού για ϋκδοςη ειςιτηρύων Σελίδα 18 από 97

19 - Κατϊςταςη χρηματοκιβωτύου - φϊλματα ςε υλικοτεχνικό εξοπλιςμό (ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ) του ςυςτόματοσ (εκτυπωτϋσ, τροφοδοτικϊ, οθόνη, αναγνώςτησ κερμϊτων, ςυςκευό ειςαγωγόσ κερμϊτων κ.λπ.) - Απόπειρα παραβύαςησ τησ ςυςκευόσ Εφαρμογή Απομακρυςμένησ Διαχείριςησ Αυτόματων Πωλητών Πλόρωσ διαδικτυακό web-based εφαρμογό Σο λογιςμικό θα διαθϋτει αρχικό οθόνη διαχεύριςησ (dashboard) με widgets Η διϊταξη των widgets θα πρϋπει να εύναι παραμετροποιόςιμη από τον χρόςτη Η εφαρμογό θα μπορεύ να υποςτηρύζει πολλούσ οργανιςμούσ (φορεύσ), όπου ο κϊθε φορϋασ θα διαθϋτει ςυγκεκριμϋνα αυτόματα μηχανόματα που θα μπορεύ να διαχειρύζεται Για κϊθε αυτόματο μηχϊνημα ϋκδοςησ ειςιτηρύων θα υπϊρχει ςυγκεντρωτικό οθόνη πληροφοριών ςτην οπούα θα εμφανύζονται τα χρόματα που υπϊρχουν για κϊθε τύπο κϋρματοσ και χαρτονομύςματοσ καθώσ και η κατϊςταςη επικοινωνύασ με το κϋντρο διαχεύριςησ Σο κϊθε αυτόματο μηχϊνημα θα εμφανύζεται πϊνω ςε χαρτογραφικό υπόβαθρο όπου θα φαύνεται το ςημεύο εγκατϊςταςόσ του Σο λογιςμικό θα παρϋχει τη δυνατότητα επιςκόπηςησ και τροποπούηςησ του υλικού του κϊθε αυτόματου μηχανόματοσ (κατηγορύα, Σελίδα 19 από 97

20 μοντϋλο, ςειριακόσ αριθμόσ, ημερομηνύα τοποθϋτηςησ, κατϊςταςη λειτουργύασ) Ο διαχειριςτόσ θα ϋχει τη δυνατότητα ειςαγωγόσ ϊνω και κϊτω ορύων (thresholds) για κϊθε κατηγορύα κϋρματοσ και χαρτονομύςματοσ που δϋχεται το μηχϊνημα. Σα όρια αυτϊ θα παρουςιϊζονται μϋςω widgets Σο λογιςμικό διαχεύριςησ θα ειδοποιεύ αυτόματα ςε περύπτωςη υπϋρβαςησ των ορύων που τϋθηκαν Μϋςα από το λογιςμικό διαχεύριςησ θα εύναι δυνατό η παρακολούθηςη των ςυμβϊντων (events) ανϊ μηχϊνημα, τησ ημερομηνύασ δημιουργύασ τουσ και την ημερομηνύα καταχώρηςόσ τουσ Σο λογιςμικό διαχεύριςησ θα παρϋχει τη δυνατότητα παρακολούθηςησ τησ ιςτορικότητασ των χρημϊτων και των χρηματοκιβωτύων για κϊθε μηχϊνημα και για τισ τελευταύεσ 30 ημϋρεσ Σο λογιςμικό θα παρϋχει τη δυνατότητα δημιουργύασ αναφορών Σο λογιςμικό διαχεύριςησ θα παρϋχει τη δυνατότητα παρακολούθηςησ των ειδοποιόςεων που ϋχουν ςταλεύ από κϊθε μηχϊνημα καθώσ και τουσ παραλόπτεσ αυτών Οι παραλόπτεσ των ειδοποιόςεων θα ορύζονται ξεχωριςτϊ για κϊθε μηχϊνημα μϋςα από το λογιςμικό διαχεύριςησ Η πρόςβαςη ςτο λογιςμικό διαχεύριςησ θα εύναι δυνατό μόνο με χρόςη username/password και θα βαςύζεται ςε ρόλουσ και δικαιώματα πρόςβαςησ (RBAC) Σελίδα 20 από 97

21 Ο διαχειριςτόσ τησ εφαρμογόσ θα ϋχει τη δυνατότητα απόδοςησ ςυγκεκριμϋνων ρόλων και δικαιωμϊτων πρόςβαςησ ςε κϊθε χρόςτη τησ εφαρμογόσ C2.5 Εφαρμογή διαχείριςησ καταναλώςεων καυςίμων και τεκμηρίωςη χρήςησ λογιςμικού Αποτύπωςη και ϋλεγχο τησ καλόσ λειτουργύασ του κινητόρα βϊςει των προδιαγραφών του οχόματοσ Γραφικό απεικόνιςη και λεπτομερό ςυςχϋτιςη των καταναλώςεων ςε ημερόςιουσ, εβδομαδιαύουσ και μηνιαύουσ κύκλουσ με υποςτόριξη αναφορών και ερωτόςεων/ αναζητόςεων ανϊ περιοχό και όχημα Κατανομό των οχημϊτων και οδηγών με βϊςη την πραγματικό κατανϊλωςη ανϊ διαδρομό και παραγωγό χρηματοοικονομικών δεικτών Απογραφό των ανεφοδιαςμών των οχημϊτων ςε εβδομαδιαύα και μηνιαύα βϊςη. Ενημϋρωςη πολιτών ςε πραγματικό χρόνο μϋςω διαγραμμϊτων ροόσ ςε πραγματικό χρόνο για το κόςτοσ ςυλλογόσ ανϊ χιλιόμετρο Ενημϋρωςη πολιτών και χειριςτών ςχετικϊ με τουσ παραγόμενουσ ρύπουσ ανϊ δρομολόγιο και ανϊ χιλιόμετρο Παραγωγό αυτόματων ςτατιςτικών ςτοιχεύων προσ την κεντρικό διούκηςη και τισ λοιπϋσ ςτατιςτικϋσ υπηρεςύεσ Παραγωγό αυτόματων αναλυτικών χαρτογραφόςεων κατανϊλωςησ ανϊ Σελίδα 21 από 97

22 διαδρομό και ημϋρα, με βϊςη την κατανϊλωςη και τα ςυγκοινωνιακϊ δεδομϋνα που ςυλλϋγονται από τον ςτόλο των οχημϊτων Παραγωγό προφύλ οδηγών με βϊςη τα ςτοιχεύα κατανϊλωςησ Δημιουργύα υπηρεςιών ειδοπούηςησ (alarm) ςχετικϊ με υπερκαταναλώςεισ ό μη λογικϋσ ςυμπεριφορϋσ του οχόματοσ τατιςτικό καταγραφό των ποςοτότων καυςύμου ανεφοδιαςμού και την ςυγκριτικό αποτύμηςη τησ εφαρμογόσ των υπηρεςιών επαναπρογραμματιςμού δρομολογύων για την επύτευξη μεύωςησ τησ κατανϊλωςησ Πραγματικό απεικόνιςη ςτην μονϊδα του χρόνου τησ κατανϊλωςησ καυςύμου C2.6 Εφαρμογή υπολογιςμού και διάχυςησ περιβαλλοντικών επιπτώςεων (εκπομπέσ CO2) και τεκμηρίωςη χρήςησ λογιςμικού Διαδικτυακό εφαρμογό Να λαμβϊνει δεδομϋνα από τη βϊςη δεδομϋνων καταναλώςεων καυςύμων των οχημϊτων Να αναφερθεύ και να τεκμηριωθεύ η μεθοδολογύα υπολογιςμού των εκπομπών αερύων ρύπων και του CO2 Να υπολογύζει το παραγόμενο CO2 Να υπολογύζει τα παραγόμενα NOx, SO2, CO και PM Να εμφανύζει αναλυτικϊ δεδομϋνα με τη μορφό χρονοςειρών Να εμφανύζει ςυγκεντρωτικϊ Σελίδα 22 από 97

23 δεδομϋνα, ανϊ ημϋρα, μόνα και ϋτοσ Να υποςτηρύζει εξαγωγό των αποτελεςμϊτων C2.7 Εφαρμογή παρουςίαςησ ςυνθηκών κίνηςησ για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android) βαςιςμένο και ςε κοινωνικά δίκτυα Η εφαρμογό θα αφορϊ την ςυλλογό δεδομϋνων από χρόςτεσ μϋςω εργαλεύων κοινωνικόσ δικτύωςησ και GPS ςτύγματοσ Ο ανϊδοχοσ θα προςφϋρει ςε πλατφόρμα Windows Mobile, iphone, Android με την οπούα ο κϊθε χρόςτησ που ϋχει λογαριαςμό ςε εργαλεύο κοινωνικόσ δικτύωςησ (π.χ. facebook) θα μπορεύ να ςτεύλει ϋνα event ςτο κϋντρο ελϋγχου με το οπούο θα αναφϋρει ςυνθόκεσ κύνηςησ ςε ςυγκεκριμϋνο ςημεύο το οπούο θα επαληθεύεται μϋςω του ςτύγματοσ GPS που θα υποςτηρύζει η ςυςκευό του την εφαρμογό θα μπορεύ κϊποιοσ να δηλώςει κυκλοφοριακϊ ςυμβϊντα επύ του οδικού δικτύου την εφαρμογό θα μπορεύ κϊποιοσ να δηλώςει πληροφορύεσ κυκλοφοριακόσ κατϊςταςησ Ο κϊθε χρόςτησ θα πρϋπει να εύναι διαπιςτευμϋνοσ Σελίδα 23 από 97

24 C2.8 Εφαρμογή παρουςίαςησ ςυνθηκών κίνηςησ και ςυμβάντων ςτισ οθόνεσ εντόσ των οχημάτων Η Εφαρμογό παρουςύαςησ ςυνθηκών κύνηςησ και ςυμβϊντων ςτισ οθόνεσ εντόσ των οχημϊτων θα παρϋχει δυνατότητεσ πληροφόρηςησ προσ τουσ πολύτεσ για πληροφορύα που αφορϊ: Φρόνουσ ϊφιξησ των λεωφορεύων ςτισ ςτϊςεισ Κυκλοφοριακϊ ςυμβϊντα επύ του οδικού δικτύου Πληροφορύεσ κατϊςταςησ κυκλοφοριακόσ C2.9 Πολυμεςική Εφαρμογή αναπαραγωγήσ και υποςτήριξησ εντόσ οχήματοσ - Infotainment (ςτισ οθόνεσ του οχήματοσ) Εκτόσ από πληροφορύεσ δρομολογύων ςε πραγματικό χρόνο θα περιϋχει ανακοινώςεισ, ειδόςεισ, τοπικϊ και όχι νϋα, εταιρικϋσ παρουςιϊςεισ κλπ Η πληροφορύα θα πρϋπει να μπορεύ να μεταδοθεύ με πολλούσ τρόπουσ (κεύμενο, εικόνα, animation, video). Σο περιεχόμενο θα πρϋπει να εύναι ενημερωμϋνο (με ευθύνη τησ ΑΑ και με ποικύλο περιεχόμενο Τπϊρχει και ϋνα CMS, το οπούο το καθιςτϊ εύκολο και αποδοτικό την παρουςύαςη του ςωςτού περιεχόμενου ςτο ςωςτό τόπο και χρόνο Η εφαρμογό θα δύνει ςτον επιβϊτη πληροφορύεσ ςε πραγματικό ςε Σελίδα 24 από 97

25 διαφορετικϋσ θϋςεισ με τρόπο που να διανϋμεται η πληροφορύα που ςυνδϋεται με ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ, ςτισ γραμμϋσ και ςτισ ςτϊςεισ Για την δημιουργύα ενόσ νϋου hotspot, ο χρόςτησ θα πρϋπει μόνο να ςυντϊξει μια νϋα ζώνη ςτο εργαλεύο χϊρτη και να ςυνδϋςτε μια λύςτα αναπαραγωγόσ ςτη ζώνη Σο επύπεδο τησ λεπτομϋρειασ ςτην ενεργοπούηςη location-based υπηρεςιών θα πρϋπει να μπορεύ να αλλϊξει ςταδιακϊ, και επύςησ να ποικύλλει μεταξύ των διαφόρων παρόχων περιεχομϋνου Όταν ϋνα μϋροσ του περιεχομϋνου εύναι location-based, δεν πρϋπει να εύναι πλϋον δυνατό να χρηςιμοποιούν ςτατικϋσ περιγραφϋσ του περιεχομϋνου μιασ και προτεραιότητα μετϊδοςησ θα πρϋπει να ϋχει το location-based περιεχόμενο. Σο κανϊλι θα πρϋπει να μπορεύ να ϋχει διαφορετικούσ ςτόχουσ, π.χ. ςυχνότητα και ποςοςτώςεισ, για διαφορετικϋσ κατηγορύεσ περιεχομϋνου.. Για κϊθε επιλογό ο χρόςτησ/ διαχειριςτόσ θα μπορεύ να δει πότε και πού παιζόταν και ςε ποιο βαθμό οι ςτόχοι επιτεύχθηκαν Τπϊρχει δυνατότητα δημιουργύασ λιςτών αναπαραγωγόσ, και η ςύνδεςό τουσ με τόπουσ, γεγονότα και πρότυπα του χρόνου (π.χ. εμφϊνιςη κϊποιεσ φορϋσ το χρόνο ςε ςυνδυαςμό με τισ Σελίδα 25 από 97

26 αλλαγϋσ δρομολογύων). Σο περιεχόμενο θα μπορεύ να αλλϊζει κϊθε μόνα, εβδομϊδα ό ακόμα πιο ςυχνϊ, χωρύσ να απαιτεύ εμπλοκό τεχνικών Η εφαρμογό διαχεύριςησ εύναι web και να ϋχει πρόςβαςη ο χρόςτησ μϋςω ενόσ web browser Η εφαρμογό αποτελεύται από τρύα μϋρη: διεπαφό χρόςτη, διακομιςτό και τα λεωφορεύα Σο user interface εύναι μύα διαδικτυακό εφαρμογό όπου ο χρόςτησ διαχειρύζεται ό, τι παύζεται, πότε και πού. Ο server θα ςτϋλνει τισ βϊςεισ δεδομϋνων και τα μϋςα ενημϋρωςησ ςτα οχόματα, που αποτελεύται από υπολογιςτϋσ που εγκαθύςταται με το λογιςμικό και τουσ ςταθμούσ (εκεύ όπου θα γύνεται ανανϋωςη περιεχομϋνου). Σα οχόματα με τη ςειρϊ τουσ θα πρϋπει να επιςτρϋφουν logs με την ιςτορύα τησ αναπαραγωγόσ, η οπούα μπορεύ να απεικονιςτεύ ςτο περιβϊλλον εργαςύασ χρόςτη Ο ςυγχρονιςμόσ μεταξύ του διακομιςτό και των οχημϊτων θα πρϋπει να γύνεται αυτόματα όταν υπϊρχει μια ςύνδεςη ςτο Internet, και μπορεύ να κατευθυνθεύ ςε οριςμϋνουσ χρόνουσ και τόπουσ Για location-based ενεργοπούηςη, το ςύςτημα θα πρϋπει να απαιτεύ ϋνα ςόμα θϋςησ, ςυνόθωσ από ϋνα GPS Σο ςύςτημα μπορεύ επύςησ να μπορεύ να λϊβει υπόψη οδόμετρο, το ϊνοιγμα Σελίδα 26 από 97

27 τησ πόρτασ και να ςταματόςει τα ςόματα. Σα οχόματα θα αποθηκεύουν όλα τα μϋςα ενημϋρωςησ ςε τοπικό επύπεδο, και θα μπορεύ ωσ εκ τούτου να παύξει αυτόνομα infotainment ςτο ςωςτό τόπο και χρόνο, χωρύσ ςυνεχό ςύνδεςη ςτο Internet C2.10 Εφαρμογή ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning Να αναφερθεύ το όνομα, η ϋκδοςη και η χρονολογύα διϊθεςησ του προςφερόμενου λογιςμικού πϊνω ςτο οπούο θα βαςιςτεύ η ανϊπτυξη του ςυςτόματοσ e-learning. ε περύπτωςη που θα χρηςιμοποιηθούν περιςςότερα του ενόσ λογιςμικϊ, θα πρϋπει να τεκμηριωθεύ η ολοκλόρωςη μεταξύ τουσ. Δυνατότητα εξυπηρϋτηςησ ταυτόχρονων χρηςτών Ο εκπαιδευτόσ θα ϋχει τη δυνατότητα να εκτελεύ τισ βαςικότερεσ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ όπωσ π.χ παρουςιϊςεισ, διαλϋξεισ, ςυζητόςεισ ςε μικρϋσ ομϊδεσ, κ.λπ. μϋςα από το δια-δραςτικό περιβϊλλον του υςτόματοσ Να τεκμηριωθεύ η διαςύνδεςό του με τη διαδικτυακό πύλη (portal). Δυνατότητα για κεντρικό ϋλεγχο και διαχεύριςη του εκπαιδευτικού περιεχομϋνου. Δυνατότητα διαχεύριςησ χρηςτών Δυνατότητα ϋκδοςησ διαφόρων Σελίδα 27 από 97

28 αναφορών Προτυποπούηςη μαθημϊτων βϊςει διεθνών προτύπων (ενδεικτικϊ αναφϋρεται το SCORM) Πρόςβαςη ςτο εκπαιδευτικό περιβϊλλον από διαφορετικούσ browser (ενδεικτικϊ αναφϋρονται: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) Δυνατότητα πρόςβαςησ και εύκολησ αναζότηςησ υλικού από τουσ εκπαιδευόμενουσ. Ηλεκτρονικό βιβλιοθόκη Εργαλεύο ημερολογύου Δυνατότητα διαςύνδεςησ με κοινωνικϊ εργαλεύα Αςύγχρονη ςυνεργαςύα θεματικϋσ ομϊδεσ ςυζητόςεων υνομιλύεσ πραγματικού χρόνου (chats) Ηλεκτρονικό γλωςςϊριο Δυνατότητα αξιολόγηςησ εκπαιδευομϋνων Διαχεύριςη μαθημϊτων και εκπαιδευτικών προγραμμϊτων Τπηρεςύα Κεντρικόσ Πληροφόρηςησ για την εκπαύδευςη Τπηρεςύα προγραμματιςμού Μαθηςιακών Διαδικαςιών Τπηρεςύα Διαδραςτικόσ Επικοινωνύασ Τπηρεςύα διϊθεςησ εκπαιδευτικού περιεχομϋνου (εξειδικευμϋνο ςτο φορϋα, καθώσ και γενικού περιεχομϋνου) Τπηρεςύα ενημϋρωςησ και εκπαύδευςησ εξειδικευμϋνου περιεχομϋνου για το φορϋα Τπηρεςύα εκμϊθηςησ διαχεύριςησ του Σελίδα 28 από 97

29 τεχνολογικού εξοπλιςμού τόςο από το διοικητικό προςωπικό του φορϋα όςο και από τουσ οδηγούσ των ΚΣΕΛ με πληροφοριακό υλικό που θα εξειδικευτεύ κατϊ τη διϊρκεια του ϋργου. Τπηρεςύα Ειςαγωγόσ και Παρουςύαςησ/Προβολόσ ηλεκτρονικού περιεχομϋνου με μαθηςιακό λογικό και ςε διεθνό πρότυπα εκμϊθηςησ. Τπηρεςύα Δημιουργύασ εκπαιδευτικού και ενημερωτικού περιεχομϋνου Πιλοτικό Μϊθημα βϊςει αναγκών του φορϋα Τπηρεςύα πιςτοπούηςησ χρηςτών και προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων, καθώσ και καταγραφόσ του ιςτορικού περιόγηςησ ςτο περιεχόμενο Τπηρεςύα προςωπικόσ ιςτοςελύδασ των χρηςτών (εξουςιοδοτημϋνων και μη) C2.11 Εφαρμογή πληροφόρηςησ επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιςτικέσ/ τουριςτικέσ υπηρεςίεσ μέςω εξωτερικών Infokiosk Η εφαρμογό θα πρϋπει να περιλαμβϊνει και να διαχειρύζεται τα ακόλουθα ψηφιακϊ, χωρικϊ και περιγραφικϊ δεδομϋνα εντόσ των ορύων που κινεύται το ΚΣΕΛ Εφαρμογό Πολιτιςμού/ Διαςκϋδαςησ όπωσ αρχαιολογικούσ χώρουσ, μουςεύα, πολιτιςτικϊ κϋντρα, βιβλιοθόκεσ θϋατρα, κινηματογρϊφοι, χώρουσ πολιτιςτικών εκδηλώςεων Σελίδα 29 από 97

30 κλπ. Παιδεύασ / Εκπαύδευςησ - ςχολικϊ ςυγκροτόματα, νηπιαγωγεύα, παιδικού ςταθμού (Δημόςια και Δημοτικϊ) Περιοχϋσ - ζώνεσ μαζικόσ εςτύαςησ Περιοχϋσ - ζώνεσ εμπορικού ενδιαφϋροντοσ Η εφαρμογό θα παρϋχει πληροφορύεσ καταλόγου για τουσ οικονομικούσ και επαγγελματικούσ φορεύσ τησ περιοχόσ και θα περιλαμβϊνει ςτοιχεύα όπωσ: Βιοτεχνύεσ, Εμπόριο, υπηρεςύεσ,. Υορεύσ τουριςτικόσ δραςτηριότητασ Επαγγελματικϋσ μεταφορϋσ (εμπορεύματα, κ.λπ.) Επαγγελματικϋσ ενώςεισ η πρόςβαςη του χρόςτη γύνεται μϋςω χαρτών τησ περιοχόσ, ώςτε με τρόπο εύχρηςτο να μπορεύ ο χρόςτησ να μετακινηθεύ ςτο χϊρτη και να αναζητόςει τα ςτοιχεύα που τον ενδιαφϋρουν Η εφαρμογό πληροφόρηςησ για επεύγοντα περιςτατικϊ παρϋχει πληροφορύεσ για διημερεύςεισ και διανυκτερεύςεισ φαρμακεύων και ςταθμών καυςύμων και γενικϊ ςτοιχεύα για νοςοκομεύα, κλινικϋσ, αςτυνομικϊ τμόματα, πυροςβεςτικούσ ςταθμούσ Για κϊθε φαρμακεύο και ςταθμό ανεφοδιαςμού καυςύμων δύναται κϊποιοσ να αποκτόςει πληροφορύεσ για τον ιδιοκτότη, τη γεωγραφικό Σελίδα 30 από 97

31 θϋςη, τισ διανυκτερεύςεισ και διημερεύςεισ και κϊποια επιπλϋον ςτοιχεύα ανϊλογα αν πρόκειται για φαρμακεύο ό ςταθμό καυςύμων (προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ κ.α.) Μϋςω κατϊλληλου μηχανιςμού υποςτηρύζεται η παρουςύαςη τησ θϋςησ του φαρμακεύου ό ςταθμού καυςύμων ςτο χϊρτη και θα παρϋχεται η δυνατότητα μεγϋθυνςησ (zoom), για την καλύτερη παρουςύαςη τησ ςυγκεκριμϋνησ γεωγραφικόσ περιοχόσ Για τα αςτυνομικϊ τμόματα, τουσ πυροςβεςτικούσ ςταθμούσ και τα νοςοκομεύα, εμφανύζονται πληροφορύεσ ςχετικϊ με την οργανωτικό διϊρθρωςη, τουσ αρμόδιουσ υπαλλόλουσ και τη γεωγραφικό κατανομό των μονϊδων ςτην ευρύτερη περιοχό Εφαρμογό για Αθλητιςμού/ αθλητικϊ κϋντρα, γόπεδα, παιδικϋσ χαρϋσ,φώρουσ αναψυχόσ Εφαρμογό για θϋματα που ςχετύζονται με τη Δημόςια Διούκηςη, όπωσ Τπουργεύα, Δημόςιεσ και Δημοτικϋσ Τπηρεςύεσ Εφαρμογό για ενημϋρωςη των οδηγών Ενημϋρωςη θϋςεων Parking (Δημόςιοι ταθμού Αυτοκινότων, Ζώνεσ Ελεγχόμενησ τϊθμευςησ Η εφαρμογό για τα μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ περιλαμβϊνει κατϊλληλο ςύςτημα δρομολόγηςησ, με ςκοπό τη διευκόλυνςη του επιςκϋπτη αλλϊ και του πολύτη τησ περιοχόσ ςτισ Σελίδα 31 από 97

32 μετακινόςεισ ςτην ευρύτερη γεωγραφικό περιοχό και αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για τα δρομολόγια, τρϋνων, υπεραςτικών λεωφορεύων, αςτικών λεωφορεύων και ταξύ Για κϊθε μεταφορικό μϋςο, υπϊρχει δυνατότητα επιλογόσ τησ αφετηρύασ από λύςτα αφετηριών και του προοριςμού από λύςτεσ με τουσ πιθανούσ προοριςμούσ, δεδομϋνησ τησ αφετηρύασ. Για κϊθε μεταφορικό μϋςο παρουςιϊζονται οι ημϋρεσ και ώρεσ αναχώρηςησ και τα ειδικϊ ςτοιχεύα του μϋςου Σο ςύςτημα διαδραςτικών χαρτών περιλαμβϊνει δυνατότητεσ: να ανακτούν ςημαντικϋσ πληροφορύεσ για τα ςυγκεκριμϋνα ςημεύα ενδιαφϋροντοσ ςτα όρια του Δόμου που δραςτηριοποιεύται το ΚΣΕΛ και επιθυμούν να επιςκεφθούν και τα εντοπύζουν ςτο ψηφιακό χϊρτη να αναζητούν και να εντοπύζουν εύκολα και γρόγορα χώρουσ διαςκϋδαςησ και ψυχαγωγύασ όπωσ club, cafe, φαγητό, ψυχαγωγύα, μϋςα από τισ ςελύδεσ των προτϊςεων διαςκϋδαςησ και να ανακτούν ςημαντικϋσ πληροφορύεσ για τα ςυγκεκριμϋνα ςημεύα ενδιαφϋροντοσ των προτϊςεων διαςκϋδαςησ που επιθυμούν να επιςκεφθούν Σο ύςτημα Διαδραςτικών Φαρτών με γεωγραφικϊ δεδομϋνα, θα προςφϋρει: ϋλεγχο και κανονικοπούηςη των Σελίδα 32 από 97

33 διευθύνςεων δημιουργύα θεματικών επιπϋδων και θα καθιςτϊ εφικτό (και εύκολη) τη δημιουργύα και ανανϋωςη των ημεύων Ενδιαφϋροντοσ (δηλ. ςημεύα γενικού και ειδικού ενδιαφϋροντοσ, επαγγελματικόσ οδηγόσ, και προτϊςεισ διαςκϋδαςησ), με τη χρόςη web browser Σο υποςύςτημα θα χειρύζεται τισ αναζητόςεισ ςημεύων ενδιαφϋροντοσ των χρηςτών τησ διαδικτυακόσ πύλησ (τησ εφαρμογόσ), θα οπτικοποιεύ και θα ςυςχετύζει τα ανακτημϋνα ςημεύα ενδιαφϋροντοσ ςτο ψηφιακό υπόβαθρο C2.12 Λογιςμικού Οδηγού 2D/QR code (ανά όχημα) Ωδειεσ Φρόςησ 53 Φειριςμό διαδικαςύασ ϋκδοςησ ειςιτηρύου πϊνω ςτο όχημα Ανϊγνωςη 2D/QR code κι ακύρωςη eticket, (Mobile ticketing, Web ticketing) Ενημϋρωςη του λογιςμικού διαχεύριςησ ειςιτηρύων ςε πραγματικό χρόνο για τα ειςιτόρια που εκδύδονται ύνδεςη με το κϋντρο παρακολούθηςησ και αμφύδρομη ανταλλαγό των δεδομϋνων μϋςω του δικτύου GPRS. Η ανταλλαγό των δεδομϋνων ολοκληρώνεται με ειδικϋσ εντολϋσ επιβεβαύωςησ ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η απόλυτη αςφϊλεια των δεδομϋνων. Αυτόματη ενημϋρωςη των ςτϊςεων, αξόνων, δρομολογύων και οδηγών πιςτοποιημϋνων χρηςτών Αναγνώριςη χρηςτών με την ειςαγωγό προςωπικού κωδικού και ανϊγνωςησ ϋξυπνων καρτών Σελίδα 33 από 97

34 Αυτόματη αναγνώριςη ςτϊςησ κατϊ την ροό του δρομολογύου με τη βοόθεια GPS, ώςτε τα δεδομϋνα αυτϊ να εγγραφούν ςτην κϊθε πώληςη ό ακύρωςη ειςιτηρύου Επιλογό ειςιτηρύου εμφϊνιςη ςυνολικού κομύςτρου & εκτύπωςη ειςιτηρύου ςτον ενςωματωμϋνο θερμικό εκτυπωτό Εμφϊνιςη Εκτύπωςη αναλυτικών & ςυνολικών ειςιτηρύων ανϊ βϊρδια Online Ενημϋρωςη του κεντρικού ςταθμού διαχεύριςησ για κϊθε ειςιτόριο Ενημϋρωςη δρομολογύων-κομύςτρων και παραμετροπούηςη από το κϋντρο παρακολούθηςησ ειςιτηρύων μϋςω του κϋντρου ςυλλογόσ Δυνατότητα αναβϊθμιςησ λογιςμικού από το κϋντρου ςυλλογόσ C2.13 Αναβάθμιςη άδειασ χρήςησ Λογιςμικού Κέντρου αποςτολήσ SMS Ενημϋρωςη για Ϊκτακτα Γεγονότα (π.χ. κύνδυνοσ πυρκαγιϊσ): Σο ΚΣΕΛ καταχωρεύ κινητϊ Δημοτών, εθελοντών κ.α., οι οπούοι ςε περιπτώςεισ εκτϊκτων ςυμβϊντων ειδοποιούνται ϊμεςα προκειμϋνου να πϊρουν τα κατϊλληλα μϋτρα Αλλαγό δρομολογύου: Σο ΚΣΕΛ αποςτϋλλει SMS για αλλαγϋσ δρομολογύων ςε φοιτητϋσ, ςπουδαςτϋσ ό ειδικϋσ ομϊδεσ επιβατών Ειδικϋσ τιμϋσ ειςιτηρύων: Σο ΚΣΕΛ αποςτϋλλει SMS για νϋεσ τιμϋσ ςε φοιτητϋσ, ςπουδαςτϋσ ό ειδικϋσ ομϊδεσ επιβατών Αιμοδοςύα: Πολύτεσ οι οπούοι εύναι αιμοδότεσ, καταχωρούν ςτην υπηρεςύα τα νούμερα των κινητών τουσ καθώσ Σελίδα 34 από 97

35 και την ομϊδα αύματοσ που ανόκουν. ε περύπτωςη ανϊγκησ όπου κϊποιοσ χρειϊζεται αύμα, ειδοποιούνται με SMS οι αιμοδότεσ προκειμϋνου να δώςουν αύμα C2.14 Αναβάθμιςη Άδειασ χρήςησ Λογιςμικού Παρακολούθηςησ ςτόλου Δυνατότητα χρόςησ web εφαρμογόσ, που θα παρουςιϊζει το χρόνο ϊφιξησ των λεωφορεύων ςε όλεσ τισ ςτϊςεισ Ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει μια ςτϊςη από το χϊρτη ό δύνοντασ κωδικό ό όνομα ςτϊςησ και η εφαρμογό να εμφανύζει τησ προβλϋψεισ ϊφιξησ των λεωφορεύων. Επύςησ, ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει γραμμό, και η εφαρμογό να του εμφανύςει ςε χϊρτη όλεσ τισ ςτϊςεισ και τη διαδρομό τησ γραμμόσ όπωσ επύςησ και όλα τα δρομολόγια Σα λεωφορεύα εμφανύζονται πϊνω ςε χϊρτη και ςε γραμμικό περιβϊλλον, ςε πραγματικό χρόνο. Θα πρϋπει να εμφανύζονται επιπλϋον όλεσ οι διαδρομϋσ των γραμμών και οι ςτϊςεισ ςε χϊρτη, περιϋχοντασ χρόςιμεσ πληροφορύεσ για τουσ χρόςτεσ όπωσ προβλϋψεισ ϊφιξησ, διελεύςεισ κ.α.. Παρϋχονται διϊφορεσ επιλογϋσ εμφϊνιςησ των λεωφορεύων-ςτϊςεων ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του κϊθε χρόςτη. Η εφαρμογό περιϋχει αναφορϋσ και Σελίδα 35 από 97

36 εργαλεύο για τη διαχεύριςη χρηςτών Ο ανϊδοχοσ διαςφαλύςει την πλόρη αναβϊθμιςη του υφιςτϊμενο ςυςτόματοσ χωρύσ καμύα απεγκατϊςταςη υφιςτϊμενου εξοπλιςμού και λογιςμικού του ΚΣΕΛ C2.15 Εξυπηρετητήσ elearning Να αναφερθεύ ο καταςκευαςτόσ και το μοντϋλο Σο ςύνολο των εξυπηρετητών θα εύναι του ιδύου καταςκευαςτό. Αριθμόσ μονϊδων προςφερόμενου ςυςτόματοσ. 1 Σύποσ ςαςύ rack mounted, για ενςωμϊτωςη ςε ικρύωμα 19 (rack). NAI Να αναφερθεύ το ςυνολικό μϋγεθοσ τησ μονϊδασ ςε U (rack units) Ο προςφερόμενοσ Εξοπλιςμόσ πρϋπει να εύναι ςύγχρονοσ (χρόνοσ ανακούνωςησ ό τελευταύασ ενημϋρωςησ, μικρότεροσ από 12 μόνεσ από την ημερομηνύα κατϊθεςησ τησ προςφορϊσ του Αναδόχου και να μην υπϊρχει ανακούνωςη περύ αντικατϊςταςησ/απόςυρςησ του). Δηλαδό δεν πρϋπει να ϋχει ςταματόςει η παραγωγό του ό να βρύςκεται ςτην κατϊςταςη End Of Life Να δοθούν τα τεχνικϊ εγχειρύδια για το ςύςτημα ςε ηλεκτρονικό μορφό και προαιρετικϊ ςε ϋντυπη Να αναφερθούν οι ςυνολικϋσ απαιτόςεισ ςε ιςχύ ρεύματοσ (ςε W ςτα 230V) ςε κατϊςταςη πλόρουσ Σελίδα 36 από 97

37 φορτύου του προςφερόμενου ςυςτόματοσ Να αναφερθούν οι απαιτόςεισ θερμοαπαγωγόσ (BTUs/hr) ςε κατϊςταςη πλόρουσ φορτύου του προςφερόμενου ςυςτόματοσ Πιςτοπούηςη CE ό ιςοδύναμο Να αναφερθούν ISO και λοιπϊ καταςκευαςτικϊ standards Προςφερόμενοσ αριθμόσ επεξεργαςτών (CPU) ανϊ εξυπηρετητό. 1 Να αναφερθεύ ο τύποσ / καταςκευαςτόσ Τποςτηριζόμενοσ αριθμόσ επεξεργαςτών 2 χετικϊ με τουσ επεξεργαςτϋσ: Αριθμόσ πυρόνων ανϊ επεξεργαςτό 6 Xρονιςμόσ των προςφερόμενων CPU Να αναφερθεύ η ιεραρχύα μνόμησ Cache (ποςότητα ανϊ επύπεδο Level 1, 2 και 3) και φυςικό τοποθεςύα Τποςτόριξη ταυτόχρονησ εκτϋλεςησ πολλαπλών νημϊτων ανϊ πυρόνα (multithreading). Να αναφερθεύ ο αριθμόσ. 2.1 GHz NAI χετικϊ με τη μνόμη : Μϋγεθοσ προςφερόμενησ μνόμησ (GB) Mεγιςτη υποςτηριζομενη μνημη (GB) Σύποσ μνόμησ DDR3 ό ιςοδύναμοσ ό ανώτεροσ Σελίδα 37 από 97

38 Να αναφερθεύ ο τύποσ μνόμησ και τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ (π.χ. ςυχνότητα (ΜΗz), latency κλπ) Τποςτόριξη χαρακτηριςτικών διαςφϊλιςησ ακεραιότητασ δεδομϋνων (π.χ. Ενςωματωμϋνο κύκλωμα για τη διόρθωςη λαθών -ECC) Να κατατεθούν τα ςχετικϊ αποτελϋςματα των benchmarks SPECint_rate2006 και SPECfp_rate2006. Σα αποτελϋςματα μπορούν να εύναι: επύςημα ϋγγραφα πιςτοποιημϋνα από το αντύςτοιχο διεθνό οργανιςμό αξιολόγηςησ επιδόςεων υπολογιςτικών ςυςτημϊτων (Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC). εκτυπώςεισ από τουσ επύςημουσ και μόνο δικτυακούσ τόπουσ των εταιριών καταςκευόσ με την αντύςτοιχη ηλεκτρονικό διεύθυνςη εκτυπώςεισ από τον επύςημο και μόνο δικτυακό τόπο του διεθνό οργανιςμού αξιολόγηςησ επιδόςεων υπολογιςτικών ςυςτημϊτων (Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC) με την αντύςτοιχη ηλεκτρονικό διεύθυνςη Σελίδα 38 από 97

39 O εξυπηρετητόσ να διαθϋτει Εthernet 4 ports Να αναφερθούν οι ςυνολικϋσ και κατειλημμϋνεσ υποδοχϋσ επϋκταςησ PCI/PCI Express κλπ Μονϊδα DVD-RW NAI Ελεγκτόσ δύςκων με υποςτόριξη RAID- 1. Οι δύςκοι να βρύςκονται ςτη διϊταξη αυτό Πλόθοσ μονϊδων ανϊ εξυπηρετητό 2 Φωρητικότητα ςκληρών δύςκων SAS K rpm(gb) Διπλϊ τροφοδοτικϊ και fans NAI (Redundant) Aλλαγό εξαρτημϊτων (δύςκοι, NAI τροφοδοτικϊ, fans) εν θερμώ Παροχό των εγχειριδύων χρόςησ ςε NAI ϋντυπη μορφό ό/ και ςε CD Να δοθεύ ςυνοδευτικό λογιςμικό για την απομακρυςμϋνη Παρακολούθηςη και Διαχεύριςη του ςυςτόματοσ των εξυπηρετητών Θα πρϋπει να υπϊρχει οπτικό διϊγνωςη βλαβών όπωσ επύςησ και ςύςτημα πρόγνωςησ βλαβών το οπούο κατ ελϊχιςτον να παρακολουθεύ τα παρακϊτω ςυςτόματα : Επεξεργαςτϋσ, μνόμη VRM PCI slots Δύςκουσ αποθόκευςησ, Σροφοδοτικϊ Ανεμιςτόρεσ Σο ςυγκεκριμϋνο ςύςτημα οπτικόσ Σελίδα 39 από 97

40 διϊγνωςησ βλαβών θα πρϋπει να μπορεύ να λειτουργόςει ακόμα και χωρύσ ρεύμα Τποςτόριξη ΣPM 1.2 NAI Τποςτόριξη ενεργοπούηςησ/απενεργοπούηςησ του ςυςτόματοσ μϋςω του περιβϊλλοντοσ διαχεύριςησ (remote power on/off) καθώσ και απομακρυςμϋνου reboot των εξυπηρετητών. C2.16 Αυτόματοσ Πωλητήσ έκδοςησ ειςιτηρίου Ποςότητα 1 Ενςωματωμϋνοσ βιομηχανικόσ υπολογιςτόσ με τισ εξόσ προδιαγραφϋσ: - Ελϊχιςτη ταχύτητα επεξεργαςτό: 1,8GΗz - Ελϊχιςτη μνόμη: 2GB Φωριςτϋσ ανεξύτηλεσ μνόμεσ αποθόκευςησ δεδομϋνων για να επιτυγχϊνεται η μϋγιςτη αςφϊλεια δεδομϋνων Ειδικϊ καταςκευαςμϋνο ςύςτημα ελϋγχου κατϊςταςησ περιφερειακών ςυςκευών για - Απομακρυςμϋνο ϋλεγχο - Απευθεύασ επικοινωνύα με το κϋντρο ελϋγχου χωρύσ βοόθεια τησ κεντρικόσ υπολογιςτικόσ μονϊδασ. - Θα λειτουργεύ περιςςότερο από 12 ώρεσ ςε περύπτωςη πτώςη τϊςησ Σελίδα 40 από 97

41 Οθόνη αφόσ 15 αναγνώςιμη ςε ςυνθόκεσ ϋντονησ ηλιοφϊνειασ με τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: - Ελϊχιςτη φωτεινότητα: 800 nits - Αυτόματη ρύθμιςη φωτεινότητασ - Ελϊχιςτη ανϊλυςη: 1024 x Ελϊχιςτη γωνύα θϋαςησ (οριζόντια/κϊθετη): 160 / Ελϊχιςτη αντύθεςη 600 : 1 Η οθόνη να εύναι προςτατευμϋνη με ςκληρυμϋνο κρύςταλλο με τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ: - ελϊχιςτο πϊχοσ 8 mm - ειδικό επικϊλυψη κατϊ των υπϋρυθρων ακτινοβολιών του όλιου Οι αιςθητόρεσ αφόσ τησ οθόνησ να εύναι τοποθετημϋνοι πύςω από το κρύςταλλο ϋτςι ώςτε να προςτατεύονται από κϊθε κακομεταχεύριςη (γρατζουνιϋσ, βανδαλιςμού κ.λπ.). Θερμικόσ εκτυπωτόσ βαρϋωσ τύπου, με υποδοχό δυο ρολών ό δύο ανεξϊρτητοι εκτυπωτϋσ με τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: - Πλϊτοσ χαρτιού ϋωσ 80mm - Ελϊχιςτη διϊμετρο ρολού 300mm - Ελϊχιςτη ανϊλυςη 203dpi - Εκτύπωςη Barcode 1D και 2D - Δυνατότητα εκτύπωςησ γραφικών - Σαχύτητα ϋωσ 240mm/sec - Πϊχοσ χαρτιού ϋωσ 250 g/m² Σελίδα 41 από 97

42 Ανεξϊρτητοσ εςωτερικόσ θερμικόσ εκτυπωτόσ για εκτύπωςη λογιςτικών αποδεύξεων και αναφορών με τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ: - Ελϊχιςτο πλϊτοσ χαρτιού min 58 mm. - Ελϊχιςτη ανϊλυςη 200dpi Σρόποι πληρωμόσ: Κϋρματα: - αποδοχό και ϋλεγχοσ γνηςιότητασ τουλϊχιςτον 6 κερμϊτων (όλα τα εύδη κερμϊτων ευρώ εκτόσ των κερμϊτων 1 & 2 λεπτών). - ποςοςτό αναγνώριςησ μεγαλύτερο του 95% - 6 ςυςκευϋσ ανακύκλωςησ κερμϊτων (ςτοκ) με ελϊχιςτη χωρητικότητα 50 κϋρματα. - Σελευταύο ειςαγόμενο κϋρμα πρώτο εξαγόμενο (ςε περύπτωςη ακύρωςησ επιςτρϋφονται ςτον πελϊτη ακριβώσ τα κϋρματα που ειςόγαγε). - Σουλϊχιςτον δυο επιπλϋον κιβώτια χωρητικότητασ 1000 κερμϊτων (εύκολη αντικατϊςταςη, κλεύδωμα εντόσ και εκτόσ του μηχανόματοσ για αποφυγό δόλου, ηλεκτρονικό ταυτότητα ID) - Σελικό κιβώτιο ςτο οπούο καταλόγουν τα κϋρματα χωρητικότητασ τουλϊχιςτον 4 λύτρων (εύκολη αντικατϊςταςη και Σελίδα 42 από 97

43 μεταφορϊ, κλεύδωμα εντόσ και εκτόσ του μηχανόματοσ για αποφυγό δόλου, ηλεκτρονικό ταυτότητα ID) Φαρτονομύςματα: - Αποδοχό τουλϊχιςτόν 6 τύπων χαρτονομιςμϊτων. - Ενδιϊμεςοσ χώροσ αποθόκευςησ τουλϊχιςτον 15 χαρτονομιςμϊτων για επιςτροφό των ειςαγομϋνων χαρτονομιςμϊτων ςε περύπτωςη ακύρωςησ. - Ποςοςτό αναγνώριςησ μεγαλύτερο του 95% - Φρόνοσ ανϊγνωςησ και αποθόκευςησ χαρτονομύςματοσ μικρότεροσ από 2 δευτερόλεπτα - Σελικό κιβώτιο ςτο οπούο καταλόγουν τα χαρτονομύςματα, χωρητικότητασ τουλϊχιςτον 400 τεμαχύων (εύκολη αντικατϊςταςη και μεταφορϊ, κλεύδωμα εντόσ και εκτόσ του μηχανόματοσ για αποφυγό δόλου, ηλεκτρονικό ταυτότητα ID) Αναγνώςτησ Barcode: - ανϊγνωςη Barcode 1D και 2D. Interfaces Επικοινωνύασ: LAN Ethernet 10/100 Mbit, GSM, GPRS, EDGE, UMTS Προαιρετικϊ: WLAN Σροφοδοςύα: - Σϊςη: 230 V AC - υχνότητα: 50Hz - Δυνατότητα ολοκλόρωςησ Σελίδα 43 από 97

44 τρϋχουςασ ςυναλλαγόσ, αποςτολό απαραύτητων δεδομϋνων και απενεργοπούηςη με αυτόματη ενεργοπούηςη όταν επανϋλθει η παροχό ρεύματοσ. Ανθεκτικό καταςκευό για λειτουργύα ςε εξωτερικό χώρο κϊτω από οποιεςδόποτε καιρικϋσ ςυνθόκεσ, ςχεδιαςμϋνη για προςταςύα από επιθϋςεισ. Φαρακτηριςτικϊ πλαιςύου: - ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ πϊχουσ 2mm για το κυρύωσ ςώμα - ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ πϊχουσ 3mm για την πόρτα - Προςταςύα πλαιςύου: IP54 - Τποδοχϋσ κερμϊτων, χαρτονομιςμϊτων: IP34, IP33 - Βαφό antigraffiti ςε χρώμα επιλογόσ του Υορϋα - Θύρα υψηλόσ αςφαλεύασ με κλειδαριϊ 5 ςημεύων - Μϋγιςτεσ διαςτϊςεισ ύψοσ 190cm, πλϊτοσ 90cm, βϊθοσ 56cm Όλα τα ςημεύα επαφόσ με τον χρόςτη θα βρύςκονται ςε κατϊλληλο ύψοσ από το ϋδαφοσ ςύμφωνα με Ειδικϋσ ρυθμύςεισ για την εξυπηρϋτηςη ΑμΕΑ (Disability Discrimination Act DDA 1995) ύςτημα ςυναγερμού ο οπούοσ ενεργοποιεύται ςε οποιαδόποτε απόπειρα παραβύαςησ με δυνατότητα αποςτολόσ μηνυμϊτων ςε κεντρικό υπολογιςτό του φορϋα ό ςε λύςτα προεπιλεγμϋνων αριθμών κινητών τηλεφώνων. Θα ϋχει αυτονομύα τουλϊχιςτον 12 Σελίδα 44 από 97

45 ώρεσ ςε περύπτωςη πτώςη τϊςησ τροφοδοςύασ. Η πρόςβαςη ςτο εςωτερικό του μηχανόματοσ θα επιτρϋπεται με την χρόςη ϋξυπνησ κϊρτασ ό ηλεκτρονικό κλειδύ με κωδικό ύςτημα αυτόματησ ενεργοπούηςησ φωτιςμού μετϊ την ϋκδοςη του ειςιτηρύου και κατϊ τη διϊρκεια επιςτροφόσ χρημϊτων για καθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα. Εύκολη αντικατϊςταςη υλικοτεχνικού εξοπλιςμού χωρύσ την χρόςη εργαλεύων. Αςφαλόσ διακύνηςη χρημϊτων μεταξύ των μηχανημϊτων και τησ λογιςτικόσ (ταμειακόσ) υπηρεςύασ του φορϋα. Ο μεταφορϋασ δε θα ϋχει απευθεύασ επαφό με τα χρόματα, τα κιβώτια (κερμϊτων και χαρτονομιςμϊτων) θα κλειδώνουν αυτόματα κατϊ την απομϊκρυνςη τουσ από τα μηχανόματα. Θα υπϊρχει δυνατότητα μεταφορϊσ των χρημϊτων από τισ ςυςκευϋσ ανακύκλωςησ κερμϊτων και από τα επιπλϋον κιβώτια απευθεύασ ςτα χρηματοκιβώτια. - Θερμοκραςύα λειτουργύασ: - 25 C ϋωσ +55 C - Θερμοκραςύα ςυντόρηςησ: - 35 C ϋωσ +85 C - Τγραςύα: 15% ϋωσ 95% (non condensing) Πιςτοποιόςεισ: CE ό ιςοδύναμο Σελίδα 45 από 97

46 C2.17 Οθόνη πληροφόρηςησ επιβατών εντόσ του οχήματοσ 20' Ποςότητα 53 Μϋγεθοσ Διαγωνύου 20 Pixel Pitch: 0.276(H) x 0.276(W) mm Ανϊλυςη 1600x900 pixels Διαθϋςιμα Φρώματα: 16.7M Διαςτϊςεισ Ηλεκτρονικού Μϋρουσ: 442.8mm x mm Υωτεινότητα τουλϊχιςτον 200 CD/m 2 LED backlight HDMI interface Ανθεκτικό και αντικραδαςμικό καταςκευό βιομηχανικού τύπου για χρόςη εντόσ του λεωφορεύου Ωθραυςτο προςτατευτικό πολυκαρβονικό φύλλο ςτην πρόςοψη τησ οθόνησ Θερμοκραςύα λειτουργύασ: 0 ο C ϋωσ +50 o C Τγραςύα λειτουργύασ: 5% ϋωσ 85% Η εγκατϊςταςη και θϋςη ςε λειτουργύα των οθονών εντόσ των λεωφορεύων αποτελεύ υποχρϋωςη του Αναδόχου Να περιλαμβϊνεται όλοσ ο αναγκαύοσ ςυμπληρωματικόσ εξοπλιςμόσ και εξαρτόματα για τη θϋςη του ςυςτόματοσ ςε παραγωγικό λειτουργύα (πχ καλώδια, connectors, κλπ) C2.18 υςκευή αναπαραγωγήσ υποςτήριξησ πολυμεςικήσ εφαρμογήσ εντόσ οχήματοσ (media player) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Ποςότητα 53 Ενςωμϊτωςη εντόσ του πλαιςύου τησ οθόνησ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ Σελίδα 46 από 97

47 Μνόμη: 512MB CF ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Ανανϋωςη περιεχομϋνου μϋςω Ethernet, WLAN, USB drive Τποςτηριζόμενοι τύπου video: MPEG1, MPEG2, MPEG4 Τποςτηριζόμενοι φωτογραφιών: JPEG, BMP τύπου Τποςτόριξη banner κειμϋνου μεταβλητόσ ταχύτητασ Κατανϊλωςη ςυςκευόσ Η εγκατϊςταςη και θϋςη ςε λειτουργύα των οθονών εντόσ των λεωφορεύων αποτελεύ υποχρϋωςη του Αναδόχου Να περιλαμβϊνεται όλοσ ο αναγκαύοσ ςυμπληρωματικόσ εξοπλιςμόσ και εξαρτόματα για τη θϋςη του ςυςτόματοσ ςε παραγωγικό λειτουργύα (πχ καλώδια, connectors, κλπ) όχι περιςςότερη από ~35W ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ C2.19 ύςτημα οδηγού με ενςωματωμένη οθόνη για την ανάγνωςη mobile ticket eticket 2D/QR Code και καρτών ειδικών ειςιτηρίων (Υοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) Ποςότητα 53 Να εύναι ανθεκτικόσ καταςκευόσ Η ςυςκευό θα εύναι μύα ενιαύα καταςκευό και δεν θα αποτελεύται από ανεξϊρτητα υποςυςτόματα Ϊγχρωμη οθόνη αφόσ τουλϊχιςτον 7 Η οθόνη του οδηγού θα πρϋπει απαραιτότωσ να υποςτηρύζει ευανϊγνωςτουσ, ελληνικούσ αλφαριθμητικούσ χαρακτόρεσ και γραφικϊ, αναγνώςιμουσ κϊτω από τισ ςυνόθεισ ςυνθόκεσ φωτιςμού και για όλη τη διϊρκεια τησ ημϋρασ Επεξεργαςτόσ αρχιτεκτονικόσ τουλϊχιςτον 32 bit (x86), 1,4 GHz ό ιςοδύναμοσ Μνόμη RAM DDR3 4GB τουλϊχιςτον Σελίδα 47 από 97

48 Interfaces: 1 x USB2.0, 10/100/1000Mbps Ethernet, HDMI Ενςωματωμϋνοσ θερμικόσ εκτυπωτόσ. Πλϊτοσ ρολού τουλϊχιςτον 56mm Αναγνώςτη 2D/QR code Να υποςτηρύζεται.net framework ό ιςοδύναμο Αναγνώςτη ϋξυπνων καρτών RF ISO A/B (Mifare) Λειτουργικό ύςτημα: Windows XP/ XP Embedded/ Windows 7/ Windows 8 ό ιςοδύναμο Σροφοδοςύα: VDC C2.20 υςκευή παροχήσ αςύρματου Internet (Wifi) εντόσ του οχήματοσ Ποςότητα 6 Να υποςτηρύζονται κατ ελϊχιςτο τα πρότυπα Wi-Fi/WLAN b/g/n 2400 ~ 2.483GHz με πολλαπλϊ SSID Να υποςτηρύζονται κατ ελϊχιςτο από τον εξοπλιςμό ςυνδϋςεισ με τηλεπικοινωνιακϊ δύκτυα τύπου 2G, 3G, 4G καθώσ επύςησ και GPRS, EDGE, EV-DO, HSPA, HSPA+ και LTE. Να υποςτηρύζονται οι παρακϊτω καταςτϊςεισ λειτουργύασ : Access Point mode Client Mode Τποςτηριζόμενα πρότυπα Τποςτηριζόμενα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ δικτύου WPA with AES TKIP (802.11i). WPA bit WEP RADIUS AAA authentication. Layer 2 address filtering (MAC filtering). NAT router. Port Forwarding Load Balancer. Σερματιςμόσ Σελίδα 48 από 97

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη ύνδεςη ςτο Διαδύκτυο Εφαρμογϋσ περιόγηςησ και ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Σφνδεςη ςτο Διαδίκτυο Διαθϋςιμεσ δικτυακϋσ τεχνολογύεσ για ςύνδεςη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων.

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Σιςμϊνογλου Ιωϊννησ Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Παρϋχει διαφορετικό προτεραιότητα: ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ χρόςτεσ ςτισ ροϋσ δεδομϋνων Σημαντικό εϊν η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Επικοινωνία gelioud@ieee.org ΟΧΙ ςτο gelioud@uop.gr!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Αρχιτεκτονικέσ δικτύωςησ: OSI & TCP/IP Επύπεδο Εφαρμόγόσ Επύπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη

Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ. Μνήμη Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Μνήμη Διαχείριςη Μνήμησ Σε ϋναν ιδανικό κόςμο... Η μνόμη θα όταν ϊπειρη ςε μϋγεθοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 04 /10/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 10430 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Αςφαλείσ Επικοινωνίεσ ςε Αςύρματα Δίκτυα Αιςθητήρων ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.Μ.: 2181 Επιβλϋπων: Δρ. Ρϊντοσ Κωνςταντύνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ MyVanto LLC. Michel Kreidi Tel.: +1 514 802 1808 mk@myvanto.com Η Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία ςτην υπηρεςία ςασ Η φωτοβολταϊκή ενζργεια είνα άλλη μία δωρεάν πηγή ενζργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Για παρϊδειγμα, μια πλοόγηςη ςτη βιβλιοθόκη τησ Ανώτατησ χολόσ Καλών Σεχνών:

Για παρϊδειγμα, μια πλοόγηςη ςτη βιβλιοθόκη τησ Ανώτατησ χολόσ Καλών Σεχνών: Αγγελικό Μώρη Αναζότηςη και ςύντομη ϋρευνα ςτο διαδύκτυο με αντικεύμενο τισ ψηφιακϋσ και μη βιβλιοθόκεσ οπτικοακουςτικού περιεχομϋνου. Μελϋτη εργαςιών και ϊρθρων όςον αφορϊ τη μορφό και το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

AΠΙΝΙΔΩΣΗ. Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ AΠΙΝΙΔΩΣΗ Μημήκοσ τυλιανόσ*, Χαρούπα Στεργιανό** *Νοζηλεσηής ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ **Προϊζηαμένη ΚΧΜΕΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΟΡΙΜΟ AΠΙΝΙΔΩΣΗ ή απινιδιςμόσ είναι, επίςησ γνωςτόσ και ωσ: ηλεκτρική εκκένωςη ςυνεχούσ ρεύματοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. Αθηνϊ Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL τϋλιοσ Πιπερύδησ, υντονιςτόσ CLARIN-EL Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ Aφθονία περιεχομϋνου ςτο διαδύκτυο Δεκ. 2008 : 487 δισ GB ψηφιακού περιεχομϋνου δημιουργημϋνου

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες.

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482353 Πράξη "Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού Κτελ Πατρών Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού με κωδικό MIS 482353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνύα: Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 0 : (25μονάδεσ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ τισ ερωτόςεισ 1-4, να γρϊψετε τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δύπλα ςε κϊθε αριθμό το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη ςωςτό απϊντηςη:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τςαμποφλα Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ φοιτητών και νζων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιςτημίων που διαθζτουν ςε Σχολζσ ή Τμήματά τουσ Τομζα ή Κατεφθυνςη Σπουδών Μεταφορών 1 οσ Ετήςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι 1 Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι 03/07/2013 ΘΕΜΑ Η δοκόσ του ςχόματοσ α ϋχει τη διατομό του ςχόματοσ β. Ζητούνται: a) Σα διαγρϊμματα Q και M. b) Σο απαιτούμενο πϊχοσ t του

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιηθή Μεηαθνξά: Πξνζδηνξηζκόο Καη Αλάιπζε Τωλ Αλαγθώλ Χξεζηώλ Ωο Πξνο Τε Χξήζε Τερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Πνπ Απμάλεη Τα Δπίπεδα Αζθάιεηαο

Σρνιηθή Μεηαθνξά: Πξνζδηνξηζκόο Καη Αλάιπζε Τωλ Αλαγθώλ Χξεζηώλ Ωο Πξνο Τε Χξήζε Τερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Πνπ Απμάλεη Τα Δπίπεδα Αζθάιεηαο Σρνιηθή Μεηαθνξά: Πξνζδηνξηζκόο Καη Αλάιπζε Τωλ Αλαγθώλ Χξεζηώλ Ωο Πξνο Τε Χξήζε Τερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Πνπ Απμάλεη Τα Δπίπεδα Αζθάιεηαο Ιλζηηηνύην Βηώζηκεο Κηλεηηθόηεηαο θαη Γηθηύωλ Μεηαθνξώλ Δζληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα