Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: ,50 (προώπολογιςμόσ χωρίσ ΥΠΑ: ,00 ΥΠΑ (23%): ,50). Διάρκεια υλοποίηςησ: 10 μήνεσ Διαδικαςία Ανάθεςησ: Ανοικτόσ Διεθνόσ Διαγωνιςμόσ με κριτόριο την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ Ημερομηνία Δημοςίευςησ ςτον ελληνικό τφπο: Δημοςίευςη ςτο site: 18/12/2014 Σοπική Εφημερίδα Ελευθερία : 17/12/2014 Εφημερίδα ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ : 17/12/2014 Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΙΑ : 17/12/2014 Ημερομηνία Δημοςίευςησ ςτο ΦΕΚ Δημοςίων υμβάςεων: 19/12/2014 Ημερομηνία αποςτολήσ ςτην ΕΕΕE: 16/12/2014 ΚΩΔΙΚΟ CPV: Κφριο αντικείμενο: , Πρόςκετα αντικείμενα , , , , , , Κωδικόσ ΟΠ: Σελίδα 1 από 97

2 Μέροσ Γ: Τποδείγματα και Πίνακεσ υμμόρφωςησ Πίνακασ Περιεχομένων Πίνακασ Περιεχομένων... 2 ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ... 4 C1. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών... 4 C1.1 Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ... 4 C1.2 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτέλεςησ ύμβαςησ... 6 C1.3 Εγγυητική Επιςτολή Προκαταβολήσ... 8 C1.4 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Λειτουργίασ C1.5 Τπόδειγμα Βιογραφικού ημειώματοσ C2. Πίνακεσ υμμόρφωςησ C2.1 Εφαρμογή πληροφόρηςησ επιβατών για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android C2.2 Εφαρμογή Mobile ticketing C2.3 Εφαρμογή Web Ticketing (eticket) C2.4 Εφαρμογή διαχείριςησ αυτόματων πωλητών C2.5 Εφαρμογή διαχείριςησ καταναλώςεων καυςίμων και τεκμηρίωςη χρήςησ λογιςμικού C2.6 Εφαρμογή υπολογιςμού και διάχυςησ περιβαλλοντικών επιπτώςεων (εκπομπέσ CO2) και τεκμηρίωςη χρήςησ λογιςμικού C2.7 Εφαρμογή παρουςίαςησ ςυνθηκών κίνηςησ για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android) βαςιςμένο και ςε κοινωνικά δίκτυα C2.8 Εφαρμογή παρουςίαςησ ςυνθηκών κίνηςησ και ςυμβάντων ςτισ οθόνεσ εντόσ των οχημάτων C2.9 Πολυμεςική Εφαρμογή αναπαραγωγήσ και υποςτήριξησ εντόσ οχήματοσ - Infotainment (ςτισ οθόνεσ του οχήματοσ) C2.10 Εφαρμογή ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning C2.11 Εφαρμογή πληροφόρηςησ επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιςτικέσ/ τουριςτικέσ υπηρεςίεσ μέςω εξωτερικών Infokiosk C2.12 Λογιςμικού Οδηγού 2D/QR code (ανά όχημα) C2.13 Αναβάθμιςη άδειασ χρήςησ Λογιςμικού Κέντρου αποςτολήσ SMS C2.14 Αναβάθμιςη Άδειασ χρήςησ Λογιςμικού Παρακολούθηςησ ςτόλου.. 35 C2.15 Εξυπηρετητήσ elearning Σελίδα 2 από 97

3 C2.16 Αυτόματοσ Πωλητήσ έκδοςησ ειςιτηρίου C2.17 Οθόνη πληροφόρηςησ επιβατών εντόσ του οχήματοσ 20' C2.18 υςκευή αναπαραγωγήσ υποςτήριξησ πολυμεςικήσ εφαρμογήσ εντόσ οχήματοσ (media player) C2.19 ύςτημα οδηγού με ενςωματωμένη οθόνη για την ανάγνωςη mobile ticket eticket 2D/QR Code και καρτών ειδικών ειςιτηρίων (Υοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) 47 C2.20 υςκευή παροχήσ αςύρματου Internet (Wifi) εντόσ του οχήματοσ.. 48 C2.21 ύςτημα Μέτρηςησ ροήσ καυςίμου (για όλα τα οχήματα) C2.22 ύςτημα Μέτρηςησ ςτάθμησ καυςίμου (για όλα τα οχήματα) C2.23 ύςτημα ηχητικήσ αναγγελίασ επόμενησ ςτάςησ (για κάθε όχημα) - για τα οχήματα επέκταςησ C2.24 Σηλεματικέσ ευφυείσ ςτάςεισ πληροφόρηςησ πολιτών με ιςτό ςτήριξησ 52 C2.25 Διαδραςτική Οθόνη για την πληροφόρηςη επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιςτικέσ/ τουριςτικέσ υπηρεςίεσ μέςω εξωτερικών Infokiosk C2.26 Σηλεματικόσ υπολογιςτήσ οχήματοσ με οθόνη οδηγού, χειριςτήριο οδηγού, GPS module και GPRS router (compact - ενιαία ςυςκευή) - για τα οχήματα επέκταςησ C2.27 Τπηρεςίεσ Εκπαίδευςησ C2.28 Τπηρεςίεσ Ευαιςθητοποίηςησ και δράςεισ δημοςιότητασ C2.29 Προδιαγραφέσ Οριζόντιων Λειτουργιών C2.30 Τπηρεςίεσ Εγγύηςησ «Καλήσ Λειτουργίασ» C3. Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ C3.1 Πληροφοριακό ύςτημα C3.1.1 Εξοπλιςμόσ C3.1.2 Ϊτοιμο Λογιςμικό C3.1.3 Εφαρμογό/ϋσ C3.1.4 Τπηρεςύεσ C3.1.5 Ωλλεσ δαπϊνεσ C3.2 Εκπαίδευςη χρηςτών C3.3 υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικήσ Προςφοράσ Έργου C3.4 χέδιο ύμβαςησ Σελίδα 3 από 97

4 ΜΕΡΟ C: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ C1. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών C1.1 Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ ΕΚΔΟΣΗ... Ημερομηνύα ϋκδοςησ... Προσ: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ {Σε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ: τησ Εταιρύασ.. οδόσ. αριθμόσ ΣΚ..,} {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ: των Εταιριών α).... οδόσ... αριθμόσ...σκ β).. οδόσ... αριθμόσ...σκ γ).. οδόσ... αριθμόσ...σκ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μια από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ,} και μϋχρι του ποςού των ευρώ..., για τη ςυμμετοχό ςτο διενεργούμενο διαγωνιςμό τησ (ςυμπληρώνετε την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού).. με αντικεύμενο (ςυμπληρώνετε τον τύτλο του ϋργου).. ςυνολικόσ αξύασ (ςυμπληρώνετε τον προώπολογιςμό με διευκρύνιςη εϊν περιλαμβϊνει ό όχι τον ΥΠΑ)..., ςύμφωνα με τη με αριθμό... Διακόρυξό ςασ. Η παρούςα εγγύηςη καλύπτει καθ όλο το χρόνο ιςχύοσ τησ μόνο τισ από τη ςυμμετοχό ςτον ανωτϋρω διαγωνιςμό απορρϋουςεσ υποχρεώςεισ {Σε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ: τησ εν λόγω Εταιρύασ.} Σελίδα 4 από 97

5 {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ: των Εταιριών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ ατομικϊ για κϊθε μια από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ.} Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. Η παρούςα ιςχύει μϋχρι και την (ημεύωςη προσ την Σρϊπεζα : ο χρόνοσ ιςχύοσ πρϋπει να εύναι μεγαλύτεροσ τουλϊχιςτον κατϊ ϋνα (1) μόνα του χρόνου ιςχύοσ τησ Προςφορϊσ). Αποδεχόμαςτε να παρατεύνουμε την ιςχύ τησ εγγύηςησ, ύςτερα από ϋγγραφη δόλωςό ςασ, με την προώπόθεςη ότι το ςχετικό αύτημα ςασ θα μασ υποβληθεύ πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. Βεβαιούμε ότι όλεσ οι ιςχύουςεσ Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ τησ Σρϊπεζϊσ μασ, οι οπούεσ ϋχουν χορηγηθεύ ςτο Δημόςιο, ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και ςτα Ν.Π.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ παρούςησ, δεν ξεπερνϊνε το όριο το οπούο ϋχει καθοριςτεύ βϊςει νόμου για την Σρϊπεζϊ μασ. (Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό) Σελίδα 5 από 97

6 C1.2 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτέλεςησ ύμβαςησ ΕΚΔΟΣΗ... Ημερομηνύα ϋκδοςησ... Προσ: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ {Σε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ : τησ Εταιρύασ Οδόσ. Αριθμόσ. Σ.Κ. } {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ : των Εταιριών α) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... β) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... γ) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ}, και μϋχρι του ποςού των ευρώ..., για την καλό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ με αριθμό... που αφορϊ ςτο διαγωνιςμό τησ (ςυμπληρώνετε την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού). με αντικεύμενο (ςυμπληρώνετε τον τύτλο του ϋργου)... ςυνολικόσ αξύασ (ςυμπληρώνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τύμημα με διευκρύνιςη εϊν περιλαμβϊνει ό όχι τον ΥΠΑ)..., ςύμφωνα με τη με αριθμό... Διακόρυξό ςασ. Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. Σελίδα 6 από 97

7 Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζϊ μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. Βεβαιούμε ότι όλεσ οι ιςχύουςεσ Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ τησ Σρϊπεζϊσ μασ, οι οπούεσ ϋχουν χορηγηθεύ ςτο Δημόςιο, ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και ςτα Ν.Π.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ παρούςησ, δεν ξεπερνϊνε το όριο το οπούο ϋχει καθοριςτεύ βϊςει νόμου για την Σρϊπεζϊ μασ. (Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό) Σελίδα 7 από 97

8 C1.3 Εγγυητική Επιςτολή Προκαταβολήσ ΕΚΔΟΣΗ... Ημερομηνύα ϋκδοςησ... Προσ: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούςα εγγυόμαςτε ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ υπϋρ {Σε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ : τησ Εταιρύασ. Οδόσ. Αριθμόσ. Σ.Κ. } {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ : των Εταιριών α) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... β) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... γ) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μια από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ.} για την λόψη προκαταβολόσ για τη χορόγηςη του % τησ ςυμβατικόσ αξύασ μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ, ευρώ ςύμφωνα με τη ςύμβαςη με αριθμό...και τη Διακόρυξό ςασ με αριθμό., ςτο πλαύςιο του διαγωνιςμού τησ (ςυμπληρώνετε την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού). για εκτϋλεςη του ϋργου (ςυμπληρώνετε τον τύτλο του ϋργου) ςυνολικόσ αξύασ (ςυμπληρώνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τύμημα με διευκρύνιςη εϊν περιλαμβϊνει ό όχι τον ΥΠΑ)..., και μϋχρι του ποςού των ευρώ (ςυμπληρώνετε το ποςό το οπούο καλύπτει η ςυγκεκριμϋνη εγγυητικό επιςτολό)... πλϋον τόκων επύ τησ προκαταβολόσ αυτόσ που θα καταλογιςθούν ςε βϊροσ τησ Εταιρύασ ό, ςε περύπτωςη Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, υπϋρ των Εταιριών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, υπϋρ τησ οπούασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογό των ςχετικών ϊρθρων του Κανονιςμού Προμηθειών τησ Αναθϋτουςα Αρχό, ςτο οπούο και μόνο περιορύζεται η εγγύηςό μασ. Σελίδα 8 από 97

9 Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζϊ μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. (Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό) Σελίδα 9 από 97

10 C1.4 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Λειτουργίασ ΕΚΔΟΣΗ... Ημερομηνύα ϋκδοςησ... Προσ: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Εγγυητική επιςτολή μασ υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ {Σε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρύασ : τησ Εταιρύασ Οδόσ. Αριθμόσ. Σ.Κ. } {ό ςε περύπτωςη Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ : των Εταιριών α) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... β) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... γ) οδόσ αριθμόσ. Σ.Κ... μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ}, και μϋχρι του ποςού των ευρώ... για την καλό λειτουργύα του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ με αριθμό που αφορϊ. ςυνολικόσ αξύασ. ςύμφωνα με τη με αριθμό. Διακόρυξη τησ Αναθϋτουςα Αρχό Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από την ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζϊ μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη. ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. Βεβαιούμε ότι όλεσ οι ιςχύουςεσ Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ τησ Σρϊπεζϊσ μασ, οι οπούεσ ϋχουν χορηγηθεύ ςτο Δημόςιο, ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και ςτα Ν.Π.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ παρούςησ, δεν ξεπερνϊνε το όριο το οπούο ϋχει καθοριςτεύ βϊςει νόμου για την Σρϊπεζϊ μασ. (Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό) Σελίδα 10 από 97

11 C1.5 Τπόδειγμα Βιογραφικού ημειώματοσ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Όνομα: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννηςησ: Σηλέφωνο: Fax: / / Σόποσ Γέννηςησ: Διεύθυνςη Κατοικίασ: ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Όνομα Ιδρύματοσ Σίτλοσ Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτηςησ Πτυχίου ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΕΛΕΦΟΤ (ςτο προτεινόμενο, από τον υποψόφιο Ανϊδοχο, ςχόμα διούκηςησ Ϊργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέςη) Εργοδότησ Ρόλοσ 1 και Καθήκοντα ςτο Έργο (ή Θέςη) Απαςχόληςη ςτο Έργο Περίοδοσ ΑΜ (από ϋωσ) 2 / / 1 Ωσ Ρόλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετών, Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Σελίδα 11 από 97

12 - / / / / - / / / / - / / Σελίδα 12 από 97

13 C2. Πίνακεσ υμμόρφωςησ C2.1 Εφαρμογή πληροφόρηςησ επιβατών για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android Ο πολύτησ θα μπορεύ μϋςω του κινητού να ενημερώνεται για τον χρόνο ϊφιξησ του λεωφορεύου Με την εφαρμογό ενημϋρωςησ μϋςω κινητού τηλεφώνου ο πολύτησ θα λαμβϊνει ςε «πραγματικό» χρόνο τισ πληροφορύεσ που επιθυμεύ Η εφαρμογό θα πρϋπει να εύναι διαθϋςιμη για χρόςη από ςυςκευϋσ smart phones (Windows Mobile, iphone, Android) Θα ςυλλϋγει μϋςω του δικτύου GPRS και των κατϊλληλων διεπαφών με τισ υπόλοιπεσ εφαρμογϋσ τησ πλατφόρμασ όλεσ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ και θα τισ εμφανύζει με ςκοπό την ενημϋρωςη των πολιτών Η εφαρμογό παρϋχει πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ αναμενόμενουσ χρόνουσ ϊφιξησ οχημϊτων ςε ςτϊςη Η εφαρμογό παρϋχει πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ςχεδιαςμό Σαξιδιού Σο υποςύςτημα ςχεδιαςμού ταξιδιού ςτοχεύει ςτο ςχεδιαςμό ταξιδιών χρηςιμοποιώντασ ςυνδυαςμϋνα μϋςα μεταφορϊσ, η οπούα θα δύνει τη δυνατότητα ςτουσ χρόςτεσ να ζητούν υπηρεςύεσ δρομολόγηςησ από μια οποιοδόποτε διεύθυνςη ςε μια οποιοδόποτε ϊλλη διεύθυνςη μϋςα ςτην ύδια πόλη βϊςει πολλαπλών Σελίδα 13 από 97

14 κριτηρύων αναζότηςησ, π.χ. επιθυμητό ώρα ϋναρξησ ταξιδιού, μϋγιςτο πλόθοσ μετεπιβιβϊςεων, μϋγιςτο χρόνο αναμονόσ ςε ςτϊςη, κριτόριο κατϊταξησ λύςεων κ.α Ο Ανϊδοχοσ θα παραδώςει την εφαρμογό ςε όποιο domain ό όνομα επιλϋξει η Αναθϋτουςα Αρχό C2.2 Εφαρμογή Mobile ticketing Native εφαρμογό η οπούα θα πρϋπει να εύναι διαθϋςιμη για λειτουργικό ςύςτημα Android Windows και ios, μϋςω των αντύςτοιχων App Stores Δυνατότητα αγορϊσ ειςιτηρύου το οπούο θα λαμβϊνει ςτο κινητό του τηλϋφωνο υπό μορφό 2D/QR code Επιλογό τησ διαδρομόσ για την οπούα ο επιβϊτησ επιθυμεύ να αγορϊςει ειςιτόριο Δυνατότητα αγορϊσ: Απλού ειςιτηρύου για μύα διαδρομό Πολλαπλού ειςιτηρύου για περιςςότερεσ διαδρομϋσ Καταχώρηςη ςτοιχεύων τησ πιςτωτικόσ ό χρεωςτικόσ του κϊρτασ ϋτςι ώςτε να εύναι δυνατό η ηλεκτρονικό πληρωμό του ειςιτηρύου Σα ςτοιχεύα τησ πιςτωτικόσ θα πρϋπει να αποθηκεύονται με αςφαλό τρόπο τοπικϊ ςτην mobile εφαρμογό για μελλοντικό χρόςη ε περύπτωςη ανεπιτυχούσ ςυναλλαγόσ (π.χ. ανεπαρκϋσ υπόλοιπο ςτην κϊρτα) ο επιβϊτησ θα πρϋπει να ενημερώνεται αυτόματα ότι η ςυναλλαγό του δεν όταν επιτυχόσ Όταν ο επιβϊτησ αγορϊςει το ειςιτόριο, τότε θα πρϋπει να λαμβϊνει αυτόματα μϋςω τησ εφαρμογόσ το 2D/QR code το οπούο αντιςτοιχεύ ςτο ειςιτόριο που αγόραςε Σελίδα 14 από 97

15 Σο code θα πρϋπει να αποθηκεύεται ςτην εφαρμογό mobile ticketing ϋτςι ώςτε ο επιβϊτησ να ϋχει τη δυνατότητα να το χρηςιμοποιόςει όποτε επιθυμεύ Δυνατότητα εμφϊνιςησ του 2D/QR code του ειςιτηρύου που ϋχει όδη αγορϊςει ο επιβϊτησ ςτην οθόνη του κινητού του Μετϊ την επικύρωςό του το ειςιτόριο, ςε περύπτωςη που εύναι απλό θα ακυρώνεται αυτόματα ϋτςι ώςτε να μην μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ εκ νϋου και θα αποθηκεύεται ςτο ιςτορικό ςυναλλαγών του χρόςτη τησ εφαρμογόσ ε περύπτωςη που το ειςιτόριο εύναι πολλαπλό τότε κατϊ την επικύρωςό του θα πρϋπει να αφαιρεύται μόνο το ποςό τησ τρϋχουςασ διαδρομόσ χωρύσ να ακυρώνεται εντελώσ το ειςιτόριο Ο επιβϊτησ θα πρϋπει να ϋχει τη δυνατότητα επανεμφϊνιςησ του ειςιτηρύου όποτε επιθυμεύ, π.χ. ςε περιπτώςεισ ϋκτακτου ελϋγχου από ελεγκτό εντόσ του λεωφορεύου. C2.3 Εφαρμογή Web Ticketing (eticket) Πλόρωσ διαδικτυακό (web-based) εφαρμογό προςβϊςιμη από οποιοδόποτε ςημεύο διαθϋτει ςύνδεςη με το internet με τη χρόςη web browser Για την εύςοδο ςτην εφαρμογό web ticketing θα εύναι απαραύτητη η εγγραφό του χρόςτη και η ειςαγωγό των ςτοιχεύων του Μϋςω τησ εφαρμογόσ ο επιβϊτησ θα πρϋπει να ϋχει τη δυνατότητα αγορϊσ ειςιτηρύου το οπούο θα λαμβϊνει εύτε μϋςω εύτε ςτο κινητό του τηλϋφωνο υπό μορφό 2D/QR code Σελίδα 15 από 97

16 Η εφαρμογό web ticketing θα δύνει τη δυνατότητα επιλογόσ τησ ζώνησ για την οπούα ο επιβϊτησ επιθυμεύ να αγορϊςει ειςιτόριο Όταν ο επιβϊτησ επιλϋξει την επιθυμητό διαδρομό, θα πρϋπει να εμφανύζεται αυτόματα η αξύα του ειςιτηρύου και ο επιβϊτησ θα μπορεύ να προχωρόςει με την αγορϊ του. Ο επιβϊτησ θα πρϋπει να ϋχει τη δυνατότητα αγορϊσ: Απλού ειςιτηρύου για μύα διαδρομό Πολλαπλού ειςιτηρύου για περιςςότερεσ διαδρομϋσ Επαναφόρτιςησ μη προςωποποιημϋνων ϋξυπνων καρτών Ο χρόςτησ θα πρϋπει να καταχωρόςει τα ςτοιχεύα τησ πιςτωτικόσ ό χρεωςτικόσ του κϊρτασ ϋτςι ώςτε να εύναι δυνατό η ηλεκτρονικό πληρωμό του ειςιτηρύου Η εφαρμογό web ticketing θα πρϋπει να επικοινωνεύ, μϋςω αςφαλούσ ςύνδεςησ ε περύπτωςη ανεπιτυχούσ ςυναλλαγόσ (π.χ. ανεπαρκϋσ υπόλοιπο ςτην κϊρτα) ο επιβϊτησ θα πρϋπει να ενημερώνεται αυτόματα ότι η ςυναλλαγό του δεν όταν επιτυχόσ Εναλλακτικϊ η εφαρμογό θα ϋχει την δυνατότητα αναδρομολόγηςησ τησ ςυναλλαγόσ ςτο περιβϊλλον τησ ςυνεργαζόμενησ για πιςτωτικϋσ κϊρτεσ, με το Αςτικό ΚΣΕΛ τρϊπεζασ Σελίδα 16 από 97

17 Εναλλακτικϊ, η αγορϊ του ειςιτηρύου θα πρϋπει να εύναι δυνατό με ανακατεύθυνςη του χρόςτη ςε περιβϊλλον web banking ςυνεργαζόμενησ τρϊπεζασ ϋτςι ώςτε να γύνεται από εκεύ η αγορϊ του ειςιτηρύου χωρύσ να απαιτεύται η χρόςη πιςτωτικόσ ό χρεωςτικόσ κϊρτασ Όταν ο επιβϊτησ αγορϊςει το ειςιτόριο, τότε θα πρϋπει επιλϋξει τον τρόπο αποςτολόσ του ειςιτηρύου ( ό κινητό τηλϋφωνο) ε περύπτωςη αποςτολόσ ςτο κινητό τηλϋφωνο, ο επιβϊτησ θα λαμβϊνει το ειςιτόριο ςτην εφαρμογό mobile ticketing C2.4 Εφαρμογή διαχείριςησ αυτόματων πωλητών Εφαρμογή Σοπικήσ Διαχείριςησ Αυτόματων Πωλητών Καταγραφό κϊθε ςυναλλαγόσ, τεχνικόσ ό διαχειριςτικόσ επύςκεψησ αναλυτικϊ. Σο λογιςμικό να εύναι τοπικϊ εγκατεςτημϋνο ςε κϊθε αυτόματο μηχϊνημα ϋκδοςησ ειςιτηρύων Βϊςεισ δεδομϋνων προςτατευμϋνεσ με κωδικό ό κρυπτογραφημϋνεσ. Οι βϊςεισ δεδομϋνων να εύναι ςχεδιαςμϋνεσ ϋτςι ώςτε να μην υπϊρχει δυνατότητα επαναφορϊσ ςε προηγούμενη κατϊςταςη (διαγραφό παλαιότερων εγγραφών). Διατόρηςη των πληροφοριών Σελίδα 17 από 97

18 πωλόςεων για διϊςτημα μεγαλύτερο από 1 μόνα ςε περύπτωςη που ϋχει διακοπό η επικοινωνύα με το κϋντρο διαχεύρηςησ και αποςτολό αυτών οταν αποκαταςταθεύ. Επύςησ η μεταφορϊ των πληροφοριών θα μπορεύ να γύνει με κατϊλληλο εξωτερικό αποθηκευτικό μϋςο Σο κϊθε μηχϊνημα θα ςυνοδεύεται από λογιςμικό διεπαφόσ (γραφικό περιβϊλλον εργαςύασ) ϋκδοςησ ειςιτηρύων, το οπούο θα διαθϋτει φιλικό διεπαφό με τον χρόςτη και θα διαθϋτει τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ: - Εύκολη και κατανοητό χρόςη μϋςω οθόνησ αφόσ. - Δυνατότητα επιλογόσ μεταξύ δύο τουλϊχιςτον γλωςςών (ελληνικϊ / αγγλικϊ). - αφό ϋνδειξη ςτην οθόνη για το εϊν ευρύςκεται ςε λειτουργύα ό όχι, εϊν μπορεύ να εκδώςει ειςιτόρια και αν μπορεύ να δώςει ρϋςτα. - Ηχητικό υποβοόθηςη ςτη χρόςη τησ εφαρμογόσ. Διϊγνωςη του ςυςτόματοσ μϋςω φιλικόσ διεπαφόσ με τον χρόςτη (GUI). Δυνατότητα απομακρυςμϋνησ αλλαγόσ των ρυθμύςεων και γραφικού περιβϊλλοντοσ ς(τιμϋσ ειςιτηρύων, αποδεκτϊ κϋρματα/χαρτονομύςματα, πληροφορύεσ ενημϋρωςησ επιβατών κ.λπ.) Αποςτολό ειδοποιόςεων για: - Ϊλλειψη αποθεμϊτων ςε ρϋςτα - Ϊλλειψη χαρτιού για ϋκδοςη ειςιτηρύων Σελίδα 18 από 97

19 - Κατϊςταςη χρηματοκιβωτύου - φϊλματα ςε υλικοτεχνικό εξοπλιςμό (ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ) του ςυςτόματοσ (εκτυπωτϋσ, τροφοδοτικϊ, οθόνη, αναγνώςτησ κερμϊτων, ςυςκευό ειςαγωγόσ κερμϊτων κ.λπ.) - Απόπειρα παραβύαςησ τησ ςυςκευόσ Εφαρμογή Απομακρυςμένησ Διαχείριςησ Αυτόματων Πωλητών Πλόρωσ διαδικτυακό web-based εφαρμογό Σο λογιςμικό θα διαθϋτει αρχικό οθόνη διαχεύριςησ (dashboard) με widgets Η διϊταξη των widgets θα πρϋπει να εύναι παραμετροποιόςιμη από τον χρόςτη Η εφαρμογό θα μπορεύ να υποςτηρύζει πολλούσ οργανιςμούσ (φορεύσ), όπου ο κϊθε φορϋασ θα διαθϋτει ςυγκεκριμϋνα αυτόματα μηχανόματα που θα μπορεύ να διαχειρύζεται Για κϊθε αυτόματο μηχϊνημα ϋκδοςησ ειςιτηρύων θα υπϊρχει ςυγκεντρωτικό οθόνη πληροφοριών ςτην οπούα θα εμφανύζονται τα χρόματα που υπϊρχουν για κϊθε τύπο κϋρματοσ και χαρτονομύςματοσ καθώσ και η κατϊςταςη επικοινωνύασ με το κϋντρο διαχεύριςησ Σο κϊθε αυτόματο μηχϊνημα θα εμφανύζεται πϊνω ςε χαρτογραφικό υπόβαθρο όπου θα φαύνεται το ςημεύο εγκατϊςταςόσ του Σο λογιςμικό θα παρϋχει τη δυνατότητα επιςκόπηςησ και τροποπούηςησ του υλικού του κϊθε αυτόματου μηχανόματοσ (κατηγορύα, Σελίδα 19 από 97

20 μοντϋλο, ςειριακόσ αριθμόσ, ημερομηνύα τοποθϋτηςησ, κατϊςταςη λειτουργύασ) Ο διαχειριςτόσ θα ϋχει τη δυνατότητα ειςαγωγόσ ϊνω και κϊτω ορύων (thresholds) για κϊθε κατηγορύα κϋρματοσ και χαρτονομύςματοσ που δϋχεται το μηχϊνημα. Σα όρια αυτϊ θα παρουςιϊζονται μϋςω widgets Σο λογιςμικό διαχεύριςησ θα ειδοποιεύ αυτόματα ςε περύπτωςη υπϋρβαςησ των ορύων που τϋθηκαν Μϋςα από το λογιςμικό διαχεύριςησ θα εύναι δυνατό η παρακολούθηςη των ςυμβϊντων (events) ανϊ μηχϊνημα, τησ ημερομηνύασ δημιουργύασ τουσ και την ημερομηνύα καταχώρηςόσ τουσ Σο λογιςμικό διαχεύριςησ θα παρϋχει τη δυνατότητα παρακολούθηςησ τησ ιςτορικότητασ των χρημϊτων και των χρηματοκιβωτύων για κϊθε μηχϊνημα και για τισ τελευταύεσ 30 ημϋρεσ Σο λογιςμικό θα παρϋχει τη δυνατότητα δημιουργύασ αναφορών Σο λογιςμικό διαχεύριςησ θα παρϋχει τη δυνατότητα παρακολούθηςησ των ειδοποιόςεων που ϋχουν ςταλεύ από κϊθε μηχϊνημα καθώσ και τουσ παραλόπτεσ αυτών Οι παραλόπτεσ των ειδοποιόςεων θα ορύζονται ξεχωριςτϊ για κϊθε μηχϊνημα μϋςα από το λογιςμικό διαχεύριςησ Η πρόςβαςη ςτο λογιςμικό διαχεύριςησ θα εύναι δυνατό μόνο με χρόςη username/password και θα βαςύζεται ςε ρόλουσ και δικαιώματα πρόςβαςησ (RBAC) Σελίδα 20 από 97

21 Ο διαχειριςτόσ τησ εφαρμογόσ θα ϋχει τη δυνατότητα απόδοςησ ςυγκεκριμϋνων ρόλων και δικαιωμϊτων πρόςβαςησ ςε κϊθε χρόςτη τησ εφαρμογόσ C2.5 Εφαρμογή διαχείριςησ καταναλώςεων καυςίμων και τεκμηρίωςη χρήςησ λογιςμικού Αποτύπωςη και ϋλεγχο τησ καλόσ λειτουργύασ του κινητόρα βϊςει των προδιαγραφών του οχόματοσ Γραφικό απεικόνιςη και λεπτομερό ςυςχϋτιςη των καταναλώςεων ςε ημερόςιουσ, εβδομαδιαύουσ και μηνιαύουσ κύκλουσ με υποςτόριξη αναφορών και ερωτόςεων/ αναζητόςεων ανϊ περιοχό και όχημα Κατανομό των οχημϊτων και οδηγών με βϊςη την πραγματικό κατανϊλωςη ανϊ διαδρομό και παραγωγό χρηματοοικονομικών δεικτών Απογραφό των ανεφοδιαςμών των οχημϊτων ςε εβδομαδιαύα και μηνιαύα βϊςη. Ενημϋρωςη πολιτών ςε πραγματικό χρόνο μϋςω διαγραμμϊτων ροόσ ςε πραγματικό χρόνο για το κόςτοσ ςυλλογόσ ανϊ χιλιόμετρο Ενημϋρωςη πολιτών και χειριςτών ςχετικϊ με τουσ παραγόμενουσ ρύπουσ ανϊ δρομολόγιο και ανϊ χιλιόμετρο Παραγωγό αυτόματων ςτατιςτικών ςτοιχεύων προσ την κεντρικό διούκηςη και τισ λοιπϋσ ςτατιςτικϋσ υπηρεςύεσ Παραγωγό αυτόματων αναλυτικών χαρτογραφόςεων κατανϊλωςησ ανϊ Σελίδα 21 από 97

22 διαδρομό και ημϋρα, με βϊςη την κατανϊλωςη και τα ςυγκοινωνιακϊ δεδομϋνα που ςυλλϋγονται από τον ςτόλο των οχημϊτων Παραγωγό προφύλ οδηγών με βϊςη τα ςτοιχεύα κατανϊλωςησ Δημιουργύα υπηρεςιών ειδοπούηςησ (alarm) ςχετικϊ με υπερκαταναλώςεισ ό μη λογικϋσ ςυμπεριφορϋσ του οχόματοσ τατιςτικό καταγραφό των ποςοτότων καυςύμου ανεφοδιαςμού και την ςυγκριτικό αποτύμηςη τησ εφαρμογόσ των υπηρεςιών επαναπρογραμματιςμού δρομολογύων για την επύτευξη μεύωςησ τησ κατανϊλωςησ Πραγματικό απεικόνιςη ςτην μονϊδα του χρόνου τησ κατανϊλωςησ καυςύμου C2.6 Εφαρμογή υπολογιςμού και διάχυςησ περιβαλλοντικών επιπτώςεων (εκπομπέσ CO2) και τεκμηρίωςη χρήςησ λογιςμικού Διαδικτυακό εφαρμογό Να λαμβϊνει δεδομϋνα από τη βϊςη δεδομϋνων καταναλώςεων καυςύμων των οχημϊτων Να αναφερθεύ και να τεκμηριωθεύ η μεθοδολογύα υπολογιςμού των εκπομπών αερύων ρύπων και του CO2 Να υπολογύζει το παραγόμενο CO2 Να υπολογύζει τα παραγόμενα NOx, SO2, CO και PM Να εμφανύζει αναλυτικϊ δεδομϋνα με τη μορφό χρονοςειρών Να εμφανύζει ςυγκεντρωτικϊ Σελίδα 22 από 97

23 δεδομϋνα, ανϊ ημϋρα, μόνα και ϋτοσ Να υποςτηρύζει εξαγωγό των αποτελεςμϊτων C2.7 Εφαρμογή παρουςίαςησ ςυνθηκών κίνηςησ για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android) βαςιςμένο και ςε κοινωνικά δίκτυα Η εφαρμογό θα αφορϊ την ςυλλογό δεδομϋνων από χρόςτεσ μϋςω εργαλεύων κοινωνικόσ δικτύωςησ και GPS ςτύγματοσ Ο ανϊδοχοσ θα προςφϋρει ςε πλατφόρμα Windows Mobile, iphone, Android με την οπούα ο κϊθε χρόςτησ που ϋχει λογαριαςμό ςε εργαλεύο κοινωνικόσ δικτύωςησ (π.χ. facebook) θα μπορεύ να ςτεύλει ϋνα event ςτο κϋντρο ελϋγχου με το οπούο θα αναφϋρει ςυνθόκεσ κύνηςησ ςε ςυγκεκριμϋνο ςημεύο το οπούο θα επαληθεύεται μϋςω του ςτύγματοσ GPS που θα υποςτηρύζει η ςυςκευό του την εφαρμογό θα μπορεύ κϊποιοσ να δηλώςει κυκλοφοριακϊ ςυμβϊντα επύ του οδικού δικτύου την εφαρμογό θα μπορεύ κϊποιοσ να δηλώςει πληροφορύεσ κυκλοφοριακόσ κατϊςταςησ Ο κϊθε χρόςτησ θα πρϋπει να εύναι διαπιςτευμϋνοσ Σελίδα 23 από 97

24 C2.8 Εφαρμογή παρουςίαςησ ςυνθηκών κίνηςησ και ςυμβάντων ςτισ οθόνεσ εντόσ των οχημάτων Η Εφαρμογό παρουςύαςησ ςυνθηκών κύνηςησ και ςυμβϊντων ςτισ οθόνεσ εντόσ των οχημϊτων θα παρϋχει δυνατότητεσ πληροφόρηςησ προσ τουσ πολύτεσ για πληροφορύα που αφορϊ: Φρόνουσ ϊφιξησ των λεωφορεύων ςτισ ςτϊςεισ Κυκλοφοριακϊ ςυμβϊντα επύ του οδικού δικτύου Πληροφορύεσ κατϊςταςησ κυκλοφοριακόσ C2.9 Πολυμεςική Εφαρμογή αναπαραγωγήσ και υποςτήριξησ εντόσ οχήματοσ - Infotainment (ςτισ οθόνεσ του οχήματοσ) Εκτόσ από πληροφορύεσ δρομολογύων ςε πραγματικό χρόνο θα περιϋχει ανακοινώςεισ, ειδόςεισ, τοπικϊ και όχι νϋα, εταιρικϋσ παρουςιϊςεισ κλπ Η πληροφορύα θα πρϋπει να μπορεύ να μεταδοθεύ με πολλούσ τρόπουσ (κεύμενο, εικόνα, animation, video). Σο περιεχόμενο θα πρϋπει να εύναι ενημερωμϋνο (με ευθύνη τησ ΑΑ και με ποικύλο περιεχόμενο Τπϊρχει και ϋνα CMS, το οπούο το καθιςτϊ εύκολο και αποδοτικό την παρουςύαςη του ςωςτού περιεχόμενου ςτο ςωςτό τόπο και χρόνο Η εφαρμογό θα δύνει ςτον επιβϊτη πληροφορύεσ ςε πραγματικό ςε Σελίδα 24 από 97

25 διαφορετικϋσ θϋςεισ με τρόπο που να διανϋμεται η πληροφορύα που ςυνδϋεται με ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ, ςτισ γραμμϋσ και ςτισ ςτϊςεισ Για την δημιουργύα ενόσ νϋου hotspot, ο χρόςτησ θα πρϋπει μόνο να ςυντϊξει μια νϋα ζώνη ςτο εργαλεύο χϊρτη και να ςυνδϋςτε μια λύςτα αναπαραγωγόσ ςτη ζώνη Σο επύπεδο τησ λεπτομϋρειασ ςτην ενεργοπούηςη location-based υπηρεςιών θα πρϋπει να μπορεύ να αλλϊξει ςταδιακϊ, και επύςησ να ποικύλλει μεταξύ των διαφόρων παρόχων περιεχομϋνου Όταν ϋνα μϋροσ του περιεχομϋνου εύναι location-based, δεν πρϋπει να εύναι πλϋον δυνατό να χρηςιμοποιούν ςτατικϋσ περιγραφϋσ του περιεχομϋνου μιασ και προτεραιότητα μετϊδοςησ θα πρϋπει να ϋχει το location-based περιεχόμενο. Σο κανϊλι θα πρϋπει να μπορεύ να ϋχει διαφορετικούσ ςτόχουσ, π.χ. ςυχνότητα και ποςοςτώςεισ, για διαφορετικϋσ κατηγορύεσ περιεχομϋνου.. Για κϊθε επιλογό ο χρόςτησ/ διαχειριςτόσ θα μπορεύ να δει πότε και πού παιζόταν και ςε ποιο βαθμό οι ςτόχοι επιτεύχθηκαν Τπϊρχει δυνατότητα δημιουργύασ λιςτών αναπαραγωγόσ, και η ςύνδεςό τουσ με τόπουσ, γεγονότα και πρότυπα του χρόνου (π.χ. εμφϊνιςη κϊποιεσ φορϋσ το χρόνο ςε ςυνδυαςμό με τισ Σελίδα 25 από 97

26 αλλαγϋσ δρομολογύων). Σο περιεχόμενο θα μπορεύ να αλλϊζει κϊθε μόνα, εβδομϊδα ό ακόμα πιο ςυχνϊ, χωρύσ να απαιτεύ εμπλοκό τεχνικών Η εφαρμογό διαχεύριςησ εύναι web και να ϋχει πρόςβαςη ο χρόςτησ μϋςω ενόσ web browser Η εφαρμογό αποτελεύται από τρύα μϋρη: διεπαφό χρόςτη, διακομιςτό και τα λεωφορεύα Σο user interface εύναι μύα διαδικτυακό εφαρμογό όπου ο χρόςτησ διαχειρύζεται ό, τι παύζεται, πότε και πού. Ο server θα ςτϋλνει τισ βϊςεισ δεδομϋνων και τα μϋςα ενημϋρωςησ ςτα οχόματα, που αποτελεύται από υπολογιςτϋσ που εγκαθύςταται με το λογιςμικό και τουσ ςταθμούσ (εκεύ όπου θα γύνεται ανανϋωςη περιεχομϋνου). Σα οχόματα με τη ςειρϊ τουσ θα πρϋπει να επιςτρϋφουν logs με την ιςτορύα τησ αναπαραγωγόσ, η οπούα μπορεύ να απεικονιςτεύ ςτο περιβϊλλον εργαςύασ χρόςτη Ο ςυγχρονιςμόσ μεταξύ του διακομιςτό και των οχημϊτων θα πρϋπει να γύνεται αυτόματα όταν υπϊρχει μια ςύνδεςη ςτο Internet, και μπορεύ να κατευθυνθεύ ςε οριςμϋνουσ χρόνουσ και τόπουσ Για location-based ενεργοπούηςη, το ςύςτημα θα πρϋπει να απαιτεύ ϋνα ςόμα θϋςησ, ςυνόθωσ από ϋνα GPS Σο ςύςτημα μπορεύ επύςησ να μπορεύ να λϊβει υπόψη οδόμετρο, το ϊνοιγμα Σελίδα 26 από 97

27 τησ πόρτασ και να ςταματόςει τα ςόματα. Σα οχόματα θα αποθηκεύουν όλα τα μϋςα ενημϋρωςησ ςε τοπικό επύπεδο, και θα μπορεύ ωσ εκ τούτου να παύξει αυτόνομα infotainment ςτο ςωςτό τόπο και χρόνο, χωρύσ ςυνεχό ςύνδεςη ςτο Internet C2.10 Εφαρμογή ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning Να αναφερθεύ το όνομα, η ϋκδοςη και η χρονολογύα διϊθεςησ του προςφερόμενου λογιςμικού πϊνω ςτο οπούο θα βαςιςτεύ η ανϊπτυξη του ςυςτόματοσ e-learning. ε περύπτωςη που θα χρηςιμοποιηθούν περιςςότερα του ενόσ λογιςμικϊ, θα πρϋπει να τεκμηριωθεύ η ολοκλόρωςη μεταξύ τουσ. Δυνατότητα εξυπηρϋτηςησ ταυτόχρονων χρηςτών Ο εκπαιδευτόσ θα ϋχει τη δυνατότητα να εκτελεύ τισ βαςικότερεσ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ όπωσ π.χ παρουςιϊςεισ, διαλϋξεισ, ςυζητόςεισ ςε μικρϋσ ομϊδεσ, κ.λπ. μϋςα από το δια-δραςτικό περιβϊλλον του υςτόματοσ Να τεκμηριωθεύ η διαςύνδεςό του με τη διαδικτυακό πύλη (portal). Δυνατότητα για κεντρικό ϋλεγχο και διαχεύριςη του εκπαιδευτικού περιεχομϋνου. Δυνατότητα διαχεύριςησ χρηςτών Δυνατότητα ϋκδοςησ διαφόρων Σελίδα 27 από 97

28 αναφορών Προτυποπούηςη μαθημϊτων βϊςει διεθνών προτύπων (ενδεικτικϊ αναφϋρεται το SCORM) Πρόςβαςη ςτο εκπαιδευτικό περιβϊλλον από διαφορετικούσ browser (ενδεικτικϊ αναφϋρονται: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) Δυνατότητα πρόςβαςησ και εύκολησ αναζότηςησ υλικού από τουσ εκπαιδευόμενουσ. Ηλεκτρονικό βιβλιοθόκη Εργαλεύο ημερολογύου Δυνατότητα διαςύνδεςησ με κοινωνικϊ εργαλεύα Αςύγχρονη ςυνεργαςύα θεματικϋσ ομϊδεσ ςυζητόςεων υνομιλύεσ πραγματικού χρόνου (chats) Ηλεκτρονικό γλωςςϊριο Δυνατότητα αξιολόγηςησ εκπαιδευομϋνων Διαχεύριςη μαθημϊτων και εκπαιδευτικών προγραμμϊτων Τπηρεςύα Κεντρικόσ Πληροφόρηςησ για την εκπαύδευςη Τπηρεςύα προγραμματιςμού Μαθηςιακών Διαδικαςιών Τπηρεςύα Διαδραςτικόσ Επικοινωνύασ Τπηρεςύα διϊθεςησ εκπαιδευτικού περιεχομϋνου (εξειδικευμϋνο ςτο φορϋα, καθώσ και γενικού περιεχομϋνου) Τπηρεςύα ενημϋρωςησ και εκπαύδευςησ εξειδικευμϋνου περιεχομϋνου για το φορϋα Τπηρεςύα εκμϊθηςησ διαχεύριςησ του Σελίδα 28 από 97

29 τεχνολογικού εξοπλιςμού τόςο από το διοικητικό προςωπικό του φορϋα όςο και από τουσ οδηγούσ των ΚΣΕΛ με πληροφοριακό υλικό που θα εξειδικευτεύ κατϊ τη διϊρκεια του ϋργου. Τπηρεςύα Ειςαγωγόσ και Παρουςύαςησ/Προβολόσ ηλεκτρονικού περιεχομϋνου με μαθηςιακό λογικό και ςε διεθνό πρότυπα εκμϊθηςησ. Τπηρεςύα Δημιουργύασ εκπαιδευτικού και ενημερωτικού περιεχομϋνου Πιλοτικό Μϊθημα βϊςει αναγκών του φορϋα Τπηρεςύα πιςτοπούηςησ χρηςτών και προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων, καθώσ και καταγραφόσ του ιςτορικού περιόγηςησ ςτο περιεχόμενο Τπηρεςύα προςωπικόσ ιςτοςελύδασ των χρηςτών (εξουςιοδοτημϋνων και μη) C2.11 Εφαρμογή πληροφόρηςησ επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιςτικέσ/ τουριςτικέσ υπηρεςίεσ μέςω εξωτερικών Infokiosk Η εφαρμογό θα πρϋπει να περιλαμβϊνει και να διαχειρύζεται τα ακόλουθα ψηφιακϊ, χωρικϊ και περιγραφικϊ δεδομϋνα εντόσ των ορύων που κινεύται το ΚΣΕΛ Εφαρμογό Πολιτιςμού/ Διαςκϋδαςησ όπωσ αρχαιολογικούσ χώρουσ, μουςεύα, πολιτιςτικϊ κϋντρα, βιβλιοθόκεσ θϋατρα, κινηματογρϊφοι, χώρουσ πολιτιςτικών εκδηλώςεων Σελίδα 29 από 97

30 κλπ. Παιδεύασ / Εκπαύδευςησ - ςχολικϊ ςυγκροτόματα, νηπιαγωγεύα, παιδικού ςταθμού (Δημόςια και Δημοτικϊ) Περιοχϋσ - ζώνεσ μαζικόσ εςτύαςησ Περιοχϋσ - ζώνεσ εμπορικού ενδιαφϋροντοσ Η εφαρμογό θα παρϋχει πληροφορύεσ καταλόγου για τουσ οικονομικούσ και επαγγελματικούσ φορεύσ τησ περιοχόσ και θα περιλαμβϊνει ςτοιχεύα όπωσ: Βιοτεχνύεσ, Εμπόριο, υπηρεςύεσ,. Υορεύσ τουριςτικόσ δραςτηριότητασ Επαγγελματικϋσ μεταφορϋσ (εμπορεύματα, κ.λπ.) Επαγγελματικϋσ ενώςεισ η πρόςβαςη του χρόςτη γύνεται μϋςω χαρτών τησ περιοχόσ, ώςτε με τρόπο εύχρηςτο να μπορεύ ο χρόςτησ να μετακινηθεύ ςτο χϊρτη και να αναζητόςει τα ςτοιχεύα που τον ενδιαφϋρουν Η εφαρμογό πληροφόρηςησ για επεύγοντα περιςτατικϊ παρϋχει πληροφορύεσ για διημερεύςεισ και διανυκτερεύςεισ φαρμακεύων και ςταθμών καυςύμων και γενικϊ ςτοιχεύα για νοςοκομεύα, κλινικϋσ, αςτυνομικϊ τμόματα, πυροςβεςτικούσ ςταθμούσ Για κϊθε φαρμακεύο και ςταθμό ανεφοδιαςμού καυςύμων δύναται κϊποιοσ να αποκτόςει πληροφορύεσ για τον ιδιοκτότη, τη γεωγραφικό Σελίδα 30 από 97

31 θϋςη, τισ διανυκτερεύςεισ και διημερεύςεισ και κϊποια επιπλϋον ςτοιχεύα ανϊλογα αν πρόκειται για φαρμακεύο ό ςταθμό καυςύμων (προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ κ.α.) Μϋςω κατϊλληλου μηχανιςμού υποςτηρύζεται η παρουςύαςη τησ θϋςησ του φαρμακεύου ό ςταθμού καυςύμων ςτο χϊρτη και θα παρϋχεται η δυνατότητα μεγϋθυνςησ (zoom), για την καλύτερη παρουςύαςη τησ ςυγκεκριμϋνησ γεωγραφικόσ περιοχόσ Για τα αςτυνομικϊ τμόματα, τουσ πυροςβεςτικούσ ςταθμούσ και τα νοςοκομεύα, εμφανύζονται πληροφορύεσ ςχετικϊ με την οργανωτικό διϊρθρωςη, τουσ αρμόδιουσ υπαλλόλουσ και τη γεωγραφικό κατανομό των μονϊδων ςτην ευρύτερη περιοχό Εφαρμογό για Αθλητιςμού/ αθλητικϊ κϋντρα, γόπεδα, παιδικϋσ χαρϋσ,φώρουσ αναψυχόσ Εφαρμογό για θϋματα που ςχετύζονται με τη Δημόςια Διούκηςη, όπωσ Τπουργεύα, Δημόςιεσ και Δημοτικϋσ Τπηρεςύεσ Εφαρμογό για ενημϋρωςη των οδηγών Ενημϋρωςη θϋςεων Parking (Δημόςιοι ταθμού Αυτοκινότων, Ζώνεσ Ελεγχόμενησ τϊθμευςησ Η εφαρμογό για τα μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ περιλαμβϊνει κατϊλληλο ςύςτημα δρομολόγηςησ, με ςκοπό τη διευκόλυνςη του επιςκϋπτη αλλϊ και του πολύτη τησ περιοχόσ ςτισ Σελίδα 31 από 97

32 μετακινόςεισ ςτην ευρύτερη γεωγραφικό περιοχό και αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για τα δρομολόγια, τρϋνων, υπεραςτικών λεωφορεύων, αςτικών λεωφορεύων και ταξύ Για κϊθε μεταφορικό μϋςο, υπϊρχει δυνατότητα επιλογόσ τησ αφετηρύασ από λύςτα αφετηριών και του προοριςμού από λύςτεσ με τουσ πιθανούσ προοριςμούσ, δεδομϋνησ τησ αφετηρύασ. Για κϊθε μεταφορικό μϋςο παρουςιϊζονται οι ημϋρεσ και ώρεσ αναχώρηςησ και τα ειδικϊ ςτοιχεύα του μϋςου Σο ςύςτημα διαδραςτικών χαρτών περιλαμβϊνει δυνατότητεσ: να ανακτούν ςημαντικϋσ πληροφορύεσ για τα ςυγκεκριμϋνα ςημεύα ενδιαφϋροντοσ ςτα όρια του Δόμου που δραςτηριοποιεύται το ΚΣΕΛ και επιθυμούν να επιςκεφθούν και τα εντοπύζουν ςτο ψηφιακό χϊρτη να αναζητούν και να εντοπύζουν εύκολα και γρόγορα χώρουσ διαςκϋδαςησ και ψυχαγωγύασ όπωσ club, cafe, φαγητό, ψυχαγωγύα, μϋςα από τισ ςελύδεσ των προτϊςεων διαςκϋδαςησ και να ανακτούν ςημαντικϋσ πληροφορύεσ για τα ςυγκεκριμϋνα ςημεύα ενδιαφϋροντοσ των προτϊςεων διαςκϋδαςησ που επιθυμούν να επιςκεφθούν Σο ύςτημα Διαδραςτικών Φαρτών με γεωγραφικϊ δεδομϋνα, θα προςφϋρει: ϋλεγχο και κανονικοπούηςη των Σελίδα 32 από 97

33 διευθύνςεων δημιουργύα θεματικών επιπϋδων και θα καθιςτϊ εφικτό (και εύκολη) τη δημιουργύα και ανανϋωςη των ημεύων Ενδιαφϋροντοσ (δηλ. ςημεύα γενικού και ειδικού ενδιαφϋροντοσ, επαγγελματικόσ οδηγόσ, και προτϊςεισ διαςκϋδαςησ), με τη χρόςη web browser Σο υποςύςτημα θα χειρύζεται τισ αναζητόςεισ ςημεύων ενδιαφϋροντοσ των χρηςτών τησ διαδικτυακόσ πύλησ (τησ εφαρμογόσ), θα οπτικοποιεύ και θα ςυςχετύζει τα ανακτημϋνα ςημεύα ενδιαφϋροντοσ ςτο ψηφιακό υπόβαθρο C2.12 Λογιςμικού Οδηγού 2D/QR code (ανά όχημα) Ωδειεσ Φρόςησ 53 Φειριςμό διαδικαςύασ ϋκδοςησ ειςιτηρύου πϊνω ςτο όχημα Ανϊγνωςη 2D/QR code κι ακύρωςη eticket, (Mobile ticketing, Web ticketing) Ενημϋρωςη του λογιςμικού διαχεύριςησ ειςιτηρύων ςε πραγματικό χρόνο για τα ειςιτόρια που εκδύδονται ύνδεςη με το κϋντρο παρακολούθηςησ και αμφύδρομη ανταλλαγό των δεδομϋνων μϋςω του δικτύου GPRS. Η ανταλλαγό των δεδομϋνων ολοκληρώνεται με ειδικϋσ εντολϋσ επιβεβαύωςησ ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η απόλυτη αςφϊλεια των δεδομϋνων. Αυτόματη ενημϋρωςη των ςτϊςεων, αξόνων, δρομολογύων και οδηγών πιςτοποιημϋνων χρηςτών Αναγνώριςη χρηςτών με την ειςαγωγό προςωπικού κωδικού και ανϊγνωςησ ϋξυπνων καρτών Σελίδα 33 από 97

34 Αυτόματη αναγνώριςη ςτϊςησ κατϊ την ροό του δρομολογύου με τη βοόθεια GPS, ώςτε τα δεδομϋνα αυτϊ να εγγραφούν ςτην κϊθε πώληςη ό ακύρωςη ειςιτηρύου Επιλογό ειςιτηρύου εμφϊνιςη ςυνολικού κομύςτρου & εκτύπωςη ειςιτηρύου ςτον ενςωματωμϋνο θερμικό εκτυπωτό Εμφϊνιςη Εκτύπωςη αναλυτικών & ςυνολικών ειςιτηρύων ανϊ βϊρδια Online Ενημϋρωςη του κεντρικού ςταθμού διαχεύριςησ για κϊθε ειςιτόριο Ενημϋρωςη δρομολογύων-κομύςτρων και παραμετροπούηςη από το κϋντρο παρακολούθηςησ ειςιτηρύων μϋςω του κϋντρου ςυλλογόσ Δυνατότητα αναβϊθμιςησ λογιςμικού από το κϋντρου ςυλλογόσ C2.13 Αναβάθμιςη άδειασ χρήςησ Λογιςμικού Κέντρου αποςτολήσ SMS Ενημϋρωςη για Ϊκτακτα Γεγονότα (π.χ. κύνδυνοσ πυρκαγιϊσ): Σο ΚΣΕΛ καταχωρεύ κινητϊ Δημοτών, εθελοντών κ.α., οι οπούοι ςε περιπτώςεισ εκτϊκτων ςυμβϊντων ειδοποιούνται ϊμεςα προκειμϋνου να πϊρουν τα κατϊλληλα μϋτρα Αλλαγό δρομολογύου: Σο ΚΣΕΛ αποςτϋλλει SMS για αλλαγϋσ δρομολογύων ςε φοιτητϋσ, ςπουδαςτϋσ ό ειδικϋσ ομϊδεσ επιβατών Ειδικϋσ τιμϋσ ειςιτηρύων: Σο ΚΣΕΛ αποςτϋλλει SMS για νϋεσ τιμϋσ ςε φοιτητϋσ, ςπουδαςτϋσ ό ειδικϋσ ομϊδεσ επιβατών Αιμοδοςύα: Πολύτεσ οι οπούοι εύναι αιμοδότεσ, καταχωρούν ςτην υπηρεςύα τα νούμερα των κινητών τουσ καθώσ Σελίδα 34 από 97

35 και την ομϊδα αύματοσ που ανόκουν. ε περύπτωςη ανϊγκησ όπου κϊποιοσ χρειϊζεται αύμα, ειδοποιούνται με SMS οι αιμοδότεσ προκειμϋνου να δώςουν αύμα C2.14 Αναβάθμιςη Άδειασ χρήςησ Λογιςμικού Παρακολούθηςησ ςτόλου Δυνατότητα χρόςησ web εφαρμογόσ, που θα παρουςιϊζει το χρόνο ϊφιξησ των λεωφορεύων ςε όλεσ τισ ςτϊςεισ Ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει μια ςτϊςη από το χϊρτη ό δύνοντασ κωδικό ό όνομα ςτϊςησ και η εφαρμογό να εμφανύζει τησ προβλϋψεισ ϊφιξησ των λεωφορεύων. Επύςησ, ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει γραμμό, και η εφαρμογό να του εμφανύςει ςε χϊρτη όλεσ τισ ςτϊςεισ και τη διαδρομό τησ γραμμόσ όπωσ επύςησ και όλα τα δρομολόγια Σα λεωφορεύα εμφανύζονται πϊνω ςε χϊρτη και ςε γραμμικό περιβϊλλον, ςε πραγματικό χρόνο. Θα πρϋπει να εμφανύζονται επιπλϋον όλεσ οι διαδρομϋσ των γραμμών και οι ςτϊςεισ ςε χϊρτη, περιϋχοντασ χρόςιμεσ πληροφορύεσ για τουσ χρόςτεσ όπωσ προβλϋψεισ ϊφιξησ, διελεύςεισ κ.α.. Παρϋχονται διϊφορεσ επιλογϋσ εμφϊνιςησ των λεωφορεύων-ςτϊςεων ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του κϊθε χρόςτη. Η εφαρμογό περιϋχει αναφορϋσ και Σελίδα 35 από 97

36 εργαλεύο για τη διαχεύριςη χρηςτών Ο ανϊδοχοσ διαςφαλύςει την πλόρη αναβϊθμιςη του υφιςτϊμενο ςυςτόματοσ χωρύσ καμύα απεγκατϊςταςη υφιςτϊμενου εξοπλιςμού και λογιςμικού του ΚΣΕΛ C2.15 Εξυπηρετητήσ elearning Να αναφερθεύ ο καταςκευαςτόσ και το μοντϋλο Σο ςύνολο των εξυπηρετητών θα εύναι του ιδύου καταςκευαςτό. Αριθμόσ μονϊδων προςφερόμενου ςυςτόματοσ. 1 Σύποσ ςαςύ rack mounted, για ενςωμϊτωςη ςε ικρύωμα 19 (rack). NAI Να αναφερθεύ το ςυνολικό μϋγεθοσ τησ μονϊδασ ςε U (rack units) Ο προςφερόμενοσ Εξοπλιςμόσ πρϋπει να εύναι ςύγχρονοσ (χρόνοσ ανακούνωςησ ό τελευταύασ ενημϋρωςησ, μικρότεροσ από 12 μόνεσ από την ημερομηνύα κατϊθεςησ τησ προςφορϊσ του Αναδόχου και να μην υπϊρχει ανακούνωςη περύ αντικατϊςταςησ/απόςυρςησ του). Δηλαδό δεν πρϋπει να ϋχει ςταματόςει η παραγωγό του ό να βρύςκεται ςτην κατϊςταςη End Of Life Να δοθούν τα τεχνικϊ εγχειρύδια για το ςύςτημα ςε ηλεκτρονικό μορφό και προαιρετικϊ ςε ϋντυπη Να αναφερθούν οι ςυνολικϋσ απαιτόςεισ ςε ιςχύ ρεύματοσ (ςε W ςτα 230V) ςε κατϊςταςη πλόρουσ Σελίδα 36 από 97

37 φορτύου του προςφερόμενου ςυςτόματοσ Να αναφερθούν οι απαιτόςεισ θερμοαπαγωγόσ (BTUs/hr) ςε κατϊςταςη πλόρουσ φορτύου του προςφερόμενου ςυςτόματοσ Πιςτοπούηςη CE ό ιςοδύναμο Να αναφερθούν ISO και λοιπϊ καταςκευαςτικϊ standards Προςφερόμενοσ αριθμόσ επεξεργαςτών (CPU) ανϊ εξυπηρετητό. 1 Να αναφερθεύ ο τύποσ / καταςκευαςτόσ Τποςτηριζόμενοσ αριθμόσ επεξεργαςτών 2 χετικϊ με τουσ επεξεργαςτϋσ: Αριθμόσ πυρόνων ανϊ επεξεργαςτό 6 Xρονιςμόσ των προςφερόμενων CPU Να αναφερθεύ η ιεραρχύα μνόμησ Cache (ποςότητα ανϊ επύπεδο Level 1, 2 και 3) και φυςικό τοποθεςύα Τποςτόριξη ταυτόχρονησ εκτϋλεςησ πολλαπλών νημϊτων ανϊ πυρόνα (multithreading). Να αναφερθεύ ο αριθμόσ. 2.1 GHz NAI χετικϊ με τη μνόμη : Μϋγεθοσ προςφερόμενησ μνόμησ (GB) Mεγιςτη υποςτηριζομενη μνημη (GB) Σύποσ μνόμησ DDR3 ό ιςοδύναμοσ ό ανώτεροσ Σελίδα 37 από 97

38 Να αναφερθεύ ο τύποσ μνόμησ και τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ (π.χ. ςυχνότητα (ΜΗz), latency κλπ) Τποςτόριξη χαρακτηριςτικών διαςφϊλιςησ ακεραιότητασ δεδομϋνων (π.χ. Ενςωματωμϋνο κύκλωμα για τη διόρθωςη λαθών -ECC) Να κατατεθούν τα ςχετικϊ αποτελϋςματα των benchmarks SPECint_rate2006 και SPECfp_rate2006. Σα αποτελϋςματα μπορούν να εύναι: επύςημα ϋγγραφα πιςτοποιημϋνα από το αντύςτοιχο διεθνό οργανιςμό αξιολόγηςησ επιδόςεων υπολογιςτικών ςυςτημϊτων (Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC). εκτυπώςεισ από τουσ επύςημουσ και μόνο δικτυακούσ τόπουσ των εταιριών καταςκευόσ με την αντύςτοιχη ηλεκτρονικό διεύθυνςη εκτυπώςεισ από τον επύςημο και μόνο δικτυακό τόπο του διεθνό οργανιςμού αξιολόγηςησ επιδόςεων υπολογιςτικών ςυςτημϊτων (Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC) με την αντύςτοιχη ηλεκτρονικό διεύθυνςη Σελίδα 38 από 97

39 O εξυπηρετητόσ να διαθϋτει Εthernet 4 ports Να αναφερθούν οι ςυνολικϋσ και κατειλημμϋνεσ υποδοχϋσ επϋκταςησ PCI/PCI Express κλπ Μονϊδα DVD-RW NAI Ελεγκτόσ δύςκων με υποςτόριξη RAID- 1. Οι δύςκοι να βρύςκονται ςτη διϊταξη αυτό Πλόθοσ μονϊδων ανϊ εξυπηρετητό 2 Φωρητικότητα ςκληρών δύςκων SAS K rpm(gb) Διπλϊ τροφοδοτικϊ και fans NAI (Redundant) Aλλαγό εξαρτημϊτων (δύςκοι, NAI τροφοδοτικϊ, fans) εν θερμώ Παροχό των εγχειριδύων χρόςησ ςε NAI ϋντυπη μορφό ό/ και ςε CD Να δοθεύ ςυνοδευτικό λογιςμικό για την απομακρυςμϋνη Παρακολούθηςη και Διαχεύριςη του ςυςτόματοσ των εξυπηρετητών Θα πρϋπει να υπϊρχει οπτικό διϊγνωςη βλαβών όπωσ επύςησ και ςύςτημα πρόγνωςησ βλαβών το οπούο κατ ελϊχιςτον να παρακολουθεύ τα παρακϊτω ςυςτόματα : Επεξεργαςτϋσ, μνόμη VRM PCI slots Δύςκουσ αποθόκευςησ, Σροφοδοτικϊ Ανεμιςτόρεσ Σο ςυγκεκριμϋνο ςύςτημα οπτικόσ Σελίδα 39 από 97

40 διϊγνωςησ βλαβών θα πρϋπει να μπορεύ να λειτουργόςει ακόμα και χωρύσ ρεύμα Τποςτόριξη ΣPM 1.2 NAI Τποςτόριξη ενεργοπούηςησ/απενεργοπούηςησ του ςυςτόματοσ μϋςω του περιβϊλλοντοσ διαχεύριςησ (remote power on/off) καθώσ και απομακρυςμϋνου reboot των εξυπηρετητών. C2.16 Αυτόματοσ Πωλητήσ έκδοςησ ειςιτηρίου Ποςότητα 1 Ενςωματωμϋνοσ βιομηχανικόσ υπολογιςτόσ με τισ εξόσ προδιαγραφϋσ: - Ελϊχιςτη ταχύτητα επεξεργαςτό: 1,8GΗz - Ελϊχιςτη μνόμη: 2GB Φωριςτϋσ ανεξύτηλεσ μνόμεσ αποθόκευςησ δεδομϋνων για να επιτυγχϊνεται η μϋγιςτη αςφϊλεια δεδομϋνων Ειδικϊ καταςκευαςμϋνο ςύςτημα ελϋγχου κατϊςταςησ περιφερειακών ςυςκευών για - Απομακρυςμϋνο ϋλεγχο - Απευθεύασ επικοινωνύα με το κϋντρο ελϋγχου χωρύσ βοόθεια τησ κεντρικόσ υπολογιςτικόσ μονϊδασ. - Θα λειτουργεύ περιςςότερο από 12 ώρεσ ςε περύπτωςη πτώςη τϊςησ Σελίδα 40 από 97

41 Οθόνη αφόσ 15 αναγνώςιμη ςε ςυνθόκεσ ϋντονησ ηλιοφϊνειασ με τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: - Ελϊχιςτη φωτεινότητα: 800 nits - Αυτόματη ρύθμιςη φωτεινότητασ - Ελϊχιςτη ανϊλυςη: 1024 x Ελϊχιςτη γωνύα θϋαςησ (οριζόντια/κϊθετη): 160 / Ελϊχιςτη αντύθεςη 600 : 1 Η οθόνη να εύναι προςτατευμϋνη με ςκληρυμϋνο κρύςταλλο με τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ: - ελϊχιςτο πϊχοσ 8 mm - ειδικό επικϊλυψη κατϊ των υπϋρυθρων ακτινοβολιών του όλιου Οι αιςθητόρεσ αφόσ τησ οθόνησ να εύναι τοποθετημϋνοι πύςω από το κρύςταλλο ϋτςι ώςτε να προςτατεύονται από κϊθε κακομεταχεύριςη (γρατζουνιϋσ, βανδαλιςμού κ.λπ.). Θερμικόσ εκτυπωτόσ βαρϋωσ τύπου, με υποδοχό δυο ρολών ό δύο ανεξϊρτητοι εκτυπωτϋσ με τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: - Πλϊτοσ χαρτιού ϋωσ 80mm - Ελϊχιςτη διϊμετρο ρολού 300mm - Ελϊχιςτη ανϊλυςη 203dpi - Εκτύπωςη Barcode 1D και 2D - Δυνατότητα εκτύπωςησ γραφικών - Σαχύτητα ϋωσ 240mm/sec - Πϊχοσ χαρτιού ϋωσ 250 g/m² Σελίδα 41 από 97

42 Ανεξϊρτητοσ εςωτερικόσ θερμικόσ εκτυπωτόσ για εκτύπωςη λογιςτικών αποδεύξεων και αναφορών με τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ: - Ελϊχιςτο πλϊτοσ χαρτιού min 58 mm. - Ελϊχιςτη ανϊλυςη 200dpi Σρόποι πληρωμόσ: Κϋρματα: - αποδοχό και ϋλεγχοσ γνηςιότητασ τουλϊχιςτον 6 κερμϊτων (όλα τα εύδη κερμϊτων ευρώ εκτόσ των κερμϊτων 1 & 2 λεπτών). - ποςοςτό αναγνώριςησ μεγαλύτερο του 95% - 6 ςυςκευϋσ ανακύκλωςησ κερμϊτων (ςτοκ) με ελϊχιςτη χωρητικότητα 50 κϋρματα. - Σελευταύο ειςαγόμενο κϋρμα πρώτο εξαγόμενο (ςε περύπτωςη ακύρωςησ επιςτρϋφονται ςτον πελϊτη ακριβώσ τα κϋρματα που ειςόγαγε). - Σουλϊχιςτον δυο επιπλϋον κιβώτια χωρητικότητασ 1000 κερμϊτων (εύκολη αντικατϊςταςη, κλεύδωμα εντόσ και εκτόσ του μηχανόματοσ για αποφυγό δόλου, ηλεκτρονικό ταυτότητα ID) - Σελικό κιβώτιο ςτο οπούο καταλόγουν τα κϋρματα χωρητικότητασ τουλϊχιςτον 4 λύτρων (εύκολη αντικατϊςταςη και Σελίδα 42 από 97

43 μεταφορϊ, κλεύδωμα εντόσ και εκτόσ του μηχανόματοσ για αποφυγό δόλου, ηλεκτρονικό ταυτότητα ID) Φαρτονομύςματα: - Αποδοχό τουλϊχιςτόν 6 τύπων χαρτονομιςμϊτων. - Ενδιϊμεςοσ χώροσ αποθόκευςησ τουλϊχιςτον 15 χαρτονομιςμϊτων για επιςτροφό των ειςαγομϋνων χαρτονομιςμϊτων ςε περύπτωςη ακύρωςησ. - Ποςοςτό αναγνώριςησ μεγαλύτερο του 95% - Φρόνοσ ανϊγνωςησ και αποθόκευςησ χαρτονομύςματοσ μικρότεροσ από 2 δευτερόλεπτα - Σελικό κιβώτιο ςτο οπούο καταλόγουν τα χαρτονομύςματα, χωρητικότητασ τουλϊχιςτον 400 τεμαχύων (εύκολη αντικατϊςταςη και μεταφορϊ, κλεύδωμα εντόσ και εκτόσ του μηχανόματοσ για αποφυγό δόλου, ηλεκτρονικό ταυτότητα ID) Αναγνώςτησ Barcode: - ανϊγνωςη Barcode 1D και 2D. Interfaces Επικοινωνύασ: LAN Ethernet 10/100 Mbit, GSM, GPRS, EDGE, UMTS Προαιρετικϊ: WLAN Σροφοδοςύα: - Σϊςη: 230 V AC - υχνότητα: 50Hz - Δυνατότητα ολοκλόρωςησ Σελίδα 43 από 97

44 τρϋχουςασ ςυναλλαγόσ, αποςτολό απαραύτητων δεδομϋνων και απενεργοπούηςη με αυτόματη ενεργοπούηςη όταν επανϋλθει η παροχό ρεύματοσ. Ανθεκτικό καταςκευό για λειτουργύα ςε εξωτερικό χώρο κϊτω από οποιεςδόποτε καιρικϋσ ςυνθόκεσ, ςχεδιαςμϋνη για προςταςύα από επιθϋςεισ. Φαρακτηριςτικϊ πλαιςύου: - ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ πϊχουσ 2mm για το κυρύωσ ςώμα - ανοξεύδωτοσ χϊλυβασ πϊχουσ 3mm για την πόρτα - Προςταςύα πλαιςύου: IP54 - Τποδοχϋσ κερμϊτων, χαρτονομιςμϊτων: IP34, IP33 - Βαφό antigraffiti ςε χρώμα επιλογόσ του Υορϋα - Θύρα υψηλόσ αςφαλεύασ με κλειδαριϊ 5 ςημεύων - Μϋγιςτεσ διαςτϊςεισ ύψοσ 190cm, πλϊτοσ 90cm, βϊθοσ 56cm Όλα τα ςημεύα επαφόσ με τον χρόςτη θα βρύςκονται ςε κατϊλληλο ύψοσ από το ϋδαφοσ ςύμφωνα με Ειδικϋσ ρυθμύςεισ για την εξυπηρϋτηςη ΑμΕΑ (Disability Discrimination Act DDA 1995) ύςτημα ςυναγερμού ο οπούοσ ενεργοποιεύται ςε οποιαδόποτε απόπειρα παραβύαςησ με δυνατότητα αποςτολόσ μηνυμϊτων ςε κεντρικό υπολογιςτό του φορϋα ό ςε λύςτα προεπιλεγμϋνων αριθμών κινητών τηλεφώνων. Θα ϋχει αυτονομύα τουλϊχιςτον 12 Σελίδα 44 από 97

45 ώρεσ ςε περύπτωςη πτώςη τϊςησ τροφοδοςύασ. Η πρόςβαςη ςτο εςωτερικό του μηχανόματοσ θα επιτρϋπεται με την χρόςη ϋξυπνησ κϊρτασ ό ηλεκτρονικό κλειδύ με κωδικό ύςτημα αυτόματησ ενεργοπούηςησ φωτιςμού μετϊ την ϋκδοςη του ειςιτηρύου και κατϊ τη διϊρκεια επιςτροφόσ χρημϊτων για καθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα. Εύκολη αντικατϊςταςη υλικοτεχνικού εξοπλιςμού χωρύσ την χρόςη εργαλεύων. Αςφαλόσ διακύνηςη χρημϊτων μεταξύ των μηχανημϊτων και τησ λογιςτικόσ (ταμειακόσ) υπηρεςύασ του φορϋα. Ο μεταφορϋασ δε θα ϋχει απευθεύασ επαφό με τα χρόματα, τα κιβώτια (κερμϊτων και χαρτονομιςμϊτων) θα κλειδώνουν αυτόματα κατϊ την απομϊκρυνςη τουσ από τα μηχανόματα. Θα υπϊρχει δυνατότητα μεταφορϊσ των χρημϊτων από τισ ςυςκευϋσ ανακύκλωςησ κερμϊτων και από τα επιπλϋον κιβώτια απευθεύασ ςτα χρηματοκιβώτια. - Θερμοκραςύα λειτουργύασ: - 25 C ϋωσ +55 C - Θερμοκραςύα ςυντόρηςησ: - 35 C ϋωσ +85 C - Τγραςύα: 15% ϋωσ 95% (non condensing) Πιςτοποιόςεισ: CE ό ιςοδύναμο Σελίδα 45 από 97

46 C2.17 Οθόνη πληροφόρηςησ επιβατών εντόσ του οχήματοσ 20' Ποςότητα 53 Μϋγεθοσ Διαγωνύου 20 Pixel Pitch: 0.276(H) x 0.276(W) mm Ανϊλυςη 1600x900 pixels Διαθϋςιμα Φρώματα: 16.7M Διαςτϊςεισ Ηλεκτρονικού Μϋρουσ: 442.8mm x mm Υωτεινότητα τουλϊχιςτον 200 CD/m 2 LED backlight HDMI interface Ανθεκτικό και αντικραδαςμικό καταςκευό βιομηχανικού τύπου για χρόςη εντόσ του λεωφορεύου Ωθραυςτο προςτατευτικό πολυκαρβονικό φύλλο ςτην πρόςοψη τησ οθόνησ Θερμοκραςύα λειτουργύασ: 0 ο C ϋωσ +50 o C Τγραςύα λειτουργύασ: 5% ϋωσ 85% Η εγκατϊςταςη και θϋςη ςε λειτουργύα των οθονών εντόσ των λεωφορεύων αποτελεύ υποχρϋωςη του Αναδόχου Να περιλαμβϊνεται όλοσ ο αναγκαύοσ ςυμπληρωματικόσ εξοπλιςμόσ και εξαρτόματα για τη θϋςη του ςυςτόματοσ ςε παραγωγικό λειτουργύα (πχ καλώδια, connectors, κλπ) C2.18 υςκευή αναπαραγωγήσ υποςτήριξησ πολυμεςικήσ εφαρμογήσ εντόσ οχήματοσ (media player) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Ποςότητα 53 Ενςωμϊτωςη εντόσ του πλαιςύου τησ οθόνησ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ Σελίδα 46 από 97

47 Μνόμη: 512MB CF ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Ανανϋωςη περιεχομϋνου μϋςω Ethernet, WLAN, USB drive Τποςτηριζόμενοι τύπου video: MPEG1, MPEG2, MPEG4 Τποςτηριζόμενοι φωτογραφιών: JPEG, BMP τύπου Τποςτόριξη banner κειμϋνου μεταβλητόσ ταχύτητασ Κατανϊλωςη ςυςκευόσ Η εγκατϊςταςη και θϋςη ςε λειτουργύα των οθονών εντόσ των λεωφορεύων αποτελεύ υποχρϋωςη του Αναδόχου Να περιλαμβϊνεται όλοσ ο αναγκαύοσ ςυμπληρωματικόσ εξοπλιςμόσ και εξαρτόματα για τη θϋςη του ςυςτόματοσ ςε παραγωγικό λειτουργύα (πχ καλώδια, connectors, κλπ) όχι περιςςότερη από ~35W ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ C2.19 ύςτημα οδηγού με ενςωματωμένη οθόνη για την ανάγνωςη mobile ticket eticket 2D/QR Code και καρτών ειδικών ειςιτηρίων (Υοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) Ποςότητα 53 Να εύναι ανθεκτικόσ καταςκευόσ Η ςυςκευό θα εύναι μύα ενιαύα καταςκευό και δεν θα αποτελεύται από ανεξϊρτητα υποςυςτόματα Ϊγχρωμη οθόνη αφόσ τουλϊχιςτον 7 Η οθόνη του οδηγού θα πρϋπει απαραιτότωσ να υποςτηρύζει ευανϊγνωςτουσ, ελληνικούσ αλφαριθμητικούσ χαρακτόρεσ και γραφικϊ, αναγνώςιμουσ κϊτω από τισ ςυνόθεισ ςυνθόκεσ φωτιςμού και για όλη τη διϊρκεια τησ ημϋρασ Επεξεργαςτόσ αρχιτεκτονικόσ τουλϊχιςτον 32 bit (x86), 1,4 GHz ό ιςοδύναμοσ Μνόμη RAM DDR3 4GB τουλϊχιςτον Σελίδα 47 από 97

48 Interfaces: 1 x USB2.0, 10/100/1000Mbps Ethernet, HDMI Ενςωματωμϋνοσ θερμικόσ εκτυπωτόσ. Πλϊτοσ ρολού τουλϊχιςτον 56mm Αναγνώςτη 2D/QR code Να υποςτηρύζεται.net framework ό ιςοδύναμο Αναγνώςτη ϋξυπνων καρτών RF ISO A/B (Mifare) Λειτουργικό ύςτημα: Windows XP/ XP Embedded/ Windows 7/ Windows 8 ό ιςοδύναμο Σροφοδοςύα: VDC C2.20 υςκευή παροχήσ αςύρματου Internet (Wifi) εντόσ του οχήματοσ Ποςότητα 6 Να υποςτηρύζονται κατ ελϊχιςτο τα πρότυπα Wi-Fi/WLAN b/g/n 2400 ~ 2.483GHz με πολλαπλϊ SSID Να υποςτηρύζονται κατ ελϊχιςτο από τον εξοπλιςμό ςυνδϋςεισ με τηλεπικοινωνιακϊ δύκτυα τύπου 2G, 3G, 4G καθώσ επύςησ και GPRS, EDGE, EV-DO, HSPA, HSPA+ και LTE. Να υποςτηρύζονται οι παρακϊτω καταςτϊςεισ λειτουργύασ : Access Point mode Client Mode Τποςτηριζόμενα πρότυπα Τποςτηριζόμενα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ δικτύου WPA with AES TKIP (802.11i). WPA bit WEP RADIUS AAA authentication. Layer 2 address filtering (MAC filtering). NAT router. Port Forwarding Load Balancer. Σερματιςμόσ Σελίδα 48 από 97

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα