Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο"

Transcript

1 ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισµός: (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,00 ΦΠΑ (23%): ,80 ). Διάρκεια υλοποίησης: 8 µήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά Ηµεροµηνία Δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο: Δηµοσίευση στο site: 10/12/2014 Τοπική Εφηµερίδα O ΧΡΟΝΟΣ : 12/12/2014 Εφηµερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ : 12/12/2014 Εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ : 12/12/2014 Ηµεροµηνία Δηµοσίευσης στο ΦΕΚ Δηµοσίων Συµβάσεων: 12/12/2014 Ηµεροµηνία αποστολής στην ΕΕΕE: 10/12/2014 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: Κύριο αντικείµενο: , Πρόσθετα αντικείµενα , , , , , , , Κωδικός ΟΠΣ: O Σελίδα 1 από 112

2 Σελίδα 2 από 112

3 Πίνακας Περιεχοµένων Σελίδα 3 από 112

4 Πίνακας Περιεχοµένων Μέρος Γ:... Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης 3 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος Πρότυπο Συστατικής Επιστολής Πίνακες Συµµόρφωσης Λογισµικού Λογισµικό e-learning Λογισµικό αναπαραγωγής και υποστήριξης πολυµεσικής εφαρµογής εντός οχήµατος Λογισµικό Οδηγού 2D/QR code (ανά όχηµα) Πίνακας συµµόρφωσης Εφαρµογών Ανάπτυξη εφαρµογής πληροφόρησης επιβατών για κινητά τηλέφωνα (ενδεικτικά: Windows Mobile, iphone, Android) Αναβάθµιση διαδραστικής ιστοσελίδας για τον καλύτερο συντονισµό και παρακολούθηση των δροµολογίων από την πλευρά των επιβατών Ανάπτυξη εφαρµογής Web API Ανάπτυξη Εφαρµογής Υπολογισµού Κίνησης Οδικού Δικτύου Ανάπτυξη εφαρµογής πληροφόρησης επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες µέσω εξωτερικών Infokiosk Ανάπτυξη εφαρµογής Mobile ticketing Ανάπτυξη εφαρµογής Web Ticketing (eticket) Ανάπτυξη εφαρµογής αποµακρυσµένης διαχείρισης και ελέγχου λειτουργίας αυτόµατων πωλητών Εφαρµογή παρουσίασης συνθηκών κίνησης για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android) βασισµένο και σε κοινωνικά δίκτυα Ανάπτυξη Εφαρµογής Λογισµικού αναπαραγωγής και υποστήριξης πολυµεσικής εφαρµογής εντός οχήµατος (infotainment) Πίνακας συµµόρφωσης εξοπλισµού Εξυπηρετητής e-learning Διαδραστική Οθόνη για την πληροφόρηση επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες µέσω εξωτερικών Infokiosk Οθόνη πληροφόρησης επιβατών εντός του οχήµατος 20' µε βάση (για κάθε όχηµα) Συσκευή αναπαραγωγής υποστήριξης πολυµεσικής εφαρµογής εντός οχήµατος Συσκευή παροχής ασύρµατου Internet (Wifi) εντός του οχήµατος Αυτόµατοι Πωλητές Εισιτηρίων Ηλεκτρονικές Πινακίδες Έξυπνων Στάσεων Τεχνολογίας LED, Διπλής Όψης Σύστηµα οδηγού µε ενσωµατωµένη οθόνη για την ανάγνωση mobile ticket eticket 2D/QR Code και καρτών ειδικών εισιτηρίων (Φοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) Τηλεµατικός υπολογιστής οχήµατος µε οθόνη οδηγού, χειριστήριο οδηγού, GPS module και GPRS/3G router (για κάθε όχηµα επέκτασης) Πίνακες συµµόρφωσης Υπηρεσιών και Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης και δράσεις δηµοσιότητας Υπηρεσίες Εγκατάστασης και παραµετροποίησης Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Σελίδα 4 από 112

5 4. Πίνακες Οικονοµικής Μέρος Προσφοράς Γ: Υποδείγµατα... και Πίνακες Συµµόρφωσης Εξοπλισµός Έτοιµο Λογισµικό Εφαρµογή/ές Υπηρεσίες Άλλες δαπάνες Εκπαίδευση χρηστών Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου Σχέδιο Σύµβασης Σελίδα 5 από 112

6 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 1.1.Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθµός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθµός...τκ β).. οδός... αριθµός...τκ γ).. οδός... αριθµός...τκ µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού).. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρι και την (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Σελίδα 6 από 112

7 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 112

8 1.2.Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 8 από 112

9 1.3.Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ευρώ σύµφωνα µε τη σύµβαση µε αριθµό...και τη Διακήρυξή σας µε αριθµό., στο πλαίσιο του διαγωνισµού της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). για εκτέλεση του έργου (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και µέχρι του ποσού των ευρώ (συµπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε σε εφαρµογή των σχετικών άρθρων του Κανονισµού Προµηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 112

10 2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. Εγγυητική επιστολή µας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ... για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό που αφορά. συνολικής αξίας. σύµφωνα µε τη µε αριθµό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 112

11 3. Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Μητρώνυµο: Ηµεροµηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ηµεροµηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ( σ τ ο π ρ ο τ ε ι ν ό µ ε ν ο, α π ό τ ο ν υποψήφιο Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Σελίδα 11 από 112

12 Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Μέρος Εργοδότης Γ: Υποδείγµατα Έργο και Πίνακες (ή Θέση) Συµµόρφωσης Περίοδος (από έως) ΑΜ 3. Πρότυπο Συστατικής Επιστολής / / - / / / / - / / / / - / / Προς: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. Ηµεροµηνία : Κύριοι, Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Η εταιρία µε την επωνυµία. (το όνοµα της εταιρίας του Υποψηφίου Αναδόχου) και τον διακριτικό τίτλο.. (ο διακριτικός τίτλος του Υποψηφίου Αναδόχου) που εδρεύει στην.(χώρα και πόλη),µε ΑΦΜ, µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε το. (πελάτης που βεβαιώνει τη συστατική επιστολή) ανέλαβε την υλοποίηση του έργου µε Α) τίτλο «Σύστηµα παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου ΜΜΜ άνω των 19 οχηµάτων» την (ηµεροµηνία).. Β) τίτλο «Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών» την (ηµεροµηνία).. Γ) τίτλο «Σύστηµα έκδοσης και ακύρωσης εισιτηρίου εντός οχήµατος» την (ηµεροµηνία).. Δηλώνουµε επίσης ότι το παραπάνω σύστηµα δύναται να επιδειχθεί σε καλή λειτουργία όποτε αυτό ζητηθεί. Υπογραφή Σφραγίδα Σελίδα 12 από 112

13 4. Πίνακες Συµµόρφωσης Λογισµικού Λογισµικό e-learning Σελίδα 13 από 112

14 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του προσφερόµενου λογισµικού πάνω στο οποίο θα βασιστεί η ανάπτυξη του συστήµατος e-learning. Σε περίπτωση που θα χρησιµοποιηθούν περισσότερα του ενός λογισµικά, θα πρέπει να τεκµηριωθεί η ολοκλήρωση µεταξύ τους. Δ υ ν α τ ό τ η τ α ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η ς ταυτόχρονων χρηστών Ο εκπαιδευτής θα έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τις βασικότερες εκπαιδευτικές δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς ό π ω ς π. χ παρουσιάσεις, διαλέξεις, συζητήσεις σε µικρές οµάδες, κ.λπ. µέσα από το δια-δραστικό περιβάλλον του Συστήµατος Να τεκµηριωθεί η διασύνδεσή του µε τη διαδικτυακή πύλη (portal). Δυνατότητα για κεντρικό έλεγχο και διαχείριση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Δυνατότητα διαχείρισης χρηστών Δυνατότητα έκδοσης διαφόρων αναφορών Προτυποποίηση µαθηµάτων βάσει διεθνών προτύπων (ενδεικτικά αναφέρεται το SCORM) Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον από διαφορετικούς browser (ενδεικτικά αναφέρονται: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) Δυνατότητα πρόσβασης και εύκολης αναζήτησης υλικού από τους εκπαιδευόµενους. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Εργαλείο ηµερολογίου Σελίδα 14 από 112

15 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Δυνατότητα διασύνδεσης µε κοινωνικά εργαλεία Α σ ύ γ χ ρ ο ν η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α θεµατικές οµάδες συζητήσεων Συνοµιλίες πραγµατικού χρόνου (chats) Ηλεκτρονικό γλωσσάριο Δ υ ν α τ ό τ η τ α α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς εκπαιδευοµένων Διαχείριση µαθηµάτων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων Σελίδα 15 από 112

16 4.1.2.Λογισµικό αναπαραγωγής εφαρµογής εντός οχήµατος και υποστήριξης πολυµεσικής ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η Σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό τ ο υ κ έ ν τ ρ ο υ διαχείρισης: Ο χρήστης θα µπορεί να πραγµατοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες 1) Θα προσδιορίζει τις πηγές από όπου θα λαµβάνονται τα RSS 2) Θα ορίζει τα φίλτρα για τον έλεγχο των πληροφοριών που θα διοχετεύονται στο κοινό 3) Θα ορίζει µεταδεδοµένα σε video (σηµείο προβολής, γ ρ α µ µ ή π ρ ο β ο λ ή ς, ώ ρ α προβολής) 4) Αποθηκεύει και παρουσιάζει τ ι ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π ο υ προβλήθηκαν στα λεωφορεία για µεταγενέστερο έλεγχο 5) Εξάγει συµπιεσµένο αρχείο π ρ ο ς µ ε τ α φ ο ρ ά σ τ ο υ ς multimedia players 6) Προσφέρει τη δυνατότητα καθολικής διακοπής του περιεχοµένου που προβάλλεται σε όλα τα οχήµατα 7) Προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής προκαθορισµένων µηνυµάτων 8) Προσφέρει τη δυνατότητα αποστολής µηνύµατος σε πραγµατικό χρόνο σε όλα ή σε αριθµό λεωφορείων. Σελίδα 16 από 112

17 4.1.3.Λογισµικό Οδηγού 2D/QR code (ανά όχηµα) Σελίδα 17 από 112

18 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Άδειες Χρήσης 19 Χειρισµό διαδικασίας έκδοσης εισιτηρίου πάνω στο όχηµα Ανάγνωση 2D/QR code κι ακύρωση eticket, (Mobile ticketing, Web ticketing) Ενηµέρωση του λογισµικού διαχείρισης εισιτηρίων σε π ρ α γ µ α τ ι κό χ ρ ό ν ο γ ι α τ α εισιτήρια που εκδίδονται Σ ύ ν δ ε σ η µ ε τ ο κ έ ν τ ρ ο παρακολούθησης και αµφίδροµη ανταλλαγή των δεδοµένων µέσω του δικτύου GPRS. Η ανταλλαγή των δεδοµένων ολοκληρώνεται µε ειδικές εντολές επιβεβαίωσης ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των δεδοµένων. Αυτόµατη ενηµέρωση των στάσεων, αξόνων, δροµολογίων και οδηγών πιστοποιηµένων χρηστών Αναγνώριση χρηστών µε την εισαγωγή προσωπικού κωδικού και ανάγνωσης έξυπνων καρτών Αυτόµατη αναγνώριση στάσης κατά την ροή του δροµολογίου µε τη βοήθεια GPS, ώστε τα δεδοµένα αυτά να εγγραφούν στην κάθε πώληση ή ακύρωση εισιτηρίου Επιλογή εισιτηρίου εµφάνιση συνολικού κοµίστρου & εκτύπωση εισιτηρίου στον ενσωµατωµένο θερµικό εκτυπωτή Ε µ φ ά ν ι σ η Ε κ τ ύ π ω σ η αναλυτικών & συνολικών εισιτηρίων ανά βάρδια Online Ενηµέρωση του κεντρικού σταθµού διαχείρισης για κάθε εισιτήριο Σελίδα 18 από 112

19 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ενηµέρωση δροµολογίωνκοµίστρων και παραµετροποίηση από το κέντρο παρακολούθησης εισιτηρίων µέσω του κέντρου συλλογής Δ υ ν α τ ό τ η τ α α ν α β ά θ µ ι σ η ς λογισµικού από το κέντρου συλλογής Σελίδα 19 από 112

20 4.2.Πίνακας συµµόρφωσης Εφαρµογών Ανάπτυξη εφαρµογής πληροφόρησης επιβατών για κινητά τηλέφωνα (ενδεικτικά: Windows Mobile, iphone, Android) Σελίδα 20 από 112

21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣ Η Η Η εφαρµογή θα πρέπει να είναι native Η εφαρµογή θα ανέβει στο αντίστοιχο store (Apple, Android, Microsoft) Οι εφαρµογές επιτρέπουν στο χρήστη το login µε το λογαριασµό του, ή αν δεν έχει, τη δηµιουργία και διαχείριση λογαριασµού, όπως στον ιστότοπο. Οι εφαρµογές ελέγχουν περιοδικά για τυχόν ειδοποιήσεις που αφορούν το χρήστη και τον ενηµερώνουν µέσω σχετικού notification. Οι εφαρµογές επιτρέπουν στο χρήστη τη δηµιουργία υπενθύµισης για κάποια διαδροµή που έχουν σχεδιάσει, ώστε ο χρήστης να ξεκινήσει έγκαιρα για τη στάση που τον ενδιαφέρει. Οι εφαρµογές επιτρέπουν στο χρήστη να αναφέρει την πληρότητα του οχήµατος κατά την επιβίβαση, προβλήµατα µε το όχηµα (π.χ. απουσία κλιµατισµού) και την υπηρεσία. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται και εµφανίζονται στον ιστότοπο του συστήµατος. Δυνατότητα το περιεχόµενου να παραµένει προαποθηκευµένο τοπικά στη συσκευή, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο για τη λήψη πληροφοριών τοπικά στις συσκευές αποθηκεύονται: Πληροφορίες για όλα τα προγραµµατισµένα δροµολόγια και τις στάσεις Σηµεία ενδιαφέροντος Νέα και ειδήσεις (αφού µεταφορτωθούν) Δυνατότητα ανάγνωσης γραµµωτού κώδικα δύο διαστάσεων (QR-code) που βρίσκεται στον σταθερό εξοπλισµό των στάσεων, ούτως ώστε ν α υ π ο κ α θ ί σ τ α τ α ι η α ν ά γ κ η πληκτρολόγησης του κωδικού στάσης από τον χρήστη στις κατάλληλες περιπτώσεις χρήσης. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 21 από 112

22 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣ Η Η Η εφαρµογή θα πρέπει να είναι native Η εφαρµογή θα ανέβει στο αντίστοιχο store (Apple, Android, Microsoft) Οι εφαρµογές επιτρέπουν στο χρήστη το login µε το λογαριασµό του, ή αν δεν έχει, τη δηµιουργία και διαχείριση λογαριασµού, όπως στον ιστότοπο. Οι εφαρµογές ελέγχουν περιοδικά για τυχόν ειδοποιήσεις που αφορούν το χρήστη και τον ενηµερώνουν µέσω σχετικού notification. Θα ενηµερώνει τον χρήστη για πιθανές ανανεώσεις της εφαρµογής Η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις γραµµές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Φορέα - (γεωγραφική κάλυψη, σηµεία στάσεων, δροµολόγια κ.α.) σε µορφή πινάκων και ψηφιακών χαρτών Η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο ν εκτιµώµενο χρόνο διέλευσης των οχηµάτων από στάσεις Η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα εύρεσης διαδροµών, µε δυνατότητα µετεπιβίβασης και αλλαγή υπηρεσίας Η εύρεση διαδροµής θα πρέπει να γίνεται κάνοντας χρήση κατάλληλου αλγόριθµου εύρεσης διαδροµής, τον οποίο ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά. Σε περίπτωση που στο µέλλον προστεθεί καινούργιο µέσο ΜΜΜ θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη Σε περίπτωση που η συσκευή διαθέτει GPS η εφαρµογή θα πρέπει να µπορεί να επικοινωνεί µε αυτό ώστε να διαβάζει την τρέχουσα θέση του χρήστη ώστε να την χρησιµοποιεί ως παράµετρο εισόδου κατά την αναζήτηση των πληροφοριών ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 22 από 112

23 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣ Η Η Η εφαρµογή θα πρέπει να είναι native Η εφαρµογή θα ανέβει στο αντίστοιχο store (Apple, Android, Microsoft) Οι εφαρµογές επιτρέπουν στο χρήστη το login µε το λογαριασµό του, ή αν δεν έχει, τη δηµιουργία και διαχείριση λογαριασµού, όπως στον ιστότοπο. Οι εφαρµογές ελέγχουν περιοδικά για τυχόν ειδοποιήσεις που αφορούν το χρήστη και τον ενηµερώνουν µέσω σχετικού notification. Η εφαρµογή πρέπει να προσφέρεται σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά). ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 23 από 112

24 4.2.2.Αναβάθµιση διαδραστικής ιστοσελίδας για τον καλύτερο συντονισµό και παρακολούθηση των δροµολογίων από την πλευρά των επιβατών Σελίδα 24 από 112

25 ΑΠΑΝΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η Η ιστοσελίδα θα βασίζεται σε ένα Content Management System. Ενεργοποίηση λογαριασµών χρηστών για την εισαγωγή και αφαίρεση περιεχοµένου Η ι σ τ ο σ ε λ ί δ α θ α ε ί ν α ι προσαρµόσιµη (responsive) για όλες τις κινητές συσκευές (έξυπνα κινητά, tablets) Η εφαρµογή θα πρέπει να συλλέγει µέσω κατάλληλων διεπαφών όλα τα απαραίτητα δεδοµένα από τις υ π ό λ ο ι π ε ς ε φ α ρ µ ο γ έ ς τ η ς πλατφόρµας και να τα εµφανίζει σε «πραγµατικό» χρόνο µε σκοπό την ενηµέρωση των πολιτών. Η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις γραµµές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Φορέα - (γεωγραφική κ ά λ υ ψ η, σ η µ ε ί α σ τ ά σ ε ω ν, δροµολόγια κ.α.) σε µορφή πινάκων και ψηφιακών χαρτών. Η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τον εκτιµώµενο χρόνο διέλευσης των οχηµάτων από στάσεις Η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα εύρεσης διαδροµών, µε δυνατότητα µετεπιβίβασης και αλλαγή υπηρεσίας. Μέσα από την εφαρµογή ο χρήστης θα µπορεί να εγγράφεται και να δηµιουργεί το προσωπικό του προφίλ Ο χρήστης θα µπορεί να δηµιουργεί το δικό του προφίλ ενεργοποιώντας τις παρακάτω υπηρεσίες Χ ρ ο ν ο π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι σ µ ό ς µετακινήσεων Ε π ι λ ο γ ή η µ έ ρ α ς, ώ ρ α ς, δροµολογίου, στάσης αναχώρησης και στάσης άφιξης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 25 από 112

26 Επιλογή µέσου ενηµέρωσης άφιξης λ ε ω φ ο ρ ε ί ο υ ( e m a i l ή p u s h notification στη mobile εφαρµογή) Δηµιουργία εβδοµαδιαίου ή µηνιαίου προγράµµατος Διαγραφή ή απενεργοποίηση προγραµµατισµού Λήψη δεδοµένων από την εφαρµογή Υπολογισµού Κίνησης Οδικού Δικτύου και αναπαράσταση των δεδοµένων σε χάρτη µε διαβαθµίσεις χρώµατος (πράσινο, κίτρινο, κόκκινο) Δροµολόγηση από σηµείο σε σηµείο επιλέγοντας τα ΜΜΜ. Η εύρεση διαδροµής θα πρέπει να γίνεται κάνοντας χρήση κατάλληλου αλγόριθµου εύρεσης διαδροµής, τον οποίο ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά. Η διαδικτυακή εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει όλες τις υπηρεσίες απεικόνισης δεδοµένων µέσω διαδραστικών ψηφιακών χαρτών. Η ιστοσελίδα θα είναι σε 2 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά) Ο χρήστης θα µπορεί να επιλέγει µέσο, γραµµή, στάση, ώρα και ηµέρα έναρξης και τον αριθµό διελεύσεων από την στάση για τις οποίες θέλει να ενηµερωθεί Η επιλογή της στάσης γίνεται από ψηφιακό χάρτη Ο χρήστης λαµβάνει ώρες και γραµµές διελεύσεων από τη στάση κατά την ηµέρα έναρξης και την/τις ώρα/ες που έχει ορίσει Ο χ ρ ή σ τ η ς λ α µ β ά ν ε ι προγραµµατισµένο ή (σε περίπτωση που το δροµολόγιο έχει ξεκινήσει) εκτιµώµενο χρόνο, όπως επίσης και ενηµέρωση επί προβληµάτων α κ ύ ρ ω σ η ς ή υ π ε ρ β ο λ ι κ ή ς καθυστέρησης δροµολογίου και όποιο άλλο µήνυµα έχει ορισθεί ή προβάλλεται τότε σε αντίστοιχη έξυπνη στάση Σελίδα 26 από 112

27 Τυχόν µεταβολές στη γραµµή όπως εκτροπές ή προσωρινές αλλαγές φαίνονται στον χάρτη µιας και αυτός δηµιουργείται δυναµικά Οι πίνακες των δροµολογίων γραµµής προβάλλουν τις ώρες εκκίνησης από την αφετηρία και το τέρµα της γραµµής που έχει επιλεγεί. Ο πίνακας των Στάσεων της γραµµής προβάλλει τις στάσεις της γραµµής που έχει επιλεγεί, καθώς και τους κωδικούς στάσεων τηλεµατικής οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πιο άµεση πρόσβαση στο σύστηµα (ενηµέρωση µέσω SMS, γρήγορη αναζήτηση πληροφοριών στάσης κλπ.). Εντός των πληροφοριών γραµµής, το σύστηµα ενηµερώνει για τη διάρκεια του δροµολογίου µε την συµπλήρωση της κατεύθυνσης, ηµέρας εκτέλεσης του δροµολογίου, τη χρονική ζώνη και τις στάσεις εκκίνησης και τερµατισµού. Το σύστηµα προβάλει την τοποθεσία τ η ς σ τ ά σ η ς σ ε χ ά ρ τ η, τ ι ς διερχόµενες γραµµές, τους χρόνους άφιξης των λεωφορειακών γραµµών προς τη στάση σε πραγµατικό χρόνο κ α ι τ έ λ ο ς τ η ν λ ί σ τ α τ ω ν πλησιέστερων σηµείων ενδιαφέροντος. Τα δεδοµένα των χρόνων αφίξεων των λεωφορείων θα ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (παραµετροποιήσιµο) και θα ενηµερώνουν τον χρήστη για αλλαγές στους χρόνους άφιξης οι οποίες οφείλονται σε τυχαία γεγονότα. Το εργαλείο βέλτιστης Διαδροµής π ρ ο σ φ έ ρ ε ι σ τ ο ν χ ρ ή σ τ η τ η δυνατότητα να λάβει πληροφορίες πλοήγησης από ένα σηµείο σε άλλο µε τη χρήση των δροµολογίων των διάφορων ΜΜΜ. Ως σηµεία αφετηρίας και τερµατισµού µπορούν να επιλεχθούν τα παρακάτω: Σελίδα 27 από 112

28 Στάση Γνωστό σηµείο της πόλης Διεύθυνση - Οδό Στάση: Η επιλογή της στάσης γίνεται µε δύο τρόπους. Με την εισαγωγή του κωδικού στάσης Μ ε τ η ν ε π ι λ ο γ ή γ ρ α µ µ ή ς, κατεύθυνσης και στάσης Γνωστό σηµείο της πόλης: Η επιλογή του σηµείου ενδιαφέροντος ν α γ ί ν ε τ α ι µ ε τ η ν ε π ι λ ο γ ή κ α τ η γ ο ρ ί α ς σ η µ ε ί ο υ ( γ ι α παράδειγµα Αστυνοµικά Τ µ ή µ α τ α, Ε κ κ λ η σ ί ε ς ή Αξιοθέατα ) και τέλος µε την επιλογή του σηµείου. Διεύθυνση Οδό: Το σύστηµα θα δίνει την δυνατότητα αναζήτησης διεύθυνσης και αριθµού. Επιστρέφει αποτελέσµατα από τα οποία µπορεί ο χρήστης να επιλέξει το επιθυµητό σηµείο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη µέγιστη απόσταση που θέλει να διανύσει περπατώντας σε περίπτωση µετεπιβίβασης και την δυνατότητα επιλογής υπολογισµού του ταξιδιού µε βάση τον ελάχιστο χρόνο ή την ελάχιστη απόσταση. Με την συµπλήρωση της φόρµας, το σύστηµα επιστρέφει λεπτοµερείς οδηγίες και διάρκεια της διαδροµής η οποία θα βοηθήσει τον χρήστη να ακολουθήσει ώστε να φτάσει στον προορισµό του. Η διαδροµή θα επιστρέφεται στον χρήστη σε λεκτική µορφή και µε προβολή στον χάρτη. Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα να ε µ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι λ ε π τ ο µ ε ρ ε ί ς πληροφορίες της διαδροµής στο χάρτη, επιλέγοντας το κάθε βήµα της διαδροµής. Σελίδα 28 από 112

29 Ύπαρξη ξεχωριστής ενότητας στην οποία προβάλλονται ειδήσεις που αφορούν την αστική συγκοινωνία στην πόλη. Πηγή των µηνυµάτων θα πρέπει να είναι: Χ ε ι ρ ο κ ί ν η τ η ε ι σ α γ ω γ ή α π ό διαχειριστή / πιστοποιηµένο χρήστη Αυτόµατη λήψη ειδήσεων από ένα ή περισσότερα feeds άλλων συστηµάτων Τα νέα θα πρέπει να δηµοσιεύονται αυτόµατα κατά την καταχώρησή τους και µέσω λογαριασµών κοινωνικών µέσων (facebook, twitter) που θα δηµιουργηθεί για το ΣΠΑΣ. Δυνατότητα για το κοινό να εγγράφεται στον ιστότοπο και να επιλέγει τις γραµµές ή υπηρεσίες για τις οποίες θέλει να λαµβάνει ειδοποιήσεις, µέσω υπηρεσίας ε γ γ ρ α φ ή ς κ α ι δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς λογαριασµού χρήστη στον ιστότοπο Ο ιστότοπος περιέχει ειδική ενότητα όπου εµφανίζονται οι αναφορές προβληµάτων των χρηστών και παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τα προβλήµατα που παρατηρούνται. Υπηρεσία διαχείρισης περιεχόµενου, και ειδικότερα: Διαχείριση (προσθήκη, διαγραφή) feeds από τα οποία τροφοδοτείται η ενότητα νέων Χ ε ι ρ ο κ ί ν η τ η ε ι σ α γ ω γ ή κ α ι διαχείριση µηνύµατος στην ενότητα νέων Διαχείριση κατηγοριών σηµείων ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς ( π ρ ο σ θ ή κ η, διαγραφή, τροποποίηση) Διαχείριση σηµείων ενδιαφέροντος (προσθήκη, διαγραφή, τροποποίηση, ανάθεση κατηγορίας) Σελίδα 29 από 112

30 Λειτουργία παρακολούθησης στατιστικών χρήσης. Κατ ελάχιστον θα πρέπει να εµφανίζονται για κάθε σελίδα του ιστότοπου και µε δυνατότητα προσδιορισµού του χρονικού πλαισίου αναφοράς τα στοιχεία: Πλήθος εµφανίσεων Μοναδικοί χρήστες Τόπος προέλευσης χρήστη Χρησιµοποιούµενοι περιηγητές (browsers) Χρησιµοποιούµενα λειτουργικά συστήµατα Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν ορίσει ρητά την επιθυµητή στάση, το σύστηµα αναλαµβάνει να εντοπίσει την πλησιέστερη στάση στο ορισθέν από το χρήστη σηµείο αφετηρίας ή άφιξης αυτόµατα Η εφαρµογή πρέπει να προσφέρεται σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά). Σελίδα 30 από 112

31 4.2.3.Ανάπτυξη εφαρµογής Web API Σελίδα 31 από 112

32 ΑΠΑΝΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Η Παροχή τεκµηρίωσης API Η τεκµηρίωση θα πρέπει να είναι οργανωµένη ανά συνδεδεµένο ανεξάρτητο σύστηµα Στον ιστότοπο τεκµηρίωσης θα περιέχονται παραδείγµατα χρήσης για κάθε παράµετρο Μηχανισµός ταυτοποίησης του χρήστη Παροχή sandbox µε το οποίο µπορεί ο χρήστης να δει τα αποτελέσµατα µιας συγκεκριµένης κλήσης Παροχή σχετικής ιστοσελίδαςδιεπαφής, µε την οποία ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει εύκολα σχετικό σύνθετο ερώτηµα. Το δηµιουργηθέν ερώτηµα θα µπορεί να αποθηκεύεται από το χρήστη ώστε η σχετική κλήση να µπορεί να ενσωµατωθεί σε τρίτες εφαρµογές Μεταφόρτωση των αποτελεσµάτων από τη διεπαφή δηµιουργίας ερωτηµάτων σε πολλαπλές µορφές (excel, csv, pdf) Σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου ανοιχτού κώδικα Το σύστηµα θα µπορεί να επικοινωνεί µε τα ανεξάρτητα υποσυστήµατα και να γνωρίζει τις κλήσεις και τις παραµέτρους που υποστηρίζουν Για κάθε κλήση ή παράµετρο µεταφορτώνει από το σχετικό σύστηµα το κατάλληλο υλικό τεκµηρίωσης και το ενσωµατώνει στο σύστηµα διαχείρισης τεκµηρίωσης Αυτόµατη δηµιουργία λίστας αλλαγών που προβάλλεται στο σύστηµα τεκµηρίωσης σαν «νέα» Τα API για κάθε ανεξάρτητο σύστηµα καλούνται είτε απευθείας από τον χρήστη είτε µέσω της διεπαφής σύνθεσης ερωτήµατος NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΗ Σελίδα 32 από 112

33 ΑΠΑΝΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Η Μηχανισµός ελέγχου υπερφόρτωσης του συστήµατος Σύστηµα ελέγχου κακόβουλης πρόσβασης Δηµιουργία προφίλ χρηστών Χρήση µοναδικού application API ID για κάθε χρήστη Πλήρης καταγραφή στατιστικών προσβάσιµων στους χρήστες και στους διαχειριστές του συστήµατος Δυνατότητα επιβολής ορίων από τους διαχειριστές τόσο ανά ΑΡΙ όσο και ανά χρήστη Οι διαχειριστές θα µπορούν να δ ι α χ ε ι ρ ί ζο ν τ α ι π λ ή ρ ω ς τ ο υ ς λογαριασµούς των χρηστών Λειτουργία caching στο επίπεδο του εξυπηρέτης Ε γ γ ε γ ρ α µ µ έ ν ο ι χ ρ ή σ τ ε ς κ α ι διαχειριστές του συστήµατος θα έχουν τη δυνατότητα αναφοράς προβληµάτων που αντιµετωπίζουν µε τα υπόλοιπα υποσυστήµατα (ticketbased helpdesk) Δυνατότητα πλήρους καταγραφής της εξέλιξης µιας αναφοράς Παραγωγή στατιστικών χρήσης NAI NAI NAI NAI NAI NAI ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΗ Σελίδα 33 από 112

34 4.2.4.Ανάπτυξη Εφαρµογής Υπολογισµού Κίνησης Οδικού Δικτύου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΗ Εφαρµογή Υπολογισµού Κίνησης Η εφαρµογή θα διασυνδεθεί µε το Λ ο γ ι σ µ ι κ ό Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Συγκοινωνιακού Έργου για τη λήψη τηλεµατικών δεδοµένων. Περιγραφή του API επικοινωνίας της ε φ α ρ µ ο γ ή ς µ ε τ ο σ ύ σ τ η µ α Τηλεµατικής Ο υπολογισµός της κίνησης θα πρέπει να γίνεται κάνοντας χρήση κατάλληλου αλγόριθµου υπολογισµού κίνησης, τον οποίο ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά. Συγκεκριµένα θα πρέπει να αναλυθεί και να τεκµηριωθεί η µεθοδολογία που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος ανάδοχος για τον υπολογισµό της ταχύτητας του δρόµου. Περιγραφή των αποτελεσµάτων (επεξεργάσιµη µορφή, µεταδεδοµένα, χρόνος ανανέωσης, περιορισµοί) Περιγραφή του API λ ή ψ η ς δ ε δ ο µ έ ν ω ν α π ό τ η β ά σ η αποτελεσµάτων της εφαρµογής. Σελίδα 34 από 112

35 4.2.5.Ανάπτυξη εφαρµογής πληροφόρησης επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες µέσω εξωτερικών Infokiosk Σελίδα 35 από 112

36 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜ ΠΗ Διαχείριση του συνόλου των συσκευών Διαδραστικών Οθονών για την πληροφόρηση επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υ π η ρ ε σ ί ε ς µ έ σ ω ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν Infokiosk Μετάδοση των παραµέτρων του συστήµατος στο σύνολο των Διαδραστικών Οθονών για την πληροφόρηση επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υ π η ρ ε σ ί ε ς µ έ σ ω ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν Infokiosk του φορέα Επικοινωνεί µε το κέντρο συλλογής εισιτηρίων το οποίο έχει στην ευθύνη του την ασφαλή επικοινωνία όλων των περιφερικών υποσυστηµάτων µε την κεντρική δοµή του Αστικού ΚΤΕΛ Το περιεχόµενο της πληροφορίας θα πρέπει να είναι ενηµερωµένο µε ευθύνη του Φορέα Εκτός από πληροφορίες δροµολογίων σε πραγµατικό χρόνο θα περιέχει ανακοινώσεις, ειδήσεις τοπικου ενδιαφεροντος, καιρό κλπ Δυνατότητα να προβάλει δεδοµένα µε τους πίνακες κοµίστρου από το κέντρο παρακολούθησης εισιτηρίων. Δυνατότητα να προβάλει δεδοµένα µε τις ενεργές γραµµές από το κέντρο παρακολούθησης εισιτηρίων Δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α π ρ ο β ά λ ε ι κυκλοφοριακά δεδοµένα Δυνατότητα προβολής πληροφοριών για αρχαιολογικούς χώρους Δυνατότητα προβολής πληροφοριών για προγραµµατισµένα τοπικά πολιτιστικά δρόµενα Δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α π ρ ο β ά λ ε ι πληροφορίες για τουριστικά αξιοθέατα NAI NAI Σελίδα 36 από 112

37 Δυνατότητα προβολής πληροφοριών από δηµόσιες υπηρεσίες πχ από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας κλπ Δυνατότητα προβολής περιεχοµένου ανάλογα µε την εποχή, την ηµέρα της εβδοµάδος, την ώρα της ηµέρας, το εορτολόγιο και άλλες παραµέτρους Δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών σχεδίων αναπαραγωγής περιεχοµένου Δυνατότητα προβολής πληροφοριών από ευρεία λίστα και κατά απαίτηση του χρήστη (on demand) Η διεπαφή µε τον χρήστη θα πρέπει να είναι φιλική, ευχρηστη ωστε χρηστες χωρις µεγαλη εµπλοκη µε την τεχνολογία να µπορούν να εκµεταλλευτούν το σύστηµα Αποθήκευση ιστορικών στοιχείων. Τα σ τ ο ι χ ε ί α θ α ε λ έ γ χ ο ν τ α ι, ταξινοµούνται και αρχειοθετούνται σε Βάση Δεδοµένων (ΒΔ) RDBMS τελευταίας γενιάς. Δυνατότητα δηµιουργίας αναφορών χρήσης του συστήµατος Δυνατότητα ταξινόµησης στοιχείων βάσει αιτηµάτων σχεσιακής βάσης δεδοµένων Το λογισµικό θα πρέπει να είναι α ν α β α θ µ ί σ ι µ ο κ α ι π α ρ α µ ε τ ρ ο π ο ι η µ έ ν ο α π ό τ η ν κεντρική δοµή του φορέα Η εφαρµογή πρέπει να προσφέρεται σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά). Σελίδα 37 από 112

38 4.2.6.Ανάπτυξη εφαρµογής Mobile ticketing Σελίδα 38 από 112

39 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η Native εφαρµογή η οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιµη για λειτουργικό σύστηµα Android και ios, µέσω των αντίστοιχων App Stores Δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου το οποίο θα λαµβάνει στο κινητό του τηλέφωνο υπό µορφή 2D/QR code Επιλογή της διαδροµής για την οποία ο επιβάτης επιθυµεί να αγοράσει εισιτήριο Δυνατότητα αγοράς: Απλού εισιτηρίου για µία διαδροµή Πολλαπλού εισιτηρίου για περισσότερες διαδροµές Καταχώρηση στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας έτσι ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική πληρωµή του εισιτηρίου Τα στοιχεία της πιστωτικής θα πρέπει να αποθηκεύονται µε ασφαλή τρόπο τοπικά στην mobile εφαρµογή για µελλοντική χρήση Σε περίπτωση ανεπιτυχούς συναλλαγής (π.χ. ανεπαρκές υπόλοιπο στην κάρτα) ο επιβάτης θα πρέπει να ενηµερώνεται αυτόµατα ότι η συναλλαγή του δεν ήταν επιτυχής Όταν ο επιβάτης αγοράσει το εισιτήριο, τότε θα πρέπει να λαµβάνει αυτόµατα µέσω της εφαρµογής το 2D/ QR code το οποίο αντιστοιχεί στο εισιτήριο που αγόρασε Το code θα πρέπει να αποθηκεύεται στην εφαρµογή mobile ticketing έτσι ώστε ο επιβάτης να έχει τη δυνατότητα να το χρησιµοποιήσει όποτε επιθυµεί Δυνατότητα εµφάνισης του 2D/QR code του εισιτηρίου που έχει ήδη αγοράσει ο επιβάτης στην οθόνη του κινητού του Σελίδα 39 από 112

40 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η Μετά την επικύρωσή του το εισιτήριο, σε περίπτωση που είναι απλό θα ακυρώνεται αυτόµατα έτσι ώστε να µην µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκ νέου και θα αποθηκεύεται στο ιστορικό σ υ ν α λ λ α γ ώ ν τ ο υ χ ρ ή σ τ η τ η ς εφαρµογής Σε περίπτωση που το εισιτήριο είναι πολλαπλό τότε κατά την επικύρωσή του θα πρέπει να αφαιρείται µόνο το ποσό της τρέχουσας διαδροµής χωρίς να ακυρώνεται εντελώς το εισιτήριο Ο επιβάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επανεµφάνισης του εισιτηρίου όποτε επιθυµεί, π.χ. σε περιπτώσεις έκτακτου ελέγχου από ελεγκτή εντός του λεωφορείου. Η εφαρµογή πρέπει να προσφέρεται σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά). Σελίδα 40 από 112

41 4.2.7.Ανάπτυξη εφαρµογής Web Ticketing (eticket) Σελίδα 41 από 112

42 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η Πλήρως διαδικτυακή (web-based) ε φ α ρ µ ο γ ή π ρ ο σ β ά σ ι µ η α π ό οποιοδήποτε σηµείο διαθέτει σύνδεση µε το internet µε τη χρήση web browser Για την είσοδο στην εφαρµογή web ticketing θα είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη και η εισαγωγή των στοιχείων του Μέσω της εφαρµογής ο επιβάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου το οποίο θα λαµβάνει είτε µέσω είτε στο κινητό του τηλέφωνο υπό µορφή 2D/QR code Η εφαρµογή web ticketing θα δίνει τη δυνατότητα επιλογής της ζώνης για την οποία ο επιβάτης επιθυµεί να αγοράσει εισιτήριο Όταν ο επιβάτης επιλέξει την επιθυµητή διαδροµή, θα πρέπει να εµφανίζεται αυτόµατα η αξία του εισιτηρίου και ο επιβάτης θα µπορεί να προχωρήσει µε την αγορά του. Ο επιβάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αγοράς: Απλού εισιτηρίου για µία διαδροµή Πολλαπλού εισιτηρίου για περισσότερες διαδροµές Ε π α ν α φ ό ρ τ ι σ η ς µ η προσωποποιηµένων έξυπνων καρτών Ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας έτσι ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική πληρωµή του εισιτηρίου Η εφαρµογή web ticketing θα πρέπει να επικοινωνεί, µέσω ασφαλούς σύνδεσης Σε περίπτωση ανεπιτυχούς συναλλαγής (π.χ. ανεπαρκές υπόλοιπο στην κάρτα) ο επιβάτης θα πρέπει να ενηµερώνεται αυτόµατα ότι η συναλλαγή του δεν ήταν επιτυχής Σελίδα 42 από 112

43 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η Εναλλακτικά η εφαρµογή θα έχει την δυνατότητα αναδροµολόγησης της συναλλαγής στο περιβάλλον της συνεργαζόµενης για πιστωτικές κάρτες, µε το Αστικό ΚΤΕΛ τράπεζας Εναλλακτικά, η αγορά του εισιτηρίου θα πρέπει να είναι δυνατή µε ανακατεύθυνση του χρήστη σε π ε ρ ι β ά λ λ ο ν w e b b a n k i n g συνεργαζόµενης τράπεζας έτσι ώστε να γίνεται από εκεί η αγορά του εισιτηρίου χωρίς να απαιτείται η χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας Όταν ο επιβάτης αγοράσει το εισιτήριο, τότε θα πρέπει επιλέξει τον τρόπο αποστολής του εισιτηρίου ( ή κινητό τηλέφωνο) Σε περίπτωση αποστολής στο κινητό τηλέφωνο, ο επιβάτης θα λαµβάνει το εισιτήριο στην εφαρµογή mobile ticketing Η εφαρµογή πρέπει να προσφέρεται σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά). Σελίδα 43 από 112

44 4.2.8.Ανάπτυξη εφαρµογής αποµακρυσµένης διαχείρισης και ελέγχου λειτουργίας αυτόµατων πωλητών Σελίδα 44 από 112

45 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Εφαρµογή Τοπικής Διαχείρισης Αυτόµατων Πωλητών Καταγραφή κάθε συναλλαγής, τεχνικής ή διαχειριστικής επίσκεψης αναλυτικά. Το λογισµικό να είναι τοπικά εγκατεστηµένο σε κάθε αυτόµατο µηχάνηµα έκδοσης εισιτηρίων Βάσεις δεδοµένων προστατευµένες µε κωδικό ή κρυπτογραφηµένες. Οι βάσεις δεδοµένων να είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς σε προηγούµενη κατάσταση (διαγραφή παλαιότερων εγγραφών). Διατήρηση των πληροφοριών πωλήσεων για διάστηµα µεγαλύτερο από 1 µήνα σε περίπτωση που έχει διακοπή η επικοινωνία µε το κέντρο διαχείρησης και αποστολή αυτών οταν αποκατασταθεί. Επίσης η µεταφορά των πληροφοριών θα µπορεί να γίνει µε κατάλληλο εξωτερικό αποθηκευτικό µέσο Το κάθε µηχάνηµα θα συνοδεύεται από λ ο γ ι σ µ ι κό δ ι ε π α φ ή ς ( γ ρ α φ ι κό περιβάλλον εργασίας) έκδοσης εισιτηρίων, το οποίο θα διαθέτει φιλική διεπαφή µε τον χρήστη και θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: - Εύκολη και κατανοητή χρήση µέσω οθόνης αφής. - Δυνατότητα επιλογής µεταξύ δύο τουλάχιστον γλωσσών (ελληνικά / αγγλικά). - Σαφή ένδειξη στην οθόνη για το εάν ευρίσκεται σε λειτουργία ή όχι, εάν µπορεί να εκδώσει εισιτήρια και αν µπορεί να δώσει ρέστα. - Ηχητική υποβοήθηση στη χρήση της εφαρµογής. Σελίδα 45 από 112

46 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Διάγνωση του συστήµατος µέσω φιλικής διεπαφής µε τον χρήστη (GUI). Δυνατότητα αποµακρυσµένης αλλαγής τ ω ν ρ υ θ µ ί σ ε ω ν και γ ρ α φ ι κο ύ περιβάλλοντος σ(τιµές εισιτηρίων, αποδεκτά κέρµατα/χαρτονοµίσµατα, πληροφορίες ενηµέρωσης επιβατών κ.λπ.) Αποστολή ειδοποιήσεων για: - Έλλειψη αποθεµάτων σε ρέστα - Έλλειψη χαρτιού για έκδοση εισιτηρίων - Κατάσταση χρηµατοκιβωτίου - Σφάλµατα σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό (ηλεκτρονικές συσκευές) του συστήµατος (εκτυπωτές, τροφοδοτικά, οθόνη, αναγνώστης κερµάτων, συσκευή εισαγωγής κερµάτων κ.λπ.) - Απόπειρα παραβίασης της συσκευής Εφαρµογή Αποµακρυσµένης Διαχείρισης Αυτόµατων Πωλητών Πλήρως διαδικτυακή web-based εφαρµογή Το λογισµικό θα διαθέτει αρχική οθόνη διαχείρισης (dashboard) µε widgets Η διάταξη των widgets θα πρέπει να είναι παραµετροποιήσιµη από τον χρήστη Η εφαρµογή θα µπορεί να υποστηρίζει πολλούς οργανισµούς (φορείς), όπου ο κάθε φορέας θα διαθέτει συγκεκριµένα αυτόµατα µηχανήµατα που θα µπορεί να διαχειρίζεται Για κάθε αυτόµατο µηχάνηµα έκδοσης εισιτηρίων θα υπάρχει συγκεντρωτική οθόνη πληροφοριών στην οποία θα εµφανίζονται τα χρήµατα που υπάρχουν για κάθε τύπο κέρµατος και χαρτονοµίσµατος καθώς και η κατάσταση επικοινωνίας µε το κέντρο διαχείρισης Σελίδα 46 από 112

47 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Το κάθε αυτόµατο µηχάνηµα θα εµφανίζεται πάνω σε χαρτογραφικό υπόβαθρο όπου θα φαίνεται το σηµείο εγκατάστασής του Το λ ο γ ι σ µ ι κό θ α π α ρ έ χ ε ι τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α ε π ι σ κό π η σ η ς κ α ι τροποποίησης του υλικού του κάθε αυτόµατου µηχανήµατος (κατηγορία, µ ο ν τ έ λ ο, σ ε ι ρ ι α κ ό ς α ρ ι θ µ ό ς, ηµεροµηνία τοποθέτησης, κατάσταση λειτουργίας) Ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής άνω και κάτω ορίων (thresholds) για κάθε κατηγορία κέρµατος και χαρτονοµίσµατος που δέχεται το µηχάνηµα. Τα όρια αυτά θα παρουσιάζονται µέσω widgets Το λογισµικό διαχείρισης θα ειδοποιεί αυτόµατα σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που τέθηκαν Μέσα από το λογισµικό διαχείρισης θα είναι δυνατή η παρακολούθηση των συµβάντων (events) ανά µηχάνηµα, της ηµεροµηνίας δηµιουργίας τους και την ηµεροµηνία καταχώρησής τους Το λογισµικό διαχείρισης θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της ιστορικότητας των χρηµάτων και των χρηµατοκιβωτίων για κάθε µηχάνηµα και για τις τελευταίες 30 ηµέρες Το λ ο γ ι σ µ ι κό θ α π α ρ έ χ ε ι τ η δυνατότητα δηµιουργίας αναφορών Το λογισµικό διαχείρισης θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των ειδοποιήσεων που έχουν σταλεί από κάθε µηχάνηµα καθώς και τους παραλήπτες αυτών Οι παραλήπτες των ειδοποιήσεων θα ορίζονται ξεχωριστά για κάθε µηχάνηµα µέσα από το λογισµικό διαχείρισης Σελίδα 47 από 112

48 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Η π ρ ό σ β α σ η σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό διαχείρισης θα είναι δυνατή µόνο µε χρήση username/password και θα βασίζεται σε ρόλους και δικαιώµατα πρόσβασης (RBAC) Ο διαχειριστής της εφαρµογής θα έχει τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α α π ό δ ο σ η ς σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ω ν ρ ό λ ω ν κ α ι δικαιωµάτων πρόσβασης σε κάθε χρήστη της εφαρµογής Σελίδα 48 από 112

49 4.2.9.Εφαρµογή παρουσίασης συνθηκών κίνησης για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android) βασισµένο και σε κοινωνικά δίκτυα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η Η εφαρµογή θα αφορά την συλλογή δεδοµένων από χρήστες µέσω εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και GPS στίγµατος Ο ανάδοχος θα προσφέρει σε πλατφόρµα Windows Mobile, iphone, Android µε την οποία ο κάθε χρήστης που έχει λογαριασµό σε εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook) θα µπορεί να στείλει ένα event στο κέντρο ελέγχου µε το οποίο θα αναφέρει συνθήκες κίνησης σε συγκεκριµένο σηµείο το οποίο θα επαληθεύεται µέσω του στίγµατος GPS που θα υποστηρίζει η συσκευή του Στην εφαρµογή θα µπορεί κάποιος να δηλώσει κυκλοφοριακά συµβάντα επί του οδικού δικτύου Στην εφαρµογή θα µπορεί κάποιος να δηλώσει πληροφορίες κυκλοφοριακής κατάστασης Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος Η εφαρµογή πρέπει να προσφέρεται σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά) Ανάπτυξη Εφαρµογής Λογισµικού αναπαραγωγής και υποστήριξης πολυµεσικής εφαρµογής εντός οχήµατος (infotainment) Σελίδα 49 από 112

50 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Εφαρµογή στο Λεωφορείο: Στην οθόνη ενηµέρωσης επιβατών θα προβάλλονται οι παρακάτω εφαρµογές: 1) Ε φ α ρ µ ο γ ή π ρ ο β ο λ ή ς τ η ς τρέχουσας µετεωρολογικής κατάστασης αλλά και πρόβλεψης για τις επόµενες ηµέρες. Η προβολή θα γίνεται µε γραφικό τρόπο (δηλαδή θα εµφανίζονται γραφήµατα ήλιου, συννεφιάς, βροχής κλπ) και οι πληροφορίες θα αφορούν την ηλιοφάνεια, την θερµοκρασία, την ένταση και κατεύθυνση των ανέµων, την υγρασία, ως ακολούθως: 2) Εφαρµογή προβολής ειδήσεων. Η συγκεκριµένη εφαρµογή θα προβάλει στο κάτω µέρος της οθόνης σε µορφή κυλιόµενων µηνυµάτων, ειδήσεις και νέα από την Ελλάδα και τον κόσµο. 3) H πληροφορία εµφανίζεται αδιάλειπτα ανεξάρτητα από την παρέµβαση του οδηγού. 4) Μέρος της πληροφόρησης θα είναι εφικτό ακόµα και εάν η δ ι α σ ύ ν δ ε σ η µ ε τ ο Κ Δ Σ αντιµετωπίζει προβλήµατα. 5) Η πληροφορία για τις επόµενες στάσεις, πιθανές µετεπιβιβάσεις και διαφηµίσεις θα παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα, και ενδεικτικά αφορά: 6) Όνοµα της τρέχουσας και της επόµενης στάσης 7) Προορισµό του οχήµατος 8) Πιθανές µετεπιβιβάσεις για την επόµενη στάση 9) Ηµεροµηνία και ώρα 10) Οι Οθόνες Πληροφόρησης Επιβατών θα παρουσιάζουν π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς γ ε γ ο ν ό τ ω ν (καθυστερήσεις, κυκλοφοριακή σ υ µ φ ό ρ η σ η, π α ρ α κάµψεις διαδροµής, ακυρώσεις υπηρεσίας κ λ π.. ) σ ε µ ο ρ φ ή π ο υ δηµιουργείται ως ελεύθερο κείµενο ή ως προκαθορισµένα µηνύµατα και αποστέλλεται από τα κεντρικά συστήµατα. 11) Θα εντάσσονται στη λογική Σελίδα 50 από 112

51 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μέρος της πληροφόρησης θα είναι εφικτό ακόµα και εάν η διασύνδεση µε τον υπολογιστή οχήµατος (ΥΟ) αντιµετωπίζει προβλήµατα. Η εφαρµογή εντός του οχήµατος θα πρέπει να προσφέρεται σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά) 4.3.Πίνακας συµµόρφωσης εξοπλισµού Εξυπηρετητής e-learning Σελίδα 51 από 112

52 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ Η Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο Το σύνολο των εξυπηρετητών θα είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων 1 Τύπος σασί rack mounted, για ενσωµάτωση σε ικρίωµα 19 (rack). Να αναφερθεί το συνολικό µέγεθος της µονάδας σε U (rack units) Ο προσφερόµενος Εξοπλισµός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης ή τελευταίας ενηµέρωσης, µικρότερος από 12 µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσης του). Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταµατήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστηµα σε ηλεκτρονική µορφή και προαιρετικά σε έντυπη NAI ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Να αναφερθούν οι συνολικές απαιτήσεις σε ισχύ ρεύµατος (σε W στα 230V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόµενου συστήµατος Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερµοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόµενου συστήµατος Πιστοποιητικό CE ή ισοδύναµο Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards Σελίδα 52 από 112

53 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ Η Προσφερόµενος αριθµός επεξεργαστών (CPU) ανά εξυπηρετητή. Να αναφερθεί ο τύπος / κατασκευαστής Υποστηριζόµενος αριθµός επεξεργαστών Σχετικά µε τους επεξεργαστές: Αριθµός πυρήνων ανά επεξεργαστή Χ ρ ο ν ι σ µ ό ς τ ω ν προσφερόµενων CPU Να αναφερθεί η ιεραρχία µνήµης Cache (ποσότητα ανά επίπεδο Level 1, 2 κ α ι 3 ) κ α ι φ υ σ ι κ ή τοποθεσία Υποστήριξη ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών νηµάτων ανά πυρήνα (multi-threading). Να αναφερθεί ο αριθµός. Πλήρης υποστήριξη για hardware assisted x86 virtualization (ανάλογα µε τον κατασκευαστή α π α ι τ ο ύ ν τ α ι τ α κατάλληλα processor extensions, π.χ. AMD-V, Intel VT-x κλπ) Σχετικά µε τη µνήµη : Μέγεθος προσφερόµενης µνήµης (GB) Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη (GB) Να αναφερθεί ο τύπος µνήµης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της (π.χ. συχνότητα (ΜΗz), latency κλπ) GHz NAI NAI ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 53 από 112

54 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ Η Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η χαρακτηριστικών δ ι α σ φ ά λ ι σ η ς ακεραιότητας δεδοµένων (π.χ. Ενσωµατωµένο κύκλωµα για τη διόρθωση λαθών -ECC) Να κατατεθούν τα σχετικά αποτελέσµατα των benchmarks SPECint_rate2006 και SPECfp_rate2006. Τα αποτελέσµατα µπορούν να είναι: επίσηµα έγγραφα πιστοποιηµένα από το αντίστοιχο διεθνή οργανισµό αξιολόγησης επιδόσεων υπολογιστικών συστηµάτων (Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC). εκτυπώσεις από τους επίσηµους και µόνο δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής µε την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση εκτυπώσεις από τον επίσηµο και µόνο δικτυακό τόπο του διεθνή οργανισµού αξιολόγησης επιδόσεων υπολογιστικών συστηµάτων (Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC) µε την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ O εξυπηρετητής να διαθέτει Εthernet ports Να αναφερθούν οι συνολικές και κατειληµµένες υποδοχές επέκτασης PCI/PCI Express κλπ 4 Σελίδα 54 από 112

55 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ Η Μονάδα DVD-RW Ελεγκτής δίσκων µε υποστήριξη RAID-1. Οι δίσκοι να βρίσκονται στη διάταξη αυτή Συνολικός προσφερόµενος αριθµός δίσκων, ο τύπος τους και η ονοµαστική χωρητικότητα αυτών. Να προσφερθούν δίσκοι τύπου SFF, SAS ή καλύτερων επιδόσεων Χωρητικότητα σκληρών δίσκων SAS 10K rpm(gb) Διπλά τροφοδοτικά και fans (redundant) Αλλαγή εξαρτηµάτων (δίσκοι, τροφοδοτικά, fans) εν θερµώ Παροχή των εγχειριδίων χρήσης σε έντυπη µορφή ή/ και σε CD Να δοθεί συνοδευτικό λογισµικό για την αποµακρυσµένη Παρακολούθηση και Διαχείριση του συστήµατος των εξυπηρετητών NAI NAI NAI NAI ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 55 από 112

56 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ Η Θα πρέπει να υπάρχει οπτική διάγνωση βλαβών όπως επίσης και σύστηµα πρόγνωσης βλαβών το οποίο κατ ελάχιστον να παρακολουθεί τα παρακάτω συστήµατα : Επεξεργαστές, µνήµη VRM PCI slots Δίσκους αποθήκευσης, Τροφοδοτικά Ανεµιστήρες Το συγκεκριµένο σύστηµα οπτικής διάγνωσης βλαβών θα πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει ακόµα και χωρίς ρεύµα Υποστήριξη ΤPM 1.2 Υποστήριξη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης του συστήµατος µέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης (remote power on/off) καθώς και αποµακρυσµένου reboot των εξυπηρετητών. NAI ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 56 από 112

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Γ_ Μελέτη: Υποδείγματα και Πίνακες Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {«ΙΣΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΘΒΕ»: Κοινωνική δικτύωση Μάθηση Συνδημιουργία} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ } Προϋπολογισμός: 418.228,45 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης. ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο. Σελίδα 1 από 117

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης. ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο. Σελίδα 1 από 117 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΒΟΥ (PORTAL) ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Προϋπολογισμός: 352.300,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 7 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα