Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: ,40 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 ΦΠΑ (23%): ,40) Διάρκεια υλοποίησης: 10 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία Δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: Δημοσίευση στο site: 17/12/2014 Τοπική Εφημερίδα ΓΝΩΜΗ : 18/12/2014 Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ : 17/12/2014 Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ : 17/12/2014 Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 19/12/2014 Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕΕE: 16/12/2014 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: Κύριο αντικείμενο: , Πρόσθετα αντικείμενα , , , , , , , Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 95

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ... 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης... 6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής... 8 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας C1.5 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος C2. Πίνακες Συμμόρφωσης C2.1 Εφαρμογή πληροφόρησης επιβατών για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android C2.2 Εφαρμογή Mobile ticketing C2.3 Εφαρμογή Web Ticketing (eticket) C2.4 Εφαρμογή διαχείρισης αυτόματων πωλητών C2.5 Εφαρμογή διαχείρισης καταναλώσεων καυσίμων και τεκμηρίωση χρήσης λογισμικού C2.6 Εφαρμογή υπολογισμού και διάχυσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εκπομπές CO2) και τεκμηρίωση χρήσης λογισμικού C2.7 Εφαρμογή παρουσίασης συνθηκών κίνησης για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android) βασισμένο και σε κοινωνικά δίκτυα C2.8 Εφαρμογή παρουσίασης συνθηκών κίνησης και συμβάντων στις οθόνες εντός των οχημάτων C2.9 Πολυμεσική Εφαρμογή αναπαραγωγής και υποστήριξης εντός οχήματος - Infotainment (στις οθόνες του οχήματος) C2.10 Εφαρμογή ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning C2.11 Εφαρμογή πληροφόρησης επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες μέσω εξωτερικών Infokiosk C2.12 Λογισμικού Οδηγού 2D/QR code (ανά όχημα) C2.13 Αναβάθμιση άδειας χρήσης λογισμικού Κέντρου αποστολής SMS C2.14 Αναβάθμιση Άδειας χρήσης Λογισμικού Παρακολούθησης στόλου.. 35 C2.15 Εξυπηρετητής elearning Σελίδα 2 από 95

3 C2.16 Αυτόματος Πωλητής έκδοσης εισιτηρίου C2.17 Οθόνη πληροφόρησης επιβατών εντός του οχήματος 20' C2.18 Συσκευή αναπαραγωγής υποστήριξης πολυμεσικής εφαρμογής εντός οχήματος (media player) C2.19 Σύστημα οδηγού με ενσωματωμένη οθόνη για την ανάγνωση mobile ticket eticket 2D/QR Code και καρτών ειδικών εισιτηρίων (Φοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) 45 C2.20 Συσκευή παροχής ασύρματου Internet (Wifi) εντός του οχήματος.. 46 C2.21 Σύστημα ηχητικής αναγγελίας επόμενης στάσης (για κάθε όχημα) 47 C2.22 Σύστημα Μέτρησης ροής καυσίμου (για όλα τα οχήματα) C2.23 Σύστημα Μέτρησης στάθμης καυσίμου (για όλα τα οχήματα) C2.24 Τηλεματικές ευφυείς στάσεις πληροφόρησης πολιτών με ιστό στληριξης C2.25 Τηλεματικός υπολογιστής οχήματος με οθόνη οδηγού, χειριστήριο οδηγού, GPS module και GPRS router (compact - ενιαία συσκευή) C2.26 Διαδραστική Οθόνη για την πληροφόρηση επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες μέσω εξωτερικών Infokiosk C2.27 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης C2.28 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης και δράσεις δημοσιότητας C2.29 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών C2.30 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» C3. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C3.1 Πληροφοριακό Σύστημα C3.1.1 Εξοπλισμός C3.1.2 Έτοιμο Λογισμικό C3.1.3 Εφαρμογή/ές C3.1.4 Υπηρεσίες C3.1.5 Άλλες δαπάνες C3.2 Εκπαίδευση χρηστών C3.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου C3.4 Σχέδιο Σύμβασης Σελίδα 3 από 95

4 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} Σελίδα 4 από 95

5 {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 95

6 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 6 από 95

7 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 95

8 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Σελίδα 8 από 95

9 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 95

10 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 10 από 95

11 C1.5 Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Όνομα: Μητρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: / / Τόπος Γέννησης: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ (από έως) 2 / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 11 από 95

12 - / / / / - / / / / - / / Σελίδα 12 από 95

13 C2. Πίνακες Συμμόρφωσης C2.1 Εφαρμογή πληροφόρησης επιβατών για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android Ο πολίτης θα μπορεί μέσω του κινητού να ενημερώνεται για τον χρόνο άφιξης του λεωφορείου Με την εφαρμογή ενημέρωσης μέσω κινητού τηλεφώνου ο πολίτης θα λαμβάνει σε «πραγματικό» χρόνο τις πληροφορίες που επιθυμεί Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για χρήση από συσκευές smart phones (Windows Mobile, iphone, Android) Θα συλλέγει μέσω του δικτύου GPRS και των κατάλληλων διεπαφών με τις υπόλοιπες εφαρμογές της πλατφόρμας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και θα τις εμφανίζει με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών Η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους αναμενόμενους χρόνους άφιξης οχημάτων σε στάση Η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό Ταξιδιού Το υποσύστημα σχεδιασμού ταξιδιού στοχεύει στο σχεδιασμό ταξιδιών χρησιμοποιώντας συνδυασμένα μέσα μεταφοράς, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ζητούν υπηρεσίες δρομολόγησης από μια οποιοδήποτε διεύθυνση σε μια οποιοδήποτε άλλη διεύθυνση μέσα στην ίδια πόλη βάσει πολλαπλών Σελίδα 13 από 95

14 κριτηρίων αναζήτησης, π.χ. επιθυμητή ώρα έναρξης ταξιδιού, μέγιστο πλήθος μετεπιβιβάσεων, μέγιστο χρόνο αναμονής σε στάση, κριτήριο κατάταξης λύσεων κ.α Ο Ανάδοχος θα παραδώσει την εφαρμογή σε όποιο domain ή όνομα επιλέξει η Αναθέτουσα Αρχή C2.2 Εφαρμογή Mobile ticketing Native εφαρμογή η οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για λειτουργικό σύστημα Android Windows και ios, μέσω των αντίστοιχων App Stores Δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου το οποίο θα λαμβάνει στο κινητό του τηλέφωνο υπό μορφή 2D/QR code Επιλογή της διαδρομής για την οποία ο επιβάτης επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο Δυνατότητα αγοράς: Απλού εισιτηρίου για μία διαδρομή Πολλαπλού εισιτηρίου για περισσότερες διαδρομές Καταχώρηση στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας έτσι ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική πληρωμή του εισιτηρίου Τα στοιχεία της πιστωτικής θα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο τοπικά στην mobile εφαρμογή για Σελίδα 14 από 95

15 μελλοντική χρήση Σε περίπτωση ανεπιτυχούς συναλλαγής (π.χ. ανεπαρκές υπόλοιπο στην κάρτα) ο επιβάτης θα πρέπει να ενημερώνεται αυτόματα ότι η συναλλαγή του δεν ήταν επιτυχής Όταν ο επιβάτης αγοράσει το εισιτήριο, τότε θα πρέπει να λαμβάνει αυτόματα μέσω της εφαρμογής το 2D/QR code το οποίο αντιστοιχεί στο εισιτήριο που αγόρασε Το code θα πρέπει να αποθηκεύεται στην εφαρμογή mobile ticketing έτσι ώστε ο επιβάτης να έχει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει όποτε επιθυμεί Δυνατότητα εμφάνισης του 2D/QR code του εισιτηρίου που έχει ήδη αγοράσει ο επιβάτης στην οθόνη του κινητού του Μετά την επικύρωσή του το εισιτήριο, σε περίπτωση που είναι απλό θα ακυρώνεται αυτόματα έτσι ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου και θα αποθηκεύεται στο ιστορικό συναλλαγών του χρήστη της εφαρμογής Σε περίπτωση που το εισιτήριο είναι πολλαπλό τότε κατά την επικύρωσή του θα πρέπει να αφαιρείται μόνο το ποσό της τρέχουσας διαδρομής χωρίς να ακυρώνεται εντελώς το εισιτήριο Ο επιβάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επανεμφάνισης του εισιτηρίου όποτε επιθυμεί, π.χ. σε περιπτώσεις έκτακτου ελέγχου από Σελίδα 15 από 95

16 ελεγκτή εντός του λεωφορείου. C2.3 Εφαρμογή Web Ticketing (eticket) Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή προσβάσιμη από οποιοδήποτε σημείο διαθέτει σύνδεση με το internet με τη χρήση web browser Για την είσοδο στην εφαρμογή web ticketing θα είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη και η εισαγωγή των στοιχείων του Μέσω της εφαρμογής ο επιβάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου το οποίο θα λαμβάνει είτε μέσω είτε στο κινητό του τηλέφωνο υπό μορφή 2D/QR code Η εφαρμογή web ticketing θα δίνει τη δυνατότητα επιλογής της ζώνης για την οποία ο επιβάτης επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο Όταν ο επιβάτης επιλέξει την επιθυμητή διαδρομή, θα πρέπει να εμφανίζεται αυτόματα η αξία του εισιτηρίου και ο επιβάτης θα μπορεί να προχωρήσει με την αγορά του. Ο επιβάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αγοράς: Απλού εισιτηρίου για μία διαδρομή Πολλαπλού εισιτηρίου για περισσότερες διαδρομές Επαναφόρτισης μη Σελίδα 16 από 95

17 προσωποποιημένων έξυπνων καρτών Ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας έτσι ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική πληρωμή του εισιτηρίου Η εφαρμογή web ticketing θα πρέπει να επικοινωνεί, μέσω ασφαλούς σύνδεσης Σε περίπτωση ανεπιτυχούς συναλλαγής (π.χ. ανεπαρκές υπόλοιπο στην κάρτα) ο επιβάτης θα πρέπει να ενημερώνεται αυτόματα ότι η συναλλαγή του δεν ήταν επιτυχής Εναλλακτικά η εφαρμογή θα έχει την δυνατότητα αναδρομολόγησης της συναλλαγής στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης για πιστωτικές κάρτες, με το Αστικό ΚΤΕΛ τράπεζας Εναλλακτικά, η αγορά του εισιτηρίου θα πρέπει να είναι δυνατή με ανακατεύθυνση του χρήστη σε περιβάλλον web banking συνεργαζόμενης τράπεζας έτσι ώστε να γίνεται από εκεί η αγορά του εισιτηρίου χωρίς να απαιτείται η χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής καλεξανδρούπολης Όταν ο επιβάτης αγοράσει το εισιτήριο, τότε θα πρέπει επιλέξει τον τρόπο αποστολής του εισιτηρίου ( ή κινητό τηλέφωνο) Σε περίπτωση αποστολής στο κινητό τηλέφωνο, ο επιβάτης θα λαμβάνει το εισιτήριο στην εφαρμογή mobile ticketing Σελίδα 17 από 95

18 C2.4 Εφαρμογή διαχείρισης αυτόματων πωλητών Εφαρμογή Τοπικής Διαχείρισης Αυτόματων Πωλητών Καταγραφή κάθε συναλλαγής, τεχνικής ή διαχειριστικής επίσκεψης αναλυτικά. Το λογισμικό να είναι τοπικά εγκατεστημένο σε κάθε αυτόματο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων Βάσεις δεδομένων προστατευμένες με κωδικό ή κρυπτογραφημένες. Οι βάσεις δεδομένων να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς σε προηγούμενη κατάσταση (διαγραφή παλαιότερων εγγραφών). Διατήρηση των πληροφοριών πωλήσεων για διάστημα μεγαλύτερο από 1 μήνα σε περίπτωση που έχει διακοπή η επικοινωνία με το κέντρο διαχείρησης και αποστολή αυτών οταν αποκατασταθεί. Επίσης η μεταφορά των πληροφοριών θα μπορεί να γίνει με κατάλληλο εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο Το κάθε μηχάνημα θα συνοδεύεται από λογισμικό διεπαφής (γραφικό περιβάλλον εργασίας) έκδοσης εισιτηρίων, το οποίο θα διαθέτει φιλική διεπαφή με τον χρήστη και θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: - Εύκολη και κατανοητή χρήση μέσω οθόνης αφής. - Δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο τουλάχιστον γλωσσών (ελληνικά / αγγλικά). - Σαφή ένδειξη στην οθόνη για Σελίδα 18 από 95

19 το εάν ευρίσκεται σε λειτουργία ή όχι, εάν μπορεί να εκδώσει εισιτήρια και αν μπορεί να δώσει ρέστα. - Ηχητική υποβοήθηση στη χρήση της εφαρμογής. Διάγνωση του συστήματος μέσω φιλικής διεπαφής με τον χρήστη (GUI). Δυνατότητα απομακρυσμένης αλλαγής των ρυθμίσεων και γραφικού περιβάλλοντος σ(τιμές εισιτηρίων, αποδεκτά κέρματα/χαρτονομίσματα, πληροφορίες ενημέρωσης επιβατών κ.λπ.) Αποστολή ειδοποιήσεων για: - Έλλειψη αποθεμάτων σε ρέστα - Έλλειψη χαρτιού για έκδοση εισιτηρίων - Κατάσταση χρηματοκιβωτίου - Σφάλματα σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικές συσκευές) του συστήματος (εκτυπωτές, τροφοδοτικά, οθόνη, αναγνώστης κερμάτων, συσκευή εισαγωγής κερμάτων κ.λπ.) - Απόπειρα παραβίασης της συσκευής Εφαρμογή Απομακρυσμένης Διαχείρισης Αυτόματων Πωλητών Πλήρως διαδικτυακή web-based εφαρμογή Το λογισμικό θα διαθέτει αρχική οθόνη διαχείρισης (dashboard) με widgets Η διάταξη των widgets θα πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη Η εφαρμογή θα μπορεί να υποστηρίζει πολλούς οργανισμούς (φορείς), όπου ο Σελίδα 19 από 95

20 κάθε φορέας θα διαθέτει συγκεκριμένα αυτόματα μηχανήματα που θα μπορεί να διαχειρίζεται Για κάθε αυτόματο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων θα υπάρχει συγκεντρωτική οθόνη πληροφοριών στην οποία θα εμφανίζονται τα χρήματα που υπάρχουν για κάθε τύπο κέρματος και χαρτονομίσματος καθώς και η κατάσταση επικοινωνίας με το κέντρο διαχείρισης Το κάθε αυτόματο μηχάνημα θα εμφανίζεται πάνω σε χαρτογραφικό υπόβαθρο όπου θα φαίνεται το σημείο εγκατάστασής του Το λογισμικό θα παρέχει τη δυνατότητα επισκόπησης και τροποποίησης του υλικού του κάθε αυτόματου μηχανήματος (κατηγορία, μοντέλο, σειριακός αριθμός, ημερομηνία τοποθέτησης, κατάσταση λειτουργίας) Ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής άνω και κάτω ορίων (thresholds) για κάθε κατηγορία κέρματος και χαρτονομίσματος που δέχεται το μηχάνημα. Τα όρια αυτά θα παρουσιάζονται μέσω widgets Το λογισμικό διαχείρισης θα ειδοποιεί αυτόματα σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που τέθηκαν Μέσα από το λογισμικό διαχείρισης θα είναι δυνατή η παρακολούθηση των συμβάντων (events) ανά μηχάνημα, της ημερομηνίας δημιουργίας τους και την ημερομηνία καταχώρησής τους Το λογισμικό διαχείρισης θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της ιστορικότητας των χρημάτων και των Σελίδα 20 από 95

21 χρηματοκιβωτίων για κάθε μηχάνημα και για τις τελευταίες 30 ημέρες Το λογισμικό θα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών Το λογισμικό διαχείρισης θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των ειδοποιήσεων που έχουν σταλεί από κάθε μηχάνημα καθώς και τους παραλήπτες αυτών Οι παραλήπτες των ειδοποιήσεων θα ορίζονται ξεχωριστά για κάθε μηχάνημα μέσα από το λογισμικό διαχείρισης Η πρόσβαση στο λογισμικό διαχείρισης θα είναι δυνατή μόνο με χρήση username/password και θα βασίζεται σε ρόλους και δικαιώματα πρόσβασης (RBAC) Ο διαχειριστής της εφαρμογής θα έχει τη δυνατότητα απόδοσης συγκεκριμένων ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης σε κάθε χρήστη της εφαρμογής C2.5 Εφαρμογή διαχείρισης καταναλώσεων καυσίμων και τεκμηρίωση χρήσης λογισμικού Αποτύπωση και έλεγχο της καλής λειτουργίας του κινητήρα βάσει των προδιαγραφών του οχήματος Γραφική απεικόνιση και λεπτομερή συσχέτιση των καταναλώσεων σε ημερήσιους, εβδομαδιαίους και μηνιαίους κύκλους με υποστήριξη αναφορών και ερωτήσεων/ αναζητήσεων ανά περιοχή και όχημα Κατανομή των οχημάτων και οδηγών Σελίδα 21 από 95

22 με βάση την πραγματική κατανάλωση ανά διαδρομή και παραγωγή χρηματοοικονομικών δεικτών Απογραφή των ανεφοδιασμών των οχημάτων σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Ενημέρωση πολιτών σε πραγματικό χρόνο μέσω διαγραμμάτων ροής σε πραγματικό χρόνο για το κόστος συλλογής ανά χιλιόμετρο Ενημέρωση πολιτών και χειριστών σχετικά με τους παραγόμενους ρίπους ανά δρομολόγιο και ανά χιλιόμετρο Παραγωγή αυτόματων στατιστικών στοιχείων προς την κεντρική διοίκηση και τις λοιπές στατιστικές υπηρεσίες Παραγωγή αυτόματων αναλυτικών χαρτογραφήσεων κατανάλωσης ανά διαδρομή και ημέρα, με βάση την κατανάλωση και τα συγκοινωνιακά δεδομένα που συλλέγονται από τον στόλο των οχημάτων Παραγωγή προφίλ οδηγών με βάση τα στοιχεία κατανάλωσης Δημιουργία υπηρεσιών ειδοποίησης (alarm) σχετικά με υπερκαταναλώσεις ή μη λογικές συμπεριφορές του οχήματος Στατιστική καταγραφή των ποσοτήτων καυσίμου ανεφοδιασμού και την συγκριτική αποτίμηση της εφαρμογής των υπηρεσιών επαναπρογραμματισμού δρομολογίων για την επίτευξη μείωσης της κατανάλωσης Πραγματική απεικόνιση στην μονάδα του χρόνου της κατανάλωσης καυσίμου Σελίδα 22 από 95

23 C2.6 Εφαρμογή υπολογισμού και διάχυσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εκπομπές CO2) και τεκμηρίωση χρήσης λογισμικού Διαδικτυακή εφαρμογή Να λαμβάνει δεδομένα από τη βάση δεδομένων καταναλώσεων καυσίμων των οχημάτων Να αναφερθεί και να τεκμηριωθεί η μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων ρύπων και του CO2 Να υπολογίζει το παραγόμενο CO2 Να υπολογίζει τα παραγόμενα NOx, SO2, CO και PM Να εμφανίζει αναλυτικά δεδομένα με τη μορφή χρονοσειρών Να εμφανίζει συγκεντρωτικά δεδομένα, ανά ημέρα, μήνα και έτος Να υποστηρίζει εξαγωγή των αποτελεσμάτων C2.7 Εφαρμογή παρουσίασης συνθηκών κίνησης για κινητά τηλέφωνα (Windows Mobile, iphone, Android) βασισμένο και σε κοινωνικά δίκτυα Η εφαρμογή θα αφορά την συλλογή δεδομένων από χρήστες μέσω εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και GPS στίγματος Ο ανάδοχος θα προσφέρει σε πλατφόρμα Windows Mobile, iphone, Android με την οποία ο κάθε χρήστης που έχει λογαριασμό σε εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook) θα μπορεί να στείλει ένα event στο κέντρο ελέγχου με το οποίο θα αναφέρει συνθήκες κίνησης σε συγκεκριμένο σημείο το οποίο θα επαληθεύεται μέσω του στίγματος GPS Σελίδα 23 από 95

24 που θα υποστηρίζει η συσκευή του Στην εφαρμογή θα μπορεί κάποιος να δηλώσει κυκλοφοριακά συμβάντα επί του οδικού δικτύου Στην εφαρμογή θα μπορεί κάποιος να δηλώσει πληροφορίες κυκλοφοριακής κατάστασης Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος C2.8 Εφαρμογή παρουσίασης συνθηκών κίνησης και συμβάντων στις οθόνες εντός των οχημάτων Η Εφαρμογή παρουσίασης συνθηκών κίνησης και συμβάντων στις οθόνες εντός των οχημάτων θα παρέχει δυνατότητες πληροφόρησης προς τους πολίτες για πληροφορία που αφορά: Χρόνους άφιξης των λεωφορείων στις στάσεις Κυκλοφοριακά συμβάντα επί του οδικού δικτύου Πληροφορίες κατάστασης κυκλοφοριακής C2.9 Πολυμεσική Εφαρμογή αναπαραγωγής και υποστήριξης εντός οχήματος - Infotainment (στις οθόνες του οχήματος) Εκτός από πληροφορίες δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο θα περιέχει ανακοινώσεις, ειδήσεις, τοπικά και όχι νέα, εταιρικές παρουσιάσεις κλπ Σελίδα 24 από 95

25 Η πληροφορία θα πρέπει να μπορεί να μεταδοθεί με πολλούς τρόπους (κείμενο, εικόνα, animation, video). Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι ενημερωμένο (με ευθύνη της ΑΑ και με ποικίλο περιεχόμενο Υπάρχει και ένα CMS, το οποίο το καθιστά εύκολο και αποδοτικό την παρουσίαση του σωστού περιεχόμενου στο σωστό τόπο και χρόνο Η εφαρμογή θα δίνει στον επιβάτη πληροφορίες σε πραγματικό σε διαφορετικές θέσεις με τρόπο που να διανέμεται η πληροφορία που συνδέεται με συγκεκριμένες περιοχές, στις γραμμές και στις στάσεις Για την δημιουργία ενός νέου hotspot, ο χρήστης θα πρέπει μόνο να συντάξει μια νέα ζώνη στο εργαλείο χάρτη και να συνδέστε μια λίστα αναπαραγωγής στη ζώνη Το επίπεδο της λεπτομέρειας στην ενεργοποίηση location-based υπηρεσιών θα πρέπει να μπορεί να αλλάξει σταδιακά, και επίσης να ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων παρόχων περιεχομένου Όταν ένα μέρος του περιεχομένου είναι location-based, δεν πρέπει να είναι πλέον δυνατό να χρησιμοποιούν στατικές περιγραφές του περιεχομένου μιας και προτεραιότητα μετάδοσης θα πρέπει να έχει το location-based περιεχόμενο. Το κανάλι θα πρέπει να μπορεί να έχει διαφορετικούς στόχους, π.χ. Σελίδα 25 από 95

26 συχνότητα και ποσοστώσεις, για διαφορετικές κατηγορίες περιεχομένου.. Για κάθε επιλογή ο χρήστης/ διαχειριστής θα μπορεί να δει πότε και πού παιζόταν και σε ποιο βαθμό οι στόχοι επιτεύχθηκαν Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας λιστών αναπαραγωγής, και η σύνδεσή τους με τόπους, γεγονότα και πρότυπα του χρόνου (π.χ. εμφάνιση κάποιες φορές το χρόνο σε συνδυασμό με τις αλλαγές δρομολογίων). Το περιεχόμενο θα μπορεί να αλλάζει κάθε μήνα, εβδομάδα ή ακόμα πιο συχνά, χωρίς να απαιτεί εμπλοκή τεχνικών Η εφαρμογή διαχείρισης είναι web και να έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω ενός web browser Η εφαρμογή αποτελείται από τρία μέρη: διεπαφή χρήστη, διακομιστή και τα λεωφορεία Το user interface είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή όπου ο χρήστης διαχειρίζεται ό, τι παίζεται, πότε και πού. Ο server θα στέλνει τις βάσεις δεδομένων και τα μέσα ενημέρωσης στα οχήματα, που αποτελείται από υπολογιστές που εγκαθίσταται με το λογισμικό και τους σταθμούς (εκεί όπου θα γίνεται ανανέωση περιεχομένου). Τα οχήματα με τη σειρά τους θα πρέπει να επιστρέφουν logs με την ιστορία της αναπαραγωγής, η οποία μπορεί να απεικονιστεί στο Σελίδα 26 από 95

27 περιβάλλον εργασίας χρήστη Ο συγχρονισμός μεταξύ του διακομιστή και των οχημάτων θα πρέπει να γίνεται αυτόματα όταν υπάρχει μια σύνδεση στο Internet, και μπορεί να κατευθυνθεί σε ορισμένους χρόνους και τόπους Για location-based ενεργοποίηση, το σύστημα θα πρέπει να απαιτεί ένα σήμα θέσης, συνήθως από ένα GPS Το σύστημα μπορεί επίσης να μπορεί να λάβει υπόψη οδόμετρο, το άνοιγμα της πόρτας και να σταματήσει τα σήματα. Τα οχήματα θα αποθηκεύουν όλα τα μέσα ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο, και θα μπορεί ως εκ τούτου να παίξει αυτόνομα infotainment στο σωστό τόπο και χρόνο, χωρίς συνεχή σύνδεση στο Internet C2.10 Εφαρμογή ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού πάνω στο οποίο θα βασιστεί η ανάπτυξη του συστήματος e-learning. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν περισσότερα του ενός λογισμικά, θα πρέπει να τεκμηριωθεί η ολοκλήρωση μεταξύ τους. Δυνατότητα εξυπηρέτησης ταυτόχρονων χρηστών Ο εκπαιδευτής θα έχει τη δυνατότητα Σελίδα 27 από 95

28 να εκτελεί τις βασικότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως π.χ παρουσιάσεις, διαλέξεις, συζητήσεις σε μικρές ομάδες, κ.λπ. μέσα από το δια-δραστικό περιβάλλον του Συστήματος Να τεκμηριωθεί η διασύνδεσή του με τη διαδικτυακή πύλη (portal). Δυνατότητα για κεντρικό έλεγχο και διαχείριση του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Δυνατότητα διαχείρισης χρηστών Δυνατότητα έκδοσης διαφόρων αναφορών Προτυποποίηση μαθημάτων βάσει διεθνών προτύπων (ενδεικτικά αναφέρεται το SCORM) Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον από διαφορετικούς browser (ενδεικτικά αναφέρονται: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) Δυνατότητα πρόσβασης και εύκολης αναζήτησης υλικού από τους εκπαιδευόμενους. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Εργαλείο ημερολογίου Δυνατότητα διασύνδεσης με κοινωνικά εργαλεία Ασύγχρονη συνεργασία θεματικές ομάδες συζητήσεων Συνομιλίες πραγματικού χρόνου (chats) Ηλεκτρονικό γλωσσάριο Δυνατότητα αξιολόγησης εκπαιδευομένων Διαχείριση μαθημάτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων Σελίδα 28 από 95

29 Υπηρεσία Κεντρικής Πληροφόρησης για την εκπαίδευση Υπηρεσία προγραμματισμού Μαθησιακών Διαδικασιών Υπηρεσία Διαδραστικής Επικοινωνίας Υπηρεσία διάθεσης εκπαιδευτικού περιεχομένου (εξειδικευμένο στο φορέα, καθώς και γενικού περιεχομένου) Υπηρεσία ενημέρωσης και εκπαίδευσης εξειδικευμένου περιεχομένου για το φορέα Υπηρεσία εκμάθησης διαχείρισης του τεχνολογικού εξοπλισμού τόσο από το διοικητικό προσωπικό του φορέα όσο και από τους οδηγούς των ΚΤΕΛ με πληροφοριακό υλικό που θα εξειδικευτεί κατά τη διάρκεια του έργου. Υπηρεσία Εισαγωγής και Παρουσίασης/Προβολής ηλεκτρονικού περιεχομένου με μαθησιακή λογική και σε διεθνή πρότυπα εκμάθησης. Υπηρεσία Δημιουργίας εκπαιδευτικού και ενημερωτικού περιεχομένου Πιλοτικό Μάθημα βάσει αναγκών του φορέα Υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών και προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και καταγραφής του ιστορικού περιήγησης στο περιεχόμενο Υπηρεσία προσωπικής ιστοσελίδας των χρηστών (εξουσιοδοτημένων και μη) Σελίδα 29 από 95

30 C2.11 Εφαρμογή πληροφόρησης επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες μέσω εξωτερικών Infokiosk Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει και να διαχειρίζεται τα ακόλουθα ψηφιακά, χωρικά και περιγραφικά δεδομένα εντός των ορίων που κινείται το ΚΤΕΛ Εφαρμογή Πολιτισμού/ Διασκέδασης όπως αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθήκες θέατρα, κινηματογράφοι, χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ. Παιδείας / Εκπαίδευσης - σχολικά συγκροτήματα, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί (Δημόσια και Δημοτικά) Περιοχές - ζώνες μαζικής εστίασης Περιοχές - ζώνες εμπορικού ενδιαφέροντος Η εφαρμογή θα παρέχει πληροφορίες καταλόγου για τους οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής και θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως: Βιοτεχνίες, Εμπόριο, υπηρεσίες,. Φορείς τουριστικής δραστηριότητας Επαγγελματικές μεταφορές (εμπορεύματα, κ.λπ.) Επαγγελματικές ενώσεις η πρόσβαση του χρήστη γίνεται μέσω χαρτών της περιοχής, ώστε με τρόπο εύχρηστο να μπορεί ο χρήστης να μετακινηθεί στο χάρτη και να αναζητήσει τα στοιχεία που τον Σελίδα 30 από 95

31 ενδιαφέρουν Η εφαρμογή πληροφόρησης για επείγοντα περιστατικά παρέχει πληροφορίες για διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις φαρμακείων και σταθμών καυσίμων και γενικά στοιχεία για νοσοκομεία, κλινικές, αστυνομικά τμήματα, πυροσβεστικούς σταθμούς Για κάθε φαρμακείο και σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων δύναται κάποιος να αποκτήσει πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη, τη γεωγραφική θέση, τις διανυκτερεύσεις και διημερεύσεις και κάποια επιπλέον στοιχεία ανάλογα αν πρόκειται για φαρμακείο ή σταθμό καυσίμων (προσφερόμενες υπηρεσίες κ.α.) Μέσω κατάλληλου μηχανισμού υποστηρίζεται η παρουσίαση της θέσης του φαρμακείου ή σταθμού καυσίμων στο χάρτη και θα παρέχεται η δυνατότητα μεγέθυνσης (zoom), για την καλύτερη παρουσίαση της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής Για τα αστυνομικά τμήματα, τους πυροσβεστικούς σταθμούς και τα νοσοκομεία, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση, τους αρμόδιους υπαλλήλους και τη γεωγραφική κατανομή των μονάδων στην ευρύτερη περιοχή Εφαρμογή για Αθλητισμού/ αθλητικά κέντρα, γήπεδα, παιδικές χαρές,χώρους αναψυχής Σελίδα 31 από 95

32 Εφαρμογή για θέματα που σχετίζονται με τη Δημόσια Διοίκηση, όπως Υπουργεία, Δημόσιες και Δημοτικές Υπηρεσίες Εφαρμογή για ενημέρωση των οδηγών Ενημέρωση θέσεων Parking (Δημόσιοι Σταθμοί Αυτοκινήτων, Ζώνες Ελεγχόμενης Στάθμευσης Η εφαρμογή για τα μέσα μαζικής μεταφοράς περιλαμβάνει κατάλληλο σύστημα δρομολόγησης, με σκοπό τη διευκόλυνση του επισκέπτη αλλά και του πολίτη της περιοχής στις μετακινήσεις στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και αναλυτικές πληροφορίες για τα δρομολόγια, τρένων, υπεραστικών λεωφορείων, αστικών λεωφορείων και ταξί Για κάθε μεταφορικό μέσο, υπάρχει δυνατότητα επιλογής της αφετηρίας από λίστα αφετηριών και του προορισμού από λίστες με τους πιθανούς προορισμούς, δεδομένης της αφετηρίας. Για κάθε μεταφορικό μέσο παρουσιάζονται οι ημέρες και ώρες αναχώρησης και τα ειδικά στοιχεία του μέσου Το σύστημα διαδραστικών χαρτών περιλαμβάνει δυνατότητες: να ανακτούν σημαντικές πληροφορίες για τα συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος στα όρια του Δήμου που δραστηριοποιείται το ΚΤΕΛ και επιθυμούν να επισκεφθούν και τα εντοπίζουν στο ψηφιακό χάρτη Σελίδα 32 από 95

33 να αναζητούν και να εντοπίζουν εύκολα και γρήγορα χώρους διασκέδασης και ψυχαγωγίας όπως club, cafe, φαγητό, ψυχαγωγία, μέσα από τις σελίδες των προτάσεων διασκέδασης και να ανακτούν σημαντικές πληροφορίες για τα συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος των προτάσεων διασκέδασης που επιθυμούν να επισκεφθούν Το Σύστημα Διαδραστικών Χαρτών με γεωγραφικά δεδομένα, θα προσφέρει: έλεγχο και κανονικοποίηση των διευθύνσεων δημιουργία θεματικών επιπέδων και θα καθιστά εφικτή (και εύκολη) τη δημιουργία και ανανέωση των Σημείων Ενδιαφέροντος (δηλ. σημεία γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, επαγγελματικός οδηγός, και προτάσεις διασκέδασης), με τη χρήση web browser Το υποσύστημα θα χειρίζεται τις αναζητήσεις σημείων ενδιαφέροντος των χρηστών της διαδικτυακής πύλης (της εφαρμογής), θα οπτικοποιεί και θα συσχετίζει τα ανακτημένα σημεία ενδιαφέροντος στο ψηφιακό υπόβαθρο C2.12 Λογισμικού Οδηγού 2D/QR code (ανά όχημα) Άδειες Χρήσης 20 Χειρισμό διαδικασίας έκδοσης εισιτηρίου πάνω στο όχημα Ανάγνωση 2D/QR code κι ακύρωση eticket, (Mobile Σελίδα 33 από 95

34 ticketing, Web ticketing) Ενημέρωση του λογισμικού διαχείρισης εισιτηρίων σε πραγματικό χρόνο για τα εισιτήρια που εκδίδονται Σύνδεση με το κέντρο παρακολούθησης και αμφίδρομη ανταλλαγή των δεδομένων μέσω του δικτύου GPRS. Η ανταλλαγή των δεδομένων ολοκληρώνεται με ειδικές εντολές επιβεβαίωσης ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων. Αυτόματη ενημέρωση των στάσεων, αξόνων, δρομολογίων και οδηγών πιστοποιημένων χρηστών Αναγνώριση χρηστών με την εισαγωγή προσωπικού κωδικού και ανάγνωσης έξυπνων καρτών Αυτόματη αναγνώριση στάσης κατά την ροή του δρομολογίου με τη βοήθεια GPS, ώστε τα δεδομένα αυτά να εγγραφούν στην κάθε πώληση ή ακύρωση εισιτηρίου Επιλογή εισιτηρίου εμφάνιση συνολικού κομίστρου & εκτύπωση εισιτηρίου στον ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή Εμφάνιση Εκτύπωση αναλυτικών & συνολικών εισιτηρίων ανά βάρδια Online Ενημέρωση του κεντρικού σταθμού διαχείρισης για κάθε εισιτήριο Ενημέρωση δρομολογίων-κομίστρων και παραμετροποίηση από το κέντρο παρακολούθησης εισιτηρίων μέσω του κέντρου συλλογής Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού από το κέντρου συλλογής C2.13 Αναβάθμιση άδειας χρήσης λογισμικού Κέντρου αποστολής SMS Ενημέρωση για Έκτακτα Γεγονότα (π.χ. κίνδυνος πυρκαγιάς): Το ΚΤΕΛ καταχωρεί κινητά Δημοτών, εθελοντών κ.α., οι οποίοι σε περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων ειδοποιούνται άμεσα προκειμένου να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα Αλλαγή δρομολογίου: Το ΚΤΕΛ αποστέλλει SMS για αλλαγές δρομολογίων σε φοιτητές, σπουδαστές ή ειδικές ομάδες επιβατών Σελίδα 34 από 95

35 Ειδικές τιμές εισιτηρίων: Το ΚΤΕΛ αποστέλλει SMS για νέες τιμές σε φοιτητές, σπουδαστές ή ειδικές ομάδες επιβατών Αιμοδοσία: Πολίτες οι οποίοι είναι αιμοδότες, καταχωρούν στην υπηρεσία τα νούμερα των κινητών τους καθώς και την ομάδα αίματος που ανήκουν. Σε περίπτωση ανάγκης όπου κάποιος χρειάζεται αίμα, ειδοποιούνται με SMS οι αιμοδότες προκειμένου να δώσουν αίμα C2.14 Αναβάθμιση Άδειας χρήσης Λογισμικού Παρακολούθησης στόλου Δυνατότητα χρήσης web εφαρμογής, που θα παρουσιάζει το χρόνο άφιξης των λεωφορείων σε όλες τις στάσεις Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια στάση από το χάρτη ή δίνοντας κωδικό ή όνομα στάσης και η εφαρμογή να εμφανίζει της προβλέψεις άφιξης των λεωφορείων. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει γραμμή, και η εφαρμογή να του εμφανίσει σε χάρτη όλες τις στάσεις και τη διαδρομή της γραμμής όπως επίσης και όλα τα δρομολόγια Τα λεωφορεία εμφανίζονται πάνω σε χάρτη και σε γραμμικό περιβάλλον, σε πραγματικό χρόνο. Θα πρέπει να εμφανίζονται επιπλέον όλες οι διαδρομές των γραμμών και οι στάσεις σε χάρτη, περιέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για τους χρήστες όπως προβλέψεις άφιξης, διελεύσεις κ.α.. Παρέχονται διάφορες επιλογές εμφάνισης των λεωφορείων-στάσεων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Η εφαρμογή περιέχει αναφορές και εργαλείο για τη Σελίδα 35 από 95

36 διαχείριση χρηστών Ο ανάδοχος διασφαλίσει την πλήρη αναβάθμιση του υφιστάμενο συστήματος χωρίς καμία απεγκατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού και λογισμικού του ΚΤΕΛ C2.15 Εξυπηρετητής elearning Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο Το σύνολο των εξυπηρετητών θα είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθμός μονάδων προσφερόμενου συστήματος. 1 Τύπος σασί rack mounted, για ενσωμάτωση σε ικρίωμα 19 (rack). Να αναφερθεί το συνολικό NAI μέγεθος της μονάδας σε U (rack units) Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης ή τελευταίας ενημέρωσης, μικρότερος από 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσης του). Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή και προαιρετικά σε έντυπη Να αναφερθούν οι συνολικές απαιτήσεις σε ισχύ ρεύματος (σε W στα 230V) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόμενου συστήματος Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερμοαπαγωγής (BTUs/hr) σε κατάσταση πλήρους φορτίου του προσφερόμενου συστήματος Πιστοποίηση CE ή ισοδύναμο Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards Προσφερόμενος αριθμός επεξεργαστών (CPU) ανά 1 εξυπηρετητή. Να αναφερθεί ο τύπος / Σελίδα 36 από 95

37 κατασκευαστής Υποστηριζόμενος αριθμός επεξεργαστών 2 Σχετικά με τους επεξεργαστές: Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή 6 Xρονισμός των προσφερόμενων CPU 2.1 GHz Να αναφερθεί η ιεραρχία μνήμης Cache (ποσότητα ανά επίπεδο Level 1, 2 και 3) και φυσική τοποθεσία Υποστήριξη ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών νημάτων ανά πυρήνα (multithreading). Να αναφερθεί ο αριθμός. NAI Σχετικά με τη μνήμη : Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) 16 Mεγιστη υποστηριζομενη μνημη (GB) 768 Τύπος μνήμης DDR3 ή ισοδύναμος ή ανώτερος Να αναφερθεί ο τύπος μνήμης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της (π.χ. συχνότητα (ΜΗz), latency κλπ) Υποστήριξη χαρακτηριστικών διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων (π.χ. Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών -ECC) Να κατατεθούν τα σχετικά αποτελέσματα των benchmarks SPECint_rate2006 και SPECfp_rate2006. Τα αποτελέσματα μπορούν να είναι: επίσημα έγγραφα πιστοποιημένα από το αντίστοιχο διεθνή οργανισμό αξιολόγησης επιδόσεων υπολογιστικών συστημάτων (Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC). εκτυπώσεις από τους επίσημους και μόνο δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής Σελίδα 37 από 95

38 με την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση εκτυπώσεις από τον επίσημο και μόνο δικτυακό τόπο του διεθνή οργανισμού αξιολόγησης επιδόσεων υπολογιστικών συστημάτων (Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC) με την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση O εξυπηρετητής να διαθέτει Εthernet ports 4 Να αναφερθούν οι συνολικές και κατειλημμένες υποδοχές επέκτασης PCI/PCI Express κλπ Μονάδα DVD-RW NAI Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη RAID-1. Οι δίσκοι να βρίσκονται στη διάταξη αυτή Πλήθος μονάδων ανά εξυπηρετητή 2 Χωρητικότητα σκληρών δίσκων SAS 10K rpm(gb) 300 Διπλά τροφοδοτικά και fans (Redundant) NAI Aλλαγή εξαρτημάτων (δίσκοι, τροφοδοτικά, fans) NAI εν θερμώ Παροχή των εγχειριδίων χρήσης σε έντυπη μορφή NAI ή/ και σε CD Να δοθεί συνοδευτικό λογισμικό για την απομακρυσμένη Παρακολούθηση και Διαχείριση του συστήματος των εξυπηρετητών Θα πρέπει να υπάρχει οπτική διάγνωση βλαβών όπως επίσης και σύστημα πρόγνωσης βλαβών το οποίο κατ ελάχιστον να παρακολουθεί τα παρακάτω συστήματα : Επεξεργαστές, μνήμη VRM PCI slots Δίσκους αποθήκευσης, Τροφοδοτικά Ανεμιστήρες Το συγκεκριμένο σύστημα οπτικής διάγνωσης Σελίδα 38 από 95

39 βλαβών θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και χωρίς ρεύμα Υποστήριξη ΤPM 1.2 NAI Υποστήριξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης (remote power on/off) καθώς και απομακρυσμένου reboot των εξυπηρετητών. C2.16 Αυτόματος Πωλητής έκδοσης εισιτηρίου Ποσότητα 4 Ενσωματωμένος βιομηχανικός υπολογιστής με τις εξής προδιαγραφές: - Ελάχιστη ταχύτητα επεξεργαστή: 1,8GΗz - Ελάχιστη μνήμη: 2GB Χωριστές ανεξίτηλες μνήμες αποθήκευσης δεδομένων για να επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια δεδομένων Ειδικά κατασκευασμένο σύστημα ελέγχου κατάστασης περιφερειακών συσκευών για - Απομακρυσμένο έλεγχο - Απευθείας επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου χωρίς βοήθεια της κεντρικής υπολογιστικής μονάδας. - Θα λειτουργεί περισσότερο από 12 ώρες σε περίπτωση πτώση τάσης Οθόνη αφής 15 αναγνώσιμη σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Ελάχιστη φωτεινότητα: 800 nits - Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας - Ελάχιστη ανάλυση: 1024 x Ελάχιστη γωνία θέασης (οριζόντια/κάθετη): 160 / Ελάχιστη αντίθεση 600 : 1 Η οθόνη να είναι προστατευμένη με σκληρυμένο κρύσταλλο με τα εξής χαρακτηριστικά: Σελίδα 39 από 95

40 - ελάχιστο πάχος 8 mm - ειδική επικάλυψη κατά των υπέρυθρων ακτινοβολιών του ήλιου Οι αισθητήρες αφής της οθόνης να είναι τοποθετημένοι πίσω από το κρύσταλλο έτσι ώστε να προστατεύονται από κάθε κακομεταχείριση (γρατζουνιές, βανδαλισμοί κ.λπ.). Θερμικός εκτυπωτής βαρέως τύπου, με υποδοχή δυο ρολών ή δύο ανεξάρτητοι εκτυπωτές με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Πλάτος χαρτιού έως 80mm - Ελάχιστη διάμετρο ρολού 300mm - Ελάχιστη ανάλυση 203dpi - Εκτύπωση Barcode 1D και 2D - Δυνατότητα εκτύπωσης γραφικών - Ταχύτητα έως 240mm/sec - Πάχος χαρτιού έως 250 g/m² Ανεξάρτητος εσωτερικός θερμικός εκτυπωτής για εκτύπωση λογιστικών αποδείξεων και αναφορών με τα εξής χαρακτηριστικά: - Ελάχιστο πλάτος χαρτιού min 58 mm. - Ελάχιστη ανάλυση 200dpi Τρόποι πληρωμής: Κέρματα: - αποδοχή και έλεγχος γνησιότητας τουλάχιστον 6 κερμάτων (όλα τα είδη κερμάτων ευρώ εκτός των κερμάτων 1 & 2 λεπτών). - ποσοστό αναγνώρισης μεγαλύτερο του 95% - 6 συσκευές ανακύκλωσης κερμάτων (στοκ) με ελάχιστη χωρητικότητα 50 κέρματα. - Τελευταίο εισαγόμενο κέρμα πρώτο εξαγόμενο (σε περίπτωση ακύρωσης επιστρέφονται στον πελάτη ακριβώς τα κέρματα που εισήγαγε). - Τουλάχιστον δυο επιπλέον κιβώτια Σελίδα 40 από 95

41 χωρητικότητας 1000 κερμάτων (εύκολη αντικατάσταση, κλείδωμα εντός και εκτός του μηχανήματος για αποφυγή δόλου, ηλεκτρονική ταυτότητα ID) - Τελικό κιβώτιο στο οποίο καταλήγουν τα κέρματα χωρητικότητας τουλάχιστον 4 λίτρων (εύκολη αντικατάσταση και μεταφορά, κλείδωμα εντός και εκτός του μηχανήματος για αποφυγή δόλου, ηλεκτρονική ταυτότητα ID) Χαρτονομίσματα: - Αποδοχή τουλάχιστόν 6 τύπων χαρτονομισμάτων. - Ενδιάμεσος χώρος αποθήκευσης τουλάχιστον 15 χαρτονομισμάτων για επιστροφή των εισαγομένων χαρτονομισμάτων σε περίπτωση ακύρωσης. - Ποσοστό αναγνώρισης μεγαλύτερο του 95% - Χρόνος ανάγνωσης και αποθήκευσης χαρτονομίσματος μικρότερος από 2 δευτερόλεπτα - Τελικό κιβώτιο στο οποίο καταλήγουν τα χαρτονομίσματα, χωρητικότητας τουλάχιστον 400 τεμαχίων (εύκολη αντικατάσταση και μεταφορά, κλείδωμα εντός και εκτός του μηχανήματος για αποφυγή δόλου, ηλεκτρονική ταυτότητα ID) Αναγνώστης Barcode: - ανάγνωση Barcode 1D και 2D. Interfaces Επικοινωνίας: LAN Ethernet 10/100 Mbit, GSM, GPRS, EDGE, UMTS Προαιρετικά: WLAN Τροφοδοσία: - Τάση: VAC - Συχνότητα: 48-55Hz Σελίδα 41 από 95

42 - Μέγιστη ισχύς: 350W max. - Δυνατότητα ολοκλήρωσης τρέχουσας συναλλαγής, αποστολή απαραίτητων δεδομένων και απενεργοποίηση με αυτόματη ενεργοποίηση όταν επανέλθει η παροχή ρεύματος. Ανθεκτική κατασκευή για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, σχεδιασμένη για προστασία από επιθέσεις. Χαρακτηριστικά πλαισίου: - ανοξείδωτος χάλυβας πάχους 2mm για το κυρίως σώμα - ανοξείδωτος χάλυβας πάχους 3mm για την πόρτα - Προστασία πλαισίου: IP54 - Υποδοχές κερμάτων, χαρτονομισμάτων: IP34, IP33 - Βαφή antigraffiti σε χρώμα επιλογής του Φορέα - Θύρα υψηλής ασφαλείας με κλειδαριά 5 σημείων - Μέγιστες διαστάσεις ύψος 190cm, πλάτος 90cm, βάθος 56cm Όλα τα σημεία επαφής με τον χρήστη θα βρίσκονται σε κατάλληλο ύψος από το έδαφος σύμφωνα με Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ (Disability Discrimination Act DDA 1995) Σύστημα συναγερμού ο οποίος ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης με δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων σε κεντρικό υπολογιστή του φορέα ή σε λίστα προεπιλεγμένων αριθμών κινητών τηλεφώνων. Θα έχει αυτονομία τουλάχιστον 12 ώρες σε περίπτωση πτώση τάσης τροφοδοσίας. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανήματος θα επιτρέπεται με την χρήση έξυπνης καλεξανδρούπολης ή ηλεκτρονικό κλειδί με Σελίδα 42 από 95

43 κωδικό Σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης φωτισμού μετά την έκδοση του εισιτηρίου και κατά τη διάρκεια επιστροφής χρημάτων για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Εύκολη αντικατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού χωρίς την χρήση εργαλείων. Ασφαλής διακίνηση χρημάτων μεταξύ των μηχανημάτων και της λογιστικής (ταμειακής) υπηρεσίας του φορέα. Ο μεταφορέας δε θα έχει απευθείας επαφή με τα χρήματα, τα κιβώτια (κερμάτων και χαρτονομισμάτων) θα κλειδώνουν αυτόματα κατά την απομάκρυνση τους από τα μηχανήματα. Θα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των χρημάτων από τις συσκευές ανακύκλωσης κερμάτων και από τα επιπλέον κιβώτια απευθείας στα χρηματοκιβώτια. - Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 C έως +55 C - Θερμοκρασία συντήρησης: -35 C έως +85 C - Υγρασία: 15% έως 95% (non condensing) Πιστοποιήσεις: CE ή ισοδύναμο C2.17 Οθόνη πληροφόρησης επιβατών εντός του οχήματος 20' Ποσότητα 20 Μέγεθος Διαγωνίου 20 Pixel Pitch: 0.276(H) x 0.276(W) mm Ανάλυση 1600x900 pixels Διαθέσιμα Χρώματα: 16.7M Διαστάσεις Ηλεκτρονικού Μέρους: 442.8mm x mm Φωτεινότητα τουλάχιστον 200 CD/m 2 Σελίδα 43 από 95

44 LED backlight HDMI interface Ανθεκτική και αντικραδασμική κατασκευή βιομηχανικού τύπου για χρήση εντός του λεωφορείου Άθραυστο προστατευτικό πολυκαρβονικό φύλλο στην πρόσοψη της οθόνης Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ο C έως +50 o C Υγρασία λειτουργίας: 5% έως 85% Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των οθονών εντός των λεωφορείων αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου Να περιλαμβάνεται όλος ο αναγκαίος συμπληρωματικός εξοπλισμός και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (πχ καλώδια, connectors, κλπ) C2.18 Συσκευή αναπαραγωγής υποστήριξης πολυμεσικής εφαρμογής εντός οχήματος (media player) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ποσότητα 20 Ενσωμάτωση εντός του πλαισίου της οθόνης Μνήμη: 512MB CF Ανανέωση περιεχομένου μέσω Ethernet, WLAN, USB drive Υποστηριζόμενοι τύπου video: MPEG1, MPEG2, MPEG4 Υποστηριζόμενοι φωτογραφιών: JPEG, BMP τύπου Υποστήριξη banner κειμένου μεταβλητής ταχύτητας Κατανάλωση συσκευής: όχι περισσότερη από ~35W ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελίδα 44 από 95

45 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των οθονών εντός των λεωφορείων αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου Να περιλαμβάνεται όλος ο αναγκαίος συμπληρωματικός εξοπλισμός και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (πχ καλώδια, connectors, κλπ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ C2.19 Σύστημα οδηγού με ενσωματωμένη οθόνη για την ανάγνωση mobile ticket eticket 2D/QR Code και καρτών ειδικών εισιτηρίων (Φοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) Ποσότητα 20 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής Η συσκευή θα είναι μία ενιαία κατασκευή και δεν θα αποτελείται από ανεξάρτητα υποσυστήματα Έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 7 Η οθόνη του οδηγού θα πρέπει απαραιτήτως να υποστηρίζει ευανάγνωστους, ελληνικούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και γραφικά, αναγνώσιμους κάτω από τις συνήθεις συνθήκες φωτισμού και για όλη τη διάρκεια της ημέρας Επεξεργαστής αρχιτεκτονικής τουλάχιστον 32 bit (x86), 1,4 GHz ή ισοδύναμος Μνήμη RAM DDR3 4GB τουλάχιστον Interfaces: 1 x USB2.0, 10/100/1000Mbps Ethernet, HDMI Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής. Πλάτος ρολού τουλάχιστον 56mm Αναγνώστη 2D/QR code Να υποστηρίζεται.net framework ή ισοδύναμο Αναγνώστη έξυπνων καρτών RF ISO A/B (Mifare) Λειτουργικό Σύστημα: Windows XP/ XP Embedded/ Windows 7/ Windows Σελίδα 45 από 95

46 8 ή ισοδύναμο Τροφοδοσία: VDC C2.20 Συσκευή παροχής ασύρματου Internet (Wifi) εντός του οχήματος Ποσότητα 3 Να υποστηρίζονται κατ ελάχιστο τα πρότυπα Wi-Fi/WLAN b/g/n 2400 ~ 2.483GHz με πολλαπλά SSID Να υποστηρίζονται κατ ελάχιστο από τον εξοπλισμό συνδέσεις με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τύπου 2G, 3G, 4G καθώς επίσης και GPRS, EDGE, EV-DO, HSPA, HSPA+ και LTE. Να υποστηρίζονται οι παρακάτω καταστάσεις λειτουργίας : Access Point mode Client Mode Υποστηριζόμενα πρότυπα Υποστηριζόμενα βασικά χαρακτηριστικά δικτύου Υποστηριζόμενες δυνατότητες διαχείρισης συσκευής WPA with AES TKIP (802.11i). WPA bit WEP RADIUS AAA authentication. Layer 2 address filtering (MAC filtering). NAT router. Port Forwarding Load Balancer. Τερματισμός VPN. OpenVPN. IPsec. DHCP. ΝAT. VLAN. QoS Web configuration μέσω Σελίδα 46 από 95

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΦΙΑΚ ΠΕΡΙΓΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΣ ΤΡΙΠΟΛΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Τρίπολης Προϋπολογισμός: 150.447,16 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 185.050,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Γ_ Μελέτη: Υποδείγματα και Πίνακες Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή Αναθέτουσα Αρχή: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Βασίλειος Παπαντωνίου» Προϋπολογισμός: 411.382,12 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: 404.358,54 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:642.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΕ 2094 (80801)) Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα