Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ."

Transcript

1 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ *ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ϊ842-ΓΫΗ] για το Ζργο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΔΑ: ΒΕΑΜ46Ψ842-ΓΩΘ Γενικι Διεφκυνςθ Αρ. Ρρωτ.: 8612 Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Θμ/νία: Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Νίκθσ 4, GR Ακινα Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και Αδειϊν Λογιςμικοφ για τθν Ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ» *Κωδ. ΟΡΣ: ] Ανακζτουςα Αρχι: Ρροχπολογιςμόσ: Ρλζον Δικαίωμα Ρροαίρεςθσ: Διάρκεια: Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Τίτλοσ Ρράξθσ: Τίτλοσ Υποζργου: ΤΕΩΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ,00 (χωρίσ ΦΡΑ) ,00 (με ΨΡΑ) ,00 (χωρίσ Φ.Ρ.Α) (με ΨΡΑ) 3 μινεσ Ανοικτόσ Διεκνισ Διαγωνιςμόσ, με κριτθριο ανάιεςησ την πλέον ςυμφέρουςα από οικονομικθσ άποψησ προςφορά «Απλοφςτευςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ» «Εξοπλιςμόσ» Κωδικοί CPV: Ρακζτα Λογιςμικοφ και Συςτιματα Ρλθροφορικισ Θμερομθνία Αποςτολισ ςτθν ΕΕΕΕ: Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο ΦΕΚ ΔΣ: Θμερομθνία αποςτολισ ςτον ελλθνικό τφπο: Θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον ελλθνικό τφπο: Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: και ϊρα 11:00

2 Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Συντομογραφίεσ Ρεριεχόμενα ΜΕΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ Α1. Ρεριβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι Ψορείσ ςτθν υλοποίθςθ του Ζργου Α1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι Ψορζα Λειτουργίασ Α1.1.2 Συνοπτικι περιγραφι Ψορζα Υλοποίθςθσ Α1.1.3 Αλλοι Ψορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Α1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ Διακυβζρνθςθσ του Ζργου Α1.2 Υφιςτάμενθ Κατάςταςθ, ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και των υποδομϊν του Ψορζα Λειτουργίασ Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Ψορζα Λειτουργίασ Α1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν Α1.2.4 Ανάλυςθ Υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) Α1.2.5 Επίπεδο Ϋριμότθτασ του Ζργου Α2. Αντικείμενο και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α2.3 Στόχοι και ζκταςθ του ζργου Α2.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α3. Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Α3.2 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου Α3.3 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Εξοπλιςμοφ, Λογιςμικοφ) Α3.3.1 Εξυπθρετθτισ Δικτφου File Server A3.3.2 Στακμοί Εργαςίασ A3.3.3 Στακμοί Εργαςίασ Α3.3.4 Σαρωτζσ (Scanners) Α3.3.5 Επίπεδοσ Σαρωτισ (scanner) μεγζκουσ Α2 Α3.3.6 Λογιςμικό Σαρωτι Επεξεργαςίασ εικόνων Α3.3.7 Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων (RDBMS - Αδειεσ Λογιςμικοφ) Α3.3.8 Λογιςμικό Αυτόματθσ Αναγνϊριςθσ Ωαρακτιρων και αποκικευςθσ αρχείων Α3.3.9 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α Υπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ και Ραραμετροποίθςθσ Λογιςμικοφ Α3.4 Ρροδιαγραφζσ Οριηόντιων Λειτουργιϊν Α3.5 Απαιτιςεισ Αςφαλείασ Α3.6 Ωρονοδιάγραμμα και Ψάςεισ του Ζργου 1

3 Α3.7 Ραραδοτζα του Ζργου Α3.8 Ορόςθμα του Ζργου Α4. Ελάχιςτεσ Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν Α4.1 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α4.2 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ Α4.3 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Α5. Μεκοδολογία Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ του Ζργου Α5.1 Σχιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ κα υλοποίθςθσ του Ζργου Α5.2 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Α5.3 Σενάρια χριςθσ και ελζγχου Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και Ζργου ΜΕΟΣ Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ Β1. Γενικζσ Ρλθροφορίεσ Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ Β1.2 Ρροχπολογιςμόσ Ζργου Β1.3 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ Β1.4 Νομικό και Θεςμικό πλαίςιο Διαγωνιςμοφ Β1.5 Ημερομθνία Αποςτολισ τθσ Διακιρυξθσ Β1.6 Τόποσ και χρόνοσ υποβολισ Ρροςφορϊν Β1.7 Τρόποσ λιψθσ εγγράφων Διαγωνιςμοφ Β1.8 Ραροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ Β2. Δικαίωμα Συμμετοχισ Δικαιολογθτικά Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχισ Β2.2 Αποκλειςμόσ Συμμετοχισ Β2.3 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ Β2.4 Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ Β2.4.1 Β2.4.2 Β2.4.3 Β2.4.4 Β2.4.5 Β2.4.6 Οι Ζλλθνεσ Ρολίτεσ Οι Αλλοδαποί Ρολίτεσ Τα θμεδαπά Νομικά Ρρόςωπα Οι ςυνεταιριςμοί Τα αλλοδαπά Νομικά Ρρόςωπα Οι Ενϊςεισ / Κοινοπραξίεσ 2

4 Β2.5 Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ / Διευκρινίςεισ Β2.5.1 Β2.5.2 Υποχρεϊςεισ ςχετικά με τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ / κατακφρωςθσ Υποχρεϊςεισ / Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία Β2.6 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ Β2.6.1 Β2.6.2 Οικονομικι και Ωρθματοοικονομικι ικανότθτα (capacity) Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Β2.7 Εγγφθςθ Συμμετοχισ Β3. Κατάρτιςθ Υποβολι Ρροςφορϊν Β3.1 Τρόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν Β3.2 Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν Β3.2.1 Β3.2.2 Β3.2.3 Β3.2.4 Β3.3 Ιςχφσ Ρροςφορϊν Ρεριεχόμενα Ψακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» Ρεριεχόμενα Ψακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά» Ρεριεχόμενα Ψακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» Ρεριεχόμενα Ψακζλου «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» Β3.4 Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ Β3.5 Τιμζσ Ρροςφορϊν Νόμιςμα Β4. Διενζργεια Διαγωνιςμοφ - Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν Β4.1 Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν και Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ Β4.1.1 Β4.1.2 Β4.1.3 Β4.1.4 Β4.1.5 Β4.1.6 Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ Αποςφράγιςθ Ρροςφορϊν Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν Βακμολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροςφορϊν Ομάδεσ και ςυντελεςτζσ κριτθρίων τεχνικισ αξιολόγθςθσ Διαμόρφωςθ ςυγκριτικοφ κόςτουσ Ρροςφοράσ Διαδικαςία κατακφρωςθσ Διαγωνιςμοφ Β4.2 Απόρριψθ Ρροςφορϊν Β4.3 Ρροςφυγζσ Β4.4 Αποτελζςματα Κατακφρωςθ Ματαίωςθ Διαγωνιςμοφ Β5. Κατάρτιςθ Σφμβαςθσ Γενικοί Προι Σφμβαςθσ Β5.1 Κατάρτιςθ, υπογραφι, διάρκεια Σφμβαςθσ Εγγυιςεισ Β5.2 Τρόποσ Ρλθρωμισ Κρατιςεισ Β5.3 Εκτελωνιςμόσ Ψόροι Δαςμοί Β5.4 Ρερίοδοι Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ Β5.5 Ροινικζσ ριτρεσ Εκπτϊςεισ Β5.6 Υποχρεϊςεισ Αναδόχου Β5.7 Υπεργολαβίεσ 3

5 Β5.8 Εμπιςτευτικότθτα Β5.9 Ρνευματικά Δικαιϊματα Β5.10 Εφαρμοςτζο Δίκαιο Διαιτθςία ΜΕΟΣ Γ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ C1. Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν C1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ C1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ C1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ C1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ C2. Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ C3 C4 C5 Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ C3.1 Εξυπθρετθτισ Δικτφου File Server (βλ. Α3.3.1) C3.2 Στακμοί Εργαςίασ (βλ. Α3.3.2) C3.3 Στακμοί Εργαςίασ (βλ. Α3.3.3) C3.4 Σαρωτζσ (Scanners) (βλ. Α3.3.4) C3.5 Επίπεδοσ Σαρωτισ (scanner) μεγζκουσ Α2 (βλ. Α3.3.5) C3.6 Λογιςμικό Σαρωτι Επεξεργαςίασ εικόνων (βλ. Α3.3.6) C3.7 Αδειεσ Λογιςμικοφ (RDBMS) (βλ. Α3.3.7) C3.8 Λογιςμικό Αυτόματθσ Αναγνϊριςθσ Ωαρακτιρων και αποκικευςθσ αρχείων (βλ. Α3.3.8) C3.9 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν (βλ. Α3.3.9) C3.10 Υπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ και Ραραμετροποίθςθσ (βλ. Α3.3.10) Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ C4.1 Ρλθροφοριακό Σφςτθμα C4.1.1 C4.1.2 C4.1.4 Εξοπλιςμόσ (βλ Α3.3.1 Α3.3.5) Ετοιμο Λογιςμικό (βλ Α3.3.6 Α3.3.8) Υπθρεςίεσ (βλ Α3.3.9) C4.2 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν (βλ Α3.3.9) C4.3 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου C4.4 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Συντιρθςθσ Ραραρτιματα C5.1 Σχζδιο Σφμβαςθσ 4

6 Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Το υπό προκιρυξθ ζργο ςτοχεφει ςτθν ψθφιοποίθςθ του μθτρϊου μελϊν του ΤΕΕ, θ οποία αποτελεί ιςχυρι προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ και παροχι ποιοτικϊν ψθφιακϊν υπθρεςιϊν εςωτερικά ςτο ΤΕΕ, προσ τα μζλθ του κακϊσ και προσ τα μθ μζλθ, φυςικά και νομικά πρόςωπα και ςυμβάλει ςτθν απλοποίθςθ και θλεκτρονικοποίθςθ διαδικαςιϊν του δθμοςίου τομζα. Η υπό προκιρυξθ υποδομι, που κα εγκαταςτακεί και κα λειτουργιςει ςτο ΤΕΕ, κα υποςτθρίξει τθν πλιρθ ψθφιοποίθςθ του φυςικοφ αρχείου, τθν θλεκτρονικι ζνταξι του ςτθ λειτουργία του ΤΕΕ & ςτθν απευκείασ θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ των Μελϊν του ΤΕΕ μζςω τθσ υπθρεςίασ MyTEE κακϊσ και τθ λειτουργία του Μθτρϊου ωσ θλεκτρονικι υπθρεςία (web service) προσ άλλουσ φορείσ. Ειδικότερα, αντικείμενο του υπό προκιρυξθ ζργου είναι θ προμικεια, εγκατάςταςθ & παραμετροποίθςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ και των αδειϊν λογιςμικοφ για τθν ψθφιοποίθςθ του μθτρϊου μελϊν του ΤΕΕ. Δεν αποτελεί αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ θ μετατροπι του φυςικοφ αρχείου ςε θλεκτρονικό και εν γζνει το ζργο τθσ ψθφιοποίθςθσ του αρχείου του Μθτρϊου. Οι εφαρμογζσ κα βαςίηονται ςε κακιερωμζνα πρότυπα ανάπτυξθσ (RDBMS, J2EE, SSO) και το περιβάλλον λειτουργίασ κα μπορεί να βαςίηεται ςε όλουσ τουσ δθμοφιλείσ web browsers. Το ςφςτθμα υποδομϊν κα βαςίηεται ςε ςυςτοιχία εξυπθρετθτϊν και λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, ζτςι ϊςτε να παρζχει υψθλι διακεςιμότθτα και απόδοςθ. Αυτό περιλαμβάνει ςφςτθμα βάςεων δεδομζνων (RDBMS), εξυπθρετθτϊν δικτφου (File Servers), ςτακμοφσ εργαςίασ, κακϊσ και ςαρωτζσ με δυνατότθτα επεξεργαςίασ εικόνων. Κρίςιμο ςθμείο τθσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ ζργου είναι θ ςωςτι εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ τθσ υποδομισ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία και διάκεςθ υπθρεςιϊν, κακϊσ επίςθσ και θ υποςτιριξθ εργαλείων διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν ροϊν, ζτςι ϊςτε θ ςυντιρθςθ και θ μελλοντικι ανάπτυξι τουσ να ζχει βιϊςιμο κόςτοσ. Η υπό προμικεια υποδομι κα εγκαταςτακεί ςτο ΤΕΕ ςτο ειδικά διαμορφωμζνο computer room, το οποίο διακζτει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο χωρθτικότθτασ >500Mbps, ειδικό κλιματιςμό, UPS και γεννιτρια (Συςτιματα και Κλιματιςμόσ). 5

7 Συντομογραφίεσ - AES ( Advanced Encryption Standard ) - AS (Application Server) - BPEL (Business Process Execution Language) - BPMN (Business Process Management Notation) - DES (Data Encryption Standard) - FTP (File Transfer Protocol) - HTTP (Hypertext Transfer Protocol (world wide web protocol)) - J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) - JDBC (Java Database Connectivity) - JSF (Java Server Faces) - JSP (Java Server Pages) - LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) - PKI (Public Key Infrastructure) - RDBMS (Relational DataBase Management System) - SAN (Storage Area Network) - SCA (Service Component Architecture) - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) - SNMP (Simple Network Management Protocol) - SOA (Service-Oriented Architecture) - SOAP (Simple Object Access Protocol (XML protocol)) - SQL (Structured Query Language) - SSL (Secure Socket Layer) - UML (Unified Modelling Language) - VM (Virtual Machine) - XML (extensible Markup Language) -.Δ.Β.Δ (φςτθμα Διαχείριςθσ χεςιακών Βάςων Δεδομζνων) - ΕΠΔΜ (Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ ) - ΣΕΕ (Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ) - ΔΕ/ΣΕΕ (Διοικοφςα Επιτροπι του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ) - ΠΣ/ΣΕΕ (Περιφερειακά Σμιματα του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ) - ΤΠΤΜΕΔΙ (Τπουργείο Τποδομών, Μεταφορών και Δικτφων) - ΣΠΕ (Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιών) 6

8 ΜΕΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ A1. Ρεριβάλλον του Ζργου A1.1 Εμπλεκόμενοι Φορείσ ςτθν υλοποίθςθ του Ζργου Η υπό προκιρυξθ υποδομι κα χρθςιμοποιθκεί για τθν Ϊθφιοποίθςθ του ΜθτρϊουΜελϊν του ΤΕΕ. Στθν υλοποίθςθ του Ζργου εμπλζκονται: - το ΕΡ «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ », από το οποίο χρθματοδοτείται το παρόν ζργο με πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΚΤ) και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ωσ υποζργο τθσ Ρράξθσ με κωδ. MIS το ΤΕΕ, ωσ Ανακζτουςα Αρχι, φορζασ υλοποίθςθσ και φορζασ λειτουργίασ του παρόντοσ ζργου, βάςει τθσ ενταγμζνθσ Ρράξθσ (MIS ) ςτο ΕΡΔΜ. A1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ Ψορζασ λειτουργίασ του ζργου είναι το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (ΤΕΕ). Η υπό προκιρυξθ υποδομι κα εγκαταςτακεί ςτουσ χϊρουσ του Μθτρϊου του ΤΕΕ, όπου και κα λειτουργιςει. Η εγκατάςταςθ κα γίνει, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και υπό τθν εποπτεία τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου (ΕΡΡΕ), που κα οριςτεί με απόφαςθ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ και τθσ Διεφκυνςθσ Επαγγελαμτικισ Δραςτθριότθτασ - Τμιμα Μθτρϊου Μελϊν του ΤΕΕ. Το ΤΕΕ ςε ςχζςθ με τθν τιρθςθ και τθ λειτουργία του Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ, επιτελεί τα παρακάτω: Ενθμερϊνει το αρχείο του, κατόπιν τθλεφωνικισ επικοινωνίασ ι μζςω με τα Μζλθ του, για οποιαδιποτε μεταβολι ςυμβαίνει ςτα ςτοιχεία τουσ. Επιμελείται τθσ ζνταξθσ των Τακτικϊν Μελϊν ςτα Ομότιμα (μετά τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν) και ενθμερϊνει ςτθ ςυνζχεια το ΤΣΜΕΔΕ και το ςφλλογο των Ομοτίμων Μελϊν. Επιμελείται επίςθσ τθσ επανόδου των Μελϊν ςτο επάγγελμα και τθσ διαγραφισ τουσ από το Μθτρϊο Μελϊν, λόγω κανάτου. Αλλθλογραφεί με τα Μζλθ του για διάφορα κζματα που τα αφοροφν. Ωορθγεί ςτα Μζλθ του επικυρωμζνα αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν από το φάκελό τουσ που φυλάςςεται ςτο Αρχείο Μελϊν ΤΕΕ. Ωορθγεί ςτα Μζλθ του βεβαιϊςεισ για διάφορεσ χριςεισ (Ρολεοδομία, εγγραφι ςτα ΜΕΚ, διαγωνιςμοφσ). Εγγράφει νζεσ Εταιρείεσ ςτο Βιβλίο Τεχνικϊν Επωνυμιϊν, όπωσ αυτό προβλζπεται από τθν ιςχφουςα Νομοκεςία, ελζγχοντασ το προςκομιηόμενο από αυτζσ 7

9 καταςτατικό ςφςταςθσ, ενϊ ενθμερϊνει το Βιβλίο με τυχόν τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν και το Αρχείο του για τισ οφειλόμενεσ προσ το ΤΕΕ ςυνδρομζσ τουσ. Ενθμερϊνει το αρχείο με τα εργολθπτικά πτυχία των Μελϊν του. Διακζτει ςφςτθμα αναηιτθςθσ των αγγελιϊν προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ. Ωορθγεί βεβαιϊςεισ που αφοροφν ςε ςτοιχεία Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ. A1.1.2 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Υλοποίθςθσ Ψορζασ Υλοποίθςθσ του ζργου είναι το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (ΤΕΕ). Το ΤΕΕ ιδρφκθκε το 1923, είναι Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με αιρετι Διοίκθςθ και κατά τουσ κανόνεσ τθσ Ελλθνικισ Ρολιτείασ εποπτεφεται τυπικϊσ από το Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων (ΥΡΥΜΕΔΙ). Σκοπόσ του ΤΕΕ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό του πλαίςιο (Ν. 1486/1984 όπωσ ιςχφει), είναι θ προαγωγι τθσ επιςτιμθσ ςτουσ τομείσ που ςχετίηονται με τθν ειδικότθτα των μελϊν του, θ κατάρτιςθ των Μθχανικϊν, θ τεχνικι και θ τεχνολογία γενικά και θ αξιοποίθςι τουσ για τθν οικονομικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ, βάςει των αρχϊν τθσ αειφορίασ και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Το ΤΕΕ, ςτο πλαίςιο των ςκοπϊν του, είναι κεςμοκετθμζνα: Α. ο Τεχνικόσ Σφμβουλοσ τθσ Κυβζρνθςθσ, ρόλοσ που αςκεί μζςα από ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ, ςφμφωνα με το κεςμικό του πλαίςιο. Β. ο Επαγγελματικόσ φορζασ των Διπλωματοφχων Μθχανικϊν. Το ΤΕΕ ςε ςχζςθ με τα μζλθ του, χορθγεί τθν άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, αςκεί πεικαρχικι εξουςία, και υποςτθρίηει λειτουργίεσ, παρζχοντασ μια ςειρά υπθρεςιϊν, που φοροφν ςτθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του μθχανικοφ. Κατά τα τελευταία ζτθ, το ΤΕΕ μζςα από τθν πφλθ MyTEE που ζχει αναπτφξει, παρζχει προσ τα μζλθ του και τουσ πολίτεσ, πλικοσ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ: Σφςτθμα πιςτοποίθςθσ ςτο διαδίκτυο (LDAP,SSO) Διαχείριςθ δεδομζνων ςτο Μθτρϊο Μελϊν (Αλλαγι ςτοιχείων επικοινωνίασ, προτιμιςεισ διάκεςθσ προςωπικϊν δεδομζνων) Επιλογι τθσ αποςτολισ του Ενθμερωτικοφ Δελτίου του ΤΕΕ ςε θλεκτρονικι μορφι. Αποτφπωςθ οικονομικοφ ιςοηυγίου οφειλόμενων ςυνδρομϊν Απευκείασ αποπλθρωμι μζρουσ ι όλων των οφειλϊν με τθ χριςθ πιςτωτικισ κάρτασ ςε αςφαλζσ περιβάλλον Ζκδοςθ βεβαίωςθσ Μελϊν και εξόφλθςθσ ςυνδρομϊν με ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ γνθςιότθτασ Δυνατότθτα απευκείασ ειςαγωγισ αγγελιϊν προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ Δυνατότθτα αναηιτθςθσ των αγγελιϊν προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ 8

10 Διάκεςθ δωρεάν προςωπικοφ τθσ μορφισ Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυγχρονιςμοφ δεδομζνων με τα υπόλοιπα πλθροφοριακά ςυςτιματα του ΤΕΕ (back office) Η ίδια πφλθ, εκτόσ από τα ςτοιχεία Μθτρϊου, επιπλζον υποςτθρίηει από το 2007 τον υπολογιςμό και τθ διαχείριςθ των αμοιβϊν μθχανικϊν (ςυνολικά 2,7 εκατ. αιτιςεισ), διεκπεραιϊνοντασ περίπου ςυναλλαγζσ ανά θμζρα. Επίςθσ, φιλοξενεί ταυτόχρονα το πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ δθλϊςεων αυκαιρζτων, με περιςςότερεσ από δθλϊςεισ. Η πφλθ Mytee χρθςιμοποιείται από περίπου δικαιοφχουσ, οι οποίοι ςυναλλάςςονται κακθμερινά μζςω αυτισ, όπωσ προκφπτει από τα παρακάτω αρικμθτικά ςτοιχεία ανά είδοσ ςυναλλαγισ: Αλλαγζσ ςτοιχείων επικοινωνίασ: Επιλογζσ διαχείριςθσ ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων: Επιλογι θλεκτρονικισ αποςτολισ Ενθμερωτικοφ Δελτίου: Ηλεκτρονικι ζκδοςθ βεβαίωςθσ: Ηλεκτρονικι πλθρωμι: Αγγελίεσ προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ: Η υπθρεςία MyTEE είναι πλζον απαραίτθτο εργαλείο για τα Μζλθ του ΤΕΕ και για τισ υπθρεςίεσ του, μζςω δε αυτισ με τθν ψθφιοποίθςθ του μθτρϊου μελϊν κα δοκεί θ δυνατότθτα τθσ απευκείασ θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ των Μελϊν του ΤΕΕ και κα εξοικονομθκεί περαιτζρω κόςτοσ λειτουργίασ και ανκρϊπινο δυναμικό. Η διοικθτικι δομι του ΤΕΕ καλφπτει το ςφνολο τθσ χϊρασ, με ζδρα τθν Ακινα και περιφερειακι διάκρωςθ. Το ΤΕΕ είναι οργανωμζνο ςε 17 Ρεριφερειακά Τμιματα (ΡΤ/ΤΕΕ), τα οποία ζχουν ιδρυκεί με κριτιριο τισ γεωγραφικζσ ςυνκικεσ, τθ διοικθτικι διαίρεςθ τθσ χϊρασ και τθν κατανομι του τεχνικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ. Τα ΡΤ/ΤΕΕ αποτελοφν τθν ζκφραςθ του ΤΕΕςτθν περιοχι τουσ, αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ που απορρζουν από τουσ ςκοποφσ και το ρόλο του ΤΕΕ για κάκε κζμα που ζχει ςχζςθ με τθν Ρεριφζρειά τουσ. Η περιφερειακι διάρκρωςθ του ΤΕΕ ςυμπλθρϊνεται από τισ Νομαρχιακζσ Επιτροπζσ (ΝΕ/ΤΕΕ), για τουσ νομοφσ που δεν εδρεφει ςτο ΤΕΕ ι Ρεριφερειακό του Τμιμα. Οι ΝΕ/ΤΕΕ δροφν αποκλειςτικά ςε επίπεδο Νομοφ, αςκϊντασ κακοριςμζνεσ από το κεςμικό πλαίςιο του ΤΕΕ αρμοδιότθτεσ. Οι διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του ΤΕΕ ςυγκροτοφν τθ Γενικι Διεφκυνςθ, θ οποία εδρεφει ςτθν Ακινα και διαρκρϊνεται ςτισ κεντρικζσ και ςτισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ αντίςτοιχα. 9

11 Η Κεντρικι Υπθρεςία του Τ.Ε.Ε αποτελείται από 6 Διευκφνςεισ και 5 ανεξάρτθτα γραφεία/τμιματα,όπωσ εμφανίηονται αναλυτικά ςτο οργανόγραμμα που ακολουκεί. Σχ. 1: Οργανόγραμμα Υπθρεςιϊν ΤΕΕ Οι Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ του ΤΕΕ διαρκρϊνονται ςε επίπεδο Ρεριφερειακοφ Τμιματοσ (ΡΤ/ΤΕΕ), όπου και εδρεφουν: - ΡΤ/ΤΕΕ Θράκθσ, με ζδρα τθν Κομοτθνι. - ΡΤ/ΤΕΕ Ανατολικισ Μακεδονίασ, με ζδρα τθν Καβάλα. - ΡΤ/ΤΕΕ Κεντρικισ Μακεδονίασ, με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ. Η υπθρεςία αυτι λειτουργεί ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ και αποτελείται από: Τμιμα Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν Τμιμα Επιςτθμονικϊν και Αναπτυξιακϊν Θεμάτων Τμιμα Επαγγελματικϊν Θεμάτων Τμιμα Βιβλιοκικθσ και Ρλθροφόρθςθσ Τμιμα Γραμματείασ Οργάνων Διοίκθςθσ Νομικι Υπθρεςία - ΡΤ/ΤΕΕ Δυτικισ Μακεδονίασ, με ζδρα τθν Κοηάνθ - ΡΤ/ΤΕΕ Κεντρικισ & Δυτικισ Θεςςαλίασ, με ζδρα τθ Λάριςα - ΡΤ/ΤΕΕ Νομοφ Μαγνθςίασ, με ζδρα το Βόλο - ΡΤ/ΤΕΕ Ηπείρου, με ζδρα τα Ιωάννινα 10

12 - ΡΤ/ΤΕΕ Νομοφ Κζρκυρασ, με ζδρα τθν Κζρκυρα - ΡΤ/ΤΕΕ Νομοφ Αιτωλοακαρνανίασ, με ζδρα το Αγρίνιο - ΡΤ/ΤΕΕ Δυτικισ Ελλάδασ, με ζδρα τθν Ράτρα - ΡΤ/ΤΕΕ Ανατ. Στερεάσ Ελλάδασ με ζδρα τθ Λαμία - ΡΤ/ΤΕΕ Νομοφ Ευβοίασ, με ζδρα τθ Ωαλκίδα - ΡΤ/ΤΕΕ Ρελοποννιςου, με ζδρα τθν Τρίπολθ - ΡΤ/ΤΕΕ Βορειοανατολικοφ Αιγαίου, με ζδρα τθ Μυτιλινθ - ΡΤ/ΤΕΕ Ανατολικισ Κριτθσ, με ζδρα το Ηράκλειο - ΡΤ/ΤΕΕ Δυτικισ Κριτθσ, με ζδρα τα Ωανιά - ΡΤ/ΤΕΕ Νομοφ Δωδεκανιςου, με ζδρα τθ όδο A1.1.3 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου Το ΕΠ Διοικητικθ Μεταρρφιμιςη Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ » (ΕΡΔΜ), με προχπολογιςμό , είναι ζνα από τα 4 Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα που ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελλθνικό Δθμόςιο, ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ. Το ΕΡΔΜ, ωσ πρόγραμμα ςυγχρθματοδοφμενο από το ΕΚΤ, καλείται να ςυμβάλει ςτθν εφαρμογι των βαςικϊν πολιτικϊν προτεραιοτιτων του Ταμείου για τθν ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ ςφγχρονεσ ςυνκικεσ που είναι: - θ βελτίωςθ τθσ απαςχόλθςθσ και των ευκαιριϊν εργαςίασ για τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ςυνοχισ των κρατϊν μελϊν ΕΕ, - θ μείωςθ των εκνικϊν, περιφερειακϊν και τοπικϊν ανιςοτιτων, όςον αφορά ςτθν απαςχόλθςθ. Οι παρεμβάςεισ που υλοποιοφνται ςτθν Ελλάδα, μζςω των ΕΡΔΜ, αφοροφν ςε μια ποικιλία δράςεων που εξυπθρετοφν κατά προτεραιότθτα το ςτρατθγικό ςτόχο του Ταμείου Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ και τουσ άλλουσ 4 ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του ΕΚΤ: - ποιοτικι αναβάκμιςθ και προςαρμογι του ανκρϊπινου δυναμικοφ και επιχειριςεων, - καταπολζμθςθ των διακρίςεων και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, - αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ και των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, - ενίςχυςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ και προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ. Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΡΔΜ ςυνοψίηεται ςτθ "δθμιουργία μιασ πολιτο-κεντρικισ, αποτελεςματικισ, ανοιχτισ και ευζλικτθσ διακυβζρνθςθσ, με ςτόχο τθ μετάβαςθ από τθ 11

13 διαχείριςθ αρμοδιοτιτων και διαδικαςιϊν ςτθ διοίκθςθ πολιτικϊν, αποτελεςμάτων και υπθρεςιϊν". Οι αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ του ΕΡΔΜ καλφπτουν όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ (διαμόρφωςθ πολιτικϊν, διοικθτικι δράςθ, παροχι υπθρεςιϊν, δικαιοδοτικι δράςθ κά), προβλζπεται δε να ενιςχφςουν άμεςα ι ζμμεςα, το ςφνολο των δθμόςιων αρχϊν τθσ χϊρασ, ςε όλα τα επίπεδα (κεντρικι, περιφερειακι διοίκθςθ & αυτοδιοίκθςθ) και ςτοχεφουν, ςτθ βάςθ μίασ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ προςζγγιςθσ, ςτθ διαρκρωτικι αντιμετϊπιςθ χρόνιων ενδθμικϊν δυςλειτουργιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με επιλεγμζνεσ παρεμβάςεισ κεςμικισ, οργανωτικισ και διοικθτικισ αλλαγισ, ςτρατθγικοφ και παραδειγματικοφ χαρακτιρα, οι οποίεσ αναμζνεται ότι κα ζχουν πολλαπλαςιαςτικι αξία. Ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ του ΕΡΔΜ είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διακυβζρνθςθσ μζςα από τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ των δθμοςίων οργανϊςεων, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ τθσ λογοδοςίασ και τθσ επαγγελματικισ θκικισ μζςω τθσ διεφρυνςθσ τθσ κοινωνικισ διαβοφλευςθσ και τθσ ςυμμετοχισ των κοινωνικϊν εταίρων. Ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ εξειδικεφεται ςε 4 γενικοφσ ςτόχουσ, βάςει των οποίων διαρκρϊνεται το ΕΡΔΜ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ τρεισ (3) κατθγορίεσ περιφερειϊν τθσ χϊρασ. Οι 4 γενικοί ςτόχοι είναι: Γενικόσ ςτόχοσ Ι: Αναβάκμιςθ των δθμοςίων πολιτικϊν, εκςυγχρονιςμόσ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και των δομϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Ο ςτόχοσ Ι ζχει ειδικοφσ ςτόχουσ: - τθν ενδυνάμωςθ των μθχανιςμϊν ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ των δθμόςιων πολιτικϊν. - τθν προϊκθςθ των αρχϊν τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ. - τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων. - τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εξυπθρζτθςθσ των ςυναλλαςςόμενων με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ πολιτϊν και επιχειριςεων. Οι δράςεισ που εντάςςονται ςτο ςτόχο Ι αφοροφν ςτθν αντιμετϊπιςθ των δυςλειτουργιϊν που χαρακτθρίηουν το κανονιςτικό πλαίςιο ρφκμιςθσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ, τα ςυςτιματα και τισ δομζσ λειτουργίασ τθσ, κακϊσ και ςτθν προϊκθςθ τθσ ανοιχτισ, δίκαιθσ και ςυμμετοχικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Γενικόσ ςτόχοσ ΙΙ: Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Ο ςτόχοσ ΙΙ ζχει ειδικοφσ ςτόχουσ: - τθν ενίςχυςθ τθσ πολιτικισ ανάπτυξθσ των ανκρϊπινων πόρων ςτθ δθμόςια διοίκθςθ μζςω διαρκρωτικϊν και κεςμικϊν αλλαγϊν. 12

14 - τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ και τθν υποςτιριξθ των αλλαγϊν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. Οι δράςεισ που εντάςςονται ςτο ςτόχο ΙΙ αφοροφν ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που περιορίηουν τθν ανάπτυξθ του προςωπικοφ που ςτελεχϊνει τθ Δθμόςια Διοίκθςθ και επιτάςςουν τον εξορκολογιςμό των διαδικαςιϊν και του πλαιςίου διοίκθςθσ των ανκρωπίνων πόρων. Γενικόσ ςτόχοσ ΙΙΙ: Ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, Ο ςτόχοσ ΙΙΙ ζχει ειδικοφσ ςτόχουσ: - τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν ιςότθτασ, και των μθχανιςμϊν και δομϊν εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ για κζματα ιςότθτασ των φφλων. - τθν ενδυνάμωςθ τθσ κζςθσ των γυναικϊν ςτο δθμόςιο και κοινωνικό τομζα. Οι δράςεισ που εντάςςονται ςτο ςτόχο ΙΙΙ αφοροφν ςτθν ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ δθμόςιασ δράςθσ. Γενικόσ ςτόχοσ ΙV: Τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ. Ο ςτόχοσ IV ζχει ειδικοφσ ςτόχουσ: - τθ δθμιουργία μθχανιςμϊν υποςτιριξθσ τθσ διοικθτικισ αλλαγισ. - τθν υποςτιριξθ του προγράμματοσ (δράςεισ τεχνικισ υποςτιριξθσ). Οι δράςεισ που εντάςςονται ςτο ςτόχο ΙV ζχουν ιδιαίτερθ ςτρατθγικι ςθμαςία και ςτοχεφουν ςτθν εξαςφάλιςθ των πολιτικϊν και τεχνικϊν προχποκζςεων για τθν επιτυχι υλοποίθςθ και επίτευξθ των ςτόχων του ΕΡΔΜ. Οι κφριεσ παρεμβάςεισ του ΕΡΔΜ αναπτφςςονται κατά προτεραιότθτα ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ, που επιτελοφν κακοριςτικό ρόλο ςτθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ τθσ χϊρασ και ςυνδζονται με τθν παροχι των πλζον κρίςιμων υπθρεςιϊν προσ το κοινωνικό ςφνολο, τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ λαμβάνουν υπόψθ οριηόντια τισ εξισ παραμζτρουσ: - τθν ενίςχυςθ των αρχϊν τθσ Διαφάνειασ και τθσ Ωρθςτισ Διακυβζρνθςθσ ςτθ διοικθτικι δράςθ, - τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Διοίκθςθσ και μζςω νζου ςυςτιματοσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ. - τθν περιφερειακι διάςταςθ, με ζμφαςθ ςτο νθςιωτικό χϊρο. - τθν ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν παράλλθλα με τισ κεςμικζσ αλλαγζσ. 13

15 - τθν ενςωμάτωςθ των ποριςμάτων του Συνθγόρου του Ρολίτθ και των Ελεγκτικϊν Σωμάτων, κακϊσ και των αποτελεςμάτων τθσ κοινωνικισ διαβοφλευςθσ ςτον αναςχεδιαςμό του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου. - τθν ειςαγωγι των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, ωσ εργαλείο για τθν υποςτιριξθ των διοικθτικϊν και οργανωτικϊν αλλαγϊν. A1.1.4 Πργανα και Επιτροπζσ Διακυβζρνθςθσ του Ζργου Η Διοίκθςθ του ζργου αςκείται από τα παρακάτω επιμζρουσ ςχιματα που δρουν ςε διαφορετικά επίπεδα: 1. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου (ΕΡΡΕ) 2. Δ/νςθ Επαγγελματικισ Δραςτθριότθτασ ΤΕΕ Τμιμα Μθτρϊου Μελϊν Επιτροπθ Παρακολοφιηςησ και Παραλαβθσ του Ζργου (ΕΠΠΕ) Ζργο τθσ ΕΡΡΕ είναι θ υλοποίθςθ όλων των δοκιμϊν για τθν εξακρίβωςθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςισ του, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ εμπρόκεςμθσ και καλισ εκτζλεςθσ του ζργου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Για το ςκοπό αυτό θ ΕΡΡΕ, που κα οριςτεί με απόφαςθ τθσ ΔΕ ΤΕΕ, ςυντάςςει πρωτόκολλα παραλαβισ (ποςοτικισ και ποιοτικισ), βάςει των οποίων θ Ανακζτουςα Αρχι εγκρίνει τθν καταβολι τθσ αμοιβισ του Αναδόχου. Δ/νςη Επαγγελματικθσ Δραςτηριότητασ Τμθμα Μητρώου Μελών Εργο τθσ Δ/νςθσ Επαγγελματικισ Δραςτθριότθτασ - Τμιμα Μθτρϊου Μελϊν του ΤΕΕ είναι να προςδιορίςει τισ τελικζσ επιλογζσ κατά τθν εγκατάςταςθ & τθν παραμετροποίθςθ του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ και να επιλφςει ςε ςυνεργαςία με τθν Τράπεηα Ρλθροφοριϊν του ΤΕΕ και τθν ΕΡΡΕ τυχόν απρόβλεπτα ηθτιματα κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου. Η Δ/νςθ Επαγγελματικισ Δραςτθριότθτασ - Τμιμα Μθτρϊου Μελϊν του ΤΕΕ είναι θ κακϋφλθν αρμόδια υπθρεςία του ΤΕΕ για τθ λειτουργία του Μθτρϊου και τθν εξυπθρζτθςθ των Μθχανικϊν και τεχνικϊν εταιρειϊν, ενϊ θ Τράπεηα Ρλθροφοριϊν ζχει τθν ευκφνθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και των υποδομϊν δικτφων του ΤΕΕ. Σφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο του ΤΕΕ, θ λιψθ των αποφάςεων που αφοροφν ςτο ζργο γίνεται ωσ εξισ: - Κάκε ζγγραφο που δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόςωπο του ΤΕΕ που είναι ο Ρρόεδροσ του ΤΕΕ. 14

16 - Οι αποφάςεισ για τθν επικφρωςθ θσ πορείασ του διαγωνιςμοφ κακϊσ και για τθν εκταμίευςθ λαμβάνονται από τθ ΔΕ/ΤΕΕ, θ οποία ςυνεδριάηει τακτικά (ανά εβδομάδα). - Η αξιολόγθςθ του διαγωνιςμοφ γίνεται από Επιτροπι, που ορίηεται με απόφαςθ τθσ ΔΕ/ΤΕΕ, ςτθν οποία και ειςθγείται ςχετικά με το διαγωνιςμό. - Η εκδίκαςθ των ενςτάςεων του διαγωνιςμοφ γίνεται από ξεχωριςτι επιτροπι, με ειςθγθτικό επίςθσ ρόλο προσ τθ ΔΕ/ΤΕΕ, από τθν οποία και ορίηεται. A1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) A1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και των υποδομϊν του Φορζα Λειτουργίασ Το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, τθρεί το Μθτρϊο Μελϊν ΤΕΕ, κακϊσ και Μθτρϊο Τεχνικϊν Επωνυμιϊν (~ ), προσ τουσ οποίουσ παρζχει είτε θλεκτρονικά μζςω τθσ πφλθσ Mytee, είτε μζςω τθσ φυςικισ τουσ παρουςίασ υπθρεςίεσ, όπωσ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο κεφ. Α1.1.1 τθσ παροφςασ. Κατά τα τελευταία ζτθ, μζςω τθσ πφλθσ Mytee, το ΤΕΕ ζχει επεκτείνει τισ υπθρεςίεσ που παρζχει θλεκτρονικά προσ τα μζλθ του, αλλά επίςθσ παρζχει θλεκτρονικά και υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ και τθν Ελλθνικι πολιτεία. Για το ςκοπό αυτό ζχει αναπτφξει και λειτουργεί μια ςειρά ζργων πλθροφορικισ τα οποία όχι μόνο αποτελοφν μια ςθμαντικι τεχνολογικι υποδομι για το φορζα, αλλά και ζχουν κλθροδοτιςει άριςτθ γνϊςθ του περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν και διαχείριςθσ δεδομζνων ςε τεχνολογίεσ τθσ ORACLE. Η ψθφιοποίθςθ του μθτρϊου του ΤΕΕ, που αποτελεί ζνα νζο ςθμαντικό ζργο, κα παρζχει υπθρεςίεσ που κα βαςίηονται ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ ϊριμεσ υποδομζσ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν. Η Αρχιτεκτονικι προςζγγιςθ του νζου ςχιματοσ λειτουργίασ των υποδομϊν πλθροφορικισ του ΤΕΕ, ςε ςχζςθ με τθν υφιςτάμενθ τεχνολογικι υποδομι, κα διζπεται από τισ αρχζσ, οι οποίεσ περιγράφονται ακολοφκωσ: Ρλιρθσ αξιοποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ τεχνογνωςίασ του ΤΕΕ ςε ό,τι αφορά ςτθν υποδομι εκτζλεςθσ και λειτουργίασ εφαρμογϊν, ςτθ διαχείριςθ δεδομζνων και ςτον από άκρο εισ άκρον ζλεγχο και διαχείριςθ αυτϊν. Διαςφάλιςθ τθσ επεκταςιμότθτασ των νζων ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν του Μθτρϊου Μελϊν του ΤΕΕ χωρίσ αλλαγζσ ςτθ δομι και αρχιτεκτονικι τουσ. Ρλιρθσ υποςτιριξθ λειτουργίασ των εφαρμογϊν (εςωςτρεφϊν και εξωςτρεφϊν) και τθσ διαδικτυακισ Ρφλθσ του ΤΕΕ βάςει του μοντζλου τριϊν (3) επιπζδων (3-tier architecture) με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ και διακεςιμότθτασ κακϊσ και των αναγκϊν κλιμάκωςθσ, αςφάλειασ πρόςβαςθσ, δεδομζνων και ευχρθςτίασ 15

17 ςτθ διαχείριςθ των ςυςτθμάτων. Η υπό ςχεδιαςμό ςτο παρόν ζργο λειτουργικότθτα κα πρζπει να εγγυάται απρόςκοπτθ ςυμβατότθτα, διαλειτουργικότθτα και ςυνεργαςία με τθν υφιςτάμενθ υποδομι λογιςμικοφ του Μθτρϊου Μελϊν του ΤΕΕ. Διαςφάλιςθ αςφαλοφσ επζκταςθσ των υφιςτάμενων εφαρμογϊν ςτο Μθτρϊου Μελϊν του ΤΕΕ. Υψθλϊν προδιαγραφϊν διακεςιμότθτα, αςφάλεια και απόδοςθ ςτο επίπεδο διαχείριςθσ δεδομζνων (Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων) και εκτζλεςθσ εφαρμογϊν το οποίο κα προκφψει με υιοκζτθςθ τθσ υφιςτάμενθσ τεχνολογίασ υποδομισ του Μθτρϊου Μελϊν του ΤΕΕ ςτο παρόν ζργο. Στο παρακάτω ςχιμα 2 δίνεται θ ςθμερινι διάρκρωςθ τθσ υποδομισ που λειτουργεί ςτο Μθτρϊο του ΤΕΕ : Σχ. 2: Υπάρχουςα Υποδομι ςτο ΤΕΕ 16

18 A1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα Λειτουργίασ Αρμόδια υπθρεςία για τθν ψθφιοποίθςθ του Μθτρϊου ΤΕΕ, αλλά και τθ μετζπειτα λειτουργία του είναι θ Δ/νςθ Επαγγελματικισ Δραςτθριότθτασ, επίςθσ αρμόδια για τθν υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του μθχανικοφ, που αςκείται από τα τμιματα τθσ Επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ, Μθτρϊου Μελϊν Τ.Ε.Ε. και Επαγγελματικϊν Διαφορϊν και Ρεικαρχικοφ Ελζγχου. Η άμεςθ χριςθ των ςυςτθμάτων κα γίνει από το Τμιμα Μθτρϊου Μελϊν του ΤΕΕ, τα ςτελζχθ του οποίου διακζτουν ςθμαντικι τεχνογνωςία ςτθν ενςωμάτωςθ διοικθτικϊν υπθρεςιϊν ςε πλθροφοριακά ςυςτιματα τόςο δεδομζνων όςο και χρθςτϊν. 17

19 Η Διεφκυνςθ Επαγγελματικισ Δραςτθριότθτασ κα ςυνεργαςτεί για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ ζργου με τθν Τράπεηα Ρλθροφοριϊν του ΤΕΕ, θ οποία ζχει τθν ευκφνθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και των υποδομϊν δικτφων του ΤΕΕ και ςτελεχϊνεται με μθχανικοφσ και επιςτιμονεσ πλθροφορικισ, με υψθλι τεχνογνωςία ςυναφι με το παρόν ζργο. A1.2.3 Ρεριγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν Το ζργο κα παραδϊςει ολοκλθρωμζνθ υποδομι θ οποία με διακριτό τρόπο αλλά με πλιρθ αξιοποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ κα μπορεί να ενςωματϊςει τισ διαδικαςίεσ δθμιουργίασ και ςυντιρθςθσ του ψθφιοποιθμζνου Μθτρϊου Μελϊν ΤΕΕ. Κφριοι χριςτεσ, εκτόσ από τα ςτζλζχθ του ΤΕΕ, κα είναι οι μθχανικοί και οι τεχνικζσ εταιρείεσ μζλθ ΤΕΕ. Οι διαδικαςίεσ που επθρεάηονται από τθν προμικεια και τθν εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ και αδειϊν λογιςμικοφ είναι οι εξισ: Ενςωμάτωςθ των νζων ςυςτθμάτων ςτο υπάρχον δίκτυο του ΤΕΕ Ενθμζρωςθ των υπαρχόντων διαδικαςιϊν αςφαλείασ με τισ νζεσ υπθρεςίεσ Λιψθ ξεχωριςτϊν αντιγράφων αςφαλείασ και υλοποίθςθ πολιτικισ ανάκαμψθσ αςτοχίασ. Η δομι των υπό εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηει υψθλι απόδοςθ, υψθλι διακεςιμότθτα και ευελιξία ςτθν κατανομι πόρων και μελλοντικϊν αλλαγϊν, τόςο ςτισ επιχειρθςιακζσ απαιτιςεισ όςο και ςτθν απόδοςθ. A1.2.4 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) Το ΤΕΕ ζχει οργανωμζνεσ υποδομζσ ΤΡΕ, μζςω των οποίων παρζχει υπθρεςίεσ ςτα Μζλθ του. Οι υποδομζσ είναι ολοκλθρωμζνεσ με παροχι δικτυακϊν υπθρεςιϊν από διπλοφσ παρόχουσ, ςυνολικισ ταχφτθτασ 500Mbps. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ παρζχουν ενδεικτικά: Ρρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο Διαχείριςθ DNS Ρρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ Ραροχι διοικθτικϊν υπθρεςιϊν θλεκτρονικά Το κζντρο δεδομζνων είναι εξοπλιςμζνο με διπλι παροχι θλεκτρικισ ιςχφοσ, ζχει 2 ςυςτοιχίεσ UPS και επιπλζον καλφπτεται θ απϊλεια ρεφματοσ από γεννιτρια. Οι υποδομζσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κα ενςωματωκοφν ςτθν ομάδα εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ θ οποία χρθςιμοποιείται για τθν υποςτιριξθ διοικθτικϊν υπθρεςιϊν προσ τα Μζλθ του ΤΕΕ. Ο υφιςτάμενοσ εξοπλιςμόσ, που εξυπθρετεί το Μθτρϊο του ΤΕΕ, αποτελείται από εξυπθρετθτζσ ΙΒΜ x3650 Intel D C Xeon GHz/667MHz, 2x2MB L2, 12GB ChK, 18

20 O/Bay 3.5in SAS, SR 8k-I, DVD Combo, 835 p/s, optical switch IBM TotalStorage SAN32B-2, SAN IBM DS TB raw capacity και είναι εγκατεςτθμζνοσ και ςε λειτουργία. O ανάδοχοσ κα ζχει ςτθ διάκεςι του δίκτυο κατάλλθλθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ και Ethernet ςε μζγιςτθ απόςταςθ 6 μζτρων. Οι υποδομζσ βαςίηονται ςε διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ και περιλαμβάνουν τα εξισ: Ρίνακασ 1. Υποδομζσ ΤΡΕ ςτο ΤΕΕ SERVER TYPE # CPUs Memory O/S SW IΝSTALLED X3650 Intel D C Xeon GHz/667MHz, 2x2MB L2, 2x512MB ChK, O/Bay 3.5in SAS, SR 8k-I, DVD Combo, 835 p/s X3650 Intel D C Xeon GHz/667MHz, 2x2MB L2, 2x512MB ChK, O/Bay 3.5in SAS, SR 8k-I, DVD Combo, 835 p/s X3550 Intel D C Xeon GHz/667MHz, 2x2MB L2, 2x512M ChK, O/Bay 3.5in SAS, SR 8k-I, DVD Combo, 670W ps X3550 Intel D C Xeon GHz/667MHz, 2x2MB L2, 2x512MB ChK, O/Bay 3.5in SAS, SR 8k-I, DVD Combo, 670W p/s 2 Dual Core 2 Dual Core 2 Dual Core 2 Dual Core SERVERS ΤΥΡΟΥ Α (*) 12 GB Red Hat Linux 12 GB Red Hat Linux SERVERS ΤΥΡΟΥ B 8 GB Red Hat Linux 8 GB Red Hat Linux RAC database for Infrastructure DB an custom applications (ver enterprise edition) Oracle Infrastructure (LDAP, SSO) (ver ) 19

21 x3550 Intel D C Xeon GHz/667MHz, 2x2MB L2, 2x512MB ChK, O/Bay 3.5in SAS, SR 8k-I, DVD Combo, 670W p/s x3550 Intel D C Xeon GHz/667MHz, 2x2MB L2, 2x512MB ChK, O/Bay 3.5in SAS, SR 8k-I, DVD Combo, 670W p/s x3550 Intel D C Xeon GHz/667MHz, 2x2MB L2, 2x512MB ChK, O/Bay 3.5in SAS, SR 8k-I, DVD Combo, 670W p/s x3550 Intel D C Xeon GHz/667MHz, 2x2MB L2, 2x512MB ChK, O/Bay 3.5in SAS, SR 8k-I, DVD Combo, 670W p/s x3550 Intel D C Xeon GHz/667MHz, 2x2MB L2, 2x512MB ChK, O/Bay 3.5in SAS, SR 8k-I, DVD Combo, 670W p/s x3550 Intel D C Xeon GHz/667MHz, 2x2MB L2, 2x512MB ChK, O/Bay 3.5in SAS, SR 8k-I, DVD Combo, 670W p/s 2 Dual Core 2 Dual Core 2 Dual Core 2 Dual Core 2 Dual Core 2 Dual Core 16 GB Red Hat Linux 16 GB Red Hat Linux 16 GB Red Hat Linux 4 GB Red Hat Linux 4 GB Red Hat Linux 4 GB Red Hat Linux Oracle Application Server (ver ) Oracle BPEL (ver ) Oracle Web Cache (ver ) Tivoli Storage Manager & RMAN repository (ver ) 20

22 (*) Στθν ομάδα των εξυπθρετθτϊν τφπου Α (ORACLE RDBMS RAC) κα προςτεκεί μζςω τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ζνασ ακόμθ εξυπθρετθτισ ζτςι ϊςτε το ςφνολο του CLUSTER να αυξθκεί από 2 ςε 3 εξυπθρετθτζσ. Η τοπολογία του ανωτζρω εξοπλιςμοφ δίνεται ςτο διάγραμμα (ςχιμα 3) που ακολουκεί. Σχ. 3: Τοπολογία εξοπλιςμοφ ΤΕΕ 21

23 A1.2.5 Επίπεδο Ωριμότθτασ του Ζργου Το αποτζλεςμα του ζργου κα εγκαταςτακεί ςε ζτοιμεσ δικτυακζσ και κτθριακζσ υποδομζσ και ςτο Τμιμα Μθτρϊου του ΤΕΕ με αναγνωριςμζνθ τεχνογνωςία ςε εγκατάςταςθ και λειτουργία παρόμοιων υποδομϊν. 22

24 A.2 Αντικείμενο και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου A2.1 Αντικείμενο του Ζργου Το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ αφορά τθν προμικεια και εγκατάςταςθ 4 Εξυπθρετθτϊν Δικτφου (server), 8 ςτακμϊν εργαςίασ, 3 ςαρωτϊν υψθλισ ταχφτθτασ διζλευςθσ, 1 ςαρωτι επίπεδθσ επιφάνειασ, λογιςμικοφ επεξεργαςίασ εικόνων και αδειϊν λογιςμικοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων. Ο εξοπλιςμόσ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ψθφιοποίθςθ του αρχείου του Μθτρϊου Μελϊν του ΤΕΕ. Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι καινοφργιοσ και να παραδοκεί εγκατεςτθμζνοσ ςτουσ χϊρουσ του ΤΕΕ. Οι ρυκμίςεισ του εξοπλιςμοφ κα υποδειχκοφν από το προςωπικό του ΤΕΕ. Ο ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει όλα τα υλικά για τθν πλιρθ λειτουργία των ςυςτθμάτων και θ ευκφνθ του ΤΕΕ περιορίηεται ςτθν παροχι δικτφου κατάλλθλθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ και ethernet. Πλα τα παραπάνω δίκτυα κα είναι ιδθ εγκαταςτθμζνα ςε απόςταςθ μερικϊν μζτρων από το χϊρο που κα διατεκεί. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 4 servers (εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ και λειτουργικοφ ςυςτιματοσ) Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 8 ςτακμϊν εργαςίασ (εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ, λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, εφαρμογϊν) Ρρομικεια και εγκατάςταςθ ςαρωτϊν υψθλισ ταχφτθτασ (ςφνδεςθ με τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ, εγκατάςταςθ λογιςμικοφ διαχείριςθσ, εκπαίδευςθ χειριςτϊν) Ρρομικεια και εγκατάςταςθ αδειϊν λογιςμικοφ RDBMS ςε υπάρχοντα εξυπθρετθτι (εξοπλιςμό) του ΤΕΕ. Οι απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ απαιτοφν τθν εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ ςε προςκικθ ςυγκροτιματοσ 2 ίδιων εξυπθρετθτϊν ςτουσ οποίουσ λειτουργεί ORACLE Ent Ed. 11g ςε διαμόρφωςθ RAC. Στισ υπθρεςίεσ περιλαμβάνεται επικεϊρθςθ και ρφκμιςθ των παραμζτρων του εξυπθρετθτι ϊςτε να ζχει πρόςβαςθ ςτουσ υφιςτάμενουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ (SAN) μζςω των υφιςτάμενων οπτικϊν ςυνδζςεων. Εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ και παραμετροποίθςθ ζτςι ϊςτε το υφιςτάμενο ςυγκρότθμα με τουσ 2 εξυπθρετθτζσ να αποκτιςει 3 ςυνολικά εξυπθρετθτζσ. Η προμικεια κα περιλαμβάνει ςυνοπτικά τα παρακάτω, αναλυτικζσ απαιτιςεισ για το κάκε αντικείμενο από τα οποία δίνονται ςτο Μζροσ Γ «Υποδείγματα και Τεφχθ Συμμόρφωςθσ» τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 23

25 Ρίνακασ 2. Αντικείμενο του ζργου α/α Περιγραθή Ποζόηηηα 1 ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΣΗ ΓΙΚΣΤΟΤ - FILE SERVER 4 2 ΣΑΘΜΟΙ ΔΡΓΑΙΑ 4 3 ΣΑΘΜΟΙ ΔΡΓΑΙΑ 4 4 ΑΡΩΣΔ (SCANNERS) 3 5 ΔΠΙΠΔΓΟ ΑΡΩΣΗ (SCANNER) ΜΔΓΔΘΟΤ Α2 1 6 ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΑΡΩΣΗ - ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΔΙΚΟΝΩΝ 4 7 ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΒΑΔΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (RDBMS ) (Άδειες Λογιζμικού) 2CPU Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να περιγράψει τθ διάταξθ των προϊόντων που προτείνει εξαςφαλίηοντασ τθ μζγιςτθ δυνατι διακεςιμότθτα και αποφεφγοντασ τθν παρουςία ςθμείων μοναδικισ αςτοχίασ. Οι εφαρμογζσ, που κα αναπτυχκοφν από το ΤΕΕ και δεν περιλαμβάνονται ςτθν Διακιρυξθ, κα βαςίηονται ςε κακιερωμζνα πρότυπα ανάπτυξθσ (RDBMS, J2EE, SSO, SOA, BPMN, JSF) και το περιβάλλον λειτουργίασ να βαςίηεται ςε όλουσ τουσ δθμοφιλείσ web browsers. Ο εξοπλιςμόσ των εξυπθρετθτϊν κα εγκαταςτακεί ςτο ΤΕΕ ςτο ειδικά διαμορφωμζνο computer room το οποίο διακζτει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο χωρθτικότθτασ >500Mbps, ειδικό κλιματιςμό, UPS και γεννιτρια (Συςτιματα και Κλιματιςμόσ). Οι προςωπικοί θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ και οι ςαρωτζσ κα εγκαταςτακοφν ςε αίκουςα που κα υποδειχκεί από το ΤΕΕ και κα είναι διαμορφωμζνθ με ζτοιμο δίκτυο και τροφοδοςία θλεκτρικισ ιςχφοσ. A2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Το φυςικό αρχείο του ΤΕΕ αποτελείται από περίπου φακζλουσ οι οποίοι περιζχουν ζγγραφα που είναι χριςιμα για τουσ κατόχουσ τουσ. Σε αυτοφσ προςτρζχουν κακθμερινά τα Μζλθ του ΤΕΕ για τθ λιψθ αντιγράφων τα οποία πλζον κα παρζχονται θλεκτρονικά όταν ολοκλθρωκεί θ ψθφιοποίθςθ του φυςικοφ αρχείου. 24

26 Ο εξοπλιςμόσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα χρθςιμοποιθκεί για τθ ςάρωςθ του υφιςτάμενου αρχείου, ενϊ ςτθ ςυνζχεια κα αποτελζςει τθ βαςικι υποδομι για τθ μελλοντικι ςυντιρθςθ του αρχείου. A2.3 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Οι υποδομζσ κα πρζπει να είναι ικανζσ να ανταπεξζλκουν ςτα εξισ: Να ψθφιοποιθκοφν περίπου 2,4 εκατ. ζγγραφα που περιζχονται ςτο φυςικό αρχείο των φακζλων των Μελϊν του Μθτρϊου του ΤΕΕ Να μποροφν να εκδίδονται (θ εφαρμογι δεν αποτελεί αντικείμενο του παροφςασ διακιρυξθσ) απευκείασ από τον ενδιαφερόμενο μθχανικό ψθφιακά υπογεγραμμζνα αντίγραφα. Να ςυνεχίςει το προςωπικό του ΤΕΕ να ςυντθρεί το ψθφιοποιθμζνο αρχείο με τισ μεταβολζσ ςτο Μθτρϊο Μελϊν. Να παρζχει ςε κάκε βιμα ςαφι διαχωριςμό ευκυνϊν και τεκμθρίωςθσ των μεταβολϊν κάκε φακζλου. A2.4 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Κρίςιμοι παράγοντεσ για τθν ολοκλθρωμζνθ επιτυχία του ζργου είναι: Η λειτουργικι ςυμβατότθτα των διαφόρων ομάδων του εξοπλιςμοφ (servers, storages, networks) Η λειτουργικι ολοκλιρωςθ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ με τον εξοπλιςμό Η λειτουργικι ολοκλιρωςθ των αδειϊν λογιςμικοφ με το λειτουργικό ςφςτθμα και τον εξοπλιςμό 25

27 A3. Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ζργου A3.1 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ Το νζο ςχιμα επζκταςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ Ρλθροφοριακισ Υποδομισ για το Μθτρϊο του ΤΕΕ δίνεται ςτα ςχιματα που ακολουκοφν. Οι τρείσ εξυπθρετθτζσ, εκτόσ από τον ζνα που κα ενταχκεί ςτθ ςυςτοιχία RDBMS, κα παραδοκοφν ςτο ΤΕΕ το οποίο κα κάνει τθν εγκατάςταςθ. Στο παρακάτω ςχιμα 4 δίνεται θ διάταξθ του ενόσ εξυπθρετθτι που κα προςτεκεί ςτθν υπάρχουςα ςυςτοιχία εξυπθρετθτϊν RDBMS, ενϊ ςτο επόμενο ςχιμα 5 θ διάταξθ του παραγωγικοφ εξοπλιςμοφ ςάρωςθσ των εγγράφων των φακζλων των Μελϊν του ΤΕΕ. Σχ. 4: Διάταξθ Εξυπθρετθτι RAC node 1 RAC node 2 RAC new node optical switch IBM DS 4800 storage 26

28 Σχ. 5: Διάταξθ του παραγωγικοφ εξοπλιςμοφ ςάρωςθσ Σαρωτισ υψθλισ ταχφτθτασ Στακμόσ εργαςίασ Σαρωτισ υψθλισ ταχφτθτασ Στακμόσ εργαςίασ Σαρωτισ υψθλισ ταχφτθτασ Στακμόσ εργαςίασ Επίπεδοσ Σαρωτισ Στακμόσ εργαςίασ Στακμόσ εργαςίασ Στακμόσ εργαςίασ Στακμόσ εργαςίασ Στακμόσ εργαςίασ A3.2 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου Σκοπόσ του ζργου είναι θ επζκταςθ τθσ ςυςτοιχίασ RDBMS που ιδθ λειτουργεί ςτο ΤΕΕ και διαχειρίηεται τα υπάρχοντα ςτοιχεία του Μθτρϊου και θ εγκατάςταςθ παραγωγικισ γραμμισ ψθφιοποίθςθσ των εγγράφων των φακζλων των Μελϊν του ΤΕΕ. Η επζκταςθ τθσ ςυςτοιχίασ RDBMS πρζπει να γίνει χωρίσ διατάραξθ τθσ υπάρχουςασ παραγωγικισ εγκατάςταςθσ και να υποςτθρίηει πλιρθ διακεςιμότθτα ςε αςτοχία εξοπλιςμοφ ι λογιςμικοφ, διαμοιραςμό πόρων και διαφάνεια ωσ προσ τισ εφαρμογζσ. 27

29 Η παραγωγικι ςειρά ψθφιοποίθςθσ εγγράφων πρζπει να υποςτθρίηει ψθφιοποίθςθ φφλλων ςε 2 όψεισ με ςαρωτζσ υψθλισ ταχφτθτασ (αποτελοφν το 95% του ςυνόλου) και ψθφιοποίθςθ εγγράφων που δεν είναι κατάλλθλα λόγω μορφισ ι μεγζκουσ ςε υψθλισ ταχφτθτασ επίπεδο ςαρωτι. Οι ςτακμοί εργαςίασ κα πρζπει να ςυνεργάηονται απόλυτα με τουσ ςαρωτζσ και να είναι εφοδιαςμζνοι με το απαραίτθτο λογιςμικό επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ εικόνων. Το λογιςμικό πρζπει να υποςτθρίηει αυτόματα τθ βελτίωςθ των παραγόμενων εικόνων ζτςι ϊςτε αυτζσ να είναι ευανάγνωςτεσ και ευκυγραμμιςμζνεσ. A3.3 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων (Εξοπλιςμοφ, Λογιςμικοφ) Ακολουκεί θ περιγραφι κάκε ενότθτασ Εξοπλιςμοφ και Λογιςμικοφ. A3.3.1 Εξυπθρετθτισ Δικτφου File Server Στθν ομάδα αυτι των εξυπθρετθτϊν προβλζπονται 4 ςυςτιματα από τα οποία το ζνα κα χρθςιμοποιθκεί για τθν επζκταςθ τθσ υπάρχουςασ ςυςτοιχίασ RDBMS. Θα διακζτουν 1 τουλάχιςτον επεξεργαςτι και θ τεχνολογία των επεξεργαςτϊν κα βαςίηεται ςε επεξεργαςτζσ τφπου intel ι AMD με τουλάχιςτον 4 cores ανά επεξεργαςτι. Επίςθσ, κα διακζτουν 4 δίςκουσ ςε διαμόρφωςθ RAID 10 και 2 εναλλάξιμα εν λειτουργία τροφοδοτικά ιςχφοσ. Η πρόςβαςθ ςτο δίκτυο κα εξαςφαλίηεται με τουλάχιςτον 2 διεπαφζσ ταχφτθτασ 1Gbps. Ο 1 εξυπθρετθτισ πρζπει να διακζτει δφο ανεξάρτθτεσ οπτικζσ διεπαφζσ ταχφτθτασ 8Gbs μζςω των οποίων και με διαφορετικι διόδευςθ από ξεχωριςτά optical switches κα ζχουν πρόςβαςθ ςε κοινό ι όχι χϊρο τθσ υπάρχουςασ ςυςτοιχίασ δίςκων (SAN) που περιγράφονται ςτθν ανάλυςθ τθσ υπάρχουςασ υποδομισ. Η φυςικι διαμόρφωςθ του εξυπθρετθτι κα είναι για τοποκζτθςθ ςε rack 19" και κα ςυνοδεφεται από όλα τα παρελκόμενα για τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ ςτα δίκτυα και ςτθν οκόνθ διαχείριςθσ. Τα ςυςτιματα πρζπει να ςυνοδεφονται με εγγφθςθ 3 ετϊν και ανταπόκριςθ τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα ςτο χϊρο του ΤΕΕ. Οι αναλυτικζσ απαιτιςεισ για τον εξυπθρετθτι δικτφου δίνονται ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ C3.1 του Γ Mζρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. A3.3.2 Στακμοί Εργαςίασ Ρρόκειται για τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ οι οποίοι κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ διαςφνδεςθ με τουσ ςαρωτζσ υψθλισ ταχφτθτασ. 28

30 Τα ςυςτιματα πρζπει να ςυνοδεφονται με εγγφθςθ 3 ετϊν και ανταπόκριςθ τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα ςτο χϊρο του ΤΕΕ. Οι αναλυτικζσ απαιτιςεισ για αυτοφσ τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ δίνονται ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ C3.2 του Γ Mζρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. A3.3.3 Στακμοί εργαςίασ Αυτοί οι ςτακμοί εργαςίασ κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταχϊρθςθ ςτοιχείων, το χαρακτθριςμό των εγγράφων και τον ποιοτικό ζλεγχο του παραγόμενου ζργου. Διαφζρουν ωσ προσ τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ που κα ςυνδεκοφν με τουσ ςαρωτζσ μόνο ςτθν ζλλειψθ διεπαφισ τφπου SCSI. Τα ςυςτιματα πρζπει να ςυνοδεφονται με εγγφθςθ 3 ετϊν και ανταπόκριςθ τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα ςτο χϊρο του ΤΕΕ. Οι αναλυτικζσ απαιτιςεισ για αυτοφσ τουσ ςτακμοφσ εργαςίασ δίνονται ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ C3.3 του Γ Mζρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. A3.3.4 Σαρωτζσ (Scanners) Οι ςαρωτζσ αυτοί κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποτελεςματικι ποιοτικά και ποςοτικά ςάρωςθ των αποςυρραμμζνων εγγράφων των φακζλων των Μελϊν του ΤΕΕ. Ρρζπει να είναι ταχείσ, απλοί ςτο χειριςμό τουσ, ανκεκτικοί ςε υψθλό όγκο λειτουργίασ και να παρζχουν υψθλι ανοχι ςτθν ποιότθτα των διερχομζνων φφλλων. Οι γενικζσ τουσ προδιαγραφζσ είναι επιτραπζηιοσ με τροφοδότθςθ φφλλων διπλισ όψθσ, ελάχιςτο μζγεκοσ ςάρωςθσ Α3, Οπτικι Ανάλυςθ >=600 dpi, Ωρϊμα: B/W, Gray Scale, 24bit color, Σάρωςθ διπλισ/μονισ όψθσ με αυτόματθ επιλογι, Ταχφτθτα ςάρωςθσ (A4,200dpi, B/W, μονισ όψθσ) >= 90 ppm, Ωωρθτικότθτα φφλλων (τροφοδότθσ/ζξοδοσ) ~500 ςελίδεσ, Δυνατότθτα ανίχνευςθσ διπλισ ειςαγωγισ πρωτοτφπου (double detection). Να αναφερκεί ο τρόποσ και τα ςθμεία ανίχνευςθσ, Οδθγοί ISIS, TWAIN, USB 2.0, ςτιβαρι καταςκευι για μεγάλο όγκο ςάρωςθσ και αξιοπιςτία. Ρρζπει να ζχει δυνατότθτα χειριςμοφ πρωτοτφπων εκτόσ ςυνικων προδιαγραφϊν (λεπτά χαρτιά μζχρι 30 g/m2, χαρτόνια, διπλωμζνα κλπ) με εναλλακτικι διεφλευςθ πρωτοτφπων με ευκεία διαδρομι. Ραροχι ειδικοφ λογιςμικοφ για τθν πλιρθ ρφκμιςθ / παραμετροποίθςθ του ςαρωτι ςτον Η/Υ. Ο ςαρωτισ να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ 3 ετϊν, ενϊ ο Ανάδοχοσ κα παράςχει τισ υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ και εκπαίδευςθσ 1 θμζρασ. Οι αναλυτικζσ απαιτιςεισ για τουσ ςαρωτζσ δίνονται ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ C3.4 του Γ Mζρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 29

31 A3.3.5 Επίπεδοσ ςαρωτισ (scanner) μεγζκουσ Α2 Ο επίπεδοσ ςαρωτισ κα χρθςιμοποιθκεί μόνο ςτο 5% των εγγράφων τα οποία είτε λόγω μεγζκουσ είτε λόγω είδουσ δεν μποροφν να διζλκουν από τουσ ςαρωτζσ υψθλισ ταχφτθτασ. Ρρζπει να είναι κατάλλθλοσ για ψθφιοποίθςθ βιβλίων, λυτϊν ςελίδων, φωτογραφιϊν κλπ. ςε διάςταςθ DIN Α2 (635 x 450 mm), φπαρξθ cover (καπάκι) για τθν εξομάλυνςθ τθσ, καμπυλότθτασ των βιβλίων, οπτικι ανάλυςθ 1200 x 600 dpi, ςάρωςθ αςπρόμαυρθ, ζγχρωμθ και ςε αποχρϊςεισ του γκρι, υποςτθριηόμενο Βάκοσ χρϊματοσ (color depth) 36 bit, ψθφιοποίθςθ από 2 CCD κάμερεσ ( pixels), ταχφτθτα ςάρωςθσ 3,2 seconds ςτα 300 dpi, 24 bit για διάςταςθ DIN Α2 Επίςθσ πρζπει να παρζχεται προςταςία του τεκμθρίου από τθ φωτεινι/κερμικι ακτινοβολία (UV) κατά τθ λιψθ, διαςφνδεςθ μζςω δικτφου (1 Gbit Fast Ethernet with TCP/IP), δυνατότθτα ςάρωςθσ με αποκικευςθ μζςω δικτφου ςε H/Y, FTP, και να ςυνοδεφεται από ειδικό λογιςμικό για τθν πλιρθ ρφκμιςθ / παραμετροποίθςθ του ςαρωτι ςτον Η/Υ Ο ςαρωτισ να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ 3 ετϊν, ενϊ ο Ανάδοχοσ κα παράςχει τισ υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ και εκπαίδευςθσ 1 θμζρασ. Οι αναλυτικζσ απαιτιςεισ για τον επίπεδο ςαρωτι δίνεται ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ C3.5 του Γ Mζρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. A3.3.6 Λογιςμικό Σαρωτι Επεξεργαςίασ εικόνων Θα προςφερκεί κατάλλθλο λογιςμικό, πλιρωσ ςυμβατό με τουσ ςαρωτζσ, για τθ διαχείριςθ των ψθφιοποιθμζνων τεκμθρίων που κα περιλαμβάνουν προεπιςκόπθςθ ςάρωςθσ, αποκικευςθ ςε format JPEG, PNM, TIFF Decompressed, TIFF G4, PDF, λειτουργίεσ επεξεργαςίασ με διόρκωςθ καμπυλότθτασ βιβλίων, διόρκωςθ χρϊματοσ εικόνασ, αυτόματθ ευκυγράμμιςθ εικόνασ, δυνατότθτα αποκοπισ (crop) μζρουσ τθσ εικόνασ, περιςτροφι εικόνασ με ακρίβεια μοίρασ. Θα προςφερκεί CD του λογιςμικοφ από το οποίο να υπάρχει δυνατότθτα πλιρουσ εγκατάςταςθσ. Οι αναλυτικζσ απαιτιςεισ για το λογιςμικό ςαρωτι επεξεργαςίασ εικόνων δίνεται ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ C3.6 του Γ Mζρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. A3.3.7 Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (RDBMS - Άδειεσ Λογιςμικοφ) Το ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ βάςθσ δεδομζνων αποτελεί το κεντρικό ςθμείο αποκικευςθσ και διαχείριςθσ όλων των παραγόμενων δεδομζνων από τθ διαμόρφωςθ 30

32 και τθ λειτουργία του ζργου ςε όλθ τθν παραγωγικι του ηωι. Οι άδειεσ λογιςμικοφ κα προςτεκοφν ςτθν υπάρχουςα ςυςτοιχία RDBMS υψθλισ διακεςιμότθτασ. Η διάταξθ των αδειϊν λογιςμικοφ πρζπει να εξαςφαλίηει τθν απρόςκοπτθ, διαφανι και ςυνεχι εξυπθρζτθςθ προσ τα υπόλοιπα ςυςτιματα ςε περίπτωςθ αςτοχίασ μζρουσ του εξοπλιςμοφ (διαμόρφωςθ active - active). Επίςθσ πρζπει αξιοποιϊντασ τον εξοπλιςμό θ εγκατάςταςθ και θ διαμόρφωςθ των παραμζτρων λειτουργίασ να εξαςφαλίηει τθ μζγιςτθ απόδοςθ και τθν αςφάλεια των δεδομζνων τόςο από αςτοχία υποδομϊν όςο και από λειτουργίεσ ςε ςυγκεκριμζνο βάκοσ χρόνου. Οι αναλυτικζσ απαιτιςεισ για τισ άδειεσ λογιςμικοφ (RDBMS) δίνονται ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ C3.7 του Γ Mζρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. A3.3.8 Λογιςμικό Αυτόματθσ Αναγνϊριςθσ Χαρακτιρων (OCR) και Αποκικευςθσ Αρχείων Το λογιςμικό κα εγκαταςτακεί ςε ζναν από τουσ εξυπθρετθτζσ και κα αναγνωρίηει αυτόματα τα αρχεία εικόνων που κα ειςάγονται ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο. Τα ψθφιοποιθμζνα ζγγραφα κα διατθροφν τθν εικόνα του πρωτότυπου εγγράφου ζχοντασ ταυτόχρονα πίςω από τθν εικόνα κείμενο με τουσ αναγνωριςμζνουσ χαρακτιρεσ που προζκυψαν κατά τθν αυτόματθ διαδικαςία του OCR, κάνοντασ ζτςι εφικτι τθν αναηιτθςθ ςτοιχείων του εγγράφου. Επίςθσ με τθν ζνκεςθ ειδικϊν φφλλων με πλθροφορίεσ (πχ barcodes) κα μπορεί να διαχωρίηει τα παραγόμενα αρχεία ςε διαφορετικοφσ προοριςμοφσ ι/και να τα χαρακτθρίηει με αντίςτοιχθ ονοματοδοςία αρχείων. Η δυναμικότθτα του εξυπθρετθτι πρζπει να είναι θ αναγνϊριςθ ςελίδων για περίπου 18 μινεσ που κα διαρκζςει το ζργο και ςτθν ςυνζχεια ςελίδων ανά ζτοσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ του αρχείου του Μθτρϊου των Μελϊν. Οι αναλυτικζσ απαιτιςεισ για το λογιςμικό αυτόματθσ αναγνϊριςθσ χαρακτιρων (OCR) και Αποκικευςθσ Αρχείων δίνονται ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ C3.8 του Γ Mζρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. A3.3.9 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει ςτο προςωπικό του ΤΕΕ (5 ςτελζχθ) εκπαίδευςθ τριϊν (3) θμερϊν ςτθ χριςθ των ςτακμϊν εργαςίασ και των ςαρωτϊν ςε ςυνδυαςμό με το λογιςμικό επεξεργαςίασ εικόνων. Αντικείμενο τθσ εκπαίδευςθσ κα είναι θ αποδοτικι και ποιοτικι χριςθ, θ επίλυςθ κακθμερινϊν ςυνικων προβλθμάτων και θ απαιτοφμενθ ςυντιρθςθ επιπζδου χριςτθ. 31

33 Επίςθσ ο ανάδοχοσ πρζπει να παράςχει ςε διαχειριςτζσ του ΤΕΕ (3 ςτελζχθ) εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ και ςτισ δυνατότθτεσ προςαρμογισ του λογιςμικοφ αυτόματθσ αναγνϊριςθσ χαρακτιρων (OCR) και αποκικευςθσ αρχείων. Οι κεματικζσ ενότθτεσ που πρζπει να παραςχεκοφν δίνονται παρακάτω, ενϊ το πλικοσ ανά ενότθτα και εκπαιδευόμενο ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ C3.9 του Γ Mζρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. A Υπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ και Ραραμετροποίθςθσ Λογιςμικοφ Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να παραδϊςει τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό εγκατεςτθμζνο ςε ενιαίο και παραγωγικό ςχιμα. Συνοπτικά οι απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ είναι οι εξισ: Ο ανάδοχοσ κα πρζπει ςτθν προςφορά του, να δείξει ότι είναι ςε κζςθ να εγκαταςτιςει και να παραμετροποιιςει το προςφερόμενο λογιςμικό ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζργου ςε διάγραμμα που κα προτείνει και κα καλφπτει τισ απαιτιςεισ κατανομισ αδειϊν λογιςμικοφ και τθ διαμόρφωςθ καλλίτερθσ απόδοςθσ και διακεςιμότθτασ. Για το λόγο αυτό, θ προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει αναλυτικά ςτοιχεία που να αποδεικνφουν εμπειρία ςε αντίςτοιχα ζργα. Επίςθσ, όςον αφορά τθν υλοποίθςθ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει ζντυπθ αναφορά με το χρονοδιάγραμμα και το πλάνο υλοποίθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ και τθσ παραμετροποίθςθσ του λογιςμικοφ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εγκαταςτιςει και να παραμετροποιιςει το λογιςμικό ςτα υπολογιςτικά ςυςτιματα. Επίςθσ κα πρζπει να εφαρμόςει όλεσ τισ υπάρχουςεσ ενθμερϊςεισ του λογιςμικοφ (patches). Τα ςυςτιματα κα πρζπει να λειτουργοφν ςε υψθλι διακεςιμότθτα (24Ω7). Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να παραμετροποιιςει το λογιςμικό, ϊςτε να υποςτθριχκεί θ παραπάνω απαίτθςθ και όπου αυτό υποςτθρίηεται από τισ προδιαγραφζσ του λογιςμικοφ (clusters). Επίςθσ, κα πρζπει να υλοποιιςει τεχνθτά ςενάρια απϊλειασ των υπθρεςιϊν που υποςτθρίηονται από το λογιςμικό και επιτυχθμζνθσ αυτόματθσ ανάνθψθσ από τθν απϊλεια. Για όλα τα παραπάνω κα πρζπει να δοκοφν, από τον ανάδοχο, ζντυπεσ αναφορζσ που κα περιγράφουν αναλυτικά τισ διαδικαςίεσ. Σχετικζσ υποδείξεισ κα δοκοφν από το προςωπικό του ΤΕΕ. Οι αναλυτικζσ απαιτιςεισ για Υπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ και Ραραμετροποίθςθσ Λογιςμικοφ δίνονται ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ C3.9 του Γ Mζρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 32

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ:...) για το Ζργο «Προμικεια, Εγκατάςταςθ & Παραμετροποίθςθ Εξοπλιςμοφ & Αδειϊν Λογιςμικοφ για Ηλεκτρονικζσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: {Ανάπτυξθ Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου Δικτυακϊν Τόπων και Ραροχι Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ και Διαδραςτικϊν Υπθρεςιϊν Χριςτθ} Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL:

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL: Περιεχόμενα Εμπιςτευτικότθτα... 2 Ειςαγωγι... 2 Σκοπόσ... 2 Φυςικζσ Διεπαφζσ Δικτφου... 3 Διεπαφζσ Ζμμεςθσ Διαςφνδεςθσ... 3 Τερματικό ςθμείο δικτφου NTP... 3 Μιςκωμζνθσ Γραμμισ - Ethernet... 4 Τερματικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (πλζον ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΙΚΑ ΘΡΑΚΗ: Managed hosting services. Γεωργία Δημακοπούλοσ, Group Business Process & Technology Manager JANUARY 2013

ΠΛΑΣΙΚΑ ΘΡΑΚΗ: Managed hosting services. Γεωργία Δημακοπούλοσ, Group Business Process & Technology Manager JANUARY 2013 ΠΛΑΣΙΚΑ ΘΡΑΚΗ: Managed hosting services Γεωργία Δημακοπούλοσ, Group Business Process & Technology Manager JANUARY 2013 THRACE GROUP Converting Polypropylene into a World of Materials & Solutions for 35

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΗΦΙΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΙΚΟΥ ΑΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΡΑΟΧΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» (Υποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Ηλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Σρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 Δημαρχείο Καρπενηςίου

Σρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 Δημαρχείο Καρπενηςίου ΗΜΕΡΙΔΑ «INspired GEOdata CLOUD Services (INGEOCLOUDS): Διάκεςθ Γεωχωρικϊν Δεδομζνων και Καινοτόμων Τπθρεςιϊν ςτο Διαδίκτυο, ςτo πλαίςιο τθσ προςταςίασ του πολίτθ» www.ingeoclouds.eu Σρίτη 25 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνθσ 14-18, ΦΜ: 143 42 Οζα Ϊιλαδζλφεια Φθλ. (210) 2598000, fax (210) 2584872 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΡΑΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ»

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» Α) Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ αφοροφν νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από νζουσ 12-18 ετϊν» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής Σι ημαίνει Enterprise Mobility: Επζκταςθ τθσ μθχανογράφθςισ ςασ εκτόσ των ορίων τθσ επιχείρθςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα