ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013"

Transcript

1 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013 ΤΗΛ.: Αρ. Πρωτ... ΦΑΞ: Πληροφορίες: Κουτσή Βασιλική ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Ανωνύμου Εταιρείας ΟΤΑ: «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε.» Αριθμός Μ.Α.Ε /60/Β/10/003 Ν. Φλωρίνης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/05/2013 ΤΟΠΟΣ: Αμύνταιο, ημέρα Τετάρτη 29 Μαΐου 2013 και ώρα 13:00 μ.μ. Στο Αμύνταιο σήμερα 29 Μαΐου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στo γραφείo του Δημάρχου Αμυνταίου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου Γρ. Νικολαϊδη 2, συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ σε συνεδρίαση και σύμφωνα με την απόφαση της 1 ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 01 ης /02/2011. Παρόντες: Ήτοι : Απόντες ήτοι: 1. Ιωσηφίδης Ιωακείμ, Πρόεδρος. 1. Λιάσης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος. 2. Χάσος Νικόλαος, Μέλος. 2. Γκιόζης Γεώργιος, Μέλος. 3. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, Μέλος. 3.Μάσσης Κωνσταντίνος, Μέλος. 4. Μίλκη Αγάπη, Μέλος. 5. Μπούλη Ευθυμία, Μέλος. 6. Ρωμανίδης Κωνσταντίνος, Μέλος. 7. Σαββόπουλος Απόστολος, Μέλος. 8. Σκόδρας Βασίλειος, Μέλος. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το συμβούλιο προχωράει στη συζήτηση των ημερήσιων θεμάτων. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο λογιστής της εταιρίας κ. Κατραντζής Δημήτριος για την επεξήγηση των οικονομικών καταστάσεων, η νομική σύμβουλος κ. Μαρινοπούλου Ελένη και η διευθύντρια της εταιρίας κ. Κουτσή Βασιλική για την τήρηση των πρακτικών. Θέμα 1 ο : «Έγκριση και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της χρήσεως

2 Ο Λογιστής της επιχειρήσεως κατ εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012, δηλαδή τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως και το Προσάρτημα. Παραδίδονται αντίγραφα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων στα μέλη του Δ.Σ. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος λογιστής παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει κατά πλειοψηφία τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις. Μειοψηφούντος του συμβούλου της αντιπολίτευσης συγκεκριμένα του κ. Θεοδωρίδη Κωνσταντίνου γιατί δεν του παραδόθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις νωρίτερα, ώστε να μπορέσει να τις μελετήσει και να κάνει πιο εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις, λόγω του μεγάλου ανοίγματος με οφειλές πελατών, καθώς και γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ανάπτυξης στην επιχείρηση. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του συμβούλου κ. Θεοδωρίδη Κωνσταντίνου, την προτεινόμενη προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έχει όπως κατωτέρω: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως ,54 (+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. Χρήσεων ,46 Σύνολο ,00 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος ,08 Κέρδη προς διάθεση ,92 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1.Τακτικό Αποθεματικό 8.708,00 5. Πρώτο μέρισμα - 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο , ,92 Θέμα 2 ο : «Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012». Μετά από εισήγηση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλησθείσας χρήσεως 2012 υπογράψουν: α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ιωσηφίδης Ιωακείμ του Μιχαήλ.

3 β) O Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Λιάσης Ιωάννης του Ευαγγέλου. γ) Ο Λογιστής της εταιρείας κος Κατραντζής Δημήτριος του Πανανή. Θέμα 3 ο : «Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως ». ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 70526/60/B/10/003 Α.Φ.Μ. : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /12/2012) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε τη τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/ /12/2012 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας. Τα συνολικά καθαρά κέρδη της χρήσεως 2012 ανήλθαν στο ύψος των ,54, τα δε φορολογητέα στο ύψος των ,39 (ποσοστιαία αύξηση 104,10%). Αναλυτικότερα : Ο Κύκλος Εργασιών για την χρήση του 2012 ανήλθε σε ,24 και το συνολικό κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ύψος των ,14 (ποσοστιαία αύξηση και μείωση αντίστοιχα 6,64% και 5,13%) Οικονομική θέση της εταιρείας. Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2012 κρίνεται ικανοποιητική.

4 Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2012 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ ,76. (ποσοστιαία αύξηση 15,91%) Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τη χρήση 2012 και 2011 είναι οι εξής: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 31/12/ /12/2011 Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,88 0,88 Σύνολο ενεργητικού , ,22 31/12/ /12/2011 Πάγιο ενεργητικό , ,67 10,87% Σύνολο ενεργητικού , ,22 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια ,76 1, ,52 1,92 Σύνολο υποχρεώσεων , ,63 Ο παραπάνω δείκτης (ασφαλέστατη) δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Επιχείρησης Σύνολο υποχρεώσεων ,20 32,92% ,63 33,57% Σύνολο παθητικού , ,22 Ίδια κεφάλαια ,76 65,25% ,52 64,30% Σύνολο παθητικού , ,22 Οι παραπάνω δείκτες μηδενική) δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας (σχεδόν Ίδια κεφάλαια ,76 8, ,52 5,92 Πάγιο ενεργητικό , ,67 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια (μικρή παγιοποίηση, αυτοχρηματοδοτούμενη δυνατότητα επέκτασης χωρίς δανεισμό) Αριθμοδείκτες ρευστότητας Κυκλοφορούν ενεργητικό ,28 2, ,88 2,71 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,60

5 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως ,11 0, ,28 0,63 Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,88 Η ρευστότητα της Επιχείρησης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η επιχείρηση είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ταμειακές της ανάγκες. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 31/12/ /12/2011 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ,54 0, ,66 0,10 Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,62 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων, ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους της Επιχείρησης Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,54 21,61% ,21 10,74% Σύνολο εσόδων , ,54 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,54 17,6% ,21 9,44% Ίδια κεφάλαια , ,52 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Καθαρές πωλήσεις ,24 1, ,62 1,48 Μέσος όρος απαιτήσεων , ,80 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ρυθμό εισπράξεων των απαιτήσεων, ο οποίος είναι σχετικά πολύ χαμηλός. Πρέπει δραματικά να βελτιωθούν οι διαδικασίες εισπράξεων Απαιτήσεις από πελάτες Χ ,40 207, ,80 106,17 Ετήσιες πωλήσεις , ,62

6 Ο ρυθμός είσπραξης των απαιτήσεων της Επιχείρησης δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός. Πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί διαφορετικά η Επιχείρηση θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας 31/12/ /12/2011 Κόστος πωληθέντων ,15 2, ,48 2,44 Μέσο απόθεμα προϊόντων , ,95 31/12/ /12/2011 Καθαρές πωλήσεις ,24 0, ,62 0,86 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,52 Ο μεν πρώτος δείκτης απεικονίζει τον μικρό τελικά βαθμό ανακύκλωσης των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένη η Επιχείρηση να διατηρεί υψηλή ρευστότητα για την ικανοποίηση των υποχρεώσεών της. Ο δε δεύτερος τον πολύ χαμηλό βαθμό κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων από το ύψος των πραγματοποιούμενων πωλήσεων Κυκλοφορούν ενεργητικό (-) Αποθέματα , ,26 73 Ημερήσια έξοδα λειτουργίας 1.112, ,62 Η ρευστοποίηση των κυκλοφορούντων στοιχείων της επιχείρησης καλύπτει 111 ημέρες εξόδων Δαπανών λειτουργίας Κόστος πωληθέντων (+) λειτουργικά έξοδα ,58 0, ,77 0,91 Καθαρές πωλήσεις , ,62 Η αποδοτικότητα της Επιχείρησης συγκριτικά με τα κόστη λειτουργίας που εμφανίζει δεν κρίνεται ικανοποιητική. Θα μπορούσε με αυτά τα κόστη να πραγματοποιούσε περισσότερα ακαθάριστα έσοδα με παράλληλη μείωση του δείκτη Λειτουργικά έξοδα ,20 0, ,36 0,47 Καθαρές πωλήσεις , ,62 Τα συνολικά έξοδα αποτελούν υψηλό ποσοστό σχετικά με τις πωλήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείται διαχρονικά για τη διαπίστωση των τάσεων Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Δεν υπάρχουν. Διαθέσιμο συνάλλαγμα. Δεν υπάρχει. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα.

7 Δεν υπάρχουν. Ακίνητα της εταιρίας. Οικόπεδο στη Θέση «Πόϊρο» του Ξινού Νερού, συνολικής αξίας ,75. Υποκαταστήματα εταιρείας. Δεν υπάρχουν. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. Κύριοι Μέτοχοι, Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως Αμύνταιο, 29 Μαίου 2013 Το Διοικητικό συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΣHΦIΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ Α.Δ.Τ. ΑΕ Θέμα 4 ο : «Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και θέματα ημερήσιας διατάξεως». Μετά από εισήγηση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί την 26 η του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 η μεσημβρινή στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου. Επίσης το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Ιωσηφίδη Ιωακείμ του Μιχαήλ για την διενέργεια των νομίμων διατυπώσεων, (προσκλήσεις κλπ.), για την κανονική και έγκαιρη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως. Δεν υπάρχει θέμα δημοσιότητας της προσκλήσεως λόγω του μοναδικότητας του μετόχου της εταιρείας.

8 Κατόπιν αυτών συντάσσεται η Πρόσκληση Συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ως εξής: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται την 26 η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων καθώς και της διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρίας για τη χρήση Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Η πρόσκληση δεν θα δημοσιευθεί λόγω του μικρού αριθμού των Μετόχων. Αμύνταιο Το Διοικητικό Συμβούλιο Θέμα 5 ο : «Σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών». Θέμα 6 ο : «Σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών». Θέμα 7 ο : «Σύσταση επιτροπής διαγωνισμών προσωπικού». Θέμα 8 ο : «Σύσταση επιτροπής παραλαβής εργασιών». Θέμα 9 ο : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας διάρκειας δύο μηνών για αντιμετώπιση επειγουσών εποχιακών αναγκών».

9 Θέμα 10 ο : «Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού μισθοδοσίας της εταιρίας Epsilon net». Θέμα 11 ο : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης συμμετοχής στο «Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ.- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» μεταξύ της «ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» και της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε.». Θέμα 12 ο : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακού σεμιναρίου εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων». Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση λύεται και το παρόν υπογράφεται ως έπεται Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Χάσος Νικόλαος, Μέλος. 2. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, Μέλος. 3. Μίλκη Αγάπη, Μέλος. 4. Μπούλη Ευθυμία, Μέλος. 5. Ρωμανίδης Κωνσταντίνος, Μέλος. 6. Σαββόπουλος Απόστολος, Μέλος. 7. Μάσσης Κωνσταντίνος, Μέλος. 8. Δούμκος Δημήτριος, Μέλος. 9. Γκιόζης Γεώργιος του Ευαγγέλου, Μέλος. Ακριβές αντίγραφο επί των πρακτικών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

10

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39 της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. Στην Αθήνα σήμερα, την 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Σήμερα, την 0η Μαρτίου 204, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε στα επί της Καυκάσου 63 Κυψέλη Αθήνα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ABC KINITRON I.K.E.», ο διαχειριστής της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 343 Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. Στο Δήμο Αλικαρνασσού σήμερα 26 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ETHΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήμερα την 10η Μαΐου 2013 και ώρα 9:00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Παρών στη Γενική συνέλευση ήταν ο μοναδικός εταίρος αυτής, καθόσον πρόκειται για Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Θωμάς Γερομιχαλός.

Παρών στη Γενική συνέλευση ήταν ο μοναδικός εταίρος αυτής, καθόσον πρόκειται για Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Θωμάς Γερομιχαλός. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟN 4 ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Στο Περιστέρι σήμερα 30 Μαρτίου 2015 ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 01/12-31/12/13

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΛΙΔΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα