ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 138/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 138/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 138/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 16/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου των δικαιολογητικών για το έργο: «Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων των Δ.Ε. Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας και Μολοσσών και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Ζίτσας». 1 Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 08 του μήνα Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την 13231/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, για να συζητήσει και αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και συγκεκριμένα: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ρογκότης Δημήτριος:Πρόεδρος 1. Δήμος Δημήτριος 2. Στουγιάννος Νικόλαος 2. Γιαννόπουλος Κων-νος 3. Πάϊκας Σπυρίδων 4. Βλέτσας Αθανάσιος 5. Παπαδημητρίου Γεώργιος Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Φρειδερίκη Κέγκου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Όπως σας είναι γνωστό με την προηγούμενη υπ' αριθ. 68/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζίτσας, καθορίσαμε τους όρους δημοπρασίας για την διενέργεια ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΕΚΑΛΗΣ- ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ-ΖΙΤΣΑΣ & ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του ποσού για ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Αφορά δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011). Η διενέργεια της εργασίας με ανοιχτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 64/ 2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ αριθ. 5663/ (ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΡΓ-ΚΛΙ) διακήρυξη του διαγωνισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις , στο ΦΕΚ στις και στις εφημερίδες: Γενική Δημοπρασιών στις , Αυγή στις , Νέοι Αγώνες της Ηπείρου & Πρωϊνός Λόγος στις & 7 Μέρες στις και ορίστηκε ημερομηνία δημοπρασίας η

2 2 Από τους: α) Ελευθέριο Χατζηπέτρου του Ιωάννη και β) Νικόλαο Αναστασίου του Μιχαήλ, εργολάβοι αποκομιδής απορριμμάτων, κατοίκων Νεοκαισάρειας Ιωαννίνων, κατατέθηκε στο Δήμο η υπ' αριθ. 8510/ κοινή ένσταση κατά των όρων της με αριθ. Πρωτ.: 5663/ Διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του Δήμου Ζίτσας με τίτλο: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΕΚΑΛΗΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΖΙΤΣΑΣ & ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», η οποία εξετάστηκε από την Οικονομική Επιτροπή και απορρίφθηκε με την αριθ. 88/2014 απόφασή μας. Από τους: α) Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΜΕ Δ.Τ «ΤΕΧΝΙΚΗ DION E.E.» με έδρα την Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, κατατέθηκε στο Δήμο η υπ' αριθ. 9142/ ένσταση κατά των όρων της με αριθ. Πρωτ. 5663/ Διακήρυξης του ανοικτού Διεθνή Δημόσιου διαγωνισμού του Δήμου ΖΊΤΣΑΣ με τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΕΚΑΛΗΣ- ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ-ΖΙΤΣΑΣ & ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» και β) EDIL τεχνική βιομηχανική ανώνυμη τεχνική και βιομηχανική εταιρία με διακριτικό τίτλο «HELLAS EDIL S.A.» με έδρα την Θεσσαλονίκη, κατατέθηκε στο Δήμο η υπ' αριθ. 9144/ προδικαστική προσφυγή (Ν.3886/2010) κατά των όρων της με αριθ. Πρωτ. 5663/ Διακήρυξης του ανοικτού Διεθνή Δημόσιου διαγωνισμού του Δήμου ΖΊΤΣΑΣ με τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΕΚΑΛΗΣ-ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ-ΖΙΤΣΑΣ & ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», οι οποίες εξετάσθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή και απορρίφθηκαν με την αριθ. 101/2014 απόφασή μας. Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 05 Ιουνίου 2014, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ. 68/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Μέχρι τις κατατέθηκαν δύο προσφορές: Η Προσφορά από την εταιρεία με την επωνυμία: «Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.» και Η Προσφορά από την εταιρεία με την επωνυμία: «EΝACT. Α.Ε.», Σύμφωνα με το Πρακτικό Της Επιτροπής διαγωνισμού έγινε αποσφράγισης των προσφορών και ελέγχου των δικαιολογητικών η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση των προσφορών, ως κάτωθι: 1. Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.» 2. ENACT. Α.Ε. Η αποσφράγιση των προσφορών έγινε σε ανοικτή συνεδρίαση την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αρίθμησε τους φακέλους ως ακολούθως: 1. Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.» 2. ENACT. A.Ε. Αποσφράγισε τους Φακέλους Προσφοράς (τους εξωτερικούς σφραγισμένους φακέλους), έλεγξε την ύπαρξη των τριών αυτοτελώς σφραγισμένων, φακέλων με τις ενδείξεις «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» «Φάκελος Οικονομικής προσφοράς», τους αρίθμησε αντίστοιχα προς τον εξωτερικό φάκελο προσφοράς και τους μονόγραφε εξωτερικά. Στη

3 συνέχεια αποσφράγισε τους Φακέλους Δικαιολογητικών Συμμετοχής μονόγραψε και κατέγραψε τα δικαιολογητικά που περιελάμβαναν, 3 τους 1. Κατά τον έλεγχο της πληρότητας του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής της Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.», σύμφωνα με την παράγραφο (Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας) της Διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι: α) Σύμφωνα με την συνημμένη διαπίστευση και το παράρτημα για τους τομείς ισχύος, από την DGA ( Συλλογικός Φορέας Διαπίστευσης ΕΠΕ), δεν προκύπτει ότι η Εταιρία DGS μπορεί να παρέχει υπηρεσίες για χορήγηση πιστοποιητικών ISO 9001, ISO για την διαχείριση στερεών αποβλήτων (συλλογή μεταφορά Διαχείριση μεταποίηση), καθώς και για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Β) Η άδεια λειτουργιάς του ΚΔΑΥ της ΟΙΚΟΜΕΤ ΑΕ στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα και με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έχει ισχύει μέχρι τις Για την εύρυθμη λειτουργία της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Ζίτσας, ζητήθηκε να γίνει διαβεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας ότι σε περίπτωση που το συγκεκριμένο ΚΔΑΥ την ημερομηνία που θα υπογραφεί το συμφωνητικό με τον ανάδοχο, δεν έχει ανανεώσει την ισχύ της άδειας λειτουργίας του, τότε θα προσκομισθεί νέα βεβαίωση αποδοχής ανακυκλώσιμων υλικών από άλλο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών επιλογής του Αναδόχου, κατάλληλα αδειοδοτημένο για τη διαχείρισή τους, με συνημμένη Άδεια λειτουργίας ή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. Η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τo Άρθρο 3 παρ. 3.5 (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στην παράγραφο VIII, όπου αναγράφεται ότι : «Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους να παράσχουν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησής τους, δυνάμενης της ανωτέρω προθεσμίας να παραταθεί...» Ζήτησε με το υπ αριθ / έγγραφο της προς τους διαγωνιζόμενους την παροχή Διευκρινίσεων επί των ανωτέρω Δικαιολογητικών Συμμετοχής στην Δημοπρασία του έργου. Η εταιρία εντός του χρονικού ορίου, απάντησε με το υπ αριθ. 1803/ υπόμνημα αναφορά και παροχή διευκρινίσεων έγγραφό της παρέχοντας όλες τις

4 4 διευκρινίσεις και τα απαραίτητα έγγραφα για το αν η εταιρία DGS μπορεί να χορήγει πιστοποιητικά, ISO 9001:2008 & ISO για την διαχείριση στερεών αποβλήτων. Η επιτροπή διαγωνισμού αφού εξέτασε τα υποβληθέντα έγγραφα τα έκανε αποδεκτά και, έκρινε αποδεκτή την προσφορά 2. Κατά τον έλεγχο της πληρότητας του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής της «ENACT A.E.» σύμφωνα με την παράγραφο (Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας) της Διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι: Η προσκομισθείσα με υπ αριθ. πρωτ. 2167/ απόφαση περί χορήγησης αδείας προσωρινής αποθήκευσης μεταφόρτωσης μετά τη διαλογή και δεματοποίηση μεταλλικών και μη μεταλλικών ανακυκλώσιμων υλικών στην εταιρεία «SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ A.E.>>, έχει την έξης προϋπόθεση ( παρ.13): η άδεια ισχύει για.πέντε χρόνια από, σήμερα έχοντας υπόψη την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω αδείας και την ημερομηνία του διαγωνισμού προκύπτει ότι η ανωτέρω άδεια δεν είναι σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού. Στην υπ αριθ. παρ. 11 της ανωτέρω απόφασης αναφέρεται ότι, με την υπ αριθ. 2743/Φ / απόφαση η Νομαρχιακή Αυτ/ση Ιωαννίνων τμήμα προστασίας & Διαχ/σης Περ/ντος χορηγήθηκε άδεια λειτουργιάς αορίστου χρόνου της ανωτέρω μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη και την παρ 10 όπου με την υπ αριθ. πρωτ / απόφαση εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την λειτουργία της μονάδας. Η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τo Άρθρο 3 παρ. 3.5 (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στην παράγραφο VIII, όπου αναγράφεται ότι «Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους να παράσχουν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησής τους, δυνάμενης της ανωτέρω προθεσμίας να παραταθεί...» Ζήτησε με το υπ αριθ / έγγραφο της προς τους διαγωνιζόμενους την παροχή Διευκρινίσεων επί του ανωτέρω Δικαιολογητικού Συμμετοχής στην Δημοπρασία του έργου, αν η μονάδα ΚΔΑΥ Ιωαννίνων έχει σε ισχύ νόμιμη άδεια λειτουργίας την ημέρα του διαγωνισμού, ή αν υπάρχει απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ανωτέρω μονάδας και το χρονικό διάστημα ισχύος της. Η εταιρία εντός του χρονικού ορίου, απάντησε με το υπ αριθ. 532/ έγγραφό - παροχή διευκρινίσεων, παρέχοντας όλες τις διευκρινίσεις και τα απαραίτητα έγγραφα.

5 5 α) Την υπ αριθ. 2743/Φ / απόφαση της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ιωαννίνων τμήμα προστασίας & Διαχ/σης Περ/ντος με την χορηγηθείσα στην εταιρία SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε, Άδεια Λειτουργίας Αορίστου Χρόνου. β) Την υπ αριθ. πρωτ / απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ανωτέρω ΚΔΑΥ Ιωαννίνων έως στις Η επιτροπή διαγωνισμού αφού εξέτασε τα υποβληθέντα έγγραφα τα έκανε αποδεκτά καθώς το ΚΔΑΥ Ιωαννίνων είναι νομίμως αδειοδοτημένο, και έκρινε αποδεκτή την προσφορά. 3. Η επιτροπή διαγωνισμού αφού εξέτασε το υπόμνημα εξώδικη διαμαρτυρία όχληση έγγραφη αναφορά που υποβλήθηκε με το υπ αριθ. Πρωτ. 1803/ , από την εταιρία Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.», ζήτησε διευκρινίσεις από την εταιρία «ENACT. Α.Ε» για το αν: α) Η εταιρία SAFETY CERT μπορεί να χορηγεί, Διαπίστευση για έκδοση πιστοποιητικού, OHSAS 18001:2007 στην εταιρία BUREAU VERITAS HELLAS A.E για την διαχείριση στερεών αποβλήτων. Καθώς όπως προκύπτει από το συνημμένο δικαιολογητικό, το ένα από τα δύο πιστοποιητικά OHSAS 18001:2007 της εταιρίας BUREAU VERITAS HELLAS A.E με αριθμό πιστοποιητικού GR S, το οποίο πιστοποιεί τα αντικείμενα δραστηριότητας της εταιρίας ENACT A.E, φέρεται να έχει διαπίστευση από την εταιρία SAFETY CERT, χωρίς να προσκομίζεται κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι ο φορέας SAFETY CERT είναι μέλος της ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση και μπορεί να παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης προς την εταιρία BUREAU VERITAS HELLAS A.E, ώστε να μπορεί να εκδώσει το ανωτέρω πιστοποιητικό. β) Από τα πιστοποιητικά ISO 9001,ISO OHSAS 18001:2007 ( GR S) τα οποία έχουν εκδοθεί από την εταιρία BUREAU VERITAS HELLAS A.E και φέρουν σφραγίδα διαπίστευσης από την UKAS MANAGEMENT SYSTEMS δεν προκύπτει αν η εταιρία UKAS είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A). Η εταιρία εντός του χρονικού ορίου, απάντησε με το υπ αριθ. Πρωτ. 548/ έγγραφό της παρέχοντας όλες τις διευκρινίσεις και τα απαραίτητα έγγραφα. Από την εξέταση των προσκομισθέντων εγγράφων και διευκρινίσεων προκύπτει ότι ο φορέας πιστοποίησής (Bureau Veritas) είναι διαπιστευμένος να εκδίδει ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007 είναι διαπιστευμένος από : UKAS για τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 και από ΕΣΥΔ για το πρότυπο OHSAS 18001:2007 «για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία», για το αντικείμενο

6 6 «Συλλογή, μεταφορά και διάθεση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και αστικών - βιομηχανικών - εμπορικών απορριμμάτων». Η ένδειξη SAFETY CERT, αναφέρεται σε λογότυπο της εταιρίας Bureau Veritas και δεν υποδηλώνει φορέα διαπίστευσης, συνεπώς το πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 έχει διαπίστευση από ΕΣΥΔ. Η επιτροπή διαγωνισμού αφού εξέτασε τα υποβληθέντα έγγραφα και τις διευκρινήσεις τα έκανε αποδεκτά και έκρινε αποδεκτή την προσφορά 4. Η επιτροπή διαγωνισμού αφού εξέτασε το υπόμνημα εξώδικη διαμαρτυρία όχληση έγγραφη αναφορά που υποβλήθηκε με τον υπ αριθ. Πρωτ. 1803/ , από την εταιρία Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.», και το οποίο συνοδεύει το, παρών πρακτικό δηλώνει τα εξής : Η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τo Άρθρο 3 παρ. 3.5 (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της Διακήρυξης και συγκεκριμένα στην παράγραφο VIII, όπου αναγράφεται ότι «Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους να παράσχουν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησής τους, δυνάμενης της ανωτέρω προθεσμίας να παραταθεί...» Συνεπώς κατά την αληθή έννοια, η ανωτέρω διάταξη καθώς και το άρθρο Άρθρο 49 με τίτλο «Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες (άρθρο 51 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) του Π.Δ 60/2007 όπου ορίζονται επί λέξη τα εξής : «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ εφαρμογή των άρθρων 43 έως 48» καθιστά επιτρεπτή την παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και νομίμως η επιτροπή διαγωνισμού τα ζήτησε από τους διαγωνιζόμενους Η διακήρυξη του διαγωνισμού όπως πάγια γίνεται δεκτό από τη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και οι όροι της διακήρυξης δεσμεύουν τόσο το φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό όσο και τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό διότι διέπεται από το τεκμήριο της νομιμότητας. Οι διαγωνιζόμενοι με τη συμμετοχή τους αποδέχονται πλήρως τη νομιμότητα των όρων της διακήρυξης, με βάση τους οποίους διενεργείται ο διαγωνισμός (ΣτΕΟλ 1667/2011, ΣτΕ 2543/2011, 2454/2009, 520/2007, 3526/2001, 4231/2000, 2878/1997). Η παραπομπή με τη διακήρυξη σε νομοθετικές διατάξεις και σε εγκυκλίους, σύμφωνα με τη νομολογία

7 7 των Ελληνικών Δικαστηρίων και τις γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, καθιστά τις νομικές διατάξεις και τις εγκυκλίους τμήμα της διακήρυξης και συνεπώς δεσμευτικό για την αναθέτουσα - προϊσταμένη αρχή και για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό (ΓνωμΝΣΚ 9/1999, ΣτΕ 1633/2002 Αρμ 2005/2043), Η διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού διέπεται από την τυπικότητα κατά την εφαρμογή αυτής υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτής είναι σαφείς (ΣτΕ ΕΑ 30/2006). Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας οι δημόσιοι διαγωνισμοί διέπονται από τη διακήρυξη και τη σχετική νομοθεσία. Κατά την κατάθεση της προσφοράς, κάθε διαγωνιζόμενος και συμμετέχων στο διαγωνισμό καταθέτει μαζί με την προσφορά του και τα νομίμως ζητηθέντα δικαιολογητικά. Μετά την κατάθεση της προσφοράς και των δικαιολογητικών δεν γίνεται αποδεκτή άλλη προσφορά ή Δικαιολογητικό. Οι αρμόδιες για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να καλούν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να παρέχουν διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, εφόσον προβλέπεται από τη διακήρυξη του δημόσιου διαγωνισμού. Οι διατάξεις αυτές της διακήρυξης είναι νόμιμες εφόσον αναφέρονται σε διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις νομίμως κατ' αρχήν υποβληθέντων στοιχείων και όχι σε αναπλήρωση μη υποβληθέντων ή μη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών ή στοιχείων. Οι διευκρινίσεις και οι συμπληρώσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο και απ αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν και έχουν ως αντικείμενο τη συμπλήρωση νομίμως κατ' αρχήν υποβληθέντων στοιχείων ώστε να συμφωνεί με τους όρους της διακήρυξης. (ΣτΕ 1856/2008, 2660/2004, 2854/1997, 743/2000, ΣτΕ Ε.Α,. 70/2010, 867/2009, 696/2009, 349/2008, 336/ /2006). Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω αναπτυσσόμενα, η προσκομιζόμενη από την εταιρεία «ENACT Α.Ε» άδεια λειτουργίας της εταιρείας «SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» με αριθμό πρωτοκόλλου 2167/ απόφαση του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων είναι νομίμως προβλεπόμενο από τη διακήρυξη και νομίμως προσκομιζόμενο και υποβληθέν δικαιολογητικό. Σύμφωνα με το άρθρο (Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας) της Διακήρυξης, απαιτούνταν, επί ποινή ακυρότητας, η βεβαίωση αποδοχής των ανακυκλώσιμων υλικών από Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Η βεβαίωση αποτελούσε το απαιτούμενο δικαιολογητικό για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του διαγωνιζομένου. Το ως άνω δικαιολογητικό υποβλήθηκε από την εταιρία ENACT νομίμως και εμπεριέχονταν στον φάκελο των δικαιολογητικών που υπέβαλλε η συμμετέχουσα. Η διακήρυξη ζητούσε ως συνημμένα έγγραφα (και όχι ως δικαιολογητικά απόδειξης της τεχνικής ικανότητας του συμμετέχοντα) διαζευκτικά και όχι αθροιστικά, όπως εσφαλμένα προβάλλεται από την εξωδίκως δηλούσα, εταιρία Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.» είτε την άδεια λειτουργίας είτε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο φορέας που εμφαίνεται στην

8 8 βεβαίωση αποδοχής είναι νομίμως αδειοδοτημένος. Σε καμία περίπτωση δεν ζητούνται και τα δύο δικαιολογητικά, Από τα παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει ότι όταν η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι στο νομίμως υποβληθέν δικαιολογητικό, ήτοι στην βεβαίωση αποδοχής των ανακυκλώσιμων υλικών (άρθρο της Διακήρυξης), το συνημμένο έγγραφο της άδειας λειτουργίας του ΚΔΑΥ Ιωαννίνων είχε λήξει, ζήτησε νομίμως διευκρίνιση επ αυτού και αναφορικά με την ισχύ του. Οι ζητούμενες διευκρινήσεις αφορούν έγγραφα που περιλαμβάνονται ως σχετικά και ως προϋποθέσεις έκδοσης της, ήτοι την με αριθ. πρωτ / Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΚΔΑΥ Ιωαννίνων και την με αριθ. πρωτ. 2743/Φ / Απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, από τα οποία προκύπτει ότι το ΚΔΑΥ Ιωαννίνων είναι νομίμως αδειοδοτημένο και η λειτουργία του έχει αόριστη διάρκεια. Επομένως η Επιτροπή Διαγωνισμού ενήργησε αυστηρά μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας αλλά και της διαδικασίας που προέβλεπε η διακήρυξη και εντός των ορίων της διακριτικής της ευχέρειας καθώς ζήτησε διευκρινήσεις και συμπληρωματικά έγγραφα αποκλειστικώς και μόνον στη διασαφήνιση του περιεχομένου νομίμως κατ' αρχήν υποβληθέντων πιστοποιητικών και στοιχείων. ήτοι της βεβαίωσης αποδοχής των ανακυκλώσιμων υλικών, και των πιστοποιητικών ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007. Η παροχή των διευκρινίσεων έγινε μετά από την κατάθεση της προσφοράς και αφού ζητήθηκαν με έγγραφο από αρμόδιο όργανο του δήμου. Από τις διευκρινίσεις, που εδόθησαν, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Μετά την εξέταση των ανωτέρω η επιτροπή διαγωνισμού, όπως αναφέρει στο πρακτικό της, κάνει αποδεκτά τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό ήτοι : α) Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.» και β) ENACT. Α.Ε., και υποβάλλει το παρόν πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή του Δ. Ζίτσας, για την λήψη απόφασης και την κοινοποίηση αυτής, σε όλους τους Διαγωνιζόμενους, πριν προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων. Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι με την αριθ. 128/2014 απόφασή μας αναθέσαμε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Ιωαννίνων κ. Κων-νο Γιαννάκη, προκειμένου να προβεί σε νομική έρευνα και παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την Εξώδικη Διαμαρτυρία - Όχληση - Έγγραφη Αναφορά της εταιρείας «Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» προς την επιτροπή του διαγωνισμού για τη διενέργεια του Ανοιχτού Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων των Δ.Ε. Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας και Μολοσσών και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου

9 9 Ζίτσας και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική γνωμοδότηση του δικηγόρου όπου αναφέρει ότι : Η επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Ζίτσας απέστειλε νόμιμα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, της νομοθεσίας και της νομολογίας, το με αριθ. πρωτ / έγγραφο και το με αριθ. πρωτ / έγγραφο προς την εταιρεία «ENACT Α.Ε» και την εταιρεία «Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε. Ε.» και κάλεσε νόμιμα με αυτά τις συμμετέχουσες εταιρείες στο δημόσιο διαγωνισμό να παρέχουν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις επί νομίμως υποβληθέντων και προκομιζόμενων δικαιολογητικών και καταλήγοντας προτείνει να γίνουν δεκτές οι διευκρινίσεις και συμπληρώσεις που υποβλήθηκαν από τις συμμετέχουσες εταιρείες στο δημόσιο διαγωνισμό, από την επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου και η επιτροπή διαγωνισμού να προχωρήσει στις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται και ορίζεται από τη διακήρυξη και τη νομοθεσία. Επίσης ότι το από υπόμνημα-εξώδικη διαμαρτυρία-όχληση-έγγραφη αναφορά της εταιρείας «Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που απευθύνεται προς την επιτροπή διαγωνισμού δεν μπορεί να ληφθεί ως ένσταση και να εξετασθεί ως ένσταση διότι δεν προβλέπεται ένσταση σ αυτό το στάδιο του διαγωνισμού από την νομοθεσία. Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης των προσφορών και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ως έχει, καθώς και την συνέχιση του διαγωνισμού. Στο σημείο αυτό ζήτησε και πήρε το λόγο ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής κ. Βλέτσας Αθανάσιος ο οποίος είπε τα εξής: Όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα η τυχόν ύπαρξη εγκεκριμένης Μ.Π.Ε. άσχετα από το αν αυτή έληξε ή είναι σε ισχύ δεν υποκαθιστά την νόμιμη άδεια λειτουργίας. Με βάση την τυχόν έγκριση Μ.Π.Ε. η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργεί νόμιμα. Η άδεια που υπέβαλε αρχικά το ΚΔΑΥ της SRIDER ΓΕΝ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. έληγε στις (αριθ. πρωτ. 2167/ ) δηλαδή δεν ισχύει. Η ακολούθως ζητηθείσα και προσκομισθείσα άδεια είναι προγενέστερη της ανωτέρω και το ότι η προγενέστερη είναι αορίστου χρόνου δεν εκτιμώ ότι καλύπτει τις προϋποθέσεις της διακήρυξης, αφού σε κάθε περίπτωση προσκομίστηκε εκπρόθεσμα και υπερισχύει η μεταγενέστερη που είχε λήξει. Προτείνω να απορριφθεί η προσφορά της Εταιρείας «ENACT. Α.Ε.» και να γίνει δεκτή η Εξώδικη Διαμαρτυρία - Όχληση - Έγγραφη Αναφορά της εταιρείας «Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», στο σημείο που αφορά τα προαναφερόμενα. Το μέλος της Ο.Ε. κ. Πάϊκας Σπυρίδων είπε ότι συμφωνεί με την πρόταση του προέδρου, σύμφωνα με τις νομικές διαβεβαιώσεις του δικηγόρου. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις υποβληθείσες προσφορές των διαγωνιζομένων, την διακήρυξη του διαγωνισμού, καθώς και την από γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Κων-νου Γιαννάκη, μειοψηφούντος του μέλους της Ο.Ε. κ. Βλέτσα Αθανασίου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1 αποσφράγισης των προσφορών και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, στο πλαίσιο του Ανοιχτού Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων των Δ.Ε. Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας και Μολοσσών και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Ζίτσας» και ως εκ τούτου κάνει αποδεκτά τα δικαιολογητικά όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό ήτοι: α) Της Εταιρείας «Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.» και β) Της Εταιρείας «ENACT. Α.Ε.», για τους λόγους

10 10 που αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, καθώς και την συνέχιση του διαγωνισμού. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 138/2014 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κέγκου Φρειδ. Ακολ.Υπογραφές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 19/24-07-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101/2014 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 12/13-05-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση ενστάσεως της εταιρείας:«δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 02/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 02/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 02/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 1/7-01-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση ενστάσεων κατά του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 06 / 07/ 2012. στον ημερήσιο Τύπο ΠΡΟΔΙΑ- Επίσημη ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H

Αθήνα 06 / 07/ 2012. στον ημερήσιο Τύπο ΠΡΟΔΙΑ- Επίσημη ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ A Π O Φ A Σ H ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 28 104 38 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΤΑΝΤΖΗ ΑΡ. ΤΗΛ. 210-5272555 ΑΡ. ΦΑΞ 210-5272183 Αθήνα 06 /

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ :22426 ΗΜ/ΝΙΑ: 11-07-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 198 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-295 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης : 848/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Διεύθυνση :Τσόχα 5 Αθήνα 115 21 Τμήμα :Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A. Mέξιας ΤΗΛ.- FAX: 213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 12461 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΣΠ. ΤΗΛ. 213 2046170-171 ΦΑΞ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Βόλος -3-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 69ΠΓ46906Ψ-2Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια,22-8-14 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ.: 40733/4-9-14 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 8/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 8/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα