15 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Νίκος Ζυγουρίτσας, Γιώργος Τσακαρισιάνος Μαθησιακό Αντικείµενο (Learning Object) Ως µαθησιακό αντικείµενο (learning object) ορίζεται κάθε «οντότητα» ή «µονάδα» που µπορεί να (επανα)χρησιµοποιηθεί για να υποστηρίξει µαθησιακές διαδικασίες. Ο όρος «µαθησιακό αντικείµενο» προσιδιάζει και αναφέρεται κυρίως σε εκπαιδευτικό υλικό αποτελούµενο από επιµέρους αυτοτελή «τµήµατα» (modules) µε σκοπό την χρήση και ενσωµάτωσή τους σε διαφορετικά εκπαιδευτικά / µαθησιακά πλαίσια (educational/learning context), για να εξυπηρετήσει, δηλαδή, την επίτευξη διαφορετικών (πολλαπλών) µαθησιακών στόχων (learning objectives). Οι αλλαγές που συνδέονται µε την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και την εξάπλωση του ιαδικτύου και του παγκόσµιου ιστού (3W) δεν αφήνουν ανεπηρέαστα τα καθιερωµένα πρότυπα διδασκαλίας και µάθησης. Η εµφάνιση της ηλεκτρονικής µάθησης (elearning) προκαλεί σηµαντικές αλλαγές, όχι µόνο στις µαθησιακές διαδικασίες, στον παραδοσιακό ρόλο του εκπαιδευτικού, στη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, αλλά και στον σχεδιασµό του εκπαιδευτικού / µαθησιακού υλικού. Ο σχεδιασµός εκπαιδευτικού υλικού µε τη µορφή αυτοτελών ενοτήτων µαθησιακού περιεχοµένου (learning objects) έγινε η αφετηρία για την προώθηση της εξατοµικευµένης µάθησης (personalized learning paths) και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για την επίτευξη πολλαπλών µαθησιακών στόχων. Για πρώτη φορά στις αρχές του 1970 διατυπώνονται θεωρητικές προσεγγίσεις που αναφέρονται στον σχεδιασµό σύνθετων ή αρθρωτών εκπαιδευτικών υλικών (modular educational / learning material ή learning content) αποτελούµενων από επιµέρους ψηφιακές «οντότητες». Οι προσεγγίσεις αυτές στη συνέχεια εξελίσσονται και διαφοροποιούνται στο γενικότερο πλαίσιο της θεωρίας του instructional design (1980). Η χρήση του όρου «µαθησιακό αντικείµενο» διαδόθηκε ευρύτερα κατά τη δεκαετία του 90 και καθιερώθηκε επισήµως από την Learning Technology Standards

2 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού 2 Committee (LTSC Επιτροπή Προδιαγραφών Μαθησιακής Τεχνολογίας) του IEEΕ (Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών). Ο ορισµός που δίνει το διεθνώς αναγνωρισµένο Learning Object Metadata Standard (LOM Standard- Πρότυπο Μεταδεδοµένων Μαθησιακού Αντικειµένου) αναφέρει το µαθησιακό αντικείµενο ως «µια οντότητα, ψηφιακή ή µη ψηφιακή, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη µάθηση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση». Ωστόσο, τα «µαθησιακά αντικείµενα» εννοούνται συνήθως ως ψηφιακά αντικείµενα (digital resources), καθότι η ανάπτυξή τους σχετίζεται άµεσα µε τη δυνατότητα πολλαπλής χρήσης τους σε διαφορετικά µαθησιακά πλαίσια, πράγµα που διευκολύνεται από την προσαρµοστικότητα και διαλειτουργικότητα που εξασφαλίζει η ψηφιακή τεχνολογία. Παρεµφερείς ορισµοί για τα µαθησιακά αντικείµενα έχουν δοθεί από αρκετούς ερευνητές και διεθνείς οργανισµούς. Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ), επαναχρησιµοποιήσιµο µαθησιακό αντικείµενο (Reusable Learning Object) είναι: «κάθε µονάδα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να επαναχρησιµοποιηθεί ή και να περιληφθεί ως παραποµπή σε εφαρµογές τεχνολογικώς υποστηριζόµενης µάθησης». Ως πρότυπα µάθησης υποστηριζόµενης µε τεχνολογικά µέσα αναφέρονται: η εκπαίδευση/κατάρτιση µε χρήση υπολογιστή, τα διαδραστικά περιβάλλοντα µάθησης, τα «ευφυή» συστήµατα διδασκαλίας µε υπολογιστή, συστήµατα εξ αποστάσεως µάθησης, περιβάλλοντα συνεργατικής µάθησης, κλπ. Ο S. Mills 1 αναφέρει ότι µαθησιακό αντικείµενο είναι: «ένα αντικείµενο ή µια ενότητα πηγών (resources) που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διευκολύνει επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα και που µπορεί επίσης να αποσπασθεί και να επαναχρησιµοποιηθεί σε άλλα µαθησιακά περιβάλλοντα (contexts)...ο όρος έχει προσφάτως συσχετισθεί µε ηλεκτρονικές πηγές µάθησης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από πολλούς διαφορετικούς χρήστες (sharable) σε πολλαπλά µαθησιακά περιβάλλοντα.» Κατά τον Cl. Shepherd 2 πρόκειται για: «ένα µικρό, επαναχρησιµοποιήσιµο ψηφιακό αντικείµενο που µπορεί επιλεκτικά να χρησιµοποιηθεί µόνο ή σε συνδυασµό από ένα λογισµικό πρόγραµµα, εκπαιδευτικούς και τους µαθητές τους ίδιους για να ικανοποιήσει ατοµικές µαθησιακές ανάγκες ή/και να υποστηρίξει µαθησιακές λειτουργίες». 1 Sandy Mills, Learning about Learning Objects with Learning Objects, 2 Clive Shepherd, Objects of Interests,

3 3 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Ανεξάρτητα από επιµέρους διαφοροποιήσεις ως προς τον ορισµό του µαθησιακού αντικειµένου που µάλλον λειτουργούν συµπληρωµατικά διευρύνοντας το περιεχόµενο της έννοιας θα µπορούσαµε να πούµε ότι το «µαθησιακό αντικείµενο» προσδιορίζεται από τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: Μαθησιακή αξία (learning value): το «µαθησιακό αντικείµενο» ορίζεται ως τέτοιο όταν εµπεριέχει µαθησιακή αξία, δηλ. στοχεύει να εξυπηρετήσει και συµβάλει στην απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων. Το µαθησιακό αντικείµενο δεν ταυτίζεται µε την απλή γνώση ή πληροφορία. Αυτό που διαφοροποιεί το «µαθησιακό αντικείµενο» από το «πληροφοριακό αντικείµενο» (informational object) είναι η πρόθεση (στόχος) προαγωγής της µάθησης που εµπεριέχεται στο µαθησιακό αντικείµενο, και ο σχεδιασµός του που διευκολύνει την προαγωγή συγκεκριµένων µαθησιακών αποτελεσµάτων. Το «πληροφοριακό αντικείµενο» µπορεί να αποτελεί συστατικό στοιχείο (fundamental) ενός µαθησιακού αντικειµένου, ωστόσο δεν εµπεριέχει µαθησιακή αξία από µόνο του, ούτε παράγει µαθησιακά αποτελέσµατα ανεξάρτητα από άλλο συµπληρωµατικό υλικό. Μια εικόνα, µια γραφική παράσταση ή ένα ηχητικό απόσπασµα µπορεί να αποτελούν βασικά συστατικά στοιχεία ενός µαθησιακού αντικειµένου συνδυαζόµενα µε άλλα πληροφοριακά αντικείµενα, ωστόσο δεν εµπεριέχουν αυτοτελή µαθησιακή αξία, ώστε να µπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα για την προαγωγή προσδιορισµένων µαθησιακών στόχων. εν θα µπορούσαµε να πούµε ενδεχοµένως το ίδιο για ένα βίντεο που αποτελεί µια δοµηµένη ακολουθία εικόνων και ήχων εφόσον αυτό εµπεριέχει µαθησιακή αξία και µπορεί να λειτουργήσει µε αυτοτέλεια σε διαφορετικά µαθησιακά περιβάλλοντα. Η µαθησιακή αξία σύµφωνα µε ορισµένες θεωρητικές προσεγγίσεις δεν προσδιορίζεται µόνον από την αυτοτέλεια και αυτάρκεια του µαθησιακού αντικειµένου, αλλά και από τον εγγενή εκπαιδευτικό / µαθησιακό σχεδιασµό που επιτρέπει να ενταχθεί σε έναν γενικότερο µαθησιακό σχεδιασµό (instructional design) και σε συγκεκριµένα µαθησιακά πλαίσια (D.A. Wiley 3, Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy). Aναχρησιµοποιήσιµο (reusable): έννοια που αναφέρεται σε σύνθετο (modular) µαθησιακό / εκπαιδευτικό υλικό αποτελούµενο από µικρές οντότητες που µπορούν να ανασυντεθούν για να δηµιουργήσουν νέες ενότητες µαθησιακού υλικού και να εξυπηρετήσουν πολλαπλούς µαθησιακούς στόχους. Αυτοτελές: το µαθησιακό αντικείµενο αποτελεί µια µικρή, την µικρότερη, αυτοτελή µονάδα ή οντότητα µάθησης. Συγκροτεί, δηλαδή, από µόνο του µια ολοκληρωµένη οντότητα που δεν µπορεί να κατατµηθεί περαιτέρω σε µικρότερα τµήµατα χωρίς να χάσει την µαθησιακή του αξία και αυτοτέλεια. 3 D.A. Wiley, II Utah State University, Digital Learning Environment Research Group,

4 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού 4 Αναζητήσιµο: η (ανα)χρησιµοποίηση των µαθησιακών αντικειµένων προϋποθέτει τη δυνατότητα αναζήτησής τους και, εποµένως, την περιγραφή των αντικειµένων µε πληροφορίες (metadata) που επιτρέπουν την αναζήτησή τους µε συγκεκριµένα κατά περίπτωση κριτήρια. ια-λειτουργικό: το µαθησιακό αντικείµενο ως (ανα)χρησιµοποιήσιµη οντότητα, πρέπει να µπορεί να λειτουργεί σε διαφορετικά µαθησιακά περιβάλλοντα (συστήµατα) και, εποµένως, να ανταποκρίνεται στις τεχνικές τους προδιαγραφές, δηλ. να σχεδιάζεται µε βάση κοινώς αποδεκτές και αναγνωρισµένες προδιαγραφές. Τα µαθησιακά αντικείµενα συναντώνται µε τις εξής µορφές: βίντεο, παρουσιάσεις, ασκήσεις, προσοµοιώσεις, εφαρµογές λογισµικού, πολυµεσικές εφαρµογές, συλλογές εικόνων, αξιολογήσεις, υποδειγµατικές περιπτώσεις (case studies), περιγραφές µε µορφή κειµένου, HTML σελίδες, έγγραφα, ηχητικά αρχεία, κλπ. που µπορούν να λειτουργήσουν αυτοτελώς, αλλά και συµπληρωµατικά για να συνθέσουν µεγαλύτερες ενότητες σε περιβάλλοντα τεχνολογικώς υποστηριζόµενης µάθησης. Μαθησιακά αντικείµενα (ΜΑ) και µεταδεδοµένα Η δυνατότητα αναζήτησης και ανασύνθεσης των µαθησιακών αντικείµενων σε διάφορα περιβάλλοντα µάθησης απαιτεί τον χαρακτηρισµό των αντικειµένων µε πληροφορίες κατάλληλες να περιγράψουν την µορφή (format), αλλά και το περιεχόµενο (content) τους, καθώς και το πλαίσιο χρήσης τους (context). Οι πληροφορίες αυτές που συνθέτουν την ταυτότητα του µαθησιακού αντικειµένου και επιτρέπουν την αναζήτηση, την ανάκληση και επανα-χρησιµοποίησή του καλούνται «µεταδεδοµένα» σύµφωνα µε την καθιερωµένη ορολογία στο χώρο της πληροφορικής και της επικοινωνίας. Με άλλα λόγια θα λέγαµε ότι τα µεταδεδοµένα είναι το σύνολο των στοιχείων (attributes) που διευκολύνουν τη διαχείριση και την πολλαπλή χρήση των µαθησιακών αντικειµένων (ΜΑ). Τα µεταδεδοµένα µπορεί ενδεικτικά να περιλαµβάνουν: τον τύπο του αντικειµένου, τον δηµιουργό, τον κάτοχο πνευµατικών δικαιωµάτων, όροι/προϋποθέσεις διανοµής, µορφή/φόρµα, κατηγορίες χρηστών, µαθησιακούς στόχους, κλπ. Ειδικότερα τα µεταδεδοµένα ΜΑ µπορεί να περιλαµβάνουν στοιχεία όπως: τύπος µάθησης, π.χ. κατάρτιση µέσω υπολογιστή (computer-based training), µάθηση µέσω δικτύου (on-line learning), σύγχρονη/ασύγχρονη µάθηση, κλπ., επίπεδο µάθησης, π.χ. σχολική εκπαίδευση, πανεπιστηµιακή, τυπική, µη τυπική, άτυπη µάθηση, προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες: π.χ. βασικές γνώσεις χηµείας, επίπεδο γαλλικής Α, βασικές δεξιότητες χρήσης των υπολογιστών, κλπ.

5 5 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού * Είναι πιθανόν οποιοδήποτε ΜΑ να συνοδεύεται από περισσότερα του ενός συστήµατος µεταδεδοµένων. Μαθησιακά αντικείµενα και πολιτιστικοί οργανισµοί Η όλο και µεγαλύτερη ζήτηση για διάχυση της γνώσης και για ευέλικτες µορφές µάθησης δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστους και τους πολιτιστικούς οργανισµούς, γενικότερα τους φορείς που διαθέτουν και διαχειρίζονται µεγάλα αποθέµατα γνώσης και πολιτισµού (µουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, κλπ.). Η εξάπλωση της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορίας και των δικτύων έχει δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που αξιοποιούν το πολιτισµικό απόθεµα για εκπαιδευτικούς / µαθησιακούς στόχους. Οι λόγοι που οδηγούν σήµερα τους πολιτιστικούς οργανισµούς στην ψηφιοποίηση και στη συνέχεια στην αξιοποίηση του πολιτισµικού αποθέµατος ως πηγή γνώσης και µάθησης θα πρέπει να αναζητηθούν (α) γενικότερα στις συντελούµενες αλλαγές και εξελίξεις στις σύγχρονες κοινωνίες που έχουν διευρύνει σηµαντικά την παραγωγή προϊόντων και την ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης, ενηµέρωσης, µάθησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, (β) στην ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας που έχει διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό τη διαχείριση και ανταλλαγή των πληροφοριών σε ψηφιακή µορφή, (γ) στις τάσεις που διαµορφώνονται στον τοµέα διατήρησης και παραγωγής του πολιτισµού και οι οποίες επηρεάζουν τον ρόλο και τη λειτουργία των πολιτιστικών οργανισµών: οι πολιτιστικοί οργανισµοί µετεξελίσσονται σε φορείς µε πολλαπλή δραστηριότητα, διευρύνεται το «κοινό» στο οποίο απευθύνονται στο πλαίσιο του «ελεύθερου χρόνου» και της «βιοµηχανίας της ψυχαγωγίας και του πολιτισµού», δραστηριοποιούνται στον συνεχώς αναπτυσσόµενο τοµέα των υπηρεσιών προσφέροντας νέες ελκυστικές υπηρεσίες. Η δυνατότητα αξιοποίησης του πολιτισµικού αποθέµατος για την υποστήριξη µαθησιακών δραστηριοτήτων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, έχει οδηγήσει πολλούς πολιτιστικούς οργανισµούς στον σχεδιασµό «µαθησιακών αντικειµένων» που µπορεί να αναζητηθούν µέσω του ιαδικτύου. Με τα σηµερινά δεδοµένα ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών δικτύων στις προηγµένες τεχνολογικά χώρες, αν ένα «µαθησιακό αντικείµενο» δεν µπορεί να αναζητηθεί και να εντοπισθεί από τους εν δυνάµει ενδιαφερόµενους µέσω του ιαδικτύου, είναι σαν να µην υφίσταται. Οι πολιτιστικοί οργανισµοί αποτελούν µεγάλες δεξαµενές τεκµηρίων της πολιτισµικής κληρονοµιάς τα οποία µπορεί να αξιοποιηθούν και ως «αντικείµενα µάθησης». Η µετατροπή όµως του πολιτισµικού αποθέµατος σε υλικό χρήσιµο για µαθησιακές δραστηριότητες προϋποθέτει την κατάλληλη αξιοποίηση και µορφοποίησή του. Η αξιοποίηση εποµένως των πολιτιστικών τεκµηρίων που υπάρχουν σε µουσεία και βιβλιοθήκες καθιστά αναγκαία τη συνεργασία µε καταρτισµένο προσωπικό που µπορεί να µορφοποιήσει το διαθέσιµο υλικό σε µαθησιακά αντικείµενα χρησιµοποιήσιµα από

6 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού 6 τους άµεσα ενδιαφερόµενους για µαθήµατα, σεµινάρια, δραστηριότητες στο πλαίσιο της τυπικής και άτυπης µάθησης. Το εκπαιδευτικό υλικό µε τη µορφή των «µαθησιακών αντικειµένων» δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να σχεδιάσουν το µάθηµά ή το εκπαιδευτικό τους υλικό χρησιµοποιώντας τις παιδαγωγικές τους γνώσεις και ικανότητες αντί να χρησιµοποιούν έτοιµο προκαθορισµένο υλικό µε προδιαγεγραµµένους στόχους και τρόπο χρήσης. Ωστόσο, το περιεχόµενο των πολιτιστικών οργανισµών (ιστορικά, πολιτισµικά τεκµήρια) δεν αποτελείται από «ολοκληρωµένα» προϊόντα έτοιµα προς µαθησιακή/εκπαιδευτική χρήση. Για να µπορέσει κανείς να χρησιµοποιήσει και να επαναχρησιµοποιήσει το διαθέσιµο περιεχόµενο, αυτό πρέπει να δοµηθεί µε τον κατάλληλο τρόπο, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία (authoring tools). Γεγονότα και αντικείµενα ή γενικότερα τεκµήρια οποιασδήποτε µορφής (εικόνες αντικειµένων) συνδέονται µεταξύ τους εντασσόµενα πάντοτε στο κατάλληλο πλαίσιο για να αποτελέσουν µια «οντότητα» (object) µε αυτοτελή µαθησιακή αξία. Ο συσχετισµός αυτός, αλλά κυρίως η προβολή του σε ένα ερµηνευτικό πλαίσιο µετασχηµατίζει επί µέρους στοιχεία (components) σε «µαθησιακά αντικείµενα», εξηγεί δηλαδή το «πώς» και το «γιατί» της συνύπαρξης των στοιχείων για την επίτευξη ενός µαθησιακού στόχου. Συνήθως, οι συσχετισµοί και οι συνδέσεις µεταξύ επιµέρους στοιχείων υλοποιούνται από ειδικευµένο προσωπικό ικανό να σχεδιάσει µαθησιακά αντικείµενα κατάλληλα για υποστήριξη σεναρίων µάθησης, µαθηµάτων και σειράς µαθηµάτων µε την έννοια της ολοκληρωµένης ακολουθίας που οδηγεί στην επίτευξη σύνθετων µαθησιακών στόχων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Σε ό,τι αφορά συγκεκριµένα τους πολιτιστικούς οργανισµούς, ο ρόλος τους στην παραγωγή υλικού για µαθησιακή χρήση περιλαµβάνει, εκτός από την επιλογή του κατάλληλου υλικού, τον σχεδιασµό και την παραγωγή (σύνθεση) «µαθησιακών αντικειµένων», αλλά και τη δηµιουργία του συστήµατος τεκµηρίωσης τους, δηλαδή την ανάπτυξη δοµών µεταδεδοµένων για την εύκολη και φιλική προς τον χρήστη αναζήτηση και ανάκτηση των µαθησιακών αντικειµένων. Είναι αρκετά συνηθισµένο σήµερα ένας φορέας διαχείρισης περιεχοµένου απλώς να τεκµηριώνει και να διαθέτει σε ψηφιακή µορφή το υπάρχον υλικό (ιστορικά, πολιτισµικά τεκµήρια) µέσω διαδικτυακών κόµβων (web sites / portals). Κάτι τέτοιο διευκολύνει µεν την πρόσβαση σε ψηφιακά αντικείµενα και εικονικές εκθέσεις, διευρύνει επίσης τον κύκλο των επισκεπτών καταργώντας χωρο-χρονικούς περιορισµούς, δεν µεταµορφώνει όµως αυτοµάτως τα πολιτισµικά-ιστορικά τεκµήρια σε (επανα)χρησιµοποιήσιµα µαθησιακά αντικείµενα. Όπως αναφέρεται και παραπάνω, τα «µαθησιακά αντικείµενα» διακρίνονται από το υλικό αναφοράς (reference material) ή τα «πληροφοριακά αντικείµενα» (informational objects) λόγω του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και των επιδιωκόµενων (µαθησιακών) στόχων που αποτελούν εγγενές χαρακτηριστικό τους.

7 7 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Σχεδιασµός µορφωτικού υλικού µε τη χρήση MA Η περίπτωση του San Francisco Museum of Modern Art Στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Αγίου Φραγκίσκου San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) σχεδιάζουν µορφωτικού περιεχοµένου υλικό και εκπαιδευτικά προγράµµατα συνθέτοντας «µαθησιακά αντικείµενα» (MA). Για την ανάπτυξη των ΜΑ οι επιµελητές του Μουσείου αξιοποιούν καταρχήν το πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον εκθεσιακό υλικό, δηλαδή τα αντικείµενα -πιο σωστά δισδιάστατα ψηφιακά αντίτυπα των αντικειµένων- µοντέρνας τέχνης που απαρτίζουν τις µόνιµες συλλογές του Μουσείου. Στόχος των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και του µορφωτικού υλικού που σχεδιάζεται στο Μουσείο (Education Department) είναι «να αφυπνίσουν τους ενδιαφερόµενους και να τους οδηγήσουν πέρα από καταστηµένες αντιλήψεις στην κατανόηση της µοντέρνας τέχνης, στην εµβάθυνση και απόκτηση νέων γνώσεων, στην όξυνση της κριτικής σκέψης, στη δηµιουργική αµφισβήτηση». Ο σχεδιασµός των ΜΑ στηρίζεται στην παραδοχή ότι η µοντέρνα τέχνη, όπως και όλα τα αντικείµενα µάθησης, υπάρχει και αποκτάει περιεχόµενο µέσα σε ένα «πλαίσιο» εννοιών (context). Αυτό ακριβώς το «πλαίσιο» (framework of meanings) στοχεύουν κατά περίπτωση να στοιχειοθετήσουν και να µεταδώσουν τα ΜΑ που σχεδιάζονται στο SFMOMA µε αφετηρία αντικείµενα των συλλογών µοντέρνας τέχνης του Μουσείου. Η διαδικασία που ακολουθείται για τον σχεδιασµό και την παραγωγή των ΜΑ είναι η εξής: Επιλογή αντικειµένου/νων και θέµατος/των που σχετίζονται µε τρόπο άµεσο ή/και έµµεσο µε αυτό. Το αντικείµενο µπορεί να είναι π.χ. ένας πίνακας ζωγραφικής. Σε άλλες περιπτώσεις, το θέµα είναι αυτό που καθορίζει την επιλογή των αντικειµένων. Henri Matisse, La Femme au chapeau

8 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού 8 Μελέτη και σχεδιασµός συσχετίσεων: ο πίνακας του Ανρί Ματίς, Η Γυναίκα µε το καπέλο µπορεί να συνδέεται µε θέµατα που αφορούν την καλλιτεχνική παράδοση, τις αλλαγές στην αισθητική, τα χρώµατα που επέλεξε ο καλλιτέχνης, τις αντιδράσεις που δηµιούργησε στο στενό και ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον, κλπ. Η οµάδα σχεδιασµού του Μουσείου επέλεξε να αναδείξει κυρίως θέµατα που συνδέονται µε τη δηµιουργία του πίνακα: Who is this woman, What s going on in this picture, An impulsive breakthrough, και τον καλλιτέχνη: Why was Matisse considered a wild beast? Συλλογή υλικού: η οµάδα σχεδιασµού συλλέγει υλικό σχετικό µε την θεµατική/κές που έχει επιλέξει: εικόνες, κείµενα, ηχητικά ντοκουµέντα, αφηγήσεις, φιλµ, διαφάνειες, κλπ. Σύνθεση υλικού: ακολουθεί ο σχεδιασµός των storyboards και σύνθεση (authoring) του υλικού χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία. H οµάδα του SFMOMA χρησιµοποιεί το εργαλείο ανοικτού κώδικα Pachyderm Openware που έχει σχεδιαστεί µε πρωτοβουλία του ίδιου Μουσείου µε σκοπό να βοηθήσει τους επιµελητές (όχι τους τεχνικούς) στην ανάπτυξη µαθησιακών αντικειµένων για τα µορφωτικά του προγράµµατα. Το Pachyderm προσφέρει µια σειρά από έτοιµες φόρµες περιεχοµένου (14 templates) που διευκολύνουν τον προγραµµατισµό και την σύνθεση του υλικού για την παραγωγή µικρών ενοτήτων περιεχοµένου. Ο πίνακας του Matisse και οι σχετικές θεµατικές ενότητες, όπως εµφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή µετά τη σύνθεση του υλικού µε το Pachyderm Openware Ας σηµειωθεί ότι κάθε θέµα (topic) που σχετίζεται µε τον πίνακα ως κεντρικό αντικείµενο, θα µπορούσε να συνιστά ένα διακριτό ΜΑ ανάλογα µε τη µαθησιακή του αυτοτέλεια. Αυτό ενισχύει ακόµη περισσότερο τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης των ενοτήτων περιεχοµένου που παράγονται µέσω του εργαλείου σύνθεσης MA. Ο Ανρί Ματίς (La Femme au Chapeau), ως διακριτή ενότητα περιεχοµένου (ΜΑ) ή/και οι επιµέρους «οντότητες» που απαρτίζουν την συγκεκριµένη ενότητα περιλαµβάνονται ως επαναχρησιµοποιήσιµα αντικείµενα (reusable objects) σε ευρύτερες ενότητες

9 9 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού µαθησιακού/εκπαιδευτικού υλικού που διαθέτει το SFMOMA για τα µορφωτικά του προγράµµατα, π.χ. Early Twentieth Century, Comparisons Across Time, κλπ. Η αρθρωτή δοµή (modular structure) του µαθησιακού υλικού που σχεδιάζεται στο SFMOMA επιτρέπει την ανασύνθεση των επιµέρους «οντοτήτων» µαθησιακού περιεχοµένου για την ανάπτυξη ποικίλων θεµατικών ενοτήτων που εξυπηρετούν διαφορετικούς µαθησιακούς στόχους. Για παράδειγµα στην ενότητα The Legacy of Phyllis Wattis θα συναντήσουµε ως συστατικό στοιχείο ένα ΜΑ για τον Marcel Duchamp, το οποίο και πάλι θα δούµε να περιλαµβάνεται στην ενότητα Artists in Context: Early Twentieth Century εξυπηρετώντας άλλους στόχους σε ένα διαφορετικό µαθησιακό πλαίσιο. Το San Francisco Museum of Modern Art και τα εκπαιδευτικά του προγράµµατα παρουσιάζονται ως ένα παράδειγµα «καλής πρακτικής» για την ανάπτυξη Μαθησιακών Αντικειµένων και ευρύτερων θεµατικών ενοτήτων µαθησιακού περιεχοµένου αξιοποιώντας συλλογές υλικού, εκθέµατα και τα ψηφιακά τους αντίγραφα. Η «καλή πρακτική» που περιγράφεται παραπάνω στοχεύει επίσης να δώσει απτά παραδείγµατα, ώστε να κάνει περισσότερο κατανοητό τον ορισµό και τον χαρακτήρα των «µαθησιακών αντικειµένων». Θεµατικές Ενότητες µαθησιακού περιεχοµένου από το SFMOMA

10 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού 10 Το πρότυπο Learning Object Metadata (LOM) Όπως ορίζει το Πρότυπο Μεταδεδοµένων Μαθησιακού Αντικειµένου, που διεθνώς αναγνωρίζεται ως LOM Standard, στόχος του είναι «να διευκολύνει την αναζήτηση, αξιολόγηση, κατάκτηση και χρήση µαθησιακών αντικειµένων, για παράδειγµα από µαθητές, εκπαιδευτές ή αυτοµατοποιηµένες λογισµικές διεργασίες». Επιπλέον, αυτό το πολυµερές Πρότυπο διευκολύνει το διαµοιρασµό, τη διάχυση και ανταλλαγή µαθησιακών αντικειµένων, καθιστώντας δυνατή την ανάπτυξη γενικών και λεπτοµερών καταλόγων λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη την ποικιλία του πολιτισµικού και γλωσσικού περιβάλλοντος, στο οποίο τα µαθησιακά αντικείµενα και τα µεταδεδοµένα τους θα επαναχρησιµοποιηθούν. Με τον καθορισµό ενός κοινού εννοιολογικού σχήµατος, το µέρος αυτό του Προτύπου εξασφαλίζει ότι οι διατυπώσεις των Μεταδεδοµένων Μαθησιακού Αντικειµένου θα έχουν υψηλό βαθµό σηµασιολογικής διαλειτουργικότητα [βλέπε Προσχέδιο Προτύπου για Μεταδεδοµένα Μαθησιακού Αντικειµένου (Translation of IEEE LOM into Greek)]. Βασική δοµή του προτύπου LOM Το Πρότυπο περιγράφει τα µαθησιακά αντικείµενα µε δεδοµένα, δηλαδή πληροφορίες, οι οποίες κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες, όπως αυτές αναφέρονται στην ελληνική έκδοση του τελικού προσχεδίου προτύπου. α. Η κατηγορία Γενικά οµαδοποιεί τη γενική πληροφορία που περιγράφει το µαθησιακό αντικείµενο στο σύνολό του. β. Η κατηγορία Κύκλος ζωής οµαδοποιεί όλα τα χαρακτηριστικά που συνδέονται µε την ιστορία και την τρέχουσα κατάσταση αυτού του µαθησιακού αντικειµένου και όσων το έχουν επηρεάσει κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του. γ. Η κατηγορία Μετα-Μετα εδοµένα οµαδοποιεί πληροφορία για το ίδιο το στιγµιότυπο µεταδεδοµένων (και όχι για το µαθησιακό αντικείµενο, το οποίο περιγράφει το στιγµιότυπο µεταδεδοµένων). δ. Η κατηγορία Τεχνικά οµαδοποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µαθησιακού αντικειµένου. ε. Η κατηγορία Εκπαιδευτικά οµαδοποιεί τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του µαθησιακού αντικειµένου. στ. Η κατηγορία ικαιώµατα οµαδοποιεί τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τις συνθήκες χρήσης του µαθησιακού αντικειµένου.

11 11 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού ζ. Η κατηγορία Σχέση οµαδοποιεί χαρακτηριστικά που ορίζουν τη σχέση µεταξύ του µαθησιακού αντικειµένου και άλλων σχετιζόµενων µαθησιακών αντικειµένων. η. Η κατηγορία Σχολιασµός παρέχει σχόλια σχετικά µε την εκπαιδευτική χρήση του µαθησιακού αντικειµένου και πληροφορίες για το πότε και από ποιον δηµιουργήθηκαν τα σχόλια αυτά. θ. Η κατηγορία Ταξινόµηση περιγράφει το µαθησιακό αντικείµενο σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο σύστηµα ταξινόµησης. Σε γενικές γραµµές θα λέγαµε ότι το πρότυπο LOM καθιερώνει δύο γενικότερες κατηγορίες ή πλαίσια µεταδεδοµένων: (α) το πρώτο περιλαµβάνει όλα εκείνα το στοιχεία και τις πληροφορίες που ταυτοποιούν και περιγράφουν ένα ΜΑ, δηλαδή τα στοιχεία που διακρίνουν το ΜΑ ως ξεχωριστό και το εντάσσουν σε ένα σύστηµα ταξινόµησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι εξής βασικές κατηγορίες: Γενικά, Κύκλος Ζωής, Τεχνικά, ικαιώµατα, Ταξινόµηση. (β) το δεύτερο περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πλαίσιο χρήσης, δηλαδή τα στοιχεία που προσδιορίζουν την εκπαιδευτική/µαθησιακή του χρήση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι εξής βασικές κατηγορίες: Εκπαιδευτικά, Σχέση, Σχολιασµός. Η βασική κατηγορία Μετα-Μεταδεδοµένα, δεν εντάσσεται στις δύο γενικότερες κατηγορίες-πλαίσια, εφόσον δεν αναφέρεται στο µαθησιακό αντικείµενο, αλλά στο στιγµιότυπο µεταδεδοµένων. Το πρότυπο LOM έχει ως αφετηρία τα έργα ARIADNE και IMS και έχει βασιστεί επίσης στην εργασία της οµάδας Dublin Core για τα µεταδεδοµένα. Μεταδεδοµένα Μαθησιακών Αντικειµένων Τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται στις συλλογές ενός οργανισµού (πολιτιστικού, µουσείου, αρχείου, κλπ.) δεν έχουν από µόνα τους δεδοµένη ή απόλυτη εκπαιδευτική αξία και χρησιµότητα. Είναι αυτόνοµες οντότητες, που προσφέρονται για πολλαπλές χρήσεις και σκοπούς. Τα αντικείµενα αυτά σε συνδυασµό µεταξύ τους ή/και µε άλλες πληροφορίες και στοιχεία, µπορούν να δοµήσουν ποικίλα ως προς το περιεχόµενο µαθησιακά αντικείµενα (βλ. ανωτέρω). Το σχήµα µεταδεδοµένων (metadata scheme) που περιγράφεται παρακάτω αποτελείται από δύο γενικές κατηγορίες ή πλαίσια µεταδεδοµένων:

12 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Tο Πλαίσιο δηµιουργίας περιλαµβάνει όλα εκείνα το στοιχεία και τις πληροφορίες που προσδιορίζουν και περιγράφουν ένα ΜΑ, δηλαδή τα στοιχεία που διακρίνουν το ΜΑ ως ξεχωριστό και το εντάσσουν σε ένα σύστηµα ταξινόµησης. Στο πλαίσιο αυτό ορίζονται τα εξής attributes (πεδία): Προέλευση (δηλ. δηµιουργός, πηγή), θέση (δηλ. συλλογή, ενότητα, χώρος), σχέσεις/διασυνδέσεις (δηλ. σχετικά αντικείµενα, αναφορές σε τόπους, γεγονότα και χρονικές περιόδους), βιβλιογραφικές αναφορές (δηλ. σχετική βιβλιογραφία, σχετικό οπτικοακουστικό υλικό), περιεχόµενο (δηλ. θέµατα, λέξεις-κλειδιά, θεµατική κατηγορία). 2. Tο Πλαίσιο χρήσης περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πλαίσιο χρήσης, δηλαδή τα στοιχεία που προσδιορίζουν την εκπαιδευτική/µαθησιακή του χρήση. Στο πλαίσιο αυτό ορίζονται τα εξής attributes (πεδία): Εκπαιδευτικό επίπεδο/βαθµίδα, ηλικία µαθητή/χρήστη, σχέσεις/διασυνδέσεις (δηλ. σχετικά αντικείµενα, σχετικά σχέδια µαθηµάτων, σχετικές µαθησιακές εµπειρίες), βιβλιογραφικές αναφορές (δηλ. Σχετική βιβλιογραφία), περιεχόµενο σχετικό µε σχολικά αντικείµενα (θέµατα, λέξεις-κλειδιά, θεµατική κατηγορία). Ένα τρίτο πλαίσιο, το πλαίσιο αναφοράς, περιλαµβάνει τιµές από πεδία (attributes), όπως αυτά έχουν ήδη κωδικοποιηθεί σύµφωνα µε το σχήµα δόµησης όρων Μουσειακών Αντικειµένων και αφορά το γενικότερο σχήµα τεµκηρίωσης στο οποίο είναι ενταγµένο το ΜΑ και το οποίο επιτρέπει την διαλειτουργικότητα µεταξύ συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου διαφορετικών οργανισµών. Το πλαίσιο αναφοράς δεν αποτελεί αντικείµενο του σχήµατος µεταδεδοµένων που ακολουθεί. 1. Πλαίσιο δηµιουργίας Το πλαίσιο δηµιουργίας αποτελεί την «ταυτότητα» του µαθησιακού αντικειµένου και περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στη δηµιουργία και τις σχέσεις (συσχετισµούς) του ΜΑ. 1.1 Προέλευση Αφορά στην προέλευση και δηµιουργία του µαθησιακού αντικειµένου ηµιουργός Το πρόσωπο ή η οµάδα προσώπων που δηµιούργησαν το ΜΑ Απαραίτητη Μοναδική ή πολλαπλή

13 13 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού «Νίκος Ζυγουρίτσας» Πηγή Οργανισµός / Τµήµα όπου δηµιουργήθηκε ή φυλάσσεται το ΜΑ Απαραίτητη Μοναδική «Μουσείο Μπενάκη / Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων» Κωδικός αντικειµένου Αφορά τον αριθµό καταλόγου εισαγωγής του ΜΑ Απαραίτητη Μοναδική Κωδικός « » Ηµεροµηνία αρχής δηµιουργίας Αφορά την ηµεροµηνία αρχής δηµιουργίας του ΜΑ Προαιρετική Μοναδική Αριθµός «29/9/2004» Ηµεροµηνία τέλους δηµιουργίας Αφορά την ηµεροµηνία τέλους δηµιουργίας του ΜΑ Απαραίτητη Μοναδική Αριθµός

14 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού 14 «19/11/2004» Ηµεροµηνία ανανέωσης Αφορά την ηµεροµηνία τέλους δηµιουργίας του ΜΑ Μοναδική Αριθµός «22/12/2004» Χώρα δηµιουργίας Αφορά την χώρα δηµιουργίας του ΜΑ Προαιρετική Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, Ελεύθερο «Ελλάδα» Τόπος δηµιουργίας Αφορά τον τόπο δηµιουργίας του ΜΑ Προαιρετική Ελεγχόµενο λεξιλόγιο, Ελεύθερο «Αθήνα» 1.2. Θέση Αφορά τη θέση του µαθησιακού αντικειµένου (ΜΑ) στο σύστηµα οργάνωσης και διαχείρισης περιεχοµένου του οργανισµού Συλλογή Αφορά τη συλλογή µέρος της οποίας είναι το ΜΑ

15 15 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Μοναδική «Λαϊκή Τέχνη», «Βυζαντινή Τέχνη» Ενότητα Αφορά την επιµέρους ενότητα µέρος της οποίας είναι το ΜΑ Μοναδική «Κόσµηµα», «Αγιογραφία» 1.3. Περιεχόµενο Αφορά σε στοιχεία που αναφέρονται στο περιεχόµενο του ΜΑ Θεµατική κατηγορία Αφορά τη θεµατική κατηγορία στην οποία ανήκει το ΜΑ Απαραίτητη Ελεγχόµενο λεξιλόγιο Λέξεις κλειδιά Αφορά λέξεις κλειδιά προσδιοριστικές του περιεχοµένου του ΜΑ Απαραίτητη Ελεύθερο «Καλλικράτης», «Θεµιστόκλεια τείχη» Γλώσσα

16 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού 16 Αφορά τη γλώσσα στην οποία έχει δηµιουργηθεί το ΜΑ Απαραίτητη Ελεγχόµενο λεξιλόγιο «Ελληνικά» 1.4. Σχέσεις Αφορά (α) σχετικά µε το ΜΑ τεκµήρια και αντικείµενα που ανήκουν στη συλλογή του οργανισµού (χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του ΜΑ) και (β) σχετικά µε το ΜΑ ιστορικά γεγονότα και περιόδους (πλαίσιο αναφοράς) Σχετικό πολιτιστικό αντικείµενο/α Αφορά τον κωδικό του πολιτιστικού αντικειµένου που χρησιµοποιείται στο ΜΑ Κωδικός « » Ιστορικά γεγονότα στα οποία παραπέµπει το ΜΑ Αφορά στο ιστορικό γεγονός ή γεγονότα στα οποία παραπέµπει το ΜΑ «ολοφονία του Ι. Καποδίστρια» Ιστορικές περίοδοι στις οποίες παραπέµπει το ΜΑ Αφορά στην ιστορική περίοδο ή

17 17 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού περιόδους στις οποίες παραπέµπει το ΜΑ «Σύγχρονη» Αιώνες στους οποίους παραπέµπει το αντικείµενο Αφορά στον αιώνα ή αιώνες στους οποίους παραπέµπει το ΜΑ «19 ος» Χώρες στις οποίες παραπέµπει το αντικείµενο Αφορά στη χώρα ή χώρες στις οποίες παραπέµπει το ΜΑ «Ελλάδα» Τόπους στους οποίους παραπέµπει το αντικείµενο Αφορά στον τόπο ή τόπους στους οποίους παραπέµπει το ΜΑ Προαιρετική «Ναύπλιο» 1.5. Βιβλιογραφικές αναφορές Αφορά σχετικές µε το ΜΑ βιβλιογραφικές ή άλλες αναφορές

18 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Σχετική βιβλιογραφία Αφορά σχετική µε το ΜΑ βιβλιογραφία «Μάργαρης Ν, Οδοιπορικό στο ελληνικό περιβάλλον, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2003» Σχετικό εποπτικό υλικό Αφορά σχετικό µε το ΜΑ εποπτικό υλικό 1.6. Τεχνικά χαρακτηριστικά Αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ΜΑ Μορφή Τεχνικός τύπος δεδοµένων για το ΜΑ που χρησιµοποιείται για το απαιτούµενο για την πρόσβαση στο ΜΑ λογισµικό Μοναδική «video/mpeg» Μέγεθος Αφορά το µέγεθος του ψηφιακού ΜΑ

19 19 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού σε δυαδικές οκτάδες (bytes). Μοναδική Αριθµός «3528» Τοποθεσία Αφορά στη συµβολοσειρά που χρησιµοποιείται για την προσπέλαση του ΜΑ Μοναδική Ελεύθερο λεξιλόγιο «http://lrflan/docs/nikos» Τύπος λογισµικού Αφορά στον τύπο λογισµικού (τεχνολογία) που απαιτείται για να χρησιµοποιηθεί το ΜΑ Μοναδική «φυλλοµετρητής» Όνοµα λογισµικού Αφορά στον όνοµα λογισµικού (τεχνολογία) που απαιτείται για να χρησιµοποιηθεί το ΜΑ «Mozilla Firefox», «ms internet explorer»

20 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Απαιτήσεις πλατφόρµας Αφορά πληροφορίες σχετικές µε άλλες απαιτήσεις υλικού και λογισµικού Ελεύθερο λεξιλόγιο «κάρτα ήχου» Σχόλια εγκατάστασης Αφορά περιγραφή του τρόπου εγκατάστασης του ΜΑ Μοναδική Ελεύθερο λεξιλόγιο «Αποσυµπιέστε το αρχείο και τρέξτε το αρχείο nikos.aspx στο φυλλοµετρητή σας» ιάρκεια Αφορά στο χρόνο που διαρκεί ένα διαρκές ΜΑ όταν εκτελείται µε την προοριζόµενη ταχύτητα Μοναδική Ελεύθερο λεξιλόγιο «1H30M45S»

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων To Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων η περίπτωση της Ελλάδας Ελίνα Μεγάλου ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη της Ψηφιοποίησης και Τεκµηρίωσης του Αρχείου του Κέντρου Λαογραφίας» Γιώργος Κουταλιέρης, Τεχνικός ιευθυντής, SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε. gkout@systema.gr Σύνοψη Αντικείµενο Υλοποίησης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αθήνα 2009

Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αθήνα 2009 Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Αθήνα 2009 Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E.

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Κάλυψη σημαντικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Καπανιάρης

Αλέξανδρος Καπανιάρης Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο» Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Αλέξανδρος Καπανιάρης Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Μαγνησίας Πληροφορικός, Μ.Α., M.ed. Υπ. Δρ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό Reload Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Εισαγωγή Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ9-3ΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ9-3ΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Οικονόμου (Πανεπιστήμιο Γλασκώβης & Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επαναχρησιµοποιώντας Μαθησιακά Αντικείµενα σε Εφαρµογές Ηλεκτρονικής Μάθησης: από τα Εκπαιδευτικά Μεταδεδοµένα στα Προφίλ Εφαρµογών

Επαναχρησιµοποιώντας Μαθησιακά Αντικείµενα σε Εφαρµογές Ηλεκτρονικής Μάθησης: από τα Εκπαιδευτικά Μεταδεδοµένα στα Προφίλ Εφαρµογών Επαναχρησιµοποιώντας Μαθησιακά Αντικείµενα σε Εφαρµογές Ηλεκτρονικής Μάθησης: από τα Εκπαιδευτικά Μεταδεδοµένα στα Προφίλ Εφαρµογών Συµεών Χατζηνώτας, Υποψήφιος ιδάκτορας ηµήτριος Σάµψων, Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ATHENA Europeana - Εθνική Προοπτική

ATHENA Europeana - Εθνική Προοπτική Συμπόσιο : Η Europeana στην Ελλάδα ATHENA Europeana - Εθνική Προοπτική ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 19 Οκτωβρίου 2010 Περιεχόμενα Europeana

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας

Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Συσσωρεύοντας και αναδεικνύοντας το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας Έλενα Λαγούδη Μουσειολόγος, Τμήμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης & Πολιτισμού HΜΕΡΙΔΑ 7.12.2015 ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Περίληψη Γεώργιος Χλωρός 1, Παναγιώτης Ζέρβας 1,2, Δημήτριος Γ. Σάμψων 1,2 gchloros@tellas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα