WORLD LEADERS IN SLEEP TECHNOLOGY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WORLD LEADERS IN SLEEP TECHNOLOGY"

Transcript

1 WORLD LEADERS IN SLEEP TECHNOLOGY

2 Το χρονικό τθσ πρωτοπορίασ Ήδθ από το 1889, θ Simmons ιταν θ πρϊτθ εταιρεία που δθμιοφργθςε ςτρϊματα με ςπειροειδι ελατιρια, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτο πλατφ κοινό να απολαφςει ζναν άνετο φπνο. Λίγα χρόνια αργότερα, θ εφεφρεςθ τθσ τεχνολογίασ Pocketed Coil (κάκε ελατιριο ςτα ςτρϊματα τθσ Simmons τοποκετικθκε ςε ανεξάρτθτεσ υφαςμάτινεσ κικεσ), ζμελλε να τθν αναδείξει ςε πρϊτθ επιλογι για όςουσ αναηθτοφςαν απόλυτα αδιατάρακτο φπνο. Αυτι θ καινοτομία αποτζλεςε τθ βάςθ για τθν πιο πολυςυηθτθμζνθ ςυλλογι τθσ εταιρείασ, τθν Beautyrest. Η Eleanor Roosevelt μζςα από τθ δθμοφιλι ραδιοφωνικι εκπομπι τθσ, κακϊσ και άλλεσ εξζχουςεσ προςωπικότθτεσ τθσ εποχισ, απ όλο το φάςμα τθσ πολιτικισ, τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ, όπωσ ο Henry Ford, o Thomas Edison, ο Guglielmo Marconi και ο George Bernard Shaw, εκφράςτθκαν με ενκουςιαςμό για τθ μοναδικι καινοτομία τθσ Simmons. Από πολφ νωρίσ, θ Simmons επζνδυςε ςτθ βελτίωςθ και ανάπτυξθ των προϊόντων τθσ με ςυνεργαςίεσ με επιςτθμονικά κζντρα, όπωσ το Ινςτιτοφτο Βιομθχανικισ Έρευνασ Mellon (Mellon Institute of Industrial Research) ςτο οποίο ανζκεςε μια ζρευνα ςχετικά με τθν επίδραςθ του ςτρϊματοσ ςτθν ποιότθτα του φπνου. Επίςθσ, ίδρυςε το Εκνικό Τεχνολογικό Κζντρο NTC (National Technological Center-NTC), ζνα υπερςφγχρονο μθχανολογικό εργαςτιριο που αςχολικθκε με τθν παραγωγι υλικϊν για ςτρϊματα, κακϊσ και το Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ και Εκπαίδευςθσ Simmons (Simmons Institute for Technology and Education-SITE). Στο πλαίςιο τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ, θ Simmons ςυνεργάςτθκε με διάςθμουσ ειδικοφσ ςτον φπνο, όπωσ τον Dr. James Maas, κακθγθτι ψυχολογίασ ςτο Cornell University, και τον Dr. James Wellman, διευκυντι μίασ από τισ μεγαλφτερεσ κλινικζσ για διαταραχζσ φπνου και ςυγγραφζα του μπεςτ ςζλλερ Power Sleep. Σε όλθ τθ μακρόχρονθ πορεία τθσ, θ Simmons υλοποιεί τθ φιλοςοφία «καλφτεροσ φπνοσ μζςω τθσ επιςτιμθσ» διεξάγοντασ ζρευνεσ για τθν ανάπτυξθ μιασ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ φπνου, πάντα με ςτόχο τθ βελτίωςθ του φπνου μασ και, κατ επζκταςθ, τθσ ποιότθτασ ηωισ μασ. Η Simmons δραςτθριοποιείται ςε όλο τον κόςμο με 18 εργοςτάςια ςτισ ΗΠΑ και 23 ςε άλλεσ χϊρεσ. Οι εγκαταςτάςεισ τθσ ςτθν Ευρϊπθ βρίςκονται ςτθ Γαλλία από το Με πολυτζλεια 5 αςτζρων ςτθν κατοικία και ςτο ξενοδοχείο ζχει ςυνδζςει το όνομά τθσ από το 1870 θ Simmons.

3 Ο φπνοσ ςτο ξενοδοχείο δεν είναι πλζον απλι διανυκτζρευςθ, είναι επζνδυςθ. Η ποιότθτα ςτον φπνο αποτελεί βαςικό παράγοντα ςτθν επιλογι του τόπου διαμονισ. Η διάκεςθ του επιςκζπτθ ςτο πρϊτο πρωινό ξφπνθμα είναι ςε μεγάλο βακμό το μζτρο τθσ επιτυχίασ. Αυτι είναι και θ φιλοςοφία τθσ Simmons, που από τθν ίδρυςι τθσ ζχει ςυνδζςει το όνομά τθσ με πολυτελι ξενοδοχεία ςε όλο τον κόςμο. Σιμερα, το ποςοςτό των ξενοδοχείων που επιλζγουν τα προϊόντα τθσ ξεπερνάει το 70%, ανάμεςα τουσ και οι πλζον διάςθμεσ ξενοδοχειακζσ αλυςίδεσ: Accor Hotels, Best Western, Crowne Plaza, Four Seasons Hotels & Resorts, Hilton Hotels, Holiday Inn, Hyatt International, Intercontinental Hotels, Le Meridien Hotels & Resorts, Mandarin Oriental Hotels & Resorts, Movenpick Hotels & Resorts, Radisson Blu Hotels & Resorts, Shangri-La Hotels & Resorts, Sheraton Hotels & Resorts, Starwood Hotels & Resorts, The Rezidor Hotel Group, The Ritz-Carlton Hotels & Resorts, Westin Hotels & Resorts κ.ά. Η Simmons ζχει αλλάξει τθν εμπειρία του φπνου για εκατομμφρια ανκρώπουσ. Ανάμεςά τουσ, οι επιςκζπτεσ των πλζον πολυτελών ξενοδοχείων ςτον κόςμο, αλλά και οι ιδιοκτιτεσ τουσ, ςτο δρόμο που άνοιξε το 1999 ο Barry Sternlicht, τότε CEO τθσ αλυςίδασ Starwood Hotels & Resorts, όταν ηιτθςε από τθ Simmons να δθμιουργιςει αποκλειςτικά για τα Westin Hotels ζνα ςτρώμα που ζγινε αμζςωσ διάςθμο, το Westin Heavenly Bed. Ο ποιοτικόσ φπνοσ είναι πάντα ο απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ Simmons, το αντικείμενο των επιςτθμονικϊν ερευνϊν τθσ, θ επιδίωξθ κάκε μζλουσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ. Αυτό ορίηει ωσ «πολυτζλεια» θ Simmons, και τθ φζρνει ςτθν κακθμερινότθτα με ςτρϊματα που προςφζρουν ςτιριξθ ςε κάκε ςθμείο του ςϊματοσ, απόλυτθ υγιεινι και αδιατάρακτο φπνο. Στα 140 χρόνια από τθν ίδρυςι τθσ, θ Simmons δεν παφει οφτε ςτιγμι να μελετάει με επιςτθμονικά κριτιρια το επόμενο βιμα τθσ και να βάηει ςτο μικροςκόπιο τισ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ.

4 Ποιοτικόσ φπνοσ μζςω τθσ επιςτιμθσ Διαρκισ επιςτθμονικι ζρευνα, τεχνολογικζσ καινοτομίεσ και προϊόντα αξεπζραςτθσ ποιότθτασ ςθματοδοτοφν τθ μακρόχρονθ πορεία τθσ Simmons από το 1889 ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ ζωσ ςιμερα. Ο ποιοτικόσ φπνοσ είναι πάντα ο απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ Simmons. Είναι το αντικείμενο των επιςτθμονικϊν ερευνϊν που διεξάγονται ςτα ινςτιτοφτα και τα τεχνολογικά τθσ κζντρα. Χειροποίθτα ςτρϊματα Beautyrest Αυτό ορίηει ωσ πολυτζλεια θ Simmons και τθ φζρνει ςτθν κακθμερινότθτα με προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ και ςφγχρονθσ τεχνολογίασ που υποςτθρίηουν απόλυτα κάκε ςθμείο του ςϊματοσ, εξαςφαλίηοντασ τθ βαςικι προχπόκεςθ τθσ καλισ υγείασ και τθσ ευεξίασ: αςφαλι, αναπαυτικό και αδιατάρακτο φπνο. Προοδευτικι απορρόφθςθ των ςθμείων πίεςθσ με παράλλθλθ υποςτιριξθ των κυρτωμάτων τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ Ανατομικι προςαρμογι ςτον κάκε ςωματότυπο Απομόνωςθ κίνθςθσ (motion separation) για ανεξάρτθτο και αδιατάρακτο φπνο Μοναδικά ανεξάρτθτα ελατιρια Sensoft Evolution Άνεςθ, ςτακερότθτα, ανκεκτικότθτα Αντιμικροβιακά, υποαλλεργικά υγιεινά υφάςματα Ανακυκλώςιμα, οικολογικά υλικά Αντιπυρικι αςφάλεια Η Simmons, με ανεξάντλθτθ δθμιουργικότθτα, ςυςτθματικι μελζτθ των ανκρϊπινων αναγκϊν και επιςτθμονικζσ καινοτομίεσ, κατατάςςεται ςτθν κορυφι των παγκόςμιων προτιμιςεων.

5 Η τεχνολογία Beautyrest Τα μοναδικά ανεξάρτθτα ελατιρια Pocketed Coil Το μυςτικό του ιρεμου φπνου είναι καινοτομία τθσ Simmons. Τα ανεξάρτθτα ελατιρια Pocketed Coil αποτελοφν το βαςικό υλικό κάκε ςτρώματοσ Beautyrest. Καταςκευάηονται από ατςάλι ςε ςχιμα βαρελιοφ και τοποκετοφνται ςε ανκεκτικζσ υποαλλεργικζσ υφαςμάτινεσ κικεσ. Είναι δεμζνα μεταξφ τουσ ςτο πλάι κάκε κικθσ, γεγονόσ που τουσ επιτρζπει να προςαρμόηονται ανεξάρτθτα ςτο βάροσ και τθ μορφολογία του ςώματοσ, εξαςφαλίηοντασ ανατομικι υποςτιριξθ. Όταν κινείςτε, τα ελατιρια δεν ταλαντώνονται και ο φπνοσ ςασ δεν διαταράςςεται. Επίςθσ, με τθν τεχνολογία No Flip τα ςτρώματα τθσ Simmons δεν χρειάηονται αναποδογφριςμα ςτθν αλλαγι τθσ εποχισ. Απομόνωςθ κίνθςθσ Motion Separation Εςείσ και ο ςφντροφόσ ςασ ςτριφογυρίηετε περίπου φορζσ κατά τθ διάρκεια του φπνου ςασ. Για αυτόν το λόγο, είναι απαραίτθτο ζνα ςτρϊμα να απορροφά τουσ κραδαςμοφσ που προκαλεί θ κίνθςθ. Χάρθ ςτον ειδικό τρόπο ςφνδεςθσ των ελατιριων Pocketed Coil, θ κίνθςθ ςτθν επιφάνεια του ςτρϊματοσ δεν προκαλεί τθν ταλάντωςθ τουσ, με αποτζλεςμα ζναν ιρεμο και αδιατάρακτο φπνο. Γιατί είναι τόςο ςθμαντικόσ ο ποιοτικόσ φπνοσ? Όπωσ θ άςκθςθ είναι αναγκαία για τθν καλι κυκλοφορία του αίματοσ και τθν αποβολι των τοξινϊν, ζτςι και ο ποιοτικόσ φπνοσ αναδομεί και ανανεϊνει το ςϊμα. Ζνα ςτρϊμα Beautyrest είναι ο πιο εφκολοσ τρόποσ να αναηωογονιςετε το ςϊμα και το πνεφμα ςασ. Προςαρμοςτικότθτα ςτο ςχιμα του κάκε ςϊματοσ Σκεφτείτε το καλφτερο μαςάη που απολαφςατε ποτζ. Τϊρα ανακαλφψτε ότι τα ανεξάρτθτα ελατιρια Pocketed Coil επιδροφν ςτο ςϊμα ςασ με τον ίδιο τρόπο. Κάκε φορά που κινείςτε, τα ελατιρια Pocketed Coil ανταποκρίνονται άμεςα και κινοφνται μαηί ςασ λειτουργϊντασ ανεξάρτθτα. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται θ ευκυγράμμιςθ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Συνδυάςτε τθν τζλεια προςαρμοςτικότθτα των ελατθρίων με τισ ευεργετικζσ ιδιότθτεσ των πολυτελϊν υλικϊν και κα ζχετε ζνα ςτρϊμα που ςυνδυάηει απόλυτα τθν άνεςθ με τθν υγιεινι. Κάπωσ ζτςι κα απολαφςετε τον καλφτερο φπνο που είχατε ποτζ. Υπάρχει μόνο ζνα μειονζκτθμα: Δεν κα κζλετε να ςθκωκείτε από το κρεβάτι! Όταν όμωσ το κάνετε, κα αιςκάνεςτε πλιρωσ αναηωογονθμζνοι και απόλυτα ζτοιμοι να ξεκινιςετε τθ μζρα ςασ.

6 Χειροποίθτθ καταςκευι Παρά τθν πρωτοποριακι τεχνολογία τθσ Simmons, ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ εξακολουκεί να πρωταγωνιςτεί. Τα υλικά ςτο εςωτερικό των ςτρωμάτων ράβονται ςτο χζρι από επιδζξιουσ τεχνίτεσ που ςυνεχίηουν με ςυνζπεια τθν τζχνθ 140 χρόνων. Χειροποίθτα είναι και τα φινιρίςματά τουσ, γεγονόσ που τουσ χαρίηει τθν απόλυτα κομψι όψθ τουσ. Υλικά επζνδυςθσ H Simmons επιλζγει υψθλισ ποιότθτασ, φυςικά και υποαλλεργικά υλικά που προςφζρουν απόλυτθ υγιεινι ςτον φπνο, προςαρμόηονται τζλεια ςτθ μορφολογία του ςϊματοσ και είναι ανκεκτικά ςτο χρόνο. Σε ςυνδυαςμό με τθν άρτια μθχανικι των ελατθρίων, τα ςτρϊματά «αναπνζουν» ανεμπόδιςτα, επιτυγχάνοντασ τθ μζγιςτθ αντιαλλεργιακι και αντιβακτθριακι προςταςία: Το Εcolaine είναι μαλλί υψθλισ ποιότθτασ. Υπόκειται ςε φυςικι επεξεργαςία από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ ςυλλογισ του, χάρθ ςτθν όποια το ςτρϊμα κωρακίηεται ενάντια ςτα ακάρεα, τα βακτιρια και τθ μοφχλα και αποκτά εξαιρετικζσ κερμομονωτικζσ ιδιότθτεσ. Η επζνδυςθ Elivéa αποτελείται από αφρό υψθλισ ελαςτικότθτασ και διακζτει μικρο-κάνουλεσ εξαεριςμοφ και ανοικτά «κφτταρα» που επιτρζπουν ςτο ςτρϊμα να «αναπνζει» φυςικά. Αντιπυρικι αςφάλεια Όλα τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςτρώματα τθσ Simmons είναι βραδυφλεγι και διακζτουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πιςτοποιιςεισ αςφάλειασ από τουσ επίςθμουσ αρμόδιουσ φορείσ. Ανακυκλϊςιμα υλικά Ανϊτερθ ποιότθτα φπνου με προϊόντα φιλικά προσ το περιβάλλον. Σε όλα τα ςτάδια τθσ παράγωγθσ, θ Simmons χρθςιμοποιεί φυςικά, ανακυκλώςιμα υλικά, ενϊ το ξφλινο τμιμα των κρεβατιϊν καταςκευάηεται από ξφλο ανανεϊςιμων δαςϊν.

7 Τα άλλα πρόςωπα τθσ Simmons Τρεισ ακόμθ εταιρείεσ, κακεμία με τθ δικι τθσ μοναδικι διαδρομι ςτο χρόνο και τθ δικι τθσ ιδιαίτερθ ταυτότθτα, διαμορφώνουν μαηί με τθ Simmons μια ιςχυρι ομάδα, που εκπλθρώνει τθν ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ του πλζον απαιτθτικοφ κοινοφ. Η αγαπθμζνθ εταιρεία των βαςιλικϊν οικογενειϊν, ζχει αναδειχκεί ςε ςυνϊνυμο τθσ αριςτοκρατικισ πολυτζλειασ και τθσ απόλυτθσ άνεςθσ. Για ανκρϊπουσ που δίνουν ζμφαςθ ςτθν παράδοςθ και κζλουν να επιλζγουν χωρίσ διλιμματα. Για πολυτελείσ χϊρουσ, με ιςτορία. Διαχρονικι ποιότθτα, εκλεπτυςμζνθ αιςκθτικι και χειροποίθτθ δθμιουργία αποτελοφν τα χαρακτθριςτικά τθσ Treca. Για ανκρϊπουσ που αναηθτοφν αυκεντικότθτα και υψθλό επίπεδο ςε κάκε εμπειρία τουσ. Για χϊρουσ με ζντονο χαρακτιρα, που κζλουν να εμπνεφςουν αίςκθςθ αποκλειςτικότθτασ. Η εταιρεία που ζχει ςυνδζςει το όνομά τθσ με τθν υψθλι απόδοςθ και το δυναμικό design, προτείνει ςτρϊματα που ανταποκρίνονται απόλυτα ςτισ απαιτιςεισ τθσ εποχισ. Για ανκρϊπουσ που ηουν ζντονα. Για χϊρουσ ςφγχρονθσ αιςκθτικισ, με ιςχυρι τθν παρουςία τθσ τεχνολογίασ.

8 CONTRACT CUSTOMER REFERENCES

9 SIMMONS HOTEL REFERENCES GREECE & CYPRUS τθν Ελλάδα θ Simmons αποκτά μζρα με τθ μζρα το δικό τθσ κοινό. Ολοζνα και περιςςότερα ξενοδοχεία επιλζγουν τα ςτρώματα και τα μαξιλάρια τθσ, προςφζροντασ ςτουσ επιςκζπτεσ τουσ αυτό που χρειάηονται περιςςότερο από τθ διαμονι τουσ: Ποιοτικό φπνο. 1 ANASTASIOS LUXURY GUEST HOUSE ΖΑΓΟΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14 2 ANDRONIS LUXURY SUITES ΟΙΑ ΑΝΣΟΡΙΝΗ 23 3 ANEMI HOTEL ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ 88 4 AQUIS BELLA BEACH HOTEL ΧΕΡΟΝΗΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ARETHOUSA HOTEL ΚΑΡΤΣΑΙΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑ 6 ASTIR PALACE RESORT - ARION, Α LUXURY COLLECTION RESORT & SPA ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΘΗΝΑ ASTIR PALACE RESORT - THE WESTIN ATHENS ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΘΗΝΑ ATHENS EXECUTIVE APARTMENTS ΨΤΧΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 56 9 AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA ΚΟΛΤΜΠΑΡΙ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ CAMPING CLUB AGIA ANNA ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΕΤΒΟΙΑ CAVO KORPIA HOTEL ΚΤΠΑΡΙΙ ΜΕΗΝΙΑ CAVO TAGOO ΣΑΓΚΟΤ ΜΤΚΟΝΟ CLASSICAL KING GEORGE PALACE ΑΘΗΝΑ CORAL BEACH HOTEL & RESORT ΠΑΦΟ ΚΤΠΡΟ COSTA NAVARINO - THE ROMANOS, Α LUXURY COLLECTION RESORT ΝΑΤΑΡΙΝΟ ΜΕΗΝΙΑ COSTA NAVARINO - THE WESTIN RESORT ΝΑΤΑΡΙΝΟ ΜΕΗΝΙΑ CRETA MARIS CONVENTION & GOLF RESORT ΧΕΡΟΝΗΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE ΑΘΗΝΑ DAEDALUS HOTEL ΦΗΡΑ ΑΝΣΟΡΙΝΗ DIVANI APOLLON SUITES ΚΑΒΟΤΡΙ ΑΘΗΝΑ ELITE CITY RESORT ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΜΕΗΝΙΑ ELITE HOTEL ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΜΕΗΝΙΑ ERIDANUS HOTEL ΑΘΗΝΑ FYLAKAS HOTEL ΤΒΟΣΑ ΘΕΠΡΩΣΙΑ GALAXY HOTEL IRAKLIO ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ GRANDE BRETAGNE, A LUXURY COLLECTION HOTEL ΑΘΗΝΑ GRECOTEL - AMIRANDES EXCLUSIVE RESORT ΧΕΡΟΝΗΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ GRECOTEL - CRETA PALACE HOTEL & RESORT ΡΕΘΤΜΝΟ ΚΡΗΣΗ GRECOTEL - MYKONOS BLU EXCLUSIVE RESORT ΨΑΡΟΤ ΜΤΚΟΝΟ HOLIDAY INN ATHENS ΠΑΙΑΝΙΑ KAMINOS RESORT ΛΙΜΝΗ ΕΤΒΟΙΑ KONTOKALI BAY RESORT & SPA ΚΟΝΣΟΚΑΛΙ ΚΕΡΚΤΡΑ LA RESIDENCE MYKONOS HOTEL SUITES ΚΑΛΑΦΑΣΗ ΜΤΚΟΝΟ LE MERIDIEN LIMASSOL SPA & RESORT ΛΕΜΕΟ ΚΤΠΡΟ LIOSTASI IOS HOTEL & SPA ΙΟ MOUIKIS HOTEL ΑΡΓΟΣΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ MOURTOS HOTEL ΤΒΟΣΑ ΘΕΠΡΩΣΙΑ MOVENPICK RESORT & THALASSO CRETE HOTEL ΑΜΟΤΔΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ MYSTIQUE, A LUXURY COLLECTION HOTEL ΟΙΑ ΑΝΣΟΡΙΝH 44

10 40 MΟΤΙΚΟ ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ ΣΕΝΗ ΕΤΒΟΙΑ NEW HOTEL ΠΛΤΣΡΑ ΛΑΚΩΝΙΑ OLOKALON DELUXE RELAXATION VILLAS ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΚΡΗΣΗ ORLOFF HOTEL ΤΔΡΑ PHILIPPOS XENIA HOTEL ΕΡΡΕ PORTARIA HOTEL & SPA ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟ POSEIDONION GRAND HOTEL ΠΕΣΕ RODOS PALACE LUXURY CONVENTION RESORT ΙΞΙΑ ΡΟΔΟ RODOS PARK SUITES & SPA HOTEL ΡΟΔΟ SALVATOR VILLAS & SPA HOTEL ΠΑΡΓΑ SANI RESORT - PORTO SANI VILLAGE ΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ SANI RESORT - SANI ASTERIAS SUITES ΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ SANTA MARINA RESORT & VILLAS, A LUXURY COLLECTION RESORT ΟΡΝΟ ΜΤΚΟΝΟ SHERATON RHODES RESORT ΙΞΙΑ ΡΟΔΟ ST. NICOLAS BAY RESORT HOTEL & VILLAS ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΣΗ THALATTA SEASIDE HOTEL ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΕΤΒΟΙΑ THE CAPTAIN'S HOUSE ΠΡΕΒΕΖΑ 57 THE Y HOTEL ΚΗΦΙΙΑ ΑΘΗΝΑ YES HOTELS - NEW HOTEL ΑΘΗΝΑ YES HOTELS - THE KEFALARI SUITES ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΘΗΝΑ 26

11 Mattress: Suite 600 Beautyrest Collection Firm and individual comfort with a soft contact Pocketed spring Sensoft Height: 24 cm Length: 190 or 200 cm Width from 80 to 200 cm Specific sizes on demand Technical Specifications Coil Unit: beautyrest pocketed Sensoft coil Coil count (140x190 cm): 580 Coil count /m 2 : 218 Upholstery eco wool quilting and border, multi-needle quilted damask Coil support high foam frame on the perimeter 4 tear-proof handles Simmons border tape 4 gilded ventilators Ticking 8P: 73% cotton,27% polyester, sanitized anti mites Fire standard, flame retardant according to European rules NF / EN and EN Option: velcro clips link Stitched label Customer Benefits Firm and independent support Contour body shape and individual comfort Covered with downy ventilated wool Stable and durable product Easy handling for use Meticulous finish Well ventilated product Comfortable,natural and healthy for guests Guaranteed to comply with fire regulations Flexible and easy to use Easier inventory ALL OUR PRODUCTS ARE COVERED BY A 5 YEAR WARRANTY Recommended bases: SUITE COHESION H 17 or 22 cm SUITE CONTACT H 17 or 22 cm

12 SUITE DIAMOND 33

13 íá ðñáãìáôéêü êñåâüôé, åýêïëï óôçí áðïèþêåõóç, öïñçôü êáé óõìðáãýò, äéüóôáóçò 90 x 190 åê, ìå óôñþìá SIMMONS Suite 600 ðü ïõò 22 åê ÐËÅÏÍÅÊÔÇÌÁÔÁ ÃÉÁ ÔÏÍ ÐÅËÁÔÇ Ëåðôü ðñïößë - êëåéóôü: Õ 198 x Ð 95 x 36 åêáôïóôü Ðñáêôéêü: ìå 4 ñüäåò ãéá åýêïëç ìåôáêßíçóç ÁóöáëÝò: ìå éìüíôåò êáé ìç áíéóìü ãéá óôáèåñïðïßçóç Áîéüðéóôï: ìå áëýâäéíá ðüäéá éó õñü êáé óôáèåñü ÅìöÜíéóç: ìå áðïèçêåõôéêþ èþêç ãéá áðïèþêåõóç Óôáèåñü: ôñï ïß ìå öñýíá

14 CARTECO S.A 235 C2 LYCOURGOU STR. GR KALLITHEA, ATHENS GREECE TEL: FAX:

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Προλεγόμενα Η Υπατία, θ Ελλθνίδα μακθματικόσ, αςτρονόμοσ και εκπρόςωποσ τθσ νεοπλατωνικισ φιλοςοφίασ, που με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αυτζσ οι ςημειώςεισ βγήκαν κατά το διάβαςμα τησ αςτρονομίασ. Είναι ςε μεγάλο ποςοςτό ςοφμα από τισ διαφάνειεσ του Στεριοφλα, επεξηγήςεισ και κομμάτια από το βιβλίο. Δεν καλφπτουν

Διαβάστε περισσότερα

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Contract. Woodwork. Solutions. Woodwork History Service Page 06 & Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Page 08 Team Page 10 Craftsmanship

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα